25.01.2024 Views

Natuurlijk in Overschie editie 73

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>73</strong> • januari - februari 2024<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

12<br />

22<br />

23<br />

25<br />

29<br />

Van Alles Conceptstore sluit def<strong>in</strong>itief per 1 maart<br />

Leo en Hetty van Bloemenstal Burg. Baumannlaan met pensioen<br />

Filmavond op 27 februari <strong>in</strong> Grote Kerk voor steun aan Oekraïense families<br />

Goed voornemen: haal een frisse neus <strong>in</strong> de natuur<br />

<strong>Overschie</strong>s portret: Als projectontwikkelaar het verschil maken<br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl - tel. 0180-641919<br />

ZAKCENTJE VERDIENEN?<br />

Word bezorger!<br />

Aanmelden via.<br />

www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl


Colofon<br />

Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Pip Combee. Aad van Dijk en<br />

Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 c –<br />

3044 EE Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2<strong>73</strong>4132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2<strong>73</strong>4132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.500 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 74 – 2024:<br />

19 februari 2024.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL


Voorwoord<br />

Als we beg<strong>in</strong>nen met het schrijven van het voorwoord is<br />

het ‘papier’ nog helemaal leeg. En dat geldt ook iedere<br />

maand opnieuw voor het magaz<strong>in</strong>e zelf. Het beg<strong>in</strong>t leeg.<br />

Wat komt er deze maand <strong>in</strong>? Welke kant gaat het op met<br />

advertenties, cover en <strong>in</strong>houd?<br />

Bij sommige <strong>editie</strong>s is dat spannender dan bij andere. Deze<br />

<strong>editie</strong> was het vooral spannend welke advertenties er zouden<br />

zijn, want helaas zijn een aantal adverteerders afgehaakt. Sommigen<br />

kregen te we<strong>in</strong>ig reactie op hun advertenties, anderen<br />

hadden een andere reden. De grootste uitdag<strong>in</strong>g ligt nu <strong>in</strong> het<br />

v<strong>in</strong>den van een vervangende advertentie voor de achterzijde.<br />

Plus Supermarkt Richard de Zoete heeft na zes jaar samenwerken<br />

besloten te stoppen met zijn advertentie. Uiteraard willen<br />

we hem hartelijk bedanken voor zijn trouwe deelname. Er is nu<br />

dus ruimte voor een nieuwe adverteerder voor de achterzijde<br />

(u bent van harte welkom!).<br />

Het magaz<strong>in</strong>e vult zich na de lege start vaak bijna vanzelf: van<br />

alle kanten komt er <strong>in</strong>put b<strong>in</strong>nen waarmee we de pag<strong>in</strong>a’s kunnen<br />

vullen en de lezers (u) meenemen <strong>in</strong> alles wat er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

gebeurt. Gesprekken met <strong>Overschie</strong>ënaren leveren ook<br />

suggesties op, en er komen zelfs appjes b<strong>in</strong>nen met tips! Het is<br />

iedere maand hartstikke mooi om deze betrokkenheid mee te<br />

krijgen.<br />

In deze <strong>editie</strong> zijn er weer de gebruikelijke rubrieken. We sluiten<br />

het historische verhaal dat Dirk van Noort ontdekte over<br />

Salomo’s Tempel af, en blikken terug op activiteiten <strong>in</strong> december.<br />

Het afscheid van de bloemenstal van Leo en Hetty ontbreekt<br />

uiteraard ook niet. En er is een mooi verhaal van een<br />

<strong>Overschie</strong>se jongen die zijn haar doneert. Ook kijken we vooruit<br />

naar diverse culturele activiteiten.<br />

Het <strong>Overschie</strong>s portret laat zien hoe je op een andere manier<br />

naar duurzaam bouwen kan kijken. En we sluiten weer af met<br />

twee trouwe vrijwilligers die zich <strong>in</strong>zetten voor de <strong>Overschie</strong>se<br />

gemeenschap.<br />

Tenslotte willen we u nog alle goeds voor 2024 toewensen!<br />

Veel leesplezier<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Drastisch! 5<br />

“Salomo’s tempel gesloopt” 7<br />

Bewonersorganisatie BOOS zoekt vrijwilligers 9<br />

Wat is de Duyvesteynstraat toch leuk! 9<br />

BOOS 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

Van Alles Conceptstore sluit def<strong>in</strong>itief op 1 maart 12<br />

Nieuwjaarsfooi bezorger <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 12<br />

WMO radar 13<br />

Kerstbomenwedstrijd Opzoomer Mee 14<br />

Terugblik op een sfeervolle kerstwandel<strong>in</strong>g 14<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

In de BV? En dan één of twee? 19<br />

Zeeman helpt de S<strong>in</strong>t!! 19<br />

Acitiviteitenagenda Buurvrienden januari 2024 21<br />

De Buurvrienden hebben een nieuwe groep 21<br />

Wat was de Truckrun weer mooi! 22<br />

Uniek <strong>in</strong>kijkje <strong>in</strong> het kloosterleven op Athos 23<br />

Frederick doneerde zijn haar voor het goede doel 23<br />

<strong>in</strong> de Lugt 26<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 27<br />

Lunchconcert combo ‘Volledige Vergunn<strong>in</strong>g’ 27<br />

Als projectontwikkelaar het verschil maken 29<br />

Teken van Hoop 30<br />

Vrijwilligers aan het woord 31<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2<strong>73</strong>4132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

Foto voorzijde: <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> w<strong>in</strong>tertijd: een reiger op het dunne ijs op<br />

de <strong>Overschie</strong>se plassen parallel aan de A13 - Foto: Ron Pluijm<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2<strong>73</strong>4132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Hét adres voor<br />

uw huisdier<br />

Duyvesteynstraat 5<br />

3042 BA Rotterdam (<strong>Overschie</strong>)<br />

010-415 39 68<br />

<strong>in</strong>fo@monria.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

Westerwater 20-22 | 2651 JN Berkel en Rodenrijs<br />

<strong>in</strong>fo@dimaschi.nl | www.dimaschi.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Ed Bal<br />

Op zoek naar een leuk huis voor een<br />

groot gez<strong>in</strong> <strong>in</strong> een leuke omgev<strong>in</strong>g,<br />

dichtbij het centrum kwamen we vrij<br />

snel uit op Park 16hoven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Voor ons nog een erg onbekend woongebied.<br />

<strong>Natuurlijk</strong>, we kenden de<br />

sportvelden, maar dat er zo’n mooie<br />

wijk zou komen, dat wisten we niet.<br />

Eenmaal verhuisd g<strong>in</strong>g de oudste meteen<br />

op voetbal bij RCSV Zestienhoven.<br />

Niet lang daarna werden ze ook<br />

lid van Schaakgenootschap <strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> de Grote Kerk. Langzaamaan ontdekten<br />

we <strong>Overschie</strong>. De nieuwe w<strong>in</strong>kels<br />

aan de Baumannlaan, de mooie<br />

oude straatjes <strong>in</strong> de buurt van de Grote<br />

Kerk en de Giessenbrug waar ik <strong>in</strong> mijn<br />

studententijd nog brugwachter ben<br />

geweest.<br />

Maar goed, met drie k<strong>in</strong>deren op voetbal<br />

ligt het voor de hand om ook actief<br />

te worden voor RCSV Zestienhoven. En<br />

dan meteen als voorzitter. Waarom niet?<br />

Achteraf kan ik voldoende redenen bedenken,<br />

maar er zijn eigenlijk net zoveel<br />

redenen om het wel te doen! Hoewel het<br />

veel werk is, geeft het ook elke week weer<br />

voldoen<strong>in</strong>g om alle duizend leden weer<br />

met plezier te zien voetballen. Vaak onwetend<br />

wat er allemaal moet gebeuren<br />

voordat de bal op het veld kan rollen, en<br />

misschien is dat maar goed ook.<br />

RCSV Zestienhoven is een belangrijke<br />

sportieve en sociale plek <strong>in</strong> de wijk <strong>Overschie</strong>.<br />

En niet alleen voor het erg dichtbij<br />

gelegen Park16hoven. Een derde van de<br />

leden woont <strong>in</strong> Park 16hoven en ongeveer<br />

een gelijk aantal woont <strong>in</strong> de rest van<br />

<strong>Overschie</strong>. Een gemêleerd gezelschap<br />

dus, die bij Zestienhoven komt voor de<br />

sport en ook voor de gezelligheid.<br />

Vooral de jeugdafdel<strong>in</strong>g is bij de verenig<strong>in</strong>g<br />

fl<strong>in</strong>k gegroeid. Niet alle meiden<br />

houden namelijk van hockey, hebben we<br />

gemerkt. De afgelopen jaren hebben we<br />

een explosieve groei gehad van meiden<br />

die zijn gaan voetballen. Daarnaast wordt<br />

de groep ouder wordende jeugd b<strong>in</strong>nen<br />

de verenig<strong>in</strong>g en <strong>in</strong> de wijk steeds groter.<br />

Ik verwacht dat de verenig<strong>in</strong>g de komende<br />

tijd een mooie rol kan spelen <strong>in</strong> hun<br />

vrije tijdsbested<strong>in</strong>g.<br />

Na vijf jaar voorzitterschap ben ik s<strong>in</strong>ds<br />

november 2023 gestopt. Het waren leuke<br />

en drukke jaren. Ze hebben me een groot<br />

netwerk opgeleverd <strong>in</strong> de wijk, net zoals<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> ons heeft laten<br />

kennismaken met <strong>Overschie</strong>. Wie weet<br />

komen we elkaar ergens tegen.<br />

Ik zou graag de volgende keer het woord<br />

willen geven aan Fulko Roos.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Drastisch!<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

De natste jaargang s<strong>in</strong>ds de tell<strong>in</strong>g<br />

maar wees niet toekomstig bang<br />

het water liep dat jaar als tambour-maitre<br />

met té veel tam tam voorop, had niet<br />

de aandacht voor de boer z’n aardappel<br />

die bovengronds nog niet kon aarden<br />

geen angst dus, want...<br />

dit nieuwe jaar verloopt wellicht veel droger<br />

zoals het vorig jaar, dat ook records brak<br />

als het heetste s<strong>in</strong>ds de heugenis alom<br />

we weten het <strong>in</strong>middels: ‘t was dat zèlfde jaar!<br />

zo gespleten zou een mens verloren gaan<br />

maar de natuur, ja, ja. die kan echt alles aan<br />

we moeten doen wat zij ons dr<strong>in</strong>gend vraagt:<br />

e<strong>in</strong>delijk erkennen dat we worden uitgedaagd<br />

maar Greta roept: dat worden we ons leven lang al<br />

noem het draconisch, doe het drastisch!<br />

Speeltu<strong>in</strong> Hoogmadestraat onder water door de hevige regenval – januari 2024 -<br />

Foto: Ron Pluijm


Uw vertrouwde apotheek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE SERVICES<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

<br />

OVERSCHIESE APOTHEEK<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur


Dirk van Noort vond <strong>in</strong> het archief een <strong>Overschie</strong>s verhaal uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van november 1937 met <strong>in</strong>teressante<br />

<strong>in</strong>formatie en foto’s van <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> die tijd. In deze <strong>editie</strong> het laatste deel met foto’s en onderschriften uit 1937.<br />

Uit het Rotterdamsch Nieuwsblad, d.d. 27 November 1937:<br />

“Salomo’s tempel gesloopt”<br />

Dit behoeft ons geensz<strong>in</strong>s te verwonderen,<br />

daar de “fabriek” van Delft, wij zouden<br />

tegenwoordig spreken van de directeur<br />

van Gemeentewerken, als orgaan<br />

van de ambachtsvrouw (stad Delft) toezicht<br />

uitoefende op de uit te voeren werken<br />

<strong>in</strong> haar jurisdictie – hier de heerlijkheid<br />

<strong>Overschie</strong>. Een zware schouw tegen<br />

de Zuidmuur verwarmde deze zaal.<br />

De spiltrap <strong>in</strong> het voorhuis opgaande,<br />

bereikte men de eerste verdiep<strong>in</strong>g en<br />

kwam men op een portaal, vandaar op<br />

een kamer van de kostschoolhouder aan<br />

de straatzijde. In de hoek gevormd door<br />

achter- en midden muur stond op het<br />

portaal de eiken spiltrap, die toegang<br />

gaf tot de ruime zolder met zijn enorme<br />

hoge kap. Door een eiken deur onder die<br />

trap kwam men op de slaapzaal van de<br />

jongens van het <strong>in</strong>ternaat, die zich boven<br />

de gehele schoolzaal uitstrekte. Middenachter<br />

en tegen het gebouw was een ruime<br />

keuken gebouwd: daarachter stond<br />

geheel los een paardenstal-koetshuis.<br />

drijf slechter en slechter, zodat het door<br />

de laatste eigenaar werd opgeheven. Het<br />

huis werd <strong>in</strong> tweeën verdeeld, een voordeur<br />

met zware post had reeds de symmetrie<br />

van de rustige voorgevel verbroken,<br />

nu werd nog <strong>in</strong> 1913 een w<strong>in</strong>kelpui<br />

<strong>in</strong> het rechtse gedeelte aangebracht. Het<br />

pand verviel meer en meer, kwam tenslotte<br />

leeg, werd niet meer onderhouden,<br />

totdat het nu <strong>in</strong> Oktober van dit jaar<br />

onder slopershanden is gevallen.<br />

<strong>Overschie</strong> waak over het we<strong>in</strong>ige, dat gespaard<br />

bleef!!!!!<br />

De eiken moerb<strong>in</strong>ten, k<strong>in</strong>derb<strong>in</strong>ten,<br />

zandstenen kraagstenen en eiken<br />

deurpost zijn nergens meer te v<strong>in</strong>den.<br />

Misschien ergens anders voor gebruikt,<br />

wel is nog steeds de gevelsteen<br />

aanwezig <strong>in</strong> Museum Rotterdam onder<br />

<strong>in</strong>ventarisnummer 10132.)<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7<br />

