25.11.2023 Views

Natuurlijk in Overschie editie 71

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>71</strong> • november - december 2023<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

11<br />

19<br />

21<br />

28<br />

36<br />

Expositie <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> over ‘Begraven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>’<br />

Open<strong>in</strong>g Jan Bolle-veld bij FCB-HWD<br />

Jubilea <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Wonderlijke w<strong>in</strong>terwandel<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> op zaterdag 23 december<br />

Kerstmarkt/Lichtjesavond op vrijdag 15 december<br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl - tel. 0180-641919<br />

ZAKCENTJE VERDIENEN?<br />

Word bezorger!<br />

Aanmelden via.<br />

www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Pip Combee. Aad van Dijk en<br />

Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 c –<br />

3044 EE Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

11.000 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 72 – 2023:<br />

11 december 2023.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2<br />

010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM<br />

makelaarskantoor<br />

voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties


Voorwoord<br />

Bij het schrijven van dit voorwoord zijn net de stembureaus<br />

opengegaan voor de Tweede Kamerverkiez<strong>in</strong>gen.<br />

Als u dit leest, is de uitslag bekend en zit Nederland midden<strong>in</strong><br />

de puzzel van een nieuw samen te stellen kab<strong>in</strong>et.<br />

Dan wordt ook de koers uitgezet voor de komende jaren.<br />

Sommige thema’s staan misschien ver van ons af, maar andere,<br />

zoals huisvest<strong>in</strong>g, mobiliteit en duurzaamheid, zijn<br />

voor veel mensen waarschijnlijk dichtbij.<br />

Maar <strong>in</strong> deze <strong>editie</strong> is de politiek een stuk verder weg. We hebben<br />

een verrassend artikel over een <strong>Overschie</strong>se die via een<br />

Tv-programma op zoek g<strong>in</strong>g naar haar Indonesische wortels.<br />

En een mooi verhaal over de open<strong>in</strong>g van het Jan Bolle-veld bij<br />

FCB-HWD, een nieuw kunstgrasveld waar de club lang naar<br />

heeft uitgekeken.<br />

We duiken ook weer de <strong>Overschie</strong>se geschiedenis <strong>in</strong> met het<br />

vervolg van het verhaal over Salomo's Tempel en het thema<br />

van de 35-jarige jubileumtentoonstell<strong>in</strong>g over ‘Begraven worden<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>’ van Museum <strong>Overschie</strong>. Natuurmonumenten<br />

geeft de <strong>Overschie</strong>se natuur aandacht (denk paddenstoelen!)<br />

en we vertellen over de gemeentelijke tu<strong>in</strong>coach die kan helpen<br />

bij de vergroen<strong>in</strong>g van uw tu<strong>in</strong>. Ook is er aandacht voor een<br />

aantal jubilea, met dank aan Ada van Noordwijk.<br />

In december is er altijd veel te doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, en dat is dit<br />

jaar ook zo. De traditionele Kerstmarkt op 15 december bijvoorbeeld.<br />

En op 3 december kan iedereen die dat wil, een<br />

overledene herdenken door een lichtje aan te steken <strong>in</strong> de Grote<br />

Kerk. Verder zijn er de komende maand diverse concerten<br />

en verzorgt theatergezelschap Jong van Hart een optreden <strong>in</strong><br />

In de Lugt.<br />

Speciale aandacht vragen we voor de rubriek <strong>Overschie</strong>ënaar<br />

aan het woord van deze maand. Deze rubriek wordt kris kras<br />

doorgegeven door heel <strong>Overschie</strong> en dat levert heel verschillende<br />

en <strong>in</strong>teressante bijdragen op. Deze keer vertelt columnist<br />

Paul heel mooi over precies dat wat ook <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

wil zijn: dorps, betrokken, met vrijwillige <strong>in</strong>zet en aandacht<br />

voor elkaar. Dat past ook nog eens heel mooi bij de komende<br />

decembermaand!<br />

We wensen u veel leesplezier en een mooie decembermaand.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Bommen 5<br />

“Salomo’s tempel gesloopt” 7<br />

Vier december <strong>in</strong> je straat 9<br />

Nieuwjaarsfooi bezorger <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 9<br />

BOOS 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Activiteitenagenda Buurvrienden december 2023 19<br />

Open<strong>in</strong>g Jan Bolle-veld 19<br />

Zie <strong>Overschie</strong> 20 januari 2024 20<br />

De Kon<strong>in</strong>klijke Rotterdamse Post Harmonie 20<br />

Echtpaar Franken-Esvelt 60 jaar getrouwd! 21<br />

Honderdjarige mevrouw J.G. van Klift-van Lieburg 21<br />

De oudste mannelijke <strong>in</strong>woner van Rotterdam 21<br />

Word vrijwilliger bij DUO for a JOB 25<br />

High tea <strong>in</strong> de Soos 25<br />

Open Duyvesteyndag 26<br />

Zzp’er: ondernemer of werknemer? 27<br />

Raadplaat Museum <strong>Overschie</strong> 31<br />

Lezers delen <strong>Overschie</strong>se foto’s 31<br />

Terugblik 32<br />

Lichtjesavond <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> Kerstmarkt 35<br />

Paddenstoelen kijken op De Tempel 37<br />

Rajkovics eert Picasso met een kopie 37<br />

Steek een lichtje aan 39<br />

Vaartocht Van Nelle naar Kerstmarkt Oud <strong>Overschie</strong> 41<br />

Vaartocht Van Nelle naar Lichtjesavond Delft 41<br />

<strong>in</strong> de Lugt 42<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 43<br />

Gezocht: beelden van Corona 43<br />

Emmy op zoek naar haar oorsprong <strong>in</strong> Indonesië 45<br />

December: feestmaand én maand van bez<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g 46<br />

Vrijwilligers aan het woord 47<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naam-<br />

en adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

Foto voorzijde: Zicht op de skyl<strong>in</strong>e van <strong>Overschie</strong> vanaf de kade langs<br />

de nieuwe vaarweg <strong>in</strong> de Delftse Schie<br />

Foto: Rik Karreman<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Hét adres voor<br />

uw huisdier<br />

Duyvesteynstraat 5<br />

3042 BA Rotterdam (<strong>Overschie</strong>)<br />

010-415 39 68<br />

<strong>in</strong>fo@monria.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-4<strong>71</strong> 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-43<strong>71</strong>287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Paul Schlüter<br />

Sommige lezers zullen mij misschien<br />

kennen als de technicus van ons eigen<br />

theater In de Lugt, als organisator van<br />

pubquizzen bij eetcafé In Den Berkebrom,<br />

als leid<strong>in</strong>g bij Scout<strong>in</strong>g Starrenburg<br />

of als vrijwilliger bij verschillende<br />

activiteiten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> waar we ons<br />

als Starrenburg voor <strong>in</strong>zetten. Mijn<br />

naam is Paul Schlüter, 25 jaar oud en ik<br />

woon, werk én ben vrijwilliger <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>!<br />

De geluiden doen soms anders vermoeden,<br />

maar er is van alles te doen <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>! En hoe leuk is het, als dit <strong>in</strong> de<br />

toekomst zo kan blijven? De grote stad<br />

ligt op een steenworp afstand en hiernaar<br />

uitwijken is dan ook heel makkelijk. Maar<br />

de enige manier om die levendigheid <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> stand te houden is door er<br />

(ook) op uit te gaan <strong>in</strong> ons eigen <strong>Overschie</strong>!<br />

En natuurlijk kan ik deze rubriek nu gebruiken<br />

om het programma van In de<br />

Lugt te promoten of mijn verenig<strong>in</strong>g<br />

onder de aandacht te brengen. Maar, er<br />

is nog zoveel meer. Allerlei organisaties,<br />

verenig<strong>in</strong>gen, maar ook w<strong>in</strong>keliers stoppen<br />

hun tijd en energie <strong>in</strong> datzelfde doel:<br />

<strong>Overschie</strong>ënaren iets bieden, <strong>Overschie</strong><br />

levendig houden! Activiteiten voor jong<br />

en oud, tegen kle<strong>in</strong>e betal<strong>in</strong>g maar vaak<br />

ook gratis, we hebben het <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Een veel voorkomend iets dat organisatoren<br />

echter vaak horen is: ‘ik wist niet dat<br />

dat georganiseerd werd of bestond’. En<br />

dat blijft toch altijd een lastige. Want niet<br />

iedereen zit op sociale media, w<strong>in</strong>kelt <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> waar je tegen de posters aanloopt,<br />

ontvangt het magaz<strong>in</strong>e <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> waar vele activiteiten <strong>in</strong><br />

staan of weet van het bestaan van organisaties,<br />

verenig<strong>in</strong>gen of lokalen pareltjes<br />

af. En daar zit een opdracht voor ons<br />

<strong>Overschie</strong>ënaren!<br />

Ga naar de lokale <strong>in</strong>itiatieven en vertel<br />

het verder! Neem je buren of vriendjes<br />

en vriend<strong>in</strong>netjes van je k<strong>in</strong>d mee naar<br />

het theater, verwijs ze door naar de Scout<strong>in</strong>g<br />

of de dansschool, ga samen naar de<br />

speeltu<strong>in</strong> en hun activiteiten. Stap eens<br />

een lokale w<strong>in</strong>kel of horecagelegenheid<br />

<strong>in</strong>. Ga naar het park voor het sprookjesfestival<br />

of Keti Koti. Ontmoet elkaar bij<br />

HWD Buurvrienden of zwaaiend langs<br />

de weg tijdens de Truckrun. Kom naar<br />

het programma van de Grote Kerk en attendeer<br />

jongeren op programma’s zoals<br />

OvieBeats. Achter al deze, en nog vele<br />

andere, <strong>in</strong>itiatieven zitten mensen met<br />

hetzelfde doel: <strong>Overschie</strong>ënaren iets bieden,<br />

<strong>Overschie</strong> levendig houden.<br />

Ga eropuit, neem elkaar mee en vertel<br />

het door. Alleen dan blijft dit bestaan en<br />

blijven we trots op ons <strong>Overschie</strong>!<br />

Ik geef deze rubriek door aan Jasper van<br />

Eijck.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Bommen<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Enkelen - wíj leven immers steeds maar langer -<br />

zullen het zich als gisteren her<strong>in</strong>neren<br />

omdat het om hen heen gebeurde,<br />

de anderen hebben de foto’s nog, de boeken<br />

en misschien zo’n trillerig 16 mm filmpje:<br />

‘mei veertig, onze eigen arme stad...’<br />

‘er is niets veranderd, alleen zijn er meer mensen<br />

bijgekomen, en naast de oude vergrijpen,<br />

nieuwe verschenen.’<br />

op het journaal vandaag is gisteren weer terug<br />

dichtbij, omdat verweg niet meer bestaat,<br />

net zo m<strong>in</strong> als dag en nacht, de duisternis regeert<br />

het licht weet zich geen raad en roept:<br />

‘bestaat hij nog, de held die van z’n vijanden<br />

z’n vrienden maakt?’<br />

vragen genoeg over twee oorlogen, de vraag<br />

bijvoorbeeld hoe ons bre<strong>in</strong> ze kan bevatten,<br />

door kwaadaardig te praten, <strong>in</strong> stilte te staren,<br />

te voelen, hoewel het gevoel <strong>in</strong> stak<strong>in</strong>g wil (?)<br />

of zacht te schrijven, zoals de Poolse Szymborska deed:<br />

Bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940, gezien vanaf Saenredample<strong>in</strong> -<br />

Foto: Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong>


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g oedeem en<br />

fysiotherapie en kanker<br />

(Vacature)<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

Barba Udo<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Jema<strong>in</strong>e Esveldt<br />

drs. Joris Huijser<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’


Dirk van Noort vond <strong>in</strong> het archief een <strong>Overschie</strong>s verhaal uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van november 1937 met<br />

<strong>in</strong>teressante <strong>in</strong>formatie en foto’s van <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> die tijd. In deze <strong>editie</strong> deel 2 van een serie foto’s met onderschrift uit<br />

1937.<br />

Uit het Rotterdamsch Nieuwsblad, d.d. 27 November 1937:<br />

“Salomo’s tempel gesloopt”<br />

De <strong>Overschie</strong>se kerktoren is mooi, is<br />

voor de gemeente karakteristiek – <strong>Overschie</strong><br />

zou geen <strong>Overschie</strong> meer zijn zonder<br />

deze kerktoren.<br />

Het is dan ook een goede gedachte geweest<br />

om hem na de noodlottige brand<br />

door bliksem<strong>in</strong>slag <strong>in</strong> het jaar 1899 weer<br />

<strong>in</strong> oude vorm op te bouwen.<br />

Wat nog “sfeer” heeft, is de bochtige<br />

niet brede aanleg van de Dorpsstraat<br />

en bij de Lage brug het schilderachtige<br />

Schouwgat.<br />

Wij zijn hier echter (sedert 1811) op het<br />

gebied van Kethel. Iets verder staat daar<br />

als voorgrond van de nog door opspuit<strong>in</strong>g<br />

onbedorven landelijke polder het<br />

bijna dreigende, imposante, maar bouwvallige<br />

stadstolhuis uit het jaar 1661.<br />

In 1877 werd het als stal gebezigd; thans<br />

staat het echter leeg en ongebruikt. Een<br />

natuursteen met een rond gat beneden<br />

<strong>in</strong> de gevel, waardoor de kett<strong>in</strong>g voor afsluit<strong>in</strong>g<br />

van de Schie werd gespannen is<br />

nog aanwezig.<br />

Aan de andere zijde van de Lage brug ligt<br />

het grachtje van <strong>Overschie</strong>, het schilderachtige<br />

Voorom, met zijn mollig geboomte.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7<br />

Vandaar af ziet men aan de overzijde van<br />

de Delftse Schie het witte zich-<strong>in</strong>-het water-spiegelende<br />

veerhuisje met een gevelsteen<br />

waarop het wapen van Delft en<br />

het jaartal van 1761.<br />

Moge het hiaat <strong>in</strong> de bomenrij bij de brug<br />

spoedig aangeplant worden.<br />

Foto’s: Dirk van Noort/Gemeentearchief Rotterdam


Uw vertrouwde apotheek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE SERVICES<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

<br />

OVERSCHIESE APOTHEEK<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur


BOOS<br />

Vier december <strong>in</strong> je straat<br />

Het is bijna december. Tijd om met je buren het jaar feestelijk<br />

af te sluiten met een sfeervol straatfeest. Daar knapt<br />

iedere straat van op! Dus wat kiezen jullie? De (k<strong>in</strong>der)pret<br />

van S<strong>in</strong>terklaas? De gezelligheid van Kerst? De warmte van<br />

Oud & Nieuw? Of toch een zelfverzonnen feest? Het kan allemaal!<br />

Opzoomer Mee helpt je een handje met twee mooie<br />

aanbied<strong>in</strong>gen:<br />

December zonder den!<br />

Een dennenboom <strong>in</strong> je straat is sfeervol en gezellig. Toch zijn er<br />

ook straten die bewust geen dennenboom nemen. Zij toveren<br />

een ‘gewone’ boom <strong>in</strong> de straat om tot kerstboom of knutselen<br />

er zelf een van resthout, metaal of gaas.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: https://www.opzoomermee.nl/december/<br />

1. Bijdrage maximaal 175 euro<br />

Alle k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> de straat hun schoentje laten zetten, een sfeervol<br />

decemberfeest rond een knapperende vuurkorf, oliebollen<br />

happen met de buren… Opzoomer Mee steunt jullie straatactiviteit(en),<br />

met maximaal 175 euro.<br />

2. Feestpakketje<br />

Opzoomer Mee zou Opzoomer Mee niet zijn zonder kers op de<br />

taart. Elke straat kan op donderdag 7 en vrijdag 8 december met<br />

een afhaalkaart een feestpakketje ophalen bij Opzoomer Mee<br />

aan de Pupillenstraat 56. Bij zo’n bezoekje hoort natuurlijk warme<br />

chocomelk en wat lekkers. Bovendien maak je grote kans op<br />

een cadeaukaart om jullie straatfeest nog feestelijker te maken.<br />

Colofon<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> -<br />

B.O.O.S<br />

De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Open <strong>in</strong>loopspreekuur iedere d<strong>in</strong>sdag t/m<br />

vrijdag van 10 tot 13 uur<br />

Telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren:<br />

tel. 06 57351475<br />

www.bewonersorganisatieoverschie.nl<br />

bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

BOOS<br />

9<br />

Nieuwjaarsfooi bezorger <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kan digitaal<br />

Tussen 6 en 31 december 2023 geven veel krantenbezorgers u een nieuwjaarskaartje<br />

met een kerst- of nieuwjaarsgroet. Dat is een mooie traditie. Het is ook traditie om de<br />

bezorger een fooi te geven als u tevreden bent over de bezorg<strong>in</strong>g. Bij <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

kunt u uw bezorger digitaal belonen voor de bezorg<strong>in</strong>g.<br />

Een digitale gift voorkomt dat de bezorg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> december langer en <strong>in</strong>gewikkelder is dan anders, zodat iedereen op tijd het decembernummer<br />

<strong>in</strong> de bus heeft – nog voor de Kerst. U bepaalt natuurlijk zelf of u iets geeft en hoeveel.<br />

Wilt u uw bezorger iets geven? Dit kan via www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl/gift. Uw postcode en huisnummer worden<br />

geregistreerd, zodat uw gift bij de juiste bezorger terechtkomt. De kosten van de <strong>in</strong>ternetkassa zijn € 0,35.<br />

U kunt er zelf voor kiezen of u uw gift <strong>in</strong>clusief of exclusief deze kosten overmaakt. Nogmaals: u bepaalt zelf of u<br />

iets wilt geven en hoeveel!


