24.08.2023 Views

Natuurlijk in Overschie editie 68

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>68</strong> • augustus - september 2023<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

7<br />

9<br />

24<br />

30<br />

31<br />

Tennispark OverdeSchie sluit def<strong>in</strong>itief<br />

Vrouwendag 2023 24 september <strong>in</strong> De Halte<br />

Ontwikkel<strong>in</strong>gen rond de flats aan de Oost-Sidel<strong>in</strong>ge<br />

Zaterdag 16 september: Oldtimerfestival<br />

PGO neemt afscheid van kosteres Hillie Koppenaal<br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl - tel. 0180-641919<br />

BEZORGER WORDEN!<br />

Meld je dan aan als bezorger!<br />

Ga naar www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl -<br />

tel. 0180-641919


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Pip Combee. Aad van Dijk en<br />

Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

11.000 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 69 – 2023:<br />

23 oktober 2023.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2<br />

• Altijd Mooi Resultaat!<br />

• Sterk <strong>in</strong> Maatwerk<br />

• Meer dan 25 jaar ervar<strong>in</strong>g<br />

Wij regelen alles, van ontwerp tot & met de<br />

professionele montage!<br />

U hoeft alleen de kast nog maar <strong>in</strong> te ruimen.<br />

AMR Kasten B.V.<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 107<br />

3044 EH Rotterdam<br />

+31 (0)10-786 07 12<br />

<strong>in</strong>fo@amr-kasten.nl<br />

www.amr-kasten.nl


Voorwoord<br />

De afgelopen twee <strong>editie</strong>s schreven we <strong>in</strong> het voorwoord<br />

dat het komkommertijd was. Dat merkten we doordat er<br />

m<strong>in</strong>der <strong>in</strong>put was en m<strong>in</strong>der advertenties. Het bleek helaas<br />

ook komkommertijd te zijn <strong>in</strong> de bezorg<strong>in</strong>g: er waren<br />

te we<strong>in</strong>ig bezorgers. Er waren wel vervangers, maar een<br />

aantal van hen was jong en onervaren. Dus g<strong>in</strong>g de bezorg<strong>in</strong>g<br />

niet overal goed en dat v<strong>in</strong>den we natuurlijk heel<br />

vervelend. Maar wist u dat we het blad nabezorgen als we<br />

een niet-bezorgdmeld<strong>in</strong>g krijgen? Dat kan gewoon. Liever<br />

zien we natuurlijk dat de bezorg<strong>in</strong>g goed verloopt, en u<br />

kunt er op rekenen dat we daar, samen met Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g,<br />

ons uiterste best voor doen. Maar is het toch misgegaan?<br />

Laat het weten! Dan ontvangt u het blad alsnog.<br />

Wij weten dan ook dat er iets niet goed is en kunnen er<br />

dan iets aan doen.<br />

Nu we het toch over de bezorg<strong>in</strong>g hebben, doen we ook opnieuw<br />

een oproep: kent of bent u iemand die kan helpen om<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> te bezorgen? Meldt u dan aan bij Maasstad<br />

bezorg<strong>in</strong>g (zie pag<strong>in</strong>a 2 voor de gegevens) De meeste wijken<br />

zijn niet groot en de bezorg<strong>in</strong>g is maar 1x per maand.<br />

Met het e<strong>in</strong>de van de komkommertijd hopen we sowieso dat<br />

de bezorg<strong>in</strong>g weer beter gaat! Want de zomerperiode loopt<br />

duidelijk op zijn e<strong>in</strong>d. Er is meer nieuws, en er komen meer<br />

evenementen aan. De komende weken zijn dat bijvoorbeeld:<br />

Open Monumentendag, het Oldtimerfestival en, beg<strong>in</strong> oktober,<br />

Zie <strong>Overschie</strong>. Altijd leuk om op pad te gaan <strong>in</strong> je eigen wijk en<br />

buurtgenoten te ontmoeten. Verder heeft de eigenaar van het<br />

tennispark een artikel geschreven, en er zijn terugblikken op<br />

sportieve zomeractiviteiten. Ook is er een mooi portret van de<br />

<strong>Overschie</strong>se muralist N<strong>in</strong>a Valkhoff.<br />

Zonder meer ludiek is deze oproep van het museum: maak een<br />

pudd<strong>in</strong>g! Het museum heeft een expositie pudd<strong>in</strong>gvormen<br />

en schrijft daarom een wedstrijd uit: wie maakt de beste pudd<strong>in</strong>g<br />

van <strong>Overschie</strong>? Wie geen pudd<strong>in</strong>gvorm <strong>in</strong> huis heeft, mag<br />

er een komen lenen bij het museum.<br />

I<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord: 5<br />

Bij de Grote Kerk 5<br />

Tennispark OverdeSchie sluit e<strong>in</strong>d dit jaar def<strong>in</strong>itief 7<br />

Van pr<strong>in</strong>ses tot slav<strong>in</strong> 9<br />

BOOS 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Parijs <strong>in</strong> het park 19<br />

Activiteitenagenda Buurvrienden september 2023 22<br />

Open<strong>in</strong>g nieuwe 2e kunstgrasveld bij FCB-HWD 22<br />

FISCAAL FAKE NEWS 23<br />

Weer goed en betaalbaar wonen, maar wanneer? 24<br />

Atletiek cl<strong>in</strong>ics voor kids blijven een succes 26<br />

Zomerkamp tennispark OverdeSchie 2023 27<br />

Wereldmuziek en dans - 6, 7 en 8 oktober 28<br />

Conceptstore Van Alles zoekt nieuwe eigenaar 29<br />

Oldtimer Braderie <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 30<br />

‘De kerk is mijn alles’ 31<br />

<strong>in</strong> de Lugt 34<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 35<br />

Concerten <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> 35<br />

Bijen en tijgers op de muur 37<br />

Status 38<br />

Vrijwilligers aan het woord 39<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

In de vorige <strong>editie</strong> stond een cartoon van de <strong>Overschie</strong>se cartoonist<br />

Ad Oskam. Die gaat u vaker zien. Ad woont al jaren <strong>in</strong> de<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat; wie weleens langs zijn huis is gelopen,<br />

heeft vast weleens een cartoon achter de ramen gezien. Ad<br />

heeft nu een deel van zijn cartoons gedeeld met <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> om te publiceren. Daar zijn we enorm blij mee, want<br />

zijn cartoons toveren bij veel mensen een glimlach op het gezicht.<br />

Alles bij elkaar denken we dat er weer een <strong>in</strong>teressante<br />

<strong>editie</strong> voor u ligt. We hopen dat u dat met ons eens bent.<br />

Veel leesplezier!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De foto van de voorzijde:<br />

Het hertenkamp <strong>in</strong> Park 16Hoven<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord:<br />

Cor Voortman<br />

Ik wil beg<strong>in</strong>nen met de meld<strong>in</strong>g dat Mandy<br />

Keller de vorige maand tegen jullie<br />

gelogen heeft. Ik heb namelijk eigenlijk<br />

nooit <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> gewoond. Toch kennen<br />

veel mensen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> mij.<br />

Voor de mensen die mij niet kennen zal<br />

ik mezelf even voorstellen: Ik ben Cor<br />

Voortman en ik ben op 23 mei 1955 op<br />

Rotterdam-Zuid geboren. Tijdens mijn<br />

werkzame leven ben ik elektromonteur<br />

en later liftmonteur geweest. Ik geef nu<br />

nog ongeveer drie dagen <strong>in</strong> de maand<br />

<strong>in</strong>structie aan nieuwe collega’s die ook<br />

liftmonteur willen worden.<br />

Bij ons was vroeger om de hoek een<br />

speeltu<strong>in</strong> waar ik heel veel <strong>in</strong> doorbracht.<br />

Op 19-jarige leeftijd ben ik door Cees en<br />

Ria Rosbergen gevraagd om een jaartje<br />

les te komen geven op Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk.<br />

Het hoefde maar net zo lang totdat<br />

ze iemand anders gevonden hadden. Er is<br />

<strong>in</strong> die tijd veel veranderd op één d<strong>in</strong>g na:<br />

ik ben er nog steeds. In deze tijd hebben<br />

we op de speeltu<strong>in</strong> een heel nieuw clubgebouw<br />

gebouwd met de groep vrijwilligers.<br />

Alleen de betonplaat is door een<br />

professioneel bedrijf gestort. We hebben<br />

met de groep vrijwilligers een nieuw ontwerp<br />

voor de speeltu<strong>in</strong> gemaakt en voor<br />

een deel zelf uitgevoerd.<br />

We hebben veel d<strong>in</strong>gen op de speeltu<strong>in</strong><br />

gedaan zoals toen nog Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag<br />

met een voorbereid<strong>in</strong>g van ongeveer een<br />

maand, de avondvierdaagse, fietspuzzeltocht<br />

en o.a. een deel van ons maandblad<br />

met daar<strong>in</strong> een rubriek waar mensen van<br />

buiten de speeltu<strong>in</strong> een stukje schreven<br />

over hun connectie met de speeltu<strong>in</strong>, zoiets<br />

als deze rubriek eigenlijk.<br />

Ik woon ondertussen <strong>in</strong> Ommoord, maar<br />

ik ben nog steeds blij met mijn b<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

met <strong>Overschie</strong>, met al zijn mooie d<strong>in</strong>gen<br />

en m<strong>in</strong>der mooie d<strong>in</strong>gen. En natuurlijk<br />

heb ik ook zo mijn wensen voor <strong>Overschie</strong>.<br />

Het zijn twee grote wensen en een<br />

heleboel kle<strong>in</strong>tjes, maar laat ik mij beperken<br />

tot de twee grote. De grootste wens is<br />

dat er ergens een potje wordt gevonden<br />

met héél veel geld, zodat mensen en k<strong>in</strong>deren<br />

met een beperk<strong>in</strong>g veel beter mee<br />

kunnen doen op de diverse verenig<strong>in</strong>gen.<br />

Verder zou ik wensen dat er bij ons op de<br />

speeltu<strong>in</strong> een aantal vrijwilligers bij zou<br />

komen, zodat we weer elke dag open<br />

konden gaan. Want het wordt steeds<br />

gevaarlijker op de straat en de k<strong>in</strong>deren<br />

moeten veilig kunnen spelen.<br />

Ik ga het stokje overdragen aan Bas Van<br />

Dijk: hij is weliswaar een oud-<strong>in</strong>woner van<br />

<strong>Overschie</strong>, maar wel een <strong>Overschie</strong>ënaar<br />

<strong>in</strong> hart en nieren.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Bij de Grote Kerk<br />

De gang der grote kerken is <strong>in</strong> voorbije tijden<br />

bekender dan de kerken zelf en niet door God bepaald:<br />

eerst <strong>in</strong> de glorie, daarna door een grote brand<br />

verwoest, opnieuw gebouwd, waarna de glorie groter<br />

terugkeert dan daarvoor, omdat het geloof behouden blijft<br />

zo laat geschiedenis haar sporen...<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

<strong>in</strong>middels heeft het afgenomen brandgevaar de<br />

dreig<strong>in</strong>g van vernietig<strong>in</strong>g verdreven, maar nadert snel<br />

een nieuw verval:<br />

ondanks met man en macht, met vrouw en vreugd,<br />

met hier en daar ook nog wat jeugd, raken de gangen<br />

bij het tellen langzaam m<strong>in</strong>der <strong>in</strong> getal<br />

zo laat geschiedenis haar sporen...<br />

edoch historie en cultuur, zij zullen handhaven<br />

de bouwkunst buiten glanst <strong>in</strong> blijvende bewonder<strong>in</strong>g<br />

en b<strong>in</strong>nen weet zij zich de hoeder van het werk<br />

van componist en muzikant, bereiders van een<br />

andere vorm van kunst, die <strong>in</strong> de grote kerken<br />

vaak als hemels wordt ervaren<br />

zo luidt geschiedenis haar sporen...<br />

Wegshoppen – cartoon Ad Oskam


Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

k<strong>in</strong>deropvang<br />

Rotterdamseweg 223 (naast TU wijk)<br />

06-23189364 / 015 3646271<br />

kdvhoeveackerdijk.nl<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl


Tennispark OverdeSchie verkocht!<br />

E<strong>in</strong>d dit jaar valt def<strong>in</strong>itief “het net” voor tennispark Overdeschie. Met enorm veel <strong>in</strong>zet en plezier hebben wij de afgelopen<br />

11 jaar het tennispark geëxploiteerd. Het huidige ledenaantal van 200 (waarvan slechts 100 leden uit <strong>Overschie</strong>) is onvoldoende<br />

om het tennispark open te houden.<br />

Zoals bekend bij de leden, gaan wij nog tot e<strong>in</strong>d 2023 onverm<strong>in</strong>derd enthousiast door. Daarnaast v<strong>in</strong>den wij het belangrijk<br />

dat onze leden goed terecht komen op een van de andere tennispark <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g.<br />

Alle tennisparken <strong>in</strong> de directe omgev<strong>in</strong>g<br />

hebben vanaf januari 2024 plaats om<br />

nieuwe leden op te nemen. TP Blijdorp,<br />

RacketSportSchiedam en TP Spier<strong>in</strong>gshoek<br />

kunnen zelfs alle leden gezamenlijk<br />

huisvesten. Rond <strong>Overschie</strong> liggen b<strong>in</strong>nen<br />

een staal van 1500 meter nog 4 andere<br />

tennisparken (zie kaartje).<br />

(overzichtskaart tennisparken als pdf<br />

bijgeleverd graag de onderstaande regel<br />

onder foto)<br />

1=tennispark OverdeSchie<br />

2=Unilever/NS/Nedlloyd<br />

3= TP Blijdorp<br />

In 2017 hebben wij de buurt, leden en<br />

wijkraad al op de hoogte gebracht van<br />

het nijpende ledentekort. Met name de<br />

buurt is gevraagd vooral lid te worden<br />

en wij stonden open voor <strong>in</strong>itiatieven en<br />

suggesties om het park f<strong>in</strong>ancieel gezond<br />

te kunnen houden. Wij hebben hier geen<br />

reacties of aanmeld<strong>in</strong>gen op gekregen.<br />

Daarnaast zijn wij nooit benaderd met<br />

opbouwende ideeën of concrete voorstellen,<br />

ook niet door andere sportondernemers.<br />

S<strong>in</strong>ds midden jaren 90 hebben verschillende<br />

eigenaren zich stuk gebeten op het<br />

ledentekort. In elf jaar tijd hebben wij ons<br />

met ziel en zaligheid <strong>in</strong>gezet en veel gedaan:<br />

van het organiseren van tennislessen,<br />

cl<strong>in</strong>ics, toernooien en jeugdkampen<br />

tot het realiseren van de baanverlicht<strong>in</strong>g.<br />

Wij waren ervan overtuigd het tij te kunnen<br />

keren maar het is ons helaas ook niet<br />

gelukt meer leden naar Tennispark Overdeschie<br />

te trekken.<br />

Hierbij willen wij ook graag onze leden<br />

bedanken die ons door de jaren heen<br />

trouw zijn gebleven en aan onze activiteiten<br />

hebben meegedaan. Daarnaast ons<br />

team van personeel en loyale vrijwilligers<br />

Frans en Dimitri. Wij kijken met trots terug<br />

op wat wij wel hebben bereikt en zullen<br />

met opgeheven hoofd het hek sluiten!<br />

Het tennispark met enkele uitgelichte hoogtepunten -<br />

Foto: Tennispark OverdeSchie<br />

Inmiddels is het parkterre<strong>in</strong> verkocht aan<br />

NU Projectontwikkel<strong>in</strong>g BV uit Den Haag.<br />

Mocht u de verdere ontwikkel<strong>in</strong>gen willen<br />

volgen, dan kan dat via de participatiewebsite<br />

van NU Projectontwikkel<strong>in</strong>g<br />

BV www.participatieparkoverdeschie.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

7<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

!


