Værøykalender 2006 - værøya.no

varoyrhs.com
  • No tags were found...

Værøykalender 2006 - værøya.no

Værøykalenderen 2006Bilder fra et øyrikeHusker du?Siden de aller fleste åpner ”Værøykalenderen” ved juletider,er det på sin plass å spørre om du husker tilbake til juleværet i fjor.Her er beviset – barnehagen samlet foran et godt fortøyd juletre.Det spesielle med juletreet var ikke at det var bardunert,men det er det første juletreet som er ”oppvokst” på Værøy –hentet med all velvillighet fra Vidar Westervolds hage.Det er ikke så lett å huske fra år til år.Derfor er det mange som har glemt at ”Værøykalenderen”har fylt sine 25 år. Ta godt vare på gode minner og bilder.For dagen i dag blir historie i morgen.Værøy kommune – desember 2005


1 ONS 9 17 FRE2 TOR3 FRE4 LØR5 SØN6 MAN 107 TIR8 ONS9 TOR10 FRE11 LØR12 SØN13 MAN 1114 TIR15 ONS16 TOR18 LØR19 SØN20 MAN 1221 TIR22 ONS23 TOR24 FRE25 LØR26 SØN27 MAN 1328 TIR29 ONS30 TOR31 FRE”Tussen””Tussen” ytterst i Nordlandshagener et kjent sjømerke – men ogsået kjent motiv for fotografer ogkunstnere som har besøkt Værøy.Theodor Kittelsen (1857-1914)sin tegning av ”Tussen” er nok detkunstverket som har oppnådd størstberømmelse både i inn- og utland.Kittelsen var flere ganger på Værøy,og han samlet sine inntrykk i tobøker ”Fra Lofoten”. Bøkene komut i Kristiania i 1890. Her vil duoppdage at Kittelsen ikke bare vartegner, men også en god skribent ogforteller – og her vil du blant annetfinne tegningen av ”Tussen” ogfortellingen om kirkefolket i Skaret.Forfatteren Svein Spjelkavik varsammen med fotografen TrymIvar Bergsmo og musikeren OlaBremnes på Værøy – blant annetfor å følge i Kittelsens fotspor. Påbildet viser Spjelkavik Kittelsenstegning av ”Tussen” med originalen ibakgrunnen.Mars


1 LØR 13 17 MAN 2. P 162 SØN18 TIR3 MAN 14 19 ONS4 TIR20 TOR5 ONS21 FRE6 TOR22 LØR7 FRE23 SØN8 LØR24 MAN 179 SØN P 25 TIR10 MAN 15 26 ONS11 TIR27 TOR12 ONS28 FRE13 TOR S 29 LØR14 FRE L 30 SØN15 LØR16 SØN PStorsmellen på TyvnesI løpet av 2006 skal den storehavneutbyggingen i Værøy starteopp med en kostnadsramme på 100mill. kroner.Havneutbygging har det værttidligere også. I St.prop nr 11969/70 er Værøy havn tatt oppmed førstegangsbevilgning på500.000 kr. Arbeidet som varkostnadsberegnet til hele 4,7mill kr, ble påbegynt i 1970 ogferdigstilt i 1974. Budsjettet holdtden gangen – det var faktisk brukt9.000 kr mindre enn budsjettert.Oppsynsmann på anlegget varIngar Reitan. I 1975 ble det forøvrig sprengt bort en mindre grunnei innseilingen til havna – kostnad700.000 kr.Bildet viser den største smelleni Værøys historie. Med 4 tonndynamitt ble 13.000 kbm fjellsprengt og brukt til moloen påTyvnes. Datoen er 19. april 1971.April


1 MAN O 18 17 ONS G2 TIR18 TOR3 ONS19 FRE4 TOR20 LØR5 FRE21 SØN6 LØR22 MAN 217 SØN23 TIR8 MAN F 1945 19 24 ONS9 TIR25 TOR K 10 ONS26 FRE11 TOR27 LØR12 FRE28 SØN13 LØR29 MAN 2214 SØN30 TIR15 MAN 20 31 ONS16 TIRMåstadNavneforskerne har konkludert medat navnet Måstad mest sannsynligkommer av ”mår” eller ”mor” somer det gamle ordet for hav. I dagfi nner vi navnet igjen når fi skernesnakker om ”marbakken”. Det erikke urimelig å trekke konklusjonenat Måstad betyr ”stedet ut mothavet” – forklaringen på Månesetsom ”neset ut mot storhavet” virkernaturlig.Måstad er spesiell – og kjent bådei inn- og utland. Ikke minst fordilundehunden har sine røtter her.Her bodde opptil 150 mennesker– og hadde sitt utkomme av hav ogfuglefjell og et kummerlig jordbruk.Utgangersauene i Måstad var videnkjent – men de er blitt historie ilikhet med det øvrige saueholdet påVærøy. 2002 var det siste året noenhadde sauer på Værøy – og bildetav sauene i Måstadgrenda er derforblitt historie i dag.Mai