1<br />

GRATIS<br />

skiles*<br />

w<strong>in</strong>ter<br />

Met een grote variëteit <strong>in</strong> merken, 60 modellen ski’s en 70 modellen skischoenen<br />

hebben wij alles <strong>in</strong> huis om u met de perfecte uitrust<strong>in</strong>g op vakantie te laten gaan. Bij<br />

Norbert Maier Sport bieden wij meerdere alternatieven voor de perfecte pasvorm<br />

en een ultieme comfortbelev<strong>in</strong>g van uw skischoenen.<br />

Skischoenspecialist<br />

Door onze jarenlange ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> divers<br />

schoeisel zijn wij de specialist voor een<br />

probleemvoet en / of moeilijke voeten.<br />

Hierdoor kunnen wij<br />

u een goed passend<br />

product aanbieden<br />

met een maximaal<br />

draagcomfort.<br />

Fischer Vacuum schoen<br />

Met een 3D-scan brengen wij de gehele<br />

voet <strong>in</strong> kaart. Alle waardes van de voet<br />

worden <strong>in</strong>zichtelijk. Na het kiezen van<br />

een passende skischoen kan gekozen<br />

worden voor maatwerk. Deze schoen<br />

wordt volledig vacuüm getrokken om<br />

uw voet waardoor de schoen u letterlijk<br />

als gegoten zal zitten.<br />

HEAD LiquidFit<br />

HEAD biedt de Nexo LYT LiquidFit serie.<br />

Bij deze schoen kunnen de hiel en enkel<br />

op maat gemaakt gemaat worden door<br />

het <strong>in</strong>spuiten van liquid gel. Resultaat is<br />

een comfortabele schoen die je de hele<br />

dag probleemloos kunt dragen.<br />

Schiedamsedijk 155<br />

3011 EP Rotterdam<br />

T 010 413 11 67<br />

www.norbertmaiersport.nl<br />

*) Bij aankoop van een paar skischoenen. **) Tegen <strong>in</strong>lever<strong>in</strong>g van deze advertentie.<br />

www.skialm-lofer.com<br />

www.lofer.com<br />

GRATIS<br />

slijpen en<br />

waxen!**


‘Begraven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>’<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht december 2023<br />

Een wandel<strong>in</strong>g over de Oude Begraafplaats van <strong>Overschie</strong> is een beetje harde confrontatie met het onvermijdelijke levense<strong>in</strong>de.<br />

Maar ook mooi en <strong>in</strong>teressant! Bovendien past zo’n wandel<strong>in</strong>g goed bij het thema ‘Begraven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>’, dat hoort<br />

bij de jubileumtentoonstell<strong>in</strong>g ’35 jaar Museum <strong>Overschie</strong>’.<br />

De Oude Begraafplaats is een idyllische<br />

plek. Maar op de grafstenen zie je al gauw<br />

ook de soms harde werkelijkheid. Wat liggen<br />

hier veel k<strong>in</strong>deren begraven die maar<br />

een paar maanden oud zijn geworden! En<br />

dan te bedenken dat de meeste graven<br />

niet eens bedekt zijn met een grafsteen –<br />

dat konden alleen rijke mensen betalen.<br />

Achter<strong>in</strong> zijn nog wat staande stenen van<br />

meer eenvoudige mensen die hier <strong>in</strong> de jaren<br />

’30 van de vorige eeuw zijn begraven.<br />

De oude begraafplaats wordt nu nog<br />

maar een enkele keer per jaar gebruikt<br />

voor oude, nog bestaande familiegraven.<br />

Van de gemeente<br />

Veel mensen denken dat de begraafplaats<br />

hoort bij de Grote Kerk van <strong>Overschie</strong>.<br />

Dat is niet het geval. De begraafplaats<br />

Oud <strong>Overschie</strong>, zoals hij officieel heet, is<br />

een gemeentelijke begraafplaats. In 1829<br />

moesten alle gemeenten <strong>in</strong> Nederland<br />

namelijk een openbare begraafplaats<br />

aanleggen. Daarom kocht de gemeente<br />

<strong>Overschie</strong> een stukje weiland achter de<br />

Dorpsstraat.<br />

Vóór die tijd werden mensen uit <strong>Overschie</strong><br />

begraven <strong>in</strong> of rondom de kerk. Dat<br />

mocht vanaf 1829 niet meer. De families<br />

die nog grafrechten <strong>in</strong> de oude kerk hadden,<br />

kregen via een lot<strong>in</strong>g een eeuwigdurend<br />

graf toegewezen op de begraafplaats.<br />

Die graven worden voor een groot<br />

deel nog steeds gebruikt, hoewel ze soms<br />

op andere families zijn overgegaan.<br />

Baarhuisje<br />

G<strong>in</strong>g begraven vroeger anders dan nu?<br />

Zeker: overledenen uit het dorp werden<br />

vroeger bijvoorbeeld lopend naar de begraafplaats<br />

gebracht. Dat gebeurde met<br />

de lijkbaar die <strong>in</strong> het Baarhuisje op de Oude<br />

Begraafplaats bewaard werd. Overledenen<br />

van boerderijen <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g werden<br />

met een platte boerenkar vervoerd. Dragers<br />

waren bewoners uit de buurt.<br />

Rouwkaarten en lijkkoetsen gebruikte<br />

men niet: dat kwam pas veel later. Tot de<br />

Eerste Wereldoorlog g<strong>in</strong>g een zogeheten<br />

aanzegger langs de deuren om een overlijden<br />

te melden. De laatste die dit deed<br />

was Mart<strong>in</strong>us van Dijk, koster en begrafenisondernemer.<br />

Hij deed dat nog <strong>in</strong> traditionele<br />

kuitbroek en dwarse steek.<br />

Begrafenisondernemer Mart<strong>in</strong>us van Dijk - Foto:<br />

Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong><br />

Nog een begraafplaats<br />

Een paar jaar nadat de oude begraafplaats<br />

<strong>in</strong> gebruik was genomen, kwam er<br />

ook een Rooms Katholieke begraafplaats:<br />

aan de Delftweg, tegenover de kerk van<br />

S<strong>in</strong>t Petrusbanden. Deze begraafplaats is<br />

nog steeds <strong>in</strong> gebruik.<br />

In protestantse kr<strong>in</strong>g was een kerkdienst<br />

bij een begrafenis lange tijd ongebruikelijk,<br />

maar bij katholieken was er altijd een<br />

mis. In het priestergraf aan de Delftweg<br />

is ook de laatste pastoor van <strong>Overschie</strong>,<br />

pastoor Harder, ter aarde besteld.<br />

Toegangshek rk begraafplaats aan de Delftweg -<br />

Foto Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong><br />

In het museum<br />

Het museum heeft een aantal bijzondere<br />

foto’s en voorwerpen die te maken hebben<br />

met begraven <strong>in</strong> vroegere tijden.<br />

Rouwsieraden met haar van de overledene,<br />

bijvoorbeeld – die zijn nog heel lang<br />

gemaakt. Het museum bezit ook een bidprentje<br />

uit 1857 van iemand die op de Katholieke<br />

begraafplaats is begraven. Ook<br />

bezit het museum een aantal rouwkled<strong>in</strong>gstukken.<br />

Ook bijzonder is de foto van<br />

een uit de Schiedamse Schie opgedregd<br />

lijk uit 1924. De naam van de betrokkene<br />

is nooit achterhaald.<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. K<strong>in</strong>deren en jongeren t/m 18 jaar gratis toegang.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11


Juwelier Sativar<br />

Al meer dan 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Welkom bij<br />

Een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

Bekend van radio en TV<br />

•<br />

Grote collectie gouden en zilveren sieraden<br />

Eigen reparatieafdel<strong>in</strong>g<br />

Wij hebben voor u de nieuwe collecties beschikbaar<br />

waaronder die van ZINZI.<br />

•<br />

Onder het genot van een kopje koffie laten wij u<br />

met veel plezier onze prachtige collectie<br />

gouden, briljanten en zilveren<br />

sieraden zien.<br />

Duyvesteynstraat 11 3042 BA Rotterdam Tel. 010-415 <strong>71</strong> 60<br />

juweliersativar@gmail.com www.sativar.nl www.facebook.com/leo.dehaas.<strong>71</strong>


Neem<br />

gezellig<br />

iemand<br />

mee!<br />

WMO radar<br />

WMO Voorrwoord radar en <strong>in</strong>houd<br />

13<br />

13<br />

Huis van de wk de Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl


www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Acties wijkraad voor 2024<br />

Het e<strong>in</strong>de van het jaar komt <strong>in</strong> zicht en dat betekent dat de wijkraad al<br />

weer druk bezig is met het formuleren van acties voor 2024. Een aantal<br />

acties voor 2023 is nog niet afgerond of loopt door <strong>in</strong> 2024, dus die blijven<br />

op de lijst staan. Daarnaast formuleren wij nieuwe acties, waarmee<br />

de clusters van de gemeente Rotterdam aan de slag kunnen voor <strong>Overschie</strong>.<br />

Op dit moment zitten we <strong>in</strong> de afrondende fase hiervoor. Zodra<br />

de acties voor 2024 def<strong>in</strong>itief zijn, zullen wij u daar uiteraard weer over<br />

<strong>in</strong>formeren.<br />

Foto: 010portraits<br />

Foto: Hannagnes Faber<br />

Vulsensoren ondergrondse conta<strong>in</strong>ers<br />

Op 20 november heeft stadsbeheer de Wijkraad en aanwezige bewoners<br />

bijgepraat over vulsensoren op ondergrondse conta<strong>in</strong>ers. Er werd<br />

besproken hoe die sensoren werken en wat dat betekent voor het legen<br />

van de vulsensoren. Conta<strong>in</strong>ers met restafval zitten bijvoorbeeld sneller<br />

vol dan glasconta<strong>in</strong>ers. De gemeente past daar de ledig<strong>in</strong>g op aan en<br />

ook de route van de wagens die de conta<strong>in</strong>ers ledigen. Soms komt het<br />

voor dat sprake is van een ‘klemmer’, een vuilniszak die klemt waardoor<br />

de volgende er niet <strong>in</strong> kan worden gestopt, of van naastplaats<strong>in</strong>gen. De<br />

gemeente monitort dit. Uiteraard kunt u altijd ook zelf melden via de<br />

MeldR app of door 14010 te bellen. In de wijk zijn bovendien bewoners<br />

actief als conta<strong>in</strong>er adaptant. Zij hebben een sleutel van die conta<strong>in</strong>er<br />

om klemmers door te kunnen duwen en hun meld<strong>in</strong>gen krijgen voorrang<br />

bij de gemeente. Wilt u ook conta<strong>in</strong>er adaptant bij u <strong>in</strong> de buurt<br />

worden? Dan kunt u meer <strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>den op http://goedbezig.rotterdam.nl<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

S<strong>in</strong>terklaas en kerst<br />

Op zaterdag 18 november 2023 kwam S<strong>in</strong>terklaas met zijn Pieten<br />

aan <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Er waren weer veel grote en kle<strong>in</strong>e bewoners uit<br />

<strong>Overschie</strong> aanwezig om de S<strong>in</strong>t te verwelkomen. Latif Tali heette de<br />

goedheiligman welkom namens de wijkraad. De S<strong>in</strong>terklaas<strong>in</strong>tocht is<br />

een bewoners<strong>in</strong>itiatief. De wijkraad heeft jaarlijks een budget om aan<br />

bewoners<strong>in</strong>itiatieven te besteden. In december van dit jaar zijn er nog<br />

meer bewoners<strong>in</strong>itiatieven. Zo zal er voor een groep k<strong>in</strong>deren waarvoor<br />

cadeautjes niet vanzelfsprekend zijn, ook nog een mooi S<strong>in</strong>terklaasfeest<br />

worden gevierd. En ook voor kerst zijn er bewoners<strong>in</strong>itiatieven, zoals de<br />

kerstwandel<strong>in</strong>g en een kerstconcert. De wijkraad is blij dat er zoveel <strong>in</strong><br />

de wijk wordt georganiseerd door bewoners en dat ons budget ieder<br />

jaar weer opgaat aan mooie activiteiten voor <strong>Overschie</strong>se bewoners.<br />

Heeft u een leuk <strong>in</strong>itiatief voor 2024? Wij kijken er naar uit!<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Meer <strong>in</strong>formatie of contact met de wijkraad: e-mail wijkraden@rotterdam.nl


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

novemver 2023<br />

Nieuwe <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g straten <strong>Overschie</strong>-Oost<br />

planten, fietsnietjes en verkeersdrempels.<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

Foto: Arnoud Verhey<br />

Vijf straten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>-Oost krijgen een nieuwe <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g. Het duurt nog<br />

even voor het werk start, maar er ligt een def<strong>in</strong>itief ontwerp.<br />

