Statistisk Årbok for Norge 1952 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Statistisk Årbok for Norge 1952 - Statistisk sentralbyrå

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl.

(Official Statistics of Norway, series Xl.)

Rekke Xl. Trykt 1951.

Nr. 51. Norges private aksjebanker og sparebanker 1949. (Statistique des banques privées

par actions et des caisses d'épargne.)

- 52. Forsikringsselskaper 1949. (Sociétés d'assurances.)

- 53. Veterinærvesenet 1949. (Service vétérinaire.)

- 54. Arbeidslønninger 1949. (Salaires des ouvriers.)

- 55. Norges bergverksdrift 1949. (Mines et usines.)

- 56. Norges jernbaner 1947-48. (Chemins de fer norvégiens.)

- 57. Syketrygden 1948. (Assurance-maladie nationale.)

- 58. Norges fiskerier 1948. (Grandes pêches maritimes.)

- 59. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning rn. v. 1950. (Dette etc. des communes.)

- 60. Norges handel 1949. (Commerce.)

61. Telegrafverket 1949-50. (Télégraphes et téléphones de l'Etat.)

- 62. Fiskeritelling 1. oktober 1948. I. Tallet på fiskere, deltaking i fiske osv. (Recensement

des pêches maritimes le 1. octobre 1948. I. Nombre de pêcheurs, participation aux

pêches etc.)

- 63. Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk 1828-1950. (Catalogue de la Statistique

Officielle.)

- 64. Norges industri 1949. (Statistique industrielle.)

- 65. Statistisk Sentralbyrå gjennom 75 år. (Bureau Central de Statistique du Royaume de

Norvège 1876-1951.)

- 66. Alkoholstatistikk 1949-1950. (Statistique de l'alcool.)

- 67. Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1948. (Assurances de l'Etat contre lee

accidents pour les ouriers industriels etc.)

68. Norges postverk 1950. (Statistique postale.)

69. Jordbruksstatistikk 1950. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.)

- 70. Fiskeritelling 1. oktober 1948. II. Fiskefarkoster og tilvirkeranlegg. (Recensement des

pêches maritimes le 1. octobre 1948. II. Embarcations et fabriques de préparation,s.)

- 71. Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1949. II. Eiendomsforholdene, arbeidsstyrken m. v.

(Recensement du 20 juin 1949. II. Conditions de propriété, nombre d'ouvriers etc.)

- 72. Skattestatistikken 1949-50. (Répartition d'impôts.)

- 73. Norske skip i utenriksfart 1946-1948. (Navigation extérieure de la marine marchande

norvégienne.)

- 74. Fagskolestatistikk 1947/48-1949/50. (Ecoles professionnelles.)

- 75. Dodelighetstabeller 1931/32-1940/41 og 1945-48. (Tables de mortalité.)

- 76. Sinnssykehusenes virksomhet 1949. (Statistique des hospices d'aliénés.)

- 77. Ulykkestrygden for sjømenn 1946-48. Ulykkestrygden for fiskere 1947-48. (Assurantes

de l'Etat contre les accidents des marins. Assurances de l'Etat contre les accidents

des marina pêcheurs etc.)

- 78. Konjunkturene i mellomkrigstiden. Norge og utlandet. (Inter-War Trade Cycles

Norway in Relation to Other Countries.)

- 79. Skogavvirking 1946/47-1948/49. (Bois abattu.)

- 80. Statistisk årbok 1951. (Annuaire statistique de la Norvège.)

- 81. Norges fiskerier 1949. (Lea pêcheries norvégiennes.)

- 82. Norges kommunale finanser 1946/47 og 1947/48. (Finances des communes.)

- 83. Norges elektrisitetsverker 1946-1948. (Usines d'électricité.)


NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 118

STATISTISK ÅRBOK

FOR

NORGE

71. ÅRGANG

1952

STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY

71ST ISSUE - 1952

UTG ITT AV

STATISTISK SENTRALBYRÅ

PUBLISHED BY

THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OSLO

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO .

1952


Standardbeteynelser oy forkoltel8cr.

. oppgave mangler, . -- kan ikke forekomme, --• null, O eller (10

ubetydelig (mindre enn 1,4 av den brukte enhet), >1' foreløpige tall. Brudd i

en vertikal rekke betegnes ved en horisontal strek i rubrikken.

kildeangivelsene: N.O.S. Norges Offisielle Statistikk. Romertallene

betegner publikasjonens rekkenr., de arabiske tall publikasjonens nummer innen

rekken. Stat. Meld. -- Statistiske Meldinger, utgitt av Statistisk Sentralbyrå,

Byrået Statistisk Sentralbyrå.

Explanation of 3ymbol8 and abbm4ation8.

data not available. • --, category not applicable, magnitude nil,

o or 0.0 – magnitude less than half of unit employed, * — provisional figure.

Breaks in the homogenity of a vertical series are indicated by a horizontal line

Icross the column.

Sources: 0.S.N. Official Statistics of Norway. The Roman numerals indicate

the series of the publications, the Arabic figures state the number within

the series. Monthly Bull. Monthly Bulletin of the Norwegian Central Bureau

of Statistics. The Bureau — The Norwegian Central Bureau of Statistics.

Grondahl Sons boktrykkeri, Oslu.


3*

Forord.

Statistisk Arbok 1952 er i det vesentlige redigert som tidligere hrganger

når det gjelder tabellenes innhold og plasering. Etter avtale med de statistiske

byråer i de andre nordiske land har en erstattet den franske tekst med engelsk,

unntatt i de internasjonale tabeller hvor en er gått over til bare h ha norsk tekst.

Videre nevnes at istedenfor den tidligere kildefortegnelse foran i boka, er kilden

angitt under de enkelte tabeller. En fortegnelse over en del av de viktigere

internasjonale publikasjoner soin er brukt ved utarbeidelsen av de internasjonale

tabeller, er gitt ph side 20*.

En del nye tabeller er tatt inn, nemlig: Folkemengden etter kjønn, alder

og ekteskapelig stilling 1920, 1930 og 1946 (tab. 13), personer over 15 hr etter

levevei 1900-1946 (tab. 18), fødselshyppigheten 1911-1950 (tabl. 29) og dødeligheten

i 1. leveår 19 1..1 -1950 (tab. 33), 3 tabeller fra flyttestatistikken 1950

(tab. 39-41), hoyden på, vernepliktige mannskaper 1.937 og 1951 (tab. 54),

skogsveier i privatskogene (tab. 108), hotellstatistikk (tab. 173), fortjeneste og

hyrer på, skip i innenriksfart (tab. 253), lønninger og arbeidstid for losse- . og

lastearbeidere (tab. 254), personlige skattytere til staten delt pa inntekts- og

formuestrinn (tab. 315) og 8 tabeller fra nasjonalregnskapet (tab. 326-333).

På den annen side er folgende tabeller i hrgangen 1951 sløyfet i hr: Spedalske

(tab. 42), 3 tabeller fra jordbrukstellingen 1.949 (tab. 51, 54 og 58), landeiendommene,

deres matr.skyld og verdi (tab. 73), slakt som er undersøkt av kontrollørene

(tab. 88), personlige inntektsskattytere til staten etter næringsvei m. v.

(tab. 308) og personlige formuesskattytere til staten etter forinuestrinn (tab. 310).

Dessuten er flere tabeller omarbeidd, blant .annet en del av tabellene fra jordbrukstellingen

1949, som i fjor ga opplysninger bhde etter fylke og jordbruksareal,

men i år bare har fordeling etter jordbruksareal.

De internmsjonale tabeller er som før satt opp i samarbeid med de statistiske

byrher i de andre nordiske land. Arbeidet er fordelt slik :

Danmark : tabell 342, 347, 348, 350, 354, 363, 364, 371, 375, 380, 383 og

384. Finnland: tabell 341, 367, 368, 372-374, 376 og 377. Sverige: tabell 338-

340, 343, 351, 356, 369, 370, 378, 379 og 382. Norge : tabell 344-L-346, 349, 352,

353, 355, 357-362, 365, 366 og 381.

Statistisk Sentralbyrh, Oslo, 20. november 1952.

Petter Jakob Bjerve.

A. Skøien.


Preface.

The Norwegian Statistical Yearbook for 1952 generally follows, as regards

content and placing of tables, the pattern for previous years. In agreement

with the other Scandinavian central statistical offices, an English translation

of the headings and the most important footnotes has replaced the former French

translation, except for the international tables, where now only the Norwegian

text is given. The source is given below each table, a departure from the previous

practice, which listed all the sources in the front of the book. An enumeration

of some of the most important source material used for the international tables

is given on page 20*.

Some new tables have been added, namely : Resident population, by sex,

age and marital status 1920, 1930, and 1946 (table 13), persons 15 years of age

or more by economic activity 1900-1946 (table 18), crude birth rates 1911-1950

(table 29), and infant mortality rates (under 1 year of age) 1911-1950 (table 33),

3 tables on migration statistics 1950 (tables 39-41), stature of conscripts 1937

and 1951 (table 54), roads built in private forests (table 108), hotel statistics

(table 173), earnings and wages on board ships engaged in coastal shipping

(table 253), wages and hours of longshoremen (table 254), persons paying income

tax to the central government, by income groups and by property groups (table

315), and 8 tables on national accounting (tables 326-333).

Tables which have been discontinued this year given with their table

number in the 1951 Yearbook are as follows : Leprosy (table 42), 3 tables

on the Agricultural Census of 1949 (tables 51, 54, and 88), tax assessment value

of landed property (table 73), meat inspected at control centres (table 88), persons

paying income tax to the central government, by occupation etc. (table 308),

and persons paying property tax to the central government, by property groups

(table 310). In addition many tables have been altered ; as for example, some

of the Agricultural Census of 1949 statistical series which in previous years gave

data both by county and by agricultural land, while in the present publication,

only distribution by agricultural land is given.

Following the usual practice, the international tables have been set up in

co-operation with the other Scandinavian central statistical offices.

The contributors are as follows : Denmark : tables 342, 347, 348, 350, 354,

363, 364, 371, 375, 380, 383, and 384. Finland: tables 341, 367, 368, 372--374,

376, and 377. Sweden: tables 338-340, 343, 351, 356, 369, 370, 378, 379, and

382. Norway : tables 344-346, 349, 352, 353, 355, 357-362, 365, 366, and 381.

Central Bureau of Statistics, Oslo, November 20, 1952.

Petter Jakob Bjerve.

A. Skoien.


Innhold.

Alfabetisk innholdsfortegnelse, se side 21*

Oppgaver for Svalbard, se side 320.

I. Rikets inndelinger, m. v., meteorologiske

forhold.

Tabell Side

1. Norges beliggenhet m. m

2. Norges administrative inndelinger

pr. 1. januar 1952 2

3. Meteorologiske forhold 1951 3

II. Flateinnhold, befolkning.'

4. Hjemmehørende folkemengde 1769

-1951 4

5. Hjemmehørende folkemengde fylkesvis

etter folketellingene 1801 og

1825-1950 5

6. Hjemmehørende folkemengde fylkesvis

og tilstedeværende folkemengde

etter folketellingene 1920-1950 6

7. Flateinnhold etter nyeste målinger

og folkemengde fylkesvis 1. desember

1950 6

8. Hjemmehørende folkemengde 3. desember

1946 og 1. desember 1950 i

de enkelte herreder og byer 7

9. Hjemmehørende folkemengde i byer

og andre tettbygde strok m. v. 1/12

1930 og 3/12 1946 13

10. Hjemmehørende folkemengde i de

større byer med deres forsteder 3/12

1946 13

11. Tettbygde strøk utenom forstedene

med over 1500 innbyggere 3/12 1946 13

12. Hjemmehørende folkemengde etter

kjønn, alder og ekteskapelig stilling

3. desember 1946 14

13. Hjemmehørende folkemengde etter

kjønn, alder og ekteskapelig stilling

1920, 1930 og 1946 16

14. Personer utenfor statskirken 3. desember

1946 17

15. Fremmede statsborgere bosatt i

Norge 3. desember 1946 17

16. Hjemmehørende folkemengde etter

næringer fylkesvis 3. desember 1946 18

17. Hjemmehørende folkemengde 3. desember

1946 etter næringer. Hovedpersoner

og bipersoner 19

18. Personer over 15 år etter levevei

1900-1946 20

19. Personer over 15 år etter levevei

3. desember 1946 21

1

5

Contents.

Data for Svalbard, see page 320.

I. Administrative divisions, meteorological

data etc.

Table Page

1. Norway's geographic position etc.. 1

2. The administrative divisions of Norway

January 1, 1952 2

3 Meteorological data 1951 3

II. Area, population.

4. Resident population 1769-1951 . . . 4

5. Resident population by counties according

to the Censuses of Population

1801 and 1825-1950 5

6. Resident population by counties and

present-in-area population according

to the censuses 1920-1950 6

7. Area according to the most recent

measurements and population Dec.1,

1950 6

8. Resident population in the various

rural municipalities and towns Dec

3, 1946 and Dec 1, 1950

9. Resident population in towns and

rural agglomerations etc. Dec. 1,

1930 and Dec 3, 1946 13

10. Resident population in the principal

cities with suburbs Dec. 3, 1946 . . . . 13

11. Rural agglomerations, exclusive of

suburbs, with more than 1,500 population

Dec. 3, 1946 13

12. Resident population by sex, age and

marital status Dec. 3, 1946 14

13. Resident population by sex, age and

marital status 1920, 1930 and 1946 16

14. Persons outside the State Church

Dec 3, 1946 17

15. Foreigners living in Norway Dec. 3,

1946 17

16. Resident population by industries

and by counties Dec. 3, 1946 • 18

17. Resident population by economic

activities Dec. 3, 1946. Breadwinners

and dependants 19

18. Persons 15 years of age or more by

economic activities 1900-1946 . . . . 20

19. Persons 15 years of age or more by

industries and occupation Dec. 3,

1946 21

Oppgaver fra Folketellingen 1946 over husholdninger, leiligheter og boligtetthet se

Tabell 262-267.


Tabell Side

III. Folkemengdens bevegelse.

20. Folkemengdens bevegelse fylkesvis

og i de større byer 1950 25

21. Ekteskap, fødsler, dødsfall, overskott

av fødte, utvandring og folkemengdens

tilvekst 1851-4951 26

22. Ekteskap inngått 1936-1950 28

23. Giftermålshyppighet for ugifte fordelt

etter kjønn og alder 28

24. Skilsmisser og separasjoner 1948-

1951 28

25. Fødte og dødfødte 1911-1950. . . 29

26. Fruktbarheten etter morens alder

1889-1950. Reproduksj onskvotien-

ter

27. Tallet på levende fødte pr. 1000 gifte

kvinner delt etter alder og ekteskapets

varighet 1946-1947 30

28. Levendefødte barn delt etter ekteskapets

varighet og barnets nummer

1947-1950 30

29. Fødselshyppigheten i fylkene, Riket

bygder og byer 1911-1950 31

30. Dødeligheten i fylkene, Riket, bygder

og byer 1911-1950 31

31. Dødeligheten i Riket, bygder og byer

1931-1950 32

32. Døde 1949 og 1950 etter alder og

kjønn

33. Dødeligheten i iste leveår i fylkene,

Riket, bygder og byer 1911-1950 33

34. Dødeligheten i iste leveår 1911-1950 33

35. Dødeligheten i de enkelte aldersklasser

1871-1950 34

36. Dødelighetstabeller 1931/32-1940/41

og 1945-1948 35

37. Middellevetiden 1821/30-1945/48 . 37

38. Den oversjøiske utvandring 1938-

1950 37

39. Flytningene til og fra alle byer delt

etter ut- og innflytningsområde i

bygdene 1950 38

40. Flyttede personer delt etter kjønn

og alder 1950 38

41. Tallet på inn- og utflyttede personer

i de enkelte fylker 1950 39

IN% Dødsårsaker, sunnhetstilstand,

medisinalforhold.

42. Medisinalpersonale og apotek 1939

og 1945-1950 40

43. Sykehus, tuberkuloseanstalter og

sinnssykehus 1939, 1940, 1945, 1949

og 1950. Plasser og belegg

44. De viktigste epidemiske sykdommer

behandlet av legene 1931:1 1951 . 41

29

32

40

6

Table Page

III. Vital statistics.

20. Movement of population by counties

and for the principal towns 1950 . . . 25

21. Marriages, births, deaths, excess of

births over deaths, emigration and

increase population 1851-1951 . . . 26

22 Marriages 1936-1950 28

23. Marriage rates for single persons by

age and sex 28

24. Divorces and separations 1948-

1951 28

25. Live births and stillbirths 1911-

1950 29

26. Fertility rates by age of mother 1889

-1950. Reproduction rates 29

27. Live births per 1,000 married women

by age and duration of marriage

1946-1947 30

28. Live births by duration of marriage

and order of birth 1947-1950 30

29. Crude birth rates in the whole country

by counties, rural districts and

towns 1911-1950 31

30. Death rates in the whole country by

counties, rural districts and towns

1911-1950 31

31. Death rates for the whole country,

rural districts and towns 1931-1950 32

32. Deaths by age and sex 1949 and 1950 32

33. Infant mortality rates by counties,

rural districts and towns 1911-1950 33

34. Infant mortality rates 1911-1950 33

35. Death rates by age groups 1871-

1950 34

36. Mortality tables 1931/32-1940/41

and 1945-1948 35

37. Expectation of life 1821/30-1945/48 37

38. Emigration to overseas countries

1938-1950 37

39. Migration movements into and out

of all towns, distributed by rural districts

1950 38

40. Migrants by sex and age 38

41. Migration movements into and out

of counties 1950 39

IV. Causes of death and state of health.

42. Medical and public health personnel

and number of pharmacies 1939 and

1945-1950 40

43. General hospitals, institutions for the

treatment of tuberculosis and hospitals

for mental disorders 1939, 1940,

1945, 1949 and 1950 40

44. The principal epidemical diseases

notified by physicians 1931-1951 . 41


Tabell Side

45. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer

fylkesvis 1941-1950 etter

tuberkuloseprotokollene 42

46. Meldte tilfelle av venerisk sykdom

1926-1950 42

47. Dødeligheten av tuberkulose blant

menn og kvinner i de forskjellige

aldersklasser 1896-1950 43

48. Sinnssyke 1936-1950 43

49. Dødsfall pr. 10 000 innbyggere av tuberkulose

i alt og lungetuberkulose i

de enkelte fylker 1921-1950 44

50. Sinnssyke innlagt på sinnssykehus

første gang delt etter diagnoser

1948-1950 44

51. Dødeligheten av kreft etter kjønn

og alder 1931-1950 45

52. Voldsom og unaturlig død 1939 -

1950 45

53. De viktigste dødsårsaker 1950 46

54. Hoyden på vernepliktige mannskaper

i 1937 og 1951 48

V. Jordbruk og skogbruk.

55-76. Jordbrukstellingen 20. juni 1949:

55. Landarealet etter bruken 49

56. Brukene etter jordbruksarealet . . . 49

57. Arealet i dekar 50

58. Husdyrholdet 50

59. Redskaper og maskiner 52

60. Frukttrær og bærbusker 54

61. Frukthagene fordelt etter tallet på

trær 54

62. Brukene etter areal av gårdsskog 55

63. Driftsbygninger ved bruk med over

5 dekar jordbruksareal 55

64. Brukene etter husdyr av forskjellig

slag 56

65. Silofôr, grøfting og avl av engfrø ved

bruk med over 5 dekar jordbruksareal

56

66. Beiteforhold og beitetid. Seterbruket 58

67. Pelsdyr 59

68. Kjøp av kraftfôr, stråfôr, kunstgjødsel

m.v. ved bruk med over 5 dekar

jordbruksareal 59

69. Innlagt vann og bruk av elektrisitet

ved bruk med over 5 dekar jordbruksareal

60

70. Gjødseloppsamling og kjørevei ved,

bruk med over 5 dekar jordbruksareal

60

71. Arbeidsstyrken ved bruk med over

5 dekar jordbruksareal 62

72. Yrkesforhold ved bruk med over 5

dekar jordbruksareal 63

7

Table Page

45. Cases of tuberculosis registered by

Board of Health 1941-1950 by

counties 42

46. Notified cases of veneral diseases

1926-1950 42

47. Tuberculosis mortality by sex and

age 1896-1950 43

48. Patients treated for mental disorders

1936-1950 43

49. Mortality of all forms of tuberculosis

and pulmonary tuberculosis by

counties 1921-1950 4,4

50. First admissions to hospitals for

mental disorders by type of disorder

1948-1950 44

51. Cancer mortality by sex and age

1931-1950 45

52. Violent and accidental deaths 1939

-1950 45

53. Principal causes of death 1950 46

54. Stature of conscripts 1937 and 1951 48

V. Agriculture and forestry.

55-76. Census of agriculture June 20, 1949:

55. Land utilization 49

56. The number of farms by agricultural

land 49

57 Total farm land by use 50

58. Livestock 50

59. Farm machinery and equipment . . 52

60. Fruit trees and berry bushes 54

61. Orchards by number of trees 54

62. Farms with forests by area of forested

land 55

63. Buildings for agricultural operations

on farms with over 5 decares of agricultural

land 55

64. Farms with different kinds of livestock

56

65. Storage of silage, drainage, and hay

harvested for grain on farms with

over 5 decares of agricultural land 56

66. Pasturing conditions and mean days

pasturing. Mountain dairy farming 58

67 Fur-bearing animals 59

68. Purchase of concentrated feed, hay

and straw, commercial fertilizers etc.

of farms with over 5 decares of agricultural

land 59

69. Installation of water and electricity

on farms with over 5 decares of agricultural

land 60

70. The collection and storage of natural

fertilizers and road facilities to farms

with over 5 decares of agricultural

land 60

71. Labour force on farms with more

than 5 decares of agricultural land 62

72. Occupational status of farmers with

more than 5 decares of agricultural

land 63


Tabell

Side Table

Page

73. Eie og leie av brukene. Fagopplæring 63 Freeholders and tenant farmers

Vocational education

63

74. Areal under glass

64 74. Horticulture under glass

64

75. Planteskoler

65 75. Nurseries

65

76. Veksthus med driftsoppgaver . . . 66 76. Greenhouses reporting on their

operations

66

77. Utskiftingsverkets virksomhet 1859 77. Redistribution of intermixed hol-

-1950

68 dings 1859-1950 68

78. Salg av faste eiendommer i bygder 78. Sale of real estate in rural districts

og byer 1901-1950

68 and towns 1901-1950 68

79. Prisene på jordeiendommer 1939 79. Value of agricultural real estate

og 1944-1950

69 1939 and 1944-1950 69

80. Gjennomsnittspriser pr. skyldmark 80. Average value per «skyldmarks for

for jordbrukseiendommer av for-

agricultural real estate by size of

skjellig størrelse 1939 og 1948-


Tabell Side

99. Meierier og kondenseringsfabrikker

i 1938, 1948-1950. Produksjon. .. 88

100. Skogarealet i Norge delt på forskjellige

eiere m.v. Skogbrukstellingen

1920-24 89

101. Taksering av Norges skoger utført

av Landsskogtakseringen 90

102. Taksering av Norges skoger utført

av Landsskogtakseringen :

Revisjonstaksering 91

103. Avvirket trevirke i alt. 1946/47-

1949/50. 92

104. Forbruk av trevirke på gårdene

driftsåret 1936/37 92

105. Gjennomsnittlig årlig forbruk av

trevirke til husbehov på gårdene,

driftsåret 1936/37 93

106. Areal, avvirking, kulturarbeider

m.v. for de offentlige skoger (statsskoger,

statsalmenninger og Opplysningsvesenets

Fonds skoger)

1936/37-1950/51 93

107. Skogkulturarbeider m.m. i kommuneskoger,

bygdealmenninger og privatskoger

1936/37-1950/51 94

108. Skogsveier i privatskogene bygd

1931/32-1950/51 94

109. Tømmerfløting i de norske vassdrag

1939-1951 95

110. Oppgaver over skogbrann i Norge

1943-1951 95

VI. Fiske og fangst.

111. Felte bever, elg, villrein, hjort og

rådyr og antall utbetalte rovviltpremier

1943-1951 95

112. Mengde- og verdiutbytte av fiskeriene

1938-1951 96

113. Fiskere 1938, 1948 og 1949 og fiskebåter

1938, 1948-1950 96

114. Norges fiskerier 1939 og 1946-1950 97

115. Norges fiskerier fylkesvis i 1950 . . 98

116. De store torskefiskeriene (skrei og

loddetorsk) 1938, 1939 og 1945-

1951 100

117. Vintersildfisket, bruken av fangsten

1944-1951 101

118. Vintersildfisket, deltakelsen m.v

1950 og 1951 101

119. Sommersildfisket, bruken av fangsten

1944-1951 101

120. Norges fiskerier i 1950 delt på måneder

102

121. Laks- og sjoaurefisket fylkesvis

1938 og 1947-1951 102

122-125. Fiskeritellingen 1/10 1948:

122. Tallet på fiskere og gjennomsnittlig

antall uker på fiske og på annet

arbeid 1/10 1947-30/9 1948, fylkesvis

103

9

Table Page

99. Dairies and factories for condensing

milk. Production 1938, 1948

-1950 88

100. Forest land area in Norway by kind

and ownership. Census of forestry

1920-24 89

101. Appraisal of Norwegian forests

made by «Landsskogtakseringen» . 90

102. Appraisal of Norwegian forests

made by «Landsskogtakseringen»

Revised appraisal 91

103. Total timber cut 1946/47-1949/50 92

104. Consumption of wood on farms

1936/37 92

105. Average annual consumption of

wood on farms 1936/37 93

106. Forest land area, quantity of timber

cut and conservation of public

forests 1936/37-1950/51 93

107. Forests conservation in communal

and private forests 1936/37-

1950/51 94

108. Roads built in private forests

1931/32-1950/51 94

109. Floating of timber in Norwegian

waterways 1939-1951 95

110. Forest fires in Norway 1943-1951 95

VI. Fisheries, hunting, sealing and whaling.

Number of beavers, elks, wild reindeer,

red deer and roe deer killed

and number of rewards paid for

killing animals of prey 1943-1951 95

112. Quantity and value of the fisheries

1938-1951 96

113. Fishermen 1938, 1948 and 1949 and

fishing vessels 1938, 1948 -- 1950 . . 96

114. Norwegian fisheries 1939 and 1946

-1950 97

115. Norwegian fisheries by counties 1950 98

116. The large cod fisheries 1938, 1939

and 1945-1951 100

117. Winter herring, disposition of landings

1944-1951 101

118. Winter herring, participation etc

1950 and 1951 101

119. Summer herring, disposition of landings

1944-1951 101

120. The Norwegian fisheries by months

1950 102

121. Salmon and sea trout fishing 1938

and 1947-1951 102

122-125. The Fisheries Census of October

1, 1948:

122. Number of fishermen and average

number of weeks fishing and number

of weeks othervise occupied, by

counties 103


Tabell Side

123. Fiskeredskaper og farkoster, fylkesvis

104

124. Fiskernes og farkostenes deltaking

i forskj. fiskerier 1/10 1947:30/9

1948 105

125. Tallet på farkostene delt etter art,

lengde og byggeår. Verdi og gjeld,

vedlikeh .kostnader 1/10 1947--30/9

1948 og eierforhold 106

126. Selfangsten 1939 og 1946-1951. 107

127. Småhvalfangsten på Norskekysten

1939-1950 107

128. Hvalfangsten 1939, 1940 og 1945

-1951 108

129. Norske hvalfangstselskap og deres

materiell 1939 og 1946-1951 108

VII. Bergverk og industri.

130. Industriell produksjonsstatistikk.

Hovedoversikt 1938, 1939 og 1946

-1950 109

131. Industriell produksjonsstatistikk

1950. Bedriftsgrupper 110

132. Industriell produksjonsstatistikk

Fylkesvis oversikt 1950 112

133. Produksjonen av viktigere industriartikler

1949 og 1950 113

134. Årlig produksjonsindeks for industrien

1944-1950 117

135. Månedlig produksjonsindeks for industrien

1948--1952 118

136. Bruttoinvestering i industrien 1949

og 1950 119

137. Ulykkestrygdepliktige industribedrifter

1938, 1948 og 1949 120

138. Vannkraften i Norges vassdrag . . . . 121

139. Elektriske anlegg pr. 31. desember

1939 og 1943-1950 122

140. Elektrisitetsverker 1937/38 og

1946/47-1948/49 123

141. Elektrisitetsforsyning i 1938, 1948

og 1949 124

142. Månedlige oppgaver over elektrisitetsproduksjonen

1938, 1951 og

1952 124

VIII. Handel.

143. Innførsel og utførsel 1938, 1939 og

1945-1951 125

144. Innførselen og utførselen månedsvis

1951 og 1952 125

145. Volum- og prisindeks for innførsel

og utførsel 1939 og 1945-1951 . . . . 125

146. Innførsel og utførsel delt etter varenes

bruk og bearbeidingsgrad 1950

og 1951 126

10*

Table Page

123. Fishing-gear and craft, by counties 104

124. The participation of fishermen and

craft in the different fisheries . . . . 105

125. Craft by kind. length and year built.

Value and debt, cost of maintenance,

and ownership 106

126. Sealing and other catches made by

sealers 1939 and 1946---1951 107

127. Catch of small whales on the Norwegian

coast 1939-1950 107

128. Whaling 1939, 1940 and 1945-1951 108

129. Norwegian whaling companies and

their operating equipment 1939 and

1946-1951 108

VII. Mining and manufacturing.

130. Industrial production statistics.

General survey 1938, 1939 and

1946-1950 109

131. Industrial production statistics. Industry

groups 1950 110

132. Industrial production statistics by

counties 1950 112

133. Production of important manufactured

articles 1949 and 1950 113

134. Annual index numbers of industrial

production 1944-1950 117

135. Monthly index numbers of industrial

production 1948-1952 118

136. Gross fixed asset formation in manufacturing

industries 1949 and

1950 119

137. Mining and manufacturing esta-.

blishments under compulsory accident

insurance 1938, 1948 and 1949 120

138. Water power of Norwegian waterways

121

139. Plants producing electricity 1939

and 1943-1950 122

140. Electricity works 1937/38 and

1946/47---1948/49 123

141. Distribution of electricity 1938,

1948 and 1949 124

142. Monthly data on production of electric

energy 1938, 1951 and 1952 . . 124

VIII. Trade.

143. Imports and exports 1938, 1939

and 1945-1951 125

144. Imports and exports by months

1951 and 1952 125

145. Quantum index numbers and unit

value of imports and exports 1939

and 1945-1951 125

146. Imports and exports classified by

use and by stage of production 1950

and 1951 126


Tabell Side

147. Innførsel og utførsel av viktigere

varer 1950 og 1951 127

148. Verdien av innførsel fra og utførsel

til de viktigste land delt på varegrupper

1951 138

149. Verdien av handelen med de forskjellige

land 1938, 1950 og 1951 . . 142

150. Vareomsetningen og tollintrader

ved Rikets tollsteder 1938, 1950 og

1951 145

151. Verdiindeks for detaljomsetningen

månedsvis 1949-1952 146

152. Verdiindeks for detaljomsetningen

Bransjevis i byene 1944--1951 . . . 146

IX. Skipsfart.

153. Norges Handelsflåte 1938-1951 . . 147

154. Tilgang og avgang i handelsflåten

1938-1951 147

155. Handelsflåten 1938, 1950 og 1951

etter størrelse 148

156. Handelsflåten 1938, 1950 og 1951

etter alder 148

157. Handelsflåten 1950 og 1951 etter

hjemsted og opptjente bruttofrakter

1949 149

158. Opptjente bruttofrakter i utenriksfart

1938, 1939 og 1947-1950. . . . 149

159. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

1938 og 1947-1951 150

160. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

1938 og 1947-1951 etter

skipenes nasjonalitet 150

161. Norske skips fart på de viktigste

utenlandske havner 1949 og 1950 . . 151

X. Samferdsel ellers.

(Skipsfart, se IX.)

162. Jernbanene i årene 1938/39--

1948/49; linjelengde, anvendt kapital

og trafikk 154

163. Jernbanenes driftsresultater 1938/39

og 1946/47-1948/49 156

164. Personale ved Statsbanene, distriktsvis,

1938/39 og 1946/47-

1948/49 156

165. Jernbanenes rullende materiell

1938/39 og 1946/47-1948/49 156

166. Lengden av de offentlige veier 1938,

1946-1951 157

167. Rutebiltrafikken i 1938, 1949 og

1950 157

168. Automobiler, motorsykler og automobilruter

1935-1951 158

169. Automobiler delt etter art og motorsykler

1938-1951 158

170. Trafikkulykker 1950 159

171. Motorvognsaker 1938, 1939 og 1948

-1951 160

11*

Table Page

147. Imports and exports of principal

commodities 1950 and 1951 127

148. Value of imports and exports by

principal countries and by commodity

groups 1951 138

149. Value of imports and exports by

countries 1950 and 1951 142

150. Value of foreign trade and duties

collected at ports of entry 1938,

1950 and 1951 145

151. Index numbers of value of retail

trade, by months 1949-1952 . . . . 146

152. Index numbers of value of retail

trade, by type of stores in towns

1944-1651 146

IX. Shipping.

153. The Norwegian merchant fleet 1938

-1951 147

154. Increase and decrease to the merchant

fleet 1938-1951 147

155. Merchant fleet by tonnage groups

1938, 1950 and 1951 148

156. Merchant fleet classified according

to age of vessels 1938, 1950 and

1951 148

157. The merchant fleet by ports of registration

1950 and 1951 and gross

freight earnings 1949 149

158. Gross freight earnings in foreign

trade 1938, 1939 and 1947-1950 . . 149

159. Shipping between Norway and foreign

countries 1938 and 1947-1951 150

160. Shipping between Norway and foreign

countries 1938 and 1947-1951,

by nationality of vessels 150

161. Arrivals of Norwegian vessels at the

most important foreign ports 1949

and 1950 151

X. Transport and communications.

162. Railways. Length of line capital

outlays and traffic 1938/39-

1948/49 154

163. Operating account of the railways

1938/39 and 1946/47-1948/49 . . . 156

164. Employees of state railways 1938/39

and 1946/47-1948/49, by districts 156

165. Railway rolling stock 1938/39 and

1946/47-1948/49 156

166. Length of public roads 1938 and

1946-1951 157

167. Automobile routes 1938, 1949 and

1950 157

168. Number of motor-cars, motor-cycles

and motor-car routes 1935-1951 . . 158

169. Number of motor-vehicles by type

of vehicle 1938-1951 158

170 Traffic accidents 1950 159

171. Motor vehicle violations 1938, 1939

and 1948-1951 160


Tabell Side

172. Reiselivsstatistikk. Innreiste utlendinger

1946-1951 160

173. Hotellstatistikk for 1950 og 1951 . 161

174. Ruteflyging 1938 og 1948-1951 . 162

175. Postverket 1938, 1949-1951 . . . . 163

176. Telegrafverket 1938/39 og 1947/48

-1950/51 164

177. Private telefonselskap 1938 og 1947

-1950 164

178. Rikstelefontrafikken i de viktigste

byer og med utlandet 1938/39,

1949/50 og 1950/51 165

179. Trafikken ved kystradiostasjonene

1937/38-1950/51 165

180. Telegramtrafikken i de viktigste

byer og med utlandet 1938/39,

1949/50 og 1950/51 166

181. Telefonapparater i fylkene 1939 og

1949-1951 og i de viktigste byer

1951 166

XI. Penger, banker, aksjeselskap m. v.

182. Gjennomsnittlige valutakurser ved

omsetning på Oslo Bors 1938 og

1947-1952 167

183. Aksjeindeks 1938 og 1946-1952. 167

184. Kjøperkurser for obligasjoner på

Oslo Bors 1945-1952 168

185. Emisjoner av obligasjoner og aksjer

1938, 1948-1951 169

186. Registrerte nyinnbetalinger av kapital

i norske aksjeselskaper 1938,

1950 og 1951 169

187. Aksjeselskapenes utbytte 1938 og

1942-1950 170

188. Omsetning av verdipapirer. Bankklarering

(Oslo) 1949-1951 171

189. Ihendehaverobligasjonsgjelden

1938, 1950 og 1951 172

190. Kjente utlån mot pantobligasjoner

ved utgangen av 1939, 1949 og 1950 173

191. Gjeld og tilgodehavender i utlandet

1919-1951 173

192. Norges betalingsbalanse overfor

utlandet 1946-1951 174

193. Norges Banks status 1939, 1948-

1951 176

194. Norges Bank. Inntekter og utgifter

1943-1951 177

195. Månedstall for Norges Banks virksomhet

1951 og 1952. 178

196. Norges Banks virksomhet 1939 og

1948-1951 178

197. Diskontosatser for veksler ved

Norges Bank 178

198. Statsbankenes virksomhet 1939-

1951 179

199. Årsregnskap for statsbanker, kredittforeninger

o.l. 1950 og 1951 . . . 180

12*

Table Page

172. Tourist traffic. Foreigners arrived

1946-1951 160

173. Hotel statistics 1950 and 1951 161

174. Scheduled air-service 1938 and 1948

-1951 162

175. Postal service 1938 and 1949-1951 163

176. State telegraphs and telephones

1938/39 and 1947/48-1950/51 . . . . 164

177. Private telephone companies 1938

and 1947-1950 164

178. Long distance telephone calls to

and from principal towns and

abroad 1938/39, 1949/50 and

1950/51 165

179. Coastal radio stations 1937/38-

1950/51 165

180. Telegram service to and from principal

towns and abroad 1938/39,

1949/50 and 1950/51 166

181. Number of telephones by counties

1939 and 1949-1951 and in principal

towns 1951 166

XI. Money, banks etc.

182. Average foreign exhange rates

quoted at the Oslo Exhange 1938

and 1947-1952 167

183. Index of stock prices 1938 and 1946

-1952 167

184. Buying rates of bonds at Oslo

Exchange 1945-1952 168

185. The emission of bonds and stocks

1938 and 1948-1951 169

186. Registered new subscriptions of capital

in Norwegian joint stock companies

1938, 1950 and 1951 169

187. Dividends paid by joint stock companies

1938 and 1942-1950 170

188. Sales of securities. Bank clearings

(Oslo) 1949-1951 171

189. Bearer bond indebtedness 1938,

1950 and 1951 172

190. Known mortgage loans 1939, 1949

and 1950 173

191. Foreign liabilities and assets 1919

-1951 173

192. Balance of international payments

for Norway 1946-1951 174

193. Bank of Norway. Summary of accounts

1939, 1948-1951 176

194. Bank of Norway. Receipts and expenditures

1943-1951 177

195. Monthly statement of Bank of Norway

1951 and 1952 178

196. Operations of the Bank of Norway

1939 and 1948-1951 178

197. Discount rates of the Bank of Norway

178

198. Activities of the Government Banks

1939-1951 179

199. Annual accounts of Government

banks, credit unions etc. 1950 and

1951 180


Tabell Side

200. Driftskredittkassen for jordbruket

1938/39 og 1944/45-1950/51 182

201. Statsbankenes utlån fordelt på rentefot

1951 182

202. Kvartalsoppgaver for statsbanker

1950-1952 183

203. Kredittforeninger o.l. 1939, 1949-

1951 184

204. Kvartalsoppgaver for Kredittforeninger

1950-1952 184

205. Private aksjebankers status 1939,

1949 og 1950 185

206. Private aksjebankers driftsregnskap

1939, 1949 og 1950 186

207. Private aksjebanker. Enkelte hovedposter

fylkesvis 1949 og 1950. . 186

208. Sparebankenes regnskap 1939, 1949

og 1950 187

209. Sparebankene. Enkelte hovedposter

fylkesvis 1949 og 1950 188

210. Større utlån i et utvalg av større

private aksjebanker og sparebanker

1946 og 1949--1951 fordelt på låntakere

188

211. Beregnede månedstaii for alle private

aksjebanker og sparebanker

1950-1952 189

212. Norges Postsparebank 1950-1952 190

213. Postgiro 1950-1952 190

XII. Privatforsikring.

214. De norske skadeforsikringsselskaps

virksomhet, 1939, 1947-1950. . . . 191

215. De norske livsforsikringsselskaps

virksomhet, 1939, 1947-1950 . . 193

216. Premier for direkte forsikringer avsluttet

i Norge 1939, 1947-1950 . . 194

217. Forsikringsstokken hos livsforsikringsselskap

1939, 1947-1950. . . . 195

218. Norske og utenlandske livsforsikringsselskap.

Premier og forsikringssum

for direkte forsikringer

avsluttet i Norge 1939, 1947-1950 196

219. Norges Brannkasse 1939, 1948--

1951 196

XIII. Sosial trygd.'

220. Trygdekassene 1938 og 1946-1949 197

Kommunale trygder, se tab. 276.

13*

Table Page

200. The operating credit fund for agriculture

1938/39 and 1944/45-

1950/51 182

201. Loans of Government banks by

interest rate 1951 182

202. Quarterly data for state banks

1950--1952 183

203. Credit unions etc. 1939 and 1949

-1951 184

204. Quarterly data regarding credit

unions 1950-1952 184

205. Private joint stock banks. Summary

of accounts 1939, 1949 and 1950 . . 185

206. Current accounts of the private

joint stock banks 1939, 1949 and

1950 186

207. Private joint stock banks. Some

leading items by counties 1949 and

1950 186

208. Savings banks. Summary of accounts

1939, 1949 and 1950 187

209. Savings banks. Some leading items

by counties 1949 and 1950 188

210. Large loans of the principal joint

stock banks and savings banks by

borrowers 1946 and 1949-1951. . 188

211. Estimated monthly statement of

all joint stock banks and savings

banks 1950-1952 189

212. Norway's Postal Savings Bank

1950-1952 190

213. Postal cheque system 1950-1952 190

XII. Private insurance.

214. Summary of financial condition of

Norwegian accident insurance companies

1939 and 1947-1950 . . . . 191

215. Summary of financial condition of

Norwegian life insurance companies

1939 and 1947-1950 193

216. Premiums for insurance written in

Norway, excluding reinsurance 1939

and 1947-1950 194

217. Insurance in force with life insurance

companies 1939 and 1947-

1950 195

218. Norwegian and foreign life insurance

companies. Premiums and

amount of insurance, excluding reinsurance,

written in Norway 1939

and 1947-1950 196

219. National Fire Insurance Office 1939

and 1948-1951 196

XIII. Social insurance.'

220. National health insurance 1938 and

1946-1949 197

Municipal social securety, see table 276.


