Statistisk årbok 1975 - SSB

ssb.no

Statistisk årbok 1975 - SSB

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281

STATISTISK ÅRBOK

1975

94. ÅRGANG

STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY

1975

94th Issue

STATISTISK SENTRALBYRÅ

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OSLO 1975

ISBN 82-537-0501-8


Standardtegn

Tall kan ikke forekomme

Oppgave mangler

Oppgave mangler foreløpig

Tall kan ikke offentliggjøres

Null

Mindre enn en halv av den

brukte enhet

Foreløpig tall

Brudd i den loddrette

serie

Brudd i den vannrette

serie

Explanation of Symbols

Category not applicable

Data not available

Data not yet available

: Not for publication

Nil

0 J Less than half of unit

0,0 \ employed

* Provisional or preliminary figure

Break in the homogeneity of

a vertical series

Break in the homogeneity of

a horizontal series

Forkortelser i kildeangivelser

NOS Norges offisielle statistikk

SM Statistisk månedshefte, utgitt av

Statistisk Sentralbyrå

Byrået

Statistisk Sentralbyrå

Abbreviations in source references

NOS Norway's Official Statistics

MB Monthly Bulletin of Statistics,

published by the Central Bureau

of Statistics

The Bureau The Central Bureau of

Statistics of Norway

GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI, OSLO


Forord

Statistisk årbok inneholder oppgaver for de siste år fra de forskjellige områder av norsk

statistikk inndelt i 25 kapitler. I et eget kapitel er det tatt med en del internasjonale

oversikter.

I alt 31 nye tabeller er kommet med i denne utgaven, mens 17 tabeller er tatt ut. Av ny

statistikk denne gang kan en nevne areal og folketall i tettsteder 1960 og 1970 og gjennomsnittlig

barnetall etter ekteskapets varighet. Videre er det tatt inn en tabell som viser andelen

av lønnstakere med ulike transportmåter til arbeidet. Fra nasjonalregnskapet er gitt to nye

tabeller for bruttonasjonalprodukt etter næring og for verdien av realkapital ved utgangen

av året i løpende priser. Innenfor jordbruksstatistikken gis en ny tabell for behandlede

tilfelle av husdyrsykdommer og for fiske en tabell for fiskebåtenes omsetningsverdi.

Årlig produksjonsindeks for bergverksdrift og industri etter næringshovedgrupper er

kommet med og det er gitt tall for salg av petroleumsprodukter, sluttforbruk av energibærere

og prosentvis fordeling av forbruket etter hovedgrupper av energibærere. Innenfor sjøtransport

er det kommet med tabeller for kaier etter eierforhold og kailengder etter eierforhold

og fylker. For personbiltrafikken er det tatt inn egne tabeller for kjørte kilometer pr.

personbil, årsgjennomsnitt for kjørte kilometer etter reiseformål og personbelegg etter reiseformål

og fylke. To nye tabeller om lastebiltransporten gir tall for turer med last og transportert

gods etter fylke og oppgaver over tonnkilometer etter vareslag. Videre er det gitt

tall for månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket. Fra Forbruksundersøkelsen 1973 er det

blant annet tatt med forbruksutgifter for husholdninger med forskjellig yrkesstatus for

hovedinntektstaker og fra Tidsnyttingsundersøkelsen 1971-72 er det gitt tall for tid nyttet pr.

person til ulike aktiviteter på forskjellige ukedager og i gjennomsnitt for alle dager. Nytt i

denne utgaven er også et kart som viser fylkesinndelingen og sete for fylkesadministrasjonen.

Statistisk Sentralbyrå har fått hjelp av andre offentlige og private institusjoner til utarbeiding

av noen av tabellene.

Byråets informasjonskontor har stått for redaksjonen av publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 16. september 1975.

Petter Jakob Bjerve

Juul Bjerke


Preface

The Statistical Yearbook of Norway contains data for the last years from various fields of

Norwegian statistics, divided into 25 chapters. In a separate chapter, some international

surveys are presented.

31 new tables are included in this edition, whereas 17 tables are omitted. Among new

statistics in the present edition should be mentioned area and population in urban settlements

1960 and 1970 and average number of children by duration of marriage. Further,

a table is added, showing percentages of wage-earners with different means of transportation

to work. As concerns the national accounts, one new table showing gross domestic product

by industry is presented, as is one showing real capital at the end of the year (in current

prices). The agricultural statistics present a new table for treated cases of animal diseases.

Figures are also given on market value of the fishing boats. Annual indices of industrial

production by major group are included, and figures on deliveries of petroleum products,

final consumption of fuel and shares of total energy consumption are given. The statistics on

transport are extended to include figures on quays by ownership and on length of quays by

ownership and county. Specific tables are given on private air statistics; average of kilometres

done per privat car, annual average of kilometres done by purpose of journey and

occupancy rate by purpose of journey and county. Two new tables from statistics on road

goods transport show figures on journeys with load and goods transported by county, and

on ton-kilometres by commodity. Further figures are given on monthly earnings for

employees in the schools. From the Survey of Consumer Expenditure 1973 are taken consumption

expenditures for housholds with various occupational status of chief earner, and

from the Time Budget Survey 1971-72 time spent per person on various activities and

for different days in the week, and averagely for all days. A novelty of this edition is a map

showing the counties and their administrative sites.

The Information Division of the Bureau has been in charge of the editing of the yearbook.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 16 September 1975.

Petter Jakob Bjerve

Juul Bjerke


•9

Innhold Contents

Side

Page

Kapitler:

Chapters:

Innhold

Contents

Tabelldel

Tables

I.. Geografiske og meteorologiske forhold Geography and climate....

II. Befolkning og helseforhold Population and health

III. Arbeidsmarked Labour market

IV. Nasjonalregnskap og utenriksregnskap National accounts and balance

of payments

V. Jordbruk, skogbruk og jakt Agriculture, livestock production, forestry

and hunting

VI. Fiske og fangst Fishing, sealing and whaling

VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet Mining

and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, building

construction

VIII. Utenrikshandel External trade

IX. Innenlandsk handel m. v. Internal trade etc

X. Sjøtransport Water transport

XI. Annen samferdsel Other transport and communications

XII. Offentlige finanser Public finance

XIII. Penger og kreditt Money and credit

XIV. Priser Prices

XV. Lønninger Wages and salaries

XVI. Inntekt og formue Income and property

XVII. Forbruk Consumption

XVIII. Boliger og boforhold Dwellings and housing conditions

XIX. Sosiale forhold Social conditions

XX. Rettsforhold Justice and crime

XXI. Utdanning og forskning Education and research

XXII. Kultur Culture

XXIII. Ferie og friluftsliv Holiday and out-of-door life

XXIV. ValgElections

XXV. Svalbard Svalbard

XXVI. Internasjonale oversikter International tables

Alfabetisk saksregister, side *25 Alphabetical index, page *33.

Mål og vekt, side 451 Measures and weight, page 451.

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli 1974,

side 453. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since

1 July 1974, page 453.

Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker

(SSH), side 456. Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås

Håndbøker (SSH),page 456.

•9

*9

•11

*11

•12

•13

•14

•15

•16

*16

*16

•17

*18

•18

•19

*19

•20

•20

•20

•21

•22

•23

•23

•23

•23

•24

1- 4

5- 42

43- 56

57- 68

69-104

105-120

121-148

149-179

180-189

189-196

197-220

221-239

240-263

264-269

270-286

287-302

303-306

307-309

310-326

327-334

335-350

351-360

361-364

365-372

373

374-450

I. Geografiske og meteorologiske forhold.

Tabell

Side

1. Geografiske forhold 1

2. Administrative inndelinger 2

3. Meteorologiske forhold 3

II. Befolkning og helseforhold

4. Hjemmehørende folkemengde 5

5. Beregnet folkemengde 5

6. Areal og hjemmehørende folkemengde

6

7. Hjemmehørende folkemengde i tettbygde

og spredtbygde strøk 6

I. Geography and climate.

Table

Page

1. Geography 1

2. Administrative divisions 2

3. Climate 3

II. Population and health.

4. Resident population 5

5. Estimated population 5

6. Area and resident population 6

7. Resident population in densely and

sparsely populated areas 6


'10

Tabell

Side

8. Areal og folketall i I960 og 1970 i

tettsteder med minst 1000 innbyggere

i 1970 7

9. Hjemmehørende folkemengde i kommunene

8

10. Folkemengden etter kjønn, alder og

ekteskapelig status 11

11. Hjemmehørende folkemengde etter

kjønn og alder 12

12. Framskriving av folkemengden etter

kjønn og alder 13

13. Framskriving av folkemengden etter

alder, pr. 1000. Kvinner pr. 1000

menn 13

14. Hjemmehørende folkemengde etter

tilslutning til trossamfunn 14

15. Registrerte trossamfunn utenfor Den

norske kirke 14

16. Hjemmehørende folkemengde etter

inntektstakernes viktigste kilde til

livsopphold 15

17. Personer 16 år og over etter kjønn og

viktigste kilde til livsopphold 16

18. -Personer 16 år og over med inntekt av

eget arbeid som viktigste kilde til

livsopphold, etter alder, kjønn og ekteskapelig

status 16

19. Familier og personer etter familietype 17

20. Familier etter familiestørrelse 17

21. Folkemengdens bevegelse 18

22. Folkemengdens bevegelse. Fylker.

Kommunetyper 19

23. Inngåtte ekteskap etter ektefellenes

ekteskapelige status 20

24. Gjennomsnittlig alder ved giftermål 20

25. Inngåtte ekteskap etter brudens og

brudgommens alder 20

26. Giftermålshyppighet for ugifte etter

kjønn og alder 21

27. Skilsmisser og separasjoner 21

28. Skilsmisser etter ektefellenes alder .. 21

29. Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets

varighet 22

30. Fødte 23

31. Fruktbarheten etter morens alder. Reproduksjonskvotienter

23

32. Levendefødte etter barnets nummer

og ekteskapets varighet 24

33. Levendefødte pr. 1000 innbyggere .. 24

34. Dødelighet i 1. leveår 25

35. Dødelighet i 1. leveår etter fylke 25

36. Dødsfall og dødelighet 26

37. Døde etter kjønn og alder 26

38. Dødelighet etter fylke 27

39. Kremasjoner 27

40. Dødelighet etter kjønn og alder 28

41. Dødelighetstabeller 29

42. Middellevetiden 30

43. Flyttinger til og fra Norge 30

44. Flyttinger til og fra fylkene 31

45. Flyttinger innenlands etter personenes

kjønn og alder 31

46. Sykehus og sykehjem 32

47. Belegg og endringer i belegg i psykiatriske

sykehus og psykiatriske sykehjem

32

Table

Page

8. Area and population 1960 and 1970 of

urban settlements with 1000 or more

inhabitants in 1970 7

9. Resident population of the municipalities

8

10. Population by sex, age and marital

status 11

11. Resident population by sex and age 12

12. Projection of population by sex and

age 13

13. Projection of population by age, per

1000. Females per 1000 males 13

14. Resident population by religious denomination

14

15. Registered religious communities outside

the Norwegian Church 14

16. Resident population by main source

of livelihood of the income earners.. 15

17. Persons 16 years and over by sex and

main source of livelihood 16

18. Persons 16 years and over with income

from own work as main source of

livelihood, by age, sex and marital

status 16

19. Families and persons by type of family 17

20. Families by size of family 17

21. Vital statistics 18

22. Vital statistics. Counties. Types of

municipalities 19

23. Marriages by marital status of partners

20

24. Average age at marriage 20

25. Marriages by age of bride and bridegroom

20

26. Marriage rates for single persons, by

sex and age 21

27. Divorces and separations 21

28. Divorces by age of wife and husband 21

29. Average number of children by duration

of marriage 22

30. Births 23

31. Fertility rates, by age of mother. Re-

' production rates 23

32. Live births, by order of birth and

duration of marriage 24

33. Live births per 1000 population 24

34. Infant mortality rates 25

35. Infant mortality rates by county 25

36. Number of deaths and mortality rates 26

37. Deaths by sex and age 26

38. Mortality rate by county * 27

39. Cremations 27

40. Mortality rates by sex and age 28

41. Life tables 29

42. Expectation of life 30

43. Immigration and emigration 30

44. Migration to and from counties 31

45. Internal migration by sex and age of

the migrants 31

46. Hospital establishments 32

47. Movement of patient population in

mental hospitals and psychiatric nursing

homes 32


•11

Tabell

Side

48. Tilfelle av de viktigste epidemiske sykdommer

etter alder 33

49. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose

33

50. Svangerskapsavbrott etter fylke 34

51. Helsepersonale og apotek ved utgangen

av året 34

52. Personer med medisinsk embetseksamen

bosatt i Norge, etter alder og

yrkesområde 35

53. Personer med medisinsk embetseksamen

sysselsatt på medisinske yrkesområder

etter yrkesområde og fylke 35

54. Døde etter alder og årsak 36

55. Dødelighet av ondartede svulster etter

kjønn og alder 38

56. Dødsfall blant barn under 5 år etter

kjønn, alder og årsak 38

57. Dødelighet av hjerte- og karsykdommer

etter kjønn og alder 39

58. Voldsomme dødsfall etter kjønn og

alder 39

59. Dødsfall ved yrkesulykker og andre

ulykker etter alder 40

60. Gjennomsnittshøyde for vernepliktige

41

61. Vernepliktige etter høyde 41

62. Vernepliktige etter stridsdyktighet .. 42

63. Folketannrøkt 42

III. Arbeidsmarked.

64. Arbeidsformidling 43

65. Sysselsatte etter næring 44

66. Sysselsatte etter yrkesstatus og næring 46

67. Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig

status og arbeidstid 46

68. Befal og mannskap i handelsflåten .. 47

69. Utlendinger i arbeid i Norge etter yrke

og statsborgerskap 48

70. Personer meldt til arbeidskontorene

som helt arbeidsløse 49

71. Faktisk arbeidstid pr. uke for arbeidere

i bergverksdrift og industri 50

72. Andel av lønnstakere med ulike transportmåter

til arbeidet 51

73. Lønnstakere etter vanlig reisetid til

arbeidet 51

74. Arbeidskonflikter 52

75. Arbeidskonflikter etter næringsgruppe

52

76. Arbeidskonflikter etter varighet .... 52

77. Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager

52

78. Landsorganisasjonen i Norge 53

79. Arbeidstakersammenslutninger .... 54

80. Arbeidsgiversammenslutninger .... 55

IV. Nasjonalregnskap og utenriksregnskap.

81. Nasjonalprodukt etter anvendelse .. 57

82. Privat konsum 58

Table

Page

48. Cases of principal epidemic diseases,

by age 33

49. New cases of bacillary tuberculosis.. 33

50. Legal abortions by county 34

51. Medical personnel and pharmacies at

the end of the year 34

52. Physicians resident in Norway, by age

and occupational group 35

53. Physicians in medical work, by occupational

group and county 35

54. Deaths by age and cause 36

55. Sex and age specific death rates from

malignant neoplasms 38

56. Deaths among children under 5 years

by sex, age and cause 38

57. Sex and age specific death rates from

cardiovascular diseases 39

58. Violent deaths, by sex and age 39

59. Deaths by occupational and other

accidents, by age 40

60. Average height of conscripts 41

61. Conscripts by height 41

62. Conscripts by ability for military service

42

63. Public dental treatment 42

III. Labour market.

64. Labour exchange 43

65. Employed persons by industry 44

66. Employed persons by status and industry

46

67. Employed persons by sex, marital

status and working hours 46

68. Officers and crew in the merchant fleet 47

69. Aliens working in Norway by occupation

and country of citizenship .... 48

70. Unemployed registered at the Employment

Offices 49

71. Actual weekly working hours for workers

in mining and manufacturing .. 50

72. Percentage of wage earners with different

means of transportation in their

journey to work 51

73. Wage earners by ordinary travel time

to work 51

74. Labour conflicts 52

75. Work stoppages by industry 52

76. Work stoppages by duration 52

77. Work stoppages by working days lost 52

78. The Norwegian Federation of Trade

Unions 53

79. Associations of wage earners 54

80. Employers' associations 55

IV. National accounts and balance of

payments.

81. Domestic product by category of expenditure

57

82. Private consumption 58


*12

Tabell

Side

83. Bruttoinvestering i fast kapital etter

næring 58

84. Bruttonasjonalprodukt etter næring 59

85. Faktorinntekt etter næring 59

86. Faktorinntekt etter inntektstype .... 60

87. Øking i nasjonalformuen 60

88. Nasjonalprodukt etter anvendelse i

1970-priser 61

89. Privat konsum i 1970-priser 61

90. Private inntekter og utgifter 62

91. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

62

92. Utenriksregnskap 63

93. Realkapital ved utgangen av året. I

1970-priser 67

94. Realkapital ved utgangen av året. I

løpende priser 68

Table

Page

83. Gross fixed capital formation by industry

58

84. Gross domestic product by industry 59

85. Factor income by industry 59

86. Factor income by distributive shares 60

87. Increase in national wealth 60

88. Domestic product by category of expenditure

at 1970-prices 61

89. Private consumption at 1970-prices . 61

90. Private income and expenditure .... 62

91. General government income and expenditure

62

92. Balance of payments 63

93. Real capital at the end of the year. At

1970-prices 67

94. Real capital at the end of the year. In

current prices 68

V. Jordbruk, skogbruk og jakt.

95-105. Jordbrukstellingen 1969.

95. Landarealet 69

96. Brukene etter jordbruksarealet .... 69

97. Åpen åker etter bruken 69

98. Husdyr 70

99. Pelsdyr, tamrein og bikuber 70

100. Brukene etter jordbruksareal i drift.

Bruk med minst 5 dekar 70

101. Brukerne etter bruket som levevei og

etter alder. Bruk med minst 5 dekar

jordbruksareal 71

102. Leide bruk etter leieform. Bruk med

minst 5 dekar 72

103. Bruk som er blitt borte som særskilte

driftsenheter med minst 5 dekar jordbruksareal

og hva jordbruksarealet

ble nyttet til etter at brukene ble borte 74

104. Plantedyrking i veksthus- og benkegartnerier.

Bedrifter med 100 m 2 og

mer 75

105. Frukttrær og bærbusker. Brukene etter

tallet på frukttrær og bærbusker 76

106. Jordbruksarealet etter fylke 78

107. Husdyr etter fylke 80

108. Tallet på bruk som hadde husdyr av

forskjellig slag 20. juni, og gjennomsnittlig

buskapsstørrelse på disse brukene.

Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal

82

109. Tallet på bruk med minst 5 dekar

jordbruksareal som dyrker forskjellige

vekster, og gjennomsnittlig areal av

disse 84

110. Bruk med korn, erter og oljevekster til

modning og bruk med poteter etter

størrelsen på arealet 84

111. Arbeidskraft på brukene 85

112. Maskiner i jordbruket 85

113. Motorstyrke og kjøretimer pr. traktor 85

i 14. Avling i jordbruket 86

115. Avling i hagebruket 87

V. Agriculture, livestock production,

forestry and hunting.

95-105. Census of agriculture 1969.

95. Land area 69

96. Holdings by size of agricultural area 69

97. Crop land by use 69

98. Livestock 70

99. Fur-bearing animals, reindeer and

beehives 70

100. Holdings by agricultural area in use.

Holdings with 5 decares and more .. 70

101. Holders by holding as source of livelihood

and by age. Holdings with at

least 5 decares of agricultural area .. 71

102. Rented holdings by form of renting.

Holdings with 5 decares and more .. 72

103. Holdings discontinued as separate

holdings with 5 decares and more of

agricultural area and the use of the

agricultural area after discontinuation

of the holdings 74

104. Cultivation of plants in greenhouses

and forcing frames. Holdings with 100

m 2 and more 75

105. Fruit trees and berry-bearing shrubs.

Holdings by number of fruit trees and

berry-bearing shrubs 76

106. Agricultural area by county 78

107. Livestock by county 80

108. Holdings with livestock of different

kinds 20 June and livestock per holding.

Holdings with at least 5 decares

of agricultural area 82

109. Holdings with at least 5 decares of

agricultural area which are cultivating

various crops, and average area per

holding 84

110. Holdings with grains, dry peas and oil

seed and holdings with potatoes by

size of area 84

111. Labour force on holdings 85

112. Farm machinery 85

113. Motive power and hours of operation

per tractor 85

114. Agricultural production 86

115. Horticultural production 87


Tabell

Side

116. Avling. Kg pr. dekar 87

117. Avling pr. dekar. Prosent av middelsåret

88

118. Forbruk av handelsgjødsel og tilgang

på kraftfor 88

119. Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk

og for 88

120. Førstegangskontrollerte godkjente

slakt 89

121. Husdyrsykdommer. Behandlede tilfelle

og besetninger etter dyreart.... 89

122. Jordbrukets totalregnskap 90

123. Regnskapsresultater i jordbruket .. 91

124. Bøndenes inntekt og formue etter

skattelikningen. Bruk med minst 5

dekar jordbruksareal 92

125. Bøndenes inntekt og formue etter

skattelikningen. Bruk med minst 5

dekar jordbruksareal. Gj.snitt pr. bruker

93

126. Tinglyste hjemmelsoverganger for

faste eiendommer 93

127. Priser på faste eiendommer i herredskommuner

etter eiendomsstørrelse .. 94

128. Gjennomsnittspris pr. skyldmark for

vanlige jordbrukseiendommer i fritt

salg. Herredskommuner 94

129. Skogeiendommer etter størrelsen av

skogareal 95

130. Skogeiendommers landareal etter

markslag 96

131. Skogeiendommers landareal etter

markslag og eierforhold 97

132. Skogeiendommers landareal etter

markslag og størrelsen av skogareal 97

133. Skogtaksering. Produktivt skogareal,

kubikkmasse og årlig tilvekst 98

134. Avvirket trevirke 99

135. Skogkultur, skogreising og skoggrøfting

99

136. Skogavgift 100

137. Bygging av skogsveier for motorkjøretøyer

100

138. Utgifter i skogbruket og arbeid utført

av skogeier m. v. * 101

139. Utgifter til hogst og framdrift. Leid

arbeidskraft 101

140. Tømmerfløting 102

141. Skog- og utmarksbranner 102

142. Felt storvilt og betalte rowiltpremier 102

143. Småviltjakten 103

144. Jegere etter alder og bostedsfylke 103

145. Skogbrukets totalregnskap 104

VI. Fiske og fangst.

146. Fiskere etter fiske som levevei og etter

fylke og alder 105

147. Fiskere i 1960 og 1971 105

148. Fiskere etter uker på fiske 106

149. Fiskere og ukeverk etter deltaking i

fiske og annet arbeid . 106

Table

Page

116. Crop yield. Kg per decare 87

117. Crop yield. Percentages of mean annual

yield 88

118. Consumption of fertilizers and supplies

of concentrated feeds 88

119. Livestock products for sale, home

consumption and feeds 88

120. First time controlled slaughtering

approved for human consumption .. 89

121. Animal diseases. Cases and herds

treated by species of animal 89

122. Aggregate account of agriculture .. 90

123. Operating results of farms 91

124. The holders' income and property

according to the tax assessment. Holdings

with at least 5 decares agricultural

area 92

125. The holders' income and property

according to the tax assessment. Holdings

with at least 5 decares agricultural

area. Average per holder 93

126. Sales of real property 93

127. Prices of real property in rural municipalities

94

128. Average price of agricultural real property,

free sale. Rural municipalities 94

129. Forest properties by size of forest area 95

130. Land area by type of land 96

131. Land area by type of land and ownership

97

132. Land area by type of land and size of

forest area 97

133. Forest appraisement. Productive forest

area, volume and annual increment

98

134. Roundwood cut 99

135. Forest conservation, afforestation

and forest drainage 99

136. Forestation levy 100

137. Forest roads completed 100

138. Expenditure in forestry. Work performed

by forest owners etc 101

139. Expenditure for cutting and hauling.

Hired workers 101

140. Timber floating 102

141. Forest and outfield fires 102

142. Game felled and bounties paid for

predators killed 102

143. Small game shooting 103

144. Shooters by age and municipality of

residence 103

145. Aggregate account of forestry 104

VI. Fishing, sealing and whaling.

146. Fishermen by fishery as source of

livelihood and by county and age .. 105

147. Fishermen in 1960 and 1971 105

148. Fishermen by number of weeks fishing

106

149. Fishermen and man-weeks by participating

in fishery and other work.... 106


"14

Tabell

Side

150. Deltaking i de enkelte fiskerier .107

151. Fiskebåter etter art, fylke og lengde.

Gjennomsnittlig motorstyrke 108

152. Fiskebåter etter art og bruk. Gjennomsnittlig

uker på fiske 108

153. Fiskebåter som deltok i de enkelte

fiskerier og førstehåndsverdien av

fangsten 109

154. Fiskebåter og beregnede mannsukeverk

etter mann om bord under fiske 110

155. Fiskebåter og tonnasje etter eierforhold

og byggeår 110

156. Fiskebåtenes omsetningsverdi, forsikringssum,

pantegjeld og fangstverdi 111

157. Fiskere og registrerte fiskebåter 111

158. Utbytte av de viktigste fiskeslag. Fylkestall

for 1972 etter ilandbringelsessted

av fangstene 112

159. Utbytte av fiskeriene 114

160. Fisket i fjernere farvann 114

161. Skreifisket og vårtorskefisket. Bruken

av fangsten og deltakingen 115

162. Skreifisket og vårtorskefisket. Fangstmåte

115

163. Vintersild, feitsild og småsild. Bruken

av fangsten 116

164. Loddefisket etter fangstfelt og etter

bruken av fangsten 116

165. Bruken av fangsten i fiskeriene .... 116

166. Fangstmengde av viktigere fiskeslag

etter måned 117

167. Produksjon av noen viktigere fiskeriprodukter

117

168. Laks- og sjøaurefiske 118

169. Selfangsten 119

170. Småhvalfangsten 119

171. Fiskets totalregnskap 120

Table

Page

150. Participation in the various fisheries 107

151. Fishing boats by type, county and

length. Average motive power 108

152. Fishing boats by type and use. Average

weeks fishing 108

153. Fishing boats participating in the various

fisheries and the firsthand value

of the catch 109

154. Fishing boats and calculated manweeks

by number of men on board

during the fishing 110

155. Number of fishing boats and tonnage

by ownership and year of construction 110

156. Market value, insurance amount,

mortage debt and value of catch of the

fishing boats

Ill

157. Fishermen and registered fishing

boats

Ill

158. Quantity and value of landed fish by

principal species, by county of landing

1972 112

159. Landings and value of landed fish .. 114

160. Fisheries in distant waters 114

161. Spawning cod and Finnmark young

cod fisheries. Disposition of landings

and participation 115

162. Spawning cod and Finnmark young

cod fisheries. Fishing gear used .... 115

163. Winter herring, fat herring and small

herring. Disposition of landings .... 116

164. The capelin fishery by fishery ground

and by disposition of landings 116

165. Disposition of landings offish 116

166. Catch of principal species offish by

month 117

167. Production of some principal fishery

products 117

168. Salmon and sea trout fisheries 118

169. Sealing 119

170. Small-whale catching 119

171. Aggregate account of fishery 120

VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning

og byggevirksomhet.

172. Regnskapsstatistikk for bergverksdrift

og industri. Resultatregnskapet 121

173. Regnskapsstatistikk for bergverksdrift

og industri. Noen hovedtall for

identiske foretak 122

174. Regnskapsstatistikk for bergverksdrift

og industri. Balanse 124

175. Bergverksdrift og industri 125

176. Bergverksdrift og industri etter næringsgren

126

177. Bergverksdrift og industri etter fylke 128

178. Bergverksdrift og industri. Forbruk

av brensel og elektrisk kraft 128

179. Bergverksdrift og industri. Produksjon

av viktigere varer 129

180. Meieridrift 134

181. Patenter, varemerker og mønster .. 135

VII. Mining and quarrying, manufacturing,

electricity and gas supply, building

construction.

172. Statistics of accounts for large enterprises

in mining and manufacturing.

Profit and loss account 121

173. Statistics of accounts for mining and

manufacturing. Principal data for

identical enterprises 122

174. Statistics of accounts for large enterprises

in mining and manufacturing.

Balance sheet 124

175. Mining and manufacturing 125

176. Mining and manufacturing, by major

industry group 126

177. Mining and manufacturing, by county 128

178. Mining and manufacturing. Cost of

fuels and electricity 128

179. Mining and manufacturing. Production

of principal commodities 129

180. Dairying 134

181. Patents, trade-marks and designs .. 135


Tabell

Side

182. Årlig produksjonsindeks for bergverksdrift,

industri og kraftforsyning 135

183. Årlig produksjonsindeks for bergverksdrift

og industri etter næringshovedgruppe

136

184. Månedlig produksjonsindeks for

bergverksdrift, industri og kraftforsyning

137

185. Bergverksdrift og industri. Bruttoinvestering

138

186. Bergverksdrift og industri. Anskaffelser

etter arten av kapitalen 138

187. Elektrisitetsforsyning 139

188. Maskininstallasjon, produksjon og

forbruk av elektrisitet etter fylke.... 140

189. Vannkraft. Viktigere vassdrag 140

190. Nyttbar og utbygd vannkraft etter

fylke 141

191. Elektriske anlegg og installasjoner .. 142

192. Elektrisitetsforsyning. Anskaffelse av

varige driftsmidler etter arten av kapitalen

142

193. Oljeselskapenes salg av petroleumsprodukter

143

194. Salg av petroleumsprodukter etter fylke

143

195. Netto sluttforbruk av energibærere.. 144

196. Totalt energiforbruk og tap hos forbrukerne

144

197. Prosentvis fordeling av forbruket etter

hovedgrupper av energibærere 144

198. Bygge- og anleggsvirksomhet, medregnet

oljeboring. Hovedtall etter næringsgruppe.

1973 145

199. Privat bygge- og anleggsvirksomhet,

unntatt oljeboring. Hovedtall etter bedriftenes

sysselsetting. 1973 145

200. Verdi av bygge- og anleggsarbeid fakturert

til byggherre og kostnad for

bygge- og anleggsarbeid utført for

egen regning etter prosjektgruppe .. 146

201. Bygg satt i gang etter brukerens næring

147

202. Fullførte bygg etter brukerens næring 147

203. Fullførte leiligheter etter byggets art 148

204. Fullførte leiligheter etter fylke 148

Table

Page

182. Annual index of industrial production 135

183. Annual index of industrial production

by major group 136

184. Monthly index of industrial production

137

185. Mining and manufacturing. Gross fixed

capital formation 138

186. Mining and manufacturing. Composition

of gross fixed capital formation 138

187. Electricity supply 139

188. Capacity of installed machinery, production

and consumption of electricity

by county 140

189. Water power. Principal watercourses 140

190. Potential and developed water power,

by county 141

191. Electric plants and installations .... 142

192. Electricity supply. Acquisition of fixed

assets 142

193. Deliveries of petroleum products .. 143

194. Deliveries of petroleum products by

county 143

195. Final consumption of fuel 144

196. Energy consumption and losses by

final users 144

197. Share of total energy consumption .. 144

198. Construction. Principal data by industry,

including oil well drilling. 1973 145

199. Construction by private establishments,

excluding oil well drilling.

