03.03.2016 Views

Sikkerhet nr. 1 / 2015

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Sikkerhet</strong><br />

Fagblad om industrivern, beredskap og sikring<br />

Nr. 1 • <strong>2015</strong> • Organisering<br />

Organisering – hvordan, hva, hvem:<br />

Gjør industrivernet rustet til å<br />

takle små og store hendelser


Nettstedet Regelhjelp.no drives av Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Klima- og forurensningsdirektoratet<br />

(Klif), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Helsedirektoratet, Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og<br />

Statens strålevern.<br />

Finn ut hva som kreves av din virksomhet<br />

Bedrift AS<br />

Fyll inn navn eller organisasjonsnummer for din<br />

virksomhet, så viser vi deg hvilke krav som gjelder for<br />

bransjen<br />

FINN KRAV<br />

Vet du hvilken bransje<br />

du tilhører?<br />

Gå direkte til<br />

bransjeoversikten<br />

Kravene til din bransje<br />

Enkelt og oversiktlig<br />

Det kan være en utfordring å holde seg orientert om alle krav og<br />

regler innenfor helse, sikkerhet og miljø. På regelhjelp.no er disse<br />

reglene presentert enkelt og oversiktlig for 58 bransjer.<br />

Skriv inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer, klikk – og du<br />

får opp kravene som gjelder for din bransje. Du kan også bla i<br />

bransjelisten og velge den bransjen du er interessert i.<br />

Også nyhetstjenesten på regelhjelp.no er bransjespesifikk. Ved å<br />

abonnere på nyheter, holder du deg oppdatert om nytt regelverk<br />

og endringer for din bransje.<br />

Nyhetsoppdateringene blir sendt gratis via e-post til abonnentene.<br />

Regelhjelp.no viser vei til regelverk for helse, sikkerhet, miljø og<br />

internkontroll innen: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern,<br />

el-sikkerhet, industrivern, forurensning, servering,<br />

produkter og forbrukertjenester og miljørettet helsevern.<br />

Hvilke krav stiller regelverket til<br />

arbeidslokalene våre?<br />

Hvordan ivaretar vi brannsikkerheten?<br />

Kravene mye Hvor farlig til avfall din kan vårt<br />

bransje<br />

oppbevare før vi må varsle myndighetene?<br />

Hvordan Hvilke krav unngår stiller vi at regelverket kundene våre til arbeids får -<br />

helseskadelig mat?<br />

lokalene våre?<br />

Hvordan gjennomfører ivaretar vi brannsikkerheten?<br />

vi en risikoanalyse?<br />

Hva Hvor innebærer mye farlig informasjonsplikten avfall kan firmae vårt for oppbevare<br />

før vi må varsle myndighetene?<br />

forbrukerproduktet?<br />

Trenger vi serveringsbevilling for å tilby<br />

gratis Hvordan mat på gjennomfører et utendørs vi arrangement?<br />

en risikoanalyse?<br />

Hva innebærer informasjonsplikten for<br />

Må bedriften vår ha industrivern?<br />

forbrukerproduktet?<br />

Hvor omfattende skal HMS-arbeidet være?<br />

Trenger vi serveringsbevilling for å tilby<br />

gratis mat på et utendørs arrangement?<br />

Må bedriften vår ha industrivern?<br />

Hvor omfattende skal HMS-arbeidet være?<br />

I oversikten over temaene er det gjort en prioritering mellom viktige<br />

og andre krav.<br />

Nettstedet henvender seg spesielt til daglig leder, HMS-ansvarlig,<br />

industrivernleder og verneombud i små og mellomstore virksomheter.<br />

nettstedet regelhjelp.no


øvelsesbildet<br />

Maaruds fabrikk i Sør-Odal øvde sammen<br />

med brannvesenet og Norsk Luftambulanse.<br />

Se side 42-43. Foto: Petter Geisner, Glåmdalen<br />

Hjertevakten ®<br />

En kamp for livet - mot klokken<br />

www.hjertevakten.com Tlf.: 53 48 20 50


Bærebjelken<br />

<strong>2015</strong> byr på endringer i <strong>Sikkerhet</strong>. Hvert nummer<br />

blir dedikert til ett tema. Vi vil belyse temaet på flere<br />

ulike måter gjennom blant annet reportasjer og fagartikler.<br />

Vi introduserer nå tre nye spalter knyttet til<br />

temaet: Anekdoten på baksiden, NSO-ansattes Stalltips<br />

og Huskelisten – der vi oppsummerer temaet.<br />

Bladet vil komme med fire utgaver årlig i stedet<br />

for seks, men til gjengjeld kommer det til å ha flere<br />

sider per utgave, og vi håper at <strong>Sikkerhet</strong> heretter er<br />

et blad som kan «leve lenge»<br />

«Fasiten må dere<br />

finne ut selv – ta<br />

utgangspunkt i<br />

risiko vurderingen»<br />

Organisering<br />

Temaet for dette nummeret er organisering, for det<br />

er dette som er bærebjelken i et industri vern. Det er<br />

vanskelig å legge opp øvelser eller bestemme hvor<br />

mye og hva slags utstyr dere skal ha om dere ikke er<br />

organisert på en hensiktsmessig måte.<br />

«Hvordan skal vi<br />

organisere industrivernet?»,<br />

«Hvor<br />

mange bør vi være<br />

i industri vernet?»,<br />

«Hva slags opplæring<br />

må industrivernet<br />

ha?» er<br />

spørsmål NSO ofte<br />

møter ute på kurs<br />

og tilsyn. Men det finnes ingen fasitsvar.<br />

Hva som fungerer for én virksomhet kan være<br />

helt feil for en annen. Fasiten for akkurat deres virksomhet<br />

må dere vurdere og finne ut av selv – ta utgangspunkt<br />

i risikovurderingen. Hvis dere er i tvil<br />

om hvordan dere skal organisere dere, ikke vær redd<br />

for å ta kontakt med oss i NSO. Vi bistår gjerne med<br />

innspill og veiledning om dere står fast.<br />

Lær av andre<br />

Noe av det mest populære stoffet vårt er det som<br />

handler om andre industri vern; hvordan håndterte<br />

de hendelsen og hva lærte de? Vi vil derfor vise fram<br />

flere industri vern i hvert nummer av <strong>Sikkerhet</strong>, og<br />

fortelle om flere hend elser, øvelser og løsninger som<br />

kan være til inspirasjon for andre.<br />

Send meg gjerne innspill på hva du ønsker å lese<br />

om. Er det noe dere er gode på og som kan være til<br />

inspirasjon? Ta kontakt, så kommer jeg på besøk og<br />

skriver om nettopp ditt industri vern!<br />

6 Hendelser<br />

35 Spørrespalten<br />

36 Fagseminaret<br />

42 Øvelser<br />

44 På jakt etter mer<br />

kunnskap?<br />

50 Førstehjelpen<br />

NSOs kurstilbud<br />

Vi tilbyr kurs flere steder i<br />

landet. Trenger du et bedre<br />

innblikk i industrivernforskriften<br />

eller hvordan man gjør en<br />

risikoanalyse? Eller vil du<br />

melde deg på NSOs «flaggskip»<br />

SIMKAT?<br />

midten<br />

Portrettet:<br />

Hans J. Røsjorde<br />

Statssekretæren i Justis- og<br />

beredskapsdepartementet lærte<br />

tidlig at resultater kommer<br />

gjennom samarbeid der man<br />

med respekt for hverandres<br />

kompetanse kommer til enighet.<br />

– Vær data-smart<br />

38<br />

Med dagens mobiltelefoner er<br />

det nesten umulig ikke å etterlate<br />

seg teknologiske spor.<br />

Smartere apparater og løsninger<br />

krever også smartere brukere.<br />

• NSR leder:<br />

<strong>Sikkerhet</strong> for fremtiden<br />

• NSM blogg:<br />

Jeg vet hvor du bor!<br />

• Falske basestasjoner i Oslo<br />

45<br />

6<br />

Nr 1 • <strong>2015</strong> • Årgang 61<br />

ISSN 0805-6080<br />

Utgis av Næringslivets<br />

sikkerhets organisasjon (NSO)<br />

og Nærings livets <strong>Sikkerhet</strong>s råd<br />

(NSR)<br />

Abonnement: Kr. 350 pr år for<br />

andre enn virksomheter tilknyttet<br />

NSO og NSR.<br />

Opplag: 5.300, fire utgaver.<br />

4<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


tema: organisering<br />

Vik Ørsta har reist<br />

seg fra asken<br />

Fra å få flere avvik og å<br />

være nedprioritert, har<br />

industrivernet ved metallfabrikken<br />

på Ørsta gjort en<br />

snu operasjon det blir lagt<br />

merke til.<br />

8<br />

15 NSOs stalltips<br />

22 Optimal<br />

krise hånd tering<br />

28 NSO mener:<br />

Virksom hetene må ha<br />

skikkelig oversikt<br />

34 Huskelisten<br />

Kongsberg<br />

– et eksempel til etterfølgelse<br />

Med over 6.500 ansatte i teknologi parken,<br />

har industri vernet på Kongsberg nok å passe<br />

på. Da er det en fordel å øve hver eneste<br />

mandag. Industrivernleder Willy Amundsen<br />

viser stolt fram ett av lagene sine.<br />

16<br />

Forsidebildet<br />

er tatt i<br />

Kongsberg<br />

Teknologipark.<br />

Foto:<br />

Karoline K.<br />

Åbyholm<br />

Det enkle er det beste<br />

Industrivernet ved Sophies Minde<br />

var i tvil om hvor de skulle starte<br />

da de ble industrivernpliktig.<br />

Løsningen var enklere enn de<br />

hadde trodd. Og med teatersminke<br />

ble øvelsene realistiske.<br />

30<br />

Kontakt:<br />

Postboks 349<br />

1326 Lysaker<br />

tlf: 90 100 333<br />

epost: sikkerhet@nso.no<br />

www.nso.no<br />

Redaktør:<br />

Karoline K. Åbyholm<br />

karoline.abyholm@nso.no<br />

Bladbunad og annonser:<br />

Altern kommunikasjon,<br />

Ingeborg Altern<br />

kom@altern.no<br />

Trykk: Merkur Trykk<br />

©NSO2010 Føresegnene i åndsverklova<br />

gjeld for materialet i <strong>Sikkerhet</strong>. Utan særskild<br />

avtale med NSO er all eksemplarframstilling<br />

og tilgjengliggjering berre tillate så<br />

langt det har heimel i lov eller avtale med<br />

Kopinor, interesseorganisasjonen for rettshavarar<br />

til åndsverk.<br />

«<strong>Sikkerhet</strong>» innestår ikke for det faglige innhold<br />

i signerte artikler og ikke for kvaliteten<br />

på omtalte produkter.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 5


hendelser<br />

Selv om det så dramatisk ut, var brannen ved sinkfabrikken Boliden Odda lett å slukke. <br />

Brann hos Boliden<br />

Det ble slått full alarm<br />

da det ble meldt om<br />

brann i smelteverket.<br />

Brannen i det elektriske anlegget hos<br />

Boliden Odda AS ble meldt kl. 23:03<br />

30. oktober 2014.<br />

– Årsaken til brannen var at kabelgater<br />

var begravd i pulver og var blitt<br />

Foto: Terje Lægreid<br />

utsatt for mekanisk påkjenning. Den<br />

øverste gatens support var presset<br />

ned i kabler på kabelgate under. Dette<br />

sammen med at kabler ikke fikk tilstrekkelig<br />

kjøling medførte til slutt<br />

kortslutning, forteller industri vernleder<br />

Jostein Sandal.<br />

Industrivernet rykket raskt ut til<br />

hend elsen. Siden situasjonen var så<br />

uavklart, ble det også besluttet å tilkalle<br />

det lokale brannvesenet. Brannen<br />

lyste kraftig opp området og det<br />

hele så dramatisk ut.<br />

– Etter at sikringene ble lagt ut, var<br />

brannen lett å slukke. Det var kun<br />

kabler som ble skadet og hendelsen<br />

medførte ikke noe produksjonstap<br />

etter som denne delen av bedriften var<br />

stanset for vedlikehold, sier Sandal.<br />

<br />

• NSO<br />

Fikk vinduer over seg<br />

Industrivernet gjorde det de hadde øvd på da en kvinne<br />

ble skadet på Gilje Tre AS i Dirdal 18. november i fjor.<br />

– Vi hadde en ulykke i vår produksjon, og en ansatt<br />

fikk en palle med vinduer som veide 800 kg over seg, sier<br />

industri vern leder Torbjørn Gilje.<br />

Industrivernet ble varslet, og ga førstehjelp mens de<br />

ventet på ambulanse og legehelikopter.<br />

– Under hendelsen fikk industri vernet vist hva de kan i<br />

alle ledd. Vi jobbet sammen med bered skapsgruppen, og<br />

hadde kontakt med pårørende, politi, Arbeidstilsynet og<br />

media, sier Gilje.<br />

Kvinnen fikk et kraftig støt i hodet, men det ble ikke påvist<br />

noen varig skade. <br />

• NSO<br />

Arbeidsulykke på Kværner Stord<br />

Mandag 2. februar ble en mann funnet bevisstløs etter å ha<br />

blitt truffet av en vaier.<br />

– Industrivernet ble varslet om hendelsen og at en person<br />

var bevisstløs. Vår innsats leder ga derfor vakta ordre<br />

om å varsle AMK umiddelbart, forteller industri vern leder<br />

ved Kværner Stord Alf Strand.<br />

Da industri vernet ankom skadestedet var vedkom m-<br />

ende allerede begynt å kvikne til igjen. Ambulanse og politi<br />

et var da på vei. Politiet hadde lagt ut saken på Twitter før<br />

de ankom skadestedet, og dermed var saken i media.<br />

– Den skadde ble rutinemessig tatt med til sykehuset for<br />

kontroll, men ble etter kort tid utskrevet uten nevneverdig<br />

skade, sier Strand.<br />

• NSO<br />

6<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


KURS?<br />

Meland<br />

Odda<br />

Stord<br />

Dirdal<br />

Mannskap fra brannvesenet og Frank Mohn Flatøy<br />

samlet ved den nye bilen. Fra venstre innsatsleder Bjarte<br />

Sagstad, brannkonstabel Ole Vetås, innsatsleder Ørjan<br />

Sudmann, industriverneleder Tom Lilleskare og brannkonstabel<br />

Jan Tore Kolås.<br />

Foto: Livar Aksnes, Strilen<br />

Brannbil-samarbeid<br />

Industrivernet ved Frank Mohn Flatøy på øya Flatøy i<br />

Hordaland og Lindås og Meland brann og redning samarbeider<br />

om ressursene.<br />

– En redningsbil fra brannvesenet er plassert her på<br />

bedriften. Dette er en prøveordning som skal gjennomgås<br />

i sommer, etter seks måneder, men jeg håper dette<br />

funger er så bra at det blir en varig ordning, sier industrivern<br />

leder ved Frank Mohn Flatøy, Tom Lilleskare, til<br />

<strong>Sikkerhet</strong>.<br />

Det lokale brannvesenet har flyttet til Alversund på<br />

fastlandet, så hvis det er en hendelse i Meland vil denne<br />

framskutte enheten kunne være på plass ti minutter før<br />

brannvesenet kommer med hovedbilene.<br />

Bilen inneholder blant annet spesial laget slukkeutstyr<br />

som kombinerer vann og skum på en slik måte at vannforbruket<br />

er langt mindre enn ved vanlig slukking med<br />

brannslanger.<br />

– Dette er en vinn-vinn-situasjon der vi både styrker<br />

bered skapen på bedriften og brannvesenet i distriktet,<br />

sier bered skapsleder i brannvesenet Nils Medaas til avisen<br />

Stril en.<br />

– Vi i industri vernet skal bruke bilen i øvelser, og har<br />

den som en del av bered skapen på dagtid, sier Lilleskare.<br />

Det er første gang brannvesenet på Lindås og Meland<br />

inngår en slik avtale med en lokal virksomhet. • NSO<br />

NISIK<br />

- din totalleverandør av:<br />

• Opplæring og øvelser<br />

• Materiell<br />

• Rådgivning<br />

• ROS<br />

Vi har gode erfaringer med å gjennomføre<br />

kurs og andre aktiviteter ute hos kunden<br />

NOEN AV KURSENE VI TILBYR:<br />

Grunnkurs for industrivernmannskaper 24 timer<br />

9-11 mars, Jæren<br />

1-3 juni, Stord<br />

8-10 juni, Jæren<br />

5-7 oktober, Jæren<br />

Grunnkurs røykdykking 24 timer<br />

15-17 juni, Stord<br />

Utvidet sanitet 12 timer<br />

20-21 april, Jæren<br />

19-20 oktober, Jæren<br />

Sunnhordland ved behov<br />

Grunnkurs innsatsledelse 16 timer<br />

14-15 april, Jæren<br />

12-13 oktober, Jæren<br />

Kurs for orden og sikringspersonell 6 timer<br />

19 mai, Tananger<br />

27 oktober, Jæren<br />

Ta gjerne kontakt om det er andre ønsker- Hele landet.<br />

Besøk oss gjerne på www.nisik.no<br />

for info og terminliste<br />

TLF. TORE 915 10 223 - KJELL 480 39 023<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 7


