1 1 4 6

soap.plansystem.dk

1 1 4 6

L O K A L P L A N

N R .

Boligområde ved Lindeparken, Ny Nørup

V E J L E K O M M U N E

GIVE

Ny Nørup

EGTVED

1 1 4 6

JELLING

VEJLE

BØRKOP

Endeligt vedtaget den 06.03.2013

Offentligt bekendtgjort den 12.03.2013


2 LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE


L O K A L P L A N N R . 1 1 4 6

Boligområde ved Lindeparken, Ny Nørup

Dyrehavevej

5

3

2

1

9

11

13

15

Skovtoften

5A

33B

33C

Vesterløkke

32

13

11

9

7

2

4

6

LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

6

8

3 4

2

1

16

14B

14A

12

10

3E

16A

4

2

1

6

3

16

5

7

10

3

14

12

!

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !

30

33A

28

26

31

29

20A

24

18

22 20C 20B

27 25

10 8 6

1 3A

25A

23 21

19A

17 15 13 11 7

Tørskindvej

Lindeparken

16

18

Billundvej

9

18 16 14

20 4

22 2426

28

Nybovej

Oversigtskort med lokalplanens afgrænsning.

4

5

2

2

3

37

39

1

Nybovej

35

41

1

1:50.000

Bredstenvej

3

1:5.000

5

L O K A L P L A N O M R Å D E T

Signaturforklaring:

Lokalplanens afgrænsning

Matrikelskel (kortet kan ikke

bruges til opmåling)

Eksisterende bebyggelse med

husnumre

LOKALPLANOMRÅDET

3


I N D H O L D

side

6 REDEGØRELSE

6 Baggrund og formål

7 Eksisterende forhold

7 Lokalplanens indhold

7 Anvendelse

7 Udstykning og bebyggelse

7 Vej-, sti- og parkeringsforhold

7 Ubebyggede arealer

8 Forhold til anden planlægning og lovgivning

8 Naturbeskyttelsesloven

8 Museumsloven

8 Landbrugsloven og jordbrugsmæssige arealinteresser

8 Kommuneplan 2009-2021

8 Strukturplan

10 Servitutter

10 Arkitekturpolitik

10 Bæredygtighed, sundhed og trivsel

10 Tilgængelighed

10 Forsyning og spildevand

10 Miljøforhold

11 Miljøscreening af lokalplanforslaget

13 BESTEMMELSER

13 § 1 Formål

13 § 2 Område og zonestatus

13 § 3 Anvendelse

14 § 4 Udstykning

14 § 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

15 § 6 Miljøforhold

15 § 7 Bebyggelsens omfang og placering

15 § 8 Bebyggelsens udseende

16 § 9 Ubebyggede arealer

17 § 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse

17 § 11 Tilladelse fra andre myndigheder

17 § 12 Grundejerforening

18 § 13 Lokalplanens retsvirkninger

4 LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

KORTBILAG

1. Matrikler

2. Eksisterende forhold

3. 3a og 3b Fremtidige forhold

Illustrationer er udarbejdet af Vejle kommune samt Hvenegaard & Jens Bo Landinspektører A/S


LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

Forord

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en

lokalplan.

Det er planloven, der bestemmer, hvornår der

skal udarbejdes en lokalplan. Ændringer i området,

hvor lokalplanen gælder, skal overholde

lokalplanen.

Lokalplaner er en ”lokal lov” og kan regulere:

- Anvendelse af arealer og bygninger

- Vej- og stiforhold

- Bebyggelsens placering og omfang

- Landskabsforhold og beplantninger

- Afskærmning mod støj

- Oprettelse af grundejerforeninger

- Bevaring af bebyggelse og nedrivning

- Friholdelse for bebyggelse

- Krav om lavenergibebyggelse

- Ændring i terræn

- Plantevalg

- Arkitektur

Lokalplanen består af en redegørelse, bestemmelser

og kortbilag. Redegørelsen beskriver området,

som det er og byrådets ønsker for udviklingen i

området. Bestemmelserne fastlægger i detaljer,

hvad der gælder i området, og er juridisk bindende.

Kortbilagene understøtter både redegørelse og

bestemmelser.