1 TOR 22 17 LØR2 FRE3 LØR4 SØN P5 MAN 2. P 236 TIR7 ONS8 TOR9 FRE10 LØR11 SØN12 MAN 2413 TIR14 ONS15 TOR16 FRE18 SØN19 MAN 2520 TIR21 ONS22 TOR23 FRE24 LØR S25 SØN26 MAN 2627 TIR28 ONS29 TOR30 FREJordbrukslandskapFor folket som bodde på Værøy,var jordbruket på mange måter likeviktig som fi skeriene. For en litengenerasjon siden var det ikke muligå kjøpe verken kjøtt eller melk ibutikkene. Den som ikke haddeegne dyr, hadde problemer med åskaffe seg disse herlighetene.Slåtta var derfor en viktig ”sesong”på Værøy – og mangelen påslåttmark var prekær. Noen varheldige og hadde bra innmark,men mesteparten av slåtta foregikklikevel i fjellet og på holmene– ja, enkelte måtte dra helt tilBodøtraktene for å berge vinterforettil husdyra.I Breivika var det opptil 8 melkekyrsamt en god del ungdyr og sauer.Ustelte og uslåtte marker var derforet ukjent begrep – slik bildet fraBreivikdalen viser. Det er faktiskikke lenger siden enn at vi kanpresentere et fargebilde fra dalen.Juni


1 LØR 26 17 MAN 292 SØN18 TIR3 MAN 27 19 ONS4 TIR20 TOR5 ONS21 FRE6 TOR22 LØR7 FRE23 SØN8 LØR24 MAN 309 SØN25 TIR10 MAN 28 26 ONS11 TIR27 TOR12 ONS28 FRE13 TOR29 LØR O14 FRE30 SØN15 LØR31 MAN 3116 SØN20 års jubileum1. juli 2006 er det nøyaktig 20 årsiden flyplassen på Værøy ble åpnetmed taler av ordfører Asmund Bergog samferdselsminister Borgen – ogselvsagt stor festivitas.Fra 1973 ble de to øyene ytterst iVestfjorden betjent med ”Widerøeshelikopterrute Bodø-Værøy-Røst”, menallerede 3 år tidligere var ruten etablertmed bruk av redningshelikopteret.I 1986 var sluttstrek satt for helikopterruta.Nå overtok Widerøes Twin Otter.Men regulariteten på Værøy lufthavnble stadig dårligere, og 12. april 1990skjedde den tragiske flyulykken påVærøy. Flyplassen på Værøy bleumiddelbart stengt, men kommunenjobbet iherdig med å skaffe Værøy nyluftveis forbindelse. 1. august 1993landet helikopteret igjen på ”HannaBakken-jordet”. 15. februar 1997kunne ordfører Dag Sørli åpne den nyehelikopterplassen på Tabbisordden.Bildet vårt er hentet fra flyplassåpningen1. juli 1986. De tre ungguttene med flagger fra v. Bjørn H. Engen, Andre Eilertsenog Håvard Synnes.Juli


1 TIR 31 17 TOR2 ONS3 TOR4 FRE5 LØR6 SØN7 MAN 328 TIR9 ONS10 TOR11 FRE12 LØR13 SØN14 MAN 3315 TIR16 ONS18 FRE19 LØR20 SØN21 MAN 3422 TIR23 ONS24 TOR25 FRE26 LØR27 SØN28 MAN 3529 TIR30 ONS31 TORStabenDet er ikke uvanlig at”Værøykalenderen” har brukt etklassebilde som augustbilde. Deter skolestart – og det er jo en viktigbegivenhet både for små og store.Denne gangen har vi tenkt åforandre litt på oppsettet og bringestaben på skolen fram i lyset. Deter august måned 2001 – og herer de – fra venstre: Tone Faraas,Solveig Valand Eriksen, ToveTorgnes, Ingvild Stordahl, May BrittEikseth, Anne M. Arntsen, Susan B.Kristiansen, Solveig Christensen,Bente Andreassen, Sølvi Schwanck(rektor), Hege Tangen, TrineLøkås, Turhild Kvalnes, Jon EinarKristensen, Bjarne Vatle, EditNybakk og Dag Sørli.August


1 FRE 35 17 SØN2 LØR3 SØN4 MAN 365 TIR6 ONS7 TOR8 FRE9 LØR10 SØN11 MAN 3712 TIR13 ONS14 TOR15 FRE16 LØR18 MAN 3819 TIR20 ONS21 TOR22 FRE23 LØR24 SØN25 MAN 3926 TIR27 ONS28 TOR29 FRE30 LØRNy næring på VærøyDen aller første sildelasten bleskipet ut fra Værøy i 1994. Frada av har sildeindustrien vokst ogvokst på Værøy. I dag ilandføresdet rundt 30.000 tonn sild årlig.Lofoten Viking AS er for tideneneste sildebedrift på Værøy –totalt omsetter bedriften for rundt enkvart milliard kroner årlig.I volum er sildeindustrien blitt fi reganger større enn tørrfi skindustriensom til alle tider har værtbærebjelken for Værøyfolket.For Værøyfi skerne har sildefi sketstor betydning for lønnsom drift.”Johan Berg” er fl aggskipet iVærøyfl åten – kom splitter ny tilVærøy i 2003 – og deltar selvsagt isildefi sket som til tider foregår rundtøya. Bildet er fra 2004 og viser etgodt kast på Vestfjorden.Bildet har vi lånt av Trond Berg.September


