12.07.2015 Views

TAXI nr 4 - Norges Taxiforbund

TAXI nr 4 - Norges Taxiforbund

TAXI nr 4 - Norges Taxiforbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4Nrjuni 2013Medlems- og informasjonsblad for <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>Frp modererer segside 6-7Her kommerprisinfoenOslo-forskrift vedtattside 10-11side 5


2 < <strong>TAXI</strong> 4-2013<strong>TAXI</strong> 4-2013 > 3Hvem skal eie løyvene?Forbrukerrådets taxiutredning,behandlingen av nydrosjeforskrift i Oslo og deborgerlige stortingspartienesbudsjettmerknadertar alle opp forslag om atløyver skal tildeles storeaksjeselskaper.Det er en debatt vi gjerneskal ta. Én ting er paradokseti at det offentligetildeler løyver til en rekkepersoner de mener er inkompetente,for deretterå si at hele systemet medenkeltmannsløyver børoppheves.Hva med å følge våre forslagom å skjerpe kravenetil kompetanse, i stedet forå la en rapport om dettestøve ned i departementsskuffene?Det andre er om forslagsstillerneegentlig vet hva devil, og har tenkt gjennomkonsekvensene. Er det nåsikkert at store selskaper erbedre egnet til å ta seg aven svær flåte med biler, ansatteog turnuser, enn personlige,stolte drosjeeieresom passer på sin bil, sinevakter og som hovedregelogså sine ansatte? Hvordanskal dette kunne gi bedreog billigere taxi i hovedstaden?skal love å bite fra oss i dendebatten.Årsmøtene er nå vel avvikleti fylkesavdelingene.Vi ønsker velkommen til trenye fylkesledere, alle medlang erfaring i sine styrer.Mange fylkeslag har hattgode faglige og politiskemøter i tilknytning til årsmøtene.Det varierer fra årtil år. I år har spesielt Hordalandog Møre og Romsdaltatt tak i den viktigepolitiske debatten om vårerammevilkår og lovgivningen.Det gir gode debatter,bedre kunnskap og forpliktendeutsagn og samarbeidvidere, som hele næringenkan dra nytte av.I september er det landsmøte,og informasjon omdette finner du på nesteside og på hovedsiden vårpå nettet:www.taxiforbundet.noGod sommer ønskes allevåre lesere!Lykke til!Lars HjelmengDirektørinnholdNå lanseres Taxikalkulator.no.............................5Frp modererer seg..........................................6-7Taust om storselskaper......................................7Partiprogrammene vedtatt.................................8Diskrimineres rullestolbrukere?.........................9Oslo-forskrift vedtatt ................................. 10-11Forbrukerrådet spriker................................ 12-13Fylkeskommunens dobbeltrolle................. 14-15Vellykket bransjetreff.......................................16Vi prøvekjører B-klasse.....................................18NT-årsmøtene avviklet............................... 24-25Her går noen til angrep pådrosjenæringas sjel, og viMedlems- og informasjonsblad for<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>. 81. årgangUtgiver og ansvarlig redaktør:Direktør Lars HjelmengRedaktør:Kommunikasjonssjef Atle HagtunTlf: 23 21 04 16 / 926 33 688epost: taxi@nortaxi.noAnnonser:Ronny LemoenTlf: 23 21 04 09 / 959 54 040epost: annonse@nortaxi.noOpplag: 5.200 eks.Design og trykk: Follotrykk AS.<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>:Leder: Knut Thomassen tlf: 901 83 939Direktør: Lars Hjelmeng tlf: 959 57 777Besøksadresse:Karoline Kristiansensvei 7, 0661 OsloPostadresse:P.b. 6114 Etterstad, 0602 OsloTlf: 23 21 04 00Fax: 23 21 04 01e-post: post@nortaxi.noweb: www.taxiforbundet.noAbonnement kr. 300,- pr år.ISSN 0332-5881 (trykt utg.)ISSN 1893-7330 (elektronisk)Faste spalterKnuts hjørne.....................................................22Vi gratulerer......................................................23Forbundsnytt.............................................. 24-25Juristen har ordet.............................................29Fylkeslagene....................................................30Medlemsfordeler.............................................31Neste utgavehar deadline 1. august, og går i posten den 15. august.Tips og innspill sendes taxi@nortaxi.no


8 < <strong>TAXI</strong> 4-2013<strong>TAXI</strong> 4-2013 > 9Alle partiprogrammervedtattAlle de politiske partiene har nå holdt sine landsmøter og vedtatt programmerfor kommende stortingsperiode. Her er det de sier om taxi:ArbeiderpartietArbeiderpartiet vil• se syketransport ogdrosjetilbud og evt.andre transporttilbud idistriktene i sammenhengfor å sikre et godttilbud”• sikre drosjenes plass ien helhetlig kollektivtransport”.”Veksten i persontrafikkeni de største byområdeneskal opptas av buss, bane,tog, sykkel og gange. Derforvil partiet gjennomføre etnasjonalt løft for kollektivtransporteni de største byområdene”.Ap vil• fortsette å bruke endringeri bilavgiftene for åredusere utslippene fratransportsektoren”.Sosialistisk Venstreparti(SV)”I distriktene er det viktig åbeholde drosjene som ensentral del av kollektivtilbudet”.SV vil arbeide for ”økt brukav utslippsfrie kjøretøy ikollektivtransport og drosjenæring”.Partiet er uklart om drosjenesrolle i byene, sidenkollektivtransport defineressom ”buss, trikk, bane ogbåt”.SenterpartietSenterpartiet”vil sikre driftsgrunnlagettil den lokale drosjenæringaved offentlege transportoppdrag”.”Prioritere kollektivtilbodet,buss og bane, i tettbygdestrøk og samordne ogstyrkje kollektivtilbodet idistrikta gjennom betresamordning og styrking avbuss-, båt- og drosjetenestene”.”stille krav til miljøvennlegdrivstoff ved innkjøpog tilbod i det offentlege”og ”gjere prosjektet Kollektivtransporti distrikta tilei varig og landsdekkjandeordning”.HøyreHøyre vil ”evaluere ogutforme løyvepolitikk ogrammebetingelser for drosjenæringenmed tankepå best mulig service forforbrukeren og forutsigbarerammebetingelser for næringen”.Fremskrittspartiet”Transportnæringensrammebetingelser må liberaliseres.Vi mener atkvantitative begrensningerskal bort og at prisnivåetskal settes av markedet”.”Fremskrittspartiet vil åpnefor at bedrifter innen drosjenæringenkan organiserespå samme måte somvanlige bedrifter, ved atden enkelte drosjesentral/drosjebedrift får lov til åanskaffe drosjer og selvansette de sjåførene de selvønsker, under forutsetningav tilstrekkelige norskkunnskaper,lokalkunnskaper ogvandel”.Fremskrittspartiet vil:• liberalisere alle løyveordningerinnen transportsektoren,herunderfjerne antallsbegrensningenei den såkaltebehovsprøvingenVenstreIngenting under Transport /kollektivtransport.Følgende under ”Lokal miljøforvaltning”:Venstre vil ”gi kommunerog fylkeskommuner mulighettil å stille miljøkrav tiltaxinæringen”Kristelig FolkepartiIngentingRødtIngentingMiljøpartiet de grønneIngenting”Oslo Taxi diskriminerer”Oslo Taxi diskriminerer folk som bruker rullestol, mener Likestillings- ogdiskrimineringsombudet.– Når maxitaxi brukes, er det den prisen som gjelder, svarer Oslo Taxi.Ombudet mener atOslo Taxis prisreglementfor passasjerersom må sitte irullestol under transport, erlovbrudd. - Sentralen måbruke maxitaxi for å fraktepassasjerer som må sitte irullestol, og har praktisertsamme pris som for å frakte9-12 personer. Dette er opptiltre ganger så mye somandre reisende, som tar“vanlig” taxi over sammetid og strekning, betaler.Formålet i diskrimineringsogtilgjengelighetslovenom likeverdig samfunnsdeltagelsefor alle, er ikkeivaretatt når noen må betaletre ganger så mye for endrosjetur, skriver ombudetpå sin hjemmeside, og hevderat transport av rullestolbrukeresom må bruke storbil, kun utgjør to prosent avinntekten til løyvene til destore bilene.- Oslo Taxi har argumentertmed at prisforskjellen ernødvendig for å opprettholdeen forsvarlig økonomiskdrift for disse løyvene.Sentralen erkjenner samtidigat det ikke er enestemåten disse merkostnadenekan fordeles på. De er såsmå at en omfordeling ikkegjør nevneverdig inngrep iinntektene til drosjeeierne,mener ombudet, og oppfordrerOslo Taxi ”på detsterkeste til å rydde opp,endre prisfastsettelsen ogsikre likeverdig adgang tildrosjetjenestene”.Ingen løyvehavere hos oss har funnet det økonomisk å investere i andre biler for rullestoler enn maxitaxi, ogda er det kostnadene med dem som bestemmer prisen, sier Oslo Taxi.Andre biler ikke lønnsommeOslo Taxi har i brev til ombudetforklart bakgrunnenfor den prisen og de takstersom gjelder. - Det er friprissetting i Oslo, og vi kanforstå at det for utenforståendevirker rart at prisenskal være langt høyere forrullestolpassasjerer enn forgående passasjerer - mendette er relatert til hva slagskjøretøy som benyttes, sierLars Dolva i Oslo Taxi tilbladet <strong>TAXI</strong>.- I Norge er det primærtmaxitaxier som benyttestil transport av passasjersittende i rullestol, og dablir det takstene for dissekjøretøyene som gjelder.Det finnes andre kjøretøysom kan frakte passasjerersittende i rullestoler, men fåeller ingen løyvehavere hososs har sett seg økonomisktjent med å anskaffe en slikmindre bil som må tilpassesgjeldende regler ogforskrifter. Usikkerheten ombruktbilverdien ved salg blirstor, i tillegg til at service ogvedlikehold blir mer usikkertog ustabilt for disse kjøretøyene.Sikrer tilbudetOslo Taxi minner ogsåombudet om at den prisensom Oslo Taxi i dag kreverfor rullestoltransport, gjørat mange løyvehavere harvalgt å ta investeringenmed å bygge om maxitaxieneslik at disse også kanfrakte rullestoler. - Dettehar medført at vi sikrer godgeografisk dekning og kantilby døgndrift på biler somkan frakte denne kundegruppen,sier Lars Dolva.Avgiftene ødeleggerNT-leder Knut Thomassensier denne saken godt illustrererkonsekvensene avregjeringens avgiftspolitikk,som skviser ut de mindrebilene med plass til en rullestol.- Vi har tatt opp dettemed finanspolitikerne påStortinget og med Finansdepartementetgang pågang, men ingenting skjer.Bilene blir for dyre til at detlønner seg å kjøpe dem, ogresultatet er dårligere ogdyrere tilbud til rullestolbrukere.Vi inviterer gjernebåde ombudet og de funksjonshemmedesorganisasjonertil mer samarbeidom dette, for å presse frambedre løsninger, sier Thomassen.””Om noen sierde vil bli taxisjåfør fordide elsker å kjøre bil,sier jeg: Utmerket. Menviktigst av alt er at duliker mennesker og vil gigod service. I servicebegrepetligger lokalkjennskap.At vi finner fram,er en tjeneste kundenbetaler for.”.Marie Gustavsson, sjeffor TFU Taxiutbildningen