Principal data by number of persons

engaged. 1973 145

200. Value of construction work invoiced

to the investor and cost of own account

construction by project group 146

201. Building work started by industry .. 147

202. Buildings completed by industry.... 147

203. Dwelling units completed by type of

building 148

204. Dwelling units completed by county 148

VIII. Utenrikshandel.

205. Innførsel og utførsel 149

206. Innførsel av viktigere varer 149

207. Utførsel av viktigere varer 155

208. Indekser for utenrikshandelen 160

209. Innførsel til konsum, investering og

vareinnsats 164

210. Innførsels- og utførselsverdi etter land 168

211. Innførsels- og utførselsverdi etter viktige

land og varegruppe 172

212. Innførsels- og utførselsverdi etter tollsted

og tollintrader etter tolldistrikt 178

VIII. External trade.

205. Imports and exports 149

206. Imports of principal commodities .. 149

207. Exports of principal commodities .. 155

208. Index numbers of external trade .... 160

209. Imports for consumption, fixed capital

formation and input 164

210. Value of imports and exports by country

168

211. Imports and exports by principal

countries and commodity group .... 172

212. Value of imports and exports by port

of clearance and duty collected by

customs district 178


'16

Tabell

Side

IX. Innenlandsk handel m. v.

213. Regnskapsstatistikk for store engroshandelsforetak.

Resultatregnskapet 180

214. Regnskapsstatistikk for store engroshandelsforetak.

Balanse 181

215. Regnskapsstatistikk for engroshandel.

Noen hovedtall for identiske foretak

182

216. Varehandel. Hovedtall etter næringsgruppe

183

217. Varehandel 1973. Hovedtall etter handelsområde

184

218. Varehandel 1973. Hovedtall etter fylke

184

219. Verdiindeks for detaljomsetningen .. 185

220. Forbrukssamvirket 186

221. Volumindeks over lagerhold 187

222. Lager av viktigere varer 188

223. Landbrukets salgs- og innkjøpssamvirke

188

224. Lovbeskyttede fiskesalgslag 189

X. Sjøtransport.

225. Registrerte skip 189

226. Registrerte skip ikke tatt med i handelsflåten

190

227. Handelsflåten etter skipenes art 190

228. Handelsflåten etter skipenes alder .. 191

229. Handelsflåten etter skipenes størrelse 191

230. Handelsflåten etter skipenes hjemsted 192

231. Tilgang og avgang i handelsflåten .. 193

232. Handelsskip i opplag 193

233. Opptjente bruttofrakter i utenriksfart 194

234. Fraktindekser, turfrakter 194

235. Registrerte lyst-motorbåter 194

236. Kystfart 195

237. Sjøulykker 195

238. Kaier etter eierforhold og fylke .... 196

239. Kailengde etter eierforhold og fylke 196

Table

Page

IX. Internal trade etc.

213. Statistics of accounts for large enterprises

in wholesale trade. Profit and

loss account 180

214. Statistics of accounts for large enterprises

in wholesale trade. Balance

sheet 181

215. Statistics of accounts for wholesale

trade. Principal data for identical enterprises

182

216. Internal trade. Principal data by industry

group 183

217. Internal trade 1973. Principal data by

trade area 184

218. Internal trade 1973. Principal data by

county 184

219. Index numbers of value of retail sales 185

220. Co-operative retail societies 186

221. Index numbers of volume of stocks 187

222. Stocks of principal commodities 188

223. Agricultural sales and purchasing cooperatives

188

224. Fishermen's co-operative sales associations

189

X. Water transport.

225. Vessels on the register 189

226. Vessels on the register not included in

the merchant fleet 190

227. Merchant fleet by type of vessels 190

228. Merchant fleet by age of vessels 191

229. Merchant fleet by size of vessels 191

230. Merchant fleet by port of registration 192

231. Increase and decrease in the merchant

fleet 193

232. Merchant vessels laid up 193

233. Gross freight earnings in ocean transport

194

234. Freight indices, voyage freights .... 194

235. Registered pleasure motor boats 194

236. Coasting trade 195

237. Marine casualties 195

238. Quays by ownership and county ... 196

239. Length of quays by ownership and

county 196

XI. Annen samferdsel

240. Innførsel etter vareslag og transportmåte

197

241. Utførsel etter vareslag og transportmåte

198

242. Statsbanene. Banenett og trafikk .. 199

243. Statsbanene. Rullende materiell 199

244. Statsbanene. Driftspersonalet 200

245. Statsbanene. Driftsresultater 200

246. Statsbanene. Forbruk av drivstoffer

og elektrisk energi 201

247. Statsbanenes bildrift 201

248. Private jernbaner 201

249. Forstadsbaner og sporveier 202

250. Motorkjøretøyer og tilhengere 202

251. Motorkjøretøyer etter fylke 203

252. Førstegangsregistrerte motorvogner

og tilhengere 203

XI. Other transport and communications.

240. Imports by commodity and mode of

transport 197

241. Exports by commodity and mode of

transport 198

242. State Railways. Network and traffic 199

243. State Railways. Mobile equipment.. 199

244. State Railways. Operating staff 200

245. State Railways. Working account .. 200

246. State Railways. Consumption of fuel

and electric energy 201

247. State Railways. Road traffic 201

248. Private railways 201

249. Suburban railways and tramways .. 202

250. Motor vehicles and trailers 202

251. Motor vehicles by county 203

252. New registrations of motor vehicles

and trailers 203


•17

Tabell

Side

253. Nye førerkort og fornyelser etter førerkorttype

204

254. Gjennomsnittlig kjørte kilometer pr.

personbil 204

255. Årsgjennomsnitt for kjørte kilometer

pr. personbil 205

256. Kjørte kilometer med personbil etter

reiseformål 205

257. Personbelegg i personbil etter reiseformål

og fylke 206

258. Lastebiltransport. Turer med last og

transportert gods etter fylke 206

259. Lastebiltransport. Turer med last,

transportert gods og tonnkilometer

etter vareslag 207

260. Rutebiltrafikk 208

261. Offentlige veier 208

262. Veitrafikkulykker etter antatt hovedårsak

og ulykkestype 209

263. Veitrafikkulykker med personskade . 210

264. Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker....

210

265. Veitrafikkulykker hvor en eller flere

førere er alkoholprøvd 211

266. Trafikken på flyplassene 211

267. Registrerte motordrevne luftfartøyer 212

268. Ruteflyging 212

269. Overnattinger på klassifiserte leirplasser

212

270. Hoteller 213

271. Ungdomsherberger, turisthytter o. 1. 214

272. Personer innreist til Norge direkte fra

ikke-nordiske land med fly og skip .. 214

273. Reisevalutautgifter og -inntekter 214

274. Poststeder, sysselsetting og trafikk .. 215

275. Faste poststeder og sendt brevpost

etter fylke 215

276. Brevpost til og fra utlandet 216

277. Postverkets driftsinntekter og -utgifter

216

278. Televerket. Stasjoner og sysselsetting 217

279. Telefonapparater 217

280. Telefon-, telegram-og telekstrafikk 218

281. Telefon-, telegram- og telekstrafikk

med utlandet 218

282. Televerkets driftsregnskap 219

283. Norsk Rikskringkasting. Driftsregnskap

219

284. Norsk Rikskringkasting. Registrerte

lisenser og sysselsetting 220

285. Sendetid i radio 220

286. Sendetid i fjernsynet 220

XII. Offentlige finanser.

287. Kommunenes balanse 221

288. Kommunenes inntekter og utgifter .. 222

289. Trygdeforvaltningens inntekter og utgifter

226

Table

Page

253. New and renewed drivers' licences by

type 204

254. Average of kilometres done per private

car 204

255. Annual average of kilometres done

per private car 205

256. Kilometres done by private cars by

purpose of journey 205

257. Occupancy rate for private cars by

purpose of journey and county .... 206

258. Road goods transport. Journeys with

load and goods transported by county 206

259. Road goods transport. Journeys with

load, goods transported and ton-kilometer

by commodity 207

260. Scheduled road transport 208

261. Public roads 208

262. Road traffic accidents by assumed

principal cause and by nature of accident

209

263. Road traffic accidents involving personal

injury 210

264. Persons killed or injured in road traffic

accidents 210

265. Road traffic accidents where one or

more drivers were alcohol-tested.... 211

266. Traffic at the airports 211

267. Engine-driven aircraft registered .... 212

268. Scheduled air service 212

269. Nights on classified camping sites .. 212

270. Hotels 213

271. Youth hostels and tourist huts, etc. 214

272. Persons arrived in Norway directly

from non-Nordic countries by air and

by sea 214

273. Foreign travel expenditure and receipts

214

274. Post offices, staff and traffic 215

275. Stationary post offices and letters etc.

posted, by county 215

276. Letter post to and from abroad .... 216

277. Working account of the State Postal

Administration 216

278. Telecommunication. Stations and

staff 217

279. Number of telephones 217

280. Telephone calls, telegrams and telex

traffic 218

281. Telephone calls, telegrams and telex

traffic, non-domestic 218

282. State Telegraph Administration.

Working account 219

283. Norwegian Broadcasting Corporation.

Working account 219

284. Norwegian Broadcasting Corporation.

Registered licenses and persons

employed 220

285. Hours of radio broadcasting 220

286. Hours of television broadcasting.... 220

XII. Public finance.

287. Balance sheet of municipalities .... 221

288. Municipal revenue and expenditure . 222

289. Social insurance, revenue and expenditure

226


"18

Tabell

Side

290. Folketrygdfondet. Balanse 226

291. Statens balansekonto 228

292. Statskassens nettoutgifter og skatteinntekter

230

293. Offentlige utgifter til utviklingshjelp

og internasjonalt, humanitært hjelpearbeid

237

294. Offentlige utgifter til utviklingshjelp

m. v. Tosidig bistand etter mottakerland

237

295. Den offentlige forvaltnings inntekter

og utgifter etter art 238

XIII. Penger og kreditt.

296. Norges Bank. Balanse 240

297. Norges Bank. Driftsregnskap 241

298. Postgiro og Norges Postsparebank.

Balanser 241

299. Statsbanker. Balansetall 242

300. Statsbanker. Driftsregnskap 242

301. Statsbanker. Utlånsvirksomheten .. 243

302. Forretningsbanker. Balanse 244

303. Forretningsbanker. Driftsregnskap.. 245

304. Sparebanker. Driftsregnskap 245

305. Sparebanker. Balanse 246

306. Forretnings- og sparebanker. Innskott

over 100 000 kr 247

307. Innskott i banker og på Postgiro.... 248

308. Kredittforeninger o. 1 249

309. Private finansieringsselskaper. Balanse

250

310. Gjensidige brannkasser 250

311. Forsikringsselskaper. Balanse 251

312. Livsforsikringsselskaper. Utlån 251

313. Livsforsikringsselskaper. Driftsregnskap

252

314. Livsforsikringsselskaper. Direkte tegnede

forsikringer 252

315. Skadeforsikringsselskaper. Driftsregnskap

253

316. Forsikringsselskaper. Premier for direkte

forsikringer 253

317. Norges Brannkasse. Driftsregnskap 254

318. Private pensjonskasser og -fond. Balanse

254

319. Ihendehaverobligasjonsgjelden .... 255

320. Ihendehaverobligasjonsgjelden. Emisjoner

og obligasjoner på markedet 256

321. Kapitaltilførsel til næringslivet og privatpersoner

257

322. Kreditter knyttet til diskonterte avbetalingskontrakter

257

323. Næringenes lån 258

324. Fordringer og gjeld overfor utlandet 260

325. Valutakurser 262

326. Aksjeutbytte 262

327. Emisjoner av aksjer 262

328. Aksjekursindeks. Kurs og rente på

statsobligasjon 263

329. Endringer i publikums likviditet .... 263

XIV. Priser.

330. Produsentpriser på jordbruksvarer .. 264

Table

Page

290. National Insurance Fund. Balance

sheets 226

291. Central government balance sheet .. 228

292. Net expenditure and tax revenue of

the central government 230

293. Public expenditure for development

aid and international, humanitarian

relief work 237

294. Public expenditure for development

aid etc. Bilateral assistance by recipient

countries 237

295. General government revenue and expenditure

by function 238

XIII. Money and credit.

296. Bank of Norway. Balance sheet 240

297. Bank of Norway. Working account 241

298. Postal Giro and Post Office Savings

Bank. Balance sheets 241

299. State banks. Balance sheets extracts 242

300. State bank. Working account 242

301. State banks. Loan operations 243

302. Commercial banks. Balance sheet .. 244

303. Commercial banks. Working account 245

304. Savings banks. Working account .. 245

305. Savings banks. Balance sheet 246

306. Commercial and savings banks. Deposits

over 100 000 kr 247

307. Deposits with banks and Postal Giro 248

308. Loan associations etc 249

309. Private financial companies. Balance

sheet 250

310. Mutual fire insurance offices 250

311. Insurance companies. Balance sheet 251

312. Life insurance companies. Loans .. 251

313. Life insurance companies. Working

account 252

314. Life insurance companies. Direct insurance

252

315. Non-life insurance companies. Working

account 253

316. Insurance companies. Premiums on

direct insurance 253

317. National Fire Insurance Office.

Working account 254

318. Private pension offices and funds.

Balance sheet 254

319. Bearer bond debt 255

320. Issues and market holdings of bearer

bonds 256

321. Supply of capital to enterprises and

private persons 257

322. Loans for hire purchase contracts .. 257

323. Loans by industry 258

324. Foreign assets and liabilities 260

325. Foreign exchange rates 262

326. Share dividends 262

327. Issues of shares 262

328. Index of share prices. Price and yield

of government bond 263

329. Changes in the public's money supply 263

XIV. Prices.

330. Prices received by farmers for agricultural

commodities 264


Tabell

Side

331. Jordbrukets prisindeks 264

332. Prisindeks for jordbruksprodukter etter

måned 264

333. Basispriser for bartretømmer 265

334. Prisindeks for fisk ved salg fra fisker 265

335. Priser til detaljist på meieriprodukter 265

336. Gjennomsnittspriser på elektrisitet.. 266

337. Indeks for byggekostnader 266

338. Engrosprisindeks etter varegruppe .. 267

339. Engrosprisindeks etter måned 267

340. Konsumprisindeks etter måned 268

341. Konsumprisindeks etter utgiftsgruppe

268

342. Detalj priser på viktigere matvarer og

brensel 269

XV. Lønninger.

343. Gjennomsnittsfortjeneste for ansatte i

jordbruk, gartnerier og hagebruk .. 270

344. Timefortjeneste i bergverksdrift og

industri. 3. kvartal 1974 271

345. Timefortj eneste i Norsk Arbeidsgiverforenings

medlemsbedrifter i bergverksdrift

og industri 274

346. Timefortj eneste for voksne menn i

privat bygge- og anleggsvirksomhet 274

347. Timefortj eneste for voksne menn i

offentlig anleggsvirksomhet 275

348. Timefortj eneste for losse- og lastearbeidere

275

349. Månedsfortjeneste for sjøfolk i utenriksfart

276

350. Månedfortjeneste for sjøfolk i innenriks

rutefart 277

351. Månedsfortjeneste for funksjonærer i

Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter

278

352. Månedfortjeneste for ansatte i varehandel

279

353. Månedsfortjeneste for kontorfunksjonærer

i bankvirksomhet 280

354. Månedsfortjeneste for funksjonærer i

forsikringsvirksomhet 280

355. Månedsfortjeneste for kommunale arbeidstakere

281

356. Månedsfortjeneste for statens embetsog

tjenestemenn 282

357. Månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket

285

XVI. Inntekt og formue.

358. Oversikt over skattelikningen 287

359. Den ordinære kommune- og statsskattelikningen

288

360. Kommuneskattelikningen etter fylke 289

361. Personlige skattytere etter inntekt .. 290

362. Personlige skattytere etter skattytergruppe

og inntekt 292

363. Personlige skattytere etter skatteklasse

og inntekt 294

364. Personlige skattytere etter inntekt og

formue 296

Table

Page

331. Index of agricultural prices .. .• 264

332. Index of prices of farm products by

month 264

333. Basic prices of coniferous timber .. 265

334. Index of first hand prices of fish .... 265

335. Prices to retailer of dairy products .. 265

336. Electricity. Average unit price 266

337. Building cost index 266

338. Wholesale price index by commodity

group 267

339. Wholesale price index by month .... 267

340. Consumer price index by month .... 268

341. Consumer price index by expenditure

group 268

342. Retail prices of selected food items

and fuel 269

XV. Wages and salaries.

343. Average earnings of wage-earning and

salaried employees in agriculture and

horticulture 270

344. Hourly earnings in mining ad manufacturing.

3rd quarter 1974 271

345. Hourly earnings in establishments belonging

to the Norwegian Employers'

Confederation 274

346. Hourly earnings in private construction.

Adult male workers 274

347. Hourly earnings in public construction.

Adult male workers 275

348. Hourly earnings of longshoremen .. 275

349. Monthly earnings of seamen in ocean

transport 276

350. Monthly earnings of seamen in scheduled

coasting trade 277

351. Monthly earnings of salaried employees

in establishments belonging to

the Norwegian Employers' Confederation

278

352. Monthly earnings of employees in

wholesale and retail trade 279

353. Monthly earnings of salaried office

employees in banking 280

354. Monthly earnings of salaried employees

in insurance _ 280

355. Monthly earnings of local government

employees 281

356. Monthly earnings for central government

employees 282

357. Monthly earnings for employees in

publicly maintained schools 285

XVI. Income and property.

358. Survey of the tax assessment 287

359. Ordinary municipal and central

government tax assessment 288

360. Municipal tax assessment by county 289

361. Personal taxpayers by income 290

362. Personal taxpayers by taxpayer group

and income 292

363. Personal taxpayers by exemption

group and income 294

364. Personal taxpayers by income and

property 296


*20

Tabell

Side

365. Personlige skattytere etter alder og

inntekt 298

366. Tallet på husholdninger og deres inntekt

etter inntekt og husholdningstype

300

367. Husholdningenes inntektsregnskap

etter inntekt 300

368. Etterskottspliktige skattytere etter

næring 302

369. Innbetalte inntekts- og formuesskatter

302

XVII. Forbruk.

370. Forbruksutgift pr. husholdning etter

vare- og tjenestegruppe 303

371. Forbruksutgift for husholdninger

med ulik total forbruksutgift etter

vare- og tjenestegruppe 304

372. Forbruksutgift pr. husholdning for

forskjellige husholdningstyper etter

vare- og tjenestegruppe 305

373. Husholdninger med fritidshus, bil og

andre varige forbruksvarer etter total

forbruksutgift 305

374. Forbruksutgift for husholdninger

med forskjellig yrkesstatus for hovedinntektstaker

etter vare- og tjenestegruppe

306

375. Forbruksutgift pr. husholdning i forskjellige

handelsfelt og bostedsstrøk

etter vare- og tjenestegruppe 306

XVIII. Boliger og boforhold.

376. Bosatte i privatboliger etter botetthet 307

377. Bosatte i privatboliger etter boligens

utstyr 307

378. Bebodde privatboliger etter hustype 308

379. Bebodde privatboliger etter husets

byggeår 308

380. Husholdninger i forskjellige områder

etter boligens leieareal 309

381. Husholdninger av ulike typer etter

boligens leieareal pr. person 309

Table

Page

365. Personal taxpayers by age and income 298

366. Number of households and their income

by income and type of household

300

367. Income account of households 300

368. Non-personal taxpayers by industry 302

369. Revenue from income and property

taxation 302

XVII. Consumption.

370. Consumption expenditure per household

by commodity and service group 303

371. Consumption expenditure for households

with different total consumption

expenditure by commodity and service

group 304

372. Consumption expenditure per household

for various types of households

by commodity and service group .. 305

373. Household with holiday houses, car

and other durable consumer goods by

consumption expenditure 305

374. Consumption expenditure for households

with various occupational status

of chief earner by commodity and

service group 306

375. Consumption expenditure per household

in various trade regions and

residential areas by commodity and

service group 306

XVIII. Dwellings and housing conditions.

376. Occupants of private dwellings by

density of occupation 307

377. Occupants of private dwellings by

equipment of the dwelling 307

378. Occupied private dwellings by type of

building 308

379. Occupied private dwellings by construction

period of the building .... 308

380. Households in different regions by size

of dwelling 309

381. Households of different types by

dwelling space per person 309

XIX. Sosiale forhold.

382. Folketrygden. Stønad under sykdom

og ved fødsel. Årlige utgifter 310

383. Folketrygden. Stønad under sykdom

og ved fødsel. Stønadstilfelle avsluttet,

med stønadsdager 311

384. Folketrygden. Attføringspengetilfelle

avsluttet 312

385. Folketrygden. Arbeidsløyse 312

386. Folketrygden. Stønadsmottakere og

ytelser 313

387. Folketrygden. Alderspensjon 314

388. Kommuner med tilleggsytelser til alderspensjoner

314

XIX. Social conditions.

382. National insurance. Benefits during

sickness and childbirth. Yearly expenditure

310

383. National insurance. Allowances during

sickness and childbirth. Cases of

allowance terminated, with days of

allowance 311

384. National insurance. Cases of rehabilitation

allowance discontinued 312

385. National insurance. Unemployment 312

386. National insurance. Allowance recipients

and payments 313

387. National insurance. Old age pension 314

388. Municipalities with supplementary

old age pensions 314


•21

Tabell

Side

389. Folketrygden. Uførepensjon m. v. .. 315

390. Kommuner med tilleggsytelser til uførepensjoner

315

391. Folketrygden. Pensjon og overgangsstønad

til etterlatte og ugifte mødre 316

392. Kommuner med tilleggsytelser til etterlatte

ektefeller som får pensjon fra

folketrygden 316

393. Folketrygden. Barnepensjoner 317

394. Barnetrygden. Stønadsmottakere og

barn.... 317

395. Folketrygden. Meldte yrkesskader etter

kjønn og næring 318

396. Aldershjem og aldershjemsavdelinger

ved kombinerte institusjoner 318

397. Sosialhjelp 319

398. Barnehjem 319

399. Barnevern. Barn satt under vernetiltak

320

400. Barnevern. Barn under vernetiltak .. 320

401. Daginstitusjoner for barn 321

402. Adopterte 321

403. Sosial hjemmehjelp 321

404. Edruskapsnemndene 322

405. Edruskapsnemndene. Anmodninger

om inngrep 322

406. Edruskapsnemndene. Alkoholmisbrukere

behandlet 322

407. Edruskapsnemndene. Utgifter 323

408. Institusjoner for alkoholikere 323

409. Forbruk av brennevin, vin og øl .... 323

410. Forbruk av brennevin, vin og øl pr.

innbygger 15 år og over 324

411. Forbrukernes utgifter til brennevin,

vin og øl 324

412. Salgs- og skjenkesteder for brennevin,

vin og øl 324

413. Tid nyttet pr. person på forskjellige

ukedager til forskjellige aktiviteter .. 325

414. Tid nyttet pr. person med og uten yrke

til forskjellige aktiviteter. Gjennomsnitt

for perioden mandag - fredag.. 325

415. Tid nyttet pr. person til forskjellige

aktiviteter. Gjennomsnitt for alle dager

326

XX. Rettsforhold.

416. Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet

327

417. Siktede for forbrytelser etterforsket av

politiet 328

418. Personer funnet skyldige i forbrytelser 328

419. Personer funnet skyldige i forbrytelser

etter reaksjonsform 328

420. Alkohollovforseelser 329

421. Personer registrert for drukkenskap 329

422. Veitrafikksaker 329

423. Domfelte og botlagte for forseelser.. 330

424. Nyinnsettinger i fengselsanstalter . . 330

425. Løslatte fra fengselsanstalter 330

Table

Page

389. National insurance. Disablement pension

etc 315

390. Municipalities with supplementary

disablement pensions 315

391. National insurance. Survivors' benefits

and benefits to unmarried mothers

316

392. Municipalities with supplementary

widows' and mothers' pension 316

393. National insurance. Children's benefits

317

394. Family allowances. Allowance recipients

and children 317

395. National insurance. Reported injuries

by sex and industry 318

396. Old people's homes and old age departments

in combined institutions.. 318

397. Social care 319

398. Children's homes 319

399. Child welfare. Children placed under

protection 320

400. Child welfare. Children under protection

320

401. Day care services for children 321

402. Adopted persons 321

403. Social home-help services 321

404. Temperance boards 322

405. Temperance boards. Requests for intervention

322

406. Temperance boards. Alcoholics treated

322

407. Temperance boards. Expenditure .. 323

408. Institutions for alcoholics 323

409. Consumption of alcoholic beverages 323

410. Consumption of alcoholic beverages

per capita 15 years and over 324

411. Consumers' expenditure on alcoholic

beverages 324

412. Establishments licensed for sale of

alcoholic beverages 324

413. Time spent per person for different

days in the week for various acticities 325

414. Time spent per person with and without

employment for various activities.

Average for the period Monday - Friday

325

415. Time spent per person for various

acticities. Average for all days 326

XX. Justice and crime.

416. Crimes investigated by the police .. 327

417. Persons charged with crimes investigated

by the police 328

418. Persons found guilty of crimes .... 328

419. Persons found guilty of crimes by type

of sanction 328

420. Illegal distillation and sale of spirits,

smuggling etc 329

421. Persons registered for drunkenness.. 329

422. Traffic offences 329

423. Persons sentenced for misdemeanours 330

424. New imprisonments 330

425. Persons discharged from penal institutions

330


*22

Tabell

Side

426. Belegget i fengselsanstaltene 331

427. Tilbakefall i en 3-årsperiode blant

siktede for forbrytelser 331

428. Tvistemål avgjort ved rettene 332

429. Åpnede konkurser og akkordforhandlinger

333

430. Sluttede konkursbo og akkordforhandlingsbo

333

431. Utleggsforretninger og tvangsauksjoner

333

432. Overformynderier 334

433. Ektepakter 334

XXI. Utdanning og forskning.

434. Personer 16 år og over etter høyeste

fullførte utdanning 335

435. Skoler, lærere og elever 336

436. Elever etter skoleslag og alder og i

prosent av registrert årskull 337

437. Utdanning på barnetrinnet 338

438. Utdanning på ungdomstrinnet og

framhaldsskoleutdanning 338

439. Spesialskoleutdanning 338

440. Elever som fikk realskole- og gymnasutdanning

339

441. Realskoleeksamen 339

442. Bestått examen artium eller eksamen

ved økonomisk gymnas 339

443. Fag- og yrkesskoler 340

444. Høgskoler 341

445. Studietiltak med statstilskott arrangert

av folkeopplysningsorganisasjonene

342

446. Voksenopplæring og folkeopplysning

med statsstønad i skoleverket 342

447. Universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Studenter i høstsemesteret .. 343

448. Personer som fullførte en utdanningsaktivitet

etter utdanningsnivå, kjønn

og fagfelt 344

449. Universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Utførte årsverk 345

450. Personer tildelt doktorgrad etter

kjønn, lærested, tittel og fagområde 346

451. Utgifter til norsk forskning og utviklingsarbeid

347

452. Forskningspersonale og forskningsårsverk

etter institusjonstype 347

453. Utgifter til forskning og utviklingsarbeid

i Norge etter utgiftsart og institusjonstype

348

454. Utgifter til forskning og utviklingsarbeid

i Norge etter fagområde og institusjonstype

348

455. Utgifter til forskning og utviklingsarbeid

i Norge etter institusjonstype og

finansieringskilde 349

456. Utgifter til forskning og utviklingsarbeid

ved universiteter og vitenskapelige

høgskoler etter finansieringskilde 349

457. Utgifter til forskning og utviklingsarbeid

i bergverksdrift og industri 350

Table

Page

426. Population in penal institutions .... 331

427. Recidivism during a period of 3 years

among persons charged with crimes 331

428. Disputes dealt with by the courts .. 332

429. Bankruptcy proceedings and compositions

commenced 333

430. Bankruptcy proceedings and compositions

closed 333

431. Foreclosures and forced sales 333

432. Public trustee offices 334

433. Marriage settlements 334

XXI. Education and research.

434. Persons 16 years and over by highest

education completed 335

435. Schools, teachers and pupils 336

436. Pupils by type of school and age and

as percentage of registered population 337

437. Primary school, lower stage, education

338

438. Primary school, upper stage, and continuation

school education 338

439. Special education for the handicapped 338

440. Pupils with secondary school education

339

441. Secondary schools, lower stage, final

examination 339

442. Passed secondary schools, upper

stage, final examination 339

443. Vocational schools 340

444. Colleges 341

445. State-subsidized study activities initiated

by the nation-wide popular

organizations 342

446. State-subsidized adult education and

popular education initiated by the

schools 342

447. Universities and equivalent institutions.

Students in autumn term .... 343

448. Persons who completed an education

by educational level, sex and field

of study 344

449. Universities and equivalent institutions.

Man-years done 345

450. Doctor's degrees, by sex, institution,

title and field 346

451. Expenditure on Norwegian research

and development activity 347

452. Research personnel and man-years of

research by type of institution 347

453. Expenditure on research and development

activity in Norway by kind of

expenditure and type of institution .. 348

454. Expenditure on research and development

activity in Norway by subject

area and type of institution 348

455. Expenditure on research and development

activity in Norway by type of

institution and source of funds .... 349

456. Expenditure on research and development

activity at universities and equivalent

institutions by source of funds 349

457. Expenditure on research and development

work in mining and manufacturing

350


*23

Tabell

Side

XXII. Kultur.

458. Spesialbibliotek 351

459. Folke- og skolebibliotek 354

460. Aviser 354

461. Utgitte skjønnlitterære verker 355

462. Utgitte bøker etter originalspråk og

emne , 355

463. Utgitte bøker og småtrykk 355

464. Kinematografer 356

465. Kunstnerlønner og -stipendier 356

466. Radio og fjernsyn, gjennomsnittlig

lytte- og seertid 357

467. Radio og fjernsyn, lyttere og seere .. 357

468. Besøk i noen kulturinstitusjoner av

personer 15 - 79 år 358

469. Besøk ved religiøse arrangementer av

personer 15 - 79 år 358

470. Bokmål og nynorsk 359

471. Norges Idrettsforbund. Lag og medlemmer

360

472. Norges Idrettsforbund. Særforbundene

360

Table

Page

XXII. Culture.

458. Specialized libraries 351

459. Public and school libraries 354

460. Newspapers 354

461. Works of fiction published 355

462. Book titles issued by original language

and category 355

463. Books and pamphlets published .... 355

464. Cinemas 356

465. Stipends and scholarships to artists .. 356

466. Radio and television, average time

spent listening and viewing 357

467. Radio and television, listeners and

viewers 357

468. Visits to various cultural institutions

by persons 15-79 years old 358

469. Visits to divine services and other

religious meetings by persons 15-79

years old 358

470. Use of official Norwegian languages

(«bokmål» and «nynorsk») 359

471. The Norwegian Confederation of

Sports. Associations and members .. 360

472. The Norwegian Confederation of

Sports. Affiliated athletic unions.... 360

XXIII. Ferie og friluftsliv.

473. Personer i forskjellige befolkningsgrupper

som var på ferietur 361

474. Personer på ferietur i forskjellige årstider

etter ferieområde 361

475. Personer etter hvor mange ganger de

utøvde forskjellige friluftsliv-, idrettsog

mosjonsaktiviteter 362

476. Fritidshus etter type 363

477. Fritidshus som har bilvei fram til

huset, elektrisitet, innlagt vann, avløp

og bad 364

XXIII. Holiday and out-of-door life.

473. Persons in different population

groups who were on holiday 361

474. Persons on holiday in different seasons

by holiday area 361

475. Persons by annual frequency of participation

in outdoor life, sports and

exercises in 362

476. Holiday houses by type 363

477. Holiday houses with motor road up to

the house, electricity, piped water,

discharge pipe and bath 364

XXIV. Valg.

478. Stortingsvalg. Personer med stemmerett

og avgitte stemmer. Fylker .... 365

479. Stortingsvalg. Stemmer og representanter,

etter parti/valgliste. Fylker .. 366

480. Kommunevalg. Personer med stemmerett

og avgitte stemmer m. v. Fylker

368

481. Kommunevalg. Stemmer og representanter

etter valgliste. Fylker 370

482. Folkeavstemningen om EF. Personer

med stemmerett, avgitte stemmer og

godkjente stemmer. Fylker 372

XXIV. Elections.

478. Parliamentary elections. Persons entitled

to vote and votes cast. Counties 365

479. Parliamentary elections. Votes and

representatives, by party/electoral list.

Counties 366

480. Municipal elections. Persons entitled

to vote and votes cast. Counties .... 368

481. Municipal elections. Votes and representatives,

by electoral list. Counties 370

482. The advisory referendum on Norway's

accession to the EC. Persons

entitled to vote, votes cast and valid

votes. Counties 372

XXV. Svalbard.

483. Svalbard. Geografiske og meteorologiske

forhold, befolkning 373

484. Svalbard. Kulldriften 373

485. Svalbard. Post-, telegram- og telefontrafikk

373

XXV. Svalbard.

483. Svalbard. Geography, climate and

population 373

484. Svalbard. Coal mining 373

485. Svalbard. Postal, telegraph and telephone

services 373


«24

XXVI. Internasjonale oversikter.

Tabell

Side Tabell

Side

486. Areal, folkemengde og folketetthet.. 374 512. Registrerte skip på 100 br. tonn og

487. Folkemengden i de største byer .... 380 over 428

488. Folkemengden etter kjønn og alder . 384 513. Registrerte skip på 100 br. tonn og

489. Yrkesbefolkningen etter næring .... 387 over etter størrrelse 429

490. Giftermål, fødsler og dødsfall 388 514. Registrerte skip på 100 br. tonn og

491. Fruktbarheten etter morens alder.

over etter alder 429

Bruttoreproduksjonskvotienter .... 390 515. De nordiske lands handelsflåter .... 430

492. Middellevetiden 391 516. Den utenrikske skipsfart 431

493. Dødepr. 1 000 innbyggere etter kjønn 517. Jernbanene 432

og alder 392 518. Automobiler 433

494. Døde pr. 100 000 innbyggere etter 519. Veitrafikkulykker i de nordiske land 434

dødsårsak 396 520. Personer innreist til det nordiske passområdet

495. Arbeidsløse , 398

etter nasjonalitet 435

496. Netto og brutto nasjonalprodukt .. 399 521. Scandinavian Airlines System (SAS) 435

497. Utenriksregnskap 400 522. Flyselskapenes ruteflyging 436

498. Husdyrholdet 401 523. Postvesenet 437

499. Landareal, jordbruksareal og avling 402 524. Telegraf-og telefonvesen 438

500. Fiskeriene 404 525. Statsgjelden 439

501. Hvalfangsten 405 526. Internasjonal likviditet 440

502. Produksjonsindeks for bergverksdrift,

527. Dollarkurser 441

industri og kraftforsyning .... 406 528. Indekstall for kurser på industriaksjer 441

503. Produksjon av noen viktige varer .. 407 529. Avkasting av statsobligasjoner 441

504. Produksjon av elektrisk energi .... 416 530. Engrosprisindeks 442

505. Boligbygging 416 531. Konsumprisindeks 443

506. Verdien av utenrikshandelen 417 532. Forbruket av matvarer 444

507. Verdien av forskjellige lands innførsel 533. Forbruket av avispapir 445

etter land 418 534. Forbruket av noen nytelsesmidler .. 446

508. Frihandelsforbundets (EFTA's) handel

etter landområde 420

535. Offentlige utgifter til sosiale formål i

de nordiske land 447

509. Fellesmarkedets (EF's) handel etter

landområde 420

536. Universiteter og vitenskapelige høgskoler

i de nordiske land 448

510. Volum- og prisindeks for innførselen 537. Radio og fjernsyn 450

og utførselen 420 538. Kinematografer 450

511. Innførsel og utførsel av noen viktige

varer 421

Mål og vekt, side 451. Measures and weight, page 451.