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

MEUBELSTOFFEERDERIJ<br />

Welkom bij<br />

Wij stofferen vakkundig en betaalbaar stoelen,<br />

fauteuils, kussens etc. Ook kun je bij ons het blockpr<strong>in</strong>ten<br />

ontdekken.<br />

Bel even en kom gezellig langs om onze collectie<br />

meubelstoffen te bekijken of voor een leuke workshop.<br />

06 486 365 01<br />

Bovendijk 153<br />

Bus<strong>in</strong>esspark Hoog Zestienhoven<br />

3045 PD Rotterdam<br />

www.stoelen-stempels.nl<br />

<strong>in</strong>fo@stoelen-stempels.nl<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g oedeem en<br />

fysiotherapie en kanker<br />

(Vacature)<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

Barba Udo<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Jema<strong>in</strong>e Esveldt<br />

drs. Joris Huijser<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl


BOOS<br />

Van pr<strong>in</strong>ses tot slav<strong>in</strong><br />

Kom langs op het Vrouwen event:<br />

Van pr<strong>in</strong>ses tot slav<strong>in</strong> op zondag<br />

24 september. Kom genieten van<br />

een hapje en een drankje, terwijl je<br />

meer ontdekt over de rijke geschiedenis<br />

van Afro-zwarte, Latijns-Amerikaanse<br />

en Inheems-Indiaanse<br />

vrouwen.<br />

Een verhaal over lijden en een gebroken<br />

geest. Ooit een pr<strong>in</strong>ses, maar<br />

nu een slav<strong>in</strong>. Haar leven op zijn kop.<br />

Geconfronteerd met pijn en ontber<strong>in</strong>gen.<br />

Zij gaf nooit op, maar vond<br />

nooit vrede. Haar strijd gaat door.<br />

Een her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g aan kracht <strong>in</strong> het<br />

aangezicht van wreedheid.<br />

Ben jij ook van men<strong>in</strong>g dat er verander<strong>in</strong>g<br />

nodig is om de problemen<br />

onder de Afro-zwarte vrouwen aan<br />

te pakken? Deze bijzondere presentatie,<br />

met diverse sprekers, biedt een<br />

verhelderende blik op de mogelijke<br />

oploss<strong>in</strong>gen!<br />

Vul het Google docs-formulier <strong>in</strong> om je<br />

aan te melden: https://forms.gle/pze-<br />

5VJAmeAeuGpfN8<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Datum: 24 september 2023<br />

Locatie: Hoge Schiehof 39, 3042 AZ<br />

Rotterdam (Bibliotheek)<br />

Titel: Van Pr<strong>in</strong>ses tot Slav<strong>in</strong><br />

Tijd: 13:00 - 19:00 uur<br />

Colofon<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> -<br />

B.O.O.S<br />

De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Tijdens de zomerperiode t/m 18 augustus<br />

<strong>in</strong>loopspreekuur iedere d<strong>in</strong>sdag en donderdag<br />

van 10.00 tot 13.00 uur.<br />

Telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren:<br />

tel. 06 57351475<br />

www.bewonersorganisatieoverschie.nl<br />

bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

BOOS<br />

9<br />

Stadzicht zoekt vrijwilligers<br />

Laurens Stadzicht is een Wonen met<br />

Zorg locatie voor ouderen met dementie.<br />

Stadzicht is altijd op zoek naar vrijwilligers.<br />

Op dit moment zijn vooral<br />

vrijwilligers nodig die willen helpen <strong>in</strong><br />

de huiskamers en/ of maatje willen zijn<br />

voor bewoners met we<strong>in</strong>ig of geen netwerk.<br />

Misschien is dit iets voor u?<br />

activiteiten. Voor maatjes zoekt Stadzicht<br />

altijd naar een goede match tussen<br />

bewoner en vrijwilliger: welke overeenkomsten<br />

delen zij met elkaar? Hobby’s<br />

bijvoorbeeld, of gewoontes, geboorteland/-plaats<br />

of woonwijk.<br />

Heeft u <strong>in</strong>teresse om u als vrijwilliger <strong>in</strong> te<br />

zetten bij Stadzicht? U kunt contact opnemen<br />

met Ingrid Franken via de mail, i.<br />

reekers@laurens.nl of via de receptie van<br />

Stadzicht: 010-332<strong>68</strong>00.<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Stadzicht ligt aan de rand van <strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> een groen omgev<strong>in</strong>g. Voor bewoners<br />

van Stadzicht is het heel fijn om bekende<br />

gezichten om zich heen te hebben:<br />

familie en naasten, medewerkers én vrijwilligers.<br />

We proberen de dag zo prettig<br />

mogelijk <strong>in</strong> te vullen, samen met en voor<br />

de bewoners.<br />

Huiskamer<br />

In de huiskamers gaat het vooral om<br />

huiselijke activiteiten. Bijvoorbeeld met<br />

elkaar koffie dr<strong>in</strong>ken, krant lezen, een<br />

praatje maken en andere kle<strong>in</strong>e huiselijke


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’


Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht september 2023<br />

Museum <strong>Overschie</strong> open tijdens Open Monumentendagen 9 en 10 september<br />

In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 september is Museum <strong>Overschie</strong> op beide dagen gratis te bezoeken van<br />

12 tot 17 uur. Het thema dit weekend is ‘Levend Erfgoed’.<br />

Bezoek de vaste tentoonstell<strong>in</strong>g en de expositie over turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g, en/ of kom luisteren naar mooie concerten.<br />

Het historische deel van het museum<br />

aan de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat staat op<br />

de lijst van rijksmonumenten: een extra<br />

goede reden om mee te doen met Open<br />

Monumentendagen.<br />

Exposities<br />

Naast de vaste expositie is er <strong>in</strong> tentoonstell<strong>in</strong>gsruimte<br />

‘De Melkfabriek’ een <strong>in</strong>teressante<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g over turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g. Vroeger<br />

werd <strong>in</strong> de veengebieden rondom <strong>Overschie</strong><br />

(en op andere plaatsen) turf gewonnen. Turf<br />

was belangrijk als brandstof voor huishoudens<br />

en bedrijven. Door de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g ontstonden<br />

diepe waterplassen, die met molens<br />

zijn drooggemalen. Zo ontstonden polders<br />

waar koeien liepen. Bij <strong>Overschie</strong> zijn die polders<br />

<strong>in</strong>middels getransformeerd tot de bedrijventerre<strong>in</strong>en<br />

Spaanse Polder en Noordwest<br />

en het vliegveld Rotterdam Airport.<br />

Hoe men de turf precies won, welk gereedschap<br />

mensen daarbij gebruikten en wat dit<br />

alles betekende voor het <strong>Overschie</strong>se landschap<br />

is uitgebreid te bekijken bij deze boeiende<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g.<br />

Wandel- en fietsroute langs<br />

24 monumenten<br />

Bezoekers kunnen <strong>in</strong> het museum ook een<br />

exemplaar ophalen van een wandel/fietsroute<br />

langs de 24 monumenten die b<strong>in</strong>nen de grenzen<br />

van de voormalige gemeente <strong>Overschie</strong><br />

liggen. De ‘Wandel/fietsroute langs de monumenten<br />

van <strong>Overschie</strong>’ voert je o.a. langs<br />

Landgoed De Tempel aan de Delftweg. Dit<br />

landgoed wordt s<strong>in</strong>ds enkele jaren beheerd<br />

door Natuurmonumenten. Natuurmonumenten<br />

biedt hier gratis wandel<strong>in</strong>gen aan van 45<br />

m<strong>in</strong>uten. Er is een mobiel <strong>in</strong>fopunt met vrijwilligers<br />

en er staat een foodtruck. Meer <strong>in</strong>fo is<br />

o.a. hier te v<strong>in</strong>den:<br />

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/polder-schieveen/agenda/<br />

Kaart van de Oost-Abtspolder met de door turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g<br />

ontstane plassen - Foto: Collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

Wie maakt de lekkerste pudd<strong>in</strong>g?<br />

Er zijn zo veel kant en klare toetjes te<br />

koop, dat niet veel mensen nog zelf<br />

pudd<strong>in</strong>g maken. Daar moet verander<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> komen, v<strong>in</strong>den de vrijwilligers van<br />

museum <strong>Overschie</strong>. Daarom een wedstrijd:<br />

kom op 3 september langs met<br />

een zelfgemaakte pudd<strong>in</strong>g en wie weet<br />

w<strong>in</strong> jij een prachtige pudd<strong>in</strong>gvorm! Als<br />

je er bent, bekijk dan niet alleen de grote<br />

Turfexpositie, maar ook de collectie oude<br />

(antieke) pudd<strong>in</strong>gvormen.<br />

Het museum v<strong>in</strong>dt levend erfgoed net<br />

zo belangrijk als historische spullen. Al<br />

die pudd<strong>in</strong>gvormen van het museum<br />

moeten daarom toch echt eens gebruikt<br />

worden. Ze zijn er <strong>in</strong> allerlei vormen en<br />

materialen. De meeste pudd<strong>in</strong>gvormen<br />

zijn van aardewerk, maar het museum<br />

heeft ook koperen en zelfs ijzeren vormen.<br />

De meeste vormen zijn versiert met<br />

van alles en nog wat, vooral met dieren<br />

en bloemen.<br />

De wedstrijd<br />

Kom op zondagmiddag 3 september om<br />

15.00 uur met je zelfgemaakte pudd<strong>in</strong>g<br />

naar het museum. Een deskundige jury<br />

zoekt de lekkerste en mooiste pudd<strong>in</strong>g<br />

uit, maar: ook bezoekers kunnen proeven!<br />

De w<strong>in</strong>naar krijgt een prachtige pudd<strong>in</strong>gvorm,<br />

en alle deelnemers ontvangen<br />

een authentiek 19 e eeuws recept.<br />

Je mag een mooie kookpudd<strong>in</strong>g maken<br />

met bijvoorbeeld bitterkoekjes of lange<br />

v<strong>in</strong>gers, of zo’n doorzichtige, lillende<br />

gelat<strong>in</strong>epudd<strong>in</strong>g met mooie vruchten<br />

er<strong>in</strong>. Een toefje slagroom, een scheutje<br />

alcohol: het mag allemaal, maar geen<br />

verslavende middelen. Versier<strong>in</strong>gen, liefst<br />

eetbaar, zijn natuurlijk ook van belang als<br />

je de mooiste pudd<strong>in</strong>g wilt maken.<br />

Leen een vorm<br />

Wil je meedoen maar heb je zelf geen<br />

pudd<strong>in</strong>gvorm? Kom er dan eentje lenen<br />

bij het museum: dat heeft er heel wat!<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. K<strong>in</strong>deren en jongeren t/m 18 jaar gratis toegang.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11


Verschillende soorten<br />

Lam<strong>in</strong>aat Quick Step Creo<br />

Visgraat olie eik rustiek<br />

per m² v.a.<br />

per m²<br />

€ 62,50<br />

€ 17,50<br />

€ 52,50<br />

• Dikte: 7 mm<br />

• Formaat: 1200 x 190 mm<br />

• Formaat: 600 x 150 mm<br />

Wicanders<br />

Kurkvloer Moment<br />

Verschillende soorten<br />

PVC vloeren Floor Life Click<br />

per m² v.a.<br />

€ 32,50<br />

per m² v.a.<br />

€ 49,50<br />

• Dikte: 10,5 mm<br />

• Formaat: 905 x 295<br />

• Dikte: 5,5 mm<br />

• Formaat: 1220 x 180<br />

Eik rustiek<br />

Verouderd eiken<br />

per m² v.a. € 66,50<br />

€ 59,50<br />

per m² € 47,50<br />

€ 39,50<br />

• Dikte: 14 mm<br />

• Formaat: 1900 x 190<br />

• Dikte: 10 mm<br />

• Breedte: 158 mm<br />

Rubo Parket<br />

Stadhoudersweg 130<br />

3039 CM Rotterdam<br />

Tel: 010 466 78 79<br />

Meer dan 300 vloeren onl<strong>in</strong>e<br />

www.ruboparket.nl


WMO radar<br />

WMO Voorrwoord radar en <strong>in</strong>houd<br />

13<br />

13


•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Enge plekken schouw<br />

Tijdens de vakantie op, woensdag 26 juli, g<strong>in</strong>gen leden van de wijkraad<br />

samen met medewerkers van Stadsbeheer, Toezicht & Handhav<strong>in</strong>g en<br />

de wijk agenten op schouw <strong>in</strong> de wijk. Op basis van meld<strong>in</strong>gen van bewoners<br />

werd er op drie locaties <strong>in</strong> de wijk gestopt die mensen als eng<br />

ervaren.<br />

De locaties waar gestopt werd waren: het tunneltje aan het e<strong>in</strong>de van de<br />

Schansweg, de Baanwegtunnel en het viaduct onder de snelweg A20 bij<br />

voetbalverenig<strong>in</strong>g HWD, ook het stuk fiets- en voetpad van het viaduct<br />

tot aan de brug naar de gevangenis werd meegenomen.<br />

Op alle locaties werd bekeken of aanpass<strong>in</strong>g van de verlicht<strong>in</strong>g het<br />

veiligheidsgevoel kan verhogen, of dat bosschages gesnoeid moeten<br />

worden om de plekken m<strong>in</strong>der eng te maken. Voor de Baanwegtunnel<br />

is ook nadrukkelijk naar de staat van het fietspad gekeken en bij de<br />

Schanswegtunnel hoe voorkomen kan worden dat er graffiti op de<br />

verlicht<strong>in</strong>g komt.<br />

Foto: Arthur Snijders<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

Foto: Shutterstock<br />

Advies over verkamer<strong>in</strong>g<br />

Voor <strong>Overschie</strong> worden steeds vaker vergunn<strong>in</strong>gen afgegeven voor<br />

won<strong>in</strong>gvorm<strong>in</strong>g, won<strong>in</strong>gsplits<strong>in</strong>g en kamerverhuur. Er is vraag naar<br />

meer won<strong>in</strong>gen en dus loont het om <strong>in</strong> bestaande panden kle<strong>in</strong>ere<br />

wooneenheden te creëren. Dit leidt ook tot negatieve effecten, zoals<br />

een hogere parkeerdruk <strong>in</strong> de betreffende straten, een hoog verloop<br />

waardoor er m<strong>in</strong>der sociale samenhang is <strong>in</strong> de buurt en slechte woonomstandigheden<br />

door soms veel te kle<strong>in</strong>e won<strong>in</strong>gen. De wijkraad heeft<br />

hier zorgen over en ontvangt ook negatieve signalen van bewoners. Wij<br />

hebben daarom ongevraagd advies uitgebracht waar<strong>in</strong> wij het college<br />

vragen om kritisch te kijken of het verantwoord is om vergunn<strong>in</strong>gen<br />

voor won<strong>in</strong>gvorm<strong>in</strong>g, won<strong>in</strong>gsplits<strong>in</strong>g en kamerverhuur af te geven.<br />

Oost-Sidel<strong>in</strong>ge<br />

De wijkraad heeft een update gevraagd over de flats op de Oost-<br />

Sidel<strong>in</strong>ge. Deze staan nu al heel lang leeg en worden er niet beter op.<br />

Het blijkt dat de sloop wordt vertraagd vanwege een proces bij de Raad<br />

van State van een monumentenvertegenwoordiger, om sloop te voorkomen.<br />

Ondanks dat traject wordt al wel gewerkt aan een nieuw ontwerp,<br />

waar<strong>in</strong> ongeveer net zoveel won<strong>in</strong>gen terugkomen als er waren,<br />

voornamelijk sociale huurwon<strong>in</strong>gen.<br />

Wij schrokken van het laatste ontwerp voor de nieuwbouw, omdat er niets<br />

aan de huidige belev<strong>in</strong>g – een hoge grijze muur – verandert. We hebben<br />

een ongevraagd advies aan het college gegeven. Bijzondere her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

aan het oude gebouw kunnen best op een bescheiden, maar respectvolle<br />

manier <strong>in</strong> het nieuwe gebouw worden verwerkt, maar wij hebben<br />

benadrukt dat deze ontwikkel<strong>in</strong>g juist een kans is om met een verfrissend<br />

ontwerp te komen en er een prettige buurt van te maken.<br />

Foto: Ron Pluijm


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

september 2023<br />

Hoera voor de hub<br />

en gelukkig en gezond opgroeien.<br />

Hier gaat Wijkraad <strong>Overschie</strong> samen<br />

met bewoners, organisaties<br />

uit de wijk en de gemeente mee<br />

aan de slag. Met elkaar hebben ze<br />

ervoor gezorgd dat het wijkakkoord<br />

er ligt. De gemeenteraad heeft alle<br />

wijkakkoorden officieel vastgesteld.<br />

Om dit vast te leggen, krijgen alle<br />

39 wijken <strong>in</strong> Rotterdam een specia-<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Foto: Jan van der Meijde<br />