F O R O R D

Lokalplanforløb

31.10.2012 Vedtagelse af forslag i Byrådet

14-11-2012 - 09-01-2013 Offentlig høring

06.03.2013 Endelig vedtagelse i Byrådet

12.03.2013 Offentliggørelse

FORORD

5


Redegørelse

R E D E G Ø R E L S E

BAGGRUND OG FORMÅL

Ejerne af Nørup Planteskole ønsker, som led i en

gradvis nedtrapning af planteskolens aktiviteter,

at skabe mulighed for udstykning til boliger fra

den hidtidige planteskoles arealer. Nørup Planteskole

har i en menneskealder udgjort et markant

landskabeligt element som overgang mellem

byen og det åbne land. Det er tanken på sigt at

omdanne planteskolens samlede arealer til et grønt

boligområde, der tager afsæt i de landskabelige

kvaliteter, som de mange års planteskoledrift har

tilført området.

Ny Nørup og byens udviklingspotentiale har altid

været påvirket af den gennemskærende hovedlandevej

mellem Vejle og Billund. Vejen har været

en betydelig barriere både som følge af stigningen

af pendlertrafik, men også som følge af en stigning

i den tunge trafik mellem Vejle og Vandel/

Billund. Med åbning af omfartsvejen syd om byen

opstår en helt ny situation. Den overvejende del

af både pendlere og tung trafik vil forsvinde. Det

vil medføre en radikal ændring af byens indre

liv. Det vurderes, at Ny Nørup med sin centrale

beliggenhed mellem både Vejle og Billunds mange

arbejdspladser, samt de nærliggende naturområder

mod både syd og nord, vil kunne tiltrække nye

beboere til byen.

6 LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

Det er lokalplanens overordnede mål at sikre, at

udstykning og bebyggelse sker i overensstemmelse

med principperne i den helhedsplan, der

ligger til grund for det samlede områdes omdannelse

fra planteskoledrift til boligområde. Såvel

helhedsplan som lokalplan tager udgangspunkt

i områdets eksisterende markante beplantning,

som overordnet set domineres af de plantebælter,

der gennem tiden har skabt den nødvendige

læ for planteskolens drift. Områdets fortløbende

lokalplanlægning og realisering skal følge helhedsplanens

principper. Derved sikres, at det samlede

planteskoleareal i løbet af en årrække vil komme

til at fremstå som et harmonisk og veldisponeret

boligområde med en karakteristik beplantning i

form af de lægivende planteskolehegn.

I Kommuneplan 2009-2021 Mål og Rammer for

Vejle Kommune er området udlagt til boligformål,

i form af lav boligbebyggelse og kollektive

anlæg som for eksempel offentlige og private

institutioner.

Ny Nørup. Planteskolens læbælter markerer sig som karakteristiske striber i landskabet.

ABC ©.


LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

EKSISTERENDE FORHOLD

Lokalplanområdet ligger i det nordøstlige hjørne

af Ny Nørup for enden af den offentlige vej Lindeparken.

Mod vest afgrænses området af boliger

og Ny Nørups ene offentlige daginstitution. Syd

for området ligger et boligområde og byens centrale

vejkryds. Mod nord afgrænses området af

et skrånende areal med over 10 meters højdeforskel,

som afsluttes i et lavtliggende område med

høj naturværdi, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens

§3. Den østlige afgrænsning er

planteskolens dyrkningsarealer, som også på sigt

tænkes omdannet til boligområde. Se kortbilag 2

bagerst i lokalplanen.

Lokalplanområdet omfatter det nordvestlige hjørne

af matr. nr. 4a Engelsholm Hgd. Nørup, og er ca.

2,5 ha (25.000 m²). Lokalplanens afgrænsning er

vist på kortbilag 1. Området ligger i dag i landzone

og overføres med lokalplanen til byzone.

Lokalplanområdet har hidtil været anvendt som

en del af planteskolens drift. Arealet falder terrænmæssigt

fra adgangsvejen Lindeparken (kote

85) omtrent et par meter til den midterste, laveste

del af området (kote 83), hvorefter det igen stiger

let mod nord og flader ud (i kote 84).

Adgangsvejen Lindeparken er anlagt med asfalt

helt frem til og med lokalplanområdet.

LOKALPLANENS INDHOLD

Anvendelse

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til

boligformål, som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanområdet ligger i dag i landzone,

og det overføres til byzone med denne lokalplans

endelige vedtagelse.