10 < <strong>TAXI</strong> 4-2013<strong>TAXI</strong> 4-2013 > 11Drosjeforskrift for OslovedtattBystyret i Oslo vedtok 15. mai enstemmig ny drosjeforskrift for byen.”Magisk enighet” sa saksordføreren, men det spriker i alle retninger nårdet gjelder ønske om lovendringer.Oslo-politikerne ertverrpolitisk enige,fra Frp til SV, omat drosjelovgivningen er”gammeldags”. At lovenble vedtatt av de sammepartiene i et enstemmigstorting i 2002 er ikke sånøye, når man kan moreseg med at systemet”egentlig” er fra hestedrosjenestid.Bystyret vil ha tre forsøksordninger,som de menerskal lede til en endretlovgivning: 1: Tildeling avløyver til aksjeselskap 2:Godkjenningsordning i næringen,3: Økte fullmakter tilsentralene. (Se egen sak).Leder for arbeidsgruppensom forberedte saken forMiljø- og Samferdselskomiteen,Abdullah Alsabeehg(A), tok både <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>,Forbrukerrådet ogalle partiene fra Frp til SVtil inntekt for en ”magisk”enighet. Det har han rett ipå noen punkter, men debatteni bystyret viser storforvirring og at mange fortsattikke gjør hjemmeleksafør de har sterke meningerom en viktig næring.For eksempel kunne HøyrerepresentantenHermanAlexander Kopp advare mottilstandene i Stockholm,der han og noen kameraternylig ble lurt av en overprisettaxi, uten å forstå at detvar nettopp slike tilstanderhans partifeller Per-TrygveHoff og Annelise Høegh rettfør hadde talt for.De kan fortsatt ikke forståhvorfor drosjene skal begrensesi antall. Det kanheller ikke Mazyar Keshvarifra Frp. Nok en gang fikk vihøre sammenligninger medelektrikere, rørleggere (ikkefrisører denne gang).Svaret kunne de ha lestseg til i alle tilgjengeligedrosjerapporter; fra MenonEconomics (bestilt av nettoppOslo kommune), Forbrukerrådetog TØI. Menhvem leser rapporter for åforstå det saksfeltet de vilbestemme over? Leser desakspapirene sine?De ønsker kvalitet i drosjenæringen,men hvilkenkvalitet kan drosjenæringenforvente av politikere?Ikke noe frislippByrådet følger imidlertidikke disse liberalistenesholdning, og har sagt klartat de vil respektere lovengjennom en årlig fagligbasert behovsprøving. Hellerikke på noe annet planbærer forskriften bud omnoe ”frislipp”, snarere endetaljstyring som næringensynes går vel langt.<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>, vedOslo-leder Glenn Tuxen ogundertegnede skrev positivtom mye av forskriften ogkomiteens innstilling førbystyrebehandlingen, noesom ble trukket fram av Alsabeehgi debatten.Komiteen samlet seg omnoen visjoner, som NT girsin tilslutning: ”En moderneog miljøvennlig leverandørav et trygt, rimelig og godttilbud”. ”.. en viktig del avkollektivtrafikken”. ”Godearbeidsvilkår for sjåføreneog rimelige priser for kundene”.”Gode og forutsigbarerammevilkår”. ”.. frifor useriøse aktører”.I innlegget påpeker vi at”prisene henger sammenmed kostnader, kombinertmed inntjeningsmulighet.Når mer enn 60 prosent avarbeidstiden går til venting,svekker det alle gode mål.Uten en seriøs løyvepolitikkoppnås ingen av de andremålene”.<strong>Taxiforbund</strong>et ser Oslo kommunesom en alliert overforSamferdselsdepartementetnår det gjelder sentralenesstyringsrett og økte krav tilutdanning og kontroll i næringen,slik at færre ukvalifisertekommer på veien.Vi mener begrunnelsen forforslaget om AS-eide løyverer svært svak, og imøteserdiskusjonen om organiseringenav næringen. NThar også innvendinger motdeler av forskriften, blantannet utfasingen av reservedrosjer,men ser den alti alt som uttrykk for drosjenæringensviktige plass ikollektivtransporten i Osloog en politisk vilje til enbedre politikk enn den somhar vært ført til nå.Sprikende synsingI bystyredebatten trakk AbdullahAlsabeehg(A) framsom uakseptabelt at en turistkunne risikere å betale1.700 kroner i taxi fra Gardermoen.Han fant det ogsåugreit at noen må arbeide12-14 timer for å tjene envanlig lønn.Keshvari (Frp) mente uryddighetervil pågå så lengeantallet taxier begrenses.Han inviteres herved til åfortelle om alle avregulerteog ryddige taximarkederhan kjenner i neste <strong>TAXI</strong>.Per-Trygve Hoff (H) mente1700-tallets privilegiermåtte være forbi og haråpenbart ikke fått med segat loven ble vedtatt i 2002med Høyres stemmer, og ertil for forbrukerne, ikke fornæringen.Odd Einar Dørum (V) syntesdrosjelovgivningen er likekrevende som tomtefestesaken.Han ba byrådenbruke all sin kreativitet ogskaperkraft, og betegnetvedtaket som et ”intelligentopprør mot en gal lovgivning”,som likevel er såpassbra at endringer ”påkallerforsiktighet”.SVs Trine Dønhaug kastetseg på retorikken om reglerfra en forgangen tid og villeha ”helt nødvendige reformer”,til tross for at hennesparti på nasjonalt nivå støtterdagens lovgivning.Byråd Ola Elvestuen (V)understreket at forskriftener innenfor gjeldende lovverk.Den skjerper kravenetil sentralene, til prisopplysningog til norsk språkog lokalkjennskap hos sjåførene.Miljøkrav kommerArbeiderpartiets Abdullah Alsabeehgbetegnet enigheten omdrosjeforskriften som ”magisk”.Høyres Per-Trygve Hoff og hanspartifeller i Oslo forstår ikke detMenon, Forbrukerrådet, TØI ogalle andre med kunnskap om taxinæringenforstår.som egen sak til høsten,og de skal utformes i tettsamarbeid med aktørenei drosjenæringen og væreinnenfor det de kan levemed, sa byråden.AHAntall drosjetureri København har sunketmed hele 130.000 deførste fem månedene iår, melder danske <strong>TAXI</strong>.Antall bestilte turer øktemed 10.000, men gateturenefalt med 140.000.Forbrukerrådets grunnkurs for Oslo Høyre og Oslo Frp:”Forskningen og erfaringene fra land der behovsprøvingener opphevet, viser at et frislipp i antall løyver girrisiko for overetablering, økte priser i enkeltkundemarked,lavere kvalitet på tjenestene og sentralisering avtjenesten geografisk og med hensyn til konsentrasjon avtaxitilbud på visse tider av døgnet.” (Fra Forbrukerrådetstaxiutredning).Forsøk i Oslo?Bystyret vil ha tre forsøk i Oslo. Alle bryter mer ellermindre med dagens lovgivning og må derfor baseres påfrivillighet eller godkjennes av Samferdselsdepartementet.AS med mange løyverMiljø- og samferdselskomiteen knytter dette direktetil ”de mange saker om misligheter i drosjenæringeni Oslo”, og ”mener dette i stor grad har sammenhengmed at næringen består av et stort antall enkeltmannsforetakmed mangelfull kompetanse innen regnskap, personalforvaltningog forretningsdrift generelt”.Siden løyvehaverne er beskyttet av sine rettigheter, mået forsøk i denne retning skje på frivillig grunnlag, medhjemmel i Forsøksloven. Interesserte kan søke om å fådelta i selskap som opprettes for formålet. Flertallet avH, A, V og SV anbefaler at forsøket gjennomføres av ensameiemodell, altså eid av løyvehaverne. Deltagendeselskaper må ha en viss størrelse, minst 30 løyvehaverehver. De skal også ha funksjon som sentral, og løyvehaverneskal inngå som ansatte i selskapet.GodkjenningsordningDet andre forsøket går ut på å opprette et eget kontrollorganav bransjen selv, slik for eksempel NEMKO er detfor el-bransjen. Det skal kontrollere kjøreseddel, sjåføreneskvalifikasjoner og sentralenes forpliktelser. Blantannet kjentmannsprøven.Styringsrett for sentraleneBystyret (som sluttet seg til alle forslag fra komiteen) Devil gi sentralene mer makt til å gripe inn overfor løyvehavereog sjåfører, for eksempel suspendere kjøresedlerved brudd på regler. Endelig inndragning kan bare skjefra politiet.Friåkere på app?Oslo-politikerne mener tilknytningsplikten til sentral skalopprettholdes. Komiteen foreslår likevel et fjerde forsøkder ”et mindre antall løyvetakere/sjåfører gis mulighettil å ikke være tilknyttet noen sentral, kun tilgjengelig forpublikum via App-løsninger. Byrådet bes komme tilbakemed en orientering om fordeler og ulemper ved en slikmodell før bystyret endelig tar stilling til et eventueltforsøk”.


12 < <strong>TAXI</strong> 4-2013<strong>TAXI</strong> 4-2013 > 13Forbrukerrådets retorikki kontrast til egen rapportForbrukerrådets taxirapport gir bedre grunnlag for å skjerpe inn dagenssystem enn til å forkaste det, slik Forbrukerrådets ledelse sa underpresentasjonen.Direktørene i Forbrukerrådet gikk igjen hardt ut mot drosjenæringen. Rapporten er mer nyansert.(Faksimile fra Dagbladet.no)Det sier kommunikasjonssjefAtle Hagtuni NT, og mener at deter sterk kontrast mellomrapportens innhold og Forbrukerrådetsretorikk i mediene.- De må lese sin ege<strong>nr</strong>apport bedre.- Selve rapporten kan brukeskonstruktivt og vi kansamarbeide med Forbrukerrådetom det meste, sierHagtun, som mener drosjenæringenog forbrukernehar grunnleggende fellesinteresse av et system somsikrer god tilgjengelighet,høy kvalitet og kontroll medprisutviklingen.- Det mest gledelige er atogså Forbrukerrådet nådokumenterer at drosjemarkedeneikke fungerer somandre markeder, og at flereaktører og mer konkurransederfor ikke gir lavere priserog bedre kvalitet, men detmotsatte. At direktøreneikke tar det helt inn overseg, er en annen sak.Forbrukerrådet har oversendtrapporten til Samferdselsdepartementetogber om en helhetlig gjennomgangav taxipolitikken.Samferdselsdepartementethar svart med å inviterebåde Forbrukerrådet og<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong> til etmøte den 26. juni.MisforholdDirektør Randi Fleslandfrontet lanseringen av taxiutredningen,og ga grunnlagfor følgende oppslag imediene: ”Taximarkedetfungerer ikke”, ”Forbrukerrådetvil rydde opp i taximarkedet”.”Dagensorganisering er utdatert”.”Vil kaste dagens taxisystem”.Samtidig står følgende ålese i selve rapporten:”I Norge ser det foreløpigut til at vi har lykkes medå finne en balanse i antalltaxier i forhold til enkeltkundersbehov under dagenssystem, til tross for manglendekonkurranse…””Forskningen og erfaringenefra land der behovsprøvingener opphevet,viser at et frislipp i antallløyver gir risiko for overetablering,økte priser ienkeltkundemarked, laverekvalitet på tjenestene ogsentralisering av tjenestengeografisk og med hensyntil konsentrasjon avtaxitilbud på visse tider avdøgnet. Dette må tas i betraktningnår man vurdereralternative former for organiseringav markedet”.Feilslutning- Dette viser jo at det er storenighet om den grunnleggendeanalysen, og også atdet ikke er hold i de sterke”Taximarkedet fungerer ikke” påstår Forbrukerrådet, men i følge rapportener tilgjengeligheten – som er forbrukernes førsteprioritet – sværtgod, påpeker kommunikasjonssjef Atle Hagtun.påstandene i rådets presseuttalelser,sier Atle Hagtun.- Utredningen viser jo at deter den alternative politikken,med frislipp av løyverog ensidig fokus på priskonkurransesom har vist segikke å fungere.De store ordene er hellerikke relatert til et helhetsbilde,slik en leser må tro.Det de egentlig snakker omer priskonkurransen i Oslosentrum, som altså ikkefører til lavere priser oghøyere kvalitet.- Dette beskrev jo vi nøyeog med faglig belegg i vårhøringsuttalelse. Likevelframstiller Forbrukerrådetdet som en overraskelse, ogsom grunnlag for å skulleomorganisere hele næringen.Men i rapporten konkluderesdet slik:”Vi mener (derfor) at manmå ha begrensede forventningerom konkurranse påpris i markedet for enkeltkunder”.Når <strong>Taxiforbund</strong>et nå kommermed sin priskalkulator,må vi forvente at fokuset påen påstått ikke fungerendepriskonkurranse forstummer,sier Hagtun. – Med denfår kundene et godt redskaptil å vurdere prisene, og diskusjonenkan konsentreresom de reelle problemene:For mange drosjer som girdårligere og dyrere tilbudi storbyene, og en anbudspolitikksom gir drosjedød idistriktene. Forbrukerrådetmå forstå forbrukernesinteresser bedre, menerHagtun.Misnøye?Et annet punkt hvor faglighetensvikter, er påstandeneom stor misnøye meddrosjetjenestene i Norge.– Dette skal jo begrunnereformiveren, men er basertpå ikke dokumentertepremisser. Det vises til enSIFO-rapport fra 2008, somsier svært lite om tilfredshetmed drosjetjenester somsådanne. I tillegg vises til<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>s egenundersøkelse, som hellergir motsatt konklusjon.I rapporten går det tydeligfram at ”eksempler” på dårligservice og høringssvarom at ”det finnes utfordringer”– plutselig blir til engenerell påstand om dårligkvalitet i hele næringen.Dette er rapportens svakestepunkt, sier Hagtun.OrganiseringDe overdrevne og til delsfeilaktige påstandene brukesså som grunnlag for åkreve drastiske reformer.Det uttales mistillit til løyvehavernesom egne foretakog også på samarbeidet idrosjeeiereide sentraler påen svært fortegnet måte. Isamme gate som bystyreti Oslo.- Her kommer det sterkesteangrepet på drosjenæringennå fra flere hold, og deter en kamp jeg synes helenæringen skal glede seg til,sier Hagtun. Han viser blantannet til Lars Hjelmengsutsagn på lederplass – omdrosjenæringens sjel.– Det er jo dagens systemsom sikrer drosjetilbudet tilrimelige priser for forbrukere– overalt, alltid, mensdet er politikerne i Oslo ogSitater fra rapporten:enkelte andre steder somundergraver det – og girforbrukerne både dyrere ogdårligere løsninger.– Forbrukerrådets rapportgir derfor bedre ammunisjontil oss enn til de somhar konkurranse som ideologi– koste hva det kostevil for forbrukerne, sier AtleHagtun. - På områder somprisopplysning, utdanningog kvalitetskrav kan Forbrukerrådetog taxiforbundetsamarbeide godt. Jeg trorogså et nærmere dypdykkvil få rådet til å forstå merav drosjemarkedenes funksjonog systemets fordel forforbrukerne.”Taximarkedet er lett å uttale seg om, men vanskelig åforstå”.”Det snakkes mye om konkurranse og regulering i taximarkedet.Diskusjoner som ofte preges av både ideologiog markedsteori”.”Det er et paradoks at økt tilbud ofte resulterer i øktepriser. Flere taxier betyr færre turer på hver sjåfør, somigjen må ta bedre betalt for å opprettholde inntjeningen.Dette viser erfaringer fra Norge og våre naboland, sierFlesland.” (Fra Fbs pressemelding).”Taximarkedet er ikke som andre markeder”.”Et av de mest oppsiktsvekkende trekkene ved markedeter at prisene stiger når tilbudet øker”.”Vi kan altså ikke forvente at et frislipp av antallet løyvervil føre til en positiv endring på prisen i spotmarkedet fraet kundeperspektiv”.”Vi mener (derfor) at man må ha begrensede forventningerom konkurranse på pris i markedet for enkeltkunder”.”Vi må ta vare på det som fungerer godt”.