•25"

Side

Administrative delinger 2

Adopsjoner 321

Agenturhandel 183, 184

Akkordforhandlings!*) 333

Aksjer, emisjoner 262

indeks 263, 441

Aksjeselskaper, skattelikn. .. 288

utbytte 262

Alder, folkem. .. 11-13,384-386

Aldershjem 318

Alderspensjon 313, 314

Alkohol, drukkenskapsforseelser

329

forbruk 323, 324, 446

salgs- og skjenkesteder 324

Alkoholikere,

kursteder 32, 322, 323

Alkoholprøver, bilførere .... 211

Allmenninger 97

Allmennskoler, høgre 335-337, 339

Aluminium

produksjon 132, 415

utførsel 158

Anlegg, se bygg og anlegg

Apotek 34

Arbeidere, industri m. v. .. 44—46,

48, 51, 125-127, 373

i jordbruk .... 43^6, 48, 85

Arbeidsformidling 43, 49

Arbeidsgiversammenslutn.j 55, 56

Arbeidskonflikter 52

Arbeidskontorer, offentl. 43, 49

Arbeidskraft i jordbruket 85

Arbeidslønn, se lønninger

Arbeidsløyse 49, 398

-trygd 312

offentlige utgifter 233, 447

Arbeidsretten 332

Arbeidstakersammenslutninger

54, 55

Arbeidstid, industri 50

Areal, andre land 374-379

fylkene 6, 7

skog 69, 95-98, 402

åker, eng 69, 70, 78, 79, 402

Artium 339

Assuranse, se forsikring

Attføringssykehus 32

Auksjoner, tvangs- 333

Automobiler, i alt 202, 203, 433

avgifter 236

innf. og utførsel .... 154, 427

nyregistrerte 203

produksjon 415

rutebiltrafikk .. 202, 203, 208

ulykker .... 40, 209-211, 434

Avbetalingskontrakter 257

Avgifter 236

Aviser 354

Avispapir, forbruk 445

Alfabetisk sakregister.

Side

innf. og utførsel .... 157,427

produksjon 130, 413

Avling, hagebruket 87

jordbruket 86-88

Avvirking, skog 409

Balanse, kommuner 221

Balansekonto, statens .. 228, 229

Banker 240-248

Barn, daginstitusjoner 321

levendefødte ..18, 19, 23, 24,

388-390

i alt 384-386

Barnedødelighet 23, 25, 26, 28-30,

36-40, 392-395

Barnehager, barnehjem .. 319-321

Barnepensjon 313, 317

Barnepleierskoler 340

Barneskoler 336-338

Barnetall 22

Barnetrygd, -vern 317, 320

offentl. utgifter 233, 447

Bedrageri 327

Bedriftsskoler 340

Befolkning 5-15,374-388

bevegelse 18-32, 379, 388-397

Bensin, avgift 236

forbruk 128, 206

innførsel,

utførsel ....151, 156, 425, 426

lager 188

produksjon 412

Bergverksdrift, arb.løyse .... 50

folkemengde, arbeidere,

syssels. 15, 16, 44-46, 48, 124-

127, 373, 387

forskning og utviklingsarbeid

340

lønninger 125, 127, 128,

271-274, 373

nasjonalregnskap 59

produksjon, invest, m. v.

58, 122, 123, 125-133, 135-138,

373,410^12

regnskapsstatistikk .. 121-124

skattytere, etterskottspliktige

302

Betalingsbalanse 63-66, 400

Biblioteker 351-354

Bikuber 70

Biler, se automobiler

Blindeskoler 338

Bo 333

Bokmål og nynorsk 359

Bokproduksjon 355

Boksamlinger, bibliotek 351-354

Boliger, bosatte i privat- 307, 308

Boligbankene 242

Boligbygging 145-148, 416

Side

Boligselskaper, skattelikn. .. 302

Boligutgifter, prisindeks .... 268

Bomull, innf., utførsel .. 150, 424

lager 188

produksjon 410

Branner, skog- og utmarks- .. 102

Brannforsikring .. 250, 253, 254

Breer, de største 1

Brennevin, forbruk 323, 324, 446

innførsel 150

salgs- og skjenkesteder 324

skatter 236

Brensel, forbruk .. 99, 125, 128,

139, 140, 201

innf.,utf. 150,151,156,425,426

lager 187,188

prod. 98, 99, 136, 373, 411, 412

Brenseloljer, se fyringsoljer

Brevpostsendinger 215,216,

373, 437

Brukere 71

Brukstall 69-77, 82-85

Bruttofrakter, utenr.fart 63, 194

Bruttoinvestering,

elektrisitet 58, 142

industri .... 58, 125, 128, 138

nasjonalregnsk. 57-59, 61, 399

Bruttonasjonalprodukt .. 57, 59

Brød, mjølk etc, detaljpriser

og prisindeks 268 v 269

Budsjett, stats- 230-236

Busser 202, 203, 208, 433

Byer, folketall .... 8-10, 380-383

Bygg og anlegg, arb.løyse .. 49

fortjen., ansatte 274, 275

nasjonalregnskap .... 58, 59

sysselsetting 44-46, 48, 145, 146

Bygg, areal 69, 402

avling 86-88, 403

innførsel, utførsel 149, 421, 422

priser 264

Byggekostnadsindeks 266

Byggevirksomhet .. 145-148, 416

Byrettene, herredsrettene .... 332

Bytteforhold, utenr.handel .. 163

Bær, avkasting 87

-busker 76-77

Bøker 351-355

Bøndenes inntekt, formue

og gjeld 90-93

Børskurser, aksjeindeks . 263, 441

valuta 262, 441

Bøtestraff, -avsoning .. 328, 330

Båter, fiske- 108-111,115,119, 405

lyst-motor- 194

se også skip

Cellulose, produksjon 130

utførsel 156


Side

Daginstitusjoner for barn .... 321

Dagsaviser 354

Dampskip, se skip

Den Norske Turistforening .. 214

Detaljhandel, syssels 44, 45

etter handelsområde 184

etter fylke 184

månedsfortj. for ansatte .. 279

Detalj omsetningsindeks .... 185

Detaljpriser 269

Diskonto 245

Dividende i aksjeselskap .... 262

Doktorgrad 346

Dollarkurser 262, 441

Domfelte 328-332

Domstoler 332

Drikkevarer, alkohol

forbruk 323, 324, 446

innførsel 150

produksjon 129, 408

salgs- og skjenkesteder 324

skatter 236

Drukkenskapsforseelser .... 329

Drukninger 36-39

Dødfødte 18, 23

Dødsfall, dødelighet 18, 19, 25-29,

36-40, 388, 389, 392-397, 434

Dødsårsaker 36-40, 396, 397

Døveskoler 338

Edruskapsnemnder .... 322, 323

EF, EFTA, handel 168, 172, 420

EF, folkeavstemning 372

EFTA, EF, handel 168, 172, 420

Egg, forbruk 444

produksjon 88

Eggsamvirket 188

Eiendommer, bruk 69-74, 76, 77

priser og salg 93, 94

Eiendomsskatt 287

Eksamen, artium 339

realskole 339

universiteter etc 448, 449

Eksport og import 149-179,

417-427

nasjonalregnsk. 57, 60, 63, 400

Ektepakter 334

Ekteskap inngått 18-21, 388, 389

Elektrisitet, i industri .. 125, 128,

135, 137, 139, 140

innførsel, utførsel 151, 156

installasjoner 142

investering 58, 139, 142

i transport 139, 201

lån 258, 259

priser 266

privat forbruk 140

prod. 135-137, 139, 140, 416

Elever 336-341

Elg, felte 102

Elvefiske 118

Elver, de lengste 1

vannkraft 140

Embetseksamen, medisinsk .. 35

Emigrasjon 30

*26

Side

Emisjoner, aksjer 262

obligasjoner 255, 256

Energi 144

Engareal 69

Engroshandel,

etter handelsområde 184

etter fylke 184

lager 187

månedsfortj. for ansatte .. 279

Engrosprisindeks 267, 442

Enketrygd 313, 316

Epidem. sykd. 33, 36-38, 396, 397

Erverv, yrke, befolkn. 15, 16, 387

Evneveike, skoler for 338

Fagforbund 53

arbeidsløyse 49

Fagskoler 337, 340, 341, 448, 449

Fanger, fengsler 330, 331

Farkoster, fiske og

fangst 108-111, 115, 119, 190

Farmasøyter 34

Farskapssaker 332

Fast dekke, veier med 208

Faste eiend., bruk 69-74

priser og salg 93, 94

Felleskjøpene 188

Fellesmarkedet .. 168, 172, 420

Fengselsanstaltene .... 330, 331

Ferieturer 361

Ferjetrafikk 195

Ferrolegeringer, lager 188

produksjon 132, 414

utførsel 158

Fett og oljer, innførsel,

utførsel .. 151, 156, 425, 426

prod. 126, 127, 129, 412, 413

Film, kinoer 356, 450

Finanser, kommunale .. 221-225,

287-299, 302

stats- .... 228-236, 287, 288,

290-299, 302, 439

Finansieringsselskaper,

private 250

Finanstelling 260, 261

Fisk, fangst .. 112-120, 404, 405

innførsel, utførsel 149, 155, 421

priser 265, 269

Fiskarbanken 242

Fiske og fangst 112-120, 404, 409

folkemengde,

sysselsetting 15,

16, 44^6, 48, 111, 115, 119

lån 258, 259

nasjonalregnskap .... 58, 59

Fiskets totalregnskap 120

Fiske- og fangstskip 108-111,

115, 119, 190, 408, 409

Fiskeprodukter, prod. 117, 129

utførsel 155

Fiskere 105-107, 111, 115

Fiskeredskap 114, 115

Fiskerfagskoler 340

Fiskeritelling 105-111

Fiskesalgslag 189

Side

Fjelltopper 1

Fjernsyn .... 219, 220, 357, 450

produksjon av appar 133

Fjorder, de lengste 1

Fjørfe 70, 80, 81, 83, 401

Flateinnhold, se areal

Flesk, priser 269

produksjon 88

Fly, antall og typer 212

innførsel 154

trafikk .... 211, 212, 435, 436

Flyplasser 211

Flyttinger, innenlandske .... 31

til og fra Norge 30

Fløting, tømmer- 102

lønninger 102

Folkeavstemningen om EF 372

Folkeboksamlinger 354

Folkeforsikring 252

Folkehøgskoler 336, 337

Folkemengdens bevegelse 18-30,

379, 388, 389, 392-397

Folkeopplysning og voksenopplæring

342

Folkeskolen, statsutgifter 232

Folketall, Norges .... 5-15, 374

fremmede lands 374-387

Folketannrøkt 42

Folketelling 5-7, 12,

14-17, 307, 308, 335, 374-387

Folketrygd 226, 227, 233, 310-318

offentlige utgifter 233, 447

Forbruk, alkohol 323, 324, 446

avispapir 445

drivstoffer .... 125, 128, 201

elektrisitet .... 125, 128, 139,

140, 144, 201

kunstgjødsel 88

matvarer etc 444

nasjonalregnskap 57, 58, 61

nytelsesmidler .. 323, 324, 446

Forbruksforeninger 186

Forbruksutgifter, husholdningers

303-306

Forbrytelser 327, 328, 330, 331

Fordringer og gjeld i utlandet

260, 261

Foreningen til Ski-Idrettens

Fremme 214

Foreninger, arbeidsgiver- 55, 56

fag- 53

funksjonær- 54, 55

idretts- 214, 360

kreditt- 249

samvirke- 186, 188, 189

skogeier-

J88

Forgiftninger 39, 40

For, kraft-, se kraftfor

Forliksråd 332

Forlis og kondemn. av skip .. 193

Formue, bøndenes 92, 93

skattelikning .... 287-297, 302

realkapital 67, 68

øking, nasjonalformue .... 62

Forretningsbanker 244-248

Forseelser 329, 330


Side

Forsikring, privat- 251-253

skattytere, etterskottspliktige

302

sosiale trygder .. 310-318,447

Forskning, universiteter

etc 343-350

Forsorgsstønad

offentlige utgifter 233, 447

Forstadsbaner 202

Forstoff, innf., utf. ... 149, 155,

172-177

lager, indeks 187

produksjon 129

Forsvaret, offentlige

utgifter 230, 231

Forsørgertrygd for barn 317

Fosterhjem 320

Frakter i utenriksfart 63, 194

Fraktindeks og -rater 194

Framhaldsskoler 336, 338

Framskriving, folkemengde .. 13

Frihandelsforbund 168, 172, 420

Friluftsliv 362

Fritidshus 363, 364

Frukt, avling 87

innførsel 149

-trær 76, 77

Fruktbarheten i

ekteskapet 22-24, 390

Funksjonærer 44-46, 48,

125-128, 373

arbeidsløyse 49

fortjeneste for ansatte 278-280

lønnsutgifter .. 121, 124-126,

128, 139

sammenslutninger 54, 55

Fylker, folketall 6-10

Fyringsoljer, innførsel,

utførsel 151, 156, 426

lager 188

produksjon 412

Fødsler 18, 19, 23, 24, 388-390

Førerkort, inndradde 329

Førerprøver og førerkort

fornyelser av 204

Garn, innf., utførsel 152, 158

lager 188

produksjon .... 131, 413, 414

Gartnerier 75

Gartneri-, hagebruksskoler .. 340

Gass, innf., utførsel 151, 156, 157

produksjon .... 135, 137, 412

Geistlige inndelinger 2

Geistligheten, offentlige

utgifter 230, 231

Geiter 70, 80-82, 401

Geografiske oppgaver 1

Giftermål 17-21, 388, 389

Gjeld, bøndenes 92, 93

ihendehaverobligasjoner,

i alt 255, 256

kommune- 221

stats- 229, 230, 233-235

og fordr. i utlandet 260,261, 439

*27

Side

Gjensidig skadeforsikr

250, 251, 253

Gjødn.stoffer, forbruk 88

innf., utførsel 150,

151, 156, 157, 172-177

lager 187

produksjon 130, 413

Godstransport, ferjer 195

fly 211, 212, 435, 436

jernbane 199-201, 432

kystfart 195

Godstransport, rutebiler .... 208

skip 192,

Grunnskolen 336-338

Gruvedrift, se bergverksdrift

Grøfting av skog 99

Grønnsaker,

innførsel 149

produksjon 87

Gull, beholdning 240, 440

produksjon 414

Gummi, innf., utf. 150,156,423,424

produksjon 409

Gummivarer, innførsel,

utførsel 152, 157

produksjon 136

Gymnas 335-337, 339

Gymnastikkhøgskoler .. 448, 449

Gårdsbruk, se faste eiendom.

Hagebruk, avling 87

samvirke 188

Hagebruks-, gartneriskoler .. 340

Handel, se varehandel

Handelsflåte .. 189-193, 428-430

opplagt tonnasje 193

Handelsgymnas, -skoler 339, 340

Handelshøyskolen 343, 345, 346,

448, 449

Havnearbeidere, fortjen 275

Havnevesen, off. utgifter .... 234

Havre, areal .... 69, 78, 79, 402

avling 86-88, 403

priser 264

Helsevesen og

dødsårsaker .. 32-40, 396, 397

off. utgifter .... 230, 232, 233

Hermetikk, produksjon .... 129

utførsel 155

Herreder, folketall 8-10

Herreds- og byrettene 332

Hester 70, 80-82, 401

Hjemmebrenning 329

Hjemmehjelp, sosial 321

Hjemmesykepleie 321

Hjerte-karsykdommer

36, 37, 39, 396, 397

Hogst, avvirking 99, 409

priser 265

Hospitaler, leger etc 32, 35

Hoteller 213

Husarbeid, syssels 16

Husbank, Statens 242

Husdyr 70, 80-83, 401

forsikring 253

produksjon 88, 407

Side

sykdommer 89

Husholdninger

forbruksutgifter 303-306

inntekt 300, 301

Husholdningstyper 300,

301, 305, 309

Husmorvikarer 321

Husmødre 16

Husstellskoler 340

Hvalfangst, materiell etc 119,

120, 190, 405

produksjon, olje etc 412

skattytere, etterskottspliktige

302

Hvete, areal .... 69, 78, 79, 402

avling 86-88, 403

innførsel, utførsel 149, 421

priser 264

Hvetemjøl, innf., utførsel 422

Hyrer på skip 276, 277

Høgre allmennskoler 335-337, 339

Høgskoler, universiteter 335-337,

341, 343, 345, 448, 449

Høns 70, 80, 81, 83, 401

Høstutbytte .. 87, 88, 402, 403

Høyavling 86-88

Høyesterett 332

Håndverk og industri,

se industri

Håndverks- og kunstindustriskoler

340

Idrett, forbund og lag 360

Skiforeningen 214

Ihendehaverobligasjonsgjeld,

se gjeld

Import og

eksport .... 149-179, 417^27

nasj.regnskap 57, 61, 63, 400

Indekstall, aksjer 263, 441

byggekostnader 266

detaljomsetning 185

engrospriser 267, 442

fiskepriser 265

frakter 194

industriprod 135-137, 406

jordbrukspriser 264

konsumpriser 268, 443

lagerhold 187

utenrikshandel .. 160-163, 420

Indirekte skatter 236

Industri etc, arb.løyse 49

arbeidstid 50

folkem., arb., syssels. .. 15, 16,

44-46,48,125-127,139, 373, 387

forskning og utviklingsarbeid

350

investering 58,

128, 135, 137-139, 142

lager 125, 187, 188

lønn og fortjen. 271-273, 278

lønnsutgifter .... 125-128, 139

lån 258, 259

nasjonalregnskap .... 58, 59

produksjon 125-133,

135-140, 373, 406-416


Side

skattytere, etterskottspliktige

302

Industri-, heimeyrkeskoler .. 340

Industribanken 242

Industrielt rettsvern 135

Inndelinger, Norges 2

Inn- og utflytning, innenl. .. 31

til og fra utlandet 30

Innenriks handel 183, 184

Innenriks rutefart,

månedsfortjeneste 277

Innførsel og utførsel .. 149-179,

417-427

nasj.regnskap 57,59-61,63, 400

transportmåte 197

Innførsel til konsum, investering

og vareinnsats .. 164-167

Innkjøpssamvirke i landbr. .. 188

Innmarksareal 69, 70, 402, 403

Innreiste utlendinger 214

Innsjøer, de største 1

Inntekt, bøndenes 92, 93

husholdninger 300, 301

nasj.produkt .. 57, 59-61, 399

skattelikning .... 287-299, 302

Inntekts- og formuesskatt

208, 228, 230, 289-299, 302

Innvandring 30

Insolvens 333

Internasjonale tabeller .. 374-450

Investering .. 57, 58, 60, 61, 125,

128, 135, 137-139, 164-167, 399

Investeringsavgift, skog .... 100

Isbjørn, fangst 119

Jakt 102, 103

Jan Mayen 6

Jegere 103

Jern og andre metaller,

innførsel, utførsel 152, 153, 158

425, 427

lager 187, 188

produksjon 126, 132, 410, 411

414, 415

Jernbaner 199-202, 432

Jordbruk m. v. 69-93, 402, 403

arbeidsstyrke 85

arbeidsløyse 49

areal 69-71,74,76-79,402, 403

avling 86-88, 403

brukere 71

folkemengde 15, 16

husdyr 70, 80-83, 401

kraftfor, gjødsel etc 88

leie 72, 73

lønninger 270

lån 258, 259

maskiner etc 85

nasjonalregnskap .... 58, 59

regnskaper 90, 91

samvirke 188

skoler .... 340, 343, 345, 346

sysselsetting .. 44-46, 48, 85

telling 69-77

Jordbruksprodukter, Forbruk

444, 446

*28

Side

innførsel, utførsel 149, 150,

155-158, 421^24

priser, prisindeks .... 264, 265,

268, 269

prod 86-88,

402, 403, 407, 409, 410

Jordmødre 34

Kaffe, forbruk 446

innførsel, utførsel 149, 423

lager 188

priser 269

produksjon 408

Kaier 196

Kalorier, forbruk 444

Kapital, real- 67, 68

Kapitalforsikring 253

Kinematografer 356, 450

Kirker etc, offentlige

utgifter .... 222-225, 230, 231

Kjøleskap, produksjon 132

Kjønn, befolkn. 11, 12, 384-386

Kjønnssykdommer .. 33, 36, 37,

396, 397

Kjøtt, forbruk 444

innf. utførsel .. 149, 155, 421

kontroll 89

priser 264, 269

produksjon 88, 407

Klima 3, 4, 373

Klinikker, sykehus 32

Klippfisk, lager 188

produksjon 117

utførsel 155

Klær, skotøy, innførsel, utførsel

154, 159

produksjon .... 126, 127, 131

Kokeriskip, hval- 190, 405

Kokk- og stuertskoler 340

Koks, innførsel 151

lager 188

priser 269

produksjon 412

Kolonialvarer, forbruk 444, 446

innførsel, utførsel 149, 155,

422, 423

lager 187, 188

priser, prisindeks .... 267-269

produksjon 407, 408

Kommunalbanken 242

Kommunale finanser .. 221-225,

287-299, 302

kinematografer 356, 450

pensjoner, trygder 314-316, 319

skatter 222-225, 287-299, 302

Kommunegjeld 221

Kommuner, folketall 8-10

Kommunevalg 368-371

Konflikter, arbeids- 52

Konkurser 333

Konsum, se forbruk

Konsumprisindeks 268, 443

Kontorfunksjonær,

fortjeneste 278-280

Kontormaskiner, innførsel,

utførsel 153, 158

Side

Kooperasjon 186, 188, 189

Kopper, innf., utf. 153, 158, 427

produksjon 130, 414

Korn, areal .... 69, 78, 402, 403

avling 86-88, 403

innførsel, utførsel 149, 155,

421, 422

lager 187, 188

priser, prisindeks 264

Kraftfor, forbruk 88

produksjon 129

Kraftforsyning, se elektr.

Kredittforeninger 249

Kredittmarked 240-263, 440, 441

Kreftdødelighet 36-38, 396, 397

Kremasjoner 25

Kriminalitet 327-331

Kringkasting .... 219, 220, 450

innførsel av mottakere .... 153

lisenser 220, 450

prod, av mottakere 133

stasjoner 217

Kull, forbruk 128, 201

innførsel, utførsel .. 151, 156,

373, 425

lager 188

priser 269

produksjon 126, 127, 130, 136,

373, 411

Kultur 351-360

Kunstindustri- og håndverksskoler

340

Kunstnerlønner, -stipend 356

Kuranstalter, alkohol .. 32, 323

tuberkulose 32

Kurser, aksjeindeks 441

valuta 441

Kvelstoffgjødning, forbruk .. 88

produksjon 130, 413

utførsel 157

Kyr 70, 80-82, 401

Kystfart 195

månedsfortjen., rutefart .. 277

Kystlengde 1

Kystradiostasjoner 217

Lag, idretts- 360

Lager, vare- 125, 187, 188

Lagerfunksjonærer, fortj. 278, 279

Lagmannsrettene 332

Laks- og sjøaurefiske 107,

109, 112, 113, 118

Landbruk, se jordbruk

Landbruksskoler 340,343,

345, 346, 448, 449

Landegrensen 1

Landsorganisasjonen i Norge 53

Landsskogtakseringen 98

Laste- og lossearbeidere,

arbeidstid og fortjeneste .. 275

Lastebiler 201-203, 206, 207, 433

innførsel, utførsel .... 153, 427

produksjon 415

transport 206, 207

Leger ...34, 35

Leiligheter, boligbygg 147,148, 416


Side

Leirplasser, overnattinger .. 212

Lengde og bredde, Norges .. 1

Levekostnader, detaljpriser .. 269

konsumprisindeks .. 268, 443

Levekår 51

Levendefødte .. 18, 19, 23, 24,

388-390

Levetid, middel- .... 29, 30, 391

Levevei, befolkning 15, 16, 387

Likviditetstilførsel 263

Litteratur 354, 355

Livsforsikring 251-253

Loddefiske .. 112-114, 116-117

Lodde(vår)torskefisket .. 112-117

Lofotfisket 115

Lokomotiver 199

Losvesen, off. utgifter 234

Lotterier, avgift 236

Luftfartforsikring 253

Lufttrafikk .. 211, 212, 435, 436

Lyst-motorbåter 194

Lyttere, radiolisenser .. 219, 220,

357, 450

Lærere 285, 286, 336, 338

Lærerskoler 341

Lærlingeskoler 340

Lønninger, fortjeneste,

bankvirksomhet 280

forsikringsvirksomhet .... 280

funksjonærer 278-280

industri etc 271-274, 278

jordbruk, gartnerier m. v. 270

komm. arb.takere 281

laste- og lossearbeidere 275

nasjonalregnskap 60

sjøtransport 276, 277

statens embets- og

tjenestemenn 282-284

skoleverket 285, 286

tømmerfløtere 102

varehandel 279

Lønnsutgifter,

funksjonærer 125-127

industri etc. .. 125-128,139, 373.