Alle de 15 industrivernerne i Vik Ørsta har brannkompetanse.<br />

Her fra øvelsen 11. november 2014.<br />

<br />

Foto: Petter Sandnes, Vik Ørsta


Fugl Føniks<br />

Vik Ørsta gikk fra utgått utstyr og<br />

lite engasjement, til høyt kvalifisert<br />

personell og velorganisert industrivern<br />

– med forankring i ledelsen.<br />

tekst og foto: Karoline K. Åbyholm<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 <strong>2015</strong> 9


organisering<br />

«Alle i industri verngruppa har gjennomført<br />

samme opplæring og de samme kursene,<br />

og alle kan i teorien alt de må kunne»<br />

Ambulansepersonell,<br />

skred ekspert,<br />

brannfolk, elitesoldat … Industri -<br />

vern leder Kjetil Ose tar en kunstpause.<br />

Det er tydelig at han er stolt når han<br />

ramser opp kompetansen og bakgrunnene<br />

til noen av industri vern personellet.<br />

– Mange er vant til å stå i akutte og<br />

stressende situasjoner, og akkurat slike<br />

folk ønsker vi i industri vernet. Vi er<br />

opptatt av å utnytte kompetansen til<br />

folk, sier Ose, som også beskriver gjengen<br />

som svært engasjert og entusiastisk.<br />

Industrivernet ved Vik Ørsta er organisert<br />

så de er minst mulig sårbare, og<br />

har derfor hele 15<br />

innsatsledere.<br />

– Ikke prioritert<br />

Vik Ørstas filial i Ura<br />

ligger idyllisk til fem minutter fra Ørsta<br />

sentrum rett ved vannet og med majestetiske<br />

fjell på alle kanter.<br />

Virksomheten produserer metallobjekter<br />

til infrastruktur og ulike<br />

sikkerhets produkter; autovern, lysmaster<br />

og bergsikringsutstyr er bare<br />

noe av det de lager.<br />

Det har vært produksjon på om rådet<br />

i lang tid, og virksomheten har vært<br />

industri vernpliktig siden 1962.<br />

– Men selv om vi har hatt industrivern<br />

lenge, var ikke industri vernet for ti<br />

år siden særlig prioritert, sier Ose åpenhjertig.<br />

Dårlig forankring i ledelsen, utgått<br />

utstyr, lite midler og lite engasjement<br />

gjorde jobben som industri vern leder<br />

vanskelig.<br />

– Det var frustrerende å oppleve at<br />

«Vi tar høyde for skiftarbeid<br />

og sykdom»<br />

industri vernet ikke fikk gjennomslag<br />

for det vi ønsket og trengte, sier Ose.<br />

Takknemlige for NSO-innspill<br />

Vik Ørsta hadde et tilsyn fra NSO sensommeren<br />

2014, og fikk flere avvik.<br />

– Vi fant ut at det beste bare var å legge<br />

seg helt flate, vise alt av dokumentasjon<br />

og si: «Dette er situasjonen hos oss.<br />

Hva må vi gjøre for å bli bedre?» Dialogen<br />

vi har hatt i etterkant av tilsynet<br />

med NSO har vært ekstremt nyttig og<br />

lærerikt for oss, presiserer Ose.<br />

– Min oppfatning er at mange virksomheter<br />

ser på<br />

NSO som en plagsom<br />

stein i skoen, og<br />

ikke helt ser poenget<br />

med industri vern.<br />

Jeg skal in<strong>nr</strong>ømme at vi hadde noe av<br />

den samme oppfatningen her for en tid<br />

tilbake, men nå er vi svært takknemlige<br />

for innspillene vi har fått fra NSO og synes<br />

de har vært en god ressurs å ha. Jeg<br />

oppfordrer andre industri vern ledere til<br />

å bruke NSO på samme måte.<br />

Når vi blir vist rundt på industriområdet,<br />

blir det tydelig at Vik Ørsta<br />

har mange utfordringer. Trucker med<br />

tung og knapt håndterlig last, smeltekar<br />

med flytende zink, varmeovner, løftemekanismer<br />

i taket, sveising og kjemikalier<br />

er bare noen av momentene de<br />

ansatte må forholde seg til hver dag.<br />

– I gamle dager var det helt åpent<br />

rundt smeltekarene, og sannsynligheten<br />

for at man kunne få kjemikalier på seg<br />

var mye større. Nå er heldigvis virkeligheten<br />

annerledes da hele produksjonen<br />

Vik Ørsta AS, Ura<br />

Lager produkter og løsninger<br />

for trafikksikkerhet og infrastruktur:<br />

Autovern, lysmaster<br />

og bergsikrings utstyr.<br />

Kapittel 3-virksomhet med<br />

forsterkninger innen førstehjelp,<br />

brann vern og kjemikalievern.<br />

126 sysselsatte, 15 av disse er<br />

i industri vernet.<br />

Alle i industri verngruppa har<br />

gjennomført samme opplæring<br />

og kurs, og alle kan gå<br />

inn som innsats ledere. Alle<br />

kan bistå ved hendelser hvor<br />

det trengs brann vern eller<br />

kjemikalievern.<br />

Har vært industri vernpliktig<br />

siden 1962.<br />

Vik Ørsta startet i 1947 og har<br />

tre anlegg: Ura, Hovden og<br />

Vik i Sogn. Administrasjonen<br />

m.m.<br />

ligger på<br />

Strømpeneset<br />

i<br />

Ørsta.<br />

10<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


er modernisert og HMS har stått i fremste rekke<br />

ved utbygging og utforming av nye anlegg.<br />

Tiltak etter brann<br />

Vik Ørsta fikk i 2011 erfare Murphys lov i praksis;<br />

det som kan gå galt, går galt. En dieseltruck<br />

stod parkert inne i galvaniseringen ved siden av<br />

noen trepaller som igjen stod rett ved en rørledning<br />

med trykkluft. Trucken selvantente,<br />

pallene tok fyr og røret sprakk.<br />

– Det var faktisk jeg som oppdaget brannen.<br />

Det var ikke mange på jobb, og da jeg så røyk<br />

oppå taket åpnet jeg en dør for å se hvor den<br />

kom fra. Flammene var 20 meter lange inne i<br />

produksjonshallen, og det var nesten umulig å<br />

se hvor de kom fra. I tillegg var det mye sot og<br />

røyk i lufta og jeg ble sort i ansiktet på noen få<br />

sekunder, forteller Ose.<br />

Brannen ble heldigvis slukket av det lokale<br />

brannvesenet før selve bygget tok fyr, noe som<br />

hadde vært særdeles skadelig for hele bedriften.<br />

Etter brannen ble det gjort flere tiltak for å<br />

redusere sannsynligheten for lignende episoder.<br />

– Dieseltrucker må ha hovedstrømbryter. I<br />

tillegg har vi gjennomgått alle ladestasjonene<br />

for batteritruckene for å minimere brannfaren.<br />

Det har også blitt etablert flere enkle tiltak for<br />

å sikre mennesker og verdier.<br />

– Vi setter alle gassflasker rett innenfor døra<br />

og markerer alle bygg med gass med et symbol<br />

slik at det er lett for brannvesenet å orientere seg<br />

når de kommer til oss, sier Ose, og legger til at<br />

de har et godt samarbeid med det lokale brannvesenet.<br />

Både når det gjelder øvelser, rutiner og<br />

innkjøp av utstyr som kan brukes, eller er anbefalt<br />

gjennom brannvesenet.<br />

Vik Ørsta avdeling Ura ligger idyllisk til ved vannkanten i Ørsta. Virksomheten<br />

har vært en hjørnesteinsbedrift i Ørsta siden den ble startet i 1947,<br />

og har skiftet navn flere ganger siden den gang.<br />

innsatsleder<br />

lakk<br />

3 personer<br />

adm. dir. hr<br />

industrivernleder<br />

teknisk<br />

3 personer<br />

innsatsleder<br />

galve<br />

3 personer<br />

lager<br />

2 personer<br />

innsatsleder<br />

lysmast<br />

2 personer<br />

innsatsleder<br />

kontor<br />

1 person<br />

Virksomheten har brann som en av sine uønskede hendelser, og øver på<br />

brann flere ganger i året.<br />

Foto: Petter Sandnes, Vik Ørsta<br />

Tre anlegg<br />

Vik Ørsta har to anlegg i tillegg til Ura; Én i<br />

u<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 11


organisering<br />

«Det at vi har hatt støtte i ledelsen har<br />

betydd veldig mye, og uten det hadde<br />

ikke resultatet blitt så bra som det er»<br />

Vik i Sogn og én i Hovden, den siste<br />

under en mil unna.<br />

– Avdeling Vik har forsterket<br />

bered skap på kjemikalier, avdeling<br />

Hovden har grunnleggende beredskap,<br />

så vi har et mer komplekst risikobilde<br />

enn dem. Men vi har en tett<br />

dialog med dem om både utstyr og<br />

opplæring.<br />

Produksjonen er heller ikke lik på<br />

avdelingene. Vik i Sogn produserer<br />

mye av det samme som Ura,<br />

mens i Hovden blir noen av<br />

produktene start et på før de<br />

blir sendt til Ura for å ferdigstilles.<br />

Med forsterkninger innen<br />

kjemi kalie vern, førstehjelp og<br />

brann vern krever forskrift om<br />

industri vern mer av industri vernet<br />

ved Ura enn tidlig ere.<br />

– Her har vi mye propan, truckkjøring,<br />

store og tunge objekter i tillegg<br />

til en lang herdeovn. Så det er<br />

mye som kan skje. Etter flere samtaler<br />

med NSO i forbindelse med den nye<br />

forskriften i 2012, ble vi enige om at vi<br />

burde ha tre forsterk ninger, og siden<br />

den gang har vi prøvd å få industrivernet<br />

opp på det nivået slik forsterkning<br />

krever.<br />

Alle kan alt<br />

Industrivernet i Ura består av 15<br />

person er spredt utover de ulike av delingene,<br />

og Ose påpeker:<br />

– Vi tar høyde for skiftarbeid og<br />

dersom noen er syke sørger vi alltid<br />

for å nok og riktig personell til stede.<br />

Selv om det er utpekt egne innsatsledere,<br />

kan i teorien alle i industrivernet<br />

lett hoppe inn i rollen om det<br />

skulle være nødvendig.<br />

– Alle i industri verngruppa har<br />

gjennomført samme opplæring og de<br />

samme kursene, og alle kan i teorien<br />

alt de må kunne. Både innsatsledelse,<br />

brann vern og kjemikalievern. Dette<br />

gjør oss bedre rustet til å håndtere<br />

uønskede hendelser som kan skje.<br />

«Min oppfatning er at mange<br />

virksom heter ser på NSO som en<br />

plagsom stein i skoen, og ikke helt<br />

ser poenget med industri vern»<br />

– Hva er det med måten dere har<br />

organisert industri vernet på som kan<br />

gi læring for andre virksomheter?<br />

– Nettopp det at alle kan «alt», og<br />

at vi på den måten får bred og mye<br />

kompe tanse i gruppen. Ellers er vi<br />

opptatt av å spesialisere og spisse<br />

opplæringen og kursingen mot akkurat<br />

vår virksomhet og våre uønskede<br />

hendelser, så vi har ikke så mye generell<br />

opplæring.<br />

«Lønn» til industri vernet<br />

Ose tror industri vern-formen slik<br />

den er i dag vil endre seg.<br />

– Jeg er overbevist om at virksomheter,<br />

spesielt de med forsterket<br />

industri vern, vil gå over til en mer og<br />

mer «proff» industri vernorganisering<br />

der kompetansen og tidligere erfaring<br />

må bli tatt hensyn til.<br />

Han er også skeptisk til at ordningen<br />

om å stille frivillig i industrivernet<br />

vil vedvare i fremtiden.<br />

– Jeg tror en slik ordning kan<br />

være på vei ut på sikt. I og med at<br />

virksomhetene er ute etter spesialkompetanse,<br />

vil det også fremtvinge<br />

kompensasjon eller «lønn» for å være<br />

med i industri vernet. Jeg tror det vil<br />

bli vanskeligere å få tak i dyktige folk<br />

hvis de ikke føler de får noe<br />

igjen for det.<br />

Støtte i ledelsen<br />

Det var etter tilsynet i 2014<br />

at det snudde for industrivernet<br />

på Vik Ørsta. Risikovurderinger<br />

ble gjort, kurs<br />

og øvelser ble gjennomført. Industrivernet<br />

gjorde en snu operasjon som<br />

også ble lagt merke til hos NSO.<br />

– Hvordan har dere klart å gjøre så<br />

mye på så kort tid?<br />

– Det at vi har hatt støtte i led elsen<br />

har betydd veldig mye, og uten det<br />

hadde ikke resultatet blitt så bra som<br />

det er. I fjor klarte vi endelig å sette<br />

fingeren på hva som er viktig og hvor<br />

vi skulle legge lista. Jeg anser industrivernet<br />

som 60 prosent ferdig, sier Ose.<br />

Nytt utstyr<br />

– Hva må til for at det skal bli 100 prosent?<br />

– Vi mangler litt på utstyrs siden<br />

og hvordan vi kan optimalisere dette.<br />

Området vårt er nesten én km<br />

langt, så det er lite hensikts messig<br />

u<br />

12<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


Personlig verneutstyr står i høysete hos Vik Ørsta.<br />

Øverst: Innsatsleder Odd Arne Blomberg (t.v.), industrivernleder<br />

Kjetil Ose og produksjonsdirektør Henning<br />

Andre Melle er godt fornøyd med industrivernet, men<br />

synes fortsatt de har litt igjen.<br />

Et galvaniseringsanlegg med flytende metall kan føre til<br />

flere uønskede hendelser som blant annet personskader.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 13


organisering<br />

med lange brannslanger i tilfelle<br />

brann. Da er det bedre med<br />

noen mobile enheter som vi raskt<br />

kan få ut til hendelses stedet. Om<br />

vi skal rulle ut 400 meter med<br />

brannslanger blir vi jo stående å<br />

rulle lenge etter at brannvesenet<br />

har kommet på plass, og da er det<br />

ofte for sent, sier Ose.<br />

Innsatstiden for industri vernet<br />

er gjennom risikovurderinger og<br />

erfaringer satt til 1-7 minutter, og<br />

dermed må de ha utstyr som er<br />

dimensjonert for hurtig bruk og<br />

forflytting.<br />

Vi er helt klare på at vi skal<br />

være fremst ved bruk av ny teknologi<br />

innen materiell og utstyr.<br />

Vi er hele tiden på utkikk etter<br />

moder ne og mer effektive løsning<br />

er enn hva det gamle tunge<br />

utstyret kan gi oss. •<br />

Gir en trygghet for virksomheten<br />

Da Vik Ørsta skulle etablere for sterket<br />

industri vern, var produksjonsdirektør<br />

Henning Andre Melle (bildet)<br />

aldri i tvil; dette måtte ledelsen<br />

være positive til.<br />

– Vi så at virksomheten og produksjonen<br />

hadde en del sårbarheter, så<br />

her var det bare å snu seg rundt og<br />

dimen sjonere etter behovet vårt.<br />

Brannen i 2011 ga oss også nyttige<br />

erfaringer vi har tatt med oss videre.<br />

Melle understreker at et velfungerende<br />

industri vern gir en trygghet for<br />

virksomheten.<br />

– Vi har jobbet mye med HMS de<br />

siste årene, og vi ønsker å ha et rykte<br />

om å være en sikkerhetsbedrift, både<br />

overfor kunder og internt. Det er viktig<br />

at ledelsen er til stede og tilrettelegger<br />

for et godt industri vern og er<br />

villige til å investere.<br />

Han er enig med industri vern leder<br />

Ose at de har et stykke igjen, men han<br />

ser lyst på industri vernets fremtid.<br />

– Nå må vi vise at industri vernet<br />

vårt ikke er en «døgnflue», og at vi<br />

kan holde arbeidet og framdriften<br />

oppe. Industrivernet har full støtte fra<br />

vår administrerende direktør Kjetil<br />

Nesset og resten av ledergruppa! •<br />

s å r b a r h e t e r<br />

r i s i k o<br />

v e r d i e r<br />

foto: bigwavephoto<br />

t r u s l e r<br />

14<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong><br />

MELD INN DIN VIRKSOMHET: www.nsr-org.no<br />

Øk din kunnskap og bli en del av nettverket i<br />

forebygging av kriminalitet, i og mot næringslivet.


