06.06.2023 Views

Natuurlijk in Overschie - editie 65

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>65</strong> • mei - juni 2023<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

7<br />

24<br />

29<br />

31<br />

32<br />

Nooit Gebouwd: weg over de Rotterdamse Schie<br />

Kaart en <strong>in</strong>formatie Groene <strong>Overschie</strong>se<br />

Zie <strong>Overschie</strong> op 9, 10 en 11 juni<br />

Plannen restauratie Petrus’ Banden kerk gepresenteerd<br />

Sociale Straat op zaterdag 10 juni<br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl - tel. 0180-641919<br />

BEZORGER WORDEN!<br />

Meld je dan aan als bezorger!<br />

Ga naar www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl -<br />

tel. 0180-641919


Colofon<br />

Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Pip Combee, Aad van Dijk en Kees<br />

van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

11.000 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 66 – 2023:<br />

19 juni 2023.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2<br />

www.rijnshop.nl


Voorwoord<br />

In het jaar 2000 organiseerde de deelgemeente ‘Bruisend<br />

<strong>Overschie</strong> 2000’: een evenement vol activiteiten en<br />

presentaties van allerlei verenig<strong>in</strong>gen en organisaties. In<br />

2023 kunnen we gerust concluderen dat <strong>Overschie</strong> nog<br />

steeds of, zo na corona, opnieuw, bruist. En wat heel bijzonder<br />

is, bruisen kan <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> tegenwoordig <strong>in</strong> een<br />

speciaal voor <strong>Overschie</strong> ontwikkeld huispak - maar daarover<br />

meer verderop <strong>in</strong> deze <strong>editie</strong>.<br />

Dat bruisen zien we deze maand volop terug <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. De agenda loopt bijna over en er is allerlei nieuws<br />

van en over evenementen die op stapel staan. En dan is er nog<br />

de bijlage:<br />

Iedere lezer van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> ontvangt als bijlage de<br />

‘Groene <strong>Overschie</strong>se’, een kaart met fiets- en wandelroutes <strong>in</strong><br />

en rond <strong>Overschie</strong>. De groene plekken <strong>in</strong> en rond <strong>Overschie</strong> zijn<br />

letterlijk eens goed op de kaart gezet: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>!<br />

Ook op de pag<strong>in</strong>a’s Terugblik zien we hoe <strong>Overschie</strong> bruist van<br />

de activiteiten. Vergeet bij al die activiteiten trouwens niet alle<br />

vrijwilligers die zich vol enthousiasme <strong>in</strong>zetten. Iedere maand<br />

laat <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> twee vrijwilligers aan het woord.<br />

We weten dat nog veel meer mensen vrijwilligerswerk doen,<br />

maar we kunnen ze niet altijd even gemakkelijk v<strong>in</strong>den. Dus<br />

kent u een vrijwilliger die we nodig eens <strong>in</strong> het zonnetje moeten<br />

zetten? Meldt hem of haar vooral aan voor de vrijwilligersrubriek!<br />

In deze <strong>editie</strong> blikken we voor het laatst terug op Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag<br />

1992 en sluiten we ook de serie ‘Nooit gebouwd’ af met het<br />

verhaal over het onzalige plan om (nog) een rijksweg dwars<br />

door <strong>Overschie</strong> aan te leggen. Verder <strong>in</strong>formeren we u over de<br />

plannen van de nieuwe eigenaar van de Petrus’ Bandenkerk<br />

(spoiler: er komt een restaurant). We verwelkomen <strong>in</strong> deze<br />

<strong>editie</strong> ook enkele nieuwe adverteerders. En u weet: zonder adverteerders<br />

en partners kan dit magaz<strong>in</strong>e niet bestaan! Wees<br />

dus trouw aan deze bedrijven, ondernemers en organisaties en<br />

laat merken dat u hun bijdrage aan het magaz<strong>in</strong>e ziet.<br />

We wensen u weer veel leesplezier!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Het artikel ‘Wilhelmus uit protest’ <strong>in</strong> de <strong>editie</strong> van vorige maand kwam tot<br />

stand dankzij de medewerk<strong>in</strong>g van Dirk van Noort. Dat stond er niet bij<br />

en dat had wel gemoeten. Bij deze alsnog: dank, Dirk!<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Nimmermeer 5<br />

Nooit Gebouwd 7<br />

Een historisch <strong>Overschie</strong> huispak 9<br />

BOOS 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Buurvrienden Activiteitenagenda juni 2023 19<br />

R.V.@A.V. H.W.D. wordt FCB/ HWD 19<br />

Molen De Speelman draait weer! 21<br />

Molendag 22<br />

Wie helpt mee bij een evenement <strong>in</strong> Park 16hoven? 23<br />

De Groene <strong>Overschie</strong> 24<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 1992 – deel 3 28<br />

Thema: ZIE OVERSCHIE MUZIEK 29<br />

Terugblik tentoonstell<strong>in</strong>g 31<br />

Sociale Straat 2023: 10 juni 32<br />

Wordt kleurrijk <strong>Overschie</strong> nog kleurrijker? 33<br />

Terugblik 34<br />

Terugblik 35<br />

<strong>Overschie</strong>se kunstschilder maakt toekomstbeeld 37<br />

VOB ZESKAMP - 17 JUNI 39<br />

Wereldsprookjesfestival 39<br />

Sommerhus <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> tijdens Zie <strong>Overschie</strong> 41<br />

<strong>in</strong> de Lugt 42<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 43<br />

Boerderij ’s-Gravenhuize en Hof van Cyrene 43<br />

Keti Koti: feest van de vrijheid 45<br />

Vóór of tegen! 46<br />

Vrijwilligers aan het woord 47<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

De foto van de voorzijde: Blik op de <strong>Overschie</strong>se Plassen richt<strong>in</strong>g<br />

Schielaan en Delftweg. De plassen zijn ontstaan door de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g.<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Uw vertrouwde apotheken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE SERVICES<br />

GRATIS<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

Wilt u gebruik maken van één van deze services?<br />

Laat het ons even weten!<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

OVERSCHIESE APOTHEEK<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

APOTHEEK ABTSWEG<br />

(servicepunt)<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 437 35 82<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Liesbeth Rebersvan<br />

der Velde<br />

Mijn naam is Liesbeth en ik kom uit de<br />

klei van <strong>Overschie</strong> en aan die klei ben<br />

ik tot nu blijven plakken. Ik ben ook alleen<br />

maar verhuisd b<strong>in</strong>nen <strong>Overschie</strong>.<br />

Geboren <strong>in</strong> de Geerkensstraat, later<br />

naar de Schaddeleestraat, toen naar<br />

De Lugt, later 23 jaar op de Zestienhovensekade<br />

en nu alweer elf jaar op de<br />

Van der Duijn van Maasdamweg.<br />

Mijn vader is geboren op de Zestienhovensekade,<br />

zijn ouders hadden er een<br />

mestbedrijf: mestvervoer per schuit, ze<br />

voeren over de Schie. Later g<strong>in</strong>g dat per<br />

vrachtwagen/tankwagen.<br />

Mijn moeder is geboren aan de Zweth en<br />

is later aan de Zestienhovensekade gaan<br />

wonen. Haar ouders hadden daar een<br />

kle<strong>in</strong>e boerderij, compleet met bedstee,<br />

gierput en hooiberg.<br />

Ik heb mijn jeugd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als erg<br />

leuk ervaren: altijd heerlijk buitenspelen,<br />

rolschaatsen <strong>in</strong> de muziektent op het<br />

Saen redample<strong>in</strong> (met die mooie bloesembomen<br />

en rozenstruiken eromheen).<br />

Er waren leuke jeugdclubs, zoals De<br />

Cockpit op de hoek van de Rotterdamse<br />

Rijweg. Toen ik ouder werd g<strong>in</strong>g ik naar<br />

de CJV-Club tegenover de Grote Kerk <strong>in</strong><br />

de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat. Vanaf 16 jaar<br />

mocht je lid worden van sociëteit Tjets<br />

<strong>in</strong> de Rodenburgstraat, <strong>in</strong> het schoolgebouw<br />

daar.<br />

De gezellige Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedagen, daar leefde<br />

je als k<strong>in</strong>d naar toe. Die dag was en is<br />

nog steeds een belevenis voor iedereen<br />

dankzij het Oranjecomité. Ook mijn k<strong>in</strong>deren<br />

zijn natuurlijk <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> opgegroeid<br />

en hebben hier ook een leuke jeugd mogen<br />

ervaren mede dankzij de speeltu<strong>in</strong>en,<br />

de vele clubs en de sportverenig<strong>in</strong>gen.<br />

Alles gaat door, alles verandert. <strong>Overschie</strong><br />

is zijn dorpse karakter wel wat kwijtgeraakt.<br />

Gelukkig nog niet helemaal. Daarom<br />

voelt <strong>Overschie</strong> voor mij nog steeds<br />

als thuiskomen. Dat geldt ook voor mijn<br />

man Ron.<br />

Het maandblad <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

lees ik iedere maand met veel plezier, ik<br />

hoop dat dit blad nog vele jaren door de<br />

brievenbus valt... bedankt Leo en iedereen<br />

die hieraan meewerkt.<br />

De pen geef ik door aan Jacquel<strong>in</strong>e op<br />

‘t Hof.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Nimmermeer<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Pag<strong>in</strong>a’s vol met Nooit Gebouwd vanwege<br />

plannen van de overheid door egohouders<br />

van de wet, met dan weer wel en dan weer niet<br />

èn dorpel<strong>in</strong>gen stoer met hun protestenlied<br />

zo bleef <strong>in</strong> ‘t dorp een weilandje het groene hart,<br />

de oude doden werden met rust gelaten, de oudste<br />

huizen aan de Schie konden opnieuw bevolkt en het<br />

museum <strong>in</strong> cultuur en groen beleggen.<br />

door velen werd beslist, hebben we iets gemist?<br />

gelukkig wel...<br />

een oogverdovend nieuw stadhuis dat dan ons allen<br />

op de Dorpsweg zou ontdorpen, een dwaze<br />

zwembadmanie ten koste van historisch wonen,<br />

hoogbouw rond De Speelman, wiens wieken<br />

dan de w<strong>in</strong>d zouden ontberen, dus mijne heren,<br />

dames ook, van veel verleden kun je leren<br />

Rotterdamse Schie met l<strong>in</strong>ks de Kle<strong>in</strong>polderkade met aangemeerde schuiten -<br />

Foto: Collectie Museum <strong>Overschie</strong>


Allelidmaatschappen<br />

maandelijksopzegbaar!<br />

vanaf<br />

€15,95<br />

permaand<br />

Ofhuureenbaan<br />

vanaf€17,50peruur<br />

tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157<br />

1<br />

GRATIS<br />

skiles*<br />

w<strong>in</strong>ter<br />

Met een grote variëteit <strong>in</strong> merken, 60 modellen ski’s en 70 modellen skischoenen<br />

hebben wij alles <strong>in</strong> huis om u met de perfecte uitrust<strong>in</strong>g op vakantie te laten gaan. Bij<br />

Norbert Maier Sport bieden wij meerdere alternatieven voor de perfecte pasvorm<br />

en een ultieme comfortbelev<strong>in</strong>g van uw skischoenen.<br />

Skischoenspecialist<br />

Door onze jarenlange ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> divers<br />

schoeisel zijn wij de specialist voor een<br />

probleemvoet en / of moeilijke voeten.<br />

Hierdoor kunnen wij<br />

u een goed passend<br />

product aanbieden<br />

met een maximaal<br />

draagcomfort.<br />

Fischer Vacuum schoen<br />

Met een 3D-scan brengen wij de gehele<br />

voet <strong>in</strong> kaart. Alle waardes van de voet<br />

worden <strong>in</strong>zichtelijk. Na het kiezen van<br />

een passende skischoen kan gekozen<br />

worden voor maatwerk. Deze schoen<br />

wordt volledig vacuüm getrokken om<br />

uw voet waardoor de schoen u letterlijk<br />

als gegoten zal zitten.<br />

HEAD LiquidFit<br />

HEAD biedt de Nexo LYT LiquidFit serie.<br />

Bij deze schoen kunnen de hiel en enkel<br />

op maat gemaakt gemaat worden door<br />

het <strong>in</strong>spuiten van liquid gel. Resultaat is<br />

een comfortabele schoen die je de hele<br />

dag probleemloos kunt dragen.<br />

Schiedamsedijk 155<br />

3011 EP Rotterdam<br />

T 010 413 11 67<br />

www.norbertmaiersport.nl<br />

*) Bij aankoop van een paar skischoenen. **) Tegen <strong>in</strong>lever<strong>in</strong>g van deze advertentie.<br />

www.skialm-lofer.com<br />

www.lofer.com<br />

GRATIS<br />

slijpen en<br />

waxen!**


Nooit Gebouwd<br />

Het laatste deel van een serie verhalen over bouwplannen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> die<br />

nooit zijn uitgevoerd.<br />

Weg over de Rotterdamse Schie<br />

In dit laatste artikel over nooit gerealiseerde bouwplannen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> gaat het over de plannen voor het aanleggen van<br />

een snelweg dwars door de oude dorpskern. Het was een zogeheten “hybride” plan met meerdere doelen uit de jaren ’60.<br />

Nu zijn dergelijke plannen zelden goed. Bij ruimtelijke orden<strong>in</strong>gen bereik je namelijk zelden meerdere doelen tegelijk.<br />

Wat was de bedoel<strong>in</strong>g? Men wilde het<br />

(toen nog aan te leggen) Bedrijvenpark<br />

Noord West toegankelijk maken met een<br />

bochtafsnijd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Delftse Schie en<br />

een betere verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met de A13. Hoe?<br />

Door de oude dorpskern te slopen ter<br />

hoogte van Kle<strong>in</strong>polderkade, Voorom en<br />

Zestienhovensekade. Veel <strong>Overschie</strong>ënaren<br />

ervaarden dit als een aanslag, als het<br />

slopen van het hart van <strong>Overschie</strong>.<br />

Veerhuis<br />

Toch vond een deel van de Wijkraad, dat<br />

sloop van bouwvallige won<strong>in</strong>gen op die<br />

plek wel een goed idee was. Maar het was<br />

een grote fout van de plannenmakers<br />

om ook het historische Veerhuis te willen<br />

slopen. Dat riep heel veel weerstand op.<br />

Tegelijkertijd groeide <strong>in</strong> die tijd de belangstell<strong>in</strong>g<br />

voor het behoud van oude<br />

dorpskernen.<br />

De slopershamer werd al driftig gehanteerd,<br />

en het verzet groeide. Zelfs de gemeente<br />

begon te aarzelen. In 1972 maakte<br />

de Dienst Stadsontwikkel<strong>in</strong>g plannen voor<br />

het dempen van de Rotterdamse Schie<br />

tussen Lage Brug en Rijksweg en nog meer<br />

sloop: o.a. aan de Zestienhovensekade<br />

en Willem de Zwijgerstraat. Verder moest<br />

de Burg. Baumannlaan doorgetrokken<br />

worden naar de Delftweg en moest er een<br />

drielaags appartementencomplex komen<br />

langs de nieuwe weg en aan De Lugt.<br />

Eigen plan<br />

De Wijkraad voor <strong>Overschie</strong> vond dit op<br />

alle punten een slecht idee en maakte een<br />

eigen plan met behoud van de Rotterdamse<br />

Schie en nieuwbouw op de plaats van<br />

de al gesloopte huizen. Toen de gemeente<br />

op dit plan niet reageerde, maakte de<br />

wijkraad met eigen geld en deskundigheid<br />

een bestemm<strong>in</strong>gsplan voor het gebied<br />

“De Lugt”. Met name wijkraadslid Paul<br />

Smeele maakte zich hier hard voor.<br />

Het was voor het eerst <strong>in</strong> de Rotterdamse<br />

geschiedenis dat een wijkraad zelf een<br />

bestemm<strong>in</strong>gsplan maakte. En met succes.<br />

Uite<strong>in</strong>delijk nam Stadsontwikkel<strong>in</strong>g het<br />

plan over met een paar kle<strong>in</strong>e aanpass<strong>in</strong>gen.<br />

Het wijkraadsplan liet het driehoekige<br />

stukje tussen Delftweg, Zestienhovensekade<br />

en Rotterdamse Schie leeg. En zo is<br />

het ook uitgevoerd. Op 29 juni 1979 g<strong>in</strong>g<br />

de eerste paal de grond <strong>in</strong> voor sociale<br />

won<strong>in</strong>gbouw aan de Lugt. De sloop van<br />

het Veerhuis was van de baan en de aanleg<br />

van de nieuwe (tweede) weg dwars<br />

door <strong>Overschie</strong> eveneens.<br />

Een protestposter met oproep voor het bijwonen van een<br />

hear<strong>in</strong>g over de plannen voor de aanleg van de nieuwe<br />

weg - [herkomst] collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7


Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Hét adres voor<br />

uw huisdier<br />

Duyvesteynstraat 5<br />

3042 BA Rotterdam (<strong>Overschie</strong>)<br />

010-415 39 68<br />

<strong>in</strong>fo@monria.nl<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl


BOOS<br />

Energietoeslag<br />

De energietoeslag over 2022 kunt u niet meer aanvragen.<br />

In 2023 komt er een nieuwe energietoeslag. Maar eerst<br />

moet de wet nog worden aangepast. Dit duurt langer dan<br />

verwacht. We verwachten dat dit na de zomer is.<br />

Waarschijnlijk is de energietoeslag <strong>in</strong> 2023 voor huishoudens<br />

met een <strong>in</strong>komen tot en met 120% van het wettelijk sociaal<br />

m<strong>in</strong>imum. Dit betekent dat huishoudens met een <strong>in</strong>komen<br />

tussen 120 en 140% <strong>in</strong> 2023 geen energietoeslag zullen ontvangen.<br />

Colofon<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> - B.O.O.S<br />

De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Inloopspreekuren van d<strong>in</strong>sdag tot en met<br />

vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur<br />

Telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren:<br />

tel. 06 57351475<br />

www.bewonersorganisatieoverschie.nl<br />

bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

U kunt bij ons terecht voor o.a.<br />

• aanvragen van huur- of zorgtoeslag<br />

• hulp bij het maken van een DigiD<br />

• <strong>in</strong>vullen van belast<strong>in</strong>gpapieren (op afspraak)<br />

• hulp bij kwijtscheld<strong>in</strong>g heff<strong>in</strong>gen<br />

• hulp bij diverse formulieren<br />

• Opzoomer Mee Bewoners<strong>in</strong>itiatieven (op afspraak)<br />

Heeft u vragen over uw woon en leefomgev<strong>in</strong>g?<br />

Kom dan even langs!<br />

Team BOOS<br />

BOOS<br />

Een historisch <strong>Overschie</strong> huispak<br />

9<br />

Gezien <strong>in</strong> Concept Store ‘Vanalles’… Het <strong>Overschie</strong>se Huispak4.0<br />

Volgens de eigenaren van Vanalles is dit<br />

hét <strong>Overschie</strong>se Huispak. Maar waarom?<br />

Het zomer-huispak bestaat uit een<br />

T-shirt en een jogg<strong>in</strong>gbroek. Op de borst<br />

van het T-shirt en op de kontzak van de<br />

jogg<strong>in</strong>gbroek prijkt <strong>in</strong> helder lichtblauw<br />

‘Three O Four Three’. Op het eerste gezicht<br />

gewoon een leuke opdruk, een leuk<br />

logo. Iets langer starend naar de tekst zie<br />

je <strong>in</strong>eens… de postcode van <strong>Overschie</strong>:<br />

3043. 3043 is volgens Vanalles de echte<br />

<strong>Overschie</strong>se postcode. Klopt dit?<br />

Deelgebied <strong>Overschie</strong> bestaat uit zes<br />

wijken. De Kle<strong>in</strong>polders West en Oost,<br />

Noord-Kethel, Schieveen, Park16hoven,<br />

Landzicht en <strong>Overschie</strong>. Met postcodes<br />

van 3042 tot en met 3047.<br />

3043<br />

Vroeger, <strong>in</strong> de pruimentijd, bestond <strong>Overschie</strong><br />

als dorp uit één gebied dat bekend<br />

stond als ‘wijk 8’ van Rotterdam. Maar dat<br />

als opdruk zou we<strong>in</strong>igen wat zeggen. Met<br />

respect voor alle deelwijken is de wijk<br />

<strong>Overschie</strong> toch het meest kenmerkende<br />

van het gebied <strong>Overschie</strong>. En deze wijk<br />

heeft postcode 3043.<br />

Dus historisch gezien klopt de bewer<strong>in</strong>g<br />

van Vanalles en is Three O Four Three hét<br />

getal van <strong>Overschie</strong>. Zoals 010 bij Rotterdam<br />

hoort. En 020...<br />

<strong>Overschie</strong>s merk<br />

Het huispak en het logo zijn bedacht<br />

door Unltd Sportswear, een echt <strong>Overschie</strong>s<br />

sportkled<strong>in</strong>gmerk. Gemaakt voor<br />

de trotse <strong>Overschie</strong>ënaar, de toerist die<br />

<strong>Overschie</strong> ontdekt en voor toevallige<br />

passanten. Dus <strong>in</strong>derdaad: een echt <strong>Overschie</strong>s<br />

Huispak4.0. En ook nog met een<br />

leuk verhaal.<br />

Meer weten? In de w<strong>in</strong>kel vertellen ze je<br />

graag het hele verhaal.<br />

Foto’s: Unltd Sportswear


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl


Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht juni 2023<br />

Turftentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g Toen, Turven & de<br />

waarheid is s<strong>in</strong>ds 14 mei open. Deze <strong>in</strong>teressante<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g, die het museum<br />

maakte samen met Exp<strong>editie</strong> Steilrand<br />

kun je elke zondag bezoeken. Er is een<br />

film over de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

en er zijn veel voorwerpen die mensen<br />

gebruikten bij de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g. Ook is er<br />

uitleg over turf en turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g: wat is het<br />

en wat deden mensen ermee?<br />

Een mooi object zijn de veenklompen:<br />

een stel speciale klompen met daaraan<br />

vastgeklonken leren laarzen. Die laarzen<br />

werden vastgemaakt met twee treeborden<br />

of trippen. Met veenklompen aan<br />

liep je over het uitgespreide veenbagger<br />

heen om het water eruit te persen: het<br />

zogenoemde veentrappen.<br />

Dit was zwaar werk dat vooral vrouwen<br />

deden, al zou je dat misschien niet verwachten.<br />

Zo zijn er nog meer gereedschappen<br />

met bijzondere verhalen.<br />

Steilrand Festival<br />

Save the date: van woensdag 21 juni t/m<br />

zondag 25 juni is het allereerste Steilrandfestival<br />

<strong>in</strong> het museum, georganiseerd<br />

door Exp<strong>editie</strong> Steilrand. Een festival dat<br />

staat voor verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met het landschap<br />

om ons heen, door middel van je z<strong>in</strong>tuigen.<br />

Zo kun je je laten verrassen door lekker<br />

eten, rechtsstreek uit het landschap<br />

van de Steilrand. Elke dag zijn er allerlei<br />

activiteiten die je meer leren over het<br />

landschap: muziek, onkruidenwandel<strong>in</strong>g,<br />

bioblitzen, fiets- en wandeltochten langs<br />

bijzondere routes en meer!<br />

Informatie over het dagprogramma<br />

volgt, maar hou de museumwebsite <strong>in</strong> de<br />

gaten en ook:<br />

www.<strong>in</strong>stagram.com/steilrandexp<strong>editie</strong>/<br />

www.rotterdam.nl/de-steilrand<br />

Mooi weer!<br />

Het mooie weer is e<strong>in</strong>delijk begonnen<br />

en dat vraagt om een wandel<strong>in</strong>g door de<br />

tu<strong>in</strong> van het museum. Vrijwilligers van<br />

het museum zorgen dat de tu<strong>in</strong> er het<br />

hele jaar mooi uitziet. Nu de zon weer<br />

schijnt is de tu<strong>in</strong> extra prachtig, met veel<br />

planten en bomen die <strong>in</strong> bloei staan. Je<br />

kunt wandelen door de tu<strong>in</strong>en en boomgaard,<br />

en helemaal doorlopen tot de<br />

oude begraafplaats.<br />

Het terras en de brocante w<strong>in</strong>kel zijn ook<br />

open, en <strong>in</strong> de wei staan weer twee lakenvelder<br />

koeien, allebei met een kalfje. Het<br />

bru<strong>in</strong>e kalfje heet Petronella, het zwarte<br />

kalfje Patricia.<br />

Dus kom met mooi weer lekker wandelen<br />

<strong>in</strong> de museumtu<strong>in</strong> en geniet van het terras.<br />

Toegang tot museumtu<strong>in</strong> en terras is<br />

gratis.<br />

Foto: Henk Rouge<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11<br />

[foto’s] Ron Pluijm<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. K<strong>in</strong>deren en jongeren t/m 18 jaar gratis toegang.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl


foto Ron Pluim<br />

www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl


WMO radar<br />

WMO radar<br />

13


010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

Al 10 jaar de slimste weg naar een goed figuur!<br />

www.slimrotterdam.nl<br />

Gratis proefles <strong>in</strong> de vacustep of 10% kort<strong>in</strong>g op de<br />

eerste 10 x tra<strong>in</strong>en <strong>in</strong> de warmtecab<strong>in</strong>e voor de<br />

lezers van natuurlijk <strong>Overschie</strong>!<br />

<strong>in</strong>fo@slimrotterdam.nl<br />

0628499797<br />

Burgemeester Baumannlaan 180, Rotterdam


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong> bloeit!<br />

Het voorjaar is <strong>in</strong> volle gang en we zien dat bewoners en organisaties<br />

geweldige <strong>in</strong>itiatieven ontplooien. Op Kon<strong>in</strong>gsdag waren er mooie activiteiten<br />

op de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat en het Saenredample<strong>in</strong>. Het was<br />

een feest! Net als op andere plekken <strong>in</strong> de wijk waar spontaan feestjes<br />

ontstonden, georganiseerd door buurtbewoners.<br />

Op 4 mei 2023 werd op 3 plekken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> de eer bewezen aan hen<br />

die stierven voor onze vrijheid. Ook namens de wijkraad werden hier<br />

kransen neergelegd. Op 10 mei 2023 werd het Eid al fitr georganiseerd.<br />

Namens de wijkraad was Ada van Noordwijk aanwezig. En <strong>in</strong> de week<br />

van 22 mei 2023 vond na 3 jaar e<strong>in</strong>delijk weer de avondvierdaagse<br />

plaats. Wat waren we allemaal blij dat dit evenement weer door kon<br />

gaan. Grote dank aan alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen<br />

om <strong>Overschie</strong> te laten bloeien.<br />

Mobiliteit<br />

Foto: Ada van Noordwijk<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Op 8 mei 2023 heeft de wijkraad een gesprek gehad met een vertegenwoordiger<br />

van de afdel<strong>in</strong>g mobiliteit. We brachten gevaarlijke<br />

verkeerssituaties onder de aandacht, net als overlast door verkeersaso’s.<br />

Verder brachten we de onderdoorgangen van de A13 ter sprake.<br />

Ook g<strong>in</strong>gen we <strong>in</strong> op overlast door parkerende vakantiegangers en<br />

waren we kritisch over het onderzoek dat heeft plaatsgevonden <strong>in</strong><br />

en rondom de meivakantie. We wachten de resultaten af. Die worden<br />

e<strong>in</strong>d juni verwacht.<br />

15<br />

Foto: Hannagnes Faber<br />

Wijkakkoord<br />

Openbare bijeenkomst maandag 19 juni: terugkoppel<strong>in</strong>g concept<br />

wijkakkoord Wijkraad <strong>Overschie</strong> vanaf 19.30 uur <strong>in</strong> Theater In de<br />

Lugt<br />

Tennis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

We hebben u al meerdere keren geïnformeerd over tennis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Eerder brachten we ons advies uit aan de wethouder, waar<strong>in</strong> wij sterk<br />

hebben <strong>in</strong>gezet op behoud van tennis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Bij voorkeur op de<br />

huidige locatie, maar als dat niet kan op een andere locatie <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Wij verwachten hier een actieve rol <strong>in</strong> van de gemeente Rotterdam. Op<br />

17 mei 2023 werd dit onderwerp besproken <strong>in</strong> een van de commissies<br />

van de Rotterdamse gemeenteraad. Roelant Siekman sprak <strong>in</strong> namens<br />

de wijkraad. Hij kreeg veel vragen van de commissieleden, die hij keurig<br />

beantwoordde. We volgen het verdere verloop met veel belangstell<strong>in</strong>g.<br />

Het zou wat ons betreft eeuwig zonde zijn als tennis uit <strong>Overschie</strong> zou<br />

verdwijnen en wij blijven aandacht vragen voor behoud van tennis <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

Foto: Roelant Siekman<br />

Graag maken wij u erop attent dat u nog steeds voor iemand een <strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g kunt aanvragen bij de wijkraad. Deze penn<strong>in</strong>g<br />

is een onderscheid<strong>in</strong>g die wordt uitgereikt aan personen die 5 jaar vrijwilligerswerk hebben gedaan voor gemiddeld m<strong>in</strong>imaal<br />

6 uur per week. U moet de aanvraag wel vertrouwelijk houden.


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

juni 2023<br />

Langs pareltjes op de kaart<br />

Groene en waterrijke plekken: u Zo komt u al wandelend bij s<strong>in</strong>gels,<br />

bent er zo! Pak de fiets of trek de parken en volkstu<strong>in</strong>en <strong>in</strong> de buurt.<br />

wandelschoenen aan. Via de kaart Zoals bij volkstu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>g Eigen<br />

Hof met haar rijke natuur en<br />

De Groene <strong>Overschie</strong>se komt<br />

u op <strong>in</strong>teressante locaties <strong>in</strong> de waterpartij. En de groene oase<br />

omgev<strong>in</strong>g. De kaart ligt e<strong>in</strong>d mei Tu<strong>in</strong>derslust met onder andere een<br />

bij alle <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong> op bloementu<strong>in</strong>. Loop b<strong>in</strong>nen bij activiteitencentrum<br />

Ple<strong>in</strong> 13 en ontmoe-<br />

de mat.<br />

t<strong>in</strong>gsplek De Halte.<br />

Kent u de educatieve tu<strong>in</strong> Tamar<strong>in</strong>de<br />

al, waar tu<strong>in</strong>lessen worden voorbeeld langs de Schie richt<strong>in</strong>g<br />

Pakt u de fiets? De kaart leidt u bij-<br />

gegeven? En ervaar hoe <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> Delft, naar Buitenplaats De Tempel,<br />

van Museum <strong>Overschie</strong> een rijke molen De Speelman of Belevenisboerderij<br />

Schieveen.<br />

geschiedenis tot leven komt. Het<br />

zijn allemaal plekjes waar u zo<br />

naartoe kunt wandelen of fietsen. In beweg<strong>in</strong>g<br />

Op de Groene <strong>Overschie</strong>se zijn ze De Groene <strong>Overschie</strong>se is een netwerk<br />

van plekken en organisaties <strong>in</strong> kaart gebracht.<br />

<strong>in</strong><br />

de wijk, zoals de welzijnsaanbieder<br />

en tu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>gen. Ook Natuurmonumenten<br />

en de Fietsersbond<br />

zijn aangehaakt.<br />

Het doel is om de locaties bekend<br />

te maken bij bewoners <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

En zoveel mogelijk <strong>in</strong>woners<br />

<strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g te krijgen.<br />

Foto: Eric Fecken<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Het ‘bru<strong>in</strong>e goud’ was overal<br />

‘Hier <strong>in</strong> ons gebied draaide het een deel weggebaggerd en op akkers<br />

paar honderd jaar geleden volledig gedroogd. De gedroogde veenblokken<br />

heten turf.<br />

om turf’, vertelt Ger Vroeg<strong>in</strong>deweij<br />

van Museum <strong>Overschie</strong>. ‘Zo zijn ‘Bij veen denk je aan hoogveenturf<br />

die <strong>in</strong> Drenthe voorkomt en is<br />

bijvoorbeeld de <strong>Overschie</strong>se<br />

Plassen ontstaan.’ Hoe werd het gevormd door mossen en heide’,<br />

gewonnen en waarom werd turf ook aldus Ger. ‘Maar ook laagveenturf,<br />

wel ‘het bru<strong>in</strong>e goud’ genoemd? De ontstaan uit voedselrijke waterplanten,<br />

is prima brandstof. Die vond je<br />

antwoorden v<strong>in</strong>dt u op de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

over turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het hier overal.<br />

museum.<br />

Het afgraven is heel bepalend<br />

geweest voor hoe het landschap<br />

Tot en met e<strong>in</strong>d oktober is <strong>in</strong> Museum<br />

<strong>Overschie</strong> een tentoonstell<strong>in</strong>g anders uit hebben gezien. Tot on-<br />

nu is. Zonder turf zou het er heel<br />

over turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g te zien. ‘Niet veel<br />

mensen weten dat hier turf is gestookt<br />

om het warm te krijgen’, licht<br />

Ger toe. ‘In de 13e eeuw werd hout<br />

gebruikt om te stoken en te koken.<br />

Toen hout schaars werd, g<strong>in</strong>gen<br />

bewoners over op turf. Dat bleek<br />

een prima brandstof. Vandaar de<br />

bijnaam “het bru<strong>in</strong>e goud”.’<br />

der de waterspiegel is afgegraven,<br />

sommige plekken kwamen onder<br />

water te staan. Zo zijn bijvoorbeeld<br />

de <strong>Overschie</strong>se Plassen ontstaan.’<br />

Turfstampers<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g laat zien hoe turf<br />

is afgegraven. Met het tonen van<br />

oude gereedschappen, zoals een<br />

baggerbeugel om turf mee uit de<br />

plassen te trekken. En turfstampers:<br />

speciale plankjes onder de<br />

klompen om turf mee te stampen.<br />

Ook beeldmateriaal van de polders<br />

Ander landschap<br />

<strong>Overschie</strong> lag <strong>in</strong> de Middeleeuwen<br />

midden tussen de veenpolders. De<br />

veengrond is voor een belangrijk<br />

Foto: Jan van der Meijde<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


juni 2023<br />

<strong>in</strong> en om <strong>Overschie</strong> van de periode<br />

vóór de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g is er te zien.<br />

zondag open van 14:00 tot 17:00<br />

uur (entree 2,50 euro).<br />

Meer weten over de tentoonstell<strong>in</strong>g?<br />

Kijk op Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Wandel<strong>in</strong>gen<br />