Udstykning og bebyggelse

Det fremtidige boligområde er karakteriseret af

en eksisterende beplantning i form af to nord/sydgående

læbælter og af den centrale grønne boulevard,

som vil udgøre områdets interne boligvej,

samt de fælles nære rekreative opholdsarealer.

Se kortbilag 3.

Udstykning af parceller skal følge udstykningsplanens

principper på kortbilag 3a eller 3b. Grundene

R E D E G Ø R E L S E

i området kan udstykkes i størrelser varierende

mellem 400 og 1800 m². Bebyggelse må opføres

i op til 2 etager med en maksimumhøjde på 8,5

m. Bebyggelsesprocenten må ikke blive større

end 30 for åben-lav, 40 for tæt-lav. På grunde til

åben-lav bebyggelse må det samlede bebyggede

areal dog maksimalt være 400 m².

Vej-, sti- og parkeringsforhold

Vejadgang til området sker fra boligområdet Lindeparken.

Boligvejen etableres som en del af den

gennemgående grønne boulevard med overkørsler

til de grunde, der ikke får direkte adgang til

boligvejen. Se kortbilag 3. Som forudsætning for

igangsætning af udstykning skal der udfærdiges

et samlet vej- og byggemodningsprojekt, som

fastlægger blandt andet vejprofil, udformning af

det grønne fællesareal, samt fordelingen af overkørsler

til grunde. Disse skal anlægges enkeltvis

og placeres i nordligt skel i maksimalt 4 meters

bredde. Der skal på den enkelte grund sikres

areal til 2 parkeringspladser pr. bolig. På tværs

af området skal der anlægges en sti, som på sigt

vil komme til at indgå i det samlede boligområdes

overordnede stinet.

Ubebyggede arealer

De nord/syd-gående læbælter vil udgøre et vigtigt

element i området og skal friholdes for havebeplantning

og fastholdes i en højde på 3 til 5 meter.

Bevaring af læbælternes højde og karakter sikres

med krav om servitut.

Lokalplanen regulerer de øst/vest-gående hegn

mellem grundene, der skal etableres som bøgehække

i en maksimal højde på 1,80 meter.

I den grønne kile midt i området kan der etableres

danske hjemmehørende træer og buske, som

enkeltstående eller i mindre grupper.

REDEGØRELSE

7


R E D E G Ø R E L S E

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG

LOVGIVNING

Naturbeskyttelsesloven

Skovbyggelinje:

Skovbyggelinjens formål er at sikre skovens

landskabelige værdier. Skovbyggelinjen regnes

300 meter fra skovbrynet, og inden for denne

afstand er der forbud mod at bygge. Naturstyrelsen

Odense kan ophæve skovbyggelinjen, mens

Kommunen kan dispensere fra linjen. Lokalplanområdets

nordvestlige hjørne er i dag omfattet

af skovbyggelinje, som forudsættes reduceret.

Museumsloven

Jordfaste fortidsminder som bo- og gravpladser,

kulturlag og lignende er omfattet af museumslovens

kapitel 8.

Der er i området omkring NyNørup registreret

adskillige jernalderbebyggelser inden for en

afstand af fåhundrede meter fra lokalplanområde

1146. Vejle Museum anbefaler derfor, at derforetages

en arkæologisk forundersøgelse forud for

byggemodning af detlokalplanbelagte område,

med henblik på at fastslå behovet for en egentligarkæologisk

undersøgelse.Diger er beskyttet

efter museumslovens § 29a. Det betyder, at der

ikke må ændres i digets tilstand, og at diget ikke

må fjernes. Diget må ikke beskadiges eller beplantes

eller gentilplantes, før der er givet dispensation

fra kommunen.

Lokalplanområdets nordlige grænse er en del af

8 LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

et registreret dige. Digets nuværende tilstand

ændres ikke i forbindelse med realiseringen af

lokalplanen.

Landbrugsloven og jordbrugsmæssige arealinteresser

De hidtidige planteskolearealer er omfattet af

landbrugspligt. I forbindelse med udstykning af

lokalplanområdet ophæves landbrugspligten efter

landbrugslovens regler.

Når landbrugsjord skal overgå til bymæssige

formål, skal det sikres, at forbruget af landbrugsjord

ikke bliver større end nødvendigt, og der skal

sikres en passende afstand mellem eksisterende

landbrug og ny bebyggelse, så miljøkonflikter så

vidt muligt undgås.Det er undersøgt, om der i nærheden

af lokalplanområdet er registreret landbrug

med erhvervsmæssigt dyrehold. Der er mere end

500 meter til nærmeste landbrugsejendom med

erhvervsmæssigt dyrehold.