In de 18e eeuw is de verm<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g begonnen.<br />

De achtergevel werd zonder hem<br />

voldoende te vangen uitgebroken en<br />

enige vertrekken werden aangebouwd,<br />

terwijl vier grote ramen <strong>in</strong> de voorgevel<br />

gelijkvloers de statige kruiskozijnen met<br />

luikjes verv<strong>in</strong>gen. Slechts één dergelijk<br />

kozijntje <strong>in</strong> de achtergevel bleef tot <strong>in</strong><br />

deze tijd gespaard met een sierlijk gesmeed<br />

muuranker. De 19e eeuw bracht<br />

de laatste slagen aan dit voorname gebouw<br />

toe. Ingericht tot grutterij werd<br />

het koetshuis tot paardengrutmolen<br />

verbouwd, geheel met een halve steen<br />

bekleed en verhoogd tot een boekweitpakhuis.<br />

In hetzelfde jaar 1858 bouwde<br />

de eigenaar Ouweleen er nog een pakhuis<br />

met stall<strong>in</strong>g achter. Door de concurrerende<br />

<strong>in</strong>voer van boekweit uit het<br />

buitenland omstreeks 1870 g<strong>in</strong>g het be-<br />

foto uit het Rotterdamsch Nieuwsblad<br />

Schrijver dezes deed de eiken moerb<strong>in</strong>ten<br />

die een respectabele lengte van 10<br />

meter bij een dikte van 0.27 bij 0.27 meter<br />

hebben, en de k<strong>in</strong>derb<strong>in</strong>ten aankopen<br />

en verwierf tevens de zandstenen kraagstenen<br />

en eiken deurpost van de voormalige<br />

slaapzaal <strong>in</strong> de hoop, dat deze<br />

zolder<strong>in</strong>g met zijn kraagstenen eens <strong>in</strong><br />

een openbaar gebouw te <strong>Overschie</strong> zijn<br />

plaats weer zal v<strong>in</strong>den, hetzij <strong>in</strong> een bibliotheek-,<br />

museum- of raadhuiszaal. Het<br />

zou zeer te betreuren zijn als ook dit wederom<br />

voor <strong>Overschie</strong> verloren zou gaan.<br />

is een artikel uit de Maasbode van 10 oktober 1937<br />

is een kle<strong>in</strong> artikel uit De Nederlander en gaat over de<br />

afbraak van het pand aan de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat<br />

118-120


Op zoek naar een nieuwe<br />

bril, zonnebril of lenzen?<br />

Kom dan naar Pearle <strong>Overschie</strong>; de vertrouwde en betrokken opticien van <strong>Overschie</strong>.<br />

Via ons Pearle Brilplan kunnen we u een mooie aanbied<strong>in</strong>g doen!<br />

Ons betrokken team staat voor u klaar!<br />

Chewar Hassan, eigenaar en opticien:<br />

Een eigen optiekzaak was altijd al een droom, die <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> meer dan is<br />

uitgekomen!<br />

Iedereen is welkom bij ons, voor een bril, contactlenzen, een servicebeurt of<br />

voor een kop koffie! We comb<strong>in</strong>eren onze professionele oogzorg met het warme<br />

<strong>Overschie</strong>se familie- en dorpsgevoel. Met onze professionele apparatuur,<br />

uitgebreide collectie en onze kennis zijn we u graag van dienst!<br />

Sacha Pols-Goedhart, opticien <strong>in</strong> opleid<strong>in</strong>g:<br />

S<strong>in</strong>ds 5 jaar ben ik werkzaam <strong>in</strong> de optiekwereld, waarvan de afgelopen 6 maanden bij het leukste en<br />

gezelligste PEARLE filiaal van Nederland!<br />

3 jaar geleden ben ik begonnen met de MBO-4 opleid<strong>in</strong>g tot opticien op het Zadk<strong>in</strong>e college en hoop<br />

over 5 maanden mijn diploma op zak te hebben, zodat ik u al klant nog beter van dienst kan zijn.<br />

Pearle <strong>Overschie</strong> – Burgemeester Baumannlaan 160 E – 3042 AH Rotterdam – 010-2696302<br />

Medewerkers van Primera <strong>Overschie</strong><br />

wensen u een mooi 2024!<br />

U bent bij ons altijd welkom voor een keuze uit<br />

ons ruime en diverse assortiment.<br />

Volgt u ons al op Facebook?<br />

OVERSCHIE<br />

trendy en dynamische woon-liv<strong>in</strong>gstore<br />

Ruime collectie tafels, stoelen, kasten, fauteuils,<br />

bankstellen en groot assortiment aan woonaccessoires.<br />

B<strong>in</strong>nenkort ook <strong>in</strong> ons assortiment: vaste planten.<br />

Primera <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 191<br />

3042 AD Rotterdam<br />

overschie@primeranet.nl<br />

www.primera.nl<br />

De Meubelloods <strong>Overschie</strong><br />

Adriaen Brouwerstraat 15 (achter de Burg.<br />

Baumannlaan)<br />

3042 AA Rotterdam<br />

Geopend: d<strong>in</strong>sdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur


BOOS<br />

Bewonersorganisatie BOOS<br />

zoekt vrijwilligers<br />

Voor het open <strong>in</strong>loop spreekuur is BOOS op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je helpt de bewoners met het aanvragen o.a.<br />

huur/zorgtoeslag, aanvragen kwijtscheld<strong>in</strong>g gemeentelijke heff<strong>in</strong>gen, het uitleggen van brieven en alles wat verder ter<br />

tafel komt.<br />

Je komt <strong>in</strong> een leuk team, dus heb je nog een paar uurtjes over laat het BOOS weten via bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

Vrijwilligers zijn schaars. Maar als je besluit om vrijwilliger te worden bij BOOS / Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> geeft dat veel<br />

voldoen<strong>in</strong>g en kleur aan je leven.<br />

Je komt met veel mensen <strong>in</strong> contact en je kunt ook veel betekenen voor de <strong>Overschie</strong>se samenlev<strong>in</strong>g.<br />

Kom eens langs<br />

Als je wilt weten wat het allemaal <strong>in</strong>houdt: kom even praten. Maak een afspraak op<br />

bovenstaand mailadres of loop even b<strong>in</strong>nen tijdens het open spreekuur.<br />

Als je vrijwilliger wordt bij BOOS krijg je een <strong>in</strong>terne opleid<strong>in</strong>g. Zo leer je alles over<br />

de onderwerpen waarover BOOS de bezoekers advies geven, dus een soort van Basis<br />

Opleid<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong>se Samenlev<strong>in</strong>g. En dan ben je weer bij BOOS. Alleen dat is<br />

al <strong>in</strong>teressant.<br />

En een eerste (zelfs tweede) gesprek is altijd vrijblijvend uiteraard. Dus… meld je aan!<br />

Ickmaris, Patricia, Mike, Kees<br />

Colofon<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> -<br />

B.O.O.S<br />

De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Open <strong>in</strong>loopspreekuur iedere d<strong>in</strong>sdag t/m<br />

vrijdag van 10 tot 13 uur<br />

Telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren:<br />

tel. 06 5<strong>73</strong>51475<br />

www.bewonersorganisatieoverschie.nl<br />

bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

BOOS<br />

Wat is de Duyvesteynstraat toch leuk!<br />

9<br />

Vrijdag 22 december zette OndernemersVerenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> de <strong>Overschie</strong>se markt en w<strong>in</strong>kels van de Duyvesteynstraat<br />

<strong>in</strong> het zonnetje. De w<strong>in</strong>naars van de promoactie konden hun prijzen ophalen, en er waren mandarijntjes, oliebollen en<br />

chocomel voor iedereen. Het was een feestelijke dag!<br />

Promoactie<br />

Een week eerder startte marktmeester<br />

Laurenz van den Burg een promoactie<br />

voor de markt:<br />

Iedere marktklant kreeg bij aankoop een<br />

bon. Met die bon kon je je mailadres doorgeven<br />

aan de marktmeester (alles bij elkaar<br />

deden een paar honderd mensen mee).<br />

Laurenz ‘trok’ uit al deze mailadressen tientallen<br />

w<strong>in</strong>naars: op de 22e kregen zij een<br />

goed gevulde markttas van Laurenz.<br />

Draaiorgel<br />

De w<strong>in</strong>keliers, marktkooplieden en OVO<br />

zorgden voor heerlijke mandarijntjes, oliebollen<br />

en chocomel. Het was een mooie<br />

w<strong>in</strong>terse dag (op een enkel kle<strong>in</strong> buitje na)<br />

die werd opgeluisterd door Het Gezellige<br />

Draaiorgel van Peter Dekker. Peter was<br />

gekleed als Dickens-figuur en dat vonden<br />

veel mensen leuk voor een fotootje.<br />

Iedere vrijdag<br />

De trouwe marktlieden maakten er een<br />

mooie dag van. En ‘trouw’ zijn ze zeker!<br />

Want al is de markt erg kle<strong>in</strong>, de marktlieden<br />

blijven iedere vrijdag komen. Zoals<br />

zij zeggen: ‘Zo lang wij voldoende omzet<br />

hebben <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, blijven we komen.’<br />

22 december was voor hen een buitenkans<br />

om zich weer eens te profileren: hopelijk<br />

levert ze dat nieuwe vaste klanten op!<br />

Verrassende w<strong>in</strong>kels<br />

Ook de w<strong>in</strong>keliers vonden het goed<br />

dat nieuwe mensen de w<strong>in</strong>kels zagen.<br />

Er zijn ook best leuke zaken <strong>in</strong> de<br />

Duyvesteynstraat: kapper Haarscherp,<br />

juwelier Sativar (één van de we<strong>in</strong>ige<br />

funshop-w<strong>in</strong>kels), Lekker Gebakkie (ook<br />

zo’n unieke w<strong>in</strong>kel), dierenspeciaalzaak<br />

Monria (waarbij je het bijna jammer v<strong>in</strong>dt<br />

als je geen huisdieren hebt), Pr<strong>in</strong>s makelaardij,<br />

BeautyAll In medische pedicure,<br />

kortom: een brede en unieke aanvull<strong>in</strong>g<br />

van het <strong>Overschie</strong>se w<strong>in</strong>kelaanbod.<br />

Gebied <strong>Overschie</strong> maakte de activiteiten<br />

van deze dag f<strong>in</strong>ancieel mogelijk, samen<br />

met de <strong>in</strong>zet van de OVO. Tot de volgende<br />

keer <strong>in</strong> de Duyvesteynstraat!