Museum <strong>Overschie</strong> organiseert<br />

wandel<strong>in</strong>gen langs de randen van<br />

de oude veenplassen. Voor <strong>in</strong>formatie<br />

en aanmelden kunt u terecht<br />

bij het museum aan de <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat 136-140. Het is iedere<br />

Op YouTube is een korte film over de<br />

turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g te zien.<br />

Eigen Hof deelt compost uit<br />

Rolt u de groene loper uit?<br />

Vijf stadstu<strong>in</strong>en kregen laatst een<br />

vrachtwagen vol met compost van<br />

de gemeente. Zo ook Eigen Hof.<br />

De volkstu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>g deelt de<br />

bodemverbeteraar met bewoners. U<br />

kunt hier gratis compost halen.<br />

Op steeds meer plekken kunnen<br />

bewoners afval van groente, fruit,<br />

eten en tu<strong>in</strong> scheiden. Hier wordt<br />

compost van gemaakt. Een zwart<br />

goedje vol voed<strong>in</strong>gsstoffen die de<br />

grond verrijken, zodat nieuwe planten<br />

weer goed groeien.<br />

De gemeente bracht onlangs compost<br />

terug naar de stad. Ook volkstu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>g<br />

Eigen Hof kreeg een<br />

lad<strong>in</strong>g. Ze deelt de compost graag<br />

met omwonenden.<br />

Haal het gratis op aan de Over-<br />

Foto: N30 Architecten<br />

schiese Kleiweg 728. De hekken<br />

zijn open tot ongeveer 21.00 - 22.00<br />

uur. Het gaat snel, dus zolang de<br />

voorraad strekt!<br />

Als u het leuk v<strong>in</strong>dt om te vertellen over de bescherm<strong>in</strong>g van een natuurgebied<br />

bij een grote stad.<br />

over de natuur, dan heeft Natuurmonumenten<br />

een leuke job. Voor<br />

de boswachtersspreekuren <strong>in</strong> Groene hart<br />

Belevenisboerderij Schieveen zoekt Voor de vrijwilligersbaan is enige<br />

de organisatie vrijwilligers. Komt u kennis over de natuur handig, maar<br />

de groene loper uitrollen?<br />

niet per se nodig. ‘We helpen je op<br />

weg’, licht boswachter Natascha<br />

Vaste prik op zondagmiddag: het Hokke van Natuurmonumenten toe.<br />

boswachtersspreekuur bij de Belevenisboerderij<br />

Schieveen tussen f<strong>in</strong>g en ervaren mede-vrijwilligers<br />

‘Je krijgt vooraf een uitgebreide brie-<br />

14.00 en 16.00 uur. Publieksvrijwilligers<br />

ontvangen bezoekers bij een uit. Het belangrijkste is dat je jouw<br />

staan samen met jou en leggen alles<br />

balie met natuurschatten, zoals opgezette<br />

dieren. Die zijn vaak aanleidraagt,<br />

om vanuit daar de beweg<strong>in</strong>g<br />

drive en passie voor de natuur uitd<strong>in</strong>g<br />

om te vertellen over de dieren vóór natuur nog groter te maken.’<br />

die <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g voorkomen. En<br />

De eigen tu<strong>in</strong>ders van Eigen Hof,<br />

een volkstu<strong>in</strong>park voor leden èn<br />

bewoners van de stad, maken volop<br />

gebruik van de compost om de<br />

bodem energie te geven. Ook voor<br />

algemeen werk wordt de bodemverbeteraar<br />

gebruikt.<br />

Eigen Hof vormt met de omr<strong>in</strong>gende<br />

volkstu<strong>in</strong>parken een groen<br />

l<strong>in</strong>t tussen het Kleiwegkwartier,<br />

Schiebroek en <strong>Overschie</strong>. Wie ontspann<strong>in</strong>g<br />

zoekt en wil genieten van<br />

planten en het parklandschap, is<br />

welkom <strong>in</strong> wandelpark.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op<br />

https://vtv-eigenhof.nl/.<br />

De polder <strong>in</strong><br />

Belevenisboerderij Schieveen aan<br />

de Oude Bovendijk 220 is een<br />

schapenboerderij waar k<strong>in</strong>deren<br />

leren hoe het leven op de boerderij<br />

eraan toe gaat. En hoe natuur verbonden<br />

is met het boerenbedrijf. Ze<br />

kunnen lammetjes en geiten aaien,<br />

spelen <strong>in</strong> Speelnatuur van OERRR<br />

of iets dr<strong>in</strong>ken. Vanaf de belevenisboerderij<br />

kunnen bezoekers zo<br />

Polder Schieveen <strong>in</strong> wandelen.<br />

Kijk op www.natuurmonumenten.nl/<br />

belevenisboerderij-schieveen/vrijwilligersvacatures<br />

of stuur een mail naar<br />

n.hokke@natuurmonumenten.nl<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


SERVICEPUNT 4AMBACHTS APOTHEEK<br />

“OPTIMALE PATIENTENZORG IS ONZE ENIGE PRIORITEIT!”<br />

Inschrijven kan op 2 manieren :<br />

1. Via onze website: www.4ambachtsapotheek.nl<br />

2. Op onze locatie: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost (zie foto)<br />

Na <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g aan de (huis)arts doorgeven dat uw recepten,<br />

naar de 4Ambachts Apotheek moeten worden verzonden.<br />

Dat is alles! De rest regelen wij voor u! U bent van harte welkom!<br />

Recepten vóór 12.30 uur: kunnen dezelfde middag worden opgehaald.<br />

Recepten ná 12.30 uur: kunnen de volgende dag worden opgehaald.<br />

Wij bezorgen uiteraard gratis bij u thuis!<br />

Adres:<br />

Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost, Rotterdam<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: maandag t/m vrijdag - 14.00 -17.00 uur<br />

Telefoon Apotheek: 010-2617150<br />

Telefoon Servicepunt: 06-38529284<br />

4AMBACHTS APOTHEEK: KUNDIG EN GASTVRIJ!


Buurvrienden<br />

Activiteitenagenda juni 2023<br />

Gratis 55+ sportieve en sociale activiteiten bij vv HWD<br />

Iedere d<strong>in</strong>sdagmiddag<br />

13.30 - 14.00 uur – Gezamenlijk <strong>in</strong>loop met gratis koffie en voorbereid<strong>in</strong>g<br />

activiteiten<br />

14.00 - 15.00 uur – In 5 groepen Wandelvoetbal, DeLeedies,<br />

Sjeudeboel, Legpuzzelen, Supporters<br />

15.00 -16.00 uur – Gezamenlijk Happy Ouder Uurtje Activiteiten.<br />

Artiesten, Bands, koren en DJ Marian<br />

16.00 -16.30 uur – Gezamenlijk uitloop: Op de foto met artiesten,<br />

napraten en opruimen<br />

Muziek op d<strong>in</strong>sdagmiddag<br />

D<strong>in</strong>sdag 6 juni 15.00 -16.00 uur – Optreden Jessica Hendriks<br />

D<strong>in</strong>sdag 13 juni 15.00-16.00 uur – Zanger Hugo Franks<br />

D<strong>in</strong>sdag 20 juni 15.00- 16.00 uur – Zang en dansworkshop<br />

Glenda Peters<br />

D<strong>in</strong>sdag 27 juni 15.00- 16.00 uur – Wereldreis 6 stop <strong>in</strong> Ierland<br />

Keltische muziek In Zak en AS<br />

Verdere agenda<br />

Woensdag 13.30 – 16.00 uur – Klaverjasclub o.l.v. Hennie Jozee<br />

(deelname 1 euro)<br />

Donderdag 19.00 – 20.00 uur – Wandelvoetbal. Aansluitend 7-7<br />

voetbal, klaverjassen en (na-)<br />

kaarten.<br />

Slotfeest<br />

Vrijdag 30 juni 20.00-24.00 uur – Slotfeestavond/HWD en Reünie<br />

60/70 met DJ Bennie Huisman<br />

Mede mogelijk gemaakt door Bestuur vv HWD, vrijwilligers,<br />

sponsors, Gem. Rotterdam, Opzoomer Mee, Cultuurscout <strong>Overschie</strong>,<br />

Oranjefonds, Wmo Radar <strong>Overschie</strong>, Harbour Electronics,<br />

Rita Young en andere samenwerkende partners.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: Hans van Luijpen, coörd<strong>in</strong>ator Buurvrienden<br />

– e-mail hvanluijpen@gmail.com – tel. 06-245 36 383<br />

Betrokken <strong>Overschie</strong><br />

R.V.@A.V. H.W.D. wordt FCB/ HWD<br />

19<br />

Hans van Luijpen<br />

HWD fuseert op 1 juli met het Schiebroekse FC Banlieue. Samen maken de clubs zich sterk voor een sportieve, vitale toekomst<br />

met veel sociale activiteiten. FCB/ HWD: een club met een missie. Samen, door voetbal en vriendschap, werken om<br />

ruimte te creëren waar iedereen zich thuis voelt.<br />

De volle naam van voetbalverenig<strong>in</strong>g<br />

HWD is R.V. @ A.V. H.W.D. Dat staat voor:<br />

Rotterdamse Voetbal en Atletiek Verenig<strong>in</strong>g<br />

Het Witte Dorp. Deze verenig<strong>in</strong>g is<br />

1 januari 1930 opgericht door jongeren<br />

uit het Witte Dorp: dat witte ‘dorpje’ met<br />

rode dakpannen, dat ligt <strong>in</strong>geklemd tussen<br />

Spangen, Oud Mathenesse , Marconiple<strong>in</strong>,<br />

en de Rotterdamsedijk.<br />

Naam<br />

Officieel was het een voetbal- én atletiekclub,<br />

maar opvallend genoeg was en<br />

is er officieel geen atletiek bij HWD. Toch<br />

is de naam altijd hetzelfde gebleven, ook<br />

nadat de club <strong>in</strong> 1964 verhuisde naar de<br />

Taludweg <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Op 1 juli 2023 verandert<br />

de naam dan toch. Dan gaat HWD<br />

samen met FC Banlieue onder de naam<br />

FCB/ HWD.<br />

Toekomst<br />

FC Banlieue komt voort uit de voormalige<br />

jeugdafdel<strong>in</strong>g van Leonidas uit<br />

Schiebroek. Deze partner wil samen met<br />

HWD een vitale verenig<strong>in</strong>g zijn, ook <strong>in</strong> de<br />

toekomst. Dit betekent dat er <strong>in</strong> de zomer<br />

zo’n honderd jeugdleden bijkomen en er<br />

een tweede kunstgrasveld wordt aangelegd.<br />

In de twee volgende jaren worden de<br />

kleedkamers en de kant<strong>in</strong>e gerenoveerd.<br />

Tegelijk zal de gemeente Rotterdam de<br />

veiligheid b<strong>in</strong>nen en buiten het sportcomplex<br />

verbeteren. Er ligt ook al een<br />

plan om het halve gras tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsveld te<br />

veranderen <strong>in</strong> kunstgras. Als dit doorgaat,<br />

kunnen alle velden optimaal worden gebruikt<br />

en kunnen meer vriendenteams en<br />

voetbalscholen spelen.<br />

Een leven lang<br />

Bij FCB/ HWD kun je een leven lang voetballen,<br />

voor prestatie en voor recreatie<br />

(ook wandelvoetbal). Voetbal blijft hier<br />

samengaan met veel andere sociale activiteiten.


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Goudes<strong>in</strong>gel 206 | 3011 GD Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

Barba Udo<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g oedeem en<br />

fysiotherapie en kanker<br />

(Vacature)<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Welkom bij<br />

Jema<strong>in</strong>e Esveldt<br />

drs. Joris Huijser<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl


Molendag met nieuwe roeden:<br />

Molen De Speelman draait weer!<br />

Paul Breijs<br />

Na ruim 1,5 jaar kunnen de wieken van molen De Speelman weer draaien. Op d<strong>in</strong>sdag 9 mei zijn de oude roeden weggehaald<br />

en nieuwe geplaatst. Er kwam een grote hijskraan aan te pas en speciaal vervoer om de assen van 26 meter lang bij<br />

de molen te krijgen. Dat trok veel bekijks. Op Molendag, 13 mei, draaide de molen weer, na anderhalf jaar stil te hebben<br />

gestaan. Het was een mooi feest!<br />

9 mei was een druilerige, natte dag, maar gelukkig stond er niet<br />

al te veel w<strong>in</strong>d. Rond 10 uur kwam het konvooi over de kronkelige<br />

<strong>Overschie</strong>se Kleiweg aangereden met twee stalen roeden<br />

van ruim 26 meter. Vervolgens zijn de twee oude roeden vervangen<br />

met een gigantische hijskraan. Het was al met al een heel<br />

spektakel, waar veel mensen naar kwamen kijken.<br />

E<strong>in</strong>delijk weer draaien<br />

In oktober 2021 was na groot onderhoud het lager van de as<br />

vernieuwd. Daardoor konden we weer malen op de wieken.<br />

Maar toen bleken er scheurtjes te zitten <strong>in</strong> de stalen roeden.<br />

S<strong>in</strong>dsdien heeft de molen niet meer gedraaid. Je kunt immers<br />

niet het risico nemen dat zo’n roede dubbelvouwt.<br />

Dat betekende anderhalf jaar niet draaien. Dat zorgde ook voor<br />

m<strong>in</strong>der vrijwilligers, want een molenaar wil natuurlijk draaiende<br />

wieken, daar gaat het toch om. Leerl<strong>in</strong>g molenaars moeten bovendien<br />

praktijkuren op een draaiende molen maken.<br />

Geen rout<strong>in</strong>eklus<br />

De aannemer v<strong>in</strong>dt dit geen rout<strong>in</strong>eklus. Toch is De Speelman<br />

niet de enige molen waarvan de stalen constructie dit jaar moet<br />

worden vervangen. Meer molens kampen met scheuren <strong>in</strong> het<br />

laswerk; waarschijnlijk komt dit door een constructiefout die <strong>in</strong><br />

de jaren tachtig vaker is gemaakt.<br />

De totale kosten van het vervangen komen neer op ruim<br />

100.000 euro. De overheid maakte een subsidieregel<strong>in</strong>g die een<br />

startbedrag gaf, om mee te helpen de molens te laten draaien.<br />

Molen de Speelman had de rest van het geld snel bij elkaar<br />

dankzij royale toezegg<strong>in</strong>gen van sticht<strong>in</strong>gen en fondsen, maar<br />

ook dankzij particuliere donateurs en klanten.<br />

De verkoop g<strong>in</strong>g door…<br />

Ook zonder wieken leverde de molen steengemalen meel,<br />

dankzij een elektrische aandrijv<strong>in</strong>g. Zo bleef de molen een leverancier<br />

voor mensen van vele culturen. Doordat de molen stilstond,<br />

konden bezoekers de zolders bekijken. Die zijn normaal<br />

gesproken niet toegankelijk vanwege het gevaar. Elk nadeel<br />

blijkt dus toch echt een voordeel te hebben.<br />

Chaos<br />

Soms vallen alle mooie d<strong>in</strong>gen samen. Want de zaterdag nadat<br />

de nieuwe roeden waren geplaatst, was het de 150ste Molendag.<br />

Al met al een hectische week voor de molenaars, want het<br />

werk was nog niet gedaan. De chaos op de molen nam elke dag<br />

toe met een hoogwerker en busjes van de molenmaker met<br />

steeds meer gereedschap om de wieken af te kunnen maken.<br />

En ook elke dag spullen voor de molendag: boeken, tafels en<br />

banken, spr<strong>in</strong>gkussen. Alles moest <strong>in</strong> de relatief kle<strong>in</strong>e molen<br />

worden gepropt.<br />

Plaats<strong>in</strong>g van de nieuwe wieken van Molen De Speelman - Foto’s: Ron Pluijm<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

21


Molendag<br />

Op molendag begon de dag voor de molenaars vroeg. Het beeld van complete wieken tegen een staalblauwe lucht, maakte<br />

alles goed. De oude roedes, de hoogwerker en het gereedschap waren weg. En de kaboutertjes hadden al vroeg drie kratten<br />

met Spelemannetjes van Bakkerij van den Berg neergezet en frisdrank voor de k<strong>in</strong>deren. Kortom, de dag kon niet meer stuk!<br />

Het feest was een mooie samenwerk<strong>in</strong>g met de Soroptimisten<br />

(die via markten, jam, pannenkoeken en andere producten geld<br />

<strong>in</strong>zamelden voor een goed doel, dit jaar voor de Albert Schweitzerschool<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>) en de brandweer. En dan ook nog het<br />

spr<strong>in</strong>gkussen en oud Hollandse spelletjes.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> was de hele molen open voor bezichtig<strong>in</strong>g; we hebben<br />

nog nooit zoveel bezoekers mogen ontvangen op de molen!<br />

Een voorzichtige schatt<strong>in</strong>g brengt het aantal bezoekers op<br />

rond de 600 mensen. Bijgaande foto’s geven een impressie van<br />

het festijn dat dankzij de weergoden lang <strong>in</strong> ons geheugen zal<br />

blijven hangen.<br />

Een geslaagde Nationale Molendag <strong>in</strong> beeld - Foto’s: Ron Pluijm<br />

HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL


Wie helpt mee bij een evenement<br />

<strong>in</strong> Park 16hoven?<br />

Er mag wel weer eens wat leuks gebeuren <strong>in</strong> Park 16hoven. Iets om naar uit te kijken, een evenement voor heel <strong>Overschie</strong>.<br />