1 SØN 39 17 TIR2 MAN 403 TIR4 ONS5 TOR6 FRE7 LØR8 SØN9 MAN 4110 TIR11 ONS12 TOR13 FRE14 LØR15 SØN16 MAN 4218 ONS19 TOR20 FRE21 LØR22 SØN23 MAN 4324 TIR FN-25 ONS26 TOR27 FRE28 LØR29 SØN B- 30 MAN 4431 TIRI NordlandsfjæraDet var en stolt mamma HildaTorsteinsen som like før krigenkunne fotografere disse tre ungeherrene i Nordlandsfjære. Bildeter tatt i ”Tossenstøa” – og guttenehennes, Nicolai i midten, Roar tilhøyre og Oluf til venstre, er synligstolte over å bli tatt bilde av.Det var slett ingen selvfølge at manden gangen fotograferte situasjonerfra dagliglivet. Det var ikke såmange som hadde fotoapparat– dessuten var det jo en kostbarhobby. Derimot var folk fl inkere tilå møte opp hos fotografen og tafamiliebilder. I dag ser vi verdien avat folk den gangen tenkte langsiktig.Bildet har vi lånt av RoarTorsteinsen.Oktober


1 ONS 44 17 FRE2 TOR3 FRE4 LØR5 SØN A6 MAN 457 TIR8 ONS9 TOR10 FRE11 LØR12 SØN13 MAN 4614 TIR15 ONS16 TOR18 LØR19 SØN20 MAN 4721 TIR22 ONS23 TOR24 FRE25 LØR26 SØN27 MAN 4828 TIR29 ONS30 TORSvømmeklubbenpå VærøyI mange år gjorde svømmerne fraVærøy seg sterkt gjeldende i allekonkurranser, både i Lofoten ogVesterålen. Det lå utrolig mangetreningstimer og iherdig innsatsbak de gode resultatene. Dissesvømmerne kjempet om selveste”Svømmetrollet” som de fi kk tilodel og eie etter å ha gjennomført100 km svømmetrening i skolensbasseng som bare er 12,5 m.Ved mesterskapet for Vestlofotenvant Rune Berg 50 m fri på 31,3sek da han gikk i 6. klasse. Dissesvømmerne er fra venstre: JonnyKvalnes, Odd Egil Søraa, FrankJonny Nicolaisen, Ronald Johansenog Ove Lorentzen.November


1 FRE 48 17 SØN 3. 2 LØR18 MAN 513 SØN 1. 19 TIR4 MAN 49 20 ONS5 TIR21 TOR6 ONS22 FRE7 TOR23 LØR8 FRE24 SØN J9 LØR25 MAN 1. J 5210 SØN 2. 26 TIR 2. J11 MAN 50 27 ONS12 TIR28 TOR13 ONS29 FRE14 TOR30 LØR15 FRE31 SØN N16 LØRSøndagskolenDette unike søndagskolebildet har vi låntav Heiberg Varheim. Bildet er tatt i 1936.Vi har også forsøkt å fi nne navn på demange og tror vi har kommet i mål, men tarlikevel forbehold. Første rekke fra v: HåkonHardy, Helge Eriksen, Gerd Berg, HaraldAndreassen, Anna Andreassen, LeidulfMosken Andreassen. Jorun Westermann(Sørå), Signe Røstgård, Heiberg Varheim,Håkon (Gokka) Berg, Odd Amundsen,Marie Martinussen, Mary (Helmer)Andreassen, Konstanse Amundsen,Mary (Knutsen) Adolfsen, TorgunnHansen, Julie (Helmer) Andreassen,Andrea (Tuppa) Eriksen, Olaf Bensvik,Kristian Bensvik, Gunnar Olsen, SolfridJensen (Westermann) Signy Hardy, IngridEriksen, Lillian Solaas (Lorentzen), ElsaHardy, John Martinussen, John Hardy,Robert Pettersen, John Andreassen,Frits Ramvoll, Solveig Krogh, IreneEriksen, Vesla Christensen (Ring), ArnhildHardy, Liv Christensen, ukjent, IngeborgLorentzen, ukjent. Predikant John Holumfra Vikna. I døra Ole Lorentzen ogIngeborg (gift Andreassen). Vi ber omunnskyldning om noen av navnene er feil.Eldbjørg Sjursen, Konstanse Sjursen ogSolveig Hansen er også med.Desember


Til alle Værøyværinger !I årets Værøykalender finner du gamle bilder både i svart-hvitt og farger.For etter hvert som årene har gått, er det gode gamlesvart-hvittbildet erstattet med fargefoto.Samtidig som ”Værøykalenderen” og Værøy kommuneønsker dere alle et godt og spennende år,minner vi om at det er viktig å ta vare på de gamle bildene.Med hilsenVærøy kommuneLayout og grafisk produksjon: KIN-Trykk, 8380 Ramberg 76 09 34 20 - www.kintrykk.no

More magazines by this user
Similar magazines