14 < <strong>TAXI</strong> 4-2013<strong>TAXI</strong> 4-2013 > 15Bukk og havresekk-problematikk:Fylkeskommunens vanskelige dobbeltrolle i drosjepolitikken• Fylkeskommunen har en viktig rolle i dagens regulering av drosjenæringen, blant annetgjennom å regulere antallet drosjeløyver. Samtidig er fylkeskommunen en svært viktigaktør som kjøper av tjenester i drosjemarkedene.• Til tross for dette virker det som om reguleringen og mekanismene i drosjemarkedene erlite kjent blant beslutningstakerne i fylkeskommunen. Muligheter for rolleblanding og formanglende politisk styring er derfor i stor grad til stede.Av Jørgen Aarhaug ogKåre SkollerudForskere ved Transportøkonomiskinstitutt (TØI).Artikkel fra bladet Samferdsel,mai 2013.Denne artikkelen belysernoen av forholdenesom gjør seggjeldene i drosjemarkedetog tydeliggjør noen av avveiningeneman står overfori reguleringen av markedet.Artikkelen er basert på erfaringerfra et utvalg utredningersom forfatterne hargjort for ulike fylkeskommuneri perioden 2010-13.Pris- og adgangsreguleringPris- og adgangsreguleringenfor drosjemarkedeneblir i dag håndhevet avKonkurransetilsynet og denenkelte fylkeskommune.Prisreguleringen ivaretasav Konkurransetilsynetgjennom maksimalprisforskriften,mens adgangsreguleringenhåndheves avden enkelte fylkeskommunegjennom behovsprøving avantall drosjeløyver.Regulering av pris og adganghar ikke vært noesærskilt for drosjenæringen,men har vært praktisertogså i andre transportsektoreri Norge. Disse virkemidleneer heller ikke noeeget for Norge. Den størsteendringen i reguleringenetter andre verdenskrig harvært å åpne for opphevingav maksimalprisordningeni områder der Konkurransetilsynetmener forholdeneligger til rette for konkurranse.Siden mai 1999 erprisregulering av drosjenæringendelt mellom områderhvor maksimalprisforskriftengjelder og områder medfritak fra forskriften .I tillegg til å være prisregulerti bestemte områder, erdrosjenæringen adgangsregulert,og Yrkestransportforskriftenstiller kravtil hovederverv for løyvehavere(§45). Det er fylkeskommunensom har ansvarfor å behovsprøve og deleut det antall løyver den finnerhensiktsmessig. Måleter å finne frem til det antallløyver som gir den enkelteløyvehaver tilstrekkeliginntjening, slik at drosjevirksomhetenkan drives somhovederverv slik lovverketkrever. Et viktig spørsmålfylkeskommunen må tastilling til som ansvarlig løyvemyndighet,er hvor storinntjening som gir grunnlagfor hovederverv. Dette er enutfordrende oppgave, spesielti områder som er fritattfra maksimalprisforskriften.Flere fylkeskommuner etterstreberkonkurranse idrosjenæringen. I hovedsakmed referanse til lov omoffentlige anskaffelser. Deter ikke enkelt å kombinerebehovsprøving og konkurranse.Det er ikke enkelt iNorge og heller ikke nåren ser på internasjonaleerfaringer (se for eksempelCooper mfl. 2010, Bekkenog Longva 2003).Regulering av drosjemarkederer et sammensatt feltsom innebærer en rekkeverdiorienterte valg. I denteoretiske debatten avhengerløsningene stort sett avhvilke(t) markedssegmentog hvilke forhold som vektleggesnår reguleringenforenkles i en modell. En internasjonallitteraturstudiegjennomført av Moore ogBalaker (2006) viser at halvpartenav de økonomiskestudier som er gjennomført,anbefaler deregulering(altså ikke adgangsregulering),mens den andre halvpartenkonkluderer med atadgangsregulering er denbeste løsningen. Basert påstudier gjort i Norge, er detheller ikke én opplagt riktigløsning, og heller ingenkonsensus på hvordan reguleringene”bør” være.Flere forhold, som er spesiellefor drosjenæringen,spiller inn på konkurransesituasjoneni drosjemarkedene.Det dreier seg blantannet om nettverkseffekter,informasjonsskjevheter ogmonopolistisk konkurranse.Drosjene konkurrerer i delmarkedersom stiller ulikekrav til sentralene med hensyntil kapasitet og tilgjengelighet:Små sentraler harvanskeligere for å konkurrerepå lik linje med størresentraler når det gjelderanbud (krever forutsigbarkapasitet for å levere tjenesten)og bestillingsmarkedet(krever tilgjengelighet ogrask responstid). På gatemarkedethar størrelse påsentralene mindre å si.Alt i alt er det altså vanskeligå si med sikkerhet hvilkeformer for regulering somer mest hensiktsmessige.Det kommer an på hvilkemål man ønsker å oppnå,og det kommer an på lokaleforhold.Jørgen AarhaugOppsummert er det altsåverken teoretisk eller empiriskenighet om hva somer gode svar på mange avspørsmålene rundt reguleringav drosjenæringen. Detbetyr ikke at alle løsningerer like gode. Dagens reguleringhar klart sterke sider,særlig knyttet til arbeidsforholdfor løyvehaverne, mensamtidig har den klare utfordringerknyttet til å sikregod konkurranse. Reguleringenvil være en avveiningmellom ulike parters interesser,overordnede politiskemålsettinger og økonomiskeffektivitet.Pris og konkurranseEn sammenlikning avprisene hos ulike drosjesentraleri prisregulerte ogikke prisregulerte områder(utført i 2012) peker på atprisene i områder medprisregulering jevnt over erlavere på enkeltreisemarkedene,enn i områder hvorprisene settes i markedet(se eksempel fra Aarhaugmfl. 2013). Maksimalprisforskriftengjelder kun påenkeltreisemarkedene, ikkepå kontraktsmarkedene.I kontraktsmarkedene blirprisene alltid satt i markedetgjennom konkurranseom de enkelte kontraktene.Det vi har tilgang på av priseri kontraktsmarkedene,tyder på at kontraktspriseneer høyere i de prisregulerteområdene enn i områdenemed fritak fra prisreguleringen.Det er ikke i seg selvoverraskende. Både geografiskeog konkurransemessigeforhold peker i de<strong>nr</strong>etningen.Det er ikke tilfeldig hvilkeområder som har fått fritakfra maksimalprisforskriften.Det viktigste kriteriet er atdet er tilstrekkelig konkurransei markedet til at prisenesom settes der ikke ermonopolpriser. Dette betyrblant annet at det må væreen konkurranse mellomflere drosjesentraler i området.Disse kravene fører tilat prisregulerte og ikke prisregulerteområder skillerseg fra hverandre. En kanforvente ulike kjøremønstrei de to områdene, og omsetningenper løyve er jevntover lavere i områder somer underlagt maksimalprisforskriften,på tross av atdisse løyvene ofte har enhøyere enhetspris på kontraktsmarkedene.Fylkeskommunens utfordringer særlig knyttet tilbehovsreguleringen av drosjeløyverog antall drosjesentralersamt til dens rollesom reguleringsmyndighetog storkjøper av drosjetjenesteri kontraktsmarkedet.Som reguleringsmyndighetkan fylkeskommunen sørgefor at antall drosjeløyverog sentraler er slik at fylkeskommunensom kjøperav drosjetjenester kan fålavere priser, mens reisendepå privatreisemarkedet måforventes å måtte betalerhøyere pris. Tilsvarende kanfylkeskommunen sørge forat privatkundene betaleren lavere pris, men da vilfylkeskommunen antageligselv måtte betale noe mer.Fylkeskommunen kan altsågjennom sin løyvepolitikkregulere eller påvirkeprisene i de to markedssegmenteneslik at privatreisenei enkeltreisemarkedetindirekte subsidiere denoffentlige transporten, somi hovedsak foregår i kontraktsmarkedet.Den store utfordringenEtter yrkestransportforskriftenskal fylkeskommunen,gjennom å værereguleringsmyndighet,balansere løyvehavernesog publikums interesser isin behovsprøving. Etter lovom offentlige anskaffelser,skal fylkeskommunen ogsåbidra til at det er konkurranse,eller grunnlag forkonkurranse, om offentligekontrakter. Altså skal fylkespolitikernebestemmeog administrasjoneniverksette et reguleringssystemsom både ivaretarpublikums, løyvehavernesog fylkeskommunens egneinteresser, i hovedsak medløyvepolitikken som virkemiddel.Hierarkiet mellom disse tildels motstridene interesseneer ikke juridisk avklart,selv om det påvirker hvordanslike prioriteringer skalgjøres. Samtidig henger alledisse forholdene sammenpå en måte som gjør noenløsninger bedre enn andre.Grunnen til at det er vanskeligå komme fram til enentydig anbefaling på dissespørsmålene, ligger i at drosjenæringener sammensatt.De ulike delmarkedenehar ulike karakteristika ogulike besteløsninger: Mensdet som gir best tilbud tilpublikum i markedet for telefonbestillingsom regel erén eller få sentraler, er detfor kjøperne på kontraktsmarkedetom å gjøre å fåflest mulig sentraler med tilstrekkeligstørrelse ut i markedet.På gatemarkedene erdet lite eller ingen skalafordeler,og sentraltilknytningfor løyvene er mindre viktig.Kåre SkollerudDet er også store problemerknyttet til informasjonsasymmetri:Hvordan skalpublikum skille mellomgod kvalitet og god pris,og dårlig kvalitet og dårligpris? Og hva er det riktigepris- og kvalitetsnivået åiverksette sanksjoner på?Er det fylkets problem atturister som ikke kjennerdet aktuelle drosjemarkedetmøter en aktør som kombinererhøy pris med lav kvalitet,eller er det turistenens/turoperatørenes ansvar atturistene får tilstrekkeligkjennskap til aktørene til ågjøre informerte valg? Dettefor å ha nevnt noen av dedilemmaer som dukker oppved regulering av drosjemarkedet.Vår oppfatning er at detviktigste er at beslutningstakerneer bevisste på de politiskevalg som gjøres når entar stilling til spørsmål somantall sentraler og antallløyver i et gitt område, ogat de sørger for at valgenesom tas er godt informerteogså om de negative konsekvensene.Som forvalterer det også viktig for fylkeskommunenå skille mellomegne særinteresser og samfunnetsfellesinteresser.1Fritak gjelder per i dag for Oslo og Akershus fylker, samt kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Råde, Rygge, Moss, Drammen, Lier, Nedre Eiker,Øvre Eiker, Røyken, Hurum, Kongsberg, Modum, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Bergen,Askøy, Fjell og Sund (se lovdata.no)Referanser:- Aarhaug, Krogstad og Skollerud 2013: “Drosjer i Vestfold – ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder. TØI-rapport1251/2013.- Bekken, J-T og F. Longva (2003). ”Impact of Taxi Market Regulation. An International Comparison”, TØI-rapport 658/2003.- Cooper, J., R. Mundy and J. Nelson (2010). “Taxi, Urban Economies and the Social and Transport Impacts of the Taxicab”, Ashgate, Farnham.- Longva, F., O. Osland og M.D. Leiren (2010). ”Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene”, TØIrapport1054/2010.- Moore, A.T. og T. Balaker (2006). ”Do Economists Reach a Conclusion on Taxi Deregulation?”. Econ Journal Watch, volume 3, number 1, pp109-132.