Lokalplanen dækker et område på ca. 2,5 ha.

Sammenholdes lokalplanområdets areal med

antallet af boliger, der kan etableres inden for

lokalplanområdet, er der tale om et acceptabelt

arealforbrug, hvor forbruget af landbrugsjord ikke

bliver større end nødvendigt.

Kommuneplan 2009-2021

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan

2009-2021, som udlægger området til

byudvikling/boligbyggeri. Den sydlige del af lokalplanområdet

ligger inden for kommuneplanens

rammeområde 17.B.7, og den nordlige del ligger

i rammeområde 17.B.9. Begge områder muliggør

lokalplanlægning for åben-lav og tæt-lav boligbyggeri

med en bebyggelsesprocent på maksimalt 30

for åben-lav, 40 for tæt-lav, et maksimalt etageantal

på 2 og en maksimal byggehøjde på 8½ meter.

Strukturplan

Lokalplanen er etape 1 af en større boligudbygning,

som følger de principper, der er skitseret i

helhedsplan for planteskolens arealer.


LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

Helhedsplan for området ved

Nørup Planteskole.

Den røde linje angiver lokalplanområdet

og er første led i

et muligt udstykningsprincip.

Landskabet nord for lokalplanområdet.

R E D E G Ø R E L S E

REDEGØRELSE

9


R E D E G Ø R E L S E

Servitutter

Gennem lokalplanområdet løber der to sæt kloakledninger,

som er sikret med beskyttelsesbælter

i to tinglysninger. Se kortbilag 2. Begge sæt kloakledninger

er indarbejdet i udstykningsplanen,

og området vil således kunne bebygges, uden at

der opstår konflikt med de tinglyste ledninger.

I forbindelse med forberedelserne til områdets

byggemodning vil det blive undersøgt, om de eksisterende

ledninger skal benyttes eller eventuelt

omlægges. Der er ikke tinglyst andre servitutter

med betydning for lokalplanen.

Arkitekturpolitik

Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens

retningslinjer. Det er arkitekturpolitikkens mål at

sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende

forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele.

Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal

tilføre området en højere arkitektonisk kvalitet.

I denne lokalplan vil det særligt karaktergivende

for området være beplantningen.

Bæredygtighed, sundhed og trivsel

Vejle Kommune har i Kommuneplan 2009-2021

opstillet mål for bæredygtighed, sundhed og trivsel.

Vejle Kommunes indsats består i at medvirke

til, at væksten i boliger og erhverv placeres, så

der bliver de bedste muligheder for at benytte

kollektiv trafik og cykeltrafik. Muligheden for den

daglige motion skal også fremmes.

Det grønne islæt bør være et grundlæggende

princip for nye boligområder og omdannelse af

ældre byområder, da grønt i lokalmiljøet har en

positiv effekt på menneskers helbred.

Med denne lokalplan gøres en udbygning af stinettet

Ny Nørup mulig. Derved forbedres mulighederne

for at både børn og voksnes daglige, lokale

transport kan ske til fods og på cykel. Samtidig

forbedres mulighederne for at dyrke motion i

fritiden.

Tilgængelighed

Vejle Kommunes handicappolitik 2009 har til

formål at skabe rammerne om et dynamisk og

forpligtende samarbejde for at sikre ”Et Vejle

med plads til alle”. Kommunens handicapplan

2008-2013 sætter fokus på hvilke mål og hand-

10 LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

linger, der er vigtige inden for handicapområdet.

Et vigtigt mål er kommunens ansvar for at sikre

den fysiske tilgængelighed på gader og veje, til

bygninger, fritidstilbud og mange andre steder,

hvor også handicappede borgere bør kunne færdes

uden hindringer.

I denne lokalplan forudsættes byggemodningen

udført efter kommunens almindelige standarder

for vej- og stibyggeri.

Forsyning og spildevand

Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan

udlagt til forsyning fra et alment

vandværk.

Vejle Kommune varmeplanlægger løbende. Planlægningen

sker ved, at kommunen godkender

projektforslag for kollektiv varmeforsyning. Projektforslaget

godkendes, hvis det er den bedste

samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige,

måde at varmeforsyne ejendommene i området

på. Der kan være godkendt et projektforslag for

kollektiv varmeforsyning i lokalplanområdet.