<strong>Overschie</strong> viert mijlpalen! De Wijkhub<br />

is vanaf 1 september open en<br />

het wijkakkoord ligt er.<br />

Bij Wijkhub <strong>Overschie</strong> aan de Abtsweg<br />

26 werken medewerkers van<br />

de gemeente en wijkpartners. Het<br />

is een ontmoet<strong>in</strong>gsplek, een soort<br />

huiskamer, waar u terecht kunt met<br />

alle vragen aan de gemeente. Ook<br />

voor een gesprek met de wijkagent<br />

of als u af wilt spreken met een<br />

wijkraadslid, kunt u hier terecht.<br />

U kunt de Wijkhub zo b<strong>in</strong>nenstappen,<br />

het is niet nodig om een afspraak<br />

te maken.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie en de<br />

open<strong>in</strong>gstijden op www.rotterdam.<br />

nl/wijkhub.<br />

Gezond en gelukkig<br />

Een andere mijlpaal: het wijkakkoord<br />

ligt er. De belangrijkste<br />

punten zijn het verbeteren van de<br />

kwaliteit van de woonomgev<strong>in</strong>g;<br />

een beter en gezonder leven; een<br />

hoger veiligheidsgevoel; het ontwikkelen<br />

een aantrekkelijk centrum<br />

le stoeptegel. De eerste tegel wordt<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> gelegd.<br />

Said Kasmi<br />

Vanaf september zijn wethouders<br />

aan een wijk verbonden als vast<br />

aanspreekpunt. Om zo het contact<br />

tussen de gemeente en de wijk te<br />

versterken. Voor <strong>Overschie</strong> is Said<br />

Kasmi (wethouder Onderwijs, Cultuur<br />

en Evenementen) de wijkwethouder.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op www.<br />

rotterdam.nl/overschie of mail naar<br />

Gebied<strong>Overschie</strong>@rotterdam.nl.<br />

‘Als je alert bent, zie je meer’<br />

Foto: Arnoud Verhey<br />

Wie van wandelen houdt èn van de<br />

eigen buurt: kom bij het buurtpreventieteam<br />

Park 16Hoven. Het team<br />

staat <strong>in</strong> de startblokken en zoekt<br />

wijkgenoten die willen aanhaken.<br />

Een buurtpreventieteam is voor de<br />

gemeente en de politie ‘de ogen<br />

en oren’ van de wijk. Een groep<br />

van actieve bewoners loopt rondes<br />

door de wijk en kijkt om zich heen<br />

wat beter kan.<br />

‘In Park 16Hoven wonen veel jonge<br />

gez<strong>in</strong>nen’, vertelt bewoner Aartie<br />

die het buurtpreventieteam startte.<br />

‘Vorig jaar waren er straatroven op<br />

k<strong>in</strong>deren, waarbij kett<strong>in</strong>gen en telefoons<br />

zijn buitgemaakt. Er moest<br />

iets gebeuren. Dus heb ik met de<br />

gemeente contact gezocht om een<br />

team op te zetten.’<br />

Op pad<br />

Verschillende bewoners meldden<br />

zich aan en kregen onder andere<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g van een oud- agent: waar<br />

let je op en hoe spreek je mensen<br />

aan tijdens zo’n ronde.<br />

Aartie: ‘We lopen nu met een vast<br />

clubje. Maar dat doen we alleen als<br />

er <strong>in</strong>cidenten zijn geweest, zoals de<br />

straatroven en <strong>in</strong>braken. We willen<br />

structureel met het buurtpreventieteam<br />

op pad.’<br />

Ze roept dan ook op: ‘Houdt u van<br />

wandelen, van de buurt en heeft u<br />

tijd om af en toe mee te lopen? Kom<br />

bij het team. We zoeken een mix<br />

van mensen. Van gepensioneerden<br />

tot ouders van tieners en jonge k<strong>in</strong>deren<br />

en hondenbezitters.<br />

Tijdens de rondes letten we op vuil-<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Zestienhovensekade<br />

september 2023<br />

nis naast de conta<strong>in</strong>er, kapotte lantaarns,<br />

een autoraam dat nog open<br />

staat, we houden afgelegen plekken<br />

waar k<strong>in</strong>deren spelen <strong>in</strong> de gaten en<br />

je maakt praatjes met bewoners. We<br />

hebben korte lijnen met de gemeente<br />

en de politie. Als je alert bent, zie<br />

je meer. Met elkaar zorgen we voor<br />

een schone en veilige buurt.’<br />

Aanmelden<br />

Heeft u <strong>in</strong>teresse? Mail dan naar<br />

buurtpreventiepark16hoven@gmail.<br />

com.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op Buurtpreventie<br />

| Rotterdam<br />

Fase 2 werkzaamheden Zestienhovensekade gestart<br />

Vanaf 14 augustus tot e<strong>in</strong>d mei 2024<br />

is aannemer EVS Infrabouw weer<br />

gestart met fase 2 van de werkzaamheden<br />

Afkoppelen van regenpijp<br />

Het klimaat verandert. Extreem<br />

weer komt steeds vaker voor en er<br />

Vuilnis ophalen<br />

De bovengrondse conta<strong>in</strong>ers blijven<br />

bereikbaar.<br />

aan de Zestienhovensekade. valt meer neerslag <strong>in</strong> korte tijd. Rot-<br />

Het riool tussen het Neel Gijsenpad terdam kan al dat water niet alleen Informatie<br />

Bereikbaarheid en parkeren<br />

Blijf op de hoogte via de BouwApp<br />

en de kruis<strong>in</strong>g Waar we bij Naaktgeboren<br />

aan het werk zijn, kan rijdend opvangen verkeer <strong>in</strong> de openbare We adviseren ruimte. u de BouwApp Tijdens de te werkzaamheden downloaden. worden<br />

wordt vervangen. de straat niet Vanwege <strong>in</strong>. Met de borden bouw leiden We hebben we het de hulp Daar<strong>in</strong> van Rotterdammers<br />

tijdelijke dus hard nodig: Dat koppel doet u uw zo: rehouden<br />

door eigenarenbrieven die<br />

sturen we het de laatste bewoners nieuws op over de hoogte het ge-<br />

verkeer om. Ook kunt u er niet parkeren.<br />

project.<br />

van de huizen Helaas op is de er geen ‘Schiewerf’ mogelijkheid voor<br />

hebben de parkeerplekken eerder gestarte op werkzaamheden<br />

een andere plaats. genpijp af en vang neerslag • Download op de uw BouwApp huis-aan-huis via de App- verspreid of worden.<br />

Playstore of scan de QR-code;<br />

Vuilnis<br />

stil gelegen.<br />

ophalen<br />

eigen terre<strong>in</strong> op. Zo<br />

•<br />

voorkomen<br />

Typ: ‘Groot<br />

we<br />

Onderhoud<br />

Bewoners<br />

Zestienhovensekade<br />

kunnen ook de<br />

–<br />

BouwApp<br />

De bovengrondse conta<strong>in</strong>ers blijven wateroverlast. bereikbaar. Ook u West’; kunt hieraan downloaden en daar<strong>in</strong> zoeken op<br />

• Selecteer het project Zestienhovensekade;<br />

Riool voor vuil én schoon water een bijdrage leveren!<br />

‘Groot Onderhoud Zestienhovensekade-West’<br />

om de voortgang en<br />

Geveltu<strong>in</strong>en<br />

• Klik op ‘Volgen’.<br />

In de straat Een wordt tu<strong>in</strong>tje een vlak gescheiden<br />

langs uw gevel, Bij is een sommige ideale won<strong>in</strong>gen en panden<br />

rioolstelsel manier aangebracht: om water van een hoosbuien riool is af de te afvoer voeren. van het Voor vuile elke en schone nieuwe fase het ontvangt laatste nieuws u ook een te volgen. Voor<br />

Wilt u een geveltu<strong>in</strong>tje aanleggen? Dit is uw papieren brief. Achtergrond<strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>dt u<br />

voor schoon kans. water Geef en het een aan riool de omgev<strong>in</strong>gsmanager voor water ook te door, scheiden. op www.rotterdam.nl/zestienhovensekade.<br />

Dat kunt u verdere vragen en opmerk<strong>in</strong>gen<br />

vuil water. dan Het maken regenwater we een dat mooi op randje doen voor u. door Let op: uw regenpijp van het kan er contact gezocht worden met<br />

een geveltu<strong>in</strong> kan alleen als er nog 2 meter<br />

Contactpersoon voor vragen<br />

straat valt, trottoir komt over <strong>in</strong> het blijft. schoonwaterriool<br />

Meer <strong>in</strong>fo: www.rotterdam.<br />

vuilwaterriool af te koppelen. Heeft u vragen U of opmerk<strong>in</strong>gen? omgev<strong>in</strong>gsmanager Neem dan Lilian Nijz<strong>in</strong>k<br />

en nl/geveltu<strong>in</strong>en het waterafvoer . vanuit<br />

de huizen wordt aangesloten op het<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

v<strong>in</strong>dt hierover meer contact <strong>in</strong>formatie op met op omgev<strong>in</strong>gsmanager via 010-307 18 17 Lilian of via e-mail zes-<br />

Nijz<strong>in</strong>k. Zij is uw contactpersoon, via Lilian<br />

www.rotterdam.nl/afkoppelen. tienhovensekade@deomgev<strong>in</strong>gs-<br />

kunt u contact leggen met de<br />

vuilwaterriool. Woont Het u direct schone aan regenwater<br />

de Zestienhovensekade verb<strong>in</strong>der.nl (bereikbaar tijdens<br />

gemeente en de aannemer.<br />

gaat niet<br />

waar<br />

meer<br />

wij gaan<br />

naar<br />

werken?<br />

de waterzuiver<strong>in</strong>g.<br />

In de plaats werkzaamheden daarvan dient voor het uw huis Rijdend verkeer kan 17.00 tijdens uur de via<br />

Dan ontvangt<br />

Bereikbaarheid en<br />

Lilian<br />

parkeren<br />

is bereikbaar op<br />

werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur).<br />

u b<strong>in</strong>nenkort nog een brief over wat<br />

werkdagen van 08.00 uur tot<br />

bijvoorbeeld tu<strong>in</strong> betekenen. voor grondwateraanvull<strong>in</strong>g,<br />

wat bomen en planten <strong>in</strong> parkeren is niet mogelijk. deomgev<strong>in</strong>gsverb<strong>in</strong>der.nl.<br />

Borden De werkzaamheden worden <strong>in</strong><br />

Dit is de zogenoemde werkzaamheden de Telefoon straat niet 010-307 <strong>in</strong> en 18 Faser<strong>in</strong>g 17 of via<br />

eigenarenbrief.<br />

e-mail zestienhovensekade@<br />

droge tijden Faser<strong>in</strong>g goed kunnen gebruiken.<br />

En op<br />

leiden het verkeer om. Helaas zijn 4 fasen uitgevoerd conform onderstaande<br />

faser<strong>in</strong>gskaart.<br />

Het werk voeren we uit <strong>in</strong> vier fasen.<br />

Onderstaand<br />

deze manier<br />

de<br />

voorkomen<br />

faser<strong>in</strong>gskaart.<br />

er geen mogelijkheden voor tijdelijke<br />

we ook wateroverlast.<br />

parkeerplekken.<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Legenda<br />

Fase 2A - maandag 14-8-23 t/m d<strong>in</strong>sdag 24-10-23 – huisnummers 235 t/m 271<br />

Fase 2B - woensdag 25-10-2023 t/m vrijdag 22-12-2023 – huisnummers 229 t/m 16<br />

Fase 2C - maandag 8-1-2024 t/m vrijdag 5-4-2024 – huisnummers 163 t/m 121<br />

Fase 2D - maandag 8 april 2024 t/m vrijdag 3 mei 2024 - kruis<strong>in</strong>g t.h.v. huisnummer 115<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Kenmerk: 23/0012585 AS23/06284<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter<br />

www.rotterdam.nl


Hele gegrilde kip met bakje<br />

appelmoes voor<br />

€ 9,99<br />

Broodjes grillworst voor<br />

€ 5,95<br />

Bestellen via Thuisbezorgd.nl.<br />

Afhalen mogelijk.<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

Burg. Baumannlaan 134 A - 3042 AE Rotterdam - tel. 06-42369564<br />

Heb je last van:<br />

haaruitval, dunner wordend haar,<br />

kalende plekken, broos haar of<br />

plotsel<strong>in</strong>g haarverlies en zoek je een<br />

oploss<strong>in</strong>g voor dit probleem?<br />

Kijk snel op www.hairlabs.nl voor de<br />

beste producten en laat ons je<br />

helpen!<br />

Het beste voor je haar.<br />

www.de-vlasfabriek.nl<br />

Rotterdam-<br />

<strong>Overschie</strong>:<br />

de<br />

Midden-Delfland<br />

Verenig<strong>in</strong>g<br />

komt naar<br />

je toe!<br />

maandag 25 september 2023<br />

De Midden-Delfland Verenig<strong>in</strong>g doet veel voor het mooie, open<br />

landschap van het Midden-Delflandgebied, waar je kunt wandelen,<br />

fietsen, skaten, varen, kortom genieten van rust en natuur.<br />

Wat speelt er zich allemaal af op de grens tussen stad en land?<br />

Voorzitter Koos Karssen gaat je hierover vertellen. De toegang<br />

is gratis, wij trakteren.<br />

Wees welkom op maandag 25 september vanaf 19.30 uur <strong>in</strong><br />

Theater In de Lugt, De Lugt 17, 3043 CJ Rotterdam.<br />

Voor de organisatie is het fijn om te weten op hoeveel mensen<br />

kan worden gerekend. We zien je aanmeld<strong>in</strong>g graag tegemoet<br />

via secretariaat@middendelflandverenig<strong>in</strong>g.nl of telefonisch op<br />

06-42105407 (Bereikbaar op maandag en woensdag).<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op www.middendelflandverenig<strong>in</strong>g.nl<br />

19.30 uur Inloop met koffie/thee.<br />

20.00 uur Midden-Delfland Verenig<strong>in</strong>g<br />

Voorzitter Koos Karssen vertelt over doel en<br />

activiteiten van de verenig<strong>in</strong>g.<br />

20.30 uur Lancer<strong>in</strong>g themanummer Midden-Delfkrant,<br />

getiteld Dilemma’s & Midden-Delfland.<br />

20.40 uur Een drankje tijdens de pauze.<br />

21.00 uur Presentatie Buitenplaats De Tempel<br />

De Tempel behoort tot de laatst bewaarde<br />

buitenplaatsen aan de Schie. De buitenplaats<br />

is e<strong>in</strong>d 17 e eeuw gesticht om de onrustige<br />

stad te ontvluchten. Tegenwoordig is<br />

De Tempel een publiek park en kan iedereen<br />

er ontspann<strong>in</strong>g zoeken. Cynthia Meulenkamp<br />

van Natuurmonumenten vertelt er hier alles<br />

over.<br />

21.40 uur Afsluit<strong>in</strong>g met een drankje.<br />

Fiets-, wandel- en vaarroutes zijn aanwezig<br />

om mee te nemen. Houd de website (www.<br />

middendelflandverenig<strong>in</strong>g.nl) <strong>in</strong> de gaten<br />

voor actuele <strong>in</strong>formatie.<br />

Tot maandagavond 25 september!<br />

Midden-Delfland<br />

Verenig<strong>in</strong>g


Extra aandacht voor <strong>Overschie</strong><br />

Van d<strong>in</strong>sdag 5 tot en met zaterdag 9 september zorgt gemeente Rotterdam extra voor <strong>Overschie</strong>.<br />

We houden er een soort zomerschoonmaak. We verhelpen kle<strong>in</strong>e gebreken en maken<br />

de straat brandschoon. U v<strong>in</strong>dt ons op straat zodat u vragen kunt stellen of uw ideeën delen.<br />