16 < <strong>TAXI</strong> 4-2013<strong>TAXI</strong> 4-2013 > 17Nei til fritakfor bomavgiftHøy lojalitetfor Oslo TaxiSamferdselsminister MaritArnstad ”kan ikke se at deter grunnlag for å likestilledrosjer med rutegåendekollektivtransport når detgjelder fritak for betaling avbomavgift”.Det framgår av svar påskriftlig spørsmål i Stortingetfra Bård Hoksrud (Frp):”Er statsråden enig i atdrosjene er en del av kollektivtilbudet,og burde ikkei så tilfellet drosjene likestillesmed bussene og slippeå betale bompenger?”I svaret skriver statsrådenat bakgrunnen for fritaket<strong>TAXI</strong> 3 sliterTaxi 3 har fått fornyet arresti eiendeler og selskaper tilhørendetidligere styremedlemHenning Holstad.Det opplyser styrelederMorten Strøm Enersen. Handementerer opplysningeni forrige <strong>TAXI</strong> om at styrethar politianmeldt Holstad.– Det er ikke tilfelle. Stridenfortsetter på rent privatrettsliggrunnlag.TDS gikk inn på eiersideni Taxi3, som har løyver iKlage i Bergen<strong>Norges</strong>taxi ble slått av BergenTaxi i kampen om å fåkjøre helsepasienter i Bergen.Nå mener <strong>Norges</strong>taxiat Helse Bergen brøt anbudsreglene.- Det å gå etter antall bilerer et galt kriterium. Detsier ikke noe om hvilkenkapasitet man har, sier dagligleder Jan Tennfjord i<strong>Norges</strong>taxi Bergen til BT.<strong>Norges</strong>taxi reagerer på atkonkurransevilkårene varuklare og dermed ikke gaer et ønske om å styrkekollektivtrafikken for å reduseremiljøproblemene frabiltrafikken. - Selv om drosjeneer en viktig del av detoffentlige transporttilbudet,vil ikke fritak for bompengebetalingfor drosjer bidratil å redusere miljøproblemenefra biltrafikken, skriverArnstad.I takstretningslinjene somligger til grunn for bompengeavgiftene,er det presisertat fritaket kun gjelder rutegåendekollektivtransport,og at det ikke skal gis fritakfor drosjer, reiseselskap,turbusser eller lignende.Akershus og Østfold. Detnye styret arbeider for åkomme à jour økonomisk.- Vi har redusert kostnader,men er ikke i mål og erdessverre fortsatt litt bakmed utbetaling av drosjeeierneskredittomsetning.Men vi jobber med saken,sier Strøm Enersen. Taxi 3mistet nylig kontraktskjøringi Østfold og har derforogså mistet en del løyvehavereder.dem den informasjon somde mener burde vært gittfra Helse Bergen sin side.I konkurransen ble leveringssikkerhetog kapasitetvektet med 30 prosent,noe som gjorde at BergenTaxi vant. ØkonomidirektørEivind Hansen i Helse Bergenmener de står på tryggrettslig grunn etter den sisteanbudstildelingen.Oslo Taxi scorer høyt hosNorsk Kundebarometers(NKB) ranking av hvilkebedrifter som høster størsttilfredshet og lojalitet hossine kunder.På målingen av lojalitetkommer drosjeselskapet påen 43.plass – av totalt 186selskaper - med ratingen84,2. Det er i særklassehøyeste rangerte drosjeselskap,og foran kjentemerkeselskaper som blantSAS, Mercedes-Benz, BMW,Audi, Telenor, VG, One Callog Color Line.På tilfredshet scorer OsloTaxi 72,2, noe som betyr enOslo Taxi scorer godt på kundebarometeret85.plass. Også her liggerselskapet best an av samtligedrosjeselskap, medBergen Taxi som nærmesteutfordrer. Andre velkjentetransportselskap, som Nettbuss,Oslotrikken, og NSBkommer også etter OsloTaxi på rankingen.Norsk Kundebarometer eret forskningsprogram somgjennomføres ved HandelshøyskolenBI. NKB fokusererpå relasjoner mellomkunder og leverandører.Dagbladet kom dårligst utpå den siste rankingen.11 millionertil bedre TT-transportSamferdselsdepartementethar bevilget drøyt 11 millionerkroner til forsøk medforbedret TT-transport iØstfold, Nord-Trøndelag ogMøre og Romsdal.De statlige midlene skalkomme i tillegg til fylkeskommunenesegne midlertil TT-ordningen Østfold får3,2 mill til et prosjekt somgjelder alle TT-brukerne iFredrikstad og Sarpsborg.I Nord-Trøndelag er firemill avsatt til et forsøk forblinde/svaksynte og rullestolbrukeremed behov forspesialbil i Steinkjer, Verdal,Frosta, Verran og Snåsa.Disse kommunene har etablertet fleksibelt systemmed samordning mellomTT-transport og bestillingstransport,og har redusertbehovet for TT-transportgenerelt.Møre og Romsdal skalbruke nær fire mill til et prøveprosjektmed drosjetransportfor rullestolbrukereog blinde/sterkt svaksyntei kommunene Averøy, Kristiansund,Molde, Rauma,Surnadal Vestnes, Volda,Ørsta og Ålesund. Fylkenedeltar i et treårig prosjekt,som avsluttes i april 2014.Positivt indre liv girgodt omdømme”Hvis du tar vare på innsiden, vil innsiden ta vare på utsiden”, sa amerikanskeHarold Burson (92). Sitatet ble brukt av Gro Elin Hansen overfortoppene i taxi-Norge på Forum for taxisentralers årlige bransjetreff,det tredje i rekken.Hansen er leder forintern- og digitalkommunikasjoni HydroAluminium, med 23.000ansatte i 40 land. Hun sa atmange virksomheter undervurdererinterninformasjon,med store følger for båderesultat og omdømme.- Informerte ansatte er merarbeidsomme, mer lojale ogbidrar til bedre resultater.Motsatt vil ansatte som ikkevet hva som foregår og somikke har ventiler for å luftespørsmål eller misnøye internt,snakke negativt utad.Hun ga konkrete råd og visteblant annet til sin tidligerejobb i SAS, der et planmessigarbeid ga intern stolthetog engasjement med storeffekt også utad.FT-leder Jan Valeur sa atforumet bevisst valgte åfokusere på ”indremedisin”denne gangen, etter to årmed politisk fokus. Han orienterteom aktiviteten i forumet,og kunne med hjelp avJon-Kristian Hovland presentereden nye priskalkulatorenfor taxiturer i Norge.Empati og tillitDirektør Lars Hjelmengsnakket om næringensomdømme, rollen i kollektivtrafikken,diskusjonen omhvilket reguleringsregime viender opp med, medlemsavtalerog andre aktuelle sakerfor forbundet. Den juridiskekapasiteten er styrket ogdet samme er fylkeslagenesrolle.Professor emeritus, ØyvindDahl var oppvokstmed misjonærforeldre påMadagaskar og er ekspertpå tverrkulturell kommunikasjon.Han viste mangeeksempler på hvordan kommunikasjonkan skjære seghvis en ikke er bevisst ulikeerfaringer, språk og koder.– Kulturer er abstrakte ogsnakker ikke sammen. Menneskerer konkrete og gjørdet. Det handler om å forståhvordan den andre tenker,og ikke forutsette at man harsamme forståelsesramme.Det viktigste er å finne detfellesmenneskelige, ha empatiog vise tillit, sa Dahlblant annet.Lære av RosenborgDen tredje til å snakke ominternkultur var tidligerefotballspiller Mini Jacobsen,som kunne fortelle at hansførste jobb var å kjøre reservedrosje<strong>nr</strong> 48 for TrondSolås i Bodø Taxi i et halvtårs tid i 1983.Han syntes først det var rartat idrettsfolk som kunnehoppe langt eller gå venstresvingerpå en skøytebanekunne holde foredrag fornæringslivet – helt til hanvar med Nils A Eggen på etslikt møte. – Da skjønte jegsammenhengen mellom detvi drev med i Rosenborg ogdet andre organisasjoner ognæringer gjør.Jacobsen fortalte om kulturensom ga slik suksess iRosenborg, og understreketrendyrkingen av denenkeltes spisskompetanse,lagspillet på alle plan, og atman ikke er dyktig hvis manikke bruker sin egen dyktighettil å gjøre andre dyktige.- Den viktigste forutsetningfor suksess er å unne andresuksess. Å vise entusiasme,smile og være høflig er heltgrunnleggende, ifølge Mini,som smittet alle de tilstedeværendemed sin egenentusiasme.Bransjetreffet ble avsluttetmed en debatt ledet avAtle Hagtun. Blant temaenevar utfordringene med omdømmeti en næring somer fragmentert – og ikke larseg styre som en enhetligbedrift. De flerkulturelleinnslagene i drosjenæringengir utfordringer, menogså positive muligheter.Hvem skaper omdømmet?Er ett negativt VG-oppslag”Sannheten” om drosjene –mens lokalavisers omtale av”Georg fra Moss” og andregode representanter ikke erdet?Deltakerne har gitt godetilbakemeldinger på konferansen.Godt omdømmebygges innenfra var hovedbudskapet.


18 < <strong>TAXI</strong> 4-2013<strong>TAXI</strong> 4-2013 > 19NT prøvekjører:Mercedes-Benz B-klasseNT har prøvekjørt bilen som i fjor var den fjerde mestsolgte taximodellen. Vi fikk låne Erik Arnesensservicebil, som lånes ut til løyvehavere i Oslo Taxidersom deres egen bil er til service. Bilen er derforutstyrt som en typisk drosjemodell, med dieselmotorog automatgir.B-klassen egner seg best som bydrosje, mener NTs medarbeidere Jon-Kristian Hovland og Kristian Bjør<strong>nr</strong>ud.B180 CDI har en dieselmotorpå 109 hk, somvirker til å passe bilengodt. Vi savner egentligikke mer krefter, og effektensynes å være ganske jevntfordelt over registeret. Dobbeltclutchgirkassen7G-DCTgirer mykt og behagelig, oglar motoren jobbe på laveturtall. ECO start-stoppfunksjonenstanser motoreni lyskryss og sørger for reduserteutslipp.Plass og komfortFørerplassen er ryddig ogoversiktlig, og setene girgod støtte i korsryggen. Ibaksetet er det god plasstil to voksne, men vi villenok ikke plassert tre voksnemannfolk der. Baksetene erforholdsvis korte, noe somgir litt liten støtte underbeina, men det er overraskendegod avstand til framsetene.Det er forholdsvisgod plass også i bagasjerommet,men vi mener B-klasse egner seg best somen bydrosje.B-klasse kan bestilles somdrosjeutgave ferdig frafabrikk. Da er den ekstra forsterket,noe vi antar testbilenogså er. Det gjør at bilenoppleves som litt stivereenn normalt, men samtidigtåler den mer juling. Inne ikupeen er det lavt støynivå,og bilen er fin å håndtere ibytrafikken.Økonomi og forbrukMan får en Mercedes til relativtlav pris med B-klasse.Hvis man ikke trenger likemye plass som i E-klasse,er dette en bil man bør vurdere.B180 CDI med automatgirkoster fra 278 000 krFaktaMercedes‐BenzB180 CDIMotor1,8 liter dieselHk109 hkMaks dreiemoment 250 NmGir7G‐DCT, automatDrivhjulForhjulsdrift0‐100 km/t 10,7 sekToppfart190 km/tForbruk blandet 0,44 l/milCO2‐utslipp 113 g/kmEgenvekt1430 kgBagasjeromsvolum 488 litereks mva. Ekstrautstyrslistener ganske omfattende, såher er det fort gjort å svi avnoen tusenlapper til.Fabrikken oppgir drivstofforbrukved landeveiskjøringtil rundt 0,4 l/mil ogrundt 0,5 l/mil ved bykjøring.Ved NTs prøvekjøringi Oslo-trafikken oppnåddevi et forbruk på 0,6 l/mil.Testrunden var i tett trafikk,med mange start ogstopp. Vi antar det er muligå oppnå lavere forbrukstallved bykjøring for dennebilen under andre forhold.Andres erfaringerVi Menn Bil trekker i sintest fram kjøreegenskaper,motor, komfort og sikkerhetsom spesielt sterke siderved B-klasse. DinSideredaksjonenfremhevergod plass, kvalitetsfølelse,komfort og en imponerendemotor i sin test. De bemerker,som NT også observerte,at lengre personer vilkunne savne lårstøtte i baksetet.VG gir bilen full scorei sin test, og roser bilenskjøreegenskaper og plass.Trøndertaxier miljøfyrtårnHele Trøndertaxi er nå miljøfyrtårn,skriver adm dirHege Dahle i sentralensinternavis. – Med det viservi at vi tar miljøet på alvor.Vi bryr oss om MiljøbyenTrondheim, og vi ønsker athele vår region skal visesfrem på en optimal måte.Sentralen har fokus påhelse, miljø og sikkerhet ialt den gjør, støtter eieresengasjement for eltaxi oghar en samkjøringsgrad iskoleskyss og flyplasskjøringsom ligger på topp ilandet, skriver Dahle.Drosjefolki ny skattesakTi drosjeeiere som tidligereer dømt i skattesaken iOslo, er innblandet i en nysak, der en kvinne på Romerikeer tatt for svindelmed 2.100 skatteyteresselvangivelser.I tillegg er 72 drosjesjåførerinvolvert, og flere av demkan også være gjengangere,sier leder for Skattekrimenheteni Skatt øst,Jan-Egil Kristiansen.Kvinnens virksomhet blestoppet etter en razzia 1.februar. Dermed har hunTroms Taxi ankerTroms Taxi anker dommenfra Nord-Troms tingrett, derselskapet ble dømt til å tilbakebetaleUniversitetssykehusetNord-Norge (UNN)et millionbeløp.Drosjens tilstedeværelse imiljøet reduserer bruken avprivatbil, framhever Dahle. -På tross av det blir drosjenebelastet med bompenger,mens den største konkurrenten,busselskapene,slipper selv om de i en deltilfeller kjører med sammetype transportmiddel.13 eiere med 38 biler (inkludertreserve) er blitt med iTrøndertaxi fra 16. april i år,fra stedene Meldal, Orkdal,Skaun og Roan. SentraleneHoltålen og Røros har gåttover til Sør-Trøndelag Taxi.ikke sørget for fradrag forklientene i 2012, men 600 avhennes klienter skal ha førtopp de samme fradragenepå egen hånd.- På kvinnens kundelistefant vi 13 drosjeeiere somble tatt for skattejuks sist.Ti av disse ble også dømt.Vi har også funnet 72 drosjesjåførersom kan væregjengangere. Dette er joegentlig helt vilt, og detteblir behandlet for seg, sierKristiansen tilAftenposten.no.Troms Taxi ble dømt til åbetale drøyt 1, 3 millionerkroner, pluss saksomkostningerpå 326.000 kroner.UNN stevnet selskapet forretten fordi de mente at engjennomgang av tidligerefakturaer avdekket at MålselvTaxi hadde overfakturertpasienttransport til og fraUnn.Nord-Troms tingrett gaUnn medhold i sin påstand.Troms Taxi mente på sinside at Unn selv haddemedvirket til overfaktureringenved manglende kontrollav fakturaene og at kravetvar foreldet. Dette var rettenikke enig i, men det vilTroms Taxi prøve for en nyrett.(Folkebladet.no)