Tabell Side

221. Syketrygden, inntekter og utgifter

etc. 1938, 1948 og 1949 198

222. Ulykkestrygden for industriarbeidere

m.v. 1939, 1947-1949 200

223. Ulykkestrygden for industriarbeidere

m. v. 1939, 1948 og 1949 etter

næringsgrupper 200

224. Ulykkestrygden for sjømenn 1938

og 1946-1948 201

225. Ulykkestrygden for fiskere 1939 og

1945-1948 201

226. Alderspensjoner i alt 1941-1949 . 202

227. Alderstrygdede pr. 1/7 1949, delt

etter pensjonssatsen i bostedskommunen

203

228. Alderstrygdede 1/7 1949 206

XIV. Priser, levekostnader m. v.

229. Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks

månedsvis 1935-1952 208

230. Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks

for de enkelte grupper 1935

-1951 208

231. Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks

for hovedgrupper av varer

1945-1952 209

232. Priser på en del viktigere landbruksprodukter

1938 og 1946-1951 209

233. Jordbrukets prisindeks 1939/40-

1951/52. 1938/39 = 100 210

234. Priser på meieriprodukter 1938 og

1940-1952 211

235. Statens innkjøpspriser på norsk

korn 1938 og 1945-1951 211

236. Basispriser for tømmer og ved

1938/39 og 1945/46-1951/52 211

237. Gjennomsnittspriser i småsalg

en del viktigere forbruksartikler i en

rekke norske byer 1938, 1948-1951 212

238. Indekstall for levekostnader for ar-beiderfamilier

i byer og industristesteder

månedsvis 1936-1952 213

239. Indekstall for levekostnader for arbeiderfamilier

i byer og industristeder

og de enkelt grupper 1936-

1951 213

240. Husholdningsregnskap 1947-1948 214

241. Forbruksgrunnlaget ved beregningen

av levekostnadsindeksen for

arbeiderfamilier i byer og industristeder

217

14 *

Table Page

221. Health insurance. Receipts and expenditures

etc. 1938, 1948 and 1949 198

222. Accident insurance of industrial

workers 1939 and 1947-1949 200

223. Accident insurance of industrial

workers, by industry groups 1939,

1948 and 1949 200

224. Seamen's accident insurance 1938

and 1946-1948 201

225. Fishermen's accident insurance 1939

and 1945-1948 201

226. Old age pensions 1941-1949 202

227. Recipients of old age pensions July

1, 1949, by rate of pension in the

municipality of residence 203

228. Recipients of old age pensions July

1, 1949 206

XIV. Prices, cost of living etc.

229. Index numbers of wholesale prices,

by months, computed by the Central

Bureau of Statistics 1935-1952 208

230. Index numbers of wholesale prices,

by individual groups, computed by

the Central Bureau of Statistics

1935-1951 208

231. Index numbers of wholesale prices,

by major commodity groups, computed

by the Central Bureau of Statistics

1945-1952 209

232. Prices for principal agricultural

products 1938 and 1946-1951. . . 209

233. Agricultural price index 1939/40-

1951/52 210

234. Prices of dairy products 1938 and

1940-1952 211

235. Purchase price of grains bought by

the Government 1938 and 1945-

1951 211

236. Basic prices for timber and fuelwood

1938/39 and 1945/46-

1951/52 211

237. Average retail prices of important

food items and fuel in a number of

Norwegian towns 1938 and 1948-

1951 212

238. Index numbers of cost of living for

workmen's families in towns and

industrial centres by months 1936

-1952 213

239. Index numbers of cost of living for

workmen's families in towns and

industrial centres by individual

groups 1936-1951 213

240. Family living study 1947-1948. 214

241. The consumption weights used in

the cost of living index for workmen's

families in towns and industrial

centres 217


'TabellSide

XV. Samvirke.

242. Samvirkelag i landbruket 1938,

1949 og 1950 220

243. Lovbeskyttede fiskesalgslag og lokale

fiskesalgslag i Sør-Norge i

1949 og 1950 221

244. Forbrukssamvirket 1938 og 1944-

1950. Norges Kooperative Landsforening

222

XVI. Arbeiderforhold m. v.

245. Arbeidsformidling 1947-1952. Oppgayer

fra arbeidskontorer og lokale

ombudsmenn for arbeidsformidlingen

223

246. Arbeidsløyse blant fagforeningsmedlemmer

1934-1941 og 1946-

1952 223

247. Sysselsatte pliktig syketrygdede

31/3 1949-31/3 1952 224

248. Arbeidsløyse 1951 og 1952. Meldte

helt arbeidsløse ved arbeidskontorer

og arbeidsformidlinger 226

249. Gjennomsnittlig timefortjeneste i

industrien 1938, 1939, 1944 og 1946

-1951 227

250. Gjennomsnittlig timefortjeneste i

bygge- og anleggsvirksomhet 1938,

1939, 1944 og 1946-1951 228

251. Timefortjeneste for arbeidere i

gruvedrift og industri 1951 229

252. Fortjeneste og hyrer på norske skip

i utenriksfart, november 1948-

1951 234

253. Fortjeneste og hyrer på skip i innenriksfart,

november 1951 235

254. Lønninger og arbeidstid for losseog

lastearbeidere i havnetransport

1951 235

255. Lønninger i bygge- og anleggsarb

eid 1951 236

256. Lønninger i jordbruk, skogbruk,

og fløting 1938/39 og 1949/50

-1951/52 237

257. Arbeidskonflikter 1939 og 1945-

1951 238

258. Bedrifter og ansatte i en del viktigere

landsomfattende arbeidsgiversammenslutninger

1949-1951 239

259. Medlemstallet i de enkelte forbund

i Arbeidernes Faglige Landsorganisasj

on 1947-1951 240

XVII. Boligbygging og boligforhold.

260. Boliger under arbeid 1947-1952 . . 241

15*

Table Page

XV. Co-operatives.

242. Agricultural co-operatives 1938,

1949 and 1950 220

243. Co-operative associations which

have exclusive rights for the sale of

fish and local co-operative associations

in Southern Norway 1949 and

1950 221

244. Consumer co-operatives, members

of the Association of United Cooperatives

for Norway 1938 and

1944-1950 222

XVI. Labour conditions etc.

245. Labour exchange. Data from employment

offices and local official

representatives 1947-1952 223

246. Unemployment among Union

members 1934-1941 and 1946-

1952 223

247. Employed persons covered by compulsory

health insurance 1949-

1952 224

248. Unemployment 1951 and 1952 reported

by the labour exchanges . . . 226

249. Average hourly earnings in manufacturing

and mining 1938, 1939,

1944 and 1946-1951 227

250. Average hourly earnings in the

construction industry 1938, 1939,

1944 and 1946-1951 228

251. Hourly earnings for workers in mining

and manufacturing 1951 229

252. Earnings and wages on Norwegian

ships in external trade November

1948-1951 234

253. Earnings and wages on board ships

engaged in coastal shipping November

1951 235

254. Wages and hours of longshoremen

1951 235

255. Wages in the construction industry

1951 236

256. Wage earnings in agriculture and

forestry 1938/39 and 1949/50-

1951/52 237

257. Work stoppages 1939 and 1945-

1951 238

258. The most important employers'

associations. The number of enterprises

represented and the number

of persons employed 1949-1951 . . 239

259. Membership in the unions of the

National Labour Organization 1947

-1951 240

XVII. Housing.

260. Housing under construction 1947

-1952 241


Tabell Side

261. Boliger tatt i bruk 1947-1951 . . 241

262-267. Fra Folketellingen 3/12 1946:

262. Leiligheter i byene etter personer

og rom 242

263. Leiligheter og boligtetthet i byene 243

264. Husholdninger og boligtetthet i de

forskjellige yrkesgrupper. Bygder

og byer 244

265. Husholdninger i de forskjellige yrkesgrupper

etter tallet på rom og

personer. Prosenttall. Bygder og

byer 245

266. Leiligheter i byene og 5 forstadskommuner

etter utstyr 246

267. Bosteder i bygdene etter utstyr . . 246

XVIII. Alkoholforbruk, drukkenskapsforseelser.

268. Drukkenskapsforseelser 1938-1951

og arrestasjoner i byene 1923-1951 247

269. Edruelighetsnemndene 1938, 1950 og

1951 (1938/39, 1950/51 og 1951/52) 248

270. Straffelte for rusdrikklovforseelser

1939, 1944 og 1949-1951 249

271. Vinmonopolets salg 1939 og 1949-

1951 249

272. Forbrukernes utgifter (lovlig forbruk)

til alkohol 1938, 1939 og 1947

-1951 249

273. Statens alkoholinntekter 1939 og

1948-1951 249

274. Alkoholforbruk pr. innbygger i

årene 1932-1951 250

XIX. Forsømte barn, forsorgsvesen.

275. Forsømte barn i forpleining 1939 og

1943-1951 250

276. Kommunale trygder 1950 og 1951 251

277. Forsorgsunderstøttede hovedpersoner

i 1938 og 1948-1951 251

278. Forsorgsvesenets utgifter 1938/39,

1947/48 og 1948/49 252

XX. Rettsvesen.'

279. Dyrevermiemndenes virksomhet

1949-1951 253

16*

Table Page

261. Housing completed 1947-1951 . . 241

262-267. From the Census of population

Dec. 3, 1946:

262. Dwelling units in towns, by number

of occupants and rooms 242

263. Dwelling units in towns, and persons

per room 243

264. Households in towns and rural districts

by occupation of head of

household, and number of persons

per room 244

265. Housholds in towns and rural

districts by occupation of head of

household and per cent distribution

of number of rooms and number

of persons 245

266. Dwelling units in towns and in 5

suburban communities according

to plumbing and heating equipment 246

267. «Bosteder in rural districts according

to plumbing and lighting

equipment 246

XVIII. Alcoholic beverages, drunkenness

etc.

268. Drunkenness 1938-1951 and arrests

for drunkenness in towns 1923

-1951 247

269. State boards for the prevention of

the misuse of alcohol and the treatment

of alcoholism 1938, 1950 and

1951 (1938/39,1950/51m-id 1951/52) 248

270. Number of persons penalized for

illegal distillation, smuggling, illegal

sale, etc. of spirits 1939, 1944

and 1949-1951 249

271. Wine monopoly sales 1939 and

1949-4951 249

272. Consumers' expenditures on alcoholic

beverages (legal consumption)

1938, 1939 and 1947-1951 249

273. State income from alcoholic beverages

1939 and 1948-1951 249

274. Alcohol consumption per capita

1932-1951 250

XIX. Public assistance etc.

275. Placement of underprivileged children

1939 and 1943-1951 250

276. Municipal social security 1950 and

1951 251

277. Recipients of public assistance

Head of the family 1938 and 1948

-1951 251

278. Expenditures for public assistance

1938/39, 1947/48 and 1948/49 . . . . 252

XX. Justicel.

279. The work of the commissions for the

prevention of cruelty to animals

1949-1951 253

i Se også tabell 171, 268 og 270. i See also tables 171, 268 and 270.


Tabell Side

280. Straffelte for forbrytelser og personer

som har fått påtaleunnlatelse

for forbrytelser i 1948-1950 delt

etter forbrytelsenes art 253

281. Straffelte og de som har fått påtaleunnlatelse

for overtredelser av

pris- og rasjoneringslovgivningen i

1948-1950 delt etter overtredelsenes

art 254

282. Straffelte og de som har fått påtaleunnlatelse

for forbrytelser i 1948-

1950, delt etter straffens art m.v. 254

283. Straffelte for overtredelser mot

pris- og rasjoneringslovgivnmgen

og de som har fått påtaleunnlatelse

i 1948-1950 delt etter straffens

art mv. 255

284. Straffelte for forseelser 1948-1950 255

285. Alkoholikere på kuranstalter 1938,

1950 og 1951 255

286. Sikringsmidler og forvaring etter

straffelovens §§ 39 og 39a, 1930-

1939 og 1948-1950 255

287. Fengsler, tvangsarbeidshus, leirer

og alkoholistanstalter 1938/39 og

1947/48-1950/51 256

288. Forliksrådenes, underrettenes, lagmannsrettenes,

Høyesteretts og Arbeidsrettens

saksbehandling (sivile

saker) 1938 og 1949-1951 257

289. Sluttede og innstilte konkursboer

og sluttede akkordforh.boer 1938

og 1947-1951 258

290. Apnede konkurser og akkordforhandlingsboer

1938, 1939 og 1946

-1951 258

291. Konkursskyldnere og akkordsøkende

i gj.snitt 1937-39, 1950 og 1951

etter erverv 258

292. Utleggsforretninger, tvangsauksjoner

og vekselprotester 1939 og 1943

-1951 259

293. Overformynderiene 1938, 1949 og

1950 259

294. Oppgaver fra ektepaktregisteret i

1938 og 1947-1951 259

XXI. Undervisning m. v.

295. Studerende ved Universitetet og

høgskolene 1938, 1939, 1941-1943

og 1945-1951 260

296. Vitenskapelige stillinger ved Universitetet

og høgskolene 1938 og

1949-1951 262

297. Doktorer og magistere 1938 og 1949

-1951 262

298. Fond til støtte av den vitenskapelige

forskning m.v. 1939 og 1950-

1951 263

17 *

Table Page

280. Felonies, convictions and persons

not proceeded against 1948-1950,

by type of felony 253

281. Persons convicted and persons not

proceeded against, for violations

of price and rationing regulations

1948-1950, by type of violation. . 254

282. Felonies. Convictions, and persons

not proceeded against. Disposal by

the courts 1948-1950 254

283. Persons convicted and persons not

proceeded against, for violations

of price and rationing regulations

and disposal by courts 1948-1950 255

284. Persons convicted for misdemeanours

1948-1950 255

285. Number of alcoholics at homes for

addicts 1938, 1950 and 1951 255

286. Security measures and imprisonment

according to §§ 39 and 39a of

the penal code 1930-1939 and 1948

-1950 255

287. Prisons, penal workhouses, camps

and homes for alcoholics 1938/39

and 1947/48-1950/51 256

288. Conciliation councils, courts of first

instance, courts of appeal, the

Supreme Court and the labour

court; number of civilian cases,

1938 and 1949-1951 257

289. Bankruptcy proceedings closed and

cancelled, and compositions closed

1938 and 1947-1951 258

290. Bankruptcy proceedings and compositions

opened 1938, 1939 and

1946-1951 258

291. Debtors in bankruptcy and applicants

for compositions, by industry

1937-1939, 1950 and 1951 258

292. Foreclosures, forced auctions, and

protests of bills 1939 and 1943-

1951 259

293. Public trustee offices 1938, 1949

and 1950 259

294. Marriage settlements of property

1938 and 1947-1951 259

XXI. Education etc.

295. Enrollment at Universities and

other institutions of higher education

1938, 1939, 1941-1943 and

1945-1951 260

296. The staff at Universities and other

institutions of higher education

1938 and 1949-1951 262

297. Recipients of doctors and masters

degrees 1938 and 1949-1951. . . . 262

298. Scientific research supported by

scientific funds and the Norwegian

Research Councils 1939 og 1950-51 263


Tabell Side

299. Universitetets og høgskolenes inntekter

og utgifter 1938/39, 1949/50

og 1950/51 264

300. Eksamen artium 1930-1951 264

301. Høgre almenskoler, elever, lærere

m.v. 1938/39, 1947/48 og 1948/49 . . 265

302. Framhaldsskoler, fylkesskoler, folkehøyskoler

1938/39, 1947/48 og

1948/49 265

303. Folkeskolen i 1938/39 og 1947/48

-1948/49 266

304. Undervisningstiden m.v. i landsfolkeskolen

1938/39 og 1946/47-

1948/49 267

305. Private skoler med folkeskoleundervisning,

elever, lærere m.v. 1938/39,

1947/48 og 1948/49 267

306. Fagskolene 1938/39 og 1948/49-

1950/51 268

307. Skoler med forskjellig slags undervisning

1947/48-1950/51 272

308. Biblioteker 272

309. Bokmål og nynorsk i Statstjenesten,

skolen og kirken 274

310. Teatre, kinematografer, skjønnlitteratur,

kunstnerstipendier og

-gasjer 276

311. Kringkastingen 277

18*

Table Page

299. Receipts and expenditures of the

Universities and other institutions

of higher education 1938/39,

1949/50 and 1950/51 264

300. Graduates from the gymnasium

and those admitted to take the examination

1930-1951 264

301. Secondary schools - enrollment,

staff and number graduating from

gymnasium 1938/39, 1947/48 and

1948/49 265

302. Post primary school education

1938/39, 1947/48 and 1948/49 . . . . 265

303. Public primary schools - enrollment,staff

and expenditures 1938/39

and 1947/48-1948/49 266

304. Primary schools of the rural districts.

Number of weeks of instruction

and the number of grading

divisions 1938/39 and 1946/47

-1948/49 267

305. Private primary schools-enrollment

and staff 1938/39, 1947/48 and

1948/49 267

306. Schools for vocational education

1938/39 and 1948/49-1950/51 . 268

307. Special schools 1947/48 - 1950/51 272

308 Libraries 272

309. > and «nynorsk» used in

government service, the schools and

the Church 274

310. Theatres, motion pictures, literature

and government subsidies to the

arts 276

311 Radio broadcasting 277

XXII. Finanser.

XXII. Public finance.

312. Skattytere, formue og inntekt etter 312. Number of taxpayers, assessed pro-

skattelikningen 1950/51 (1949) . . . 278 perty and assessed income according

to tax assessments 1950/51

(1949) 278

313. Personlige inntektsskattytere til 313. Persons paying income tax to the

staten fordelt på skatteklasse og central government, by tariff

inntektstrinn 1950/51 (1949) 280 groups and income groups 1950/51

(1949) 280

314. Personlige inntektsskattytere til 314. Persons paying income tax to the

staten fordelt på inntektstrinn etc. central government, by income

1950/51 (1949) 281 groups, etc. 1950/51 (1949) 28 1

315. Personlige skattytere til staten for- 315. Persons paying income and prodelt

på inntektstrinn og formuesperty tax to the central governtrinn

1950/51 (1949) 282 ment, by income groups and by

property groups 1950/51 (1949) . . . 282

316. Personlige skattytere til staten 316. Persons paying income and proper-

m. v., fordelt på næringsvei og sosity tax to the central government,

alstilling 1950/51 (1949) 283 by industry and social status

1950/51 (1949) 283

317. Sjømannsskatten til kommunene 317. Seamen's tax paid to the municipalities

Trekkåret 1949 1949

286

318. Samlede skatter til stat og kom- 318. Summary of taxes levied by the 286

mune 1939/40 og 1948/49-1950/51 287 central government, municipalities

and counties 1939/40, and 1948/49

-1950/51 287'


Tabell Side

319. Sammendrag av kommunenes og

statens samlede nettoutgifter og

nettoinntekter 1946/47-1948/49. 288

320. Kommunenes lånegjeld, kontantbeholdning

og skatterestanser1939,

1950 og 1951 994

321. Oversikt over Norges statsgjeld

1938-1951 295

322. Oversikt over statskassens inntekter

og utgifter 1937/38-1950/51 . . 295

323. Statsgjelden 1939 og 1946-1951 . . 296

324. Statens balansekonto 1939 og 1947

-1951 298

325. Statskassens utgifter og inntekter

for 1938/39, 1949/50, 1950/51 og

vedtatt budsjett for 1951/52 300

XXIII. Nasjonalregnskap.

326. Nasjonalproduktet etter anvendelse

1938 og 1946-1951 309

327. Nettonasjonalprodukt etter næringer

1938 og 1946-1951 310

328. Privat konsum 1938 og 1946-1951 311

329. Bruttoinvesteringer 1938 og 1946

-1951 311

330. Nasjonalprodukt fordelt på inntektsandelen

1938 og 1946-1951 . 312

331. Private inntekter og utgifter 1938

og 1946-1951 313

332. Offentlige inntekter og utgifter

1938 og 1946-1951 313

and 1946-1951 313

333. øking i Norges nasjonalformue

1938 og 1946-1951 313

XXIV. Valg.

334. Kommunevalgene 1945, 1947 og

1951. Effektivt stemmeberettigede,

avgitte stemmer etc. 314

335. Kommunevalgene 1945, 1947 og

1951. Stemmenes, representantenes

og ordførernes fordeling på de

offisielle valglister ved forholdsvalg 315

336. Stortingsvalgene 1936, 1945 og 1949 318

XXV. Svalbard.

337. Oppgaver for Svalbard 320

Tabell Side

338. Areal, folkemengde og folkeøking . 322

339. Areal og folkemengde i noen større

byer med tilhørende forstadsbebyggelse

328

340. Folkemengden i de største byer . . 331

19*

XXVI. Internasjonale oversikter.

Table Page

319. Summary of net expenditures and

net receipts of the municipalities

and the central government 1946/47

-1948/49 288

320. Municipal debt, cash balance and

tax arrears 1939, 1950 and 1951 . . 294

321. Summary of central government

debt 1938-1951 295

322. Summary of central government

receipts and expenditures 1937/38

-1950/51 295

323. Central government debt 1939 and

1946-1951 296

324. Central government balance account

1939 and 1947-1951 298

central government 1938/39,

325. Expenditures and receipts of the central

government 1938/39, 1949/50,

1950/51 and budget 1951/52 300

XXHI. National accounts.

326. Gross domestic product by categories

of expenditure 1938 and

1946-1951 309

327. Net domestic product by industial

origin 1938 and 1946-1951 310

328. Private consumption 1938 and

1946-1951 311

329. Gross domestic asset formation

1938 and 1946-1951 311

330. Net domestic product by income

shares 1938 and 1946-1951 . . . . . 312

331. Private income and expenditure

1938 and 1946-1951 313

332. Public income and expenditure

333. Increase in the national wealth of

Norway 1938 and 1946-1951 313

XXIV. Elections.

334. Municipal elections 1945, 1947 and

1951. Eligible voters, votes cast etc. 314

335. Municipal elections 1945, 1947 and

1951. The distribution of votes, representatives,

presidents of municipal

councils elected according to

the list plan of proportional representation

315

336. Storting elections 1936, 1945 and

1949 318

XXV. Svalbard.

337 Data on Svalbard 320

Tabell Side

341. Folkemeng. delt etter kjønn og alder 334

342. Folkemengden delt etter yrke 338

343. Giftermål, fødsler og dødsfall. . . 340

344. Fruktbarheten etter morens alder

Bruttoreproduksjonskvotienter . . 343


20*

Tabell Side Table Page

345. Dødeligheten i de enkelte alders- 366. Telegraf- og telefonvesen 382

klasser 344 367. Kurser på industriaksjer. Indeks-

346. Middellevetiden 347 tall 384

347. Arealet og dets bruk og høstut- 368. Avkasting av statsobligasjoner . . 385

byttet i 1951 348 369. Gullbeholdning og utenlandske til-

348. Husdyrholdet 1951 350 godehavender i mill. U.S $ 386

349. Fiskeriene 351 370. Seddelomløp m.v. i mill. av mynt-

350. Produksjonsindeks for industrien. 353 enheten 386

351. Produksjonen av noen viktige varer 354 371. Betalingsbalansen overfor utlandet

352. Produksjon av elektrisk energi . . . . 365 i mill. av myntenheten 388

353. Volum- og prisindeks for innførsel 372. Dollarverdien pr. 100 av myntenog

utførsel 365 heten 390

354. Verdien i $ av forskjellige lands inn- 373. Indekstall for engrospriser 391

førsel, fordelt på land 366 374. Indekstall for levekostnadene . . 392

355. Verdien av utenrikshandelen 368 375. Forbruket av levnedsmidler i f or-

356. Innførsel og utførsel av noen ver- skjellige land 393

densartikler 369 376. Forbruket av kaffe, te, kakao, to-

357. Skip sjøsatt i de viktigste land . . . . 374 bakk og alkohol 394

358. Verdens sjøgående handelsflåte i 377. Forbruket av avispapir 395

juni 1951 375 378 Boligbygging 396

359. Handelsflåten i de viktigste land 379. Leilighetenes størrelse og utstyr . . 396

i juni 1 951 etter skipenes størrelse 376 380. Radiolyttere 397

360. Handelsflåten i de viktigste land 381. Kinematografer 397

i juni 1951 etter skipenes alder. . . . 376 382. Det offentliges utgifter til sosiale

361. Den utenrikske skipsfart 377 formål i Norge, Danmark, Finnland

362. Jernbanene 378 og Sverige 398

363. Automobiler og motorsykler 379 383 Statsgjelden 399

364. Ruteflyging 380 384. Netto og brutto nasjonalinntekt . . 400

365. Postvesenet 381 Mål og vekt 401

De viktigste kilder for de internasjonale tabeller.

Som nevnt i forordet har en i år istedenfor den særskilte kildefortegnelse plasert kildehenvisningene

under de enkelte tabeller. For de int ernasj onale tabeller er, hvis ikke

annet er angitt, delvis brukt de forskjellige lands statistiske årbøker eller spesialpublikasjoner.

Dels er også brukt publikasjoner utgitt av internasjonale organisasjoner, og i noen tilfelle

tidsskrifter og håndbøker, hvorav kan nevnes:

Statistical Yearbook

Demographic Yearbook

Monthly Bulletin of Statistics

Statistical Papers, Ser. A. Population and Vital

United Nations.

Statistics Reports

Yearbook of International Trade Statistics

National Income Statistics of various Countries

Economic Bulletin for Europe

} United Nations Economic

Economic Survey

Commission for Europe.

of Europe

Yearbook of Food and Agricultural Statistics

Yearbook of Forest Products Statistics

Food and

I Food and Agriculture Organization.

Agricultural Statistics, Monthly Bulletin

Commodity Series

(FAO).

Commodity Reports

J

International Financial Statistics

k International Monetary

Balance of

Fund.

Payments Yearbook f

Statistical Papers. Ser. T. Direction of International Trade. United Nations, International

Monetary Fund and International Bank for Reconstruction and Development.

World Communications. UNESCO.

Lloyd's Register of Shipping.

Statistique Générale du Service Postal. Union Postale Universelle.

Statistique Générale de la Télégraphie

Statistique Générale de la Téléphonie

Union Internationale des Télécommunications.

Digest of Statistics. International Civil Aviation Organization.

Statistical Summary of the Mineral Industry. Colonial Geological Surveys. London 1952.

Industrial Fibres. Commonwealth Economic Committee. London 1951.

Statesman's Yearbook.

The Amercan Automobile. New York.


Side

Administrative delinger 2

Adopsjoner 28

Akkordforhandlingsboer 258

Aksjebanker, private 173, 185, 186, 188, 189

Aksjeemisjoner 169

Aksjeindeks 167, 384

Aksjeomsetning 171

Aksjeselskap 169, 170

Aldersfordeling, folkem.. . 14-16, 334-337

Alderstrygd 202-207, 251, 398

Alkoholikere og alkoholisthjem . 255, 256

Alkoholstatistikk 247-250, 394

Almenninger 89, 93

Almenskoler, høgre 265

Anleggs- og byggevirks. se bygg og anl.

Apotek 40

Arb.bruk og Smabrukbankene 173, 179-183

Arbeidernes fagl. Landsorganisasjon . . . 240

Arbeidsformidling, off. arb. kontorer 223, 226

Arbeidsgiverforeninger 239

Arbeidskonflikter 238

Arbeidslønn, ind., gruve- og byggevirks.

109, 110, 120, 123, 227-233, 236

jord-, skogbruk og fløting . . 237

laste- og lossearbeidere . . . 235

liyrer på skip 234, 235

A rbeid sløyse 223, 226

- trygd, off. utgifter 302, 398

Arbeidsretten 257

Arbeidsstyrken i industrien 21, 22, 109-

112, 120, 123, 224, 225

i jordbruket 21, 62

Arbeidssøkende 223

Areal, åker og eng 49-51, 70, 71, 74, 348, 349

skog . . 49-51, 55, 89-91, 93, 348

- Norges, de enkelte fylker

fremmede land 322 - 327,

- under glass

- veksthus

Aaiun'

Assuranse, trygd

66,

264,

191 207, 251,

348

64

67

265

398

Auksjoner, tvangs-

259

Automobiler og -ruter 157, 158, 379

- produksjon

364

Automobilulykker 45-47, 159, 160

Avispapir, forbruk

395

- produksjon 114, 358

Avkasting, dividender

170

statsobligasjoner 385

Avling av korn, høy etc. 75-80, 83, 349

Avvirking av skog 92, 93, 358

Bad, innlagt i leiligheter 246, 396

Balansekonto, statens 298, 299

Banker 173, 176-190, 386, 387

Bankklarering 171

Barn, tallet på 14-16, 334-337

levendefødte 25-27, 29-31, 340-343

forsømte i forpleining 250, 272

2 1 *

Alfabetisk innholdsliste.

Side

Barnetrygd, -hager etc., off. utgifter 288,

302, 398

Befolkningen, folketall 4--24, 27, 322-339

Befolkningens bevegelse 25-39, 340-347

Befolkningstetthet 6, 322-330

Beiteforhold 58

Bekledn.ind., prod. m.v. 110, 111, 114,

117, 119, 120

- folkem., arb., syssels. 22, 224, 225

Beliggenhet, Norges

Bergverk, produksjon, investering in

1

-

110, 111, 113, 117, 119, 120, 361-361

forkem., arbeidere 21, 338

lønninger . . . 110, 120, 227-229

nasj onalregnskap 310

sysselsetting og arb.løyse 22-1-226

Beskjeftigelse, pliktig syketrygd:ecle 221, 225

Betalingsbalansen over.for utl. 174, 175,

388, 389

Bever, felte 95

Bibliotek 272, 27i 2( :38

Bibliotekskole, Statens

Biler, se automobiler

Blindeskoler 272

Boer 258

Bokmål i statstj., skolen og kirken 274, 275

Boksamlinger, bibliotek 272, 273

Boligbankene 173, 179-183

Boligbygg, boligforhold 241-216, 396

Brann, skog- 95

Brannforsikring 194, 196

Brennevin, forbruk, salg 218, 249, 250, 391

- produksjon 113

Bruttofrakter i utenriksfart 149

Bruttoinvestering i industrien 112, 119, 31 t

- nasj.regnsk. 309, 311, 313, 400

Brød og brødvarer, forbruk 218

Bygg, bolig- 241, 396

Bygg og anlegg, folkem , arb 22, 338

lønninger 228

nasjonalregnskap . . 310, 311

syssels. og arb.løyse 224-226

Bær, busker og avkasting . . . . 54, 80, 83

Bøker 272, 273, 276

Børskurser, aksjer og valuta 167, 168,

381, 390

Båter, fiske- 96, 100, 101, 104-106

Dampskip, se skip

Detaljomsetning, indeks 146

Detaljpriser 212

Diskontosatser ved Norges Bank 178

Dissentere 17

Dividender i aksjeselskap 170

Doktorer - leger 40

og magistere 262

Dollarverdien 167, 390

Driftsbygninger i jordbruket 55

Driftskredittkassen for jordbr. 179, 182, 183


Side

Drikkevarer, alkoli. forbruk 218, 249 250, 394

-- produksjon. . . . 113, 355

Drukkenskapsforseelser 247

Druknede 45

Dyrevernnemdene 253

Dyrleger 40

Dødsfall, dødelighet 25-27, 29, 31-36,

40, 42-47, 340-342, 344-346

Dødsårsaker 43-47

Døveskoler 272

E dr uelighetsnemndene 218

Egg, forbruk 217

- produksjon 81, 83

Egglag-sentraler 220

Eie- og leieforhold i jordbruket 63

Eiendommer, faste 19, 68, 69, 74

Eiendoms-, matrikkelskyld 69

Eksport og import 125-145, 365-371

Ektepakt 259

Ekteskap inngått 25-28, 340-342

Ekteskapelig stilling, folkemengde . . .14-16

Elektrisitet, forbruk, prod. . . 123, 124, 365

i industrien 111,123, 121

i jordbruket 61

i veksthus 67

innlagt i boliger 246, 396

Elektrisitetsverk, prod., invest. m.v.

119, 122-124

Elektrokjem. og elektrotekn. ind., prod.,

invest. m.v.110, 111, 115, 116, 119, 361

- folkem., arb., syssels. . . 22, 224, 225

Elg, felte 95

Elvefiske il02

Elver, Norges lengste 1

- vannkraft 121

Emigrasjon 25-27, 37

Emisjon av obligasjoner og aksjer 169

Engareal 49-51, 70, 71, 348

Engfrø, avl 57

Engrosprisindeks 208, 209, 391

Entreprenorvirks., lønninger 228

Epidemiske sykdommer 40-47

Erverv, yrke 18-21, 63, 338, 339

Fagforeninger, -forbund 240

arbeidsløyse 223

Fagopplæring i jordbruket 63

Fagskoler 260-263, 264, 268-271

Farkoster, fiske- . . 96, 100, 101, 104-106

Fattig-, forsorgsvesen 251, 252, 398

Fedrift 50, 51, 56, 57, 72-74, 356

Fengsler 256

Ferskvanns-, elvefiske 102, 351, 352

Fett- og oljeind., prod., invest.m. v. 110,

111, 115, 117, 119, 355, 356, 359, 360

folkem., arb., syssels.. . . . 22, 224, 225

Finanser, kommunale 278, 286-294

stats- 279-293, 295-308, 361, 399

nasjonalregnskap 313

off. utg. til sosiale form. 288,

289, 302, 398

Finanstelling 173

Fiskarbanken 179-183

Fiske og fangst 95-108, 351, 352

nasjonalregnskap , 310, 311

22*

Side

Fiskebåter 96, 100, 101, 104-106

Fiskere 21, 96, 100, 101, 103, 105

- lånekasse 180, 182, 183

Fiskeredskap 104

Fiskerfagskoler 270

Fiskeritellingen 1948 103-106

Fiskertrygden 201

Fiskesalgslag 221

Fjosregnskapslag 81

Flateinnhold, Norges 6, 322, 348

-- fremmede lands 322-327, 348

Flesk, forbruk 217

-- produksjon 81, 83

Flytrafikk 162, 380

Flyttinger, innenlandske 37, 38

Fløting, tommer- 95

- arbeidslønn 95, 237

Folkeboksamlinger 272

Folkehøgskoler og priv. ungd.skoler . . 265

Folkemengde, Norges 4-24, 27, 322

fremmede lands 322-339

Folkemengdens bevegelse . 25-39, 340-347

Folkeskolen 266, 267

Folketelling 1946 og 1950 . . 4-24, 242-246

Fond til vitenskapelig forsking 263

- offentlige utlån 173

Fôr, kraft- og strå-, kjøp 59

- silo- 56, 57

Forbruk, alkohol 218, 249, 250, 394

- avispapir 395

elektrisitet 123, 124

grunnl. levekostn.indeks 217-219

kaffe, te, kakao, tobakk 218, 394

korn, poteter etc. 78, 79, 217, 393

inatv. lni.v. i husholdn. 211-219

nasjonalregn.. 309, 311, 313, 400

- trevirke på gårdene . . . . 92, 93

Forbrukssamvirke 222

Forbruksutgifter, levekostn. 212-219, 392

Forbrytelser 253-255

Fôring ved fjcsregnskapslag

Forlag 276

Forliksråd 257

Forlis og kondemnasjon av skip 117

Formue etter skattelikn. 278, 279, 282-286

- og gjeld for bønder 86

- øking, nasjonalregnskap 313

Forseelser 217, 219, 255

Forsikring, privat 173, 191-196

- sosial trygd. 197-207, 251, 398

Forsorgsvesen 251, 252, 398

Forstadsbefolkning 13, 328-330

Forsvaret, rekruttenes legemshøyde . . -18

- utgifter 288, 289, 300

Frakter. brutto- i utenriksfart 149

Framhalds-, fylkesskoler 265

Friluftsskoler 272

Frukt, avkasting 80, 83

Frukttrær og bærbusker 54

Funksjonærer i industri, handel m.v

21-24, 109, 110, 120, 224, 225

- lønn 109, 110, 120, 123

Fødsler 25-27, 29-31, 340-343

Gartnerier, veksthus 64, 66, 67

Gass, innlagt i leiligheter 396


Side

Gassverk, prod. m.v. 110, 111, 117, 119 359

Geistlige inndelinger 2

Giftermål 25-28, 340-342

Gjeld, fiskefarkoster 106

ihendehaverobligasjoner, i alt . . 172

-kommunal 294

pantobligasjoner 173

stats- 295-299, 399

og formue for bonder 86

- - og tilgodehavender i utlandet 173

(jodsel, kunst-, kjøp og forbruk 59, 75, 83

produksjon 115, 361

Gjødselplass og urinkum 60, 61

Glass, areal under 64

Wass, produksjon 115

Grafisk industri, bokb., prod., invest. m.v

110, 111, 117, 119, 120

- folkem., arb., syssels. 22, 224, 225

Gruvedrift, se bergverk

Grøfting i jordbruket 57

--- av skog 94

Grønnsaker, areal 66, 70, 71

avkasting 80, 83

forbruk 217

Gull, beholdning 176, 386

- produksj on '161

Gummi- og lærindustri, prod., invest. m. v.

110, 111, 115, 117, 119, 120, 358

- folkem., arb., syssels. 22, 224, 225

ymnastikkskole, Statens 268

Gårdbrukere og småbrukere 21, 62

Gårdsbruk, se jordbruk

G årdsskog 55

-- veier 61

23*

Hagebruket, avkasting 80, 83

- folkemengde 21

- frukttrær og bærbusker . . 54

Kagebruksskoler 270

Handel, detaljomsetning, indeks 146

folkemengde 19, 22

inn- og utforsel 125--145, 365- 374

nasj onalregnskap 310

samvirke 220-222

--- sysselsetting og arb.Ioyse 224-226

Handelsflåte 147-149, 375, 376

Handelsgymn. og alm. handelsskoler .. 268

Handelshøyskole, Norges . . . 260-262, 264

Handelsregistrene, aksjeselskap anmeldt 169

Helsevesen, dødsårsaker m. v. . . 40--48

- off. utgifter 288, 289, 302, 303, 398

Henrettelser 45

Hester 50, 56, 72-74, 350

Hjort, felte 95

Hogst, avvirking 92, 93, 358

- priser 237

Hospitaler, leger ete 40

Hoteller 161

Hotellfagskoler 270

Hoved- og bipersoner etter livsstilling . 19

Hoved- og biyrke i fiskeriene 96

i jordbruket 63

Husarbeid, folkem., syssels. 18-20, 2-1,

224, 225

Husbank, Statens 173, 179-183

Husdyrbruket, produksjon 81, 83, 354

Husdyrforsikring 194

Side

Husdyrhold . . . . 50, 51, 56, 57, 72-74, 350

Husflids- og industriskoler

Husholdninger, 244, 247 2( 5)

Husholdningsskoler 268-27 1

Husholdningsundersøkelse 214-216

Hussamlinger, forsteder etc . .13, 328-330

Hvalfangst 107, 108

folkemengde 21

nasjonalregnskap '310, 311

Hypotekbanken 173, 179-183

Hyrer på norske skip 234, 235

Høgskoler 260-262, 261

Høstutbytte75--80, 83, 349

Høy, avling 75-77

Høyesterett

Håndverk og industri, se industri

257

Håndverksskoler 268-271

Ihendehaverobligasjonsgjeld, se gjeld

Immateriell virks., folkem. 18-20, 23, 24, 339

Import og eksport . . 125-145, 365-374

Indekstall, aksjer 167, 381

detaljomsetning 146

engrospriser 208, 209, 391

industriproduksjon 117, 118, 353

inn- og utforselspriser 125, 365

jordbrukets priser . . 209, 210

levekostnader 213, 392

- utenr.handelens volum 125, 365

Industri, produksjon m.v. 109-124, 353-365

folkem., arb. 18-22, 109-112,

120, 123, 224, 225, 338

-- investering 112, 119, 311

- lønn 109, 110, 120, 123, 227-233, 236

nasjonalregnskap 310, 311

-- syssels. og arb.løyse . . . . 224-226

Industri- og husflidsskoler 270

Industriarbeidertrygd 200, 398

Industribanken 173, 179-183

Inndelinger, Norges 2

Innførsel og utførsel . . . 125-145, 365-374

Innkjøpsforeninger (-lag) 220

Innsjøer, Norges største 1

Inntekt etter skattelikningen 278-286

- nasjonal- 309-313, 400

lnternasjonale oversikter 322-400

Investering, brutto, i industri 112, 119, 311

- nasjonalregnskap 309, 311,

313, 400

Jakt 95

‚Tan Mayen

Jern- og metallind., prod., invest. m.v

1

110, 111, 115-117, 119, 120, 361-363

- folkem., arb., syssels. 22 224, 225

Jernbaner 154-156, 37r3 1 7

Jernbanenes kasser, utlån

‚Jordbruk og skogbruk . . . 49-95,348-350

- arbeidsstyrke, folkem.. . . .20, 21, 62

- lønninger 237

- nasjonalregnskap 310, 311

,Jordbrukets drifts- og totalregnskap 83-85

,J ordbruksareal 49-51, 70, 71, 74, 348, 349

Jordbruksprodukter, forbruk 78, 79,

217, 218, 393

priser og indeks 209-212

produksjon 75-81,

83, 87, 88, 349, 354, 355, 357


Side

Jordbrukstellingen 1949 49-67, 74

Jord- og steinindustri, prod., invest. m.v.

110, 111, 115, 117, 119, 120, 359

- sysselsetting 224, 225

Jordmorskoler 268

Jordmødre 40

Jordpriser 69

Kaffe, forbruk 218, 394

produksjon 355

Kalorier, forbruk 393

Kinematografer 276, 397

Kjemisk industri, prod., investering m.v.

110, 111, 115, 117, 119, 120, 360, 361

- folkem., arb., syssels. 22, 224, 225

Kjørevei til gårdsbruk 61

- skogsveier 94

- hoved- og bygdeveier 157

Kjøtt, forbruk 217, 393

- kontroll 82

- produksjon 81, 83, 354

Kommunalbank, Norges 179-183

Kommunale finanser 278, 286-294

- trygder 251

Kom munegjeld 294

- skatt . . .281, 286, 287, 292, 293

- valg 314-317

Kommuner, de enkelte, folkemengde . . 7-12

Kommunikasjoner, se samferdsel

Kondenseringsfabrikker 87, 88

Konfeksjonsindustri, se bekledningsind.

Konflikter, arbeids- 238

Konkursboer 258

Konsum, se forbruk.

Kooperasjon 220-222

Korn, areal 50, 70, 71, 74, 348, 349

- avl, forbruk, utsæd . .75-79, 83, 349

- priser 209, 211

Kraftfôr, kjøp 59

Kreaturhold. . 50, 51, 56, 57, 72-74, 350

Kredittforeninger 173, 181, 184

Kreftdødelighet 45-47

Kriminalitet 253-257

Kringkasting 277, 397

Kulldrift og -utførsel, Svalbard 320

- produksjon 110, 320, 359

Kunst 276

Kunstakademi, Statens . . 260-262, 264

Kunstgjødsel, se gjødsel

Kunsthåndverksskoler 268

Kunstnergasjer og -stipendier 276

Kuranstalter for alkoholikere 255

- for tuberkuløse 40

Kveg, husdyrhold 50, 51, 56, 57, 72-74, 350

Kystradiostasjonene 165

Lagmannsrettene 257

Laks- og sjøaurefiske . .97-99, 102, 351, 352

Landbruk, se jordbruk

Landbruksskoler 260-262, 264, 270

Landsorganisasjon, Arbeidernes fagl. . . 240

Landsskogtakseringen 90, 91

Landssvikfanger 256

Laste- og lossearbeidere, lønninger . . . 235

Legemshøyde, rekrutter 48

Leger 40

Leie- og eierforhold i jordbruket 63

Leiligheter, boliger 241-246, 396

24*

Side

Levekostnader, detaljpriser i byer . . . . 212

grunnlag for indeks 217--219

indeks 213, 392

Levevei, yrke, folkem.. . .18-24, 338, 339

Litteratur 272, 273, 276

Livsforsikring 193-196

Lufttrafikk 162, 380

Lyttere, radio- 277, 397

Lærerskoler 260-262, 264, 268

Lærindustri, se gummi- og lærindustri

Lærlingeskoler 268

Lønninger i industri, gruve- og byggevirks.

109, 110, 120, 123, 227-233, 236

hyrer på skip 234, 235

jord-, skogbruk og fløting . . . . 237

- laste- og lossearbeidere 235

- nasjonalregnskapet 312

Lånekassene for fiskere og jordbr.. .181-183

Magistere og doktorer 262

Malmutvinning, se bergverk

Margarin, forbruk 217

- produksjon 113, 354

Maskiner og redskap i jordbruket . 52, 53

Maskinindustri, se jern- og metallind.

Maskinist- og sjømannsskoler 270

Matrikkelskyld 69

Matvarer, se nærings- og nytelsesmidler

Medisinalforhold, dødsårsaker 40-48

Meierier 87, 88

Meieri- og ysteriskoler 270

Menighetsfakultetet 260-262, 264

Metallindustri, se jern- og metallind.

Meteorologiske forhold 3, 320

Middellevetid 35-37, 347

Militærvesen, se forsvaret

Mjøl og gryn, forbruk 218,

produksjon

Mjølkelevering, prod. og salg 81, 83, 87,

- sentraler

393

113

354

220

- ytelse ved fjøsregnskapslag

. . . . 81

Mord

45-47

Morstrygd, kommunal

Motorskip, se skip

251

Motorsykler

Motorvogner, se automobiler

158, 379

Motorvognsaker

160

Musikkskoler

268

Mål og vekt 401

Nasjonalregnskap, -inntekt . . 309-313, 400

Nedbørshøyde 3, 320

Noregs Lærarhøgskule 260-262, 264

Norges Bank 176-178, 386

Norges Brannkasse

196

Norges Handelshøyskole . . . 260-262, 264

Norges Kommunalbank 179-183

Norges Kooperative Landsforening . . . . 222

Norges Landbrukshøgskole . . 260-262, 264

Norges Postsparebank 190

Norges Tannlegehøgskole . . . 260-262, 264

Norges Tekniske Høgskole . . 260-262, 264

Norges Veterinærhøgskole . . . 260-262, 264

Norsk Arbeidsgiverforening 239

Norsk Rikskringkasting 277, 397

Nærings- og nytelsesm.ind., prod., invest.m.v.

