hedersprisen for god design - Norsk Designråd

norskdesign.no

hedersprisen for god design - Norsk Designråd

hedersprisen for god design

the honours award for design excellence

3 nominerte

3 nominated

hedersprisen for god design

norsk Designråd


Vinner av HEDERSPRISEN

winner of the HONOURS AWARD

Bedrift/Company

Rofi Industrier AS

www.rofi.com

Design

Kode design

www.kodedesign.no

Armadillo vest

with facemask

Personlig beskyttelsesutstyr for minerydding

Personal protection equipment for mine-clearing

Bedriftens strategi

Rofi ble etablert i 1914 og er i dag et moderne selskap

som designer, produserer og leverer telt og

beskyttelsesutstyr til bruk i nød- og krigssituasjoner.

Utstyret brukes også til ulike typer opprydningsarbeid,

blant annet minerydding. Selskapet tilbyr

både standardiserte, skreddersydde og integrerte

løsninger. Teltsortimentet spenner fra små telt til

store feltsykehus med mye tilleggsutstyr. Armadillo

vest med ansiktsmaske er den nye kjernen i utstyret

for personlig beskyttelse (PPE).

Innhenting av informasjon

I 2004 ble et prosjekt om minerydding initiert av

Design Uten Grenser (DUG), på vegne av Norsk

Folkehjelp (NF). Målsettingen var å utvikle et forbedret

konsept for utstyr til personlig beskyttelse.

Man ønsket spesielt å redusere antall skader og tap

av liv knyttet til minerydding. En undersøkelse som

ble utført av disse organisasjonene, viste at eksisterende

mineryddingsutstyr hadde et stort forbedringspotensial.

Det ble etablert kontakt mellom

DUG og KODE Design, som lot designerne reise til

Mozambique for å gjennomføre feltundersøkelser.

De fikk blant annet opplæring i minerydding, de

intervjuet opplæringsansvarlige, feltarbeidere og

den administrative staben, i tillegg til at de observerte

mineryddere i arbeid.

Resultatet fra feltundersøkelsene var et sett kriterier

for både vesten og visiret. Kriteriene var mange

og ambisiøse, både med hensyn til ytelse og produksjonskostnader,

og skulle legges til grunn for

det videre konseptarbeidet.

Company strategy

Rofi was established in 1914 and is today a modern

company that designs, manufactures and supplies

tents and protection gear for use in emergency situations

and wars. The equipment is also used for various

types of clearing work, including mine-clearing. The

company offers standardised, tailored and integrated

solutions. Rofi’s tents range from small tents to large

field hospitals with a lot of additional equipment. The

Armadillo vest with facemask comprises the new core

in personal protection equipment (PPE).

Obtaining information

In 2004, a mine-clearing project was initiated by

Design without Borders (DwB), on behalf of Norwegian

Peoples’ Aid (NPA). The objective was to develop an

improved concept for personal protection equipment,

based on a particular desire to reduce injuries and

loss of life sustained during mine-clearing. A study

carried out by these organisations showed a clear

potential for improving existing mine-clearing equipment.

Contact was established between DwB and

KODE Design, who sent designers to Mozambique to

carry out field studies. There they learned how to clear

mines, in addition to interviewing teachers, field workers

and administrative staff, and observing mineclearers

at work. Their field studies culminated in a

set of criteria for both vest and visor. Many ambitious

criteria were included – both as regards performance

and production costs – and these formed the basis for

the ongoing conceptualisation process.

106 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process


107 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process

hedersprisen for god design

norsk Designråd


108 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process


Konseptualisering

Drivende faktorer i konseptet skulle være «økt

effektivitet gjennom bedre design» og «Duty of

Care» – vi skylder minerydderen det beste utstyret

som fins for å utføre et vanskelig oppdrag. Løsningen

(vest og visir) skulle være en ny design av beskyttelsesutstyr,

med fysiologiske og ergonomiske faktorer

i sentrum. Ensidig fokus på sikkerhet førte tidligere

til et tett utstyr som ledet til overoppheting og

dehydrering. Begge deler førte til fatale ulykker.

Utgangspunktet for det nye utstyret ble derfor

hovedfokus på lavere vekt og god ventilasjon.

Test og valg av retning

KODE design strukturerte den videre konseptutviklingen

i en serie work-shops, som besto av

ledende mineryddere, forskere og designere fra

hele verden. Arbeidsgruppene var godt planlagt og

stramt rettet inn mot reelle produktløsninger. For å

sikre kvaliteten på arbeidet, ble det etablert en

evalueringsgruppe med mineeksperter som NF,

Rofi og andre produsenter. I tillegg ble det innhentet

tilbakemeldinger på konseptet fra CEN (European

Committee for Standardization).

Conceptualisation

Factors driving development of the concept include

“increased efficiency through improved design” and

“Duty of Care” – we owe it to the mine-clearers to provide

the best equipment available so that they can

carry out their difficult job. The solution (vest and

visor) represented a new design for protective equipment,

with a focus on physiological and ergonomic factors.

Previously, a one-sided focus on safety resulted

in very claustrophobic equipment that led to overheating

and dehydration, both of which resulted in

fatal accidents. The starting-point for the new equipment

was therefore a primary focus on lower weight

and good ventilation.

Testing and choice of direction

KODE design structured the further development of

the concept, involving a series of workshops attended

by leading mine-clearers, researchers and designers

from all over the world. The workgroups were well

planned and targeted genuine product solutions. In

order to secure quality, an evaluation group was

established consisting of mine-clearing experts such

as NPA, Rofi and other manufacturers of mine-clearing

equipment. In addition, feedback on the concept

was obtained from the European Committee for Standardization

(CEN).

109 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process


Designspesifikasjon

I formuttrykket til Armadillo ble KODE design inspirert

av menneskekroppen. Det har vært viktig å ikke

lage et aggressivt produkt, spesielt fordi masken har

sterk symbolverdi i de markedene den henvender seg

til. Minerydding er en svært synlig del av hjelpeorganisasjonens

arbeid. Enkle linjer og lyse, rene

farger gjør at Armadillo reflekterer en moderne og

effektiv organisasjon. De viktigste fordelene som ble

bærende for den endelige designspesifikasjonen, er

bedre bevegelighet, ventilasjon og passform, mindre

vekt og bedre vektfordeling, sterkere materiale, bedre

optiske egenskaper og et tryggere arbeidsmiljø.

Utvikling

Rofi, som lenge har vært en av de ledende leverandørene

av vester til minerydding, tok i 2006 over

ansvaret for den videre utviklingen av produktet.

Konseptskisser, designløsninger og modeller fra

KODE design dannet grunnlag for videre prototyper.

Rofi har hatt 5 ulike prototyper til testing ute hos

kunder, i tillegg til testing på eget personell, blant

annet med tanke på bevegelighet, ergonomi og

funksjonalitet. Da prototypene begynte å ta form,

ble det foretatt en ballistisk test i laboratorium med

hybrid-dukke etter CEN-standarden. Det innbefatter

blant annet sprengning av 240 gram TNT når dukken

står i knelende posisjon over sprenglegemet.

Konstruksjonen av vesten er basert på Rofis eksisterende

produksjonsapparat, med bruk av så lite

materiale som mulig. Masken er det første produktet

i verden med materialet PURE tm , som er lett, rimelig

og miljøvennlig.

Design specification

For the design of the Armadillo KODE design was inspired

by the human body. It was important not to design an

aggressive product, particularly since the mask has a

strong symbolic value in the targeted markets. Mineclearing

is a very visible part of the work of relief aid.

Simple lines and light, clear colours help the Armadillo

reflect a modern and effective organisation. The most

important advantages of the final design specification

are improved freedom of movement, ventilation and a

better fit, less weight, stronger material, improved

optical qualities and a safer working environment.

Development

In 2006, Rofi, who had long been one of the leading

suppliers of safety vests for mine-clearing, took over

responsibility for continued development of the product.

Concept sketches, design solutions ande models from

KODE design formed the basis for later prototypes.

Rofi has had customers test five different prototypes,

in addition to carrying out testing on its own personnel,

with a view to assessing movement, ergonomics

and functionality. When the prototypes began to take

shape, a ballistic test was carried out in the laboratory

using a hybrid dummy in accordance with the CEN

standard. Among other things, this included exploding

240 grams of TNT with the dummy kneeling over the

explosive charge. Construction of the vest is based in

Rofi’s existing production apparatus, using as few

materials as possible. The mask is the first product in

the world made from PURE TM material, which is light,

inexpensive and environmentally friendly.

110 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process


2003 2007

Kommersialisering

Armadillo med ansiktsmaske er blitt et mye mer

komfortabelt beskyttelsesutstyr enn tidligere

modeller og gir et sikrere arbeidsmiljø. Utstyret har

bedre fysiologiske egenskaper og gir minerydderne

bedre konsentrasjon under arbeidet. Når det er lettere

å bevege seg, blir brukeren også mer effektiv

og utholdende både psykisk og fysisk. Det er oppsiktsvekkende

positivt at temperaturen inne i den

nye hjelmen er hele 17 grader lavere enn i den

gamle!