Da lokalplanområdet ikke er omfattet af kommunens

spildevandsplan, skal der udarbejdes et

tillæg til spildevandsplanen.

Miljøforhold

Området er undtaget fra områdeklassificeringen,

jævnfør Jordforureningsloven.

Inden for lokalplanområdet og tilstødende områder

skal Miljøstyrelsens gældende vejledende grænseværdier

for støj overholdes. Støjgrænserne

fastsættes ud fra områdets anvendelse og de

rammer, der er bestemt for området.

Lokalplanområdet ligger inden for et større område

med drikkevandsinteresser. En eksisterende

boring på planteskolens arealer har hidtil været

benyttet til vanding, men er ikke tiltænkt at skulle

forsyne boliger med drikkevand.

I forbindelse med afledning af overfladevand bør

det undersøges, om der er rester af sprøjtemidler

fra gartneriet før afledning eller nedsivning.


LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

MILJØSCREENING AF

LOKALPLANFORSLAGET

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering

af planer og programmer gennemført

en screening for, om lokalplanens påvirkning af

miljøet har en karakter og et omfang, der kræver,

at der gennemføres en miljøvurdering.

Lokalplanen er blevet screenet i forhold til den

biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers

sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft,

klimatiske faktorer, materielle goder, landskab,

kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og

arkæologisk arv.

Planens karakteristika

Lokalplanen er den nederste plan i planhierakiet

og har direkte retsvirkning for borgerne. Den har

derfor ikke indflydelse på andre planer.

Da området vil omfatte et begrænset antal parcelhusgrunde,

vurderes påvirkningen derfra som

beskeden og ikke væsentlig.

Kendetegnet ved indvirkning og det område der

bliver berørt

Der vil på Lindeparken være en øget mængde trafik

til de nye boliger i lokalplanområdet. Omfanget vil

være beskedent og typisk udgøre flere trafikanter

i tidlige morgentimer og sene eftermiddagstimer.

Indvirkningerne vurderes at have begrænset

omfang.

I betragtning af lokalplanområdets omfang, samt

antallet af grunde der udstykkes, vurderes planen

samlet set ikke at påvirke miljøet væsentligt.

Bymønster og kulturmiljø

Området har været benyttet til planteskole, og

der er flere læbælter på stedet. Udstykningen er

udarbejdet med henblik på at de bevares i videst

muligt omfang.

Formålet med lokalplanen er i overensstemmelse

med kommuneplan 2009-2021 Mål og Rammer

for Vejle Kommune, hvor arealet er udlagt til

boligområde. Udstykningen på arealet vurderes

som mindre væsentlig i den samlede bystruktur.

Lokalplanområdet udgør et mindre areal på kanten

af den eksisterende bystruktur.

Afgrænsningen mellem by og landskab markeres

af et eksisterende læbælte, hvorfor overgangen

fremstår naturligt sløret.

R E D E G Ø R E L S E

Miljø (vand, støj, luft, klima, jordbund)

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at

kobber, zink, andre metaller og materialer kun

kan anvendes, hvis det afstrømmende vand fra

facade, tage og belægninger, som tilledes kloaksystemet,

ikke indeholder koncentrationer, der

kan medføre problematiske mængder i vandløb,

søer eller havet.

I forbindelse med afledning af overfladevand bør

det undersøges, om der er rester af sprøjtemidler

fra gartneriet før afledning/nedsivning.

Det vurderes, at støjen fra planteskolen begrænser

sig til ganske få ugentlige transporter af lastbiler

på Lindeparken til den bagvedliggende hal. Der

anvendes eltruck i forbindelse med af- og pålæsning,

og planterne køres ind i en hal med det

samme, hvorved støjen begrænses.

På arealerne langs området køres der indimellem

med traktor. Det vurderes, at omfanget

udgør en forventet og ubetydelig mængde som

på almindelige landzonearealer, der grænser op

til boligområder.

Der vil på Lindeparken være en øget mængde trafik

til de nye boliger i lokalplanområdet. Omfanget vil

være beskedent og typisk udgøre flere trafikanter

i tidlige morgentimer og sene eftermiddagstimer.

Indvirkningerne vurderes at have begrænset

omfang.