Maar wat? En hoe? Denk en help jij ook mee?<br />

In de jonge <strong>Overschie</strong>se wijk Park 16hoven is het prachtig wonen.<br />

Maar een wijk bestaat uit meer dan wonen. Het is wel weer<br />

eens tijd voor een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten<br />

en beter te leren kennen. De gemeente kan een evenement ondersteunen,<br />

maar het werkt het best als de bewoners samen iets<br />

organiseren. En dus kan ook jij bijdragen! Als het je leuk lijkt om<br />

te helpen bij het neerzetten van een evenement, lees dan gauw<br />

verder.<br />

We kunnen weer<br />

In eerdere jaren waren er leuke happen<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> de wijk, zoals het<br />

Lentefestival met vele optredens en foodtrucks, een historische<br />

lez<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de school en een <strong>in</strong>teractief muzikaal optreden <strong>in</strong> het<br />

park. Nu corona ons def<strong>in</strong>itief met rust lijkt te laten, kunnen we<br />

weer plannetjes maken voor een leuk evenement <strong>in</strong> Park 16hoven,<br />

voor jong en oud en voor iedereen uit heel <strong>Overschie</strong>. Maar<br />

Wandelen door de tu<strong>in</strong>en van VTV<br />

Blijdorp en Tu<strong>in</strong>ieren voor ouderen<br />

hoe moet dat dan als het regent, en waar halen we elektriciteit<br />

en stromend water vandaan?<br />

Leuke ideeën?<br />

De eerste vraag is natuurlijk: wat gaan we doen? En wanneer?<br />

E<strong>in</strong>d van de zomer, beg<strong>in</strong> najaar lijkt het beste tijdstip. We kunnen<br />

een variatie organiseren van het Lentefestival, of een sportdag,<br />

een cul<strong>in</strong>aire vrijmarkt met zelfgemaakte taarten, soepen,<br />

bieren en samosa’s… Of een comb<strong>in</strong>atie van dit alles?<br />

Heb jij ideeën én de komende maanden tijd en energie om zaken<br />

te regelen? Neem dan meteen contact op via cultuurscout<br />

Herco Kruik: hercokruik@gmail.com. Op maandagavond 12 juni<br />

is er een bijeenkomst voor een gezamenlijke bra<strong>in</strong>storm. Dus<br />

sluit je aan! Met een enthousiast team van bewoners kunnen we<br />

de wijk vast nog leuker en levendiger maken!<br />

Veel mensen v<strong>in</strong>den de natuur <strong>in</strong> juni op zijn mooist. Daarom is dit een aanrader voor tu<strong>in</strong>liefhebbers: Zaterdag 18 juni<br />

organiseren VTV Blijdorp en Tu<strong>in</strong>ieren voor ouderen een wandel<strong>in</strong>g over beide complexen. Ontdek de tu<strong>in</strong>en en geniet van<br />

de natuur.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

23<br />

Na de wandel<strong>in</strong>g is er een muzikaal programma <strong>in</strong> de kant<strong>in</strong>e van<br />

VTV Blijdorp met live muziek van Franse chansons door Jeannette<br />

Ambachtsheer en Netty, begeleid door piano en viool.<br />

Foto’s: Trudy Aarts<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

De wandel<strong>in</strong>g start om 13.00 uur (<strong>in</strong>loop vanaf 12.45 uur) bij de<br />

hoofd<strong>in</strong>gang van VTV Blijdorp, Zestienhovensekade 55. Het muzikale<br />

programma is vanaf 14.30 – 16.00 uur.<br />

Op zondag 9 juli is er een tweede wandel<strong>in</strong>g gepland, eveneens<br />

vanaf 13.00 uur.


<strong>Overschie</strong> De aan<br />

Open Schooltu<strong>in</strong>dag<br />

Groene de wandel <strong>Overschie</strong><br />

met De Groene <strong>Overschie</strong>se<br />

Wandelen, fietsen, buiten zijn: dat is goed<br />

voor een mens. Velen ontdekten dat tijdens de<br />

lockdowns, toen Nederland massaal aan het<br />

wandelen sloeg. Zeker als je lekker <strong>in</strong> het groen<br />

bent, is buiten zijn ook nog eens leuk. Daarom<br />

krijg je bij deze <strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De Groene <strong>Overschie</strong>se, een kaart met wandelen<br />

fietsroutes <strong>in</strong> en rond <strong>Overschie</strong>. Parken,<br />

sportparcoursen en volkstu<strong>in</strong>complexen staan<br />

ook op de kaart.<br />

Kl<strong>in</strong>kt dit bekend? Dat kan goed, want een sneak preview van<br />

de kaart stond vorige maand <strong>in</strong> dit blad. Deze maand ontvang<br />

je de kaart als bijlage bij dit blad. Kaart kwijt? Een nieuwe haal<br />

je o.a. bij Wijkgebouw De Halte, Museum <strong>Overschie</strong> en het<br />

gebiedskantoor aan de Burgemeester Baumannlaan.<br />

Van alles te doen<br />

Er zijn allerlei activiteiten langs de routes. Zo kan iedereen<br />

de groene pareltjes van <strong>Overschie</strong> (beter) leren kennen.<br />

De activiteiten voor de komende periode staan hieronder.<br />

Nieuwsgierig geworden? Kom op 21 juni naar de lancer<strong>in</strong>g van<br />

De Groene <strong>Overschie</strong>se tijdens het Steilrandfestival (zie 3).<br />

Hiernaast vertellen twee mensen meer over De Groene<br />

<strong>Overschie</strong>se: huisarts Nathalie Ruiter en Cynthia Meulenkamp<br />

Nooteboom van Natuurmonumenten.<br />

Zomer activiteiten 2023<br />

1<br />

2<br />

Woest Eigenhof<br />

VTV Eigen hof<br />

3 juni, 13:00 - 02:00 uur<br />

Het is feest: eigen hof woekert.<br />

Live optredens, speurtocht, wijnproeverij,<br />

l<strong>in</strong>edanc<strong>in</strong>g, marshmallows en een<br />

stevige dansavond! Locatie: <strong>Overschie</strong>se Kleiweg 728, Vrije <strong>in</strong>loop<br />

Burendag<br />

de Tempel<br />

11 juni tussen 12:00 - 16:30 uur<br />

Ga mee op stap met de boswachter en leer alles over deze<br />

mooie buitenplaats. Locatie: Start: West Abtspolderseweg<br />

Meer <strong>in</strong>formatie: www.natuurmonumenten.nl/de-tempel<br />

3<br />

Steilrand festival<br />

21 t/m 25 juni 17:30 - 21:00 uur<br />

We brengen de STEILRAND sfeer naar<br />

Museum <strong>Overschie</strong>. Daar kun je de<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g ‘Toen, Turven & de Waarheid’<br />

bezoeken en verhalen beleven van de<br />

Steilrand via al hun z<strong>in</strong>tuigen. Het landschap<br />

kan geproefd worden <strong>in</strong> het STEIL-restau-RAND en hebben<br />

we elke dag een activiteit die de bezoeker meer met het landschap<br />

laat verb<strong>in</strong>den.’ Locatie: <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

Kaartjes: steilrandexp<strong>editie</strong>@gmail.com<br />

Naar Delft<br />

Naar<br />

Midden-Delfland<br />

4<br />

Tamar<strong>in</strong>de<br />

25 juni, 13:00-16:00 uur<br />

Ontdek wat er allemaal op de<br />

schooltu<strong>in</strong> gebeurt! Kijk, ruik, en proef<br />

en maak een mooie wandel<strong>in</strong>g over<br />

de tu<strong>in</strong>. Locatie: Professor Bolklaan 27,<br />

Vrije <strong>in</strong>loop<br />

5<br />

Delftse Schie<br />

Wereldreis naar Ierland<br />

FCB-HWD 27 juni, 14:00-16:00 uur<br />

Kom gezellig langs bij om mee te doen met de wereldreis naar<br />

Ierland. Het is een gezellige middag helemaal <strong>in</strong> thema met<br />

Keltische muziek, hapjes en sjeudeboel. Locatie: Taludweg 5<br />

6<br />

Huiskamerconcert<br />

WMO radar 9 juli, 14:00 - 16:00 uur<br />

Zondag 9 juli komen Felicia Boonstra en Facundo<br />

Gastòn Gordillo naar Huis van de Wijk de Halte voor een<br />

huiskamerconcert. Verwacht het beste dat de stad te bieden<br />

heeft aan jazz, blues, soul, funk, hiphop, pop, improvisatie en<br />

crossovers. Locatie: Hoge Schiehof 39, Vrije <strong>in</strong>loop<br />

7<br />

Pizza en goudbloemszalf maken (55+)<br />

WMO radar/Tamar<strong>in</strong>de 13 juli, 11:00 - 14:00 uur<br />

In deze workshop gaan we samen pizza en goudbloemzalf<br />

maken. Kom jij ook? Locatie: Professor Bolklaan 27<br />

Kaartjes: € 2,00 geef je op via Jacquel<strong>in</strong>e 06 11 20 54 94<br />

8<br />

Expositie Turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Museum <strong>Overschie</strong> 16 juli, 11:00 - 14:00 uur<br />

2<br />

A13<br />

P<br />

Polderpad<br />

Expositie over de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. De tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

wordt begeleid dmet extra activiteiten <strong>in</strong> het buitenmuseum en<br />

specifieke wandel<strong>in</strong>gen. Locatie: <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

Kaartjes: € 2,50<br />

<strong>Overschie</strong>se<br />

plassen<br />

Polder Schieveen<br />

3 8<br />

4 7<br />

Delfshavense Schie<br />

Rotterdamse Schie<br />

6<br />

5<br />

Polderpad<br />

A20<br />

Schie-Schiekanaal<br />

1<br />

Naar Rotte


Wandelen met de huisarts<br />

Het is al lang en breed<br />

bewezen: wandelen is goed<br />

voor je lichaam en je geest.<br />

Toen huisarts Nathalie<br />

Ruiter <strong>in</strong> het Oude Westen<br />

werkte, maakte ze kennis<br />

met wandelende huisartsen:<br />

huisartsen die met groepjes<br />

patiënten wandelden. Eenmaal aan de slag <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> dacht ze: ‘Dat gaan we hier ook doen.’<br />

Dat was de aanzet tot De Groene <strong>Overschie</strong>se.<br />

Maar ja, toen kwam corona. Alles viel stil. Maar het was wel<br />

prachtig en weer. Het gevolg: we wandelden wat af. Mensen<br />

ontdekten hoe groen <strong>Overschie</strong> is en hoe fijn het is om <strong>in</strong> het<br />

groen te wandelen, te fietsen, te sporten. Het was nog nooit zo<br />

druk <strong>in</strong> de parken!<br />

Groen tegen stress<br />

‘Wij (Huisartsenpraktijk <strong>Overschie</strong>) waren net begonnen met<br />

welzijnsorganisaties te bekijken hoe we mensen konden helpen<br />

hun leefstijl te verbeteren, toen alles stilviel door Covid’, vertelt<br />

Nathalie Ruiter. ‘Er is onderzocht wat <strong>Overschie</strong>ënaren stimuleert<br />

om te gaan wandelen. Groen blijkt heel belangrijk te zijn. Dat<br />

maakt dat veel mensen het fijn v<strong>in</strong>den om naar buiten te gaan.’<br />

Mensen gaan sneller wandelen met groen <strong>in</strong> de buurt. En dat<br />

helpt weer om stress te verlagen, zeker als je je mobiel op stil<br />

zet of - doe eens gek – thuis laat.<br />

Samen wandelen<br />

Contacten zijn gelegd, handen <strong>in</strong>eengeslagen. Het resultaat: De<br />

Groene <strong>Overschie</strong>se. Iedereen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> die goed ter been<br />

is, hoeft niet meer na te denken of te googelen om te bepalen<br />

waar hij of zij gaat wandelen, fietsen of buiten zijn. Voortaan pak<br />

je gewoon de kaart, kiest een route of stippelt er eentje uit.<br />

Loop je liever niet alleen? Wmo Radar organiseert al jaren een<br />

groepswandel<strong>in</strong>g van een half uur op d<strong>in</strong>sdag- en donderdag<br />

ochtend. Vanaf 1 juni kun je ook met een huisarts wandelen: op<br />

d<strong>in</strong>sdag, woensdag en donderdag van 11 tot 12, verzamelen bij<br />

Huisartsenpraktijk <strong>Overschie</strong>, Rotterdamse Rijweg 130.<br />

‘Je hoeft je niet aan te melden en kunt gewoon komen’, zegt<br />

Nathalie. ‘Het doet er niet toe welke huisarts je hebt.’ Het maakt<br />

niet uit of je liever stil meeloopt, of juist lekker wilt kletsen. ‘De<br />

een is op zoek naar contact, de ander niet. Allebei is goed’,<br />

aldus Nathalie. ‘Het zou wel leuk zijn als er eens iemand<br />

meeloopt die iets kan vertellen over de omgev<strong>in</strong>g. Zo leren de<br />

wandelaars <strong>Overschie</strong> beter kennen.’<br />

Kle<strong>in</strong>e stapjes<br />

Zo’n ‘echte’ wandel<strong>in</strong>g is niet voor iedereen te doen. Dat weet<br />

Nathalie als huisarts heel goed. Maar: ‘Een verbeter<strong>in</strong>g kan heel<br />

kle<strong>in</strong> zijn. Ga bijvoorbeeld eenmaal per week met een rollator<br />

boodschappen doen <strong>in</strong> plaats van met de auto. Of ga je met de<br />

bus? Loop eens naar een halte verderop.’<br />

‘Als je meer wilt gaan bewegen, moet je je gedrag veranderen.<br />

Dat gaat het beste met kle<strong>in</strong>e stapjes’, legt ze uit. ‘Je moet een<br />

nieuw patroon je hele leven vol houden, en dat gaat niet snel.<br />

Mensen moeten ook het vertrouwen krijgen dat het gaat helpen.<br />

Dus een halte verder lopen, of eenmaal per week op de fiets<br />

stappen: dat is al het beg<strong>in</strong> van een gezonder leven.’<br />

de Groene<br />

<strong>Overschie</strong>se<br />

Bunz<strong>in</strong>gen en wezels op De Tempel<br />

Cynthia Meulenkamp van<br />

Natuurmonumenten vertelt<br />

graag over de natuur en wat<br />

je daar allemaal v<strong>in</strong>dt. Haar<br />

werkplek De Tempel is een<br />

groene oase, ‘Maar’, zegt ze,<br />

‘<strong>Overschie</strong> heeft veel meer<br />

groen!’<br />

Dieren op De Tempel<br />

Je kunt heerlijk wandelen op De Tempel. De tu<strong>in</strong>en<br />

worden hersteld naar hoe ze ooit bedoeld waren, met<br />

beelden en watertjes. Er groeit van alles, op dit moment o.a.<br />

daslook, wilde aardbei, bosanemonen en boshyac<strong>in</strong>then.<br />

Als je hier rondslentert, snap je waarom de vroegere<br />

eigenaren hier graag kwamen, weg van de drukke stad.<br />

Ook dieren komen hier graag. Wandelaars delen het terre<strong>in</strong><br />

met bunz<strong>in</strong>gen en wezels, ransuilen, twee stel ooievaars en<br />

zeven soorten vleermuizen, waarvan eentje op de rode lijst.<br />

Ook de boommarter komt er, maar lijkt er (nog) niet te wonen.<br />

Honden zijn welkom, maar moeten wel aan de lijn. ‘S<strong>in</strong>ds kort<br />

is er een uitrenveldje, zodat honden hun energie kwijt kunnen’,<br />

vertelt Cynthia.<br />

Routes<br />

‘Op De Tempel kun je een ommetje maken van twee tot drie<br />

kilometer’, aldus Cynthia, ‘en voor k<strong>in</strong>deren is vooral het stru<strong>in</strong>pad<br />

leuk. Je kunt vanaf De Tempel ook zo het omr<strong>in</strong>gende land <strong>in</strong>.<br />

Bovendien starten hier meerdere routes voor wandelaars en<br />

fietsers. Het Polderpad bijvoorbeeld.’ Ook belevenisboerderij<br />

Schieveen en De Melkschuur zijn absoluut een bezoekje waard,<br />

zeker met k<strong>in</strong>deren. En de route er naartoe is ook al zo mooi.<br />