Rofi selger og leverer utstyr til de fleste toneangivende

aktørene innenfor sivil minerydding, og har

gjort det i over ti år. Hovedmarkedene er mange

land i Afrika, Midt-Østen og Sørøst-Asia. De er nå i

gang med lanseringen av Armadillo, og kan konstatere

at produktet blir meget godt mottatt i markedet.

Målet videre er å gjøre utstyret kjent ved visning

eller testing hos de aktørene man kjenner til. Utstyret

har en høyere investeringskostnad enn annet utstyr,

men er lønnsomt fordi kundene oppnår en mer

effektiv rydding på en sikrere måte.

Commercialisation

The new Armadillo and facemask are far more comfortable

than previous models, in addition to providing

a safer working environment. The equipment has

improved physiological qualities and allows mineclearers

to concentrate better during work. When it is

easier for the user to move, he/she will also be more

effective and endure more, both physically and mentally.

It is surprisingly positive that the temperature inside

the new helmet is a full 17 degrees lower than in the

previous version!

Rofi sells and delivers equipment to most key players

in the civilian mine-clearing market, and has done so

for more than a decade. The main markets are many

countries in Africa, the Middle-East and South-East

Asia. Rofi has now launched the Armadillo, and notes

that the product has been very well received in the

market. The company’s aims to market the equipment

by means of demonstrations and testing with potential

clients. The equipment carries a higher investment

cost than other equipment, but pays for itself because

customers achieve more effective mine-clearing in a

safer manner.

111 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process


NOMINERT TIL HEDERSPRISEN

NOMINATED TO the HONOURS AWARD

Helly Hansen SeaAir

Bedrift/Company

Helly Hansen Pro

www.hellyhansen.com

Offshoredrakt – sikkerhetsdrakt for offshore arbeidere

Offshore survival suit

Design

Helly Hansen Pro and SINTEF Helse

www.hellyhansen.com og www.sintef.no

Bedriftens strategi

Verdigrunnlaget til Helly Hansen Pro er å vise styrke,

trygghet og varme for sine kunder, leverandører og

medarbeidere. Det er et stort ansvar å produsere

utstyr som skal redde liv. Helly Hansen Pro har derfor

maksimalt fokus på sikkerhet og kvalitet i alle

ledd. De har levert redningsdrakter i snart 30 år, og

har høstet erfaringer som viser seg i gjennomført

design, optimal funksjonalitet og sikkerhet i alle

detaljer. Alle produkter fra Helly Hansen Pro møter

spesifikasjonene fra myndigheter, sertifiseringsorganer

og kunder.

Innhenting av informasjon

Oljeindustriens Landsforening (OLF) har utviklet en

spesifikasjon for redningsdrakter til bruk på norsk

sokkel. Spesifikasjonen er behovsbasert, med bakgrunn

i intervjuer med brukere og andre interessenter

på norsk sokkel. Dette ga grunnlag for å utforme

én drakt til bruk både under helikoptertransport og

om bord på faste og flyttbare innretninger. Kravene

er også bygget på eksisterende internasjonale standarder

for redningsdrakter, og legger vekt på termisk

beskyttelse i kaldt vann, ergonomi/ størrelser og nødutstyr.

Kravene til termisk komfort under helikoptertransport

er strenge.

Konseptualisering

Med bakgrunn i spesifikasjonen fra OLF, har Helly

Hansen Pro og SINTEF Helse sammen utviklet en

helt ny drakt, SeaAir. Den tilfredsstiller alle kravene

som er knyttet til helikoptertransport i Nordsjøen,

blant annet gjennom bruk av aktive, temperatur-

Company strategy

Helly Hansen Pro’s core values include displaying

strength, safety and warmth for its customers, suppliers

and employees. Manufacturing life-saving equipment

is a great responsibility. Helly Hansen Pro therefore

has maximum focus on safety and quality in all

stages of production. They have supplied the market

with survival suits for almost 30 years, and have

gained experience that comes to the fore in consistent

design, optimal functionality and safety in every detail.

Every product from Helly Hansen Pro meets the specifications

laid down by government authorities, certification

bodies and customers.

Obtaining information

The Norwegian Oil Industry Association (OLF) has developed

a specification for survival suits for use on the Norwegian

Continental Shelf. This specification is needs-oriented,

based on interviews with users and other interested parties

on the Norwegian Continental Shelf. This provided the basis

for designing one suit for use both under helicopter transport

and on board fixed and moveable installations. The

requirements are also based on existing international

standards for survival suits, and focus is given to thermal

protection in cold water, ergonomics/sizes, and emergency

equipment. The requirements concerning thermal comfort

during helicopter transport are stringent.

Conceptualisation

Based on the OLF’s specifications, Helly Hansen Pro

and SINTEF Helse have jointly developed a completely

new suit, the SeaAir. It satisfies all requirements relating

to helicopter transport in the North Sea, by, among

112 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process


113 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process


egulerende materialer. SeaAirs viktigste funksjon

er å redde liv i en ulykkessituasjon, og draktens

form og uttrykk er en direkte konsekvens av dette.

SeaAir er inspirert av drakter som benyttes til seiling,

fordi disse har en passform som er laget for mye

bevegelse. God bevegelighet er spesielt viktig ved

evakuering og redning over i livbåt. Ved evakuering

er det også viktig at drakten ikke hektes fast i noe

på vei ut av helikopteret. Løse elementer er derfor

plassert i lommer som er integrert i tørrdrakten.

Fluoriserende, oransje farge skal gjøre drakten så

synlig som mulig for redningspersonell.

Test og valg av retning

Testene er gjennomført i SINTEF Helses Arbeidsfysiologiske

Laboratorium. Dette er standardiserte

drakttester på mennesker, i klimakammer og kuldebasseng.

Tester av SeaAir gjennomført ved SINTEF

Helse har demonstrert bedre termisk komfort i

helikopter og bedre opprettholdelse av kroppstemperatur

og temperatur i hender og føtter ved

opphold i vann (2° C).

Designspesifikasjon

SeaAir består av standardiserte deler og kan derfor

enkelt leveres i hele 16 størrelser, med variasjon i

vidde og skostørrelse. Tørrdrakten består av fire

lag. Yttermaterialet er i belagt polyester og skaper

en helt tett barriere mot vanninntrengning. Et

skummateriale isolerer kroppen mot termisk

påkjenning og er med på å gi tilstrekkelig oppdrift,

som sikrer riktig flytestilling. Intelligent tekstil –

other things, using active, temperature-regulating

materials. SeaAir’s most important function is to save

lives in accidents, and the design of the suit is a direct

consequence of this requirement.

SeaAir is inspired by suits that are used for sailing,

since these are fitted suits designed for plenty of

movement. Good movement is particularly important

when evacuating personnel and transferring them to

lifeboats. In connection with evacuation, it is also

important that the suit does not snag on anything on

the way out of the helicopter. Loose elements have

therefore been placed in pockets integrated in the drysuit.

The suit’s fluorescent, orange colour makes it as

visible as possible for rescue workers.

Testing and choice of direction

Testing has been carried out at SINTEF Helse’s Work

Physiology Laboratory. These are standardised suit

tests carried out on humans, in climate chambers and

chilled pools. Tests on the SeaAir suit conducted at

SINTEF Helse have demonstrated better thermal comfort

in helicopters and improved maintenance of body

temperatures and hand and foot temperatures during

immersion in water (2° C).

Design specification

The SeaAir suit consists of standardised elements and

can therefore easily be supplied in 16 different sizes,

with varying widths and shoe sizes. The dry-suit comprises

four layers. The outer material is coated in polyester

and creates a completely watertight barrier. A

foam material insulates the body against thermal

114 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process


også kalt faseendringsmateriale, absorberer varme

fra kroppen ved for høye temperaturer og tilfører

varme ved behov. Innermateriale i nylon gir en overflate

med lav friksjon og forenkler dermed påkledning,

i tillegg til at det virker smussavvisende. Som

første redningsdrakt i verden, er SeaAir utstyrt med

integrert nødpeilesender. Drakten har superelastiske

tetninger, lette, myke støvler og et snitt som er

ergonomisk riktig. God komfort og passform bidrar

til en bedre arbeidssituasjon, enklere evakuering og

økt sikkerhet.

Utvikling

All produksjon foregår i Helly Hansen Pros egen

produksjonslinje i Moss. Helly Hansen Pro har også

egne servicemottak for redningsdraktene, der disse

rengjøres jevnlig, kontrolleres og vedlikeholdes.

SeaAir er laget slik at de delene som er mest utsatt

for slitasje, enkelt kan byttes ut. Dermed blir levetiden

for hver enkelt drakt forlenget.

Kommersialisering

SeaAir er en kjempesuksess. Drakten er kjøpt inn

av aktørene på norsk sokkel i hele Nordsjøbassenget

og man er i dialog med danskene, britene og

hollenderne. SeaAir er det eneste produktet i sitt

slag i verden som anses å være så funksjons- og

kvalitetsmessig gjennomført at det har fått internasjonal

godkjennelse av Luftfartstilsynet og Sjøfartstilsynet.

strain and helps give sufficient buoyancy, which

ensures the correct floating position. Intelligent textiles

absorb heat from the body in the event of very high

temperatures and otherwise supply heat when necessary.