Bewoners dachten erover mee: de Ameidestraat, de Ruggeweg en<br />

nieuwe <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g voor de Buttervlietstraat,<br />

de Been<strong>in</strong>gerstraat, de straten komen meer vakken<br />

de Rammelandstraat. In een aantal<br />

met<br />

Het werk aan deze straten is onderdeel<br />

van groot onderhoud aan<br />

de rioler<strong>in</strong>g en de ruimte buiten <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>-Oost. Er wordt <strong>in</strong> fasen<br />

gewerkt.<br />

Tot het voorjaar van 2024 is het<br />

gebied tussen de Abtsweg en de<br />

Rotterdamse Schie, ten noorden<br />

van de Zouteveenstraat, aan de<br />

beurt. Daarna beg<strong>in</strong>t het werk <strong>in</strong> de<br />

Buttervlietstraat, Been<strong>in</strong>gerstraat,<br />

Ameidestraat, Ruggeweg en de<br />

Rammelandstraat (fase 3A).<br />

Wilt u weten wat er per straat verandert?<br />

Kijk op Rotterdam.nl/overschieoost.<br />

Bekijk de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g op de RADS<br />

app: Ontwerp fase 3A.<br />

16<br />

Hier noemen we dat gewoon...<br />

Het heet nu nog ‘Upcycle Mall’, van al die oude materialen die worden<br />

<strong>in</strong>geleverd op het milieupark.<br />

maar dat kan orig<strong>in</strong>eler en Rotterdamser.<br />

Verz<strong>in</strong> een vlotte naam Creatieve ontwerpers en makers<br />

voor het circulaire centrum aan de die <strong>in</strong> het gebouw hun werkplaats<br />

Bovendijk en w<strong>in</strong> mooie prijzen. hebben, gaan ermee aan de slag.<br />

Afgedankte spullen en grondstoffen<br />

Aan de Bovendijk <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> gaat krijgen een nieuw leven.<br />

<strong>in</strong> de zomer van 2024 een nieuw milieupark<br />

open. Hier kunnen bewo-<br />

daarna weer te koop, als een soort<br />

De producten die ze maken, zijn er<br />

ners, zoals ze gewend zijn, gratis circulair w<strong>in</strong>kelcentrum. Ook komt<br />

hun afval, grofvuil en tweedehands er een duurzaam lunchcafé, er is<br />

spullen <strong>in</strong>leveren.<br />

ruimte voor workshops, excursies en<br />

Er komt ook een circulair centrum studenten kunnen er stage lopen.<br />

voor creatieve ontwerpers en<br />

makers. Dat heet nu nog de Upcycle<br />

Mall. Maar die term zegt niet<br />

zoveel. Wat is een pakkende of<br />

typische Rotterdamse naam dat bij<br />

het centrum past? Stuur deze <strong>in</strong> via<br />

Rotterdam Circulair.<br />

Bon, lunch en rondleid<strong>in</strong>g<br />

Het gebouw was jarenlang <strong>in</strong> Delft<br />

<strong>in</strong> gebruik als laboratorium. Daar is<br />

het zorgvuldig uit elkaar gehaald<br />

en aan de Bovendijk wordt het weer<br />

opgebouwd. Ook circulair dus.<br />

Draagt het straks uw naam? De<br />

w<strong>in</strong>naar krijgt een waardebon van<br />

100 euro, lunch en een uitgebreide<br />

rondleid<strong>in</strong>g door het gebouw. Upcycle<br />

Mall 3<br />

Upcycle Mall: wat is het?<br />

In het circulair centrum is te zien wat<br />

er allemaal gemaakt kan worden<br />

Foto: N30 Architecten<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


november 2023<br />

Voor en door jongeren<br />

De flexibele jongerenhub is er op De locaties <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> van de<br />

meerdere plekken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Voor jongerenhub zijn:<br />

en door jongeren, want samen met • kunst & cultuur hub: Theater In<br />

de gemeente en wmo radar hebben de Lugt <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met Studio<br />

Urban Fellowz<br />

zij er deze vorm aan gegeven.<br />

• sporthub: RCSV Zestienhoven<br />

In de hub ontmoeten jongeren <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met de gymzalen<br />

van Sportbedrijf Rotterdam<br />

elkaar en kunnen ze hun talenten<br />

ontwikkelen. Het is ook de plek om (samenwerk<strong>in</strong>g met lokale aanbieders<br />

zoals Rui Inspired, Free<br />

vragen te stellen als ze ergens mee<br />

zitten.<br />

Runn<strong>in</strong>g en Neptunus honkbal)<br />

De jongeren organiseren er zelf ac-<br />

• jongerenhubs <strong>in</strong> Huis van wijk<br />

Niet 1, maar 5 plekken om elkaar te tiviteiten. Op het gebied van kunst,<br />

ontmoeten en nieuwe activiteiten cultuur, sport en koken. Maar ook<br />

te organiseren. Dat is de flexibele activiteiten die gaan over eenzaamheid,<br />

werk, <strong>in</strong>komen en school. Ze<br />

jongerenhub. Afgelopen d<strong>in</strong>sdag<br />

was de opvallende aftrap: met een krijgen begeleid<strong>in</strong>g van onder andere<br />

wmo Amerikaanse bus langs de locaties.<br />

radar.<br />

De Halte en speeltu<strong>in</strong> Schiewijk<br />

<strong>in</strong> de wijk Landzicht (<strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g<br />

met lokale sticht<strong>in</strong>g United010).<br />

• Natuurhub: <strong>in</strong> de educatieve tu<strong>in</strong><br />

Tamar<strong>in</strong>de<br />

Nieuwe speelplek met een blijvertje<br />

<strong>Overschie</strong> - Zo gaat de nieuwe een mandschommel, h<strong>in</strong>kelspel<br />

speelplek aan de Zestienhovensekade<br />

eruit zien. Met een blijvertje, Het ontwerp kreeg 45 van de 70<br />

op tegels en twee nieuwe bankjes.<br />

want de tafeltennistafel staat er stemmen.<br />

straks ook weer.<br />

Er is wel een kle<strong>in</strong>e wijzig<strong>in</strong>g. Veel<br />

De meeste mensen kozen voor bewoners wilden tafeltennis behouden.<br />

Dus de tafeltennistafel blijft,<br />

ontwerp 2. Een speelplek met twee<br />

rekstokken, een groter en een maar krijgt een ander plekje. De<br />

kle<strong>in</strong>er klimtoestel met glijbaan, basketbalpaal verdwijnt, daar is<br />

Kijk voor <strong>in</strong>formatie op Jongerenhubs<br />

<strong>in</strong> Rotterdam | Rotterdam.nl.<br />

Wethouder Faouzi Achbar tijdens de open<strong>in</strong>g bij<br />

speeltu<strong>in</strong> Schiewijk, een van de hublocaties<br />

geen ruimte voor.<br />

Benieuwd naar de speelplek? Kijk<br />

op Spelen16hovensekade.<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Geef cultuur een boost<br />

<strong>Overschie</strong> - Hart voor cultuur <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong> zoekt een cultuurregisseur.<br />

Wat houdt de functie <strong>in</strong>? De<br />

buurt? Wie het leuk v<strong>in</strong>dt om culturele<br />

<strong>in</strong>itiatieven aan te jagen: <strong>Overschie</strong><br />

zoekt een cultuurregisseur. makers bij het uitvoeren van cultu-<br />

regisseur ondersteunt bewoners en<br />

rele <strong>in</strong>itiatieven <strong>in</strong> de wijk. Met kennis<br />

en advies, maar ook door een<br />

Cultuur dichtbij, dat is Cultuur Concreet.<br />

Met een team van cultuurregisseurs<br />

geeft ze <strong>in</strong> de wijken cul-<br />

Lokale Culturele Programmer<strong>in</strong>g.<br />

uitgebreid netwerk en met geld van<br />

tuur een boost. En zorgt dat dit er<br />

verankert, oftewel een plekje krijgt.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Weet u wat <strong>Overschie</strong> nodig heeft<br />

als het om cultuur gaat en heeft u<br />

<strong>in</strong>teresse? Stuur dan een motivatie<br />

en cv naar Gaby Lafeber via <strong>in</strong>fo@<br />

cultuurconcreet.nl.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie over de<br />

vacature op Cultuur Concreet.<br />

Over <strong>Overschie</strong><br />

Benieuwd wat er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> speelt? Kijk voor nieuws over werkzaamheden, projecten, buurtideeën en de<br />

wijkraad ook eens op www.rotterdam.nl/overschie.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Activiteitenagenda Buurvrienden december 2023<br />

Gratis 55+ sportieve en sociale activiteiten op d<strong>in</strong>sdagmiddag bij FCB-HWD<br />

Iedere d<strong>in</strong>sdag<br />

13.30 - 14.00 uur: Gezamenlijk INLOOP gratis koffie en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten<br />

14.00 - 15.00uur: In groepen Wandelvoetbal, DELEEDIES, Sjeudeboel, Legpuzzelen, museum, gasten 15.00 -16.00 uur:<br />

Gezamenlijk Happy Ouder Uurtje Activiteiten: Artiesten, Bands, koren of DJ Marian<br />

16.00 -16.30 uur: Gezamenlijk UITLOOP, op de foto met artiesten, napraten activiteiten, opruimen<br />

Iedere woensdag en donderdag<br />

Woensdag 13.30 – 16.00 uur: Klaverjasclub o.l.v. Hennie Jozee (deelname 1 euro)<br />

Donderdag 19.00 – 20.00 uur: Wandelvoetbal met aansluitend 7-7 voetbal, klaverjassen en (na-)kaarten.<br />

Overige activiteiten<br />

D<strong>in</strong>sdag 5 december: 14.00-15.00 uur – Workshop “Kerst“ crea<br />

Vrijdag 8 december: 20.00-24.00 uur – Jari Esbeukman Vrijwilligers buurvrienden en FCB-HWD<br />

D<strong>in</strong>sdag 12 december: 15.00-16.00 uur – Rita Young/ Rob van Reeuwijk kerstspecial<br />

D<strong>in</strong>sdag 19 december: 15.00-16.00 uur – Group Christmas Bells 12 e wereldreis<br />

Vrijdag 22 december:<br />

D<strong>in</strong>sdag 2 januari:<br />

20.00-24.00 uur – Kerstklaverjassen. Iedereen prijs<br />

15.00-16.00 uur – Nieuwjaarsborrel buurvrienden<br />

Hans van Luijpen<br />

Coörd<strong>in</strong>ator groep BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD<br />

E-mail: Hvanluijpen@gmail.com<br />

Plann<strong>in</strong>g en aanspreekpunten: Leny Hopman en Henny van Luijpen<br />

Open<strong>in</strong>g Jan Bolle-veld<br />

Hans van Luijpen<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

19<br />

Coörd<strong>in</strong>ator groep Buurvrienden<br />

<strong>Overschie</strong> FCB-HWD<br />

Dankzij de aanleg van een nieuw kunstgrasveld<br />

kunnen spelers van FCB-HWD<br />

iedere dag <strong>in</strong>tensief tra<strong>in</strong>en of wedstrijden<br />

spelen. Daarmee is <strong>in</strong> 2023 een grote<br />

wens <strong>in</strong> vervull<strong>in</strong>g gegaan! Het nieuwe<br />

veld is vernoemd naar Jan Bolle, s<strong>in</strong>ds<br />

1967 de trouwe jeugdtra<strong>in</strong>er van HWD.<br />

Reden voor een mooi feestje op 14 november.<br />

Tientallen jaren werd er bij vv HWD op<br />

natuurgras gevoetbald, precies op de<br />

plek waar ooit de <strong>Overschie</strong>se vuilnisbelt<br />

lag. Medewerkers van de gemeente Rotterdam<br />

en de vrijwilligers werkten hard<br />

om de velden bespeelbaar te maken en<br />

te houden. Toch kwam het (te) vaak voor<br />

dat wedstrijden en tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen afgelast of<br />

verplaatst moesten worden, tot grote ergernis<br />

van spelers en tra<strong>in</strong>ers. Maar dit is<br />

dankzij het nieuwe kunstgrasveld voorbij!<br />

Nestor Jan<br />

De naamgever van het nieuwe kunstgrasveld<br />

is Jan Bolle. Jan is 81 jaar en s<strong>in</strong>ds 1<br />

juni 1967 onafgebroken jeugdtra<strong>in</strong>er:<br />

maar liefst 56 jaar! Jan heeft <strong>in</strong>tussen drie<br />

generaties jonge voetballers getra<strong>in</strong>d.<br />

S<strong>in</strong>ds de fusie van HWD met FC Banlieue<br />

is het aantal jeugdleden van de club verdubbeld.<br />

Er is dus veel werk aan de w<strong>in</strong>kel<br />

voor de jeugdtra<strong>in</strong>ers om alles <strong>in</strong> goede<br />

banen te leiden. De nestor van deze<br />

groep is, hoe kan het anders, de aimabele<br />

Jan Bolle: altijd goed gehumeurd en gezegend<br />

met een aanstekelijke lach.<br />

Handdruk<br />

Op d<strong>in</strong>sdag 14 november was het zover:<br />

het kunstgrasveld kreeg officieel de naam<br />

‘het Jan Bolle-veld’. Behalve Jan, waren ook<br />

zijn vrouw Yvonne, dochter en schoonzoon<br />

erbij. Net zoals een aantal oud<br />

jeugdleden, waaronder voormalig eredivisiespelers<br />

W<strong>in</strong>and van Loon en Delano Hill.<br />

Verder waren ook huidige leden van het<br />

sjeudeboel-team, het wandelvoetbalteam<br />

en andere voetbalvrienden aanwezig.<br />

Glimmende ogen, een warme handdruk<br />

en slechts twee woorden: ‘Bedankt, vriend’.<br />

Jan Bolle als jeugdtra<strong>in</strong>er en bij de open<strong>in</strong>g van het Jan<br />

Bolle-veld - Foto: Archief HWD/Ron Pluijm


Zie <strong>Overschie</strong> 20 januari 2024<br />

“Kunst is van ons allemaal”<br />

Programma (onder voorbehoud):<br />

Nóg meer Laagblijvers<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt<br />

Zaterdagmorgen:<br />

Film met ontbijt<br />

Zaterdagmiddag:<br />

Pop-up Villa Zebra<br />

<strong>in</strong>loop 9:30 uur, start film 10:00 uur<br />

film is gratis, superdeluxe ontbijt € 5<br />

13:00 – 14:30 uur; jongere k<strong>in</strong>deren<br />

14:30 – 16:00 uur; oudere k<strong>in</strong>deren<br />

Colofon<br />

20<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Zaterdagmiddag:<br />

Workshop Kunstkijken<br />

Grote Kerk<br />

Zaterdagavond:<br />

Workshop Bob Ross<br />

15:00 – 16: 30 uur; na afloop een glaasje om na te praten.<br />

Curator Joris Wester<strong>in</strong>k vertelt over Ai Weiwei.<br />

18:00 – 21:00 uur; na afloop een glaasje om na te praten.<br />

Kaarten GRATIS te verkrijgen via www.Podiumple<strong>in</strong>.nl<br />

Uitgebreide programma-<strong>in</strong>formatie <strong>in</strong> de volgende uitgave <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De Kon<strong>in</strong>klijke Rotterdamse Post Harmonie (KRPH)<br />

verzorgt zaterdag 16 december om 20:00 onder leid<strong>in</strong>g van Maron<br />

Teerds een concert <strong>in</strong> de Grote Kerk <strong>Overschie</strong>.<br />

Koop nu kaarten voor Beeldende Kerst, een Bijzonder Rotterdams<br />

Kerstverhaal via onze website www.krph.nl/w<strong>in</strong>kel of ga<br />

naar de Primera aan de Burgemeester Baumannlaan 191.<br />

Beleef dit bijzondere Kerstverhaal met ons mee! De deuren gaan<br />

om 19:30 open.<br />

De KRPH is een enthousiast en ervaren harmonieorkest dat 121<br />

jaar bestaat. De KRPH neemt je tijdens Beeldende Kerst mee<br />

op reis door de stad Rotterdam. Je volgt de avonturen van een<br />

sneeuwvlokje dat door de stad dwarrelt en daar allerlei avonturen<br />

beleeft met hierbij beelden en muziek!<br />

Kaarten kosten 7 euro per stuk.<br />

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente<br />

Rotterdam, LCP en PLUS Richard de Zoete.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Bur<br />