Verrekijker<br />

In polder Schieveen zijn steeds meer weidevogels te zien.<br />

De grutto doet het hier goed s<strong>in</strong>ds de verhog<strong>in</strong>g van het<br />

waterpeil <strong>in</strong> 2019 –een mooi staaltje samenwerk<strong>in</strong>g van boeren,<br />

gemeenten en Natuurmonumenten. Ook de tureluur, kievit,<br />

scholekster, veldleeuwerik en eenden zoals zomertal<strong>in</strong>g en<br />

slobeend v<strong>in</strong>den het hier fijn. Tip van Cynthia: neem een<br />

verrekijker mee!<br />

Nog meer groen<br />

<strong>Overschie</strong> heeft ook groen dichterbij. Het eiland <strong>in</strong> de Schie<br />

bijvoorbeeld. Omr<strong>in</strong>gd door water is de stad hier ver weg.<br />

Of wat dacht je van een wandel<strong>in</strong>g langs de Schie? Een rondje<br />

door park De Buitenplaats (het vroegere Park Zestienhoven)?<br />

Of ga eens naar het Sidel<strong>in</strong>gepark, waar voor de sportievel<strong>in</strong>gen<br />

fitnessapparaten staan. Hier zijn ook een basketbalveldje, een<br />

kabelbaan en een speeltu<strong>in</strong>tje.<br />

Uitnodig<strong>in</strong>g<br />

‘Natuur beschermen gaat bij Natuurmonumenten hand <strong>in</strong> hand<br />

met natuur beleven’, vertelt Cynthia. ‘Zo’n groen <strong>in</strong>itiatief als de<br />

routekaart, daar haken we dus graag bij aan.’ Als goede buur<br />

van <strong>Overschie</strong> nodigt Natuurmonumenten <strong>Overschie</strong>ënaren<br />

uit om op 11 juni De Tempel te bezoeken tijdens een speciale<br />

burendag.<br />

Foto’s: Ron Pluijm. L<strong>in</strong>ks: Nathalie de Ruiter Huisarts, rechts: Cynthia Meulenkamp-Nootenboom,<br />

boswachter bij het landgoed De Tempel.<br />

daslook


Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

Open<br />

Schooltu<strong>in</strong>dag<br />

Kom op 25 juni tijdens de Open Schooltu<strong>in</strong>dag langs op Educatieve Tu<strong>in</strong><br />

Tamar<strong>in</strong>de. Een open dag voor k<strong>in</strong>deren en volwassenen. Bewonder samen<br />

de tu<strong>in</strong> en ontdek wat de k<strong>in</strong>deren uit <strong>Overschie</strong> hier beleven. Doe samen de<br />

speurtocht en proef de groenten van de tu<strong>in</strong>.<br />

25 JUNI 2023 - 12.00 TOT 16.00 UUR<br />

GRATIS TOEGANG<br />

www.de-vlasfabriek.nl<br />

Professor Bolklaan 27, 3043 BC Rotterdam - tamar<strong>in</strong>de@natuurstad.nl


‘fit20 is één van mijn<br />

gezondheidspijlers’<br />

Thelma van der Lugt<br />

(41): “Eén van mijn<br />

doelstell<strong>in</strong>gen is om<br />

gezond te leven, en<br />

daarmee goed voor<br />

mezelf te zorgen. Met<br />

vier k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> huis<br />

-met snotneuzen en<br />

verkoudheden altijd op de loer- en de drukte die<br />

het thuis oplevert <strong>in</strong> de comb<strong>in</strong>atie met mijn eigen<br />

bedrijf, maakt dat ik mijn weerstand maximaal<br />

wil hebben. Ik ben me sterk doordrongen van de<br />

noodzaak om overe<strong>in</strong>d te blijven <strong>in</strong> de hectiek. Eén<br />

van de pijlers om gezond te leven, is mijn wekelijkse<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g bij fit20. Het is kort en krachtig. Mede<br />

dankzij de korte duur is het goed <strong>in</strong>pasbaar <strong>in</strong> het<br />

leven dat ik heb. Het is een relatief kle<strong>in</strong>e tijds<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g,<br />

zeker gezien wat ik ervoor terug krijg.<br />

Want ik ben sterker geworden en zie hoezeer ik gegroeid<br />

ben <strong>in</strong> de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g, s<strong>in</strong>ds het moment dat ik<br />

hier drie jaar geleden b<strong>in</strong>nenstapte. Qua krachtniveau<br />

ben ik een ander mens geworden. Ik voel me<br />

verder gezond, en dat is me veel waard.<br />

Ik word wekelijks uitgedaagd <strong>in</strong> een kle<strong>in</strong>schalige<br />

sett<strong>in</strong>g waar ik me fijn voel. Er is geen competitie<br />

met anderen, maar wel met mezelf. Elke tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

streef ik er naar het absoluut maximale eruit te halen,<br />

waarbij ik zowel de uitvoer<strong>in</strong>g perfect probeer<br />

te doen als het <strong>in</strong>tensiteitsniveau op de grens stel<br />

van het voor mij haalbare. De voldoen<strong>in</strong>g die het<br />

me geeft, is ontzettend groot. Als je me nu vraagt<br />

of ik dit nog jaren doe, is het antwoord snel gegeven:<br />

Ja!”<br />

Wat is fit20?<br />

Een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g van 20 m<strong>in</strong>uten, die je maar één keer<br />

per week doet. Je tra<strong>in</strong>t op afspraak met maximaal<br />

twee mensen gelijktijdig (rust en privacy gegarandeerd),<br />

je hoeft je niet om te kleden en je wordt<br />

begeleid en gemotiveerd door één van onze gecertificeerde<br />

tra<strong>in</strong>ers. Je leeftijd en fitheidsniveau<br />

zijn niet van belang om te starten. Je tra<strong>in</strong>t <strong>in</strong> slowmotion,<br />

wat het behalve uitdagend ook veilig en<br />

verantwoord maakt, omdat er amper impactbelast<strong>in</strong>g<br />

op het lichaam is. Daarmee geef je een superieure<br />

prikkel aan je spieren, zonder je gewrichten<br />

te overbelasten.<br />

Omarm de charme<br />

van het leven<br />

Alles beg<strong>in</strong>t ergens, zonder dat je op voorhand weet waar het heen<br />

gaat. Weet jij veel of je op je eerste werkdag daar de komende veertig<br />

jaar blijft werken, of dat je al afzwaait <strong>in</strong> je proeftijd? Weet jij<br />

veel dat die leuke man of vrouw uite<strong>in</strong>delijk degene is met wie je de<br />

komende vijftig jaar gelukkig bent, of dat het na één date klaar is?<br />

We weten nooit op voorhand hoe iets loopt, maar hoe opener onze blik,<br />

hoe groter de kans natuurlijk dat je tegen mooie d<strong>in</strong>gen aanloopt. Wie<br />

op voorhand denkt dat die baan, die man/vrouw óf die tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g het toch<br />

niet gaan worden, ontzegt zich veel. Je ontzegt jezelf de kans om verrast<br />

te worden, toch wel echt één van de charmes van het leven.<br />

Bij fit20 merken we dat soms ook. Iemand die bijvoorbeeld een proefles<br />

plant maar toch afzegt een dag voor de afspraak, omdat de aanname<br />

is dat het niet kan werken die 20 m<strong>in</strong>uten per week. Of omdat hij of zij<br />

blessuregevoelig is en dit vast een blessure gaat opleveren. Of… noem<br />

de reden maar. De gemeenschappelijke factor: er is sluimerende <strong>in</strong>teresse,<br />

maar hij/zij oordeelt uite<strong>in</strong>delijk zonder de ervar<strong>in</strong>g op te doen.<br />

Als ik voor mezelf spreek: ik berust hier steeds meer <strong>in</strong>. Voorheen g<strong>in</strong>g<br />

ik dan uitleggen dat fit20 wetenschappelijk bewezen is, <strong>in</strong> veertien landen<br />

zit, dat alleen bij ons al vele honderden mensen er dolgelukkig van<br />

worden en het al jaren doen. Dat blessures juist vrijwel zijn uitgesloten,<br />

om deze en deze reden. Wat ik <strong>in</strong> feite deed, was proberen een negatieve<br />

m<strong>in</strong>dset te draaien naar een positieve.<br />

Maar daar ga je weer: wie als grondhoud<strong>in</strong>g heeft om niet verrast te willen<br />

worden, maakt zelf een levenskeuze. Net zo goed als de mensen die<br />

meer open m<strong>in</strong>ded de keuze maken iets te willen ervaren. In die mensen<br />

steken mijn collega’s en ik graag alle energie. Juist omdat dan vaak de<br />

bijzondere d<strong>in</strong>gen gebeuren, zoals Thelma het hiernaast beschrijft. Zij<br />

stapte b<strong>in</strong>nen met een open benader<strong>in</strong>g, niet wetende wat ze nu weet.<br />

Alles beg<strong>in</strong>t ergens. Je moet er alleen wel voor open staan het te laten<br />

beg<strong>in</strong>nen. En dat is aan jou, en aan jou alleen om die charme van het<br />

leven te omarmen.<br />

Bas Pronk<br />

Oprichter fit20 <strong>Overschie</strong> / fit20 Rhoon<br />

fit20 hart.<strong>in</strong>dd 1 16-09-2020 15:44<br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g<br />

27


Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 1992 – deel 3<br />

Het laatste artikel van de serie over Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag <strong>in</strong> 1992.<br />

John van den Berg<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

K<strong>in</strong>derspelen en klompenrace<br />

Op het ple<strong>in</strong>tje voor de toren van de kerk<br />

waren ouderwetse k<strong>in</strong>derspelen. Veel<br />

k<strong>in</strong>deren droegen speciaal gemaakte<br />

pakjes. Hier was ook het startpunt van de<br />

klompenrace naar de Hoge Brug. Twee<br />

pr<strong>in</strong>sen deden mee aan de race en Willem<br />

Alexander wilde wel de prijs uitreiken aan<br />

de w<strong>in</strong>naar.<br />

Aquarel en muziek<br />

Er volgden nog twee hoogtepunten: de<br />

aanbied<strong>in</strong>g van een aquarel van <strong>Overschie</strong><br />

en een kort concert op de vleugel<br />

door Wibi Soerjadi. Het museum had<br />

voor de gelegenheid de dubbele deuren<br />

geopend die normaal altijd gesloten zijn.<br />

Daar stond het museumbestuur klaar om<br />

de aquarel van Ciano Siewert te overhandigen.<br />

Het schilderij was een afbeeld<strong>in</strong>g<br />

van de Hoge Brug. Een adjudant van de<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> nam het cadeau mee naar de<br />

Kon<strong>in</strong>klijke bus.<br />

Vervolgens speelde Wibi Soerjadi op<br />

zijn eigen vleugel enkele door hem zelf<br />

geschreven variaties op een “airtje Wilhelmus”.<br />

Dat had Mozart gecomponeerd tijdens<br />

een bezoek aan Den Haag. (Mozart<br />

is ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> geweest - zijn her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

aan zijn doortocht per trekschuit<br />

staan <strong>in</strong> zijn dagboek.)<br />

Hoge Brug<br />

Niet alles verliep volgens plan en af en toe<br />

gebeurde er iets onverwachts. Zo hadden<br />

Dorpsstraatbewoners een groot tapijt op<br />

straat gelegd. Dit leverde prachtige beelden<br />

op, maar het leidde wel de aandacht<br />

af van de k<strong>in</strong>dermusical die k<strong>in</strong>deren van<br />

Speeltu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>g Schiewijk lieten horen<br />

en zien.<br />

Na het passeren van de tweede erepoort<br />

kwam de f<strong>in</strong>ale bij en op de Hoge Brug.<br />

Hier lagen enkele oude schepen en was<br />

het zakkendragers gilde uit Schiedam bezig<br />

een zogeheten westlander te lossen.<br />

Aan de andere kant van de brug waren<br />

<strong>in</strong> de Delftse Schie blusboten bezig een<br />

watergordijn te leggen.<br />

Van afstand tussen omstanders en Kon<strong>in</strong>klijke<br />

familie was geen sprake meer.<br />

Een foto die dit mooi illustreerde, verscheen<br />

later op de omslag van een fotoboekje,<br />

uitgegeven door “<strong>Overschie</strong> Uw<br />

Stad”. Het fotoboekje doet verslag van<br />

deze gedenkwaardige Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag<br />

en is nog steeds verkrijgbaar <strong>in</strong> Museum<br />

<strong>Overschie</strong>. De rest van de route door de<br />

Spaanse Polder en <strong>Overschie</strong> naar het<br />

Afrikaanderple<strong>in</strong> <strong>in</strong> Zuid werd <strong>in</strong> hoog<br />

tempo afgelegd.<br />

Foto’s Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 1992<br />

Foto: Collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

28


Z i e O v e r s c h i e<br />

op z’n creatiefst<br />

Z I E O V E R S C H I E // vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juni 2023<br />

Thema: ZIE OVERSCHIE MUZIEK<br />

Zie <strong>Overschie</strong> is weer terug! In het weekend van 9 t/m 11 juni schalt de muziek weer bij Theater In De Lugt, Museum<br />

<strong>Overschie</strong> en bij de Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

Vrijdag 09 juni: subtitel URBAN Theater In De Lugt Urban <strong>Overschie</strong> met Rhuwel 18.30 u tot 22.00 uur<br />

Zaterdag 10 Juni: subtitel Covers Theater In De Lugt EarCandy Coverband 20.00 u tot 24.00 uur<br />

Zondag 11 juni: subtitel Covers Museum <strong>Overschie</strong> Sommerhus Music 12.00 – 14.00 uur – <strong>in</strong>clusief<br />

lunch – kosten € 10,00 per<br />

persoon<br />

Zondag 11 juni: subtitel<br />

S<strong>in</strong>g-a-long/Leve de liefde<br />

Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

S<strong>in</strong>g-a-Long met Big Band<br />

Enterprise<br />

15.00 u tot 17.00 uur<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

29<br />

Weet jij wat je moet doen als iemand <strong>in</strong> elkaar zakt?<br />

EHBO-cursus <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

3 daagse les<br />

Leer wat je moet doen als iemand <strong>in</strong>eens onwel raakt. O.a.:<br />

Mond-op-mondbeadem<strong>in</strong>g<br />

Reanimeren<br />

AED gebruiken<br />

Na afloop krijg je een diploma dat 1 jaar geldig is.<br />

Heb je al een EHBO-diploma? Je kunt ook een opfriscursus volgen.<br />

Tip: veel verzekeraars betalen je EHBO-cursus. Vraag aan je verzekeraar of dat oom voor jou geldt.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Wie: Iedereen vanaf 12 jaar mag meedoen<br />

Wanneer: oktober /november 2023<br />

Waar: Speeltu<strong>in</strong> Levenslust, Kedichemstraat 1<br />

Kosten : 425,00<br />

Wil je meer weten?<br />

Bel of mail Anneke van der Wal: 06 30509293 | anneke.van.der.wal@xs4all.nl<br />

Losse AED les:<br />

Wil je alleen leren hoe je een aed-apparaat gebruikt? Dat kan. Neem contact op.


Terugblik tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

‘Opbrengst van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g’<br />

Van 9 september tot en met 30 april was bij Museum <strong>Overschie</strong> de tentoonstell<strong>in</strong>g ‘Opbrengst van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g’ te<br />

bezoeken. Tijdens de tentoonstell<strong>in</strong>g konden bezoekers de archeologische vondsten bewonderen die naar boven kwamen<br />

bij onderzoeken die voorafg<strong>in</strong>gen aan de werkzaamheden van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g.<br />

De vondsten legden grote delen van de geschiedenis van <strong>Overschie</strong><br />

bloot. Zo waren er Rome<strong>in</strong>se mantelspelden en schildknoppen<br />

te zien, middeleeuwse resten van het boerenbestaan,<br />

maar ook munten, scharen, borden, tegels en kannen uit verschillende<br />

tijdperken.<br />

poten gezet. De tentoonstell<strong>in</strong>g bood een mooie kans om meer<br />

te leren over de bijzondere geschiedenis van <strong>Overschie</strong>.<br />

De Stoel van <strong>Overschie</strong> blijft te bekijken <strong>in</strong> het museum en het open<strong>in</strong>gsscherm van de<br />

film ‘In de Bocht’ - [foto’s] collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

30<br />

Film ‘In de Bocht’ over project Bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

Tijdens het werk aan de bochtafsnijd<strong>in</strong>g zijn op verschillende<br />

momenten opnames gemaakt. Mark Friesen van Goedverhaald.<br />

nl maakte hiervan samen met betrokkenen van het museum<br />

een mooie film van ruim 10 m<strong>in</strong>uten. De titel: ‘In de Bocht’.<br />

De film geeft <strong>in</strong>formatie en beelden over o.a. de historie van de<br />

Schie, het belang van de Schie voor <strong>Overschie</strong>, de achtergronden<br />

van het project Bochtafsnijd<strong>in</strong>g en de cultuurhistorische<br />

waarde van dit deel van <strong>Overschie</strong>. In de opnames is mooi<br />

te zien hoe vrachtschepen voor het laatst met veel moeite de<br />

bochten <strong>in</strong> de Delftse Schie nemen.<br />

Lez<strong>in</strong>gen<br />

De meest bijzondere vondst, de ‘Stoel van <strong>Overschie</strong>’, baarde op<br />

<strong>in</strong>ternationale schaal opzien en was bij de open<strong>in</strong>g van 9 september<br />

dan ook de grote blikvanger. Het is de bedoel<strong>in</strong>g dat de<br />

Stoel van <strong>Overschie</strong> op termijn een permanente plek krijgt <strong>in</strong><br />

het prov<strong>in</strong>ciehuis <strong>in</strong> Den Haag. Tot die tijd blijft hij voor onbepaalde<br />

tijd te bewonderen <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

De film is te bekijken op het YouTube kanaal van Museum <strong>Overschie</strong>:<br />

https://youtu.be/UNc8V5DbEbA<br />

Er waren lez<strong>in</strong>gen over de geschiedenis van <strong>Overschie</strong> bij de<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g. Naar aanleid<strong>in</strong>g van het verhaal van archeoloog<br />