The surface of the inner, nylon material has a low

degree of friction, thereby facilitating dressing, as well

as having anti-soiling qualities. As the first survival

suit in the world, the SeaAir suit is equipped with an

integrated emergency beacon. The suit has superelastic

seals, lightweight, soft boots and an ergonomic

cut. Good comfort and a good fit help improve working

conditions, facilitate evacuation and improve safety.

Development

All production takes place in Helly Hansen Pro’s own

production line in Moss. Helly Hansen Pro has its own

service department for survival suits, where these are

cleaned, checked and maintained regularly. The SeaAir

suit is designed so that parts that are subject to the

most wear and tear can easily be replaced, thus

extending the lifetime of the suit.

Commercialisation

SeaAir is a huge success. The suit has been purchased

by actors on the Norwegian Continental Shelf throughout

the entire North Sea basin and talks have been

entered into with interested parties in Denmark, the

Netherlands and the UK. SeaAir is the only product of

its kind in the world that has been found to be so functional

and of such high quality that it has received

international approval by the Norwegian Civil Aviation

Authority and the Norwegian Maritime Inspectorate.

115 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process


NOMINERT TIL HEDERSPRISEN

NOMINATED TO THE HONOURS AWARD

North Legion MERC

Bedrift/Company

North Legion

www.northlegion.com

Snow Moto Cross (SMX)

Design

Abry Design AS

www.abry.no

Bedriftens strategi

North Legion skal bygge en varig actionsport ved å

skape et kjernemarked som kan profilere både sporten

og merkenavnet deres. I startfasen har man prioritert

å nå ut til fremtidige sentrale utøvere, som kan være

med på å drive sporten fremover. Etter hvert som

primærmarkedet er etablert, vil man gradvis søke å

nå ut til alle eksisterende brukere av alpinanlegg.

Innhenting av informasjon

Utgangspunktet for prosjektet var sterke signaler i

markedet om økt interesse for BMX, FMX og spesielt

terrengsykkel i tilknytning til alpinanlegg om

sommeren. Målet var å utvikle et kvalitetsprodukt

for å overføre alle sykkeltriks og kjørestiler til vinter.

Målgruppe på kort sikt er elitesyklister og innovative

alpinanlegg. På lang sikt er den vintersportutøvere,

syklister og alpinanlegg.

Konseptualisering

Man begynte å eksperimentere med modifiserte banesnowracere

som ble brukt til å utføre sykkeltriks på

snø. Designmessig skulle uttrykket gi klare paralleller

til blant annet terrengsykkel og BMX. Det var et mål å

overføre prinsippet fra carvingski for alpint og snowboard,

med tre ski for økt balanse. En annen sentral

funksjon er enkel og sikker nødstopp ved opp- og nedfart,

i tillegg til trygg transport i alle heistyper. Selve

kjernen i produktet er et patentert parallellforskyvningssystem

som mekanisk gjenspeiler bevegelsen til

en alpinkjører. Konstruksjonen er fulldempet, slik at

både rammen og kjøreren skånes for harde påkjenninger.

Produktet har pr. i dag ingen konkurrenter.

Company strategy

North Legion wishes to develop a permanent new

action sport by creating a core market that can help

promote both the sport and the company’s brand.

During the start-up phase, priority has been given to

attracting the attention of key aspiring athletes, people

who can help drive the sport forwards. As the primary

market becomes established, efforts will gradually be

made to reach out to all existing users of downhill skiing

facilities.

Obtaining information

The starting-point for this project was a strong signal

in the market sparked by a growing interest for BMX,

FMX and particularly off-road biking at downhill skiing

facilities during the summer. The aim was to develop a

quality product so that cycle tricks and riding styles

could be transferred to snow conditions. In the short

term, the target group is elite bikers and innovative

downhill skiing facilities. In the longer term, the target

group will also include winter sports enthusiasts,

cyclists and all downhill skiing facilities.

Conceptualisation

Experiments first began with the modification of snowracers

that were used to perform cycle tricks on snow.

The design of the product was to give clear parallels to

off-road bikes and BMX bikes. The aim was to transfer

the carving ski principle in to downhill skis and snowboards

to a three ski set-up that would give greater

balance. Another key function is a simple and safe

emergency brake system for use in all types of ski lifts

and on downhill slopes. At the core of the product is a

116 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process


117 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process


Test og valg av retning

North Legion MERC blir utsatt for ekstreme belastninger.

Dimensjonering og materialvalg er styrt av

dette og kvalitetssikret gjennom løpende prototyping

og testing gjennom hele utviklingsprosessen. Blant

annet har man etablert et test team, som inkluderer

flere av de beste utøverne i verden på dette området.

Designspesifikasjon

Under produksjon av SMX utnytter man etablerte

produksjonssystemer fra blant annet sykkelindustrien.

Man benytter standard komponenter og

metoder alle steder dette er mulig. Aluminium ble

valgt i hovedrammen ut fra en vurdering av vekt,

styrke, pris og tilgjengelighet. Skiene er produsert

etter kjente prinsipper for glassfiber og skumkjerne.

Polstring i setet er valgt ut fra egenskaper

som støtdemping og motstand mot kulde. Det er

lett å komme til for vedlikehold, alle komponenter

kan demonteres av brukeren selv. Man har hatt et

kontinuerlig fokus på redusert materialbruk under

utviklingen og et overordnet mål om størst mulig

miljøhensyn.

Utvikling

Det viktigste momentet i hele utviklingsprosessen

var da North Legion og Abry Design sammen analyserte,

og ble enige om, hvilke egenskaper produktet

måtte inneha for å kunne legge grunnlaget for en

ny, verdensomspennende vintersport. Den kravspesifikasjonen

har vært en rettesnor gjennom hele

designprosessen. Både navn, profil og formuttrykk

er nøye vurdert fra prosjektstart. Bedriftsnavnet

North Legion uttrykker en uoffisiell organisering,

samtidig som det gir en referanse til vinter. Produktnavnet

MERC er en vanlig forkortelse for mercenary,

som er det engelske ordet for leiesoldat og

patented parallel motion system that mechanically

copies the movements of a downhill skier. The product

has full suspension, which protects both the frame and

the driver from a good deal of strain. The SMX bike

currently has no competitors.

Testing and choice of direction

The North Legion MERC is subjected to extreme forms

of stress and strain. Dimensioning of the product and

the choice of materials are governed by this fact and

the quality of the product is assured through ongoing

prototyping and testing throughout the development

process. Among other things, a test team has been

established that includes several of the best sportsmen

and women in this field.

Design specification

During production of the SMX bike, established production

systems from industries such as the bike industry

have been used. Standard components and methods

have been used wherever possible. Aluminium was

chosen for the main frame based on an assessment of

weight, strength, price and availability. The skis are produced

using known principles for glass-fibre and foamcore

ski construction, while the seat padding was chosen

for its shock-absorbent and cold-resistant qualities.

All parts are easy to access for maintenance purposes,

and each component can be dismantled by the user.

Continuous focus during the development process has

been given to the reduced use of materials, and a primary

goal has been to show the greatest consideration

for the environment.

Development

The most important element in the entire development

process has been North Legion and Abry Design’s joint

analysis of and decision on which qualities the product

118 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process


har nær tilknytning til North Legion. Den grafiske

profilen på snøsykkelen, alt trykket materiell og tilbehør

kommuniserer umiddelbart den ekstreme

sportsgrenen man leder utviklingen i, uttrykket skaper

tilhørighet og bidrar til å bygge en sterk merkevare.

Kommersialisering

I januar 2008 var den andre kommersielle produksjonsserien

ferdigstilt. Dette er begrensede produksjoner,

fokuset nå er først og fremst på markedsføring.

Målet er å selge 100.000 SMX’er globalt i 2011/

2012, fordelt på minimum 3 modeller. De to neste

årene vil man prioritere å utvikle en ny modell for et

bredere markedssegment, pluss en modell for barn.

Man er også i gang med å utvikle klær og tilleggsutstyr.

Det viktigste markedet i dag er Norge, Canada

og sentral-Europa, og man vil gradvis utvide det

globale satsningsområdet. North Legion MERC ble

kåret til årets nye vintersportprodukt i 2006.

Responsen fra brukerne er overveldende positiv og

interessen stor. Etter to måneder på nettet, var den

siste promo-filmen lastet ned av mer enn 50.000

pc-brukere. Men det morsomste så langt er antagelig

en henvendelse bedriften nylig fikk fra Travis

Pastrana, som de siste årene har vært verdens mest

profilerte actionsportutøver. Han ønsker å bruke

North Legions SMX-er i sin neste film!

needed to have in order to lay the foundation for a new,

worldwide winter sport. The specifications decided upon

have served as guiding principles throughout the design

process. The name, profile and style have been given

careful consideration right from the outset. The company

name North Legion expresses an unofficial organisation,

at the same time as it references winter. The

product name MERC is a common abbreviation of the

word “mercenary”, which links it closely with North

Legion. The visual identity of the snow-bike, all printed

materials and accessories immediately communicate a

leader in the extreme sport field, while the style creates

a sense of belonging and helps build a strong brand.