tømmerfløting 102

Lønnstakere, se arbeidere,

funksjonærer

Lånekassen for utdanning ... 242

Lån 258, 259

Mais, areal, avling 403

innførsel, utførsel 149, 422

Malmtrafikk, Ofotbanen .... 199

Malmutvinning, se bergverksdrift

Mannskap på skip 47

fortjeneste, hyrer 276, 277

mønstringer 47

Margarin, priser 269

produksjon 129, 408

utførsel 155

Maritime skoler 340

Maskiner, i jordbruket 85

innf., utførsel 153,154,158, 159

produksjon 132, 133

•29

Side

Maskininstallasjon 140

Maskinistskoler 340

Matvarer, se nærings- og

nytelsesmidler

Medisinalforhold 32^0, 396, 397

Meierier 134

Meierisamvirket 188

Meieriskoler 340

Menighetsfakultetet 343

Metaller, innførsel, utførsel 152,

153, 158, 172-177, 425, 427

lager 187, 188

produksjon 122, 123, 126, 127,

132, 410, 411,414, 415-427

Meteorolog, forhold .. 3, 4, 373

Middellevetid 29, 30, 391

Militærvesen, utgifter 231

Mineraler, innførsel, utførsel

151, 157, 172-177, 425

prod... 126, 127, 130, 410-415

Mink 70

Mjøl, gryn etc, forbruk 444

innførsel, utførsel 421, 422

priser 269

produksjon 129

Mjølk, forbruk 134, 444

levering, produksjon 88,

134, 407

priser, prisindeks 264, 268, 269

Mopeder 202, 203

Mord 36-39

Morstrygd 313, 316, 317

offentlige utgifter 447

Motorbåter, fiske- .... 110, 111

lyst- 194

Motorer, innf., utførsel 153, 154,

158, 159

produksjon 133

Motorkjøretøyer 202, 203, 208,

433, 434

se også automobiler

Motorskip, se skip

Motorsykler 202-204

innførsel 154

Motorvogner, jernbaner og

sporveier 199-202

Motorvognforsikring 253

Motorvognsaker 329

-ulykker 39, 40, 209-211,396,

397, 434

Mottakerapparater, kringkasting,

innførsel 153

lisenser 219, 220

produksjon 133

Møbler etc, innførsel,

utførsel 154, 159

produksjon 133

Mønster 135

Målogvekt 451

Nasjonalitet, utlendinger 48

Nasjonalregnskap 57-68, 399, 400

Natureng 78, 79, 402

Naturgass, produksjon 412

Navigasjonsskoler 340

Nedbørhøyde 4, 373

Side

Noregs Sildesalslag 189

Norges Bank 240, 241

Norges Brannkasse 254

- Handelshøyskole 343, 345, 346,

448, 449

- Idrettsforbund 360

- Kommunalbank 242

- Koop. Landsforening .... 186

- Landbrukshøgskole

343, 345, 346, 448, 449

-Lærerhøgskole 343,346,448, 449

-Makrellag 189

- Postsparebank 241

-Råfisklag 189

- Tekniske Høgskole .. 343, 346,

448, 449

- Veterinærhøgskole 343, 345, 346

Norsk Arbeidsgiverforening 56

månedsfortjeneste for

funksjonærer i bedrifter .. 278

Norsk Rikskringkasting

219, 220, 357, 450

Næring, befolkning .. 15, 16, 387

Nærings- og nytelsesmidler,

forbruk 444, 446

innførsel, utførsel .. 149, 150,

155, 172-177, 421-423

lager 187, 188

priser, prisindeks 264, 265,

267-269

produksjon .. 86-88, 112, 113,

126, 129, 134, 402-405, 407-409

Nynorsk i statstjenesten og

folkeskolen 359

Obligasjoner, emisjon .. 255, 256

ihendehaver-, i alt ... 255, 256

kommunegjeld 221

stats-, avkasting 441

statsgjeld 229, 230, 233-235, 439

Offentl. finanser

221-239, 287-299, 302, 439

Oljeboring 145

nasjonalregnskap 57, 58, 61

Oljer, forbruk 128, 201

innførsel, utførsel

151, 156^

425, 426

lager 187, 188

produksjon 116, 117,126,

129, 412, 413

Oljevekster 84

Omsetningsavgifter 236

Opplegg, skips- 193

Ortopediske sykehus 32

Ost, innførsel, utførsel .. 155,421

priser 265, 269

produksjon 134, 407

Overformynderier 334

Oversjøisk utvandring 30

Papir, forbruk av avis- 445

innf., utførsel .. 152, 157, 427

produksjon .... 130, 131, 413

Papirmasse, innførsel,

utførsel 150, 156, 172-177, 424

produksjon 130, 131, 409, 410


Side

Pasienter, sykehus m. v 32

Passasjertransport, ferjer 195

Passasjertransport, fly 211,212,

435, 436

jernbaner 199-201, 432

kystfart 195

rutebiler 202, 208

sporveier 202

Patenter 135

Pelsdyr 70

-samvirket 188

Penge- og kredittmarked

240-263, 440, 441

Pensjoner, alderstrygd .. 313, 314

offentlige utgifter 233, 447

Pensjonskasser og -fond,

private 254

Personbiler 202-206, 433

Petroleum, innførsel 151

produksjon 412

salg 143

Pleiehjem 32

Politiet, etterforskning 327, 328

statsutgifter 231

Politiske partier, valg .. 366, 367,

370, 371

Postgiro .... 241, 244, 246, 248

Postsparebank 241, 248

Postverket .. 215, 216, 373, 437

Potetbrennerier 188

Poteter, areal 69, 78, 79, 84, 403

avling 86-88, 403

forbruk 444

priser, indeks .. 264, 268, 269

Potetmjølfabrikker 188

Prestegjeld 2

Priser, detalj- 269

elektrisitet 266

indeks, se indekstall

jord- og skogbruksprodukter

.. 264, 265, 267-269

jordeiendommer, tomter .. 94

meieriprodukter 265, 268, 269

støtte, off. utg. 235

Privatbaner 201

Privatboliger, bosatte i 307, 308

Private finansieringsselskaper

250

pensjonskasser og -fond .. 254

Privatforsikring 251-254

Produksjon, elektrisitet 135,

137, 139, 140, 416

industri m. v. .. 125-138, 373,

406-^16

jordbruk 86-88,403,

407-410

Prognose, befolkning 13

Psykiatriske sykehus 32

Radio, kringkasting 219, 220,

357, 450

innf. mottakerapparater .. 153

prod., mottakerapparater 133

stasjoner 217

Realkapital, nasj.regnskap 67, 68

Realkredittforeninger 249

*30

Side

Realskolen 336, 337, 339

Redskaper etc. i jordbruk .. 85

fiske- 114, 115

Regnskapsstatistikk, bergverksdrift

og industri 121-124

engroshandelsforetak 180-182

Reinsdyr, tamrein 70

villrein, felt 102

Reiseliv, hoteller 213

turisthytter etc 214

utlend. ankommet .. 214, 435

utreise 214

valutautgifter og -inntekter

63, 64, 214

se også samferdsel

Rekrutter, legemshøyde og

stridsdyktighet 41, 42

Religiøse arrangementer 358

- formål, offentlig utgifter .. 224,

225, 230, 231

Renter og avdrag, offentlige

utgifter .. 224, 225, 230, 235

Rentesats, diskonto 240

ihendehaveroblig.gjeld .... 256

utlån etter 240, 249

Reproduksjonskvotienter 23, 390

Rettslige inndelinger 2

Rettsforhold 327-334

Rettsvern, industrielt 135

Rever, pelsdyr 70

Revmatiske sykehus 32

Rikskringkasting, Norsk 219,

220, 357, 450

Rikstelefon, -telegraf 218, 219, 438

Rotvekster, areal 69

produksjon 86-88

Rowiltpremier 102

Rug, areal 69, 402

avling 86-88, 403

innførsel, utførsel 149, 422

priser 264

Rusdrikk, se drikkevarer

Rusdrikkforseelser 329

Rutebiler, busser 202,203,208, 433

Ruteflyging 212, 435, 436

Røyketobakk, prod. .. 129, 409

Råfisklag, Norges 189

Råjern, produksjon 132,414

utførsel 158

Råolje, innf., utførsel .. 151,425

produksjon 412

Salgs- og skjenkesteder for

brennevin, vin og øl 324

Salgslag, fiske- 189

Salgssamvirke i landbruk 188

Saltet sild og fisk, prod. 115-117

utførsel 155

Samferdsel .. 195-220, 428^38

folkemengde, arbeidere,

sysselsetting .. 15, 16, 44-48,

200, 202, 215, 217, 220

nasjonalregnskap 58, 59

skattytere, etterskottspliktige

302

Samvirkelag 186, 188, 189

Side

Sanatorier, tuberkulose- .... 32

SAS 435

Sauer 70, 80-82, 401

Seddelomløp 240

Sedelighetsforbrytelser 327

Seifisket 112, 113, 117

Selfangst 119

Selvmord 36-39, 396, 397

Sendetid, radio og fjernsyn .. 220

Separasjoner 21

Separasjonssaker 332

Sigaretter, sigarer, produksjon

129, 408, 409

Sikring, forvaring 328, 330, 331

Sild, fiske .... 112-114, 116,117,

404, 405

priser 265, 269

salgslag 189

utførsel 155

Sildolje,-mjøl, produksjon ..116,

117, 129

innførsel, utførsel 149, 156

Sinnssyke, -hus 32

Sivile inndelinger 2

Sivilforsvaret, statsutgifter .. 231

Sivilsaker 332

Sjokolade, priser 269

produksjon 129

Sjøaurefiske 118

Sjøfart, se sjøtransport

Sjømannsskoler 340

Sjømannsskatt ... 287

Sjømenn 47

fortjenester, hyrer .. 276, 277

mønstringer 47

Sjøtransport .. 194, 195, 428-^31

bruttofrakter 63, 194

folkemengde, syssels. .. 15, 47

fraktindeks 194

handelsflåte 189-193, 428-430

lån 258, 259

nasjonalregnskap .... 58, 59

skattytere, etterskottspliktige

302

ulykker 195

Skadeforsikring 251, 253

Skadeverk 327

Skattefri banksparing 248

Skattelikning .... 287-299, 302

Skatter, kommunale .. 222-225,

238, 239, 287-299, 302

nasjonalregnskap .... 59, 62

stats- .... 230, 236, 238, 239,

287, 288, 290-299, 302

Skattesaker 332

Skattytere 287-299, 302

etterskottspliktige 302

personlige 290-299

Skiftevesen 333, 334

Skiforbund,-foreninger 214, 360

Skillemynt 240, 263, 441

Skilsmisser 18, 19, 21

Skilsmissesaker 332

Skip, fiske-og fangst- .. 108-111,

115, 119, 190

handelsflåte .... 189-193, 430


Side

hvalkokerier 190, 405

innførsel, utførsel .... 63, 154,

159, 193

lyst-motorbåter 194

opplagte 193

Skip, bygd, sjøsatt 133, 193, 415

Skipsfart, se sjøtransport

Skipsfrakter, indeks 194

Skipshypotekforeninger .... 249

Skipsmannskap, se sjømenn

Skipsopplegg 193

Skjenkesteder for brennevin,

vin og øl 324

Skjenkningsavgift 236

Skjønnlitteratur 355

Skogbranner 102

Skogbruket 95-102, 104

areal 69, 95-98, 402

avvirking 99, 409

folkemengde, syssels. .. 15, 16,

44-46

nasjonalregnskap 59

telling 95-97

totalregnskap 104

utgifter i 101

Skogeierforeninger 188

Skogkultur,-reising .... 98, 99

avgift 100

Skogsveier, nybygde 100

Skogtaksering 98

Skoleboksamlinger 354

Skoler 335-341,

343, 345, 448, 449

Skotøy, innf., utførsel .. 154, 159

produksjon .... 126, 127,131

Skreifisket 112-115, 117

Skyldmark, gj.snittspriser ... 94

Slakt, kontroll 89

kjøttproduksjon 88, 407

Slakterisamvirket 188

Smugling 329

Smør, innf., utførsel .. 149, 155

priser 265, 269

produksjon 134, 407

Småbarnstuer 321

Småhvalfangst 119

Småviltjakt 103

Sosialhjelp 319

Sosialtrygd 310-318

offentlige utgifter 226,

227, 233, 238, 239, 447

Sosiale forhold 310-323

Sosialskoler 341

Sparebanker 241, 245-248

Spekk, produksjon 119

Spesialskoler 338

Spinnestoffer, innførsel, utførsel

152,158,172-177,424, 425

produksjon 88, 410

Sport, Norges Idrettsforb. .. 360

Skiforeningen 214

Sporveier, forstadsbaner .... 202

Sprit, se brennevin

Statens fiskerfagskoler 340

-Husbank 242

Statsbanene 199-201

•31

Side

Statsbankene 242, 243

Statsfinanser 228-236,

287, 288, 290-299, 302

Statsgjeld 229, 439

Statsobligasjoner 228,

229, 255, 256

utbytte 441

Statsskatt 230, 236, 287,

288, 290-299, 302

Statsskoger, -allmenninger .. 97

Stempelavgift 236

Stipendier 356

Storfe 70, 80-83, 401

Stortingsvalg 365-367

Storvilt og rovvilt 102

Studerende, universiteter og

høgskoler 343, 448, 449

Studietiltak med statstilskott 342

Stuert- og kokkskoler 340

Stål, innførsel, utførsel 152, 158

produksjon 132, 414

Subsidier, prisstøtte 235

Sukker, forbruk 444

innførsel, utførsel 149,

155, 422, 423

lager 188

priser 269

produksjon 403, 407

Sunnhetstilstand, dødsårsaker

32-34, 36-40, 396, 397

Svalbard 6, 373

Svangerskapsavbrott 34

Svin 70, 80, 81, 83, 401

Svovelkis, lager 188

produksjon 130, 410

utførsel 156

Sykdommer, sykehus .... 32-40

Sykehjem 32

Sykepleie, hjemme- 321

Sykepleiere 34

Sykepleieskoler 340, 341

Syketrygd 310-312

offentlige utgifter 233, 447

Sykler, motor- 202-204

innførsel 154

Sysselsetting, fiske og fangst 15

16, 44-46, 48, 105-107, 110,

111, 115, 119

industri m. v 15,

16, 44-46, 48, 121-128, 387

jordbruk etc 15,

16, 44-46, 48, 85

lønnstakere 4446, 48

samferdsel 15, 16,

200, 202, 215, 217, 220, 387

selvstendige yrkesutøvere .. 46

varehandel 15,

16, 44-46, 48, 183, 184

Særeie 334

Taksering av skog 98

Tamrein 70

Tannleger 34

Tannrøkt 42

Te, forbruk 446

Side

innførsel, utførsel 423

produksjon 408

Tekniske skoler 341,

343, 345, 346, '448, 449

Tekstil- og bekledningsvarer,

detaljomsetningsindeks .. 185

innførsel, utførsel 152,

154, 158, 159

produksjon .... 126, 127, 131

Telefon, telegrammer .. 217-219,

373, 438

Telekommunikasjonsapparater,

innf., utførsel .. 153, 159

produksjon 133

Teleks 218

Televisjon .. 219, 220, 357, 450

prod, av apparater 133

Temperaturforhold 3, 4, 373

Tettbygde strøk 6

Tidsnytting 325, 326

Tilbakefall blant siktede for

forbrytelser 331

Tjenesteyting,

folkemengde, sysselsetting 15,

16, 4448, 387

nasjonalregnskap 59

Tobakk, forbruk 446

innførsel, utførsel 150, 155, 423

lager 187, 188

prod 126,

127, 129, 136, 138, 408, 409

skatter 236

Toll 149, 178, 179, 236

Tomtepriser 94

Tonnasje, fiske- og fangstskip

110, 190

handelsflåte 189-193, 428^30

hvalkokeriskip 190, 405

Torsk, fiske 112-115, 117

Totalisatoravgift 236

Trafikkulykker 38-40,

209-211, 396, 397, 434

Traktorer o. 1. i jordbruk .... 85

innførsel 153

registrerte 203

Tran, produksjon 117

utførsel 156

Transport, se samferdsel

Transportforsikring 253

Transportmidler, innførsel og

utførsel 154, 159, 161, 163, 427

produksjon 133, 415

Tremasse, produksjon 130

utførsel 156

Trevirke, avvirking 99, 409

innf., utførsel .. 150, 156, 424

priser 265, 269

Trossamfunn 14

Trygdeforvaltningen,

inntekter og utgifter .. 226, 227

Trygder, sosiale 310-318

Tuberkulose 33, 36, 37, 396, 397

Turister, utlendinger

ankommet 214, 361, 435

inntekt av utenlandske 63

reisevaluta 214


Side

, Turisthoteller 213

Tunstforeningen 214

Turisthytter 214

Tvangsauksjoner 333

Tvillinger født 23

Tvistemål 332

Tyverier 327

Tømmerfløting 102

lønninger 102

Tømmerhogst, awirk. .. 99, 409

tømmerpriser 265

Tørrfisk, produksjon 117

utførsel 155

Uføretrygd 313, 315

offentlige utgifter 233, 447

Ull, innf., utførsel 150,

152, 158, 424

lager 188

produksjon 88, 410

Ulykker 36-40,

195, 209-211, 396, 397, 434

Ulykkesforsikring 253

offentlige utgifter 233, 447

Underslag 327

offentlige utgifter 222-225,

230-232

Ungdomsfengsel . 328, 330, 331

Ungdomsherberger 214

Ungdomskriminalitet .. 327, 328,

330, 331

Ungdomsskoler 335-338

Universiteter 335-337,

343, 345-349, 448, 449

Universitetsbibliotek 351

Utbytte, aksjer, oblig. .. 260-262

Utdanning, skoler 335-346,

448^50

Utenriksfart,

bruttofrakter 63, 194

månedsfortjeneste, sjøfolk 276

*32

Side

skip i 431

Utenrikshandel 149-179, 417^27

nasjonalregnskap 57, 61, 63, 64

Utenriksregnskap .... 63-66, 400

Utførsel, se utenrikshandel

Utleggsforretninger 333

Utlendinger, arbeid i Norge 48

innreiste 214, 435

Utvandring 30

Utviklingsarbeid 347-350

Utviklingshjelp 237

Valg 365-372

Valutakurser 262, 441

Vannfall, de høyeste 1

Vannkraft 140, 141

Varehandel

detaljomsetningsindeks .. 185

etter næringsgruppe 183

lager 187, 188

lån 258, 259

månedsfortjen. for ansatte . 279

nasjonalregnskap 59, 63

regnskapsstatistikk .. 180-182

samvirke 186, 188, 189

skattytere, etterskottspliktige

302

sysselsetting 15, 16, 44-46, 48

utenrikshandel 149-179,417-427

Vareinnsats, innførsel til . 164-167

Varemerker 135

Varevogner 202, 203

Vassdrag, lengste 1

Vannkraft 140, 141

Ved, avvirking 99

priser 265, 269

Veier, offentlige 208

skogs-, nybygde 100

Veitrafikkulykker 38-40,

209-211, 434

Side

Vekt og mål 451

Verdipapirer, se aksjer,

obligasjoner

Verkstedskoler 340

Vernepliktige, legemshøyde

og stridsdyktighet .... 41, 42

Veterinærhøgskolen 343, 345, 346

Vielser 18-21, 388, 389

Villrein, felt 102

Vilt, rowiltpremier 102

Vin, forbruk ...... 323, 324, 446

innførsel 150

produksjon 408

salgs- og skjenkesteder 324

skatter 236

Vitenskapelige institusjoner,

universiteter 335-337,

343, 345-349, 448, 449

Voksenopplæring

og folkeopplysning 342

Voldsforbrytelser 327

Vårtorskfisket i Finnmark .. 114,

115, 117

Yrke, befolkning .... 15, 16, 387

Yrkeskvinner 16

Yrkesutøvere, selvstendige,

sysselsatte 46

Yrkesskadetrygd 318

Yrkesskoler 336, 337, 340

Yrkesulykker, dødsfall 40

Økonomisk gymnas 339

01, forbruk 323, 324, 446

produksjon 129, 408

salgs- og skjenkesteder 324

skatter 236

Øyer, største bebodde 1

Åkerareal 69, 78, 79, 402

Åndssvake, pleiehjem for 32


*33

Page

Abortions, legal 34

Accident insurance 253

Accident, injuries 39, 40, 209-211

Accounts, agriculture .... 90, 91

national 57-68

Administrative divisions .... 2

Adopted persons 321

Adult education 342

Age, population 11-13

Agricultural College 343, 345, 346

Agricultural schools, other .. 340

Agriculture 69-94

accounts 90, 91

area 69, 70, 78, 79

census 69-77

co-operatives 188

employment 44-46, 85

feeds, fertilizers 88

labour force 85

livestock 70, 80, 81

livestock products 88

machinery 85

national accounts .... 58, 59

prices .... 264, 265, 268, 269

production 86-88

unemployment 49

wages 270

Aircraft, air traffic 211-212

Alcohol tests 211

Alcoholic beverages

consumption 323, 324

imports 150

licences 324

taxes 236

Alcoholic, establishments .. 32

institutions 323

Aliens, working in Norway .. 48

Applied arts' schools 340

Apprenticeship schools • 340

Area, agricultural 69, 70, 78, 79

by counties 6

forests 69, 95-98

Artists, stipends 356

Assets, foreign 260, 261

Associations, employers' 55, 56

salaried employees .... 54, 55

sports 214, 360

trade unions 53

wage earners 54, 55

Auctions, forced 333

Automobiles, total 202-206

buses 202, 203, 208

imports 154

Automobiles, traffic,

scheduled 202, 208

Automobile accidents 40 209-211

Aviation, civil 211, 212

Note: 1 Excl. international tables.

Alphabetical index 1 .

Page

Balance, intern, payments 63-66

Balance sheet, central

government 228, 229

municipalities 221

Bank of Norway 240, 241

Banks, commercial 244,

245, 247, 248

savings 241, 245-248

state 242, 243

Bankruptcy proceedings .... 333

Barley, area 69

imports 149

prices 264

production 78, 79, 86

Bearer bonds, see bonds

Beef, prices 264, 269

production 88

Beer, consumption 323, 324

licences for serving 324

production 129

taxes 236

Benefits, children's 313, 317

survivors' 313, 316

unmarried mothers' .. 313, 316

Berry-bearing shrubs .. 76, 77

Beverages, see alcoholic

beverages

Births, live .... 18, 19, 23, 24

Blind, schools for the 338

Bonds, bearer, total 255, 256

central government 228,

229, 255, 256

issues 255, 256

municipal 221, 255, 256

Books 351-355

Broadcasting 219, 220, 357

Budget, centr. governm. 230-239,

287, 288, 302

Building construction .. 145-148

Building costs, index 266

Buses 202, 203, 208

Butter, exports 155

prices 265, 269

production 134

Cabins, tourist 214

Camping sites, nights on .... 212

Cancer mortality 36-38

Canned goods, exports 155

production 129

Capital formation 57,

58, 61 128, 138, 142

Capital, real 67

Cars, private 202-206

Catcher boats 108-111,

115, 119, 190

Cattle 70, 80-83

diseases 89

Causes of death 36-40

Page

Census of agriculture .... 69-77

-fisheries 105-111

-forestry 95-97

-population 5-7, 12, 14-16

Central government,

finances 228-239,

287, 288, 290-299, 302

loans 221

taxes 230, 236, 238,

239, 287, 288, 290-299, 302

Cereals, see grains

Cheese, exports 155

prices 265, 269

production 134

Child nursing schools 340

Child welfare 320

Children, born .. 18, 19, 23, 24

homes 319

Church, National

public expend 222-225, 230, 231

Cigars, cigarettes, prod 129

Cinemas 356

Cities, towns, population .. 8-10

Civil defence, public expend. 231

Civil divisions 2

Civil justice 332, 333

Climate 3, 4, 373

Clinics, hospitals 32

Clothing, imp., exports 154, 159

production 126, 127, 131

Coal, consumption 128, 201

imports, exports 151, 156, 373

prices 269

production 126,

127, 130, 136 373

stocks 188

Coast line 1

Coasting trade 195

Cod fisheries .... 112, 113, 115

Coffee, imports 149

prices 269

stocks 188

Coke, imports 151

prices 269

stocks 188

Commerce, see trade

Commercial banks 244,

245, 247, 248

Commercial schools 340

Communications, see transp.

Companies, joint-stock,

dividends 262

taxation ... 288

Compositions, opened, closed 333

Concilation councils 332

Conscripts 41, 42

Construction, building .. 145-148

earnings 274, 275

employment 44-46

national accounts 57-59


Page

Consumer price index 268

Consumers'co-operatives .. 186

Consumption, alcohol .. 323, 324

electricity 125,128,139,140, 201

expenditure of

households 303-306

feeds, fertilizers 88

fuels, oils etc. 125, 128, 144, 201

national accounts .. 57, 58, 61

Continuation schools .. 336, 338

Convictions 328-332

Cooks' schools 340

Co-operatives 186, 188, 189

Cost of living, index 268

retail prices 269

Cotton, imports 150

stocks 188

Counterfeiting 327

Counties, population 6-10

Courts 332

Credit market 240-263

Cremations 27

Crew on vessels 47

earnings 276, 277

signed on and off 47

Crimes 327, 328, 330, 331

Crops, area 69, 78, 79

yield 87, 88

Culture 351-360

Currency notes 240

Customs receipts .. 149, 178, 236

Cycles, motor 202, 203

imports 154

Dairies 134

co-operatives 188

Damages of fire 102

Damages, offences 327

Day nurseries 321

Deaths, death rates 18,

19, 25-29, 36-40

causes of death 36-40

Debt, bearer bonds 255, 256

central government 229

holders' 92, 93

foreign 260, 261

loans by industry 258, 259

municipal 221

Dentists 34

Dental treatment, public 42

Designs 135

Development, expenditure 347-350

Development aid 237

Disablement pensions .. 313, 315

Discount rate 245

Diseases 33, 36-39

Disputes, by the courts 332

Distillation, illegal 329

Ditching, forestry 99

Dividends 262

Divine services 358

Divorces 18, 19, 21

Doctors, physicians .... 34, 35

degrees 346

Domestic animals .. 70, 80, 81

Domestic service .... 16. 44, 45

Drainage, forestry 99

Drivers licences, renewed .... 204

Drunkenness 329

Dwellings 307, 308

construction 147, 148

Earnings, see wages etc.

Education 335-346

public expenditure .. 222-225,

230-232

EC, EFTA 168, 172

EC-referendum 372

EFTA, EC 168, 172

Eggs, production 88

Elections 365-372

Electricity, consumption .... 125,

128, 139, 140, 144, 201

imports, exports .... 151, 156

installations 142

prices 266

production 135-137, 139, 140

Embezzlement 327

Emigration 30

Emissions, see issues

Employees, salaried 44—46,

121, 125-128, 139

associations 54, 55

earnings, salaries .... 278-280

salaries paid 121,

124 r 126, 128, 139

Employers' associations 55, 56

Employment 15, 16, 44-48,

85, 111, 115, 119, 121,

124-126, 128, 215, 217, 373

Energy, electric, see electr.

Epidemic diseases .... 33, 36-38

Exchange, labour 43, 49

Exchange rates, foreign .... 262

Excises 236

Expectation of life 29, 30

Exports and imports .... 149-179

national accounts 57, 59-61, 63

Family allowances .... 233, 317

Farm land 69, 70, 78, 79

Farms 70, 72, 73

Farmers 85

Feebleminded, homes for .... 32

Feeds, imports, exports .... 149,

155, 160, 162, 172-177

production 126, 129, 134

sales 188

Ferries 195

Fertility rates 23

Fertilizers, consumption .... 88

imports, exports 150,

151, 156, 157, 160, 162, 172-177

production 130

Finance, public 221-239,

287-299, 302

Finnmark young cod 112,

113, 115, 117

Fire, insurance 253, 254

Fires, forests 102

Firewood, cut 98, 99, 130

prices 265

Page

Fish, co-op., associations .... 189

imports, exports 149,

155, 162, 172-177

landings 112-120

Fishermen.... 105-107, 111, 115

Fishermen's schools 340

Fishery products 117, 129

Fishing, whaling etc 112-120

Fishing vessels 108-111,

115, 119, 190

gear 115

Fjords, the largest 1

Fleet, merchant 189-193

whaling 119

Floating of timber 102

Flour, prices 269

production 129

Folk high schools 336, 337

Food, imports, exports .... 149,

155, 160, 162, 172-177

prices, price index 264,

265, 267-269

production 86-88,

112-119, 126, 129, 134

Footwear, imp., exports 154, 159

production 126, 131

Foreclosures 333

Foreign debt, assets 255, 256

trade 57, 61, 63, 64, 149-179

travel and visitors 214

Foreigners, aliens working .. 48

Forests, area 69, 95-98

aggregate account 104

appraisement 102

fires 102

roads, completed 100

sivilculture 99

Forestry, expenditure in .... 101

Forgery, fraud 327

Freight earnings, shipping 63, 194

index 194

Frontier land 1

Fruit, imports 149

production 87

trees 76, 77

Fuel, consumption 99,

125, 128, 139, 140, 201

imports, exports 150, 151, 156

production 136

stocks 187, 188

Fuel oils, imp., exports 151, 156

stocks 188

Fur animals 70

Game, felled 102, 103

Gas, imports, exports 151, 156, 157

production 135, 137

Gasoline, see petrol

Geography 1, 373

Glaciers, the largest 1

Goats . 70, 80-82

Gold stock 240

Government, see central

government and munic

Grains, area 69, 78

imports, exports .... 149, 155


Page

prices, price index 264

production 86-88

stocks 187

Greenhouses 75

Groceries, imports, exports .. 149,

155, 160-163

prices, price index .. 268, 269

Gross fixed capital formation 57,

58, 61, 125, 135, 137, 139

Gross freight earnings .. 63, 194

Gymnasiums, secondary

schools 335-337, 339

Handicapped children,

schools 338

Handicraft schools •... 340

Hay, prod 86-88

Health conditions 32-40

institutions 32

insurance 233, 310-312

Heart diseases 36, 37, 39

Herring, exports 155

landings .. 112-114, 116, 117

Highways, public roads 208

Hire purchase, contracts .... 257

Holders, source of livelihood 71

Holders' income, property 92, 93

Holdings 69-77, 82-85

rented 72, 73

Holiday, people on 361

Holiday houses 363, 364

Home distillation 329

Home-help service, nursing .. 321

Homicides 36-38

Horses 70, 80, 81

Horticulture, production .... 87

Hospitals, clinics 32

Hostels, youth 214

Hotels 213

Households consumption

expenditure 303-306

Housing conditions 309

Housekeeping schools 340

Housewives 16

Housing

dwelling construction .... 148

Housing Bank 242

Hunting 102, 103

Immigration 30

Imports and exports 149-179

national accounts 57, 61, 63

Imports for consumption,

fixed capital formation

and input 164-167

Imprisonment 328, 330, 331

Income, assessed 287-302

holders' 92, 93

national product .. 57, 59-61

Index numbers, .building costs 266

consumer prices 268

external trade 160-163

industr. production .. 135-137

retail trade 185

share prices 263

"35

Page

shipping freights 194

wholesale prices 267

Industry, national accounts

by 58, 59

population by 15, 16

Infant mortality 23,

25, 26, 28-30, 36-40

Insurance, private 251-254

social 226, 227, 233, 310-318

Interest rates, bearer bonds .. 256

loans by 243, 249

Internal migration 31

Internal trade,

by industry group 183

International payments,

balance 63-66

Investments 57,

58, 61, 128, 135, 137-139

Iron, se metals

Issues, bonds 255, 256

shares 262

Joint-stock companies,

dividends 262

taxation 288

Justice and crime 327-334

Juvenile criminality 327,

328, 330, 331

Klipfish, exports 155

production 117

stocks 188

Labour conflicts 52

court 332

exchange 43, 49

force 85

Labourers, see workers

Lakes, the largest 1

Land frontier 1

Languages, official 359

Larceny 327

Letter mail 215, 216

Liabilities, foreign .... 255, 256

Libel 327

Libraries 351-354

Licences, serving of alcohol .. 324

radio, television 220

Life tables 29, 30

Liquidity supply 263

Liquors, see alcohol, beverages

Listerners, radio licences .... 220

Literature 354, 355

Livestock 70, 80-83

insurance 253

products 88, 89

Living costs, index 268

Loan associations 249

Loans, see debt

Local governm., see municip.

Longshoremen, earnings 275

Lorries 202, 203

Lumberjacks, wages 102

Page

Machinery, agriculture 85

imports, exports 153,

154, 158, 159

Machinery, installed 140

production 132, 133

Mail, postal service 215

Maize, imports 149

Manufacturing and mining,

employment 15,

16, 44-46, 125, 126, 128, 373

fixed capital formation .... 58,

125, 128, 135, 137-139

national accounts 58, 59

prod. 122-133,135-137,140, 373

salaries, wages 125-128, 139, 373

statistics of accounts 121 -124

non-personal taxpayers .. 288

Margarine, exports 155

prices 269

production 129

Maritime schools '340

Marriage settlements 334

Marriages contracted .... 18-21

Maternity pensions 313, 316, 317

Measures and weight 451

Meat, imports, exports 149, 155

inspection 89

prices 269

production 88

Medical institutions etc 32

Mental diseases, hospitals .. 32

Merchant fleet 189-193

Metals, imports, exports .... 153,

158, 160, 161, 163

production 122,

123, 126, 127, 132

stocks 187, 188

Meteorology 3, 4, 373

Midwives 32

Migration 30, 31

Milk, consumption 134

delivery, prod 88, 134

prices, price index .. 264, 269

Minerals, see ores, minerals

Mining, se manufacturing

Misdemeanours 330

Money, credit market .. 240-263

Mortality 25-29, 36-40

Motor spirits, see petrol

Motor vehicles, rail 199-202

Motor vehicles, road 202, 203, 208

accidents 40, 209-211

imports 154

traffic offences 329

Mountain Touring Club .... 214

Mountains 1

Municipal Bank 242

Municipalities, debt 221

elections 368-371

finances 221-225

population 8-10

social pensions 314-316

National accounts 57-67

National insurance 226,

227, 233, 310-318


Page

Navigation schools 340

Newspapers 354

Newsprint, exports 157

production 130

Notes in circulation 240

Nursery schools 321

Nurses 34

Nursing, home-help service .. 321

Nursing homes 32

Nursing schools 340

Oats, area 69, 78, 79

prices 264

production 86-88

Occupation, population 15, 16

Occupational accidents .... 40

Offences 327-331

Office employees, earn 279

Oil well drilling 145

national accounts 57, 58, 61

Oils, consumption .... 128, 201

imports, exports .... 151, 156

production 116, 117, 126, 129

stocks 187, 188

Old age pensioners 313, 314

centr. governm. expend. .. 233

Old people's homes 318

Ores and minerals, imports,

exports .... 150, 156, 160-163

production .... 126, 127, 130

stocks 127, 188

Outdoor life 362

Paper, imports, exports 152, 157

production 130, 131

Parliamentary elections 365-367

Patents 135

Paternity cases 332

Patterns, designs 135

Penal institutions 330, 331

Pension funds, private 254

Pensions, social 310-318

public expend. .. 224, 225, 233

Perjury 327

Petrol, consumption .. 128, 201

imports, exports .... 151, 156

sale 143

stocks 188

Pharmacies v ... 34

Physicians 35

Pigs 70, 80, 81

Population 5-15

vital statistics 18-21,

23-27, 29-31

Pork, prices 269

production 88

Postal Giro 241

Post Office Savings Bank 248

Postal service .... 215, 216, .373

Potatoes, area 69, 78, 79

crops 86-88

prices, index 264, 269

Poultry 70, 80, 81

Power, electric, see electr.

*36

Page

water 140, 141

Precipitation 4, 373

Prices, agric. products 264,265, 269

dairy products 265, 269

electricity 266

index, see index numbers

real property, sites .... 93, 94

timber, fuelwood 265

Primary schools 336-338

Prisoners, prisons 330, 331

Private financial companies .. 250

Production, agricultural .. 86-88

electricity 135, 137, 139, 140

mining and manufacturing

etc. 122-133, 135-138, 373

Projection, population 13

Property, assessed 287-297

holders' 92, 93

real capital 68

Prosecution 327-332

Public finance 221-239,

287-299, 302

Pulp, imp., exports .... 150, 156

production 130, 131

Pupils 336-341

Quarrying, see manufacturing

Quays 196

Radio, broadcasting 219, 220, 357

Radio stations 217

Railways 199-201

Real capital 68

Real property, holdings .. 69-74,

76, 77

prices and sales 93, 94

Recidivism 331

Referendum on Norway's

accession to the EC 372

Rehabilitation hospitals .... 32

Relief, governm. expend 233

Religious communities 14

meetings 358

Reproduction rates 23

Research, universities etc. 343-350

expenditure 347-350

Retail prices , 269

Retail societies, co-oper 186

Retail trade, by county 184

by trade area 184

index 185

Rivers, the longest 1

water power 140

River fishing 118

Road traffic accid. 36-40, 209-211

Roads, forest, completed .... 100

public 208

Roundwood cut 99

Rural area 6, 7

municipalities, population 8-10

Rye, area 69, 78, 79

imports 149

prices 264

Page

production 86-88

Salaried employees 44—46,

125-128, 139, 373

associations 54, 55

earnings, salaries 278

salarispaid .... 125-128, 139

Sales, forced 333

Salmon and sea trout

fisheries 112, 113, 118

Savings banks 241, 245-248

Scientific institutions,

universities etc. 335-337,343, 345

Schools 335-341, 343, 345

Sea-damages 195

Sealing 119

Seamen 44-47

earnings 276, 277

schools 340

Secondary schools 336, 337, 339

Securities, see bonds, shares

Security detention 328, 330, 331

Self-employed 46

Sentenced persons 328-332

Separations 21

Sex, population by 13

Sexual offences 327

Share, dividends 262

issues 262

index of prices 263

Sheep 70, 80, 81

Shipping, see water transport

Ships, constr., delivery 133, 193

fishing vessels 108-111

115, 119, 190

imports, exports 63, 154, 159, 193

laid up 193

merchant fleet 189-193

whaling fleet 190

Sickness, hospitals etc 32

health insurance .... 310-312

Shooters 103

Site prices 94

Ski-ing, assoc, unions .. 214, 360

Slaughtering, co-operatives .. 188

inspection 89

meat production 88

Social care 319

Social conditions 310-323

Social insurance 310-318

public expend. .. 224, 225, 233

revenue and

expenditure 226, 227

Special schools 338

Spirits, consumption .. 323, 324

imports 150

licences for serving 324

taxes 236

Sport, assoc, unions .. 214, 360

Stamp duty 236

State banks 242, 243

State railways 199-201

Statistics of accounts,

mining and manufacturing

121-124

wholesale trade 180-182

Steel and iron, see metals


Page

Stillbirths 18, 23

Stipends 356

Stockfish, exports 155

production 117

Stocks, see shares

Stock of commodities .. 187, 188

Stoppages of work 52

Storting elections 365-367

Sudents at universities etc. .. 343

Students' loan fund 242

Study activities, state-subsidized

342

Suburban railways 202

Sugar, imports 149

prices 269

stocks 188

Suicides 36, 37, 39

Supreme court 332

Svalbard 6, 373

Taxes, central government 230, 236,

238, 239, 287, 288, 290-299, 302

municipal 222-225,

238, 239, 287-299, 302

Tax-free bank deposit 248

Teachers 336, 338

training colleges 341

Techn, schools 340, 343, 345, 346

Telegraph, telephone 217-219 373

Television 219, 220, 357

Telex 218

Temperature 3, 4, 373

Terms of trade 163

Tests, alcohol, of drivers .... 211

Timber and fuelwood cut .... 99

prices 265

Timber floating 102

wages 102

Time spent 325, 326

Tobacco, imports 150

production 126, 129, 136

stocks, raw tobacco .. 187, 188

taxes 236

Tonnage, fishing vessels .... 110,

111, 190

merchant fleet 189-193

whaling fleet 190

Touring Club, Mountain .... 214

Tourist hotels 213

Tourists 214

income from foreign 63

Towns and cities, area .... 6, 7

population 8-10

Tractors 85

imports 153

Trade, co-operatives 186, 188, 189

employment 15, 16, 44-46, 48

external 149-179

mode of transport ......... 197

national accounts .... 59, 63

retail, index numbers .... 185

statistics of accounts 180,

181, 182

*37

Page

Trademarks 135

Trade unions 53

unemployment 49

Traffic accidents 36-40, 209-211

offences 329

Tramways 202

Transport and communications

195-220

employment 15,

16, 200, 201, 202, 215

insurance 253

national accounts 58, 59

road goods 206, 207

Travel expend., receipts 63, 214

Travellers . ., 214

Trustee offices, public 334

Tuberculosis 32, 33, 36-38

Unemployment 49

insurance 312

central governm. expend. .. 233

Unit value 160-163

Universities 335-337,343,345, 346

Urban areas 6, 7

population 5-10

Vans 202

Vegetables, imports 149, 172-177

production 87

Vehicles, road motor 202, 203, 208

accidents .... 39, 40, 209-211

imports 154

traffic, scheduled .... 202, 208

Vessels, see ships

Veterinary College 343,

345, 346

Violence, offences of 327

Vital statistics 18-30

Vocational schools 336, 337, 340

Volume, index numbers of

imports and exports .. 160-163

Wage earners, see workers

Wages, salaries, earnings,

agriculture, horticulture .. 270

banking 220

central government

employees 282-284

insurance 280

local governm. empl 281

longhoremen 275

manufacturing etc. 271-274, 278

national accounts 60

publ. maintained

schools 285, 286

salaried employees .. 278-280

seamen 276, 277

wholesale, retail trade 279

Wages, salaries, payments,

Page

manufacturing etc. .. 125-128,

139, 373

salaried employees 125-128, 139

timber floating 102

Warehouse employees,

earnings .. 278

Watercourses 140

Waterfalls, the highest 1

Water power 140, 141

Water transport 194, 195

earnings of seamen .. 276, 277

freight index 194

freight, gross in ocean

transport 63, 194, 195

national accounts .... 58, 59

non-personal taxpayers .. 302

officers and crew 47

Wealth, assessed .. 287-297, 302

real capital 67

Weight and measures 451

Whaling, equipment 119

national accounts 59

Wheat, area 69, 78, 79

imports 149

prices 264

production 86-88

Wholesale price index 267

Wholesale trade

by county 184

by trade area 184

Widows' pension 313

Wine, consumption .... 323, 324

imports 150

licences for sale 324

taxes 236

Wireless receivers, imports .. 153

licences 220

production 133

Wood, fuelwood, production 99

prices 265

roundwood cut 99

Wood pulp, exports 156

production 130

Wool, imports, exports .... 150,

152, 158

production 88

stocks 188

Workers, in agriculture and

forestry 44-46, 48, 85

in manufacturing etc. 44-46,

48, 125-128, 373

trade unions ... 53

unemployment ...-..* .... 49

Work stoppages 52

Working hours, manuf. 50

Workshop schools 340

Yarn, imports, exports 152, 158

production 131

Yield of crops 87, 88

Youth hostels 214

Youth prison .... 328, 330, 331


10° 14°

Fylkesinndeling og sete for fylkesadministrasjon

County division and location of county administration

01 ØSTFOLD

02 AKERSHUS

03 OSLO

0£ HEDMARK

05 OPPLAND

06 BUSKERUD

07 VESTFOLD

08 TELEMARK

09 AUST-AGDER

10 VEST-AGDER

11 ROGALAND

12 HORDALAND

13 SOGN OG FJORDANE

U, MØRE OG ROMSDAL

16 SØR-TRØNDELAG

17 NORD-TRØNOE LAG

18

NORDLAND

19 TROMS

20 FINNMARK

Mdlestokk-Scai

So Km


Beliggenhet. Geographicposition.