110, 111, 113, 117, 119, 120,354-356

- folkem., arb., syssels.. . 21, 224, 225


Side

Nærings- og nytelsesmidler, forbruk 78,

79, 214, 218, 249, 250, 311, 393, 394

- priser og prisindeks 208-213

- prod. 75-81, 83, 87, 88, 113, 354-356

Nynorsk i statstj., skolen og kirken 274, 275

Obligasjoner, emisjoner 169

- ihendehaver-, i alt 172

kjøperkurser 168

kommunegjeld 294

omsetning 171

pant-, utlån 173

stats-, avkasting 385

- statsgjeld 295-299, 399

Offentlige finanser, se finanser

Oljeindustri, se fett- og oljeindustri

Osteproduksjon 87, 88, 355

Overformynderiene 173, 259

Pantobligasjoner, kjente utlån 173

Papirindustri, produksjon, investering

m.v. 110, 111, 114, 117, 119, 120, 358

- folkem., arb., syssels. . . .22, 224, 225

Pelsdyr 51, 59, 74

Penger, banker m.v. . .167-190, 384-390

Pensjoner, alderstrygd . .202-207, 251, 398

Pensjonskasser, utlån 173

Planteskoler 65

Politiske partier, valg 315-319

Postgiro 190

Postsparebank, Norges 190

Postverket 163, 320, 381

Poteter, areal 50, 70, 71, 74, 349

- avling 75, 77, 79, 83, 349

- forbruk 79, 217, 393

Priser, indekstall, se indekstall

- i småsalg 212

- jorbruksprodukter 209, 211, 212

- jordeiendommer 69

- meieriprodukter 211, 212

- tømmer, ved 211

Privatbanker 173, 185, 186, 188, 189

Privatforsikring 173, 191-196

Produksjon, elektrisitet 123, 124, 365

- industri m.v. 109-118, 353-364

jordbr. 75-81, 83, 87, 88,

354, 355, 357

kull på Svalbard 320

- verdensartikler, noen . . 354-364

Radio, kringkasting 277, 397

Radiostasjoner 165

Redskap og maskiner i jordbruket . 52, 53

- fiske- 104

Reiseliv, hoteller 161

- samf.midler 147-158, 162, 374-380

- utlendinger ankommet 160

Rekrutter, legemshøyde 48

Renter, avkasting av statsobligasjoner . 385

Rentesats, diskonto 178

Reproduksjonskvotienter 29, 343

Rettslige inndelinger 2

Rettsvesen 160, 247, 249, 253-259

Rever, pelsdyr 51,59, 74

Rikskringkasting, Norsk 277, 397

Rikstelefon og -telegraf 164-166, 382, 383

Rikstrygdeverket, fisker- og sjøm.trygd 201

- industriarbeidertrygd 200

syketrygd 197-199

utlån, pantobligasjoner . . . . 173

25*

Side

Rovviltpremier 95

Rusdrikk, forbruk . . . . 218, 249, 250, 394

- forseelser 247, 249

- produksjon 113, 355

Rutebiler og -trafikk 157, 158, 379

Ruteflyging 162, 380

Rådyr, felte 95

Salgsforeninger( -lag) 220-222

Samferdsel og samf.midler 147-166, 374-383

- folkem. . . . .18-20, 22, 23, 339

- nasjonalregnskapet . . . 310, 311

Samvirkelag 220-222

Sanatorier, tuberkulose- 40

Sauer og geiter 51, 57, 72-74, 350

Seddelomløp 176, 178, 386, 387

Selfangst 107

Selvmord 45-47

Sentralvarme, innlagt i leiligheter . . . 246

Separasjoner 28

Seterbruket 58

Sikringsmidler og forvaring 255

Silofôr 56, 57

Sinnssyke og -hus 40, 43, 44

Sivile inndelibger 2

Sivilstand, folkemengde 14-16

Sjøfart, se skipsfart

Sjømanns- og maskinistskoler 270

Sjømannsskatten 286, 287

Sjømannstrygden 201

Skadeforsikring 191, 192, 194, 196

Skatteklasse 280

Skattelikning 278-287, 321

Skatter, kommunale 281, 286, 287, 292, 293

- stats- 281, 283-287, 292, 293, 306,

307, 321

- nasjonalregnskapet . . . .310, 312, 313

Skatterestanser, kommunale 294

Skiftevesen 258, 259

Skilsmisser 25-28

Skip, fiskebåter . . 96, 100, 101, 104-106

- handelsflåte . . . .147-149, 375, 376

hvalfangerflåte 108

Skipsbygging, skip sjøsatt . . . 116, 147, 374

Skipsfart 147--153, 374-377

- fortjeneste og hyrer . . . . 234, 235

mannskap . . . . 22, '43, 221, 225

- nasjonalregnskap 310, 311

Skjønnlitteratur 276

Skogareal 49-51, 55, 89-91, 93, 348

Skogbrann 95

Skogbruket 89-95

- hogstpriser 237

Skogkulturarbeider 93, 94

Skogskoler 270

Skogsveier 94

Skoleboksamlinger 272

Skolehjem 250, 272

Skoleleger, måltid etc., off. utgifter . . . 398

Skoler og høgskoler 260-272

Skotøyfabr., prod. invest. m.v. 110, 111,

114, 119

Skyldmarkens gjennomsnittsverdi . . . 69

Slakt, kontrollert 82

Slakterier, samvirkelag 220

Smør, forbruk 217

- produksjon 87, 88, 354

Småbruk- og boligbankene . . 173, 179-183


Småbrukslærerskolen

Side

268, 269

Småbruksskoler 270, 271

Småhvalfangst

Sosial trygd

107

197-207, 251, 398

Sosiale formål, off. utg. 288, 289, 302, 398

Sparebanker 173,187-190

Sprit, forbruk, salg 249, 250, 394

Statens Husbank 173, 179-183

Statens Kunstakademi 260-262, 264

Statens pensjonskasser, utlån 173

Statshanene 154-156, 378

Statsbankene 173,179-183

Statsborgere, utenlandske i Norge . . . .

Statsfinanser 279-293, 295-308, 321,

Statsgjeld 295-299,

Statskirken, personer utenfor

Statsobligasjoner, avkasting

Statsskatt 281, 283-287, 292, 293, 306, 307,

Statsskoger, -almenninger 89,

Steinindustri, se jord- og steinindustri

Stipendier, kunstner- og -gasjer

- vitenskapelige 263,

Storfe 50, 57, 72-74,

Stortingsvalg 318,

Straffanstalter og -fanger

Stråfôr, kjøp

Studerende, Universitet og høgsk. 260,

Stuertskoler 270

Subsidier til prisregulering 304

Sukker, forbruk 218, 393

- avl, prbduksjon 349, 354

Sunnhetsforhold, dødsårsaker 40-48

Svalbard 1, 320, 321

Svin 51, 57, '72-'74, 350

Sykdommer, sykehus, leger m.v.. . . . 40-47

Sykepleieskoler 270

Syketrygd 197-199, 398

Sysselsetting, pliktig syketrygdede 224, 225

Tannlegehøgskole, Norges . . 260-262, 264

Tannleger 40

Tannpleie, folke-, off. utgifter 398

Teatre 276

Tekniske skoler . . . . 260-262, 264, 268

Tekstilindustri, produksjon, invest. m.v.

110, 111, 113, 114, 117, 119, 120, 357

- folkem., arb., syssels. 22, 224, 225

Telefon og telegraf 164-166, 320, 382, 383

Temperaturforhold 3, 320

Tettbygde strøk, forsteder m.v. 13, 328-330

Tilgodehavende og gjeld i utlandet . . . . 173

Tobakk, forbruk 218, 394

- produksjon 113, 355, 356

Tollintrader 145, 306

Tonnasje, se skip

Trafikkulykker 45-47, 159, 160

Transportforsikring 194

Transportvirksomhet, se samferdsel

Tre- og treforedl.ind., prod., invest. m.v.

110, 111, 114, 417, 119, 120,

- folkem., arb., syssels.. . 22, 224,

Trevirke, avvirking, forbruk . . 92, 93,

17

399

399

17

385

321

93

264

350

319

256

59

261

358

225

358

Trossamfund 17

Trygd, sosial 197-207, 251, 398

Tuberkulose, dødelighet m.v. 40, 42-44, 46

- trygd, kommunal 251

Turist- og andre hoteller 161

2 6 *

Side

Turister, utlendinger ankommet 160

- inntekt 174

Tvangsarbeidshus og -arbeidere 256

Tvangsauksjoner 259

Tvangsskoler 250, 272

Tømmerfløting 95

arbeidslønn 95, 237

Tømmerhogst, -avvirking 92, 93, 358

hogstpriser 237

Uførhetstrygd 251, 398

Ullproduksjon 81, 83, 357

Ulykkeshendinger 45-47, 159, 160

- trygd 200, 201, 398

Underrettene 257

Undervisning m.v . 63, 260-277

Universitetene 260-262, 264

Universitetsbibliotek 273

Utbytte på statsobligasjoner 385

Utbytter, dividender i aksjeselskap 170

Utenlandsk gjeld og tilgodehavende .•• 173

Utenlandske statsborgere i Norge 17

turister, se turister

Utførsel og innførsel. . 125-145, 365-374

- av kull fra Svalbard

Utleggsforretninger

Utlån mot pantobligasjoner

Utskiftingsverket

Utvandring

Valg, kommune- og Stortings- . . . .314-319

Valutakurser 167, 390

Vanføreskoler 272

Vann, innlagt i kjøkken og fjøs 60, 246, 396

Vannklosett, innlagt i leiligheter 246

Vannkraft 121

Varehandel, se handel

Vassdrag, se elver

Veier, gårdsveier 61

- hoved- og bygdeveier

157

- skogsveier

Vekseldiskonto 178

Vekselprotester 259

Veksthus, gartnerier

Vekt og mål

64, 66, 67

401

Venerisk sykdom

Verjeråd 250

Verkstedsskoler 268

Vernepliktiges legemshøyde 48

Veterinærhøgskole, Norges 260-262, 264

Villrein, felte 95

Vin, forbruk, salg . . . . 218, 249, 250, 394

- produksjon

355

Vinmonopolets salg

320

259

173

68

25-27, 37

94

42

249

Vitensk. instit. og stillinger 260-262, 264

- forskingsfond, og stipend. 263, 264

Volumindeks for utenrikshandel . . 125, 365

Yrkesforhold, folkemengden 18-24, 338, 339

- i jordbruket 63

Øl, forbruk 218, 249, 250, 394

produksjon 113, 355

Øyer, Norges største bebodde 1

Akerareal 49-51, 70, 71, 74, 348, 349

Andssvakeskoler 272


IRikets beliggenhet m. v.

Geographic position etc.

Tabell 1. Norges beliggenhet, landegrensens lengde m. m. 1

Norway's geographic position, boundaries, etc.

Beliggenhet. Geographic position:

( mellom 71° 11' 8" n. b. (Knivskjellodden på Magerøy)

nord—sør,

og 57° 57' 31" n. b. (øya Kråka ved Ryvingen fyr nær Mandal);

mellom 4° 30' 13' ost Greenwich (Steinsøy ved Utvær utenfor Sognefjords

vest—ost munning)

og 31° 10' 4" ost Greenwich (Hornøy nær Vardø).

Fastlandets nordligste punkt Nordkinn (Kinnarodden) ligger under 71° 8' 1" n. b. og

27° 40' 9" fast Greenwich, dets sørligste punkt Lindesnes under 57° 58' 43" n. b. og 7° 3' 44"

ost Greenwich.

Avstanden mellom Nordkinn og Lindesnes er i rett linje 1 752 km.

Lengden av fastlandets kystlinje (uten hensyn til fjorder og bukter) er 2 650 km.

Landegrensens lengde er 2 555 km (mot Sverige 1 643 km, mot Finnland 716 km, mot

Sovjet-Samveldet 196 km).

Største sjoer. The largest lakes: Mjøsa 366 km2, Femund 202 km 2, Rosvatn 190

km2, Randsfjorden 136 km', Tyrifjorden 133 km2, Snåsavatn 117 km 2, Tunnsjø 99 km 2,

Limingen 94 km2, øyeren 88 km'.

Lengste vassdrag. The longest rivers: Glåma 587 km, Numedalslågen 342 km,

Tana med Anarjokka 330 km, Dramsvassdraget 303 km, Skiensvassdraget 244 km, Otra

242 km, Arendalsvassdraget 209 km, Gudbrandsdalslågen 202 km (til Mjøsa), Trysilelva 202

km (ned til riksgrensen), Alta 200 km, Namsen 187 km, Orkla 170 km, Vefsna 160 km,

Nidelva med Nea 151 km, Gaula (Sør-Trøndelag) 150 km, Tovdalselva 147 km, Målselva

med Barduelva 130 km.

Største bebodde oyer. The largest inhabited islands: Hinnøy 2 198 km2, Senja

1 590 km2, Langøy 860 km,' Sørøy 816 km2, Kvaløy (Troms) 737 km2, Ringvassoy 656 km2,

Hitra 565 km 2, Seiland 559 km 2, Austvågoy 526 km2, Andøy 489 km 2, Vestvågøy 411 km 2,

Kvaløy (Finnmark) 329 km 2, Osterøy 328 km 2.

Svalbard omfatter Spitsbergen-øygruppen, Bjørnøya, Hopen, Kong Karls land og

Kvitøya og ligger mellom 74° og 81° n. b. og 10° og 35° ø. 1. Greenwich. Det er statsrettslig

endel av kongeriket Norge og administrativt en selvstendig enhet under en sysselmann.

Flateinnhold 62 049.5 km 2.

Jan Mayen, som ble lagt inn under norsk statsvelde 8. mai 1929 og etter lov av

27. febr. 1930 statsrettslig er endel av kongeriket Norge, ligger på 71° nordlig bredde og 8° 30'

vestlig lengde. Flateinnhold 372.5 km 2.

B ouv et - øya, som ble okkupert 1. desember 1927 og lagt inn under norsk statsvelde

som biland (lov av 27. febr. 1930) ligger i det sørlige Atlanterhav på 54° 26' sørlig bredde og

3 0 24' østlig lengde. Flateinnhold 58.5 km 2.

Peter I' s ø y , som ligger på 68° 50' sørlig bredde og 90° 35' vestlig lengde, er 2. febr. 1929

tatt i besittelse på Norges vegne og etter stortingsbeslutning av 23. april 1931 lagt under norsk

statsvelde som biland. Flateinnhold 249.2 km 2.

Etter kgl. kunngj. av 14. jan. 1939 er den del av fastlandsstranda i An t arktis, som

strekker seg fra grensen for Falkland Islands Dependencies i vest (grensen for Coats Land)

til grensen for Australian Antarctic Dependencies i øst (45° østlig lengde) med det land som

ligger innenfor denne stranda og det hav som ligger inntil, dradd inn under norsk statsvelde.

Kilde : Norges geografiske oppmåling. Source: Norwegian Geodetic Institute.

Etter seneste målinger eller beregninger. According to the latest measurements or estimates.

1


a)--,

z ct •

,,,3 -zis c

: :

.

t.) .`,?t>

1:1, E tc,4 .

C Cct .1.) . . .

;..--, -

. . . tl) '-' • i-c$ • *p.7p4 ci, --4 • •

c.)

.w. rw _Ft ,.. Ft ,-,(1) 7:1 z ,:ci , ts, pd •

. ,4 ,-Q.. ,,-.1 1 -, 013 to 0 et to

'CI, ,..g . c,3 Z ;.. „, -5 5 ., 4,1 ca 7,4,3zo0,..,Hca rn z

'3' 4 E ,.23, ,...• ,4-, 4; , 7,d1 i-zz„, ,a) , H ,..,j rtiE ,...4 ,-,

4:4'.., a) 0 Fzi P-i al -V, 41. 1) 4 al -ti, to ;. a i ;-.4 4, -,;-4 0 4,

02,--cDP-, ,a)(1)ci,)00(1) 0 0 0 00..,-..

tS2-C:)(7.)P:1H-,Igç4cnLZZH=i

,4 ,,NCO,I,u1cON00C7,0,-(NCO31,1neSDE-.00C%0

,. ,

•g

1

-,i,

.4.

C

c.)

o

I .

,...--,-.,

p-s,.....,

i",

ri 1-4 1-1 r. T-,

c.,,

N r-i

sasadow

,-7 44

,-.1 Jamtuivadsm

,-----A-,,--,----,----, ,..------,-----,---&---,

cc ga•linvd c'Ic' u-' -14 c° Crq' c7;( C•, ; '=14+' ,S'I?rr' CS' i2 4', c`2,

1.8 -piunut g2 `J),

Cq moil! C'''

'''' Jourturiumispanoll

54

,--.

.="'

._, '

.,- ri.'

,i,)'72,-' •r-I .,

• Z

i-4

Of) Par)

PIZ


Q,,

Cq '-'

co CC

â5 '';'' gaw/vd -,r N ,--1 C\I N 01 00 L'. u1 ,P CC I ,-, -,.. M ,--1 M CO 01M

03

CC

7.4 ln unut uvqnt . ny

Tru 1 Jountumo4Sa

CAD

cs, I cs,

C.,,

1 cq 1 I 1 r..cqc\IC,1,-4,r I I ,--■ 1 I01- I cq

01

Jopaqsapvl

E g N N

N

-tr-, r. NNenQC:) ,t1MMN I , -, I Cn 'F.,''' C Cq ,". di

P-7

.

•,, lopa4sclorN

14

','

00

t1D

. ;1

tn' .t

.. &'.;

SW.IdU19da"

.1014801,1

r- ,. %D QD ,V 01 u1 00 QD Q0 r. in V- e9 in QC 71., VD

1.,

6,

CI*

g ',-7`;'

••' P ..,'

i i' :

,J . =-4

'

-

81d:U/S1P /Vd.1.02,9

piaf2a4saJd

co .,,t+ -14 co m m in r, .7t.NC,") 0007, 00 N N '71, VD 0) k_c"

Cg Cq Cq 01 V1 Cq ca m cq cq m m cq m cv cq .1.4 r. r.

••••3

t C , ,,z

te

saynlvdubos

QD ..ef4 ,V CD QD C- ,V QC) ,. VI CD u1 C% C% QD Cg QD CD QD Cg

,f ,t Cq i_1 QD ,V ,V u1 ,P ,V QD 00 r, 00 e4D u1 C- 01 Cq

u1

Cg

o

r.

01

FÉ,3

Rd8Ild pap pun • uq.ca

Jo' %imp 12nod a7vida

-dv uoulumpftl

g ,_

--,

,--i

,--,

„..,_.......A,....--, ,-"--, ,--- ,-,--, ,---i,-,

,--, ,-.4 ,..-4 ,--, ,-, kr)

.4.- .,...)

...:, r.;'

8d8ild pap puy •utmo

.tof -.cmpqns 7.tnod

alviaddv •ufosuri

•,--, N r. V, 1, 01 /, 01 v-i ,-4 r. , 1-,

CC,

ri

-L* '''

7,5

CO

rt .,c2

.,g, .1

0) ''.i

S'd8Vd 12c1:13 puy • U42.0

Jof so.t1slp 1.tnod

tiavuemd - •Itosstuota

,`" 'f, "r. ,C, in ,s::) h-rD r*". "t k-n L-- k-,' ,--' ,t4 Cz, c-o cn g"' .-c '0 N(.0.,

--=,

;.-9

c,

• •

ft.tmumd. *2t5tiu

t5

,to

ed8nd Bap pup •uzyd

Jo' spi.ilstpqns 1.tnod

c• u•D r. C7, CT, (5, C, ,t, 00 C-- ,..0 CC r. CC C», 00 CC, Cq kn CT,

T-1 ■-•1 1--,

TCT,

,f1

tounod uopyppaBz•

81d148:1P

.10S40.1)ISMIIKITIJOJ

V..

;. ;- " P RI CC P 0 ;Ti '

., ':4 A) " ?, ,P'

, '4 L'' 2 'cl

.

'rz.1

Udgatdd.t Jo .0K

Javrquasoidan

-

*.cmpimoidaa

Jos4anglivA

"g iz,

4

. ti

r.„.. 7-7,

10 ..::, .-

.7,17,.:„

i4, -1. i

4, ..,,-

1

---,

1-4 ,,

..,..;

,. r, 1 r, r. r. r. r. r. r. r. r. 1 r. r. r. r. r. r. r. oc

,--,


rst3CC r'I N QC) ,n 'I' Ln ,t, et" u1 00 1 u1 N CO u1 00 L11 01 CD

H CD ,

,..

ct

zi i.:'

°

81d?,.c18p

in.toldaig

Jos4 0 .14 2IvA

,..,_., ,, -..-, ,-....--,---"--, ,---,-,----&---,

Go

.--.1

.--,

.E $z

t, .,.

1 -, o ist'

a ::-

,,,,

_sà,

'

i..■ o F,

p__,_, -- ,........-..,,...,-, ,_..,-„_....,_.....,

ri 1--i 1-1 r. r. r-i r. I ■-i I ,--+ ,-, ,--1

41

'iltdSdIdd.t JO *ON

Jo4uuwasaidan

JaPIII4s11314110d . A

,,

,---,---,

••,i•■ V- CO CY') •,/, ,f*J N I ifJ 1 M ,n ,t4

c)

k.c*

8)amlnp amod-

In

••t•i m r. CY'J g M

C 'I" ,-("J CC. .t., Cl I C

I-. N 01 C , 1 C \ *•,t( \1 'TV

g samplsipsuumusuori 'IA

JaPtf-PsIPottarl 'TM.

viudet jf, N.Idd:lip,

lvd1pdm, fo sp.t.tpla-

1-. L. 1, ., W CO r r, 07 ,r r, c-, r. co r. m ,t, cr, r, co

J 00

r. r. Cq C4 r. r. cq r. r. r. cq cg m cq cq .,,t■ cq ,, i cr,

1 cy•D

I rti

cq cq J ,..0 00 CC CT, M C,1 C,1 ,-, 1".. 1 r. 0 CT, 1-c7 C:) CC, 00 j C,

NN NNN,..NNNMM COMNN,71.,,,-iicc,

Rikets inndelinger.

Administrative divisions.

2


g

oct

C C) cr-d bic'

1)

rn • •

;-■ i•:1 • "•"' • • •

g

: 7-4 • • .

g • g_-1 r- Ci)

ca CI)C C 0 c, c)

Cr,

1 I ii

CO c.:D C% ,t Cg C% %D ln in ,f V, V,

,±1 N CT; ,4 CO N cr: Cr) N Cr) Cr) CO

r,

CO

(=>

O

O

g

CD CD r. CO OC C% CO ,t C% CC ,f

r. T. v. Cq CCNCCCOCOCO

rO

00

CO

r=

I I Iii

LO rO ,T in CO In ,f CC CC Cg CC'

C2: C7: CC ,4rO o6 ,4 cr; ui e5 ui

T. T.

7.,

rO

%D V- 00 OC r, LOr. r, c% CO c% c%

co cq Cq r. Cr) ,t %D V, CO CO Cr) Cr)

.71.4

I I I 1

C,

E

r-4 c.CD rCr. OC co rO CI rO N '47t

• Vi %S o6 Cr) CO rO CrO c:

r. CD 00 00 Cr) Cn C% QD ,c0 CD Cr) ln

,t v0 Cg Cr) ,f CC C% %0 Cr) V, Cr)

r.

4 .4,

rO

i ii 1

%D %D 00 QD CO C% CO CO C) in CO Cr)

V■ ci Cr) ci oc: ci ui ci c.; CO Cr)

CO

CO

'4!

CD CO CD in Cr) CD %.O CD IN CD ,t 00

Cr) r. Cr) vO LO V, C% ,T CO CO Cr)

•P-Ei

r,

C)

II

•P-4

C,

o

C

4LJ)

'4J

W

rcj

'71.4 Cr) N OC CO C% 00 V, Cr)

• C rO c7: rO (.6 rO e5 vi c5 CO

T. T.

I I I

I

- '71.4 CC Cr) ,T rO Cr) c.c)

• ci ci ci c: ui ci c.6 ci ,4

OC

LO C% r. CD 00 %D CD CO Cr) 00 C% 00

%0 OC CO v0 V, r- cm r- CO r, ,t

CO

rO

:4_84

rO

LO

N CO r, Cr) rt4 r, 00 r, %D C% CD ,f

,T ,f ,f ,f v0 %D V- r. c:D 00 QD %D

r.

00

co

ai

tb15,0 (T,

ro

00 C% N 00 ,1.4 CO V,

• ,4 CO c.; Cr) -4 ui CO c5 ci ui

3

o

r,

Cg

LO

CD r. Cr) CD 00 C% r. CC ,10 .14 r, LO

Cr) CO in CO CO ,t in CD C% CO CO CO

T. T. r. Cr) Cr) r.

W

Pz,

"ci

i) (

CD ,f in CC CO r. 0C CD CO ,T v0 CD

r; C.5 1-4 vt■ cr; CO ui ui ci oc: ri,

1-1

CO

00 Cn rt, C ,T crD 'I' N Cr) C Cr)

oc co cc, ,n LO LO N C ao Cr)

o

oc

c% z

%D CC CD 0% ,f C% C% CO r. CO C% 00

r4 CI r4 CO c: r4 ci ,t; CO c; ci -4

T. T. /.1

ro

C,

00

CD v0 CO 00 v0 Cg V, C% C% %D OC r,

ro CO CO v0 r. C, 00 CD rO CD r, C",

r. T. r. CM 7, Cq Cq

c,0

Cq

r- -*4

o

4:1),

V, CO CO V, Cr) C N in T. k-r) vo

r4 r Cr) O Cf: Cr) ,1.7 COCr)

1-4 1-4

41

Cr)

r. CD r. r. %D CO C% CO C% CD v0 %D

Cl v0 ,71.4 r. CD CD CD 00 C, Cr) 0% CD

Cl T. 'ri •t•-i •r•-i Cr)

,t ô

c%

r-i

.2

Cr) C5 r4 7t1 c5 CO CO rt; T.; ci CO CO

r.

C,

1-1

r-rO c.o C CO T. O OC CO r. 00 CO

rO

CC

r. CO CO N r. CD CD Cg v0 CO r, Cr)

r. r,

C5

r,r,

r.

72,

rO

rO

r.

co

rO

••

I4J

+Tt

I 1

7-4

r. C% ,T ,t C, r. rtl o r- CO Cr)

• c5 ,4 ui c5 CO C .4 (5 ui 1-4 C5

rO

CC

•i.).

rO

P. rO rO ,f Cl CD r, %0 00 rO vi 1,0

LO CO Cr) r. Cq CO CO 11-; 'V ,f ,f CO

,f

,t

f2r,

r. r.

•=i) I H

zel 0

00 OC C r. CZ, Cr) r, co

7-1

0 •.•

vi ,4 Ci vi c; r4 ui c5 ci r4

C,

r-I I I

0 sr,

É-1

LO

,f 00 r. ,f Cg r, 00

r. 110 110 Cq ,(0 CO OC N ,1.4 U, V-

rr-

E.

•T4

•-•••

rcs 0

r`à)

00

r- cq r- co r- cm ,f r- r. C.:, Cl

• c4 ci c.) ci e4 o6 C\i

c,

CO

,f CD V, In Cr) r. Cr) ,f C% CD r. V,

V, %D In ,f ,f %D V, C% C% 00 00 %D

N

Lr,

r. 0 00 o co r, C c: -7r

Cr) e5 © ci ui of: © ci r4 oc; ,4 Cr)

r,

O

C

O

P

C)

rO

LO

Cr) OC rO C", cSD

Cr) r. N CC LO N ,14 OC ,71.4

/•••1

ln 00 CD Cr) Cr) OC .1.4 00 ,f ,1.4 %D C% ,f

ci r4 CIr©OC C O

Cr

r-4

I

•rit

rO

e-1

1

r. Cr) OC V- CD CD CD C% V, %0 Cr) Cg ,f

• C5 C2.) Coc5 ci ci cr: ui Cr) e5 ui

r,

W

rz,

;7E:

CO r. o0 CD OC OS CO CD CD r. v0

C-, CnNcCinc-CNC,CONCOC/D

C.0

00

00 t,

OC

P't

,-4 CC CD r. ,t OC OC N

r. LO LO ,T 00 r.CC C, Cr) cc, -7r ,

Cq

7f1

1H r.

rO

Cr) ,... C% 00 Cr) %D OC CO ,f CD V, Cr) 00

r4 ,4 c5 ci csi si ci ci oc; c5 ,4

rO CO QD OC CD CO OC r- 6-4 CD in

CD CC %D in v0 %D %.0 V, Cl Cg Cg L-

)r) 1-1

00 2,

CD QD

CD

r.

r.


I I H

C,

1-4

CO C% V0 %0 Cr) C% 00 c.., r. ,t ,t CO Cr)

Li Cl ci c5 „4 r: cd 0,S

o

%D V, r. Cr) C% OC V, r. C% ,f CO V-

.1.4 r, ,c0 rO it0 r, rO u0 r. OC Cl

T. T. Cl ,,

rf Z!'

"c3

W

rO

1 1 H

O

z=1 ;6)

,t■

1-1

C,

I r,

r,

,t

rz

W

rO

4 1,i ,4 c\i ui o6 or: ci r4 -Cš•

I I

• C% r, 00 CC G% .1.4 Cr) C% r. CO CO

vi vi Ci CZ.,, r4 c5 ,t7

I I

• Cg V. 'rt Cr) C) CO

Ci Vi C\i C2; 0'5 C■ ci r4 r4 ci Cr)

00 C% CD CO in V, CO %0 CD Cr) u0 Cr)

C% V, V, in in in %D in CO r. c% rr.

r.

CO CO CC Nr. ocCC rO oc CO

Cr) Cr)COCr)Cr)rOLO COCOCC rO

O

rO

00 ,t400 C7, In N C..0 C.,S

Cr

1 1 I

1 7

• .0 c., c., CO r, r, r. cq r, CO cc

Co,4 ,4 ,4 © C.6 CO

r-i

C,

1-4

r)

r,

OCN CC rO 00 CO OC OC 0 ,t0

LO CC N CC r. ,P1 CO Cr)

rO

Cr) oc Cr) oc Cr)r, CC

-ct+ rO CC ,f)

I 17 I

o

rri

411,

Il

▪N N N vi C C v. C Cl

• 7t1 C7: ci ci c; ci c5 ui ci c; ci ci

r, CO OCCl N Cr) CC

Cr) ••"E'

:1Meteorologiske forhold.

Meteorological data.


Befolkning. 4

Population.

År

Years

Tabell 4. Den hjemmehørende folkemengde 1769-1951.

Resident population.

a. Ved de alminnelige folketellingerl: According to the general censuses.

Menn

Males

Riket

The whole country

Kvinner

Females

I alt

Total

Bygder 2

Rural

districts

By er2

Towns

Byenes

Kvinner befolkning

pr. 1000 i pct.

menn av rikets

Females Popul.

per 1,000 of towns

Males as a°,1 0

of total

Prosent av

:folkemengden

1769

0/0 of

popul.

1769

15. aug. 17693 ... 343 269 380 349 723 618 658 871 64 747 1 108 8.9 100

1. feb. 1801.... 422 976 460 511 883 487 805 845 77 642 1 089 8.8 122

30. april 1815.... • • 885 431 798 827 86 604 9.8 122

27. nov. 1825... 511 033 540 285 1 051 318 937 120 114 198 1 057 10.9 145

29. nov. 1835... 585 381 609 446 1 194 827 1 065 825 129 002 1 041 10.8 165

31. des. 1845.... 652 233 676 238 1 328 471 1 166 596 161 875 1 037 12.2 184

» 1855.... 729 905 760 142 1 490 047 1 292 232 197 815 1 041 13.3 206

» 1865.... 835 947 865 809 1 701 756 1 435 464 266 292 1 036 15.6 235

» 1875.... 885 368 928 056 1 813 424 1 481 026 332 398 1 048 18.3 251

» 1890.... 965 911 1 035 006 2 000 917 1 526 788 474 129 1 073 23.7 277

3. des. 1900.... 1 087 603 1 152 429 2 240 032 1 612 382 627 650 1 064 28.0 310

1. des. 1910.... 1 155 673 1 236 109 2 391 782 1 702 554 689 228 1 076 28.8 331

» 1920.... 1 290 469 1 359 306 2 649 775 1 864 371 785 404 1 053 29.6 366

» 1930.... 1 371 919 1 442 275 2 814 194 2 013 680 800 514 1 051 28.5 389

3. des. 1946.... 1 557 278 1 599 672 3 156 950 2 272 853 884 097 1 027 28.0 436

1. des. 1950* . 1 625 350 1 651 861 3 277 211 2 223 271 1 053 940 1 016 32.2 453

Ar

Years

b. Folkemengden i riket etter beregning ved utgangen av hvert år.

Total population according to estimated figures at end of each year.

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt 1

Total

Ar

Years

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt

Total

1890 966 566 1 037 536 2 004 102 1925 1 342 099 1 413 232 2 755 331

1895 1 013 420 1 083 908 2 097 328 1926 1 349 733 1 421 147 2 770 880

1900 1 086 867 1 156 128 2 242 995 1927 1 352 434 1 426 417 2 778 851

1901 1 098 185 1 168 642 2 266 827 1928 1 358 585 1 431 912 2 790 497

1902 1 104 808 1 179 335 2 284 143 1929 1 363 853 1 435 860 2 799 713

1903 1 105 587 1 185 805 2 291 392 1930 1 372 486 1 442 678 2 815 164

1904 1 111 095 1 192 500 2 303 595 1931 1 382 330 1 450 269 2 832 599

1905 1 115 393 1 198 156 2 313 549 1932 1 392 489 1 457 968 2 850 457

1906 1 119 819 1 205 013 2 324 832 1933 1 401 566 1 464 663 2 866 220

1907 1 122 541 1 210 VI 2 333 092 1934 1 410 656 1 471 526 2 882 182

1908 1 137 332 1 220 704 2 358 036 1935 1 418 764 1 477 475 2 896 230

1909 1 146 400 1 230 552 2 376 952 1936 1 427 117 1 483 681 2 910 79,,

1910 1 151 572 1 238 830 2 390 402 1937 1 436 149 1 490 537 2 926 680

1911 1 161 800 1 249 390 2 411 190 1938 1 446 205 1 498 715 2 944 92I,J

1912 1 174 625 1 260 553 2 435 178 1939 1 456 596 1 507 313 2 963 900

1913 1 186 282 1 272 287 2 458 569 1 940 1 466 099 1 516 125 2 982 221

1914 1 199 543 1 286 726 2 486 269 1941 1 472 809 1 522 979 2 995 78L9

1915 1 213 201 1 296 062 2 509 263 1942 1 483 066 1 533 885 3 016 951

1916 1 227 501 1 307 591 2 535 092 1943 1 495 783 1 546 826 3 042 6 00

1917 1 244 633 1 321 361 2 565 994 1944 1 510 882 1 561 316 3 072 19,

1918 1 257 530 1 331 933 2 589 463 1945 1 527 214 1 576 768 3 103 98 1

1919 1 272 741 1 343 533 2 616 274 19464 1 548 687 1 595 829 3 144 51(

1920 1 291 783 1 361 271 2 653 054 1947 1 568 285 1 613 259 3 181 541

1921 1 307 538 1 375 142 2 682 680 1948 1 593 204 1 624 112 3 217 31C

1922 1 320 224 1 386 776 2 707 000 1949 1 610 166 1 638 614 3 248 780

1923 1 323 728 1 395 505 2 719 233 1950* 1 626 000 1 653 000 3 279 000

1924 1 333 027 1 405 271; 2 738 298 1951* • • .. 3 309 00 0

Kilde: N. O. S. XI. 2. Folketellingen 1946 I og tidl. folketell. Folkemengdens bevegelse 1949 (N. O. S.

xi. 89) og oppgaver i Byrået. Source: O. S. N. XI. 2. Census of population 1946 1 and previous censuses.

(O. S. N. XI. 89.) Report on Vital Statistics 1949 and data from the Bureau.

Etter hjemstedsoppgavene. 2 Etter de grenser som gjaldt hvert år. According to the boundaries existing

each year. 3 Garnisonerte militære ikke regnet med (ea. 4 000 mann). Tallet for 1946 stemmer ikke helt med

folketellingen. The figures are fl/)t quite comparable with the Census results.


,f4 P . g) 0 rt r7.2 tf, ;.■ 0 0

m

g A;4 0 00P4E-i-,44;24mwW71E-i1.4

CO u1 V... C% CO 00 CD CO 01 CD V- LO C% Cg CD 00 Cg V- CD 00 r. QO .-1,,.... 11

00 CD N 'rt. in c0 CO cO co ,t. co co ,r co N--, ■4 1.0 %) ,t. if) C9 a, 4,4 0 .-. S,

00 00 0 _,.., ct cs,

CI ICI gl '6' - ' -.'',)

• ,. E Issi‘ .1go

e . • • "" . . • • N .■ - - •■ , 4 , ,.>

• • - ; ■', 75.--,6ct

i •

.

,- : Ç4 0 rt:g . bt, . . :,'4) '`) 71 - 7t' . c-'

ct cn „ . . Ts co ct Z,'

:,

-`), . •

• '2 gt : :

.., ' ; 4 F.., • 0 0 —, rci . .

'=, .--, .' ,, . . . ,..1 rcs ,g r-cci-J ,-#:,) 1 71 1 :. rx.s .—;24 i ca rcs :

m b0,;-4g.,

7:1 4:1 . cd 0 cd ce o o ,s ,..,

**g 4 ""al rig E 11) El +1. hr HD ci)E-1,-zi;76 E .- P4 c)')

1-

. r, Z t I.' C.)

00 C:, 00 r. 00 r. 00 01 QD r. CD ,V CD ,V cq ,e c% r. 00 et r, 00 e> '' *,-"E ,,,

r. Cq C, CI Cg QD CD C) 01 cn cl cq cr) ap QD ,V 00 in V.- CI, 00 Cq

CO r. r. u1 ,r co r. r. r. r, C.- CD uO ,V ap oc r- r. r. ,1.. 00 U.) ,.c;:-.1

rH

m • ,..,_, . 0 .4'-)

/-I t".. 'rt. t'- Cn r, C,) CD Cr, t"... 1-1 Cn r-- ,t.■ c) co ,r, .. C•1 Ci 0

tn 01 ,, LLD CO r. C.... 00 IN ',V

,--, ....-4 ,•,I . . Z.;

.D ,V ,T .'D r, C\-1 QD %) V- u1 u1 01

CD CD r. -4.--4-22

r. a 0 '''' ') 's

C, u1 Cg %) CD r. QD CD V- 01 Cg u1 V- CZ Cg r. 00 Cn Cq N.

00 ,V ,tt- co oo co r- uo cp co QD Cg ,V 00 CD Cn CD uo a) cq

-4

D ,r oo % 01 CD CD 01 ,V V- V- in u1 V1 CD 00 CD V- QD r. ..1 .. ,V CD

ri z) '',2 ri

Cn UD Cg QD r- cq r- cn r- uo CO ,t. .0 CO 00 Cq V.. V, t- e) 0") d .-, '' E Z

Cg C9 CD CD r. Cg Cg 00 00 u1 Cn 00 V- C, Cn 01 V... ,V ,V u1 ap co

00 00 CD Cq N r. 1--- r. V.- V., C, u1 ,f UD u1 00 V, V... QD 00 L---. in

,V u1 CD uO r. CO C% 0) CO QD V.- V- u1 V- u1 Cg CD Cg CD Cn 00 V.,tx. , cp .,....

V- in Cl c0 r. r. CD Cg QD cn ,r er oo ,r uo cr) QD Cg CD ,V 01 ,V "-1,- -' 7.4 •

01 r. cq r- ,14 QD cn uo r. cn co uo r- CO r. er co QD QD r. CO 00 ,14

, -, 00 00 c2) ,, L,.. ,, r. CD 00 00 C, V, r. Cq 01 00 r. r. 00 CD u1 Cq •' , . ', '1

-,, . • ' ')

00 -f 01 r. rm r. r. r, r--4 T.,1-, v--1 /-..

1-, T. ,,,, 0

U) ,V Cq 01 Cl Cq Cq C) u1 Cq V., Cq u1 00 CO CO CO Cq CO Cn 00 00 Cr,

u1 CO CT, UD Cq 00 ,V 00 r- co co uo oc cS) CD C) CD a) ci oo a) CO Cl,,,, .'4:'-',

N ,VC9 00,V01,Ta,C9,1.00N00N00Mr.,VcOMM ,_.;,..,_-,

r-41/OCID OONNO'fa,u1N00M,SCONCO,VCDNa,u10 „2

CD 00 %D CD CD u1 C9 C9 CD 00 00 CO r- co r. ci oc cp cp oo oo er ci

N.


Befolkning. 6

Population.

Tabell 6. Hjemmehørende folkemengde' fylkesvis og tilstedeværende

folkemengde etter Folketellingene 1920-1950.

Resident population by counties and present-in-area population.

Fylker

Counties

1920 I

113 4461

176 990

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

141 398

Oppland

119 862

Buskerud

100 405

Vestfold

80 340

Telemark

84 093

Aust-Agder

56 365

Vest-Agder

59 203

Rogaland

96 446

Hordaland

156 218

Bergen

Sogn og Fjordane .

Møre og Romsdal..

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag . •

Nordland

Troms

Finnmark


88 740

124 944

111 767

82 290

158 902

77 050

35 912

Biket. The whole country 1 864 371

Tilstedev. Present-in-area 1 839 292

I alt

Total

Bygder. Rural districts Byer. Towns

1930 I

121 955

233 767

150 022

127 263

106 696

91 356

87 856

55 707

55 068

99 753

164 376


90 403

128 839

120 488

88 036

164 574

83 343

44 178

2 013 680

1 986 613

1946 2I

124 303

298 492

157 256

142 446

111 132

103 614

92 656

56 099

61 058

122 901

188 389

95 263

147 790

136 784

97 146

188 836

98 647

50 041

2 272 853

2 208 450

1950'

129 481

179 864

159 459

147 586

116 448

108 487

95 537

56 826

61 922

130 467

198 100

95 816

154 306

141 078

100 226

190 711

102 405

54 552

2 223 271

2 149 195

1920

46 682

2 972

258 483

8 221

9 287

36 844

43 720

41 152

18 335

23 604

69 977

91 443

1 374

34 447

55 030

6 931

14 924

13 700

8 278

1930 1946 1950*

45 075

3 172

253 124

7 920

10 447

36 377

42 751

39 898

18 109

26 165

73 505

98 303

1 405

36 225

54 458

7 980

22 346

14 124

9 130

785 4041 800 514

792 8461 798 937

54 146

2 657

286 222

12 269

12 288

38 816

43 941

39 023

18 762

32 922

79 351

110 424

1 586

35 069

57 128

8 533

27 136

15 075

8 749

884 097

872 774

56 028

2 841

433 301

13 663

12 702

39 906

46 020

40 783

19 012

34 986

80 750

112 677

1 791

37 245

56 676

9 648

30 881

15 050

9 980

1053 940

1017 349

Kilde: Se tabell 5. Source: See table 5.

i Etter grensene i hvert folketellingsår. According to the boundaries existing each census. 2 Svalbard og Jan Mayen

er ikke tatt med. Svalbard and Jan Mayen not included.

Tabell 7. Flateinnhold etter nyeste målinger og folkemengde 1. des. 1950.

Area according to the most recent measurements and population.

Flateinnhold i km. 2 Area in km2 Hjemmehorende folkemengde.* Resident population

Landareal

Land area Bygder

Innb. pr. km'

landareal

Popul. density

per km'

Pet. stigning'

1946-1950

Per cent inc-r.

from 1946-50

Fylker

Counties

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

Rural

districts

Byer

Towns Bygder

Rural

distr.

Byer

Towns

Bygder

Rural

distr.