PLUS18611 - 8<strong>71</strong> PLUS Richard de Zoete- Adv A4 Laagblijvers.<strong>in</strong>dd 1


Echtpaar Franken-Esvelt 60 jaar getrouwd!<br />

Ada van Noordwijk gaf het echtpaar een prachtige bos bloemen namens de<br />

gemeente Rotterdam en de Wijkraad <strong>Overschie</strong>.<br />

‘Op 6 november vierde het echtpaar Franken-Esvelt<br />

dat ze 60 jaar geleden <strong>in</strong> het<br />

huwelijk traden. Ze wonen al 45 jaar aan<br />

de Kle<strong>in</strong>polderkade. Vreemd genoeg kenden<br />

we elkaar niet. Het is wel te verklaren<br />

want, zo vertelde mevrouw Franken-Esvelt,<br />

ze zaten elk jaar zeker acht maanden<br />

op de camp<strong>in</strong>g. Hun drie dochters zaten<br />

trouwens op de Pieter van Aschschool.<br />

Ze lezen regelmatig het blad <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> om op de hoogte te blijven<br />

van allerlei activiteiten. Meneer Franken<br />

noemt het “Een erg mooi magaz<strong>in</strong>e.”’<br />

Echtpaar Franken, nog altijd verliefd, met Ada van<br />

Noordwijk. - Foto: Ron Pluijm<br />

Ada van Noortwijk:<br />

Bloemen voor honderdjarige mevrouw<br />

J.G. van Klift-van Lieburg<br />

Zondagmorgen 15 oktober gaf Ada van Noordwijk een prachtige bos bloemen van Angela Voorhorst aan mevrouw J.G. van<br />

Klift-van Lieburg. Zij vierde die dag haar honderdste verjaardag <strong>in</strong> Stadzicht.<br />

Foto gemaakt door een medewerkster van Stadzicht<br />

‘Mevrouw van Klift woont nu <strong>in</strong><br />

woon-zorglocatie Stadzicht, maar woonde<br />

lang <strong>in</strong> de Schout van Groenewegenstraat.<br />

Ze zat te stralen <strong>in</strong> de huiskamer van Stadzicht<br />

met een groot aantal bewoners om<br />

haar heen. Ze vond het zelf ook heel bijzonder<br />

dat ze 100 jaar geworden was.<br />

Mevrouw van Klift kreeg mooie cadeaus,<br />

Ada van Noordwijk<br />

er werd gezongen, we aten taart, dronken<br />

appelsap uit een champagneglas, en ze<br />

liet haar vele verjaardagskaarten zien. De<br />

mooiste kaart vond ze die van de Kon<strong>in</strong>g<br />

en Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>. Ze was heel blij met het boeket<br />

van de gemeente Rotterdam en de<br />

Wijkraad van <strong>Overschie</strong>.’<br />

<strong>Overschie</strong>se jubilea<br />

21<br />

De oudste mannelijke <strong>in</strong>woner van<br />

Rotterdam woont <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Vorig jaar schreef Ada van Noordwijk een stukje met bovenstaande kop over de heer Theo van Es. En die kop, die klopt<br />

nog steeds! Afgelopen 15 november was Theo van Es nog steeds de oudste <strong>in</strong>woner van Rotterdam en werd hij 104 jaar.<br />

Onlangs vierde hij deze verjaardag met een mooi feest. Ada van Noordwijk was erbij en doet hieronder verslag:<br />

‘In het gezellige zaaltje van Midd<strong>in</strong>,<br />

naast flat Overijsel waar de heer Van Es<br />

woont, vierde hij op zondag 12 november<br />

zijn verjaardag met familie en naaste<br />

buren. Er h<strong>in</strong>gen vlaggetjes met 100<br />

erop, maar op de leuke gebakjes zaten<br />

plaatjes met 104.<br />

Namens de gemeente en de wijkraad<br />

mocht ik een bos bloemen brengen. Na<br />

een toespraakje gaf ik de bloemen aan de<br />

98-jarige vrouw van Theo: Annemarie. Als<br />

verrass<strong>in</strong>g kwam ook de wijkwethouder<br />

van <strong>Overschie</strong>, Saïd Kasmi, de heer Van<br />

Es feliciteren namens de gemeenteraad.<br />

Iedereen waardeerde zijn bezoek zeer. De<br />

heer Van Es voelt zich nog uitstekend en<br />

zei dat hij streeft naar de leeftijd van 107.<br />

Hij is goed op weg. Wie weet staan we er<br />

volgend jaar weer!’<br />

De jarige heer Van Es met wethouder Saïd Kasmi en Ada<br />

van Noordwijk - Foto: Ron Pluijm


Laagdrempelig bewegen, het kan <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>!<br />

Aad van Dijk<br />

We bewegen te we<strong>in</strong>ig, de kranten staan er bol van en de overheid probeert het te stimuleren.<br />

Daarom is het zo bijzonder dat fysiotherapeute D<strong>in</strong>a Brezet alweer jaren geleden een simpele oploss<strong>in</strong>g zocht en vond<br />

voor <strong>Overschie</strong> voor vrouwen die te we<strong>in</strong>ig bewogen. Zij startte een wekelijkse beweegles voor vrouwen met overgewicht<br />

uit haar praktijk. Ook voor mannen moest er iets komen, vond D<strong>in</strong>a, en zo ontstond de even laagdrempelige Loopgroep<br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

De wekelijkse beweegles van D<strong>in</strong>a is op<br />

d<strong>in</strong>sdagochtend <strong>in</strong> speeltu<strong>in</strong> Levenslust.<br />

Een groep vrouwen maakt dan op muziek<br />

de spieren op verantwoorde wijze los. Het<br />

is een gezellige groep, die na afloop nog<br />

even een kopje koffie met elkaar dr<strong>in</strong>kt.<br />

S<strong>in</strong>ds 2015 gaat de gemengde loopgroep<br />

tweemaal per week hardlopen, mét de zo<br />

belangrijke oefen<strong>in</strong>gen. Is hardlopen net<br />

iets teveel? Dan kun je meedoen met de<br />

wandelgroep.<br />

Lage kosten<br />

Laagdrempelig, het woord is al gevallen.<br />

Dat betekent dat je alleen een (kle<strong>in</strong>)<br />

bedrag betaalt als je meedoet. Verplicht<strong>in</strong>gen<br />

als een lidmaatschap of zo, zijn<br />

er niet. Dit jaar besloot Lenie zich bij de<br />

loopgroep aan te sluiten. Het beviel haar<br />

en ze haalde haar man Richard over om<br />

ook mee te doen.<br />

Dit vertellen zij erover:<br />

Lenie: ’<strong>in</strong> het dagelijkse leven ben ik<br />

huishoudelijke hulp <strong>in</strong> de thuiszorg, dus<br />

aan beweg<strong>in</strong>g heb ik nooit gebrek. Toch<br />

besloot ik mij aan te melden bij de loopgroep<br />

zodat ik onder begeleid<strong>in</strong>g spierversterkende<br />

oefen<strong>in</strong>gen kan doen en<br />

mijn conditie kan verbeteren. De tra<strong>in</strong>er<br />

geeft mij tips over d<strong>in</strong>gen waar ik op kan<br />

letten. Mijn zusje uit Brabant heeft <strong>in</strong> de<br />

zomervakantie ook een keer meegelopen<br />

en past s<strong>in</strong>dsdien de hier aangeleerde<br />

looptechniek toe. Ze heeft daar nog<br />

steeds baat bij en vond het voor mij heel<br />

leuk om <strong>in</strong> zo’n gezellige groep te bewegen.<br />

We lopen <strong>in</strong> de zomer door heel het park<br />

en zien dan heel veel van de natuur.<br />

Het zijn gevarieerde afstanden en soms<br />

hebben we als sluitstuk een spannende<br />

estafette wedstrijd. Ook spr<strong>in</strong>ten we van<br />

lantaarnpaal naar lantaarnpaal. Kortom,<br />

het is altijd anders. Iedereen is welkom<br />

met of zonder conditie en het vrijblijvende<br />

spreekt me erg aan.’<br />

Richard: ‘van beroep ben ik elektromonteur<br />

<strong>in</strong> de <strong>in</strong>dustrie, dus aan beweg<strong>in</strong>g<br />

heb ik ook geen gebrek. Helaas heb ik een<br />

hernia opgelopen en moest van de fysiotherapeut<br />

oefen<strong>in</strong>gen doen. Mijn vrouw<br />

vertelde dat de wandelgroep wel wat<br />

voor mij was. Ik doe daar nu ook grondoefen<strong>in</strong>gen<br />

die mijn rug aankunnen. De<br />

tra<strong>in</strong>er geeft mij hier<strong>in</strong> advies.<br />

De zwaarste oefen<strong>in</strong>g is voor mij zitten tegen<br />

de brug, waarmee je de bovenbeenspieren<br />

gaat versterken. Na alle oefen<strong>in</strong>gen<br />

ga ik met de groep wandelen en de<br />

anderen gaan hardlopen. Rond 8 uur gaat<br />

iedereen weer naar huis. De zo noodzakelijke<br />

beweg<strong>in</strong>g heb ik dan toch weer mooi<br />

meegenomen.’<br />

Ook wat meer bewegen? Stuur een mailtje<br />

naar:<br />

D<strong>in</strong>abrezet@gmail.com (beweeggroep<br />

vrouwen)<br />

aadvandijk2021@gmail.com (loopgroep/<br />

wandelgroep)<br />

Foto: Aad van Dijk<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

23


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

WINKELRUIMTE TE HUUR<br />

Burgemeester Baumannlaan 180<br />

OVERNAME WINKEL OOK MOGELIJK<br />

MEER INFORMATIE?<br />

T: 010-4155085<br />

pnlvastgoed@gmail.com<br />

STOPT!<br />

Wenst u fijne<br />

feestdagen!


Word vrijwilliger bij DUO for a JOB<br />

en help een jongere op weg<br />

[foto] DUO for a Job<br />

DUO for a JOB koppelt 50-plussers (mentoren)<br />

aan jongeren van 18 t/m 33 jaar<br />

met een migratieachtergrond (mentees).<br />

Zij trekken een half jaar lang (elke week<br />

+/- 2 uur) samen op als DUO. Zo zetten ze<br />

stappen naar een baan voor de jongere.<br />

DUO for a JOB heeft drie doelen:<br />

1. De ongelijkheid <strong>in</strong> toegang tot de<br />

arbeidsmarkt verkle<strong>in</strong>en<br />

2. De kennis en ervar<strong>in</strong>g van 50-plussers<br />

beter waarderen en <strong>in</strong>zetten<br />

3. Contact tussen generaties en culturen<br />

stimuleren, waardoor ‘samen<br />

leven’ de norm wordt.<br />

Zelfvertrouwen<br />

De begeleid<strong>in</strong>g op maat door mentoren<br />

en DUO for a JOB geeft de mentees meer<br />

zelfvertrouwen. Ze worden zelfstandiger<br />

en leren welke tools ze kunnen gebruiken<br />

bij hun zoektocht naar werk. 7 op de<br />

10 mentees v<strong>in</strong>dt dankzij dit traject een<br />

duurzame stage, opleid<strong>in</strong>g of baan die bij<br />

hen past.<br />

Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

Mentoren krijgen van DUO for a JOB een<br />

<strong>in</strong>houdelijk tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsprogramma, ervar<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> coach<strong>in</strong>g en een verrijkende sociale ervar<strong>in</strong>g.<br />

Dit v<strong>in</strong>den de mentoren zó positief<br />

dat 9 op de 10 mentoren na een half jaar<br />

verder wil met een tweede mentee.<br />

Ben jij:<br />

• 50+?<br />

• Heb je een aantal uur per week tijd?<br />

• Wil jij jouw kennis en ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zetten<br />

voor jongeren met een migratieachtergrond<br />

<strong>in</strong> Rotterdam?<br />

Dan zijn wij op zoek naar jou!<br />

Interesse?<br />

Schrijf je <strong>in</strong> voor een vrijblijvende <strong>in</strong>formatiesessie<br />

via onze website www.duoforajob.nl.<br />

Meer weten?<br />

Neem gerust contact met ons op voor<br />

meer <strong>in</strong>formatie of vragen! Stuur een<br />

mailtje naar rotterdam@duoforajob.nl of<br />

bel ons op 06 83 <strong>71</strong> 89 08.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

High tea <strong>in</strong> de Soos<br />

Ada van Noordwijk<br />

25<br />

In het gezellige zaaltje van Den Vrijenban is elke donderdagmiddag een drukbezochte spelletjesbijeenkomst. Er wordt gesjoeld,<br />

geklaverjast, gerummikubt, gekletst en veel gelachen. Maar donderdag 26 oktober was het anders: toen was er een<br />

heuse high tea.<br />

Corry Hoogland, de organisator van de soosmiddagen, organiseerde<br />

deze eerste high tea met haar vaste hulp Jacquel<strong>in</strong>e<br />

Marsman. De high tea was bedoeld voor de bewoners van den<br />

Vrijenban en van de Lagenban, maar onze verslaggever was er<br />

ook bij als wijkraadslid en betrokken bewoner.<br />

Geslaagd<br />

Veel mensen kenden elkaar al, maar er werden op deze gezellige<br />

middag ook mooie nieuwe contacten gemaakt. Het was<br />

een zeer geslaagde eerste high tea (en zeker niet de laatste). Bedankt<br />

organisatoren en vrijwilligers Wil Pothuijs, Rianne Groeneweg,<br />

Marlène Innocente en Gré Lanser!<br />

Smullen maar<br />

De tafels waren feestelijk gedekt. Een actieve bewoonster had<br />

mooie kaarten gemaakt om alle aanwezigen een prettige high<br />

tea te wensen. En dat is goed gelukt!<br />

Op de tafels stonden etagères vol met heerlijke zoetigheden;<br />

vrijwilligers kwamen steeds langs met koffie, thee en nog meer<br />

lekkers. Voor de mensen die het te zoet werd, was ook goed<br />

gezorgd: fruit, hartige sandwiches en toastjes met smeersels<br />

waren er volop.<br />

Foto: Ada van Noordwijk


Open Duyvesteyndag<br />

Op vrijdag 22 december is er de Open Duyvesteyndag. W<strong>in</strong>keliers en marktkooplieden presenteren zich dan aan <strong>Overschie</strong><br />

- en dan vooral aan mensen die deze w<strong>in</strong>kels en markt nog niet kennen. Muziek, chocomel, hapjes en aanbied<strong>in</strong>gen: kom<br />

vooral even markten en buurten, want dat is echt de moeite waard!<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

Fl<strong>in</strong>k wat w<strong>in</strong>kels<br />

De W<strong>in</strong>keliers van de Duyvesteynstraat zitten een beetje geïsoleerd<br />

van de Burgemeester Baumannlaan. Toch zitten hier<br />

allerlei fijne w<strong>in</strong>kels: Pr<strong>in</strong>s Makelaardij, Monria dierenbenodigdheden,<br />

Beauty All Pedicure, kapsalon Haarscherp Styl<strong>in</strong>g,<br />

juwelier Sativar, Lekker Gebakkie, Ten to Three Bakery. En ook<br />

nog Hongerstil sushi & snacks, en op de hoek met de Van Noortwijckstraat<br />

café Daktari.<br />

Trouwe marktverkopers<br />

Bovendien is het iedere vrijdag Weekmarkt <strong>in</strong> de Duyvesteynstraat.<br />