1

Tabell 1. Geografiske forhold 1 Geography 1

Nord-sør / mellom, between 71° 11' 8" n. b. (Knivskjelodden på Magerøy)

North-south\ og 57° 57' 31" n. b. (øya Kråka ved Ryvingen fyr nær Mandal);

Y t f mellom, between 4° 30' 13" øst Greenwich (Steinsøy ved Utvær utenfor

es -øs ) Sognaf)ordens munning

west-east y Qg 31


TabeU 2. Administrative inndelinger 1. januar 1975 1

Administrative divisions I January 1975 1

Alm. sivile inndelinger General civil

divisions

Geistlige inndelinger Ecclesiastical divisions

Fylke

County

Kommuner Bykom- Herredsi

alt muner kommuner

Municipal- Urban Rural

ities, total municipalities municipalities

Bispedømmer

Dioceses

Prostier

Deaneries

Prestegjeld

Clerical

districts

Sogn

Parishes

Østfold 25 4 21

Akershus 22 - 22

Oslo 1 1

Hedmark 22 2 20

Oppland 25 2 23

Buskerud 20 3 17

Vestfold 21 6 15

Telemark 18 3 15

Aust-Agder 19 3 16

Vest-Agder 15 4 11

Rogaland 26 4 22

Hordaland 33 1 32

Sogn og Fjordane ... 25 1 24

Møre og Romsdal... 35 3 32

Sør-Trøndelag 25 1 24

Nord-Trøndelag 24 2 22

Nordland 43 2 41

Troms 24 2 22

Finnmark 20 3 17

I alt Total 443 47 396

6

5

4

7

10

29 47

31 50

40 40

28 49

33 66

28 52

24 43

31 59

20 41

18 43

43 70

59 108

29 81

39 90

32 65

25 56

50 72

22 40

18 23

10 89 599 1095

Fylke

County

Rettslige inndelinger Judicial divisions

Lagdommer Lagsogn Domssogn

Appelate court Appelate court Primary

districts subdistricts court districts

Forliksrådkretser

Conciliation

board

districts

Politidistrikter

Police

districts

Lensmannsdistrikter

Rural police

districts

Legedistrikter

Local

medical

districts

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder 2

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane .

Møre og Romsdal.

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag . .

Nordland

Troms

Finnmark

25

22

2

22

25

20

21

18

19

15

26

33

25

35

25

24

43

24

20

20

19

23

26

21

16

16

16

15

21

31

26

25

23

22

36

16

16

18

20

1

22

23

15

11

16

13

13

21

30

24

32

21

19

40

24

16

I alt Total 16 100 444 53 388 379

Kilde : Materiale i Byrået. Source: Unpublished data in the Bureau.

Noter: *Ikke medregnet Svalbard, Jan Mayen, Bouvetøya og Peter Fs øy. 2 Setesdal domssogn omfatter kommuner så vel i

Aust-Agder som i Vest-Agder, her medregnet under Aust-Agder.

Notes:

1 Excluding Svalbard, Jan Mayen, Bouvet Island and Peter I's Island. 2 The primary court district of Setesdal covers

municipalities both in Aust-Agder and in Vest-Agder, here included in Aust-Agder.


Tabell 3. Meteorologiske forhold 1

Climaté

Stasjon Station

Oslo Normal ....

(Blin- 1974 Gj.snitt

dern) Maks.

Min.

Kise Normal....

(Hed- 1974 Gj.snitt

mark) Maks.

Min.

Oksøy Normal ....

1974 Gj.snitt

Maks.

Min.

Sola

Normal....

1974 Gj.snitt

Maks.

Min.

Bergen Normal....

(Fred- 1974 Gj.snitt

riks- Maks.

berg) Min.

Lærdal Normal....

(Tøn- 1974 Gj.snitt

jum) Maks.

Min.

Trond- Normal....

heim 1974 Gj.snitt

(Tyholt) Maks.

Min.

Røros

Normal

1974 Gj.snitt

Maks.

Min.

Mo- Normal....

sjøen- 1974 Gj.snitt

Mosal Maks.

Min.

Bodø

lufthavn

Normal

1974 Gj.snitt

Maks.

Min.

Tromsø Normal....

1974 Gj.snitt

Maks.

Min.

Vardø

Karasjok

Normal....

1974 Gj.snitt

Maks.

Min.

Normal....

1974 Gj.snitt

Maks.

Min.

Året

Year

5,9

7,0

27,2

-10,0

4,2

5,1

27,8

-13,4

7,6

8,3

25,5

- 3,3

7,4

8,5

26,9

- 5,8

7,8

8,6

26,3

- 3,6

6,1

6,9

27,9

10,6

5,2

5,8

26,7

12,0

0,5

1,4

25,4

-32,0

4,1

4,6

29,8

-20,2

4,6

5,7

28,2

-10,0

2,9

3,7

29,5

-15,2

1,6

2,7

19,9

-11,0

- 1,5

0,4

30,6

-35,8

Jan. Feb. Mars April Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

4,7

0,1

3,7

6,5

Luftens temperatur. Celsius grader Air temperature.

- 4,0

0,2

6,8

-10,0

- 0,5

1,5

13,3

- 6,3

4,8

7,5

19,5

- 6,0

- 6,5 - 6,8 - 3,5 2,8

- 2,0 - 2,0 - 2,1 4,8

5,2 7,5 8,2 16,6

-11,1 -13,4 -12,5 - 7,6

0,2 - 0,3 1,2 4,9

3.4 2,6 2,8 7,0

8.5 7,4 9,0 16,5

- 1,8 - 2,8 - 2,2 - 0,9

10,7

11,6

23,5

- 0,8

8,6

9,1

22,5

- 2,7

9,7

10,1

17,0

2,8

0,7 0,4 2,3 5,5 9,6

4,4 3,8 3,7 7,2 11,0

8,6 7,9 15,3 17,1 21,4

1,6 - 4,9 - 5,3 - 3,9 - 1,9

1,5

5,7

11,8

0,8

- 2,7

3,5

10,0

- 4,4

- 3,1

1,6

7,0

- 7,0

-11,2

- 5,4

2,0

-21,8

- 5,2

- 0,1

8,5

- 9,5

- 2,1

1,4

7,0

- 7,5

- 3,5

- 2,1

4,4

-11,0

- 4,3

- 3,7

2,0

-11,0

-14,8

-10,7

3,0

-35,8

1,3

4,4

8,7

- 3,6

- 2,6

1,5

12,2

-10,6

- 2,6

0,2

7,9

-12,0

- 9,8

- 5,3

5,6

-23,1

- 4,5

- 2,0

9,0

-15,5

- 2,4

- 0,8

7,6

- 9,6

- 4,0

- 3,3

5,5

-15,2

- 5,2

- 3,1

5,5

- 9,3

-14,6

- 9,3

5,6

-31,4

3,1

4,8

14,9

- 1,0

0,9

2,3

11,0

- 6,2

- 0,4

1,2

9,1

- 8,6

- 6,4

- 5,9

8,4

-22,5

- 2,1

- 0,8

9,5

-16,0

- 1,0

1,0

8,0

- 7,9

- 2,7

0,2

5,3

- 6,8

- 4,0

- 0,6

5,5

- 7,6

- 9,9

- 5,3

6,6

-27,6

5,8

7,5

16,8

- 0,8

5,5

7,0

17,8

- 4,8

3,5

4,5

14,1

- 8,5

- 0,7

1,5

13,3

-17,5

2,6

3,5

10,7

-12,2

2,2

3,6

11,5

- 7,2

0,3

1,1

10,0

- 8,2

- 0,8

- 0,2

8,0

- 7,0

- 2,9

- 1,4

10,0

-19,8

10,2

11,2

21,2

2,5

10,4

10,4

23,2

- 0,6

8,2

9,5

23,2

- 1,6

5,0

6,2

21,5

- 9,0

7,5

8,3

19,8

- 3,5

6,2

8,6

18,8

- 1,6

4,1

5,6

17,5

- 2,6

2,6

2,1

11,9

- 3,7

3,8

3,9

14,6

- 8,0

14,7

15,0

27,2

4,0

13,2

13,0

27,8

3,1

13,3

13,9

25,5

6,2

12,2

14,0

26,9

4,6

13,3

13,5

27,9

2,7

11,6

12,7

26,7

3,6

9,4

9,9

25,4

- 1,8

11,2

13,1

29,8

0,0

9,9

12,1

28,2

1,4

8,8

11,2

29,5

1,1

6,2

7,3

18,8

1,3

10,1

11,8

30,6

- 1,0

17,3

15,1

23,8

7,2

15,9

14,2

22,5

5,7

16,2

14,2

21,0

9,0

14,7

13,5

19,8

6,3

15,9

15,2

23,3

7,3

Centigrade

11,3

11,5

23,4

4,1

5,9

4,8

11,4

0,0

14.6 10,1 5,0

14.1 10,6 4,3

22.5 20,8 11,9

4,4 1,9 - 1,8

15,9 13,1 9,1

14,9 13,0 7,4

21.2 19,6 12,2

9,2 6,6 2,3

14.7 12,3 8,5

14,9 12,5 7,0

25.6 24,4 14,3

5,0 4,0 - 3,5

12,6 15,0 14,7 12,0

13,6 12,4 13,8 11,6

26,3 19,2 23,6 25,7

5,1 7,2 7,7 5,2

15,7

13,1

23,4

7,4

14,7

12,2

21,4

6,9

12,4

10,1

20,6

1,4

14,8

13,2

21,2

5,8

13,6

13,1

20,7

7,4

12,4

13,7

22,0

6,7

9,1

11,6

19,9

5,2

13,9

14,9

25,6

5,2

Kilde: Meteorologisk Institutt. Source: Meteorological Institute.

Note : ' Temperatur- og nedbørnormalene er basert på gjennomsnitt 1931-1960.

Note: ' The temperature and precipitation normals are based on averages 1931-1960.

14,6

13,2

23,2

5,9

13,6

12,5

21,0

5,4

10,9

10,1

20,6

- 1,4

13,5

13,0

23,0

4,0

12,7

12,6

21,0

5,7

11,0

11,0

20,5

5,2

9,7

10,2

15,0

5,3

11,5

11,4

22,0

- 1,0

10,5

10,9

24,5

1,1

9,8

10,9

23,0

2,5

6,6

7,5

21,2

- 4,0

9,0

10,0

23,0

2,0

9,4

10,9

21,1

5,3

7,2

8,2

15,5

1,0

6,8

8,5

13,9

4,4

5,9

7,4

18,8

- 4,0

8,3

7,5

14,8

- 0,6

5,7

4,0

11,8

- 5,9

5,4

3,7

10,5

- 4,7

1,1

0,2

8,3

- 9,4

4,5

2,6

11,2

- 7,7

5,1

4,2

10,5

- 1,0

3,0

2,1

8,6

- 3,5

2,5

2,5

11,4

- 4,8

- 1,2

- 1,2

11,4

-12,0

1.1 - 2,0

1,5 - 0,6

8.5 6,7

- 7,3 - 8,9

0,2 - 3,1

- 0,2 - 2,3

7.6 7,6

-12,0 -13,3

5,4 2,8

5.2 4,7

10,5 9,5

- 1,3 - 3,3

5,2 2,8

4,9 5,1

11,2 9,9

- 3,8 - 5,8

5,5

5,6

10,5

- 0,9

2,3

1,7

12,1

- 7,3

1,8

0,0

7,9

- 8,0

- 3,8

- 5,5

4,5

-23,2

3,3

4,6

10,3

- 3,4

0,0

1,3

13,3

- 9,1

- 0,7

0,3

9,0

-11,0

- 7,4

- 6,7

5,8

-32,0

0,2 - 2,9

- 2,8 - 2,3

6,4 8,0

-11,8 -20,2

1,9 - 0,1

1,1 0,5

7,3 10,0

- 5,2 -10,0

- 0,1 - 1,9

- 1,6 - 1,7

4,0 5,0

- 8,4 - 8,5

- 0,5 - 2,7

- 1,8 - 1,0

3.3 3,0

-10,3 - 8,2

- 7,3 -11,9

- 7,9 - 9,3

3.4 0,4

-26,8 -31,6


Tabell 3 (forts.). Meteorologiske forhold 1 Climate 1

Stasjon Station

Året

Year

Jan April Aug. Sept. Okt. Des.

Døgn med frost 1974 2 Days with frost 2

Oslo (Blindern) .... 107 23 18 22 5 1 0 0 0 0 0 13 25

Kise (Hedmark).... 151 28 25 29 15 4 0 0 0 0 1 20 29

Oksøy 26 4 8 4 2 0 0 0 0 0 0 2 6

Sola 56 4 5 18 7 2 0 0 0 0 5 10 5

Bergen (Fredriksberg)

15 0 3 5 1 0 0 0 0 0 1 2 3

Lærdal (Tønjum)... 97 9 12 22 4 1 0 0 0 0 10 18 21

Trondheim (Tyholt) 121 15 20 27 5 2 0 0 0 0 9 22 21

Røros : 211 31 27 31 18 13 4 0 2 4 21 29 31

Mosjøen-Mosal . . .. 155 25 23 26 11 7 0 0 0 0 16 24 23

Bodø lufthavn .. 104 13 20 18 6 2 0 0 0 0 6 19 20

Tromsø 167 29 26 20 16 8 0 0 0 0 14 25 29

Vardø 181 31 26 21 21 14 0 0 0 0 10 28 30

Karasjok 233 31 26 30 24 21 2 0 1 10 27 30 31

Nedbørhøyden i mm Precipitation in mm

Oslo Normal 740 49 35 26 44 44 71 84 96 83 76 69 63

(Blindern) 1974 838 88 46 27 0 27 54 112 55 181 81 121 46

Kise Normal 563 35 24 19 31 38 63 82 70 64 50 47 40

(Hedmark) 1974 660 41 23 18 0 35 85 72 76 141 75 58 36

Oksøy Normal 1079 105 74 57 57 46 59 78 114 110 123 132 124

1974 1 163 185 81 46 0 40 33 46 44 238 127 206 117

Sola Normal 1015 88 59 38 55 48 69 89 108 122 122 112 105

1974 1 179 96 76 20 3 39 67 147 69 328 60 114 160

Bergen Normal 1958 179 139 109 140 83 126 141 167 228 236 207 203

(Fredriksberg)

1974 2 073 178 198 25 7 56 131 240 216 426 53 200 343

Lærdal Normal 410 32 26 14 19 20 31 46 43 53 51 35 40

(Tønjum) 1974 398 33 15 1 0 22 36 70 66 57 16 8 74

Trondheim Normal 857 68 67 67 60 48 66 70 78 92 98 67 76

(Tyholt) 1974 669 47 28 3 72 34 58 113 81 50 72 30 81

Røros Normal 480 30 28 27 25 24 67 79 62 47 31 28 32

1974 368 42 10 5 8 11 41 77 67 27 27 23 30

Mosjøen- Normal 1656 163 177 180 112 70 93 76 105 143 207 158 172

Mosal 1974 1 239 242 138 25 152 39 34 100 87 176 37 7 202

Bodø Normal 1 042 90 72 80 54 49 69 70 97 125 132 100 104

lufthavn 1974 821 129 70 21 104 39 32 73 87 109 51 23 83

Tromsø Normal 994 96 79 91 65 61 59 56 80 109 115 88 95

1974 735 75 73 50 123 21 18 76 64 121 17 45 52

Vardø Normal 545 45 46 47 36 36 37 41 52 63 56 43 43

1974 532 62 58 5 36 21 38 73 78 83 37 20 21

Karasjok Normal 340 17 14 13 15 21 45 56 55 41 23 21 19

1974 444 19 19 7 7 14 43 134 105 57 20 12 7

Døgn med nedbør 1974 3 Days with precipitation 3

Oslo (Blindern) .... 170 18 11 8 0 7 12 17 13 24 22 19 19

Kise (Hedmark).. .. 175 16 15 8 1 9 12 23 16 25 18 15 17

Oksøy 172 22 19 10 0 7 6 12 9 25 18 21 23

Sola 219 22 21 8 4 12 11 20 21 27 21 22 30

Bergen (Fredriksberg)

217 25 21 8 5 11 14 22 21 28 14 18 30

Lærdal (Tønjum)... 164 11 10 2 1 9 13 24 21 23 15 11 24

Trondheim (Tyholt) 175 12 14 2 16 10 18 18 22 16 16 12 19

Røros 178 16 12 6 11 9 13 21 21 16 18 14 21

Mosjøen-Mosal.... 185 17 17 7 21 6 8 26 24 22 10 5 22

Bodø lufthavn 194 15 19 7 23 9 13 19 22 20 17 10 20

Tromsø 217 19 13 18 27 11 14 21 27 29 13 7 18

Vardø 205 17 25 6 20 14 18 17 18 20 20 12 18

Karasjok 159 9 18 6 8 6 16 20 21 23 6 12 14

Noter: *Se foregående side, note 1. 2 Døgn med min. temperatur under 0°. 3 Døgn med nedbørhøyde 0,1 mm eller mer.

Notes: l See preceding page, note 1. 2 Days with min. temperature below 0°C. 3 Days with precipitation of 0.1 mm. or more.


År

Year

15. aug. 1769 2

l.feb. 1801

30. april 1815

27. nov. 1825

29. nov. 1835

31.des. 1845

» 1855

» 1865

» 1875

1890

1900

1910

1920

1930

1946

1950

l.nov. 1960

1. » 1970

Tabell 4. Hjemmehørende folkemengde Resident population

I alt

Total

723618

883 487

885 431

1051318

1 194 827

1328 471

1490047

1 701 756

1813424

2 000917

2 240032

2 391782

2 649 775

2814194

3 156950

3 278 546

3 591234

3 874 133

Hele landet

The whole country

Menn

Males

343 269

422976

511033

585 381

652 233

729 905

835 947

885 368

965 911

1087 603

155 673

1290469

371919

557 278

1625 351

789 406

926 148

Kvinner

Females

380 349

460 511

540 285

609 446

676 238

760 142

865 809

928 056

1035 006

1 152429

1236109

1359 306

1 442 275

1599 672

1653 195

1 801 828

1947 985

Bykommuner

1

Urban

municipalities

1

64141

77 642

86 604

114198

129002

161875

197815

266292

332 398

474129

627 650

689 228

785 404

800 514

884097

1054 820

1 152377

1641315

Herredskommuner

1

Rural

municipalities

1

658 871

805 845

798 827

937120

1 065 825

1 166 596

1 292 232

1435 464

1481026

526 788

612382

1 7.02 554

864 371

2 013 680

2 272 853

2 223 726

2 438 857

2232818

Kvinner

pr. 1000

menn

Females

per 1000

males

1 108

1089

1057

1041

1037

1041

1036

1048

1073

1064

1076

1053

1051

1027

1017

1007

1 011

Bykomm.-

befolkning

i pst. av

bef. i alt

Urban

population

as

percentage

of total

Kilde : Folketellinger. Source: Population censuses.

Noter i 1 Etter de grenser som gjaldt hvert år. Mellom 1960 og 1970 ble de fleste bykommunene betydelig utvidet. 2 Garnisonerte

militære ikke regnet med (ca. 4 000 mann).

Notes: x According to the boundaries in existence each year. Between 1960 and 1970 most urban municipalities were considerably

extended. 2 Garrisoned soldiers not included.

8,9

8,8

9,8

10,9

10,8

12,2

13,3

15,6

18,3

23,7

28,0

28,8

29,6

28,5

28,0

32,2

32,1

42,4

Tabell 5. Beregnet folkemengde Estimated population

År

Year

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967 1

1968 1

1969 1

1970 1 , 2 ..

1971»

1972 1

1973 1

1974* ....

I alt

Total

3 295 871

3 327 728

3 360 888

3 394246

3427409

3459 992

3491938

3 522 993

3 552 854

3 581239

3 609 800

3638919

3 666 540

3 694 339

3 723153

3 753 628

3786019

3818983

3 850977

3 877 386

3 903039

3 933 004

3 960 613

3 985 389

Middelfolkemengde Mean population

Menn

Males

1634963

1652496

1670432

1688 178

1 705 859

1 722 776

1739 028

1754933

1770180

1784451

1 798 672

1813 174

1826 891

1840 825

1855 178

1 869 384

1884650

1 900 752

1916052

1928 585

1941040

1 955 671

1 968 738

Kvinner

Females

1660908

1675 232

1690456

1706068

1721550

1737216

1752910

1 768 060

1782 674

1796 788

1811 128

1 825 745

1839 649

1853514

1867 975

1884 244

1 901 369

1918231

1934925

1948 801

1961999

1 977 333

1 991 875

Folkemengden ved utgangen av året

Population at the end of the year

I alt

Total

3 311446

3 344010

3 377 766

3410726

3 444093

3475 890

3 507 986

3 538 001

3 567 707

3 594 771

3 624 829

3 653009

3 680069

3 708 609

3 737696

3 769 559

3 802479

3 835 486

3 866468

3 888 305

3917773

3 948 235

3 972 990

3 997 788

Menn

Males

1 643 526

1661465

1 679 399

1696957

1714761

1730 791

1747 265

1 762 602

1777 758

1791 144

1806 200

1820149

1833 632

1848 018

1862 338

1876430

1892 870

1908 634

1923471

1 933 700

1 948 379

1 962 964

1 974 512

Kvinner

Females

1667 920

1682 545

1 698 367

1713 769

1 729 332

1745 099

1760 721

1 775 399

1 789 949

1 803 627

1818 629

1 832 860

1846437

1860 591

1875 358

1893 129

1 909 609

1926 852

1942 997

1954605

1 969 394

1 985 271

1 998 478

Folketilvekst

Increase of population

I alt

Total

31 150

32 564

33 756

32960

33 367

31797

32096

30015

29 706

27 064

30058

28 180

27060

28 540

29087

31863

32920

33007

30982

21837

29468

30 462

24 755

25 090

Prosent

Percentage

0,95

0,98

1,01

0,98

0,98

0,92

0,92

0,86

0,84

0,76

0,84

0,78

0,74

0,78

0,78

0,85

0,87

0,87

0,81

0,56

0,76

0,78

0,63

0,63

Kilde :'NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Noter : opptelling i det sentrale personregisteret. Tilveksten er regnet på grunnlag av opptellingen hvert år og stemmer ikke

helt med tilvekst regnet ut fra de publiserte tall for fødte, døde, inn- og utflytting. 2 Tallene er ikke rettet opp etter endelig folketellingsresultat

gitt i tabell 4.

Notes:

1 Data from the central population register. Increase of population calculated from the central population register, not

from data published for births, deaths and migration. 2 The figures do not correspond with final data from the census, given in table 4.


Tabell 6. Areal og hjemmehørende folkemengde. Fylker

Area and resident population. Counties

Fylke

County

Flateinnhold i km 2 '

Area in km 2 ' }

I alt

Total

Landareal

Land area

Hjemmehørende folkemengde

Resident population

I960 2

V, 1975*

Innbyggere pr. km 2

landareal

Population density per km 2

I960

7i 1975*

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

4 183,4

4 916,7

453,7

27 335,2

25 278,7

14 933,2

2 215,8

15 315,3

9211,7

7 280,3

9 140,6

15 633,7

18 566,0

15 109,8

18 918,8

22 463,3

38 327,0

25 953,9

48 649,0

3 890,6

4 587,3

426,3

26 067,6

24 096,1

13 927,9

2 136,8

14 186,4

8 607,3

6 816,5

8 553,0

14 961,5

17 834,1

14 599,7

18 110,8

21 056,1

36 288,2

25 121,2

46 498,7

202 641

233 747

475 562

176 718

166 109

182 518

160 219

149 797

77 045

108 876

238 641

341 006

99 844

213 027

212 125

116 635

237 193

127 549

71982

228 010

350 621

464 900

182 354

177 653

208 024

181 578

158 094

85 020

130 473

283 781

385 015

102 673

231 135

240 236

122 290

243 199

143 235

79 497

52,2

50,9

1 103,4

6,8

6,9

13,1

74,9

10,6

9,0

16,0

28,0

15,1

5,6

14,5

11,7

5,5

6,5

5,0

1,5

58,6

76,4

1 090,5

7,0

7,4

14,9

85,0

11,1

9,9

19,1

33,2

25,7

5,8

15,8

13,3

5,8

6,7

5,7

1,7

I alt Total 323 886,1 307 766,1 3 591234 3 997 788 11,6 13,0

Kilde : Norges geografiske oppmåling, NOS Folketelling 1960 I og NOS Folketallet i kommunene.

Source: Geographical Survey of Norway, NOS Population Census 1960 I and NOS Population in Municipalities.

Noter : l Ikke medregnet Svalbard 62 049,5 km 2 , Jan Mayen 372,5 km 2 , Bouvetøya 58,5 km 2 , Peter Is øy 249,2 km 2 , Dronning

Mauds land. 2 Tallene gjelder 1960 med korreksjon for grensereguleringer fram til 1973.

Notes: [Excluding Svalbard 62049.5 km 2 , Jan Mayen 372.5 km 2 , Bouvet Island 58.5 km 2 , Peter I's Island 249.2 km 2 , Queen

Maud's Island. 2 Figuresfor I960 corrected for changes in boundaries up to 1973.

Tabell 7. Hjemmehørende folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk. Fylker

Resident population in densely and sparsely populated areas. Counties

Absolutte tall Number

Tettbygde strøk

Densely populated areas

Prosent Percentages

Tettbygde strøk

Densely populated areas

Fylke . bygde Under

200 °

Ialt

Coumy

Under

200 ° «røk I alt 2000 P*"

^our "y Total ,aIt 2000 personer Sparsely Total Ialt per- ««w

Total personer °* flere populated Total soner °J £f

persons P*' 5Ons areas per- * areas

areas

^ and more sons ^

1. nov. 1960 3591234 2 052 634 302 222 1750412 1538 600 100 57 8 49 43~

1. nov. 1970 3 874 133 2 554 913 338 951 2 215 962 1319 220 100 66 9 57 34

Østfold 220 892 164 874 14 639 150 235 56 018 100 75 7 68 25

Akershus 322 321 248 327 25 702 222 625 73 994 100 77 8 69 23

Oslo 477 898 475489 723 474 766 2 409 100 99 0 99 1

Hedmark 178 923 68 613 21287 47 326 110 310 100 38 12 26 62

Oppland 172 163 69 176 30 709 38 467 102 987 100 40 18 22 60

Buskerud 198 225 133 890 23 705 110 185 64 335 100 68 12 56 32

Vestfold 174 640 127 137 14 652 112 485 47 503 100 73 8 65 27

Telemark 156 405 106 068 11404 94 664 50 337 100 68 7 61 32

Aust-Agder 80 575 43 615 10 538 33 077 36 960 100 54 13 41 46

Vest-Agder 124 013 87 669 12 248 75 421 36 344 100 71 10 61 29

Rogaland 268 171 192 427 22 613 169 814 75 744 100 72 9 63 28

Hordaland 259438 143682 24512 119 170 115 756 100 55 9 46 45

Bergen 112 734 112 734 _ 112 734 - 100 100 - 100

Sogn og Fjordane.. 100 761 33 990 12 797 21193 66 771 100 34 13 21 66

Møre og Romsdal . 223 360 113 048 19 974 93 074 110 312 100 51 9 42 49

Sør-Trøndelag.... 233 420 149 085 16 257 132 828 84 335 100 64 7 57 36

Nord-Trøndelag.. 117 718 44 468 12 184 32 284 73 250 100 38 10 28 62

Nordland 240 461 127 166 32 583 94 583 113 295 100 53 14 39 47

Troms 136 224 64 370 14 408 49 962 71 854 100 47 10 37 53

Finnmark 75 791 49 085 18 016 31069 26 706 100 65 24 41 35

Kilde: NOS Folketelling 1960 I og Folke- og boligtelling 1970 I. Source: NOS Population Census 1960 I and Population and

Housing Census 1970 1.


Tabell 8. Areal og folketall i 1960 og 1970 i tettsteder 1 med minst 1 000 innbyggere i

1970. Fylker

Area and population 1960 and 1970 of urban settlements 1 with I 000 or more inhabitants

in 1970. Counties

Tallet på

tettsteder

i 1970

Number of

urban settlements

in

1970

Hele landet The whole country 264

Tettstedsstørrelse i 1970

Size of urban settlement in 1970

1 000- 1 999 innb. ink. ... 109

2 000- 4 999 » » . . . 90

5 D00- 9 999 » » . .. 30

10 000-49 999 » » ... 29

50 000 innb. og over

inh. and more 6

Beregnet areal

(hektar)

Estimated

area

(hectare)

Folketall

Population

Beregnet areal

pr. innb. (m 2 )

Estimated

area per

inhabitant (m 2 )

1960 1970 1960 1970 i960 1970

Endring

1960-1970

i prosent

Percentage

change

1960-1970

Areal

Area

Folketall

Population

56 132 79 300 1958 542 2 366510 290 340 41 21

4 997

8 006

5 562

17 052

7 787

12 044

8 489

24 010

105791

201 880

152 102

543790

151017

278541

201 804

678005

470

400

370

310

520

430

420

350

20 515 26 970 954 979 1057 143 210 260 31

56 43

50 38

53 33

41 25

Fylker: Counties:

Østfold 11

Akershus og Oslo 20

Hedmark 11

Oppland 14

Buskerud 20

Vestfold 11

Telemark 14

Aust-Agder 9

Vest-Agder 12

Rogaland 24

Hordaland og Bergen 19

Sogn og Fjordane 12

Møre og Romsdal 17

Sør-Trøndelag 14

Nord-Trøndelag 9

Nordland 23

Troms 7

Finnmark 14

4 331

14511

2 066

1 838

3 854

3 577

3 428

1 260

1 809

4 401

3 509

676

2 237

2 935

991

2618

1 124

967

5 646

19 364

3 097

2 536

4 986

4 831

4 196

1 803

2 755

6 979

6 364

992

3 254

4 245

1 404

3918

1 672

1 258

133 644

614 947

40 332

41 481

102 805

100 751

87 865

32 780

62 726

148 577

185 006

20 361

83 870

113 674

29 410

87 621

38 812

33 880

156 071 320

709 238 240

55 564 510

50 791 440

118 655 370

118 498 360

99 968 390

40 307 380

81 427 290

183912 300

240 935 190

27 581 330

99 092 270

142 209 260

36 187 340

111 516 300

53 527 290

41 032 290

360

270

560

500

420

410

420

450

340

380

260

360

330

300

390

350

310

310

30 17

33 15

50 38

38 22

29 15

35 18

22 14

43 23

52 30

59 24

81 30

47 35

45 18

45 25

42 23

50 27

49 38

30 21

Kilde: Beregninger av areal ved Geografisk Institutt, Norges Handelshøyskole/Universitetet i Bergen basert på materiale

fra folke- og boligtellingene 1960 og 1970.

Source: Area estimated at Department of Geography, Norwegian School of Economics and Business Administration/University

o/Bergen on the basis of material from the population censuses of 1960 and 1970.

Note : ' Tettsted: tettbygd område med minst 200 bosatte der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter.

Note: i Urban settlement: agglomeration having at least 200 residents and where the distance between the houses as a rule does not

exceed 50 metres.


Tabell 9. Hjemmehørende folkemengde i kommunene. 1. januar 1975* 1

Resident population of the municipalities. I January 1975* 1

Nr.

No.

Fylke og kommune

Count v ami municipality

Folkemengde

Resident

population

Nr.

No.

Kommune

Municipality

Folkemengde

Resident

population

Nr.

No.

Kommune

Municipality

Folkemengde

Resident

population

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

I alt Total 3 997 788

Fylker Counties

Østfold

Akershus

Oslo . .

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder ...

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane .

Møre og Romsdal.

Sør-Trøndelag ....

Nord-Trøndelag . .