Byer

Towns

Østfold

4 094.4 85.4 3 806.0 81.6 129 481 56 028 34.0 686.6 4.2 3.5

Akershus

4 907.5 1.1 4 591.8 1.1 179 864 2 841 39.1 2 582.7 5-39.7 6.9

Oslo

453.3

431.0 433 301 1 005.3 51.4

Hedmark 27 417.9 15.4 26 171.4 7.3 159 459 13 663 6.1 1 871.6 1.4 11.4

Oppland

25 310.2 8.2 24 119.0 4.4 147 586 12 702 6.1 2 886.8 3.6 3.4

Buskerud 14 687.2 76.4 13 767.2 72.5 116 448 39 906 8.5 550.4 4.9 2.8

Vestfold

2 320.5 18.8 2 239.2 18.0 108 487 46 020 48.4 2 556.7 4.7 4.7

Telemark 15 194.7 22.8 14 079.0 19.2 95 537 40 783 6.8 2 124.1 3.1 4.5

Aust-Agder 9 332.8 15.1 8 752.1 14.7 56 826 19 012 6.5 1 293.3 1.3 1.3

Vest-Agder 7 264.8 26.5 6 814.1 24.9 61 922 34 986 9.1 1 405.1 1.4 6.3

Rogaland

9 161.1 16.1 8 686.2 15.3 130 467 80 750 15.0 5 277.8 6.2 1.8

Hordaland 15 865.4 15 193.8 198 100 13.0 5.2

Bergen

37.1

35.8 112 677 3 147.4 2.0

Sogn og Fjordane 18 497.8 0.7 17 841.8 0.7 95 816 1 791 5.4 2 558.6 0.6 12.9

Møre og Romsdal. 15 030.4 16.2 14 633.5 16.2 154 306 37 245 10.5 2 299.1 4.4 6.2

Sør-Trøndelag 18 787.1 36.0 18 010.8 34.9 141 078 56 676 7.8 1 624.0 3.1 ± 0.8

Nord-Trøndelag 22 419.3 3.2 21 024.4 3.2 100 226 9 648 4.8 3 015.0 3.2 13.1

Nordland 38 294.6 30.1 36 254.9 29.3 190 711 30 881 5.3 1 054.0 1.0 13.8

Troms

26 081.6 2.4 25 409.7 2.4 102 405 15 050 4.0 6 270.8 3.8 5- 0.2

Finnmark 48 682.7 7.5 46 618.0 7.2 54 552 9 980 1.2 1 386.1 9.0 14.1

Tilsammen. Total. 323 350.0 872.3 308 012.9 819.7 2 223 271 1053940 7.2 1 285.8 ± 2.2 19.2

Riket. The whole count. 324 222.3 308 832.6 3 277 211 10.6 3.8

Kilde: Norges Geografiske Oppmåling og oppgaver i Byrået. Source: Norwegian Geodetic Institute and data

from the Bureau.

Ikke tatt med: Svalbard 62 049.5 km 2, Jan Mayen 372.5 km 2, Bouvetøya 58.5 km', Peter I's øy 249.2 km 2 .

Not included: Svalbard 62 049.5 km 2, Jan Mayen 372.5 km2, Bouvet Island 58.5 km', Peter I' Island 249.2 km2. 2 Regnet

på grunnlag av folkemengden innenfor de grenser som var gjeldende i hvert tellingsår. Based on the population living

within the boundaries existing each Census,


Befolkning.

Population.

Tabell 8. Hjemmehørende folkemengde 3. desember 1946 og 1. desember 1950

i de enkelte herreder og byer'.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Landsdeler

Hjemmehørende Hjemmehørende

folkemengde folkemengde

Resident popul. Landsdeler Resident popul.

3. des. 1. des. 3. des. 1. des.

1946 1950. 1946 1950'

L Riket. 2 The 3156950 3277211 VI. Byene

whole country

fylkesvis.

Towns by counties

II. Bygder. Ru- 2272853 2223271

Østfold

ral districts

Akershus

54 146

2 657

III. Byer. Towns 884 097 1053940 Oslo3

286 222

Hedmark 12 269

Oppland

12 288

IV. Fylker.

Buskerud 38 816

Counties

Vestfold 43 941

Østfold 178 449 185 509 Telemark

Akershus Aust-Agder

3 301 149 182 705

Vest-Agder

Oslo3 286 222 433 301

Hedmark 169 525 173 122 Rogaland

Oppland 154 734 160 288 Bergen

Buskerud 149 948 156 354 Sogn og Fjordane

Vestfold 147 555 154 507 Møre og Romsdal

Telemark 131 679 136 320 Sør-Trøndelag

Aust-Agder 74 861 75 838 Nord-Trøndelag.

Vest-Agder • • • • 93 980 96 908 Nordland

Rogaland 202 252 211 217 Troms

Hordaland 188 389 198 100 Finnmark

39 023

18 762

32 922

79 351

110 424

1 586

35 069

57 128

8 533

27 136

15 075

8 749

Bergen 110 424 112 677 VII. Bygdene

Sogn og Fjordane 96 849 97 607 herredsvis.

Møre og Romsdal 182 859 191 551 Rural districts

Sør-Trøndelag . . 193 912 197 754 by municipalities

Nord-Trøndelag . 105 679 109 874 Østfold fylke.

Nordland 215 972 221 592 Hvaler

Troms 113 722 117 455 Torsnes

Finnmark 58 790 64 532 Borge

3 473

1 309

6 176

V. Bygdene

fylkesvis.

Rural districts

by counties

Varteig

Skjeberg

Berg

Idd

Aremark

1 139

8 714

7 485

5 642

1 695

Østfold 124 303 129 481 Øymark

2 134

Akershus3 298 492 179 864 Rødenes

1 396

Hedmark 157 256 159 459 Rømskog

602

Oppland 142 446 147 586 Trøgstad 4 086

Buskerud 111 132 116 448 Spydeberg 2 868

Vestfold 103 614 108 487 Askim

8 049

Telemark

Aust-Agder

92 656 95 537 Eidsberg

56 099 56 826 Mysen

6 052

2 460

Vest-Agder • • • • 61 058 61 922 Skiptvet

9 539

Rogaland 122 901 130 467 Rakkestad 5 562

Hordaland 188 389 198 100 Degernes

1 819

Sogn og Fjordane 95 263 95 816 Tune

9 723

More og Romsdal 147 790 154 306 Rolvsøy

2 787

Sør-Trøndelag . . 136 784 141 078 Kråkerøy 4 297

Nord-Trøndelag 97 146 100 226 Glemmen 13 289

Nordland 188 836 190 711 Onsøy

8 532

Troms 98 647 102 405 Råde

3 261

Finnmark 50 041 54 552 Rygge

4 106

56 028

2 841

433 301

13 663

12 702

39 906

46 020

40 783

19 012

34 986

80 750

112 677

1 791

37 245

56 676

9 648

30 881

15 050

9 980

3 343

1 341

6 461

1 159

9 528

7 635

5 822

1 723

2 122

1 395

647

4 168

2 864

8 622

6 141

2 525

2 627

5 654

1 849

10 312

2 942

4 573

13 932

8 944

3 434

4 597

Landsdeler

Våler

Hobøl

Fylkets landdist

Akershus fylke.

Vestby(landdist.)

Kråkstad

Ski

As

Frogn

Nesodden

Oppegård

Aker

Bærum

Asker

S. Høland

N. Høland

Setskog

Aurskog

Blaker

Sørum

Fet

Rælingen

Enebakk

Lørenskog

Skedsmo

Lillestrøm

Nittedal

Gjerdrum

Ullensaker

Nes

Eidsvoll

Nannestad

Hurdal

Feiring

Fylkets landdist

Hedmark fylke.

Nes

Ringsaker

Fumes

Vang

Løten

Romedal

Stange

Nord-Odal

Sør-Odal

Eidskog

Vinger

Brandval

Grue

Hof

Hjemmehørende

folkemengde

Resident popul.

3. des. 1. des.

1946 1950.

2 338 2 334

2 770 2 787

124 303 129 481

3 711 4 000

1 501 1 614

5 250 5 878

4 405 4 784

2 505 2 722

3 965 4 732

5 217 5 664

131 016 3 _...

32 543 35 539

12 616 13 630

2 389 2 346

3 813 3 949

904 948

3 232 3 167

2 144 2 231

3 601 3 813

3 818 4 023

2 916 3 197

3 488 3 668

6 978 7 815

8 632 9 569

7 784 8 409

5 322 5 876

1 786 1 825

8 457 9 169

11 291 11 405

11 175 11 488

4 916 5 162

2 105 2 217

1 012 1 024

298 492 179 864

4 487 4 390

15 151 15 793

6 368 5 920

6 414 6 734

6 404 6 518

6 286 6 456

8 665 8 931

5 659 5 759

8 037 7 996

7 111 7 244

5 576 5 643

4 824 4 707

7 253 7 281

3 544 3 460

Kilde: N. O. S. XI 2. Folketellingen i Norge 1946 og oppgaver i Byraet. Source: 0. S. N. XI 2. Census of population

1946 I and data from the Bureau.

Etter de administrative grenser hvert år. According to the administrative boundaries existing each year. 2 Omfatter

ikke Svalbard og Jan Mayen. Se tabell 5 note 3, 4 og 5. Svalbard and Jan Mayen excluded. 3 Den 1948 ble Oslo utvidd

med Aker herred. Etter de nye grenser var den hjemmehørende folkemengde pr. 3/,, 1946: 417 238 i Oslo, 170 133

i Akershus fylke og 167 476 i Akershus fylkes bygder. i/ i 1948 Aker was incorporated with Oslo. On the basis of the new

boundaries the resident population on December 3, 1946 was: Oslo 417 238, Akershus county 170 133 and rural districts of

Akershus 167 476.


Befolkning.

Population.

Tabell 8 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 3. desember 1946 og 1. desember 1950

i de enkelte herreder og byer.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950*

Landsdeler

8

,

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950*

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

3. des.

1950*

Hedmark fylke.

(Forts.)

Søndre Land .. .

Fluberg

4 239

2 271

4 302 Ramnes

9 254 Andebu

2 841

3 103

2 782

3 151

Åsnes 6 616 6 722 Nordre Land 3 369 3 586 Stokke 5 268 5 495

Våler 4 880 4 845 Torpa 2 741 2 786 Sem 12 094 12 982

Nøtterøy 11 082 11 253

Elverum

Trysil

12 048

8 123

12 436 Sør-Aurdal

8 414 Etnedal

4 169

2 112

4 094 Tjørne

2 085

2 806 2 913

Amot

Stor-Elvdal . .. .

Sollia

Ytre Rendal .. .

øvre Rendal . . .

Engerdal

5 231

4 090

438

1 966

1 849

1 702

5 364 Nord-Aurdal

4 101 Vestre Slidre . • .

479 Øystre Slidre

Vang

2 031 Fylkets

1 847 landdistrikt . .

1 760

5 455 5 709 Sandar

2 513 2 515 Tjølling

2 898 2 886 Brunlanes

1 9 33 1 954 Hedrum

Lardal

142 446 147 586 Fylkets

landdistrikt . .

17 454 18 249

4 575 4 909

5 382 5 596

G 515 6 472

2 705 2 692

103 614 108 487

Os

Tolga

Tynset

Alvdal

Folldal

2 135

2 047

4 097

2 535

2 348

2 164

Buskerud fylke.

2 025

Tyristrand

4 197

Hole

2 564

Norderhov

2 371

Ad i

Kvikne 1 372

al

1 307

1 5031

2 281

12 201

3 310

1 578

Telemark fylke.

2 595

13 054

Siljan

Gjerpen

3 323

Eidanger

1 312

11 107

7 196

1 331

11 982

8 300

Fylkets

landdistrikt ..

Fla

157 256 159 459

Nes

Gol

Hemsedal

1 509

2 728

2 763

1 478

1 518 Bamble

Skåtøy

2 845

Sannidal

2 802

Drangedal

1 425

4 710

3 243

2 542

5 091

4 614

3 222

2 597

4 972

Oppland fylke.

Dovre 3 019

Al

3 075 Hoi

4 315 4 342

3 533 3 950 Solum

Lesja

Skjåk

Lom

Vågå

3 107

2 990

3 027

3 740

3 114

3 030 Sigdal

2 989 Krødsherad . ..

3 939 Modum

Holla

Lucide

4 076 4 078

Bo

2 232 2 181

11 309 11 673

9 032

4 296

3 031

3 824

9 761

4 339

3 075

3 869

Sauherad

Heidal

Sel

Nord-Fron

Sør-Fron

Ringebu

Oyer

1 673

3 036

5 388

3 476

5

3

1 784 Ovre Eiker . . . .

3 178 Nedre Eiker. .. .

5 928 Lier

Røyken

3 591 Hurum (1.clistr.).

Heddal

11 011 11 594

8 304 9 103

Gransherad

13 507 14 417

Hovin

5 923 6 710

,,,, Tinn

6 160 u JO G

Hjartdal

4 061

3 885

1 352

730

8 742

2 066

3 93 7

4 054

1 342

671

9 071

2 035

634

67 1

5

3 699

Ostre Gausdal . 3 762

786 Ytre Sandsvær .

3 923

0 ,,„ Seljord

3 188 J IV,

Kviteseid

3 147

3 277

3 048

3 341

Ovre Sandsvær . 2 319 2 287 Vestre Gausdal .

Fåberg

Biri

Snertingdal

2 850

8 896

3 132

2 551

2 821 Flesberg

10 007 Rollag

Nore

3 261 Uvdal

2 617

Nissedal

2 362 2 387

Fyresdal

1 546 1 553 mo

2 253 2 127 Lårdal

1 318 1 330 .

Vinje

1 756

1 759

1 698

1 466

1 931

1 793

1 714

1 644

1 452

1 889

Fylkets

Vardal

Ostre Toten .. .

Vestre Toten . .

Eina

7 867

10 367

7 353

1 549

8 743 landdistrikt . .

10 565

7 708 Vestfold fylke.

1 577 Strømm

Rauland

111 132 116 448

Fylkets ymets

landdistrikt . .

1 740 1 925

1 402

92 656


1 484

95 537

Kolbu 2 882 2 871 Skoger 10 867 11 944

Jevnaker 4 351

Sande

4 458 Hof

4 447

2 357

4 566 Aust-Agder fylke.

2 399 Gjerstad 2 617 2 704

Lunner 4 718 4 903 Botne 3 0 9 0 3 425 Vegårdshei 1 911 1 858

Gran 5 188 5 299 Våle 2 841 2 834 Sondeled 2 983 3 075

Brandbu 6 519 6 549 Borre 4 517 4 902 Holt 3 424 3 532


9

Befolkning.

Population.

,..■•■••■•••■■■■„.,...,...1•••■■■■,

Tabell 8 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 3. desember 1946 og 1. desember 1950

i de enkelte herreder og byer.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. (les.

1950*

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. (les.

1950*

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950*

Aust -Agder fylke. Austad 789 755 Mosterøy 881 890

(Forts). Lyngdal 2 558 2 715 Kvitsøy 687 676

Dypvåg 2 067 2 063 Kvås 581 588 Bokn 799 791

Flosta 1 316 1 303 Hægebostad 1 087 998 Tysvær 2 004 1 978

3tokken 2 187 2 266 Eiken 905 865 Avaldsnes 3 835 4 136

Ø. Moland 1 361 1 468 Fjotland 1 503 1 389 Stangaland . . • . 1 872 2 001

Froland 2 601 9 708 Kvinesdal 3 515 3 401 Åkra 4 808 5 124

Dyestad 4 559 4 828 Feda 739 699 Skudenes 3 196 3 275

rromoy 2 723 2 915 Herad 619 540 Utsira 433 431

Elisøy 2 211 2 276 Spind 774 735 Torvastad 2 343 2 557

Fjære 4 706 4 963 Lista 4 952 4 827 Skåre 4 371 5 068

Landvik 2 019 1 975 Hidra 1 485 1 475 Skjold 2 364 2 382

Eide 570 572 Nes 2 310 9 373 Vats 1 267 1 220

Vestre Moland . . 2 128 2 160 Gyland 1 114 954 Imsland 660 614

Elovåg 1 598 1 444 Bakke 1 486 1 378 Vikedal 976 922

Birkenes 1 826 1 794 Tonstad 699 694 Sandeid 774 776

kmii 1 887 1 912 Øvre Sirdal . . . . 630 579 Fylkets

iljøvdal 420 389 Fylkets landdistrikt . . 122 901 130 467

Fovdal 266 253 landdistrikt . . 61 058 61 922

Vlykland

Elerefoss

Vegusdal

[veland

Elornnes

Evje

Bygland

Elylestad

Valle

Bykle

Fylkets

763

582

827

1 088

1 400

1 682

1 954

693

1 024

703

__________

727

582

859 Rogaland fylke.

1 091 Sokndal

1 351 Lund

1 592 Heskestad

1 841 Bjerkreim

672 Helleland

1 003 Eigersund

650 Ogna

Varhaug

3 127

1 930

854

1 820

1 129

3 904

1 470

2 942

Hordaland fylke.

Etne

3 227 Skånevik

1 927 Fjelberg

767 Ølen

1 768 Vikebygd

1 008 Sveio

3 411 Valestrand

1 458 Moster

3 028 Bømlo

2 416

2 996

2 115

2 048

1 218

1 979

1 208

1 710

1 355

2 442

2 949

2 142

2 079

1 200

1 950

1 221

1 723

1 408

landdistrikt . . 56 099 56 826 Nærbø 3 061 3 150 Bremnes 4 368 4 570

- - Klepp 4 678 4 999 Stord 5 030 5 553

Vest -Agder fylke. Time 4 899 5 196 Fitjar 3 036 3 056

Randesund .... 1 130 1 116 Gjestal 2 696 2 963 Tysnes 4 009 3 916

riddernes 6 513 7 985 Høyland 11 191 12 924 Kvinnherad . . . . 5 701 5 634

Tveit 1 574 1 855 Sola 4 071 5 029 Varaldsøy 834 812

Vennesla 4 643 4 965 Madla 1 741 2 323 Strandebarm . . . 1 731 1 701

Hægeland 999 930 Hetland 13 443 15 560 Jondal 1 896 1 868

Øvrebø 1 004 931 Randaberg 1 945 2 113 Odda 8 267 8 800

3reipstad 1 303 1 359 Hole 1 072 1 029 Røldal 778 712

sogne 3 050 3 225 Forsand 1 845 1 879 Ullensvang . . . . 2 441 2 295

[false og Strand 4 408 4 686 Kinsarvik 1 775 1 642

Harkmark . . . 2 860 2 781 Årdal 961 957 Eidfjord 1 164 1 133

Holum 1 268 1 240 Fister 838 817 Ulvik 1 517 1 546

Øyslebø 1 198 1 108 Hjelmeland 2 044 2 010 Granvin 1 190 1 161

Gauda' 838 774 Suldal 1 517 1 410 Voss 9 106 9 425

Finsland 965 971 Sauda 5 202 5 352 Vossestrand . . . . 1 838 1 697

Bjelland 799 715 Sand 1 136 1 164 Evanger 1 635 1 559

4rindheim 774 722 Erfjord 672 652 Kvam 5 232 5 528

A seral 1 124 1 142 Jelsa 1 464 1 358 Hålandsdal . . . . 626 607

K onsmo 987 894 Nedstrand 1 38 9 1 326 Strandvik 2 345 2 303

Vigmostad 700 670 Sjernarøy 978 939 Fusa 1 449 1 512

S .Audnedal 2 361 2 404 Finnøy 1 726 1 718 Samnanger . . . . 2 440 2 504

3pangereid 1 222 1 170 Rennesøy 1 485 1 478 Os 4 993 5 559


Befolkning. 1 0

Population.

Tabell 8 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 3. desember 1946 og 1. desember 1950

i de enkelte herreder og byer.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950.

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

- Landsdeler

3. des.

1946

1. des.

1950*

Hjemmeharende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950*

flordaland fylke.

(Forts.)

Bru

Kinn

1 476

2 685

1 408 Sør-Aukra

2 781 Sandøy

1 780

1 631

1 883

1 675

Austevoll 3 272 3 232 Bremanger 3 148 3 243 Nord-Aukra . . . . 2 251 2 445

Sund

Fjell

2 912

5 169

3 000 Sør-Vågsøy

5 169 Nord Vågsøy

2 837

1 176

3 078 Fræna

1 269 Bud

3 254

1 521

3 414

1 606

Askøy

Laksevåg

6 714

11 565

7 609 Selje

13 694 Davik • •

3 634

3 658

3 662 Hustad

3 639 Eide

2 299

1 884

2 196

2 026

Fana

[Taus

Bruvik

20 183

7 812

5 152

22 832 Eid

8 885 Hornindal

5 569 Gloppen

3 409

1 608

3 779

3 373 Kornstad

1 566 Kvernes

3 760 Bremsnes

1 821

812

5 210

1 873

793

5 264

Modalen

Elosanger

713

2 722

628 Breim

2 692 Innvik

1 794

3 159

1 804 Grip

3 159 Frei

224

1 599

191

1 683

Elamre

Åsane

2 578

5 087

2 728 Stryn

5 978 Fylkets

2 821 2 873 Gjemnes

Øre

833

1 890

793

1 695

Heland

Alversund

1 876

1 968

1 934

1 993

landdistrikt 95 263 95 816 Straumsnes

Tingvoll

1 332

3 531

1 275

3 567

Elerdla

Eljelme

Elordabo

Manger

Sæbø

Lindås

Austrheim

Fedje'.

Masfjorden

Fylkets

landdistrikt . .

Sogn og Fjordane

fylke.

G ulen.

Solund

Hyllestad

Brekke

Lavik

Kyrkjebø

Vik

Balestrand

Leikanger

Sogndal

Aurland

Lærdal

Borgund

Årdal

Hafslo

Luster

5 182 5 185

1 063 1 058 More og Romsdal

1 890 1 882 fylke.

1 555 1 387 Vanylven

1 028 1 027 Syvde

4 216 4 142 Rovde

3 291 2 397 Sande

— 943 Herøy

1 995 1 929 Ulstein

Hareid

188 389 198 100 Dalsfjord

Volda

Ørsta

Vartdal

2 975 2 904

Hjørundfjord . . .

1 910 1 805

Sunnylven

2 234 2 152

Norddal

847 838

Stranda

990 976

Stordal

4 854 4 690

3 266 3 075 Orskog

Sykkylven

2 097 2 017

Skodje

2 601 2 618

Vatne

3 661 3 740

Borgund

2 372 2 376

Giske

1 925 1 869

Vigra

605 571

2 182 3 757 Haram

2 872 2 781

2 957 2 886

1 876

1 365

888

2 738

5912

2 835

3 018

1 167

4 982

4 556

1 145

1 914

1 520

2 477

2 391

1 053

1 974

3 261

1 762

2 048

11 431

2 424

1 289

4 182

Oksendal

Alvundeid

Sunndal

2 021 Stangvik

1 402 Asskard • •

909 Surnadal

2 868 Rindal

6 365 Stemshaug

2 943 Aure

3 173 Valsøyfjord . . . .

1 133 Halsa

5 284 Tustna

5 077 Edøy

1 160 Brattvær

1 858 Hopen

1 390 Fylkets

2 488 landdistrikt . .

2 605

985

1 996 Sør -Trøndelag

3 822 fylke.

1 782 Vinje

2 186 Hemne

12 518 Snillfjord

2 572 Heim

1 346 Sandstad

4 510 Fillan

Hitra

537 533

448 455

2 086 2 530

2 303 2 253

1 064 1 068

3 336 3 433

2 586 2 526

990 943

2 417 2 412

1 422 1 426

1 307 1 295

1 610 1 586

1 170 1 172

1 634 1 468

1 454 1 504

147 790 154 306

604 615

2 132 2 148

752 768

1 648 1 604

1 049 1 090

1 798 1 806

1 508 1 493

Vestnes

Jostedal

Tresfjord

977 927

Voll.

3 506

1 270

1 105

3 586 Kvenvær

1 322 Sør-Frøya

1 082 Nord-Frøya . . . .

1 021 974

2 526 2 379

4 598 4 432

Askvoll 3 322 3 296 Eid 499 470 Orland 3 963 4 006

Fjaler 3 930 3 877 Grytten 2 834 3 380 Agdenes 1 314 1 258

Gaular 3 234 3 042 Hen 1 512 1 618 Lensvik 1 105 1 115

Jølster 2 925 2 801 Veøy 2 369 2 392 Rissa 3 182 3 253

Førde

Naustdal

3 082

2 274

3 027 Eresfjord

2 161 og Vistdal 1 548

Stadsbygd

1 519 Stjørna

2 045

2 755

1 982

2 762

Vevring 975 951 Nesset 2 131 2 136 Bjugn 1 284 1 255

Eikefjord 1 012 1 064 Bolsøy 6 572 7 425 Nes 1 217 1 188

Fedje ble skilt ut fra Austrheim som eget herred 1.. juli 1947. Etter de nye grenser var den hjemmehørende folkemengden

pr. 3/, 2 1946 920 i Fedje og 2 371 i Austrheini.


11

Befolkning.

Population.

Tabell 8 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 3. desember 1946 og 1. desember 1950

i de enkelte herreder og byer.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

Hjemmehørende Hjemmehørende

folkemengde folkemengde

Landsdeler Landsdeler

1. des. 3. des. 1. des. 3. des. 1. des.

1950* 1946 1950* 1946 1950*

Sør -Trøndelag Skogn 4 208 4 415 Leirfjord

2 301 2 293

fylke. (Forts.) Frol 3 109 3 392 Drevja

1 213 1 130

Jøssund 1 9 9 8 1 926 Verdal 8 162 8 517 Vefsn

31 64 7901

Åfjord 2 676 2 593 Grane

31 58005 5

Stoksund 1 473 1 541 Ytterøy 918 906 Hattfjelldal . . . . 1 845 1 892

Roan 1 906 1 856 Mosvik 786 786 Dønnes

1 667 1 626

Osen 1 684 1 652 Verran 1 789 1 754 Nesna

3 459 3 372

Oppdal 5 181 5 355 Namdalseid 1 445 1 488 Elsfjord

1 150 1 008

Rennebu 2 702 2 669 Malm 1 922 2 377 Korgen

1 896 2 183

Meldal 5 483 5 497 Beitstad 2 602 2 643

Orkland 1 854 1 838 Sandvollan • • • • 842 816

Orkdal 4 126 4 219 Inderøy 3 181 3 196 Sør-Rana

2 102 1 927

Orkanger 2 634 2 691 Røra 942 960 Hemnes

1 225 1 308

Sparbu 3 592 3 679 Nord-Rana • • • 6 122 7 210

Røros 2 556 2 644 Ogndal 1 945 2 044 Lurøy

2 953 2 946

Røros landsogn . 773 706 Egge 2 475 2 553 Træna

3 68681 0 664

Brekken 1 133 1 117 Stod 1 383 1 437 Rødøy

Glåmos 932 870 Kvam 1 294 1 324 Meløy

5 648 63 203858

Alen 2 480 2 449 Snåsa 3 158 3 194

Haltdalen 1 069 1 011

Singsås 1 810 1 771 Sørli 818 869 Gildeskål

795

Budal 586 580 Nordli 998 1 022 Beiarn

42

279

42 2 757 02

Støren 2 357 2 349 Røyrvik 463 460 Saltdal

4 586

Soknedal 2 005 2 059 Namsskogan 1 160 1 241 Fauske

7 953 48 074692

Horg 2 559 2 586 Harran 990 952 Skjerstad

27 548 0 91 82 01657

Hølonda

Flå

Melhus

1 335 1 310 Grong

828 791 Høylandet

3 261 3 379 Overhalla

Vemundvik • • • •

1 979 2 052 Bodin

1 289 1 335 Kjerringøy

3 326 3 422 Sørfold

1 461 1 675 Nordfold

Leinstrand 2 553 2 867 Klinga

Byneset 1 877 1 892 Otterøy

B'uvik 1 124 1 221 Fosnes

Skaun 1 253 1 217 Flatanger

Børsa 1 556 1 550 Vikna

G eitastrand • • • • 682625 Nærøy

Strinda 25 171 29 040 Kolvereid

Tiller 1 409 1 604 Foldereid

2 143 2 251 Leiranger

1 614 1 590 Steigen

1 200 1 113 Hamarøy

1 912 1 767 Tysfjord

3 968 3 907 Lødingen

9 315 2 348 Tjeldsund

2 559 2 544 Evenes

994 1 027 Ballangen

Klæbu 1 478 1 415 Gravvik 919 870 Ankenes

Malvik 4 391 4 712 Leka 1 269 1 227

Selbu 4 659 4 562 Fylkets

Tydal 799 786 landdistrikt 97 146 100 226 Røst

Fylkets Værøy

landdistrikt . . 136 784 141 078 Moskenes

Nordland fylke Flakstad

Bindal 2 866 2 930 Buksnes

Nord-Trøndelag Somna 2 655 2 627 Hol

fylke.Velfjord 1 774 1 767 Borge

Meråker 2 980 3 146 Brønnøy 2 889 2 815 Valberg

Hegra 2 792 2 803 Vega 2 488 2 381 Gimsøy

Lanke 1 695 1 821 Vevelstad 1 026 1 007 Vågan

Stjørdal 4 337 5 102 Tjøtta 2 395 2 263 Hadsel

Skatval 2 002 2 067 Herøy 2 778 2 697 Bø

Asen 1 999 2 035 Nordvik 1 553 1 523 Øksnes

Frosta 3 174 3 093 Alstahaug 1 706 1 631 Langenes

Leksvik 3 037 3 006 Sandnessjøen' 2 392 2 471 Sortland

i For 1. juli 1948 var navnet Stamnes.

752 681

3 108 3 177

1 846 1 733

1 446 1 447

2 252 2 109

3 522 3 471

43 0140 68 3 8191 50

1 706 1 649

2 526 2 608

45 378 3 92 45 42901 3

818 772

1 145 1 173

2 027 2 078

1 958 1 984

4 434 4 650

3 070 3 187

4 527 4 476

771 746

1 798 1 768

5 527 5 469

11 025 11 113

5 828 5 878

3 192 3 341

1 789 1 893

5 359 5 487


Befolkning. 12

Population.

Tabell 8 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 3. desember 1946 og 1. desember 1950

i de enkelte herreder og byer.

Resident population in the varions rural municipalities and towns.

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950*

Hjemmehørende

folkemengde

Landsdeler Byer

3. des. 1. des.

1946 1950*

Hjemmehørende

folkemengde

Nordland fylke.

Hasvik

1 643 1 770 Brevik 2 160 2 277

(Forts.)

Sørøysund 2 061 9 069 Porsgrunn 9 003 9 464

Bjørnskinn . . . 1 951 1 940 Kvalsund 1 877 1 899 Skien 15 006 15 159

Dverberg 1 740 1 691 Måsøy

2 576 2 826 Notodden 6 062 6 667

Andenes

2 795 2 722 Nordkapp' 3 528 4 441 Risør 2 729 2 869

Fylkets

Kistrand 2 972 3 325 Tvedestrand (I.) 1 038 1 003

'landdistrikt . . 188 836 190 711

Arendal 11 570 11 752

Karasjok 1 581 1 691 Grimstad 2 336 2 337

Lebesby

2 160 2 431 Lillesand (1.) . . 1 089 1 051

Kristiansand Troms fylke.

Gamvik

1 610 1 742 . . 24 343 25 859

Kvæfjord 3 577 3 519 Berlevåg 1 486 1 560 Mandal

3 996 4 378

Sandtorg 5 072 5 393 Tana

2 003 2 058 Farsund (1.) . . 1 820 1 890

Skånland 2 678 2 681 Polmak

903 977 Flekkefjord . . . 2 763 2 859

Trondenes 4 045 4 378 Nesseby

1 457 1 549 Egersund (1.) 3 419 4 052

Bjarkøy

1 980 1 960 Vardø

2 141 2 483 Sandnes (1.) . . . 4 184 4 18 6

Andørja

1 465 1 398

Ibestad

1 876 1 853 Nord-Varanger . 1 945 1 809

Astafj ord 1 163 1 164 Sør-Varanger • 7 993 8 909

Gratangen

Lavangen

2 281

1 824

2 230 Fylkets

1 782 landdistrikt . .

Stavanger

50 041 54 552 Skudeneshavn(1.)

50 320

1 310

50 614

1 326

Salangen 2 885 2 841

Kopervik (1.) . . 1 711 1 729

Bardu

2 355 2 520

Haugesund . . . 18 407 18 843

Øverbygd

Målselv

Sørreisa

744

4 615

2 828

754

VIII. De enkelte

4 783

byer.' T own,s

2 860

Bergen

Florø (1.)

Ålesund

110 424

1 586

18 143

112 677

1 791

18 507

Dyrøy

2 190 2 124 Halden

9 419 9 966 Molde

Tranøy

2 538 2 524 Sarpsborg 12 943 13 223 Kristiansund

Torsken

2 209 2 227 Fredrikstad . 14 369 14 318 Trondheim

Berg

1 414 1 450Moss

17 415 18 521 Levanger

Hillesøy

2 572 2 581 Son (1.)

549 560 Steinkjer (1.)

Hvitsten Lenvik

7 650(1.)

8 111 . . 76 81 Namsos (1.) .

Malangen 2 296 2 307 Drøbak

2 032 2 200 Brønnøysund (1.)

Balsfjord

5 123 5 205 Oslo

286 222 433 301 Mosjøen (1.)

Tromsøysund . 10 360 11 603 Flainar

10 183 11 505 Mo (J.)

Helgøy 1 706 1 628 Kongsvinger 2 086 2 158 Bodø

Karlsøy

3 032 3 093 Lillehammer . 6 565 6 619 Narvik

Ullsfjord 1 983 2 084 Gjøvik

5 723 6 083 Svolvær (1.)

3 Lyngen 652 2 526 2 703 Hønefoss 3 554 Harstad (1.) . . .

Storfjord 1 721 1 846 Drammen 26 994 27 354 Tromsø

Kåfjord

2 820 3 070 Holmsbu (1.) . . 416 563 Hammerfest ..

Skjervøy 4 418 4 772 Kongsberg 7 852 8 337 Vardø

Nordreisa 2 299 2 459 Svelvik (1.) 1 130 1 195 Vadsø

Kvænangen . • • 2 402 2 502 Holmestrand . . 2 195 2 349

Fylkets

Horten

10 964 11 411 Byene i alt . . . .

landdistrikt . 98 647 102 405 Åsgårdstrand (1.) 522 511

3 774 4 168

13 152 14 570

57 128 56 676

1 678

-1 616

2 808 3 459

4 047 4 573

1 343 1 424

3 139 3 344

2 729 4 209

6 344 7 542

10 281 10 944

3 300 3 418

4 085 4 217

10 990 10 833

3 538 4 105

3 104 3 278

2 107 2 597

884 097 1033940

Tønsberg 11 883 12 215

Sandefjord 6 302 6 717

Finnmark fylke.

Larvik

9 824 10 305

Kautokeino . . . 1 372 1 552 Stavern 1 121 1 317

Alta

4 992 5 465 Kragerø

4 016 4 317

Talvik

3 482 3 523 Langesund (1.) 2 056 2 149

Loppa

2 259 2 473 Stathelle (1.) . . 720 750

i For 1. juli 1950 var navnet Kjelvik. 2 1 ladested. De andre er kjøpsteder.

3. des.

1946

1. des.

1950*


Fylker

Counties

Byer

Towns

Folketall' %

I alt. Total 1/ . • • • 800 514 28

/12 . • • • 884 097 28

1946. Østfold 54 146 31

Akershus med Oslo 288 879 49

Hedmark 12 269 7

Oppland 12 288 8

Buskerud 38 816 26

Vestfold 43 941 30

Telemark 39 023 30

Aust-Agder 18 762 25

Vest-Agder 32 922 35

Rogaland 79 351 39

Hordal. m. Bergen 110 424 37

Sogn og Fjordane . 1 586 2

More og Romsdal . 35 069 19

Sør-Trøndelag 57 128 30

Nord-Trøndelag 8 533 8

Nordland 27 136 13

Troms 15 075 13

Finnmark 8 749 15

Forsteder

Suburbs

Folketall 2 I

276 529

351 549

34 262

176 270

4 207

3 250

8 395

34 119

10 512

4 412

1 284

17 782

19 654


3 988

22 006

1 707

4 385

5 316


Andre tettb.strok Spredt bebygg.

Other rural agglom. Thinly popul. areas

% Folketall 2 I % Folketall' J%

10

11

253 174

347 459

Byer

Towns

By- Forsteder. Suburbs

område

Soin går

Within

Andre

i ett med

city limits byen" Others

Byer med

forsteder

Towns

with

suburbs

Byer

Towns

Sarpsborg . . . . 12 943 6 717 2 687 22 347 Arendal

Fredrikstad . . 14 369 20 047 - 34 416 Kristiansand

Moss

17 415

— 17 415 Stavanger . . .

Haugesund Oslo

286 222 104 327 71 943 '462 492 . .

Hamar

10 183 1 632 1 321 13 136 Bergen

Drammen • • • 26 994 12 244 - 39 238 Ålesund

Horten

10 964 1 004 - 11 968 Kristiansund

Trondheim Tønsberg 11 883 5 955 5 144 22 982.

. .

Skien

Porsgrunn • • • •

15 006

9 003

2 846

1 2 844 32 429

2 730

Narvik

Tromso

13

9

11

1 483 977

1 573 845

53

50

19 23 567 13 66 474 37

30 13 317 2 108 905 19

3 19 079 11 133 970 79

2 18 094 12 121 102 78

6 27 444 18 75 293 50

23 12 837 9 56 658 38

8 19 101 14 63 043 48

6 7 874 10 43 813 59

2 13 426 14 46 348 49

9 22 830 11 82 289 41

6 32 184 11 136 551 46

— 13 849 14 81 414 84

2 24 107 13 119 695 66

11 18 298 9 96 480 50

2 11 612 11 83 827 79

2 37 320 17 147 131 68

5 14 653 13 78 678 69

— 17 867 30 32 174 55

Befolkning.

Population.

Tabell 9. Hjemmehørende folkemengde i byer og andre tettbygde strøk m. v.

Folketellingen 1/12 1930 og 3/ 12 1946.

Resident population in towns and rural agglomerations etc.

alt

Total

Folketall' J %

2 814 194 100

3 156 950 100

178 449 100

587 371 100

169 525 100

154 734 100

149 948 100

147 555 100

131 679 100

74 861 100

93 980 100

202 252 100

298 813 100

96 849 100

182 859 100

193 912 100

105 679 100

215 972 100

113 722 100

58 790 100

På grunn av endringer i definisjonene m. v. er tallene for 1930 og 1946 ikke helt sammenliknbare. On account of changes

in definitions etc. the data for 1930 and 1946 are not quite comparable. 2 Population.

Tabell 10. Hjemmehørende folkemengde i de større byerl med deres forsteder 3/„ 1946.

Resident population in the principal cities with suburbs.

Byområde

Within

city

limits

Forsteder. Suburbs

Som går

i ett med

byen'

Andre

Others

Byer med

forsteder

Towns

with

suburbs

11 570 3 730 15 300

24 343 743 25 086

50 320 4 858 4 799 59 977

18 407 1 824 20 231

110 424 17 447 2 207 130 078

18 143 1 264 19 407

13 152 766 13 918

57 128 20 198 1 808 79 134

10 281 1 394 216 11 891

10 990 2 683 13 673

Byer med over 10 000 innbyggere. Towns with more than 10,000 inhabitants. 2 Which adjoin the city. Regnes hele

Aker soin byområde (innlemmet 1. jan. 1948), blir folketallet i byen med forsteder 477 237.

Tabell H. Tettbygde strok utenom forstedene med over 1 500 innbyggere 3/12 1946.

Rural agglomerations, exclusive of suburbs, with more than 1,500 population.

Stedets navn

Name

Torp

Askim

Mysen

Rakkestad

Greåker

Brumunddal

Elverum

Raufoss

Jevnaker bygn.distr.

Geithus

Folke-1 Stedets navn

tall' Name

1 948

3 744

2 460

2 182

2 006

2 729

3 538

2 403

2 114

1 537

Mjøndalen

Krokstadelva

-Nøtterøy2

Skotfoss

Rjukan

Bryne

Jørpeland

Sauda

Odda

Vossevangen .

Folke- Stedets navn

tall' Name

2 904 Ytre Arna

1 579 .Dale

6 330 Høyanger

- 882 Måløy

.5 460 Volda

2 124 Orstavik

1 837 Langevåg

3 299 Løkkens Verk

4 800 Orkanger

3 011 Røros bergstad

Folke- Stedets navn Folketall'

Name tall'

1 678 Ranheim 2 138

1 823 Hommelvik . . 2 106

2 690 Stj ørdalshalsen 2 015

1 805 Verdalsøra . . . . 2 084

2 341 Sandnessj øen . . 1 577

1 887 Sulitjelma . . . 2 155

2 606 Andenes 1 670

2 501 Kirkenes

2 634

2 556

ea.2 100

Kilde : Tab. 9-11: N. 0. S. XI. 2. Folketellingen 1940 I. Source: Tables 9--11: O. S. N. XI. 2. Census of population

1946

Population. 2 Den delen av Naterøy herred som ikke er regnet soin forstad til Tonsberg.


Befolkning. 14

Population.

Aldersår

- Age

Riket.

The whole

country

Tabell 12. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn, alder og ekteskapelig

stilling 3. desember 1946.

Resident population by sex, age and marital status.

I alt'

Total

Menni

Males

Kvinneri

Females

Ugifte

Single

Gifte

Married

Enkemenn og

enker

Widowers and

widows

Separerte og

skilte

Separated and

divorced

M. M. i K. F. M. M. 1 K. F. M. M. 1 K. F. M. M.K. F.

0— 4

5— 9

10-14

15-19

295 000

217 427

202 639

229 036

151 406

110 839

103 400

116 317

143 594 151 406 143 594

106 588 110 839 106 588

99 239 103 400 99 239

112 719 116 030 110 232

-

-

-

277

-

-

-

2 440

-

-

-

2

-

-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

20

20-24 263 461 133 774 129 687 121 031 95 008 12 422 33 810 55 215 179 568

25-29 272 498 136 937 135 561 81 356 53 977 54 260 78 995 252 830 875 1 618

30-34 255 390 128 410 126 980 43 309 31 338 82 881 91 681 570 1 688 1 455 2 147

35-39 240 635 119 938 120 697 27 396 26 085 90 032 89 572 828 2 822 1 511 2 095

40-44 222 489 108 582 113 907 20 052 25 163 85 596 82 093 1 279 4 274 1 505 2 237

45-49 207 626 100 657 106 969 16 255 23 346 80 639 74 182 2 003 6 762 1 626 2 538

50-54 180 601 87 559 93 042 12 558 20 340 70 405 61 209 3 049 9 172 1 422 2 193

55-59 148 276 70 197 78 079 9 569 16 937 55 251 47 666 4 142 11 668 1 103 1 678

60-64 124 287 57 262 67 025 7 644 14 463 43 246 36 846 5 388 14 292 869 1 309

65-69 103 596 47 550 56 046 5 757 11 628 33 836 26 440 7 134 16 890 733 953

70-74 82 980 37 578 45 402 4 160 9 142 24 163 17 079 8 700 18 468 455 555

75-79 53 895 23 359 30 536 2 397 5 970 12 883 8 303 7 793 15 884 208 257

80-84 34 332 14 236 20 096 1 433 3 864 6 199 3 369 6 435 12 650 103 104

85-89 14 236 5 704 8 532 528 1 571 1 821 857 3 290 6 020 32 30

90-94 4 424 1 650 2 774 162 483 370 149 1 102 2 112 9 9

95-99

100+

Uoppgitt

671

45

257

18

414

27

27

2

60

1

35

-

16

-

194

15

334

26

1

-

3

-

Unknown . 3 406 1 648 1 758 710 626 313 406 37 105 25 18

-- —

TiLs. Total . 3 156 950 1 557 278 1 599 672 836 021 799 655 654 629 655 113 52 268 124 230 12 111 18 332

Bygder.