NSOs stalltips<br />

Foto: NSO arkiv<br />

«Selvstudium» er lurt<br />

En kvalifisert og dyktig innsats leder<br />

er nødvendig for å ha et godt organisert<br />

industri vern, også i virksomheter<br />

med grunnleggende industri vern.<br />

Innsatsledere skal være drillet i<br />

bered skapsplanen og være kvalifisert<br />

i å lede eget innsatspersonell, og kunne<br />

samarbeide med nød etatene. For å<br />

bli kompetent kan kursing være nødvendig:<br />

Hvem arrangerer kurs, hvor<br />

mye koster dette og har vi mulighet<br />

til å ta personell ut av produksjon?<br />

En løsning kan være «selv studium»:<br />

Kommende innsats leder lærer seg<br />

bedriftens planverk, herunder risikovurderinger<br />

og dimensjonerende<br />

hendelser, og leser nødvendig faglitteratur.<br />

For å dokumentere kunnskapen<br />

bør innsatslederen avlegge<br />

en skiftelig test som godkjennes av<br />

virksomheten, for eksempel industrivern<br />

leder, og arkiveres. Øvelsene blir<br />

en verifikasjon på innsats leders kvalifikasjoner.<br />

Per Martin<br />

Ødegård,<br />

seniorrådgiver<br />

Dimen sjoner rett<br />

Industrivernet skal org ani seres med<br />

tilstrekkelig antall innsatspersoner.<br />

Antallet bestemmes av hvilke uønskede<br />

hend elser dere må kunne<br />

håndtere, så spør dere selv:<br />

• Hvor mange må vi være for å<br />

kunne håndtere den alvorligste<br />

personskaden vi gjennom risikovurderingen<br />

har kommet fram til<br />

at kan skje? Holder det med to-tre<br />

personer?<br />

• Hvor mange må vi være for å<br />

kunne håndtere branner? Må<br />

vi være fem-seks personer for å<br />

klare slange utlegg, begrense og<br />

starte slukking?<br />

• Hvor mange må til for å kunne<br />

håndtere kjemikalier på avveie?<br />

Svarene vil hjelpe dere å finne riktig<br />

antall personer til industri vernet.<br />

Virksomheten må dim en sjonere<br />

med det scenarioet som krever<br />

flest personer. Ikke glem å ta høyde<br />

for fravær – dere må legge til et<br />

par person er for å<br />

kunne ivare ta robustheten.<br />

Inger H. Bye,<br />

juridisk fagsjef<br />

Rask og effektiv innsats<br />

Det er mange regler og føringer for<br />

hva som skal gjøres og bør gjøres<br />

når industri vernet skal organiseres i<br />

virksom heten.<br />

Utfordringene er mange. Enkeltpersoner<br />

og grupper skal forberedes<br />

til rask og effektiv innsats. Forberedte<br />

konkrete tiltak (bered skap) skal<br />

etableres og innarbeides. Varsling,<br />

utrykning, identifisere situasjonen,<br />

ybegrense negativ utvikling, iverksette<br />

innsats, samordne ulike tiltak,<br />

informere, samarbeide med nødetater.<br />

Det er mange hensyn å ta og<br />

mange oppgaver å ivareta.<br />

Internkontrollforskriften stiller<br />

krav som er til god hjelp og en betingelse<br />

for å sikre tilpassede, leve dyktige<br />

og robuste industri verntiltak:<br />

• forankring i virksom heten<br />

• identifisering av behov<br />

• medvirkning og eierskap<br />

• god kommunikasjon og<br />

informasjon<br />

• fordeling av ansvar,<br />

oppgaver og roller<br />

• tilpasset styringssystem<br />

Bjørn Egil Jacobsen,<br />

spesialrådgiver<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 15


organisering<br />

– Fellesskapet er viktig<br />

for industri vernet<br />

Industrivernerne i Kongsberg Teknologi park<br />

kommer fra ti virksomheter og er delt inn i<br />

fire lag, men de kjenner hver andre godt.<br />

tekst og foto: Karoline K. Åbyholm<br />

Det å forstå hvordan industrivernet<br />

ved en næringspark er<br />

organisert, kan være en utfordring for<br />

de fleste. Men ikke for industri vernleder<br />

ved Kongsberg Teknologipark,<br />

Willy Amundsen.<br />

Det er ikke små områder det er<br />

snakk om. Selve teknologi parken er<br />

på 500 mål. I tillegg kommer «Arsenalet»,<br />

som ligger tre km unna, på<br />

230 mål.<br />

I teknologiparken er det registrert<br />

åtte industri vernpliktige virksomheter<br />

og det er to i Arsenalet. Det er<br />

til sammen 40 virksomheter på området.<br />

Med rundt 6.500 ansatte i hele<br />

teknologiparken er det nok å passe<br />

på.<br />

Nye virksomheter plikter å være<br />

med på fellesskapet allerede ved leiekontrakten.<br />

– Tidligere beregnet vi industrivern<br />

personellet i forhold til antall<br />

ansatte i de enkelte virksomhetene,<br />

men det er ikke lenger hensiktsmessig.<br />

Nå ser vi heller på hvor mange<br />

og hva slags uønskede hendelser som<br />

kan inntreffe når vi velger ut hvor<br />

mange som skal være med i industrivernet<br />

fra de ulike virksomhetene,<br />

sier Amundsen.<br />

Siden «tidenes morgen»<br />

Kongsberg Teknologipark ble etablert<br />

da sølvverksindustrien hadde en dårlig<br />

periode, og startet opprinnelig<br />

som Kongsberg Våpenfabrikk i 1814.<br />

– Det ble blant annet produsert<br />

Kragh Jørgensen-våpen her, som også<br />

var hovedvåpenet for den amerikanske<br />

hæren, forteller Amundsen mens<br />

hans viser fram «skryteveggen» i<br />

administrasjons bygget.<br />

Mye har forandret seg siden den<br />

gang, og med mange virksomheter på<br />

samme plass er det nok av hendelser<br />

som kan skje i teknologiparken.<br />

– Vi har vært industri vernpliktige<br />

siden «tidenes morgen», men da var<br />

det brann- og sanitetsdelen som ble<br />

mest prioritert. Industrien har endret<br />

seg, og det er ikke så mye produksjon<br />

og industri som det var før. Nå jobber<br />

det mange ingeniører og sivil-<br />

u<br />

16<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


Stemningen er god blant mannskapet på lag A. Fra<br />

venstre, bakerst: Ole Bjørn Apeland, Anders Næss,<br />

Roy Tollefsen, Daniel A. Edvardsen, Geir Johansen og<br />

Magne Edvardsen.


organisering<br />

«Vi fikk full støtte fra de eksterne etatene<br />

og våre egne ledere, og vi fikk det vi<br />

ønsket oss av utstyr og opplæring»<br />

ingeniører her, men det kan likevel skje<br />

ting.<br />

Amundsen forteller at de har fire<br />

ulike lag med innsatsmannskap hvorav<br />

tre av lagene går i vaktturnus på hovedparken<br />

og det fjerde er fast på Arsen alet.<br />

Alle lagene har innsats leder og stedfortredende<br />

innsats leder. I tillegg finnes<br />

det støttetjenester som blant annet egen<br />

vaktstyrke som ivaretar orden og sikring,<br />

og bedrifts helse tjenesten som bistår<br />

ved personskader og akutt sykdom.<br />

– Vi har også en innsats leder for IKT.<br />

En slik hendelse kan gjøre mye mer økonomisk<br />

skade enn en fysisk hendelse. Vi<br />

er vanligvis 30 innsatsmannskaper herav<br />

23 røyk-, gass- og kjemikaliedykkere,<br />

men med støttefunksjonene har vi ressurser<br />

tilsvarende rundt det dobbelte,<br />

sier Amundsen.<br />

– Det er litt av en kabal å holde styr<br />

på!<br />

– Ja, jeg misunner ikke Willy den jobben,<br />

smiler stedfortredende industrivern<br />

leder Magne Roar Nordhus, som<br />

også er leder for vaktstyrken.<br />

Sosialt samhold<br />

– Nå må dere smile! Alle må synes på<br />

bildet. Kanskje vi burde flytte brannbilen<br />

litt lenger til høyre, så slipper vi å<br />

se bilene i bakgrunnen?<br />

Willy Amundsen instruerer og oppmuntrer<br />

industri verngruppen ved<br />

Arsenalet.<br />

– Skal ikke du være med på bildet da,<br />

Willy? Spør Ole Bjørn Øverland spøkefullt.<br />

– Nei, det er jo dere som må vise dere<br />

fram, roper Willy tilbake, på trygg avstand<br />

fra kameralinsa.<br />

Det er lett og ledig stemning mellom<br />

alle i industri verngruppen, og Amundsen<br />

trekker fram det gode samholdet<br />

som et viktig moment for et velfungerende<br />

industri vern.<br />

– Når det skjer en hendelse betyr det<br />

så uendelig mye at man kjenner personen<br />

som har blitt utsatt for noe, eller<br />

at personen du skal slukke brannen<br />

sammen med ikke bare er et navnløst<br />

ansikt. Samholdet og fellesskapet er veldig<br />

viktig for vårt industri vern. Vi har<br />

flere sosiale sammenkomster i løpet av<br />

året, blant annet en tur på høsten pluss<br />

julebord med ledsager, sier han og legger<br />

til at de har venteliste over folk som<br />

vil være med i industri vernet.<br />

Øver ofte med brannvesenet<br />

Industrivernet har et godt samarbeid<br />

med nødetatene i kommunen. De har<br />

egne øvelser med politiet, og i tillegg til<br />

å øve sammen med Kongsberg Brannog<br />

Redningstjeneste (KBR) bistår også<br />

industri vernet brannvesenet.<br />

– Det blir et par oppdrag i løpet av et<br />

år, og KBR samarbeider med industrivernet<br />

om å utarbeide årlige øvelsesplaner.<br />

KBR har ansvar for gjennomføring<br />

av 40 øvelser i <strong>2015</strong>, og 24 av<br />

disse er samøvelser mellom KBR og<br />

industri vernet, sier Amundsen.<br />

Industrivernet øver hver mandag<br />

morgen utenom ferieperiodene, og<br />

Amundsen tror mannskapene setter<br />

pris på å bruke så mye tid på å vedlikeholde<br />

ferdighetene sine.<br />

Kongsberg<br />

Teknologipark<br />

Næringspark med 40<br />

virksomheter, av dem er 10<br />

industri vernpliktige.<br />

Bygningsmassen er 300 mål.<br />

Selve teknologiparken er på<br />

500 mål. I tillegg kommer<br />

«Arsenalet» på 230 mål.<br />

6.500 ansatte, 30 av disse<br />

er i industri vernet hvorav 23<br />

er røyk -, gass- og kjemikaliedykkere.<br />

Med støttefunksjonene<br />

har industrivernet<br />

ressurser tilsvar ende rundt<br />

det dobbelte. Har også egen<br />

IKT-innsats leder (les mer på<br />

side 21).<br />

Industrivernpliktige siden<br />

1938. Ble etablert da sølvverksindustrien<br />

hadde en dårlig<br />

periode, og startet opprinnelig<br />

som Kongsberg<br />

Våpenfabrikk i<br />

1814. Selskapet<br />

var 100<br />

prosent<br />

statseid<br />

fram til<br />

1987.<br />

18<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


– Jeg tror folk setter pris på å være i industrivernet.<br />

De tilegner seg masse nyttig kunnskap<br />

og mange setter pris på å få et avbrekk fra sin<br />

vanlige arbeidshverdag for å jobbe med beredskap,<br />

sier Amundsen.<br />

Støtte hos ledelsen<br />

Amundsen har jobbet i parken siden 1979 og<br />

fra 1984 med industri vern, først som brannog<br />

bered skapsleder og nestkommanderende<br />

industri vern leder, og de siste 15 år som industrivern<br />

leder.<br />

De første årene var situasjonen en litt annen<br />

enn i dag.<br />

– Industrivernet lå så godt som nede og vi<br />

hadde behov for å stable det på beina igjen. Det<br />

var en kamp å få den første brannbilen vår. I<br />

1987 ble det akkord i Kongsberg Våpenfabrikk,<br />

de tidligere divisjoner ble etablert som egne selskaper<br />

og området organisert som næringspark.<br />

Vi ønsket å videreføre og bygge opp den eksister<br />

ende bered skapen til gjeldende standard er<br />

og regelverk.<br />

Løsningen ble å invitere NSO, Direktoratet<br />

for brann- og eksplosjonsvern (dagens DSB,<br />

jour.anm.), forsikringsselskapet og ledelsen i<br />

de nyetablerte selskapene til et møte. Her la<br />

Amundsen og industri verngruppa fram hva de<br />

ønsket og med gode begrunnelser.<br />

– Vi fikk full støtte fra de eksterne etatene og<br />

våre egne ledere, og vi fikk det vi ønsket oss av<br />

utstyr og opplæring. Vi fikk også god rabatt hos<br />

forsikringsselskapene hvis vi videreførte systemet<br />

vi hadde fordi de så at det lønte seg for oss å ha<br />

en god egenbered skap. For å få gjennomslag for<br />

ting er nøkkelen å ha forankring i topp ledelsen.<br />

Hvis man bare har gode nok argumenter, kan<br />

ikke ledelsen si nei, humrer Amundsen.<br />

Industrivernet har et godt samarbeid med brannvesenet, og øver sammen<br />

med dem 24 ganger i året. I tillegg øver industrivernet hver mandag<br />

utenom ferieperiodene. Foto: Willy Amundsen, Kongsberg Teknologipark<br />

lag a<br />

7 personer<br />

industrivernleder<br />

nestkommanderende<br />

industrivernleder<br />

lag b<br />

7 personer<br />

lag c<br />

7 personer<br />

skiftlag gan<br />

personell fra de andre lagene<br />

lag d<br />

arsenalet<br />

7 personer<br />

redningsstab<br />

støttetjenester<br />

Hvert lag har 7 personer, skiftlaget på GAN består av eksisterende GAN<br />

personell på lag A, B og C når de jobber skift utenom ordinær dagtid.<br />

Kongsberg Teknologipark er på rundt 730 mål til sammen. Inne på<br />

fabrikk området ligger det et grønt område, som huser en kommunal kirkegård<br />