St. FLORIAN GROEP BV<br />

Wist u dat bij u <strong>in</strong> de buurt een bedrijf is<br />

die alle BHV- en EHBO opleid<strong>in</strong>gen voor u kan<br />

verzorgen? Wij zijn gespecialiseerd <strong>in</strong> het geven<br />

van opleid<strong>in</strong>gen, tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen alsmede alle<br />

herhal<strong>in</strong>gscursussen.<br />

BHV -en EHBO opleid<strong>in</strong>gen zijn niet alleen<br />

bedoeld voor bedrijven, maar ook voor scholen,<br />

verenig<strong>in</strong>gen, VGZ <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen, et cetera.<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

Alle cursisten die een curus met goed gevolg<br />

hebben afgesloten, krijgen een officieel<br />

certificaat.<br />

B<strong>in</strong>nen onze regio geven wij<br />

10% kort<strong>in</strong>g op het totale cursusgeld.<br />

Uw <strong>in</strong>teresse gewekt, kijk dan voor ons gehele<br />

cursusaanbod op onze website, of neem<br />

contact met ons op <strong>in</strong>fo@floriangroep.com<br />

Tel: 06 577 231 05.<br />

www.stfloriangroep.nl<br />

U bent van harte welkom, John van Delzen.<br />

www.de-vlasfabriek.nl


Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

“Geboren worden <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>”<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht januari 2024<br />

Geboren worden we allemaal, maar wat daaromheen gebeurt, verschilt per tijd en cultuur. De jubileumexpositie ‘35 jaar<br />

verzamelen’ <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> toont voorwerpen die laten zien hoe het vroeger rond de geboorte toeg<strong>in</strong>g. Zo is er het<br />

verhaal van een vroedvrouw uit 1679 en maak je kennis met de gewoonten van kraambezoek rond 1800.<br />

Regelmatig komen <strong>in</strong> het museum <strong>Overschie</strong><br />

mensen op bezoek die <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

geboren zijn, maar er al vele jaren – soms<br />

wel vijftig jaar lang - niet meer wonen of<br />

geweest zijn. Ze herkennen we<strong>in</strong>ig meer<br />

van hun geboortedorp en zijn verbaasd<br />

als ze zichzelf herkennen op een oude<br />

schoolfoto. Hun oude flat is vaak alweer<br />

gesloopt. Maar toch trekt het: het is tenslotte<br />

de plaats waar je geboren bent.<br />

Vroedvrouw zoekt vader<br />

Meestal weten deze bezoekers wel door<br />

wie ze op de wereld gebracht zijn, de<br />

dokter, de vroedvrouw - later de verloskundige.<br />

Vroedvrouwen zijn er al heel<br />

lang <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Ze werden aangesteld<br />

door schout en schepenen en moesten<br />

een eed afleggen.<br />

Soms werden ze zelfs verplicht een onderzoek<br />

naar het vaderschap <strong>in</strong> te stellen.<br />

Dat overkwam vroedvrouw Pleuntje<br />

Leenderts <strong>in</strong> 1679. En zo zouden we een<br />

lange lijst kunnen opstellen van verloskundigen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Kraamkussentje<br />

Zo rond 1800 was het de gewoonte dat<br />

de kraamvrouw, na de geboorte van een<br />

k<strong>in</strong>d, liggend <strong>in</strong> bed de gasten ontv<strong>in</strong>g.<br />

Naast haar op het hoofdkussen lag een<br />

kle<strong>in</strong> kraamkussentje waarop de naam<br />

van de geborene was geborduurd. Museum<br />

<strong>Overschie</strong> bezit het kraamkussentje<br />

van het <strong>in</strong> 1804 bl<strong>in</strong>d geboren jongetje<br />

Dirk van Lange. Het jaartal is er met gouddraad<br />

op geborduurd.<br />

Een feestelijke drank als kandeel – een<br />

soort van advocaat - mocht niet ontbreken<br />

bij het kraambezoek. Deze drank zou<br />

versterkend zijn voor de kraamvrouw.<br />

Helaas was de k<strong>in</strong>dersterfte toen heel<br />

groot, net zoals de sterfte van moeders<br />

<strong>in</strong> het kraambed. <strong>Overschie</strong> had zelfs een<br />

eigen weeshuis. De overheid wees bij<br />

overlijden van de ouders een voogd aan.<br />

Primitief<br />

Ook tussen de beide wereldoorlogen<br />

g<strong>in</strong>g het er nog behoorlijk primitief aan<br />

toe. Daar weten we veel meer over. Het<br />

was <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> het tijdperk van de legendarische<br />

vroedvrouw Mej. A. Luten.<br />

Zij vierde <strong>in</strong> 1927 met grote feestelijkheden<br />

haar 25-jarig jubileum als verloskundige.<br />

Haar opvolgster legde veel verhalen<br />

anoniem vast.<br />

De grote afwezige bij een geboorte was<br />

vaak de vader - die werkte gewoon op het<br />

land of werd de kamer uitgestuurd, soms<br />

zelfs vanwege dronkenschap. Het museum<br />

bezit veel voorwerpen uit die tijd.<br />

Speciaal verstelbaar ondergoed bijvoorbeeld,<br />

en ook een speciale sprei – beide<br />

waren toen nog volop <strong>in</strong> gebruik.<br />

Verloskundige Sluyter-Fokkema<br />

Veel <strong>Overschie</strong>se k<strong>in</strong>deren zijn op de<br />

wereld gebracht door mevrouw S. Sluyter–Fokkema.<br />

Haar naambordje als verloskundige<br />

zit <strong>in</strong> de museumverzamel<strong>in</strong>g.<br />

Verder is er een uitgebreide verzamel<strong>in</strong>g<br />

oude babykleertjes en artikelen voor de<br />

verzorg<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong>deren.<br />

Herkomst: Collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. K<strong>in</strong>deren en jongeren t/m 18 jaar gratis toegang.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g oedeem en<br />

fysiotherapie en kanker<br />

(Vacature)<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

Barba Udo<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Van Alles Conceptstore<br />

Burgemeester Baumannlaan 180<br />

3042 AJ Rotterdam<br />

www.conceptstorevanalles.nl<br />

Jema<strong>in</strong>e Esveldt Lorenzo Lasalvia<br />

drs. Joris Huijser<br />

Ilja Bregman<br />

Daan Verburgh<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Van Alles Conceptstore sluit def<strong>in</strong>itief op 1 maart<br />

Het doek valt per 1 maart voor Van Alles<br />

Conceptstore. Er is geen overname<br />

kandidaat gevonden.<br />

Erica en Lotty zijn nu druk bezig met de<br />

opheff<strong>in</strong>gsuitverkoop met hoge kort<strong>in</strong>gen.<br />

Heeft u nog een Van Alles-cadeaubon?<br />

Lever hem op tijd <strong>in</strong>, want de<br />

geldigheid vervalt na sluit<strong>in</strong>g van de w<strong>in</strong>kel.<br />

Met onderstaande woorden nemen<br />

Erica en Lotty afscheid:<br />

‘We willen iedereen bedanken voor jullie<br />

steun aan onze w<strong>in</strong>kel en wat hebben we<br />

een leuke klanten, menig levensverhaal<br />

aangehoord met een lach en een traan.<br />

Veel koffietjes met jullie gedronken! Wij<br />

sluiten een mooi tijdperk af. Er wordt vaak<br />

aan ons gevraagd wat gaan jullie nou<br />

doen… we hebben plannen genoeg en<br />

ook z<strong>in</strong> <strong>in</strong> nieuwe uitdag<strong>in</strong>gen.’<br />

Erica en Lotty<br />

Van Alles Conceptstore<br />

Burgemeester Baumannlaan 180<br />

3042 AJ Rotterdam<br />

www.conceptstorevanalles.nl<br />

Nieuwjaarsfooi bezorger <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kan digitaal<br />

Het is traditie om bezorgers rond de jaarwissel<strong>in</strong>g<br />

een fooi te geven als u tevreden<br />

bent over de bezorg<strong>in</strong>g. Bij <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> kunt u uw bezorger digitaal<br />

belonen. Dit voorkomt dat de bezorg<strong>in</strong>g<br />

langer en <strong>in</strong>gewikkelder is dan anders.<br />

Wilt u uw bezorger iets geven? Dit kan tot<br />

1 februari via U bepaalt natuurlijk zelf of u iets geeft en<br />

hoeveel. Uw postcode en huisnummer<br />

worden geregistreerd, zodat uw gift bij<br />

de juiste bezorger terechtkomt. De kosten<br />

van de <strong>in</strong>ternetkassa zijn € 0,35. U<br />

kunt er zelf voor kiezen of u uw gift <strong>in</strong>clusief<br />

of exclusief deze kosten overmaakt.<br />

Nogmaals: u bepaalt zelf of u iets wilt<br />

geven en hoeveel!


WMO radar<br />

<br />

Kom de december kilo’s eraf sw<strong>in</strong>gen met dansen en<br />

bewegen! De avond wordt begeleid door Anne, een<br />

student van de Rotterdamse dansacademie en is daarom<br />

gratis. Danservar<strong>in</strong>g of geen danservar<strong>in</strong>g, iedere vrouw<br />

kan op haar eigen niveau meedoen met Anne.<br />

Een deelnemer: “Ik was een keer b een zumbales op een<br />

dansschool en dat g<strong>in</strong>g allemaal zo snel, ik kon het niet<br />

bhouden. B Anne kan ik lekker meedoen, ze houdt<br />

reken<strong>in</strong>g met iedereen.”<br />

Elke Woensdag van<br />

19.30-20.30<br />

Huis van de Wk de Halte<br />

B vragen: Amanda<br />

Jansen<br />

06 -279 79 414<br />

<br />

Doe mee aan <strong>in</strong>spirerende workshops samen<br />

met andere mensen uit <strong>Overschie</strong><br />

Wil je je welzn bevorderen? Sluit je dan aan b onze workshop-cyclus!<br />

Het helpt om samen met gelkgestemden over herkenbare situaties en<br />

ervar<strong>in</strong>gen te praten. Én samen te zoeken naar mogelke oploss<strong>in</strong>gen.<br />

Voorbeelden van situaties:<br />

• Langere td ziek zn en toch actief willen zn<br />

• Langere td lichamelke, mentale en/of emotionele klachten hebben:<br />

pn, somberheid, angst, verdriet, niet goed kunnen denken e.d. en toch<br />

graag iets willen doen<br />

• Langere td <strong>in</strong> een uitker<strong>in</strong>gssituatie zitten, je daardoor beperkt voelen<br />

en daar iets aan willen doen<br />

• Graag iets willen maar niet weten waar te beg<strong>in</strong>nen<br />

• Behoefte hebben aan sociaal contact<br />

• Deelnemen aan gezamenlke activiteiten<br />

• Een plek hebben om samen met anderen te zn<br />

Elke maandagochtend.<br />

Inloop met koffie/thee vanaf 09.30<br />

10.00 tot 11.30 uur.<br />

Start: Februari 2024<br />

Huis van de Wk de Halte<br />

We bieden plek voor<br />

6 tot 10 deelnemers.<br />

WMO Voorrwoord radar en <strong>in</strong>houd<br />

13<br />

13<br />

Aan deelname van de workshops zn geen kosten verbonden. De<br />

begeleid<strong>in</strong>g wordt door getra<strong>in</strong>de en opgeleide ervar<strong>in</strong>gsdeskundigen<br />

verzorgd.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie, een kennismak<strong>in</strong>gsgesprek en aanmelden neem je<br />

contact op met Sjoerd Schoemaker<br />

Mobiel: 06 5756 4132<br />

Email: sjoerd.schoemaker@wmoradar.nl<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

<br />

Amanda Jansen | 06 279 79 414<br />

ajansen@wmoradar.nl<br />

Ervar<strong>in</strong>gsdeskundige<br />

Sjoerd Schoemaker | 06 57 56 41 32<br />

sjoerd.schoemaker@wmoradar.nl


Kerstbomenwedstrijd Opzoomer Mee<br />

In december deden 13 Rotterdamse Opzoomerstraten mee aan de wedstrijd<br />

‘mooist versierde kerstboom’ van Opzoomer Mee. Er was een aardige prijs te w<strong>in</strong>nen.<br />

En die g<strong>in</strong>g naar de bewoners van de Eijkmanhof <strong>in</strong> Park 16Hoven.<br />

Een jury keek bij alle bomen naar creativiteit, verlicht<strong>in</strong>g en stormbestendigheid. En ook<br />

of jong én oud de boom samen hadden versierd en of de versier<strong>in</strong>g gelijkmatig was verdeeld<br />

over de hele boom (ook de top). Dat was bij de w<strong>in</strong>nende boom zeker het geval.<br />

De jury bestond uit vertegenwoordigers van de wijkraad, BOOS, gemeente, WMO Radar<br />

en Opzoomer Mee. Juryleden Anda Noordhuis (Opzoomer Mee), Ada van Noordwijk en<br />

Kees van der Meer (Wijkraad), overhandigden de prijs op 28 december.<br />

Ada van Noordwijk reikt de prijs uit aan bewoners van de Eijkmanhof<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Terugblik op een sfeervolle kerstwandel<strong>in</strong>g<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

14<br />

Zo’n 300 wijkbewoners, jong en oud(er), liepen mee met De Wonderlijke W<strong>in</strong>terwandel<strong>in</strong>g, de kerstwandel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

op 23 december. De wandel<strong>in</strong>g was een <strong>in</strong>itiatief waar ‘<strong>Overschie</strong> Stroomt’ zich voor <strong>in</strong>zette, samen met meer dan 90 vrijwilligers.<br />

De reacties: sfeervol, gezellig, mooi, <strong>in</strong>tiem, afwisselend, creatief. Een terugblik:<br />