Die markt is jammer genoeg niet meer wat het geweest is, maar<br />

de ouwe getrouwe kraamhouders komen nog steeds: de kaasboer,<br />

de visboer, de aardappelboer en de notenkraam komen<br />

iedere week naar hun trouwe klanten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Want trouwe<br />

klanten zijn er zeker: wie de kramen op de markt eenmaal heeft<br />

ontdekt, blijft komen! Wist u trouwens dat dit toevallig wel de<br />

oudste markt van Rotterdam is?<br />

De open dag<br />

Er is muziek van 09.30 tot 14.30 uur en ook lekkere chocomel en<br />

hapjes. Ook kunt u mooie foto’s maken bij het decor van orgelman<br />

Peter Dekker, die helemaal <strong>in</strong> Anton Pieckstijl zijn muziek<br />

laat horen. De w<strong>in</strong>keliers en marktkooplui vertellen u deze dag<br />

graag over hun producten en zorgen voor leuke aanbied<strong>in</strong>gen.<br />

Daar zitten ongetwijfeld verrass<strong>in</strong>gen bij...<br />

Mogelijk gemaakt door Gebied <strong>Overschie</strong>/LCP/Markt <strong>Overschie</strong><br />

[foto] Ron Pluijm<br />

26<br />

St. FLORIAN GROEP BV<br />

Wist u dat bij u <strong>in</strong> de buurt een bedrijf is<br />

die alle BHV- en EHBO opleid<strong>in</strong>gen voor u kan<br />

verzorgen? Wij zijn gespecialiseerd <strong>in</strong> het geven<br />

van opleid<strong>in</strong>gen, tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen alsmede alle<br />

herhal<strong>in</strong>gscursussen.<br />

BHV -en EHBO opleid<strong>in</strong>gen zijn niet alleen<br />

bedoeld voor bedrijven, maar ook voor scholen,<br />

verenig<strong>in</strong>gen, VGZ <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen, et cetera.<br />

Alle cursisten die een curus met goed gevolg<br />

hebben afgesloten, krijgen een officieel<br />

certificaat.<br />

B<strong>in</strong>nen onze regio geven wij<br />

10% kort<strong>in</strong>g op het totale cursusgeld.<br />

Uw <strong>in</strong>teresse gewekt, kijk dan voor ons gehele<br />

cursusaanbod op onze website, of neem<br />

contact met ons op <strong>in</strong>fo@floriangroep.com<br />

Tel: 06 577 231 05.<br />

www.stfloriangroep.nl<br />

U bent van harte welkom, John van Delzen.<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

www.de-vlasfabriek.nl


Zzp’er: ondernemer of werknemer?<br />

Bent u werkzaam als Zzp’er? Dan mag u zich verheugen <strong>in</strong> de warme belangstell<strong>in</strong>g van de belast<strong>in</strong>gdienst, brancheorganisaties,<br />

de politiek en hoogst waarschijnlijk ook uw opdrachtgever(s). Wat is het probleem? Het beg<strong>in</strong>t allemaal met de<br />

vraag wat een Zzp’er eigenlijk is.<br />

ZZP staat voor Zelfstandige Zonder Personeel.<br />

Een zelfstandige is iemand die<br />

niet <strong>in</strong> dienst is (zoals een werknemer),<br />

maar iemand die voor eigen reken<strong>in</strong>g en<br />

risico werkt: een ondernemer.<br />

Vaak is een ondernemer makkelijk te<br />

herkennen. Als uw dakgoot lekt komt de<br />

loodgieter langs. In zijn eigen bestelbus.<br />

Hij klimt op het dak, repareert de goot en<br />

gaat zijns weegs. Twee weken later ontvangt<br />

u zijn factuur. Het is voor iedereen<br />

duidelijk dat hier een ondernemer aan<br />

het werk is. U twijfelt geen moment of de<br />

loodgieter eigenlijk niet bij u <strong>in</strong> dienst is.<br />

Soms is het een stuk lastiger. Uw pakketbezorger<br />

komt langs <strong>in</strong> een busje van<br />

Post.nl met een oranje bodywarmer van<br />

Post.nl. In het praatje aan de deur vertelt<br />

de bezorger dat hij fulltime voor Post.<br />

nl aan het werk is. Maar… ”wél als Zzp’er<br />

hoor!”<br />

Hoe zit dat dan? Waar<strong>in</strong> verschilt zo iemand<br />

dan van een bezorger <strong>in</strong> loondienst?<br />

Is hier wel sprake van ondernemerschap?<br />

Of hebben we het hier over<br />

“schijnzelfstandigheid”?<br />

Dat is de grote vraag. Voor “pakketbezorger”<br />

kunt u ook lezen: “maaltijdbezorger”,<br />

“taxichauffeur” (Uber) en de laatste<br />

jaren ook steeds vaker “onderwijzer” en<br />

“verpleegster”. Het aantal Zzp’ers <strong>in</strong> de<br />

zorg is <strong>in</strong> 2022 met 14% is gestegen tot<br />

bijna 180.000! Vaak werken die zorgmedewerkers<br />

gewoon <strong>in</strong> dezelfde <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

als waar zij daarvoor als werknemer op<br />

de loonlijst stonden. En staan ze zij aan<br />

zij met hun voormalige collega’s die nog<br />

wel <strong>in</strong> loondienst zijn. Maar dan wel tegen<br />

een hogere belon<strong>in</strong>g en met meer<br />

<strong>in</strong>spraak bij het werkrooster. Dat wr<strong>in</strong>gt.<br />

Ik denk dat iedereen het met mij eens is<br />

dat de hierboven beschreven loodgieter<br />

een heel ander soort ondernemer is dan<br />

een Zzp-pakketbezorger. In elk geval gevoelsmatig.<br />

Juridisch is dat onderscheid<br />

alleen een stuk moeilijker te maken. We<br />

proberen dat met zijn allen al meer dan<br />

tien jaar. Een laatste stap is de Wet “verduidelijk<strong>in</strong>g<br />

beoordel<strong>in</strong>g arbeidsrelaties<br />

en rechtsvermoeden”. De tekst van dat<br />

wetsvoorstel is openbaar en iedereen<br />

mag daar zijn men<strong>in</strong>g over geven. Er is<br />

veel kritiek. Vooral door partijen die bang<br />

zijn hun huidige voordelen te verliezen.<br />

Werkgevers die liever goedkope Zzp’ers<br />

hebben zonder ontslagbescherm<strong>in</strong>g. Of<br />

werknemers die als Zzp’er hetzelfde werk<br />

tegen een hogere netto belon<strong>in</strong>g kunnen<br />

doen.<br />

Ik wens onszelf een daadkrachtige wetgever<br />

toe met een duidelijke visie op de<br />

arbeidsmarkt. Die terechte <strong>in</strong>houdelijke<br />

kritiek kan onderscheiden van ord<strong>in</strong>air<br />

lobbywerk.<br />

En u wens ik – of u nu werknemer of ondernemer<br />

bent - alvast een goed jaare<strong>in</strong>de!<br />

Wilt u meer <strong>in</strong>formatie over uw bestaan<br />

als Zzp’er? Neemt u dan contact met mij<br />

op.<br />

Vestig<strong>in</strong>g Schiedam Jan van Galenstraat 14 | 3115 JG Schiedam | 010 426 19 56<br />

MRVO.NL<br />

Drs. Jeroen de Vos Rb<br />

MRVO Accountants Belast<strong>in</strong>gadviseurs<br />

T 010-426 19 56<br />

jeroendevos@mrvo.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

27<br />

cartoon Ad Oskam<br />

Bolwon<strong>in</strong>g


D eeeee WWonnnndd eeeeerrlliiijkeeeee<br />

WWiii nnnnteeeeerrwa nnnndd eeeeelliii nnnng<br />

vvooooo ooooorrrr eeeee nn d ooooo ooooorrrr b eeeee wooooonn eeeee rrrrss uiit O vveeeee rrrrsschiieeeee!<br />

SSaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeennnnnnnn mmmmmmmmeeeeeeeetttttttt bbbeeeeeeeewwwwwwwwoooooooonnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrrssssssss uuuuuuuuiiiiiiiitttttttt OOOOvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrsssssssscccccchhhhhhhhiiiiiiiieeeeeeee -- jjjjjjoooooooonnnnnnnngggggggg eeeeeeeennnnnnnn oooooooouuuuuuuudddddddd -- oooooooorrrrrrrrggggggggaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiisssssssseeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrr tttttttt<br />

OOOOvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrsssssssscccccchhhhhhhhiiiiiiiieeeeeeee SSttttttttrrrrrrrroooooooooooooooommmmmmmmtttttttt eeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnn kkkkkkkkeeeeeeeerrrrrrrrssssssssttttttttwwwwwwwwaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeeelllllllliiiiiii<strong>in</strong>nnnnnnngggggggg ooooooooppppp zzzzzaaaaaaaatttttttteeeeeeeerrrrrrrrddddddddaaaaaaaagggggggg 23 ddddddddeeeeeeeecccccceeeeeeeemmmmmmmmbbbeeeeeeeerrrrrrrr..... Innnnnnnn<br />

ggggggggrrrrrrrrooooooooeeeeeeeepppppeeeeeeeennnnnnnn llllllllooooooooooooooooppppp jjjjjjeeeeeeee llllllllaaaaaaaannnnnnnnggggggggssssssss vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrsssssssscccccchhhhhhhhiiiiiiiilllllllllllllllleeeeeeeennnnnnnnddddddddeeeeeeee ppppplllllllleeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeennnnnnnn iiiiiii<strong>in</strong>nnnnnnn OOOOuuuuuuuudddddddd OOOOvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrsssssssscccccchhhhhhhhiiiiiiiieeeeeeee wwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrbbbiiiiiiiijjjjjj<br />

eeeeeeeerrrrrrrr oooooooonnnnnnnnddddddddeeeeeeeerrrrrrrrwwwwwwwweeeeeeeegggggggg vvvvvvvvaaaaaaaannnnnnnn aaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeeessssssss tttttttteeeeeeee zzzzziiiiiiiieeeeeeeennnnnnnn iiiiiiiissssssss:: kkkkkkkkiiiiiii<strong>in</strong>nnnnnnnddddddddeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeennnnnnnn ddddddddiiiiiiiieeeeeeee ddddddddeeeeeeee sssssssstttttttteeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeennnnnnnn vvvvvvvvaaaaaaaannnnnnnn ddddddddeeeeeeee hhhhhhhheeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeellllllll<br />

ddddddddaaaaaaaannnnnnnnsssssssseeeeeeeennnnnnnn,, ttttttttoooooooonnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeellllllllsssssssspppppeeeeeeeellllllll,, kkkkkkkkeeeeeeeerrrrrrrrssssssssttttttttlllllllliiiiiiiieeeeeeeeddddddddjjjjjjeeeeeeeessssssss eeeeeeeennnnnnnn mmmmmmmmuuuuuuuuzzzzziiiiiiiikkkkkkkkaaaaaaaalllllllleeeeeeee iiiiiii<strong>in</strong>nnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrr mmmmmmmmeeeeeeeezzzzzzzzzzoooooooo’ssssssss..... Frrrrrrrraaaaaaaaggggggggmmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeennnnnnnn<br />

uuuuuuuuiiiiiiiitttttttt hhhhhhhheeeeeeeetttttttt kkkkkkkkeeeeeeeerrrrrrrrssssssssttttttttvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaallllllll wwwwwwwwoooooooorrrrrrrrddddddddeeeeeeeennnnnnnn vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrr tttttttteeeeeeeelllllllldddddddd ddddddddoooooooooooooooorrrrrrrr kkkkkkkkiiiiiii<strong>in</strong>nnnnnnnddddddddeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeennnnnnnn eeeeeeeennnnnnnn vvvvvvvvoooooooollllllllwwwwwwwwaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeeennnnnnnneeeeeeeennnnnnnn<br />

ttttttttiiiiiiiijjjjjjddddddddeeeeeeeennnnnnnnssssssss ddddddddeeeeeeee wwwwwwwwaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeeelllllllliiiiiii<strong>in</strong>nnnnnnngggggggg ddddddddiiiiiiiieeeeeeee iiiiiiiieeeeeeeettttttttssssssss mmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrr ddddddddaaaaaaaannnnnnnn eeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnn uuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrr dddddddduuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrr tttttttt.....<br />

Zaateeeeerrrdddaag 222333 dddeeeeeceeeeembeeeeerrr 2220002223<br />

Rondddeeeee 111: 1116..333000 - 1118..333000 uuuurrr<br />

Rondddeeeee 222: 111j..000000 - 222111..000000 uuuu„<br />

Meeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrr iiiiiii<strong>in</strong>nnnnnnncoooooooorrrrrrrr mmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiieeeeeeee,, aaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnmmmmmmmmeeeeeeeellllllllddddddddeeeeeeee\<br />

eeeeeeeennnnnnnn rrrrrrrreeeeeeeesssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeennnnnnnn ttttttttiiiiiiiijjjjjjddddddddssssssssllllllllooooooootttttttt vvvvvvvviiiiiiiia<br />

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.....oooooooovvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrsssssssscccccchhhhhhhhiiiiiiiieeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrroooooooooooooooommmmmmmmtttttttt.....nnnnnnnnl<br />

Mooooooooggggggggeeeeeeeelllllllliiiiiiiijjjjjjkkkkkkkk ggggggggeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkktttttttt ddddddddoooooooooooooooorrrrrrrr::