Rur. districts

0— 4 223 888 114 909 108 979 114 909 108 979 - - - - - -

5— 9 171 410 87 381 84 029 87 381 84 029 - - - - - -

10-14 161 841 82 843 78 998 82 843 78 998 - - - - - -

15-19 174 862 90 630 84 232 90 441 82 402 183 1 801 2 14 - 11

20-24 189 306 99 232 90 074 90 363 64 444 8 702 25 167 32 140 81 267

25-29 190 678 98 174 92 504 59 327 34 300 38 191 56 884 169 526 353 696

30-34 178 286 91 862 86 424 32 181 19 433 58 579 64 963 390 1 080 582 869

35-39 166 993 85 487 81 506 20 650 15 805 63 563 63 060 570 1 727 581 842

40-44 152 140 76 718 75 422 15 109 14 781 60 000 57 039 910 2 644 594 864

45-49 140 939 70 770 70 169 12 211 13 695 56 470 51 269 1 394 4 143 609 962

50-54 122 883 61 381 61 502 9 405 12 142 49 218 42 879 2 118 5 588 560 808

55-59 101 216 49 276 51 940 7 144 10 068 38 718 33 841 2 876 7 316 447 618

60-64 85 720 41 127 44 593 5 910 8 700 30 927 26 339 3 868 9 003 355 465

65-69 71 625 34 253 37 372 4 395 7 106 24 470 19 086 5 029 10 731 293 352

70-74 58 818 27 972 30 846 3 291 5 733 18 091 12 662 6 322 12 140 189 185

75-79 38 971 17 801 21 170 1 970 3 854 9 916 6 419 5 757 10 710 103 89

80-84 25 552 11 192 14 360 1 207 2 506 4 948 2 747 4 930 8 992 52 36

85-89 10 898 4 677 6 221 464 1 050 1 510 717 2 666 4 401 13 13

90-94 3 500 1 391 2 109 137 325 331 126 909 1 637 7 3

95-99 555 220 335 25 48 31 14 164 272 1

100+ 35 16 19 1 1 - - 14 18 - -

Uoppgitt

Unknown . . 2 737 1 362 1 375 604 488 262 314 32 83 20 14

Tils. Total . 2 272 853 1 148 674 1 124 179 639 968 568 887 464 110 465 327 38 152 81 165 4 839 7 095

Kilde: N. O. S. XI. 50. Folketellingen 1946Iv. Source: O. S. N. XI. 50. Census of population 19461v .

Tidligere oppgaver for Riket se Statistiske Oversikter 1948, tabell 9, side 31 og 32. Previous data for the whole country

see Statistical Survey 1948, table 9, pages 31 and 32.

Her er tatt med personer med uoppgitt ekteskapelig stilling, i alt i Riket 2 249 menn og 2 342 kvinner.


Aldersår

Age

Byer.

Towns

0-- 4

5-- 9

10 --14

15 --19

20 --24

25 --29

30--34..

35 --39..

40--44..

45 --49..

50--54..

55--59..

60--64..

65 --69..

70 --74..

75 --79..

80--84..

85 --89..

90 --94..

95 --99..

100+

Uoppgitt

Unknown

Tils. Total .

Herav Oslo.

Of which

Oslo.

0-- 4. • • •

5-- 9.

10-14.

15-19...

20-24...

25-29...

30-34...

35-39...

40-44...

45-49...

50-54...

55-59

60-64...

65-69...

70-74...

75-79...

80-84...

85-89...

90-94...

95-99...

100-F

thwgitt

Unlouywn

Tils. Total

I alt

Total

Menn'

Males

Kvinner'

Females

Ugifte

Single

15

Tabell 12 (forts.). Hjemmehørende folkemengde etter kjønn, alder og

ekteskapelig stilling 3. desember 1946.

Resident population by sex, age and marital status.

71 112

46 017

40 798

54 174

74 155

81 820

77 104

73 642

70 349

66 687

57 718

47 060

36 497

23 458

20 557

25 687

34 542

38 763

36 548

34 451

31 864

29 887

26 178

20 921

34 615

22 559

20 241

28 487

39 613

43 057

40 556

39 191

38 485

36 800

31 540

26 139

M. M. K. F.

36

23

20

25

30

22

11

6

4

4

3

497

458

557

589

668

029

128

746

943

044

153

2 425

34

22

20

27

30

19

11

10

10

9

8

615

559

241

830

564

677

905

280

382

651

198

6 869

Gifte

Married

M. M. K. F.

-

-

-

94

3 720

16 069

24 302

26 469

25 596

24 169

21 187

16 533

Enkemenn og

enker

Widowers and

widows

M. M. K. F.

- -

- -

- -

639 -

8 643 23

22 111 83

26 718 180

26 512 258

25 054 369

22 913 609

18 330 931

13 825 1 266

-

-

-

4

75

304

608

1 095

1 630

2 619

3 584

4 352

Befolkning.

Population.

Separerte og

skilte

Separated and

divorced

M. M. I K. F.

1

-

-

-

-

98

522

873

930

911

017

862

656

38 567 16 135 22 432 1 734 5 763 12 319 10 507 1 520 5 289 514

31 971 13 297 18 674 1 362 4 522 9 366 7 354 2 105 6 159 440

24 162 9 606 14 556 869 3 409 6 072 4 417 2 378 6 328 266

14 924 5 558 9 366 427 2 116 2 967 1 884 2 036 5 174 105

8 780 3 044 5 736 226 1 358 1 251 622 1 505 3 658 51

3 338 1 027 2 311 64 521 311 140 624 1 619 19

924 259 665 25 158 39 23 193 475 2

116 37 79 2 12 4 2 30 62 1

10 2 8 1 — — — 1 8 -

669 286 383 106 138 51 92 5 22 5

884 097 408 604 475 493,196 053 230 768 190 519 189 786 14 116 43 065 7 272

19 484 10 023 9 461 10 023 9 461 - - - - -

IA_ 561 5 923 5 638 5 923 5 638 - - - - -

9 973 5 032 4 941 5 032 4 941 - - - -

13 749 6 422 7 327 6 391 7 181 31 141 - 2 -

22 308 9 973 12 335 8 836 9 870 1 078 2 328 9 19 42

26 739 12 119 14 620 7 009 7 505 4 838 6 582 28 96 231

26 273 11 789 14 484 3 649 4 780 7 662 8 849 50 199 407

26 099 11 567 14 532 2 238 4 228 8 797 9 272 78 345 437

25 989 11 475 14 514 1 723 4 185 9 134 9 035 125 549 477

25 251 11 063 14 188 1 510 4 096 8 806 8 273 199 942 528

20 986 9 335 11 651 1 200 3 418 7 296 6 257 351 1 216 470

16 757 7 279 9 478 927 2 835 5 549 4 483 414 1 557 367

12 900 5 165 7 735 619 2 276 3 854 3 186 412 1 777 267

10 976 4 274 6 702 476 1 872 2 889 2 263 660 2 193 236

8 198 3 088 5 110 326 1 365 1 846 1 293 757 2 210 151

4 971 1 746 3 225 174 827 893 543 614 1 751 56

2 710 851 1 859 63 491 343 145 418 1 177 26

981 263 718 16 184 72 35 161 486 12

216 50 166 5 55 4 4 41 107 -

22 9 13 1 3 1 — 7 8 -

- - - - - - - - -

79 33 46 15 16 9 13 1 3 2

286 222 127 479 158 743 56 156 75 227 63 102, 62 702 4 325 14 637 3 709

Se note 1. foregående side.

9

301

922

1 278

1 253

1 373

1 576

1 385

1 060

844

601

370

168

68

17

6

2

4

11 237

1

114

432

647

677

738

868

750

595

492

368

234

101

40

10

2

2

6 071


Befolkning 16

Population.

Tabell 13. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling

1920, 1930 og 1946. Resident population by sex, age and marital status.

i

Aldersår og ektesk.

stilling. Age and

marital status

Absolutte tall:

Absol. numbers:

1920

1930 1946

I alt. Total! Mean. 111. I Kvinner F. I alt. Total Menn. M. kvinner.F. I alt. Total! Menn. M. Kvinner.F

0— 4

293 343 149 814 143 529 237 571 121 296 116 275 295 000 151 406 143 594

5— 9

281 224 143 457 137 767 279 040 142 058 136 982 217 427 110 839 106 588

10-14

275 330 140 413 134 917 284 938 145 148 139 790 202 639 103 400 99 239

15-19

267 527 135 058 132 469 270 092 137 181 132 911 229 036 116 317 112 719

20-29

445 659 218 133 227 526 473 945 232 180 241 765 535 959 270 711 265 248

30-39

320 946 151 532 169 414 400 928 194 585 206 343 496 025 248 348 247 677

40-49

265 023 125 522 139 501 297 697 140 167 157 530 430 115 209 239 220 S76

50-59

208 226 95 540 112 686 241 165 113 301 127 864 328 877 157 756 171 121

60-69

163 518 74 343 89 175 175 392 79 278 96 114 227 883 104 812 123 071

70-79

94 252 42 103 52 149 111 500 49 125 62 375 136 875 60 937 75 938

80-89

30 547 12 846' 17 701 36 408 15 278 21 130 48 568 19 940 28 628

90 4-

Uoppg. Unknown

3 343

837

1 315

393

2 028

444

3 484

2 034

1 301

1 021

2 183

1 013

5 140

3 406

1 925

1 648

3 215

1 758

Tilsammen. Total 2 649 775 1 290 469 1 359 306 2 814 191 1 371 919 1 442 275 3 156 950,1 557 278 1 599 672

Herav: Of which:

0-14

849 897 433 684 416 213 801 549 408 502 393 047 715 066 365 645 349 421

15-69

1 670 899 800 128 870 771 1 859 219 896 692 962 527 2 247 895 1 107 183 1 140 712

70

Pers. over 15 hr

etter ektesk.still.'

128 142 56 264 71 878 151 392 65 704 85 688 190 583 82 802 107 781

Ugifte. Single

Gifte. Married

Enkem., enker.

Widowers and

779 818

855 757

375 879

427 616

403 939

428 141

886 235

949 898

432 681

473 650

453 554 920 610

476 248 1 309 742

470 376

654 629

450 234

655 113

widows 155 088

Separ. og skilte

49 433 105 655 160 718 50 808 109 910 176 498 52 268 124 230

Sep. and divorced.

Uoppg. Unknown

Personer over 15

8 700

515

3 543

314

5 157

201

14 940

854

5 911

367

9 029

487

30 443

4 591

12 111

2 249

18 332

2 342

i alt. Total. . . 1 799 878 856 785 943 093 2 012 645 963 417 1 049 228 2 441 884 1 191 633 1 250 251

Relative tall:

Relative numbers: I alt

0— 4

111 116 106

5— 9

106 111 101

10-14 ..... 104 109 99

15-19

101 105 98

20-29

168 169 167

30-39

121 117 125

40-49

100 97 103

50-59

79 74 83

60-69

62 58 66

70-79

35 33 38

80-89

12 10 13

90 +

Uoppg,itt

1

0

1

0 o

Tilsammen

1

1920

Menn I Kvinner SE alt I

1930 1946

Menn I Kvinner I alt 1 Menn I Kvinner 1920

84 88 81 93 97 90 958

99 1.04 95 69 71 67 960

101 106 97 64 66 62 961

96 100 92 73 75 70 981

169 169 168 170 174 166 1 043

142 142 143 157 160 155 1 118

106 102 109 137 135 138 1 111

86 82 89 104 101 107 1 179

62 58 66 72 67 77 1 200

40 36 43 43 39 47 1 239

13 11. 15 15 13 18 1 378

1

1

1_

1

1

1.

2

1

1

1

2

1

1 542

1 130

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 053

321 Herav: 0-14.

336 306 284 298 273 227 234 219 960

15-69. 631 620 642 661 653 667 712 712 713 1 088

70 +

Pers. over 15 år

etter ektesk. still

48 44 52 54 48 59 60 53 67 1 278

Ugifte

433 439 428 441 450 432 377 395 360 1 075

Gifte

476 499 454 472 491 454 536 549 5241 1 001

Enkem., enker 86 58 112 80 53 105 72 44 99 2 137

Sep. og skilte

5 4 6

6 9 13 10 15 1 456

Uoppgitt

Personer over 15

0 0 0

2 2 2 640

år i alt 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 1 0 1

K i 1 0 e : Se tabell 12. ,Source: See table 12. I Persons 15 years of aye and over by marital status.

Kvinner pr. 1000 .rnenn

Females per 1,000 males

1930 :1946

959

964

963

969

1 041

1 060

1 124

1 129

1 212

1 270

1 383

1 678

992

1 051

962

1 073

1 304

1 047

1 005

2 163

1 527

1 327

1 089

948

962

960

969

980

997

1 056

1 085

1 174

1 246

1 436

670

1 067

1 027

956

1 030

1 302

957

1 001

2 377

I 514

1 041

1 049


Tabell 14. Personer utenfor Statskirken 3. desember 1946. 1

Persons outside the State Church.

Personer

Trossamfunn. Religion Trossamfunn. Religion

Members

Romersk katolske. Roman catholics . • 4 905 Katolsk apost. menighet. Congr. of

Gresk ortodoks. Greek orthodox

293 Catholic apostles

Engelske. Church of England

303 Jehovas vitner. Jehova's witnesses

Andre utenlandske samfunn. Members Chr. Science. Chr. Science

of other national churches

150 Forskj. mindre samf. Various other re-

Metodistkirken. Methodists

11 186 ligions

Baptistsamfunnet. Baptists

8 968 Dissentere ikke nærmere angitt. Dis-

Adventister. Adventists

4 642 senters without other classification . . . .

Vennenes samfunn. Quakers

60 Intet trossamfunn. Persons without

Lutherske frikirke. Free church lutherans 18 135 a religion

Mormoner. Jarlsbergske frimenighet. Jarlsberg free

Mormons

Mosaiske congregation trossamfunn. 518

Orthodox Jews

Guds menighet. Congr. of God

1 096 Andre ikke kristne samfunn. Other non-

Misjonsforbundet. Union missionaries 3 459 christian religions

Forskj. apost. samf. Fellowship of apostles

Den evang. forsaml. Congr. evangelists.

234

70 alt utenfor Statskirken. Total 1946

---» Kristi menighet. Congr. of Jesus Christ. 588 - » 1930

-5- Pinsemenigheter. Pentecost congregation 24 751

» 1920

Andre samf. med voksen dåp. Other

» 1910

--s- religions which have baptism at a grown-

» 1900

up age

608

Befolkning.

Population.

Personer

Members

138

963

111

1 303

13 283

23 058

719

559

6

120 106

91 459

71 062

62 553

52 714

Kilde : N. 0. S. XI. 31. Folketellingen 1946 11 Source: 0. S. N. XI. 31. Census of population 1946 H.

Tabellen omfatter ikke Svalbard og Jan Mayen med 9 personer utenfor Statskirken i 1946. Excluded are Svalbard and

Jan Mayen with 9 persons outside the State Church in 1946.

Tabell 15. Fremmede statsborgere bosatt i Norge 3. desember 1946.

Foreigners living in Norway.

Statsborgere i: Citizens of:

Danmark. Denmark

Finnland. Finland

Island. Iceland

Sverige. Sweden

Belgia. Belgium

Bulgaria. Bulgaria

Frankrike. France

Hellas. Greece

Italia. Italy

Jugoslavia. Yugoslavia

Luxembourg. Luxembourg

Nederland. Netherlands

Polen. Poland

Portugal. Portugal

Romania. Romania

Sovjet-Samveldet. U. S. S R

Spania. Spain

Storbritannia. United Kingdom

Sveits. Switzerland

Tsjekkoslovakia. Czechoslovakia

Tyrkia. Turkey

Personer

Persons

1 871

311

93

6 436

25

1

116

4

73

13

3

218

1 280

7

11

69

15

618

38

82

5

Statsborgere i: Citizens of:

Tyskland Germany

Ungarn Hungary

Østerrike. Austria

Egypt Egypt

Sør-Afrikasamb. Union of S. Africa . .

Samb statene. United States

Canada Canada

Mellom-Amerika. Central America • • •

Sør-Amerika South America

Palestina. Palestine

Iran Iran

Kina China

Australia. Australia

New-Zealand New Zealand

Statsløse. Stateless

Tilsammen. Total 1 946

1930

1920

1910

Kilde : N. 0. S. XI. 50. Folketellingen 1946 Iv. Source: 0. 8. N. XI. 50. Census of population 1916 Iv.

2

Personer

Persons

1 218

15

97

1

16

1 806

123

5

32

1

1

4

10

3

1 291

15 912

35 114

63 537

40 896


Befolkning. 18

Population.

Tabell 16. Hjemmehørende folkemengde etter næringer fylkesvis 3/ 12 1946.1

Resident population, by industries and by counties.

Fylker

Counties

Riket 1920 Abs.

Total » %

Riket 1930 Abs.

Total » %

Riket 1946g Abs.

Total » %

Riket 1946 4 Abs.

Total » 010 .

Bygd. Rur. distr.

Byer. Towns . . .

Bygd. Rur. distr

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjord

Møre og Romsd.

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Byer. Towns .

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjord

Møre og Romsd.

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

2 649 775

100,00

2 814 194

100,00

3 156 950

100,00

.x

-rz

to

c) 't

t,

-; gi,•

"ci

te Z,

-nn

tt ..;-..

o '..) z,o

V., .lq" -HZ

881 066

33,25

838 848

29,81

783 963

24,83

3 156 950 783 963

100,00 24,83

2 272 853 774 114

884 097 9 849

124 303 36 309

298 492 48 056

157 256 87 301

142 446 72 452

111 132 40 436

103 614 26 521

92 656 34 631

56 099 20 188

61 058 24 538

122 901 46 657

188 389 52 989

95 263 45 211

147 790 52 574

136 784 49 906

97 146 46 855

188 836 49 828

98 647 30 633

50 041 9 029

162 085

6,12

196 772

6,99

183 922

5,83

P,2

rd

na

..:a

to *C t)

o ?t ,,,....

7-.1 tt t

;2 t,,:'

4 •Ç'=, "g g na

183 922

5,83

177 254

6 668

2 530

650

38

28

313

4 720

951

1 323

3 338

11 646

14 678

7 312

18 844

11 132

4 622

48 998

29 414

16 717

764 293

28,84

774 031

27,50

974 901

30,88

992 477

31,44

636 280

356 197

51 099

103 751

32 656

33 980

39 628

32 607

32 629

15 971

16 462

33 985

61 509

19 313

38 488

33 241

22 010

41 311

15 745

11 895

n

,Z)

245 000

9,25

285 555

10,15

307 270

9,73

313 389

9,93

146 251

167 138

7 353

46 384

6 926

6 752

5 804

6 770

4 537

2 460

2 648

6 101

11 843

3 867

6 336

8 827

3 647

9 333

4 147

2 516

233 241

8,80

272 805

9,69

312 678

9,91

287 821

9,12

176 827

110 994

9 117

27 886

8 455

7 868

8 095

15 171

6 422

6 411

5 505

8 289

17 839

4 494

10 450

11 676

5 519

14 327

6 069

3 234

131 156

4,95

155 257

5,52

229 529

7,27

233 451

7,39

126 926

106 525

5 547

35 466

6 905

6 169

4 874

5 803

4 217

2 908

3 093

5 704

10 054

4 256

5 798

7 813

4 310

7 857

4 236

1 916

28 146

1,06

26 284

0,94

30 987

0,98

23 045

0,73

13 701

9 344

654

2 409

1 170

927

715

600

533

395

231

614

876

361

555

910

674

1 016

541

520

'44

a, p,

5

204 788

7,73

264 642

9,40

333 700

10,57

338 882

10,73

221 500

117 382

11 694

33 890

13 805

14 270

11 267

11 422

8 736

6 443

5 243

9 905

18 601

10 449

14 745

13 279

9 509

16 166

7 862

4 214

54 146 1 145 123 29 577 6 305 5 267 4 591 351 6 787

2 657 31 65 951 331 353 381 26 519

286 222 2 239 146 107 875 64 286 27 453 39 849 3 170 41 204

12 269 229

1 4 380 2 518 1 954 1 518 151 1 518

12 288 222 4 5 850 2 370 953 1 308 155 1 426

38 816 719 191 18 291 5 923 4 559 3 789 308 5 036

43 941 480 992 18 134 5 723 5 832 5 523 489 6 768

39 023 621 332 18 860 5 402 4 655 3 643 364 5 146

18 762 368 273 6 897 3 103 3 142 1 950 267 2 762

32 922 395 252 13 394 5 579 4 653 4 443 355 3 851

79 351 963 1 287 35 409 12 091 12 018 7 785 745 9 053

110 424 1 103 124 40 810 23 351 16 085 13 255 1 033 14 663

1 586 31 35 553 307 278 180 16 186

35 069 329 1 047 12 867 7 798 5 249 3 669 321 :3 789

57 128 433 117 20 815 11 992 8 105 6 792 683 8 191

8 533

27 136

15 075

90

204

104

32 3 763 1 447

367 10 345 4 461

3041 4 744 2 988

1 038

5 424

2 610

1 155

3 211

2 526

142

350

260

866

2 774

1 539

Finnmark

8 749 143 976 2 682 1 163 1 366 957 158 1 304

Kilde : N. O. S. XI. 41. Folketellingen 1946 Source: O. S. N. XI. 41. Census of population 1946 111.

For tidligere oppgaver se Statistiske Oversikter 1948, tabell 12 og 13, side 36 og 37. For previous years see Statistical

Survey 1948, tables 12 and 13, pages 36 and 37.

Personer over 15 år i gruppene VII. 2, IX og XI, 2 i tabell 19 og privat forsorgede barn under 15 år er fordelt etter

den næring arbeidsgiveren eller forsørgeren er knyttet til. Persons 15 years of age or more in groups VII. 2, IX and

XI, 2 in table 19, and children under 15 years supported, are grouped according to their employer's or supporter's occupation.

2 Omfatter personer i gruppene VIII, X, XI, 1 og XII i tabell 19 og deres bipersoner. I 1920 og 1930 omfatter gruppen

også barn under 15 år med eget yrke (2 939 i 1920 og 1 270 i 1930), men i 1946 er disse fordelt på næringer. Include

persons in groups VIII, X, XI, 1 and XII in table 19 and their members of family and domestics. 3 Etter grupperingen

i 1930. According to the specification in 1930. Etter grupperingen i 1946. According to the specification in 1946.


41 P4 d —1 CiCO-t; vi c•c5,L--: oc3

, :'8 ,.w . -1 . ,; • , t- - :'''; .--. t -0- ,, z ,,-_,/, • ,t, - ze.-2,

E , t) • •, o -t ,_ • ,-

. ,.; ,: t • k-,

;)

(L)• k-i a3 •,,-..i -4-.. ,..) —

P&) :., (1) Es- c) a.., .. t. , •4: 4.1E—_,... , ,w — • — •,,,.0 •• c,' ct3 •_,-,

Ei ,0 -i`4.' •

a, ;-,

ii . , .,: ' :pz.4 .- •• ,- . • P)

,4,_,,,,,0

'..'


•o • .-,,„ ,, .0 }-i ••

l)

"r)

• = ,•• .- E• .

— "'''


0 8 P> . • !_c ,---., , . bp..

. • P., . E i n'"' c','-'

(:,.,

,..--; t) 4 r,' -4 . g 0- c`', ,•=fez r.-t

c,


o ' ,...)

0, c, b

• 7' ,2 ,W

• • cl) • rn .•

• •

-C ,,,

rtki

rt 4-E 0 :; Fa ...:

..a5 r-W 0

ri ! 1:1 !I '4 .14 . , I A it

E iZ? Z ....., 0 cl)

(1) ,-- -4-'

,

bo : ct

a) c, 0 ...-, " „., rcl e- • ..,,- 0 bi) .. . c' ,,,---, --., ,t3 .„,7,4 to • ,..., g ;.., 0 P-, a ',

5),

bp

It

0. 7:,

° • -I Q• •0 .g_gtil.)-44 g..,7: 8 ='-i.,'Po 0) ,-

t t)

o '.-a ,•i ,.., • 4.,)

r,

• to ... . •,-, g , ,-,:i c, . , . • 7.-_,, ,--.

gp ?_40

:4, 4.1 RI, a)rs

to

471 1,) ci) 0) .__. •• • .

t E •,;, .;_., 0)

• , ° ,_,.'s4 t,,,, ca) ,d F,

g 1-4

4•8 ti-, `48 1 -4' V, "2 .a) P• Et c..) !..„‘■

cli, '12 4,?/ g'`uN ,..4 u.- c-, c) 00 c'''' L.---. ,t,

N

,,, oo cq . ,:,

,n c)

,f) N CO CC "th,,t, Cl ,t,,--4 CO

,t1CONIn C.0 d''

c)coin

/, N

iÖ N CY, 1-1

CO

CO 71.1

00 . Cl1-,

CO

N ,-, ,-,

N

000 1.

NCO

cr,

NN

C5,/.

007 1 7t10

NC, InM

(3,

rti ,c"J

/-1

▪ CY,

• ro

00

in

N 0 N co„

csO

CI 0'C0 CS) Cg

11-J c, V, 7.-4

coco

c\I

,t1Cr'

C.C)

7-1

C,

00 C,

CY'D

Cie) kr)

00 C)

c•C)

M k-n 00,..07t

N CO

N V) C■

00

N 1-i 0C C)

T.

,r+ 3 n cY, Cl

co ao cc)

in 0,

Cl Cl

C.C)0000

00 ,r)

N CO

IS, LC, r•-•

eC GO

ri Cl

cir") VJO C7)C.C)

-tr4 00

,r)C.0 MIn

cs;) cC, 00C

MN MN C\1 c, N

1-1 C) N

rC 0 CY.)

CO

N

r-I

CO

C, Lc,

,-i

c.S; 00

rC /-1 c..C)

CI CO

N

CI v,

COCl ,M

CI

cYz Ir..- 00

cc NcC, cq , s.■ op 1---- cnco

, NO0 MIn

-tri 00 r) ,t, Lö N N 00 Lö cc

c..C)

N

t--- ,r+ v.,

c.0 cs0

N. ,c p00C)

N 71.,

CN1

00 cs: N d''

Cn c.0

1.

G.)

CI

CX) ,C)

C© CO

,71, GO

c)ri ,c) 00 cn

00 c, N OC

C,v-4 Mtn

Mc.0 ON

o ur •iti -it o ol

rri cc) c., , oo 00 CON

kt, Ce, ,,,, In ,-, N CI In

r-i r-I Gq

M N

NM

,C

00 7t,

19

Befolkning.

Population.

••■••■••
1* 4,-4 c\i cYi -,t: 4-3 ci L: c6 cs: c; 01 ., ,4 c,i Pl., ,-',

r.


c..)

T -' 3 • 7:1• cd • cs'it ,,e.; .

• . t..42 •

_

,,D,.;

,..., . • ,-,-, ;... .. 1-'1 ,z,,,, :Cd, : ; ' - ' , ..4 ,_,

. ,.._

. .4.,,.., „cl . to

• ,,, to . - c., • ,..) r,

c, • ---

-4-'

c, .. :4 "r,


• ,) — •4,7' : ..,-; • • -'cI P-)'-`78.• .."..4.c

: ,t-, : •-, ° P i r-e' • ,.., .

.E cc

- ii 75 • • -8 . ,-- ;-3

. rt •

. ,,

. ;.-,

• g'-' 3.;

c 1 , ,. r-

L-,-.

• , -ci : ,(:), ;

CO

,c.) : °.) ..r.

: ;2

''' - - .• `"

•. . 4:1 . -4. a3 ,-,Z . cd •,_ : z .., ...) ?, ,4 , - z . ', a ) • ô .4J' ts , ' • - 4 - ' pt, ' 71 , ) g'D '-', • '-'

,4 ..'"4 E.CF; *E., ,2, ,2 E :n '- 'A

bi) • tO • cd t,10

: -.,,- ..F'

• ., • tf3 z . ,,, c%‘), - . , C) cd f..., t0

E • .

.

Li'). '.,.), cl) cD p c) ; 6 ç, t z ; cp'4


u9 ,..f., M "1=1

, ..)

''' 't

. -44-4' •: ',•-- ,w" '. - ' . "' d l

r. _._, , -= • ,...i .." - ._.• ' •• 1 ' 4 I • - ....' ,...2 .F . ,, ) 7:1 eit -4c

1 ') r J, --'1 . , . .7 : ' • • " .

-4 • .';'2, • ',i bl) T-I, • .g r-Q c)

Ô

t '' rm -t

cp

g • ,2 T- kct,_Dlot

ta

' o

ti,

. F....,

•.--p-' _,., Z C)

c-,-., o ,..cj i,

c) • ,.. . c) ' to ,,.. cl) • ''''' , ,,c'2, 'fg g‘ • 2...., tl) c4

,.., ,,,

c'T3i

,...4

c, ts ,:, r'' r., ci) te c.)

ff.,,,,Lcd

,) ;-, r., g

'',..„. -.' ., c-4,-, El ci,

1,..,Ft ° cd E Z3 . g

.'.,

-+Zt

`,,, ;-, o, ''' • '-' . --, o • ,

'') cd '''

C)

,24

°•'

Z.,

,..t

''''

.cf-io' i-k 1,-, 1-1 ;..i I—, ,+-, ci, ci, g) r:7,:: g ,D .4-,x'q Q;-iP-LC) P-,..'

t

,

: t

: ., ci r,%), • "-' : .-.4 g: . ,d

: t).

..

_

. c;; o 4,, :

•,,,

• .-- 9. • 0,,, . . ci ,,,z,„+,..t.

. N .• ,... , , ., • 8 t -+.' P.i .

, . _, .4..., ., ..

• ,4 ,... -> : t

. ..)

0 i-,,

,,..,

.' c'

: :'-', 81:)

't :. : 83P,,

,

• -c L'' . -°-')

: : 2 • t: , .c,2 c, '4' - -z

cd • o

E-4

• cs , ,..)

4.)

(21-1

4,)


r•y

0., . .... . ...., .„ : : : .,

: .;" . • t

't '

. --t . izt.t • ,.....,

a • ;--,' • E:3 t, . c°,) q . .

r' ;, . C.) .. o

p) (...,

• .-.. ,7,: ' i' : ,— : ..• .. '4' , 4_ .:

. , . *.z..; t, ,-),

c,, .:1- — • 0 ;..1 c.) „, 0 •

. tt . -.. : . ,.,., .... . a,

: .ii.":4 ''t • ,- c.) ,c.2 :


t13. z, • p . . ,) ._,

•'"' 0 .,...,

,

• c..)

: •

• ,, • ',4

• ts, . ,-,., ,.., .,,..,. •`&), , • 7.1 :

`1,7?. • '') -4' .".., - .,. ,

. • , ,-, •,.., , Q) • • : ,,,, .Q'' ''' (I) , .•

.

• Q) '") • t) ;

• W • t

E ''' ''') • ''.4 .. •.

.Z 'L :

0 .. . 1

•.• . . ,---, „ • ct; ,„1 . . ..,

ri' .• :4

•,- • , • CL) . , . 4...._ . • . ,.„ .

• '" c. .. ,„,. ,!, . c, .,, . ,, . : ,..-.1..• ,7 .•• I : .: :: $ ,i :.

c\-1,t r. C% ,f U/ Cl ,f (.0 ,..0

,..., CD 00 Cq CoCl G0 t, Cl CO

00 ",14 't 1-1 CI 0% Co C) N 'ff Co,f %0 1-' CO %D Co 0/ ,f 0/

NCl Cq r- ,t, 01 r. C, 0/ ,f Cl 01 00 CD Cl 01 LO r- Cl

Z:27

,. Co,..0 Co Ci Co 00 1> Ci/ Cl COCq ,f Ci Co 00 Ci

,-, 01 CD Cl ,. U1 N 01 ,f op 01 N

0') ,..

01 01

;•4

r. Co f■ Co f■ Cl C.0 GO t■ ri Co 00 Cl c.: N u1 N N Co

rt Co Co Co Cg r, Co CgC r. N -,t, CoN c.:D 0/ CO 00 CD N

ccc Co oc 01 Co Co 01 Co Co cl 01 N CY/ 00 Co Co Co Co N N

r 7,1

, r. 00 ci CoLö Co 00 CO N Co00 CY1 Cl CD C% ,f

r" CO ,f

,, Cl c.0 r, U1 ,f r- Co01

,c, u, cl

Coco cl

01 Ci)

t:14

00

di

ccc

.7t4

Co

Ci

Co

Co

N

rf

Co

0 ct

r. ,..D ,t 00 C.0 r, Cl r- r- CoCo,f CoEl r- u1 CD r- ul 00

k_n r- 01 o0 CoCI ,-, Cr, Co c.;) L-0,1 Cocq ,. Cq 1n Cn COCl

in 00 C.:) 00 in 0/ Co r, Co r. L.V- '. 01 u1 ,-, 01 r-, CoN

C1C% Cl CO r. N ,f It1 Co ,f CD %S E/ r. CO N V, Co Co Co

00 00 r. If.) 7t.4 OC N "r1c C:D r. C> il/ In ,t C.0 0/ Cl

Co0/ Cg

Co

Co

ccc

dl

rf

ccc

;.4

4.) ,.,c)

4.)

00 r. ir ,t GO 1_, l_rJ 0,C LD %D ,f CoVl 0/ Co 00 Co CoCi

Co,t Co ul .. Cq ,. Cl 0..)

01 CoCl QD 01 u-J cl ,1.,CO

00 V, 0/ E/ Co 0/ 0/ %D 0/ QD V' ,f 0/ CD V' 0/ %D 01 ,f

V,V- ,_n 0101 00 01 Cr, QD u1 .,--, r, u, r1.4 r-, Co,t

01 ,f Co 0/ r. QD CD E1 ,0 r- 01 r. r.

0/ T.

,t 0/

r-

C5)

Co

Co

Cl

00


0) 00 01 u1 r. Ci Co E/ E/ r. N. CoN. 00 %D Ci %D Ci Co

r. 01 0/ r. .f Cn T. N


G\1

C,

CoV' CD ,t QD cd r. CD Cl Co01 Co u1 ,t, in ,f CD r-- ,t u1 00

r. 01 LO rt, Cq Co Co%D Coc. r. u1 01 Co Cl V, V,

0/ 0/ 0/ r. r, 00 CD 1.-- ,f 00 Co Cl 00 CI r. 0/ E/ Cq Cl 00

C% t 01 ,t r- 'f CD 01 ,t 00 U, Ci QD E/ t, CO 0/ E/ Cor. Co

0/ r.

ccc ,f

CO CO

N Ci

Cl CD c.O

CD r- r. Cl r.

E/ 00 CD ccci

QD E/ r. 01 CO

E/ r. r. Cr,

.tc ,.00ci V■

%D E/ Ci E/

00 Co _('') ,t 00..-, N Co c.D

NOC Cocdco ,-.4 u1 kr.) ,f

0'..) 0 Cg 00 00 00 ,-I Co 00

N. Cq c..0 kn cq V- .1+ Cl 00

r. U, CoC■ Co0/ r. 0/ r.

,f 0/ r.

Co

ccc Co

ccc

dl 01

00 Co

Cl 01 01 T. r. ,r, ..ti 1CD

Ci

I ". 0/ %D E/ Ci C, C% C% V' CD C% Ci C.0 %D Cl 00 Cq r, Ci CO E/

r. CD Ci 00 ,t 0/ 'f 00 ,f CDoc E/ c 00 E/ ,t‘ ,t CO CD Ci , ,f

Cl ,f CD Ci Ci CD Ci CD COcq ,f ,t C% 0/ Co CD Co ,f ,t 1 QD

CDCi E/ Ci %S r. C.D 00 %D 0/ coC' E/ r, CO C% E/ ,. %.0

CO co00 C' r. 'f C) 'Z 1.` r. 'f '44 c:::,, CO %0 ,t V- ,f r.

c,1

V,CD V/ r. U/ 0/ If/ C, C,00 ,t ,f coQD 0/ ,t %D Ci 01 Ci

CD Ci CD Ci %D QD Ci 00 V' V/ r, CD 00 %D 00 V'

C%

00 0/ % D %D Ci F' r. 71.4 ,. CD Ci 0/ Ci Ci Ci

,f

0/ r.

,,, ,14 r, r. CD

7a1

C",1 C% C) Co CC, G% L'"' C CY1 co C% /-1

1 •-• C) rf r. rli .•-1 c.0 C) co© °cl

C,1 00 r. r. ,t 00 V' 00 00 E/ V■ C% 01 %0 C% 0C) © •ff CO

CD

00 CD CD C.0 CD ,t r- E/ 00

,t C% E/ 00 ,. CD 100

, t 00 00 C% CD ,. ,f 0/ %D E/ C:!) c ::) 1.4 g 7 4 C, c. 0 01 ,f 00 .74

Cl I r) 0')

N E/ %D ,t r. ,f Ci CO r. r.

V/ ,. CD 0/

,t 0/ •t, r. r. ri

CO CD 0/

ri!Cg

0/ Cl 00 C, r. CD 00 ff r. coCO Ci %D QD V, Ci V' Ci %D %D 00

rf co ,f 00 C% C% E/ Ci E/ 00 ,f E/ %D 00 C% QD %D %D CD CD Ci

Cq CD 00 01

r- c% 00 r.

Cl

coc

C)

oc

CD NC%

in C9 Cg

V1 0/ N.

00 01 r.

C, 0. .

E/ E/

E/

,f %D

v,

,t

Co co r- ul cO 01 CD

r- 00 cc, ,t4 T. ccc

r.

r.

r. CDr. CD 01 r.

QD 01 00 CD r, Cl ic1

lccc in rt. Cq

Befolkning. 20

Population.


21

Tabell 19. Personer over 15 år etter levevei 3. desember 1946. 1

Persons 15 years of age or more, by industries and occupation.

Riket

The whole country

Bygder

Rural districts

Befolkning.

Population.

Byer

Towns

i

Levevei.Industries and occupation

M. M. K. F. M. M. K. F. M. M. K. F.

Personer over 15 år i alt. Persons 15 years of age

or more 1 191 633 1 250 251 863 541 852 173 328 092 398 078

I. Jord- og skogbruk. Agricult. and forestry . 293 834 39 914 289 645 39 465 4 189 449

1. Gårdsdrift og husdyrhold. Farming

and livestock production 248 554 38 820 246 977 38 632 1 577 188

Ghrdbrukere. Farm owners 98 354 10 934 98 015 10 868 339 66

Småbrukere. Small farm owners . . . 34 417 6 539 34 351 6 514 66 25

Andre selvstendige. Other independants 10 539 755 10 430 745 109 10

Funksjonærer. Salaried employees . . 3 350 102 3 222 93 128 9

Familiemedl. med jordbr.arb.' Family

workers 62 932 14 024 62 808 14 005 124 19

Andre arbeidere. Other workers 38 962 6 466 38 151 6 407 811 59

. 2. Hagebruk, gartneri og parkvesen

Horticulture 6 963 977 4 867 736 2 096 241

Selvstendige. Employers and own account

workers 2 177 203 1 792 185 385 18

Funksjonærer. Salaried employees . . 1 211 120 673 79 538 41

Formenn og arbeidere. Foremen and

workers 3 575 654 2 402 472 1 173 182

3. Skogbr. og jakt. Forestry and hunting . 38 317 117 37 801 97 516 20

Selvstendige. Employers and own ac -

count workers 618 73 587 70 31 3

Funksjonærer Salaried employees . . . . 1 450 41 1 314 25 136 16

Formenn og arbeidere. Foremen and

workers 36 249 3 35 900 2 349 1

II. Fiske og fangst.' Fishing, whaling and

sealing 70 544 43 67 840 34 2 704 9

Selvstendig næringsdriv. Employers 191 16 168 11 23 5

Selvst. arb. uten leid hjelp. Own account

workers 66 268 19 64 215 17 2 053 2

Funksjonærer. Salaried employees 705 4 568 2 137 2

Form. og arbeidere ved fiske. Foremen

and workers in fishing 1 422 4 1 335 4 87 —

Form. og arbeidere ved sel- og hvalfangst.

Foremen and workers in sealing and

whaling 1 958 — 1 554 — 404 —

III. Industri og håndverk. Mining and manufacturing

375 085 79 706 237 619 38 854 137 466 40 852

Fabrikkeiere o. 1. Employers 8 054 1 102 5 128 430 2 926 672

Håndverksmestere. Master artisans . . . . 16 018 1 068 9 639 408 6 379 660

Selvst. arb. uten leid hjelp ved ind. Own

account workers in manuf. 3 768 3 999 2 544 3 345 1 224 654

Selvst. arb. håndverkere uten leid hjelp.

Artisans working on own account . . . 30 745 1 048 25 137 663 5 608 385

Direktører, disponenter m. v. Directors,

managers etc 2 899 101 1 480 26 1 419 75

Kontorfunksjonærer. Salaried office employees

12 917 8 407 5 849 3 015 7 068 5 392

Ingeniører og tekn. Engineers and techn. 7 375 141 3 878 64 3 497 77

Andre fagfunksj. Other special. employees 2 067 701 1 141 492 926 209

Verksmestere, formenn, maskinister.

Works managers, foremen, machinists . 14 417 685 7 888 168 6 529 517

Arbeidere i alt. Workers, total 276 825 62 454 174 935 30 243 101 890 32 211

Av disse ved: Of which:

Bryting av malm og ku11. 3 Metal and coal mining . 3 858 72 3 332 61 526 11

Bryting av andre mineraler. Other non-met. mining

and quarrying 3 649 24 3 399 19 250 5

Nærings- og nytelsesmiddelind. Food and beverage

industries 20 652 7 776 10 324 2 816 10 328 4 960

_. ,....

Kilde: Se tabell 17. Source: See table 17.

Alle husmødre, og de hjemmeværende dare og kvinnelige slektninger som vesentlig er sysselsatt ined husarbeid, er

tatt med i gruppe IX. All housewives, daughters and other female relatives who are chiefly engaged in house work at home

are included in group IX. Fordelingen på selvst. næringsdriv., selvst. arb. og form. og arb. ved fiske er usikker. Due to

the nature of the fisheries the division into groups is not always applicable. 3 Svalbard ikke regnet med. Svalbard excluded.


Befolkning. 22

Population.

Tabell 19 (forts.). Personer over 15 fir etter levevei 3. desember 1946.

Persons 15 years of age or more by industries and occupation.

Levevei. Industries and occupation

Riket

The whole country

Bygder

Rural districts

Byer

Towns

M. M. 1 K. F. M. M. 1 K. F. M. M. 1 K. F.

Foredling av fettstoff. Oils and fats 2 276 487 1 302 121 974 366

Kjemisk og elektrokjem. ind. Chemical and electr.chem.

ind. 8 015 1 024 6 127 561 1 888 463

Treindustri. Wood industries 24 508 360 19 512 202 4 996 158

Papirindustri. Pulp and paper industries 13 789 2 491 10 418 1 271 3 371 L 220

Grafisk industri. Printing and allied industries . . . 6 209 3 348 1 864 969 4 345 2 379

Lær- og gummiindustri. Leather and rubber products

industries 4 701 1 394 2 898 916 1 803 478

Tekstilindustri. Textile industries 5 186 8 143 3 664 5 357 1 522 2 786

Bekledningsindustri. Clothing industries 8 279 27 671 4 015 13 995 4 264 13 676

Rensing og toalettvirks. Laundries, cleaning and

dying, barber and beauty shops 3 392 4 417 1 024 1 809 2 368 2 608

Elektrisitetsverk, gassverk, vannverk. Electricity,

gasworks and water supply 5 318 133 3 246 31 2 072 102

Metallframstilling. Basic metal industries 5 560 70 4 748 59 812 11

Ind. basert på ikke-met. mineraler. Industries

based on non-met. minerals 7 370 563 5 212 288 2 158 275

Metallindustri. Metal products 64 669 3 605 33 133 1 402 31 536 2 203

Annen industri. Other industries 428 347 256 112 172 235

Uoppgitt industri. Manuf. industries not specified 366 210 228 78 138 132

Bygg og anlegg. Construction 88 600 319 60 233 176 28 367 143

IV. Forretningsvirksomhet. Commerce 93 641 71 668 43 261 28 286 50 380 43 382

1. Varehandel. Wholesale and retail trade 74 283 48 471 35 665 19 870 38 618 28 601

Detaljhandlere. Retailers 19 070 7 394 10 919 2 526 8 151 4 868

Grosserere. Wholesalers 2 461 105 1 168 33 1 293 72

Agenter og kommisjonærer. Commissioners

2 999 143 1 170 44 1 829 99

Direktører, disponenter o. 1. Directors,

managers etc. 3 042 492 1 149 139 1 893 353

Butikkfunksjonærer. Store employees . 12 255 26 932 7 262 13 075 4 993 13 857

Andre funksjonærer. Other salaried

employees 17 723 10 115 7 383 3 087 10 340 7 028

Formenn og arbeidere. Foremen and

workers 16 733 3 290 6 614 966 10 119 2 324

2. Hotell- og restaurantvirksomhet. Hotels

and restaurants 4 716 17 740 1 967 6 745 2 749 10 995

Selvst. næringsdrivende. Employers . 947 1 449 548 653 399 796

Selvst. arb. uten leid hjelp. Own account

workers 171 1 395 118 747 53 648

Direktører, disponenter o. 1. Directors,

managers, etc 68 4 23 1 45 3

Andre funksj . Other salaried employees 375 1 287 156 384 219 903

Formenn og arbeidere. Foremen and

workers 3 155 13 605 1 122 4 960 2 033 8 645

3. Banker, forsikring, mekling m. v.

Banking, insurance, brokerage etc. . . . 14 642 5 457 5 629 1 671 9 013 3 786

Selvst. næringsdrivende. Employers . 2 294 138 996 40 1 298 98

Selvst. arb. uten leid hjelp. Own account

workers 1 025 71 357 26 668 45

Direktører, disponenter o. 1. Directors,

managers, etc 826 26 395 11 431 15

Andre funksj . Other salaried employees 8 544 4 666 3 361 1 495 5 183 3 171

Formenn og arbeidere. Foremen and

workers 1 953 556 520 99 1 433 457

V. Samferdsel. Transport and communication 118 129 12 634 70 746 6 434 47 383 6 200

1. Sjøfart. Shipping 47 690 1 092 28 476 294 19 214 798

Selvst. næringsdrivende. Employers . 1 803 53 1 270 24 533 29

Selvst. arb. uten leid hjelp. Own account

workers 197 4 138 4 59 -

Direktører, disponenter o. 1. Directors,

managers etc. 120 3 46 1 74 2

Kontorfunksjonærer. Salaried office

employees 1 977 818 780 230 1 197 588

Skipsoffiserer og andre fagfunksj.