(!) som har eksistert fra før parken ble etablert. Foto: Mediafoto as<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 19


organisering<br />

«Det er en kjempefordel for industrivernet<br />

og også andre som ikke kjenner<br />

til kjemikaliene det er snakk om»<br />

Lagde data blader selv<br />

Viktig informasjon om<br />

farlige kjemikalier er<br />

plassert der den trengs<br />

mest: Ved stasjonen.<br />

Kjemiingeniør i GKN Aerospace Urszula<br />

Jaciszyn savnet datablader over<br />

bedriftens egne prosess bland inger av<br />

kjemikalier ved virk som heten. Så hun<br />

tok like godt initiativ til å lage disse<br />

selv.<br />

– Det finnes lover og regelverk for<br />

produksjon, lagring, transportering<br />

og bruk av kjemikalier, men i virksomheter<br />

får prosessblandinger ofte<br />

lite oppmerksomhet, sier Jaciszyn,<br />

som var koordinator for arbeidet ved<br />

GKN Aerospace.<br />

Lett tilgjengelige datablad<br />

De utviklet datablader for alle kjemikaliene<br />

som virksomhetene håndterer<br />

og hvordan disse stoffene samspiller<br />

med hverandre. Ved stasjoner hvor de<br />

farligste kjemikaliene blir håndtert er<br />

databladene til disse lett tilgjengelig<br />

om det skulle skje en hendelse.<br />

– Bedriften har for øvrig et godt<br />

etablert stoffkartotek, men dersom<br />

det skjer noe har man ikke tid til å slå<br />

opp på dataen eller lese i karto teket.<br />

Derfor er databladene for de farligste<br />

stoffene plassert i beholdere ved de<br />

enkelte etsebadene så man lett kan få<br />

tak i dem, sier Jaciszyn.<br />

Fornøyd industrivernleder<br />

Willy Amundsen roser Jaciszyns og<br />

teamets arbeid og mener de har gjort<br />

en uvurderlig jobb for sikkerheten.<br />

– Dette har hatt stor betydning for<br />

å redusere risikobildet betraktelig.<br />

Det er en kjempefordel for industrivernet<br />

og også andre som ikke kjenner<br />

til kjemikaliene det er snakk om.<br />

Urszula Jaciszyns arbeid er et eksempel<br />

til etterfølgelse, sier Amundsen.<br />

Samarbeid i alle ledd<br />

Databladene blir kontinuerlig oppdatert<br />

eller opprettet, alt ut ifra hvilke<br />

stoffer som kommer inn på bestilling<br />

fra kunder.<br />

Jaciszyn presiserer at prosjektet var<br />

et samarbeid mellom flere, og trekker<br />

fram dette som det viktigste for å få til<br />

et godt arbeid.<br />

– Om noen andre ønsker å få til<br />

noe lignende ved sin virksomhet er<br />

samarbeid i alle ledd og å involvere<br />

andre det aller viktigste. I tillegg må<br />

man gi god informasjon. Jeg opp lever<br />

at de ansatte i GKN Aerospace blir<br />

mer nysgjerrige og vil vite enda mer<br />

om stoffene vi jobber med etter dette<br />

prosjektet – dét er en av flere gode bivirkninger,<br />

smiler Jaciszyn.<br />

<br />

• NSO<br />

– Et eksempel til etterfølgelse, og en<br />

kjempefordel for industrivernet, sier<br />

Willy Amundsen om Urszula Jaciszyns<br />

arbeid med databladene.<br />

Hos GKN Aerospace er databladene<br />

lett tilgjenglige i hvite rør på stasjonene<br />

hvor det blir håndtert farlige<br />

stoffer.<br />

Foto: Urszula Jaciszyn<br />

20<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


Kongsberg Tekonologiparks driftssentral viser dagens kompleksitet – både kommunikasjon og produksjon er avhengig av<br />

at teknologien fungerer. Industrivernet i Kongsberg Teknologi park har identifisert at en IKT-hendelse kan gjøre vel så mye<br />

skade som en fysisk ulykke. Derfor har industri vernet en egen innsats leder for IKT. Foto: Willy Amundsen, Kongsberg Teknologipark<br />