‘Ga voor planten, niet voor asfalteren’<br />

Gaat de gemeente ergens aan de slag, dan moeten tu<strong>in</strong>bezitters dat vaak ook. Tu<strong>in</strong>coach Ilse van den Berg helpt bewoners<br />

om dan te kiezen voor een groenere tu<strong>in</strong>. Met <strong>in</strong>formatie op maat en antwoorden op vragen, over ophogen en planten<br />

redden bijvoorbeeld.<br />

Van snoeien en ophogen tot dra<strong>in</strong>age. Ilse<br />

heeft allerlei flyers met groot bovenaan:<br />

wat betekent dit voor jou? Want bij groot<br />

onderhoud <strong>in</strong> een straat moeten tu<strong>in</strong>bezitters<br />

ook aan de bak. Een kans om tu<strong>in</strong>en<br />

te vergroenen, v<strong>in</strong>dt de tu<strong>in</strong>coach.<br />

‘Ik maak <strong>in</strong>formatiepakketten op maat’, aldus<br />

Ilse die is aangehaakt bij veel projecten<br />

<strong>in</strong> Pr<strong>in</strong>s Alexander, Hillegersberg-Schiebroek<br />

en <strong>Overschie</strong>. ‘Met een uitleg wat de<br />

gemeente doet en wat het betekent voor<br />

bewoners. Stel, het riool wordt vervangen.<br />

Dan is het goed om je tu<strong>in</strong> ook op te hogen.<br />

Anders loopt die vol water omdat de<br />

straat hoger komt te liggen.’<br />

Als de flyers zijn verspreid, komen de vragen.<br />

‘Moet ik alles ophogen of alleen een<br />

deel? Hoe kan ik mijn boom behouden?<br />

Ik ga ook bij mensen langs, zoals <strong>in</strong> de<br />

Gravenbuurt bij een rioolproject. Soms is<br />

het werk best <strong>in</strong>gewikkeld en dan is het<br />

fijn om iemand te spreken over wat handig<br />

is voor de tu<strong>in</strong>.’<br />

Tu<strong>in</strong>ieren voor dieren<br />

‘En bewoners, vang regenwater op’, roept<br />

ze op. ’Het is gratis, zonde om niet te<br />

gebruiken! Hoe? Daar heb ik <strong>in</strong>formatie<br />

over. Je kunt er ook subsidie voor krijgen.<br />

Dat leg ik allemaal uit.<br />

Als je toch met je tu<strong>in</strong> bezig bent, kijk<br />

naar de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g en denk eens aan een<br />

eetbare tu<strong>in</strong>. Wat kun je kweken aan<br />

groente en fruit? Dan hoef je niet naar de<br />

supermarkt. Of ga tu<strong>in</strong>ieren voor dieren.<br />

Richt ‘m zo <strong>in</strong> dat er egels, vl<strong>in</strong>ders en bijen<br />

op afkomen.’<br />

‘Overal zijn de problematieken anders.<br />

Huizen <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g van de Breitnerstraat<br />

en de Gravenbuurt hebben een<br />

funder<strong>in</strong>g van houten palen. Die moeten<br />

onder water staan, anders gaan ze rotten.<br />

Het grondwater moet dus op peil blijven,<br />

dan helpt een tu<strong>in</strong> met veel planten en<br />

we<strong>in</strong>ig tegels. In de Architectenbuurt <strong>in</strong><br />

Het Lage Land zijn er alleen betonnen<br />

funder<strong>in</strong>gen. Hier ligt de nadruk op het<br />

ophogen van tu<strong>in</strong>en en kruipruimtes of<br />

het afvoeren van water.’<br />

Struikroven<br />

De tu<strong>in</strong>coach deed onlangs mee met een<br />

proef met Struikroven. Dit speelde <strong>in</strong> de<br />

Van der Helmstraat waar rioler<strong>in</strong>g wordt<br />

vernieuwd. ‘Hartstikke leuk! Met het project<br />

Struikroven worden planten “gered<br />

van de sloop” bij werkzaamheden. De<br />

buurt is opgetrommeld om planten uit<br />

het groenvak <strong>in</strong> de straat te graven. Die<br />

staan nu bij particulieren <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong>. Anders<br />

wordt er compost van gemaakt. We kregen<br />

die dag ook allerlei vragen over afvoer<br />

van regenwater en het ophogen van kruipruimtes.<br />

Kijk, daar doe je het voor.’<br />

Passie voor groen, buiten zijn en contact<br />

met bewoners. Haar job als tu<strong>in</strong>coach<br />

bestaat nog maar net, maar heeft het allemaal.<br />

‘Het is z<strong>in</strong>vol om mensen op weg<br />

te helpen. Een groene tu<strong>in</strong> is gezond.<br />

Die zorgt voor meer biodiversiteit. In de<br />

zomer is het er m<strong>in</strong>der heet, en bij buien<br />

kan het water beter weg. Ga dus voor<br />

planten, niet voor asfalteren. Met kle<strong>in</strong>e<br />

aanpass<strong>in</strong>gen en wat tips kom je al een<br />

heel e<strong>in</strong>d. Ik denk heel graag mee.’<br />

Wilt u aan de slag of heeft u vragen? Mail<br />

tu<strong>in</strong>coachhsrb@rotterdam.nl. Kijk ook op<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

29<br />

Ilse bij alle stekjes die een bewoner verzamelt en<br />

aanbiedt hier op een kle<strong>in</strong> buurtfeestje: het werk <strong>in</strong> de<br />

Gravenbuurt is klaar - Foto: Gemeente Rotterdam


Pearle Bril Plan<br />

Altijd goed zicht al vanaf 7.50<br />

per maand.<br />

Zolang je deelneemt aan het Pearle Bril Plan heb je elke 2 jaar een<br />

nieuwe look en ben je verzekerd van scherp zicht. Je geniet van extra<br />

zekerheid met nieuwe glazen als je zicht verandert en garantie bij<br />

schade, verlies of diefstal. Bovendien profiteer je van extra voordeel.<br />

De voordelen van het Pearle Bril Plan:<br />

✓Altijd 2 brillen die bij je passen, daarom mag je beide brillen<br />

na 2 jaar vernieuwen<br />

✓Gratis vervangende glazen als je sterkte verandert<br />

✓Zorgeloos je brillen dragen, met garantie bij schade, verlies of diefstal<br />

✓50% kort<strong>in</strong>g op de 2 e bril<br />

Rekenvoorbeeld<br />

Elke 2 jaar 2 complete enkelvoudige brillen<br />

Enkelvoudige bril 120.-<br />

Montuur 10.-<br />

Glaspakket Brons 110.-<br />

Prijs per maand 5.-<br />

+<br />

Enkelvoudige bril 119.-<br />

Zonnebril 49.-<br />

Glaspakket zon ** 70.-<br />

Prijs per maand 5.-<br />

50% kort<strong>in</strong>g op 2 e bril – 2.50<br />

Prijs per maand 2.50<br />

7. 50<br />

PER MAAND<br />

Rekenvoorbeeld<br />

Elke 2 jaar 2 complete multifocale brillen<br />

Multifocale bril 300.-<br />

Montuur 110.-<br />

Glaspakket Brons 190.-<br />

Prijs per maand 12.50<br />

+<br />

Multifocale zonnebril 299.-<br />

Zonnebril 49.-<br />

Glaspakket zon ** 250.-<br />

Prijs per maand 12.50<br />

50% kort<strong>in</strong>g op 2 e bril – 6.25<br />

Prijs per maand 6.25<br />

18. 75<br />

PER MAAND<br />

Rekenvoorbeelden zijn op basis van een complete bril (montuur en glas) en zijn <strong>in</strong>clusief: * Elke 2 jaar een nieuwe<br />

bril * Extra garanties (gratis vervangende glazen als je sterkte verandert en dekk<strong>in</strong>g bij schade, verlies of diefstal)<br />

Bekijk de voorwaarden op Pearle.nl<br />

Pearle <strong>Overschie</strong> – Burgemeester Baumannlaan 160 E – 3042 AH Rotterdam – 010-2696302


Raadplaat Museum <strong>Overschie</strong><br />

Museum Oud-<strong>Overschie</strong> beschikt over een aanzienlijk beeldarchief met foto’s. Foto’s van gebouwen, personen en gebeurtenissen.<br />

Van veel foto’s weten we de plaats, de namen van personen en gebeurtenissen, maar niet <strong>in</strong> alle gevallen. En daarvoor roepen we<br />

uw hulp <strong>in</strong>. We zoeken van bijgaande foto meer <strong>in</strong>formatie. Het is een foto van een schoolklas van de Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Emma ‘bewaarschool’<br />

of kleuterschool. De foto is waarschijnlijk rond 1957 gemaakt. Herkent u iemand of uzelf? Weet u uit welk jaar de foto is?<br />

Stuur dan uw reactie aan fotoarchief@museumoverschie.nl.<br />

Oproep<br />

Heeft u oude foto’s van <strong>Overschie</strong>? Mogelijk zijn deze <strong>in</strong>teressant voor opname <strong>in</strong> het fotoarchief van Museum Oud-<strong>Overschie</strong>. U<br />

kunt daarvoor contact opnemen via fotoarchief@museumoverschie.nl. Met name foto’s uit de jaren ’50 en ’60 zijn welkom.<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

31<br />

Lezers delen <strong>Overschie</strong>se foto’s<br />

In <strong>editie</strong> 68 riepen we lezers op om hun mooiste <strong>Overschie</strong> foto’s met<br />

ons te delen. Wij delen deze foto’s dan <strong>in</strong> het magaz<strong>in</strong>e. De foto’s komen<br />

ook te staan op de website <strong>Natuurlijk</strong><strong>in</strong><strong>Overschie</strong>.nl. Zo kan iedereen<br />

van deze <strong>Overschie</strong>se beelden genieten!<br />

In de meeste gevallen zijn de foto’s van <strong>Overschie</strong>se vergezichten, gebouwen<br />

en dergelijke, maar deze keer een foto van geheel andere aard.<br />

Enkele maanden geleden heeft Cynthia van Diggele - zij is docent vormgev<strong>in</strong>g/fotografie<br />

- een foto gemaakt <strong>in</strong> de consistoriekamer van de Grote<br />

Kerk. Deze foto was een opdracht voor een verdiep<strong>in</strong>gscursus over licht <strong>in</strong><br />

de fotografie. Zij moest een Vermeerachtige foto maken (met een twist).<br />

Bijgaand het resultaat met als titel ‘Het meisje met de kauwgom’.<br />

Foto: Cynthia van Diggele


Terugblik<br />

Zondag 29 oktober trad vocalgroep KLOOS op <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> met<br />

een gevarieerd repertoire van lichte muziek.<br />

Foto’s: Ron Pluijm<br />

Terugblik<br />

32<br />

D<strong>in</strong>sdag 31 oktober was er bij Buurvrienden HWD een optreden van het<br />

Shantykoor Barend Fox.<br />

Foto’s: Ron Pluijm


Zondagmiddag 5 november gaf Arjen van Veelen de laatste novemberlez<strong>in</strong>g<br />

‘Leven, Dood en de Vooruitgang’. Vanwege de weersomstandigheden niet<br />

op de Oude Begraafplaats maar <strong>in</strong> de Melkfabriek. Onderwerp van de lez<strong>in</strong>g<br />

waren ‘De 2 stoelen van <strong>Overschie</strong>’.<br />

Foto’s: Ron Pluijm<br />

Terugblik<br />

S<strong>in</strong>terklaas kwam op zaterdag 18 oktober aanvaren achter de Grote Kerk,<br />

samen met een heleboel Pieten. De S<strong>in</strong>t werd welkom geheten door<br />

wijkraadslid Latif Tali.<br />

33<br />

Foto’s: Ron Pluijm


Kerstnachtdienst<br />

Zondag<br />

24 december<br />

21.30 uur<br />

Met ds. El<strong>in</strong>e Baggerman<br />

en m.m.v. koor Fortissimo<br />

Kerstdienst<br />

Maandag 25 december<br />

10.00 uur<br />

Iedereen is welkom!<br />

Grote Kerk <strong>Overschie</strong>, <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 95


Lichtjesavond <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Kerstmarkt 15 december<br />

Overal lichtjes, de geur van glühwe<strong>in</strong> en lekkere hapjes, muziek, veel mensen en een lange rij kramen met mooie (kerst)<br />

spullen. De Kerstmarkt van dit jaar belooft een hele mooie te worden. De markt is dit jaar een stuk groter dan vorig jaar,<br />

maar er zijn nog wat kramen over. Misschien iets voor jou?<br />

De oudste straat van <strong>Overschie</strong> met de Grote Kerk, de kerktoren,<br />

orig<strong>in</strong>ele oude huizen en Museum <strong>Overschie</strong>: ook dit jaar is dit<br />

op 15 december het prachtige decor voor de kerstmarkt.<br />

Van alles en nog wat<br />

Van 17.00 – 21.00 uur staat de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat vol met<br />

leuke kramen, van De Lugt tot bijna aan de Hoge Brug. Er is allerlei<br />

lekkers te koop en ook kerstversier<strong>in</strong>g, kaarsen, luxe artikelen,<br />

kled<strong>in</strong>g, cadeautjes, sieraden, speelgoed, keramiek, shawls,<br />

mutsen, bonbons, hon<strong>in</strong>g, chutney en nog veel meer…<br />

En wie vroeg komt, hoeft geen honger te krijgen, want er zijn<br />

ook kramen met allerlei etenswaren.<br />

Twee koren<br />

De Grote Kerk heeft de deuren wijd open staan. Je kunt <strong>in</strong> dit<br />

mooie gebouw luisteren naar kerstmuziek en zelf bekende<br />

kerstliedjes meez<strong>in</strong>gen met koor Fortissimo onder begeleid<strong>in</strong>g<br />

van orgel/piano.<br />

Het koor Couleurs Vocales z<strong>in</strong>gt op de straat, dus ook daar kl<strong>in</strong>kt<br />

live muziek. Ook kun je op de foto met de Kerstman en de ezel.<br />

Verder zijn er gratis oliebollen, chocolademelk en glühwe<strong>in</strong> – zo<br />

kan iedereen genieten van de kerstsfeer!<br />

Inzamel<strong>in</strong>g Voedselbank<br />

Op de hoek van de Rotterdamse Rijweg staat ook dit jaar een<br />

kraam van de Voedselbank. Hier kun je spullen <strong>in</strong>leveren voor<br />

mensen die wel wat extra’s kunnen gebruiken <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>termaanden.<br />

Neem je vrienden mee<br />

De <strong>Overschie</strong>se Kerstmarkt beg<strong>in</strong>t een begrip te worden <strong>in</strong> Rotterdam<br />

en omgev<strong>in</strong>g. Vorig jaar waren er duizenden mensen,<br />

die lang niet allemaal uit <strong>Overschie</strong> kwamen. Dat is iets om trots<br />

op te zijn en bovendien gezellig! Dus <strong>in</strong>formeer vrienden en<br />

familie en kom allemaal op vrijdagavond 15 december naar de<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat.<br />

Ook een kraam?<br />

Er zijn nog kramen beschikbaar. Wil jij artikelen of etenswaren<br />

verkopen die <strong>in</strong> de kerstsfeer passen? Je kunt tot 5 december<br />

een kraam of standplaats reserveren op de kerstmarkt. De kosten<br />

bedragen € 35,00 per kraam of standplaats, ook als u later<br />

besluit toch niet te komen. Aanmelden via kerstmarkt@museumoverschie.nl<br />

met vermeld<strong>in</strong>g van de te verkopen artikelen +<br />

naam, adres en telefoonnummer.<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

35<br />

foto: Wim Neeleman


<strong>Overschie</strong><br />

bij kaarslicht<br />

vrijdag 15 december 2023<br />

van 17.00 uur tot 21.00 uur<br />

Kerstmarkt<br />

Glühwe<strong>in</strong><br />

warme<br />

chocolademelk<br />

oliebollen<br />

van ‘Brug tot Brug’<br />

• heel veel kramen en een grote<br />

verscheidenheid aan producten<br />

• openstell<strong>in</strong>g Grote Kerk<br />

• muziek door diverse koren<br />

<strong>Overschie</strong> bij kaarslicht wordt ‘verlicht’ door:<br />

en door een bijdrage van Gemeente Rotterdam


Paddenstoelen kijken op De Tempel<br />

De Rotterdamse Buitenplaats De Tempel is <strong>in</strong> het najaar één groot paddenstoelenparadijs! Er groeien hier paddenstoelen<br />