We ontmoeten u dan graag! Samen met<br />

u bepalen we wat er beter kan <strong>in</strong> de wijk.<br />

Waar kunnen bijvoorbeeld tegels recht<br />

gelegd worden, of waar kan het fleuriger?<br />

Melden? Kom bij ons langs<br />

Is er iets kapot of onveilig? Of bent u juist<br />

heel tevreden? Misschien wilt u samen<br />

met uw buren een plantenschaal <strong>in</strong> uw<br />

straat aanvragen en zelf onderhouden.<br />

Of heeft u last van overhangend groen?<br />

Meld het bij de gemeente.<br />

U v<strong>in</strong>dt ons hier:<br />

D<strong>in</strong>sdag 5 september, 14.00-16.30 op de<br />

Burg. Baumannlaan hoek met Baanweg:<br />

Hier staan we met een balie voor u klaar,<br />

voor uw meld<strong>in</strong>gen en vragen;<br />

Woensdag 6 september, 14.00-16.30<br />

uur op het Saenredample<strong>in</strong>:<br />

Spelletjesmiddag voor jong en oud <strong>in</strong> het<br />

kader van een schone straat. Rond 14.30<br />

uur gratis openlucht theatervoorstell<strong>in</strong>g<br />

‘De Schone Zwaan’. De gemeente staat er<br />

met een balie voor al uw vragen;<br />

Donderdag 7 september, 14.00-16.30 uur<br />

op de Abtsweg ter hoogte van de doorgang<br />

richt<strong>in</strong>g Buttervlietstraat:<br />

Pop-up milieupark, lever hier uw oude<br />

droogrek, kapotte waterkoker of nog<br />

bruikbare spullen <strong>in</strong>. U kunt kle<strong>in</strong>e spullen<br />

of kr<strong>in</strong>gloopgoederen <strong>in</strong>leveren die<br />

u zelf kunt tillen of die <strong>in</strong> een boodschappentas<br />

passen. Ook glas, karton, textiel,<br />

metaal, chemisch afval, verfblikken en<br />

batterijen kunt u hier kwijt. Aan het e<strong>in</strong>de<br />

van dag gaat het <strong>in</strong>gezamelde afval naar<br />

het milieupark waar het afval gescheiden<br />

wordt <strong>in</strong>geleverd.<br />

Bankstellen, kasten of andere grote spullen<br />

kunt u hier niet <strong>in</strong>leveren. Dat is grofvuil,<br />

dat brengt u naar Milieupark aan het<br />

Melanchtonweg 139.<br />

Ook staan handhavers voor u klaar <strong>in</strong> een<br />

mobiele toezichtpost. Hier spreken we u<br />

graag voor uw vragen en meld<strong>in</strong>gen;<br />

Zaterdag 9 september, 9.00-11.00 uur<br />

bij de conta<strong>in</strong>ers op de hoek van de<br />

Duyvesteynstraat / van Noortwijckstraat:<br />

Een comb<strong>in</strong>atie van een grofvuil-actie<br />

door Buurt Bestuurt, voor grote spullen<br />

zoals banken. En een pop-up milieupark<br />

voor kle<strong>in</strong>ere spullen en chemisch afval,<br />

verfblikken en batterijen.<br />

U kunt altijd ook iets melden via de MeldR<br />

app: https://www.rotterdam.nl/meldr.<br />

Doe mee aan de grote schoonmaak van <strong>Overschie</strong> -<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

19<br />

Parijs <strong>in</strong> het park<br />

Op 1 oktober waait er <strong>in</strong> Park Zestienhoven een zacht Frans briesje. Kom vooral langs en wentel je<br />

nog even <strong>in</strong> vakantiegevoel. Kom picknicken, schilderen, jeu de boules spelen en/ of muziek maken.<br />

Tenm<strong>in</strong>ste, als het mooi weer is! Hieronder staat alles dat je weten moet.<br />

Wanneer: op zondag 1 oktober a.s. van<br />

12 tot 4 uur… maar alleen bij GOED weer!<br />

Waar: Park 16Hoven<br />

Wie: Iedereen die z<strong>in</strong> heeft buiten <strong>in</strong> de<br />

zon te picknicken - doe je lunch <strong>in</strong> een tas<br />

en leg je kleed om 12 uur op het gras!<br />

Wat: Montmartre <strong>in</strong> het park - neem een<br />

krukje en wat teken-of schilderspullen<br />

mee en kijk eventueel de kunst af bij een<br />

andere kunstenaar. Vraag en krijg een tip<br />

of aanwijz<strong>in</strong>g terwijl je bezig bent. Plezier<br />

op papier!<br />

Activiteiten: Petanque/Jeu de boules.<br />

Zelf een buitenspel meenemen naar het<br />

park is een goed idee.<br />

Wil je meedoen op de jeu de boulesbaan/banen?<br />

Schrijf je dan vooraf <strong>in</strong> bij sticht<strong>in</strong>gbipz@<br />

gmail.com (Bewoners In Park 16Hoven).<br />

O, La, La: Mocht je je toch nog vervelen….<br />

kom dan muziek spelen! Muziek maakt<br />

alles vrolijker, dus studeer een (Frans?)<br />

melodietje <strong>in</strong> op je <strong>in</strong>strument of kom<br />

een chanson (mee-) z<strong>in</strong>gen: laat je horen<br />

op 1 oktober!<br />

Tot slot nog een keer: het gaat ALLEEN<br />

door bij goed weer!


de Groene<br />

<strong>Overschie</strong>se<br />

Herfst activiteiten 2023<br />

Lekker buiten zijn en genieten van het mooie<br />

herfst seizoen waar we nu naartoe gaan. Een<br />

seizoen waar<strong>in</strong> de bomen en planten hun<br />

bladeren loslaten en waar wij ook <strong>in</strong> mee kunnen<br />

bewegen.<br />

Wandel of fiets de routes van de Groene<br />

<strong>Overschie</strong>se of doe mee met de groene herfst<br />

activiteiten en geniet van dit seizoen!<br />

Heeft u de plattegrond al?<br />

In de lente en zomer heeft u al eerder programmer<strong>in</strong>g kunnen<br />

zien van <strong>in</strong>itiatieven die zich aangesloten hebben bij de Groene<br />

<strong>Overschie</strong>se. De plattegrond is huis aan huis verspreid, heeft u<br />

hem nog niet? De kaart is gratis op te halen bij Wijkgebouw De<br />

Halte, het Gebiedskantoor aan de Burgemeester Baumannlaan<br />

of Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

1<br />

2<br />

Open Monumentendag<br />

de Tempel 10 september, 10:30,<br />

12:00, 13:30 en 15:00 uur<br />

Maak kennis met dit unieke parkbos <strong>in</strong><br />

Rotterdam-<strong>Overschie</strong>. Ontsnap even aan<br />

de drukte van alledag en wandel mee<br />

over de eeuwenoude lanen en romantische<br />

sl<strong>in</strong>gerende paden. De boswachters<br />

Foto: Marike Kras<br />

bieden gratis wandel<strong>in</strong>gen aan en laten je alle bijzonderheden<br />

zien. Gezamenlijk herbergt de buitenplaats op dit moment maar<br />

liefst 16 rijksmonumenten, van de bruggen en hekken tot de<br />

tu<strong>in</strong>beelden en van het koetshuis tot de theekoepel, alles om de<br />

status van de vorige bewoners te verhogen. Laat je meeslepen<br />

door het verhaal over de geschiedenis van deze vroeg<br />

18e-eeuwse buitenplaats!<br />

Locatie: West Abtspolderweg<br />

Aanmelden via: www.natuurmonumenten.nl/agenda Filter bij<br />

Waar: Buitenplaats De Tempel, verschillende tijdstippen, gratis<br />

Rommelmarkt<br />

Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk<br />

16 september, 12:00 - 16:00 uur<br />

Rommelmarkt waarbij k<strong>in</strong>deren op een kleedje hun spulletjes<br />

kunnen verkopen en volwassenen een tafel kunnen huren voor<br />

€5,00. Voor meer <strong>in</strong>formatie: stuur een mail naar<br />

schiewijk@gmail.com. Iedereen is van harte welkom.<br />

Locatie: Sidel<strong>in</strong>gepad 10 Meer <strong>in</strong>formatie: www.schiewijk.nl<br />

3<br />

Plantenmarkt<br />

VTV Blijdorp<br />

16 september, 10:00 - 15:00 uur<br />

Planten uit <strong>Overschie</strong>? Kom naar de volkstu<strong>in</strong> om een kijkje te<br />

nemen en er tegen een kle<strong>in</strong> prijsje allerlei vaste planten aan te<br />

schaffen. Locatie: <strong>Overschie</strong>se Kleiweg 728, Vrije <strong>in</strong>loop<br />

Lancer<strong>in</strong>g gedrukte kaart<br />

Op 21 juni is de plattegrond officieel gelanceerd <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> van<br />

Museum <strong>Overschie</strong>. Wat een opkomst! Veel partijen die op de<br />

kaart staan waren aanwezig en ook van wijkbewoners kwamen<br />

enthousiaste reacties op de plattegrond en dit <strong>in</strong>itiatief. Er was<br />

een ontdekk<strong>in</strong>gstocht door de tu<strong>in</strong> met een wildpluk workshop,<br />

georganiseerd door het Steilrand festival rondom de expositie<br />

‘Toen, Turven & de Waarheid’. Wat was het fijn om elkaar <strong>in</strong> het<br />

groen te ontmoeten, te leren wat het groen te bieden heeft en te<br />

genieten van het mooie weer.<br />

4<br />

Een broodje met je buur<br />

WMO radar<br />

28 september, 12:00 - 13:30 uur<br />

Ken jij je wijk? Kom samen met je buurman of buurvrouw lunchen<br />

<strong>in</strong> de Halte. Ook alleen ben je welkom. Deelname gratis.<br />

Opgeven bij Jacquel<strong>in</strong>e Neuteboom: 06 11 20 54 94.<br />

Locatie: Hoge schiehof 39, Vrije <strong>in</strong>loop<br />

5<br />

Vogelspotten <strong>in</strong> de herfst<br />

Belevenisboerderij<br />

Schieveen<br />

8 oktober, 13:00 - 16:00 uur<br />

Op het Rotterdams platteland v<strong>in</strong>den<br />

het hele jaar door vogels een plekje.<br />

Ook <strong>in</strong> deze koude maanden zijn er<br />

nog verbaz<strong>in</strong>gwekkend veel vogels te<br />

zien. Met onze vrijwillige boswachter<br />

Foto: Sytze Jongma<br />

Wiel stru<strong>in</strong> je door de polders van Rotterdam, op zoek<br />

naar bijzondere vogels zoals de watersnip. Locatie:<br />

Oude Bovendijk 220 Aanmelden via: www.natuurmonumenten.<br />

nl/agenda. Filter bij Waar: Polder Schieveen. € 10,- leden: € 7,-


1 NMF<br />

1 NMF Kamermuziekfestival:<br />

Kamermuziekfestival:<br />

Buitenconcert van De<br />

Bezett<strong>in</strong>g<br />

de Tempel 7 oktober om 13:00 en 15:00 uur<br />

Wandel met de vrijwillige boswachters over Buitenplaats De<br />

Tempel. Onderweg word je getrakteerd door prachtige<br />

muziek van het Rotterdamse muziekcollectief De Bezett<strong>in</strong>g<br />

Speelt. Dit muziekcollectief maakt kamermuziek op het hoogst<br />

mogelijke niveau met een steeds wisselend ensemble. Juist die<br />

verschillende comb<strong>in</strong>aties van <strong>in</strong>strumenten bieden een rijke<br />

variatie <strong>in</strong> klank. We sluiten af met een prachtig e<strong>in</strong>dconcert <strong>in</strong><br />

de barokke voortu<strong>in</strong> van het statige hoofdgebouw. 6 Wereldreis per schip<br />

Locatie: West Abtspolderweg<br />

Aanmelden via agenda: www.natuurmonumenten.nl/agenda<br />

filter bij Waar: Buitenplaats De Tempel. € 25,- leden: € 17,50<br />

Buitenconcert Edson Ensemble<br />

de Tempel 8 oktober om 11:00 en 13:30 uur<br />

Wandel met de vrijwillige boswachters over Buitenplaats De<br />

Tempel. We sluiten af met een prachtig e<strong>in</strong>dconcert <strong>in</strong> de<br />

barokke voortu<strong>in</strong> van het statige hoofdgebouw. Het concert<br />

wordt verzorgd door Het Edson Ensemble uit Amsterdam. Met<br />

een unieke comb<strong>in</strong>atie van <strong>in</strong>strumenten heeft het ensemble een<br />

bijzonder jazzgeluid.<br />

Locatie: West Abtspolderweg<br />

Aanmelden via agenda: www.natuurmonumenten.nl/agenda<br />

filter bij Waar: Buitenplaats De Tempel. € 25,- leden: € 17,50<br />

FCB-HWD 31 oktober, 14:00 - 16:00 uur<br />

Shantykoor Barend Fox laat ons als alle zeemanshaven zien.<br />

Kom ook naar het Shantykoor en z<strong>in</strong>g mee!<br />

Locatie: Taludweg 5, Vrije <strong>in</strong>loop<br />

Vervolg Polderpad<br />

Polderpad<br />

Polderpad<br />

5<br />

Naar Delft<br />

Polder Schieveen<br />

A13<br />

Delftse Schie<br />

1<br />

P<br />

<strong>Overschie</strong>se<br />

plassen<br />

2<br />

Vervolg<br />

Steilrand<br />

Rotterdamse Schie<br />

3<br />

Steilrand<br />

Naar<br />

Midden-Delfland<br />

4<br />

Schie-Schiekanaal<br />

Paadje van<br />

Duizend tree<br />

Naar Rotterdam centrum<br />

Delfshavense Schie<br />

6<br />

A20<br />

Naar R


Activiteitenagenda Buurvrienden september 2023<br />

Gratis 55+ sportieve en sociale activiteiten op d<strong>in</strong>sdagmiddag bij vv HWD<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

13.30 - 14.00 uur – Gezamenlijk INLOOP gratis koffie en<br />

voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten<br />

14.00 - 15.00 uur – In groepen Wandelvoetbal, DELEEDIES,<br />

Sjeudeboel, Legpuzzelen, museum, gasten<br />

15.00 -16.00 uur – Gezamenlijk Happy Ouder Uurtje Activiteiten.<br />

Artiesten, Bands, koren<br />

16.00 -16.30 uur – Gezamenlijk UITLOOP Op de foto met<br />

artiesten. Napraten activiteiten, Opruimen<br />

Woensdag 13.30 – 16.00 uur – Klaverjasclub o.l.v. Hennie<br />

Jozee (deelname 1 euro)<br />

Donderdag 19.00 – 20.00 uur – Wandelvoetbal. Aansluitend<br />

7-7 voetbal, klaverjassen en (na)kaarten.<br />

Zaterdag 2 sept. – open<strong>in</strong>g NIEUWE 2 e kunstgrasveld door<br />

wethouder Faouzi Achbar<br />

D<strong>in</strong>sdag 5 sept. – 11.00-16.00 uur – Wandelvoetbaltoernooi<br />

5 jarig bestaan - zangeres Monique van Beers<br />

D<strong>in</strong>sdag 12 sept. – 15.00-16.00 uur – Spanje FERNANDEZ<br />

<strong>Overschie</strong> RIJSDIJK surprise PARTY. Sangria / Tapas<br />

D<strong>in</strong>sdag 19 sept. – 15.00-16.00 uur – Dj Marian Beatles<br />

middag Vrijdag 22 sept. – 20.00-24.00 uur – klaverjassen.<br />

Iedereen prijs 2 wisselbekers opgeven bij Fred of Marian<br />

D<strong>in</strong>sdag 26 sept. – 15.00-16.00 uur – Wereldreis Rusland<br />

met Russisch ensemble<br />

Coörd<strong>in</strong>ator groep BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD<br />

E-mail: Hvanluijpen@gmail.com<br />

Plann<strong>in</strong>g en aanspreekpunten Leny Hopman (lenyhopman@gmail.com)<br />

en Henny van Luijpen (hluijpen@gmail.<br />

com)<br />

22<br />

Open<strong>in</strong>g nieuwe 2e kunstgrasveld bij<br />

FCB-HWD (Het Witte Dorp)<br />

Hans van Luijpen, coörd<strong>in</strong>ator groep Buurvrienden <strong>Overschie</strong> HWD<br />