20 < <strong>TAXI</strong> 4-2013En god måte å trygge dine nærmesteEn livsforsikring gir en økonomisk trygghet for de som sitter igjen etter dødsfallKollektiv gruppelivsforsikring formedlemmer av <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong><strong>TAXI</strong> 4-2013 > 21Vi sender over hele landet!Vi har stor utvalg i uniformsklær og -effekter for taxisjåfører– både dame og herre. Kjører du forbi, er du velkommen tilbesøk i butikken vår på Forus i Stavanger.Vi leverer over hele landet – bestill på vww.taxibutikken.noVi lover topp service!Hvem kan tegne forsikringenForsikringen kan tegnes av medlemmer i <strong>Norges</strong><strong>Taxiforbund</strong> under 70 år uten krav til helsevurdering,men krav til 100 % arbeidsdyktighet vedinnmelding i avtalen.Hva omfatter forsikringenEngangsutbetaling ved død er 5G• Forsikringen utbetales som et engangsbeløp tiletterlatte dersom medlemmet dør som følgeav sykdom eller ulykke.• Beløpet reduseres med 0,5G hvert år fra fylte61 - 67 år.• Etter 67 år foretas ingen reduksjon i beløpet.1G = 82 122 kr, men blir regulert årlig i henhold til folketrygdensgrunnbeløp.Barnetillegg 1GDet utbetales ett barnetillegg på 1G perbarn under 20 år, dersom medlemmet dørEktefelle/samboerforsikring 5GForsikringen utbetales til medlemmet dersomektefelle/samboer dørPremieForsikringenspremie blir fastsatt hvert år iforbindelse med hovedforfall 01.05.Utbetalingved dødsfallForsikringen gjelderhele døgnet i hele verden.Forsikringssummen utbetales som etengangsbeløp. Utbetaling fra dødsfallforsikringhar kreditorvern. Beløpet inngår ikke i dødsboet.UtmeldingHvis medlemsskapet opphører, meldesmedlemmet ut av gruppelivsordningen på utmeldingstidspunktetfra <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>.Det utmeldte medlemmet vil motta tilbud fraVardia Forsikring om videreføring av forsikringsdekningenepå individuell basis, såkalt fortsettelsesforsikring.Fritatt skattAlle utbetalinger er fritatt for inntektsskatt.Dersom andre enn ektefelle/samboer mottarerstatningssummen, vil utbetalingen inngå iberegningsgrunnlaget for arveavgift.Forsikringspremiener ikke fradragsberettigetiregnskapet.Besøk: Gamle Forusvei 43, 4033 StavangerPost: Postboks 71, 4064 StavangerTlf. 51 58 80 30 - Faks 51 58 80 31taxibutikken@lyse.netwww.taxibutikken.no• Jakker• Vester• Gensere• BukserOriginalbygget Mercedes-Benz Sprinter Transfer 45.Garanti 4 år/400 000 km.Garantien gjelder hele bussen, ikke bare drivlinjenog gjelder kun orginalbygget Sprinter minibuss.• Caps• Slips• Skjerf• SkjorterPrisen påvirkes av forhold mellom alderogkjønnsammensetning og utviklingeni folketrygdens grunnbeløp.Send oss en smsså kontakter vi degfor en gjennomgangav dine forsikringerSprinter er bilen som gir deg trygghet.Trygghet for at du har nok plass, toppkomfort og overlegen driftssikkerhet.Trygghet for at du med ekstrautstyr ogseteløsninger kan tilpasse bilen slikat den passer nøyaktig ditt behov.Motoralternativene er siste generasjonsCDI-dieselmotorer fra 129 til 190 hk.Du kan velge mellom 6-trinns manuellgirkasse eller 5 eller 7-trinns automatgirkassesom gir optimal kraft og driftsøkonomi.Sprinter leveres også med4-hjulsdriftsystem - en trygghet for atdu alltid vil ligge foran.www.mercedes-benz.no<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>Telefon: 23 21 04 00E-post: post@nortaxi.noVardia ForsikringTelefon: 08415E-post: taxi@vardia.noSprinter, gj.snitt forbruk 0,82-0,87 l/mil, CO2 217-230g/km. Importør Bertel O. Steen AS.


22 < <strong>TAXI</strong> 4-2013Dialog gir resultater<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>har vært i møte medadministrasjonen iSamferdselsdepartementet.Et godt og fruktbart møte.Selv om ikke vi var enig omalt, fikk vi diskutert og luftetdiverse problemer. Det varenighet om å følge opp medet arbeidsmøte senere.Den 26. juni er <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>invitert til møtemed samferdselsministerMarit Arnstad der ogsåForbrukerrådet deltar. Vier glad for å bli invitertsammen med dem, ogser fram til en felles gjennomgangav næringensutfordringer. Møtet gir ossen god anledning til å påvisehva vi er uenig i og hvasom er bra i deres taxirapport,og de konklusjonenevi mener er feil. Ikke minstfremme løsninger som taxinæringenkan leve med ifremtiden.Så får valget i høst vise omdet er Arnstad eller andresom skal vurdere næringensrammebetingelser.Hvis det blir et skifte, vil nokflere forslag bli kastet opp ilufta, men den debatten harvi ingen grunn til å frykte.Tvert imot viser det seg atde som fremmer diverseløsningene for vår næring,blir enig med oss i våreforslag når de setter seg inni sakene og får forklart hvordannæringen fungerer.Det viser også kontaktenmed de politiske partiene.Med få unntak har de møttoss til dialog, og tatt hensyntil våre innspill. Det viserprogramformuleringene,som i sum er vesentligbedre enn i inneværendestortingsperiode. Fortsattslipper folk unna med deutroligste utsagn. Men detendrer seg, sakte men sikkert.Det er jo ikke slik at vi baretaler for vår egen sykemor. Det er taxiforbundetsom står hardest på for åfremme samfunnsinteressensom yrkestransportlovenbygger på. Mange avvåre medlemmer kan noktenke seg å slippe ulønnsommenattevakter, hvisdet er slik at politikerne ikkeverdsetter samfunnskontraktenog løper fra sin delav den.Det store flertallet ser ut tilå forstå sammenhengen,selv om vi kunne håpe påtydeligere tale fra flere avpartiene. Også politikernei Rogaland besinnet seg idenne omgang, og vil senærmere på løyvepolitikkeni kontakt med næringen.Med systematisk arbeidog gode argumenter når vifram. Selv om vi synes dettar lovlig lang tid mangeganger.Løyvekurs - TaxiUTVIKLET I SAMARBEID MED NORGES <strong>TAXI</strong>FORBUNDBli din egen sjef – ta løyvekurspå nett, og søk eget løyve.Vi har også tilbud om klasseundervisning.STARTI DAG!Les mer på nki.noeller ring 08999Knuts hjørneStyreleder Knut ThomassenStortingspolitikere fra regjeringskoalisjonenhar bedtom et snarlig møte mednæringen om hva som skjeri anbudspolitikken rundt ilandet, noe vi synes er bra.Noe må gjøres før taxi blirborte i distriktene.Ønsker alle en riktig godsommer.AkershusStrandenæs, Arne 20.07. 80C1043R Bråthen, Rolf 24.07. 70Nilsen, Arild Edgar 01.07. 65C3112R Hageberg, Finn 03.08. 65C1083R Shahid, Riaz 02.08. 60C2199R Wiik, John Edin 24.08. 60Aust-AgderI215 Lund, Anton Andreas 25.07. 65I90 Gribbestad, Arnfinn 16.08. 50BergenMolvik, Arne 19.07. 70R633 Mehl, Målfrid 04.07. 60R446 Thomsen, Trond 17.07. 50Ommedal, Kollbjørn R. 04.08. 75R614 Eriksen, Pia 29.08. 65R534 Svane, Egil 30.08. 65R577 Hjartøy, Bjarte Wilhelm 25.08. 50BuskerudF127 Moen, Svein 10.07. 50F354 Heggestad, Arne Harald 27.08. 65F873 Torp, Widar 24.08. 60FinnmarkY169 Paulsen, Jon Erik 30.07. 60Y32 Salmila, Trude 09.07. 60Y109 Wagelid, Thor-Arne 12.08. 65Y23 Pedersen, Kenneth 12.08. 50HedmarkD219 Tollan, Ellen Anne 23.07. 60D229 Krokengen, Mona 27.07. 50HordalandR291 Aadland, Hans Kristian 29.08. 65Infomøte om skattSkatteetaten, Akershus fylkeskommuneog <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>inviterer sammentil informasjonsmøte forløyvehavere i Akershus den12. juni.På programmet står informasjonom håndtering avSkogli i SverigeDet svenske <strong>Taxiforbund</strong>ethadde regionkonferanse iFalkenberg 17. og 18. mai.Bent Skogli fra <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>avd Østfold var tilstede som gjest.- Selv om norske og svenskedrosjer på mange måterMøre og RomsdalT419 Tornes, Svein-Bjørn 23.08. 60T260 Orseth, Reidar Bjørn 18.08. 50NordlandW211 Paulsen, Arne 13.07. 50W175 Taraldsen, Asbjørn 10.08. 60Nord-TrøndelagV406 Ringen, Einar 29.07. 65V330 Kristiansen, Kjell 30.07. 60V430 Kinderås, Snorre 21.08. 65V421 Lægran, Pål 14.08. 65OsloØverli, Hartvig J. 11.07. 85A324 Hamborg, Wenche 29.07. 70A1137 Storrød, Knut 31.07. 65A107 Bønke, Torbjørn 06.07. 60A10 Opakersund, Frank 15.07. 60A934 Mohammed, Taj 21.07. 60A1031 Lyseng, Werner 02.07. 60Ghanzanfar, Ali 01.07. 60A464 Bota, Jamil A. 01.07. 60A493 Ilyas, Mohammad 14.07. 50Gulliksen, Leif 23.08. 75A59 Spenningsby, Britt 13.08. 70A270 Syrrist, Espen 22.08. 65Jarmot, Arild 23.08. 65A1122 Søgnen, Øyvind 14.08. 60A629 Shahid, Mahmood 05.08. 50RogalandL894 Abrahamsen, Arild 04.07. 65L844 Svendsen, Sopa 20.07. 50L728 Hommersand, Halvard 10.08. 60L2521 Myhre, Per 17.08. 50kontanter, tips og kvitteringer.Hvordan man skal sikreseg alle fradrag man harrett til, og hvordan man skalskille mellom privatøkonomiog drosjeøkonomi. Itillegg er det orientering omaktuelle saker fra løyvemyndighetenog forbundet.lever i ”to forskjellige verdener”har vi likevel mangefelles problemstillinger, sierSkogli. Det var blant annetbesøk av det svenske skatteverket,som tok opp problemetmed unndragningav skatt på taxikjøring.<strong>TAXI</strong> 4-2013 > 23Vi gratulererSogn og FjordaneS385 Blaalid, Bjørn 24.07. 60S149 Osland, Bjarne 11.07. 50Sør-TrøndelagU135 Aune, Solfrid 11.08. 50TelemarkOlsen, Sverre 01.08. 70H88 Grønnerød, Inger Wenche 26.08. 60TromsX29 Jørgensen, Finn Sveinulf 07.07. 65X43 Laukslett, Kyrre Mikal 15.07. 65X283 Nygård, Magne 11.07. 60X72 Karlsen, Vera 28.07. 60X50 Johansen, Frank H. 26.07. 60Vest-AgderK35 Selvaag, Unni 17.07. 50K6 Gumpen, Ragna 09.08. 50VestfoldZ415 Moe, Kåre Bent 21.07. 65Z227 Wessel, Ivar 08.07. 60ØstfoldB213 Ressler, Bjørn Wolfgang 31.07. 60B237 Sørli, Jan Tore 19.07. 50FylkessekretærSteinar Nilsen i NT avd Møre ogRomsdal, fylte 70 år den 8. mai. Haner også daglig leder i Nordvest TaxiAS, og har tidligere vært leder forHumanetisk Forbund og president iEuropean Humanist Federation.Vi gratulerer.Samarbeid om diabetes<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong> ogDiabetesforbundet startersamarbeid om å sette søkelysetpå diabetes type 2,som har blitt en av vår tidsstørste folkesykdommer.Årlig får 12 000 mennesker iNorge diabetes, halvpartenvet ikke om det. De storemørketallene er en av grunnenetil at startskuddet forsamarbeidet går i midten avaugust, samtidig med Diabetesforbundetskampanjeom senkomplikasjoner. Forbundenevil ha noen fellesaktiviteter i uke 34. I tilleggbesøker Diabetesforbundetårsmøtet i Lofoten.- Diabetesforbundet setterstor pris på samarbeidet, ogsynes <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>tar samfunnsansvar ved åsette fokus på folkehelsen,skriver forbundet i sitt medlemsblad,og varsler mer informasjonom samarbeideti neste nummer.