Imponerte over Kongsberg<br />

IKT og sikring hører<br />

med i en risiko analyse,<br />

mener direktørene.<br />

tekst: Karoline K. Åbyholm<br />

Både direktøren i NSO og Næringslivets<br />

<strong>Sikkerhet</strong>sråd (NSR) roser<br />

Kongsberg Teknologipark for å ta<br />

med IKT-hendelser i risikovurderingene.<br />

– Det at en industri vernpliktig<br />

virksomhet også har tenkt på IKThendelser,<br />

og sågar har en egen<br />

innsats leder for det, synes vi er veldig<br />

bra. Dette viser at virksomheten tenker<br />

helhetlig sikring, sier Jack Fischer<br />

Eriksen, direktør i NSR.<br />

Han mener det er viktig at industrivernpliktige<br />

virksomheter ikke bare<br />

tenker forebygging og håndtering<br />

av ulykker, men også har en grunnsikring<br />

og bered skap for tilsiktede<br />

uønskede handlinger.<br />

– Forskjellen mellom ulykker og<br />

tilsiktede handlinger er at villede<br />

handlinger er vanskelig å beregne<br />

sannsynligheten av. Her må man ha<br />

en god grunnsikring, og konsentrere<br />

seg om sårbarheter og konsekvens,<br />

sier Eriksen.<br />

Må også øve på security<br />

Direktør i NSO Knut Oscar Gilje er<br />

Knut Oscar<br />

Gilje, direktør i<br />

NSO, påpeker at<br />

fremmede kan ta<br />

seg inn i IKTstyringssystemer<br />

og utløse fysiske<br />

hendelser.<br />

positiv til at virksomheter i stadig<br />

større grad tar IKT-sikkerhet og trusler<br />

mot denne på alvor.<br />

– Tiltak må bygge på virksomhetens<br />

egne vurderinger og være tilpasset<br />

når det gjelder både kapasitet<br />

og kapabilitet. At Kongsberg Teknologipark<br />

nå etablerer dedikerte funksjoner<br />

på dette området virker fornuftig<br />

og forbilledlig, sier Gilje, og mener<br />

IKT- og sikringsrelaterte hendelser er<br />

en naturlig del i en risikoanalyse.<br />

– Det er mulig å tenke seg at fremmede<br />

tar seg inn i IKT-styringssystemer<br />

og kan utløse ukontrollert<br />

trykkoppbygging og varme utvikling<br />

i prosess anlegg. Hvordan håndterer<br />

virksomheten en situasjon der<br />

kontroll rommet ikke lenger har oversikt<br />

over produksjonsanlegget? Er<br />

scenariene relevante må de beskrives<br />

og øves på.<br />

– Når det gjelder tiltak mot mer<br />

tradisjonell kriminalitet, som innbrudd<br />

og tyveri, vet vi at god fysisk<br />

Jack Fischer,<br />

direktør i NSR,<br />

framhever at<br />

NSR kan hjelpe<br />

virksomheter<br />

som vil beskytte<br />

seg mot IKThendelser.<br />

sikring vil gi god effekt på både safety<br />

og security. Et godt sikret, ryddig og<br />

godt belyst industri område er tryggere<br />

å bevege seg på for ansatte, leverandører<br />

og gjester. Det er tilsvarende<br />

ikke så attraktivt for de med skumle<br />

hensikter.<br />

Rådgivning<br />

NSR ønsker å være en ressurs for<br />

virksomheter som ønsker å gjøre seg<br />

bedre rustet mot security-relaterte<br />

hendelser.<br />

– NSR har som målsetting å gjøre<br />

virksomhetene i stand til å sikre seg<br />

mot kriminalitet og andre sikkerhetshendelser.<br />

Dette gjør vi gjennom<br />

rådgivning, kurs, seminarer og konferanser.<br />

Gjennom NSRs hjemmeside<br />

og vårt nyhetsbrev vil virksomhetene<br />

også få tilgang til nyttige publikasjoner<br />

og veiledende artikler, både fra<br />

myndighetene og NSRs egne, sier<br />

Eriksen.<br />

<br />

•<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 21


organisering<br />

Optimal<br />

krisehåndtering<br />

Hvordan ledelsen håndterer en krise vil<br />

påvirke alle i organisasjonen over lang tid<br />

– enten positivt eller negativt.<br />

Industrivernet bør organiseres for å<br />

håndtere alle ledd i en krise best mulig<br />

Kriser i industribedrifter kan utløse<br />

omfattende skader på mennesker<br />

og miljø, samt økonomiske, sosiale og<br />

omdømmemessige kostnader. Den<br />

enkelte industri vern leder må rigge sin<br />

organisasjon for krise. Da er det viktig<br />

at frivillige innsats ledere, innsatsmannskap<br />

og personell i redningsstab<br />

er fysisk og mentalt forberedt.<br />

Fire hovedprinsipp<br />

Over tusen industribedrifter har et<br />

lovpålagt ansvar om å utvikle et lokalt<br />

industri vern. Ved brann, ulykker,<br />

gassutslipp og eksplosjon er hurtig<br />

førsteinnsats avgjør ende.<br />

Bare i 2012 ble bedriftenes<br />

egenbered skap satt i aksjon over tusen<br />

ganger, der nærmere 7 av 10 aksjoner<br />

hadde en konsekvens reduserende<br />

effekt (NSOs årsrapport 2013). Som<br />

industri vern leder må du organisere<br />

industri vernet ditt med utgangspunkt<br />

i fire etablerte hovedprinsipp (St.<br />

meld. <strong>nr</strong>. 29, 2012):<br />

• Ansvarsprinsippet: Den som har<br />

ansvar i en normalsituasjon har<br />

også ansvar i en krise.<br />

• Likhetsprinsippet: Organisasjonen<br />

man opererer med til daglig,<br />

skal være mest mulig lik den man<br />

opererer med i en krise.<br />

• Nærhetsprinsippet: Kriser skal<br />

håndteres på lavest mulig nivå<br />

nærmest krisen.<br />

• Samvirkeprinsippet: Organi sasjon<br />

en har et selvstendig ansvar<br />

for best mulig samvirke med relevante<br />

aktører og virksomheter.<br />

Viktig med god krisehåndtering<br />

Som leder har du altså ansvaret både<br />

i hverdag og krise – der bered skap<br />

på både taktisk, operativt og strategisk<br />

nivå skal være en naturlig del av<br />

deres virksomhet og integreres i den<br />

daglige driften. Robuste og sikre organisasjoner<br />

har ledere som prioriterer<br />

og setter krav til sikkerheten og<br />

tilfører kunnskap til de ulike beredskapsnivåne.<br />

Med en tilpasset beredskap<br />

blir dine prioriteringer enda viktigere.<br />

En krise som håndteres mangelfullt<br />

kan, foruten risikoen for omgivelsene,<br />

skade bedriftens merkenavn, medføre<br />

granskning og/eller etter forskning,<br />

utløse erstatningsansvar og langvarig<br />

negativ eksponering.<br />

Mangelfull krisehåndtering vil påvirke<br />

alle i organisasjonen over lang<br />

tid. En godt håndtert situasjon vil<br />

skape samhold og utvikle en positiv<br />

organisasjonskultur. Der de ansatte<br />

22<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


Du må kjenne dine oppgaver så godt<br />

at du handler automatisk rett når<br />

alarm en går – og ikke blir stresset og<br />

løper fra situasjonen. Hold hodet kaldt<br />

og tving deg selv til å tenke fremover.<br />

<br />

Illustrasjon: Shutterstock<br />

ser at bedriften har godt planverk<br />

og en effektiv bered skap påvirkes<br />

arbeids miljøet i positiv retning.<br />

Krisehåndtering i første linje<br />

Innsatspersonell må hurtig tilpasse<br />

seg når de skal gå fra sitt daglige virke<br />

til aktiv krisehåndtering på taktisk<br />

virksomhetsnivå. Det vil ikke være slik<br />

at man kan «gjøre så godt man kan» i<br />

en reell krise. Til det er mestring av<br />

komplekse og kritiske hend elser for<br />

krevende. Alle nivå i bedriften trenger<br />

kompetanse i krise hånd tering; fra<br />

styreleder til røyk dykker.<br />

I en krise vil den enkelte oppleve<br />

ulike fysiologiske og psykologiske<br />

stressreaksjoner, reaksjoner som reduseres<br />

med aktiv mental forberedelse.<br />

En måte å forberede seg på er å<br />

visualisere scenario eller se for seg en<br />

mental film av for eksempel en definert<br />

fare og ulykkessituasjon. Da vil<br />

du raskere kjenne risikobilde igjen i<br />

en reell situasjon.<br />

Det er også nyttig å drive mental<br />

krisetrening med sjekklister, der du<br />

bryter ned aktuelt planverk i enkle<br />

oppgaver. Din utfordring er å kjenne<br />

dine oppgaver så godt at du handler<br />

automatisk når alarmen går.<br />

Når vi skal organisere innsatspersonellet<br />

må vi dimensjonere<br />

bered skapen med utgangspunkt i vår<br />

risikovurdering. Det viktigste i dette<br />

arbeidet er å organisere krisetrening<br />

og mange små øvelser som skaper en<br />

felles situasjonsforståelse hos personellet.<br />

Bygg på definerte scenario og visualiser<br />

slik risikovurdering for de ansatte.<br />

Legg gjerne inn mental trening<br />

på enkelte scenario på vei til jobb eller<br />

på vei inn i garderoben, uavhengig<br />

av om du er innsatsmannskap eller<br />

krise leder. Er du leder er det uansvarlig<br />

ikke å forberede seg mentalt.<br />

Tenk proaktivt<br />

Når en situasjon skal vurderes av en<br />

innsats leder på vei inn i situasjonen er<br />

faktorene tid og risiko hovedkomponentene<br />

i en situasjonsvurdering. En<br />

nyttig skrivebordsøvelse for innsatsledere<br />

er å gå gjennom utvalgte scenario<br />

fra risikovurderingen og gjøre<br />

en realistisk vurdering av hvilke ressurser<br />

som kan oppskaleres i løpet av<br />

én time. Når det er gjort vurderer du/<br />

dere hva du realistisk mener du kan<br />

utrette som innsats leder i løpet av 15<br />

minutter.<br />

I realistiske øvelser og reelle kriser<br />

er det avgjørende at du på vei inn i<br />

situasjonen stanser og får overblikk.<br />

Velg en synlig, men tilbaketruk-<br />

u<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 23


organisering<br />

«En kritisk hendelse i din bedrift<br />

kan kun håndteres dersom du har<br />

organisert en robust bered skap»<br />

ket posisjon å lede fra og reduser din<br />

egen stresspåvirkning. Kontroller<br />

pusten og tving deg selv til å tenke<br />

fremover.<br />

Sørg for at nød- og bered skapsetatene<br />

får tidskritisk informasjon og<br />

gjør deg klar for å ta i mot de første<br />

enhetene. Still deg selv spørsmålet:<br />

Hva kan du utrette de neste 15<br />

minuttene? Hva kan du utrette den<br />

neste timen? Når du tvinger deg<br />

selv til å tenke proaktivt øker du din<br />

situasjons forståelse slik at du ikke blir<br />

fanget av de umiddelbare oppgavene<br />

du må løse der og da. Du har et viktig<br />

ansvar for både å lede andre og formidle<br />

tidskritisk informasjon internt<br />

og eksternt. Det er et krevende arbeid<br />

som krever disiplin.<br />

«Worst case»-scenario<br />

Tett opp til hendelsen må krisehåndteringen<br />

organiseres, og her<br />

har vi dårlig tid. Prioriter situasjonsvurdering,<br />

etabler nødvendig kontakt<br />

med interne og eksterne ressurser,<br />

deleger oppgaver og gi tydelige ordre<br />

internt.<br />

Oppstår det definerte «worst case»-<br />

scenario eller en situasjon du som<br />

leder vet at virksomheten ikke er forberedt<br />

på, må du ta et enda tydeligere<br />

ansvar. Hold en kort innledende<br />

orientering med situasjonsvurdering.<br />

Beskriv konkret oppgavene som må<br />

løses og definer så individuelle oppgaver<br />

med teknikker for mental krisetrening:<br />

«Se for deg at du nå skal X<br />

(visualisering)», «Når du kommer<br />

frem så X og X (mental filming)»<br />

eller «Du skal gjøre X, X og X (mental<br />

sjekkliste)».<br />

Krisestaben må organiseres raskt<br />

For virksomheter med redningsstab<br />

er det sentralt med en organisering<br />

der denne kan settes svært hurtig. Der<br />

bedriftens kriseledelse er industrivernsleders<br />

ledergruppe er det like<br />

viktig med en oppdatert varslingsliste<br />

og et forhåndsdefinert stabsrom med<br />

situasjonstavler og nødvendig teknisk<br />

utsyr. Utstyret må til enhver tid være<br />

klart og stab kunne settes i løpet av<br />

minutter.<br />

Dere bør ha gjennomført trening<br />

på strategisk kriseledelse i forkant slik<br />

at grunnleggende møteregler, kjente<br />

ledelsesutfordringer og sentrale områder<br />

i ledergruppen er kjente.<br />

I tillegg til å ha definert stabsrom<br />

må det være lagt en plan for<br />

ekstern kommunikasjon, sted for<br />

presse konferanse, herunder definert<br />

arbeids område for media. Det må ha<br />

vært utviklet en strategi for bruk av<br />

sosiale medier og hvordan man skal<br />

informere eiere, styre, pårørende og<br />

andre interessenter og rekkefølgen<br />

for dette.<br />

Når staben er satt er krisen et<br />

faktum og det kan være lite rom<br />

for påvirkning av selve hendelsen.<br />

Strategisk kriseledelse bør derfor<br />

også sørge for at det gjennomføres<br />

risiko vurderinger og øvelser med utgangspunkt<br />

i disse da arbeidet med<br />

bered skapsplanlegging fungerer som<br />

organisasjonens mentale bered skap.<br />

Potensielle og aktuelle scenario<br />

Virksomheten bør også gjennomføre<br />

en risikoanalyse i tråd med<br />

norsk standard for å identifisere nye<br />

potensielle sikringsbehov gjennom<br />

aktuelle security-scenario som skytehendelser,<br />

bombetrussel og andre<br />

scenario som kan rettes mot bedriften<br />

og deres ansatte.<br />

På strategisk krisenivå ligger det<br />

viktigste arbeidet i forkant. Når stab<br />

er satt er det en nyttig tommelfingerregel:<br />

• å holde statusmøte minimum<br />

hvert tiende minutt (presentasjon<br />

av oversiktsbilde)<br />

• definere aktuelle milepæler i forhold<br />

til scenarioet (for eksempel<br />

evakuering, varsling)<br />

• definere vendepunkt («point of<br />

no»-return).<br />

Som bedrifts leder bør også dette<br />

være organisert på forhånd gjennom<br />

predefinerte handlingsmønstre på<br />

henholdsvis taktisk, operativt og strategisk<br />

nivå. En kritisk hendelse i din<br />

bedrift kan kun håndteres dersom du<br />

har organisert en robust bered skap.<br />

Ole Andre Bråten<br />

Kriserådgiver, driver<br />

konsulent- og rådgivings<br />

selskapet<br />

Orgsec. Han er forfatter<br />

av blant annet<br />

Håndbok i krisehåndtering.<br />

24<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


annonser hos oss.indd 1 27.02.<strong>2015</strong> 10:25:50<br />

Din annonse her?<br />

Leverer du tjenester og produkter innen sikkerhet?<br />

En annonse i <strong>Sikkerhet</strong> når viktige kunder i industrien!<br />

Utgiver: Næringslivets sikker hetsorganisasjon<br />

(NSO) og Nær ingslivets<br />

Sikker hets råd (NSR)<br />

Opplag: 5.300, fire nummer årlig<br />

Lesere: Ansatte i virksomheter<br />

med industri vern, medlemmer i<br />

NSR samt andre organisasjoner og<br />

virksomheter.<br />

Innhold: Industrivern og beredskap,<br />

sikkerhet innen industriulykker,<br />

kriminalitet/terror og IKT.<br />

Utgivelser <strong>2015</strong><br />

<strong>nr</strong><br />

bestill<br />

frister<br />

lever<br />

hos<br />

leserne<br />

2 24.4 29.4 uke 22<br />

3 21.8 26.8 uke 39<br />

4 30.10 4.11 uke 49<br />

Pris: Rabatt ved flere in<strong>nr</strong>ykk!<br />

innside omslag A4 17.500<br />

helside A4 16.000<br />

halvside A5 11.000<br />

Levering/utforming: Bestilling<br />

og levering sendes Altern<br />

kommunikasjon: kom@altern.no<br />

Leveres som pdf, 300 dpi. Farge:<br />

CMYK ISOcoated_v2_300_eci.icc<br />

Altern kommunikasjon kan utforme<br />

annonsen etter avtale. Lever<br />

mater iale to uker før bestillingsfrist.<br />

Helside: 210 x 297 mm + 4 mm<br />

eller 198 x 285 mm<br />

Halvside: 148,5 x 210 mm + 4 mm<br />

eller 136 x 198 mm (ligg­/stående)<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 25


Bli oppdatert: Kom på et NSO-kurs i <strong>2015</strong>!<br />

På årets første kurs i industrivernforskriften var deltakerne<br />

godt fornøyd med utbyttet. Alle mente fremdriften på<br />

kurset var lett eller grei å følge. Foto: Harald J. Bergmann<br />

11 deltakere på årets første kurs<br />

Deltakerne på NSOs kurs Industrivernforskriften ønsket<br />

alle å lære mer om forskrift om industri vern. Kurset gikk<br />

av stabelen 27. januar på Gardermoen. I tilbakemeld ingene<br />

fra deltakerne i etterkant av kurset svarte alle at frem driften<br />

på kurset var lett eller grei å følge.<br />

«Kurset var klargjørende for meg»<br />

«Burde ha satt av mer tid på kurset da det ofte<br />

blir en del diskusjoner og drøftinger rundt de<br />

forskjellige temaene. Vi hadde kurs fra kl. 9-16.<br />

Kanskje man skulle ha holdt på til kl. 17?»<br />

Deltakere på kurset<br />

Industri vernforskriften<br />

Kurset er et tilbud til industri vern ledere som har behov<br />

for innsikt i forskrift om industri vern, hvilke oppgaver en<br />

industri vern leder må løse og hvordan et industri vern skal<br />

dimensjoneres. Andre med bered skapsansvar og de som<br />

har behov for å oppdatere seg vil også få utbytte av kurset.<br />

Kurset består av fore les n inger og gruppe oppgaver. Det<br />

kreves ingen for kunnskaper.<br />

27. jan. Gardermoen<br />

17. feb. Bergen<br />

21. apr. Gardermoen<br />

19. mai Gardermoen<br />

8. sept. Gardermoen<br />

29. sept. Stavanger<br />

20. okt. Gardermoen<br />

24. nov. Gardermoen<br />

Risikovurdering i praksis<br />

Kurset presenterer en lett forståelig metode for å kartlegge,<br />

beskrive, analysere og evaluere risiko i egen virksomhet.<br />

Det blir brukt mye tid på diskusjoner og gruppearbeid.<br />

Etter å ha gjennomført kurset vil du kunne bidra<br />

aktivt til virksomhetens arbeid med risikovurdering.<br />

Kurset er spesielt tilpasset industri vern ledere og eventuelle<br />

nestledere, men er også egnet for personell med ansvar<br />

for drift, produk sjon og HMS forøvrig.<br />

Sted: Asker<br />

10. – 11. mars<br />

5. – 6. mai<br />

22. – 23. sept.<br />

20. – 21. okt.<br />

JANUAR<br />

FEBRUAR<br />

MARS<br />

APRIL<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

1 1 2<br />

6 2 3 4 5 6<br />

10 2 3 4 5 6<br />

15 6 7 8 9 10<br />

2 5 6 7 8 9<br />

7 9 10 11 12 13<br />

11 9 10 11 12 13<br />

16 13 14 15 16 17<br />

3 12 13 14 15 16<br />

8 16 17 18 19 20<br />

12 16 17 18 19 20<br />

17 20 21 22 23 24<br />

4 19 20 21 22 23<br />

9 23 24 25 26 27<br />

13 23 24 25 26 27<br />

18 27 28 29 30<br />

5 26 27 28 29 30<br />

26<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


Kursene er åpne for alle – meld deg på: nso.no<br />

Du kan se en presentasjonsvideo av SIMKAT på YouTube.<br />

Søk på «SIMKAT» på YouTube eller se nso.no.<br />

Fullt på SIMKAT<br />

Fjorårets siste SIMKAT-kurs var fullt med 20 engasjerte<br />

deltakere 18.–20. november på Vettre i Asker.<br />

I år arrangerer NSO både 2- og 3-dagers SIMKAT-kurs,<br />

og 2-dagerskurset er tilpasset virksomheter med grunnleggende<br />

industri vern samt virksomheter med 1-2 forsterkninger.<br />

For å lese mer om kursene, se nso.no.<br />

På SIMKAT får deltakerne innføring i ledelse på skadested.<br />

Her forklarer spesialrådgiver Bjørn Egil Jacobsen deltakerne<br />

et av scenarioene de må håndtere. Foto: Karoline K. Åbyholm<br />

Fagseminaret<br />

NSOs Fagseminar holdes hvert år den første tirsdagen og<br />

onsdagen i desember.<br />

Seminaret tilrettelegges for industri vern ledere og ledende<br />

fagpersoner innen bered skap.<br />

Seminaret består av foredrag, muligheter for mingling<br />

med andre industri vernere og besøk i utstillingen. Utstillere<br />

fra hele landet stiller med det siste og beste innenfor<br />

bered skaps- og industri vernutstyr og tjenester.<br />

Festmiddagen tirsdag kveld med underholdning er for<br />

mange et høydepunkt. Sted: Sandefjord<br />

1. – 2. desember<br />

SIMKAT: 2 og 3-dagers<br />

På SIMKAT (simulering av katastrofer) får deltakerne prøvd<br />

seg i ulike roller på skadested og i redningsstab. Kurset<br />

gir blant annet trening i innsatsledelse på skadested og<br />

organisering av redningsstab. Det nye 2-dagerskurset er<br />

tilpasset virksomheter med grunnleggende bered skap eller<br />

de med 1-2 forsterk ninger. 3-dagerskurset er tilpasset<br />

virksomheter med flere forsterkninger. SIMKAT passer for<br />

alle med roller i virksomhetens bered skap, personer i redningsstab<br />

og i virksomhetens ledelse. Sted: Asker<br />

2 dager: 3. – 4. mars<br />

2 dager: 15. – 16. sept.<br />

3 dager: 14. – 16. april<br />

3 dager: 17. – 19. nov.<br />

MAI<br />

SEPTEMBER<br />

OKTOBER<br />

NOVEMBER / DESEMBER<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

M T O T F<br />

M T O T F<br />

19 4 5 6 7 8<br />

36 1 2 3 4<br />

41 5 6 7 8 9<br />

45 2 3 4 5 6<br />

20 11 12 13 14 15<br />

37 7 8 9 10 11<br />

42 12 13 14 15 16<br />

46 9 10 11 12 13<br />

21 18 19 20 21 22<br />

38 14 15 16 17 18<br />

43 19 20 21 22 23<br />

47 16 17 18 19 20<br />

22 25 26 27 28 29<br />

39 21 22 23 24 25<br />

44 26 27 28 29 30<br />

48 23 24 25 26 27<br />

40 28 29 30<br />

49 30 1 2 3 4<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 27


organisering<br />

«Øvelser er den beste måten å<br />

avklare om dere har planlagt<br />

med riktig antall personer, med<br />

riktige kvalifikasjoner og med<br />

riktig utstyr»<br />

Virksom hetene må<br />

ha skikkelig oversikt<br />

Hvordan vet dere at dere<br />

har riktig organisering av<br />

industri vernet?<br />

Når vi i NSO er ute på tilsyn spør vi gjerne om hvordan<br />

dere har tenkt når dere har organisert industrivernet<br />

deres. Hvorfor er dere så mange som dere er?<br />

Hvorfor er dere ikke flere? Eller færre?<br />

Dette er spørsmål som krever at den som skal<br />

svare faktisk har gjort den grunnleggende og nødvendige<br />

jobben med å vurdere virksomhetens<br />

risiko forhold. Det er ikke mulig å dimensjonere og<br />

organisere et godt nok industri vern uten å ha oversikt<br />

over hvilke uønskede<br />

hendelser det skal kunne<br />

håndtere. Det er selvsagt,<br />

men det kan ikke gjentas<br />

for ofte.<br />

Dimensjonerende hendelser<br />

Alle virksomheter skal gjennomføre<br />

en risiko vurdering og holde den oppdatert.<br />

Dette kravet finner vi i § 5 i internkontrollforskriften<br />

for helse, miljø og sikkerhet. Det er dette kravet<br />

vi henviser til i industri vernforskriften, og det<br />

er denne risiko vurderingen som gir dere utgangspunktet<br />

for å finne de uønskede hendelsene dere må<br />

ha en bered skap for å håndtere.<br />

«De dimensjonerende hendelsene<br />

er de mest alvorlige<br />

hendelsene dere må regne<br />

med å måtte håndtere»<br />

Vi snakker gjerne om de dimensjonerende hendelsene<br />

– de mest alvorlige hendelsene dere må regne<br />

med å måtte håndtere. I denne sammenhengen<br />

er vurderingene av sannsynlighet mindre viktig.<br />

Bered skapen skal jo håndtere konsekvensene av<br />

hendelsen, hvis den skjer...<br />

Førsteinnsatsen<br />

Et annet viktig poeng når vi snakker om organisering<br />

er å huske at industri vernet først og fremst skal<br />

håndtere førsteinnsatsen – det vil si før nød etatene<br />

er på plass. Industri vernet skal helst slukke branntil<br />

løpet før det utvikler seg til storbrann. De skal<br />

sikre og utføre umiddelbar livreddende første hjelp<br />

på skadde kolleger; stoppe blødninger, sikre frie<br />

luftveier og sikre sirkulasjon<br />

(hjerte og pust) frem<br />

til ambu lanse personellet tar<br />

over. Er anlegget komplekst<br />

med mange byg ning er, store<br />

prosessanlegg eller mange<br />

nivåer, må dere både kunne<br />

redde skadde kolleger ut og<br />

vise nødetatene vei inn.<br />

Hvor mange må dere være for å få til disse og<br />

andre nødvendige oppgaver hos dere? To, fem eller<br />

ti? Hva skal den enkelte kunne? Førstehjelp? Brannslukking?<br />

Håndtere kjemikalielekkasje? Har dere<br />

skiftordning må dere selvsagt også sørge for riktig<br />

antall kvalifisert industri vern personell på hvert<br />

28<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


NSO mener<br />

Industrivernet må dimensjoneres ut ifra de mest alvorlige uønskede hendelsene som kan skje på virksomheten<br />

deres. Industrivernet ved Schlumberger øvde blant annet på gassbrann og utslipp i november. Les mer om øvelsen<br />

på side 42.<br />

Foto: Sclumberger Norge AS<br />

skift. Der det kan ta lang tid før nødetatene kommer<br />

må industri vernet kunne gjennomføre mer langvarig<br />

og redningsfaglig krevende innsats.<br />

Øv – og øv igjen!<br />

Hvordan vet dere at dere har riktig organisering av<br />

industri vernet? Ved å øve. Øvelser er den beste måten<br />

å avklare om dere har planlagt med riktig antall<br />

personer, med riktige kvalifikasjoner og med riktig<br />

utstyr. Start gjerne med enkle skrivebordøvelser der<br />

dere gjennomgår de mest aktuelle dimensjoner ende<br />

hendelsene. Øv, avdekk forbedringer underveis,<br />

evaluer øvelsen etterpå og gjennomfør forbedr ingene.<br />

Øv igjen. Når dere føler dere har kontroll på<br />

organiser ingen av industri vernet, er det nok også<br />

klart for de mer realistiske øvelsene.<br />

Robust bered skap med samordning<br />

Mange virksomheter holder til i næringsparker, på<br />

industriområder eller kystbaser. NSO ser at dette gir<br />

andre utfordringer og muligheter enn for de som<br />

ligger for seg selv. Utfordringene er at dere kanskje<br />

må kunne håndtere hendelser som skyldes nabovirksomheten.<br />

Mulighetene ligger i å kunne samarbeide<br />

om å løse industri vernoppgavene. Fra det<br />

grunnleggende – å informere og varsle hverandre –<br />

til felles industri vern for alle virksomhetene på området.<br />

Dere «eier» fortsatt de uønskede hendelsene<br />

dere har identifisert, men dere har mulighet for å få<br />

hjelp til å håndtere enkelte av dem.<br />

Samordning av industri vern mellom virksomheter<br />

vil også gi økt mulighet til å få robust beredskap<br />

på skift med få personer på jobb. Ved å gå<br />

sammen om industri ver<strong>nr</strong>essurser på kveld, natt og<br />

helger vil det være større fleksibilitet for å få bemannet<br />

nødvendig styrke som kan gå i innsats hvis noe<br />

skjer hos en av virksomhetene. Det er også fornuftig<br />

å vurdere et samarbeid hvis flere har behov for<br />

tyngre kapasitet som for eksempel røykdykkere. Det<br />

samme gjelder hvis flere har behov for tilgang på<br />

spesielt utstyr eller slukkemateriell.<br />

I dette nummeret av <strong>Sikkerhet</strong>, som for øvrig<br />

er i nytt design og med ny redaksjonell profil, har<br />

dere sett hvordan temaet organisering belyses fra<br />

ulike aktør er. Vi håper dere finner innspill til videre<br />

utvikling av eget industri vern.<br />

Knut Oscar Gilje, direktør,<br />

Næringslivets<br />

sikkerhetsorganisasjon<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 29


organisering<br />

Sophies Minde ‘tyvstartet’<br />

uten å vite det<br />

Med realistiske øvelser og systematisk arbeid<br />

blir industrivernet stadig bedre.<br />

tekst og foto: Karoline K. Åbyholm<br />

30<br />

november 2014: Alarmen går<br />

24. hos Sophies Minde Ortopedi<br />

i Oslo. En mann har skadet seg på en<br />

kutte maskin, og har fått et dypt kutt i<br />

sin høyre hånd.<br />

– Hva har skjedd? Hvordan føler<br />

du deg?<br />

Anita Vestli fra industri vernet sitter<br />

på huk ved den skadde og ber han<br />

legge seg ned med beina i været for å<br />

få blod til hodet.<br />

Alvorlige kuttskader<br />

Resten av industri vernet er raskt på<br />

plass med båre for å få fraktet den<br />

skadde til ambulansen som skal<br />

komme til helikopterplassen utenfor<br />

lokal ene.<br />

De andre ansatte står sjokkert og<br />

ser på mens deres kollega ligger i<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong><br />