Commercialisation

In January 2008, the second commercial production

range was completed. These are limited productions

and the primary focus is on marketing. The objective is

to sell 100,000 SMX bikes globally in 2011/ 2012, distributed

among a minimum of three models. Over the

next two years priority will be given to developing a

new model for a wider market segment, plus one

model for children. Plans are also under way to

develop clothes and accessories. The most important

markets today are Norway, Canada and Central

Europe, and efforts will gradually be made to expand

the company’s global market. The North Legion MERC

was voted the winter sport product of the year in 2006.

Response from users has been overwhelmingly positive

and interest has been enormous. During a two-month

period, the company’s most recent PR film was downloaded

by more than 50,000 computer users. Still, the

greatest achievement so far is probably an inquiry the

company recently received from Travis Pastrana, who

is one of the world’s most profiled extreme sportsman.

He expressed an interest in using North Legion’s

SMX bikes in his next film!

119 design/innovasjonsprosessen / design/innovation process


klassikerprisen for god design

the classic award for design excellence

3 søkere / 1 mottaker

3 applicants / 1 recipient

klassikerprisen Merket for god for design god design

norsk Designråd


M77

Marsjstøvel / Marching boot

Bedrift/Company

Alfa Skofabrik AS

www.alfasko.no

Design

Alfa Skofabrik AS

www.alfasko.no

The shoe factory Alfa Skofabrik made the first

prototype of a new marching boot for the Norwegian

Army as early as the 1960s. The boot design was based

on a proprietary technology that kept the sole watertight.

Ten years later the M/77, with a high leg and

spray-moulded PU sole, went in production. The M/77

is still being manufactured in considerable number

and is used by the Norwegian Army and the Police. In

addition, it is sold as a hunting and trekking boot on

the private market.

THE JURY’S VERDICT

The Alfa M/77 is a boot with which very many people in

Norway are familiar. A full 95 per cent of the all the

boots manufactured each year are purchased by the

Norwegian Army, and this is the way things have been

since 1977. The boot has a unique, simple design, with

thick, water-resistant leather uppers and a seamless

sole. The last is based on measurements of the conscripts’

feet. Tests show that far more soldiers manage

to gain their marching badge when wearing the

M/77. The boot requires a minimum of maintenance. It

is also very cost-efficient to manufacture and has

formed the basis for every type of hunting and trekking

the Alfa Skofabrikk currently manufactures. In 2007, a

total of 52,782 pairs of the M/77 were sold, of which

around 95 per cent were uniform boots.

Allerede på 1960-tallet laget Alfa Skofabrik et

utkast til en ny marsjstøvel for Forsvaret. Støvelen

var basert på en egenutviklet teknikk som gjorde

sålen vanntett. Ti år senere var M/77 med høyt skaft

og sprøytestøpt PU-såle et faktum, en modell som

fremdeles produseres i et betydelig antall og brukes

både av Forsvaret og Politiet. I tillegg selges den

som jakt- og fritidsstøvel på det private markedet.

JURYKJENNELSE

Alfa M/77 er en støvel som veldig mange mennesker

i Norge har et nært forhold til. Hele 95 % av produsert

antall hvert år kjøpes av Forsvaret, og slik har

det vært siden 1977. Støvelen har en unik, enkel

utforming, med tykt, vannavvisende overlær og såle

uten sømmer som kan føre inn vann. Lesten er blant

annet basert på målinger av de vernepliktiges føtter,

og det viser seg at langt flere soldater klarer marsjmerket

med M/77. Støvelen trenger minimalt med

vedlikehold. Den er svært kostnadseffektiv å produsere

og har lagt grunnlaget for alle typer av jakt- og

fjellstøvler som Alfa Skofabrikk produserer i dag.

I 2007 ble det solgt 52.782 par M/77, hvorav ca. 95 %

er uniformstøvler og resterende til sivilt bruk.

122 klassikerprisen for god design / The classic award for design excellence


123 klassikerprisen for god design / The classic award for design excellence


unge talenter

the young talent award

99 søkere / 4 mottakere

99 participants / 4 recipients

unge talenter

norsk Designråd


Retningslinjer for juryering av Unge Talenter

Jury guidelines for the Young Talents Award

Kategori Åpen klasse

Juryen vil legge vekt på innovative, gjennomarbeidede

ideer/produkter/tjenester som bidrar utenom det

vanlige til å bedre samfunnet på en eller annen

måte.

Innovasjon er vellykket utvikling av nye ideer. Dette

kan være et helt nytt formspråk, nytt bruksområde,

ny løsning på et kjent problem, anvendelse av ny

teknologi, nye materialer, ny målgruppe eller det

kan være et system som vil få en ny innvirkning på

din og min hverdag. Produktet/løsningen må ha tatt

hensyn til prinsippene for øko-design.

Open Class category

The jury will attach importance to innovative, well prepared

ideas/product/services that excel in improving

society in one way og the other.

Innovation is the successful development of new ideas.

This may take the form of a completely new style, a

new area of use, a new solution to a familiar problem,

use of new technology, new materials, new target

group or it may be a system that will have a new

impact on our everyday lives. The product/solution

must take into account the principles of environmentally

friendly design.

Kategori Design for alle

Ved å utvikle produkter med et mangfold av nye

kvaliteter, som er uavhengig av alder og funksjonsevne,

skapes det nye konkurransefortrinn i norsk

næringsliv.

Juryen vil legge vekt på at løsningen som velges

ivaretar de syv prinsippene for universell utforming.

Deltagerne skal vise hvordan deres produkter er tilgjengelig

for en størst mulig brukergruppe, både

friske og funksjonshemmede.

Designkvaliteter vektlegges for øvrig på samme måte

som i Kategori Åpen Klasse. Produktet/løsningen

må ha tatt hensyn til prinsippene for øko-design.

Design for All category

By developing productswith a multitude of new qualities,

independent of age and level of function, new

competitive advantages are created in Norwegian

business.

The jury will attach importance to compliance with the

seven principles of universal design. Participants shall

demonstrate how their products are available to the

largest possible user group, including both disabled

and non-disabled individuals.

Design qualities are otherwise emphasised in the

same way as in the Open Class category, The product/

solution must take into account the principles of

environmentally friendly design.

126 Unge talenter / The young talent award


1. pris / åpen klasse

first prize / open class

LULL

Design

Marianne Varmo, Audun Kollstad og Heidi Buene

Lampe med tidsstyring / Lamp with a timer

LULL is a lamp that opens up in the morning, with a

light that gradually increases in intensity. Correspondingly,

it closes up at night, glowing warmly until it

turns itself off. The lamp is intended to hang in the

bedroom and provide a more harmonious transition

between day and night. It is directly inspired by flowers

in nature and can be individually adapted to suit the

user’s sleep cycle.

THE JURY’S VERDICT

LULL is based on a marvellous idea. This is a product

designed to surprise, and many people will feel it

meets a need. The lamp is easy to understand, is well

conceived and is clearly developed in consultation with

a psychologist and a sleep specialist. By achieving a

more gradual transition between sleep and the waking

state, it is easier to develop good sleeping habits,

which in turn will give more positive energy. LULL

combines existing technology with a new form of

expression, and represents a completely new approach

to a challenging idea. The lamp is beautiful; it fits in

well in a variety of environments and is highly functional.

LULL er en lampe som åpner seg om morgenen,

med et lys som sakte tiltar i styrke. Tilsvarende lukker

den seg om kvelden, den gløder da varmt til den

slukker helt. Lampen skal henge på soverommet og

gi en mer harmonisk overgang mellom natt og dag.

Den er direkte inspirert av blomstene i naturen og

kan tilpasses individuelt til brukerens søvnsyklus.

JURYKJENNELSE

LULL er basert på en nydelig idé. Dette er et produkt

som overrasker, og som mange vil føle dekker

et behov. Lampen er enkel å forstå, den er gjennomtenkt

og tydelig utviklet i samråd med psykolog og

søvnspesialist. Ved å få en roligere overgang mellom

søvn og våken tilstand, er det lettere å bygge

gode søvnvaner og man opparbeider et positivt

overskudd. LULL kombinerer eksisterende teknologi

med et nytt formuttrykk, og har en helt ny tilnærming

til en utfordrende idé. Lampen er vakker,

den glir godt inn i ulike miljøer og den har stor

funksjonell verdi.

128 Unge talenter / The young talent award


129 Unge talenter / The young talent award


2. pris / Åpen klasse

second prize / open class

eco-cap

Design

BLACK BLOCK PRODUCTION/ Sturla Godøy

Økologisk kapsel for kloning av trær

Ecological capsule for cloning trees

ECO-CAP is an ecological capsule for cloning trees.

The capsule, made from PET plastic, is inexpensive to

produce, can be used at least 200 times and is recyclable.

One makes a cut in a one-year-old branch and fills

it with moss (rich in microorganisms and moisture),

before topping up with topsoil and sand. The capsule is

then snapped shut with snap locks. One of the two

hemispheres collects rain or water from simple, field

irrigation. After about a month, the cutting will have

taken root and can be removed and planted.