René Proos, betrokken bij de graafwerkzaamheden, kreeg<br />

het museum contact met archeologen van de Universiteit van<br />

Heidelberg <strong>in</strong> Duitsland.<br />

Ook trok de tentoonstell<strong>in</strong>g de aandacht van basisscholen uit<br />

de regio. Speciaal voor hen was er een educatief programma op


Plannen Petrus’ Banden kerk krijgen vorm<br />

Hoe staat het toch met de plannen voor de Petrus’ Banden kerk aan de Delftweg? Het is een vraag die betrokken <strong>Overschie</strong>ënaren<br />

zich de afgelopen tijd regelmatig stelden. Onlangs presenteerde de nieuwe eigenaar zijn plannen aan buurtbewoners.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> was erbij en doet verslag.<br />

Voor wie het nog niet wist: er komt een restaurant <strong>in</strong> het kerkgebouw.<br />

De eigenaar gaat wonen <strong>in</strong> de pastorie ernaast.<br />

Oude luister<br />

De eigenaar Jos Brabander verwacht dat de verbouw<strong>in</strong>g van<br />

kerkgebouw en pastorie dit najaar van start gaat, na toekenn<strong>in</strong>g<br />

van de omgev<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g. Beide gebouwen worden<br />

gerenoveerd en <strong>in</strong> oude luister hersteld. Dat betekent: gevels<br />

re<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>gen en scheuren, pleister- en schilderwerk herstellen,<br />

net zoals het houtwerk en het z<strong>in</strong>k- en loodwerk.<br />

Ook de vensters aan de achterkant van de pastorie worden gerestaureerd.<br />

Het <strong>in</strong>terieur van de pastorie wordt aangepast aan<br />

de woonwensen van de eigenaar. Maar: monumentale onderdelen,<br />

zoals stucplafonds, blijven behouden.<br />

Funder<strong>in</strong>g<br />

De huidige houten paalfunder<strong>in</strong>g is zo slecht, dat het kerkgebouw<br />

fl<strong>in</strong>k is scheefgezakt. Dat moet als eerste worden aangepakt<br />

door de funder<strong>in</strong>g te versterken met schroef<strong>in</strong>jectiepalen.<br />

Het venster <strong>in</strong> de achtergevel is <strong>in</strong> de jaren ’50 verkle<strong>in</strong>d. Dit<br />

wordt vergroot tot het oorspronkelijke formaat uit 1830. Het<br />

raam wordt tot vloerniveau doorgetrokken, zodat het restaurant<br />

een levendige verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g krijgt met de Schie.<br />

Keuken<br />

De keuken van het restaurant komt <strong>in</strong> de pastorietu<strong>in</strong>. Zo blijft<br />

de ruimtelijkheid en symmetrie b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> het kerkgebouw behouden<br />

en heeft het restaurant <strong>in</strong> de kerkruimte ook meer ruimte.<br />

De kade achter de kerk wordt vergroend, en het <strong>in</strong> de jaren<br />

’50 aangebouwde ketelhuis gesloopt.<br />

Tussen kerk en pastorie komt een glazen gang, waar ook de<br />

dienst en exp<strong>editie</strong> <strong>in</strong>gang zal zijn.<br />

Interieur<br />

De uitgangspunten voor het <strong>in</strong>terieur van het restaurant zijn de<br />

liturgische functie en uitstral<strong>in</strong>g van de kerk, met een passende<br />

vormgev<strong>in</strong>g en behoud van orig<strong>in</strong>ele details. De driedel<strong>in</strong>g van<br />

entree, schip en koor blijft zoals hij is, met daarbij een verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

met de Schie.<br />

Het bisdom verwijdert de liturgische elementen uit de kerk. De<br />

huidige glas-<strong>in</strong>-lood ramen worden vervangen door gefreesde<br />

panelen die de Bijbelse voorstell<strong>in</strong>gen van de glas-<strong>in</strong>-lood ramen<br />

terug laten komen. Andere elementen blijven op hun plek<br />

en worden <strong>in</strong>gepast <strong>in</strong> het nieuwe <strong>in</strong>terieur.<br />

De bezoekers van het restaurant zullen op een terre<strong>in</strong> <strong>in</strong> de<br />

buurt parkeren – de mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

31<br />

KEUKENVOLUME -<br />

OPTIE 01<br />

20<br />

impressie restaurant<br />

impressie restaurant<br />

IMPRESSIE RESTAURANT<br />

33<br />

liturgische monumentale onderdelen<br />

De wijwaterbekken, liturgische monumentale offerblokken, onderdelen communiebanken<br />

en De de wijwaterbekken, wijd<strong>in</strong>gskruisjes offerblokken, met apostellichten communiebanken<br />

behouden en wijd<strong>in</strong>gskruisjes <strong>in</strong> orig<strong>in</strong>ele staat met apostellichten<br />

en positie.<br />

worden<br />

De twee worden bestaande behouden biechthokjes <strong>in</strong> orig<strong>in</strong>ele worden staat en behouden<br />

De en twee hergebruikt bestaande als biechthokjes garderobe. worden De overige be-<br />

positie.<br />

biechtdeuren houden worden hergebruikt hergebruikt als garderobe. <strong>in</strong> toiletruimtes.<br />

De overige<br />

biechtdeuren worden hergebruikt <strong>in</strong> de toiletruimtes.<br />

wandafwerk<strong>in</strong>g<br />

wandafwerk<strong>in</strong>g<br />

Het stuc-<br />

Het<br />

en<br />

stucschilderwerk<br />

en schilderwerk<br />

wordt<br />

wordt<br />

gehandhaafd,<br />

gehandhaafd,<br />

hersteld hersteld en opnieuw en opnieuw geschilderd. geschilderd. De <strong>in</strong>gemetselde<br />

wijd<strong>in</strong>gskruisjes selde wijd<strong>in</strong>gskruisjes worden worden behouden behouden en en<br />

De <strong>in</strong>gemet-<br />

gere<strong>in</strong>igd, gere<strong>in</strong>igd, de bestaande bestaande apostellichten apostellichten worden worden<br />

teruggeplaatst teruggeplaatst op de op bestaande bestaande locaties. locaties. De De<br />

losse bestaande losse bestaande lambriser<strong>in</strong>g lambriser<strong>in</strong>g wordt wordt vervangen vervangen<br />

voor een voor nieuwe een nieuwe (voorzet) (voorzet) lambriser<strong>in</strong>g t.b.v. t.b.v. de de<br />

akoestiek. akoestiek. De toiletten De toiletten en de en bijkeuken de bijkeuken worden worden<br />

voorzien voorzien van wandtegels. van wandtegels. De bestaande De bestaande groen groen<br />

geschilderde geschilderde kozijnen kozijnen worden worden opnieuw opnieuw groen groen<br />

geschilderd geschilderd <strong>in</strong> een <strong>in</strong> gelijkende een gelijkende kleur. kleur. De bestaande De bestaande<br />

entree<br />

entree<br />

deuren<br />

deuren<br />

naar het<br />

naar<br />

restaurant<br />

het restaurant<br />

worden<br />

worden<br />

voorzien<br />

van<br />

voorzien<br />

van glas.<br />

glas.<br />

vloerafwerk<strong>in</strong>g<br />

vloerafwerk<strong>in</strong>g<br />

Voor de vloerafwerk<strong>in</strong>g willen we de huidige<br />

Voor de tapijttegels vloerafwerk<strong>in</strong>g vervangen willen voor we een de huidige meer klassieke<br />

tapijttegels stenen vervangen vloer. In dit voor geval een terrazzo meer klassieke gekozen <strong>in</strong><br />

stenen een vloer. klassiek In dit patroon geval terrazzo dat de geometrie gekozen <strong>in</strong> van het<br />

een klassiek plafond patroon weerspiegeld dat de en geometrie versterkt. van Afmet<strong>in</strong>gen het<br />

plafond en weerspiegeld verdel<strong>in</strong>g weerspiegelen en versterkt. het Afmet<strong>in</strong>gen<br />

cassetteplafond.<br />

en verdel<strong>in</strong>g Het voorportaal weerspiegelen bij het het entree cassetteplafond.<br />

en het altaar worden<br />

voorzien bij van het vloertegels entree en het <strong>in</strong> 1 kleur. altaar Hierdoor wor-<br />

Het voorportaal<br />

den voorzien word de van klassieke vloertegels driedel<strong>in</strong>g; <strong>in</strong> 1 kleur. entree, Hierdoor schip en<br />

word de koor klassieke versterkt. driedel<strong>in</strong>g; Verder zijn entree, op verschillende schip en plekken<br />

losse Verder tapijten zijn voorzien op verschillende voor extra comfort plek-<br />

en<br />

koor versterkt.<br />

akoestiek.<br />

ken losse tapijten voorzien voor extra comfort en<br />

akoestiek.


Sociale Straat 2023: 10 juni<br />

De Sociale Straat is een gezellige, <strong>Overschie</strong> traditie waar van alles te zien en te beleven is voor jong en oud. Je maakt hier<br />

kennis met zo’n beetje iedereen die iets ‘sociaals’ doet <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Ook zijn er allerlei spelletjes te doen, is er muziek en<br />

een braderie.<br />

Sociale Straat<br />

De Sociale Straat is dit jaar terug op zijn plek voor de Baumannkerk.<br />

De braderie staat tussen de Hoorns<strong>in</strong>gel en Pr<strong>in</strong>s Mauritss<strong>in</strong>gel.<br />

Muziek en spelletjes<br />

Er is een spreekstalmeester, muziek van Rita Young, een looporkest<br />

en een draaiorgel. K<strong>in</strong>deren kunnen spelletjes doen zoals<br />

blikjes gooien, eendjes vangen, spiraalspel, m<strong>in</strong>i midgetgolf,<br />

grabbelton en kegelbaan. Overal mét leuke prijsjes!<br />

Ook de ballonnenclown is van de partij, en op de braderie kun je<br />

lekker snuffelen.<br />

Ook een kraam?<br />

W<strong>in</strong>keliers die mee willen doen met de Braderie/Luikse Markt<br />

kunnen zich melden bij Beukers Evenementen: www.beukersevenementen@hotmail.com<br />

of telefoon 06-50583127<br />

Meedoen met de Sociale Straat? INLICHTINGEN bij Amanda Jansen/<br />

WMO radar ajansen@wmoradar.nl of Kees van der Meer/<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kees@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Organisator: Sticht<strong>in</strong>g <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Deze organisaties doen <strong>in</strong> elk geval mee:<br />

WMO radar / BewonersOrganisatie <strong>Overschie</strong> BOOS / Pameijer<br />

/ Kerken van <strong>Overschie</strong> / Loopgroep <strong>Overschie</strong> Aad van Dijk<br />

/ Sticht<strong>in</strong>g De Achtertu<strong>in</strong> / <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> / Wijkbus<br />

<strong>Overschie</strong> / Kerk aan Huis / Woonstad / Politie / Buurt Bestuurt /<br />

Vraagwijzer / Opzoomer Mee / Het Uitwijkteam / Tu<strong>in</strong>ieren voor<br />

Ouderen / Sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk / Museum <strong>Overschie</strong> / Wijkraad<br />

<strong>Overschie</strong> / Samen 010 / CJG / Wilskracht Werkt / Comité 4 mei /<br />

HWD – Buurvrienden / Speeltu<strong>in</strong> Levenslust / <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> Zicht<br />

/ Truckrun / United010 / Bibliotheek <strong>Overschie</strong> / Tamar<strong>in</strong>de /<br />

Scout<strong>in</strong>g Van Speijk / Scout<strong>in</strong>g Starrenburg / Coolibri / Fortissimo<br />

/ D H B O <strong>Overschie</strong> / Belevenisboerderij / Midd<strong>in</strong> / K<strong>in</strong>deropvang<br />

<strong>in</strong> de Wolken<br />

32<br />

VIND WAAR HET OMGAAT<br />

SOCIALESTRAAT<br />

Maak kennis met <strong>Overschie</strong>se organisaties en verenig<strong>in</strong>gen<br />

Zaterdag 10 juni<br />

Tijd: 10.30 – 14.00 uur<br />

Locatie: Burg. Baumannlaan – ple<strong>in</strong> Baumannkerk<br />

Luikse Markt<br />

Gezellige braderie met lokale producten, oude ambachten en andere kraampjes<br />

Zaterdag 10 juni<br />

Locatie: Burg. Baumannlaan


Wordt kleurrijk <strong>Overschie</strong> nog kleurrijker?<br />

Het Raedthuys aan de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat krijgt misschien een nieuwe<br />

kleur!<br />

Pip Combee<br />

Het oude, crèmekleurige Raedthuys aan de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat krijgt mogelijk zijn oorspronkelijke kleur terug. De<br />

gemeente Rotterdam liet een jaar geleden een historisch onderzoek uitvoeren om de oorspronkelijke kleuren van het<br />

raadhuis vast te stellen, zowel van de b<strong>in</strong>nenkant als de buitenkant. Maar waarom eigenlijk?<br />

Het Raadhuis ligt er al jaren verlaten bij,<br />

op 50 meter afstand van de Grote Kerk.<br />

Maar dat gaat veranderen. Twee jaar geleden<br />

verkocht de gemeente het pand aan<br />

de Amsterdamse vastgoedontwikkelaar<br />

ARP-groep. En die heeft grootse plannen.<br />

Renovatie<br />

ARP wil appartementen maken <strong>in</strong> het<br />

raadhuis en ook <strong>in</strong> het pand op de hoek<br />

van de Rotterdamse Rijweg (nr. 1). Het<br />

Raadhuis is een gemeentelijk monument.<br />

Voordat de renovatie kan beg<strong>in</strong>nen, moet<br />

daarom duidelijk zijn welke monumentale<br />

waarden bewaard moeten blijven. Ook<br />

de historische kleuren van het gebouw<br />

zijn onderzocht met een kleurhistorisch<br />

onderzoek.<br />

Rozebru<strong>in</strong><br />

Het onderzoek toont aan dat de voorgevel<br />

van het raadhuis oorspronkelijk<br />

(<strong>in</strong> 1884) een opvallende roze kleur had:<br />

de kleur rozebru<strong>in</strong>. Deze kleur is volgens<br />

de onderzoekers zo “bijzonder” en “zeldzaam”<br />

dat ze de gemeente aanraden om<br />

de kleur terug te brengen.<br />

De foto laat zien hoe het oude raadhuis<br />

er <strong>in</strong> zijn oorspronkelijke kleuren uit zou<br />

zien.<br />

Wil je echt zien hoe het kan worden? Ga<br />

dan kijken <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat:<br />

aan de rechterkant van de voorgevel van<br />

het Raadhuis staan verschillende kleurproeven<br />

op de muur.<br />

‘Maak er iets bijzonders van’<br />

Marc, de buurman van het raadhuis,<br />

begrijpt niets van de kleurkeuze <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie<br />

met de renovatie. Het onderzoek<br />

toont aan dat de gevel <strong>in</strong> 1884 rozebru<strong>in</strong><br />

was, maar volgens Marc is niet bekend<br />

hoe lang die kleur er op heeft gezeten.<br />

‘Wat restaureer je nu eigenlijk terug?’,<br />

vraagt hij zich af, ‘het raadhuis, of het jaar<br />

1884?’<br />

Zodra de gemeente de def<strong>in</strong>itieve kleur<br />

heeft gekozen, wordt het plan van de<br />

kleurverander<strong>in</strong>g bekend gemaakt. Dan<br />

kunnen <strong>Overschie</strong>ënaren eventueel bezwaar<br />

maken. Dus is de vraag: Gaan we<br />

‘back to the roots’, of houden we het liever<br />

‘oud en vertrouwd’?<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

33<br />

De kleurproef op de gevel van het<br />

Raedthuys en een impressie van de gevel<br />

helemaal <strong>in</strong> de gekozen kleur - Foto: Marc<br />

van Remundt + ARP


Terugblik<br />

In april en mei waren er weer diverse activiteiten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Hieronder een korte terugblik.<br />

• Renovatie wijzerplaten Grote Kerk: 19 april werden met zwaar materieel de wijzerplaten en wijzers van de uurwerken<br />

van de Grote Kerk weggehaald voor groot onderhoud<br />

• Op 23 april konden <strong>in</strong> Park16Hoven belangstellenden meedoen aan de Steilrand-exp<strong>editie</strong>, waarbij het deze keer<br />

draaide om nesten bouwen<br />

Terugblik<br />

34<br />

• Kon<strong>in</strong>gsdag werd weer ouderwets gevierd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> met activiteiten, spelletjes en optredens <strong>in</strong> de Grote Kerk, theater<br />

In de Lugt, Museum <strong>Overschie</strong> en op het Saenredample<strong>in</strong><br />

• Andere activiteiten waren er op 2 mei met een optreden van Mike Daane voor de Buurvrienden, op 13 mei <strong>in</strong> de Grote Kerk<br />

voor het JeugdGP 2023 van Schaakgenootschap <strong>Overschie</strong> en op 18 mei met het 5-tegen-5 voetbaltoernooi van VOB.