smerter med en nesten avkuttet tommel.<br />

Den skadde er en god skuespiller.<br />

Hånden er godt sminket. Øvelsen<br />

er både realistsk og sannsynlig. Med<br />

mange maskin er og skarpe redskaper<br />

er det fort gjort å kutte seg. Dette<br />

ble identifisert i beredskapsplanen et<br />

halvt år tidligere.<br />

– De verste uønskede hendelsene<br />

som kan skje hos oss er alvorlige kuttskader<br />

som i verste fall kan føre til<br />

død. Vi har også en del kjemikalier<br />

som utgjør en potensiell fare, forteller<br />

industrivernleder Tron Elstad.<br />

Rett ved sykehuset<br />

Sophies Minde produserer og tilrettelegger<br />

proteser og andre produkter<br />

til hjelp for folk med amputerte lemmer<br />

og andre fysiske utfordringer.<br />

Maskin ene går for fullt på dagtid, og<br />

med til tider glatte gulv, og kraftige<br />

og farlige maskiner kan det raskt inntreffe<br />

en hendelse.<br />

Industriverngruppen er ikke stor,<br />

men har god støtte blant de andre ansatte<br />

og i vakten på Aker sykehus.<br />

– Selv om vi holder til på området<br />

til Aker sykehus, kan vi ikke forvente<br />

at ambulansen kommer med én gang<br />

dersom den er ute på oppdrag, så vi er<br />

nødt til å kunne håndtere hend elser<br />

en god stund, forklarer Elstad.<br />

– Skjønte ikke poenget<br />

For tre år siden fikk Sophies Minde et<br />

brev fra NSO om at de var industrivernpliktige,<br />

så de har ikke jobbet<br />

lenge med industri vern.<br />

u


Det spares ikke på noe når industrivernet<br />

skal øve. En kollega som har utdannelse i<br />

teatersminke legger siste hånd på markør<br />

Sebastian Littorin før øvelsen.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 31


organisering<br />

«Man får jo en egennytte av å<br />

være med ved å bli mer opplyst<br />

om brannsikring og førstehjelp»<br />

– Vi skjønte først ikke poenget med at<br />

vi skulle ha industri vern, men etter flere<br />

interessante samtaler med NSO har vi<br />

skjønt at vi jo allerede hadde industrivern,<br />

men at vi måtte systematisere de<br />

rutinene og metodene vi hadde fra før,<br />

forteller HMS-sjef Rannveig Strøm<br />

ærlig.<br />

– Vi hadde allerede prosedyrer for<br />

alvorlige hendelser, så mye var allerede<br />

på plass, sier Elstad.<br />

I mars 2014 hadde industri vernet<br />

tilsyn fra NSO, og utover våren og<br />

sommeren i fjor begynte de å forbedre<br />

industri vernet.<br />

– Et par måneder etter tilsynet hadde<br />

vi gjennomgang av bered skapsplanen<br />

vår og vi lagde en plan for gjennomføring<br />

av opplæring og øvelser for 2014.<br />

Det var mye jobb, men vi lærte mye av<br />

tilsynet fra NSO, sier Elstad.<br />

Realistisk øvelse<br />

– Shit! Få se! Det ser jo sykt ekte ut.<br />

Kollegaene stimler sammen rundt<br />

Sebastian Littorin for å se «kuttskaden»<br />

hans. En annen kollega, som har utdannelse<br />

i teatersminke, har brukt god tid<br />

på at skaden skal se så ekte ut som mulig,<br />

og resultatet blir nøye dokumentert<br />

av kolleg aer med smarttelefoner.<br />

– Det var viktig for oss med en realistisk<br />

øvelse, sier industri vern leder Elstad.<br />

Som en kapittel 2-virksomhet med<br />

krav til grunnleggende bered skap, må<br />

industri vernet øve to ganger i året. I forkant<br />

av øvelsen var det kun noen få som<br />

visste når den skulle være.<br />

– Vi ville sjekke litt hvordan folk reagerte<br />

i en ulykkessituasjon. Industrivernet<br />

visste at vi skulle ha en øvelse i<br />

dag, men de visste ikke når eller hva de<br />

skulle øve på, sier Elstad, og legger til<br />

at industri vernet har som mål å ha én<br />

brannøvelse og én øvelse med alvorlig<br />

personskade i året.<br />

Ansvar for kollegaer<br />

– Vi får skrive ut og laminere en<br />

varslings liste som vi kan ha i nærheten<br />

av industri vernskapet, foreslår Elstad<br />

for industri verngruppen.<br />

De andre nikker samtykkende. Alt<br />

går ikke helt på skinner ennå, men<br />

industri vernet jobber med å få systematisert<br />

utstyr og rutiner.<br />

– Vi har kjøpt inn utstyr, og fått på<br />

plass et industri vernskap. Her finner vi<br />

utstyret vi trenger, blant annet vester og<br />

en båre.<br />

HMS-sjef Strøm presiserer at alle i<br />

industri vernet skal få tilstrekkelig opplæring.<br />

– Det er viktig for oss å ha et velfunger<br />

ende industri vern, så de skal få<br />

kursene de har behov for, sier Strøm.<br />

– Hva tror dere de andre ansatte tenker<br />

om industri vernet?<br />

– Jeg har ikke inntrykk av at folk som<br />

jobber her er negative til industri vern.<br />

Man får jo en egennytte av å være med<br />

ved å bli mer opplyst om brannsikring<br />

og førstehjelp, sier Elstad.<br />

– Det er fort gjort å bli litt sløve og<br />

glemme det vi kan. Men man har tross<br />

alt ansvar for dem man jobber med, så<br />

industri vern er viktig på vår arbeidsplass,<br />

sier Anita Vestli. <br />

•<br />

Sophies Minde<br />

Ortopedi avd. Aker<br />

Produserer ortopediske<br />

hjelpe midler slik som proteser,<br />

ortoser (støtter) og sko.<br />

69 ansatte, 50 i produk sjonen<br />

blant annet ing eniører,<br />

ergoterapeut, fysio terapeut,<br />

teknikere og fagarbeidere.<br />

Kapittel 2-virksomhet med<br />

fare for ulykker med maskiner<br />

(kutt, slag, med mer) og med<br />

kjemikalier (etsing).<br />

Industrivernet består av<br />

leder, brannvernleder og to<br />

innsats personell.<br />

Seks områdeledere har<br />

ansvar for evakuering ved<br />

brann, vakta på Aker sykehus<br />

gir teknisk støtte. Alle har<br />

stedfortredere.<br />

Øver minst 2 ganger årlig.<br />

Heleid datterselskap av Oslo<br />

universitetssykehus. Startet i<br />

1892 av søstrene<br />

Fleischer som<br />

«Arbeidsskole<br />

for<br />

vanføre».<br />

32<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


Sophies Minde har flere maskiner og apparater som kan føre til kuttskader. Maskinene går for fullt på dagtid, og med til tider<br />

glatte gulv er det viktig å trå forsiktig.<br />

Industrivernet ved Sophies Minde er lite, men godt. Fra<br />

venstre: HMS-sjef Rannveig Strøm, Gunnhild Aasen og<br />

Anita Vestli. Foran fra venstre: Industrivernleder Tron<br />

Elstad og Tore Thiis Fjeld.<br />

En ortose (t.h) skal erstatte, gjenopprette<br />

eller bedre tapt funksjon i et bevegelsesorgan,<br />

mens en protese erstatter en<br />

manglende kroppsdel. Foto: Elena Garm<br />

Anita Vestli i industrivernet var raskt<br />

på plass med bandasje da Sebastian<br />

Littorin falt om med kuttskade.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 33


organisering<br />

huskelisten<br />

Skal dere organisere nytt industrivern eller vil dere forbedre det<br />

dere har? Bruk vår huskeliste i arbeidet!<br />

34<br />

Forankring i ledelsen<br />

– Vi fikk full støtte fra våre egne led ere, og vi fikk det vi<br />

ønsket oss av utstyr og opplæring. Vi fikk også god rabatt hos<br />

forsikringsselskapene hvis vi videre førte system et vi hadde<br />

fordi de så at det lønte seg for oss å ha en god egenbered skap,<br />

sier Willy Amundsen i Kongsberg Teknologipark.<br />

Sliter du med å overbevise ledelsen om å satse på<br />

industri vern? Vis hvor mye den verst tenkelige hendelsen<br />

kan komme til å koste! Be gjerne<br />

NSO om konkrete innspill til<br />

deres virksomhet, se også side 22.<br />

Riktig dimensjonering<br />

Det er de dimensjonerende uønskede<br />

hendelsene, de mest alvorlige<br />

hendelsene dere må regne<br />

med å måtte håndtere, som bestemmer<br />

hvor mange dere skal<br />

være i industri vernet, skriver<br />

Knut Oscar Gilje.<br />

Det er viktig å minimere<br />

skader på mennesker, miljø<br />

og materielle verdier, og det<br />

gjør man ved å dimensjonere<br />

industrivernet riktig.<br />

Hvis virksomheten ligger nær<br />

sykehus og brannvesen, og<br />

ikke har behov for forsterket<br />

industri vern, trenger dere neppe<br />

en hel hær av folk og utstyr. Bruk<br />

risikovurder ingen til å avklare<br />

hva dere trenger! Se også stalltips side 15.<br />

Få oversikt over interne ressurser<br />

– Mange er vant til å stå i akutte og stressende situasjoner,<br />

og akkurat slike folk ønsker vi i industri vernet. Vi er opptatt<br />

av å utnytte kompetansen til folk, sier Kjetil Ose i Vik Ørsta.<br />

Kanskje har noen i personalet kompetanse fra tidligere<br />

eller frivillig arbeid som dere kan ha nytte av industrivernet?<br />

Verv disse til industrivernet og kartlegg innsatspersonellets<br />

ferdigheter for å få et tilpasset industri vern.<br />

Gi industri vernet grundig opplæring<br />

Hos industri vernet ved Vik Ørsta har alle samme opplæring.<br />

Dette gjør de ekstra robuste ved at alle i teorien kan det<br />

samme.<br />

Se bladets midtsider og nso.no for oversikt over NSOs<br />

tilbud. Se også våre annonsører og på nettstedet der det<br />

ligger en oversikt med kommersielle tilbydere av opp læring<br />

– klikk på leverandørliste. (NSO har ikke stilt krav til utstyret,<br />

tjenestene og leverandørene på denne lista, og vi kan<br />

derfor ikke innestå for kvaliteten eller leverings dyktigheten<br />

til den enkelte tilbyder.) Se også stalltips side 15.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong><br />

Industrivern kan<br />

gjerne være smått<br />

og godt<br />

Hvilken størrelse bør<br />

industrivernet ha?<br />

Ikke vær redd for å søke råd<br />

Vik Ørsta søkte råd hos NSO da de var usikre på organiseringen<br />

av industri vernet.<br />

– Dialogen vi har hatt i etterkant av tilsynet med NSO har<br />

vært ekstremt nyttig og lærerikt for oss, sier Kjetil Ose.<br />

Forsikring selskapet, NSR, DSB, private kurstilbydere og<br />

lokale nødetater kan også være gode veiledere.<br />

Vik Ørsta og<br />

Kongsberg har<br />

store industrivern<br />

Hva bør<br />

ledere gjøre?<br />

En dyktig innsats leder<br />

En kvalifisert og dyktig innsats leder<br />

er nødvendig for å ha et godt organisert<br />

industri vern, også i virksomheter<br />

med grunnleggende industrivern,<br />

er et av NSOs stalltips.<br />

Innsatsledere kan gjerne kombinere<br />

kursing med selvstudier.<br />

Praktisk erfaring er også viktig,<br />

så øv, øv, øv!<br />

Samarbeid med nabobedrifter<br />

Mange virksomheter holder til<br />

i næringsparker, på industriområder<br />

eller kystbaser. (…)<br />

Mulighetene ligger i å kunne<br />

samarbeide om å løse industrivernoppgavene,<br />

skrive Gilje.<br />

Ta en ringerunde til de nærmeste<br />

virksomhetene eller kontakt<br />

NSO for å få vite om det er andre<br />

industrivernpliktige virksomheter i<br />

nærheten.<br />

Samarbeid med nødetatene<br />

Vik Ørsta har et godt samarbeid med det lokale brannvesenet.<br />

Både når det gjelder øvelser, rutiner og innkjøp av<br />

utstyr som kan brukes, eller er anbefalt gjennom brannvesenet.<br />

På Kongsberg bistår industrivernet brannvesenet på oppdrag.<br />

– Det blir et par oppdrag i løpet av et år, og vi samarbeider<br />

om å utarbeide årlige øvelses planer, sier Amundsen.<br />

Et godt samarbeid med eksterne og nødetater gjør at<br />

dere kan få til gode og realistiske øvelser, og nødetatene<br />

blir kjent med dere og virksomheten.<br />

Samhold<br />

– Når det skjer en hendelse så betyr det så uendelig mye at<br />

personen du skal slukke brannen sammen med ikke bare er<br />

et navnløst ansikt. Samholdet og fellesskapet er veldig viktig<br />

for vårt industri vern, sier Amundsen i Kongsberg.<br />

Når man arbeider i en stor virksomhet eller hvis man<br />

gjennom nabosamarbeid eller industripark har oppgaver<br />

for andre virksomheter enn sin egen, er det viktig å gjøre<br />

seg kjent med de andre menneskene og anleggene.<br />

Klipp ut og heng opp!


spørrespalten<br />

Under NSOs SIMKAT-kurs får innsatsleder og fagledere vester med tydelig merking. Hvis ikke industrivernet har slike vester,<br />

kan det være en idé å skaffe det for å skille dere ut fra de andre på virksomheten.<br />