24 < <strong>TAXI</strong> 4-2013<strong>TAXI</strong> 4-2013 > 25ForbundsnyttTre nye fylkesledereAlle fylkeslag har holdt sine årsmøter, tre nye fylkesledereer valgt: Øystein Skoglund i Oppland, SveinHarry Martinsen i Troms og Frode Sørensen i Vest-Agder.Her er rapport fra årsmøtenesom ikke ble omtalt iforrige <strong>TAXI</strong>:Nordland:NT avdeling Nordland holdtårsmøte i Narvik 19. og 20.april. Harald Flegstad bleutnevnt til æresmedlem.Årsberetningen forteller omstor aktivitet. Fylkesforeningenser med uro på stadigfrafall av løyvehavere. 70-80distriktsløyver er forsvunnetde siste 10 årene uten atnye vil overta. Styrets oppfatninger at Helse Nordsomlegging av pasientkjøringener en stor del avårsaken. Det er god dialogmed helseforetaket, menspenning for ny tildeling.Det er også god dialog medsamferdselsavdelingen i fylkeskommunen,der SteinarSæterdal har overtatt somsjef etter Åshild Pettersen.Bjørn Ekrem fra DestinasjonNarvik presenterte byensom reiselivsdestinasjon.If forsikring redegjorde forNTI-avtalen. Skadeprosent iNordland for 2012 var 51,5%, noe som var en betydelignedgang fra de to foregåendeår.Juridisk rådgiver ved Nordlandfylkeskommune, MartinGrønnslett, presentertehvilke saker som var prioritertved samferdselsavdelingeni 2012. De hadde i løpetav året en gjennomgangav løyver i forhold til hovederverv,og noen løyver erinndratt som følge av dette.Han forklarte at regelverketer noe upresist, men somhovedregel kan man ikke hamer enn 50 prosent stillingFra årsmøtet i Nordland: Fra venstre Knut Thomassen, Erik Daasvatnog Trond Liland (begge med 30 års hederstegn), Jonny Sandmo, IngeLysfjord, Leif Fjelde og leder Jon R. Nilsenutenom drosjekjøringen.Nytt drosjereglement bleinnført. Løyvestatus er atdet er litt flere løyver besatti fylket enn året før, somfølge av at drosjene har fåttpasienttransporten tilbake.Det ble redegjort for hvorforNFK hadde avslått søknadom høyere TT-takst for rullestoler.Dette er imidlertidpåklaget og skal opp til nybehandling. Til slutt ble anbudetfor pasienttransportkommentert. Konkurransener for de fleste steder avlystpå grunn av for høy priseller manglende konkurranse.Fylkeskommunenkan tenke seg å bidra medå få helseforetakene til åforstå prisingen på taxitjenester.Leder i <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>,Knut Thomassen, redegjordefor det politiske arbeideti forbundet sentralt.Telenor var representert vedTorbjørn Håkansson.Styreleder Jon R. Nilsen ognestleder Lars Lundquist blebegge gjenvalgt. Ny i styretble Jan Myking, Bodø,mens styremedlemmeneKurt Nystad, Rita Fjeldavli,Trond Liland, Egon Svarttjønnengikke var på valg.30 års hederstegn er tildeltKurt Vian, Trond SverreLiland, Bjørn O. Flengstad,erik Daavatn og ArneMagnus Nilsen. 15 års hederstegner tildelt Roy-OveOlsen, Berit johnsen, ThonSture Neverdal, Per MortenHågensen, Geir Bjarne Hansenog Tomas Hast.Jonny Sandmo ble tildeltmedlemskap i ”Den Storeog Ærverdige Rallarklubbenav malmbyen Narvik”. Medlemmeneønsket på denmåten å takke Jonny forhans innsats for næringen.Han har vært styremedlemi Nordland Taxi AS, varamedlemi Nt.avd. Nordlandog styreleder i Bodø Taxi imange år.Oslo:Årsmøtene i NT avd OsloTaxi og NT avd Oslo gikkudramatisk for seg henholdsvis19. mars og 17.april. Glenn Tuxen fortsettersom leder for begge, AliRafaqat som nestleder.Også de øvrige som var påvalg i styrene ble gjenvalgt.Ved årsskiftet hadde avdelingeni Oslo Taxi 872 aktiveog 152 passive medlemmer,mens Oslo-avdelingen itillegg har 52 aktive medlemmerfra <strong>Norges</strong>taxi, 28fra Christiania taxi, 10 fraBytaxi, seks fra Taxi 2 ogfem fra City Taxi.Arbeidet med ny drosjeforskrifti Oslo har opptattfylkesforeningen mye i åretsom gikk. Styret beklageri årsmeldingen at det ikkeblir like regler for Oslo ogAkershus. Operative løyveri Oslo influeres av løyvepolitikkeni Akershus, sidenmange kjører i Oslo. Fokusmot farene for sosial dumpingved overkapasitet er etav de prioriterte punktene iarbeidet framover.NT avdeling Oslo Taxi harvurdert å søke status somfylkesavdeling, men harfunnet at det er bedre å haen felles forening med medlemmerfra alle sentraler. Iårsmeldingen berømmesTore Løkkeberg for sitt godearbeid for sjåførklubben ognæringen generelt, og Pergraff for godt arbeid med åskaffe sponsorinntekter. Etforslag om å kreve frammøtesenest en time etterårsmøtets åpning for åkunne stemme, falt med 42mot 41 stemmer.Foruten leder og nestlederer Zulfiqar Ahmed Gondalstyremedlem i beggeavdelingene. Jens ChrMyhre og Mary Hassel ervaramedlemmer i Oslo Taxiavdelingen.I fylkeslaget erAnne Karlsen Hove, OsloTaxi, og Kåre Sten, Bytaxi,styremedlemmer, mensJens Chr Myhre, Oslo Taxi,og Waqas Aslam fra Taxi 2er varamedlemmer. Fylkslagetvalgte 36 utsendinger tilNTs landsmøte i Svolvær.Nord-Trøndelag:Nesten 50 medlemmerdeltok på årsmøtet i Nord-Trøndelag i Namsos 20.april. Dagen før var det generalforsamlingi Taxi Midt-Norge AS.Ordføreren ønsket velkommen,og i fagdelen førårsmøtet var det innslagfra blant andre Aktimed ogsamferdselsavdelingen ifylket. Rafiq Dutt orientertefra forbundet sentralt og varmøteleder.Roger Kjønstad ble gjenvalgtsom leder og FinnÅge Forås som nestleder.Unni Steig, Trond Sjeflo ogTore Nordfjellmark var ikkepå valg i styret. Det er 120medlemmer i foreningen,fire færre enn i 2011, pågrunn av at ledige løyverikke blir besatt. Kontigentenble vedtatt redusert med kr100 pr mnd.30-års hederstegn er tildeltPer Stavrum og Arne ErikSteig, mens 15-års hederstegngikk til Hildur DraghiJuliussen, Finn Åge Foråsog Leif Skåle.Troms:Fylkesforeningen i Tromsholdt årsmøtet i Harstad 13.april. Svein Harry Martinsenble valgt til ny leder med 16stemmer, mens 10 ble avgittfor Inge Jakobsen.Nestleder Arve Halvorse<strong>nr</strong>epresenterte forbundsledelsen,var møteleder ogorienterte om de politiskesakene og medlemsfordelene.Fire avdøde medlemmerble minnet. Tretaksameterleverandører varrepresentert: Halda, Cencomog TDS.Svein Helstrøm, Harstad,ble utnevnt som æresmedlemi fylkeslaget. Hederstegnfor 30 år ble gittOddleif Hansen og ToreKarlsen, mens Randi Paulsen,Rayner Ervik, RogerHolmeslet, Geir Nyland,Bjørn Johannessen, VidarLind og Harald Eilertsenfikk hederstegnet for 15 årsmedlemskap i forbundet.Årsmøtet valgte Hugo Jensenog Hans B Kristensensom styremedlemmer. LarsSkog og Inge Jakobsen fortsetteri styret.Finnmark:NT avd Finnmark holdtårsmøte i Alta den 2. mars.Tre avdøde medlemmerble minnet i starten. 22medlemmer deltok. KnutThomassen representerteforbundsledelsen.Ellers deltok representanterfra samferdselskontoreti Finnmark, fra Cencom,Halda og Telenor, forutenansatte fra tre av sentraleneog Finnmark Taxi AS.Torbjørn Hallan ver møtetsdirigent. Jon-Erik Paulsen,Y 169, Hammerfest, bleutnevnt til årets sjåfør. Engodt likt person blant kunderog kolleger, som tar sittyrke på alvor, het det blantannet i begrunnelsen. Paulsenhar vært drosjeeier i30 år og sjåfør i til sammen39 år.Hederstegn ble tildelt TrudeSalmila for 15 års medlemskapog Thor Arne Wagelidfor 30 år. I styret fortsetterArvid Haddal som leder ogBjørn Dahl som nestleder.Styremedlemmer for øvriger Svein Kåsereff, Geir Andersen,Bjørn-Eirik Mikkola,Lena Sørnes og Odd Harjo.Telemark:NT avd Telemark hold sittårsmøte 13.april i Porsgrunn.Æresmedlem HalvorHerre ble spesielt ønsketvelkommen. Avdøde medlemmerble minnet med ettminutts stillhet.Før selve årsmøtet orienterteKnut Broby fra Pasientreiserom samarbeidet omsyketransporten. Elin BuschReitan holdt innlegg omAktimed og deres tilbud. Telenorvar også representert.44 medlemmer deltok.Øystein Trevland fra sentralstyretvar dirigent. Hederstegn30 år ble tildeltBjørn Grasmyr, Trond Børresenog Olav Kleppe. 15års-tegnet ble tildelt TomJoar Halvorskås, Jan Sørensen,Ole Halvor Pedersen,Åse Britt Hamre og Per A.Aasmundstad.Sistnevnte ble gjenvalgt forto nye år som fylkesleder.For to år ble også Olav Listul,Trond Sørensen, Jan TAasen, Halvor Vrålstad ogMagne Norskog valgt.Oppland:NT avdeling Oppland holdtsitt årsmøte 26.-28. aprilmed 30 medlemmer tilstede, på Kielbåten ColorMagic.Taxi Oppland holdt samtidigsin generalforsamling.Med ledsagere, sjåfører ogansatte i Taxi Oppland vardet i alt 79 personer med påturen. Telenor, Vardia, Auto-Cato, Falck og TDS var medfra leverandørsiden. PetterKarlsen fra Taxiskolenholdt også innlegg underfagdelen, blant annet omkontanthåndtering, tips ogarbeidsgiverspørsmål.Simen Sterud fra Hovvalgte å gå av som leder,men fortsetter i fylkesstyretsom kasserer. Øystein Skoglundfra Gjøvik ble valgtsom ny leder etter å ha værtnestleder i tre år. HaraldØstheim fra Brandbu ble nynestleder. De øvrige i styreter Halgeir Skrindsrud fraFagernes, Tron Ivar Wangenfra Ringebu og Jan ToreMathisen fra Lillehammer,som erstatter Morten Havnfra Otta som valgte å trekkeseg.Øystein Skoglund er ny leder iNT avd OpplandDeltakerne var fornøyd medårsmøtestedet, og valgte atdet også neste år skal holdespå Kielferga i april.Akershus:Akershus holdt årsmøte15. april på Helsfyr hotell iOslo, med 18 deltakere ogKnut Thomassen som møteleder.I årsmeldingen bemerkes atdialogen med løyvemyndigheteni Akershus er bedreenn tidligere, med fastekontaktmøter. Det historiskefelles medlemsmøtetmed Oslo i januar 2013 erogså omtalt. Det samlet 73medlemmer og inspirerertil gjentagelse. Det er vedårsskiftet 490 medlemmer ifylkesforeningen.Etter forslag fra NedreRomrike vedtok årsmøtet enuttalelse om kollektivtrafikken,blant annet fritak forbompenger. – Som bynærsentral rammes vi sterkt avgalopperende bomavgifter,skrev sentralen og fikkårsmøtet med på å be NTsentralt legge sterkt presspå myndighetene i dennesaken.Leder Tom Tysland var ikkepå valg. Nestleder Ole EmilJohansen og styremedlemmeneErik Skjelbred ogRafiq Dutt ble gjenvalgt. AreGunnar Sagen ble nytt styremedlem.Bjørn Hovlandog Dag Bakke var ikke påvalg.Flere årsmøter på side 28


26 < <strong>TAXI</strong> 4-2013MINIBUSSER I ALLE VARIANTERFra 8 – 24 personerLengder fra 5,91 m – 7,75 mREGNSKAPS- OGFAKTURAPROGRAMFOR DROSJEEIERE OG SENTRALERDet komplette system• Regnskap• Etterbehandling• Årsoppgjør m/selvangivelseFra 3,5 - 5,5 tonn med COCKontakt oss for et godt tilbud:Universell utformingTlf. 412 56 946post@yrkesbil.as www.yrkesbil.as www.autocuby.noPris fra kr.eks MVAJærveien 530 – 4352 KLEPPETelefon: 52 98 54 10 / 916 65 916e-post: Livar@jtt.as – Hjemmeside: www.jrtaxi.noGrenseveien 97A - 0606 Oslo - Tlf. 22 82 21 00 - Telefaks 22 82 21 01Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenesterog advokatbistand til både næringsdrivende og private.Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunderbokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning.Grenseveien 97 A • Oslo • Tlf: 22 82 21 00 • Telefaks: 22 82 21 01post@aaco.no • www.aaco.no • Medlemmer av AdvokatforeningenCAN MB ASOrg.<strong>nr</strong>. 992 736 879 E-mail post@canmb.no www.canmb.no*** <strong>TAXI</strong>-IMPORT ***"Nye" E 200 cdi TAXi st.v. 2014 (facelift)E 200 cdi, TAXi, st.v. Tenorit met, 8000 kmReg. Juni-2013 ( lev. klar i sept.) 2014 mod,Aut. 7-tr, Kunstskinn m/int. b.seter, Becker naviParktronic, Xenon, Parameter, m.mOrdinær taxi: kr 359.000,- + mvaE 220 cdi, Eleg, st.v, Palladinsølv, 29000 kmAug-2012, Aut. 7-tr. Xenon, Luke, Parktronic,Becker navi,Parameter styring, CD-veksler,Speil pk. 80l tankOrdinær taxi: kr 328.000,- + mvaVi formidler også finansiering opptil 100% på 5 årDITT ØNSKE - VÅR OPPGAVETlf. 9820 1600 Tlf. 9820 1700drosjekjørte bilerav alle merker ønskes kjøpt.ARVE EGGEN7090 STØREN – Mobil: 916 71 866Fakta -og reaksjonerDet må in<strong>nr</strong>ømmes - vi harvisse vanskeligheter med åforstå enkelte medlemmers ogtillitsvalgtes reaksjoner på endel av de forhold som har sattvår næring i en - tildels - nystilling. En sak er motstandmot forandring, det er menneskelig.Man vet hva manhar...En annen sak er aksjoner motkollegaer, basert på mistankeog ikke på visshet, til skadebåde for vår egen og næringenssak.Det har skjedd endringer ivåre arbeidsbetingelser, flerevil komme, vi trekker fremnoen:FAKTA: Rikstrygdeverket erpålagt av Stortinget å reduserekostnader vedrørende syketransporten.FAKTA: Oppdragene skalsamordnes: Skysskafferkontraktmed sentralene, sompålegger visse arbeidsbyrder,er innført.FAKTA: Det arbeides medplaner om å opprette ”sykebuss-ruter”på flere steder. ILuster er bussen allerede kommet,for å bli!FAKTA: <strong>Norges</strong> RutebileierForbund (NRF) har offentliguttalt, at de går inn for en revisjonav løyveordningen og arbeiderfor at persontransportenskal omfattes av ETT løyve(<strong>TAXI</strong> 11/12-87)<strong>TAXI</strong>for 25år sidenFAKTA: Samferdselsdepartementethar varslet revisjonav lov og forskrifter i inneværendeår - og signaliserten positiv reaksjon på NRF’sforslag om ett løyve. (<strong>TAXI</strong>1-88)FAKTA: I en middels stor byhar det lokale ruteselskapettilbudt trygdekontoret å koordinere/samordneall syketransport.FAKTA: I en tilsvarendeby, ha NSB tilbudt seg detsamme.NYHETInklusiveBrosjyre med priser og anneninformasjon finner du på:www.taxiutstyr.noMed andre ord, vi står overforbåde en konkurranse-tyngdesom langt overstiger våre ressurserog forhold som vi måtilpasse oss. Hvis lovrevisjone<strong>nr</strong>esulterer i ett løyve forpersontransport, kommer vitil å oppleve virkelig konkurranse- den kan man ikke furteseg fra.Aksjoner fra enkelte grupperingersom kan resultere i etsvekket forbund, det er ingentjent med. Aksjoner splitter,splittelser gir sårbarhet - svakeområder det er lett å angripe.Vi KAN tjene på nye arbeidsbetingelser,men vi kan ogsåtape. det siste gjør vi helt sikkertnår vi ved egen innsatsspiller ballen rett i bena påvåre konkurrenter.SJÅFØRPAKKEYtterjakke, varme-genser,2 skjorter, bukse, lærbelte, slips3.800,-1360,-frakt. Eks. mva.Vær obs påto-hjulingene<strong>TAXI</strong> 4-2013 > 27Fra historien<strong>TAXI</strong>for 50år sidenDet er et sikkertvårtegn bår sykler,mopeder, scootere ogmotorsykler tas framfra vinteropplaget ogbegynner å gjøre seggjeldende i trafikkenigjen.Like sikkert er detogså at det blir ensterk stigning i ulykkesstatistikkennårdet gjelder uhell hvor2-hjulede kjøretøy erinnblandet. I apriler det i Oslo blittmeldt om 7 slike ulykker.Ett av uhellenehar medført døden, ogflere av de andre vilføre til langvarigesykehusopphold.En av de skadede eren 4-åring, som varpassasjer på en motorsykkelog satt bakpå denne. Saken erikke avgjort ennå, ogskyldspørsmålet kan enforeløpig ikke si noeom, men ett er sikkert,og det er at detsom oftest går ut overde som befinner seg påde 2-hjulede kjøretøyene.Skylden ligger gjernehos førerne av disse.Nå på vårparten er deikke så vant med kjøretøyet,de er ikkeaktsomme nok og glemmerat de ikke er aleni gata. De tar ikkehensyn til den øvrigetrafikken, men foretarhasardiøse forbikjøringerog skifte avkjørefelt uten å tahensyn til trafikkenbakfra. Det er likedansjelden å se en ”tohjuling”stille seg ikø ved et kryss. Hankjører ofte uforsiktigopp på siden avde ventende bilene,og derved kan ulykkenlett være ute idetplassen blir for litenved oppstartingenigjen. Det er forøvrigen kjent sak at uøvedekjørere heller vikerunna en hindring enn åstoppe, og følgen harlett for å være påkjørselav fotgjengereeller kollisjon.Noe mer kontroll fraforeldrenes side medsine tenåringers gjørenog laden villeabsolutt være mer ønskelig.De lar demofte kjøpe motorkjøretøyerog lar dem ogsåkjøre disse uten at depå noen måte er kvalifiserttil det.Det er forøvrig gledeligat de høyereskolene etterhvertkommer med i trafikkundervisningen.Det ersåledes mulig at undervisningenalleredefra høsten av blirobligatorisk.Taxiuniformer av ypperstekvalitet til importpriser!<strong>TAXI</strong>utstyr.no