Voor en na de vakantieperiode is er<br />

hard doorgewerkt aan de Taludweg 5<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Ten eerste aan de fusie<br />

tussen HWD en FC Banlieue. Ten tweede<br />

aan de oplever<strong>in</strong>g van het 2e nieuwe<br />

kunstgrasveld. Zaterdag 2 september<br />

start het nieuwe voetbalseizoen<br />

bij FCB-HWD dan ook met een feestje.<br />

Wethouder Faouzi Achbar, nauw betrokken<br />

bij de fusie, opent dan het<br />

nieuwe grasveld.<br />

De afgelopen 1,5 jaar werkten FCB en<br />

HWD achter de schermen hard om hun<br />

sportieve en sociale activiteiten te bundelen.<br />

Nu is er een nieuwe, vitale verenig<strong>in</strong>g<br />

voor <strong>in</strong>woners uit <strong>Overschie</strong> en<br />

de regio. Hier kunnen zij een leven lang<br />

actief of passief bezig zijn en zich veilig en<br />

thuis voelen.<br />

Optimaal gebruik velden<br />

Bestuur, leden en vrijwilligers van HWD<br />

en FSCB kunnen trots zijn op het bereikte<br />

resultaat: een fusie zonder ruzie. Dit<br />

betekent een uitbreid<strong>in</strong>g met ongeveer<br />

100 jeugdleden, aangevuld met bestaande<br />

en nieuwe jeugd- en seniorelftallen<br />

van HWD. Ook andere voetballiefhebbers,<br />

zoals vv Voorwaarts, krijgen aan<br />

de Taludweg een gastvrij onthaal: Zij<br />

spelen hun competitiewedstrijden op<br />

zondag ook <strong>in</strong> seizoen 2023/2024 aan de<br />

Taludweg. Dit alles bij elkaar betekent dat<br />

de (kunstgras)velden optimaal gebruikt<br />

worden.<br />

En ze zijn nog niet klaar, daar aan de<br />

Taludweg. Want ook de grote renovatie<br />

van kleedkamers, kant<strong>in</strong>e en opslagruimte<br />

is heel belangrijk voor de voetbalafdel<strong>in</strong>g.<br />

B<strong>in</strong>nen twee jaar moet ook deze klus<br />

klaar zijn.<br />

Buurvrienden<br />

FCB-HWD besteedt veel aandacht aan<br />

sportieve en sociale activiteiten voor<br />

ouderen. Dit doet de club met de groep<br />

‘Buurvrienden <strong>Overschie</strong>’. De activiteiten<br />

zijn vooral op de d<strong>in</strong>sdag- en woensdagmiddagen;<br />

de buurvrienden studeren op<br />

verdere mogelijkheden.


FISCAAL FAKE NEWS<br />

Er is de laatste maanden heel veel media-aandacht voor de Rotterdamse familie Van der Vorm. U weet wel: de familie die<br />

onder andere het nieuwe beeld “Moments Conta<strong>in</strong>ed” voor het Centraal Station heeft betaald.<br />

Wat is er aan de hand? De familie Van der<br />

Vorm heeft <strong>in</strong> totaal ongeveer 800 miljoen<br />

(!) geschonken aan goede doelen <strong>in</strong><br />

Rotterdam. Prachtig toch? Maar de NRC<br />

heeft ontdekt dat dat geld ‘via <strong>in</strong>gewikkelde<br />

constructies vanuit belast<strong>in</strong>gparadijzen’<br />

komt. En daar blijft het niet bij:<br />

de familie ontwijkt volgens de krant via<br />

brievenbusfirma’s op zonnige eilanden<br />

op grote schaal belast<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Nederland.<br />

De ongeïnformeerde lezer zou zomaar<br />

kunnen denken dat het hier een heuse<br />

gangsterfamilie betreft wiens weldoenerij<br />

slechts een façade is om hun maffiose<br />

praktijken te verbergen.<br />

Trouw en de Volkskrant schrijven dit<br />

nieuws vrolijk over <strong>in</strong> een herhal<strong>in</strong>g van<br />

zetten: de familie Van der Vorm ontwijkt<br />

belast<strong>in</strong>g! En dan gaat mijn fiscale hart<br />

natuurlijk sneller kloppen. Zou het echt?<br />

Of is hier sprake van fake news?<br />

Betaalt de familie echt geen w<strong>in</strong>stbelast<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> Nederland? Onz<strong>in</strong>! HAL Investments<br />

- het bedrijf van de familie – is<br />

eigenaar van onder meer Coolblue, FD<br />

Media Groep, Ahrend, Boskalis en Vopak.<br />

Nederlandse bedrijven die gewoon <strong>in</strong><br />

Nederland 25,8% vennootschapsbelast<strong>in</strong>g<br />

betalen. De nettow<strong>in</strong>st die HAL krijgt<br />

van alle deelnem<strong>in</strong>gen wordt uite<strong>in</strong>delijk<br />

onder <strong>in</strong>houd<strong>in</strong>g van 8,3% dividendbelast<strong>in</strong>g<br />

ondergebracht <strong>in</strong> een trust op Curaçao.<br />

Waarna het, <strong>in</strong> elk geval gedeeltelijk,<br />

wordt teruggesluisd naar de diverse<br />

goede doelen. Je mag van alles v<strong>in</strong>den<br />

van een trust <strong>in</strong> een warm land, maar roepen<br />

dat de familie 0 euro belast<strong>in</strong>g betaalt,<br />

is dus gewoon onwaar. En een kwaliteitskrant<br />

onwaardig.<br />

Dan stelt de Volkskrant dat de pater familias<br />

Mart<strong>in</strong> van der Vorm ook nog eens<br />

26,9% <strong>in</strong>komstenbelast<strong>in</strong>g ontduikt omdat<br />

hij <strong>in</strong> Monaco woont. Je kunt daar<br />

ethisch van alles van v<strong>in</strong>den (ik v<strong>in</strong>d het<br />

eerlijk gezegd altijd een beetje armoedig<br />

als miljardairs alleen vanwege de belast<strong>in</strong>g<br />

emigreren), maar het is volstrekt<br />

legaal. Wie <strong>in</strong> een belast<strong>in</strong>gparadijs wil<br />

wonen, mag dat. Het wordt pas echt<br />

problematisch als de emigratie alleen op<br />

papier bestaat (her<strong>in</strong>nert u zich Guus Hidd<strong>in</strong>k<br />

nog? “Woonde” <strong>in</strong> Monaco, maar zijn<br />

tandenborstel stond bij zijn vriend<strong>in</strong> <strong>in</strong> de<br />

badkamer <strong>in</strong> Amsterdam-Zuid). Maar wie<br />

feitelijk <strong>in</strong> Monaco woont – en dus niet <strong>in</strong><br />

Nederland – hoeft <strong>in</strong> Nederland geen belast<strong>in</strong>g<br />

te betalen.<br />

Kortom: de familie Van der Vorm doet <strong>in</strong>derdaad<br />

aan belast<strong>in</strong>goptimalisatie maar<br />

blijft daarbij – voor zover af te leiden uit<br />

de publicaties – volledig b<strong>in</strong>nen de juridische<br />

lijnen. Bij mij overheerst het beeld<br />

van een familie die Rotterdam <strong>in</strong> cultureel<br />

en maatschappelijk opzicht enorm vooruithelpt.<br />

Zonder enig eigenbelang en<br />

zonder borstklopperij. Hulde!<br />

Vestig<strong>in</strong>g Schiedam Jan van Galenstraat 14 | 3115 JG Schiedam | 010 426 19 56<br />

MRVO.NL<br />

Drs. Jeroen de Vos Rb<br />

MRVO Accountants Belast<strong>in</strong>gadviseurs<br />

T 010-426 19 56<br />

jeroendevos@mrvo.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

23<br />

Lezers delen<br />

<strong>Overschie</strong> foto’s<br />

In de vorige <strong>editie</strong> riepen we lezers op om<br />

hun mooiste <strong>Overschie</strong> foto’s te delen. Een<br />

aantal lezers deed dat en komende <strong>editie</strong>s<br />

zullen we deze plaatsen <strong>in</strong> het magaz<strong>in</strong>e. De<br />

foto’s komen ook wisselend op de website<br />

<strong>Natuurlijk</strong><strong>in</strong><strong>Overschie</strong>.nl.<br />

Bijgaande foto is van Dirk van Noort, die het<br />

voorjaar vastlegde met zicht op de Plass<strong>in</strong>gel<br />

en de leun<strong>in</strong>g van het voormalige zwembad..<br />

Foto: Dirk van Noort


Weer goed en betaalbaar wonen aan<br />

de Oost-Sidel<strong>in</strong>ge – maar wanneer?<br />

Ben je het afgelopen jaar over de Oost Sidel<strong>in</strong>ge gelopen of gereden? Dan vielen de dichtgetimmerde flatgebouwen je vast<br />

op. De historische gevels zijn <strong>in</strong>teressant, maar nu vallen de gebouwen helaas vooral op door de graffiti. Waarom staan de<br />

flats zo lang leeg? En wat gaat er mee gebeuren? Woonstad legt het uit.<br />

Wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De vier flatgebouwen aan de Oost-Sidel<strong>in</strong>ge (nummers 17A tot<br />

en met 87D) zijn van won<strong>in</strong>gcorporatie Woonstad Rotterdam.<br />

S<strong>in</strong>ds vorig jaar april staan de woongebouwen leeg. Lege flats<br />

hebben geen positief effect op de buurt. Helaas kan het niet<br />

anders.<br />

Kle<strong>in</strong>e kamers, slecht geïsoleerd en niet gezond<br />

De flatgebouwen zijn <strong>in</strong> 1952 gebouwd. In totaal staan er 144<br />

sociale huurwon<strong>in</strong>gen aan de Oost-Sidel<strong>in</strong>ge, allemaal drie- of<br />

vierkamerwon<strong>in</strong>gen van 64m2 en 73m2. Het probleem is dat<br />

de won<strong>in</strong>gen hele kle<strong>in</strong>e slaapkamers, keukens en badkamers<br />

hebben. De keuken en badkamer zijn zo kle<strong>in</strong>, dat er niet eens<br />

een wasmach<strong>in</strong>e <strong>in</strong> past.<br />

won<strong>in</strong>gen, waar het fijn wonen is. Daarom kiest Woonstad ervoor<br />

om de 144 sociale huurwon<strong>in</strong>gen te slopen. Het plan is om<br />

ongeveer 150 nieuwe sociale huurwon<strong>in</strong>gen terug te bouwen.<br />

Historische waarde<br />

Erfgoedverenig<strong>in</strong>g het Cuypersgenootschap wil niet dat de vier<br />

flatgebouwen worden gesloopt. Zij v<strong>in</strong>den dat de gevels een<br />

cultuurhistorische waarde hebben door de versier<strong>in</strong>gen die<br />

erop zitten (zie foto). De verenig<strong>in</strong>g is een rechtszaak begonnen<br />

tegen de gemeente Rotterdam. Na verlies van deze zaak is de<br />

verenig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> hoger beroep gegaan. Dat vertraagt de sloop.<br />

Foto: Woonstad<br />

24<br />

S<strong>in</strong>ds 1952 is er maar één keer groot onderhoud uitgevoerd: <strong>in</strong><br />

1977 zijn de kozijnen aan de voorkant vervangen voor kozijnen met<br />

isolatieglas en geluiddempende ventilatieroosters. Maar de won<strong>in</strong>gen<br />

zijn slecht geïsoleerd, zowel wat warmte betreft als geluid. Wat<br />

het nog moeilijker maakt is dat de flats direct naast snelweg A13<br />

liggen: dat veroorzaakt herrie en een slechte luchtkwaliteit.<br />

Won<strong>in</strong>gen vervangen<br />

En toch… het zijn wél betaalbare huurwon<strong>in</strong>gen. Die kunnen<br />

we goed gebruiken <strong>in</strong> de stad. Daarom onderzocht Woonstad<br />

<strong>in</strong> 2015 of de flatgebouwen konden blijven. Er is onderzocht wat<br />

renovatie zou opleveren en wat dit kost. Het bleek dat slopen<br />

beter is dan renoveren. Dat heeft drie redenen. Ten eerste kunnen<br />

er iets meer nieuwe won<strong>in</strong>gen voor <strong>in</strong> de plaats komen. Ten<br />

tweede voldoen de nieuwe won<strong>in</strong>gen aan de huidige eisen van<br />

ruimte, isolatie en duurzaamheid. Ten derde is het veel goedkoper<br />

om nieuwbouw <strong>in</strong> de toekomst te onderhouden.<br />

Nieuwbouw zorgt dus voor betere en toekomstbestendigere<br />

De gemeente Rotterdam heeft besloten dat de flatgebouwen<br />

geen gemeentelijk monument worden en dat ze gesloopt mogen<br />

worden. Woonstad, de eigenaar van de flatgebouwen, is<br />

het hiermee eens. Maar eerst moet de Raad van State de zaak<br />

behandelen. Wanneer? Dat is nog niet bekend. Wel is al duidelijk<br />

dat, als de flats gesloopt mogen worden, de cultuurhistorische<br />

waarde voldoende moet terugkomen <strong>in</strong> de nieuwbouw. De gemeente<br />

moet dat beoordelen.<br />

Voorbereid<strong>in</strong>gen gestart na vertrag<strong>in</strong>g<br />

Beg<strong>in</strong> 2018 is Woonstad gestart met het verhuizen van de huurders<br />

van Oost-Sidel<strong>in</strong>ge. Halverwege 2020 zijn alle huurders<br />

verhuisd naar een nieuwe won<strong>in</strong>g. Lege won<strong>in</strong>gen zijn tijdelijk<br />

verhuurd, omdat Woonstad weet dat een leeg gebouw niet fijn<br />

is voor de buurt. Maar s<strong>in</strong>ds 1 april 2022 zijn ook de tijdelijke<br />

huurders vertrokken. Woonstad had toen willen starten met de<br />

sloop, maar dat kon niet.<br />

B<strong>in</strong>nen de gemeente Rotterdam was geen eensgez<strong>in</strong>dheid over


waar de nieuwbouw aan moest voldoen<br />

en hoe de cultuurhistorische waarde <strong>in</strong> de<br />

nieuwbouw moest worden verwerkt. Dat<br />

zorgt voor vertrag<strong>in</strong>g. En dan is er nog de<br />

rechtszaak bij de Raad van State.<br />

Wel zijn de voorbereid<strong>in</strong>gen voor de<br />

sloop gestart. Het asbest is verwijderd en<br />

gas, water en elektra zijn afgesloten. Ook<br />

de keukens, badkamers en toiletten zijn<br />

al weggehaald.<br />

Op weg naar nieuwe, goede sociale<br />

huurwon<strong>in</strong>gen<br />

Woonstad en de gemeente Rotterdam<br />

werken nu aan het ontwerp van de nieuwe<br />

won<strong>in</strong>gen. Dat ontwerp moet e<strong>in</strong>d<br />

2023 af zijn. De won<strong>in</strong>gen blijven leeg tot<br />

ze gesloopt worden, maar wanneer dat<br />

gebeurt, is nog niet duidelijk. Dat is pas<br />

bekend na de rechtszaak en nadat de<br />

gemeente heeft bepaald welke onderdelen<br />

uit de oudbouw terug moeten<br />

komen <strong>in</strong> de nieuwbouw. Hopelijk<br />

kunnen mensen hier dan weer snel<br />

betaalbaar en goed wonen!<br />

Zie je iets? Meld het dan<br />

Zie je d<strong>in</strong>gen rond de flatgebouwen<br />

gebeuren waardoor je je onveilig voelt<br />

of die niet <strong>in</strong> de haak zijn? Meld het bij de<br />

politie of bij Woonstad Rotterdam. Is er<br />

geen spoed? Bel dan de politie op 0900-<br />

8844. Zij zijn 7 dagen per week, 24 uur per<br />

dag bereikbaar. Bel bij spoed altijd 112.<br />

Heb je vragen aan Woonstad Rotterdam?<br />

Bel tijdens kantooruren naar<br />

010 440 88 00 of stuur een e-mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@woonstadrotterdam.nl. Of ga naar<br />

de projectpag<strong>in</strong>a www.woonstadrotterdam.nl/oost-Sidel<strong>in</strong>ge<br />