In een notendop<br />

De kerstwandel<strong>in</strong>g begon met een vertell<strong>in</strong>g<br />

van een soldaat van keizer Augustus<br />

die de aankondig<strong>in</strong>g deed. Onderweg,<br />

begeleid door een herder, speelden de<br />

k<strong>in</strong>deren van Podiumbeesten <strong>in</strong> theater<br />

In de Lugt een toneelstuk over een (kapotte)<br />

kerstbal, stond een verteller op een<br />

hoogwerker om het verhaal van Maria<br />

en de Engel voor te dragen, dansten de<br />

k<strong>in</strong>deren van Coolibri een vrolijke kerstdans<br />

<strong>in</strong> basisschool de Regenboog, was<br />

er een vertell<strong>in</strong>g van de herders <strong>in</strong> het<br />

veld en de wijzen die op reis g<strong>in</strong>gen bij de<br />

Bethelkerk (muzikaal ondersteund door<br />

accordeon en gitaar), speelden volwassenen<br />

een toneelstuk over het kerstd<strong>in</strong>er<br />

<strong>in</strong> de oude Pieter van Aschschool, zongen<br />

koorleden meerstemmige kerstliederen<br />

en was er een vertell<strong>in</strong>g van de geboorte<br />

van Jezus <strong>in</strong> de kerststal bij de Grote Kerk.<br />

Hoop<br />

In alle scenes van de kerstwandel<strong>in</strong>g was<br />

het thema ‘Hoop’ verwerkt. Dit was <strong>in</strong> het<br />

bijzonder zichtbaar bij de Bethelkerk,<br />

waar met kerstlichtjes het woord HOOP<br />

op het hek was aangebracht en mensen<br />

(dankzij de Wijkraad) een kaarsje kregen<br />

met de tekst: er is altijd hoop.<br />

Heel veel mensen schreven hun ervar<strong>in</strong>gen<br />

op kaartjes. Deze kaartjes vormden<br />

samen met de kerstwensen een lange<br />

sl<strong>in</strong>ger, die na afloop van de kerstwandel<strong>in</strong>g<br />

voor iedereen zichtbaar was.<br />

Op de website www.overschiestroomt.<br />

nl kunt u nagenieten met een filmpje en<br />

verschillende foto’s van De Wonderlijke<br />

W<strong>in</strong>terwandel<strong>in</strong>g. Kijk hiervoor onder het<br />

kopje ‘nieuwsberichten’.<br />

Leve de vrijwilligers!<br />

Vrijwilligers zorgden voor het uitvoeren<br />

van de scenes (onder leid<strong>in</strong>g van<br />

regisseur Bob van der Lugt). Vrijwilligers<br />

hielpen ook mee met de cater<strong>in</strong>g door<br />

broodjes te smeren en koffie/ thee/<br />

chocolademelk te schenken. Anderen<br />

bedienden de hoogwerker, waren locatiemanager<br />

en nog veel meer. Dank aan<br />

alle vrijwilligers voor zoveel <strong>in</strong>zet!<br />

Marieke de Jonge, buurtwerker en pionier<br />

bij <strong>Overschie</strong> Stroomt<br />

Impressie van de wonderlijke w<strong>in</strong>terwandel<strong>in</strong>g -<br />

Foto’s: Ron Pluijm


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Jaarwissel<strong>in</strong>g en goede voornemens<br />

De wijkraad <strong>Overschie</strong> wenst u allemaal een heel goed en gezond 2024<br />

toe. Het was het tweede jaar op rij dat Oud en Nieuw rustig is verlopen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, zonder grote <strong>in</strong>cidenten. De aanpak van vorig jaar voor<br />

het Saenredample<strong>in</strong> bleek toen succesvol en dit jaar weer. Fijn dat de<br />

bewoners er met elkaar een mooi feest van hebben gemaakt, zonder<br />

dat er door de politie moest worden <strong>in</strong>gegrepen. Wellicht heeft u voor<br />

dit jaar goede voornemens, bijvoorbeeld meer bewegen. Er zijn genoeg<br />

mogelijkheden <strong>in</strong> en rondom <strong>Overschie</strong>. Kijk ook eens naar de ‘Groene<br />

<strong>Overschie</strong>se’, een mooie wandelroute langs groen en water.<br />

Foto: Roelant Siekman<br />

Schouwen van enge plekken<br />

In december heeft de wijkraad samen met de wijknetwerker, politie,<br />

handhav<strong>in</strong>g en de gemeente afdel<strong>in</strong>gen stadsbeheer en veiligheid enkele<br />

plekken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> bezocht die als onveilig worden ervaren. De<br />

Baanwegtunnel hadden we eerder al bekeken. Dit keer werd de parkeerplaats<br />

op de Terletweg geschouwd. Ook de fietsroute door Park16hoven,<br />

waar het fietspad de hoofdroute is voor vele <strong>Overschie</strong>ënaren om<br />

van en naar school, sport of werk te fietsen is aardedonker. Met name<br />

het fietspad na het bruggetje vanaf de Zestienhovensekade was erg<br />

donker vonden alle aanwezigen. Dat gold ook voor het fietspad aan de<br />

rand van het park, ter hoogte van VOB. De aanwezige ambtenaren gaan<br />

uitzoeken wat er mogelijk is om de drukste en tevens donkerste stukken<br />

van verlicht<strong>in</strong>g te voorzien. Gezien de kosten tasten we nog <strong>in</strong> het duister<br />

over eventuele uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

Parkeren<br />

Diverse bewoners ervaren parkeeroverlast omdat er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> auto’s<br />

worden geparkeerd door mensen van buiten <strong>Overschie</strong>. Vooral rondom<br />

het vliegveld is hiervan sprake, terwijl er voldoende parkeergelegenheid<br />

is op de luchthaven zelf. Om parkeerkosten te vermijden parkeren vakantiegangers<br />

<strong>in</strong> woonwijken, met alle overlast voor bewoners van dien.<br />

Ook lijkt er sprake te zijn van valet park<strong>in</strong>g bedrijven die vervolgens de<br />

auto’s <strong>in</strong> de wijk parkeren. Verder is rondom het Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong> <strong>in</strong> bepaalde<br />

straten sprake van verhoogde parkeerdruk. De signalen van bewoners<br />

zijn al meerdere keren besproken met de afdel<strong>in</strong>g mobiliteit. Dit<br />

heeft nog niet tot een oploss<strong>in</strong>g of aanpak geleid. Voor de wijkraad was<br />

dit aanleid<strong>in</strong>g om opnieuw het gesprek aan te gaan. De signalen van bewoners<br />

worden serieus genomen en de ambtenaren gaan <strong>in</strong> kaart brengen<br />

waar het knelt. Daarna zullen we opnieuw met hen <strong>in</strong> gesprek gaan.<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Meer <strong>in</strong>formatie of contact met de wijkraad: e-mail wijkraden@rotterdam.nl


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

januari 2024<br />

‘Ons kent ons, daar hou ik van’<br />

Foto: Arnoud Verhey<br />

dan ga ik lekker de wijk <strong>in</strong>. Als ik<br />

afval naast conta<strong>in</strong>ers zie, geef ik<br />

dat door via de MeldR app. Helaas<br />

zien we de laatste tijd steeds meer<br />

rondsl<strong>in</strong>gerend vuil.<br />

Bij mijn rondes maak ik praatjes<br />

met bewoners over wat er speelt <strong>in</strong><br />

de buurt, en ga ook langs de w<strong>in</strong>keliers.<br />

Mensen spreken me ook aan,<br />

over hondenoverlast, hangjongeren<br />

of kapotte lantaarnpalen bijvoorbeeld.<br />

Als ergens burenoverlast is,<br />

kan ik niet helpen. Maar ik kan bewoners<br />

wel doorverwijzen.’<br />

Een geweldige baan, v<strong>in</strong>dt Fred.<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Fred Legen woont er al zijn hele<br />

leven. En s<strong>in</strong>ds kort werkt hij ook<br />

<strong>in</strong> zijn geliefde <strong>Overschie</strong>. U kunt<br />

hem overal tegenkomen, want als<br />

wijkconciërge zorgt hij ervoor dat<br />

de buurt prettig en schoon blijft. ‘Ik<br />

beloof niets, maar doe altijd mijn<br />

best om bewoners te helpen’, aldus<br />

Fred.<br />

Is het niet een beetje veel, er wonen<br />

èn werken? Een vraag die<br />

Fred vaak krijgt. ‘Maar ik v<strong>in</strong>d het<br />

juist fijn, vertelt hij. ‘Ik ken een heleboel<br />

mensen en kan iedereen<br />

zo aanspreken. En ik weet wie de<br />

handhavers en politie zijn, en welke<br />

organisaties er zitten.’<br />

Want dat is nodig voor zijn werk<br />

als wijkconciërge, ook wel de ogen<br />

en oren <strong>in</strong> de buurt. ‘Ik beg<strong>in</strong> om<br />

6 uur met een bakje koffie bij ons<br />

kantoor aan de Melanchtonweg en<br />

‘Het contact met mensen is leuk en<br />

ik hou ervan om buiten te zijn. En<br />

een gezellige wijk hè. Tot september<br />

werkte ik <strong>in</strong> Ommoord, ook met<br />

plezier. Maar <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is het<br />

“ons kent ons” en daar hou ik van.<br />

Ik ben natuurlijk wel een beetje bevooroordeeld.’<br />

Heeft u een meld<strong>in</strong>g? Bel 14 010 of<br />

maak een meld<strong>in</strong>g via de MeldRapp.<br />

Of stuur een mail naar Fred.<br />

De ogen op de ooievaars<br />

Het zijn bijzondere bewoners van zit er een stambreuk. Bij een storm<br />

buitenplaats De Tempel: de ooievaars.<br />

Maar de vogels zitten <strong>in</strong> een omwaait.’<br />

is het risico groter dat deze boom<br />

lastige situatie, want de boom met<br />

hun nest er<strong>in</strong>, is <strong>in</strong>stabiel. Er komt Voorzorg<br />

een nieuwe broedpaal aan.<br />

De boom met het nest is vastgemaakt<br />

met kabels. ‘Mijn collega-ecoloog<br />

Manon van der<br />

Voor de ooievaars is het een vertrouwde<br />

stek, hun hoge nest <strong>in</strong> de Meer ontdekte de boom met de<br />

eik op de buitenplaats De Tempel. ooievaars op het nest <strong>in</strong> de buurt<br />

Maar de boom is niet stabiel en van een van de panden. Uit regelmatige<br />

boomveiligheidscontroles<br />

vormt een risico voor de veiligheid.<br />

‘De stamvoet van de boom is namelijk<br />

aangetast door een zwam’, gevaarlijk is en steeds verder wordt<br />

op de locatie bleek al dat de boom<br />

vertelt ecoloog Jun Lerou. ‘Het gaat aangetast.<br />

om de ‘echte hon<strong>in</strong>gzwam’. Door We kunnen de boom niet zomaar<br />

witrot is een groot deel van de omtrek<br />

van de stamvoet aangetast en kabels geplaatst om te<br />

kappen. Uit voorzorg zijn daarom<br />

voorkomen<br />

dat de boom op het landhuis valt.<br />

De eik kan alsnog omvallen, maar<br />

Foto: Jan van der Meijde<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


januari 2024<br />

valt dan deze de andere kant op.<br />

Deze maatregel is getroffen zodat<br />

we <strong>in</strong>tussen via een juridisch proces<br />

toestemm<strong>in</strong>g kunnen krijgen<br />

om de boom met ooievaarsnest te<br />

verwijderen. Dat doen we met een<br />

ecologisch plan.’<br />

Gewenn<strong>in</strong>gsperiode<br />

Voor de ooievaars moet de broedplaats<br />

worden vervangen op een<br />

geschikte plek <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g.<br />

Nog deze maand komt er een nieuwe<br />

broedpaal <strong>in</strong> de buurt, bij het<br />

nabijgelegen parkeerterre<strong>in</strong>. De<br />

exacte locatie bepalen Manon en<br />

Jun samen met een ecoloog van<br />

een adviesbureau en een boswachter<br />

van Natuurmonumenten.<br />

Jun: ‘Als de nieuwe nestlocatie er<br />

is, hebben de ooievaars eerst een<br />

gewenn<strong>in</strong>gsperiode. Om zo het andere<br />

plekje te ontdekken en te wennen<br />

aan de nieuwe situatie voordat<br />

het broedseizoen <strong>in</strong> maart beg<strong>in</strong>t.’<br />

In de steigers, wel open voor publiek<br />

Een populaire bestemm<strong>in</strong>g op groot natuur- en recreatiegebied<br />

het platteland van Rotterdam is aan de stadsrand: het Rotterdams<br />

Belevenisboerderij Schieveen. platteland. Ook de helft van Polder<br />

Tot de zomer wordt de boerderij Schieveen, waar de boerderij ligt,<br />

vernieuwd, maar blijft <strong>in</strong>tussen wel hoort hierbij.<br />

open voor bezoekers.<br />

Wat gaat er gebeuren?<br />

Belevenisboerderij Schieveen aan Er komt een boerderijw<strong>in</strong>kel met<br />

het Polderpad g<strong>in</strong>g 5 jaar geleden lokale biodiverse producten van het<br />

open. Bij de schapenboerderij kunnen<br />

gez<strong>in</strong>nen het boerenleven ontplaats,<br />

waar bezoekers kunnen zien<br />

platteland. Maar ook een wolwerkdekken.<br />

Het ligt <strong>in</strong> het hart van de wat er gemaakt wordt van de wol<br />

poldergebieden die de afgelopen van de Rotterdamse schapen. De<br />

jaren door de gemeente en Natuurmonumenten<br />

zijn <strong>in</strong>gericht als een de historische boerderij op het<br />

w<strong>in</strong>kel en de werkplaats komen <strong>in</strong><br />

erf.<br />

Deze wordt komende maanden gerestaureerd.<br />

Ook wordt de drukbezochte speelnatuur<br />

van OERRR bij de boerderij<br />

fl<strong>in</strong>k uitgebreid.<br />

Tijdens de werkzaamheden blijft<br />

de Belevenisboerderij open. De<br />

publieksstal en lunchroom zijn deze<br />

zomer al opgefrist en er is een Natuurmonumenten-w<strong>in</strong>kel<br />

geopend.<br />

Of ga op zondagmiddag <strong>in</strong> gesprek<br />

met de vrijwillige boswachters.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op Belevenisboerderij<br />