Nordland

Troms

Finnmark

01 Østfold

0101 Halden

0102 Sarpsborg. .

0103 Fredrikstad

0104 Moss

0111 Hvaler

0113 Borge

0114 Varteig

0115 Skjeberg ...

0118 Aremark...

0119 Marker....

0121 Rømskog ..

0122 Trøgstad. ..

0123 Spydeberg..

0124 Askim

0125 Eidsberg...

0127 Skiptvet

0128 Rakkestad .

0130 Tune

0131 Rolvsøy

0133 Kråkerøy ..

0134 Onsøy

0135 Råde

0136 Rygge

0137 Våler

0138 Hobøl

228 010

350 621

464 900

182 354

177 653

208 024

181 578

158 094

85 020

130 473

283 781

385 015

102 673

231 135

240 236

122 290

243 199

143 235

79 497

27 137

13 033

29 249

25 710

2 435

10 465

1613

12 738

1 357

3 445

682

4 242

3 619

11 258

8 857

2 508

6 851

17618

5 899

7 399

11 781

4 925

9 536

2 436

3217

02 Akershus

0211 Vestby 6 852

0213 Ski 17 135

0214 Ås 10 465

0215 Frogn 8 701

0216 Nesodden 9 523

0217 Oppegård 14 794

0219 Bærum 81 533

0220 Asker 34 075

0221 Aurskog-Høland .. 11 852

0226 Sørum 9 104

0227 Fet 6 928

0228 Rælingen 10 756

0229 Enebakk 5 788

0230 Lørenskog 18 521

0231 Skedsmo 34 127

0233 Nittedal 13 642

0234 Gjerdrum 2 744

0235 Ullensaker 16 862

0236 Nes 13 464

0237 Eidsvoll 14 320

0238 Nannestad 7 173

0239 Hurdal 2 262

0301 Oslo 464 900

04 Hedmark

0401 Hamar 16 252

0402 Kongsvinger 15 504

0412 Ringsaker 29 459

0414 Vang 9 042

0415 Løten 6 505

0417 Stange 17 224

0418 Nord-Odal 5 294

0419 Sør-Odal 6 984

0420 Eidskog 6 398

0423 Grue 6 248

0425 Åsnes 9'195

0426 Våler 4 782

0427 Elverum 15 156

0428 Trysil 7 393

0429 Åmot 4 814

0430 Stor-Elvdal 3 771

0432 Rendalen 2 963

0434 Engerdal 1 794

0435 Tolga-Os 3 758

0437 Tynset 5 081

0438 Alvdal 2 509

0439 Folldal 2 228

05 Oppland

0501 Lillehammer. . .

0502 Gjøvik

21 094

25 809

0511 Dovre 3 202

0512 Lesja 2 509

0513 Skjåk 2 567

0514 Lom 2 815

0515 Vågå 4 098

0517 Sel 6 518

0518 Fron 9 619

0520 Ringebu 5 326

0521 Øyer 4 396

0522 Gausdal 6 582

0528 Østre Toten 13 927

0529 Vestre Te ten 12 942

0532 Jevnaker

0533 Lunner

0534 Gran

0536 Søndre Land

0538 Nordre Land

0540 Sør-Aurdal

0541 Etnedal

0542 Nord-Aurdal

0543 Vestre Slidre

0544 Øystre Slidre

0545 Vang

5 397

6 093

12 401

6 450

7 103

3 832

1 774

6 137

2410

2 879

1 773

06 Buskerud

0601 Ringerike 29 962

0602 Drammen 50 776

0604 Kongsberg 19 658

0615 Flå

0616 Nes

0617 Gol

0618 Hemsedal

0619 Ål

1 250

3 250

3 698

1 502

4 395

4 393

0620 Hol

0621 Sigdal 3 848

0622 Krødsherad 2 017

0623 Modum 11 844

0624 Øvre Eiker 13 656

0625 Nedre Eiker 15 249

0626 Lier 17 175

0627 Røyken

0628 Hurum

0631 Flesberg

0632 Rollag

0633 Nore og Uvdal

07 Vestfold

0702 Holmestrand

0703 Horten

12 133

6 627

2 336

1 320

2 935

8 120

13 635

Kilde: NOS Folketallet i kommunene. Source: NOS Population in Municipalities.

Note: ' Nordmenn på Svalbard og Jan Mayen er regnet som hjemmehørende i de kommuner hvor de etter folkeregistrene er

regnet som bosatt.

Note: ' Norwegians on Svalbard and Jan Mayen are considered as residents of the municipalities in which they are residents

according to the population registers.


Tabell 9 (forts.). Hjemmehørende folkemengde i kommunene. 1. januar 1975*

Resident population of the municipalities. I January 1975*

Nr.

Kommune

0705 Tønsberg 10 167

0706 Sandefjord 33 247

0707 Larvik 9 337

0708 Stavern 2 499

0711 Svelvik 5 269

0713 Sande 5 905

0714 Hof 2 376

0716 Våle 3 218

0717 Borre 8 484

0718 Ramnes 3 013

0719 Andebu 3 870

0720 Stokke 7 091

0721 Sem 20 396

0722 Nøtterøy 16 300

0723 Tjøme 3 139

0725 Tjølling 7 221

0726 Brunlanes 7 023

0727 Hedrum 9 028

0728 Lardal . . 2 240

08 Telemark

0805 Porsgrunn 31 555

0806 Skien 46 664

0807 Notodden 13 031

0811 Siljan

0814 Bamble

0815 Kragerø

0817 Drangedal.. .

0819 Nome

0821 Bø

0822 Sauherad

0826 Tinn

0827 Hjartdal

0828 Seljord

0829 Kviteseid

0830 Nissedal

0831 Fyresdal

0833 Tokke

0834 Vinje

09 Aust-Agder

0901 Risør

0903 Arendal

0904 Grimstad

0911 Gjerstad

0912 Vegårshei

0914 Tvedestrand ....

0918 Moland

0919 Froland

0920 Øyestad

0921 Tromøy

0922 Hisøy

0926 Lillesand

0928 Birkenes

0929 Åmli

0935 Iveland

0937 Evje og Hornnes

0938 Bygland

1 652

9 946

10518

4 486

7 233

4 120

3 880

7 788

1 717

3 038

2 896

1458

1473

2 769

3 870

6 544

11 596

12 861

2 588

1 651

5 489

6 884

3 409

7 303

3 802

4 0U8

6 230

3 310

2119

755

3 026

1 516

Nr.

Kommune

0940 Valle .. .

0941 Bykle..,

1 445

484

10 Vest-Agder

1001 Kristiansand 59 258

1002 Mandal 11 512

1003 Farsund 8 827

1004 Flekkefjord 8 723

1014 Vennesla 10 473

1017 Songdalen 3 859

1018 Søgne 5 475

1021 Marnardal 2 103

1026 Åseral 862

1027 Audnedal 1 436

1029 Lindesnes 4 026

1032 Lyngdal 5 317

1034 Hægebostad 1 487

1037 Kvinesdal 5 425

1046 Sirdal 1 690

11 Rogaland

1101 Eigersund 11 195

1102 Sandnes 33 434

1103 Stavanger 85 613

1106 Haugesund 27 371

1111 Sokndal 3 477

1112 Lund 2 671

1114 Bjerkreim 1 952

1119 Hå 11 242

1120 Klepp 9 804

1121 Time 8 914

1122 Gjesdal 4 766

1124 Sola 11 159

1127 Randaberg 5 262

1129 Forsand 908

1130 Strand 7 420

1133 Hjelmeland 2 603

1134 Suldal 3 797

1135 Sauda 5 795

1141 Finnøy 2 455

1142 Rennesøy 2 092

1144 Kvitsøy 537

1145 Bokn 706

1146 Tysvær 6 393

1149 Karmøy 29 445

1151 Utsira 291

1154 Vindafjord 4 479

12 Hordaland

1201 Bergen 213 992

1211 Etne 3 861

1214 Ølen 2 806

1216 Sveio 3 788

1219 Bømlo 8 688

1221 Stord 12 188

1222 Fitjar 2 716

1223 Tysnes 2 696

1224 Kvinnherad 12 355

1227 Jondal 1 281

1228 Odda

1230 Ullensvang.

1233 Ulvik

1234 Granvin ...

1235 Voss

1238 Kvam

1241 Fusa

1242 Samnanger .

1243 Os

1244 Austevoll ..

1245 Sund

1246 Fjell

1247 Askøy

1251 Vaksdal....

1252 Modalen...

1253 Osterøy

1256 Meland ....

1259 Øygarden ..

1260 Radøy

1263 Lindås

1264 Austrheim..

1265 Fedje

1266 Masfjorden.

14 Sogn og

Fjordane

1401 Flora

1411 Gulen

1412 Solund

1413 Hyllestad ...

1416 Høyanger .. .

1417 Vik

1418 Balestrand ..

1419 Leikanger ...

1420 Sogndal

1421 Aurland

1422 Lærdal

1424 Årdal

1426 Luster

1428 Askvoll

1429 Fjaler

1430 Gaular

1431 Jølster

1432 Førde

1433 Naustdal....

1438 Bremanger ..

1439 Vågsøy

1441 Selje

1443 Eid

1445 Gloppen

1448 Stryn

15 Møre og

Romsdal

1501 Ålesund

1502 Molde

1503 Kristiansund

1511 Vanylven ...

1514 Sande

1515 Herøy

1516 Ulstein

Folkemengde

Folkemengde

Folkemengde

9 474

5 076

1 364

999

13 921

8 769

3 675

2 188

9 084

3 854

3 249

8 245

15 583

5 075

276

6113

2 962

2 466

4 221

9 073

2 234

877

1 866

8 735

2 832

1 259

1 753

5 034

2 641

1 836

2 823

5 032

2 134

2 330

7 039

5 014

3 377

3 445

2 664

2 707

5 814

2 284

5511

6 721

3 355

4815

6 005

7 513

40 853

20 166

19 046

3 861

3 562

7 906

5 055


10

Tabell 9 (forts.). Hjemmehørende folkemengde i kommunene. 1. januar 1975*

Resident population of the municipalities. I January 1975*

Kommune

Komrr

Folkemengde

Folkemengde

Folkemengde

1517 Hareid 4 120

1519 Volda 7 940

1520 Ørsta 9 848

1524 Norddal 2 081

1525 Stranda 4 942

1527 Ørskog 5 233

1528 Sykkylven 6 000

1532 Giske 5 523

1534 Haram 8 682

1535 Vestnes 6 028

1539 Rauma 8 344

1543 Nesset 3 560

1545 Midsund 2 167

1546 Sandøy 1 732

1547 Aukra 2 834

1548 Fræna 7 954

1551 Eide 3 027

1554 Averøy 5 277

1556 Frei 3 141

1557 Gjemnes 2 908

1560 Tingvoll 3 636

1563 Sunndal 7 998

1566 Surnadal 5 954

1567 Rindal 2 290

1569 Aure 3 009

1571 Halsa 2 071

1572 Tustna 1 180

1573 Smøla 3 207

16 Sør-Trøndelag

1601 Trondheim 134 037

1612 Hemne 4 130

1613 Snillfjord 1 308

1617 Hitra 4 330

1620 Frøya 5 104

1621 Ørland 5 083

1622 Agdenes 1 986

1624 Rissa 6 476

1627 Bjugn 4 648

1630 Åfjord 3 874

1632 Roan 1 393

1633 Osen 1 411

1634 Oppdal 5 652

1635 Rennebu 2 878

1636 Meldal 4 599

1638 Orkdal 9 418

1640 Røros 5 247

1644 Holtålen 2 689

1648 Midtre Gauldal ... 6 146

1653 Melhus 10 055

1657 Skaun 4 628

1662 Klæbu 2 817

1663 Malvik 7 515

1664 Selbu 3 805

1665 Tydal 1 007

17 Nord-Trøndelag

1702 Steinkjer 20 404

1703 Namsos 11 452

1711 Meråker 2 890

1714 Stjørdal 15 200

1717 Frosta 2 528

1718 Leksvik 3 182

1719 Levanger 15 455

1721 Verdal 11 963

1723 Mosvik 998

1724 Verran 3 713

1725 Namdalseid 2 011

1729 Inderøy 5 125

1736 Snåsa 2 745

1738 Lierne 1 886

1739 Røyrvik 733

1740 Namsskogan 1 579

1742 Grong 2 621

1743 Høylandet 1 347

1744 Overhalla 3 383

1748 Fosnes 879

1749 Flatanger 1 568

1750 Vikna 3 772

1751 Nærøy 5 883

1755 Leka 973

18 Nordland

1804 Bodø 30 720

1805 Narvik 19 693

1811 Bindal 2 264

1814 Brønnøy 8 696

1815 Vega 1 800

1816 Vevelstad 723

1818 Herøy 2 299

1820 Alstahaug 6 888

1822 Leirfjord 2 217

1824 Vefsn 13 380

1825 Grane 1 633

1826 Hattfjelldal 1 777

1827 Dønna 2 074

1828 Nesna 1 833

1832 Hemnes 5 042

1833 Rana 26 316

1834 Lurøy 2 636

1835 Træna 569

1836 Rødøy 2 116

1837 Meløy 6 998

1838 Gildeskål 3 140

1839 Beiarn 1 695

1840 Saltdal 4 908

1841 Fauske 9 177

1842 Skjerstad 1 440

1845 Sørfold 2 804

1848 Steigen 3 828

1849 Hamarøy 2 369

1850 Tysfjord 2 957

1851 Lødingen 3 162

1852 Tjeldsund 1 966

1853 Evenes 1 887

1854 Ballangen 3 269

1856 Røst 814

1857 Værøy 1 134

1858 Moskenes 3 763

1860 Vestvågøy 11111

1865 Vågan 9 750

1866 Hadsel 8 799

1867 Bø 4 742

1868 Øksnes 5 412

1870 Sortland 7 449

1871 Andøy 7 949

19 Troms

1901 Harstad 21 035

1902 Tromsø 42 929

1911 Kvæfjord 3 818

1913 Skånland 3 068

1915 Bjarkøy 894

1917 Ibestad 2 852

1919 Gratangen 1 765

1921 Salangen 3 648

1922 Bardu 4 007

1924 Målselv 8 128

1925 Sørreisa 3 411

1926 Dyrøy 1 891

1927 Tranøy 2 238

1928 Torsken 1 649

1929 Berg 1 467

1931 Lenvik 11 137

1933 Balsfjord 7 023

1936 Karlsøy 3 142

1938 Lyngen 4 066

1939 Storfjord 1 769

1940 Kåfjord 3 208

1941 Skjervøy 3 662

1942 Nordreisa 4 400

1943 Kvænangen 2 028

20 Finnmark

2001 Hammerfest 7 635

2002 Vardø 3 919

2003 Vadsø 5 944

2011 Kautokeino 2 793

2012 Alta 12 097

2014 Loppa 2 216

2015 Hasvik 1 721

2016 Sørøysund 2 190

2017 Kvalsund 1 877

2018 Måsøy 2 936

2019 Nordkapp 5 083

2020 Porsanger 4 504

2021 Karasjok 2 697

2022 Lebesby 2 182

2023 Gamvik 1 767

2024 Berlevåg 1 836

2025 Tana 3 133

2027 Nesseby 1 197

2028 Båtsfjord 2 889

2030 Sør-Varanger 10 881


11

Tabell 10. Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig status 31. desember 1973

Population by sex, age and marital status 31 December 1973

Alder

Age

Hele landet

The whole country

0- 4 år years

5- 9 » »

10-14 » »

15-19 » »

20-24 » »

25-29 » »

30-34 » »

35-39 » »

40^4 » »

45^9 » »

50-54 » »

55-59 » »

60-64 » »

65-69 » »

70 år og over

and over

Menn og

kvinner

i alt

Males

and females.

total

321 176

328 646

306 972

308 171

300 498

312 894

229 035

195 603

205 385

228 017

254 037

234 564

216 359

181 802

349 831

I alt

Total

164 670

169 084

157 185

157 354

154 804

161 985

Ul 216

99 080

104 178

115011

126 246

114 748

104 129

83 211

145 551

Ugifte

Unmarried

Menn Males

164 670

169 084

157 185

156 243

113 269

49 933

18 914

12 676

12913

14 270

15 435

13 347

12 173

10 163

18 132

Gifte

Married

_

1 103

40 326

107 234

93 339

81893

86 616

95 311

104 195

94 328

84 099

64 645

90 718

Før

gifte 1

Previously

married 1 _

8

1209

4818

5 023

4511

4 649

5 430

6 616

7 073

7 857

8 403

36 701

I alt

Total

156 506

159 562

149 787

150 817

145 694

150 909

111759

96 523

101 207

113 006

127 791

119 816

112 230

98 591

204 280

Kvinner Females

Ugifte

Unmarried

156 506

159 562

149 787

142 474

69 056

23 572

9 388

5 951

6 171

8 018

10 872

12 095

14 457

15 906

40 974

Gifte

Married

-

8 227

73 757

120 763

96 159

84 925

88 392

95 429

102 545

88 740

72 577

52 303

58 898

Før

gifte 2

Previously

married 2 _

116

2 881

6 574

6212

5 647

6 644

9 559

14 374

18 981

25 196

30 382

104 408

I alt Total

3 972 990 1974 512

938 407

943 807

92 298

1 998 478

824 789

942 715

230 974

Bykommuner

Urban municipalities

0- 4 år years

5- 9 » »

10-14 » »

15-19 » »

20-24 » »

25-29 » »

30-34 » »

35-39 » »

40-^4 » »

45^9 » »

50-54 » »

55-59 » »

60-64 » »

65-69 » »

70 år og over

and over

136 140

133 180

123 503

129 889

144 346

151 034

102 982

85 149

90 714

103 040

117 433

109 558

101 445

85 348

160 596

70 011

68 118

63 308

65 079

70 758

77 690

52 797

42 490

45 031

50 558

56 684

51644

46 365

36 238

59 481

70 011

68 118

63 308

64 547

49 751

23 273

8 377

5 054

4 933

5 138

5 450

4 631

3 965

3 224

5 428

_

525

20 255

51 376

41 247

34 758

37 294

42 035

47 310

42 904

38 125

28 746

38 844

_

7

752

3 041

3 173

2 678

2 804

3 385

3 924

4 109

4 275

4 268

15 209

66 129

65 062

60 195

64 810

73 588

73 344

50 185

42 659

45 683

52 482

60 749

57 914

55 080

49 110

101 115

66 129

65 062

60 195

61 169

36 414

13 982

5 484

3 396

3 390

4 377

5 849

6 526

7 833

8 669

21811

_

3 570

35 399

55 257

41 008

35 953

38 455

42 693

46 810

40 760

33 203

23 819

25 881

71

1 775

4 105

3 693

3 310

3 838

5 412

8 090

10 628

14 044

16 622

53 423

I alt Total

1 774 357

856 252

385 208

423 419

47 625

918 105

370 286

422 808

125 011

Kilde : NOS Folkemengden etter alder og ekteskapelig status. Source: NOS Population by Age and Marital Status.

Noter: ' Separerte, skilte og enkemenn. 2 Separerte, skilte og enker.

Notes: ', 2 Separated, divorced and widowed.


12

Tabell 10 (forts.). Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig status 31. desember 1973

Population by sex, age and marital status 31 December 1973

Alder

Age

Herredskommuner

Rural municipalities

0- 4 år years

5- 9 » »

10-14 » »

15-19 »

20-24 »

25-29 »

30-34

35-39

40^4

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>

>

>

>

> »

> »

> »

» »

70 år og over

and over

>

»

>

>

>

>

> . .. .

Menn og

kvinner

i alt

i au

Males

and females,

total

185 036

195 466

183 469

178 282

156 152

161 860

126 053

110 454

114 671

124 977

136 604

125 006

114914

96 454

189 235

I alt

Total

94 659

100 966

93 877

92 275

84 046

84 295

64 479

56 590

59 147

64 453

69 562

63 104

57 764

46 973

86 070

Ugifte

Unmarried

Menn Males

94 659

100 966

93 877

91 696

63 518

26 660

10 537

7 622

7 980

9 132

9 985

8 716

8 208

6 939

12 704

Gifte

Married

_

578

20 071

55 858

52 092

47 135

49 322

53 276

56 885

51424

45 974

35 899

51874

Før

gifte *

Previously

married *

_

1

457

1777

1850

1833

1 845

2 045

2 692

2 964

3 582

4 135

21 492

I alt

Total

90 377

94 500

89 592

86 007

72 106

77 565

61 574

53 864

55 524

60 524

67 042

61902

57 150

49 481

103 165

Kvinner Females

Ugifte

Unmarried

90 377

94 500

89 592

81 305

32 642

9 590

3 904

2 555

2 781

3 641

5 023

5 569

6 624

7 237

19 163

Gifte

Married

-

4 657

38 358

65 506

55 151

48 972

49 937

52 736

55 735

47 980

39 374

28 484

33 017

Før

gifte 2

Previously

married 2 _

45

1 106

2 469

2 519

2 337

2 806

4 Ul

6 284

8 353

11 152

13 760

50 985

I alt Total

2 198 633

1 118 260

553 199

520 388

44 673

1 080 373

454 503

519 907

105 963

Noter: ' Separerte, skilte og enkemenn. 2 Separerte, skilte og enker.

Notes: ' , 2 Separated, divorced and widowed.

Tabell 11. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder

Resident population by sex and age

Alder

Age

I alt Total

V, 2 1950

Menn M.

Kvinner F.

I alt Total

V,, I960

Menn M.

Kvinner F.

I alt Total

3 712 1973

Menn M.

Kvinner F.

0- 6 år years ....

7-14 » » ....

15-19 » » ...

20-29 » » ....

30-39 » » ....

40-49 » » ....

50-59 » » ....

60-69 » » ....

70_79 » »

80 og over and over

Uoppg. Unknown. ..

I alt Total

441410

358254

204325

491 321

513658

449689

367 100

245 871

150669

55985

264

3 278 546

226 807

182 735

103953

250356

258 264

221 223

177 220

113787

67 863

23015

128

1625 351

214603

175519

100372

240965

255 394

228466

189 880

132084

82806

32970

136

1 653195

430 505

497648

264198

408035

479 789

500981

428 951

327421

182 524

71 182

-

3 591234

220 523

255 542

135 336

207957

243 306

251026

209472

154628

81360

30256

-

1789406

209982

242 106

128 862

200078

236483

249955

219479

172 793

101 164

40926

-

1 801 828

453 805

502 989

308 171

613 392

424 638

433 402

488 601

398 161

255 413

94 418

-

3 972 990

232 690

258 249

157 354

316 789

216 356

219 189

240 994

187 340

109 085

36 466

-

1974 512

221 115

244 740

150 817

296 603

208 282

214 213

247 607

210 821

146 328

57 952

-

1 998 478

Kilde: NOS Folketelling 1960 II og materiale i Byrået.

Source: NOS Population Census 1960 II and unpublished data in the Bureau.


13

Tabell 12. Framskriving av folkemengden 1 , etter kjønn og alder. 1 000

Projection of population, 1 by sex and age. 1000

1980

1985

1990

1995

2000

Alder

Age

I alt

Total

Av disse

kvinner

Of which

females

I alt

Total

Av disse

kvinner

Of which

females

I alt

Total

Av disse

kvinner

Of which

females

I alt

Total

Av disse

kvinner

Of which

females

I alt

Total

Av disse

kvinner

Of which

females

0- 6 år years . .

7-14 » »

15-19 » » ..

20-29 » »

30-39 » »

40-49 » »

50-59 » »

60-69 » »

70-79 » »

80 og over

and over

I alt Total

442

511

313

606

570

395

448

425

277

113

4 100

214

249

152

297

277

196

225

224

158

71

2 063

457

494

328

616

609

457

392

429

292

123

4 197

222

241

160

301

297

224

197

226

166

77

2111

469

512

305

637

601

560

377

395

306

131

4 293

228

249

148

311

295

273

190

207

174

82

2 157

474

527

316

629

611

598

437

346

308

138

4 384

230

256

154

307

300

293

218

181

175

87

2 201

473

538

326

617

631

590

535

334

281

145

4 470

230

262

159

301

309

292

265

175

158

91

2 242

Kilde: NOS Framskriving av folkemengden 1972-2000. Regionale tall.

Source: NOS Population Projections 1972-2000. Regional Figures.

Note: Alternativ 2.

Note: l Alternative 2.

Tabell 13. Framskriving av folkemengden 1 , etter alder, pr. 1 000. Kvinner pr. 1 000 menn

Projection of population 1 , by age, per 1000. Females per 1000 males

Alder

Age

Etter alder, pr. 1 000 By age, per 1 000

1980 1985 1990 1995

2000

Kvinner pr. 1 000 menn Females per 1 000 males

1980 1985 1990 19951 2000

0- 6 år years . .

7-14 » »

15-19 » » ..

20-29 » »

30-39 » »

40-49 » »

50-59 » »

60-69 » »

70-79 » »

80 og over

and over

Alle aldersgr.

A11 ages

108

125

76

148

139

96

109

104

67

28

1000

109

118

78

147

145

109

93

102

70

29

1000

109

119

71

148

140

131

88

92

71

31

1 000

108

120

72

144

139

136

100

79

70

32

106

120

73

138

141

132

120

75

63

32

1 000 1 000

944

950

949

959

942

981

1014

1 112

1 335

1 672

1013

944

948

951

958

952

964

1012

1 110

1 311

1 707

1012

944

946

951

955

966

953

1 Oil

1 102

1 309

1 692

1 010

944

946

948

956

965

964

993

1 100

1 307

1 669

1 008

944

946

948

954

962

978

982

1097

1 298

1 668

1006

Kilde : NOS Framskriving av folkemengden 1972-2000. Regionale tall.

Source: NOS Population Projections 1972-2000. Regional Figures.

Note: x Alternativ 2.

Note: l Alternative 2.


14

Tabell 14. Hjemmehørende folkemengde etter tilslutning til trossamfunn. Fylker. 1970

Resident population by religious denomination. Counties. 1970

Absolutte tall Number

Prosent Percentages

Fylke

County

I alt

Total

Statskirken

The

National

Church

Annet

trossamfunn

Other

religious

community

Total

Intet

trossamfunn

No religious

community

Uoppgitt

Not

reported

Statskirken

The National

Church

Annet

trossamfunn

Other

religious

community

Intet

trossamfunn

No

religious

community

Uoppgitt

Not

reported

Hele landet The

whole country... 3874133 3642277 134915 52362 44579 100,0 94,0 3,5 1,3 1,2

Østfold 220 892 202 710 14 077 2 607 1 498 100,0 91,7 6,4 1,2 0,7

Akershus 322321 300 269 10 228 7 272 4 552 100,0 93,1 3,2 2,3 1,4

Oslo 477898 432 698 18 564 13 711 12 925 100,0 90,5 3,9 2,9 2,7

Hedmark 178 923 173 054 3 641' 1569 659 100,0 96,7 2,0 0,9 0,4

Oppland 172 163 166 627 3 223 1201 1112 100,0 96,8 1,9 0,7 0,6

Buskerud 198 225 185 411 7 901 2 619 2 294 100,0 93,5 4,0 1,3 1,2

Vestfold 174 640 162 406 7 961 2 354 1919 100,0 93,0 4,6 1,3 1,1

Telemark 156 405 140 136 12 170 3 088 1011 100,0 89,6 7,8 2,0 0,6

Aust-Agder 80 575 71833 7 176 1117 449 100,0 89,2 8,9 1,4 0,5

Vest-Agder 124 013 112 611 9 008 1812 582 100,0 90,8 7,3 1,5 0,4

Rogaland 268 171 252 508 9 416 2 855 3 392 100,0 94,1 3,5 1,1 1,3

Hordaland 259438 249 355 5 607 2 269 2 207 100,0 96,1 2,2 0,9 0,8

Bergen 112 734 104 516 4 101 1684 2 433 100,0 92,7 3,6 1,5 2,2

Sogn og Fjordane . 100 761 99 049 633 327 752 100,0 98,3 0,6 0,3 0,8

Møre og Romsdal. 223 360 217 130 3 742 961 1527 100,0 97,2 1,7 0,4 0,7

Sør-Trøndelag 233 420 224 693 4 298 2 325 2 104 100,0 96,3 1,8 1,0 0,9

Nord-Trøndelag .. 117 718 115 144 1332 523 719 100,0 97,8 1,1 0,5 0,6

Nordland 240 461 229 681 7 256 2 045 1479 100,0 95,5 3,0 0,9 0,6

Troms 136 224 129 903 3 209 1333 1779 100,0 95,3 2,4 1,0 1,3

Finnmark 75 791 72 543 1372 690 1186 100,0 95,7 1,8 0,9 1,6

Kilde: Folke- og boligtelling 1970 I.

Source: Population and Housing Census 1970 I.

Tabell 15. Registrerte trossamfunn utenfor Den norske kirke. 1974 1

Registered religious communities outside the Norwegian Church. 1974 1

Trossamfunn

Religious community

Congregations

Memf>ers

Trossamfunn

Religious community

Med-

lemmer

Mem 8-

heter

Menigheter

Congregations

Members

Den romersk katolske kirke Roman

Catholics 28 11 120

Gresk ortodoks Orthodox 1 71

Metodistkirken i Norge Methodists... 55 17211

Det Norske Baptistsamfunn Baptists . 63 12 156

Adventistsamfunnet Adventists 68 6 399

Vennenes samfunn (kvekere) Quakers 1 114

Den Evangelisk Lutherske Frikirke i

Norge The Lutheran Free Church

of Norway 63 18 904

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

The evangelic-lutheran

church community 17 3 646

Guds menighet Congregation of

God 1 1 510

Det Norske Misjonsforbund The

Mission Covenant Church of Norway 44 4 512

Kristi menighet Congregation of

Jesus Christ 2 593

Pinsemenigheter Pentecostalists 166 38 685

Det Mosaiske Trossamfund

Orthodox Jews 2 887

Andre registrerte trossamfunn

Other registered religious

communities 11 2 365

I alt Total 522 118 173

Kilde : Materiale i Byrået. Source: Unpublished data in the Bureau.

Note: 1 Registrerte trossamfunn med statstilskott for 1974, jfr. Lov om trudomssamfunn av 13. juni 1969.

Note: 1 Registered religious communities having central government subsidies for 1974.


15

Tabell 16. Hjemmehørende folkemengde etter inntektstakernes

viktigste kilde til livsopphold 1 . Fylker. 1970

Resident population by main source of livelihood of the income earners 1 .

Counties. 1970

Fylke

County

I alt

Total

Jord- og

skogbruk

m.v.

Agriculture

and

forestry

etc.

Arbeidsinntekt fra Income from work in

Fiske

m.v. og

hvalfangst

Fishing

etc. and

whaling

Industri

m.v. 2

Manufacturing

etc. 2

Varehandel

Wholesale

and

retail

trade

Samferdsel

Transport

and

communication

Tjenesteytende

næringer

Financial

inst.,

real

estate

and

services

Pensjon,

trygd,

formue,

lån,

stipend

m.v.

Pension,

social

security,

fund,

property,

loan,

benefits

etc.

Uoppgitt

Not

reported

Hele landet The

whole country ... 3 874 133

96 667

68 627

1 300 490

383 415

353 207

717 283

709 392

45 052

Østfold 220 892

Akershus 322 321

Oslo 477 898

Hedmark 178 923

Oppland 172 163

Buskerud 198 225

Vestfold 174 640

Telemark 156 405

Aust-Agder 80 575

Vest-Agder 124 013

Rogaland 268 171

Hordaland 259 438

Bergen 112 734

Sogn og Fjordane . 100 761

Møre og Romsdal. 223 360

Sør-Trøndelag .... 233 420

Nord-Trøndelag .. 117 718

Nordland 240 461

Troms 136 224

Finnmark 75 791

14 574

15 160

1 117

28 413

28 954

14 601

9 800

10 495

6 235

5 972

25 458

16 501

150

18 796

19 252

21 677

23 608

20 239

11 176

4 489

884

135

35

11

11

88

325

315

403

1 364

3 852

5 252

100

3 801

12 262

3 428

1 257

16 208

11207

7 689

98 914

100 001

124 596

60 713

59 631

81 245

70 351

65 818

27 135

48 031

98 192

98 174

31 290

31 761

79 300

66 933

33 899

68 200

33 653

22 653

18 084

45 244

76 084

14 177

12 796

17 460

14 620

11 887

5 650

11 227

25 889

21672

14 961

5 520

18 488

26 188

7 779

17 967

12314

5 408

15 508

31 123

41 070

12 155

10 891

15 886

18 094

11 706

9 875

12 584

25 265

29 279

12 454

7 392

21 662

22 261

8 706

27 525

13 185

6 586

31 774

88 364

129 269

25 968

25 304

30 488

27 195

21 692

12 567

21 186

42 495

43 636

27 118

12 586

29 976

47 612

18 229

40 642

27 096

14 086

38 879

38 771

98 272

35 367

32 732

36 515

32 336

32 855

17 939

22 462

44 036

42 466

24 819

20 191

40 583

42 456

22 953

46 693

25 549

13 518

2 275

3 523

7 455

2 119

1 844

1942

1 919

1 637

771

1 187

2 984

2 458

1 842

714

1 837

2 865

1 287

2 987

2 044

1 362

Kilde : Folke- og boligtelling 1970 II.

Source: Population and Housing Census 1970 II.

Noter: ^kke-inntektstakere (personermed husarbeid i hjemmet, eller som har viktigste kilde til livsopphold gjennom underhold

fra privatpersoner) er gruppert under samme kilde som en inntektstaker i samme familie, som regel ektefelle eller forsørger.

2 Bergverksdrift m.v., industri, bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning m.v.

Notes: l Non-income earners (persons with housework in their home, or having their main source of livelihood by support from

private persons) are classified to the same source as an income earner in the same family, generally the spouse or the supporter.

2 Mining and quarrying, manufacturing, construction and electricity, gas, water and sanitary services.


16

Tabell 17. Personer 16 år og over etter kjønn og viktigste kilde til livsopphold 1 .1970

Persons 16 years and over by sex and main source of livelihood 1 . 1970

Absolutte tall Number

Prosent Percentages

Viktigste kilde til livsopphold

Main source of livelihood

Personer

16 år og

over i alt

Persons 16

years and

over, total

Menn

Males

Kvinner

Females

Personer

16 år og

over i alt

Persons 16

years and

over, total

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt Total 2 873 114 1 412 566 1 460 548 100

Inntekt av eget arbeid Income from own work I 462 159 1 057 765 404 394 51

Jordbruk Agriculture 130 833 100 792 30 041 5

Skogbruk m.v. Forestry etc 11 773 11 570 203 0

Fiske m.v. og hvalfangst Fishing etc. and

whaling 27 413 27 211 202 1

Bergverksdrift m.v. M ining and quarrying . 9 350 8 919 431 0

Industri Manufacturing 390 906 319 444 71 462 14

Bygge- og anleggsvirksomhet Construction 129 125 125 772 3 353 5

Kraft- og vannforsyning Electricity, gas,

water and sanitary services 15 847 14 511 1 336 1

Varehandel Wholesale and retail trade ... 198 549 114 846 83 703 7

Finansinstitusjoner og eiendomsdrift Financial

institutions and real estate 33 541 18 285 15 256 1

Sjøtransport Water transport 67 311 60 574 6 737 2

Annen samferdsel Transport and communication

other than water transport 89 613 71 770 17 843 3

Offentlig administrasjon og forsvar Government

services 88 050 70 392 17 658 3

Offentlig og privat tjenesteyting Community

and business services 209 824 96 591 113 233 7

Personlig tjenesteyting Personal services .. 57 109 14 784 42 325 2

Uoppgitt næring Industry not reported ... 2 915 2 304 611 0

Pensjon, trygd Pension, social security fund.. 544 862 222 596 322 266 19

Formue, lån, stipend m.v. Property, loan benefitsetc

54 297 35 081 19 216 2

Husarbeid i hjemmet Housework in own home 622 184 2 989 619 195 22

Forsørget Supported 189 612 94 135 95 477 6

100

75

7

1

1

23

9

100

28

2

0

0

0

5

0

0

6

1

1

7 8 1 30

0

16 22

2 1

0 42

7 7

Kilde: Folke-og boligtelling 1970 II. Source: Population and Housing Census 1970II.