<strong>in</strong> alle soorten, maten, kleuren en vormen. ‘De paddenstoelen schieten echt uit de grond’, vertelt boswachter Kees Perqu<strong>in</strong><br />

van Natuurmonumenten.<br />

Je kunt verschillende paddenstoelensoorten<br />

ontdekken op Buitenplaats De<br />

Tempel aan de Delftweg, vlakbij <strong>Overschie</strong>.<br />

‘Het is natuurlijk niet te voorspellen<br />

waar de paddenstoelen precies groeien,<br />

maar boleten, amanieten, russula’s en hon<strong>in</strong>gzwammen<br />

kun je hier zomaar tegenkomen’,<br />

geeft boswachter Kees Perqu<strong>in</strong><br />

aan. ‘De fasc<strong>in</strong>erende gekraagde aardster<br />

merkten de vrijwilligers van Natuurmonumenten<br />

tijdens het beheerwerk op.’<br />

In alle vormen en maten<br />

Wat zo bijzonder is aan al die paddenstoelen,<br />

zwammen en schimmels is dat ze er<br />

vaak compleet verschillend, of juist bijna<br />

hetzelfde er uitzien. De één is felgekleurd,<br />

zoals de grote oranje bekerzwam, de ander<br />

gaat juist op <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g, zoals het<br />

viltig judasoor. De ene paddenstoel groeit<br />

graag op de grond, terwijl de hon<strong>in</strong>gzwam<br />

leeft <strong>in</strong> de wortels van bomen.<br />

‘Het blijft lastig om paddenstoelen te<br />

herkennen, zelfs voor een boswachter!’,<br />

zegt Kees Perqu<strong>in</strong>. ‘Zo zijn er <strong>in</strong> Nederland<br />

al 65 verschillende soorten boleten. Maar<br />

het is wel een heel <strong>in</strong>teressante wereld<br />

om je eens <strong>in</strong> te verdiepen.’<br />

Welke soorten kom je nu tegen?<br />

Soorten die je nu op Buitenplaats De<br />

Tempel tegen kunt komen, zijn:<br />

• Grote oranje bekerzwam<br />

• Gekraagde aardster<br />

• Viltig judasoor<br />

• Inktzwam<br />

• Witte kluifzwam<br />

• Spitsschubbige parasolzwam<br />

• Franjehoed<br />

Kijk hier eens voor een mooie compilatie<br />

foto’s op de Instagram van Buitenplaats<br />

De Tempel.<br />

Maak een mooie herfstwandel<strong>in</strong>g op De<br />

Tempel<br />

Z<strong>in</strong> om Buitenplaats De Tempel zelf te<br />

ontdekken? De wandelroute van 2 kilometer<br />

wijst je de weg. Kijk hier voor de<br />

route:<br />

Foto: Ron van Bekkum<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

37<br />

Rajkovics eert Picasso met een kopie<br />

De <strong>Overschie</strong>se kunstschilder Gyula Rajkovics heeft een schitterende kopie gemaakt<br />

van Pablo Picasso’s Femme à la Montre. Het orig<strong>in</strong>ele schilderij van Picasso is<br />

onlangs bij Sotheby’s veil<strong>in</strong>ghuis verkocht voor 121 miljoen dollar.<br />

Picasso was een vluchtel<strong>in</strong>g: hij ontvluchtte Spanje <strong>in</strong> de tijd van dictator Franco en leefde<br />

lange tijd <strong>in</strong> Frankrijk. Ook Rajkovics is een vluchtel<strong>in</strong>g: hij vluchtte voor het communistische<br />

regime <strong>in</strong> Hongarije en leeft en schildert al lang <strong>in</strong> Nederland. De verborgen wens<br />

van Gyula Rajkovics is dat hij ook van zijn schilderkunst kan leven, net zoals de beroemde<br />

meester schilder Pablo Picasso.<br />

Gyula Rajkovics<br />

www.rajkovics.wordpress.com<br />

telefoon: 06-83309382


Nu te koop!<br />

Praktische 3- of 4-maandskalenders<br />

Kosten:<br />

3-maandskalender - € 9,00 per stuk<br />

4-maandskalender - € 10,50 per stuk<br />

Prijzen excl. BTW en verzendkosten<br />

Stuur nu een mail met aantal en<br />

adresgegevens naar dmdesk –<br />

adm<strong>in</strong>istratie@dmdesk.nl


Steek een lichtje aan<br />

Zondag 3 december om 16 uur <strong>in</strong> de Grote Kerk<br />

Rond de feestdagen, met het e<strong>in</strong>de van<br />

het jaar <strong>in</strong> zicht, is er altijd veel tijd voor<br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen. Ze komen vanzelf. Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

aan de mensen die je mist. De<br />

mensen die je liefhebt en met wie je ook<br />

graag dit jaar Kerst wilde vieren. Daarom<br />

is er <strong>in</strong> de Grote Kerk ook dit jaar een kle<strong>in</strong><br />

moment van troost; en moment om samen<br />

te her<strong>in</strong>neren.<br />

Tijdens de bijeenkomst <strong>in</strong> de Grote Kerk<br />

zijn er muziek en woorden van troost.<br />

In een sfeer van geborgenheid steekt<br />

iedereen een lichtje aan als her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g<br />

aan dierbaren. Na afloop is er ruimte om<br />

elkaar te ontmoeten en na te praten met<br />

een drankje.<br />

Aanmelden<br />

Je kunt je vooraf aanmelden via voorzitter@sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl.<br />

Geef aan met hoeveel mensen je komt en<br />

voor wie je een kaarsje wilt aansteken.<br />

Sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk<br />

Combo ‘Met volledige vergunn<strong>in</strong>g’ <strong>in</strong><br />

Museum tijdens Kerstmarkt<br />

Het combo (jazzband) ‘Met volledige vergunn<strong>in</strong>g’ zorgt voor extra sfeer tijdens de Kerstmarkt <strong>in</strong> de Dorpsstraat. Op<br />

vrijdag 15 december speelt het combo tussen 19.00 en 21.00 uur <strong>in</strong> de Melkfabriek van Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

Het combo speelt met veel flair jazzstandards, sw<strong>in</strong>g, ballads en Bossa Nova. Speciaal voor de kerstmarkt speelt de band<br />

ook een aantal kerstliedjes <strong>in</strong> een jazzy verpakk<strong>in</strong>g.<br />

De band bestaat uit:<br />

• Alicia Wevers, zang<br />

• Pjotr Jurtchenko, saxen en dwarsfluit<br />

• V<strong>in</strong>cent van Steen, contrabas<br />

• Kees Flamel<strong>in</strong>g, piano<br />

Alle combo-leden spelen ook <strong>in</strong> de BigBand Enterprise en waren eerder<br />

te zien <strong>in</strong> het museum en de Grote Kerk.<br />

MARKT<br />

• gratis toegang •<br />

39<br />

+ DE OFFICIËLE<br />

OPENING VAN HE<br />

KOFFIE & THEEHUI<br />

DE FIETSWINKEL<br />

14<br />

DECEMBER<br />

16.00 -<br />

20.00<br />

MARKT<br />

+ DE OFFICIËLE<br />

OPENING VAN HET<br />

KOFFIE & THEEHUIS &<br />

DE FIETSWINKEL<br />

• gratis toegang •<br />

14<br />

DECEMBER<br />

16.00 -<br />

20.00<br />

Hoornweg 45, 3042 BC, <strong>Overschie</strong><br />

Het Passer College


UIT[12]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

iedere zondag vanaf 5 november<br />

2023 t/m 27 april 2024<br />

35 jaar Museum <strong>Overschie</strong><br />

- diverse deelexposities<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

€ 2,50<br />

UIT[12]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

zondag 17 december<br />

Weihnachtsoratorium<br />

Grote Kerk <strong>Overschie</strong> - Ov.<br />

Dorpsstraat 95<br />

15.00 uur<br />

€ 17,50<br />

zondag 3 december<br />

Neem<br />

gezellig<br />

iemand<br />

Lichtjes aan de mee!<br />

Schie<br />

Grote Kerk <strong>Overschie</strong> -<br />

Ov. Dorpsstraat 95<br />

16.00 uur<br />

vrij<br />

zondag 17 december<br />

Theatergezelschap<br />

Jong van Hart<br />

Theater In deLugt - De Lugt 17<br />

14.00 uur<br />

€ 7,50<br />

SCHANDAA<br />

Huize Op S<br />

verblijfplaa<br />

dat blijkt a<br />

te zijn. Bew<br />

ZIJ KOMEN<br />

donderdag 7 december 2023<br />

maandag 18 december<br />

Kerstkaarten maken 55+<br />

Huis van de Wijk De Halte - Hoge<br />

Schiehof 39<br />

10.00 - 11.00 uur<br />

vrij<br />

Neem<br />

gezellig<br />

Kerstbrunch iemand 55+<br />

Huis van de Wijk De Halte - Hoge<br />

Schiehof 39<br />

mee!<br />

Neem<br />

gezellig<br />

11.00 - 13.00 uur<br />

Senioren theatergezelschap ‘JONG VAN HART’ speelt ….. LUXE APP<br />

vrij<br />

iemand<br />

mee!<br />

ber<br />

Huis van de wk de Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

vrijdag 15 december<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Kerstmarkt/Lichtjesavond<br />

Ov. Dorpsstraat - Grote Kerk/<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

17.00 - 21.00 uur<br />

vrij<br />

vrijdag 15 december 2023<br />

van 17.00 uur tot 21.00 uur<br />

Kerstmarkt<br />

Glühwe<strong>in</strong><br />

warme<br />

chocolademelk<br />

oliebollen<br />

<strong>Overschie</strong><br />

bij kaarslicht<br />

van ‘Brug tot Brug’<br />

• heel veel kramen en een grote<br />

verscheidenheid aan producten<br />

• openstell<strong>in</strong>g Grote Kerk<br />

• muziek door diverse koren<br />

<strong>Overschie</strong> bij kaarslicht wordt ‘verlicht’ door:<br />

woensdag 20 december<br />

Kerstlunch 55+<br />

Huis van de Wijk De Halte - Hoge<br />

Schiehof 39<br />

12.00 - 14.00 uur<br />

Huis van de wk de Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

vrij<br />

en door een bijdrage van Gemeente Rotterdam<br />

LACHT!<br />

omedy Night<br />

g van de maand<br />

worden <strong>in</strong> de Lugt!<br />

s, nieuw materiaal<br />

€10,-<br />

rankje<br />

delugt.nl<br />

nch<br />

ugt € 15,-<br />

1 december<br />

5 januari<br />

12 januari<br />

1 dec ‘23<br />

5 jan ’24<br />

2 feb ‘24<br />

Zaterdag 16 december<br />

20.00 uur | € 5,-<br />

Première<br />

Jong van Hart<br />

Luxe appartementen<br />

of onder curatele?<br />

DECEMBER SCHANDAAL <strong>in</strong> HUIZE 2023<br />

OP STAND…<br />

verblijfplaats te zijn voor ouderen. Echter<br />

Deze uitagenda is mede dat blijkt mogelijk alleen maar aan de gemaakt<br />

buitenkant zo<br />

dankzij bijdragen van:<br />

zaterdag 16 december<br />

Film: Triangle of Sadness<br />

Theater In deLugt - De Lugt 17<br />

20.00 uur<br />

Huize Op Stand pretendeert een luxe<br />

te zijn. Bewoners pikken het niet meer.<br />

ZIJ KOMEN IN OPSTAND !!!<br />

€ 5,00<br />

Huis van de wk de Halte 3042 AZ Rotterdam<br />

zaterdag<br />

Hoge Schiehof 39<br />

23 december<br />

www.wmoradar.nl<br />

010-4150514<br />

Wonderlijke<br />

W<strong>in</strong>terwandel<strong>in</strong>g<br />

diverse locaties Oud-<strong>Overschie</strong><br />

18.30 + 21.00 uur<br />

vrij<br />

<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Zondag 17 december<br />

14.00 uur | € 7,50<br />

Senioren theatergezelschap ‘JONG VAN HART’ speelt ….. LUXE APPARTEMENTEN OF ONDER CURATELE?


Vaartocht Van Nelle naar Kerstmarkt Oud <strong>Overschie</strong><br />

vrijdag 15 december 16.30 uur – 19.00 uur<br />

Unieke avondvaartocht vanuit werelderfgoed Van Nelle <strong>in</strong> Rotterdam over de Schie naar Oud <strong>Overschie</strong>. Vaar op deze<br />

avond over de oude trekvaart naar de warmte van het hart van Oud <strong>Overschie</strong>. Een bijzondere Lichtjesvaart!<br />

U start om 16.30 uur met glühwe<strong>in</strong> bij Van Nelle, met een schitterend uitzicht op de imposante skyl<strong>in</strong>e van Rotterdam. Dan vaart u<br />

van het monument van licht, lucht en ruimte naar de lichtjes van de kerstmarkt <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, op een verlichte boot.<br />

De tocht voert u via historisch Delfshaven naar Oud <strong>Overschie</strong>. Daar bezoekt u Museum <strong>Overschie</strong> en de Kerstmarkt om alvast <strong>in</strong><br />

Kerstsfeer te komen.<br />

De tocht van het licht e<strong>in</strong>digt hier. U kunt de sfeer van historisch Oud <strong>Overschie</strong> ervaren en op eigen gelegenheid of met de boot<br />

(naar Van Nelle) weer terug naar Rotterdam reizen.<br />

Prijs: : €55,- pp (<strong>in</strong>cl. hapje en drankje) - maximaal 20p.<br />

Aanmelden www.natuurlijknicole.com 06-26668727<br />

Vaartocht Van Nelle naar Lichtjesavond Delft<br />

d<strong>in</strong>sdag 12 december 16.30 uur – 19.00 uur<br />

Unieke avondvaartocht vanuit werelderfgoed Van Nelle over de Schie, via de route die de VOC goederen volgden vanuit<br />

Delfshaven naar Delft. Deze sfeervolle tocht brengt u over de oude Trekvaart naar de warmte van het hart van Delft.<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

41<br />

Vaar mee van het monument van licht, lucht en ruimte naar de Lichtjesavond van Delft, op de avond dat het licht aangaat <strong>in</strong> de<br />

Kerstboom op de Markt van Delft.<br />

Bij Van Nelle krijgt u glühwe<strong>in</strong> én een schitterend uitzicht op de imposante skyl<strong>in</strong>e van Rotterdam en <strong>Overschie</strong>.<br />

Dan vaart u naar Delft <strong>in</strong> een verlichte boot, met aan boord toepasselijke zang. De tocht brengt u door de prachtig verlichte historische<br />

b<strong>in</strong>nenstad naar de Kerstboom. Hier e<strong>in</strong>digt deze tocht van het licht en kunt u de sfeer van historisch Delft ervaren. U reist op<br />

eigen gelegenheid weer terug naar Rotterdam.<br />

Prijs: : €55,- pp (<strong>in</strong>cl. hapje en drankje) - maximaal 20p.<br />

Aanmelden via www.natuurlijknicole.com of bel 06 26668727<br />

foto Rik Karreman


<strong>in</strong> de Lugt<br />

december<br />

Overschii LACHT!<br />

Open Mic, Comedy Night<br />

De eerste vrijdag van de maand<br />

kan er gelachen worden <strong>in</strong> de Lugt!<br />

Nieuwe comedians, nieuw materiaal<br />

1 december<br />

5 januari<br />

12 januari<br />

Zaterdag 16 december<br />

20.00 uur | € 5,-<br />

Kaartjes €10,-<br />

<strong>in</strong>clusief drankje<br />

www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Voorstell<strong>in</strong>g mét lunch<br />

14 januari <strong>in</strong> de Lugt<br />

€ 15,-<br />

1 dec ‘23<br />

5 jan ’24<br />

2 feb ‘24<br />

Première<br />

Jong van Hart<br />

Luxe appartementen<br />

of onder curatele?<br />

<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Zondag 17 december<br />

14.00 uur | € 7,50


De teksten van de prentbriefkaarten kwamen weleens verkeerd terecht, zoals op de deze afbeeld<strong>in</strong>g van de molens aan de Oudedijkse Schiekade<br />

van omstreeks 1903. Op de andere foto zien we de kade <strong>in</strong> 2023. - Foto's: Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong>/Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Oudedijkse Schiekade<br />