Voor vragen aan de gemeente Rotterdam<br />

kun je mailen naar starrenburg-kouwenhoekso@rotterdam.nl.<br />

Wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

25<br />

De flats aan de Oost-Sidel<strong>in</strong>ge<br />

Foto: Ron Pluijm


Atletiek cl<strong>in</strong>ics voor kids blijven een succes<br />

Ilse van der Bilt<br />

Snelle benen, verre sprongen en rode koppies: tientallen jonge sporters genoten ook deze zomervakantie van de Atletiekmiddagen<br />

<strong>in</strong> Speeltu<strong>in</strong> Levenslust. Het was een leuke kennismak<strong>in</strong>g met de sport en voor sommigen zelfs een opstap naar meer.<br />

Foto’s: Aad van Dijk<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

26<br />

Van estafette tot verspr<strong>in</strong>gen<br />

Een uur lang lieten k<strong>in</strong>deren op de<br />

woensdagmiddagen zien wat ze konden.<br />

Een estafettewedstrijd maakt ieder k<strong>in</strong>d<br />

wel fanatiek. Zat er niet zo’n snelheidsduivel<br />

<strong>in</strong>? Dan was kogelstoten een leuke<br />

uitdag<strong>in</strong>g. En de absolute favoriet van allemaal:<br />

verspr<strong>in</strong>gen. Het ene persoonlijke<br />

record na het andere werd verbroken!<br />

Waarom deze cl<strong>in</strong>ics?<br />

Vrijwilligers organiseren de cl<strong>in</strong>ics s<strong>in</strong>ds<br />

2016. En dat doen zij niet zomaar. Aad<br />

van Dijk: ‘Voetbal is een heel populaire<br />

sport. Je ziet het overal om je heen. Zelf<br />

sport ik heel graag, maar <strong>in</strong> voetbal heb<br />

ik geen <strong>in</strong>teresse. Misschien is dat voor<br />

sommige k<strong>in</strong>deren ook wel zo. Daarom<br />

v<strong>in</strong>d ik het belangrijk om te laten zien dat<br />

er ook andere leuke sporten zijn, zoals<br />

atletiek. Het mooie van atletiek v<strong>in</strong>d ik<br />

de veelzijdigheid. Je kunt bijvoorbeeld<br />

spr<strong>in</strong>ten, werpen met de foamspeer en<br />

nog veel meer.’<br />

Atletiek <strong>in</strong> Rotterdam<br />

Soms volgen k<strong>in</strong>deren na een atletiek<br />

cl<strong>in</strong>ic een proefles bij Rotterdam Atletiek.<br />

Dat is extra leuk, want dit was van 1960<br />

tot 2015 de baan waar ook Aad atletiek<br />

deed. Je v<strong>in</strong>dt Rotterdam Atletiek trouwens<br />

<strong>in</strong> Blijdorp, op een kwartiertje afstand<br />

van <strong>Overschie</strong>.<br />

Sowieso zit je <strong>in</strong> Rotterdam goed als het<br />

om atletiek gaat. De gemeente heeft<br />

deze sport een ‘topsportstatus’ gegeven.<br />

Dit betekent dat hier alle mogelijkheden<br />

tot je beschikk<strong>in</strong>g staan, mocht je heel<br />

veel talent hebben.<br />

Dank aan vrijwilligers, Speeltu<strong>in</strong> Levenslust<br />

en ouders!<br />

Naast Aad ook dank aan Kasper Tukker<br />

en R<strong>in</strong>us van der Starre voor hun <strong>in</strong>zet.<br />

Speeltu<strong>in</strong> Levenslust daarnaast voor de<br />

gastvrijheid en de gratis limonade na<br />

afloop. En waar zijn we zonder alle fantastische<br />

ouders die hun k<strong>in</strong>deren kwamen<br />

brengen? Of belangrijker nog, aanmoedigen!<br />

Ouders daarom ook bedankt!<br />

Judokamp <strong>Overschie</strong> 2023<br />

Net voor de zomervakantie organiseerde Judo010 een judokamp voor 27 jonge judoka’s uit <strong>Overschie</strong>.<br />

Ze zaten met elkaar op een scout<strong>in</strong>glocatie <strong>in</strong> de buurt. De k<strong>in</strong>deren werden een heel weekend lang<br />

bestookt met opdrachten en spelletjes, en ook de bonte avond ontbrak niet.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> waren er judolessen, maar dat was zeker niet het<br />

enige dat de k<strong>in</strong>deren deden. Nick Peperkoorn, oprichter van<br />

de judoverenig<strong>in</strong>g vertelt: “Op deze laagdrempelige manier<br />

kunnen de k<strong>in</strong>deren elkaar ook buiten de dojo treffen. Op deze<br />

manier leren ze elkaar beter kennen. Wat normaal <strong>in</strong> de dojo gebeurt,<br />

wordt hier op een andere locatie toegepast. Sportiviteit,<br />

behulpzaamheid en plezier komen ruim aan bod.”<br />

Dit jaar g<strong>in</strong>g een record aantal k<strong>in</strong>deren mee. Mede dankzij de<br />

hulp van een aantal enthousiaste ouders en <strong>Overschie</strong>se ondernemers<br />

was het een zeer geslaagd weekend!<br />

K<strong>in</strong>deren vanaf 5 jaar zijn van harte welkom! www.judo010.nl<br />

Ook op judo?<br />

Voor geïnteresseerden: Judo010 tra<strong>in</strong>t op woensdag en vrijdag.<br />

Deelnemers zomerkamp Judo010 - Foto: Judo010


Lekker sporten na je vakantie<br />

Aad van Dijk<br />

De vakantie is voorbij en dat is een mooie gelegenheid om weer te gaan bewegen. Loopgroep <strong>Overschie</strong> heeft een goede<br />

balans gevonden, met eerst oefen<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de zaal (spierversterkend) en daarna werk aan je conditie met hardlopen <strong>in</strong> Park<br />

16Hoven. Ook werk je aan je looptechniek, heel belangrijk bij het hardlopen. De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g duurt alles bij elkaar een uur -<br />

voor de meesten best te doen.<br />

D<strong>in</strong>sdag 5 september start de beg<strong>in</strong>nerscursus.<br />

Voor € 25 kun je zes weken lang,<br />

twee keer <strong>in</strong> de week, op d<strong>in</strong>sdag- en<br />

donderdagavond meedoen.<br />

Lekker <strong>in</strong> je vel<br />

Je kunt ook zonder hardloopervar<strong>in</strong>g<br />

meedoen, want de tra<strong>in</strong>er houdt reken<strong>in</strong>g<br />

met ieders mogelijkheden. Het<br />

maakt ook niet uit hoe oud je bent. Toch<br />

sluiten de laatste tijd meer jongeren zich<br />

bij de loopgroep aan. Er blijkt steeds meer<br />

bewustzijn te komen voor het belang van<br />

bewegen! Je zult trouwens ook merken<br />

dat je na die 6 weken prettiger <strong>in</strong> je vel<br />

komt te zitten.<br />

De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

Je start b<strong>in</strong>nen met een warm<strong>in</strong>g-up om<br />

de spieren goed los te maken. Daarna volgen<br />

oefen<strong>in</strong>gen die je been- buik- rug- en<br />

armspieren versterken. Daarna gaat de<br />

loopgroep naar het Park 16Hoven, voor de<br />

tripl<strong>in</strong>gs, skipp<strong>in</strong>gs en hielaanslag. Dit helpt<br />

om je looptechniek te verbeteren. Ook de<br />

zo belangrijke adem-hersteloefen<strong>in</strong>gen<br />

worden niet vergeten. Je sluit af met een<br />

cool<strong>in</strong>g-down, want je wilt je spieren na al<br />

die <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g goed tot rust laten komen.<br />

Eenmaal thuis zul je beslist een voldaan gevoel<br />

aan je tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g overhouden. Je vergelijkt<br />

je conditie na 6 weken met je conditie<br />

bij de start en die zal dan zeker behoorlijk<br />

zijn toegenomen. Wil je daarna doorgaan?<br />

Dat kan tegen verrassend lage kosten!<br />

De loopgroep <strong>in</strong> actie - Foto: Aad van Dijk<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Het verzamelpunt is Speeltu<strong>in</strong> Levenslust.<br />

De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g beg<strong>in</strong>t om 19.00 uur. Aanmelden<br />

en/of meer <strong>in</strong>formatie via e-mail :<br />

aadvandijk2021@gmail.com<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

27<br />

Zomerkamp tennispark OverdeSchie 2023<br />

Dit jaar stond het jaarlijkse zomerkamp<br />

bij tennispark OverdeSchie <strong>in</strong><br />

het teken van sprookjes. Het was een<br />

zeer bijzondere <strong>editie</strong>, want de laatste…<br />

LisaJoy blikt terug:<br />

‘Al 8 jaar organiseert eigenaar Pascal een<br />

jaarlijks sportkamp voor de k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. De laatste jaren met thema’s:<br />

Rob<strong>in</strong>son, Wie is de mol, Olympische<br />

spelen, Superhelden en Sprookjes. Ik heb<br />

zelf vier jaar bij de kampen meegeholpen<br />

als leid<strong>in</strong>g. Dit was een enorm toffe<br />

ervar<strong>in</strong>g. Er is wat wissel<strong>in</strong>g geweest <strong>in</strong><br />

leid<strong>in</strong>g, maar het groepje waar we de afgelopen<br />

drie jaar mee werkten was super.<br />

Iedereen dacht mee, wist wat er moest<br />

gebeuren en had hart voor de k<strong>in</strong>deren.<br />

We waren een echt team!<br />

Iedere leid<strong>in</strong>g verzorgde zijn eigen cl<strong>in</strong>ics.<br />

Zo is een enorme variatie aan sport<br />

en spel voorbijgekomen. Daarbij kun<br />

je denken aan drama, atletiek, survival,<br />

dans, spelvormen, tennis, enz. Dit maakte<br />

LisaJoy Schoovers<br />

het kamp juist uniek. Voor ieder k<strong>in</strong>d wat<br />

wils. Ook de uitjes waren onvergetelijk. Ieder<br />

jaar naar het zwembad en het strand<br />

waar we groepsspellen speelden. De<br />

wedstrijd ‘van de duikplank spr<strong>in</strong>gen’ was<br />

daarbij iconisch. Juist door de groep was<br />

ook dit laatste kamp zeker geslaagd.<br />

Ik wil dan ook iedereen bedanken die er<br />

voor heeft gezorgd dat er dit jaar weer<br />

een kamp was om niet te vergeten!’<br />

In beeld: het laatste zomerkamp - [foto’s] Pascal<br />

Grootscholten/Peter Simonse


ZieZ i e O verschiev<br />

e r s c h i e<br />

op z’n creatiefst !<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

28<br />

ZIE OVERSCHIE – wereldmuziek en dans - 6, 7 en 8 oktober<br />

Beg<strong>in</strong> oktober bruist <strong>Overschie</strong> van muziek en dans uit verre (en m<strong>in</strong>der verre) streken. Culturele organisaties van <strong>Overschie</strong><br />

slaan opnieuw de handen <strong>in</strong>een voor een bijzonder festival.<br />

• Vrijdag 6 oktober <strong>in</strong> Theater In De Lugt: OVIE BEATS<br />

Alw<strong>in</strong> Vrede organiseerde het afgelopen jaar vijf succesvolle producer-workshops <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Tijdens Zie <strong>Overschie</strong> is hij terug<br />

met Ovie Beats. Zijn doel: muziektalenten uit <strong>Overschie</strong> verb<strong>in</strong>den en sterker maken. Het programma:<br />

18:00 – Inloop met DJ 4AM (Alw<strong>in</strong> Vrede) en tijd om te netwerken.<br />

19:00 – Jeth: Masterclass beats mixen en masteren. Daarna gaat iedereen<br />

werken aan het mixen en/of masteren van eigen projecten.<br />

20:00 – Kollah Bone: Masterclass market<strong>in</strong>g en promotie. Vervolgens<br />

gaat iedereen aan de slag met promotiemateriaal voor<br />

zichzelf als artiest.<br />

21:00 – Kiiro: Masterclass vocal cha<strong>in</strong>s. Tot slot krijgt iedereen een<br />

vocal template om op te slaan.<br />

22:00 – E<strong>in</strong>de en tijd om te netwerken: waarom is mijn idee goed<br />

voor <strong>Overschie</strong>?<br />

• Zaterdag 7 oktober <strong>in</strong> de Grote Kerk van 15.00 – 17.00<br />

uur optreden van Johanna Schw<strong>in</strong>g<br />

Een acrobatisch dansoptreden hoog <strong>in</strong> de nok van de kerk. In de<br />

volgende <strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> volgt nadere <strong>in</strong>formatie.<br />

• Zaterdag 7 oktober <strong>in</strong> de Grote Kerk om 20.00 uur:<br />

Portugese avond met Magda Mendes<br />

Een avond vol met prachtige Portugese muziek en heerlijke hapjes<br />

om <strong>in</strong> de Hollandse herfst te kunnen nagenieten van warme,<br />

zomerse sferen.<br />

Alle evenementen van Zie <strong>Overschie</strong> zijn GRATIS te bezoeken,<br />

zonder aanmeld<strong>in</strong>g.


Conceptstore Van Alles zoekt nieuwe eigenaar<br />

Het nieuws gaat als een lopend vuurtje: per 1 maart 2024 stoppen de dames Erica van Zeijl en Lotty Janssen met hun mooie<br />

w<strong>in</strong>kel aan de Burgemeester Baumannlaan 180. Het is voor Erica en Lotty tijd voor nieuwe uitdag<strong>in</strong>gen die niet te comb<strong>in</strong>eren<br />

zijn met de w<strong>in</strong>kel. Wie neemt deze goedlopende w<strong>in</strong>kel over?<br />

Erica en Lotty hebben jarenlange w<strong>in</strong>kelervar<strong>in</strong>g<br />

en hebben met hun conceptstore<br />

een prachtige zaak neergezet.<br />

Letterlijk van alles<br />

De w<strong>in</strong>kel wordt gezien als één van de<br />

leukste van <strong>Overschie</strong>. Erica krijgt een grote<br />

lach om haar mond en bevestigt dat zij<br />

dat vaak hoort van de klanten: ‘We hebben<br />

de w<strong>in</strong>kel met liefde opgebouwd en een<br />

mooi assortiment neergezet. Gaat het om<br />

een cadeau, leuke dameskled<strong>in</strong>g, HK liv<strong>in</strong>g<br />

servies of een Susan Bijl tas, je v<strong>in</strong>dt het allemaal.<br />

Het aanbod is divers en voor iedere<br />

portemonnee is er iets te v<strong>in</strong>den.’<br />

In het pand van voormalig politiebureau<br />

en Rabobank is Van Alles nu s<strong>in</strong>ds twee<br />

jaar goed gesetteld. Na wat spannende<br />

coronajaren blijkt dat de w<strong>in</strong>kel echt bestaansrecht<br />

heeft. Het zou dus fantastisch<br />

zijn als nieuwe eigenaren doorgaan met<br />

de w<strong>in</strong>kel. Sterker nog, dan staan de dames<br />

zelf alvast op het lijstje vaste klanten.<br />

Voor de nieuwe eigenaar…<br />

De w<strong>in</strong>kel heeft een mooi kassasysteem<br />

met voorraadbeheer, gekoppeld aan de<br />

webshop www.conceptstorevanalles.nl.<br />

De oppervlakte van de w<strong>in</strong>kelruimte is ongeveer<br />

120m2 met nog een kle<strong>in</strong>e kelder<br />

met plaats voor wat voorraad. De nieuwe<br />

w<strong>in</strong>keleigenaar is natuurlijk vrij om het assortiment<br />

uit te breiden met andere leuke<br />

hebbed<strong>in</strong>gen - alsof ze het van tevoren<br />

wisten, hebben Lotty en Erica de w<strong>in</strong>kel<br />

Van Alles genoemd.<br />

Meer weten<br />

Wil je meer <strong>in</strong>formatie om je over de<br />

streep te trekken deze mooie w<strong>in</strong>kel over<br />

te nemen? Aarzel dan niet om Lotty en/<br />

of Erica te bellen, een mailtje te sturen of<br />

gewoon even b<strong>in</strong>nen te lopen. Ze nemen<br />

uitgebreid de tijd voor je. Je krijgt dan<br />

ook de nodige f<strong>in</strong>anciële <strong>in</strong>formatie om<br />

voor jezelf een goed ondernemersplan te<br />

kunnen maken.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: Erica (06-15 26<br />