THE JURY’S VERDICT

ECO-CAP is well thought through with a high utility

value and is a very topical product. The shape is intuitive

and the capsule is easy to use throughout the

world. A production cost of NOK 0.30–0.50 per capsule

is exceedingly low, particularly since each capsule can

be used at least 200 times. Everything has been taken

into consideration, even the fact that roots grow faster

in warmer climates but that they dry out if the temperature

is too high. Black ECO-CAP capsules are therefore

used in colder areas, while see-through capsules

are intended for use in warmer climates. As regards

its design, the product excels in its simplicity, while it

is simply brilliant in terms of innovation and function.

ECO-CAP er en økologisk kapsel for kloning av trær.

Kapselen er laget i PET-plast, som er rimelig og

kan resirkuleres. Den kan brukes minst 200 ganger

og virker på den måten at man tar en ca. et år gammel

gren og lager et snitt i den. Deretter legger

man mose (i snittet med mikroorganismer og fuktighet),

fyller på med humusrik jord og sand for drenering.

Kapselen kneppes sammen med snap-låser.

Den ene halvkulen er vannoppsamler for regn eller

enkel, kunstig vanning. Etter omtrent en måned har

grenen slått rot og kan klippes av og plantes.

JURYKJENNELSE

ECO-CAP er et gjennomtenkt produkt som har høy

nytteverdi og er veldig aktuelt i vår tid. Formen er

intuitiv og kapselen er enkel å bruke for alle rundt

om i hele verden. En produksjonskostnad på 30–50

øre pr. kapsel er imponerende lav, spesielt når hver

kapsel kan brukes minst 200 ganger. Man har tenkt

på alt, også at røtter gror raskere i

varme strøk, men tørker ut hvis temperaturen er for

høy. Sort ECO-CAP brukes derfor i kaldere områder,

mens blank brukes der det er varmt. Designmessig

utfordrer produktet med sin enkelhet, men når det

gjelder innovasjon og funksjon er det helt overlegent.

130 Unge talenter / The young talent award


131 Unge talenter / The young talent award


3. PRIS / ÅPEN KLASSE

Third PRIZE / OPEN CLASS

proactive

Design

Tore Christian Bjørsvik Storholmen

Vernehjelm / Protective helmet

Every year many accidents occur in the building and

construction industry, and the most serious injuries

sustained are head injuries. The ProActive protective

helmet has been designed to give the user improved

safety while also make more people want to use a helmet

in the workplace. During development of the helmet

focus was given to design and practical solutions.

Studies have been made to ensure that the product

communicates an identity with which potential users

wish to be associated.

THE JURY’S VERDICT

ProActive is a protective helmet made from exciting

materials, with many smart, integrated functions. A

radio, intercom or gas sensor can be mounted. Electronic

textiles ensure easy charging of batteries overnight

on a “charging peg”. Sound is transferred via ear

defenders that filter out harmful frequencies while

allowing conversations and warning signals to pass

through. The combination of bluetooth technology and

e-textiles allow one to answer mobile phone calls

without removing gloves, ear defenders or the helmet.

Ventilation channels ensure good ventilation and a

comfortable temperature. A matt, white colour makes

the product easy on the eye while black strips define

the product design. The sides have transparent sections

displaying the shock-absorbing material, so that

the user understands how much protection the helmet

offers. ProActive is a tough protective helmet with

many functional and attractive elements. Inspiration

has clearly been found in the cap – a popular piece of

headgear for this target group. Safety aspects have

been included and the design is innovative.

Hvert år skjer det mange arbeidsulykker i byggog

anleggsbransjen, med hodeskader som de mest

alvorlige. ProActive vernehjelm er utviklet for å gi

brukeren økt sikkerhet og skal samtidig føre til at

flere ønsker å bruke hjelm på arbeidsplassen.

Under utviklingen av hjelmen er det lagt vekt på

formspråket og praktiske løsninger. Det er gjennomført

studier for å sikre at produktet kommuniserer en

identitet potensielle brukere ønsker å bli knyttet til.

JURYKJENNELSE

ProActive er en vernehjelm med spennende materialer

og mange smarte integrerte funksjoner.

Hjelmen kan påmonteres radio, intercom eller gassmåler.

Bruk av elektroniske tekstiler sikrer enkel

lading om natten på en «ladeknagg». Lyd blir overført

via hørselvern, som filtrerer ut skadelige frekvenser,

mens samtaler og varselsignaler slippes

igjennom. En kombinasjon av bluetooth og e-tekstiler,

gjør at mobilsamtaler kan besvares uten at man

tar av hansker, hørselvern og hjelm. Luftekanaler

gir god ventilasjon og behagelig temperatur. Matt,

hvit farge gir en visuell letthet og sorte kantlister

definerer produktets form. Sidene har transparente

partier som viser det støtabsorberende materialet,

slik at brukeren forstår hvor god beskyttelse hjelmen

gir. ProActive er en tøff vernehjelm, med mange nye

funksjoner som gjør den funksjonell og attraktiv.

Man har tydelig hentet inspirasjon fra capsen, som

er et populært hodeplagg for målgruppen. Sikkerhetsaspektet

er godt ivaretatt og formspråket er

innovativt i bransjen.

132 Unge talenter / The young talent award


133 Unge talenter / The young talent award


prisvinner / design for alle

Winner / DEsign for all

SNIFF

Design

Sara Johansson

Et spill for alle, basert på Memory-prinsippet

A game for all, based on the Memory principle

Sniff is a game that is equally well suited for sighted

and non-sighted children. The basic idea involves a

cuddly toy, Sniff, which contains an RFID reader (radiofrequency

identification). Sniff communicates by

means of different sounds and vibrations when it sniffs

various figures equipped with RFID tags. This interaction

forms the basis for several games, including a

variation on the Memory game.

THE JURY’S VERDICT

Sniff is a fun game for all. It is easy to understand and

makes demands on children without requiring previous

knowledge and without stigmatising individuals.

Use of RFID technology, which transmits a signal and

creates communication between the cuddly toy and the

figures, makes the game innovative in its field. The

availability of various tags with different sounds and

functions gives the game an impressive number of

variations. RFID stickers are also available. These can

be hidden around the house and used in yet another

game. Sniff is simply an excellent idea that uses new

and exciting technology in an innovative way. The product’s

design clearly targets children, but the game can

abe used by all people of all ages. It is particularly well

suited as a door-opener between people when language

barriers or physical limitations prevent them

from communicating.

Sniff er et spill som skal passe like godt for seende

som for svaksynte barn. Grunnidéen er et kosedyr,

Sniff, som inneholder en RFID-leser (radiofrekvent

identifisering og merking). Sniff kommuniserer med

ulike lyder og vibrasjoner når den lukter på et utvalg

figurer, som er utstyrt med RFID-brikker. Denne

interaksjonen danner grunnlaget for flere spill, deriblant

en Memory-variant.

JURYKJENNELSE

Sniff er et veldig morsomt spill som inkluderer alle.

Det er lett å forstå, og stiller krav til barna uten å

kreve forkunnskaper eller stigmatisere. Bruk av

RFID-teknologi, som sender ut et signal og skaper

kommunikasjon mellom kosedyret og figurene, gjør

spillet til en innovasjon på sitt område. Tilgang til

forskjellige brikker med ulike lyder og funksjoner,

gir spillet imponerende mange variasjonsmuligheter.

Det fins også RFID-klistremerker, som man

kan gjemme rundt i huset og lage enda en ny lek

med. Sniff er rett og slett en kjempegod idé, som på

en nyskapende måte tar i bruk ny og spennende

teknologi. Utformingen er tydelig rettet mot barn,

men spillet kan utmerket godt brukes av alle mennesker

i alle aldersgrupper. Det egner seg svært

godt som en døråpner mellom mennesker når språkbarrierer

eller fysiske begrensninger hindrer dem i

å kommunisere.

134 Unge talenter / The young talent award


135 Unge talenter / The young talent award


Ny skipsdesign gir internasjonal suksess

New ship design gives international success

ULSTEIN X-BOW ® ble designet for å gi ankerhåndteringsskipet ULSTEIN AX104

overlegne egenskaper i sjøen, blant annet når det gjelder energiforbruk og

hensynet til miljø. Prosjektet omfattet også design av en ny hekkløsning, som

reduserer risikoen om bord maksimalt.

Allerede ett år etter at det første skipet var ferdigstilt, hadde Ulstein bygget

ytterligere to skip med tilsvarende baug og de hadde seks i ordre. I tillegg har

Ulstein Design solgt design og utstyr til ti skip for ekstern produksjon, og den

første samarbeidspartneren, rederiet Bourbon Offshore Norway, har fire skip

med ULSTEIN X-BOW ® under bygging i Kina.

The ULSTEIN X-BOW ® was designed to give the anchor handling tug vessel, the

ULSTEIN AX104, superior seafaring qualities and improved energy consumption

and more environmentally friendly operation. The project also includes the design

of a new stern solution that reduces risk on board to a minimum.

Only a year after the first ship was completed, Ulstein had built a further two ships

with similar bows and had an additional six on order. Furthermore, Ulstein Design

has sold the design and equipment for ten vessels for external production, and

Ulstein’s first partner, Bourbon Offshore Norway, has four ships with the ULSTEIN

X-BOW ® design under construction in China.