Natur

Der er i området omkring Ny Nørup registreret

adskillige jernalderbebyggelser inden for en

afstand af få hundrede meter fra lokalplanområde

1146. Vejle Museum anbefaler derfor, at der foretages

en arkæologisk forundersøgelse forud for

byggemodning af det lokalplanbelagte område,

med henblik på at fastslå behovet for en egentlig

arkæologisk undersøgelse.

Der er i områdets nordlige del et jorddige, der er

omfattet af museumslovens § 29. Uanset lokalplanens

bestemmelser må der ikke foretages

ændringer af de eksisterende lovlige forhold, før

der er givet tilladelse fra Vejle Museum til ændring

af sten- og jorddiger efter museumsloven § 29.

Jorddiget bevares i lokalplanforslagets udstykningsplan.

Det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet er

omfattet af skovbyggelinje. Skovbyggelinjen forudsættes

reduceret, så lokalplanområdet ikke er

omfattet af skovbyggelinje.

Lokalplanen vurderes ikke at have en væsentlig

indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens

§ 3, stk. 1, nr. 3 og er derfor ikke

miljøvurderet.

REDEGØRELSE

11


Bestemmelser

B E S T E M M E L S E R

12 LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

Lokalplan nr. 1146

Boligområde ved Lindeparken, Ny Nørup

Efter lov om planlægning (LBK nr. 937 af 24. september 2009 med senere

ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Formål

§ 1 Formål

Lokalplanens formål er:

- at sikre, at udstykning og bebyggelse sker i overensstemmelse med

principperne for helhedsplanen for det samlede planteskoleområde,

- at bevare to eksisterende læbælter i området som markante landskabselementer

stående i det fælles friareal,

- at sikre, at der ikke sker yderligere udstykning,

- at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer

bebyggelsens omfang og placering,

- at fastlægge områdets anvendelse til boligformål og rekreative

formål,og

- at overføre arealet fra landzone til byzone.

§ 2 Område og zonestatus

§ 2 Område og zonestatus

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter

en del af matr. nr. 4a Engelsholm Hgd., Nørup. Lokalplanen omfatter

også alle parceller, der efter den 1.9.2012 udstykkes fra den nævnte

ejendom.

2.2 Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone ved Byrådets

offentlige bekendtgørelse af lokalplanen.

§ 3 Anvendelse

§ 3 Anvendelse

3.1 Lokalplanens område må anvendes til udstykning af grunde til helårsbeboelse,

herunder åben- og tæt-lav bebyggelse, med tilhørende

fælles friareal, i princippet som vist på kortbilag 3a eller 3b.

3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin

og tekniske anlæg primært til områdets forsyning.


LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

§ 4 Udstykning

§ 4 Udstykning

4.1 Udstykning må kun ske efter principperne på kortbilag 3a eller 3b.

4.2 Grunde til åben-lav skal minimum være 900 m².

4.3 Grunde til tæt-lav skal minimum være 400 m².

4.4 Andel af veje og fælles friarealer kan ikke medregnes i mindstegrundstørrelsen.

4.5 Ved udstykning af grunde til tæt-lav byggeri skal det sikres, at den

enkelte grund får adgang til boligvejen.

4.6 Der kan ikke ske yderligere udstykning.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1 Vejadgang skal ske fra Lindeparken som vist på kortbilag 3a og 3b.

5.2 Boligvej, vendeplads og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag

3a og 3b.

5.3 Boligvejen udlægges i en bredde på 8,0 meter med en kørebanebredde

på minimum 5,5 meter.

5.4 Vendeplads skal etableres og anlægges på 12 x 14 meter eller en

radius på 7 meter for enden af vejen.

5.5 Grunde øst for boligvejen, der ikke har skel direkte til vejen, skal have

overkørsel over det grønne fællesareal. Den skal anlægges, så den

flugter med nordligt skel, i maksimum 4 meters bredde, som vist på

kortbilag 3a.

5.6 Stier anlægges i en bredde på minimum 2,0 meter i grus, stenmel

eller anden permeabel belægning.

5.7 Der skal udlægges 2 p-pladser på den enkelte ejendom.

5.8 Ved vej- og stitilslutninger og i kurver skal der ved tinglysning sikres

de nødvendige oversigtsarealer, jævnfør gældende vejregler.

5.9 Projekt for veje, vendepladser og stier skal sendes til godkendelse hos

Vejle Kommune.