Terugblik<br />

• Op 4 mei stond <strong>Overschie</strong> stil bij de herdenk<strong>in</strong>g van de gevallenen. Op diverse plekken werden herdenk<strong>in</strong>gsceremonies<br />

gehouden<br />

• In theater In de Lugt trad op 5 mei, Bevrijd<strong>in</strong>gsdag, salsaband Axioma op<br />

Terugblik<br />

• Hemelvaartsdag 18 mei stond bij speeltu<strong>in</strong> Levenslust <strong>in</strong> het teken van de actie vanuit de gezamenlijke kerken Serve<br />

the City met een dag vol sport en spel<br />

35<br />

• Museum <strong>Overschie</strong> opende op zondag 14 mei de nieuwe tentoonstell<strong>in</strong>g over turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g met een excursie op eigen<br />

terre<strong>in</strong> naar een proefstuk turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g<br />

Foto's: Ron Pluijm


1 Juli 2023<br />

Sidel<strong>in</strong>gepark <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

13:00 Open<strong>in</strong>g Festival Brassband<br />

Gastspreker<br />

Klederdracht<br />

show<br />

Afrikaanse dans<br />

met percussie<br />

Dj<br />

Sur<strong>in</strong>aamse band<br />

Switi Ten<br />

16:30 afsluit<strong>in</strong>g<br />

HOSTED BY STEVEN<br />

Gebied <strong>Overschie</strong><br />

en LCP


Voedselbank Rotterdam dr<strong>in</strong>gend<br />

op zoek naar vrijwilligers<br />

Voedselbank Rotterdam zorgt elke week voor eten op tafel bij 7.000 huishoudens. Vrijwilligers doen al het werk. In de w<strong>in</strong>kels,<br />

maar ook op andere plekken. Het bestuur bijvoorbeeld. En daar komt de voedselbank mensen tekort. Wie helpt de<br />

Voedselbank?<br />

Vacatures<br />

Voedselbank Rotterdam zoekt met spoed mensen voor het bestuur en om leid<strong>in</strong>g te geven en te coörd<strong>in</strong>eren. Bijvoorbeeld voor<br />

het vervoer van voedselkratten naar de w<strong>in</strong>kels.<br />

Heeft u of iemand <strong>in</strong> uw omgev<strong>in</strong>g tijd om te helpen? U v<strong>in</strong>dt alle vacatures op de website: https://voedselbank.nl/vacatures.<br />

Doorgaan!<br />

Voedselbank Rotterdam is al 20 jaar een goed doel. Dat wil de organisatie blijven zo lang er arme Rotterdammers zijn.<br />

Meer weten<br />

Op de website kunt u op het contactformulier <strong>in</strong>vullen, maar u kunt natuurlijk ook bellen: Rob Bosw<strong>in</strong>kel (Directeur/Voorzitter):<br />

06-28972275 of Helma Beker: 06-23767882.<br />

Visioen van een kunstdepot<br />

<strong>Overschie</strong>se kunstschilder<br />

maakt toekomstbeeld<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

De huidige tijd en de oorlogsspann<strong>in</strong>gen zorgden ervoor dat de <strong>Overschie</strong>se kunstschilder<br />

Gyula Rajkovics g<strong>in</strong>g nadenken over het opslaan en beschermen van kunst.<br />

Kunst, en vooral de schilderkunst vormen volgens Rajkovics de basis van de democratie.<br />

In landen waar oorlog is, wordt meestal we<strong>in</strong>ig aan kunst gedaan of worden<br />

kunstwerken vernietigd, stelt hij vast.<br />

37<br />

Om de hedendaagse kunst <strong>in</strong> zijn geheel ergens op te slaan heeft men ruimte<br />

nodig. Met de komende generaties zal nog meer passende ruimte nodig zijn<br />

om hun kunstwerken te bewaren en exposeren, ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Gyula liet zijn<br />

fantasie gaan en schilderde een voorbeeld van een museumgebouw/kunstdepot<br />

achter de huidige museumtu<strong>in</strong>.<br />

Echtpaar Hoogerbrugge-Nagelhout<br />

60 jaar getrouwd<br />

1 mei 2023 was het 60 jaar geleden dat het echtpaar Hoogerbrugge <strong>in</strong> het huwelijk<br />

trad. Wijkraadslid Ada van Noordwijk bracht hen een bezoek <strong>in</strong> de monumentale<br />

boerderij aan de West-Abtspolderseweg.<br />

De heer Piet Hoogerbrugge is 84 jaar geleden geboren op de boerderij. Mevrouw Mieke<br />

Hoogerbrugge ontv<strong>in</strong>g een prachtig boeket van Angela Voorhorst namens de burgemeester<br />

en de Wijkraad van <strong>Overschie</strong>. Ada kent het echtpaar al vanaf haar prille jeugd en dus<br />

werden er veel her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen opgehaald.<br />

Foto: Ron Pluijm


lunch<br />

d<strong>in</strong>er<br />

borrel<br />

WWW.BRASSERIEDESCHIE.NL KANDELAARWEG 123, 3047 EV Rotterdam 010 470 2717 INFO@BRASSERIEDESCHIE.NL


Doe je mee met Haai Kids?<br />

Haai Kids! Zijn jullie klaar voor een geweldige zomerweek vol avontuur en plezier? In juli<br />

organiseert Haai Kids sport- en spelactiviteiten voor k<strong>in</strong>deren van 4 t/m 10 jaar. Gegarandeerd<br />

een leuke dag of week, speciaal voor de kids!<br />

De dagkampen van Haai Kids zijn zowel voor jongere als oudere kids uitdagend genoeg om onvergetelijk<br />

te zijn. Denk aan activiteiten als dansen, laser-gamen, spr<strong>in</strong>gen op spr<strong>in</strong>gkussens en<br />

nog veel meer. Onze sport- en spel-professionals en ervaren begeleiders hebben er <strong>in</strong> ieder geval<br />

al veel z<strong>in</strong> <strong>in</strong>!<br />

Ervar<strong>in</strong>g<br />

Ouders hoeven zich geen zorgen te maken om een lunchpakket. Lunch en tussendoortjes zijn namelijk <strong>in</strong>begrepen! <strong>Natuurlijk</strong><br />

wordt er reken<strong>in</strong>g gehouden met dieetwensen.<br />

Haai Kids v<strong>in</strong>dt veiligheid heel belangrijk. Begeleiders van de dagkampen hebben daarom de nodige ervar<strong>in</strong>g en kwalificaties om<br />

met groepen k<strong>in</strong>deren te werken. Zo is er altijd iemand aanwezig met het certificaat Eerste Hulp aan k<strong>in</strong>deren.<br />

Vol = vol<br />

Zijn jullie net zo enthousiast als wij? Schrijf je k<strong>in</strong>d(eren) dan <strong>in</strong> voor één of meerdere dagen! Ga snel naar www.haaikids.nl en check<br />

onze Instagram-pag<strong>in</strong>a (@haaikids). Wees er snel bij, want vol is vol!<br />

Algemene <strong>in</strong>formatie<br />

Data dagkampen: 17, 18, 19 & 20 juli<br />

Tijden: 09.00 – 17.00<br />

Locatie: Park16hoven, van der Duijn van Maasdamweg 601, 3045 PE Rotterdam<br />

Website: www.haaikids.nl<br />

Instagram: @haaikids<br />

Telefoonnummer: 0<strong>65</strong>7269014<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

39<br />

VOB ZESKAMP - 17 JUNI<br />

17 juni is alweer de 7e <strong>editie</strong> van de ZESKAMP bij RVV VOB. Het is nú tijd om je aan te melden voor de zeskamp. En: dit jaar<br />

pakt VOB groots uit met diverse luchtkussens!<br />

• Informatie en aanmelden zeskamp volwassenen:<br />

• Meld je aan bij de organisatie onder vermeld<strong>in</strong>g van capta<strong>in</strong><br />

en teamnaam.<br />

• Kosten: €35 per team. Betalen kan contant bij de organisatie<br />

of overmaken op reken<strong>in</strong>gnummer NL93INGB0000673466<br />

(onder vermeld<strong>in</strong>g van capta<strong>in</strong> en teamnaam)<br />

• Team: elk team m<strong>in</strong>imaal 6 personen van m<strong>in</strong>stens 16 jaar<br />

(per m<strong>in</strong>derjarige m<strong>in</strong>imaal 1 volwassen begeleider)<br />

• Aanvang: 11:30 verzamelen teams en zeskamp uitleg<br />

• Start: 12:00 start van de zeskamp<br />

• E<strong>in</strong>d: 17:00 e<strong>in</strong>de van zeskamp<br />

• Feest: vanaf 19:00 een gezellige DJ Dennis<br />

Meer weten?<br />

kijk voor meer <strong>in</strong>fo op Facebook: https://facebook.com/events/s/zeskamp-rvv-vob/58800462<strong>65</strong>83959/<br />

Wereldsprookjesfestival<br />

Zaterdag 3 juni 2023<br />

Sidel<strong>in</strong>gepark <strong>Overschie</strong><br />

Van 10.00 – 19.00 uur<br />

Magische sprookjesoptredens,<br />

workshops, activiteiten, dans,<br />

theater, spel, zang en veel meer<br />

voor jong en & oud<br />

Entree gratis!


UIT[07]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

UitAgenda [07]<br />

<strong>Overschie</strong><br />

iedere zondag vanaf 7 mei t/m<br />

oktober 2023<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g Turf<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

€ 2,50<br />

zaterdag 3 juni<br />

Woest Eigen H of<br />

<strong>Overschie</strong>se Kleiweg 728<br />

13.00 - 02.00 uur<br />

vrij<br />

zaterdag 3 juni<br />

Wereldsprookjesfestival<br />

Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

10.00 - 19.00 uur<br />

vrij<br />

zondag 11 juni<br />

Burendag<br />

Landgoed De Tempel -<br />

West Abtspolderseweg<br />

12.00 - 16.30 uur<br />

vrij<br />

zondag 4 juni<br />

Podiumbeesten<br />

E<strong>in</strong>dpresentatie<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

10.30 uur<br />

€ 2,00<br />

woensdag 21 t/m zondag 25 juni<br />

Steilrandfestival<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

17.30 - 21.00 uur<br />

kaartjes: steilrandexp<strong>editie</strong>@gmail.com<br />

vrijdag 9, zaterdag 10<br />

en zondag 11 juni<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

Theater In de Lugt, Grote Kerk,<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

diverse tijdstippen<br />

vrij<br />

zaterdag 25 juni<br />

Z i e O v e r s c h i e<br />

op z’n creatiefst<br />

zondag 25 juni<br />

Open Scholtu<strong>in</strong>endag<br />

Tamar<strong>in</strong>de - Prof. Bolklaan 27<br />

13.00 - 16.00 uur<br />

vrij<br />

d<strong>in</strong>sdag 27 juni<br />

Zirkoes Fantaztika<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

15.00 uur<br />

€ 0,00 - 7,50<br />

Wereldreis naar Ierland<br />

Buurvrienden HWD - Taludweg 5<br />

14.00 - 16,00 uur<br />

vrij<br />

JUNI 2023<br />

Deze uitagenda is mede mogelijk gemaakt<br />

dankzij bijdragen van:


Lunchconcert zondag 4 juni <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

De bevriende zangers Baer Traa, Merel Sophie en Lizzy Ossevoort zijn drie soloartiesten, die het óók te gek v<strong>in</strong>den om<br />

samen te z<strong>in</strong>gen. Zij geven samen op zondag 4 juni een concert <strong>in</strong> de Melkfabriek van Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

In dit concert hoor je eigen werk van de<br />

zangers dat <strong>in</strong> stijl varieert van soul en jazz<br />

tot Americana. Zij z<strong>in</strong>gen zowel solo als<br />

back<strong>in</strong>g vocals bij elkanders nummers en<br />

begeleiden elkaar op piano en gitaar. De<br />

warme stemmen van de zangers kl<strong>in</strong>ken<br />

prachtig bij elkaar, terwijl ze moeiteloos<br />

switchen tussen elkaars persoonlijke repertoire.<br />

Hieronder lees je meer over deze<br />

zangers:<br />

overwicht en Merel Sophie is er zo een.<br />

Een <strong>in</strong>nemende persoonlijkheid met een<br />

gouden stem en een vanzelfsprekende<br />

souplesse. Ze brengt een persoonlijk<br />

verhaal, geïnspireerd door een mix van<br />

Americana, jazz en soul. Merel heeft als<br />

vocalist gewerkt bij o.a. Next of K<strong>in</strong>, Wolf <strong>in</strong><br />

Loveland, Maurice van Hoek en The Dawn<br />

Brothers. Na de release van haar eerste EP<br />

<strong>in</strong> 2019 werkt ze nu aan nieuw repertoire.<br />

12.00 uur <strong>in</strong> expositieruimte ‘de Melkfabriek’<br />

van Museum <strong>Overschie</strong> – <strong>Overschie</strong>se<br />

Kerks<strong>in</strong>gel 1 – 3043 BA Rotterdam.<br />

De toegangsprijs bedraagt € 10.00<br />

<strong>in</strong>clusief een lichte lunch.<br />

Baer<br />

Baer is een s<strong>in</strong>ger-songwriter en multi-<strong>in</strong>strumentalist<br />

met een grote liefde voor<br />

soulmuziek. Zijn eerste s<strong>in</strong>gle ‘Stone Cold<br />

Woman’ werd meteen opgepakt door radio-DJ<br />

Gerard Ekdom en gebombardeerd<br />

tot vijfsterren track op NPO Radio 2. Baer<br />

is geïnspireerd door songwriters als Bill<br />

Withers, Leon Bridges en John Mayer. Na<br />

de release van zijn eerste EP <strong>in</strong> 2019 werkt<br />

hij nu aan een nieuwe opname.<br />

Lizzy<br />

Lizzy is al jaren actief als performer en heeft<br />

op hele diverse podia gestaan als The Voice<br />

of Holland, de Conservatorium Jazz Talent<br />

Award, het Pr<strong>in</strong>ses Christ<strong>in</strong>a Concours en<br />

het Nederlands Vocalisten Jazz Concours. In<br />

2020 rondde Lizzy haar master Jazz af aan<br />

The Manhattan School of Music <strong>in</strong> New York.<br />

Na releases van verschillende s<strong>in</strong>gles is zij<br />

nu bezig met haar debuutalbum ‘Start Our<br />

Search’.<br />

Kaartjes kunnen worden besteld via<br />

www.eventbrite.nl/e/tickets-lunchconcert-de-bevriende-zangers-van-beartraa-633193668307<br />

Muziek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

41<br />

Merel<br />

Sommige artiesten hebben een natuurlijk<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Het concert op zondag 4 juni beg<strong>in</strong>t om<br />

Sommerhus <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> tijdens Zie <strong>Overschie</strong><br />

Zangeres/gitarist Vera Jessen-Juhrend<br />

en zanger/contrabassist Peter Jessen zijn<br />

graag vernieuwend bezig en gaan nieuwe<br />

uitdag<strong>in</strong>gen zeker niet uit de weg.<br />

Zo hebben zij met Joz Knoop het pad<br />

betreden van het “Spoken Word” en dat<br />

lieten ze vorig jaar horen <strong>in</strong> Museum<br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Sommerhus speelt tijdens Zie <strong>Overschie</strong><br />

op zondag 11 juni tussen 12.00 en 14.00<br />

uur. Na afloop van het concert wordt er<br />

eenvoudige lunch geserveerd.<br />

De muzikanten van het Rotterdamse<br />

duo Sommerhus zijn zo langzamerhand<br />

geen onbekenden meer <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Op zondag 11 juni zijn ze weer <strong>in</strong><br />

het museum voor een lunchconcert.<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

Ze spelen eigen werk, maar draaien hun<br />

hand ook niet om voor bekend nostalgisch<br />

repertoire. Bijvoorbeeld bekende<br />

en onbekende nummers van The Everly<br />

Brothers.<br />

Het thema van Zie <strong>Overschie</strong> is gericht<br />

op “covers”. Daar maakt dit trio vast iets<br />

moois van! Ben je ook benieuwd wat<br />

Sommerhus bij Zie <strong>Overschie</strong> gaat spelen?<br />

Koop dan alvast je kaartje.<br />

Kaarten voor dit concert (<strong>in</strong>clusief lunch)<br />

zijn voor € 10,00 te koop via Eventbrite:<br />

€ 10,00 per stuk te koop via Eventbrite:<br />

www.eventbrite.nl/e/tickets-lunchconcert-sommerhus-640499520307


<strong>in</strong> de Lugt<br />

Theatergroep Heer Otto presenteert:<br />

Zondag 25 juni 15:00<br />

kaartjes via <strong>in</strong>delugt.nl


De Schielaan vlak voor de bouw van de won<strong>in</strong>gen met Rijksweg 13 <strong>in</strong> aanleg op de achtergrond; D-bus rijdt door de straat en de Schielaan anno 2023 -<br />

Foto’s: Collectie Museum <strong>Overschie</strong> – Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Schielaan<br />