Oppsiktsvekkende evne til innovasjon og

samarbeid!

Det var et unikt samarbeid mellom designere, skipsingeniører,

redere, sjøfolk og verftsarbeidere i det

maritime miljøet på Mørekysten, som førte til disse

imponerende nye løsningene innenfor skipsbygging.

Designbyrået Abry Design spilte en viktig rolle i

konseptfasen.

Ulsteinkonsernet i Ulsteinvik hadde skipsbyggerkompetanse

og industridesignere, Odim i Hjørungavåg

hadde teknologisk know-how som la grunnlaget

for den helt nye hekkløsningen og rederiet Bourbon

Offshore Norway i Fosnavåg stilte med kapital og

innovasjonslyst.

Den evnen til nyskaping som ligger til grunn for

konstruksjonen av ULSTEIN AX104, er så oppsiktsvekkende

at den har gitt både Ulstein og Norge en

enorm oppmerksomhet internasjonalt. Ulsteinkonsernet

har rett og slett satt en ny standard til

sjøs, og selv skipsredere som i utgangspunktet var

skeptiske, er nå entusiastiske ambassadører.

Overlegne egenskaper

Den nye baugen gir blant annet skipet mindre slag

fra sjøen under fart. Man oppnår roligere bevegelser

i med- og motsjø, og dermed bedre komfort.

Videre blir forbruket av drivstoff lavere og skipet får

mindre utslipp. Man kan holde større fart i høy sjø,

med samme energiforbruk som tidligere. Sist, men

An astounding aptitude for innovation and

cooperation!

A unique cooperation between designers, naval architects,

ship-owners, seamen and shipyard workers in

the maritime environment along Norway’s Møre coast

has resulted in impressive new shipbuilding solutions.

The design agency, Abry Design played an important

part in the conceptual phase.

The Ulstein Group in Ulsteinvik possessed the necessary

shipbuilding expertise while industrial designers Odim

in Hjørungavåg had the technological know-how to produce

a completely new stern solution, while the shipping

company Bourbon Offshore Norway in Fosnavåg

supplied the funding and the desire for innovation.

The aptitude for innovation that spurred the design of

ULSTEIN AX104 is so astounding that it has given both

Ulstein and Norway an enormous amount of attention

worldwide. The Ulstein Group has set a new maritime

standard, and even shipowners who were initially

sceptical have now become enthusiastic ambassadors.

Superior qualities

The new bow shape means reduced slamming when

the ship is in motion. Movement both when sailing in a

head sea or with a tailing current is calmer, thus giving

greater comfort. In addition, fuel consumption is

lower and the ship produces fewer emissions. One can

maintain faster speeds in high seas, with the same

energy consumption as earlier. Last but not least,

137


ikke minst, er det mindre risiko for nedising på

grunn av redusert sjøsprut. Disse overlegne egenskapene

i sjøen forbauset selv garvede ingeniører

ved Marintek i Trondheim, som sto for testingen i

utviklingsprosessen.

Større sikkerhet

Tradisjonelt har håndteringen av de enorme ankrene

som fester flytende installasjoner til havbunnen,

vært et tungt og farlig arbeid. Oljeselskapene har

derfor lenge etterspurt utstyr som øker sikkerheten.

Den nye hekken gjør at store deler av dette arbeidet

på ULSTEIN AX104 er automatisert. Mens de tunge

ankrene tidligere måtte «brekkes» over hekken, blir

de nå vippet opp av en bevegelig hekk som legges

plant med dekket. Man har også fjernet behovet for

å ha mannskap på bakdekk under de farligste operasjonene.

Strategisk forankring

I tillegg til alle disse unike funksjonsforbedringene,

gir den nye baugen et visuelt uttrykk som lett kjennes

igjen i farvann verden over. Dette er bevisst satsning

i Ulsteinkonsernet, som gjennom mange år har forankret

bruk av industridesign strategisk i hele organisasjonen.

Utmerkelser

ULSTEIN X-BOW ® ble tildelt «Årets Ingeniørbragd» i

2005. Det første skipet med denne baugen ble tildelt

utmerkelsen Årets Skip av Skipsrevyen i 2006. Dessuten

ble det nominert til Sea Trade Awards samme år.

reduced sea spray means there is less risk of icing.

These superior qualities surprised even the seasoned

engineers at Marintek in Trondheim who were responsible

for testing the bow during the development process.

Greater safety

The handling of the enormous anchors that secure

floating installations to the seabed has traditionally

been a very heavy and dangerous job. Oil companies

have therefore demanded equipment that increases

safety. The new stern means that a large part of this

work on ULSTEIN AX104 has been automated. While

the heavy anchors previously had to be hauled over the

stern, they can now be lifted up by a moveable stern

that lies flat on the deck. Furthermore, there is no

longer any need to have crew members on the rear

deck during the most dangerous operations.

Firm strategic foundation in the organisation

In addition to all these unique functional improvements,

the new bow has a visual expression that is

easily recognisable throughout the world. This was a

conscious strategy by the Ulstein Group, who for many

years has strategically given industrial design a firm

foundation throughout the organisation.

Awards

The ULSTEIN X-BOW® was awarded the Annual Feat

of Engineering Award in 2005. The first vessel with this

bow was honoured with the Ship of the Year Award by

Skipsrevyen in 2006. It was also nominated for a Sea

Trade Award the same year.

138


Autosock doblet omsetningen på to år

Autosock doubled sales in two years

Det er ingen tvil om at design kan bidra til suksess. Men å oppleve en så

eventyrlig suksess som Autosock, er de færreste forunt. Fra 2004 til 2006 økte

salget av den norske oppfinnelsen fra 200.000 til 450.000 enheter. Bedriften

doblet omsetningen i perioden, fra 50 til 100 millioner kroner. Produktet anses

som så innovativt at det er representert i The Museum of Modern Art i New

York og det har mottatt Merket for god design. Bedriften er også tildelt

Gaselleprisen.

There can be no doubt that design can help produce success, but few

companies have experienced such great success as Autosock. Between 2004 and

2006, sales of the Norwegian invention rose from 200,000 to 450,000 units and the

company doubled its sales, from NOK 50 million to NOK 100 million. The product is

considered to be so innovative that it is represented in the Museum of Modern Art

in New York and has been awarded an Award for Design Excellence. The company

has also been awarded a Gazelle Prize.


Fakta om Autosock

Bedriften Autosock AS ble etablert i 1998. Hovedeiere

er de Fred. Olsen-relaterte selskapene Invento

AS og AS Quatro. Bak idéen og utviklingen av produktet

Autosock, står gründeren Bård Løtveit, Autosock

AS, Hareide Designmill og TÜV.

Suksessen begynte med en god idé

Autosock er i all enkelhet en «sokk» som tres

utenpå bildekket. «Sokken» er produsert i en lett,

slitesterk tekstil, som gir høy friksjon på glatt

underlag. Hensikten med produktet er å få biler ut

av en krisesituasjon, som for eksempel ved kombinasjonen

uventet snøfall og sommerdekk.

Autosock tres på dekket med noen enkle håndgrep,

og den er designet selvsentrerende, hvilket betyr at

den selv drar seg helt nøyaktig på når man begynner

å kjøre. Primærmarkedet er Italia, Spania,

Frankrike, Korea og Japan.

Ekstremt funksjonelt og brukervennlig

Produktdesignerne analyserte brukersituasjonen

grundig, og la vekt på at all produksjon, distribusjon

og logistikk i forbindelse med Autosock skulle ivaretas

i et globalt perspektiv. Resultatet er et produkt

som yter mye, veier lite, tar lite plass og er utrolig

enkelt i bruk under vanskelige værforhold.

About Autosock

The company Autosock AS was founded in 1998. The

principal owners are the Fred. Olsen-related companies

Invento AS and AS Quatro. Responsible for the idea

and for development of the Autosock product are

founder Bård Løtveit, Autosock AS, Hareide Designmill

and TÜV.

Success began with a good idea

Autosock is in all simplicity a “sock” that is put on a car

tyre. The “sock” is made from light, durable textiles

that provide high levels of friction on slippery surfaces.

The purpose of the product is to help cars out of crisis

situations, e.g. the combination of unexpected snowfalls

and summer tyres.

Autosock can be put on the tyre in a few simple steps,

and it is designed to be self-centring, which means

that it positions itself precisely when you start driving.

The product’s primary markets are Italy, Spain,

France, Korea and Japan.

Extremely functional and user-friendly

The product designers analysed the user situation

thoroughly, and focused on ensuring that production,

distribution and logistics should be considered in a

global perspective. The result is a product that performs

well, weighs little, takes up little space and is

very simple to use under difficult weather conditions.

140


Prestisjefylte salgskanaler

Den gode idéen og det patenterte sluttproduktet er

godt ivaretatt også når det gjelder salg og markedsføring.

I tillegg til å være representert av de fleste

ledende bilmerkene i Europa, er man inne hos så

godt som alle bilprodusenter i Japan.

Ufattelig mange potensielle kunder

Markedspotensialet for dette produktet er enormt.