26 39) of Lotty (06-14 84 77 50); e-mail:<br />

vanalles<strong>in</strong>overschie@icloud.com<br />

Lotty en Erica <strong>in</strong> hun sfeervolle w<strong>in</strong>kel - Foto’s: Van Alles<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

29<br />

Lezers delen <strong>Overschie</strong> foto’s’<br />

Bijgaande foto werd <strong>in</strong>gestuurd door Hans van Luijpen. Hij maakte een foto van zijn vrouw Henny met l<strong>in</strong>ks zicht op de Nieuwe<br />

Maas en de skyl<strong>in</strong>e van Rotterdam en vanuit het raam van hun flat het uitzicht op de Pelserthaven <strong>in</strong> de Delfshavense Schie.<br />

Foto: Hans van Luijpen


C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

Burgemeester<br />

Baumannlaan en<br />

2 e Hogenbanweg<br />

16-09-23<br />

Oldtimerfestival<br />

30<br />

Zaterdag 16 september 2023<br />

Oldtimer Braderie van 10.00 – 16.00 uur<br />

Zaterdag 16 september: Oldtimer Braderie <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De hele dag door muziek en DJ’s<br />

Van 10.00 tot 16.00 uur staan ze weer te pronken, die gouwe ouwe oldtimers, luxe wagens en vrachtwagens. En natuurlijk<br />

ontbreken ook de kramen niet op deze <strong>Overschie</strong>se braderie. Dan kan maar een d<strong>in</strong>g de dag nog leuker maken: een ritje <strong>in</strong><br />

een oldtimer! En dat kan. Hoe? Met drie kassabonnetjes van lokale w<strong>in</strong>keliers.<br />

Naast de tientallen kramen en oldtimers<br />

zijn er ook motorfietsen, scooters,<br />

brommers en zelfs oude rijwielen te bewonderen<br />

op de braderie. Verder zijn er<br />

tientallen kramen, waar je van alles en<br />

nog wat kunt bekijken en kopen. Ook<br />

de Modelbouwverenig<strong>in</strong>g Zevenkamp<br />

komt: zij gaan <strong>Overschie</strong> verrassen met<br />

een crawlerbaan met bestuurbare auto’s.<br />

Er is natuurlijk ook muziek, een ballonnenclown<br />

en héél véél gezellige mensen<br />

Burgemeester Baumannlaan.<br />

Op de Burgemeester Ritje maken? Baumannlaan en<br />

2 e De meeste oldtimers maken rond 12.00<br />

Hogenbanweg een zeer uitgebreide,<br />

uur een rit <strong>in</strong> de buurt, richt<strong>in</strong>g Midden-Delfland,<br />

braderie/Luikse Nootdorp en Lans<strong>in</strong>ger-<br />

gezellige Markt.<br />

land. En jij kunt meerijden! Zo werkt het:<br />

koop tussen 1 en 8 september iets bij drie<br />

verschillende w<strong>in</strong>keliers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> (of<br />

Er zijn Oudhollandse ambachtelijke kramen,<br />

ga naar twee w<strong>in</strong>kels en een <strong>Overschie</strong>se<br />

een k<strong>in</strong>derboerderij kapper). Bewaar je bonnetjes en k<strong>in</strong>derspellen.<br />

goed en lever<br />

ze op 16 september tussen 10 en 12<br />

uur <strong>in</strong> bij de organisatie van de braderie<br />

om<br />

Veiligheidsevent<br />

mee te praten. En dat allemaal<br />

met<br />

aan<br />

politie,<br />

de (hoek<br />

brandweer<br />

Burg. Baumannlaan<br />

en hulpdiensten 2e Hogen-<br />

op de Willem Hedaweg<br />

banweg -bij de oude ING-bank). Dan krijg<br />

je een kaartje om mee te rijden <strong>in</strong> een<br />

Om 12 uur vertrek je voor een tocht van<br />

ongeveer anderhalf uur.<br />

Ook een kraam en/ of oldtimer showen?<br />

Wil je ook een kraam op de braderie? Of je<br />

oude auto, scooter etc. showen? Dat kan!<br />

Meld je aan bij:<br />

oldtimer.overschie@gmail.com of bel Arie<br />

Verkade (06-53387484) of Erna de Vos<br />

(06-84<strong>68</strong>8691).<br />

Voor het huren van een kraam kun je terecht<br />

bij beukersevenementen@hotmail.<br />

com.<br />

oldtimer. Let op, want vol is helaas vol.<br />

Er is nog ruimte voor deelnemers, zowel personenauto’s als vrachtwagens!<br />

Opgeven bij Erna de Vos / Arie Verkade of oldtimer.overschie@gmail.com.<br />

Voor kramen en <strong>in</strong>formatie over de markt: Beukers Evenementen,<br />

beukersevenementen@hotmail.com of tel. 06-505 83 127<br />

1708_Boulevard_Advertentie_62x93mm_Kleur_CMYK_OUT.pdf 1 18-8-2017 10:18:43<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Poster A3 Oldtimerfestval 2023.<strong>in</strong>dd 1 18-07-2023 16:30


‘De kerk is mijn alles’<br />

Portret van Hillie Koppenaal-Both – scheidend koster Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

Anne Bos<br />

Vijfendertig jaar lang was de Grote Kerk van <strong>Overschie</strong> haar tweede thuis. Hillie hield de kerk schoon en netjes, en<br />

zorgde ervoor dat er altijd koffie, thee en koekjes klaarstonden. En niet alleen op zondag: voor iedere vergader<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

het gebouw, van wie ook, stond Hillie klaar. Op 17 september neemt ze afscheid. Met weemoed.<br />

Ze dacht zelf dat ze niet geschikt was om koster te zijn, maar<br />

daar dacht de kerkgemeente <strong>in</strong> 1988 anders over. Hillie hielp<br />

haar voorganger al heel wat jaren toen ze gevraagd werd koster<br />

te worden. ‘Het leek me leuk, maar ik dacht dat ik niet degelijk<br />

genoeg was’, vertelt Hillie. ‘Ik vond mezelf te frivool; ik wilde<br />

wel een beetje lol hebben. Kon dat wel <strong>in</strong> een kerk? ‘Ja dus.’<br />

E<strong>in</strong>de van een tijdperk<br />

Als ze aan komt lopen, zie je een kle<strong>in</strong>e vrouw op leeftijd. Een<br />

echte dame, kaarsrecht, die wat moeilijk loopt. Hillie is geboren<br />

<strong>in</strong> Oud-Beijerland en kwam beg<strong>in</strong> jaren vijftig als k<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> wonen. S<strong>in</strong>dsdien is de Grote Kerk Hillie’s kerk. Ze<br />

kerkte er met haar man Jacques, haar k<strong>in</strong>deren zijn er gedoopt.<br />

Op 17 september neemt ze afscheid. In de dopel<strong>in</strong>genkamer<br />

kijkt ze terug op 35 jaar koster zijn.<br />

Toen Hillie begon, was het een betaalde baan. Maar er is s<strong>in</strong>ds<br />

1988 veel veranderd <strong>in</strong> de kerk en het werk van de koster veranderde<br />

mee. Nu is het vrijwilligerswerk, waarbij vele handen<br />

het werk licht maken. En bij vergader<strong>in</strong>gen zorgen mensen nu<br />

zelf voor koffie en thee.<br />

Een tweede thuis<br />

‘Het is dienstbaar werk’, zegt Hillie. ‘Het gaf een fijn gevoel om<br />

voor de mensen klaar te staan, dienstbaar te zijn. Voor dit werk<br />

moet je van de kerk houden, van de gemeenschap maar ook van<br />

het gebouw, dan kun je dit allemaal doen.’<br />

‘De kerk trok me gewoon’, gaat ze verder, ‘het gaf zo’n goed gevoel<br />

om hier te zijn, de kerk is echt een tweede thuis voor mij.’<br />

Dat geldt voor het gebouw, maar natuurlijk ook voor de mensen<br />

van de kerk. Het is de verbondenheid van de gemeenschap<br />

die Hillie het meeste zal bijblijven, denkt ze.<br />

Twee parttime kosters nemen Hillie’s werk over, samen met<br />

een grote groep vrijwilligers. Maar die waren altijd al belangrijk,<br />

want ‘een koster doet het werk nooit alleen’.<br />

Hillie steekt de kaarsen aan voor de dienst beg<strong>in</strong>t - Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

31<br />

Van alles en nog wat<br />

Wat doet een koster eigenlijk? Best veel, legt Hillie uit: ‘Het<br />

echte kosterswerk is op zondagochtend. Dan ben je er om negen<br />

uur om alles klaar te zetten voor de dienst. Je legt de bijbel<br />

klaar en de tekstlez<strong>in</strong>gen, je zorgt voor kaarsen en bloemen.<br />

Die bloemen zijn voor <strong>in</strong> de kerk, maar ook voor zieken. Ook<br />

luid je de klok tijdens het Onze Vader. Dat is precisiewerk, want<br />

het moet precies op het juiste moment.’<br />

Een koster doet nog veel meer, vertelt Hillie: je maakt de kerk<br />

schoon en verzorgt koffie en thee bij vergader<strong>in</strong>gen. Tenm<strong>in</strong>ste,<br />

nu doet iedereen dat zelf, maar vroeger niet. Toen deed Hillie<br />

dat. <strong>Natuurlijk</strong> zorgt een koster ook dat alles klaar is voor<br />

een bruiloft of begrafenis. Hillie deed het<br />

allemaal met plezier en liefde.<br />

Om nooit te vergeten<br />

Wat ze nooit zal vergeten, zijn de kle<strong>in</strong>e k<strong>in</strong>deren die vroeger<br />

rondkropen als er een broertje of zusje werd gedoopt. Dan zat<br />

Hillie stilletjes te gniffelen. De dag dat Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Beatrix langskwam<br />

zit ook goed <strong>in</strong> haar geheugen: ‘De kerk stond de avond<br />

ervoor al helemaal vol met kramen en spullen. Toen heb ik er<br />

met wat mensen geslapen om op te passen.’


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

PNL Vastgoed<br />

hoopt dat u een goede<br />

vakantie heeft gehad en<br />

weer fit aan de slag gaat!<br />

PNL Vastgoed<br />

Burgemeester Baumannlaan 127<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

010-415 50 85<br />

<strong>in</strong>fo@pnl-vastgoed.nl


Poster A3 Oldtimerfestval 2023.<strong>in</strong>dd 1<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

1708_Boulevard_Advertentie_62x93mm_Kleur_CMYK_OUT.pdf 1 18-8-2017 10:18:43<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

UIT[08]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

UIT[08]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

iedere zondag vanaf 7 mei<br />

t/m oktober 2023<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g Turf<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

€ 2,50<br />

Vrijdag<br />

15 september<br />

20.00 uur | kaartjes via <strong>in</strong>delugt.nl<br />

vrijdag 15 september<br />

Film Ome Cor<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

20.00 uur<br />

€ 5,00<br />

zaterdag 9 en<br />

zondag 10 september<br />

Open Monumentendag<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

12.00 - 17.00 uur<br />

zondag 10 september<br />

vrij<br />

zaterdag 9 september<br />

Concert Pega Loca<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

vanaf 15.00 uur<br />

vri<br />

zaterdag 16 september<br />

Oldtimerfestival<br />

Burg. Baumannlaan/2e Hogenbanweg<br />

10.00 - 16.00 uur<br />

zaterdag 16 september<br />

vrij<br />

zaterdag 16 september<br />

Rommelmarkt<br />

16-09-23<br />

Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk - Sidel<strong>in</strong>gepad 10<br />

12.00 - 16.00 uur<br />

vrij<br />

Burgemeester<br />

Baumannlaan en<br />

2 e Hogenbanweg<br />

Zaterdag 16 september 2023<br />

Oldtimer Braderie van 10.00 – 16.00 uur<br />

De hele dag door muziek en DJ’s<br />

Op de Burgemeester Baumannlaan en<br />

2 e Hogenbanweg een zeer uitgebreide,<br />

gezellige braderie/Luikse Markt.<br />

Er zijn Oudhollandse ambachtelijke kramen,<br />

een k<strong>in</strong>derboerderij en k<strong>in</strong>derspellen.<br />

Veiligheidsevent met politie, brandweer en hulpdiensten op de Willem Heda<br />

Er is nog ruimte voor deelnemers, zowel personenauto’s als vrachtwagens<br />

Opgeven bij Erna de Vos / Arie Verkade of oldtimer.overschie@gmail.com<br />

Voor kramen en <strong>in</strong>formatie over de markt: Beukers Evenementen,<br />

beukersevenementen@hotmail.com of tel. 06-505 83 127<br />

Wandel<strong>in</strong>gen De Tempel<br />

Landgoed De Tempel - West-<br />

Abtspolderseweg<br />

diverse tijden vanaf 10.00 uur<br />

vrij<br />

Plantenmarkt<br />

VTV Blijdorp<br />

<strong>Overschie</strong>se Kleiweg 728<br />

10.00 - 15.00 uur<br />

vrij<br />

zondag 10 september<br />

Concert Jeroen & El<strong>in</strong>e<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

vanaf 15.00 uur<br />

vrij<br />

donderdag 28 september<br />

Een broodje met je buur<br />

wmo radar - Hoge Schiehof 39<br />

12.00 - 13.30 uur<br />

vrij<br />

SEPTEMBER 2023<br />

Deze uitagenda is mede mogelijk gemaakt<br />

dankzij bijdragen van:


<strong>in</strong> de Lugt<br />

Vrijdag<br />

15 september<br />

20.00 uur | kaartjes via <strong>in</strong>delugt.nl


Foto’s: Historische foto’s collectie Museum <strong>Overschie</strong> – nieuwe foto Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Vliegveldweg<br />

In 1955 besloot de gemeenteraad<br />

van Rotterdam dat er een nieuw<br />

vliegveld moest komen <strong>in</strong> de polder<br />

Zestienhoven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. De polder<br />

werd snel bouwrijp gemaakt: grond<br />

en boerderijen werden onteigend,<br />

boerderijen alvast gesloopt. Maar er<br />

was nog geen weg naar het vliegveld.<br />

Die kwam tegelijk met het vliegveld –<br />

vandaar de naam.<br />

De weg die er wel lag, was de Achterdijk.<br />

Deze ontsloot de polder en de boerderijen,<br />

maar was niet geschikt als toegangsweg<br />

voor het vliegveld. Toen het vliegveld<br />

werd gebouwd, werd daarom ook de<br />

Vliegveldweg aangelegd. Deze weg leidt<br />

je vanuit <strong>Overschie</strong> vanaf de Achterdijk<br />

naar het vliegveld, en loopt door tot aan<br />

de Doenkade.<br />

Ook de toegangsweg naar het Amrâth<br />

Airport Hotel Rotterdam ligt aan de Vliegveldweg.<br />

Aan die toegangsweg weg staat<br />

een aantal won<strong>in</strong>gen: die waren <strong>in</strong> de<br />

beg<strong>in</strong>tijd van het vliegveld dienstwon<strong>in</strong>gen<br />

van medewerkers, zoals de vroegere<br />

directeur (de heer Zijderveld).<br />

Op de foto’s zie je vanaf de Achterdijk het<br />

vliegveld en de Vliegveldweg <strong>in</strong> aanleg.<br />

L<strong>in</strong>ks op een van de foto’s staat boerderij<br />

‘Vrede-Oord’, die nog jarenlang l<strong>in</strong>ks van<br />

de <strong>in</strong>gang stond.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