Note : 'Både inntektstakere og ikke-inntektstakere er gruppert etter egen kilde til livsopphold.

Note:

1 Both income earners and non-income earners are classified by their own source of livelihood.

Tabell 18. Personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde

til livsopphold, etter alder, kjønn og ekteskapelig status. 1970

Persons 16 years and over with income from own work as main source

of livelihood, by age, sex and marital status. 1970

Kjønn

Og

ekteskapelig status

Absolutte tall

Number

1 prosent av personer i alt

i den enkelte gruppe

As percentage of the total

number of persons in each group

-

maritalstatus

I alt

Total

I alt Total 1462 159 79 497 199 110 1170 807 12 745

Ugifte Unmarried ... 405 082 76 478 135 107 191 454 2 043

Gifte Married 982 406 3 000 62 392 908 606 8 408

Før gifte Prev. marr.. 74 671 19 { 611 70 747 2 294

Menn Males 1057 765 44 527 126 044 876 785 10 409

Ugifte Unmarried ... 251 768 43 652 87 321 119 693 1 102

Giftc Married 772 020 871 37 989 725 234 7 926

Før gifte Prev. marr.. 33 977 4 734 3 { 858 j 38 {

Kvinner Females 404 394 34 970 73 066 294 022 2 336

Ugifte Unmarried ... 153 314 32 826 47 786 71 761 941

Gifte Married 210 386 2 129 24 403 183 372 482

Før gifte Prev. marr.. 40 694 15 877 38 889 913

Kilde: Folke- og boligtelling 1970 II. Source: Population and Housing Census 1970

Total

51

54

53

26

75

61

84

42

28

46

23

20

II.

ar ar ar

70 years

years years years ^ ^

33 64

33 71

37 52

23 56

36 78

36 74

89 89

80 86

30 48

30 67

30 32

19 43

59

72

58

46

89

78

92

73

29

65

23

35

4

46276

9

4

1211


17

Tabell 19. Familier 1 og personer etter familietype. Fylker. 1970

Families 1 and persons by type of family. CountiesJ970

Fylke

County

Hele landet The

whole country . . .

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark .

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder ......

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen ..

Sogn og Fjordane .

Møre og Romsdal.

Sør-Trøndelag ....

Nord-Trøndelag ..

Nordland

Troms

Finnmark

Familier

Families

I alt Total

1 532 473

86 353

119 988

235 707

71 536

67 757

79 711

68 083

61 888

31 789

46 479

98 048

91 630

50 605

38 334

81 821

93 050

43 782

88 981

49 950

26 981

Personer

Persons

3 874 133

220 892

322 321

477 898

178 923

172 163

198 225

174 640

156 405

80 575

124 013

268 171

259 438

112 734

100 761

223 360

233 420

117718

240 461

136 224

75 791

Familier

med 1

person

Families

with 1

person

535 817

26 229

34 443

111 443

23 848

22 657

26 300

21 580

20 237

11 456

15 273

30 915

27 319

22 274

14 247

26 556

33 186

14 097

27 866

16 667

9 224

Uten ugifte

hjemmeværende

barn Without

unmarried

children at home

Familier

Families

284 059

18 376

22 229

46 671

14 858

13 388

16 587

13 936

12 600

5 724

8 155

16811

15 138

8 921

6 122

13 454

16 798

8 171

15 462

7 183

3 475

Ektepar Matried couple

Personer

Persons

Med ugifte

hjemmeværende

barn With

unmarried

children at home

Familier

Families

Personer

Persons

568 118 623 597 : 2 548 328

36 752

44 466

93 334

29 716

26 776

33 174

27 872

25 200

11 448

16310

33 622

30 276

17 842

12 244

26 908

33 596

16 342

30 924

14 366

6 950

37 003

57 386

64 078

28 959

28 181

32 828

28 842

25 565

12 692

20 326

44 852

43 979

16 231

15 774

37 048

37 590

19 056

39 359

22 017

11 831

146 139

228 584

240 766

115 837

113 963

129 005

115 901

102 346

52 755

85 393

189 697

188 494

64 737

68 607

157 874

153 119

81 115

165 964

94 798

53 234

Mor eller far

med ugifte

hjemmeværende

barn Mother or

father with

unmarried

children

at home

Familier

Families

89 000

4 745

5 930

13 515

3 871

3 531

3 996

3 725

3 486

1 917

2 725

5 470

5 194

3 179

2 191

4 763

5 476

2 458

6 294

4 083

2 451

Personer

Persons

221 870

11 772

14 828

32 355

9 522

8 767

9 746

9 287

8 622

4 916

7 037

13 937

13 349

7 881

5 663

12 022

13519

6 164

15 707

10 393

6 383

Kilde: Folke- og boligtelling 1970 IV. Source: Population and Housing Census 1970 IV.

Note : ^om familie er regnet (1) ektepar med eventuelle ugifte hjemmeværende barn, (2) mor eller far med ugifte hjemmeværende

barn og (3) hver enkelt person som ikke hører inn under noen av disse gruppene.

Note: l As a family are classified (I) married couple with possible unmarried children at home, (2) mother or father with unmarried

children at home and (3) each person not belonging to any of these groups.

Tabell 20. Familier 1 etter familiestørrelse. Fylker. 1970

Families 1 by size of family. Counties. 1970

P ... Familiestørrelse Size of family

Fylke i au "

County

Families,

1 person

2 personer 3 personer 4 personer 5 personer

total ' person persons persons persons persons

Kilde: Folke- og boligtelling 1970 IV. Source: Population and Housing Census 1970 IV.

Note:

l Se foregående tabell, note 1. Note:

x See preceding table, note 1.

6 personer

persons

Hele landet The

whole country ... 1 532 473 535 817 343 397 242 567 226 039 119 307 44 694

Østfold 86 353 26 229 21549 15 727 13 795 6 233 2 047

Akershus 119 988 34 443 26 048 21923 23 230 10 357 2 996

Oslo 235 707 111443 56 212 31847 25 360 8 583 1 827

Hedmark 71536 23 848 17 516 12 040 10 415 5 125 1 849

Oppland 67 757 22 657 15 761 11389 10 062 5 056 1937

Buskerud 79 711 26 300 19 362 13 800 12 555 5 430 1 669

Vestfold 68 083 21580 16 373 11306 10 998 5 459 1 749

Telemark 61888 20 237 14 986 10 378 9 527 4 532 1 595

Aust-Agder 31 789 11 456 6 938 4 789 4 410 2 654 1 064

Vest-Agder 46 479 15 273 9 858 7 042 7 249 4 565 745

Rogaland 98 048 30 915 20 286 15 403 15 610 9 908 4 035

Hordaland 91630 27 319 18 409 14 503 15 057 9 846 4 251

Bergen 50 605 22 274 11 079 6 765 6 118 3 096 954

Sogn og Fjordane . 38 334 14 247 7 475 5 331 5 104 3 467 718

Møre og Romsdal. 81821 26 556 16 572 12 873 12 179 8 165 3 686

Sør-Trøndelag.... 93 050 33 186 20 536 14 797 13 492 7 200 2 646

Nord-Trøndelag.. 43 782 14 097 9 828 6 714 6 234 4 051 1 865

Nordland 88 981 27 866 19 718 14 244 13 408 8 366 3 554

Troms 49 950 16 667 9 836 7 814 7 465 4 667 2 139

Finnmark 26 981 9 224 5 055 3 882 3 771 2 547 1 368

7 personer

og flere

and more

20 652

773

991

435

743

895

595

618

633

478

747

1 891

2 245

319

992

1 790

1 193

993

1825

1 362

1 134


18

Tabell 21. Folkemengdens bevegelse Vital statistics

År 1

Year 1

Inngåtte

ekteskap

Marriages

contracted

ved

død

by

death

Ekteskap

oppløst

Marriage r —

dissolved

ved

skilsm.

by

divorce

I alt

Total

Levendefødte

Live births

Utenfor

ekteskap

Illegitimate

Dødfødte

Stillbirths

Døde

Deaths

Overskott

av fødte

Excess of

births

over death.

1901-05 13 892

1906-10 14068

1911-15 15320

1916-20 17851

1921-25 17002

1926-30 16859

1931-35 18604

1936-^0 24949

1941-45 23994

1946-50 28 772

1951-55 26969

1956-60 24091

1961-65 24300

1966-70 29055

1965 24185

1966 27 680

1967 29154

1968 29441

1969 29630

1970 29 370

1971 29510

1972 28 596

1973 28 141

1974* 27600

iPr. 1000

Ar ir 1

innbyggere

Year ?ar x1

iPer 1000

population

1901-05 6,1

1906-10 6,0

1911-15 6,3

1916-20 6,9

1921-25 6,3

1926-30 6,1

1931-35 6,5

1936-40 8,5

1941^5 7,9

1946-50 9,0

1951-55 8,0

1956-60 6,8

1961-65 6,5

1966-70 7,6

1965 6,5

1966 7,4

1967 7,7

1968 7,7

1969 7,7

1970 7,6

1971 7,6

1972 7,3

1973 7,1

1974

10101

10157

10 367

11744

10 568

10 846

10714

11239

11458

10990

11379

12 960

14922

16 523

15 382

15 682

15 998

16611

17153

17173

17 175

17 363

17 427

Pr. 100 inngåtte

Per 100 contracted

72,7

72,2

67,7

65,8

62,2

64,3

57,6

45,0

47,8

38,2

42,2

53,8

61,4

56,9

63,6

56,7

54,9

56,4

57,9

58,5

58,2

60,7

61,9

175

318

477

589

654

783

941

1081

1413

2 220

2086

2160

2496

3 036

2581

2672

2 876

3 058

3 146

3 429

3731

4 022

4 664

1,3

2,3

3,1

3,3

3,8

4,6

5,1

4,3

5,9

7,7

7,7

9,0

10,3

10,4

10,7

9,7

9,9

10,4

10,6

11,7

12,6

14,1

16,6

65 202

61978

61 103

63 249

60267

50087

43 342

45 183

56067

65 886

62478

63 021

63 989

66 697

66 277

67061

66 779

67 350

67 746

64 551

65 550

64 260

61 208

59504

Pr. 1000

innbyggere

Per 1000

population

28,5

26,4

25,0

24,5

22,2

18,0

15,2

15,4

18,5

20,6

18,6

17,9

17,5

17,5

17,8

17,9

17,6

17,6

17,6

16,6

16,8

16,3

15,5

14,9

4 558

4114

4267

4424

4126

3485

3011

2 823

4098

3 233

2282

2 249

2 590

3816

3057

3 286

3428

3 770

4163

4431

5 197

5 568

5 552

Pr. 100

lev. fødte

Per 100

live births

7,1

6,6

7,0

7,0

6,8

7,0

6,9

6,2

7,3

4,9

3,7

3,6

4,0

5,7

4,6

4,9

5,1

5,6

6,1

6,9

7,9

8,7

9,1

1598

1427

1390

1430

1310

1270

1 106

1043

1 154

1 176

968

912

803

752

727

812

735

756

758

697

623

620

575

Pr. 1000

fødte

Per 1000

births

23,9

22,5

22,2

22,1

21,3

24,7

24,9

22,6

20,2

17,5

15,3

14,3

12,4

11,1

10,9

12,0

10,9

11,1

11,1

10,7

9,4

9,6

9,3

33 257

32 539

32 700

36656

31211

30603

29 561

30 338 2

31715 2

29 254

28 565

31298

34994

37 522

35317

36010

36216

37 668

38994

38 723

38 981

39 375

39 958

39288

31945

29439

28403

26 593

29056

19484

13781

14 845

24352

36632

33913

31723

28 995

29175

30960

31051

30563

29682

28 752

25 828

26 569

24 885

21 250

20216

Pr. 1000 innbyggere

Per 1000 population

14,6

13,9

13,4

14,2

11,5

11,0

10,4

10,3 2

10,4 2

9,1

8,5

8,9

9,5

9.8

9,5

9,6

9,6

9,9

10,1

10,0

10,0

10,0

10,1

9,9*

13,9

12,5

11,6

10,3

10,7

7,0

4,8

5,1

8,1

11,5

10,1

9,0

8,0

7,7

8,3

8,3

8,0

7,7

7,5

6,6

6,8

6,3

5,4

5,1

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Noter: 'Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Medregnet krigsdødsfall.

Notes: ' Annual average for the five-year period. 2 Including deaths caused by the war.


19

Tabell 22. Folkemengdens bevegelse. Fylker. Kommunetyper. 1973

Vital statistics. Counties. Types of municipalities. 1973

Fylke

County

Hele landet

The whole country . .

Inngåtte

ekteskap

Marriages

contracted

28 141

misser 1

Divorces 1

4 664 2

Levendefødte

Live births

1 alt

Total

61 208

5 552

1 alt

Total

39 958

Døde Deaths

Under

1 år

Under

1 year

730

Utenfor

ekteskap

lllegitinutte

Fødselsoverskott

EXCCSS

of births

over

deaths

21 250

Overskott

av

innfl..

utfl. H

Excess

of

immigr.,

emigr. (-)

3 444

Folketilvekst

Increase in

population

I alt

Total

24 694

Prosent

Percentage

0,63

Fylker Counties

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland . ...

Hordaland

Sogn og Fjordane ..

Møre og Romsdal . .

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag . ..

Nordland . ..

Troms

Finnmark

1 556

2 422

4 005

1 103

1 120

1 447

1 222

1 062

597

967

2 107

2 985

627

1 589

1 610

784

483

920

535

306

540

1 110

131

110

192

299

173

60

108

253

371

39

150

270

81

178

112

83

3 255

5 642

5 962

2 266

2 460

2 852

2 518

2 135

1 250

2 127

4 846

6 705

1 606

3 720

4 044

1 921

3 754

2 530

1 615

206

266

570

184

192

156

133

120

60

87

177

379

79

299

538

246

793

594

473

2 483

2 431

5 939

2 055

1928

2 124

1 840

1 768

950

1 309

2 521

3 518

1 109

2 041

2 326

1 186

2417

1 355

658

33

66

63

34

25

34

37

22

15

27

61

60

16

48

44

20

68

33

24

772

3 211

23

211

532

728

678

367

300

818

2 325

3 187

497

1 679

1 718

735

1 337

1 175

957

535

2 398

-^264

562

456

1 436

610

—598

701

553

1 052

—248

—329

—34

—120

519

—525

625

115

1 307

5 609

-4 241

773

988

2 164

1 288

—231

1 001

1 371

3 377

2 939

168

1 645

1 598

1 254

812

1800

1 072

0,58

1,65

—0,90

0,43

0,56

1,07

0,72

—0,15

1,21

1,07

1,22

0,77

0,16

0,72

0,67

1,05

0,34

1,28

1,38

Kommunetyper 3

Types ofmunicip. 3

1 Landbrukskomm.

Agricultural mun. ..

2 Mindre sentrale,

bland, landbr.- og

ind.komm. Noncentral

mixed agr.-

andmanufact. mun. .

3 Sentrale, blandede

landbr.- og ind.k.

Central, mixed agr.-

andmanufact.mun. .

4 Fiskerikommuner

Fishing mun

5 Mindre sentrale

ind.k. Non-central

manufact. mun

6 Sentrale ind.k.

Cent r. manuf. mun. .

7 Særlig sentr., bl.

tjenesteytings- og

ind.k. Esp. centr.,

mixed service and

manufact. mun

8 Øvr. bl. tj.yt.- og

ind.komm. Remain.

mixed serv. and man.

municipalities

9 Andre kommuner

Other municipalities .

1266

2 150

192

748

275

3 599

11 300

5 368

1 243

72

171

127

49

153

525

2 450

902

117

2 941

5 251

2 639

2 040

3 147

7 983

22 143

11836

3 228

300

474

143

395

349

424

1630

1 390

447

2 705

4 045

1 878

1366

1769

5 197

13 544

7 329

2 125

28

67

32

34

32

100

233

162

42

236

1206

761

674

1 378

2 786

8 599

4 507

1 103

—200

791

925

—655

—551

2 150

—1 104

1 166

922

36

1 997

1686

19

827

4 936

7 495

5 673

2 025

0,02

0,56

0,93

0,01

0,42

0,95

0,54

0,77

0,99

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Noter : fordelingen av skilsmissene er foretatt etter mannens bosted ved søknaden. 2 Medregnet 98 skilsmisser der bostedet

var utlandet eller ukjent. 3 Se Artikler 67 Klassifisering av kommunene i Norge 1974.

Notes: 1 The classification of divorces made according to the residence of the husband at the time of the petition for divorce. 2 Including

98 divorces with the residence abroad or unknown. 3 See Articles 67 Classification of the Municipalities of Norway 1974.


20

Tabell 23. Inngåtte ekteskap etter ektefeUenes ekteskapelige status

Marriages by marital status of partners

Inngåtte

ekteskap

Marriages

Ar 1 Year 1 contracted

Ungkarer med:

Bachelors and:

Enkemenn med:

Widowers

and:

Skilte med:

Divorced

men and:

Pr. 100 ekteskap

Per 100 marriages

Ungkarer

med:

Enkem. og

skilte med:

I alt

Total

31

1051-1955 26969 4444 23876 438 573 671 242 83 727 82 277 88,6 3,7 5,2 2,5

1956-1960 24091 4011 21169 354 654 479 238 83 723 76 315 87,9 4,2 5,0 2,9

1961-1965 24300 3529 21328 218 804 295 178 95 867 87 428 87,8 4,2 4,8 3,2

1966-1970 29055 4265 25845 182 902 222 157 120 1039 96 492 89,0 3,7 4,3 3,0

1969 29630 4614 26336 187 963 220 180 135 1005 85 519 88,9 3,8 4,1 3,2

1970 29370 5023 26142 173 923 224 157 108 1035 89 519 89,0 3,7 4,3 3.0

1971 29 510 5 324 26 168 165 982 203 160 121 1104 77 530 88,7 3,9 4,4 3,0

1972 28 596 5 444 25 393 152 923 163 164 103 1094 74 530 88,8 3,8 4,4 3,0

1973 28 141 5926 24 621 181 987 174 182 106 1180 94 616 87,5 4,2 4,8 3,5

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note : ' Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

Note: ' Annual average for the five-year period.

1951-1955 2

1956-1960 2

1961-1965

1966-1970

1969

1970

1971

1972

1973

Tabell 24. Gjennomsnittlig alder ved giftermål Average age at marriage

År' Yet

Alle vigde Teit al married

Menn

Males

29,7

29,0

27,8

26,5

26,4

26,3

26,3

26,3

26,3

Kvinner

Females

26,3

25,5

24,5

23,7

23,8

23,7

23,7

23,7

23,7

Menn

Males

28,4

27,7

26,4

25,3

25,2

25,1

25,1

25,1

25,1

Ugifte Single

Kvinner

Females

25,5

24,5

23,4

22,8

22,7

22,8

22,7

22,7

22,7

Før gitte Previously

married

Menn

Males

44,6

44,7

43,7

41,9

41,9

41,5

41,0

40,8

40,1

Kvinner

Females

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Noter : 1 Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Alderen regnet ved utgangen av året, for senere år alder i fylte år ved vigselen.

Tallene fra 1961 er rettet.

Notes: 1 Annual average for the five-year period. 2 Age at the end of the year, for later years age in completed years at marriage.

Corrected figures from 1961.

Tabell 25. Inngåtte ekteskap etter brudens og brudgommens alder 1973

Marriages by age of bride and bridegroom 1973

38,4

38,7

38,3

37,3

37,7

37,0

36,6

36,5

36,4

Brudgommens alder

Age of bridegroom

15-19 år yecirs

20-24 » >

25-29 » »

30-34 » »

35-39 » >

40-44 »

45^*9 » »

50-54 » »

55-59 » »

60-64 » »

65-69 » »

70 år og over years and

over

I alt

Total

1 427

14 118

8 428

1948

752

443

335

266

178

102

75

69

15-

19 år

1 131

4 391

862

89

18

4

-

-

20-

24 år

283

8 793

4 900

649

132

35

12

1

2

2

-

25-

29 år

10

877

2 316

774

260

73

31

9

1

Brudens alder Age of bride

30-

34 år

3

45

289

319

186

118

57

22

10

2

1

1

35-

39 år

5

42

85

105

99

71

27

13

1

1

40-

44 år

-

4

22

37

70

65

46

15

4

1

1

45-

49 år

-

5

5

10

31

65

69

36

14

4

1

50-

54 år

-

2

_

1

11

24

69

54

24

n

3

55-

59 år

-

_

_

1

1

7

17

29

30

17

9

60-

64 år

-

_

_

1

2

5

12

18

16

14

65-

69 år

-

_

_

-

1

5

4

15

20

70 år

og

over

-

_

_

-

1

3

6

20

Uoppgitt

Unknown

_

7

8

5

1

1

1

1

I alt Total.

28141

6495

14809

4351

1053

449

265

240

201

111

68

45

30

24

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.


21

TabeU 26. Giftermålshyppighet for ugifte etter kjønn og alder

Marriage rates for single persons by sex and age

Vrgdc pr. 1000 av middelfolkenlengden Persons married per 1000 mean population

Alder Age

Menn Males

Kvinner

Females

1929-

1932

1945-

1948

1949-

1952

1955-

1956

1959-

1962

1969 1 -

1972

1929-

1932

1945-

1948

1949-

1952

1955-

1956

1959-

1962

1969 1 -

1972

17

18

19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

15 år years

16 » »

>

>

>

>

>

>

>

>

>

45^9 » >

50-54 »

55-59 » >

60-64 » >

65-69 »

70-74 » »

75 år og over and over

15 år og over and over

>

30,2

94,6

101,3

67,3

38,3

22,1

12,2

6,7

3,8

1,4

0,6

0,1

38,0

0,0

0,5

1,6

5,3

44,1

125,0

132,9

91,4

55,3

31,9

18,1

9,0

4,1

2,1

0,8

0,5

55,2

0,0

0,1

0,6

2,5

9,6

57,0

139,6

128,5

81,0

46,8

27,0

14,6

8,6

3,8

1,9

0,7

0,2

58,6

0,1

1,2

4,7

16,5

79,1

154,1

118,4

69,8

38,5

21,5

13,6

7,3

3,5

1,6

1,2

0,2

58,1

0,1

1,1

7,0

26,5

98,8

174,1

111,1

59,8

33,9

17,9

9,7

6,0

2,9

1,9

1,3

0,6

53,5

0,1

1,9

11,4

37,7

130,9

180,0

87,8

40,1

20,7

10,7

6,2

3,2

2,1

1,0

0,4

0,1

61,2

67,0

96,0

61,4

29,3

15,6

8,8

4,4

1,6

0,6

0,5

0,2

37,9

0,1

1,2

7,4

23,4

44,8

108,1

162,5

111,3

57,8

29,1

14,0

7,1

2,5

0,8

0,6

0,3

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note: ' Alder i fylte år ved vigselen, for tidligere år alder ved utgangen av året.

Note: l Age in completed years at marriage, for previous years age at the end of the year.

60,0

0,2

2,1

11,3

34,1

66,7

146,6

178,7

110,3

55,0

27,4

14,1

6,4

3,1

1,1

0,5

0,3

0,1

65,2

TabeU 27. Skilsmisser og separasjoner Divorces and separations

0,1

2,9

18,0

58,6

104,5

193,1

197,3

107,3

53,7

27,5

14,9

7,5

3,3

1,3

0,7

0,4

0,1

66,3

0,2

3,2

21,4

64,0

125,8

222,5

213,8

104,0

50,1

25,2

13,5

7,5

3,3

1,9

0,7

0,3

0,1

63,0

0,4

7,6

32,9

83,2

136,8

228,0

176,2

74,4

34,4

19,0

10,4

5,9

2,9

1,3

0,8

0,2

0,1

76,0

Ar

Year

Skilsmisser

i alt

Divor.,

total

Barn

i alt •

Child.,

total

Under

3

Skilsmisser etter ekteskapets varighet (år)

Divorces, by duration of marriage (years)

3-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25 l

og over

0

Skilsmisser etter felles barn i live

Divorces, by number of children

1

2

3

4

5

Separasjoner

6 2 Separations

ogover

1969

1970

1971

1972 . ..

1973

3146 4634

3429 5114

3731 5585

4022 6361

4664 7198

277

322

310

291

325

530

574

642

672

743

863

999

1115

1183

1455

480

552

558

701

800

411

373

438

445

549

303

314

319

360

396

282

295

349

370

396

731

819

871

868

1020

1058

1089

1188

1219

1444

807

909

974

1128

1305

363

382

468

508

594

119

137

150

199

201

56

55

54

65

30

37

25

46

35

3496

4157

4741

5691

6185

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Notes: ' 25 and over. 2 6 and over.

TabeU 28. Skilsmisser etter ektefellenes alder 1973

Divorces by age of wife and husband 1973

Hustruens alder Age of wife

Mannens alder

Age of husband

Under

I alt 20 år 20-

Total years 24 år

25-

29 år

30-

34 år

35-

39 år

40-

44 år

45-

49 år

50-

54 år

55-

59 år

60-

64 år

70 år Uopp-

65- ogover gitt

69 år andover Unknown

Under 20 år years 1 1

20-24 » » 322 23 267 29 2 1 - - - - - - -

25-29 » » 1 083 2 379 615 81 5 1 _ _ _ _ _ _

30-34 » » 950 - 60 461 370 48 9 2

35-39 » » 630 - 9 104 273 193 40 7 3 1

40^4 » » 513 - 2 25 82 190 162 30 14 6 2

45-49» » 428 - 3 5 32 65 135 138 40 7 2 1

50-54» » 346 - - 5 8 16 57 119 101 33 4 1 2

55-59» » 217 - - 2 4 6 15 36 75 63 11 4 1

60-64 » » 99 - - - 2 3 4 6 21 30 27 5 1

65-69» » 51 - - - - - 1 6 3 10 13 14 3

70 år og over and over 2 4 - - - - 1 - 1 1 2 3 7 9

I alt Total 4 664 26 720 1 246 854 528 424 345 258 152 62 32 16~

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.


22

Tabell 29. Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets varighet. 1920-1970

Average number of children by duration of marriage. 1920-1970

Ekteskapets varighet

Duration of marriage

0 år year

1

3

4

5678

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

og over

•ars and over.

I alt Total.

Gjennomsnittlig barnetall

A ver age number of children

1920 1930 1946 1950 1960 1970

0,45

0,83

1,13

1,47

1,78

2,05

2,32

2,54

2,77

3,04

3,23

3,50

3,69

3,88

4,09

4,28

4,52

4,62

4,81

4,92

5,09

5,19

5,27

5,32

5,45

5,58

5,60

5,64

5,66

5,71

5,71

5,89

5,89

0,28

0,63

0,93

1,19

1,40

1,62

1,84

2,04

2,27

2,47

2,62

2,77

2,93

3,18

3,31

3,47

3,65

3,78

3,88

4,08

4,17

4,39

4,46

4,57

4,65

4,73

4,85

4,89

5,00

5,08

5,10

5,17

5,38

0,24

0,63

0,91

1,10

1,28

1,44

1,58

1,70

1,80

1,89

1,94

2,06

2,13

2,20

2,27

2,33

2,36

2,43

2,52

2,61

2,66

2,74

2,81

2,92

3,05

3,14

3,28

3,32

3,43

3,62

3,76

3,82

3,97

0,22

0,59

0,83

1,05

1,24

1,45

1,63

1,76

1,87

1,99

2,05

2,13

2,20

2,23

2,26

2,33

2,37

2,41

2,44

2,48

2,49

2,50

2,60

2,67

2,71

2,76

2,86

2,95

3,08

3,18

3,29

3,33

3,48

0,25

0,67

0,94

1,16

1,38

1,54

1,68

1,78

1,89

1,96

2,02

2,06

2,10

2,15

2,18

2,26

2,35

2,39

2,42

2,47

2,47

2,47

2,48

2,48

2,45

2,51

2,49

2,51

2,53

2,55

2,54

2,60

2,63

0,26

0,67

0,97

1,24

1,49

1,70

1,87

2,01

2,12

2,20

2,29

2,33

2,40

2,41

2,42

2,43

2,43

2,41

2,44

2,41

2,40

2,37

2,36

2,36

2,37

2,42

2,47

2,49

2,53

2,56

2,55

2,55

2,57

1920- 1930-

1930 1946

—0,17

—0,20

—0,20

—0,28

—0,38

—0,43

—0,48

—0,50

—0,50

—0,57

—0,61

—0,73

—0,76

—0,70

—0,78

—0,81

—0,87

—0,84

—0,93

—0,84

—0,92

—0,80

—0,81

—0,75

—0,80

—0,85

—0,75

—0,75

—0,66

—0,63

—0,61

—0,72

—0,51

—0,04

—0,02

-0,09

—0,12

—0,18

—0,26

—0,34

—0,47

—0,58

—0,68

—0,71

—0,80

—0,98

—1,04

—1,14

,29

,35

,36

,47

,51

,65

,65

,65

,60

,59

,57

,57

,57

,46

,34

,35

,41

Øking + Increase +

Nedgang — Decrease —

1946- 1950- 1960- 1920-

1950 1960 1970 1970

—0,02

—0,04

—0,08

—0,05

—0,04

4-0,01

4-0,05

4-0,06

+0,07

+0,10

4-0,11

+0,07

+0,07

+0,03

—0,01

+0,01

—0,02

—0,08

—0,13

—0,17

—0,24

—0,21

—0,25

—0,34

—0,38

—0,42

—0,37

-0,35

—0,44

—0,47

—0,49

—0,49

+0,03

+0,08

+0,11

+0,11

+0,14

+0,09

+0,05

+0,02

+0,02

—0,03

—0,03

—0,07

—0,10

—0,08

—0,08

-0,07

--0,02

—0,02

—0,02

—0,01

—0,02

—0,03

—0,12

—0,19

—0,26

—0,25

—0,37

—0,44

—0,55

—0,63

—0,75

—0,73

—0,85

+0,01

+0,03

+0,08

+0,11

+0,16

+0,19

+0,23

+0,23

+0,24

+0,27

+0,27

+0,30

+0,26

+0,24

+0,17

+0,08

+0,02

+0,02

—0,06

—0,07

—0,10

—0,12

—0,12

—0,08

—0,09

--0,02

—0,02

+0,01

+0,01

—0,05

—0,06

—0,19

—0,16

—0,16

—0,23

—0,29

—0,35

—0,45

—0,53

—0,65

—0,84

—0,94

—1,17

—1,29

—1,47

—1,67

—1,85

—2,09

—2,21

—2,37

—2,51

—2,69

—2,82

—2,91

—2,96

—3,08

—3,16

—3,13

—3,15

—3,13

—3,15

—3,16

—3,34

—3,32

6,39 5,85 4,94 4,57 3,57 2,90 —0,54 —0,91 —0,37 —1,00 —0,67 —3,49

4,02 3,45 2,52 2,40 2,28 2,24 —0,57 —0,93 —0,12 —0,12 —0,04 —1,78

Kilde: Folketellinger. Source: Population censuses.


23

Tabell 30. Fødte Births

Av disse utenfor Av disse utenfor Dødfødte pr.

Levendefødte ekteskap Dødfødte ekteskap 1000 fødte i alt Flerfødsler

Live births Of which Stillbirths Of which Stillbirths Multiple births

illegitimate illegitimate per 1000 births

År 1 Year' Utenfor ~ ~

lekte- ekte- Tvilling- Trilling-

Gutter Piker Gutter Piker Gutter Piker Gutter Piker skap skap fødsler fødsler

Twin

Males Females Males Females Males Females Males Females Ugiti- lllegi-

Tri P le

births

hirths

mate timate

1951-55 .... 32 182 30 296 1167 1115 538 429 33 22 14,9 23,7 787 9 2

1956-60.... 32374 30647 1155 1094 489 423 31 23 13,9 23,6 731 7

1961-65 .... 32992 30997 1363 1227 430 373 25 24 12,1 18,6 700 8

1966-70 34 368 32 329 1960 1856 408 344 36 23 10.9 15,2 663 7 3

1969........ 34846 32900 2 105 2058 425 333 46 24 10,7 16,5 710 8 4

1970 33 271 31280 2291 2140 376 321 36 29 10,4 14,5 630 6 5

1971 33 588 31962 2 651 2 546 325 298 43 42 8,8 16,1 621 6

1972 32 994 31266 2 860 2 708 334 286 37 28 9,8 11,5 560 5

1973 31590 29 618 2 806 2 746 290 285 29 32 9,4 11,0 587 4

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Noter: ' Årsgjennomsnitt i femårsperioden. 2 Medregnet firlingfødsler. i Medregnet firling- og temlingtødsler. 4 Av disse 1

firlingfødsel. 5 Av disse 1 femlingfødsel.

Notes: 1 Annual average in the five-year period. 2 Including quadruple births. 3 Including quadruple and quintuple births. 4 Of these

1 quadruple birth. i Of these 1 quintuple birth.