Det fins anslagsvis 250 millioner biler i verden som

hvert år blir utsatt for uventet vintervær, kun utstyrt

med sommerdekk. Det vil naturlig nok være en stor

utfordring for Autosock AS å møte dette enorme

behovet. Bare det å flytte fokus fra utvikling av produkt

til ren kommersiell drift, er krevende.

En spennende fremtid

Autosock AS har drevet intenst med forskning og

utvikling for å komme frem til dagens «sokk». Og,

dette arbeidet fortsetter for, om mulig, å skape et

enda mer optimalt produkt. Samtidig ser man store

muligheter i å benytte kunnskapene om blant annet

friksjon og sikkerhet på andre, nye produkter, som

nå er under utvikling.

Prestigious sales channels

The good idea and the patented end-product have been

taken care of when it comes to sales and marketing.

Besides being represented by most makes of car in

Europe, the product has won the support of almost all

car manufacturers in Japan.

Incredible numbers of potential customers

The market potential for this product is enormous.

Each year an estimated 250 million cars in the world,

equipped only with summer tyres, are subjected to

unexpected winter weather conditions. Naturally,

meeting this enormous demand represents a major

challenge for Autosock AS. Merely shifting focus from

product development to commercial operations is a

challenge.

An exciting future

Autosock AS has carried out intensive research and

development work in order to produce the current

“sock”. Furthermore, this work will continue, in order

to create an even more optimal product. At the same

time, there is a huge potential in using the knowledge

acquired about friction and safety, among other things,

to produce other innovative products which are now

under development.

141


Sats på design og innovasjon

Administrerende direktør Gunn Ovesen, Innovasjon Norge

Norsk næringsliv er fantastisk! Vi har sterk verdiskaping,

vedvarende vekst og nesten full sysselsetting.

Vi har flere store, internasjonale og flotte

selskaper og en fargerik og hurtigvoksende underskog

av nye selskaper.

Innovasjon Norge og Norsk Designråd har i flere

år samarbeidet om å få næringslivet til å bruke profesjonell

design i sin produktutvikling og markedsstrategi.

Gjennom designrådgivning og formidling av

designere, ser vi nå at flere og flere bedrifter gjør

dette.

Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker og i

mer enn tretti land over hele verden. Hos oss treffer

du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse

slik at din idé kan bli en forretningssuksess.

Ved alle våre kontorer i Norge har vi en designansvarlig

som bistår bedrifter som har et designbehov.

Vi samarbeider også med Norsk Designråd

om Unge talenter fordi vi ønsker å synliggjøre unge,

dyktige designere og gi dem kompetanse innen det

å starte og drive bedrift.

produsentene fra konkurrentene og skaper større

lønnsomhet. For at flere bedrifter skal lykkes med

dette, er det viktig at design som forretningsverktøy

kommer inn i styrerommet og forankres i bedriftens

overordnede strategi. Spørsmålet er ikke om en

skal bruke profesjonell design, men hvordan.

Nærings- og handelsdepartementets plan

for næringsrettet design, Design og verdiskaping, er

et viktig verktøy for Innovasjon Norge og Norsk

Designråd i arbeidet med å få flere norske bedrifter

til å bruke strategisk design. Vi skal bistå med

generell designrådgivning, finne designere til de

ulike utviklingsprosjektene i bedriftene og bistå med

finansiering. Vi skal være pådrivere for å utvikle

næringslivet videre, slik at våre barn og barnebarn

har noe å leve av i framtida. Og vi vet at det er når

tidene er gode vi skal investere i de ideene som kan

skape framtidas arbeidsplasser.

Vi ser fram til å samarbeide med næringslivet og få

til økt bruk av design i tiden framover.

Vi gir lokale ideer globale muligheter.

Profesjonelle designere tilfører bedriften helt

ny kunnskap. Designeren er trent til å bruke kreative

metoder i utviklingen av nye ideer og konsepter

for å løse bedriftens utfordringer. Vi ser at design

som forretningsverktøy begeistrer kundene, skiller

142


Focus on design and innovation

Gunn Ovesen, Managing Director of Innovation Norway

Norwegian industry is fantastic! We have strong

value creation, persistent growth and almost full

employment. We have several large, profitable, international

companies and a colourful and rapidly emerging

undergrowth of new companies.

Innovation Norway and the Norwegian Design

Council (NDC) have cooperated for several years in

encouraging Norwegian industry to use professional

design when developing products and market strategies.

By providing advice about design and by referring

companies to designers, we now see that more and

more companies are using designers.

Innovation Norway has offices in all counties in

Norway and in more than thirty countries throughout

the world. Here you can meet people with local and

international expertise who can help your idea become

a business success. At every one of our offices in Norway

we employ one person to assist companies with

their design-related needs. We also cooperate with the

NDC in developing Young Talents because we wish to

showcase young, skilled designers and to give them

the competence they need to establish and operate

their own enterprises.

Professional designers provide companies with

entirely new forms of knowledge. Designers are

trained to use creative methods to develop new ideas

and concepts that solve challenges facing companies.

Employing design as a business tool fills customers

with enthusiasm, distinguishes manufacturers from

their competitors and helps improve companies’ profitability.

If more companies are to succeed in this

respect, it is important that use of design as a business

tool finds acceptance in the company’s boardroom

and that this is firmly rooted in the company’s

overarching strategy. The question is not whether we

should use professional design, but how.

The Norwegian Ministry of Trade and Industry

recently presented its plan for industry-oriented

design. “Design and value creation” is an important

tool for Innovation Norway and the NDC in encouraging

more Norwegian enterprises to use strategic

design. We will give assistance in every county in Norway

by providing general advice on design-related

issues, by helping locate designers for companies’ various

development projects and by providing assistance

fundraising. We will encourage the continued development

of industry, so that our children and our children’s

children will have something to live from in the

future. And we know that when times are good we

must invest in ideas that can create jobs for tomorrow.

We look forward to cooperating with the industry and

to seeing increased use of design in the future.

We give local ideas global opportunities.

143


Det finnes mer mellom himling og bord …

Avdelingsdirektør Ragnhild Rønneberg,

Norges forskningsråd avdeling for SkatteFUNN og

VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon)

Felles mål

SkatteFUNN og Norsk Designråd har et felles mål –

å bidra til å styrke konkurranseevnen og lønnsomheten

i norsk næringsliv. Det gjør vi gjennom å

støtte forsknings- og utviklingsprosjekter. Fremgangsmåtene

for de to organisasjonene er noe forskjellige,

men resultatene kan sies å bære preg av

en felles innsats for systematisk FoU-arbeid i

bedriftene! Norsk Designråd gjør et viktig arbeid

med rådgivning og aktiviteter overfor bedrifter for å

gjøre dem oppmerksomme på verdien av designdrevet

innovasjon. Samtidig er de behjelpelige med

«skolering» av bedriftene i forhold til relevante støtteordninger

for eksempel SkatteFUNN og BIA

(Brukerstyrt Innovasjonsarena) i Forskningsrådet.

Design som FoU-utfordring

SkatteFUNN-ordningen mottar prosjektsøknader med

svært varierte temaer, fra mange ulike bransjer og fra

både små og store bedrifter. Tydelig beskrivelse av FoUutfordringene

er en av betingelsene for at rådgiverne

skal kunne foreta en reell vurdering av prosjektet.

Å se det innovative og nyskapende i en ny «dings» som

virker etter intensjonen og hvor utfordringene og fremgangsmåten

er systematisk forklart, er som regel grei

skuring. Men å få øye på FoU-utfordringene i prosjekter

der design utgjør en betydelig del av prosjektaktivitetene,

er ikke alltid like enkelt. Det er ofte krevende å få

tak i designelementene når disse er integrert i hele

produktet eller tjenesteutviklingen og følgelig utgjør noe

langt mer enn «kosmetikk». Men det er i denne prosessen

det innovative ligger og som ofte utgjør forskjellen

mellom suksess og fiasko – for å si det litt enkelt.

Samarbeid gir bedre forståelse

Gjennom flere års samarbeid med Norsk Designråd

har rådgiverne i SkatteFUNN tilegnet seg en bedre

forståelse av design som et viktig element i produkt,-

prosess- og tjenesteutvikling. At en kombinasjon

av form, funksjonalitet og utseende er vesentlig

for blant annet merkevarebygging og for sluttbrukerens

identitetsfølelse, er opplagt. Med dette perspektivet

synes vi det nå er enklere å oppdage og å

akseptere design som et eget element ved vurderingen

av innovasjonsgraden i prosjektene. Resultatet

av samarbeidet er at det nå sendes inn flere prosjektsøknader

der design både blir bedre forklart –og

forstått – som del av bedriftens FoU-utfordringer.

SkatteFUNN-prosjekt fikk Hedersprisen

Vi i SkatteFUNN er svært fornøyd med å forvalte en

ordning der prosjekter som er godkjent for sitt FoUinnhold,

også får anerkjennelse av Norsk Designråd.

I 2007 fant vi en rekke SkatteFUNN-bedrifter

blant mottakerne av Merket for god design innenfor

både Industridesign, Møbeldesign og Tekstil- og

konfeksjonsdesign. Svært gledelig er det at Rottefella

AS ble tildelt Merket for god design i klassen

Industridesign, og dessuten stakk av med selveste

Hedersprisen for god design med produktet

«Rottefella NTN», en ny binding for Telemarkski.