B E S T E M M E L S E R

BESTEMMELSER

13


B E S T E M M E L S E R

14 LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

§ 6 Miljøforhold

§ 6 Miljøforhold

6.1 Kobber, zink, andre metaller og materialer kan kun anvendes, hvis

det afstrømmende vand fra facade, tage og belægninger, som tilledes

kloaksystemet, ikke indeholder koncentrationer, der kan medføre

problematiske koncentrationer i vandløb, søer eller havet.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1 Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for

åben-lav og 40 for tæt-lav.

7.2 På åben-lav grunde må der dog maksimalt opføres 400 m² bebyggelse,

alle bygninger inklusiv.

7.3 Andel i fælles friarealer og privat fællesvej kan ikke medregnes ved

beregning af bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom.

7.4 Bebyggelse må opføres i maksimum 2 etager.

7.5 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet

mere end 8,5 meter over niveauplan.

7.6 Åben-lav bebyggelsen, herunder skure, garager, carporte og udhusemå

ikke placeres nærmere vejskel end 2,5 meter.

7.7 Tæt-lav bebyggelsen skal opføres efter en samlet plan, der sikrer at

bebyggelsen tilpasses terræn. Planen skal godkendes af Vejle Kommune.

7.8 Hævet opholdsareal, herunder tagterrasse, skal placeres minimum

2,5 meter fra skel. Tagterrasse betragtes som en selvstændig etage.

§ 8 Bebyggelsens udseende

§ 8 Bebyggelsens udseende

8.1 Ydervægge skal være blank, vandskuret eller pudset teglstensmurværk,

træ eller beton. Mindre partier kan udføres i andre materialer.

8.2 Der må opføres træhuse.

8.3 Tage må udføres med taghældning op til 45°.

8.4 Tage må beklædes med tagpap, tagsten, forpatineret zink, skifer eller

sedum. Udføres tage med tagpap, skal det ved hældninger på 6° eller

mere udføres som tagpap på listedækning.


LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

8.5 Tagmaterialer må ikke være reflekterende eller blændende og må

højst have glanstrin 30. Vinduer, solfangere, solceller og lignende er

undtaget.

8.6 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er

synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en

diameter på 1 meter.

8.7 Solfangere/solceller på tage og facader må integreres i byggeriet eller

opsættes på friarealer uden gene for naboerne.

8.8 Zink må anvendes, hvis det er forpatineret.

§ 9 Ubebyggede arealer

§ 9 Ubebyggede arealer

9.1 Områdets to gennemgående læbælter skal bevares, dog med mulighed

for gennembrud ved overkørsler til grunde samt ved stiføringer, som

vist på kortbilag 3a og 3b.

9.2 Læbælterne skal stå i fællesareal og bevares og plejes med en højde

på 3-5 meter og i overensstemmelse med servitutten, der nævnes i

§ 10.

9.3 Det centrale grønne friareal skal henligge med græs. Der kan dog

etableres mindre grupper af træer og buske på arealet.

9.4 Det fælles friareal kan anvendes til regnvandsnedsivning i form af for

eksempel faskiner, vadier, infiltrationsbrønde og eller indarbejdes i

lokalplanområdets samlede oversvømmleseskapacitet ved ekstreme

vandmængder (skybrud).

9.5 Belysning af veje og stier og andre færdselsarealer skal udføres som

parkbelysning med en lyspunktshøjde på maksimum 3,5 meter som

afskærmet og ikke blændende skot- eller pullertbelysning.

9.6 De ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anvendes til

oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med

en totalvægt over 3500 kg samt både.

9.7 Der må ikke terrænreguleres med mere end +/- 0,5 meter i forhold

til eksisterende terræn, ikke nærmere skel end 0,5 meter, og ikke

stejlere end med hældning på 1:1,5 meter. Undtaget er vejanlæg.

9.8 Der må uanset størrelse og udformning ikke opsættes husstandsmøller/minimøller.

9.9 Alle hegn i skel må kun etableres som bøgehæk i maksimum 1,8 meters

højde. Hække mod vej, sti og fællesarealer skal placeres mindst 0,5

meter fra skel.

B E S T E M M E L S E R

BESTEMMELSER

15


B E S T E M M E L S E R

16 LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

§ 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse

§ 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse

10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret: parkeringsarealer

og stier som nævnt i §5, fælles og friarealer som nævnt i §9.