Ships officers and other specialized

employees 14 857 18 8 510 9 6 347 9


23

Tabell 19 (forts.). Personer over 15 år etter levevei 3. desember 1946.

Persons 15 years of age or more by industries and occupation.

Levevei. Industries and occupation

Mannskap og andre form. og arb

Ships companies and other foremen and

workers

2. Annen samferdsel. Other transport and

communication

Selvst. næringsdrivende. Employers .

Selvst. arb. uten leid hjelp. Own account

workers

Direktører, disponenter o. 1. Directors,

managers, etc.

Andre funksj. Other salaried employees

Formenn og arbeidere i alt. Foremen

and workers

Av disse ved: Of which:

Havne-, los-, fyrvesen m. v. Harbour, pilotand

light house service, etc

Jernbanedrift. Railroads

Sporveisdrift. Street cars

Annen landtransport. Other land transport . .

Luftfart. Aviation

Postvesenet. Postal service

Telegraf, telefon og radio. Telegr., teleph. and

radio service

VI. Immateriell virksomhet. Government and

professional services

1. Sivil administrasjon, offentlig finansog

rettsvesen m. v. Public admini -

stration

Funksjonærer. Salaried employees

Formenn og arbeidere. Foremen and

workers

2. Forsvaret. Defence

Offiserer, underoffiserer m. v. Officers

Befalskoleelever, militærarb. m. v.

Students of officer training-schools,

workmen on military install

3. Religiøs virksomhet. Religious organizations

Biskoper, prester, emissærer m. v. Bishops,

clergymen, preachers

Formenn og arbeidere. Foremen and

workers

4. Helse- og veterinærvesen. Health and

veterinary services

Selvstendige. Employers and own account

workers

Funksjonærer. Salaried employees

Formenn og arbeidere. Foremen and

workers

5. Undervisn. og vitenskapelig virksomhet.

Education and scientific research.

Selvstendige. Employers and own account

workers

Funksjonærer. Salaried employees

Formenn og arbeidere. Foremen and

workers

6. Privat sakførervirksomhet. Private

legal services

Selvst. adv. og sakførere. Lawyers . .

Funksjonærer. Salaried employees

Arbeidere. Workers

7. Presse. Publishing of newspapers and

magazines

Bladeiere. Publishers

Funksjonærer. Salaried employees .

Befolkning.

Population.

Riket Bygder Byer

The whole country Rural districts Towns

M. M. K. F. M. M. K. F. M. M. K.

28 736

70 439

4 209

8 329

11

247

766

45 888

1 000

18 231

3 092

16 867

287

2 858

3 544

11

9

196

542

161

17

6

787

1 571

17

724

193

95

18

200

324

17 732

42 270

2 690

6 121

6

130

808

26 521

534

12 272

928

8 906

159

1 592

2 130

6

5

26

140

71

11

5

468

585

9

290

28

23

13

102

120

11 004

28 169

1 519

2 208

4

117

958

19 367

475

5 959

2 164

7 961

128

1 266

1 414

5

4

170

402

90

6

1

319

986

8

434

165

72 5

98

68 680 49 440 36 891 22 769 31 789 26 671

204

22 715 8 682 10 419 3 493 12 296 5 189

13 206 7 513 6 822 3 129 6 384 4 384

9 509 1 169 3 597 364 5 912 805

11 144 1 039 6 466 432 4 678 607

6 482 694 3 671 264 2 811 430

4 662 345 2 795 168 1 867 177

3 378 1 029 2 274 541 1 104 488

3 025 930 2 040 497 985 433

353 99 234 44 119 55

7 816 20 936 4 290 9 973 3 526 10 963

2 505 900 1 163 377 1 342 523

2 690 3 963 1 618 1 952 1 072 2 011

2 621 16 073 1 509 7 644 1 112 8 429

13 643 10 323 9 593 5 952 4 050 4 371

243 359 88 118 155 241

12 345 8 019 8 993 4 899 3 352 3 120

1 055 1 945 512 935 543 1 010

1 533 988 649 310 884 678

1 326 15 567 11 759 4

197 931 79 299 118 632

10 42 3 _ 7 42

2 453 1 859 842 457 1 611 1 402

24 6 8 1 16 5

1 880 1 008 654 266 1 226 742


Befolkning. 24

Population.

Tabell 19 (forts.). Personer over 15 år etter levevei 3. desember 1946.

Persons 15 years of age or more by industries and occupation.

Levevei. Industries and occupation

Formenn og arbeidere. Foremen and

workers

8. Kunstnerisk virksomhet og underholdning.

Arts and entertainment. . . .

Selvstendige. Employers and own account

workers

Funksjonærer. Salaried employees .

Formenn og arbeidere. Foremen and

workers

9. Forsorgsvesen, veldedig arbeid og foreningsvirks.

Relief admin., welfare

work and society

Funksjonærer. Salaried employees

Formenn og arbeidere. Foremen and

workers

VIT. Husarbeid for fremmede. Domestic service

1. Husarbeid på anstalter, daghjelp hos

forskj. Domestics employed by instit.

Day workers in several households. . . .

2. Husbest., hushjelper og andre faste

hustjenere. Housekeepers, housemaids

and other permanent domestic help. . . .

VIII. Uoppgitt næring. Unspecified industry

Direktører, disponenter o. 1. Directors,

managers, etc

Kontorfunksj. Salaried office employees

Funksj. ellers. Specialized employees.

Formenn og arb. Foremen and workers

Yrkesbefolkning i alt.' Total economically

active population

Selvstendig næringsdrivende. Employers

Selvst. arb. uten leid hjelp.' Own account

workers

Direktører, disponenter o. 1. Directors,

managers, etc.

Kontor- og butikkfunksjonærer. Office

and store salaried employees

Fagfunksjonærer. Specialized salaried employees

Form. og arbeidere. Foremen and workers

IX. Husarbeid hjemme. Unpaid family workers

in the home

Husmodre. 3 Housewives

2. Hjemmev. barn og kvinnelige slektn

Children and women relatives

X. Formue, pensjon, alderstrygd. Persons

living on income from capital, pensions.

Føderådsfolk. Pensioned farmers 4 . . .

2. Formuesinntekt. Income from capital

3. Pensjon, alderstrygd. Pensioners, old

age pensioners

XI. Forsørgede. Recipients of assistance •

1. Offentlig eller veldedig forsørgede.

Assist. from the governm. or charitable

instit.

2. Privat forsørgede. Private assistance

XII. Uoppgitt levevei. Unspecified livelihood

Riket

The whole country

Bygder

Rural districts

Byer

Towns

M. M. K. F. M. M. K. F. M. M. I K. F.

549 845 180 190 369 655

3 539 1 836 1 348 524 2 191 1 312

1 670 857 814 318 856 539

1 174 607 388 167 786 440

695 372 146 39 549 333

2 459 2 748 1 010 1 087 1 449 1 661

1 814 2 230 733 945 1 081 1 285

645 518 277 142 368 376

765 81 303 441 57 027 324 24 276

1

578 19 264 326 11 312 252 7 952

1

187 62 039 115 45 715 72 16 324

10 904 2 131 6 363 1 092 4 541 1 039

199 23 102 9 97 14

1 187 1 309 517 584 670 725

502 27 257 12 245 15

9 016 772 5 487 487 3 529 285

1 031 582 336 839 752 806 193 961 278 776 142 878

209 919 32 270 181 511 23 447 28 408 8 823

110 503 6 553 98 630 4 813 11 873 1 710

9 556 708 4 218 208 5 338 500

68 790 69 505 32 527 28 005 36 263 41 500

70 129 20 812 43 257 12 511 26 872 8 301

562 685 206 991 392 663 124 977 170 022 82 014

104 747 803 70 553 875 34 193 928

— 615 230 — 441 106 — 174 124

104 132 573 70 112 769 34 19 804

78 561 101 013 55 141 61 927 23 420 39 086

16 191 14 549 16 177 14 512 14 37

12 969 19 364 8 212 10 882 4 757 8 482

49 401 67 100 30 752 36 533 18 649 30 567

76 759 61 143 52 642 40 431 24 117 20 712

18 036 16 124 12 361 10 681 5 675 5 443

58 723 45 019 40 281 29 750 18 442 15 269

4 627 3 453 2 882 1 979 1 745 1 474

-1 Se også gr. See also gr. X II Bare skilt ut fra andre selvstendige i gr. II., III., IV. 2, IV. 3 og V. Separated

from employers only in groups IL, III., IV. 2, IV. 3, and V. 3 Gifte kvinner uten annet hovedyrke. Married women without

other primary occupation. Retired farmers living on farm after ceding it to heir.


95 Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 20. Folkemengdens bevegelse fylkesvis og i de storre byer i 1950.

Movement of population, by counties and for the principal towns.

Landsdeler

Divisions

Rik et. Thewhole country .

Bygder. Rural districts . . .

Byer. Towns

Uoppgitt. Unspecified . . .

Svalbard

Bygdene fylkesvis.

Rural districts by counties.

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Byene fylkesvis.

Towns by counties.

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjordane (Flom).

More og Romsdal

Sør-Trøndelag (Trondh.)

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Andre byer med over

150 0 0 innb. (i 1946).

Other towns with over

15,000 population.

Moss

Drammen

Skien

Kristiansand

Stavanger

Haugesund

Ålesund

EkteskapMarriages

27

16

10

1

1

1

1

1

1

1

1

4

222

694

528

-

11

027

504

172

098

921

860

719

379

391

042

406

655

164

984

738

424

774

436

478

33

316

155

108

434

509

397

142

362

837

993

21

373

637

117

336

168

112

185

310

161

261

604

218

222

Le _

vendefødte

Lire

births

62

45

16

410

539

871

-

4

2 371

3 214

2 964

2 852

2 101

2 108

1 805

1 094

1 236

3 147

4 384

1 828

3 325

2 710

2 205

4 241

2 431

1 523

926

40

5 950

224

223

564

745

702

313

656

1 454

1 898

45

699

949

193

713

300

277

358

346

264

488

924

323

336

Herav

utenfor

ektesk.

Of which

stiegetemate

• 2 577

1 917

660

-

-

78

109

170

108

75

45

70

29

23

34

75

25

81

170

104

287

249

185

36

-

246

4

14

20

17

48

4

9

41

45

1

25

53

11

41

23

22

14

13

40

7

30

11

6

T)ødfødteStillbirths

1 025

753

272

-

-

47

37

52

57

37

25

38

13

22

55

50

31

53

51

26

92

39

28

11

-

96

2

6

11

8

8

6

13

32

24

-

10

15

5

8

11

6

5

5

3

10

19

6

4

Herav

utenfor

ektesk.

Of which

illegstomate

78

49

29

_.

-

-

-

4

1

1

1

3

-

-

2

-

3

2

3

4

14

5

6

2

-

9

-

2

-

-

1

-

2

1

3

-

1

5

-

-

3

-

2

-

1

2

1

-

1

Døde

Deaths

29

19

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

699

422

277

8

086

408

427

265

957

918

819

619

673

017

698

002

340

243

912

706

908

424

5.9 6

34

174

119

96

412

510

364

229

320

744

134

14

372

621

79

233

127

99

174

313

141

224

483

155

185

Herav

"der

1 år

Of which

under

1 Year

1 761

1 318

443

-

52

(38

91

60

50

52

43

34

43

114

97

51

87

66

71

152

97

90

31

2

129

5

8

18

20

19

8

15

49

45

1

25

18

7

21

9

13

11

13

8

12

26

12

16

Fødsels-

Over

skott

Fxcess

of births

over

deaths

32 711

26 117

6 594

•-:•-- 4

1 285

1 806

1 537

1 587

1 144

1 190

986

475

563

2 130

2 686

826

1 985

1 467

1 293

2 535

1 523

. 1 099

330

6

1 776

105

127

152

235

338

84

336

710

764

31

327

328

114

480

173

178

184

33

123

264

441.

168

158

UtvandringErnigration

2 295

1 039

1 256

-

22

70

24

41

34

54

25

96

238

117

100

21

48

45

23

56

23

2

32

-

577

5

9

29

23

13

42

110

125

162

-

50

52

1

17

7

2

16

28

4

74

82

29

17

Skilsmisseri

Divorce,

' 232e

78';

1 331

Kilde Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.

Fordelingen av skilsmissene er foretatt etter in a linens bosted ved søknaden. 2 Tall med 138 skilsmisser hvor en

av ektefellene var bosatt i utlandet. Skilsmisser ved straffedom ikke tatt med.

iil`

144

5.,

3 1

41

8(

32:

21

11

3 1

5',

1.1

2.

5;

31

3

21

'.,i

zP

75!

1

fl

3 1

5!

3r,

1

1'

7!

1 01

!

2!

7!

I

2

1,

11

1'

2!

1 5

t5

5; 9

t5

li(J


Folkemengdens bevegelse. 26

Vital statistics.

Årlig

gje nn omsnitt

Annual

average

År

Years

Inngåtte

ekteskap

Marriages

Tabell 21. Ekteskap, fødsler, dødsfall, overskott av finite,

Marriages, births, deaths, excess of births over

Ekteskap

oppløst

Marriages

dissolved

ved

ved skilsdøden

misse'

Levendefødte

Live

births

Derav

utenfor

ekteskap

of „hid,

illegitimate

Dødfødte

Still

births

Døde

Deaths

Overskott

av fødte

Excess of

births

1J tvan-

dret til

oversjoiske

land

.

Emlyratton •

to overseas

countries

Folke-

menglt de us

t'l i vss

e' ,

Increa,se

populatIon

by

death

by

divorce

1851-55 11 300 .. .. 46 898 4 314 2 018 24 954 21 944 4 054 18 063

1856-60 11 653 .. .. 51 562 4 298 2 242 26 061 25 501 3 160 23 721

1861-65 11 386 .. .. 52 548 4 131 2 179 30 566 21 982 4 710 18 621

1866-70 11 012 .. .. 51 450 4 328 1 933 30 039 21 411 14 881 7 617

[871-75 12 925 .. .. 53 724 4 837 2 066 31 053 22 671 9 028 14 717

1876-80 13 471 8 569 .. 59 181 4 960 2 113 31 098 28 083 8 049 2088C

1881-85 12 834 9 030 .. 59 646 4 817 1 861 33 021 26 625 21 141 5 62 6

1886-90 12 560 9 300 36 60 381 4 517 1 668 33 814 26 567 16 197 10 535

[891-95 13 040 9 833 92 61 573 4 384 1 731 34 542 27 031 12 203 18 615

[896-1900 14 795 9 974 112 65 142 4 849 1 624 34 096 31 046 6 767 29 1 35

[901-05 13 892 10 101 175 65 202 4 558 1 598 33 257 31 945 20 639 14 111

[906-10 14 068 10 157 318 61 978 4 114 1 427 32 539 29 439 17 533 15 371

[911-15 15 320 10 367 477 61 103 4 267 1 390 32 700 28 403 8 910 23 772

[916-20 17 851 11 744 589 63 249 4 424 1 430 36 656 26 593 3 394 28 758

[921-25 17 002 10 568 654 60 267 4 126 1 310 31 211 29 056 8 974 20 455

[926-30 16 859 10 846 783 50 087 3 485 1 270 30 603 19 484 8 348 11 967

931-35 18 604 10 714 941 43 342 3 011 1 106 29 561 13 781 510 16 215

_936-40 24 949 11 239 1 081 45 183 2 823 1 043 30 338 14 845 591 17 197

_941-45 23 994 11 458 1 413 56 067 4 098 1 154 31 715 24 352 - 24 352

946-50 28 772 10 990 2 220 65 886 3 233 1 176 29 254 36 632 1 962 34 871

.931 17 666 11 072 908 45 989 3 208 1 238 30 674 15 315 825 17 435

.932 17 612 10 714 935 45 451 3 260 1 140 30 102 15 349 436 17 858

.933 17 995 10 362 837 42 114 2 970 1 113 28 943 13 171 344 15 772

.934 19 235 10 575 1 043 41 833 2 844 1 006 28 340 13 493 485 15 953

.935 20 511 10 849 983 41 321 2 773 1 034 29 747 11 574 462 14 057

.936 22 375 11 084 1 006 42 240 2 673 1 060 30 100 12 140 526 14 559

937 23 959 11 232 1 046 43 808 2 769 1 003 30 217 13 591 647 15 888

.938 24 335 10 998 1 241 45 319 2 716 1 030 29 211 16 108 818 18 234

939 26 095 10 989 1 149 46 603 2 875 1 046 29 870 16 733 687 18 989

940 27 983 11 892 965 47 943 3 080 1 078 232 293 15 650 3 278 18 315

941 26 459 11 579 1 106 45 773 3 178 965 '32 209 13 564 - 13 564

942 .. 11 683 1 200 53 225 3 913 1 098 232 062 21 163 - 21 163

943 24 021 11 367 1 303 57 281 4 303 1 208 231 623 25 658 - 25 658

944 21 990 11 733 1 540 62 241 4 546 1 242 232 652 29 589 - 29 589

945 23 504 10 931 1 917 61 814 4 548 1 257 230 030 31 784 - 31 784

946 29 688 10 722 2 064 70 727 4 080 1 357 29 220 41 507 973 40 534

947 29 923 11 021 2 236 67 625 3 598 1 266 29 894 37 731 1 477 37 028

948 29 558 10 813 2 128 65 618 3 222 1 179 28 375 37 243 2 398 34911

949 27 469 10 085 2 350 63 052 2 689 1 051 29 082 33 970 2 669 31 464

950 27 222 11 307 2 324 62 410 2 577 1 025 29 699 32 711 2 295 30 416

951* 27 354 .. .. 60 919 • • .. 27 216 33 703 2 871 ..

K il de : N. O. S. XI. 89. Folkemengdens bevegelse 1949 og Stat. Meld. nr. 2, 1952. Source: O. S. N. XI. 89. Vital

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 14, side 40. For previous years see Statistical Survey 1948,

Her er tatt med ekteskap oppløst ved dom, men ikke skilsmisser ved hvilke begge ektefeller oppholdt seg i utlandet.

the ist quarter of 1940.


2 7

utvandring og folkemengdens tilvekst 1851-1951.

deaths, emigration and increase population.

Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Oppløste ekte-

Le

Inn. skap pr. 100 vende- Utgåtte

inngåtte fødte vandret

ekte- utenfor Død- Over- til Folke-

Hjemme-

Årlig hørende s kap M

, - di a s r

s ri

l a v g e es Levendeekte- fødte Døde skott over-

o d

mengdenS

fødteskap pr. pr. av fødte sjøiske

fl, j e ti n. s n i t t middel- 1 p. per per 100

tilvekst

pr. 1 000 pr. 100 1 000 1 000 pr. 1 000 land

ed conclud

pr. 1 000

Annual folke- innb.

innlevende- fødte inninn- pr. 1 000 innb.

average mengdebyggerefodte

i alt byggerebyggere innb.

Marri-

År Resident ages

Live births Illegi-

Population

ved

Still Deaths Excess of Emigra-

Y(ars midyear ,o, ved

per 1,000 tImate

increase

skils-

births per 1,000 births per tion to

døden

live

per 1,000

population 1`,0.0 misse population per 1,000 population 1,000 popu- overseas population

births

popu- by b y

births lotion countries

lation death

per 100

divorce

per 1,000

live

population

births

1851-55 1 441 974 7.84 • • . . 32.52 9.20 41.3 17.31 15.22 2.81 12.53

1856-60 1 546 088 7.54 • • . . 33.35 8.34 41.7 16.86 16.49 2.04 15.34

1861-65 1 649 137 6.90 • • . . 31.86 7.86 39.8 18.53 13.33 2.86 11.29

1 8 6 6-7 0 1 722 299 6.39 • • . . 29.87 8.41 36.2 17.44 12.43 8.64 4.42

1871--75 1 770 635 7.30 • • . . 30.34 9.00 37.0 17.54 12.80 5.10 8.31

1876-80 1 875 693 7.18 63.61 . . 31.55 8.39 34.5 16.58 14.97 4.29 11.13

1881-85 1 927 001 6.66 70.36 . . 30.95 8.11 30.3 17.14 13.82 10.97 2.92

1886-90 1 977 194 6.35 74.05 0.29 30.54 7.48 26.9 17.10 13.44 8.19 5.33

4 8 9 1-9 5 2 043 212 6.38 75.40 0.70 30.14 7.12 27.3 16.91 13.23 5.97 9.13

1896-00 2 172 354 6.81 67.42 0.76 29.99 7.44 24.4 15.70 14.29 3.12 13.41

1901-05 2 284 846 6.08 72.71 t26 28.54 7.06 23.9 14.56 13.71 9M3 6.18

1906-102 348 978 5.99 72.19 2.26 26.39 6.64 22.5 13.85 12.53 7.46 6.54

1911-15 2 448 208 6.26 67.67 3.12 24.96 6.98 22.2 13.36 11.60 3.64 9.71

1916-20 2 577 597 6.93 65.79 3.30 24.54 6.99 22.1 14.22 10.32 t32 11.16

1921-25 2 710 281 6.27 62.16 3.85 22.24 6.85 21.3 11.52 10.72 3.31 7.55

1926-30 2 785 038 6.05 64.34 4.64 17.98 6.96 24.7 10.99 7.00 3.00 4.30

1 9 3 1-3 5 2 857 434 6.51 57.59 5.06 15.17 6.95 24.9 10.35 4.82 0.18 5.67

1936--40 2 937 109 8.49 45.05 4.33 15.38 6.25 22.6 10.33 5.05 0.20 5.86

1941-45 3 034 130 7.91 47.75 5.89 18.48 7.31 20.2 10.45 8.03 - 8.03

1946-50 3 199 861 8.99 38.20 7.72 20.59 4.91 17.5 9.14 11.45 0.61 10.90

1931. . . . 2 823 882 6.26 ç 62.67 5.14 16.29 6.98 26.2 10.86 5.42 0.29 6.17

1932. .. . 2 841 528 6.20 60.83 5.31 16.00 7.17 24.5 10.59 5.40 0.15 6.28

1933. . . . 2 858 343 6.30 57.58 4.65 14.73 7.05 25.7 10.13 4.60 0.12 5.52

1934. . . . 2 874 206 6.69 54.98 5.42 14.55 6.80 23.5 9.86 4.69 0.17 5.55

1935. . . . 2 889 211 7.10 52.89 4.79 14.30 6.71 24.4 10.30 4.01 0.16 4.87

1936. . . . 2 903 519 7.71 49.54 4.50 14.55 6.33 24.5 10.37 4.18 0.18 5.01

1937 . . . . 2 918 742 8.21 46.88 4.37 15.01 6.32 22.4 10.35 4.66 0.22 5.44

1938. . . . 2 935 803 8.29 45.19 5.10 15.44 5.99 22.2 9.95 5.49 0.28 6.21

1939. . . . 2 954 415 8.83 42.11 4.40 15.77 6.17 22.0 10.11 5.66 0.23 6.43

1940. . . . 2 973 067

1941. . . . 2 989 006

9.41

8.85

42.50

43.76

3.45

4.18

16.13

15.31

6.42

6.94

22.0

20.6

10.86

10.78

5.26

4.54

0.09

-

6.16

4.54

1942. .. . 3 006 370 • • • • • • 17.70 7.35 20.2 10.66 7.04 - 7.04

1943. .. . 3 029 780 7.93 47.32 5.42 18.91 7.51 20.7 10.44 8.47 - 8.47

1944 3 057 404 7.19 53.36 7.00 2036 . 7.30 19.6 10.68 9.68 - 9.68

1945. . . . 3 088 090 7.61 46.51 8.16 20.02 7.36 19.9 9.72 10.29 - 10.29

1946. . . . 3 124 249 9.50 36.12 6.95 22.64 5.77 18.8 9.35 13.29 0.31 12.97

1947. . . . 3 163 030 9.46 36.83 7.47 21.38 5.32 18.4 9.45 11.93 0.47 11.71

1948. . . . 3 199 861 9.24 36.58 7.20 20.51 4.91 17.7 8.87 11.64 0.75 10.91

1949 3 233 048 8.50 40.35 8.56 19.51 4.26 16.4 9.00 10.51 0.83 9.73

1950. .. . 3 264 000 8.34 4t54 8.54 19.12 4.13 16.2 9.10 10.02 0.70 9.32

1951*. . . 3 294 000 8.30 • • .. 18.49 • • • • 8.26 10.23 0.87 • •

Statistics 1949, and Monthly Bulletin no. 2, 1952.

table 14, page 40.

2 Tallene omfatter også krigsdødsfall. Included are the deaths caused by the war. 3 Gjelder 1 . kvartal 1940. Includes only


Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

-

Årlig gjennomsnitt

..,tnnual average

1936-40

1941-45'

1946-50

1949

1950

1936-40

1941--45

1946-50

1949

1950

År

Years

1948 .....

1949

1950

1951

Skilsmisser

i alt'

Divorces,

total

Tabell 22. Ekteskap inngått 1936-1950. Marriages.

Ektefellenes sivilstand. Marital status of participants.

t ti<

Barn

i alt

Children,

total

Ungkarer med:

Single men with:

44 Z'

Skilsmisser etter ekteskapets varighet (Ar)

Divorces, by duration of marriage (years)

Minst

1-2 3-4 5-9 10 -14 15 - 19 20 -24 252

2 128 407 260

2 347 444 272

2 323 462 259

2 151. 436 229

Kilde: Oppgaver i ByrAet. Source: Data from the Bureau.

".;

ne

Enkemenn med:

Widowed men

with :

169

187

162

176

185

210

243

216

Fraskilte med:

Divorced

men with:

24 949 2 551 22 876 310 209 866 188 45 347 28 80

'19 195 . . 17 429 291 165 633 155 35 337 37 76

28 772 . . 25 487 567 478 910 276 72 689 73 220

27 469 3 761 24 252 502 524 761 261 70 766 71 262

27 222 3 767 24 120 467 522 787 239 72 694 70 251

0

647

748

725

633

Pr. 100 ekteskap

Per 100 marriages

Ungkarer Enkem. og

med: frask. med:

91.69

90.97

88.58

88.29

88.60

k Gjennomsnittsalderen ved giftermålet. Average age at marriage.

Ar

Years

54

72

63

76

2.08

2.38

3.63

3.74

3.64

1929-

1932

32

29

25

28

7.6

67.0

96.0

61.4

29.3

15.6

8.8

4.4

1.6

0.6

0.5

0.2

37.9

Skilsmisser etter barnetall

Divorces, by number of children

806 421

876 422

886 414

825,381

2 3 4 5

134

177

165

180

Minst

6 3

4.86

5.06

5.56

5.56

5.44

34

23

45

28

1.37

1.59

2.23

2.41

2.32

Alle ektev. Total married Ugifte. Single For gifte. Previously mar.

Menu. Males Kv. Females Menn. MalesiKv. Females Menn. Males Kv. Females

30.26 26.79 29.29 26.38 44.91 38.55

30.15 26.85 29.15 26.35 44.20 37.85

30 40 26.99 29.25 26.35 43.90 37.30

30.13 26.75 29.00 26.06 43.22 37.24

30.17 26 68 29 00 26.01 44.46 37.63

Kilde: N. O. S. XI. 89. Folkemengdens bevegelse 1949 og manuskript i Byrået. Source: O. S. N. XI. 89. Vital

Statistics 1949, and Bureau unpublished manuscript.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 15 og 16, side 45. For previous years see Statistical Survey

1918, tables 15 and 16, page 45.

Oppgave mangler for 1942. Data for 1942 not available. 2 Her er tatt med personer med uoppgitt sivilstand.

Tabell 23. Giftermålshyppighet for ugifte fordelt etter kjønn og alder.

Marriage rates for single persons, by age and sex.

Alder

Age

2.0 15-19

1.0 0.7

20-24

48.9 45.1 30.2

95-29

120.9 115.2 94.6

30-34

112.3 105.9 101.3

35-39

75.6 70.0 67.3

40-44

45.7 39.7 38.3

45-49

28.1 23.2 22.1

50-54

13.2 12.1 12.2

55-59

7.7 6.8 6.7

60-64

3.8 3.3 3.8

65-69

1.6 1.1 1.4

70-74 »

1.0 0.4 0.6

75 hr og mer. Or over

0.5 0.1 0.1

I alt. Total 42.6 41.9 38.0

Årlig antall ektevigde pr. 1000 av middelfolkemengden

Persons married per 1,000 population

Menn. Males Kvinner. Females

1909- 1919- 1929-

1912 1922 1932

1945-

1948

1.5

44.1

125.0

132.9

91.4

55.3

31.9

18.1

9.0

4.1

2.1

0.8

0.5

1909-

1912

10.0

75.5

96.5

60.0

33.1

19.5

11.0

4.9

2.5

1.0

0.4

0.1

1919-

1922

9.8

79.8

98.9

60.4

31.4

16.9

9.7

4.5

1.9

0.5

0.3

0.1

0.1

55.2 - 39 • 7 41.1

1945 -

19-48

15.3

108.1

162.5

111.3

57.8

29.1

14.0

7.1

2.5

0.8

0.6

0.3

4

60.0

z

1 922

1 783

1 941

1 818

Utenom skilsmisser ved straffedom (1 i 1950 siste Ar med oppgaver). A dopsjoner i 1951: 1147, i 1950: 993,

1949: 1 016, i 1948: 1 160, 1947: 1 232, 1946: 1 220. 3 25 or snore. 6 or snore.

16, i 1948: 1 160, 1947: 1 232, 1946: 1 220. 3 25 or snore. 6 or snore.

28


Årlig

glennom

snitt

Annual

average

1911-15

1916-20

1921-25

1926-30

1931-35

1936-40

1941-45

1946-50

1946...

1947...

1948...

1949...

1950...

Levendefødte

Live births

Mannkjønn

Males

Kvinnekjønn

Females

Derav utenfor

ekteskap

Of which

illegitimate

Mannkjønn

Males

Kvinnekjønn

Females

Mannkjønn

Males

2 9

Dødfødte'

Stillbirths

Kvinnekjønn

Females

Derav utenfor

ekteskap

Of which

illegitimate

Mannkjønn

Males

Kvinnekjønn

Females

Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 25. Fødte og dødfødte 1911-1950. Live bi7thls and stillbirths.

Dødfødte pr.

1 000 fodte i alt

Stillbirths

per 1,000 births

I ekteskap

Leg itima

te

Utenfor

ekteskapIllegitimate

Fødsler med

Multiple births

tvillinger

T w in s

trillinger

Triplets

...■■■■■•■■■

31 408 29 695 2 235 2 032 779 611 88 74 21.1 36.6 851 2 11

32 664 30 810 2 283 2 153 794 636 84 70 21.2 33.4 919 12

30 928 29 340 2 122 2 004 733 578 82 61 20.4 33.3 881 8

25 742 24 345 1 811 1 674 712 558 64 54 24.1 32.8 773 ' 6

22 306 21 036 1 577 1 434 608 498 60 45 24.2 33.6 604 2 5

23 232 21 950 1 443 1 379 586 457 50 38 22.0 30.2 623 4

28 961 27 106 2 119 1 978 651 503 71 49 19.5 28.7 673 6

34 044 31 842 1 673 1 560 655 521 44 40 17.1 25.2 887 11

36 520 34 207 2 134 1 946 785 572 60 48 18.4 25.8 915 6

34 836 32 789 1 810 1 788 704 562 57 42 17.9 26,8 924 17

34 097 31 521 1 694 1 528 660 519 33 37 17.5 21.3 903 13

32 560 30 492 1 408 1 281 558 " 493 27 36 16.1 22.9 813 11

32 207 30 203 1 321 1 256 567 458 42 36 15.6 29.4 879 7

Kilde: Se tabell 22. Source: See table 22.

Tallet for dødfødte er ufallstendig for 1924. The number of stillbirths before 1924 is incomplete. 2 Herav 0.2 fillingfødsler

(1 i femåret). Herav 0.4 firlingfodsler (2 i femåret).

Tabell 26. Fruktbarheten etter morens alder 1889-1950. Reproduksjonskvotienter.

Fertility rates, by age of mother. Reproduction rates.

.1,■■■•■■•■■•■•••....

Årlig

gjennomsnitt

Annual average

1889-1892. .

1899-1900. .

1910-1911. .

1920-1921..

1930-1931..

1932-1935. .

1936-1940..

1941-1945..

1946-1950..

1946

1947

1948

1949

1950

1889--1892..

1899-1900..

1910--1911..

1920--1921..

1930--1931..

1946--1947..

15-44

kr

15-19

Ar

Levendefødte pr. 1 000 kvinner i alt

Live births per 1,000 women

20-24

år

25-29

år

30-34

år

35-39

år

40-44

år

Bruttoreproduksjonskvotienti

Oross reproduction

rates

Nettoreproduksjonskvo

Men t 2

Net reproduction

rates

134.4 7.3 97.8 199.6 224.2 203.5 123.6 2.145 1.488

133.4 11.0 115.5 203.8 220.5 192.2 114.3 2.138 1.570

117.1 10.6 105.6 186.2 188.7 165.4 93.2 1.863 1.453

108.1 12.6 109.4 175.8 166.8 138.4 75.5 1.679 1.337

69.1 8.2 70.9 112.2 105.8 79.9 42.3 1.036 3 0.890

61.2 7.6 63.3 101.9 94.3 67.8 34.7 0.910 0.780

62.1 8.2 67.8 107.9 96.3 62.7 28.3 0.911 3 0.831

75.2 11.3 83.9 127.4 113.3 75.5 29.9 1.074 3 0.981

90.4 15.3 99.5 145.7 133.4 89 8 36.3 1.272 1.235

95.3 14.5 91.9 150.8 147.9 103.7 40.4 1.339 1.221

91.3 15.1 97.7 144.8 133.5 94.1 38.1 1.276 3 1.164

89.2 15.7 99.8 142.7 126.8 87.5 37.0 1.233 3 1.126

86.4 16.2 100.2 140.9 120.7 80.7 33.4 1.190 3 1.088

86.9 17.0 107.9 140.9 124.4 78.2 31.7 1.210 3 1.107

Levendefødte pr. 1 000 gifte kvinner

Live births per 1,000 married women

305.2 504.0 459.9 393.3 335.2 277.2 165.8

305.1 592.6 484.6 381.9 333.4 264.4 159.3

270.6 564.2 461.9 358.0 283.7 227.2 130.8

250.5 784.4 454.6 335.3 254.3 198.2 106.6

160.6 693.6 373.5 237.0 163.1 114.6 60.8

174.8 623.7 364.0 255.9 193.4 130 7 53.2

Kilde: Se tabell 22. Source: See table 22.

Det gjennomsnittlige antall levendefødte piker som under de gjeldende fruktbarhetsforhold vil bli født av en

kvinne som når opp i fodedyktig alder, og som gjennomlever hele den fødedyktige periode, (15-44). The average number

of live-born females which, according to the existing fertility, would be born by a woman, arriving at the age of childbearing,

and living through the whole child-bearing period ( 15-44). 'a Det gjennomsnittlige antall levendefødte piker

hver nyfødt kvinne vil komme til å fode i aldersårene 15-44 under de gjeldende fruktbarhets- og dødelighetsforhold.

The average number of live-born females which would be born by a woman passing through the child-bearing age, according

to the existing fertility and mortality rates. 3 1930-31 og 1932-35 beregnet ph grunnlag av dødeligheten 1920-30,

fra 1936 beregnet på grunnlag av dødeligheten 1936-40. The figures 1930--31 and 1932-3,5 are calculated on the

basis of the death rates for 1920.-30, and 1936 figures are calculated on the basis of the death rates for 1936--40.


Folkemengdens bevegelse. 30

Vital statistics.

Tabell 27. Tallet på levendefødte pr. 1000 gifte kvinner delt etter alder og

ekteskapets varighet 1946-47.

Live births per 1,000 married women, by age and duration of marriage.

Ekteskapets varighet i

Duration of marriage

Morens alder. Age of mother

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1 an

Total

0 år year 442 317 196 156 129 77 11 236

1 » » 462 477 458 434 363 180 14 435

2 » » 221 251 286 280 236 142 14 260

3 » » 258 218 226 221 197 112 9 211

4 » » . 228 229 216 186 102 18 209

0--4 år years 321 278 257 220 121 13 271

5 år years . . 211 198 172 93 17 190

6 » » . . 203 197 165 86 14 181

75» . . 207 193 165 94 9 175

8 » » . . 182 178 158 81 12 156

95» . . 176 166 147 86 7 143

5- 9 år years . . 202 186 160 88 11 -170

10 år years . . . 160 136 80 11 131

11 » » . . . 141 128 73 10 '115

12 » » . . . 128 115 63 10 99

13 » » . . . 127 110 58 8 90

14»» . . . 113 94 55 7 74

10-14 år years . . . 141 117 65 9 104

15 år years . . . . 94 53 8 68

1G»» . . . . 78 44 8 52

17 » » . . . . 78 40 6 45

18 » » . . . . 70 39 7 37

19 » » • • • . 71 39 6 33

15-19 år years . . . . 81 43 7 48

20 år og over. 20 years

and over . . . . 56 26 4 :11

Kilde: Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.

Tabell 28. Levendefødte barn delt etter ekteskapets varighet og barnets

nummer 1947-1950.

Live births, by duration of marriage and order of birth.

Ekteskapets varighet'

Duration of marriage

iste

barn

ist child

2n et

barn

2nd child

3dje

barn

3rd shild

4de

barn

4th child

5te

barn

5th child

6te barn

og over

6th child

and later

I.Toppgitt

Order

unknown

Tilsammen

Total

0- 1 år year 15 219 692 23 1 - 1 15 93G

2- 4 » years 6 193 9 510 1_ 900 232 17 1 35 17 888

5- 9 » » 830 6 062 5 130 2 139 693 224 19 15 097

10--14 » » 150 1 146 2 286 1 909 1 101 1 092 9 7 693

15-19 » » 10 184 403 534 445 859 8 2 443

20-24 » » 1 17 72 66 84 371 2 613

25 år og over. 25 years

and over - - 2 7 6 44 1 60

Uoppgitt. Unknown .. . 21 30 20 6 3 9 14 103

II alt antall. Total

1950i number 22 424 17 641 9 836 4 894 2 349 2 600 89 59 833

[Pct. Per cent . .. . 37.5 29.5 16.4 8.2 3.9 4.3 0.2 100.0

1949f1 alt antall

` Vet.

19481I alt antall

I Pet.

22 657

37.5

23 385

37.5

17 624

29.2

17 861

28.6

9 826

16.3

10 548

16.9

5 083

8.4

5 068

8.1

2 407

4.0

2 507

4.0

2 705

4.5

2 856

4.6

61

0.1

171

0.3

60 363

100.0

62 396

100.0

Kilde: Se tabell 22. Source: See table 22.

Differansen mellom barnets fødselsår og vigselsåret, Difference between the year of birth of the child and the year of marriage.


Fylker

Counties

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

-

Riket i alt. The whole country . .

Bygder. Rural districts

Byer. Towns

1911-

1915

3 1

1916-

1920 1921-

1925

1926-

1930

1931-

1935

Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics. ■■■•■••■■Id

Tabell 29. Fødselshyppigheten i fylkene, Riket, bygder og byer 1911-1950.

Crude birth rates in the whole country, by counties, rural districts and towns.

Fylker. Counties

1911-

1915

Østfold 26.0

Akershus 21.6

Oslo 22.2

Hedmark 26.7

Oppland 24.7

Buskerud 26.3

Vestfold 23.7

Telemark 25.0

Aust-Agder 21.4

Vest-Agder 21.2

Rogaland 27.7

Hordaland 24.3

Bergen 25.0

Sogn og Fjordane 22.1

More og Romsdal 23.6

Sør-Trøndelag 26.1

Nord-Trøndelag 23.7

Nordland 26.9

Troms 28.3

Finnmark 34.9

Riket i alt. The whole country. . 25.0

Bygder. Rural districts 24.7

Byer. Towns 25.2

Levendefødte pr. 1 000 innb. Live births per 1,000 population

I 1916- I

' 1920 I

24.0

22.8

18.7

27.0

24.3

24.5

24.2

25.4

22.2

21.9

28.1

26.5

22.4

22.4

25.6

25.1

23.4

27.5

28.9

34.4

24.5

25.5

22.5

1921-

1925

1926-

1930

1931-

1935

1936-

1940

1936-

1940

1941-

1945

22.2 17.6 14.5 15.0 17.0

23.6 18.5 14.3 14.8 17.4

14.1 9.6 8.2 9.4 12.9

26.0 21.1 16.8 15.7 18.6

24.3 20.2 17.0 17.0 19.5

22.9 16.9 13.1 13.2 16.4

21.5 15.8 14.9 15.8 16.0

22.1 16.5 12.9 13.0 16.6

19.9 16.1 14.6 14.1 17.0

20.1 16.7 15.9 16.4 19.4

23.3 19.1 17.2 17.6 21.4

23.8 19.8 17.8 17.8 20.5

18.5 14.9 13.7 14.3 16.3

21.4 18.8 16.9 16.0 18.2

22.6 18.9 15.9 16.0 20.8

22.6 18.1 15.0 14.8 19.9

23.4 19.8 16.3 16.5 21.8

24.6 21.8 18.3 18.8 23.0

25.7 22.0 18.7 19.4 23.9

30.8 27.0 22.6 24.0 22.7

22.2 18.0 15.2 15.5 18.7

23.8 19.9 16.8 16.9 19.9

18.4 13.2 11.1 11.9 15.6

1941-

1945'

I 1946-

I 1950

Kilde: N. O. S. X. 172. Folkemengdens bevegelse 1942-45 og manuskript i Byrået. Source: O. S. N. X. 172.

Vital Statistics 1942-45 and Bureau unpublished manuscript.

Tabell 30. Dødeligheten i fylkene, Riket, bygder og byer 1911-1950.

Death rates in the whole country, by counties, rural districts and towns.

Kilde: Se tabell 29. Source: See table 29.

Tallene omfatter også krigsdødsfall. Included are deaths caused by the war.

19.6

19.7

14.8

20.4

20.6

18.9

19.6

19.4

20.2

20.7

22.3

23.2

18.4

20.0

22.2

20.5

23.1

23.7

24.7

26.7

20.6

21.6

17.9

1946-

1950

12.2 13.5 10.8 10.5 10.3 10.6 10.2 9.3

11.1 10.9 9.5 9.1 8.8 8.6 8.9 7.8

13.0 12.7 11.4 11.3 10.7 10.7 10.8 10.2

12.4 13.4 11.2 10.8 10.0 10.0 9.7 8.9

12.1 13.0 11.2 10.7 10.2 10.3 9.9 8.5

12.4 13.6 10.9 10.4 9.9 10.0 9.9 8.8

12.6 14.1 11.4 10.5 10.8 11.2 11.2 9.4

12.7 13.2 11.0 10.5 10.3 10.4 10.4 9.2

14.2 15.5 12.8 13.0 12.3 11.6 12.0 11.0

13.7 14.1 12.7 12.6 11.6 12.2 11.7 10.0

13.2 13.8 11.3 11.0 10.4 10.3 10.2 8.7

13.3 14.3 11.6 11.1 10.6 10.2 10.4 8.6

13.2 14.1 11.7 10.8 9.9 10.1 11.0 9.1

13.9 15.0 12.6 12.3 11.8 11.4 11.4 10.3

13.4 14.6 11.9 11.4 10.6 9.8 10.8 9.3

14.9 15.6 12.3 11.7 10.8 10.7 11.0 9.7

14.4 15.0 12.8 11.7 10.6 10.8 10.4 9.1

12.5 14.2 11.4 10.7 9.7 10.1 10.4 9.0

13.0 15.9 11.9 11.1 10.3 10.5 11.3 9.2

18.6 20.5 15.3 12.8 11.5 10.7 14.4 8.6

13.4 14.2 11.5 11.0 10.4 10.4 10.6 9.1

13.0 13.9 11.4 10.9 10.3 10.2 10.3 8.9

13.7 14.4 11.7 11.1 10.6 10.7 11.1 9.9


Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Årlig

gjennomsnitt

A nnual average

Tabell 31. Dødeligheten i Riket, bygder og byer 1931-1950.