Schieveen.<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Foto: Ron van Bekkum<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Nieuw<br />

TE KOOP/ TE HUUR<br />

Prestigieus en Duurzaam Kantorencomplex<br />

aan de Zestienho vensekade 180<br />

<strong>in</strong> Rotterdam <strong>Overschie</strong>.<br />

Bent u op zoek naar een milieubewuste en<br />

stijlvolle kantoorruimte? Ons nieuw opgeleverde<br />

kantorencomplex aan de Zestienhovensekade <strong>in</strong><br />

Rotterdam <strong>Overschie</strong> voldoet aan al uw wensen.<br />

Dit complex, bestaande uit drie kantoorunits met<br />

elegante gietvloeren en een gasloze<br />

<strong>in</strong>frastructuur, belichaamt een vooruitstrevende<br />

werkplek voor moderne ondernem<strong>in</strong>gen. Ervaar<br />

een perfecte harmonie van architectonische<br />

elegantie, functionaliteit en duurzaamheid<br />

Prijzen vanaf<br />

Koop: v.a.€ 500.000<br />

excl. BTW of<br />

Huur: v.a. €2.500<br />

p.m.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

010-3413807 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@prachthuismakelaardij.nl<br />

Uitmuntende Locatie & Bereikbaarheid:<br />

Het complex geniet van een strategische ligg<strong>in</strong>g met<br />

uitstekende bereikbaarheid, zowel per auto als openbaar<br />

vervoer. Gelegen nabij het verkeersknooppunt<br />

"Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong>", zijn de snelwegen A4, A13, A16, en A20<br />

b<strong>in</strong>nen enkele m<strong>in</strong>uten bereikbaar<br />

Dit is uw kans om deel uit te maken van dit <strong>in</strong>novatieve<br />

kantorencomplex. Voor meer <strong>in</strong>formatie over het specifieke<br />

oplever<strong>in</strong>gsniveau en de voorzien<strong>in</strong>gen, nodigen wij u uit om<br />

contact op te nemen met onze makelaar. Zij staan klaar om<br />

u te <strong>in</strong>formeren en rond te leiden <strong>in</strong> dit <strong>in</strong>drukwekkende<br />

complex. Mis deze kans niet om uw bedrijf te vestigen op<br />

een van de meest gewilde locaties <strong>in</strong> Rotterdam..


In de BV? En dan één of twee?<br />

Heeft u een eenmanszaak, maatschap of v.o.f.? Dan is het verstandig regelmatig te bedenken of de rechtsvorm (de ‘juridische<br />

jas’) nog wel past. Een voor de hand liggend alternatief is de besloten vennootschap: de BV. De overgang naar de BV<br />

is een dankbaar borreltafelonderwerp. Zo zou je boven een w<strong>in</strong>st van € 100.000 sowieso de BV <strong>in</strong> moeten. Een andere veel<br />

gehoorde onel<strong>in</strong>er is: ‘één BV is geen BV’.<br />

Of de BV ook <strong>in</strong> uw geval nuttig is, ligt echter helemaal aan uw <strong>in</strong>dividuele situatie. De afweg<strong>in</strong>g is per def<strong>in</strong>itie maatwerk.<br />

Een eenmanszaak is de meest gebruikte rechtsvorm voor starters. Makkelijk op te richten. Eenvoudig <strong>in</strong> het gebruik. En<br />

met een aantal aantrekkelijke aftrekposten: de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek, de fiscale oudedagsreserve (tot<br />

2023) en de MKB-w<strong>in</strong>stvrijstell<strong>in</strong>g.<br />

Nadeel van de eenmanszaak is de persoonlijke<br />

aansprakelijkheid voor ondernem<strong>in</strong>gsschulden.<br />

Gaat het f<strong>in</strong>ancieel<br />

mis met de eenmanszaak, dan loopt u het<br />

risico dat u uw privévermogen kwijtraakt.<br />

Of dit theoretische risico <strong>in</strong> uw geval een<br />

reëel risico is, hangt af van uw activiteiten.<br />

Een handelaar <strong>in</strong> bederfelijke waren<br />

met een huurpand en vijf man personeel<br />

loopt wat dat betreft meer risico dan de<br />

ZZP ICT-consultant die vanuit huis werkt,<br />

met zijn laptop als enige bezit.<br />

Het op het eerste gezicht meest aansprekende<br />

voordeel van de BV is het<br />

belast<strong>in</strong>gtarief. Het vennootschapsbelast<strong>in</strong>gtarief<br />

is lager dan <strong>in</strong> de <strong>in</strong>komstenbelast<strong>in</strong>g:<br />

19% voor w<strong>in</strong>st tot € 200.000<br />

(25,8% voor het meerdere). Het bedrag<br />

dat niet als salaris wordt opgenomen<br />

en als w<strong>in</strong>st van de BV achterblijft, is dus<br />

slechts belast tegen 19%. Dat voelt beter<br />

dan de 49,5% <strong>in</strong>komstenbelast<strong>in</strong>g.<br />

Een ander – misschien wel belangrijker –<br />

voordeel is dat een BV u beschermt tegen<br />

persoonlijke aansprakelijkheid. Zolang u<br />

netjes onderneemt, kan uw privévermogen<br />

niet worden aangesproken als het<br />

met de BV m<strong>in</strong>der (of helemaal mis) gaat.<br />

Nog even terug naar het fiscale aspect:<br />

vanaf 2024 zijn meerdere wijzig<strong>in</strong>gen van<br />

kracht die de keus sneller op de BV zullen<br />

laten vallen:<br />

• De zelfstandigenaftrek daalt van<br />

€ 5.030 naar € 3.750.<br />

• De mkb-w<strong>in</strong>stvrijstell<strong>in</strong>g daalt van<br />

14% naar 12,7%.<br />

• De afschrijv<strong>in</strong>g op bedrijfspanden <strong>in</strong><br />

de <strong>in</strong>komstenbelast<strong>in</strong>g wordt verlaagd.<br />

• De arbeidskort<strong>in</strong>g wordt verhoogd<br />

(dat kan zijn omdat bij de BV alleen<br />

het salaris tot de grondslag behoort).<br />

Nadeel van de BV is ontegenzeggelijk de<br />

adm<strong>in</strong>istratieve complexiteit. De BV moet<br />

een salarisadm<strong>in</strong>istratie voeren, aangifte<br />

vennootschapsbelast<strong>in</strong>g doen, notulen<br />

maken van de verplichte aandeelhoudersvergader<strong>in</strong>g<br />

en de balans deponeren<br />

bij de Kamer van Koophandel.<br />

En is één BV echt geen BV? Dat antwoord<br />

houdt u van mij tegoed <strong>in</strong> een volgende<br />

column!<br />

Wilt u meer <strong>in</strong>formatie over de rechtsvorm<br />

van uw ondernem<strong>in</strong>g? Neem dan<br />

contact met mij op.<br />

Vestig<strong>in</strong>g Schiedam Jan van Galenstraat 14 | 3115 JG Schiedam | 010 426 19 56<br />

MRVO.NL<br />

Drs. Jeroen de Vos Rb<br />

MRVO Accountants Belast<strong>in</strong>gadviseurs<br />

T 010-426 19 56<br />

jeroendevos@mrvo.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

19<br />

Zeeman helpt de S<strong>in</strong>t!!<br />

S<strong>in</strong>terklaas schakelde bij zijn feestje <strong>in</strong> december Zeeman<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong>! Leuk hè?<br />

Zo bereikte de s<strong>in</strong>t k<strong>in</strong>deren die anders misschien wel een beetje<br />

buiten beeld waren gebleven.<br />

Buurtpunt Welschen, <strong>Overschie</strong> Stroomt en het Uitwijk Team<br />

hielpen mee om deze k<strong>in</strong>deren bij te maken met een leuk cadeautje.<br />

Dit was absoluut een succes. Misschien doet de S<strong>in</strong>t het<br />

volgend jaar wel wéér...<br />

De cadeaus worden <strong>in</strong> ontvangst genomen


GEZOCHT:<br />

F<strong>in</strong>ancieel adm<strong>in</strong>istratief medewerker b<strong>in</strong>nendienst,<br />

40 uur per week.<br />

Wij zoeken een f<strong>in</strong>ancieel adm<strong>in</strong>istratief medewerker om ons team te versterken<br />

op de b<strong>in</strong>nendienst. Energy 4 Professionals is een onafhankelijk en<br />

ervaren energieadviesbureau voor bedrijven en ondernemers.<br />

Functieomschrijv<strong>in</strong>g<br />

• Controleren en beheren van de energiefacturen van onze relaties<br />

• Klantcontact met relaties (zowel telefonisch als per e-mail)<br />

• Maandelijks opstellen van kostenoverzichten<br />

• Contractbeheer<br />

• Alle overige voorkomende adm<strong>in</strong>istratieve werkzaamheden<br />

• Intensief contact met relaties, leveranciers, netbeheerders en meetbedrijven<br />

• Ondersteunen van collega’s waar nodig<br />

Onze verwacht<strong>in</strong>gen<br />

Als f<strong>in</strong>ancieel medewerker b<strong>in</strong>nendienst<br />

• heb je bij voorkeur een afgeronde MBO+ opleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de richt<strong>in</strong>g van<br />

f<strong>in</strong>ancieel adm<strong>in</strong>istratief medewerker, bij voorkeur met werkervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

een dergelijke functie of sector<br />

• ben je enthousiast, gedreven en wordt je graag uitgedaagd om oploss<strong>in</strong>gen<br />

te v<strong>in</strong>den voor onze klanten<br />

• beschik je over goede communicatieve vaardigheden en beheers je <strong>in</strong><br />

ieder geval de Nederlandse taal uitstekend <strong>in</strong> zowel woord als geschrift<br />

• kun je goed overweg met Microsoft Office en andere computerapplicaties<br />

• heb je een goed cijfermatig <strong>in</strong>zicht<br />

• ben je 40 uur per week beschikbaar<br />

• bij voorkeur wonend <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g van Rotterdam<br />

Wat bieden wij jou?!<br />

Een afwisselende functie <strong>in</strong> een leuk en kle<strong>in</strong><br />

bedrijf met een <strong>in</strong>formele werkomgev<strong>in</strong>g.<br />

Het salaris is marktconform, afhankelijk van leeftijd<br />

en ervar<strong>in</strong>g.<br />

Herken je jezelf <strong>in</strong> het bovenstaande?<br />

Dan ontvangen wij graag jouw CV met motivatie<br />

op j.lokkers@e4pro.nl<br />

E4Pro<br />

Ludolf de Jonghstraat 11<br />

3043 JB Rotterdam<br />

T 06-30207923<br />

W www.e4pro.nl<br />

010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM<br />

makelaarskantoor<br />

voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties


ACITIVITEITENAGENDA Buurvrienden januari 2024<br />

GRATIS 55+ sportieve en sociale activiteiten bij FCB-HWD<br />

Iedere d<strong>in</strong>sdag<br />

13.30 - 14.00 uur: Gezamenlijke <strong>in</strong>loop, gratis koffie en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten<br />

14.00 - 15.00 uur: In groepen Wandelvoetbal, DELEEDIES , Sjeudeboel, Legpuzzelen, museum, gasten 15.00 -16.00 uur: Gezamenlijk<br />

Happy Ouder Uurtje Activiteiten. Artiesten, Bands, koren of DJ Marian 16.00 -16.30 uur: Gezamenlijke uitloop,<br />

op de foto met artiesten, napraten activiteiten, opruimen.<br />

Iedere woensdag en donderdag<br />

Woensdag 13.30 – 16.00 uur: Klaverjasclub o.l.v. Hennie Jozee (deelname 1 euro)<br />

Donderdag 19.00 – 20.00 uur: Wandelvoetbal. Aansluitend 7-7 voetbal, klaverjassen en (na-)kaarten.<br />

Bijzondere d<strong>in</strong>sdagactiviteiten:<br />

D<strong>in</strong>sdag 6 februari: 14.00-16.00 uur: dj Marian<br />

D<strong>in</strong>sdag 13 februari: 15.00-16.00 uur: de Spaanse Zanger Javi Escalara<br />

D<strong>in</strong>sdag 20 februari: 14.00-16.00 uur: Workshop Joke en Monique<br />

D<strong>in</strong>sdag 27 februari: 15.00-16.00 uur: wereldreis Duitsland met Hamburg Zanger Michel vd Meer<br />

Hans van Luijpen<br />

Coörd<strong>in</strong>ator BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD<br />

e-mail: hvanluijpen@gmail.com<br />

Plann<strong>in</strong>g en aanspreekpunten:<br />

Leny Hopman (lenyhopman@gmail.com) en Henny van Luijpen (hluijpen@gmail.com)<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