10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet

offentlig kloakanlæg.

10.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er tinglyst en servitut,

der sikrer, at læbælterne bevares. Servitutten skal godkendes af Vejle

Kommune.

§ 11 Tilladelse fra andre myndigheder

§ 11 Tilladelse fra andre myndigheder

11.1 Skovbyggelinjen forudsættes ophævet inden for lokalplanens område.

§ 12 Grundejerforening

§ 12 Grundejerforening

12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige

ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet.

12.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når mindst 50 % af et delområde

er bebygget. Det er grundejernes pligt at indkalde og vedtage de

vedtægter, der er nødvendige for foreningen.

12.3 Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af fælles

fri- og opholdsarealer, private fællesveje, stier, belysning, beplantning

samt, efter anvisning fra vandløbsmyndigheden, eventuelle private

vandløb, herunder dræn.

12.4 Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet sammenlægges med

eksisterende grundejerforeninger i de tilstødende områder.

12.5 Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage grundejere

fra tilgrænsende områder.

12.6 Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal godkendes

af Byrådet.

12.7 De fælles friarealer tilskødes grundejerforeningen, når den er oprettet.

12.8 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de i § 9 nævnte fællesarealer

og de i § 5 nævnte vej- og stianlæg, når områdets udstykker

stiller krav herom.


LOKALPLAN NR. 1146

VEJLE KOMMUNE

§ 13 Lokalplanens retsvirkninger

§ 13 Lokalplanens retsvirkninger

13.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan

må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge § 18 i Lov om

planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse

med planens bestemmelser.

13.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som

hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de

anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

13.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af

lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med

principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan

kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

13.4 Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det vil være af væsentlig

betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

B E S T E M M E L S E R

BESTEMMELSER

17


Teknik & Miljø - Plan

Kirketorvet 22 - 7100 Vejle - Tlf.: 76 81 00 00 - Fax: 76 81 00 01

E-post: plan@vejle.dk - Internet: www.vejle.dk

Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 11-14, torsdag kl. 11-17, fredag kl. 11-14


Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1146

Lokalplan nr. 1146 Boligområde ved Lindeparken, Ny Nørup er den 6. marts

2013 vedtaget af Vejle Byråd.

Byrådet vedtog samtidig, at indsigerne orienteres om byrådets behandling af

indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til disse. Er du kommet

med indsigelser til planen, er Teknik & Miljøs bemærkninger, der er vedtaget af

byrådet, vedlagt.

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer:

§ 8.2 Der må opføres træhuse.

§ 8.7 Solfangere/solceller på tage og facader må integreres i byggeriet

eller opsættes på friarealer uden gene for naboerne.

Lokalplanen kan ses på kommunens hjemmeside: www.vejle.dk/afgoerelser,

eller lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. ved henvendelse til e-mail:

servicecenter@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

./. Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af annoncen for offentliggørelse

af lokalplanen, der offentliggøres den 12.03.2013 på kommunens hjemmeside. I

annoncen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planen.

Venlig hilsen

Helene Krusborg

Arkitekt maa

Teknik & Miljø · Plan

Kirketorvet 22 · 7100 Vejle

plan@vejle.dk · www.vejle.dk/planer

Åbningstider: Mandag-onsdag kl.11-14, torsdag kl.11-17, fredag kl. 11-14

12. marts 2013

Side: 1/1

Kontaktperson:

Helene Krusborg

Lokaltlf.: 76 81 22 64

E-post:

hekru@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22

7100 Vejle


Annoncering på www.vejle.dk d. 12.03.2013

Lokalplan nr. 1146

Boligområde ved Lindeparken, Ny Nørup

Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan

Byrådet har d. 06.03.2013 vedtaget lokalplan nr. 1146

Formålet med lokalplanen er, at skabe mulighed for udstykning til boliger i form af åben- eller tætlav

bebyggelse.

Lokalplanen er bindende

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen d. 12.03.2013, må der ikke retligt eller faktisk

etableres forhold i strid med planen.

Her kan du også se planen/planerne

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og

Jelling. Lokalplanen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen sendes til

plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle inden for 4 uger efter

offentliggørelsen. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med

kommunens bemærkninger. Klagegebyr se www.nmkn.dk. Frist for indbringelse for domstolene er

6 måneder.

More magazines by this user
Similar magazines