28 < <strong>TAXI</strong> 4-2013<strong>TAXI</strong> 4-2013 > 29Møre og Romsdal:NT avdeling Møre og Romsdalholdt sitt årsmøte med39 delegater i Kristiansundden 13. april. Leder Per-Morten Bjørlykke var ikkepå valg.Et stort politikerpanel deltokpå årsmøtets fagdel, derfølgende spørsmål ble stilt:Skal løyvepolitikken styresav helseforetakene? E virkeligtaxi en del av kollektivtilbudet?Skal vi fortsatt habehovsprøving? Politikkernesom møtte var Lars Myraune(H), Åge Austrheim(Frp), Jenny Klinge (Sp)Kjell Nergaard (A), OddbjørnVatne (Sp) og OlaBetten (V). SV hadde sykdomsforfall.De svarte samletnei på det første og ja pådet andre spørsmpålet. Medunntak av Frp var det ogsåsamlet ja på det siste.Samferdselssjef Arild Fuglsethog konsulent Jan EirikSøraas orienterte om kollektivtransportog drosjesakerfra fylkeskommunen. TrondHansen fra Nordvest Taxiorienterte om anbudssituasjonenfor pasienttransport.Hanna Karlson snakket omAktimed. Simen Sterud varsentralstyrets utsending ogmøteleder under selve årsmøtet.Fylkesforeningen har 149medlemmer ved årsskiftet,herav 12 passive. Det ernedgang på seks fra forrigeår, tross innsats for å vervenye. Pasienttransporten harvært et viktig tema i åretsom gikk, og usikkerhetenom framtiden fortsetter i2013.Leder Per-Morten Bjørlykkevar ikke på valg, det var hellerikke styremedlemmeneTrond Hansen, Nils Farstadog Ed Maynor Sjølseth.Gjenvalgt ble nestlederKnut Magne Jektvik, SnorreSkogen og Inge Eidem forto nye år.Østfold:NT avdeling Østfold holdtsitt årsmøte i Taxisentralenslokaler på Rolfsøy den20. april. Bent Skogli blegjenvalgt som leder for tonye år.Øystein Trevland deltok frasentralstyret og var møteleder.Æresmedlem Tor Moltebergdeltok også. Gjestervar Lars Husvik fra fylkeskommunen,Terje Raanåsfra Taxisentralen og TomTysland fra NT avd Akershus.Telenor, CenCom ogTDS var også representert.38 medlemmer deltok.Foreningen har 172 medlemmer,en oppgang på 17fra året før. I tillegg har detvært stor utskifting blantløyvehavere. Flere medlemmerfra Taxi 3 og kollektivinnmelding fra ØTT ergrunn til økningen.Viktige fagmøter i Haldenog på Mysen trekkes fram iårsmeldingen. Til det sistebemerkes at kommuneneikke stilte: ”Antagelig våknerde først når det ikke lengerer drosje å få tak i”.Styret er fornøyd medsamarbeidet med løyvemyndigheten.Nye vedtekterfor sentraler i Østfold hargitt mulighet til å reagereroverfor drosjeeiere somikke følger spilleregleneoverfor kunder og kolleger.Fylkeslaget fikk også holdeinnlegg for medlemmene iutvalg for miljø, energi ogsamferdsels, og politikernekan mer om drosje etterdette.Taxi 3 har opptatt mye avtiden for foreningen i 2012og problemene er omtalt iårsmeldingen. Leder BentSkogli har ligget tett på forå hjelpe medlemmene i sentralen,og det er håp om atnye eiere og nytt styre vil gien bedre framtid.Hederstegn for 30 år i forbundetertildelt ÅsmundEriksen i Halden Taxi. 15-års hederstegn er tildeltGunnar Rognerudengen,Odd Werner Andersen, PerEgil Lassen, Rolf Wesse ogFreddy Jørgensen, alle Taxisentralen.Til styret ble det gjenvalgfor to år på Bent Skogli(leder), Sigbjørn Julien, TorYngve Olsen, Lars Røed ogAnni Raade Blindheim. Ny istyret ble Chris Kube i Taxi3, for ett år. Bjørn Ressler,Kjell A. Iversen, Frank Almeog Thomas Jacobsen varikke på valg.Vest-Agder:Frode Sørensen ble ny lederetter at Bente Stokkelandtrakk seg i Vest-Agder. 26medlemmer stilte på årsmøtet16. mars.Lars Olav Stien ble nyttstyremedlem, mens EndreVennesland ble gjenvalgt.Ole Martin Olsson var ikkepå valg.Frode Sørensen rykket opp somleder i Vest-Agder.Aust-Agder:NT avd Aust-Agder holdtårsmøtet på Lyngrillenpå Brokelandsheia. BenteStokkeland representertesentralstyret og orienterteom forbundets arbeid. LeifHogstad orienterte omVardias forsikringstilbud isamarbeid med forbundet.Tom Østheim fra Chemsearchpresenterte firmaetsprodukter i bil.Forbundsnytt15-årsmerket ble tildeltSvein Olav Olsen, Lillesand,Torleif Normyr og Geir Skyttemyrfra Arendal. SigneAaland, Tvedestrand, harogså gjort seg fortjent tilmerket. 20 medlemmer deltoki møtet, som ble ledet avfylkesleder Oddrun GjeruldsenHun ble gjenvalgt forto nye år. Nestleder er TerjeK. Th. Christensen og styremedlemNils Olaf Frivoll.Rogaland:Frelsesarmeen i Rogalandfikk 50.000 kroner fra NTsfylkesforening under årsmøtetpå Ryfylkes Fjordhotelli Sand den 13. april. Dagenfør ble kurset ”Stolthetentilbake” gjennomført.Sju utstillere fikk presentereseg før møtet: Cencom,Taxibutikken, ODI/NTI, TDS,Vardia, Toyota og Phonero.Direktør Lars Hjelmengledet årsmøtet, som hadde53 stemmeberettigede tilstede.En vedtektsendring omat fylkesleder ikke kan hastyreverv i egen sentral,ble vedtatt med 44 mot 9stemmer. Det ble debattom fylkesleder måtte hadrosjeløyve, etter at lederenOle He<strong>nr</strong>ik Olsen leverer innsine to. Det ble konkludertmed at vedtektene ikke begrenservalget, og Olsen blegjenvalgt med 33 stemmer,mot 20 for Arild Pettersen.Årsmøtet vedtok et forslagfra Lars Alsåker, SandnesTaxi, om etiske retningslinjerfor medlemmer i <strong>Norges</strong><strong>Taxiforbund</strong>. Dette fremmesfor landsmøtet.LøyvegarantienDet kommer en delhenvendelser til forbundetom løyvegarantien,hva den dekker oghvorledes den fungerer.Etter sin ordlyd er garantienen selvskyldnerkausjon. Detvil si at garantisten har densamme plikt til å betale somdet løyvehaveren har. Detblir på samme måte somom du kausjonerer for envenn ovenfor banken. Gjørikke din venn opp for seg,må du gjøre det på hansvegne.Garantisten har dog enselvstendig rett til å vurdereom han har en selvstendigplikt til å utbetale under garantien,han skal med andreord vurdere om kravet erberettiget. Mener garantistenat kravet er berettiget,vil han måtte utbetalebeløpet som kreves, selvom løyvehaveren er uenigHovedstyret fikk årsmøtetmed på å ha samme syn påløyvepolitikken som forbundetsentralt, Årsmøtet i 2009vedtok å arbeide for å fjernebehovsprøvingen, på grunnav forskjellsbehandling manmente næringens utøvereble utsatt for fra diversemyndigheter. Årsmøtet forutsetterat det føres en reellbehovsprøving og at løyvehavernefår lik behandlingav løyvemyndigheter overhele landet.Fylkeskontingenten ble vedtattøkt med kr 100 pr år, til2.150 kroner.Fylkesforeningen har 341medlemmer. Regioner ogsentraler velger sine representantertil hovedstyret, ogetter årsmøtet er disse medutenom lederen: RasmusLindtner fra Region nord,Atle Fossmark fra nord-Jæren, Ingar Naustvik fraRyfylke, Rolf Mæhle fra sør-Jæren, Solveig Nærland,Leif Harald Rye og MetinSecilmis fra Stavanger Taxi,Helge Monsen fra SandnesTaxi, Kjell M. Ommundsenfra Sola Taxi, Rune Stenslandfra Haugaland Taxi.i dette. Skulle situasjonenoppstå, må altså løyvehaverendokumentere ovenforgarantisten at kravet eruberettiget. Vær klar over atdersom garantisten utbetalernoe under garantien vildette stort sett medføre atgarantien blir sagt opp. Erfaringviser at det slett ikkeer enkelt å få stillet en nygaranti i et slikt tilfelle.Dersom en kreditor menerå ha et uoppgjort kravmot en løyvehaver, vil hankunne kreve garantisten.Etter vilkårene må dette skjeskriftlig og vedlegges dokumentasjonfor kravet.Hvilke krav faller så innunder garantien?Buskerud:Årsmøtet ble holdt på Golden 27. april. Foreningenhar 115 medlemmerHederstegn 30 år er tildeltMagne Lia, Henning Skjoldog Per Egil Flaskerud. 15 år:Nils Slåtto OddenFylkesleder Erik Galambosvar ikke på valg. Det varheller ikke styremedlemmeneBjørn Holst og PerEgil Flaskerud. For to årble styremedlemmene OveEgon Skagen, Per KristianAndreassen og Reidar Bakkenvalgt.Andre:Før bladet gikk i trykkenmanglet årsmøtereferaterfra Sogn og Fjordane, Bergen,Hedmark og Vestfold.Alle fylkeslederne fortsetteri disse foreningene.Juristen har ordetEtter sin ordlyd dekkerdenne ”enhver kreditorhvis fordring oppstår underutøvelse av løyvehaversvirksomhet som persontransportør.”Det vil medandre ord si at den dekkerenhver kreditor man skylderpenger til og som har tilknytningtil drosjedriften. Eteksempel kan belyse dette:Det kommer en faktura forservice på bil. Er det privatbilengjelder garantien ikke,det gjør den derimot om detvar drosjen som hadde værtpå service.Det skilles heller ikke mellomoffentlige og privatekreditorer. Alle kan benytteseg av garantien. Det er dogviktig å presisere at garantienikke gjelder for kravsom er oppstått før garantienble stillet.En fullstendig oversikt overAdvokat Runar Kehlinhvem som har stilt garantiovenfor løyvehaverne finnespå nettstedet www.transportloyve.no<strong>TAXI</strong> NM i SKYTING2013Dato: 26-27-28 juliBane: Levanger og Frol, Brekken sk.baneKartref: WGS84 : 63.72083 – 11.41167EUREF89 : 7068154 - 619114Arrangør: Kåre LeveråsDet vil bli skyttercamp på banen. For de som ikke ønskerdette er det overnattingsmuligheter på Thon HotelBacklund i Levanger.Tlf 74081600 eller e-post: backlund@thonhotels.noOPPFORDRER SAMTIDIG SENTRALER TIL OG GI ENGAVEPREMIE TIL MESTERSKAPET.For spørsmål vedrørende stevnet kan Kåre kontaktespå 90078416Nye og gamle skyttere ønskes velkomne til årets dyst iNord-Trøndelag.Med skytterhilsen fraLandsutvalget