21<br />

De Buurvrienden hebben een nieuwe groep: (G)oldies<br />

(G)oldies = (G)roep (G)ouden (G)eneratie ouderen<br />

Vanaf 2024 is er ook voor jou een plek<br />

bij de (G)oldies, het nieuwste groepje<br />

van Buurvrienden <strong>Overschie</strong> FCB-<br />

HWD. Dus ben je op zoek naar een leuke<br />

hobby? Actief of passief, sportief<br />

en/of sociaal? Als deelnemer of als vrijwilliger?<br />

Kom naar buur-huis de Taludhoeve<br />

om direct het gevoel te hebben<br />

bij een leuk, gezellig groepje te horen.<br />

Buurvrienden staan voor het verb<strong>in</strong>den<br />

van vitale oudere <strong>Overschie</strong>se <strong>in</strong>woners<br />

(55+ m/v, maar ook jonger ben je welkom)<br />

met elkaar en met de club FCB-<br />

HWD. De bedoel<strong>in</strong>g is om als goede buur<br />

ook een echte vriend te zijn. Kort samengevat:<br />

Buurvrienden.<br />

Samen<br />

Je zit hier niet alleen of samen apart aan<br />

een leeg tafeltje. Hier v<strong>in</strong>d je meteen het<br />

gevoel ergens bij te horen, welkom te<br />

zijn.<br />

Hoe leuk is het om oude vriendschappen<br />

nieuw leven <strong>in</strong> te blazen en/of nieuwe<br />

vriendschappen te sluiten met leeftijdgenoten?<br />

Je kunt buiten bewegen bij de sportieve<br />

groepjes of met een groep meedoen aan<br />

de sociale b<strong>in</strong>nen-activiteiten (bij mooi<br />

weer op het terras).<br />

(G)oldie<br />

De vier bestaande groepjes: wandelvoetbal,<br />

sjeudeboel, legpuzzelen en DE-<br />

LEEDIES zijn wekelijks actief van 14.00 –<br />

15.00 uur. Alle overige bezoekers, bekend<br />

of nieuw, vallen <strong>in</strong> 2024 automatisch onder<br />

het nieuwe groepje de (G)oldies. Dat<br />

geldt ook voor de oud-leden van vv HWD.<br />

Alle groepjes, ook de (G)oldies, kunnen<br />

tussen 14.00 – 15.00 uur als groepje deelnemen<br />

aan activiteiten zoals een high<br />

tea, b<strong>in</strong>go, workshops etc.<br />

Deelname en/of entree op de d<strong>in</strong>sdagmiddag<br />

is gratis, net als de koffie en<br />

thee. Na de activiteiten komt iedereen<br />

als Buurvrienden bij elkaar voor het muzikale<br />

happy ouder uurtje tussen 15.00 en<br />

16.00 uur.<br />

Gezocht: vrijwilligers<br />

De Buurvrienden zijn nog op zoek naar<br />

vrijwilligers (organisator en aanspreekpunt,<br />

gastheer of gastdame) voor de (G)<br />

oldies. Heb je <strong>in</strong>teresse? Laat het weten<br />

aan Hans van Luijpen (Coörd<strong>in</strong>ator groep<br />

Buurvrienden <strong>Overschie</strong>).<br />

E-mail: hvanluijpen@gmail.com


Wat was de Truckrun weer mooi!<br />

Op 9 december 2023 toerde de <strong>in</strong>middels ‘wereldberoemde’ Truckrun <strong>Overschie</strong> weer door <strong>Overschie</strong> en omstreken. Dat<br />

lijkt misschien al lang geleden, maar het was te leuk om niets over te zeggen. Daarom een terugblik.<br />

Wat was er weer een plezier bij iedereen. Bij de passagiers, de<br />

chauffeurs en natuurlijk ook bij de toeschouwers. Iedereen genoot<br />

met volle teugen.<br />

Frank en Erna wensen iedereen een heel gezond en gelukkig<br />

2024 (en hopen u op 14 december 2024 weer te zien!).<br />

Prachtig versierde wagens<br />

De organisatoren, Frank Schenk en Erna de Vos waren extra blij<br />

met de vele versierde wagens: dat zijn er ieder jaar meer! De<br />

chauffeurs doen mee als vrijwilliger en ze maken er steeds meer<br />

werk van. Hulde dus voor deze mannen en vrouwen. Uiteraard<br />

ook hulde voor de sponsoren. Zij zorgden ook dit jaar voor een<br />

goed gevulde Goodiebag voor de passagiers.<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

22<br />

De volgende run staat al vast!<br />

‘Wanneer is de volgende?’ Die vraag stelden mensen zodra de<br />

truckrun van 2023 was afgelopen. Dat geeft wel aan dat (bijna)<br />

iedereen de truckrun met open armen ontvangt. Dus is de datum<br />

van dit jaar alweer geprikt: 14 december. Dus zet die datum<br />

alvast <strong>in</strong> de agenda! Inschrijven kan vanaf 1 september.<br />

Hartelijk dank<br />

Organisatoren Frank en Erna bedanken alle sponsoren, vrijwilligers<br />

en deelnemers hartelijk voor hun bijdrage <strong>in</strong> welke vorm<br />

dan ook. (En ook Frank en Erna zelf verdienen een bedankje!)<br />

Mocht u de Truckrun <strong>in</strong> 2024 willen sponsoren, dan kan dit met<br />

een bijdrage op reken<strong>in</strong>gnummer NL 95 INGB 0005 3052 77<br />

t.n.v. Sticht<strong>in</strong>g De AchterTu<strong>in</strong> o.v.v. Truckrun 2024.<br />

Geen Bloemenstal meer op de Baumannlaan<br />

Aad van Dijk<br />

Aan alles komt een e<strong>in</strong>d. Dat geldt ook voor de bloemenstal van Leo en Hetty. We zullen wel moeten wennen aan de lege<br />

plek die hun bloemenstal op de Baumannlaan achterlaat. Leo en Hetty zijn met een welverdiend pensioen.<br />

Hun bloemenstal was ruim 45 jaar voor<br />

veel <strong>Overschie</strong>ënaars hét adres om bloemen<br />

te kopen voor het weekend. Jarenlang<br />

was Leo ‘s ochtends al om half vijf<br />

onderweg naar de veil<strong>in</strong>g om bloemen<br />

te kopen, verse bloemen. ‘Tegenwoordig<br />

gaat dat met de computer’, legt Hetty uit.<br />

Wel wat anders<br />

Hetty en Leo trouwden <strong>in</strong> 1977. In september<br />

1978 begonnen ze met hun<br />

bloemenzaak. Maar eerst moest Leo z’n<br />

diploma’s middenstand en vakbekwaamheid<br />

halen, plus zijn rijbewijs. Want bloemen<br />

verkopen is wel wat anders dan hij<br />

gewend was als pijpfitter/lasser. Ook voor<br />

Hetty was het even wennen: bloemen<br />

verkopen was ook heel anders dan werken<br />

bij de bank.<br />

Genoeg<br />

Nu zijn ze 69 jaar en is de gezondheid wat<br />

m<strong>in</strong>der. Dus vond Leo het wel genoeg<br />

geweest: het stel gaat lekker van de rust<br />

genieten <strong>in</strong> hun won<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Hoek van Holland.<br />

Maar… misschien komen we ze nog<br />

wel eens tegen, want ze kunnen <strong>Overschie</strong><br />

niet helemaal vergeten.<br />

Leo en Hetty: alle goeds namens <strong>Overschie</strong>!<br />

Roelant Siekman neemt afscheid van Leo & Hetty met<br />

een teken<strong>in</strong>g van <strong>Overschie</strong> - Foto: Ron Pluijm


Uniek <strong>in</strong>kijkje <strong>in</strong> het kloosterleven op Athos<br />

27 februari: benefiet filmavond <strong>in</strong> de Grote Kerk<br />

Oekraïense filmmakers maakten een unieke documentairefilm over het leven van monniken op de berg Athos <strong>in</strong> Griekenland.<br />

Op d<strong>in</strong>sdagavond 27 februari a.s. is deze film te zien <strong>in</strong> de Grote Kerk <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. De protestantse kerkgemeente<br />

verdubbelt de opbrengst van de filmavond en geeft het geld aan Oekraïense families.<br />

‘Where are you Adam’ geeft een kijkje <strong>in</strong> het leven van de Grieks-Orthodoxe monniken op het beroemde eiland Athos. De Oekraïense<br />

regisseur heeft een tijd samengeleefd met de monniken. Zo kreeg hij een unieke toegang tot het eeuwenoude kloosterleven, dat<br />

normaal gesproken niet toegankelijk is voor buitenstaanders. De tijd wordt er niet door de klok beheerst. De monniken gaan geheel<br />

op <strong>in</strong> hun werk en gebed en doorstaan beproev<strong>in</strong>gen, moeilijkheden en pijn.<br />

De documentaire van de Oekraïense filmmaker Oleksandr Plyska en regisseur Aleksandr Zaporoshchenko was al <strong>in</strong> 22 verschillende<br />

landen te zien en heeft al verschillende prijzen gewonnen. De Nederlandse première was op 4 oktober 2022 <strong>in</strong> De Balie te Amsterdam.<br />

Zo’n 200.000 mensen hebben de film <strong>in</strong>tussen gezien.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

De filmverton<strong>in</strong>g beg<strong>in</strong>t om 19.30 uur. De entree bedraagt € 5,-, contact te betalen. P<strong>in</strong>nen is niet mogelijk. Na<br />

afloop is er gelegenheid om vragen over de film te stellen en na te praten met een drankje. Zie ook de advertentie<br />

op achterzijde <strong>in</strong> dit blad.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: https://www.facebook.com/Adamwaarbenje/<br />

Een trailer is te zien op:<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

23<br />

Frederick doneerde zijn haar voor het goede doel<br />

Op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie <strong>in</strong> het recreatiezaaltje van De Vrijeban kwam de 9-jarige Frederick Bouwers met<br />

een briefje langs. Daarop stond: ‘Ik heb mijn haar gedoneerd aan KIKA. Ik haal centjes op voor sticht<strong>in</strong>g KIKA. Doneer je<br />

mee? Liefs Frederick.’<br />

Frederick is de zoon van vrijwilligster Marlène.<br />

Hij kwam weleens met zijn moeder<br />

mee naar de soos op donderdagmiddag.<br />

Hij had prachtig haar tot aan zijn billen,<br />

en de bewoners dachten altijd dat hij een<br />

meisje was. Vorige week liet hij zijn haar<br />

afknippen en heeft hij al dat haar gedoneerd.<br />

Op het filmpje dat die middag rondg<strong>in</strong>g<br />

zegt Frederick: ‘Ik doneer mijn haar zodat<br />

er pruiken van gemaakt kunnen worden<br />

voor k<strong>in</strong>deren met kanker die kaal zijn<br />

door bestral<strong>in</strong>gen en chemokuren.’ Iedereen<br />

was geroerd door deze actie en<br />

er werd volop gedoneerd. Een prachtige<br />

actie! We mogen trots zijn op deze <strong>Overschie</strong>se<br />

jongen! Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

kika.nl<br />

Frederick met lang en kort haar


UIT[02]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

iedere zondag vanaf 5 november<br />

2023 t/m 27 april 2024<br />

35 jaar Museum <strong>Overschie</strong><br />

- diverse deelexposities<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

€ 2,50<br />

UIT[02]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

zaterdag 27 februari<br />

Film Where are you, Adam?<br />

Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95<br />

19.30 uur<br />

€ 5,00<br />

vrijdag 2 februari<br />

<strong>Overschie</strong> lacht!<br />

Comedy Night<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

20.30 uur<br />

€ 10,00<br />

d<strong>in</strong>sdag 13 februari<br />

Spaanse zanger<br />

Javi Escalara<br />

Buurvrienden HWD - Taludweg 1<br />

15.00 - 16.00 uur<br />

vrij<br />

ii LACHT!<br />

Comedy Night<br />

ijdag van de maand<br />

en worden <strong>in</strong> de Lugt!<br />

ians, nieuw materiaal<br />

zondag 11 februari<br />

zondag 4 februari<br />

&Julia, de musical<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

15.00 uur<br />

Lunchconcert combo<br />

Volledige Vergunn<strong>in</strong>g<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

12.00 uur<br />

€ 5,00<br />

vrijdag 16 februari<br />

€ 10,00<br />

Film The Bl<strong>in</strong>d Side<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

20.00 uur<br />

Overschii LACHT!<br />

Open d<strong>in</strong>sdag Mic, Comedy 27 februari<br />

Night<br />

De eerste vrijdag van de maand<br />

kan er gelachen worden <strong>in</strong> de Lugt!<br />

Nieuwe comedians, nieuw materiaal<br />

Wereldreis Duitsland<br />

met Michel v.d. Meer<br />

Buurvrienden HWD - Taludweg 1<br />

15.00 - 16.00 uur The Bl<strong>in</strong>d Side<br />

Vrijdag 2 februari | 20.30 uur<br />

Kaartjes € 10,- <strong>in</strong>cl. 1 drankje.<br />

Kaartjes €10,-<br />

<strong>in</strong>clusief drankje<br />

www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

1 dec ‘23<br />

5 jan ’24<br />

2 feb ‘24<br />

d<strong>in</strong>sdag 20 februari<br />

Workshop Joke<br />

en Monique<br />

Buurvrienden HWD - Taludweg 1<br />

14.00 - 16.00 uur<br />

16 februari | 20.00 uur<br />

Kaartjes € 5,-<br />

vrij<br />

februari<br />

vrijdag 1 maart<br />

Appeltaartconcert<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

10.30 uur<br />

vrij<br />

ri | 20.30 uur<br />

cl. 1 drankje.<br />

tjes €10,-<br />

ief drankje<br />

.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

1 dec ‘23<br />

5 jan ’24<br />

2 feb ‘24<br />

The Bl<strong>in</strong>d Side<br />

16 februari | 20.00 uur<br />

Kaartjes € 5,-<br />

februari<br />

FEBRUARI 2024<br />

Deze uitagenda is mede mogelijk gemaakt<br />

dankzij bijdragen van:<br />

€ 5,00<br />

De appeltaartconcerten zijn terug!<br />

vrijdag 1 maart | 10.30 uur.<br />

Kaartjes € 4,- onl<strong>in</strong>e, € 6,- aan de deur<br />

Zondag 11 februari | 15.00 uur<br />

Kaartjes € 7,-<br />

een voorstell<strong>in</strong>g voor k<strong>in</strong>deren vanaf 7 jaar<br />