35<br />

Concerten <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> op zaterdagen<br />

zondagmiddag 9 en 10 september<br />

Op zaterdag- en zondagmiddag 9 en 10 september zijn er <strong>in</strong> het kader van Open Monumentendag vanaf 15.00 uur gratis<br />

concerten <strong>in</strong> de tentoonstell<strong>in</strong>gsruimte ‘De Melkfabriek’ van Museum <strong>Overschie</strong>. Bij mooi weer zijn de concerten buiten: <strong>in</strong><br />

hof Het Middenveld <strong>in</strong> het Buitenmuseum.<br />

Zaterdag 9 september speelt het duo Erik<br />

van de Kerkhof en Erik Fleuren composities<br />

uit hun programma Pega Loca. Hun<br />

voorliefde voor akoestische muziek komt<br />

samen <strong>in</strong> dit programma van gitaarcomposities<br />

met een dipje salsa, een vleugje<br />

jazz en een teentje rock.<br />

Zondag 10 september speelt het duo Jeroen<br />

& El<strong>in</strong>e. Met hun gitaar en cello vormen<br />

ze een verhalende verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g tussen<br />

klassieke en lichte muziek, waarmee<br />

ze de toehoorders meenemen op een<br />

muzikale reis vol fantasie en dromen. Ze<br />

spelen werk van hun nieuwe album ‘Smil<strong>in</strong>g<br />

at the Sun’, aangevuld met bestaande<br />

klassiekers, geïnspireerd op de natuur en<br />

verbonden met het leven met de natuur<br />

en met de aarde.<br />

Op beide dagen zijn er uitvoer<strong>in</strong>gen om<br />

15.00 en om 16.00 uur. Consumpties zijn<br />

verkrijgbaar.<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

3043 BR Rotterdam<br />

De duo’s Erik van de Kerkhof en Erik Fleuren en Jeroen &<br />

El<strong>in</strong>e - Foto’s: Museum <strong>Overschie</strong>


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag Voor 17.00 t/m uur zaterdag telefonisch vanaf bestellen! 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur, reserveren gewenst<br />

Condoleance arrangementen op aanvraag<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

lunch<br />

d<strong>in</strong>er<br />

borrel<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2636 KB Schipluiden<br />

010-4704166<br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

WWW.BRASSERIEDESCHIE.NL KANDELAARWEG 123, 3047 EV Rotterdam 010 470 2717 INFO@BRASSERIEDESCHIE.NL


Bijen en tijgers op de muur<br />

Portret van N<strong>in</strong>a Valkhoff, kunstenaar en muralist<br />

Door Anne Bos<br />

Heb jij hem al gezien? Die enorme vos op de Pompenburgflat aan de Doelstraat? Die is gemaakt door N<strong>in</strong>a Valkhoff, een<br />

Rotterdamse kunstenaar met een atelier <strong>in</strong> de Fabriek (oude gebouw Regenboogschool <strong>in</strong> de Burg. Bosstraat). Of misschien<br />

heb je elders <strong>in</strong> de wereld wel een muurschilder<strong>in</strong>g gezien die hier een beetje op leek? Dat kan goed, want N<strong>in</strong>a<br />

werkt over de hele wereld.<br />

Tot haar grote geluk heeft N<strong>in</strong>a een werkplek<br />

gevonden <strong>in</strong> de Fabriek. S<strong>in</strong>ds anderhalf<br />

jaar kijkt ze uit op een rij grote bomen<br />

die nu vol <strong>in</strong> blad staan. Die groene<br />

achtergrond past perfect bij het thema<br />

van N<strong>in</strong>a’s werk: natuur. Ze schildert vaak<br />

bedreigde diersoorten of lokale planten<br />

en dieren - van tijgers en vossen tot bijen<br />

en lieveheersbeestjes.<br />

Opa en oma<br />

N<strong>in</strong>a woont niet <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, maar is hier<br />

zeker geen onbekende. ‘Mijn opa en oma<br />

woonden aan het Saenredample<strong>in</strong>’, vertelt<br />

N<strong>in</strong>a. ‘Wij woonden <strong>in</strong> Schiedam en<br />

fietsten naar ze toe. Geweldig was dat. Als<br />

ik dan bovenop de Hoge Brug was, zag ik<br />

Oud <strong>Overschie</strong>. Dan fietsten we door de<br />

pittoreske Dorpsstraat, dat vond ik magisch.<br />

En het museum vond ik prachtig,<br />

met die snoepw<strong>in</strong>kel.’<br />

Ook nu komt N<strong>in</strong>a graag <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, en<br />

doet met veel plezier boodschappen op<br />

de Baumannlaan: ‘Dat dorpse van <strong>Overschie</strong><br />

v<strong>in</strong>d ik heel fijn.’<br />

Dat was tw<strong>in</strong>tig jaar geleden. Ik kende<br />

toen geen enkel voorbeeld of <strong>in</strong>spiratiebron.<br />

Een jaar of twaalf geleden was<br />

er een golfje aan muurschilder<strong>in</strong>gen <strong>in</strong><br />

Rotterdam. S<strong>in</strong>dsdien kun je er bijna niet<br />

meer omheen.’<br />

Iets positiefs<br />

S<strong>in</strong>ds kort maakt N<strong>in</strong>a ook schilderijen:<br />

‘Dat is mijn w<strong>in</strong>teractiviteit, omdat je dan<br />

lastiger buiten kunt werken. En ik ben<br />

door galeries gevraagd om werk te leveren,<br />

onder andere <strong>in</strong> Lissabon. Dat v<strong>in</strong>d<br />

ik best spannend. Het is bovendien heel<br />

anders dan groot werken op een muur.’<br />

Of je nou een muurschilder<strong>in</strong>g bekijkt of<br />

een schilderij, de natuur is en blijft N<strong>in</strong>a’s<br />

thema. Dat is niet zo vreemd, legt ze uit:<br />

‘Een deel van mij is altijd een meisje van<br />

zes gebleven. Ik zag iets over een slachthuis<br />

en werd meteen vegetariër: Toen viel<br />

het kwartje dat dat stukje vlees op mijn<br />

bord een dier was geweest.’<br />

‘Ik wil met mijn werk niet prekerig doen,<br />

maar mensen gewoon een tof dier laten<br />

zien’, vervolgt ze. ‘Er zullen geen grote verander<strong>in</strong>gen<br />

door komen, maar misschien<br />

kan ik een paar mensen bewust maken. Ik<br />

wil graag iets positiefs doen.’<br />

Verf<br />

Een lastig punt v<strong>in</strong>dt N<strong>in</strong>a de verf waar ze<br />

mee werkt. ‘Ik wil heel graag werken met<br />

ecologische muurverf. Zo is er verf voor<br />

buiten die de lucht zuivert. Het punt is<br />

dat die verf nu nog een te beperkt kleurenpalet<br />

heeft om mijn werk mee te maken.<br />

Dat is zo jammer. Maar zodra het kan,<br />

stap ik over.’<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

37<br />

Salsa<br />

Het is niet zo, dat N<strong>in</strong>a hier week <strong>in</strong> week<br />

uit is. Dat heb je nu eenmaal met muurschilder<strong>in</strong>gen:<br />

die maak je op locatie.<br />

Dus reist N<strong>in</strong>a voor haar werk letterlijk<br />

de hele wereld over. Ze werkt vooral <strong>in</strong><br />

Europa, maar ook <strong>in</strong> bijvoorbeeld Mexico,<br />

Colombia en de VS. Maar het begon gewoon<br />

hier <strong>in</strong> Rotterdam. En een beetje bij<br />

toeval:<br />

‘Ik zat op salsales bij het Hofple<strong>in</strong>. Toen<br />

vroeg de eigenaar van de dansschool “Jij<br />

zit toch op de kunstacademie? Kun je niet<br />

een muurschilder<strong>in</strong>g voor me maken?”<br />

Nou, dat wilde ik wel. En terwijl ik op<br />

straat bezig was, vroeg een clubeigenaar<br />

of ik dat bij hem ook kon doen. Voor ik het<br />

wist had ik zo veel werk, dat ik met mijn<br />

opleid<strong>in</strong>g ben gestopt.


Status<br />

Klokgelui<br />

Nederland heeft bijna achttien miljoen<br />

<strong>in</strong>woners. In de tijd dat dit aantal<br />

iets lager lag, was het lied “Vijftien<br />

miljoen mensen” populair. Daar<strong>in</strong><br />

wordt over die miljoenen mensen gezegd:<br />

die laat je <strong>in</strong> hun waarde. Hoe<br />

staat het daar <strong>in</strong>middels mee?<br />

Anderen <strong>in</strong> hun waarde laten, betekent:<br />

je medemens respecteren. De vrije wil<br />

van een ander, daar blijf je vanaf. Je geeft<br />

je naaste de ruimte om zijn of haar verantwoordelijkheid<br />

<strong>in</strong> praktijk te brengen.<br />

En omgekeerd: de ander respecteert<br />

jou. De ene mens is geen marionet van de<br />

andere. Het is goed om dat klip en klaar<br />

vast te stellen, want als je niet oppast,<br />

loop je het risico dat je een pion wordt<br />

<strong>in</strong> het schaakspel van een ander: een radertje<br />

<strong>in</strong> een verdienmodel, de prooi van<br />

een algoritme, ofwel: een figurant <strong>in</strong> een<br />

film waar<strong>in</strong> iemand anders de hoofdrol<br />

speelt. Maar is dat juist niet precies wat<br />

de mens is: een nietig poppetje <strong>in</strong> een one<strong>in</strong>dig<br />

groot universum?<br />

Als ik <strong>in</strong> het onbewolkte duister op een<br />

avond mijn hond uitlaat, kijk ik graag<br />

even omhoog naar de sterrenhemel. De<br />

vele lichtpuntjes, de een helderder dan<br />

de ander, tegen de achtergrond van de<br />

onmetelijke duisternis, boezemen me<br />

ontzag <strong>in</strong>. Dat is een ervar<strong>in</strong>g die David,<br />

kon<strong>in</strong>g van het volk Israël, met ons deelt<br />

<strong>in</strong> één van zijn psalmen. Hij vraagt zich af<br />

waarom God nog aandacht heeft voor de<br />

mens, terwijl er een heelal bestaat met<br />

imposante hemellichamen. David voegt<br />

daar zelfs aan toe dat God de mens ‘bijna<br />

een god gemaakt’ heeft. Dat is nogal een<br />

uitspraak over de status van de mens:<br />

bijna een god! Let op: het gaat hier niet<br />

alleen over mensen met macht en <strong>in</strong>vloed,<br />

zoals staatshoofden, voetbalhelden<br />

en bazen van mult<strong>in</strong>ationals.<br />

Deze hoge positie geldt voor iedereen,<br />

niemand uitgezonderd. Deze psalmwoorden<br />

zouden je een gevoel kunnen<br />

geven van: zie je nou wel dat ik belangrijk<br />

ben? Maar pas op, er staat meer <strong>in</strong><br />

deze psalm. Namelijk dat met die hoge<br />

status een grote verantwoordelijkheid<br />

meekomt. David zegt dat God de <strong>in</strong>drukwekkende<br />

schepp<strong>in</strong>g heeft toevertrouwd<br />

aan de zorg van de mens. In een tijd van<br />

klimaatverander<strong>in</strong>g is dat iets om eens<br />

goed tot je te laten doordr<strong>in</strong>gen. God is<br />

geen schaker die de mens als pion op zijn<br />

schaakbord steeds een veld verplaatst.<br />

God heeft de mens gemaakt met een vrije<br />

wil en een eigen verantwoordelijkheid,<br />

‘bijna een god’. De mens is aan zet.<br />

Jan Smit<br />

Nederlands Gereformeerde Kerk (Bethelkerk)<br />

- Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

www.bethelkerkoverschie.nl/<br />

38<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender september 2023<br />

zondag 3 september Kerkdienst - ds. P. Vermaat PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 3 september Woord- en gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen/M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 3 september Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 3 september Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Gert Hijkoop Bethelkerk - Oranjestraat 6 18.00 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 10 september Kerkdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 10 september Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor M. Verheijen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 10 september Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 10 september Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Albert Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 18.00 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 17 september Kerkdienst - ds. P.L. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 17 september Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastor M. Hagen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 17 september Kerkdienst - ds. J. van 't Hof - Startzondag Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 17 september Samenkomst Kerk aan Huis - Startzondag Bethelkerk - Oranjestraat 6 11.30 uur vrij<br />

zondag 24 september Kerkdienst - dhr. Nico van Splunter PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 24 september Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken E. Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 24 september Kerkdienst - ds. M. Janssens Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 24 september Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Albert Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.45 - 19.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar meestal ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Ina Breijer (63) – Den Hoogenban<br />

Ina is een echte <strong>Overschie</strong>se. Ze woont<br />

met veel plezier <strong>in</strong> het huis waar<strong>in</strong> ze<br />

is geboren en bracht <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> twee<br />

k<strong>in</strong>deren groot. Nu heeft ze zes kle<strong>in</strong>dochters.<br />

S<strong>in</strong>ds zes jaar werkt ze als<br />

vrijwilliger <strong>in</strong> Den Hoogenban - lekker<br />

dichtbij.<br />

‘Ik help met activiteiten, koffie <strong>in</strong>schenken en spelletje, vertelt<br />

Ina. “of ik maak een praatje met mensen of help <strong>in</strong> het restaurant.<br />

Op papier help ik tweemaal per week, maar ik ga vaker,<br />

bijvoorbeeld <strong>in</strong> het weekend. Tijdens corona kon het niet en<br />

heb ik het enorm gemist. De mensen, de gezelligheid, dat viel<br />

weg.’<br />

Op d<strong>in</strong>sdag help Ina met knutselen en op woensdag met de<br />

‘lekkere lunch’, een gezellige lunch met bijvoorbeeld kroketten<br />

of pannenkoeken.<br />

Waar woon je?<br />

In de Willem de Zwijgerstraat.<br />

Wilma Dirxks (56) – Speeltu<strong>in</strong> Levenslust<br />

Tien jaar geleden startte Wilma met<br />

k<strong>in</strong>derb<strong>in</strong>go <strong>in</strong> Speeltu<strong>in</strong> Levenslust,<br />

eenmaal per maand. Maar s<strong>in</strong>ds drie<br />

jaar is ze hier niet meer weg te denken.<br />

‘Ik organiseer elke week avondb<strong>in</strong>go<br />

en klaverjassen voor volwassenen,<br />

naast de k<strong>in</strong>derb<strong>in</strong>go’, vertelt Wilma.<br />

‘ook zit ik <strong>in</strong> het bestuur van de speeltu<strong>in</strong> en ik knutsel met de<br />

k<strong>in</strong>deren, of doe spelletjes met ze.<br />

‘Er komen hier k<strong>in</strong>deren uit alle culturen, en iedereen speelt<br />

met elkaar’, ziet Wilma. ‘Ook alle ouders zijn gezellig met elkaar.’<br />

Vier dagen per week zijn alle k<strong>in</strong>deren uit <strong>Overschie</strong> welkom<br />

<strong>in</strong> Levenslust. Eenmaal per week is er knutselen of spelletjesmiddag;<br />

De andere dagen spelen de k<strong>in</strong>deren met elkaar<br />

buiten, of b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> de speelhoek.<br />

Waar woon je?<br />

In de Patijnstraat, <strong>in</strong> de gerenoveerde flat.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

39<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Toch wel mijn eigen huisie. Daar voel ik me het fijnste.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat weet ik niet, hoor.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Er moeten meer speelplekken voor k<strong>in</strong>deren komen.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik wilde iets blijven doen toen ik niet meer kon werken en mijn<br />

man was overleden.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

ik ben zelf naar Den Hoogenban gegaan om te vragen of ik er<br />

iets kon doen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Onder de mensen zijn, dat is het fijnste.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

De speeltu<strong>in</strong> natuurlijk, dat is mijn allesie!<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat je hier veel culturen ziet en iedereen gewoon met elkaar<br />

omgaat.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Er moet meer te doen zijn voor tieners. Dat zou ik graag anders<br />

zien.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Het houdt me jong! Ik v<strong>in</strong>d het echt grandioos met die k<strong>in</strong>deren.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Drie jaar geleden kreeg ik twee kunstknieën en kon ik niet meer<br />

werken. Toen ben ik steeds meer <strong>in</strong> de speeltu<strong>in</strong> gaan doen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het allerleukste is spelletjes doen met de k<strong>in</strong>deren.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!