Death rates for the whole country, rural districts and towns.

'icicle i • am. Totat no. of aeauzs mac pr. 1 eue i mio. Beams per _1,cunt poputat

R,iket. The whole country

Menn

Males

Kvinner

Females

4

Tilsammen

Total

Kvinner. Females

Bite t Bygder

Byer

whole Rural

country districts Towns

718

95

58

36

25

920

68

37

74

105

150

165

165

253

355

540

652

862

1 218

1 800

2 110

2 267

1 829

1 115

2

535

78

44

27

17

693

56

33

58

75

102

112

105

182

213

308

390

530

748

1 073

1 338

1 476

1 240

790

2

Bygder

Rural

districts

183

17

14

9

8

227

12

4

16

30

48

53

60

71

142

232

262

332

470

727

772

791

589

325

14 687 9 524 5 163

BYer

Totons

Riket. The whole country Bygder

Menn

Males

Kvinner

Females

Tilsammen

Total

Rural

districts

..

."Yer

/-11mcns

1931-35 14 559 15 002 29 561 20 959 8 602 10.4 10.3 10.4 10.3 10.6

1936-40 15 191 15 097 30 288 21 358 8 930 10.5 10.1 10.3 10.1 10.8

1941-45 2 16 738 14 977 1 31 715 22 307 9 372 11.2 9.7 10.5 10.2 11.0

1946-50 14 626 14 628 29 254 20 422 8 324 9.2 9.1 9.1 8.9 9.9

1940 2 16 836 15 457 32 293 22 618 9 675 11.5 10.2 10.9 10.6 11.5

1941 2 16 812 15 397 '32209 22 785 9 398 11.4 10.1 10.8 10.6 11.2

1942 2 17 160 14 902 1 32 062 22 259 9 763 11.6 9.7 10.7 10.3 11.6

1913 2 16 941 14 682 '31623 22 355 9 239 11.4 9.5 10.4 10.3 10.9

1914 2 17 219 15 433 '32652 22 899 9 698 11.5 9.9 10.7 10.4 11.3

1915 2 15 557 14 473 '30030 21 238 8 764 10.2 9.2 9.7 9.6 10.1

1946 14 685 14 535 29 220 20 735 8 485 9.5 9.2 9.4 9.2 9.7

1947 14 898 14 996 29 894 20 928 8 966 9.6 9.4 9.5 9.2 10.1

1948 14 274 14 101 28 375 18 847 9 528 9.1 8.7 8.9 8.7 9.2

1949 14 395 14 687 29 082 19 187 9 895 9.0 9.0 9.0 8.8 9.5

1950 14 878 14 821 29 699 19 422 10 277 9.2 9.0 9.1 8.8 10.0

Kilde: Se tabell 22. Source: See table 22.

Her er tatt med personer med uoppgitt hjemsted. 2 Tallene omfatter ogsh krigsdødsfall. Included are deaths caused

by the war.

Alder

Age

0 år 1 ...

1 • • •

2 • • •

3 • • •

4 • • •

0- 4 2 » • • •

5- 9 » • • •

10-14 » • •

15-19 » • • •

20-24 » • • •

25-29 »

30-34 » • • •

35-39 » • • •

40-44 » • • •

45-49 » • • •

50-54 » • • •

55-59 » . • •

60-64 » • • •

65-69 » . • •

70-74 » • • •

75-79 » • • •

80-84 » . • •

85-89 » • • •

90+ »

Uoppg. Unkn.

Sum. Total

Tabell 32. Døde i 1949 og 1950 etter alder og kjønn.

Deaths, by age and sex.

Riket

The

whole

country

1

028

119

63

46

41

1 273

126

60

114

204

250

259

286

350

472

671

791

975

1 204

1 727

1 888

1 795

1 254

694

2

Menn. Males

Bygder

Rural

districts

780

89

40

34

29

956

90

46

95

161

168

184

185

199

270

389

439

544

736

1 095

1 316

1 287

936

566

1

Byer

Towns

1949 1950

248

30

23

12

12

317

36

14

19

43

82

75

101

151

202

282

352

431

468

632

572

508

318

128

1

14 395 9 663 4 732

Riket

The

whole

country

••••••■•••••■•

Kenn. Males Kvinner. Femcles

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

Riket

The

whole

country

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

1 041 782 259 720 536 184

80 68 12 63 46 17

69 50 19 48 37 11

51 40 11 42 29 13

35 25 10 21 10 11

1 257 950 307 887 654 233

143 116 27 79 63 16

67 50 17 38 31 7

105 86 19 63 45 18

192 138 54 104 74 30

200 146 54 125 88 37

211 143 68 151 101 50

266 167 99 180 121 59

338 205 133 231 149 82

466 254 212 378 233 145

655 369 286 486 283 203

848 448 400 624 373 251

1 029 579 450 898 532 366

1 330 816 514 1 246 750 496

1 734 1 088 646 1 742 1 037 705

2 049 1 357 692 2 268 1 447 821

1 859 1 317 542 2 302 1 471 831

1 384 1 024 360 1 889 1 275 614

745 606 139 1 129 835 294

1 1

14 878 9 859 5 019 14 821 9 563 5 258

Kilde: Se tabell 22. Source: See table 22.

Alder - fylte år. Age = exact age. 2 Alder -- differansen mellom dodsår og fødselsår. Age = difference between the

year of death and year of birth.


Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Riket i alt. The whole country

Bygder. Rural districts

Byer. Towns

75.0

63.6

102.0

53.5

46.6

64.6

59.5

70.3

60.2

57.0

68.2

57.7

64.5

47.2

51.0

67.8

53.7

59.6

72.3

129.4

66.3

58.7

84.6

66.3

54.7

73.4

58.5

49.0

61.7

64.6

61.3

54.0

52.1

63.0

52.6

62.7

46.9

54.2

63.4

50.2

62.8

81.2

127.7

61.9

57.7

73.4

33

58.7

46.2

52.7

47.9

44.6

53.8

56.3

56.9

42.9

48.0

51.6

45.0

44.8

41.5

43.9

50.4

42.7

53.5

66.4

111.9

51.7

49.6

58.3

64.3

46.1

47.2

48.5

41.0

48.9

48.0

55.7

55.4

44.9

48.5

39.4

46.2

36.1

40.6

48.6

41.5

51.4

67.2

91.7

49.5

48.3

54.1

Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 33. Dødeligheten i iste leveår i fylkene, Riket, bygder og byer 1911-1950.

Infant mortality rates (under i year of age) by counties, rural districts and towns.

Fylker. Counties

Kilde: Se tabell '29. Source: See table 29.

Årlig gjennomsnitt

Annual average

Døde barn i alderen 0-1 år pr. 1 000 levendefødte

Deaths under one year of age per 1,000 live births

1911- I 1916- 1921- I 1926- I 1931- I 1936- I 1941-

1915 I 1920 1925 I 1930 I 1935 I 1940 I 1945

Tabell 34. Dødeligheten i lste leveår 1911-1950.

Infant mortality rates (under i year of age).

Døde under 1 år

Deaths under 1 year of age

Menn

Males

Kvinner

Females

Tilsammen

Total

Menn

Males

1946-

1950

51.9 48.9 36.5 33.3

42.6 30.1 32.2 25.2

37.3 30.4 31.0 23.4

43.7 40.5 36.7 32.1

38.0 31.8 36.2 25.5

43.4 36.6 38.3 27.7

51.3 38.4 35.2 27.0

52.0 38.5 32.1 31.3

45.8 36.8 41.3 30.7

40.5 39.8 47.3 34.1

48.5 45.4 39.2 36.3

38.7 33.8 31.9 27.1

40.3 31.3 29.8 25.4

31.0 33.8 26.2 24.7

36.3 34.9 33.6 30.3

43.3 36.0 35.1 28.9

38.4 42.8 33.8 32.2

42.8 44.2 40.4 37.0

62.4 51.2 54.3 46.4

92.0 75.1 83.8 57.1

44.9 39.4 37.3 31.1

44.0 39.6 38.1 31.5

48.7 38.7 34.5 29.6

Døde under 1 år pr. 1 000 levendefødte

Death rates under 1 year

Kvinner

Females

Tilsammen

Total

Fødte

i ekteskap

Legitimate

births

Fødte

utenfor

ekteskap

Illegitimate

births

1911-15 2 271 1 754 4 025 72.6 59.8 66.3 62.2 119.4

1916-20 2 235 1 696 3 931 68.4 55.0 61.9 59.2 97.9

1921-25 1 756 1 359 3 115 56.8 46.3 51.7 49.4 82.8

1926-30 1 425 1 054 2 479 55.4 43.3 49.5 47.2 80.5

1931-35 1 127 819 1 946 50.6 39.0 44.9 42.5 76.8

1936-40 1 029 750 1 779 44.3 34.2 39.4 37.4 68.8

1941-45 1 177 911 2 088 40.6 33.6 37.3 34.5 71.2

1946-50 1 200 848 2 048 35.2 26.6 31.1 29.4 63.7

1939 1 014 721 1 735 42.5 31.7 37.2 35.1 70.3

1940 1 060 795 1 855 42.8 34.3 38.7 37.1 62.0

1941 1 100 866 1 966 46.8 38.9 43.0 39.9 83.4

1942 1 046 866 1 912 38.2 33.6 35.9 33.8 62.1

1943 1 189 839 2 028 40.1 30.4 35.4 33.7 56.7

1944 1 302 983 2 285 40.3 32.8 36.7 33.4 78.1

1945 1 248 1 001 2 249 39.1 33.5 36.4 33.1 77.4

1946 1 420 1 030 2 450 38.9 30.1 34.6 32.3 72.3

1947 1 396 944 2 340 40.1 28.8 34.6 32.7 68.1

1948 1 113 828 1 941 32.6 26.3 29.6 28.0 59.6

1949 1 028 718 1 746 31.6 23.5 27.7 26.5 55.0

1950 1 041 720 1 761 32.3 23.8 28.2 26.9 57.8

Kild e: Se tabell 22. Source: See table 22.

3


gdp AT • LITTON '59119'110 LI '.10LIIIIAN

r. .4 .4 T. T. 1. T. r-4 l4-4 r-1 1-4 T. 1. 4-1 "-I 1-1 1-4 •-•■ r.

c.;

V" 00 00 C% cn r-1 c) r. r, Cq Cq 01 01 ,r ,V u1 V- 00 00 C% 0", I-,„ Cq Cq 01 01 • r ,f e")

IIIIIIIIIIIIIIII .•IIIIIIIIIIIIIII1 •

, a) , cO , CO , c0 , c.Or.c.0,COT-ocOWCP C

r- oc or c% Ch C) C) ,, Cl Cq 01 01 ,V ,T ,T ,T r- V- 00 00 CD CD C) CD ,. r. cq 0,1 0') 0°) ,V ,P ,t

00 00 00 00 00 00 cn C) c% c% CD CD CD CD CD C) C) C) 00 oo 00 00 00 00 CD CD c% c% c% c% c% c% c% c% c%

0 ..... .. ....

0

u10.1 0.1u M 10.100 .1 11 , 0100 • do co ,ro C7:) IrD 0 VD 0 oc) 0 VD 0 rn


4 Nr Nr Nr ro co cg cg cg Cq ,r 01 00 01 01 Cq Cq „

Mu1NMMUDeD ,r 000NN0NMV.- onNC, 00N„„NN 1-...mc:)opm„cc,c,01r,Na,In

C; ci u-; ci —74 vi IN: a; CO .1 ci —7 ci r-: 0; 4 ci cs5 c; a; di 0; r. ri

4 co co r. cn

oo c o r. cg V, 0, cq cq Q1 c% oc r- eD C- o0 V, CY) 01 CY) 00 00 Cq r. c % c) ro cs)

I LC)

oc1N CO 00000DUDeDwd. „ NOONOM,r ao 00NU1 00QDMNU101 eDNMMNO ,TOONM

C(i 06 0i Cri ro a; -,t; ci cf-3 cri c; Hi a; vi a; (d

Co(c) ,VMMMMN „„r-c000C.-c0 ,rCOMMM„„„ „

1:4

I 4; er co 4 ,t4 ,r 01 CO N N CO ,, T. 1. 1. r-4

CD

r.

GO 00 C) 01 V, CD t ro cq cq 00 01 111 ,t CC r,

C, 0; 0 N t- ,. CT; r-: 6 ci Nt■ ci c; ri c:

- I 4; uo uo CO CO N CO CO U1 e) t- ,V 01) Cq C4 Cq

a,

rq

0 on T-4 en t...COM ,0 on ,-4 0 00 co co r... ,,o cs:o oc er,

N.

. ...4 c; 4 CO ..: ci .1 c; ui 6 ci of ci .1 IN: v.: r.: di ce

Co or cO W MN„,reOMQOU1COODu1NN

rN: 6 a) oc a) ui c) oc 6 Nt: c; ci 4 4 or

4 4 4 u-) ,VMMMCOMN „ „ „

,P CO ur CN c CO LCD N VD co a) co co cq c) r c\ii

ci ci ci 4 r4 ui ue 6 cd ci ri r4 ci ro ci ci o)

C) VD VD Le) U-D OL OCC cs) Nr C\1 T-4

C)

C•1

• M.1.01 QDNUDW0M „ 0 GOMMQ) 000XC\I

Cl • Ci ci ci ci ci CO ci ui ci ci a) .1 od CC; C.) c7; rd rd

MOOMM„0M 00 000e0u1 "5COU1N„ „ „

ro

CD CD CD CO CD CD CD tO N 1CD 0 N CI

ci cti cc; ci ,ri 4 cq c4 c:

C . C9 0 co co N k_n k_CJ G"

MNUDa!MoONN „ ONonChonOM „ CON

cÝ ui „ r4 ci ui ,4 C5; oti ri od 4 ,4 ui ,4 c4 r4 4

C) oo oo C) C) c% CO cc r- c) co do 4 Nr uo cg cg r. r.

r-4

V.4 CO CD CO Co VD "14 Cy, ci ci r. ri

r4 r4 CO u) 4 r4 r: ui ci 4 ri oc; r4 r4 ui 4 4 c5

N V) C, CO 0 Cr) (7) CY) 0.) 00 V" M C:) C7) In

u1 oo Lc) COoo' rO •

00

• • • • •

c) r4 cri od ci oi 6 c) or ci ci ui cg r, co co c% co

C) r- V, V■ 00 00 V, C, N Ch u1 u1 ,14 ,t4 cq cq

QMON„ 000NW„0 00„M0C -,c0Q0v-

4 4 6 c; 6 4-4 ui oci ci a)

Do oo X 00 ro r- N r- 111 00 u1 ,V 01 Cq Cq

00MM 00,-1 eD00„COMonNNQD„CDM01.1,r NNNL.r.,

• cc

CD 00 00 00 00 ro r- r- r- oo ur LC 4oÖ cq cg cg cg oo oo oc ro oc oc r- r- ro V. on ,V ,V 01 01 r, r, r,

; ci ci r ui ce ui r4 or r: r4 ui ce ce di c4 4 r4 r4 ci od r4 ce r4 4 od od 4 od 6 or 6 Di cr: vi 4

4 CDUD0M „eD , V „ N o0000 0„ Ch „ e0 ,V ChNNM.1,PCDONe0u1CDOUD,V u1eD oc OC

Cfi oi ,4 cY; c7; cr; ui cr.; oi -4 oi -4 ci ci 4 c6 r4 ci r4 4 ci od ci r4 ci r: QS u) od 4 r: od ui ui r4 r4 cr:

CD Ch CD ro cn ro Do ro r- oc QD et) or U0 CO 01 01 Cr) C4 CD CD C% 00 C% 00 00 V.. V- u1 u1 ,V 01 01 Cq Cq Q*

1-4 C. 1-4 r-4 y-4 r.

C■ V.: a) od Ci Oi ui a) r. cc; r: oc) ,s5 cc) r. -1; 0i od ci ci 4 a) cc) ci od r4 6 od ci c) cd cd ci 4

• cor.00c)c)c)coNcoa)N4,o44 coc)c)mm000000NooNcDuouo4commm

u1 CD Cq ,V 01


Aldersår

Age

35

Folkernengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 36. Dodelighetstabeller 1931/32-1940/41 og 1945-1948.

Mortality tables.

1931/32-1940/41 1945-1948

Menn. Males Kvinner. Females Menn. Males Kvinner. Females

Dødsrisiko

pr. 1 000

Rate of

mortality

Gjennoms.

antall gjenstående

leveår

Expectation

of life

Dødsrisiko

pr. 1 000

Rate ot

mortality

Gjennoms.

antall ena

leveår

Expectation

of life

Dødsrisiko

pr. 1 000

Rate of

mortality

Gjennorns.

antall gjenstående

Expectation

of life

Dødsrisiko

pRr . .

Rate

mortality a 0li(y0 o0

Gjennoms.

antall gjenstående

leveår

Expectation

of life

0 år .. • • 47.27 64.08 36.68 67.55 35.85 67.76 28.03 71.68

1 » • • • • 5.65 66.24 5.24 69.11 4.68 69.27 3.61 72.75

2 » • • • • 3.34 65.61 2.73 68.47 2.93 68.60 2.30 72.01

3 » • • • • 2.56 64.83 1.83 67.65 2.25 67.80 1.64 71.17

4 » • • • • 1.88 63.99 1.51 66.78 1.95 66.95 1.16 70.29

5 » • • • • 1.78 63.11 1.35 65.88 1.77 66.08 1.40 69.37

6 » • • • • 1.58 62.22 1.10 64.96 1.39 65.19 0.90 68.47

7 » • • • • 1.44 61.32 1.06 64.04 1.32 64.28 0.79 67.53

8 » • • • • 1.32 60.41 1.19 63.10 1.31 63.37 0.62 66.58

9 * • • • • 1.25 59.49 1.13 62.18 1.05 62.45 0.57 65.62

10 » • • • • 1.30 58.56 1.02 61.25 0.86 61.52 0.59 64.66

11 » • • • • 1.24 57.64 1.07 60.31 0.91 60.57 0.48 63.70

12 » • • • • 1.24 56.71 1.03 59.37 1.05 59.62 0.68 62.73

13 » • • • • 1.30 55.78 1.12 58.43 1.22 58.68 0.73 61.77

14 » • • • • 1.45 54.85 1.36 57.50 1.26 57.76 0.64 60.82

15 » • • • • 1.77 53.93 1.57 56.58 1.20 56.83 0.83 59.85

16 » • • .. 2.21 53.02 1.71 55.67 1.56 55.90 1.07 58.90

17 » .... 2.53 52.14 2.05 54.76 1.95 54.98 1.30 57.97

18 * .... 2.91 51.27 2.36 53.87 2.08 54.09 1.44 57.04

19 » .... 3.33 50.42 2.38 53.00 2.35 53.20 1.46 56.12

20 » .... 3.73 49.59 2.53 52.12 2.53 52.32 1.50 55.20

21 » .... 4.06 48.77 2.74 51.25 2.69 51.45 1.59 54.29

22 » • • .. 4.16 47.97 2.86 50.39 2.75 50.59 1.65 53.37

23 » • • .. 4.18 47.16 2.96 49.54 2.83 49.73 1.74 52.46

24 » • • .. 4.28 46.36 2.97 48.68 2.89 48.87 1.80 51.55

25 » • • .. 4.28 45.56 3.08 47.83 2.96 48.01 1.84 50.64

26 » • • .. 4.32 44.75 3.22 46.97 3.01 47.15 1.87 49.73

27 » • • • • 4.13 43.94 3.24 46.12 3.10 46.29 1.90 48.83

28 » • • .. 4.17 43.12 3.14 45.27 3.15 45.43 1.91 47.92

29 » • • • • 4.26 42.30 3.15 44.41 3.19 44.58 1.91 47.01

30 » • • • • 4,36 41.48 3.28 43.55 3.16 43.72 1.92 46.10

31 » • • . 4.31 40.66 3.28 42.69 3.15 42.85 1.92 45.19

32 » • • • . 4.27 39.83 3.29 41.83 3.09 41.99 1.93 44.27

33 » • • • . 4.36 39.00 3.21 40.97 3.07 41.12 1.95 43 36

34 » • • • • 4.33 38.17 3.21 40.10 3.05 40.24 2.00 42.44

35 » • • • . 4.50 37.33 3.44 39.23 3.09 39.38 2.07 41.53

36 » • • . . 4.52 36.50 3.59 38.36 3.16 38.50 2.18 40.61

37 » ... 4.53 35.67 3.65 37.50 3.26 37.62 2.30 39.70

38 » • • . . 4.67 34.83 3.53 36.63 3.39 36.74 2.48 38.79

39 » • • . 4.87 33.99 3.73 35.76 3.52 35.86 2.61 37.88

40 » • • • • 5.02 33.15 3.87 34.89 3.71 34.99 2.88 36.98

41 » • • . 5.18 32.32 3.95 34.02 3.84 34.11 2.93 36.09

42 » • • • . 5.41 31.48 4.15 33.16 3.93 33.24 3.07 35.19

43 * • • .. 5.48 30.65 4.22 32.29 4.39 32.37 3.18 34.30

44 » • • • • 5.96 29.82 4.43 31.43 4.59 31.51 3.43 33.41

45 » • • • • 6.29 28.99 4.69 30.57 4.73 30.66 3.54 32.52

46 » • • • • 6.07 28.17 5.14 29.71 5.43 29.80 3.67 31.63

47 » • • • . 6.76 27.34 5.51 28.86 5.76 28.96 3.86 30.75

48 » • • • . 7.04 26.52 5.86 28.02 5.52 28.12 4.24 29.86

49 » • • • . 7.40 25.71 6.44 27.18 5.92 27.28 4.67 28.99

Kilde: N. O. S. XI. 75. Dødelighetstabeller 1931-40 øg 1945--48. &mice: O. S. N. XI. 75. Mortality

tables 1931-40 and 1945-48.


Folkemengdens bevegelse. 36

Vital statistics.

Tabell 36 (forts.). Dodelighetstabeller 1931/32-1940/41 og 1945-1948.

Mortality tables.

Al dersår

Aye

50 år. •••

51 » . . • •

52 » . . • •

53 » • • •

54 » • • • •

55 » • • • •

56 » . . • •

57 » . . • •

58 » . . • •

59 » . . • •

60 » . . • •

61 » . . • •

62 » . . • •

63 » . • •

64 » • • • •

65 » • • • •

66 » • • • •

67» • • • •

68 » • • • •

69 * • • • •

70 » • • • •

71 » • • • •

72 » • • •

73 » • • .

74 » • • • •

75 » . .

76 » • • • •

77 » • • • •

78 » • • • •

79 » . • • •

80 » . • • .

81 » . • • .

82 » . • • •

83 » • • • •

84 » • • • •

85 » • • • •

86 » • • • •

87 » • • • •

88 » • • • •

89 » • • • •

90 » • • • •

91 » • • • •

92 » . • • .

93 » • • •

94 » . • • •

95 » • • • •

96 » • • • •

97 » • • •

98 » . • ••

99 » • • • •

8.24

8.76

9.11

9.71

10.14

11.48

12.00

12.95

14.27

15.68

16.84

18.18

19.60

21.47

24.48

26.39

28.77

30.88

33.28

38.06

40.20

43.12

48.77

53.79

58.53

64.76

70.82

78.96

87.43

95.39

105.28

115.13

123.26

137.41

151.98

168.66

183.83

199.22

212.24

227.51

255.87

265.64

267.54

291.95

309.86

322.58

348.80

379.80

423.00

449.30

1931/32-1940/41 1945-1948

Menn. Males Kvinner. Females Menn. Males

Dodsrisiko

pr. 1 000

Rate of

mortality

Gjennoms.

antall gjenstående

leveår

Expectation

of life

24.90

24.10

23.31

22.52

21.73

20.95

20.19

19.43

18.67

17.94

17.22

16.50

15.80

15.10

14.42

13.77

13.13

12.51

11.89

11.28

10.71

10.14

9.57

9.04

8.52

8.02

7.54

7.08

6.64

6.23

5.84

5.46

5.11

4.76

4.43

4.14

3.88

3.64

3.42

3.21

3.00

2.87

2.72

2.54

2.38

2.22

2.03

1.86

1.69

1.55

Dødsrisiko

pr. 1000

Rate of

mortality

6.76

7.22

7.66

8.31

8.98

9.44

9.53

10.23

11.69

12.71

13.61

14.52

16.11

17.48

18.86

20.52

22.77

25.22

27.69

31.13

34.21

37.97

42.27

46.75

52.19

58.01

64.90

72.05

79.22

86.94

95.67

106.01

114.04

126.54

137.58

150.95

166.87

180.79

198.54

218.27

231.89

247.70

265.97

268.30

291.87

310.58

332.30

357.50

406.20

418.90

Gjennoms.

antall gjenstående

leveår

Expectation

of life

26.35

25.53

24.71

23.90

23.09

22.30

21.50

20.71

19.92

19.14

18.38

17.63

16.88

16.15

15.43

14.72

14.02

13.33

12.66

12.01

11.38

10.76

10.17

9.60

9.04

8.51

8.01

7.53

7.07

6.64

6.22

5.83

5.46

5.10

4.76

4.44

4.15

3.88

3.62

3.39

3.20

3.02

2.85

2.70

2.50

2.33

2.15

1.97

1.78

1.66

Dødsrisiko

pr. 1 000

Rate of

mortality

6.58

7.12

7.19

8.51

9.25

8.59

10.14

10.97

11.14

12.06

13.84

14.47

16.72

17.94

19.74

21.58

24.24

24.54

29.08

29.95

35.57

38.12

41.25

46.39

50.40

56.99

61.70

71.66

77.31

83.44

90.44

100.06

111.39

122.90

134.04

152.23

163.56

167.46

187.52

207.41

219.36

229.34

244.00

260.00

280.00

308.00

332.00

360.00

400.00

440.00

Gjennoms.

antall gjenstående

leveår

Expectation

of life

26.44

25.61

24.79

23.97

23.17

22.38

21.57

20.78

20.01

19.23

18.46

17.71

16.96

16.24

15.53

14.83

14.15

13.49

12.81

12.18

11.54

10.95

10.36

9.79

9.24

8.70

8.20

7.71

7.26

6.83

6.41

5.99

5.60

5.24

4.91

4.59

4.33

4.08

3.79

3.55

3.35

3.16

2.95

2.74

2.52

2.31

2.11

1.91

1.71

1.51

Kvinner. Females

Dødsrisiko

pr. 1 000

Rate of

mortality

4.61

4.78

5.25

6.17

6.84

6.23

7.34

9.03

8.29

8.67

11.01

11.32

12.80

13.78

15.77

17.45

19.59

19.80

23.38

26.93

28.14

30.56

35.24

39.07

45.49

48.24

55.68

61.35

65.07

74.81

82.92

90.57

103.09

108.34

127.22

143.75

152.13

166.98

181.18

188.80

204.00

216.00

228.00

248.00

260.00

284.00

308.00

340.00

372.00

420.00

Gjennonis.

antall gjenstående

leveår

Expectation

of life

28.12

27.25

26.38

25.52

24.67

23.84

22.98

22.15

21.35

20.52

19.70

18.91

18.12

17.35

16.59

15.84

15.12

14.41

13.69

13.00

12.35

11.69

11.05

10.43

9.84

9.28

8.73

8.21

7.71

7.22

6.76

6.33

5.91

5.53

5.14

4.81

4.54

4.26

4.02

3.79

3.56

3.35

3.13

2.91

2.70

2.47

2.25

2.03

1.82

1.60


Alder

Age

Menn. Males

0

1

5

10

20

30

40

50

60

70

Kvinner.

Females

0

1

5

10

20

30

40

50

60

70

1821-

1830

1831-

1840

1841-

1850

1856-

1865 1871-

1880

1881-

1890

1891-

1900

1901-

1910

1911-

1920

1021-

1930

1931 -

1940

1945-

1948

45.0 41.8 44.5 47.4 48.33 48.73 50.41 54.82 55.62 60.98 64.08 67.76

• • • • • • 52.4 53.43 53.40 55.31 58.66 58.80 63 51 66.24 69.27

53.9 50.9 52.6 53.7 54.06 54.24 54.73 56.93 56.71 60.72 63.11 66.08

50.3 47.4 49.4 50.8 50.76 51.25 51.05 52.92 52.65 56.27 58.56 61.52

42.5 39.5 41.5 43.2 43.14 43.89 43.58 45.16 44.85 47.73 49.59 52.32

35.6 32.9 34.6 36.3 36.82 37.68 37.69 38.85 38.83 40.39 41.48 43.72

28.3 26.2 27.5 29.1 29.69 30.43 30.62 31.49 31.64 32.40 33.15 34.99

21.4 19.6 20.7 22.0 22.49 23.08 23.34 23.95 24.10 24.41 24 90 26.44

15.2 13.8 14.4 15.2 15.63 16.13 16.39 16.80 16.98 16.97 17.22 18.46

9.7 8.8 9.1 9.4 9.89 10.11 10.29 10.59 10.40 10.63 10.71 11.51

48.0 45.6 47.9 50.0 51.30 51.21 54.14 57.70 58.71 63.84 67.55 71.68

• • • • • • 54.2 55.68 55.23 58.26 60.81 61.24 65.76 69.11 72.75

56.0 53.9 55.0 55.6 56.34 56.15 57.66 59.04 59.06 62.86 65.88 69.37

52.4 50.4 51.8 52.8 53.10 53.32 54.11 55.08 54.98 58.35 61.25 64.66

44.5 42.4 43.9 45.3 45.39 45.90 46.54 47.34 47.19 49.85 52.12 55.20

37.0 35.1 36.2 37.8 38.19 38.81 39.43 40.24 40.35 42.14 43.55 46.10

29.8 28.2 29.4 30.7 31.14 31.81 32.31 32.92 32.96 34.00 34.89 36.98

22.4 21.4 22.2 23.4 23.84 24.45 24.86 25.30 25.28 25.87 26.35 28.12

15.8 14.8 15.2 16.2 16.67 17.18 17.46 17.85 17.78 18.16 18.38 19.70

10.0 9.3 9.5 10.1 10.55 10.88 10.97 11.24 11.15 11.40 11.38 12 35

Utvandrede i alt. Total emigration. .

Vlenn. Males

Kvinner. Females

Livsstilling.' Industry.

I. Jordbruk, skogbruk m. m. Agriculture

and forestry

II. Fiskeri. :Fishery

III. Industri. Manufacturing

IV. Forretningsvirks. Commerce

V. Sjøfart. Shipping

VI. Annen transport. Other transport. .

VII. Immateriell virksomhet. Professional

services

VIII. Funksjonærer ved forskj. næringsgr

Salaried employees from various

industries

TX. Andre. Others

Tilsammen. Total

Bestemmelsessted.

Country of destination.

Britisk Nord -Amerika. British North

America

ambandsstatene. United States

kmerika ellers. Other American countries

4ustralia. Australia

4frika. Africa

Asia. Asia

37

Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics,

Tabell 37. Middellevetiden 1821 /30-1945 /48. Expectation of life.

Kilde: N. 0. S. XI. 75. Dodelighetstabeller 1931-40 og 1945-48. Source: O. S. N. XI. 75. Mortality tables 1931-40

Tnd 1945-48.

Tabell 38. Den oversjøiske utvandring 1938-1950. Emigration to overseas countries.

1938 1939 19402 1946 1947 1948 1949 1950

818 687 278 973 1 477 2 398 2 669 2 295

340 297 135 362 707 1 162 1 281 1 014

478 390 143 611 770 1 236 1 388 1 281

56 49 13 48 86 151 173 100

12 14 2 4 35 40 43 23

62 60 25 73 179 276 322 298

13 16 7 9 33 59 80 60

41 48 15 29 83 85 68 70

3 11 4 12 28 33 58 41

26 15 12 23 27 54 51 30

44 25 15 22 67 132 117 119

24 16 15 45 57 109 91 78

281 254 108 265 595 I 939 1 003 819

26 19 3 29 53 181 235 139

696 631 233 904 1 370 2 106 2 301 2 112

25 11 8 10 32 87 113 36

7 1 8 7 16 4 4

24 13 3 19 11 17 4 4

40 13 31 10 3

Kilde: Oppgaver i Byrået. Source: Data from the Bureau.

Menn 15 år og over. Males 15 years and orer. Gjelder 1. kvartal 1940, Includes only Ist quarter 1940. 3 Herav 11

41 New Zealand. 4 Herav 2 til New Zealand.


Folkemengdens bevegelse.38

Vital statistics.

••••■•.,

Tabell 39. Flytningene til og fra alle byer delt etter ut- og innflytningsområde

i bygdene 1950.

Migration movements into and out of all towns, distributed by rural districts.

Innflyttet fra, utflyttet til

bygder i:

Migration into and out of

rural districts in:

Oslo-området

Hedmark - Oppland .

Buskerud - Telemark . .

Sørlandet

Vestlandet

Trøndelag

Nord-Norge

-

Alle bygder 1950. Total

1949. -

Innflyttede til alle byer

In-migrants to all towns

Utflyttede fra alle byer

Out-migrants from all towns

I alt

I alt

M. M. K. F. Total M. M. K. F. Total M. M. K. F.

■■■■•■••••■

Overskott av ( ±),

utflytn. (±)

Innward (+), or outward

net migration

I alt

Total

3 896 4 860 8 756 4 586 5 681 10 267 690 -2,- 821 1 511

1 561 2 330 3 891 1 248 2 057 3 305 + 313 + 273 4- 586

1 389 1 939 3 328 1 288 1 907 3 195 + 101 + 32 + 133

1 014 1 569 2 583 1 002 1 401 2 403 + 12 + 168 180

2 779 4 882 7 661 3 089 4 853 7 942 310 + 29 281

1 266 1 892 3 158 1 278 1 719 2 997 12 + 173 4- 161

1 776 2 487 4 263 1 093 1 765 2 858 + 683 + 722 + 1 405

13 681 19 959 33 640 13 584 19 383 32 967 + 97 + 576 + 673

13 358 20 128 33 486 12 343 18 666 31 009 + 1 015 + 1 462 + 2 477

Kilde : Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.

0- 4 år, year

5- 9 » »

10-14 » »

15-19 » »

20-24 » »

25-29 » »

30-34 » »

35-39 » »

40-44 » »

45-49 » »

50-54 » »

55-59 » »

60-64 » »

65---69 » »

70+

Uoppgitt. Unknown

Tabell 40. Flyttede personer delt etter kjønn og alder 1950.

Alder

Age

Tilsammen 1950. Total

1949. -

Kilde : Se tabell 39. Source: See table 39.

Migrants by sex and age.

Absolutte tall

Absolute figures

Pr. 1 000 innbyggere

Per 1,000 population

M. M. K. F. I alt. Total M. M. K. F. I alt. Total

7 026 6 529 13 555 43.0 42.3 42.7

4 296 4 041 8 337 32.3 32.1 32.2

2 170 2 029 4 199 20.3 19.7 20.0

4 619 10 164 14 783 43.4 98.7 70.6

9 296 18 620 27 916 78.3 163.1 119.9

12 020 14 839 26 859 88.3 112.6 100.3

8 338 8 987 17 325 64.4 69.9 67.1

5 168 5 402 10 570 41.0 43.5 42.3

3 279 3 504 6 783 28.5 30.0 29.3

2 273 2 494 4 767 21.7 22.6 22.1

1 529 1 763 3 292 16.0 17.5 16.8

918 1 243 2 161 11.6 14.5 13.1

610 794 1 404 9.7 11.1 10.4

422 516 938 8.4 8.7 8.6

698 984 1 682 7.6 8.5 8.1

16 32 48

62 678 81 941 144 619 38.7 49.8 44.3

59 960 80 244 140 204 37.6 49.0 43.4


39

Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 41. Tallet på inn- og utflyttede personer i de enkelte fylker 1950.

Migration movements into and out of counties.

Fylker

Counties

Riket. The whole country .

Bygder. Rural districts . .

Byer. Towns

Bygdene fylkesvis.

The rural districts by

counties.

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Tilsammen 1950. Total..

—»— 1949. — .

Byene fylkesvis.

Towns by counties.

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Tilsammen 1950. Total..

—s— 1949. —

Innflyttede

In-migrants

TJtflyttede

Out-migrants

Oversk. av innfl. ( ), utfl.( )

Inward(+),or outward(-:-)net

migration

M. M. K. F. Tils. Total M. M. K. F. Tils. Total M. M. K. F. Tils. Total

62 678 81 941 144 619 62 678 81 941 144 619 —

44 981 56 153 101 134 45 078 56 729 101 807 ---:- 97 ± 576 673

17 697 25 788 43 485 17 600 25 212 42 812 + 97 + 576 + 673

3 152 3 636 6 788 3 021 3 305 6 326 + 131 + 331 + 462

6 576 6 999 13 575 5 397 6 029 11 426 + 1 179 + 970 + 2 149

3 117 4 012 7 129 3 630 4 419 8 049 -± 513 -± 407 -± 920

3 028 3 681 6 709 3 140 3 796 6 936 -:- 112 2,- 115 -± 227

2 660 3 227 5 887 2 579 3 018 5 597 + 81 + 209 + 290

2 929 3 325 6 254 2 608 3 048 5 656 + 321 + 277 + 598

1 707 2 114 3 821 1 791 2 177 3 968 84 -:- 63 147

1 090 1 434 2 524 1 210 1 552 2 762 2.- 120 ± 118 ±. 238

1 640 1 836 3 476 1 481 1 834 3 315 + 159 + 2 + 161

2 733 3 256 5 989 2 465 2 953 5 418 + 268 + 303 + 571

3 747 5 283 9 030 3 532 5 204 8 736 + 215 + 79 + 294

1 269 1 919 3 188 1 565 2 273 3 838 -:-.296±354 -± 650

2 578 4 248 6 826 2 506 4 226 6 732 + 72 + 22 + 94

2 633 3 396 6 029 2 611 3 384 5 995 + 22 + 12 + 34

1 855 2 116 3 971 2 032 2 481 4 513 ±177--- 365±542

2 270 3 098 5 368 3 314 4 105 7 419 -;-- 1 044 1 007 2 051

1 250 1 676 2 926 1 413 1 969 3 382 2.-163-i-- 293±456

747 897 1 644 783 956 1 739 36 59 -± 95

44 981 56 153 101 134 45 078 56 729 101 807 2.- 97 ± 576 -± 673

42 355 53 820 96 175 43 370 55 282 98 652 1 015 -± 1 462 -± 2 477

959 1 277 2 236 1 010 1 313 2 323 -:-- 51 2.- 36 -± 87

69 107 176 57 111 168 + 12 4 + 8

5 813 8 095 13 908 5 293 7 860 13 153 + 520 -1- *235 + 755

375 589 964 349 529 878 + 26 + 60 + 86

313 623 936 331 627 958 -2- 18 4 ± 22

831 1 139 1 970 824 1 046 1 870 7 93 + 100

1 112 1 446 2 558 1 030 1 336 2 366 + 82 + 110 + 192

815 1 061 1 876 782 998 1 780 + 33 + 63 + 96

351 581 932 403 603 1 006 -± 52 2- 22 -± 74

958 1 259 2 217 965 1 181 2 146 -± 7 +. 78 + 71

1 043 1 629 2 672 1 299 1 851 3 150 -:- 256 222 -± 478

1 383 2 369 3 752 1 605 2 387 3 992 222 -2- 18 ± 240

74 84 158 24 61 85 + 50 23 + 73

634 1 230 1 864 684 1 189 1 873 ± 50 + 41 9

904 1 424 2 328 1 242 1 718 2 960 -:- 338 294 ± 632

379 681 1 060 274 395 669 + 105 286 + 391

1 023 1 292 2 315 726 921 1 647 + 297 + 371 + 668

375 565 940 450 738 1 188 75 ÷. 173 -:-. 248

286 337 623 252 348 600 + . 34 ± 11 + 23

17 697 25 788 43 485 17 600 25 212 42 812 + 97 + 576 + 673

17 605 26 424 44 029 16 590 24 962 41 552 + 1 015 + 1 462 + 2 477

Kilde : Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.


Dødsårsaker, sunnhetstilstand. 40

Causes of death/and state of health.

Tabell 42. Medisinalpersonale og apotek ved utgangen av årene 1939 og 1945-50.

Sivile embetslegedistrikter. Public health districts. .

Autoriserte legerl. Licensed physicians

Tannlegerl. Dentists

Jordmødre. Midwives

Dyrlegeri Veterinary surgeons

Apotek. Pharmacies

1.■■•■■•■••■••.

Medical and public health personnel and number of pharmacies.

1939 1945 1946 1947 1948 1949 1950

374 381 381 388 392 394 397

2 418 2 634 2 811 3 020 3 096 3 237 3 397

1 511 1 593 1 598 1 632 1 659 1 688 1 770

1 521 1 458 1 445 1 452 1 425 1 421 1 397

399 434 433 435 458 471 491

274 274 273 273 273 273 273

Kilde: N. 0. S. XI. 88. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1949 og manuskript i Byrået. Source: O. S. N.

XI. 88. Medical statistical report 1949, and Bureau unpublished manuscript.

For tidligere Ar se Statistiske Oversikter 1948, tab. 34, side 59. For previous years see Statistical Survey 1948,

table 34, page 59.

i Leger, tannleger og dyrieger soul er bosatt i utlandet, er regnet med. Including physicians, dentists and veterinary

surgeons residing abroad.

Tabell 43. Sykehus, tuberkuloseanstalter og sinnssykehus 1939, 1940, 1945,

1949 og 1950. Plasser og belegg.

General hospitals, institutions for the treatment of tuberculosis

and hospitals for mental disorders.

Number of beds and number of cases treated.

Antall

Number of

hospitals

Sykeplasser

Beds.

Bevegelsen i belegget. Movement of patient population in hospitals

Innlagt i året

Admissions

during the year

Tilsanurpn

behandlet

Total patients

treated

Utgått. Discharge.,

Levende. Alive Dode. Dead

Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer. General hospitals.

1939 202 14 096 179 847 189 098 172 869 6 594

1940 195 13 106 165 875 175 587 159 895 6 744

1945 209 15 544 23'; 641 248 938 230 868 7 199

1949 224 16 271 273 804 284 865 266 153 7 726

1950 219 16 451 276 080 287 043 267 964 8 071

Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse. institutions for the treatment of tuberculosis.

1939 144 5 708 7 572

1940 139 5 494 6 989

1945 128 5 129 '; 080

1949 117 5 273 8, 477

1950 113 5 107 8 483

Sinnssykehus. Hospitals for the treatment of mental disorders.

1939 23 6 155 2 454

1940 23 6 279 2 680

1945 22 6 073 2 731

1949 22 6 320 3 114

1950 22 6 320 2 904

12 870 6 532

12 327 6 507

11 592 6 283

13 121 7 769

13 228 8 458

10 129 2 113

10 376 2 189

10 274 2 368

11 265 2 645

11 192 2 525

Kilde: N. 0. S. XI. 88. Sunnhetstilstanden og IVIedisinv lforholdene 1949. N. 0. S. XI. 76. Sinnssykehusenes virksomhet

1949 og manuskript i Byrået. Source: O. S. N. XI. 88. Medical statistical report 1949. 0. 8. N. XI. 76. Report

from mental hospitals 1949 and Bureau unpublished manuscript.

For tidligere Ar se Statistiske Oversikter 1948, tabell 34 side 59. For previous years see Statistical Survey 1948,

table 34, page 59.

968

935

811

561

427

317

369

361

332

297


Cn C% V-• ,±4 M V-00N C) C) 00 00 CO C) V,

CD ,t, CI 00L.

7 ,n IL, C% ClN C% cs::) ,..SD

,..C)CON ,n0,0

,

V, ce, -1 7-,

7-, N M 7.--, 7-4 C) 'tri L"--

CO . Ln 00

LC CO 00 cZ CO 0,0 ,..C) in cl c-

N ,--i 7-4 C7) CI ct

ti.>

O

ci) c\•1

• . ..... • • • •

•.