Tabell 31. Fruktbarheten etter morens alder. Reproduksjonskvotienter

Fertility rates, by age of mother. Reproduction rates

Morens alder

Age of mother

Reproduksjonskvoti-

Reproduction rates

År' Year 1 15_44 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 Brutto 2 Netto 3

år år år år år år år Gross 2 Net 3

Levendefødte pr. 1 000 kvinner i alt Live births per 1000 women

1910-1911 117,1 10,6 105,6 186,2 188,7 165,4 93,2 1,863 1,453

1920-1921 108,1 12,6 109,4 175,8 166,8 138,4 75,5 1,679 1,337

1930-1931 69,1 8,2 70,9 112,2 105,8 79,9 42,3 1,036 0,890

1932-1935 61,2 7,6 63,3 101,9 94,3 67,8 34,7 0,910 0,780

1936-1940 62,1 8,2 67,8 107,9 96,3 62,7 28,3 0,911 0,831

1941-1945 75,2 11,3 83,9 127,4 113,3 75,5 29,9 1,074 0,981

1946-1950 90,4 15,3 99,5 145,7 133,4 89,8 36,3 1,272 1,189

1951-1955 88,6 21,8 129,5 152,1 116,8 72,4 28,5 1,263 1,217

1956-1960 90,9 27,3 159,8 170,1 117,6 67,5 24,8 1,379 1,329

1961-1965 89,3 37,9 178,0 177,3 112,7 58,1 18,7 1,411 1,370

1966-1970 92.3 43,7 175.1 164.6 98,5 48,7 14,1 1,320 1,291

1971 89,0 45,7 168,7 151,4 84,0 39,4 9,9 1,212 1,185

1972 86,4 47,1 160,7 148,7 78,4 34,5 8,7 1,158 1,133

1973 81,3 44,3 150,0 139,6 74,8 31,2 7,2 1,078 1,057

Levendefødte pr. 1000 gifte kvinner Live births per 1000 married women

1889-1892 305,2 504,0 459,9 393,3 335,2 277,2 165,8

1899-1900 305,1 592,6 484,6 381,9 333,4 264,4 159,3

1910-1911 270,6 564,2 461,9 358,0 283,7 227,2 130,8

1920-1921 250,5 784,4 454,6 335,3 254,3 198,2 106,6

1930-1931 160,6 693,6 373,5 237,0 163,1 114,6 60,8

1946-1947 174,8 623,7 364,0 255,9 193,4 130,7 53,2

1949-1952 147,4 651,2 346,4 225,6 152,7 95,6 40,0

1955-1956 139,8 554,1 329,2 219,5 143,6 85,7 31,8

1959-1962 134,3 555,0 329,6 214,8 132,7 71,2 25,7

1969-1972 129,5 574,7 309,1 162,6 92,7 46,0 12,3

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Noter: *Se note 1, tabell 30. 2 Det gjennomsnittlige antall levendefødte piker som under de gjeldende fmktbarhetsforhold

vil bli født av en kvinne som gjennomlever hele den fødedyktige periode (15^44 år). 3 Det gjennomsnittlige antall levendefødte

piker hver kvinne vil komme til å føde i alderen 15-44 år under de gjeldende fruktbarhets- og dødelighetsforhold.

Notes: l S^e note 1, table 30. 2 The average number of live-born daughters born to a woman passing through the whole childbearing

period (15-44 years), according to the existing fertility rates. 3 The average number of live-born daughters born to a woman passing

through the child-bearing period (15-44 years), exposed at each age to the existing fertility and mortality rates.


24

TabeU 32. Levendefødte etter barnets nummer og ekteskapets varighet

Live births by order of birth and duration of marriage

Ar Year

Ekteskapets varighet 1

Duration of marriage 1

I alt

Total

barn

1st child

2.

barn

2nd child

3.

barn

3rd child

4.

barn

4th child

5.

barn

5th child

6. barn

og over

6th child

and later

I alt Total 63 583

Pst 100,0

107n/Ialt7b/fl/ 60 120

X Pst 100,0

Q / I alt Total 60 353

iy/1

I Pst 100,0

10T,/Ialt7øtø/ 58 692

1972 X Pst 100,0

1Q7-/Ialt7btø/ 55 656

\ Pst 100,0

24 687

38,8

24 177

40,2

24 573

40,7

24 146

41,1

23 288

41,9

19 652

30,9

19 024

31,7

19 417

32,2

19 505

33,2

18 933

34,0

11 006

17,3

9 985

16,6

9 798

16,2

9 173

15,6

8 585

15,4

4 978

7,8

4 261

7,1

4 093

6,8

3 781

6,5

3 133

5,6

1 876

3,0

1 578

2,6

1498

2,5

1 274

2,2

1 054

1,9

1 384

2,2

1 095

1,8

974

1,6

813

1,4

663

1,2

0- 1 kr year 16 371

2- 4 » years 18 733

5- 9 » » 14 775

10-14 » » 4 188

15-19» » 1310

20-24 » » 270

25 år og over

years and over 9

15 927

6 188

1 040

116

14

3

438

11 285

6 610

527

69

4

6

1 181

5 404

1 641

315

38

_

77

1 380

1 194

417

61

_

2

266

459

259

66

_

_

75

251

236

98

Kilde: NOS Folkcmcngdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note: ' Differansen mellom barnets fødselsår og vigselsåret.

Note: ' Difference between the year of birth of the child and the year of marriage.

Tabell 33. Levendefødte pr. 1 000 innbyggere

Live births per 1000 population

Fylke County

1921-

1925

1926-

1930

1931-

1935

1936-

1940

1941-

1945

1946-

1950

1951-

1955

1956-

1960

1961-

1965

1966-

1970

Hele landet The whole country

Bykommuner Urban municipalities

22,2

18,4

18,0

13,2

15,2

11,1

15,4

11,9

18,5

15,6

20,6

17,9

18,6

15,4

17,9

15,2

17,5

15,3

17,5

16,9

Herredskommuner Rural

municipalities 23,8

19,9 16,8 16,9 19,9 21,6 20,1 19,2 18,6 17,9

Østfold 22,2

Akershus 23,6

Oslo 14,1

Hedmark 26,0

Oppland 24,3

Buskerud 22,9

Vestfold 21,5

Telemark 22,1

Aust-Agder 19,9

Vest-Agder 20,1

Rogaland 23,3

Hordaland 23,8

Bergen 18,5

Sogn og Fjordane 21,4

Møre og Romsdal 22,6

Sør-Trøndelag 22,6

Nord-Trøndelag 23,4

Nordland 24,6

Troms 25,7

Finnmark 30,8

17,6

18,5

9,6

21,1

20,2

16,9

15,8

16,5

16,1

16,7

19,1

19,8

14,9

18,8

18,9

18,1

19,8

21,8

22,0

27,0

14,5

14,3

8,2

16,8

17,0

13,1

14,9

12,9

14,6

15,9

17,2

17,8

13,7

16,9

15,9

15,0

16,3

18,3

18,7

22,6

15,0

14,8

9,4

15,7

17,0

13,2

15,8

13,0

14,1

16,4

17,6

17,8

14,3

16,0

16,0

14,8

16,5

18,8

19,4

24,0

17,0

17,4

12,9

18,6

19,5

16,4

16,0

16,6

17,0

19,4

21,4

20,5

16,3

18,2

20,8

19,9

21,8

23,0

23,9

22,7

19,6

19,7

14,8

20,4

20,6

18,9

19,6

19,4

20,2

20,7

22,3

23,2

18,4

20,0

22,2

20,5

23,1

23,7

24,7

26,7

17,2

18,7

13,1

17,5

18,1

16,9

17,9

17,6

17,6

19,9

21,5

22,2

15,1

19,4

21,6

18,4

20,9

21,1

22,3

25,7

16,7

19,7

13,7

16,2

17,1

16,2

17,6

16,5

16,9

18,7

20,2

21,3

15,4

18,6

20,3

17,9

18,9

19,4

20,8

22,5

16,3

19,6

13,8

15,2

16,0

15,3

16,8

15,6

15,8

18,6

19,8

19,8

16,2

17,6

18,6

18,1

18,7

19,6

20,6

23,1

16,1

19,2

14,1

14,6

16,0

15,6

16,2

15,8

15,8

18,4

20,0

19,8

17,7

16,8

18,5

18,6

17,9

18,9

21,3

23,7

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.


25

Tabell 34. Dødelighet i 1. leveår Infant mortality rates

Døde under 1 år

Deaths under 1 year of age

Døde under 1 år pr. 1000 levendefødte

Deaths under 1 year of age per 1000 live births

Ar 1 Year 1

I alt

Total

Gutter

Males

Piker

Females

I alt

Total

Under 4 uker-

4 uker 2 11 mndr. 3

Under 4 weeks-

4 weeks 2 II months 3

Fødte i

ekteskap

Legitimate

births

Fødte

utenfor

ekteskap

Illegitimate

births

1921-25 3115 1756 1359 51,7 22,1 29,6 49,4 82,8

1926-30 2479 1425 1054 49,5 24,5 25,0 47,2 80,5

1931-35 1946 1 127 819 44,9 22,5 22,4 42,5 76,8

1936-40 1779 1029 750 39,4 21,3 18,1 37,4 68,8

1941^5 2088 1177 911 37,3 18,4 18,8 34,5 71,2

1946-50 2048 1200 848 31,1 16,0 15,0 29,4 63,7

1951-55 1415 814 601 22,6 13,1 9,6 21,7 46,9

1956-60 1251 721 530 19,9 12,4 7,4 19,2 37,2

1961-65 1096 633 463 17,1 12,0 5,1 16,7 26,8

1966-70 928 539 389 13.9 10,3 3.6 13.5 20.3

1965 1113 637 476 16,8 11,9 4,8 16,2 28,8

1966 976 568 408 14,5 10,2 4,3 14,3 20,1

1967 985 563 422 14,8 11,1 3,6 14,5 19,3

1968 923 520 403 13,7 10,1 3,6 13,4 18,3

1969 933 543 390 13,8 10,5 3,3 13,1 23,5

1970 823 499 324 12,7 9,5 3,3 12,2 19,9

1971 836 505 331 12.8 9,6 3,2 12,2 19,6

1972 756 446 310 11,8 8,9 2,9 11,1 18,3

1973 730 443 287 11,9 ^5 3,4 11,4 17,5

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Noter: ' Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

2 Før 1951, under 1 måned. 3 Før 1951, 1-11 måneder.

Notes: ' Annual average for the five-year period. 2 Before 1951, under 1 month. 3 Before 1951, 1-11 months.

Tabell 35. Dødelighet i 1. leveår etter fylke Infant mortality rates by county

Døde under 1 år pr. 1000 levendefødte

Deaths under I year of age per 1000 live births

Fylke County

1921-

1925

1926-

1930

1931-

1935

1936-

1940

1941-

1945

1946-

1950

1951-

1955

1956-

1960

1961-

1965

1966-

1970

Hele landet The

whole country . 51,7 49,5 44,9 39,4 37,3

Bykomm. Urban

municip 58,3 54,1 48,7 38,7 34,5

Herredskomm.

Rural municip.. . 49,6 48,3 44,0 39,6 38,1

Østfold 58,7 64,3 51,9 48,9 36,5

Akershus 46,2 46,1 42,6 30,1 32,2

Oslo 52,7 47,2 37,3 30,4 31,0

Hedmark 47,9 48,5 43,7 40,5 36,7

Oppland 44,6 41,0 38,0 31,8 36,2

Buskerud 53,8 48,9 43,4 36,6 38,3

Vestfold 56,3 48,0 51,3 38,4 35,2

Telemark 56,9 55,7 52,0 38,5 32,1

Aust-Agder 42,9 55,4 45,8 36,8 41,3

Vest-Agder 48,0 44,9 40,5 39,8 47,3

Rogaland 51,6 48,5 48,5 45,4 39,2

Hordaland 45,0 39,4 38,7 33,8 31,9

Bergen 44,8 46,2 40,3 31,3 29,8

Sogn og Fjordane 41,5 36,1 31,0 33,8 26,2

Møre og Romsdal 43,9 40,6 36,3 34,9 33,6

Sør-Trøndelag . . . 50,4 48,6 43,3 36,0 35,1

Nord-Trøndelag . 42,7 41,5 38,4 42,8 33,8

Nordland 53,5 51,4 42,8 44,2 40,4

Troms 66,4 67,2 62,4 51,2 54,3

Finnmark 111,9 91,7 92,0 75,1 83,8

31,1

29,6

31,5

33,3

25,2

23,4

32,1

25,5

27,7

27,0

31,3

30,7

34,1

36,3

27,1

25,4

24,7

30,3

28,9

32,2

37,0

46,4

57,1

22,6

20,3

23,5

20,4

17,8

18,0

21,6

21,5

20,8

20,9

20,7

21,7

24,8

21,5

20,8

16,4

23,1

23,3

22,9

23,5

28,9

31,6

42,3

19,9

18,7

20,3

20,3

17,9

16,7

20,3

18,5

20,2

18,0

22,1

20,2

21,2

20,3

17,5

16,0

19,3

17,7

19,6

17,1

23,7

28,0

32,3

17,1

16,3

17,5

19,9

15,2

14,8

18,8

15,6

15,0

19,0

17,9

19,7

19,3

15,2

13,5

12,3

15,3

15,5

17,6

16,5

22,5

21,8

24,6

13,9

13,7

14,0

13,8

13,1

13,1

13,7

12,9

13,6

13,5

12,6

15,5

15,1

13,9

11,3

12,4

14,3

14,8

14,8

12,0

15,4

17,4

19,3

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.


26

Tabell 36. Dødsfall og dødelighet

Number of deaths and mortality rates

Døde i alt Total number of deaths

Døde pr. 1 000 innb. Deaths per1000 population

Ar 1 Year 1

Hele landet The whole country

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Bykomm.

Urban

municip.

Herredskomm.

Rural

municip.

Hele landet The whole country

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Bykomm.

Urban

municip.

Herredskomm.

Rural

municip.

1941^5 2

1946-50

1951-55

1956-60

1961-65

1966-70

1969

1970

1971

1972

1973

31 715 3

29 254 3

28 565

31 298

34994

37 522

38994

38 723

38 981

39 375

39 958

16738

14626

14493

16 303

18 644

20459

21353

21345

21 309

21488

21890

14977

14628

14072

14995

16 350

17063

17 641

17 378

17 672

17 887

18 068

9 372

8 324

9 838

11 196

13 405

16 794

17 607

17 503

17 528

18 070

18 456

22 307

20422

18 727

20102

21589

20 728

21387

21220

21 453

21 305

21 502

10,4

9,1

8,5

8,9

9,5

9.8

10,1

10,0

10,0

10,0

10,1

11,2

9,2

8,7

9,3

10,2

10.8

11,1

11,1

11.0

11,0

11,1

9,7

9,1

8,3

8,5

8,9

8.9

9,1

8,9

9,0

9,0

9,1

11,1

9,9

9,1

9,9

10,2

10.5

10,7

10,6

10,6

10,2

10,4

10,3"

8,9

8,2

8,4

9,2

9.4

9,7

9,5

9,6

9,8

9,8

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Noter: ' Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Medregnet kngsdødsfall. 3 Medregnet personer med uoppgitt hjemsted.

Notes: ' Annual average for the five-year period. 2 Including deaths caused by the war. J Including persons with unknown residence.

Tabell 37. Døde etter kjønn og alder Deaths by sex and age

1972

1973

Menn Males

Kvinner Females

Menn Male f

Kvinner Females

Alder'

Age 1

Hele

landet

The

whole

country

Rural

cip.

Hele

landet

The -

whole

country

Bykomm.

Urban

municip.

Her-

reds-

Bykomm.

Urban

municip.

Her-

Hele

landet

The

whole

country

Rural

municip.

Bykomm.

Urban

municip.

Her-

reds-

Hele

landet

The

whole

country

Rural

municip.

Bykomm

Urban

municip.

Her-

reds-

;omm.

Rural

municip.

0 år year

1 » »

2 » years

3 » »

4 » »

446

48

33

20

18

200

18

13

7

8

246

30

20

13

10

310

24

20

18

12

135

7

6

7

4

175

17

14

11

8

443

30

25

32

26

180

11

6

11

6

263

19

19

21

20

287

26

21

16

11

110

13

7

8

4

177

13

14

8

7

0- 4 » »

5- 9 » »

10-14 » »

15-19 » »

20-24 » »

25-29 » »

30-34 » »

35-39 » »

40^4 » »

45^9 » »

50-54 » »

55-59 » »

60-64 » »

65-69 » »

70-74 » »

75-79 » »

80-84 » »

85-89 » »

90 år og over

years and over

565

84

67

168

202

154

162

184

296

545

883

1 393

1968

2 633

3 256

3 360

2 826

1 755

987

246

31

26

66

72

78

67

77

126

272

431

702

986

1 295

1 467

1 463

1 182

661

331

319

53

41

102

130

76

95

107

170

273

452

691

982

1 338

1 789

1 897

1 644

1 094

656

384

57

28

47

47

59

57

82

144

298

447

680

992

1 559

2 480

3 172

3 292

2 603

1 459

159

22

8

18

21

19

29

46

65

141

227

341

474

768

1227

1 538

1 572

1 189

627

225

35

20

29

26

40

28

36

79

157

220

339

518

791

1 253

1 634

1 720

1 414

832

556

77

58

187

152

188

149

184

273

509

950

1431

1 980

2 576

3 350

3 539

2 897

1884

950

214

25

25

86

62

90

81

88

125

237

494

681

977

1 229

1 591

1 535

1 166

703

361

342

52

33

101

90

98

68

96

148

272

456

750

1003

1347

1 759

2 004

1731

1 181

589

361

51

35

48

43

60

66

80

152

249

485

630

1 000

1 450

2 428

3 327

3 403

2 585

1 615

142

22

14

15

19

28

30

31

76

124

251

321

518

759

1 240

1603

1565

1 205

723

219

29

21

33

24

32

36

49

76

125

234

309

482

691

1 188

1 724

1 838

1 380

892

Alle aldrer

All ages

21 488

9 579

11 909

17 887

8 491

9 396

21890

9 770

12 120

18 068

8 686

9 382

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note: "Alder = fylte år.

Note: ' Age = complete years.


27

Tabell 38. Dødelighet etter fylke Mortality rate by county

Fylke County

Døde pr. 1000 innbyggere Deaths by 1000 population

1921— 1926— 1931- 1936— 1941— 1946- 1951— 1956—

1925 1930 1935 1940 1945» 1950 1955 1960

Hele landet The whole country 11,5 11,0 10,4 10,4 10,6 9,1 8,5 8,9

Bykommuner Urban municipalities

11,7 11,1 10,6 10,7 11,1 9,9 9,1 9,9

Herredskommuner Rural municipalities

11,4 10,9 10,3 10,2 10,3 8,9 8,2 8,4

Østfold 10,8 10,5 10,3 10,6 10,2 9,3 8,5 9,1

Akershus 9,5 9,1 8,8 8,6 8,9 7,8 7,6 7,8

Oslo 11,4 11,3 10,7 10,7 10,8 10,2 9,0 9,9

Hedmark 11,2 10,8 10,0 10,0 9,7 8,9 8,3 9,0

Oppland 11,2 10,7 10,2 10,3 9,9 8,5 8,4 8,8

Buskerud 10,9 10,4 9,9 10,0 9,9 8,8 8,8 9,3

Vestfold 11,4 10,5 10,8 11,2 11,2 9,4 8,6 9,1

Telemark 11,0 10,5 10,3 10,4 10,4 9,2 9,0 9,3

Aust-Agder 12,8 13,0 12,3 11,6 12,0 11,0 10,2 10,4

Vest-Agder 12,7 12,6 11,6 12,2 11,7 10,0 9,2 9,1

Rogaland 11,3 11,0 10,4 10,3 10,2 8,7 7,7 8,2

Hordaland 11,6 11,1 10,6 10,2 10,4 8,6 7,7 8,1

Bergen 11,7 10,8 9,9 10,1 11,0 9,1 9,1 10,3

Sogn og Fjordane 12,6 12,3 11,8 11,4 11,4 10,3 9,4 9,6

MøreogRomsdal 11,9 11,4 10,6 9,8 10,8 9,3 8,5 8,3

Sør-Trøndelag 12,3 11,7 10,8 10,7 11,0 9,7 8,8 9,3

Nord-Trøndelag 12,8 11,7 10,6 10,8 10,4 9,1 8,1 8,2

Nordland 11,4 10,7 9,7 10,1 10,4 9,0 8,1 8,0

Troms 11,9 11,1 10,3 10,5 11,3 9,2 8,0 8,0

Finnmark 15,3 12,8 11,5 10,7 14,4 8,6 7,8 7,7

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note : ' Medregnet kngsdødsfall.

Note: ' Including deaths caused by the war.

Tabell 39. Kremasjoner Cremations

1961-

1965

9,5

10,2

9,2

9,8

7,6

11,0

10,1

9,6

10,3

9,8

10,4

11,9

9,5

8,7

8,3

10,9

10,3

8,9

9,5

9,2

8,8

8,5

8,1

1966—

1970

9,8

10,5

9,4

10,4

ia

11,7

10,6

9,9

10,4

10,1

10,6

11,5

9,9

8,7

8,4

11,6

10,6

9,2

9,9

9,8

9,3

9,1

8,5

Tallet på kremerte

Cremations

Tallet på kremerte

Cremations

Krematorium

Crematory

Åpnet

Opened

I alt

Total

Hjemmehørende

i kommunen

Residents

Krematorium

Crematory

Åpnet

Opened

I alt

Total

Hjemmehørende

i

kommunen

Residents

1974

Halden

Sarpsborg

Fredrikstad ....

Moss

Borge

Askim

Asker

Bærum (Haslum)

Skedsmo

Ullensaker

Oslo Vest

Oslo Øst

Hamar

Kongsvinger

Ringerike

Drammen

Kongsberg

Horten

Tønsberg

Sandefjord

Larvik

Skien

1957

1961

1965

1938

1964

1965

1961

1966

1958

1972

1909

1961

1938

1973

1971

1927

1973

1940

1939

1960

1956

1936

61

155

116

296

24

31

123

369

194

18

2 173

2 256

449

31

135

648

44

155

265

137

185

103

40

110

79

189

19

12

109

323

104

15

2 049

2 171

178

14

106

430

34

121

104

129

107

61

Tinn(Rjukan)..

Arendal

Kristiansand . . .

Stavanger

Haugesund

Odda

Bergen

Ålesund

Kristiansund ..

Trondheim

» Lade.

Orkanger

Steinkjer

Verdal

Stamsund

Narvik

Harstad

Tromsø

I alt Total 1974

» 1973

1954

1929

1938

1941

1967

1958

1907

1956

1939

1919

1962

1967

1953

1969

1939

1958

1973

1957

44

63

68

236

39

35

1 169

74

115

383

312

26

33

9

7

39

21

28

10 669

10 435

44

31

49

219

36

33

1 119

70

109

354

296

23

24

1

4

37

18

27

Fr. 100 døde

Per 100 deaths

27

27

Kilde: Norsk Kremasjons Forening. Source: Norwegian Cremation Association.


28

Tabell 40. Dødelighet etter kjønn og alder

Mortality rates by sex and age

Døde pr. 10000 innbyggere. Årlig gjennomsnitt Deaths per 10000 population. Annual average

Kjønn og alder

Sex and age 1871-

1875

1901-

1905

1921-

1925

1931-

1935

1936-

1940

1941- 1946-

1945 1 1950

1951-

1955

1956-

1960

1961-

1965

1966-

1970

1973

Menn

Males

0-4 449,9 281,6 157,2 126,0 121,2 129,3 91,7 63,5 55,6 49,0 40,6 33,5

5-9 74,5 36,5 21,1 14,8 14,7 23,0 11,9 7,7 6,7 6,2 5,5 4,6

10-14 41,0 31,9 19,0 13,6 11,6 17,7 7,5 6,0 4,8 4,5 4,0 3,7

15-19 59,8 61,7 40,7 24,3 22,5 29,1 13,4 9,8 9,7 9,4 9,7 11,9

20-24 94,3 96,8 69,0 41,9 38,3 56,6 20,0 14,3 13,0 12,0 11,0 9,8

25-29 93,9 85,7 63,2 44,9 41,5 55,0 21,3 13,9 13,2 11,9 10,7 11,8

30-34 90,4 78,1 59,9 45,6 42,4 51,8 23,4 16,3 14,3 14,2 14,2 13,0

35-39 91,1 76,0 57,9 47,2 45,5 56,8 26,3 20,0 17,0 19,5 18,1 18,7

40-44 99,4 85,6 64,5 54,8 53,0 62,1 34,9 27,3 26,7 28,0 28,8 25,9

45-49 117,5 102,0 81,5 67,0 68,0 76,7 48,6 41,6 40,3 42,0 46,8 43,5

50-54 163,3 126,9 104,3 89,1 91,6 98,5 70,5 67,7 67,5 71,7 72,9 75,4

55-59 199,1 159,8 146,0 132,3 130,9 126,7 104,0 105,0 110,0 118,3 120,2 125,0

60-64 299,6 231,0 216,8 196,7 198,1 184,8 163,1 160,3 179,9 191,6 197,8 191,5

65-69 409,8 348,6 318,6 315,4 315,1 277,6 254,4 259,8 273,7 304,4 323,8 311,8

70-74 664,0 515,4 511,3 495,4 492,8 450,2 412,5 419,8 444,4 475,5 506,7 519,1

75-79 950,0 822,6 819,5 812,9 821,3 749,4 717,6 691,0 720,7 758,1 775,7 807,5

80 og over

and over .... 1995,5 1634,0 1782,7 1743,3 1822,4 1727,4 1606,9 1515,6 1524,5 1605,0 1571,9 1592,5

Kvinner

Females

0-4 400,8

5-9 72,8

10-14 41,5

15-19 49,6

20-24 63,1

25-29 71,7

30-34 80,0

35-39 87,6

40-44 97,9

45^9 103,8

50-54 128,6

55-59 163,8

60-64 256,6

65-69 350,8

70-74 ...... 570,8

75-79 875,0

80 og over

and over 1929,9

239,7

37,2

36,3

56,6

65,3

67,9

74,0

77,7

82,6

86,5

107,1

135,5

194,7

291,9

459,3

753,1

129,0

19,2

20,6

43,3

56,6

53,9

52,0

54,0

58,5

70,8

92,0

117,7

173,7

266,3

437,5

704,1

99,1

11,9

11,6

23,3

32,4

37,7

38,1

40,3

47,0

59,3

79,3

111,2

160,3

253,3

417,6

725,1

93,6

9,7

9,5

16,6

25,0

27,9

29,9

33,5

38,6

50,8

75,1

102,5

157,0

246,5

429,8

733,1

104,6

17,0

12,6

18,2

24,5

25,9

26,0

30,4

35,4

46,6

65,8

91,1

138,2

224,7

367,9

646,0

69,5

7,4

4,6

9,0

12,5

14,3

15,9

18,2

25,5

36,0

51,8

76,3

124,2

206,8

363,0

636,5

49,8

44

3,4

4,4

5,3

8,0

9,6

12,9

19,0

28,4

44,4

70,1

111,8

190,2

345,6

610,7

42,7

3,6

2,6

3,3

4,3

5,5

7,7

11,1

16,2

26,2

38,8

63,6

105,8

188,7

340,2

616,7

37,3

3,3

2,4

3,2

3,6

4,2

6,2

10,4

15,9

24,7

37,4

61,0

105,8

180,4

343,5

611,4

30,6

2,9

2,2

3,8

3,7

4,0

5,6

9,6

15,3

24,2

36,9

59,0

97,8

174,8

316,0

571,5

22,9

3,2

2,3

3,2

3,0

4,0

6,0

8,4

14,8

21,7

37,9

52,8

89,6

147,8

289,9

544,7

1512,0 1642,2 1629,4 1690,5 1583,3 1500,2 1480,0 1454,4 1489,9 1358,3 1336,9

Kilde : NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

Note : l Medregnet krigsdødsfall.

Note: * Including deaths caused by the war.


29

Tabell 41. Dødelighetstabeller 1971—1972

Life tables 1971—1972

Menn Males

Kvinner Females

Menn Males

Kvinner Females

Alder

Age

Dødsrisiko

pr. 1000

Mortality

rate

Middellevetid

'

Expectation

of life '

Dødsrisiko

pr. 1000

Mortality

rate

Middellevetid

'

Expectation

of life '

Alder

Age

Dødsrisiko

pr. 1000

Mortality

rate

Middellevetid

'

Expectation

of life 1

Dødsrisiko

pr. 1000

Mortality

rate

Middellevetid

'

Expectation

of life 1

Oår

1 »

2 »

3 »

4 »

5 »

6 »

7 »

8 »

9 »

14,27

1,39

1,07

0,83

0,68

0,59

0,54

0,54

0,50

0,44

71,24

71,27

70,37

69,44

68,50

67,55

66,59

65,62

64,66

63,69

10,13

0,79

0,64

0,52

0,44

0,41

0,35

0,34

0,31

0,25

77,43

77,22

76,28

75,33

74,37

73,40

72,43

71,45

70,48

69,50

50 år

51 »

52 »

53 »

54 »

55 »

56 »

57 »

58 »

59 »

5,94

6,56

7,19

7,89

8,80

9,70

10,82

11,98

13,07

14,54

25,38

24,53

23,69

22,86

22,04

21,23

20,43

19,65

18,88

18,13

3,06

3,18

3,35

3,79

4,13

4,56

4,99

5,67

6,26

6,69

29,87

28,96

28,05

27,14

26,24

25,35

24,47

23,59

22,72

21,86

10 »

11 »

12 »

13 »

14 »

15 »

16 »

17 »

18 »

19 »

20 »

21 »

22 »

23 »

24 »

25 »

26 »

27 »

28 »

29 »

30 »

31 »

32 »

33 »

34 »

35 »

36 »

37 »

38 »

39 »

40 »

41 »

42 »

43 »

44 »

45 »

46 »

47 »

48 »

49 »

0,43

0,40

0,37

0,41

0,44

0,62

0,86

1,05

1,20

1,27

1,28

1,25

1,17

1,19

1,20

1,13

1,07

1,03

1,02

1,12

1,24

1,33

1,39

1,49

1,61

1,71

1,82

1,97

2,09

2,20

2,33

2,54

2,83

3,13

3,33

3,56

3,98

4,39

4,83

5,42

62,72

61,74

60,77

59,79

58,82

57,84

56,88

55,93

54,98

54,05

53,12

52,18

51,25

50,31

49,37

48,43

47,48

46,53

45,58

44,62

43,67

42,73

41,78

40,84

39,90

38,97

38,03

37,10

36,17

35,25

34,32

33,40

32,49

31,58

30,67

29,78

28,88

27,99

27,11

26,24

0,18

0,18

0,20

0,24

0,26

0,32

0,32

0,31

0,33

0,37

0,39

0,36

0,39

0,37

0,33

0,31

0,37

0,44

0,51

0,51

0,54

0,56

0,62

0,69

0,75

0,85

0,92

0,92

0,96

1,04

1,08

1,20

1,36

1,55

1,64

1,85

2,17

2,45

2,56

2,83

68,52

67,53

66,54

65,55

64,57

63,59

62,61

61,63

60,65

59,67

58,69

57,71

56,73

55,75

54,77

53,79

52,81

51,83

50,85

49,87

48,90

47,92

46,95

45,98

45,01

44,04

43,08

42,12

41,16

40,20

39,24

38,28

37,33

36,38

35,43

34,49

33,55

32,63

31,70

30,78

60 »

61 »

62 »

63 »

64 »

65 »

66 »

67 »

68 »

69 »

70 »

71 »

72 »

73 »

74 »

75 »

76 »

77 »

78 »

79 »

80 >

81 >

82 >

83 >

84 >

85 >

86 >

87 >

88 >

89 »

90 »

91 »

92 »

93 »

94 »

15,92

17,54

19,20

21,05

23,47

25,70

27,96

30,84

34,51

38,40

42,03

45,99

49,96

54,01

58,14

63,47

70,01

77,54

84,86

92,91

101,49

110,63

119,80

130,74

139,57

150,80

163,29

175,48

193,09

209,51

226,35

243,38

259,15

277,11

289,97

17,39

16,66

15,95

15,25

14,57

13,90

13,26

12,62

12,01

11,42

10,86

10,31

9,79

9,27

8,78

8,29

7,81

7,36

6,94

6,54

6,16

5,80

5,45

5,13

4,82

4,53

4,24

3,97

3,71

3,48

3,27

3,08

2,91

2,75

2,61

7,50

8,13

8,76

9,80

11,11

12,53

13,95

15,54

17,83

19,93

23,02

26,46

30,46

34,22

38,50

42,43

46,99

52,30

59,50

65,56

74,79

84,12

94,04

104,64

115,96

130,04

146,88

161,50

176,77

186,09

204,30

218,57

231,99

248,19

263,02

21,00

20,16

19,32

18,48

17,66

16,85

16,06

15,28

14,52

13,77

13,04

12,34

11,66

11,01

10,38

9,78

9,19

8,61

8,06

7,54

7,03

6,56

6,12

5,70

5,31

4,94

4,61

4,31

4,05

3,81

3,57

3,35

3,15

2,95

2,76

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note : ' Gjennomsnittlig antall gjenstående leveår.

Note: ' Average number of years of life remaining.


30

Tabell 42. Middellevetiden 1 Expectation of life 1

Kjønn og alder

Sex and age

1891-

1900

1901-

1910

1911-

1920

1921-

1930

1931-

1940

1946-

1950

1951-

1955

1956-

1960

1961-

1965

1966-

1970

1971-

1972

Menn

Males

0 50,41

1 55,31

5 54,73

10 51,05

20 43,58

30 37,69

40 30,62

50 23,34

60 16,39

70 10,29

54,82

58,66

56,93

52,92

45,16

38,85

31,49

23,95

16,80

10,59

55,62

58,80

56,71

52,65

44,85

38,83

31,64

24,10

16,98

10,40

60,98

63,51

60,72

56,27

47,73

40,39

32,40

24,41

16,97

10,63

64,08

66,24

63,11

58,56

49,59

41,48

33,15

24,90

17,22

10,71

69,25

70,70

67,30

62,63

53,25

44,22

35,16

26,43

18,39

11,43

71,11

71,95

68,40

63,65

54,11

44,81

35,54

26,60

18,52

11,60

71,32

71,94

68,29

63,50

53,93

44,57

35,19

26,21

18,12

11,38

71,03

71,42

67,74

62,94

53,34

43,93

34,58

25,62

17,60

11,04

71,09

71,22

67,51

62,69

53,08

43,61

34,22

25,32

17,33

10,87

71,24