€ 4,00/6,00<br />

certen zijn terug!<br />

Zondag 11 februari | 15.00 uur


Goed voornemen 2024: haal een frisse<br />

neus <strong>in</strong> de natuur rondom Rotterdam<br />

Breng 2024 door <strong>in</strong> de natuur! Wat is er lekkerder dan wandelen, hardlopen en fietsen <strong>in</strong> de frisse buitenlucht? Kom buiten<br />

sporten of maak een lange wandel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de natuur. Misschien verwacht je het niet direct, maar ook aan de noordrand van<br />

Rotterdam kun jij je (sportieve) buitenhart ophalen. De boswachters van Natuurmonumenten geven je vier tips voor 2024.<br />

Boswachter Natascha Hokke heeft z<strong>in</strong> <strong>in</strong> het nieuwe jaar: ‘Laten<br />

we samen van 2024 een jaar maken van avontuur, buiten bewegen<br />

en nieuwe ontdekk<strong>in</strong>gen. Onze routes en activiteiten<br />

helpen je op weg.’<br />

Tip 1: Ontdek Buitenplaats De Tempel (<strong>in</strong> 3 óf 24 km)<br />

Is het jouw goede voornemen om <strong>in</strong> 2024 meer te bewegen? Of<br />

om meer groene plekken te ontdekken? Dit kun je prima comb<strong>in</strong>eren.<br />

Bijvoorbeeld bij buitenplaats De Tempel: een onontdekte<br />

Rotterdamse parel aan de rand van <strong>Overschie</strong>. Hier maak je<br />

een heerlijke wandel<strong>in</strong>g langs sierlijke bruggetjes, vijvers, een<br />

theekoepel en over sl<strong>in</strong>gerende paden. Je waant je hier <strong>in</strong> een<br />

sprookjeswereld.<br />

Ben je daarna nog niet uitgewandeld? Wandel verder door de<br />

weilanden richt<strong>in</strong>g Delft. Dat is een wandel<strong>in</strong>g van <strong>in</strong> totaal 24<br />

km. Natascha: ‘Dat is een mooi doel voor dit jaar toch? Tenm<strong>in</strong>ste<br />

één wandel<strong>in</strong>g van 24 kilometer <strong>in</strong> 2024.’<br />

Bekijk hier de wandelroute op Buitenplaats<br />

De Tempel (3 km) >><br />

Bekijk hier de wandelroute op Buitenplaats<br />

De Tempel (24 km) >><br />

voor de vogels te bewaren, maar er is een mooie route om het<br />

gebied heen.<br />

Toch is de stad hier nooit ver weg: op de achtergrond verrijst de<br />

skyl<strong>in</strong>e van Rotterdam uit het polderlandschap. Het grootste<br />

deel van de route is ook begaanbaar voor fietsers. Een deel van<br />

de route voert langs de A13 – zo zie je direct hoe schaars het<br />

groen is en hoe belangrijk het is dit te beschermen.<br />

Bekijk hier de hardlooproute rondom de Ackerdijkse Plassen >><br />

Tip 3: Stru<strong>in</strong> door de weilanden van Polder Schieveen<br />

Z<strong>in</strong> om dit jaar buiten de gebaande paden te gaan? In Polder<br />

Schieveen v<strong>in</strong>d je naast het geasfalteerde Polderpad ook tal van<br />

stru<strong>in</strong>routes. Klim over hekken, wandel door het weiland van de<br />

boer en beleef de grootste open polder van Rotterdam op zijn<br />

best, namelijk: als je er midden<strong>in</strong> staat!<br />

De stru<strong>in</strong>routes beg<strong>in</strong> je het beste vanaf de Hofweg (Rotterdam)<br />

of de Belevenisboerderij. Let op: Polder Schieveen is tot 1 maart<br />

geopend - dan beg<strong>in</strong>t het broedseizoen en kun je er niet <strong>in</strong>.<br />

Goed voor de gezondheid en verm<strong>in</strong>dert stress<br />

Naast het feit dat beweg<strong>in</strong>g hartstikke goed is voor een mens,<br />

is het ook bekend dat recreëren <strong>in</strong> het groen gezond is en stress<br />

verm<strong>in</strong>dert. ‘Nog eens twee redenen om erop uit te gaan en de<br />

natuur rondom Rotterdam te ontdekken!’<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

25<br />

Tip 2: Hardlopen rondom de Ackerdijkse Plassen (6,6 km)<br />

Ontspannen én <strong>in</strong>spannen <strong>in</strong> de buitenlucht, wat wil je nog<br />

meer? Loop hard rond het natuurgebied de Ackerdijkse Plassen.<br />

Hier ontsnap je aan de hectiek van alledag, de drukte <strong>in</strong> de stad.<br />

De Ackerdijkse Plassen is een bijzonder vogelgebied tussen Rotterdam<br />

en Delft. Het natuurgebied zelf is afgesloten om de rust<br />

Benieuwd wat er nog meer te ontdekken is?<br />

Kijk op de website voor alle gebieden en routes >><br />

Of wandel eens mee met de vrijwillige boswachters tijdens een<br />

excursie!<br />

Foto: Ron van Bekkum


<strong>in</strong> de Lugt<br />

Overschii LACHT!<br />

Open Mic, Comedy Night<br />

De eerste vrijdag van de maand<br />

kan er gelachen worden <strong>in</strong> de Lugt!<br />

Nieuwe comedians, nieuw materiaal<br />

Vrijdag 2 februari | 20.30 uur<br />

Kaartjes € 10,- <strong>in</strong>cl. 1 drankje.<br />

Kaartjes €10,-<br />

<strong>in</strong>clusief drankje<br />

www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

1 dec ‘23<br />

5 jan ’24<br />

2 feb ‘24<br />

The Bl<strong>in</strong>d Side<br />

16 februari | 20.00 uur<br />

Kaartjes € 5,-<br />

februari<br />

De appeltaartconcerten zijn terug!<br />

vrijdag 1 maart | 10.30 uur.<br />

Kaartjes € 4,- onl<strong>in</strong>e, € 6,- aan de deur<br />

Zondag 11 februari | 15.00 uur<br />

Kaartjes € 7,-<br />

een voorstell<strong>in</strong>g voor k<strong>in</strong>deren vanaf 7 jaar


<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Foto’s van de Prof. Bolklaan van rond 1930 en nu. - Foto’s: Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong> – Ron Pluijm<br />

Professor Bolklaan<br />

In de jaren tw<strong>in</strong>tig kreeg <strong>Overschie</strong><br />

er nieuwe straten bij. Een van de eerste<br />

uitbreid<strong>in</strong>gen van het oude <strong>Overschie</strong>-Dorp<br />

was de Professor Bolklaan,<br />

hoewel de straat toen nog niet zo heette.<br />

Van 1927 tot 1941 heette de straat<br />

de Professor Bolkstraat. Zijn huidige<br />

naam kreeg de straat <strong>in</strong> 1941, na de annexatie<br />

van <strong>Overschie</strong> door Rotterdam.<br />

De straat is vernoemd naar prof. dr. Lodewijk<br />

Bolk, 1866-1930, hoogleraar <strong>in</strong><br />

de ontleedkunde aan de Universiteit<br />

van Amsterdam. Hij was een zoon van<br />

Alexander Bolk, gemeentesecretaris van<br />

<strong>Overschie</strong> – daar is de l<strong>in</strong>k met <strong>Overschie</strong>.<br />

Alexander Bolk ligt begraven op de oude<br />

Algemene Begraafplaats <strong>Overschie</strong> achter<br />

de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat.<br />

E<strong>in</strong>d jaren negentig kreeg de straat er<br />

een aantal nieuwe woonblokken bij. In<br />

de hoek van de straat, tegen de Delfshavense<br />

Schie aan, ligt de <strong>Overschie</strong>se<br />

schooltu<strong>in</strong>. Deze is <strong>in</strong>middels 83 jaar:<br />

veel <strong>Overschie</strong>se k<strong>in</strong>deren bewaren hier<br />

leuke her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan! Tegenwoordig<br />

beheert Natuurstad de tu<strong>in</strong>, die nu Tamar<strong>in</strong>de<br />

heet.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

27<br />

Lunchconcert combo ‘Volledige Vergunn<strong>in</strong>g’<br />

zondag 4 februari, Museum <strong>Overschie</strong><br />

Dit is niet de vergunn<strong>in</strong>g die u verwacht, maar de naam van een jazzcombo. Kl<strong>in</strong>kt bekend? Dat kan, want jazzcombo ‘Volledige<br />

Vergunn<strong>in</strong>g’ speelde ook tijdens de kerstmarkt. Bij het lunchconcert <strong>in</strong> de Melkfabriek speelt het combo een sfeervolle<br />

mix van bossa nova, ballads en sw<strong>in</strong>g.<br />

Het combo is ontstaan uit Bigband Enterprise.<br />

Zangeres is Alyda Wevers, die een<br />

jarenlange ervar<strong>in</strong>g heeft als frontvrouw<br />

van diverse bigbands en jazzcombo’s. Alyda<br />

wordt begeleid door Pjotr Jurtschenko<br />

op saxen en dwarsfluit. Pjotr is één brok<br />

muziek en is al jaren een veelgevraagd<br />

jazzmusicus. Kees Flamel<strong>in</strong>g speelt piano<br />

en David Jan Gelsema is op bas het rustpunt<br />

<strong>in</strong> dit combo.<br />

Het combo speelt songs uit het American<br />

Songbook en een aantal jazzy arrangementen<br />

van popsongs. Deze keer is het<br />

niet alleen stilzitten en luisteren, maar er is<br />

‘Volledige Vergunn<strong>in</strong>g’ om mee te sw<strong>in</strong>gen.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Zoals gebruikelijk beg<strong>in</strong>t het lunchconcert<br />

van zondag 4 februari om 12.00 uur.<br />

In de pauze is er weer een broodje voor<br />

u. Het museum is voor dit evenement<br />

uitsluitend bereikbaar via <strong>Overschie</strong>se<br />

Kerks<strong>in</strong>gel 1.<br />

De kosten: € 10,00 per persoon, <strong>in</strong>clusief<br />

lunch (graag bij b<strong>in</strong>nenkomst contant betalen).<br />

In verband met de lunch vraagt het<br />

museum u om te reserveren via e-mail<br />

evenementen@museumoverschie.nl.<br />

Reserver<strong>in</strong>g kan ook bij www.eventbrite.nl:


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag Voor 17.00 t/m uur zaterdag telefonisch vanaf bestellen! 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur, reserveren gewenst<br />

Condoleance arrangementen op aanvraag<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Geschiedenis van de Oost-Abtspolder<br />

Een beschrijv<strong>in</strong>g van de geschiedenis van de<br />

Oost-Abtspolder op basis van uitgebreid onderzoek<br />

door auteur Ed Visser. Met <strong>in</strong>teressante verhalen, uitgebreid<br />

geïllustreerd.<br />

De uitgave ‘Geschiedenis van de<br />

Oost-Abtspolder’ is voor € 17,95 te koop<br />

bij Museum <strong>Overschie</strong>, <strong>in</strong> het museum zelf<br />

of te bestellen via de webshop:<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2636 KB Schipluiden<br />

010-4704166<br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

lunch<br />

d<strong>in</strong>er<br />

borrel<br />

WWW.BRASSERIEDESCHIE.NL KANDELAARWEG 123, 3047 EV Rotterdam 010 470 2717 INFO@BRASSERIEDESCHIE.NL


Als projectontwikkelaar het verschil maken<br />

<strong>Overschie</strong>s portret van Mark Compeer<br />

Pip Combee<br />

Mark studeerde planologie <strong>in</strong> Utrecht en werkte daarna jarenlang <strong>in</strong> de gebiedsontwikkel<strong>in</strong>g voor diverse gemeenten,<br />

waaronder Rotterdam. Hij werkte met veel projectontwikkelaars samen en merkte op dat zij vaak maar één d<strong>in</strong>g voorop<br />

hadden staan: zoveel mogelijk geld verdienen. Nu is hij zelf projectontwikkelaar en doet hij het anders.<br />