Foto: NSO arkiv<br />

– Hvordan skiller vi innsatspersonellet fra annet personell?<br />

Hvilke fargekoder skal det være på<br />

de forskjellige vestene for innsatspersonellet?<br />

Det er viktig at innsats leder og innsatsmannskaper<br />

i industri vernet lett<br />

kan identifiseres på skadestedet. Da<br />

blir det enklere for nødetatene å finne<br />

sine respektive samarbeidspartnere i<br />

industri vernet. Og det blir lett for kollegene<br />

å se hvem som skal i aksjon når<br />

den uønskede hendelsen er et faktum.<br />

Råd<br />

Det er ingen absolutte krav til merking,<br />

men det vi kan råde deg til er<br />

følg ende:<br />

• Innsatsleder: Grønn vest merket<br />

«innsats leder». Ha gjerne merkingen<br />

tydelig på ryggen. Hvis du kjøper<br />

kun én vest vil du også sikre at<br />

kun én person stiller som innsatsleder<br />

dersom du har flere som kan<br />

ivareta oppgaven.<br />

• De andre innsatspersonene kan ha<br />

refleksvester som er tilnærmet like<br />

de nødetatene har. Dette betyr at<br />

sanitet/førstehjelp har hvite vester<br />

og brann vern har røde. Om dere<br />

har orden og sikring så kan gule<br />

vester være aktuelt for disse.<br />

Samsvar med nødetatene<br />

Mange har en innsatsgruppe som er<br />

tverrfaglig, det vil si at alle innsatspersonene<br />

kan gå i innsats både med<br />

førstehjelp og brann vern. Da vil det<br />

nok ikke være aktuelt å skille mellom<br />

røde og hvite, med mindre du har<br />

noen som er spesielt gode innenfor<br />

de respektive fagområdene og ønsker<br />

å markere dette slik at disse blir<br />

kontaktpersonene mot ambulanse og<br />

brannvesen. Ambulanse vil da søke<br />

etter dem med hvite vester og brannvesenet<br />

etter dem med røde. Politi vil<br />

søke etter dem med gule vester.<br />

Mange industri vern har enten kjeledress<br />

merket «industri vern» eller<br />

gule vester merket «industri vern» til<br />

innsatspersonene, unntatt innsatsleder.<br />

I dag har mange gult arbeidstøy<br />

– om dere har det, så bruk andre farger<br />

enn gult på innsatspersonene. Da<br />

sikrer du at de som er i industri vernet<br />

skiller seg ut fra de andre som er på<br />

jobb.<br />

Juridisk fagsjef<br />

Inger H. Bye<br />

svarer på spørsmål<br />

om egenbeskyttelse/<br />

industrivern.<br />

Send dine<br />

spørsmål til<br />

inger.bye@nso.<br />

no<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 35


fagseminar<br />

Fagseminaret er et sted for knytte<br />

kontakter.<br />

– Endelig tilbake i Sandefjord<br />

Over 200 deltok på<br />

NSOs Fagseminar.<br />

Etter et kort «opphold» på Fornebu i<br />

2013 var NSOs Fagseminar igjen tilbake<br />

på Rica Park Hotell i Sandefjord<br />

2.–3. desember 2014.<br />

– Det er deilig å være i Sandefjord<br />

igjen, var tilbakemeldingen fra flere<br />

av deltakerne <strong>Sikkerhet</strong> snakket med.<br />

Over 200 deltakere, utstillere,<br />

gjeste r og NSO-ansatte var til stede<br />

under seminaret, og både utstillingen<br />

og NSOs stand var godt besøkt.<br />

For mange er utstillingen et av høydepunktene. Kanskje det vanker gode tilbud i<br />

år også?<br />

Alle foto: Karoline K. Åbyholm<br />

Temaet for årets seminar var «Samarbeid<br />

for bedre bered skap». Deltakerne<br />

fikk høre om alt fra industriverninnsatser<br />

til innsats leder i politiet<br />

Thor Langlis erfaringer fra regjeringskvartalet<br />

under 22. juli-terroren.<br />

Festmiddagen og underholdningen<br />

med Henning Strander tirsdag<br />

kveld var en «høydare» for mange, og<br />

maten var upåklagelig.<br />

Takk for alle som deltok på Fagseminar<br />

2014. Vi sees i desember!<br />

<br />

• NSO<br />

NSOs Fagseminar<br />

NSOs Fagseminar for industri vern<br />

holdes hvert år den første tirs- og<br />

onsdagen i desember.<br />

Seminaret tilrettelegges for<br />

ledende fagpersoner innen beredskap<br />

og industri vern.<br />

I 2014 fant seminaret sted på Rica<br />

Park Hotel, Sandefjord.<br />

I år holdes seminaret<br />

1.–2. des ember i Sandefjord.<br />

Hva synes du om Fagseminaret?<br />

Odd Altrichter, Parker Sca<strong>nr</strong>ope<br />

– Det er første gang jeg er på Fagseminar.<br />

Jeg har vært industri vernleder<br />

i et år og vi holder på å bygge opp<br />

igjen industri vernet vårt. Jeg har fått<br />

mange ideer til hvordan vi kan gjøre<br />

ting hos oss. Alle<br />

foredrag ene har<br />

vært spennende<br />

på sin måte. Utstillingen<br />

var interessant,<br />

og det<br />

var mye utstyr<br />

som er relevant<br />

for oss.<br />

Kjetil Hippe Fredriksen,<br />

Ringnes Supply Company<br />

– Jeg har vært industri vern leder i kun<br />

seks dager, så dette er et «crash-kurs»<br />

for meg. Det er veldig mye nytt for<br />

meg, men det er fint å utveksle erfar<br />

ing er med de<br />

andre deltakerne.<br />

Jeg vil gjerne gå<br />

på kurs og lære<br />

mer, og satser på<br />

å delta på NSOs<br />

forskriftskurs i<br />

jan uar.<br />

Ragnhild Gjøstein Larsen, DSB<br />

– Jeg har deltatt på NSOs Fagseminar<br />

flere ganger tidligere, og jeg er imponert<br />

over hvor stort engasjement det er<br />

blant deltakerne. Jeg likte spes ielt godt<br />

foredraget til Frøydis ved I.P. Huse. Det<br />

er im po ner ende<br />

at industri vern<br />

rundt om i landet<br />

er så ressurs sterke<br />

og kan stille opp<br />

på så kort varsel!<br />

36<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


Over 200 deltok på Fagseminaret i fjor. Temaet var samarbeid for bedre beredskap, og foredragene viste fram mange ulike<br />