Vårt samarbeid med Norsk Designråd har vært

svært fruktbart og lærerikt. Vi ønsker og tror at det

tjener vårt felles formål: Å styrke evnen til nyskaping

i norsk næringsliv.

144


There’s more to design than meets the eye …

Department Director Ragnhild Rønneberg,

Research Council of Norway, Division for SkatteFUNN Tax Incentive Scheme and

VRI (Programme for Regional R&D and Innovation)

Common goals

The SkatteFUNN Tax Incentive Scheme and the Norwegian

Design Council have a common goal – to help

boost the competitive ability and profitability of Norwegian

industry, by supporting research and development

projects. Although the approaches adopted by

the two organisations may differ somewhat, the

results can be said to bear the hallmark of a joint

focus on systematic R&D work in enterprises! The

Norwegian Design Council performs an important job

in advising and initiating activities in companies in

order to draw their attention to the value of designdriven

innovation. At the same time, it “educates”

companies about key support schemes – e.g. Skatte­

FUNN and BIA (Programme for user-driven Research

based on Innovation) at the Research Council of Norway.

Design as an R&D challenge

The SkatteFUNN scheme receives a wide range of project

applications from many different industries and from both

large and small companies. One of the conditions is that a

clear description of the R&D challenges be provided.

Seeing the innovative in a new “thing” that works as

intended and where the challenges and approach has

been described systematically is generally not a problem.

Seeing the R&D challenges in projects where design comprises

a considerable part of project activities is not always

that simple, however. Often it is difficult to grasp the design

elements when they are integrated in development of the

product or service and they therefore represent much more

than mere “cosmetics”. It is in this process, however, that one

finds the innovative and it is often this element that means the

difference between success and failure – simply put.

Cooperation gives a better understanding

Through several years of cooperation with the Norwegian

Design Council, the advisors at SkatteFUNN have

acquired a better understanding of design as an

important element in product, process and service

development. It is clear that a combination of form,

functionality and appearance are highly important for

brand-building and for the end-user’s sense of identity.

With this perspective, we now feel it is easier to

discover and accept design as a separate element

when assessing a project’s innovative merit. As a

result of this cooperation, we now receive more project

applications where design is better described – and

understood – as part of a company’s R&D challenges.

The Honours Award for Design Excellence

went to a SkatteFUNN project

At SkatteFUNN we are very proud to administer a scheme

where projects that have been approved for their R&D

content also receive recognition by the Norwegian Design

Council. In 2007, several SkatteFUNN companies

received Awards for Design Excellence in the categories

for Industrial Design, Furniture Design and Textile and

Clothing Design. It was also particularly pleasing to see

that Rottefella AS was awarded the Award for Design

Excellence for Industrial Design, and that it also received

the Honours Award for Design Excellence for the product

“Rottefella NTN”, a new Telemark ski binding.

Our collaboration with the Norwegian Design Council

has been highly productive and informative. It is also

our hope that it serves our common purpose: To

strengthen innovative ability in Norwegian industry.

145


Samarbeidspartnere og sponsorer

Partners and sponsors

Samarbeidspartnere og sponsorer til Merket for god design og Unge talenter

Partners and sponsors of the Award for Design Excellence and Young Talents Award

Innovasjon Norge er en av Norsk Designråds

nære samarbeidspartnere og gir økonomisk støtte

til Unge talenter, kategori Åpen Klasse / Innovation

Norway is a close partner of the Norwegian Design

Council and gives financial support to the Young Talents

Award.

Statens bygningstekniske etat med «Informasjonsprogrammet

for universell utforming i byggsektoren»

som er et samarbeidsprosjekt med Husbanken,

er årets sponsor av Unge talenter, kategori

Design for alle / National Office of Building Technology

and Administration with the Plan of action for Universal

design which is a joint venture with the Norwegian

State Housing Bank is this year’s sponsor of the Young

Talents Award, Design for All category.

Norges Forskningsråd ved IT Funk er med å

støtte kategorien Design for alle i Merket for god

design / The IT Funk programme, which is funded by

the Research Council of Norway, supports the Design

for All category in the Award for Design Excellence.

Tangram Design er årets grafiske designbyrå for

Merket for god design / Tangram Design is this year’s

graphic design agency for the Award for Design Excellence

RK Grafisk trykker Designboken 2008 / RK Grafisk

prints the 2008 Design Book

Arctic Paper AS leverer papir til Designboken

2008 / Arctic Paper AS supplies the paper for the 2008

Design Book

146


147


BRUK AV UTMERKELSEN I BEDRIFTENS MARKEDSFØRING

Using the Award for Design Excellence in the company’s

market communications

Vi håper og tror at det er inspirerende å motta

en designutmerkelse fra Norsk Designråd og at

dette motiverer til å benytte kvalitetsstempelet

aktivt i markedsføringen av det produktet man har

mottatt utmerkelsen for.

Vi har sett flere eksempler på at dette kan implementeres

på en måte som gir kunden en positiv opplevelse,

og vi oppfordrer mottakerne til å benytte denne

muligheten til å øke oppmerksomheten rundt

produktet. Merket for god design, Hedersprisen for

god design, Klassikerprisen for god design og Unge

talenter kan benyttes i all markedskommunikasjon

i så vel annonser som på emballasje, i brosjyrer,

bruksanvisninger, på produkter, utstillinger, på

internett og i digitale presentasjoner.

Norsk Designråd har utviklet symboler for alle våre

designutmerkelser, på norsk og engelsk. På våre

nettsider vil du finne en veiledning for bruk av

designutmerkelser i markedsføring. Den inneholder

retningslinjer for bruk av symbolene, nedlastbare

norske og engelske originaler til trykksaker og digitale

medier, samt andre elementer.

Årstall er ikke med som en del av symbolene, slik at

mottakere kan benytte symbolet i markedsføringen

av det aktuelle produktet «til evig tid». De nye symbolene

har tilbakevirkende kraft og kan benyttes av

de som i tidligere år har mottatt en utmerkelse fra

Norsk Designråd.

Hjelp oss å ivareta kvaliteten på Merket for god design

og våre øvrige utmerkelser ved å følge retningslinjene

for bruk av symbolene. Bortsett fra disse få reglene,

er det kun kreativiteten som setter grenser.

We hope and believe that it is inspiring to receive

an award from the Norwegian Design Council and that

it will motivate businesses to use the award as a badge

of quality in marketing the product.

We have seen several examples of the positive effect

this mark has on the customers’ experience, and we

encourage receivers to use this opportunity to

increase attention around the product. The Award for

Design Excellence, The Honours Award for Design

Excellence, The Classic Award for Design Excellence

and Young Talents Award can all be used in market

communications, in advertising, on packaging, in brochures,

user manuals, on products, in exhibitions, on

the web and in digital presentations.

The Norwegian Design Council has developed logos for

all our awards. On our website, you will find a manual

with directions for use, downloadable originals for both

printed and digital media, as well as other elements

for use in market communication.

Date is not a part of the logos. This means that the

symbols can be used in market communications “forever”.

Symbols can be used by previously awarded

businesses.

Help us maintain the high quality of the Awards for

Design Excellence by following the guidelines for using

the logos. Apart from the guidelines, there are no limitations

but your own creativity.

The manual can be found on:

http://www.norskdesign.no/designpriser/symboler

Veiledningen finnes på:

http://www.norskdesign.no/designpriser/symboler

148


Fotokreditering

4: Scanpix

7: Johnny Syversen

8: Rolf M. Aagaard

14: Johnny Syversen

23: Blunderbuss

27: Dreyer-Hensley

31: Adax

33: Rofi Industrier

35: Devegg Ruud, Jerri Olsson

37: Pål Thunæs

39: Karl Otto Kristiansen

41: Karl Otto Kristiansen

43: Bård Eker Industrial Design

45: Jeff Steelman

47: Stine Heilmann

49: Michal Tomaszewicz

51: Heidi Grindheim, Fame

53: Arash Taheri, Thomas Kleiven

55: Torstein Dalemark

57: Simen Skyer

59: Kjell Brustad

61: Zpey

67: Randi Larsen (Apt), Carl Martin Nordby

69: Jimmy Royal

73: Nils Kavlie-Borge

75: Øystein Klakegg

77: Øystein Klakegg

81: Øystein Klakegg

83: Helge Eek

87: Getty Images og LUNDLUND

89: strømme throndsen design

91: Veslemøy Vråskar, Siren Lauvdal, Marcel

Leliënhof/Tinagent

93: Virtual Garden Design

95: NRK Nyheter, Kemistry.

97: Tove Nilsen

99: Bård Gudim

101: Kavlie-Borge Fotograf

103: Haltenbanken

107–111: KodeDesign

113–115: SINTEF, Morten Brakestad

117: North Legion

123: Yngve Ask

129: Audun Kollstad

131: Sturla Godøy

133: Tore Christian Bjørsvik Storholmen

135: Sara Johansson

137: Ulsteinkonsernet/Fuglefjellet

138: Ulsteinkonsernet/Tony Hall

140: Norsk Designråd

142: Johnny Syversen

144: Forskningsrådet

More magazines by this user
Similar magazines