30 < <strong>TAXI</strong> 4-2013<strong>TAXI</strong> 4-2013 > 31SentralstyretMedlemsfordelerLeder:Knut ThomassenBoks 435, 9750 HonningsvågMobil: 90 18 39 39E-mail: knut.thomassen@nortaxi.noNestleder:Arve HalvorsenProfessorvn. 18, 5072 BergenMobil: 93 46 23 33E-mail:arve.halvorsen@bergentaxi.noØSTFOLDBent SkogliKirkegt. 5, 1767 HaldenMobil: 90 90 20 20E-mail: ntavdostfold@nortaxi.noOsloGlenn TuxenBånkallstubben 26 B, 0964 OsloMobil: 928 80 112E-mail: ntavdoslo@nortaxi.noAli RafaqatHøybråtenvn. 17 A, 1055 OsloMobil: 930 00 935E-mail: a935ali@hotmail.comAnne HoveSimon Darresvei 57, 0667 OsloMobil: 464 43 323E-mail: annekhove@hotmail.comAKERSHUSTom TyslandJarenv. 2A, 1340 SkuiMobil: 95 17 24 01E-mail: ntavdakershus@nortaxi.noOle Emil JohansenHageveien 8 A, 1400 SkiMobil: 95 95 50 01E-mail: olejo3@online.noStyremedlemmer:Øystein TrevlandFasanvn. 2, 3243 KodalMobil: 90 90 44 00E-mail: otrevlan@online.noSimen SterudKlinkenbergvn. 39, 2860 HovMobil: 974 96 220/959 50 789E-mail: simenst@online.noRoger KjønstadNesset, 7600 LevangerMobil: 90 74 19 28E-mail: roger.kjonstad@tts-nt.noHEDMARKVegar BratlieP.b. 548, 2304 HamarMobil: 95 95 02 89E-mail: ntavdhedmark@nortaxi.noOPPLANDØystein SkoglundStenslivegen 62, 2817 GjøvikMobil: 480 72 330E-mail: ntavdoppland@nortaxi.noBUSKERUDErik GalambosPostboks 256,3301 HokksundMobil: 995 85 252E-mail: ntavdbuskerud@nortaxi.novestfoldØystein TrevlandFasanvn. 2, 3243 KodalMobil: 90 90 44 00E-mail: ntavdvestfold@nortaxi.noTELEMARKPer-Arne AasmundstadNyhusvn. 5, 3825 LundeMobil: 95 11 00 25E-mail: ntavdtelemark@nortaxi.noAUST-AGDEROddrun GjeruldsenWaglesgårdvn. 404844 ArendalMobil: 90 90 50 01E-mail: ntavdaust-agder@nortaxi.noBent SkogliKirkegt. 5, 1767 HaldenMobil: 90 90 20 20E-mail: bentskogli@halden.netBente StokkelandOlav Trygvasonv. 14,4633 Kristiansand SMobil: 90 19 44 44E-mail: bentestokkeland@c2i.netVEST-AGDERKjell Frode SørensenLivegen 51 B, 4517 MandalMobil: 41 31 31 38E-mail: ntavdvest-agder@nortaxi.noROGALANDOle He<strong>nr</strong>ik OlsenPundsnes, 4130 HjelmelandMobil: 995 77 700E-mail: ntavdrogaland@nortaxi.noBERGENArve HalvorsenProfessorvn. 18, 5072 BergenMobil: 93 46 23 33E-mail: ntavdbergen@nortaxi.noHORDALANDTor Anders HaugeKolabakkane 19, 5200 OsMobil: 97 04 61 56E-mail: ntavdhordaland@nortaxi.noSOGN OG FJORDANEEndre Noralf Råheim6978 ViksdalenMobil: 958 89 770E-mail:ntavdsognogfjordane@nortaxi.noMØRE OG ROMSDALPer-Morten BjørlykkeBergsdal, 6091 FosnavågMobil: 90 64 39 72E-mail:ntavdmoreogromsdal@nortaxi.no1. varaRafiq DuttHamangskogen 33, 1338 SandvikaMobil: 91 70 59 45E-mail: rafiq_dutt@hotmail.com2. varaPer-Morten BjørlykkeBergsdal, 6091 FosnavågMobil: 90 64 39 72E-mail: per-morten@bjorlykke.netLandsstyretSØR-TRØNDELAGKristian NilsenNordre Husebytun 5A,7097 SaupstadMobil: 480 63 073E-mail:ntavdsor-trondelag@nortaxi.noNORD-TRØNDELAGRoger KjønstadNesset, 7600 LevangerMobil: 90 74 19 28E-mail:ntavdnord-trondelag@nortaxi.noNORDLANDJon Ragnar NilsenVassvikkaia 22, 8517 NarvikMobil: 959 59 001E-mail: ntavdnordland@nortaxi.noTROMSSvein Harry MartinsenRypeveien 23, 9015 TromsøMobil: 90 13 60 28E-mail: ntavdtroms@nortaxi.noFINNMARKArvid HaddalBlokkebærvn. 62, 9514 AltaMobil: 90 51 60 32E-mail: ntavdfinnmark@nortaxi.noTaxiskolen§ADVOKATFIRMASTORENG,BECK &DUE LUNDtelenorMobilavtalen30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabattpå trafikk.Mobilt bredbånd25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFTFastnettavtalen og InternettavtalenAvtalen gir deg som medlem i NT rabatt påsamtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling.VARDIAYrkesskadeforsikringDekker tap som oppstår hvis arbeidstagerblir skadet eller omkommer som følge avyrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikringav 16. juni 1989 pålegger allearbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegneslik forsikring. <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong> har inngåttavtale med VARDIA på yrkesskadeforsikring.sparebank 1Obligatorisk tjenestepensjon(OTP) ble innført i 2006. Bedrifter må sørgefor tjenestepensjon til sine ansatte. Samtligeansatte over 20 år med arbeidstid som utgjørminst 20% av full arbeidstid, skal være medlemav pensjonsordningen.Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank1, kan du nå tegne avtale om obligatorisktjenestepensjon (OTP) for din bedrift.GruppelivGunstig ordning for medlemmer under 70 år i100% stilling. Ikke krav om helsevurderingVertikal HelseforsikringRett behandling til garantert tid for medlemmeri <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>.• Garantert spesialistvurdering innen 10 dager• Garantert behandling/operasjon innen 28dager• Komplett hjelp og oppfølging før, under ogetter behandling• Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet• “Second opinion” - tilbud om uavhengig vurderingav diagnose som allerede er stilt• Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter• Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisningfra spesialistFALCKVeihjelp for medlemmerTELEHUSETNT’s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PCog tilbehør, navigasjon og andre produkter.Volvo Personbiler Norge<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong> har inngått en rammeavtalemed Volvo Personbiler Norge på bilkjøp ogverkstedtjenester.MNAANSDekk PartnerMed ditt medlemsskap i <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong> fårdu rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotellog arbeid over hele landet.Hotellavtaler<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong> har avtale med RicaHotels, Thon Hotels og First Hotels.GLASSDRIVEReparasjon av steinsprutskader og bilglass!Glassdrive er en landsdekkende kjede for degsom skal reparer/skifte bilglass og frontrute.Det eneste du trenger å gjøre er å bestille entime og møte opp. Vi fikser resten!!The Online Backup Company astilbyr databackupløsninger til alle medlemmer iforbundet, samt store og små sentraler, til rabattertepriser.Storeng, Beck & Due Lund ANSog <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong> har inngått en samarbeidsavtalesom gir rabatt på bistand tilforbundet og medlemmene innen aktuellerettsområder som• yrkestransportlov og forskrifter• kontakt med offentlige myndigheter, somSamferdselsdepartementet, fylker og kommuner(forvaltningen), også med arbeid fornæringens rammevilkår• yrkesskader• bilsaker, eks. kjøp – og garantivilkår• kontraktsjuss• selskapsrettTaxiskolenTilbyr kurs for medlemmer av <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>:• Arbeidsrett• HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også)• Service og holdninger (også for dine sjåfører)• Konflikthåndtering (også for dine sjåfører)• Presentasjonsteknikk• Anbudsforståelse• Organisasjon og ledelse• Regnskapsforståelse• SykepengeordningenVi lager kurs etter ditt ønske!I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjørekjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjonse vår nettside; www.taxiskolen.noNKI Nettstudier<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong> samarbeider med NKI forå holde en høy standard på Taxiløyvekurset.Gjennom dette samarbeidet vil en ny drosjeeierhar en god grunnleggende kunnskap omdrosjedrift.Sjåførkompetanse asMeget gunstige priser for det lovpålagte etterutdanningkursettil yrkessjåfører.AktiMedBedriftshelsetjenesteHensikten med avtalen er å tilby drosjenæringenen skreddersydd løsning for verne- oghelsepersonell som tilfredsstiller kravene iarbeidsmiljøloven.I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesteninneholder avtalen følgende:• Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefraværog arbeidsrelaterte helseproblemer.• Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut,kiropraktor og psykolog ved arbeidsoglivsstilsrelaterte plager.• Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran,trusler og krise.<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong> kan tilby bedriftshelsetjenestegjennom AktiMed, en landsdekkendekjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS.AktiMed har et nettverk av spesialister innenulike fagområder.Esso-avtalenNy, eksklusiv avtale trådte i kraft 1/1-2008 medbedre betingelser på diesel, vask og rekvisita.Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan defleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis.Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller vedhenvendelse til NT.Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes frapå fakturaen hver måned.ESSOfirmakort(kredittkort)pumpeprisESSO Card(kredittkort minibuss/maxitaxi)listeprisBensin 55 øre/l 45 øre/lDiesel 85 øre/l 160 øre/lVask 35 % 35 %Rekvisita 15% 15%ØKONorRegnskapstjenester for din drosjebedrift.elKjøp businessMed ditt medlemsskap i <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>får du rabatt på det meste hos ElKjøp Businesspå nett.MERCEDES-BENZ NORGEBertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong> har inngått en landsdekkendeavtale om rabatt ved kjøp av Mercedesog Peugeot.STENA LINERabatter på cruise med Stena LineNORGES <strong>TAXI</strong>FORBUNDJuridisk bistandEtter gitte retningslinjer yter <strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>juridisk og faglig bistand til sine medlemmerinnen områdene som omhandler:• Yrkestransportloven med forskrifter• Vedtekter og reglementer• Løyvesaker• Transportfaglige spørsmål• Tvistesaker• Ran- og voldssaker• Trafikkskader og forsikrings forhold• Arbeidsrettslige forhold• Bilsaker, kjøp- og garantiforhold• Ulike kontraktsforhold• Økonomiske krav mmFondFond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag:Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalti henhold til ”Taxioverenskomstens §8 og§9”. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 årsheltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter10 års ansettelse og fyllte 50 år.Fond for etterlatte (kr.30.000,-):Ved aktive medlemmers dødsfall.Fond for rans– og voldsofre (kr.5000,-):Yter en engangsstøtte til medlemmer som harvært utsatt for ran og/eller overfall, etter gittekriterier.Høybakkenfondet:Yter økonomisk støtte til medlemmer av NTsom blir innblandet i trafikkuhell, som resultereri tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondetkan også iverksette andre hjelpetiltak etteruhell som dette. (Ekstern juridisk bistand)Fondet for markedsføring og informasjon(inntil kr.40.000,-):Fondet har til oppgave å yte støtte til:- Informasjonstiltak rettet mot myndigheter,oppdragsgivere, media og medlemmer- Markedsføring- Produktutvikling- OrganisasjonsutviklingFond for bedriftsansvar (inntil kr.100.000,-):Kan dekke erstatning ved skader i forbindelsemed arbeidet som faller utenfor bilansvarslovenog som ikke dekkes av eventuelle andreforsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademeldingfås hos NT, og skal behandles avfondsforvalterne i NT.


Returadresse:<strong>Norges</strong> <strong>Taxiforbund</strong>P.b. 6114 Etterstad0602 OsloNyeŠkoda octavia*Pris inkl. frakt-, leverings- og adm.kostnader levert oslo som hoveddrosje. Gj.snitt forbruk 4,1-5,4 l/100 km. Co 2-utslipp 119 gr/km.Alle Skodas dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr.Škoda octaviaElegance 2.0l 150 hk CR dSG244.600,- * eks.mvaMøller Bil Etterstad er <strong>Norges</strong> største Škoda-forhandler.Vi har meget dyktige mekanikere og teknikere, og sørgerfor rask og effektiv service til alle våre drosjekunder.Hos Møller Bil Etterstad får du som medlem av <strong>Norges</strong><strong>Taxiforbund</strong> gode rabatter på verkstedet, prioriteringved service og reparasjoner og gode betingelser vedkjøp av ny bil.Utstyr omfatter bl.a.:• BI-xenon m/LEd kjørelys• Skinnseter• Parkeringssensor bak• Bluetooth handsfree• Ekstra bakkeklaring• Forsterket bunnplate• Sommerhjul på alu.felg• Metallic-lakkNå får du den nye Škoda octavia Elegance frakun kr 244.600,-* eks mva.kontakt direkte: Emil Ude von Schantzemil.ude@moller.no - tlf. 24 03 22 84Grenseveien 67. Tel. 24 03 22 60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!