In 2019 richtte Mark samen met Robert W<strong>in</strong>kel het bedrijf ‘NICE<br />

Developers’ op: een maatschappelijk projectontwikkel<strong>in</strong>gsbedrijf<br />

dat laat zien dat duurzaam en sociaal bouwen wel kan. Als<br />

je het maar echt wilt en genoegen neemt met m<strong>in</strong>der w<strong>in</strong>st.<br />

Hout <strong>in</strong> plaats van beton<br />

In de bouw wordt nog steeds voornamelijk beton gebruikt.<br />

Maar bouwen met beton is erg slecht voor het milieu: het is verantwoordelijk<br />

voor 10% van de nationale CO2-uitstoot. Om bij<br />

te dragen aan een beter klimaat en af te wijken van het traditionele<br />

beton, gebruiken ze bij ‘NICE developers’ alleen hout. Dat is<br />

duurzaam en <strong>in</strong>novatief.<br />

Hun eerste project is SAWA. Dit is het eerste hoge houten woongebouw<br />

<strong>in</strong> Rotterdam en uniek <strong>in</strong> Europa. Ze zijn er s<strong>in</strong>ds 2019<br />

mee bezig op de Lloydpier. Inmiddels heeft dit project al 12 (<strong>in</strong>ter)nationale<br />

prijzen gewonnen!<br />

Mark <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Acht jaar geleden woonde Mark zelf nog met zijn vrouw Niki en<br />

hun k<strong>in</strong>deren (Koen en Pim) op de Lloydpier. Toen de k<strong>in</strong>deren<br />

een paar jaar oud waren, verhuisde het gez<strong>in</strong> naar <strong>Overschie</strong>,<br />

waar het veel m<strong>in</strong>der hectisch is dan <strong>in</strong> de stad.<br />

‘Ik v<strong>in</strong>d <strong>Overschie</strong> erg fijn om te wonen. Je kunt gebruikmaken<br />

van alles wat de stad te bieden heeft en zit dichtbij het buitengebied<br />

om te sporten en wandelen’, zegt Mark. ‘Vanaf de stad<br />

ben je met 20 m<strong>in</strong>uten alweer <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, waar je de mensen<br />

kent <strong>in</strong> de straat en om de hoek.<br />

Ook de k<strong>in</strong>deren hebben het hier naar hun z<strong>in</strong>. Ze kunnen overal<br />

zelf naartoe en hun vrienden wonen <strong>in</strong> de buurt.’<br />

‘En’, voegt Mark daaraan toe, ‘wat ook goed is aan <strong>Overschie</strong>: het<br />

is een gemengde buurt. Het is Rotterdam <strong>in</strong> de puurste vorm.’<br />

Op de daken van SAWA komen zonnepanelen en de balkons<br />

komen vol te staan met plantenbakken. Verschillende planten<br />

worden op andere hoogtes geplaatst om zo plek te geven aan<br />

diverse <strong>in</strong>secten en vogels. Met een groen gebouw, geven ze<br />

ook iets terug aan de buurt.<br />

Voor de buurt<br />

In SAWA vallen maar liefst 50 van de 109 appartementen onder<br />

de middenhuur. En er komen gezamenlijke ruimtes, zoals een<br />

moestu<strong>in</strong> en een gemeenschappelijke ‘repair room’. Hiermee<br />

hopen Mark en Robert eenzaamheid <strong>in</strong> de stad een beetje te<br />

bestrijden.<br />

‘We willen graag dat er meer aandacht voor elkaar komt en dat<br />

we een beetje op elkaar letten’, zegt Mark. Ze v<strong>in</strong>den het niet erg<br />

om m<strong>in</strong>der w<strong>in</strong>st te maken, zolang ze maar verschil kunnen maken<br />

- ‘omdat wij dat wel belangrijk v<strong>in</strong>den’.<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s portret<br />

29<br />

Op de Lloydpier<br />

Wonen, dat doet Mark dus niet meer op de Lloydpier. Maar werken<br />

wel! Vanuit het kantoor van ‘NICE Developers’, dat er trouwens<br />

uitziet als een oud café, kijk je uit over het houten project<br />

SAWA. Tenm<strong>in</strong>ste, dat zal zo zijn vanaf januari 2025, wanneer het<br />

gebouw af is.<br />

Voor het klimaat<br />

Het is voor deze projectontwikkelaars van groot belang dat het<br />

gebouw milieuvriendelijk wordt gebouwd. Daarom maakten<br />

ze de bewuste keuze om het 50 meter hoge gebouw niet met<br />

beton maar met hout te bouwen. Dit ‘cross-lam<strong>in</strong>ated-timber’<br />

vurenhout halen ze uit Duitsland. Samen met een Duits team<br />

halen ze volgroeide bomen uit het bos. Voor elke boom die<br />

wordt gekapt, worden er vier teruggeplant.


Teken van Hoop<br />

Klokgelui<br />

30<br />

In de afgelopen adventsweken voor<br />

Kerst keken we uit naar het vieren van<br />

kerst: de geboorte van Gods Zoon Jezus.<br />

Eén van de namen van Jezus is Immanuël,<br />

dat betekent ‘God met ons’. Jezus is<br />

naar ons mensen toegekomen om voor<br />

te leven en te vertellen hoe hoopvol een<br />

leven met God is. Dat deed Jezus meer<br />

dan 2.000 jaar geleden, maar ook nu <strong>in</strong><br />

onze tijd laat God ons nog steeds tekenen<br />

van hoop zien. Dat kan zichtbaar zijn <strong>in</strong><br />

(ogenschijnlijk) kle<strong>in</strong>e d<strong>in</strong>gen, zoals het<br />

sturen van een liefdevol kaartje om iemand<br />

te bemoedigen of het samen bidden<br />

om God te vragen kracht te geven <strong>in</strong><br />

moeilijke situaties. Ook praktische hulp<br />

bieden door boodschappen te doen voor<br />

iemand die ziek is geeft hoop; zo werkt<br />

God door mensen heen. En soms laat God<br />

tekenen van hoop zien op momenten<br />

dat je het helemaal niet verwacht. Een<br />

voorbeeld van zo’n bijzonder moment<br />

gebeurde na de brand van de Bethelkerk.<br />

Midden<strong>in</strong> de verwoestende kracht van<br />

de brand van de Bethelkerk, de angst die<br />

bewoners voelden die ernaast woonden,<br />

het verdriet van een plek die veel her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

had, de boosheid dat zoiets<br />

vreselijks gebeurt, heeft God ons een<br />

bijzonder teken van hoop laten zien. Kijkend<br />

door de zwartgeblakerde ramen<br />

van kerkmuren en de ravage van het <strong>in</strong>gestorte<br />

dak, zagen we het kruis dat nog<br />

steeds aan de b<strong>in</strong>nenmuur van de kerkzaal<br />

h<strong>in</strong>g. Eén van de gemeenteleden<br />

van de Bethelkerk, Geert-Jan van Veelen,<br />

heeft 10 jaar geleden dit kruis ontworpen<br />

en gemaakt van bijna 1000 spijkers<br />

die door laswerk samen het kruis vormden.<br />

Ondanks de hitte van de brand bleef<br />

het kruis behouden en overe<strong>in</strong>d hangen.<br />

Het kruis heeft ons een zichtbare aanwezigheid<br />

van God laten zien. God heeft<br />

ons een beeld gegeven dat, midden<strong>in</strong><br />

verwoest<strong>in</strong>g van de brand, Gods Hoop,<br />

Troost en Kracht recht overe<strong>in</strong>d staan.<br />

Inmiddels is het kruis van deze plek<br />

weggehaald, verstevigd en op een sokkel<br />

gezet. Zodat tijdens de kerkdienst<br />

van Oudejaarsdag het kruis (<strong>in</strong> een ander<br />

kerkgebouw) er weer kon staan. Dat<br />

was opnieuw een bijzonder moment. We<br />

mochten stilstaan bij waar het kruis voor<br />

staat: Jezus heeft <strong>in</strong> onze plaats Zijn handen<br />

met spijkers laten doorboren om ons<br />

te redden. Daardoor mogen wij bij God<br />

komen. Zó dichtbij is God met ons. Deze<br />

God geeft ons Hoop voor de toekomst!<br />

Wat zie jij en ervaar jij van de hoop die<br />

God je geeft? Ook als het tegenzit?<br />

Pieter de Jonge – diaken Nederlands Gereformeerde<br />

Kerk (Bethelkerk) – www.<br />

bethelkerkoverschie.nl<br />

Marieke de Jonge – buurtwerker en<br />

pionier <strong>Overschie</strong> Stroomt – overschiestroomt.nl<br />

Foto: Rachel de Jonge<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn vrij te bezoeken. De kerkdiensten<br />

zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Vanwege de brand <strong>in</strong> de Bethelkerk <strong>in</strong> december 2023 worden de kerkdiensten<br />

van de NGK verplaatst naar een andere locatie. Voor nadere actuele<br />

<strong>in</strong>formatie zie: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

De samenkomsten van Kerk aan Huis zijn verplaatst naar Basisschool De<br />

Regenboog – Delftweg 46.<br />

Kerkenkalender februari 2024<br />

zondag 4 februari Kerkdienst - ds. D. Sm<strong>in</strong>k PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 4 februari Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor Blokland Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 4 februari Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 12.30 uur vrij<br />

zondag 4 februari Kliederkerk Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 11 februari Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 11 februari Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 11 februari Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 12.30 uur vrij<br />

zondag 11 februari Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Albert Vooijs Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 18 februari Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 18 februari Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen/M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 18 februari Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 12.30 uur vrij<br />

zondag 18 februari Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Gert Hijkoop Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 25 februari Kerkdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 25 februari Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 25 februari Leesdienst Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 12.30 uur vrij<br />

zondag 25 februari Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Sebastiaan Schreuder Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar meestal ziet bijna niemand hun werk.<br />

Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Marijke Rodenburg – Grote Kerk<br />

<strong>Overschie</strong><br />

S<strong>in</strong>ds haar zestiende jaar woont Marijke<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Veel mensen kennen<br />

haar van de tijd dat ze <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se<br />

Apotheek werkte. Nu is ze met pensioen,<br />

maar ze blijft zich als vrijwilliger<br />

<strong>in</strong>zetten voor anderen:<br />

‘Op mijn 18e jaar begon ik met clubwerk voor de Christelijke<br />

Jongerenbond. Ook ben ik jaren diaken geweest. Nu bezoek ik<br />

ouderen en doe ik pastoraal werk’, vertelt Marijke. ‘Ik geef het<br />

aan de dom<strong>in</strong>ee door als mensen ziek zijn. Die gaat dan op bezoek.<br />

Vaak zijn het oudere kerkleden die eenzaam zijn en behoefte<br />

hebben aan een praatje met een dom<strong>in</strong>ee of ouderl<strong>in</strong>g.’<br />

Marijke doet dit werk niet alleen: ‘Er zijn ongeveer vijftien vrijwilligers.<br />

We gaan allemaal geregeld langs bij ouderen en zieken.’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Grasw<strong>in</strong>ckelstraat.<br />

Arie Speelman – Molen De Speelman<br />

Als je achternaam Speelman is en<br />

je doet vrijwilligerswerk bij molen<br />

De Speelman, is dat dan toeval? Nee<br />

dus. Vroeger stond de molen aan de<br />

Delftweg. Toen hij daar weg moest, bezorgde<br />

de familie Speelman de molen<br />

een nieuwe plek (samen met mevrouw<br />

Krijgsman). Dat leverde de molen de<br />

naam Speelman op, en maakt dat ‘de Speelmannen’ zich nog<br />

steeds verbonden voelen met de molen.<br />

‘Ik werk al jaren bij de Sticht<strong>in</strong>g Behoud Molen De Speelman, en<br />

s<strong>in</strong>ds mijn pensioen werk ik 1x per week <strong>in</strong> de molen’, vertelt<br />

Arie. ‘Meestal sta ik <strong>in</strong> het w<strong>in</strong>keltje. We verkopen tarwemeel,<br />

maar ook bijvoorbeeld mais, rogge, gerst, mixen en spelt. En<br />

natuurlijk ons beroemde pannenkoekenmeel: daar komen<br />

mensen echt voor terug!’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> het centrum van Rotterdam, aan het Weena.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

31<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Vooral de oude dorpskern, maar ook het park bij de Grasw<strong>in</strong>ckelstraat.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het dorpse element dat er nog steeds is, al wordt het wel m<strong>in</strong>der.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou meer variatie <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>kels willen. Een l<strong>in</strong>geriezaak, een<br />

huishoudw<strong>in</strong>kel, dat soort w<strong>in</strong>kels mis ik.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Dat g<strong>in</strong>g vanzelf. Op een gegeven moment kennen ze je en dan<br />

word je gevraagd.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Om onder de mensen te zijn en iets voor anderen te betekenen.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het plassengebied!<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat v<strong>in</strong>d ik nog steeds heel bijzonder.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou de Delftweg <strong>in</strong> zijn oude glorie willen herstellen, als dat<br />

kon.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Mijn neef zat al <strong>in</strong> het bestuur en die heeft me erbij gevraagd.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het leuk om te doen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het contact met de vrijwilligers en de klanten.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het contact met mensen.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!