De Oudedijkse Schiekade is vernoemd<br />

naar de vroegere Oude(n)dijkse Polder<br />

waar<strong>in</strong> de kade werd aangelegd. Dat<br />

gebeurde aan het e<strong>in</strong>de van de achttiende<br />

eeuw.<br />

Om precies te zijn, gaven de Staten van<br />

Holland en West-Friesland op 23 augustus<br />

1786 toestemm<strong>in</strong>g (octrooi) aan<br />

schout en ambachtsbewaarders van Zestienhoven<br />

en de Oudendijk om de veenplassen<br />

en -gronden <strong>in</strong> twee polders te<br />

bedijken en droog te maken: de Laag Oudedijkse<br />

Polder en de Hoog Oudendijkse<br />

Polder. De eerste lag ten noorden van de<br />

Kleiweg, de tweede <strong>in</strong> het zuiden. Korte<br />

tijd later was het werk gedaan. De twee<br />

polders werden trouwens ook Polder Rijsen-Daal<br />

genoemd.<br />

De Oudedijkse Schiekade ligt parallel aan<br />

de Rotterdamse Schie en vroeger was<br />

het een doorgaande weg van <strong>Overschie</strong><br />

naar Rotterdam. Aan de kade stonden<br />

meerdere molens en fabrieken, zoals de<br />

verffabriek van Van Wijk, de Onderl<strong>in</strong>ge<br />

Meubelmakersverenig<strong>in</strong>g Vooruit (OMV)<br />

en Van der Burg’s Borstelfabriek. Het was<br />

hier dan ook behoorlijk druk!<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

43<br />

Gezocht: beelden van Corona<br />

Museum <strong>Overschie</strong> is op zoek naar beelden uit de Corona periode voor een toekomstige tentoonstell<strong>in</strong>g.<br />

Het was een <strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gende periode voor iedereen, waar het museum b<strong>in</strong>nenkort op terug<br />

wil kijken.<br />

Het lijkt al weer heel lang geleden dat we voor de supermarkten<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> de rij stonden, met mondkapjes op en op anderhalve<br />

meter afstand. De avondklok, een work-out onder de<br />

snelweg, de vacc<strong>in</strong>atiestraat bij het vliegveld. De tijd van corona<br />

heeft <strong>in</strong> veel gemeenschappen een diepe <strong>in</strong>druk achtergelaten,<br />

ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Het museum wil graag, samen met u, <strong>in</strong> een tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

laten zien hoe deze periode het dagelijks leven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> beïnvloedde.<br />

Heeft u foto’s, filmpjes of voorwerpen over deze periode?<br />

Of wilt u er een (persoonlijk) verhaal over vertellen? Neem<br />

dan contact op met het museum via <strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl.<br />

P.s. De tentoonstell<strong>in</strong>g wordt nadrukkelijk geen politiek statement<br />

vóór of tégen coronamaatregelen.<br />

Beeld uit coronatijd (april 2020): Lege parkeerplaats bij Rotterdam the Hague Airport -<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag Voor 17.00 t/m uur zaterdag telefonisch vanaf bestellen! 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur, reserveren gewenst<br />

Condoleance arrangementen op aanvraag<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

lunch<br />

d<strong>in</strong>er<br />

borrel<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2636 KB Schipluiden<br />

010-4704166<br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

WWW.BRASSERIEDESCHIE.NL KANDELAARWEG 123, 3047 EV Rotterdam 010 470 2<strong>71</strong>7 INFO@BRASSERIEDESCHIE.NL


Emmy op zoek naar haar oorsprong <strong>in</strong> Indonesië<br />

Aad van Dijk<br />

Emmy van Gennip uit <strong>Overschie</strong> g<strong>in</strong>g met het programma Geboeid terug naar Indonesië op zoek naar haar wortels. Het was<br />

een bijzondere reis, die Emmy antwoorden gaf op vragen waar ze al lang mee rondliep. Aad van Dijk sprak met haar.<br />

Waarom g<strong>in</strong>g je op zoek naar je oorsprong?<br />

En hoe kwam het TV programma<br />

tot stand?<br />

‘Ik ben van jongs af aan nieuwsgierig naar<br />

mijn oma, omdat ik veel op haar schijn<br />

te lijken. Ik heb haar nooit gekend, want<br />

ze was al overleden voor ik werd geboren.<br />

Ik hoorde we<strong>in</strong>ig over haar en haar<br />

verleden <strong>in</strong> voormalig Nederlands-Indië.<br />

Dat maakte me extra nieuwsgierig. Rond<br />

mijn 20ste g<strong>in</strong>g ik boeken lezen over ons<br />

koloniale verleden. Ik leerde veel mensen<br />

kennen en verzamelde een Indo community<br />

om me heen. Ik ben getipt voor het<br />

programma, maar daar wist ik zelf niks<br />

van. Toen ik werd gebeld door iemand<br />

van de EO was ik een beetje gehaast,<br />

maar het werd een bijzonder telefoontje:<br />

ze vertelden me over de documentaire,<br />

en ik was gelijk enthousiast!<br />

Ik denk dat je een stevige band hebt<br />

met je oma, die ook <strong>in</strong> het programma<br />

naar voren komt?<br />

Al heb ik haar niet gekend, ik voel wel<br />

een band. Dat komt denk ik omdat ik<br />

veel op haar lijk: uiterlijk, maar ook wat<br />

betreft onze oorproblemen en slechthorendheid.<br />

Die band is verstevigd door de<br />

reis naar Indonesië: ik heb daar <strong>in</strong> haar<br />

voetstappen gelopen. Ik heb ook meer<br />

geleerd over de moeder en oma van mijn<br />

oma. Het was heel bijzonder om die vrouwenlijn<br />

te volgen; daardoor weet ik nu<br />

wie zij waren. De vrouw was <strong>in</strong> het koloniale<br />

systeem <strong>in</strong> veel gevallen onderdrukt.<br />

Ik hoop hen wat meer te eren door mijn<br />

zoektocht.<br />

Kun je iets vertellen over je ervar<strong>in</strong>gen<br />

tijdens de opnames?<br />

De opnames op reis waren ontzettend<br />

<strong>in</strong>tensief. Je gaat een lange tijd met een<br />

grote groep onbekende mensen op reis,<br />

met steeds een camera op je gericht.<br />

Daarnaast was het een heel emotionele<br />

reis. Ik moest er wel een tijdje van bijkomen.<br />

Het was tegelijkertijd heel bijzonder<br />

en mooi; de d<strong>in</strong>gen die ik heb gezien en<br />

ervaren zijn onvergetelijk en hebben me<br />

geholpen <strong>in</strong> mijn zoektocht naar mijn<br />

voorouders.<br />

Hoe kijk je nu aan tegen jouw afkomst<br />

en het Indische verleden?<br />

Voorheen zag ik mezelf vooral als Nederlands,<br />

ook omdat er over de Indische<br />

kant niet vaak werd gesproken. Behalve<br />

Indonesisch eten was er niet veel over<br />

van mijn oma’s Indische afkomst. Door<br />

de zoektocht ben ik meer het gesprek<br />

aangegaan met familie. Ik heb brieven en<br />

foto’s uitgebreid bekeken en als kers op<br />

de taart ben ik er zelf geweest. Het maakt<br />

wel dat ik het Indo-deel <strong>in</strong> mij meer heb<br />

omarmd, er beter over kan praten en er<br />

ook best een beetje trots op ben.<br />

Krijg je veel reacties op het TV programma?<br />

En hoe is het om jezelf terug<br />

te zien?<br />

Het is heel gek om mezelf terug te zien op<br />

TV. Ook mijn moeder, die <strong>in</strong> het programma<br />

zit, vond dat gek. Maar alle reacties<br />

zijn heel bijzonder. De leukste zijn van<br />

mensen die zelf ook hun oorsprong hebben<br />

<strong>in</strong> voormalig Nederlands-Indië en die<br />

geraakt zijn. Er zijn ook mensen die nu<br />

geïnspireerd zijn om hun familiegeschiedenis<br />

te onderzoeken. Het lijkt me daarom<br />

leuk een boek te schrijven over mijn<br />

zoektocht en hoe anderen zo’n zoektocht<br />

kunnen ondernemen.<br />

De serie Geboeid terug naar Indonesië is<br />

s<strong>in</strong>ds 2 november 22.05 uur op NPO 3 te<br />

zien. De eerste uitzend<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>d je terug<br />

op<br />

Foto’s: Emmy van Gennip<br />

<strong>Overschie</strong>s portret<br />

45


December: feestmaand én<br />

maand van bez<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g<br />

De laatste maand van het jaar staat<br />

voor veel mensen <strong>in</strong> het teken van<br />

S<strong>in</strong>terklaas en Kerstmis. December<br />

is voor velen een maand met gezelligheid<br />

en warmte. Toch kunnen we<br />

onze ogen niet sluiten voor het feit<br />

dat op veel plaatsen - hier en elders <strong>in</strong><br />

de wereld - december helemaal niet<br />

feestelijk is! Achter veel voordeuren<br />

hebben mensen te maken met armoede.<br />

En er is strijd en oorlog waarbij<br />

mensen huis en haard moeten verlaten<br />

en hun leven niet veilig zijn.<br />

In de Christelijke traditie is december<br />

niet alleen een feestmaand. December is<br />

ook een tijd van bez<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g. December is<br />

de tijd van de Advent. Het van oorsprong<br />

Latijnse woord Advent betekent: Komst.<br />

Hiermee wordt bedoeld: de komst van<br />

het goddelijke k<strong>in</strong>d Jezus op Kerstmis. En<br />

ook: de wederkomst van God aan het e<strong>in</strong>de<br />

van de tijd.<br />

In december stellen veel christenen zich<br />

de vraag: sta ik écht open voor de persoon<br />

en de boodschap van Jezus? Is er<br />

ruimte <strong>in</strong> ons hart voor eerlijkheid en<br />

vrede? Wanneer zal Jezus terugkeren op<br />

aarde om te vragen: wat hebben jullie<br />

met Mijn liefde gedaan?<br />

Tot nu toe is <strong>in</strong> onze wereld we<strong>in</strong>ig ruimte<br />

voor de liefde van God. Mensen denken<br />

vooral aan zichzelf. Onrecht en haat<br />

veroorzaken oorlog en strijd. Zelfs <strong>in</strong> het<br />

land waar Jezus eens werd geboren, is er<br />

op dit moment veel geweld en onrust.<br />

Het is niet goed om een sfeer van feest<br />

en warmte af te schaffen. Wel is het nodig<br />

dat we ons hart en ogen openhouden<br />

voor de moeilijkheden die er zijn <strong>in</strong> ons<br />

land en <strong>in</strong> onze wereld. Dat kunnen we<br />

niet wegstoppen achter cadeautjes en<br />

kerstversier<strong>in</strong>g! December is dus ook<br />

een maand van bez<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g.<br />

Laten we onszelf <strong>in</strong> december concreet<br />

de vraag stellen: hoe kunnen wij elkaar<br />

vasthouden met wederzijds respect en<br />

aandacht? Echte vrede - dichtbij en ver<br />

weg - kan pas groeien als we met nieuwe<br />

moed werk gaan maken van onderl<strong>in</strong>ge<br />

solidariteit en gerechtigheid, dichtbij en<br />

verder weg.<br />

Mgr. J. van den Hende<br />

pastoraal team RK parochie<br />

Klokgelui<br />

46<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Kerkenkalender december 2023<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

zondag 3 december Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 3 december Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken E. Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 3 december Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 3 december Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Daphne Geway Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 10 december Kerkdienst - dhr. N. van Splunter PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 14.00 uur vrij<br />

zondag 10 december Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor M. Hagen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 10 december Kerkdienst - ds. B. van Zuijlekom Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 10 december Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Albert Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 17 december Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 17 december Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen/M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 17 december Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 17 december Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Gert Hijkoop Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 24 december Kerkdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 24 december Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman - Kerstnachtdienst PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 21.30 uur vrij<br />

zondag 24 december Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastoor M. Hagen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 24 december Kerkdienst - ds. D.A. Westerkamp Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 24 december Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Albert Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 nog niet bekend vrij<br />

maandag 25 december Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

maandag 25 december Kerkdienst - zr. D. van den Dool Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

maandag 25 december Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken E. Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 31 december Kerkdienst - ds. P.L. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 31 december Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor Verheijen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 31 december Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar meestal ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Marjan Graveland – Brocantew<strong>in</strong>kel<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Marjan zwierf 33 jaar met KLM over<br />

de wereld, maar is haar wortels nooit<br />

vergeten: die liggen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. In<br />

2020 kon ze tijdens corona met vervroegd<br />

pensioen, en al snel was ze <strong>in</strong><br />

het museum <strong>in</strong> de weer. Voor Marjan<br />

was dat heel logisch. ‘Mijn ouders<br />

droegen het museum een warm hart toe, dus ik kwam hier als<br />

k<strong>in</strong>d al veel,’ vertelt ze. ‘Ik voel me hier thuis.’<br />

Samen met Annemiek van Maren runt Marjan s<strong>in</strong>ds twee jaar<br />

de brocantew<strong>in</strong>kel. Daar kun je van maart tot november elke<br />

zondagmiddag snuffelen tussen mooie, oude spullen. Hier is<br />

Marjan helemaal op haar plek, want, zo zegt ze ‘Ik hou erg van<br />

oude spullen – mijn huis staat er vol mee!’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> Schiedam, maar ik ben opgegroeid <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het museum en het uitzicht op de Grote Kerk vanuit de museumtu<strong>in</strong>.<br />

Zeker nu is dat erg mooi.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat het museum het oude verleden levend houdt.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou niet echt iets veranderen, maar ervoor willen zorgen dat<br />

de oude dorpskern blijft zoals hij is.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Toen ik met pensioen g<strong>in</strong>g, is me gevraagd of ik <strong>in</strong> het museum<br />

wilde helpen.<br />

Jan Bolle – voetbalverenig<strong>in</strong>g FCB-<br />

HWD<br />

Al 56 jaar is Jan (82) jeugdtra<strong>in</strong>er bij<br />

zijn club. Daar zijn ze zo blij met hem,<br />

dat ze een kunstgrasveld naar hem<br />

hebben vernoemd. ‘Die vernoem<strong>in</strong>g<br />

was een grote verrass<strong>in</strong>g’, vertelt Jan<br />

glunderend. Hij is die dag enorm <strong>in</strong> het<br />

zonnetje gezet en vond het geweldig.<br />

‘Ik ben brandweerman geweest’, vertelt Jan, ‘en kwam <strong>in</strong> 1966<br />

dankzij een collega bij de club.’ S<strong>in</strong>ds 1966 tra<strong>in</strong>de Jan alle leeftijden.<br />

‘Sommigen heb ik hun hele leven getra<strong>in</strong>d’, zegt Jan. ‘Ik<br />

tra<strong>in</strong> vooral jeugd, maar doe nu ook de senioren. Daar kwam ik<br />

een speler tegen die ik leerde voetballen toen hij zes was!’ ‘Ik<br />

ben echt trots op mijn club! Zolang ik het nog kan, blijf ik dit<br />

doen’, besluit Jan.<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon aan de Vliegveldweg, <strong>in</strong> een oude dienstwon<strong>in</strong>g van<br />

het vliegveld.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het oude gedeelte is het mooiste, maar de Baumannlaan is het<br />

gezelligste.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het gezellige karakter en de knusheid van <strong>Overschie</strong>.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat er nog meer nieuwe, jonge bewoners komen: dat geeft beweg<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> het dorp!<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Een collega vroeg me of ik wilde helpen met tra<strong>in</strong>en.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

47<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Het verleden moet levend blijven, v<strong>in</strong>d ik.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het contact met mensen! En dan ben ik ook nog tussen mooie,<br />

oude spullen.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Voor de sociale contacten, ook met de jeugd.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Dat ook k<strong>in</strong>deren die geen natuurtalent zijn, ontdekken dat<br />

voetballen leuk is.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!