• c!) •

.

. ,,) •

c,)

. • ,.., .....

• • •,-,

.

. .• .... • • ,..' . .....

. a)

. •r.

• .

• • •

• a) • •Z,'

•• .. i:


0

. . 0 . .

.....

. j

v . . . ,....., ,..c, ..,, . 6 • Z .....

•.

... . . •

• • .

• •,.,

,) •

• Ai . . . .. o. ;....

. . . ..'-.-, ,.--,-,

. .4„.,

c,• , ,,:_-)

:


t


• : : o :

. ,

. o o Pq ...c. • •

: ,,) . •,-- ;... - o • • z, -.

• r-.3 . -o' , : C.) '''" • • • .,;

•,-, •abb , ...--

O.) P.., • • . '.4 • • • .+'...,)

• ..) :Z

• '-'1

• t


. C1 4,3

. •

CZ:) , ,,T6).„• : •• 1,

: . : t, • Ô '''

%) • .4., %) ',..,


,

: • . .' t .

: 17f ,) '-r:

', ''''

/-' ,

.

• .

• •

• Z . .

• t .71


'+'22, -, • .',.) : ,,,.. '') i••••.,

• • 0

: '±-,


. Z.,

• • • Z . P., • • CA ,-...,

z

p.,, • ô :44 . `.,' '1 r" '

,..., ,.., 3.


cD

. •

•,.., p.. b,1 2 :4,72

.• •

• t

• • • :


t -,--è ;., •

, .+

. . • , -+D

0 gl,, tr, -4- c, • ,.., 2.4 •

• ,2 cl),-- •

: .

.

--

T

o

"ZI

E".1

* -+.3 . i::: 7:1)

.

;:,..., ....., • ,.., ,-, . ,.., cz' c,. ,) CD .. , , -4-,•

(1)

ct ,

Z:3 cl) Cl.) p s,:. )• . .., , ,

S rz lo • 1.)

• c.,,,,,

. • ,,-, r.,

a, cd ,.•4 cp .• • c' ., 4 -1 t Z• : ç2 4 ,:i ,,,,

CD cij "a, ' Z 75 La ;:, '8 W cl.) • c ,,p, 4o

,

_.,

.

4:-- ,; ,-,

.

y) •,,, no , CD CD ,..,--- ci) -,:„ .•_t,

,4,1 '. ,_

,--,

0 ;., '---' tp b13 . ,.., 4-1 • c.., e'cd' ti2 Z pC'g ,-- '9 -1 :t.2, -+' '2,, 4.O'1) c„. ...

d •,.1 -,P rsZ c, 4, ,--4 c

. ,.-,

Z F.,

c,

,

c.) E 2 CL) '-1 ''') CD P ,,-,

0 ,t C.) ;.. c'',1 7,1 -4. c14' %) ci, CI W ,.

'24)

,•••, P P ,-.0 ,__ c) tp7.14,,,3 C, ...,

E--i r1-1 c,.)


Dødsårsaker, sunnhetstilstand. 42

Causes of death and state of health.

Tabell 45. Meldte tilfelle av tuberkulose sykdommer 1941-1950

etter tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Cases of tuberculosis registered by the Board of Health in urban and rural municipalities.

Fylker

Counties

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Bygder. Rural districts .

Byer. Towns

Riket. Total 1950

- - 1949

- - 1948

- 1947

- - 1946

- - 1945

- 1944

- - 1943

- 1942

- 1941

Tilfelle innført i året

Number of cases registered during the year

M. M. K. F.

Tils.

Total

Kilde: Se tabell 42. Source: See table 42.

Tuberculosis of the lungs. 2 Tuberculosis of other sites.

År

Years

1926-30 Gj.snitt. A verage

1931-35

1936-40 -s-

1941-45 -»-

1946-50 -s-

1946

1947

1948

1949

1950

Lungetub.'

Tub.

i andre

org.'

Utgått

Deleted

from the

register

I alt

Total

Døde

By death

Tilf. under tilsyn

Patients under medical

control

pr. ' 1 /12

M. M. K. F. Ills. Tot.

91 65 156 145 11 117 37 593 374 967

76 67 143 138 5 170 38 535 414 949

321 247 568 533 35 572 145 2 356 1 744 - 4 100

78 56 134 123 11 122 36 359 295 654

42 36 78 71 7 79 22 311 281 592

43 23 66 61 5 109 29 338 271 609

73 57 130 122 8 154 47 477 309 786

84 60 144 135 9 93 27 384 284 668

44 29 73 66 7 116 27 279 226 505

62 44 106 99 7 114 18 321 246 567

94 90 184 177 7 210 35 970 814 1 784

128 93 221 198 23 171 41 658 432 1 090

114 77 191 182 9 63 44 785 512 1 297

40 37 77 69 8 97 18 257 222 479

160 130 290 270 20 184 43 810 622 1 432

144 155 299 285 14 305 80 1 103 857 1 960

40 45 85 79 6 101 27 281 207 488

214 190 404 378 26 280 65 955 672 1 627

164 75 239 205 34 149 50 584 422 1 006

72 70 142 134 8 54 21 284 214 498

1 326 1 071 2 397 2 222 175 2 034 508 7 184 5 479 12 663

758 575 1 333 1 248 85 1 226 342 5 456 3 939 9 395

2 084 1 646 3 730 3 470 260 3 260 850 12 640 9 418 22 058

2 421 1 778 4 199 3 967 232 3 447 1 051 12 410 9 210 21 620

2 422 1 748 4 170 3 981 189 4 213 1 426 12 022 8 893 20 915

2 465 1 810 4 275 4 106 169 3 968 1 455 11 904 9 038 20 942

2 679 1 811 4 490 4 359 131 3 906 1 563 11 707 9 117 20 824

2 561 1 667 4 228 4 089 139 3 468 1 439 11 035 9 110 20 145

2 330 1 859 4 189 4 029 160 3 487 1 658 10 318 9 066 19 384

2 332 1 938 4 270 4 087 183 3 615 1 651 10 319 9 300 19 619

2 179 1 767 3 946 3 781 165 4 383 1 649 9 999 9 147 19 146

2 252 1 930 4 182 4 013 169 4 564 1 861 10 808 10 271 21 079

Tabell 46. Meldte tilfelle av venerisk sykdom 1926-1950.

Notified cases of veneral diseases.

Ulcus molle

Chancroid

Meldte

tilf.

Notified

cases

147

88

74

43

64

132

73

70

26

19

Pr.

10 000

innb.

Per 10,000

population

0.5

0.3

0.3

0.1

0.2

0.4

0.2

0.2

0.1

0.1

Kilde: Se tabell 42. Source: See table 42.

Syfilis ervervet Syfilis medfødt Gonorré, uretritt

Acquired syphilis Congenital syphilis Gonorrhoea

Meldte

tilf.

Notified

cases

Pr.

10 000

i nnb.

Per 10,000

population

Meldte

tilf.

Notified

cases

Pr.

10 000

innb.

Per 10,000

population

Meldte

till.

Notified

cases

Pr.

10 000

innb.

Per 10,000

population

1 455 5.2 56 0.2 6 674 24.0

432 1.5 58 0.2 5 532 19.4

360 1.2 44 0.2 5 356 18.4

1 338 4.5 60 0.2 6 023 20.0

1 211 3.8 72 0.2 5 946 18.6

1 706 5.5 78 0.3 11 053 35.7

1 477 4.7 88 0.3 7 741 24.5

1 311 4.1 77 0.2 5 094 15.9

860 2.7 76 0.2 3 426 10.6

701 2.1 42 0.1 2 415 7.4


Menn. Males

34.5 0- 4 år. Years

26.5 21.9 18.0

5-9 »

15.0 11.9 10.3 8.6

10-14 »

14.5 13.0 11.6 8.7

14.0

7.7

8.6

11.8

5.9

7.3

9.4

4.5

4.7

5.6

2.0

3.0

3.8

1.8

2.0

2.6

1.7

1.5

1.3

0.8

0.6

15-19 »

20-24 »

25-29 »

30-39 »

»

»

31.9 30.9 28.9 27.2

J- 48.8

1 50 4 49.5 45.8

1 .

1 43.6

36.0 32.4 31.2 29.0

26.6

49.3

41.2

28.4

23.2

43.7

36.7

25.4

15.0

32.1

31.8

22.1

10.1

21.5

23.3

19.1

7.2

13.7

16.0

14.7

5.1

10.9

11.5

11.8

2.8

5.6

7.2

7.3

40-49 o

27.0 26.0 23.2 22.0 21.1 17.9 15.7 13.5 11.6 10.7 7.5

50-59 >>

28.1 23.7 23.4 21.9 18.6 16.0 13.7 11.6 9.4 9.8 7.7

60-69 »

29.6 26.4 24.0 21.7 19.6 18.5 15.0 13.9 10.5 10.1 8.5

70-79 >>

22.8 17.4 19.0 18.1 15.4 14.6 13.3 13.4 10.2 11.7 9.6

80+

10.2 9.1 7.5 8.4 5.8 6.3 10.5 8.3 7.0 8.3 10.0

I alt. Total 29.9 26.8 24.4 23.01 22.2 19.8 15.9 12.5 9.6 8.4 5.6

Kvinner Females

0- 4 år. Yeats

33.9 25.6 18.8 15.6 13.8 10.5 8.8 5.9 3.7 2.7 1.4

5-9 »

19.2 14.3 12.9 10.4 8.5 7.1 4.5 2.3 2.0 1.3 0.8

10-14 »

22.3 20.8 19.1 15.4 13.3 12.0 6.8 4.1 2.7 1.5 1.0

15-19 » »

37.5 39.0 35.5 33.3 32.8 32.2 21.6 14.6 8.1 4.9 3.4

20-24 »

25-29 »

30-39 »

»

»

»

J 40.6

1 41.9 43.8 43.9

J .

39.5

41.1 40.4 38.5 33.6

40.7

37.5

31.8

42.2

36.8

25.8

30.7

31.4

21.6

21.6

23.4

17.7

14.6

15.4

12.5

8.8

10.0

8.2

6.0

6.7

5.0

40-49 » »

31.8 30.4 27.9 25.4 22.9 18.2 14.5 11.6 7.6 6.6 4.3

50-59 »

28.9 25.3 23.8 19.3 18.9 15.8 12.6 9.6 6.8 5.1 3.5

60-69 »

29.3 24.4 22.4 19.5 16.9 15.3 13.5 10.5 7.6 7.0 4.0

70-79 » »

24.8 18.3 19.9 16.7 14.4 14.5 13.4 11.3 8.7 7.3 5.6

80+

9.2 8.1 8.1 9.2 6.8 8.2 9.4 9.8 8.1 6.4 4.6

I alt. Total 31.9 29.5 27.4 24.2 22.9 20.9 16.3 12.4 8.6 6.1 3.9

43

Dødsårsaker, sunnhe1sti1stand.

Causes of death and state of health.

Tabell 47. Dødeligheten av tuberkulose blant menn og kvinner i de

forskjellige aldersklasser 1896-1950.

Tuberculosis mortality by sex and aye.

Pr. 10 000 innbyggere. Per 10,000 population

1896-1 1901- 11906- 11911- 11916- 1921- 1926-11931- 11936-11941-11946-

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950

Kild e: Se tabell 42. Source: See table 42.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 31, side 57. For 259 evious years see Statistical Survey 1948,

table 31, page 57.

Ved utgangen

av året:

At the end of

the year:

1936/40 gj.sn.

1941/45 gj.sn

1946

1947

1948

1949

1950

På sinnssykehus

In mental hospitals

M. M. K. F.

Tabell 48. Sinnssyke 1936-1950.

Patients treated for mental disorders.

I alt

Total

Forpleid med statsbidrag

utenfor sinnssykehus

Patients living outside

hospitals under the control

of the Board of Health.

M. M. K. F.

I alt

Total

alt. Total

M. M. K. F.

I alt

Total

Pr. 10 000 innb.

Per 10,000 population

M. M. K. F.

I alt

Total

4 157 3 452 7 609 2 925 3 372 6 297 7 082 6 824 13 906 49.6 45.9 47.7

4 083 3 513 7 596 2 814 3 266 6 0801 6 897 6 779 13 676 46.2 44.0 45.1

4 247 3 563 7 810 2 654 2 979 5 633 1 6 901 6 542 13 443 44.8 41.2 43.0

4 296 3 661 7 957 2 748 3 155 5 903 7 044 6 816 13 860 45.2 42.5 43.8

4 407 3 738 8 145 2 734 3 109 5 843 7 141 6 847 13 988 45.3 42.2 43.7

4 425 3 863 8 288 2 807 3 133 5 940 7 232 6 996 14 228 45.3 42.7 44.0

4 462 3 908 8 370 2 795 3 084 5 879 7 257 6 992 14 249 44.8 42.5 43.7

Kilde: N. O. S. XI. 76. Sinnssykehusenes virksomhet 1949 og manuskript i Byrået. Source: 0. S. N. XI. 76. Report

from mental hospitals 1949, and Bureau unpublished manuscript.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 25, side 54. For previous years see Statistical Survey 1948, table 25,

page 54.


Dødsårsaker, sunnhetstilstand.

Causes of death and state of health.

Tabell 49. Dødsfall pr. 10 000 innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose

i de enkelte fylker 1921-1950.

Mortality of all forms of tuberculosis and pulmonary tuberculosis, by counties.

Fylker

Counties

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Riket. Tise whole country

Bygder. Rur. districts

Byer. Towns

Tuberkulose i alt. Total tuberculosis Lungetuberkulose. Pulmonary tuberculosis

1921/

1925 1926/

1930 1931/11936/

1935 1940

1941/ 11946/

1945, 1950 1921/

1925 1926/

1930 1931/

1935

1936/ \ 1941/

1940, 1945 1946/

1950

15.0 12.2 10.8 8.1 6.5 4.1 11.6 9.5 8.8 6.9 5.6 3.4

15.1 11.0 8.3 6.0 4.7 2.9 12.6 8.8 6.9 4.9 4.1 2.5

17.9 15.8 12.5 8.5 6.8 4.8 14.3 13.4 10.6 7.2 5.9 4.4

17.9 14.4 10.5 7.6 6.4 4.4 14.2 10.9 8.7 6.2 5.2 3.7

15.1 11.0 9.7 5.6 4.6 3.0 11.6 8.3 7.6 4.5 3.7 2.3

16.6 13.4 10.3 6.8 6.0 3.6 13.1 10.8 8.5 5.7 5.2 3.2

15.3 12.4 10.7 7.4 6.0 4.1 12.1 10.1 8.8 6.0 5.2 3.6

20.3 15.7 11.4 8.0 6.8 4.2 15.6 11.8 9.4 6.6 5.8 3.4

19.1 16.3 12.0 8.7 7.8 4.8 15.9 13.4 9.8 7.6 6.7 4.1

20.2 15.7 12.6 9.7 7.4 4.1 16.8 12.6 10.7 8.0 6.3 3.3

19.8 16.8 13.5 9.2 7.6 4.4 15.0 13.0 10.6 7.4 6.2 3.6

20.7 16.4 12.3 8.7 6.3 3.6 15.7 12.9 9.7 6.8 5.1 3.0

21.2 15.4 11.2 8.4 6.9 4.6 16.7 12.2 9.8 6.9 5.7 3.9

22.9 18.4 13.7 9.0 6.9 4.1 18.0 14.3 11.6 7.1 5.7 3.3

22.9 18.2 14.2 10.4 7.8 5.2 17.8 14.1 11.3 8.7 6.7 4.4

29.1 20.8 16.0 12.9 9.8 7.1 23.7 17.0 13.4 10.5 8.2 6.0

25.4 18.8 13.6 10.5 7.7 5.5 20.2 14.8 10.7 8.3 6.3 4.4

27.6 21.6 15.4 12.3 9.6 6.6 22.0 16.7 12.4 9.4 7.6 5.2

30.3 24.0 17.0 15.1 11.9 8.5 23.2 18.5 13.8 11.6 9.0 6.7

42.5 29.3 20.0 15.1 12.7 9.3 31.8 22.4 15.5 11.1 9.9 7.1

20.4 16.1 12.4 9.1 7.2 4.7 16.0 12.8 10.2 7.4 6.0 3.9

20.4 16.2 12.3 9.1 7.1 4.6 16.0 12.7 10.0 7.3 5.8 3.8

20.3 16.0 12.7 9.2 7.4 5.0 16.0 13.0 10.6 7.6 6.3 4.3

Kilde: N. O. S. X. 179. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1945 og manuskript i Byrået. Source: 0.S.N. X.

179. Medical statistical report 1945, and Bureau unpublished manuscript.

Tabell 50. Sinnssyke innlagt på sinnssykehus første gang delt etter

diagnoser 1948-1950.

First admissions to hospitals for mental disorders, by type of disorder.

Diagnose

Diagnosis

Idiotia et psychosis ex imbecillitate

Psychosis ex constitutione

Psychosis manico-melancholica

Schizophrenia

Psychoses symptomaticae

Psychosis epileptica

Psychosis alcoholica

Psychosis syphilogenes

Psychosis ex involutione et senio

Psychosis ex vitio cerebri

Psychoses aliae et male definitae

Non insani

I alt. Total

Antall

Number

1948 1949 1950

Pet.

Per cent

Antall

Number

Pet.

Per cent

M. M. K. F.

I alt. Total

Antall Pet.

113 6.6 97 5.6 51 45 96 6.1

454 26.6 458 26.6 177 239 416 26.5

162 9.5 152 8.8 57 84 141 9.0

514 30.2 519 30.1 246 211 457 29.1

56 3.3 45 2.6 9 28 37 2.4

36 2.1 27 1.6 16 10 26 1.7

23 1.4 23 1.3 20 2 22 1.4

27 1.6 16 0.9 9 7 16 1.0

148 8.7 156 9.1 55 102 157 10.0

21 1.2 27 1.6 17 12 29 1.8

31 1.8 29 1.7 6 9 15 0.9

120 7.0 174 10.1 64 95 159 10.1

1 705 100.0 1 723 100.0 727 844 1 571 100.0

K ilde: Se tabell 48. Source: See table 48.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 26, side 54. For previous years see Statistical Survey 1948

table 26, page 54.


År

Years

1931--35

1936-40

1941--45

1946--50

1948

1949

1950

- 30 Ar

Døde pr. 10 000 levende. Deaths per 10,000 population in given age groups.

30-39

40-49

50-59

M.M. I K.F. M.M.IK.F. M.M.I K.F. M.M.1

4 5Dødsårsaker, sunnhetstilstand.

Causes of death and state of health.

,------------,_

Tabell 51. Dødeligheten av kreft etter kjønn og alder 1931-1950.

Cancer mortality, by sex and age.

60-69

M.M. K.F.

70-79

M.M. I K.F.

80 Ar og -

80 years and more

M.M. K.F.

Tils.

All ages

M.M. K.F.

1

0.37 0.36 1.74 3.01 7.16,11.28 23.72 25.74 58.29 49.10 110.42 85.33 142.52 118.62 12.39 13.29

0.37 0.33 1.67 2.75 6.43 10.39 21.54 24.46 56.06 45.56 116.44 90.10 157.04 121.21 12.92 13.66

0.39 0.32 1.55 2.62 5.98 9.53 18.63 22.62 50.82 44.33 114.09 84.42 150.56 125.21 12.56 13.61

0.36 0.33 1.76 2.71 5.48 9.51 17.96 22.14 48.07 42.48 111.73 83.73 177.94 135.06 13.50 14.49

0.34 0.29 1.37 2.48 5.08 9.16 17.79 19.78 44.72 42.57 120.65 84.03 202.15 144.96 13.69 14.12

0.52 0.31 1.94 2.38 6.66 8.02 18.30 24.57 49.56 42.15 116.10 86.96 164.71 132.88 13.96 14.75

0.43 0.30 1.80 3.01 5.23 10.03 19.75 22.20145.05 41.93 111.80 85.08201.84 137.30 14.08 14.89

Kilde: Se tabell 42. Source: See table 42.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 30, side 56. For previous years see Statistical Survey 1948,

table 30, page 56.

Tabell 52. Voldsom og unaturlig død 1939-1950. 1 Violent and accidental deaths.

II. Selvmord. Suicide

Hengning. Hanging

Drukning. Submersion

Annen dødsmåte. Other means

Uoppgitt. Unspecified means

III. Mord. Homicide.

Barnemord (barn under 24 timer). Infanticide

Andre mord. Other homicides

1939

Årlig gj.snitt

1940/45 1946/50

1949 1950

Voldsom og unaturlig clod i alt.' Total number of violent

1 and accidental deaths 517 3 483 1 706 1 588 1 522

I. Ulykker og skader. Accidents

1 314 3 034 1 477 1 360 1 265

Landtransport. Land transport

149 219 160 184 184

15 Med jernbane. Accidents by railway

46

Med motorkjøretøy. Accidents by motor vehicle

111 131

Annen kjørsel. Accidents by non motor vehicle

23 42

229 Transport til sjøs. Water transport

870

25

113

22

162

26

127

31

149

33

122

29

121

74 Under fiske. Accidents in fishing

Under skipsfart. Accidents in navigation

Under båtfart ellers. Accidents in other water transport . .

Luftfart. Air craft accidents

Bedriftsulykker. Occupational accidents

Forgiftninger. Accidental poisoning

Drukning (unntatt ved transportulykker). Accidental

139

16

'1

25

46

73

786

11

6

67

129

41

121

22

49

96

32

117

-

9

80

56

30

91

-

8

81

59

drowning (excl. submersion occurring in transport)

Kvestelser etc. Accidental injury by fall, crushing etc

225 283 267

89

260

115

229

124

Beinbrott uten nærmere angivelse. Fractures not other- 345 400

wise specified

Henrettelser etter dom av tyskerne og okkupasjonsstyret.

Executions performed at the behest of the Ger-

318 322 296

man judiciary and the government of occupation

Henrettelser ifølge dom etter 8. mai 1945. Executions

- 63

performed at the behest of the Norwegian judiciary after

May 8, 1945

Andre ulykker og voldsomme dødsfall. Other accidental

- 1 4 - -

deaths

294 996 310 185 163

198 186 215 215 243

78 82 90 81 107

33 25 26 26 29

76 65 89 99 97

11 14 10 9 10

5 263 14 13 14

1 1 3 2 2

4 262 11 11 12

Kilde: Se tabell 42. Source: See table 42.

Enkelte oppgaver for tidligere år finnes i Statistiske Oversikter 1948, tabell 32 og 33, side 58 og 59. Abridged data

for previous years will be found in Statistical Survey 1948, tables 32 and 33, pages 58 and 59.

Krigsdødsfallene er tatt med i tabellen. For nærmere spesifikasjon av disse, se Statistisk årbok 1950, tab. 46 og

47. Included are deaths caused by the war. For more detailed data see Statistical yearbook 1950, tables 46 and 47.

2 Ulykker, selvmord og mord som er blitt meldt etter at de spesifiserte oppgaver er utarbeidd, er tatt med i denne tabell.

Disse utgjør for årene 1940: 199, 1941: 280, 1942: 2, 1943: 9 og 1944 2.


Dods arsaker, sunnhetstilstand. 46

Causes of death and state of health.

Dødsårsaker

Causes of death

Tabell 53. De viktigste dødsårsaker i 1950.

Nr. i den

forkort.

intern.

nornenklatur

1938'

Alder — fylte år 2

0-11

mnd.

months

1-2

år

years

3-4

år

years

0-4

år

years

5-9

år

years

l 0— 14

år

years

Tyfoidfeber og paratyfus. Typhoid and paratyphoid fever . .

Skarlagensfeber. Scarlet fever 3 - - - - - 2

Kikhoste. Whooping cough 4 45 7 2 54 —

Difteri. Diphtheria

Tuberkulose i åndedrettsorg. Tuberc. of the respir. system. .

5

6

1

1

8

-

10

-

19

1

4

2

1

2

Annen tuberkulose. Tuberculosis of other sites 7 5 10 5 20 12 6

Halaria. Malaria

Syfilis. Syphilis

fnfluensa. Influenza

Heslinger. Measles

Andre infeksjonssykd. Other infective and parasitic diseases . .

Karsinom o. a. ondart. svulster. Carsinoma and other malig-

9

10

12

14

3

7

-

34

-

4

2

7

-

1

-

7

3

12

2

48

1

-

1

10

-

1

-

7

nant neoplasms. 15 2 4 5 10 13 2

[kke maligne svulster og svulster u. oppg. om ond- eller godart.

Benign neoplasm and neoplasms of unspec. nature

Kronisk revmatisme og andre revmatiske sykdommer. Gikt.

16 1 6 3 9 7 4

Chronic rheumatism and other rheumatic diseases. Gout . . . 17 - — - 1

Slukkersyke. Diabetes mellitus 18 - 1 2 2 1 -

Akutt og kron. alkoholisme. Acute and cronic alcoholism . . .

Avitaminoser, andre ernær. og indresekr.sykd., blodsykd.,

kron. forgiftn. Avitaminoses, diseases of the endocrine glands

and other metabolic diseases, diseases of the blood and blood-

19 - - - - -

forming organs, chronic poisonings

Vleningitt (ikke meningokokker) ryggmargssykd. Meningitis

20 20 8 15 38 16 7

nonmeningococcal and diseases of the spinal cord

Apopleksi, emboli og andre intrairanielle skader. Apoplexy,

cerebral embolism and other intracranial lesions of vascular

21 22 3 3 26 5 4

origin 22 7 2 - 9 - -

Andre nervesykd., sinnsykd. og sykd. i sanseorg. Other diseases

of the nervous system and sense organs, mental disorders 23 28 11 5 42 10 2

Eljertesykdommer. Diseases of the heart 24 - 1 1 1 2 -

Andre sykd. i sirkul.org. Other diseases of the circulatory system

Akutt og kronisk bronkitt. Acute and chronic bronchitis . . . .

25

26

-

20

-

4

-

-

-

24

-

-

-

-

Lungebetennelse. Pneumonia 27 317 35 9 359 12 6

Andre sykd. i åndedrettsorg. Other diseases of the resp. system 28 20 20 7 46 6 -

kkutt og kron. magetarmkatarr. Acute and chronic diarrhea

and enteritis

29 73 10 3 86 3 -

31indtarmbetennelse. Appendicitis 30 - 2 1 3 4 9

"Jever-og galleveissykd. Diseases of the liver and biliary passages 31 1 2 - 3 - 1

Andre sykd. i ford.org. Other diseases of the digestive system 32 23 5 4 32 2 4

■Tefritt. Nephritis

Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene. Other diseases of

33 - 2 - 2 3 2

the genito-urinary system 34 1 - - 1 - 1

3arselfeber. Puerperal and post-abortive sepsis

Andre sykd. i svangerskap og barselseng. Other diseases of

35 - — - - -

pregnancy, child-birth and the purperium 36 - - - - - -

iykd. i hud og bindevev, bein og ledd. Diseases of the skin,

cellular tissue, bones and organs of movement

disdannelser og sykd. hos nyfødte (0-1 dr). Congenital malformations,

premature birth, birth injury and other infantile

37 10 1 - 11 - -

diseases (0-1 year)

38 907 21 6 934 4 3

Alderdomssvakhet. Senility 39 - - — - -

>elvmord. Suicide 40 - - - - - —

/lord. Homicide 41 2 - - 2 - -

Vutomobilulykker. Motor vehicle accidents 42 - 9 16 21 26 (i

Annen voldsom og unat. død. Other violent and accidental deaths 43 15 58 37 105 68 33

Joppg. og ubest. ang.dodsårsak. Ill-defined and unknown causes 44 196 17 7 219 10 1

Sum døde i alt. Total deaths ----- 1 761 260 149 2144 222 105

Manuskript i Byrået. (Sunnhetstilstanden og me(lisinalforholdene J050). Source: Bureau unpublished manu-

Abridged intern. nomenclature 1938. 2 Age - - exact age. 3 ,lge --- difference between year of death and year of birth.


Principal causes of death.

15-19

år

Years

20-24

år

Years

Alder ---- differansen melloM dødsår og fodselsår 3

25- 29

år

Years

30-39

år

Years

40-49

år

Years

5059 - 60-69

år år

Yevrs Years

70-79

år

Years

4 7Dødsårsaker, sunnhetstilstand.

Causes of death and state of health.

80 - 89

år

Years

90-99

år

Years

100 ar

og over

100

and

over

I alt

Total

Heray. Of which

Bygder

• ---

Rural

districts

Byer

Towns

Pr.

10 000 innb.

Per 10 000

popul.

1950 I 1949

-

-

-

-

-

-

-

- -

_ _ _

- - -

_

-

_

-

1

2 2

1 -

-0.01

-

-

- - - - - - - - - - - 54 44 1_0 0.17 0.a

1 - 1 - 1 - 1. - - - - 28 21 7 0.09 0.0.

9 37 83 130 135 141 117 85 35 1 - 781 489 292 2.39 3.1,

6 16 11 25 29 14 12 9 5 4 - 166 119 47 0.51 0.(Vi

- - - - 1 3 - - - - - 4. 2 2 0.01 0.01

1 - - 2 8 28 29 26 4 - - 102 35 67 0.31 0.31

3

.._

16

-

._

20

-

_.

21

2

__

41

2

_

37

6

_

25

4

_

23

22

_

18

49

_

12

10

_

1

-

_

- '

111

3

279

81

3

206

30 0.34

- 0.01

73 0.85

0,2C

0.09

0.6C

11 14 21 124 359 781 1 103 1 502 850 91 3 4 884 3 089 1 795 14.97 14.74

4 4 6 23 31 64 52 65 44 4 - 317 173 144 0.97 0.89

- 1 1 3 6 8 21 16 - - 57 36 24 0.17 0.22

- 4 2 10 13 31 113 183 106 4 - 469 262 207 1.44 1.36

- 2 2 3 11 8 5 2 - - - 33 11 22 0.10 0.02

4 9 5 16 33 56 69 93 38 5 - 389 249 140 1.19 1.19

2 4 4 1 4 12 15 15 4 1 1 98 69 29 0.30 0.35

3 6 3 20 69 258 731 1 493 1 226 173 2 3 993 2 502 1 491. 12.23 11.84

11 14 20 37 48 41 69 41 23 1 1 360 243 117 1.10 1.16

8 13 12 50 179 461 1 096 1 831 1 464 213 2 5 5 333 3 180 2 153 16.34 15.25

1 1 - 6 14 25 76 275 463 134 2 997 683 314 3.05 3.06

- 1 - 1 2 12 13 47 79 33 1 213 148 65 0.65 0.58

12 6 7 28 50 69 193 584 796 201 4 2 327 1 437 890 7.13 6.97

1 2 1 9 21 48 68 74 44 6 - 326 205 121 1.00 0.84

- 1 2 2 5 7 9 25 22 5 1 168 109 59 0.51 0.49

4 5 1 5 5 7 9 9 5 - - 66 50 16 0.20 0.26

- 1 1 6 16 50 69 1.07 42 5 - 301. 157 144 0.92 0.82

3 3 5 24 29 53 77. 129 94 14 - 469 305 164 1.44 1.45

2 9 11 24 37 91 109 130 94 15 - 529 347 182 1.62 1.57

1 2 4 2 12 23 67 215 238 50 - 616 408 208 1.89 1.89

- 3 5 4 3 - - - - - - 15 12 3 0.05 0.04

- 6 7 26 10 - - - - - 49 38 11 0.15 0.13

1 1 - 4 6 7 7 9 9 2 - 57 38 19 0.17 0.21

2 1 - - - - - - - - 944 689 255 2.89 2.84

- - - - - - 17 290 1 214 739 23 2 283 1 926 357 6.99 7.40

4 13 17 25 60 53 44 23 4 - - 243 150 93 0.74 0.67

- 1 4 2 6 1 1 - - - - 14 8 6 0.04 0.04

4 7 8 8 14 9 6 8 5 - - 122 84 38 0.37 0.39

41 68 52 108 97 90 70 139 183 63 1 1 118 730 388 3.43 3.82

13 22 11 39 62 130 221 323 266 61 - 1 378 1 082 296 4.22 4.13

168f 296 325, 808 1 413 2 613 4 503 7 793 7 434 1 833 41 529 699 19 422 10 277 91.0 90.0

script. (Medical statistical report 1950).

4 Wray 1 kv. i alderen 40-49 clod 1 India av liopper. 5 llerav 1 Inca alder uoppgitt.


Dødsårsaker, sunnhetstilstand. 48

Causes of death and state of health.

Tabell 54. Hoyden på vernepliktige mannskaper i 1937 og 1951.

Stature of conscripts.

Fylker

Counties

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

År

Year

I alt. Total

Bygderi

Rural districts

Tallet på

undersøkte

Number of

conscripts

examined

Middelhøyde,

cm

Average

stature, cm

1937 1951

Byer

Towns

Tallet på

undersøkte

Number of

conscripts

examined

Middelhøyde,

cm

Average

stature, cm

Bygder'

Rural districts

Tallet på

undersøkte

Number of

conscripts

examined

Middelhøyde,

cm

Average

stature, cm

Tallet på

undersøkte

Number of

conscripts

examined

Byer

Towns

Middelhøyde,

cm

Average

stature, cm

1 060 174.19 368 174.65 843 175.94 281 176.69

1 898 174.89 15 174.87 1 190 176.17 8 178.88

- - 1 831 174.95 - - 2 039 177.56

1 499 173.24 49 174.06 1 204 174.63 78 176.42

1 131 173.25 91 175.43 1 100 175.10 62 177.05

998 175.65 281 174.79 777 176.00 205 177.11

788 174.47 286 174.93 670 176.86 252 176.54

880 174.41 314 174.19 618 176.90 212 177.87

488 174.63 110 174.71 381 177.48 112 177.00

530 175.40 208 175.38 409 177.76 233 178.29

1 146 173.21 622 174.27 963 176.22 466 176.81

1 600 173.59 - - 1 456 175.14 - -

- - 772 174.51 - - 685 176.15

772 172.82 - - 729 174.88 20 176.80

1 192 173.39 343 173.43 1 074 176.53 238 177.22

1 158 173.18 513 173.62 972 176.25 335 176.50

832 173.36 15 174.80 716 175.55 60 175.43

1 687 173.08 117 173.25 1 612 175.01 227 176.75

805 171.37 77 173.47 913 174.97 85 177.41

422 168.39 81 171.58 519 171.25 78 173.21

18 886 173.61 6 093 174.48 16 146 175.60 5 676 177.04

Tallet på undersøkte mannskaper med oppgitt høyde prosentvis fordelt

Number of conscripts examined, distributed by stature. Per cent distribution.

Tinder

Under

160 cm

160-164

cm

165-169

cm

170-174

cm

175-179

cm

180-184

cm

185 cm

og over

and more

Sum

Total

Pct. Pct. Pct. Pct. Pet. Pct. Pct. Pct.

Mid d elhøyde,

cm

Average

stature, cm

1900 4.0 12.9 28.0 30.9 18.0 5.4 0.8 100.0 170

1910 2.7 10.1 26.0 32.3 20.4 6.8 1.7 100.0 171

1920 2.6 9.7 24.4 32.6 21.3 7.7 1.7 100.0 171.43

1930 1.5 6.9 20.0 32.2 25.8 10.6 3.0 100.0 172.83

1937 1.1 5.4 17.3 30.8 27.4 13.2 4.8 100.0 173.82

1951 0.5 2.7 11.2 26.1 30.5 20.5 8.5 100.0 175.97

Kilde : N. 0. S. IX. 183. Rekruttering for Hæren 1937 og oppgaver fra Generalkrigskommissæren. Source: O. S. N.

IX. 183. Recruiting statistics 1937 and report from the Conscription Service.

Bygder og ladesteder.


Bygdene fylkesvis

Rural districts

by counties

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5-6 K1.7-8 Kl. 9 Kl. 10

:,

„2,,,,%

:-,. g

A“,

PCS P'''

il, 7

,

43t 't:3

2, 7,

t

,'0a,)

.1 ji,

49

...;3, z,,

,0,1,

00

.

Prip.)

0

0(:)

,c, t

ort'

0 n

C\10

pit,

c=,

00

,,,,0

00

CV C,

+14.2

OF,

,tai •

ri"

I

c; C. c; C

41 LD ci .,. 2, ,, 'a .9 2' on'

Jordbruk og skogbruk.

Agriculture and forestry. ■■11.

Tabell 55. Landarealet etter bruken. Jordbrukstellingen 20. juni 1949.

Land utilization. Census of agriculture June 20, 1949.

Bygdene fylkesvis

Rural districts

by counties

Bygdene. Rural districts

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Dyrket

jord

Cultivated

land

8 123.27

763.00

829.90

812.26

651.72

452.53

477.52

288.57

149.39

196.20

427.29

349.89

267.53

405.26

611.42

637.81

487.16

260.40

55.42

Natureng


innmark

Natural

meadows

in the

inner fields

1 953.90

33.51

68.52

190.37

209.67

67.39

19.98

60.65

17.85

29.98

112.77

189.71

196.86

203.94

103.15

52.84

234.26

111.39

51.06

Seterlokker

og

utslåtter

Outlying

meadows

Produktiv

skog

Productive

forests

Annen

mark

Other

land

Km2 (1 000 dekar). / 000 decares

378.46

0.22

3.59

33.36

77.27

30.23

0.51

13.26

14.98

15.60

6.07

31.15

27.00

19.20

24.30

5.02

31.27

36.22

9.21

Samlet

landareal

Total land

area

74 943.20 223 027.87 308 426.70

2

3

13

7

5

1

5

3

1

1

2

1

4

6

5

4

4

342.49

185.33

684.26

059.50

168.21

386.52

363.76

607.78

789.54

715.20

613.92

185.57

633.08

412.03

325.90

613.51

548.00

308.60

11

16

8

8

4

4

7

13

15

12

12

14

29

20

42

666.82

918.27

451.12

120.85

048.85

354.63

352.74

962.09

782.76

424.88

009.18

164.83

372.06

859.87

002.87

888.67

453.71

193.67

3 806.04

5 005.61

26 171.37

24 119.01

13 767.21

2 239.16

14 078.98

8 752.09

6 814.08

8 686.21

15 193.85

17 841.79

14 633.54

18 010.77

21 024.44

36 254.87

25 4C9.72

46 617.96

Kl. 11 K1.12

0 0

0 0

0 0

rig^-1?)

Ci

0 ,:1 0%3

kn a

Nydyrketl

1939-49

Land

cultivated

since 1939

358.01

5.47

11.76

39.26

29.62

10.25

3.34

11.12

4.94

8.99

32.74

30.98

21.91

29.94

19.03

21.97

38.20

25.45

13.04

Kilde: N. O. S. XI. 40. Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1949 I. Source: O. S. N. XI. 40. Census of agriculture

June 20, 1949 1 .

Fullstendig dyrket og overflatedyrket.

Tabell 56. Brukene etter jordbruksarealet.

Jordbrukstellingen 20. juni 1949.

The number of farms by agricultural land June 20, 1949.

Tilsammen

Bygdene. Rur. districts 103451 28 233 23 556 46 452 80 122 42 526 15 597 4 809 342 37 345 125

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane. . • •

Møre og Romsdal. . • •

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Total

10 958 1 327 540 870 1 810 1 844 1 808 958 44 4 20 163

25 553 3 496 1 088 1 537 2 471 1 854 1 752 1 024 77 12 38 864

5 894 2 295 1 995 4 381 7 138 3 300 1 292 698 113 14 27 120

6 278 1 982 1 323 2 824 5 882 3 434 1 622 677 40 2 24 064

7 133 1 672 1 052 1 877 3 182 2 381 1 092 234 13 18 636

9 911 1 238 538 800 1 532 1 994 1 363 249 12 3 17 640

6 276 1 086 834 1 770 3 716 1 965 374 32 4 16 057

2 625 1 189 1 087 I 778 2 419 732 82 7 9 919

2 715 932 1 293 2 660 4 078 768 42 2 12 490

5 482 1 650 1 111 2 223 5 004 3 027 685 75 2 1 19 260

6 401 2 550 2 221 3 950 6 466 3 243 347 18 25 196

1 310 940 1 034 2 287 4 538 3 363 452 14 13 938

3 929 1 520 1 632 3 501 6 682 3 417 665 45 1 21 392

3 803 1 440 1 188 2 217 4 174 3 359 1 534 304 17 1 18 037

3 108 1 018 926 2 026 3 634 2 392 1 672 420 17 15 213

1 392 2 259 3 109 6 588 9 395 3 409 606 38 2 26 798

459 954 1 512 3 502 6 208 1 732 188 13 14 568

224 685 1 073 1 661 1 793 312 21 1 5 770

K i I de: Se tabell 55. Source: See table 55.

For tidligere Ar se Statistiske Oversikter 1948, tabell 41, side 69. For previous years see Statistical Survey 1948,

table 41, page 69.

4


Jordbruk og skogbruk. 50

Agriculture and forestry.

Tabell 57. Arealet i dekar.

Total farm land by use. Census

,. P. :-'10 49> t Eng til slått

. k'

cs 4,2 :-'-' 4

7,. 1 ''' i:

to Meadows for hay

-

Brukene etter jord-


49-,


Jordbrukstellingen 20. juni 1949.

of agriculture June 20, 1949.

r,:

'''' ,. E

Z'

Tal

5 2

'4 'Z' rt %t c z

o

Z

û', ''..' ..., ô 'Z'

p.. ?Pil = ,

. 3'

4.. .., c) --, , ,Z,

,,t .'it' L,"i-,4, ‘g 1 ,,,

'4;75''31 ,,,, -, g.,

.g1 '?,

__, ,..2 ,,, .7, _. -- r,:$ .r.

z


'z' I) -E '8 rt r-

E., .,.,

--- '')

4 "' 7,2''a

o z,

"c'''

-4,. z, a ..,.;

f-,' rSq''.gg.

w iz, 14 Z, ,-, E.,

c4',,' ''Z, i" ,c'..) ,-=`:i' '77> ,,..,

.,,,

4 ô 41,2 '81:1-, z -' ,e,

5

c.,

g -

,,,' t,

.,

Z -. oZ

•-. P--

,,,,, , ,

,,,,,, ,1

+.

t.172,

P8 4

4 P4

Z

* ,',, `'

E;

Fi) 8

g

rZ,,'

(4), ,, 4 t ,-,

, t -' .4 1

Jordbruk og skogbruk.

Agriculture and forestry.

1,S

''' Z

'c -4 ,--i , 'Z'

g 1

-a,r.',

, . ``

. ) *,`, -' '''

Ci


a v.

co

:t PV, 0,

- cc,'', -r,'

,4.r,',0

"

,-,; P3')

ô

660 624 753 455 10 455 631 8 123 272 36 042 885 24 030 431 70 528 947 3 295 129 358 009

- - - - 25 713 16 910 42 623 7 318 - Kl. 0

229 69 87 600 84 538 506 637 267 678 861 915 25 613 3 022 » 1

1 111 369 104 484 87 831 337 462 155 379 597 325 48 240 5 285 » 2

2 976 1 196 186 924 144 859 424 167 455 365 1 066 456 107 349 11 927 » 3

17 495 9 694 707 761 534 625 1 790 567 1 711 341 4 209 669 342 581 39 416 » 4

49 775 37 827 1 334 715 988 251 4 347 879 4 484 235 10 166 829 620 008 69 458 » 5

67 983 62 666 1 319 638 966 513 4 768 612 4 162 443 10 250 693 543 101 61 324 » 6

110 232 118 486 1 796 007 1 306 811 6 480 775 5 027 970 13 304 752 639 258 72 541 » 7

86 547 88 216 1 165 903 885 574 4 363 128 2 815 358 8 344 389 343 810 32 625 » 8

189 224 200 413 2 139 156 1 754 249 7 678 257 3 736 723 13 554 136 409 969 39 583 » 9

116 929 179 468 1 348 677 1 152 325 4 216 133 987 634 6 552 444 176 229 18 153 » 10

15 763 42 861 215 822 176 647 899 613 181 823 1 297 258 25 710 4 300 » 11

2 360 12 190 48 944 41 049 203 942 27 572 280 458 5 943 375 » 12

table 42, page 69.

Jordbrukstellingen 20. juni 1949.

agriculture June 20, 1949.

Sauer Geiter Svin

i alt

Sheep Goats

Swine

1

Derav Tallet

avlssvin a

p- over pelsdyr-

4 nindr. gårder

Of which _Number

breeding of fur_

pigs animal

over 4 farms