De straatnaam van deze maand past<br />

mooi bij de foto op de voorkant van<br />

het magaz<strong>in</strong>e en bij de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

over turf <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong>. De<br />

Schielaan loopt van de Parallelstraat<br />

Westzijde naar de Delftweg. De straat<br />

loopt zo richt<strong>in</strong>g Delftse Schie, waarnaar<br />

de laan is vernoemd.<br />

De Schielaan is aangelegd bij de bouw<br />

van de wijk Schiewijk <strong>in</strong> de jaren tw<strong>in</strong>tig<br />

van vorige eeuw. Deze wijk was de eerste<br />

uitbreid<strong>in</strong>g van <strong>Overschie</strong> buiten de<br />

straten en wegen die parallel liepen aan<br />

de Schieën. De bebouw<strong>in</strong>g van de laan<br />

kenmerkt zich door twee verschillende<br />

soorten huizen. Aan de zuidkant staan<br />

portiekwon<strong>in</strong>gen, terwijl aan de noordkant<br />

vrijstaande of twee-onder-een kap<br />

won<strong>in</strong>gen staan. Aan deze kant grenzen<br />

de huizen aan een van de <strong>Overschie</strong>se<br />

Plassen. In het midden aan de noordzijde<br />

van de straat waar nu een parkeerplaats<br />

ligt, was <strong>in</strong> vroeger tijden het e<strong>in</strong>dpunt<br />

van de D-Bus. Later werd dat buslijn 33.<br />

De <strong>Overschie</strong>se Plassen zijn ontstaan<br />

door de w<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g van turf vanaf de 14e<br />

eeuw – hier komt de l<strong>in</strong>k met tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

om de hoek kijken. Turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g<br />

gebeurde op grote schaal <strong>in</strong> de polders <strong>in</strong><br />

en rond <strong>Overschie</strong>. Veel van deze polders<br />

stonden net als de <strong>Overschie</strong>se Plassen<br />

onder water, maar zijn (vooral <strong>in</strong> de 18e<br />

eeuw) drooggemalen. Dat geldt dan weer<br />

niet voor de <strong>Overschie</strong>se Plassen l<strong>in</strong>ks en<br />

rechts langs de A13.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

43<br />

Boerderij ’s-Gravenhuize en Hof van Cyrene<br />

Ed Visser heeft onderzoek gedaan naar<br />

de geschiedenis van de boerderij ’s-Gravenhuize.<br />

Het boek dat hij hierover<br />

schreef is te koop bij Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Bijdragen van Frank Braak, wiens<br />

voorouders <strong>in</strong> de zeventiende eeuw op<br />

de boerderij woonden, en van Rens Bijl,<br />

een zoon van de laatste bewoner van de<br />

boerderij <strong>in</strong> de tw<strong>in</strong>tigste eeuw, maken<br />

het een <strong>in</strong>teressant verhaal.<br />

Kruispunt<br />

De boerderij lag <strong>in</strong> het zuidelijke deel<br />

van de Oost-Abtspolder, dat tot de negentiende<br />

eeuw ’s-Gravenland heette.<br />

Opmerkelijk is, dat deze boerderij op<br />

de kaart van Johannes de Ram uit 1678<br />

staat met de naam ’t Huys van Cyrenen.<br />

Mogelijk verwijst deze naam naar Simon<br />

van Cyrene, die een drager was van Jezus’<br />

kruis. ’t Huys van Cyrenen lag namelijk<br />

aan een kruispunt van vier waterwegen.<br />

Sijmon Braeck was van 1664 tot 1672<br />

pachter van de boerderij.<br />

Het boek is verkrijgbaar <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

en te koop via de webshop van het<br />

museum (https://museumoverschie.nl/<br />

shop/). Het boek kost € 14,95 per stuk.<br />

De boerderij <strong>in</strong> 1678 en 1924<br />

De boerderij ’s-Gravenhuize <strong>in</strong> de<br />

Oost-Abtspolder is <strong>in</strong> de jaren ’60 van<br />

de vorige eeuw gesloopt. Vermoedelijk<br />

stond hier al vroeg <strong>in</strong> de veertiende eeuw<br />

een boerderij. De naam ’s-Gravenhuize<br />

staat voor het eerst <strong>in</strong> bronnen uit 1413.<br />

Te koop<br />

Ed Visser beschrijft de geschiedenis van<br />

de pachtboerderij ’s-Gravenhuize en het<br />

latere Hof van Cyrene per eeuw aan de<br />

hand van literatuuronderzoek en eigen<br />

archiefonderzoek. De focus ligt op een<br />

zo volledig mogelijk overzicht van de eigenaren<br />

en pachters/ bewoners vanaf de<br />

eerste eigenaar Adriaen van Matenesse <strong>in</strong><br />

1413.


W<br />

Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag Voor 17.00 t/m uur zaterdag telefonisch vanaf bestellen! 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur, reserveren gewenst<br />

Condoleance arrangementen op aanvraag<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Kant en klare broodjes en<br />

gegrilde kip en kipvleugels<br />

Bij afhalen 10% kort<strong>in</strong>g op totale<br />

bestell<strong>in</strong>g. Bij voorkeur bestellen<br />

via Whatsapp!<br />

Ook te bestellen via thuisbezorgd<br />

en uber eats.<br />

Burg. Baumannlaan 134 A - 3042 AE Rotterdam - tel. 06-42369564<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2636 KB Schipluiden<br />

010-4704166<br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

Westerwater 20-22 | 2<strong>65</strong>1 JN Berkel en Rodenrijs<br />

<strong>in</strong>fo@dimaschi.nl | www.dimaschi.nl<br />

ZATERDAG 3 JUNI BRADERIE<br />

IN BERKEL EN RODENRIJS


Keti Koti: feest van de vrijheid<br />

Shirley Chakauri, een van de organisatoren, vertelt<br />

Anne Bos<br />

Op 1 juli viert Nederland Keti Koti. <strong>Overschie</strong> heeft dan voor de tweede keer een eigen vier<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark. Net als<br />

vorig jaar belooft het een vrolijk feest te zijn, met muziek, eten, klederdracht, en vooral: mensen. En denk nou niet dat Keti<br />

Koti een soort privéfeestje is van mensen met een Sur<strong>in</strong>aamse of Antilliaanse achtergrond. Shirley Chakauri, één van de<br />

organisatoren zegt het met nadruk: ‘Keti Koti <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is een feest voor iedereen!’<br />

Wat is Keti Koti?<br />

Keti Koti is van oorsprong een Sur<strong>in</strong>aamse<br />

feestdag om te vieren dat<br />

de slavernij is afgeschafte op 1 juli<br />

1863. Dit jaar is dat precies 150 jaar<br />

geleden. De naam Keti Koti stamt<br />

uit het Sranantongo en betekent<br />

‘ketenen gebroken’.<br />

Op 1 juli 1863 kwamen meer dan<br />

45.000 tot slaaf gemaakte mensen<br />

vrij. De slavenhouders kregen een<br />

vergoed<strong>in</strong>g van 300 gulden voor<br />

iedereen die zijn of haar vrijheid<br />

kreeg. De vrijgemaakte mensen zelf<br />

kregen niets. In Sur<strong>in</strong>ame waren<br />

ze zelfs verplicht om hun werk nog<br />

tien jaar te blijven doen als contractarbeiders.<br />

‘Iedereen bij elkaar’<br />

‘Op 30 juni herdenken we de doden met<br />

z<strong>in</strong>gen en dansen voor de voorouders’,<br />

vertelt Shirley. ‘Ik doe dat zelf niet, maar<br />

heb het meegemaakt omdat ik <strong>in</strong> een<br />

koor zong dat dan optrad. Op 1 juli vieren<br />

we de vrijheid. Het is dus eigenlijk net zoals<br />

4 en 5 mei.’<br />

Wat Shirley viert op 1 juli? ‘Ik geniet van<br />

vrijheid en van iedereen bij elkaar. Ik vier<br />

omdat het feest is en ik geniet.’<br />

Shirley is niet bang voor stevige uitspraken.<br />

Ze was 2,5 jaar eenzijdig verlamd en<br />

is daar ‘een beetje radicaal van geworden’,<br />

zegt ze zelf en lacht uitbundig. ‘Er is nu<br />

een vorm van moderne slavernij’, stelt<br />

ze. ‘We zijn allemaal slaven. Ga maar na:<br />

je werkt je de pestpokken en komt niet<br />

vooruit.’ Ze zet haar woorden kracht bij<br />

met een klap op haar been en vervolgt:<br />

‘Ook de kon<strong>in</strong>g is een slaaf. Hij kan toch<br />

ook niet doen wat ie wil?’<br />

Afkomst<br />

Shirley is een levend voorbeeld van de<br />

veelheid aan culturen die Sur<strong>in</strong>ame telt.<br />

‘Mijn grootvader kwam uit India en g<strong>in</strong>g<br />

naar Sur<strong>in</strong>ame om als contractarbeider te<br />

werken. De familie van mijn grootmoeder<br />

is gemengd: we stammen af van een Belg<br />

en een tot slaaf gemaakte vrouw, die <strong>in</strong><br />

Sur<strong>in</strong>ame trouwden.’<br />

Shirley groeide grotendeels op <strong>in</strong> Sur<strong>in</strong>ame.<br />

Toen ze twaalf was, kwam ze met<br />

haar ouders naar Nederland. Ze is veertig<br />

jaar getrouwd met Jan (die een Hollandse<br />

achtergrond heeft) en woont zo’n dertig<br />

jaar <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Worstel je ermee hoe je iemand naar<br />

zijn achtergrond kunt vragen? Dit zegt<br />

Shirley erover: ‘Vraag nooit “Waar kom je<br />

vandaan?” Vraag gewoon “Wat is je achtergrond?”<br />

Of vraag waar zijn voorouders<br />

vandaan komen.’<br />

Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

Keti Koti <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt net als vorig<br />

jaar gevierd <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark met eten<br />

en dr<strong>in</strong>ken - maar geen alcohol. Er is muziek,<br />

kraampjes met Sur<strong>in</strong>aams eten, en<br />

Shirley laat Sur<strong>in</strong>aamse klederdracht zien.<br />

Een dichter zal voordragen uit zijn werk,<br />

en er is ook een schilder die zich laat <strong>in</strong>spireren<br />

door het koloniale verleden.<br />

Als het net zo gaat als vorig jaar, wordt<br />

het lekker druk. Shirley: ‘Vorig jaar bracht<br />

Keti Koti veel moois, veel verbroeder<strong>in</strong>g.<br />

Ik word nog steeds op straat omhelsd<br />

door witte mensen, en door mensen met<br />

een Turkse of Marokkaanse achtergrond.<br />

Ik hoop dat het dit jaar net zo leuk zal zijn!’<br />

Shirley Chakauri, mede-organisator van Keti Koti<br />

<strong>Overschie</strong> - Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

45


Vóór of tegen!<br />

Klokgelui<br />

We worden steeds meer vermoeid<br />

met d<strong>in</strong>gen waar je een men<strong>in</strong>g over<br />

móét hebben of je wordt door anderen<br />

gevraagd: “Hoe denk jij hierover?”<br />

Ga je zeggen wat je écht denkt<br />

of ga je zeggen wat gewenst is. De mogelijkheid<br />

bestaat dat je dan ‘gecanceld’<br />

wordt. Soms zou je willen dat je<br />

gewoon géén men<strong>in</strong>g hebt. Je zou gewoon<br />

neutraal willen zijn <strong>in</strong> het leven.<br />

Neutraal zijn wil niet zeggen dat je geen<br />

men<strong>in</strong>g hebt. Het zegt alleen dat je je men<strong>in</strong>g<br />

niet durft te uiten of deze nog niet<br />

kan maken op basis van de <strong>in</strong>formatie die<br />

je hebt. Maar hoe komt het toch dat we<br />

<strong>in</strong> deze tijd steeds m<strong>in</strong>der onze oprechte<br />

men<strong>in</strong>g willen geven? Over d<strong>in</strong>gen die<br />

voor k<strong>in</strong>deren zo logisch zijn, maar waar<br />

volwassenen geen men<strong>in</strong>g over willen<br />

geven of wat onze politieke voorkeur is.<br />

In veel gevallen komt dit voort uit de gevolgen<br />

van deze uit<strong>in</strong>g van je men<strong>in</strong>g. De<br />

angst om vreemd gevonden, ‘gecanceld’<br />

of als iemand gevonden te worden die<br />

zijn naaste niet liefheeft.<br />

Jezus vertelt dat je niet neutraal kunt blijven.<br />

Hij zegt: “Iedereen die niet voor Mij<br />

is, is tegen Mij.” Je kiest altijd een kant. Je<br />

bent voor of tegen. Er is geen derde paadje<br />

dat je kunt bewandelen. Van twee walletjes<br />

eten. Als gelovigen hebben we hier<br />

ook mee te maken. We willen niet openlijk<br />

ongelovig zijn, maar ook niet spontaan<br />

en blij uitkomen voor ons geloof.<br />

Het lukt best om niet te vloeken of mee te<br />

doen met uitgesproken zonden. Maar op<br />

plekken waar ongelovigen zijn van Jezus<br />

getuigen? Laten zien en horen dat je een<br />

christen bent? Daar zijn we vaak liever<br />

stil. Vanwege de gevolgen?<br />

Jezus Christus had maar één boodschap:<br />

God liefhebben boven alles en je naaste<br />

als jezelf. Hij sprak de leiders van die<br />

tijd aan op hun wangedrag en deed dit<br />

<strong>in</strong> duidelijke taal. Hij leerde de mensen<br />

anders te zijn dan hun leiders. Wees niet<br />

vroom naar de buitenwereld, maar oprecht!<br />

Laat zien wie je bent. Jezus sprak<br />

de waarheid, terwijl hij wist dat hij ‘gecanceld’<br />

zou worden.<br />

Neutraal blijven is onmogelijk. Of je nu<br />

op je werk zit, <strong>in</strong> dienst bent bij het leger,<br />

op school zit of gewoon thuis rustig het<br />

huishouden aan het doen bent. Je moet<br />

kiezen. Als je niet voor bent, ben je tegen.<br />

Er zijn maar twee paden.<br />

De vraag is: Ben je voor of tegen?<br />

Albert Vooijs<br />

Leidersteam Kerk aan huis <strong>Overschie</strong><br />

46<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender mei 2023<br />

zondag 4 juni Kerkdienst - mw. ds. Barbara Lama<strong>in</strong> PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 4 juni Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pater Th. Blokland Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 4 juni Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 4 juni Samenkomst Kerk aan Huis - A. Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 11 juni Kerkdienst - ds. F.J. van Harten PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 11 juni Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 11 juni Kerkdienst - ds. B. van Zuijlekom Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 11 juni Samenkomst Kerk aan Huis/Kliederkerk - S. Schreuder Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 18 juni Kerkdienst - dhr. Andries Knevel PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 18 juni Woord- en gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen/M. Doornbos Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 18 juni Kerkdienst - zr. D. van den Dool Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 18 juni Samenkomst Kerk aan Huis - G. Hijkoop Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 25 juni Kerkdienst - proponent J.S. de Greef PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 25 juni Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 25 juni Kerkdienst - ds. R. Hoekstra Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 25 juni Samenkomst Kerk aan Huis - A. Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun werk.<br />

Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Ab Wijnhold – Voetbalverenig<strong>in</strong>g<br />

HWD<br />

Even wat cijfers: Ab is 69 jaar en 51<br />

jaar lid van HWD. Hij doet al 26 jaar<br />

de <strong>in</strong>koop voor de clubkant<strong>in</strong>e. Lang<br />

geleden was hij 2 jaar voorzitter, maar<br />

dat was naast een drukke baan <strong>in</strong> de<br />

horeca te veel. Nu is hij met pensioen<br />

en als het zo uitkomt, maakt hij rustig 60 liter erwtensoep of<br />

bakt hij ‘eventjes’ 120 pannenkoeken.<br />

‘Ik heb veel gevoetbald, als rechtsbuiten’, vertelt Ab. ‘Ik was<br />

behoorlijk fanatiek, ook als supporter. Wel eens een beetje té<br />

zelfs!’ Vrijwilliger zijn bij HWD is voor Ab vanzelfsprekend.<br />

‘HWD doet veel voor ouderen en dat is hartstikke leuk. Mensen<br />

blij maken, dat deed ik ook <strong>in</strong> de horeca en dat v<strong>in</strong>d ik nog<br />

steeds leuk.’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon aan het Krammerpad.<br />

Izet Buluovic – Wilskracht Werkt<br />

Izet (59) is een man van we<strong>in</strong>ig woorden.<br />

Hij is er echt eentje van ‘geen<br />

woorden maar daden’. Gewoon hup,<br />

aanpakken, dat doet hij graag. En goed!<br />

‘Ik kom al bijna vier jaar bij Ple<strong>in</strong> 13’,<br />

vertelt Izet. ‘ Ik kom hier twee dagen<br />

per week, en mijn vrouw ook. De mensen<br />

die hier komen, zijn erg aardig.’<br />

Izet komt altijd, ook nu hij niet meer <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> woont. Ook<br />

tijdens corona kwam hij trouw en werkte hard mee toen Ple<strong>in</strong><br />

13 maaltijden g<strong>in</strong>g maken voor <strong>Overschie</strong>ënaars.<br />

Izet is een echte duizendpoot: hij staat achter de toonbank, is<br />

activiteitenbegeleider, zorgt voor de plantjes, werkt <strong>in</strong> de keuken...<br />

Verder is hij oppasopa: hij past veel op zijn kle<strong>in</strong>zoon van<br />

zeven.<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> Delfshaven.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

47<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik ga graag naar HWD. Ik ben graag daar en <strong>in</strong> mijn eigen tu<strong>in</strong>.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat je hier nog een dorpsgevoel hebt, zeker <strong>in</strong> het oude gedeelte.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou nog meer groen willen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en dat er meer voor<br />

ouderen wordt gedaan.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het leuk, anders zou ik het niet doen.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik ben al 51 jaar lid van HWD. Ik sprong af en toe bij als dat nodig<br />

was en dat werd steeds meer.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ple<strong>in</strong> 13 natuurlijk!<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De parken, het is hier lekker groen.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat de wijkbus blijft!<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Omdat ik een uitker<strong>in</strong>g krijg en iets terug wil doen.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik heb gevraagd of ik vrijwilligerswerk kon doen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Hier bij Ple<strong>in</strong> 13 v<strong>in</strong>d ik alles leuk.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het koken is het leukste, en dat ‘de oudjes’ daar dan van genieten.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!