måter å samarbeide på.<br />

Hedersdiplom til<br />

Svein Håtveit<br />

Beredskapssjefen i Herøya industripark<br />

ble hedret på Fagseminaret.<br />

– Svein Håtveit har gjort en strålende<br />

innsats med mer enn 30 års<br />

arbeid for bered skapen på Herøya,<br />

både som bered skapssjef i Herøya<br />

Industri park og som industri vernleder<br />

i Hydro.<br />

– Jeg vil også trekke fram hans engasjement<br />

i Ressursbedrift er for gjensidig<br />

assistanse (RFGA). Det er med<br />

stor glede jeg overrekker diplomet til<br />

Svein, sa NSOs direktør Knut Oscar<br />

Gilje ved overrekkelsen.<br />

<br />

• NSO<br />

Hedersdiplom<br />

NSOs Hedersdiplom deles ut flere<br />

ganger hvert år. Diplomene går<br />

til enkeltpersoner som har gjort<br />

en god jobb for industri vernet og<br />

egenbered skapen, stort sett i form<br />

av lang ansiennitet som industriverner<br />

eller industri vern leder.<br />

Synes du noen ved din virksomhet<br />

fortjener diplomet? Ta kontakt<br />

med NSO.<br />

– Vel fortjent, sa NSOs direktør Knut<br />

Oscar Gilje (t.v.) under overrekkelsen<br />

av NSOs Hedersdiplom til Herøyas<br />

Svein Håtveit.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 37


portrettet<br />

«Jeg lærte tidlig at resultater kommer<br />

gjennom samarbeid om saker der man<br />

med respekt for hverandres kompetanse<br />

og kunnskap kommer til enighet»<br />

– Samarbeid er<br />

alfa og omega<br />

Statssekretær Hans J. Røsjorde (74) kunne gått<br />

av med pensjon for flere år siden. Men han<br />

anser det som en glede og plikt å fortsette.<br />

tekst: Knut Oscar Gilje<br />

foto: Thomas Haugersveen<br />

Mens hans jevnaldrende tar fatt<br />

på pensjonistplanene har Røsjorde<br />

nok en gang takket ja til en viktig,<br />

hektisk og krevende jobb. Han<br />

synes dette er spennende, men in<strong>nr</strong>ømmer<br />

smilende at det kanskje er<br />

en litt uvanlig karriereutvikling for en<br />

pensjonist.<br />

– Jeg trives med å ha mye å gjøre.<br />

Det er en glede og en plikt for meg å<br />

kunne bidra slik jeg nå gjør i denne<br />

jobben.<br />

Statsrådens støtte<br />

Før jul bidro han på NSOs fag seminar<br />

med foredraget «Beredskap er å bry<br />

seg».<br />

Røsjordes kontor i Justis- og beredskapsdepartementets<br />

statsråds av deling<br />

ligger godt beskyttet bak kjøretøyssperringer,<br />

sikkerhetsvakter og<br />

sikkerhetssluser. Det kan bli lange<br />

dager både der og på reise for regjeringens<br />

nest eldste statssekretær.<br />

– Hva gjør egentlig en stats sekretær?<br />

– Statssekretærene er det politiske<br />

støtteapparatet til statsråden. Vårt<br />

dep arte ment har en veldig bred portefølje<br />

av saksområder og stats sekretærene<br />

deler disse mellom seg. Jeg dekker<br />

områdene politi, bered skap og polare<br />

områder. Dette er virke lig et teamarbeid<br />

der vi jobber tett med minister<br />

en i det daglige.<br />

Ville bidra til endring<br />

Røsjorde ble født i Vestfold i 1941.<br />

– Siden jeg ble født under krigen<br />

fikk jeg de vanskelige krigsårene så<br />

nært at det ble naturlig for meg å<br />

tenke hvordan vi kan unngå å havne<br />

i en slik situasjon igjen. Jeg ble dermed<br />

fort interessert i forsvaret og<br />

ville bidra til at vi utviklet et robust<br />

forsvar.<br />

Røsjorde har hatt en lang og spennende<br />

karriere som startet med et<br />

hovedfag i marinbiologi og en lektorjobb<br />

i skoleverket.<br />

– Det var lite direkte relevante jobber<br />

for en marinbiolog, men som lektor<br />

fikk jeg i alle fall brukt deler av<br />

bakgrunnen min.<br />

Tretti år i vest<br />

Unge lektor Røsjorde fant snart veien<br />

fra Vestfold til Vestlandet – nærmere<br />

38<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 39


portrettet<br />

Siden lokalene i Regjeringskvartalet<br />

ble ødelagt under<br />

terror aksjonen 22. juli 2011<br />

holder departementet nå til i<br />

Nydalen. Statssekretær Røsjorde<br />

stiller sporty opp til fotografering,<br />

og trosser is og snø utenfor<br />

kontoret.<br />

bestemt Stord. Der fant han og fruen<br />

seg godt til rette og ble boende i 30 år<br />

– ikke fem som opprinnelig planlagt.<br />

– Jeg ønsket å bidra til endring på<br />

områder jeg brant for. Det den gangen<br />

lille partiet Fremskrittspartiet var<br />

det jeg fant hadde det beste budskapet,<br />

og jeg engasjerte meg i lokalpartiet<br />

på Stord og ble senere aktiv på<br />

fylkesnivå.<br />

Dette ble starten på veien som nå<br />

har ført ham til stillingen som statssekretær<br />

for justisministeren.<br />

– Står respekt av industri vernet<br />

Hans Røsjorde har lang politisk erfaring<br />

og var blant annet leder av Forsvars<br />

komiteen på Stor tinget i tre perioder.<br />

Han er takknemlig for den gode<br />

opplæringen han fikk i poli tisk arbeid<br />

generelt og komitearbeid spesielt av<br />

partikollega Bjørn Erling Ytter horn<br />

og tidligere ute<strong>nr</strong>iks minister Knut<br />

Frydenlund fra Arbeiderpartiet<br />

– Jeg lærte tidlig at resultater kommer<br />

gjennom samarbeid om saker<br />

der man med respekt for hverandres<br />

kompetanse og kunnskap kommer til<br />

enighet.<br />

Samarbeid er også stikkord i Røsjordes<br />

engasjement for bered skap<br />

– også utover Forsvaret.<br />

– Jeg så blant annet gjennom mitt<br />

engasjement i Heimevernet lokalt på<br />

Stord hvordan lokal kunnskap om tilgjengelige<br />

bered skapsressurser i industrien<br />

hjalp oss å planlegge. Denne<br />

typen kunnskap om hverandres kapasitet<br />

og kompetanse er av gjørende<br />

for effektive løsninger for lokal beredskap<br />

– både i industri og ellers.<br />

Dette trakk Røsjorde også fram i<br />

sitt innlegg under NSOs Fagseminar<br />

i desember 2014.<br />

– I 2013 var industri vernet i innsats<br />

om lag tusen ganger. Denne innsatsen<br />

står det respekt av og gir et<br />

betydelig bidrag i det nasjonale beredskapsarbeidet<br />

– slik at konsekvensene<br />

ved u ønskede hendelser reduseres.<br />

Cybersikkerhet<br />

Departementet arbeider med en<br />

rekke aktuelle saker – også innen<br />

Røsjordes fagområder. Det er stadig<br />

utvikling på bered skap innen<br />

samfunns sikkerhetsområdet og han<br />

40<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


Hans J. Røsjorde<br />

Født 1941 i Brunlanes, Vestfold.<br />

Befalsutdanning LBAS Stavern<br />

1961–1962.<br />

Cand real med hovedfag i<br />

marinbiologi 1970.<br />

Lektor i Sandefjord og på<br />

Stord 1972–1987.<br />

Aktiv i lokalpolitikken for Frp<br />

på Stord og senere på fylkesnivå<br />

i Hordaland.<br />

Områdesjef Stord HV-område<br />

1974–1990.<br />

Vararepresentant på Stortinget<br />

for Hordaland Frp 1981–<br />

1989 (møtte fast fra 1987).<br />

Stortingsrepresentant for<br />

Hordaland Frp 1989–2001.<br />

Fylkesmann i Oslo og Akershus<br />

2001–2011.<br />

Statssekretær i Justis- og<br />

beredskapsdepartementet fra<br />

oktober 2013.<br />

Medlem av en rekke offentlige<br />

utvalg og private organisasjoner.<br />

Kommandør av Den Kongelige<br />

norske St. Olavs Orden<br />

(2012).<br />

antyder en stortingsmelding om dette<br />

i løpet av perioden.<br />

– Dette blir en plan som vil følge<br />

Forsvarets langtidsplaner, forteller<br />

han.<br />

Fra Justis- og beredskaps departementets<br />

saker de nærmeste månedene<br />

nevner han også plan ene for det<br />

nye bered skaps senteret for politiets<br />

anti terror styrker, opp følg ingen<br />

av kjøpet av nye heli koptre til rednings<br />

tjenesten, gjennom gang av<br />

politiets helikopter tjeneste og samarbeidet<br />

med Forsvaret og stadig<br />

økende fokus på cyber sikkerhet<br />

– også innen samfunnssikkerhet.<br />

Felles markering<br />

Etter et aktivt liv som stortingspolitiker,<br />

fylkesmann i Oslo og Akershus<br />

og nå som statssekretær tør vi<br />

antyde at det vel kommer en tid hvor<br />

han vil trekke seg tilbake og nyte pensjonisttilværelsen.<br />

– Når den tid kommer – hva er det<br />

du tenker tilbake på som viktige saker<br />

for deg? Hva er det du er mest stolt over<br />

å ha fått til?<br />

Røsjorde smiler, tenker seg litt om,<br />

men svarer at det er nok ikke er av de<br />

helt store sakene, sånn rent politisk.<br />

– Det jeg faktisk er mest fornøyd<br />

med å ha bidratt til er at jeg gjennom<br />

et såkalt dokument 8-forslag i Stortinget<br />

fikk slått sammen veteran dagen<br />

og frigjøringsdagen til én felles markering.<br />

Dette gjør at vi nå får verdige<br />

og fine markeringer av både tidligere<br />

og nyere innsatser på en god måte.<br />

Han trekker også frem arbeidet<br />

med å få på plass avtalene om bygging<br />

av nye fregatter til Sjøforsvaret<br />

på slutten av 1990-tallet. Med dette<br />

var han med å sikre en ny generasjon<br />

skip til det forsvaret han stadig brenner<br />

for.<br />

Avgjørende med samarbeid<br />

Hans J. Røsjorde avslutter med følgende<br />

oppfordring til industri vernet.<br />

– Samarbeid er alfa og omega for<br />

å sikre god bered skap. Det er avgjørende<br />

at de som skal jobbe sammen i<br />

en innsats på forhånd blir kjent med<br />

hverandres kapasiteter og kompetanse.<br />

•<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 41


øvelser<br />

Øvelse hos Schlumberger Norge<br />

Industrivernet taklet<br />

en uanmeldt og tredelt<br />

øvelse godt.<br />

Mandag 17. november 2014 hadde<br />

industri vernet ved Schlumberger Norge<br />

i Tananger en øvelse. Industrivernleder<br />

og innsats leder hadde planlagt<br />

en uanmeldt øvelse sammen med et<br />

service firma som hjalp til med rigging<br />

og utstyr til øvelsen.<br />

Tre scenarioer<br />

Scenarioer for øvelsen var gassbrann<br />

Øvde på brann og sabotasje<br />

Eramet Norway Kvinesdal øvde på<br />

mange momenter under en full skalaøvelse<br />

18. september 2014.<br />

Øvelsen var delt i fire ulike faser. I<br />

første fase ble det sendt ut en epost<br />

fra PST om et skjerpet trusselbilde<br />

mot Norge. Eramet mottok pålegg fra<br />

Kystverket om at sikringsnivået måtte<br />

heves.<br />

I andre fase ble det registrert unormal<br />

aktivitet i sikringsområdet, og<br />

i fase 3 en halvtime senere ble det<br />

meldt om eksplosjon og brann i pakkeriet<br />

under vedlikeholdsarbeid. Her<br />

ble ti skadet og to omkom. I siste fase<br />

ble det mistenkt at en uvedkommen<br />

i kar, en skadet bevisstløs pasient som<br />

trengte HLR samt utslipp fra oljetønnen<br />

med ukjent innhold.<br />

Et industri vernmedlem i nærheten<br />

av åstedet oppdaget brannen og<br />

gikk umiddelbart i gang med brannslukking.<br />

Brannen ble slukket i løpet<br />

av 2,5 minutter. Samtidig ble arbeidskollegaer<br />

varslet, før pasienten ble behandlet<br />

med HLR.<br />

Hjertestarter<br />

Da brannalarm ble utløst evakuerte<br />

alle ansatte til mønstringsplass, og<br />

industri vern møtte ved møtepunkt i<br />

løpet av 2,5 minutter.<br />

med våpen var om bord på et skip, og<br />

det utviklet seg en gissel situasjon på<br />

skipet.<br />

I tillegg til redningsstaben og<br />

industri vernet ved Eramet, deltok<br />

brannvesen, politi, ambulansetjenesten,<br />

Falkeid Shipping og Kvinesdal<br />

kommune. Representanter fra<br />

Flekke fjord havn og nabobedriften<br />

Halvorsen Offshore var observatører<br />

under øvelsen.<br />

– Det ble vist god innsats og engasjement<br />

i håndteringen av et krev ende<br />

scenario. Likevel ble det avdekket en<br />

del svakheter som må følges opp, står<br />

det i øvingsrapporten. • NSO<br />

Tananger<br />

Kvinesdal<br />

Under øvelsen i november<br />

fikk industrivernet<br />

ved Schlumberger skryt<br />

fra både servicefirma og<br />

observatører.<br />

Foto: Schlumberger Norge AS<br />

Da gruppen ankom skadestedet<br />

ble det besluttet å finne hjertestarter<br />

som raskt ble hentet. Samtidig ble<br />

lek kasjen fra oljetønnen stoppet og<br />

utslipp tørket opp.<br />

Positive tilbakemeldinger<br />

Etter øvelsen ble industri vern,<br />

service firma og observatører samlet<br />

til gjennomgang og evaluering. Tilbake<br />

meldingene var svært positive.<br />

– Alt i alt var det en god øvelse med<br />

mange momenter og god innsats, sier<br />

en fornøyd industri vern leder ved<br />

Schlumberger Norge, Victor Andre<br />

Herland.<br />

• NSO<br />

42<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong><br />

Foto: Eramet Norway Kvinesdal


Støren<br />

Odal<br />

Foto: Jan Robert Gundersen, Midt-Norsk <strong>Sikkerhet</strong>sopplæring<br />

Øvde på brann<br />

Industrivernet ved Norsk Kylling AS<br />

i Støren i Sør-Trøndelag øvde på<br />

brann og evakuering 9. desember<br />

2014. Øvelsen ble gjort i samarbeid<br />

med Midt-Norsk <strong>Sikkerhet</strong>sopp læring<br />

og nødetatene, som rykket ut til<br />

fabrikken.<br />

Scenarioet var brann inne på fabrikken<br />

med alarm og evakuering av alle<br />

ansatte. Industrivernet hadde rask<br />

respons tid og alt av utstyr kom raskt<br />

på plass.<br />

Brannvesen kom til stedet og en<br />

røykdykker fra industri vernet ble<br />

med brannvesenets mannskaper inn i<br />

bygnings massen. To personer ble tatt<br />

hånd om av ambulansetjenesten.<br />

Under evalueringsmøtet dagen etter<br />

øvelsen kom det fram at det var<br />

viktig for industri vernet å øve på samarbeid<br />

mellom de ulike aktørene, noe<br />

som både brannvesen, politi og ambulansetjeneste<br />

var enige i. I tillegg<br />

ble industri vernet anbefalt å øve mer<br />

på radiobruk og samband. Reaksjonstiden,<br />

evakueringstiden og innsatsen<br />

til industri vernet ble beskrevet som<br />

meget bra i referatet. • NSO<br />

Full utrykning<br />

til Maarud<br />

Industrivernet fikk øve på<br />

det verst tenkelige.<br />

Fredag 14. november 2014 arrangerte<br />

Norsk Luftambulanse en øvelse i samarbeid<br />

med Maarud og brannvesenet.<br />

– De ønsket å gjennomføre de praktiske<br />

øvelsene på et industri område,<br />

og vi takket selvsagt ja til dette, sier<br />

industri vern leder ved Maarud Ole<br />

Enok Skjellestad.<br />

Gasseksplosjon<br />

Scenarioet var gasseksplosjon med<br />

påfølgende samme<strong>nr</strong>ast bygning. Det<br />

ble benyttet rundt 20 markører hvorav<br />

7-8 var Maarud-ansatte og resten<br />

elever fra Solbakken Folkehøgskole.<br />

– Det var ulike skadeomfang og<br />

også noen døde personer som måtte<br />

håndteres. Industrivernet fikk et par<br />

markører å øve på i starten av øvelsen,<br />

og i tillegg skulle vi bistå nødetatene<br />

med de ressursene vi hadde tilgjengelig,<br />

sier Skjellestad, som sier de også<br />

fikk testet orden og sikring, teknisk<br />

tjeneste og redningsstaben.<br />

Mange tips<br />

Skjellestad er glad de deltok på øvelsen,<br />

og at industri vernet har fått med<br />

seg mange tips.<br />

– For oss var det lærerikt å delta<br />

Dødsfall var et av scenarioene da<br />

industrivernet ved Maarud øvde<br />

sammen med brannvesenet og Norsk<br />

Luftambulanse.<br />

<br />

Foto: Petter Geisner, Glåmdalen<br />

på en så stor øvelse, og evalueringen<br />

i etter kant var nyttig. Det er viktig for<br />

oss å kunne øve sammen med de lokale<br />

nødetatene, sier han. • NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 43


nyheter<br />

Frister det med studier på høgskole eller universitet?<br />

På jakt etter mer kunnskap?<br />

Sikring, sikkerhet og<br />

beredskap er tema på<br />

en rekke utdanninger.<br />

Fristen for å søke om opptak til høyere<br />

ut danning er 15. april. Mange utdanningsinstitusjoner<br />

har sett nytten<br />

av mer kunnskap om risikoanalyse og<br />

bered skap, og de tilbyr nå både korte<br />

og lengre studieforløp. <strong>Sikkerhet</strong> har<br />

samlet en oversikt over studier du kan<br />

velge dersom du ønsker å lære mer<br />

om bered skap, sikkerhet og HMS.<br />

I tillegg til disse studiene finnes det<br />

relevante fag både på videregående<br />

skole og fagskole, se utdanning.no.<br />

– Samarbeider gjerne med NSOs virksomheter<br />

Bachelorstudiet i bered skap og krisehåndtering<br />

ved Høgskolen i Hedmark<br />

kombinerer emner innen organisasjon,<br />

kommunikasjon, ledelse, beredskap,<br />

samfunnssikkerhet og krisehåndtering.<br />

– Vi bruker mye tid på ulike teorier,<br />

systemer og modeller som dreier<br />

seg om forebygging av hendelser og<br />

kata strofer. Studentene bidrar også<br />

med caser fra egen virksomhet i<br />

gruppe arbeid, obligatoriske opp gaver<br />

og prosjektoppgaver. Nødetatenes<br />

rolle blir grundig diskutert samt alle<br />

deler av offentlig virksomhet som har<br />

Beredskap og krisehåndtering Bachelor Høgskolen i Hedmark<br />

Helse, miljø og sikkerhet Master BI, Bergen<br />

Informasjonssikkerhet Bachelor Høgskolen i Gjøvik<br />

Internasjonal bered skap Bachelor Høgskolen i Harstad<br />

Ingeniør, brannsikkerhet Bachelor Høgskolen Stord/Haugesund<br />

Ingeniør, HMS Bachelor Høgskolen Stord/Haugesund<br />

Ingeniør, sikkerhet og miljø Bachelor Universitetet i Tromsø<br />

Krisehåndtering Årsstudium Høgskolen i Hedmark<br />

Risiko, sårbarhet og bered skap Halvårsstudium Høgskolen i Hedmark<br />

Samfunnssikkerhet og miljø Bachelor Universitetet i Tromsø<br />

Helse, miljø og sikkerhet Enkeltfag Universitetet i Nordland<br />

HMS-kultur og ledelse Enkeltfag Høgskolen i Bergen<br />

Helse, miljø og sikkerhet Master NTNU<br />

ansvar og roller<br />

innen forebygging<br />

og håndtering av<br />

kriser, sier Bjørn<br />

Tallak Bakken<br />

(bildet), som er<br />

første amanuensis<br />

og studieansvarlig<br />

for bachelorstudiet.<br />

Han åpner opp for et samarbeid<br />

med industri vernpliktige virksomheter.<br />

– Jeg er alltid åpen for å utveksle informasjon<br />

og å bruke gjeste forelesere<br />

Foto: Johan Røed, NTNU/Flickr<br />

fra relevante eksterne virksomheter.<br />

Jeg tenker spesielt på om det innen<br />

NSOs virksomheter finnes tilfeller<br />

som belyser god og mindre god praksis<br />

innen sikkerhetsområdet, eller om<br />

det finnes spesiell øvingsmetodikk<br />

som kan ha relevans også for et bredere<br />

publikum, sier Bakken.<br />

Han har bitt seg merke i NSOs<br />

SIMKAT-kurs, og kommer til å være<br />

observatør på kurset i april.<br />

– Tanken er å se om denne typen<br />

simulering kunne vært brukt i egen<br />

undervisning gjennom et samarbeid<br />

med NSO, sier Bakken. • NSO<br />

44<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


Det nye regjeringskvartalet må sikres mye bedre enn det gamle. Slik så høyblokka ut i juli 2011.<br />

Foto: Lars Bjørkevoll, Flickr<br />

<strong>Sikkerhet</strong> for fremtiden<br />

Fremtiden bygges nå,<br />

men hvem taler om<br />

sikkerhet når fremtiden<br />

skal bygges?<br />

På årets NHOs konferanse 7 million<br />

er mennesker innen 2040, var<br />

budskapet at fremtiden bygges nå.<br />

Kristin Skogen Lund uttalte at:<br />

«Vi har ikke for vane å ta for hardt<br />

i når vi planlegger veier, boliger eller<br />

struktur reformer i dette landet.<br />

Poeng et er at vi som samfunn må<br />

ta grep før det er åpenbart for alle.<br />

De endringene som må til tar tid, og<br />

når endrings behovet er åpenbart,<br />

da er det åpenbart for sent».<br />

<strong>Sikkerhet</strong> nå!<br />

Dette er veldig sant, jeg skulle ønske<br />

at denne talen også var gjeldende<br />

for sikkerhet, sikkerhetstiltak, forebygging<br />

av kriminalitet ved bruk av<br />

«designing out crime» – fordi vi er<br />

der nå.<br />

Det er åpenbart at vi må tenke nytt<br />

når vi snakker om helhetlig sikring<br />

rundt vår infrastruktur og i bymiljø.<br />

Vi må tenke sikkerhet nå, før vi begynner<br />

å bygge fremtidens tettsteder,<br />

kjøpesentre, togstasjoner, kritisk<br />

og ikke kritisk infrastruktur.<br />

<strong>Sikkerhet</strong>stiltak blir mye bedre<br />

og rimeligere når man planlegger<br />

og tilrettelegger i forkant, vi er altfor<br />

gode her til lands til å «klatte på»<br />

med sikrings tiltak i ettertid, gjerne<br />

etter at en uønsket hendelse har<br />

mater ialisert seg.<br />

Vil være fanebærer<br />

Det er i utgangspunktet lett å<br />

tenke sikkerhet og sikring, men<br />

konsekvens ene av disse er langt<br />

vanskeligere. <strong>Sikkerhet</strong> må planlegges<br />

i perspektivet åpenhet versus<br />

sikkerhet, og verktøykassen «tiltak»<br />

må fornyes og utvikles.<br />

Hvem er sikkerhetens stemme<br />

når fremtiden skal bygges? Her<br />

ønsker NSR å være fanebærer! Vi<br />

må ha med oss arkitekter, ingeniører,<br />

utbyggere og byplan leggere.<br />

Næringslivet og det offentlige må<br />

samarbeide – slik at sikkerhet påtenkes<br />

før fremtiden er bygget.<br />

Det skylder vi fremtidens borgere!<br />

Støtt oss i dette<br />

arbeidet, og ta<br />

del i debatten.<br />

Jack Fischer<br />

Eriksen<br />

Direktør i<br />

Nærings livets<br />

<strong>Sikkerhet</strong>sråd<br />

Næringslivets <strong>Sikkerhet</strong>sråd arbeider<br />

sammen med politi, sikkerhets myndighet<br />

ene og næringslivet for å bekjempe<br />

kriminalitet i og mot næringslivet.<br />

Norske bedrifter kan bli medlemmer i<br />

NSR. Virksomheter kan spare store beløp<br />

på forebygging av kriminalitet. NSR gir<br />

medlemmene råd om sikkerhetstiltak<br />

15<br />

SIKKERHETSKONFERANSEN<br />

Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn<br />

23.<br />

mot industrispionasje, sabotasje, narkotika,<br />

ran, terrorisme, organisert kriminalitet,<br />

bedragerier, utpressing, korrupsjon,<br />

data kriminalitet o.l.<br />

10. mars Frokostmøte<br />

12. – 13. mars Kurs: Innføring i<br />

sikringsrisikoanalyse<br />

– 24. sept. <strong>Sikkerhet</strong>skonferansen<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 45


nsr<br />

Jeg vet hvor du bor!<br />

Når du tar med deg og<br />

bruker mobiltelefon,<br />

nettbrett eller PC kan<br />

stedsdata fortelle hvor<br />

du befinner deg.<br />

Aftenposten publiserte en artikkel<br />

om hvordan de hadde samlet og analysert<br />

informasjon og stedsdata fra<br />

stortingspolitikeres profiler på sosiale<br />

medier som Twitter og Instagram.<br />

Samme avis følger opp i papirutgaven<br />

med intervjuer av en rekke politikere.<br />

Resultatet var til dels detaljerte<br />

bevegelses mønstre over hvor den<br />

enkelte har befunnet seg på gitte tidspunkt.<br />

«Jeg vet hvor du bor», er en<br />

setning jeg har hørt mer enn<br />

én gang i livet. Du har sikkert<br />

hørt det samme selv. Påstanden<br />

kan tolkes forskjellig avhengig<br />

av hvordan den uttales og hvem<br />

som sier den. Den mest negative<br />

tolkningen var fra min tid i poli tiet.<br />

Den mest positive er for privat til å<br />

omtales på sikkerhetsbloggen. Hvordan<br />

ordene skal oppfattes når du er<br />

politiker har jeg ingen formening om.<br />

Men jeg har noen tanker om<br />

vurder ingen som bør foretas for å<br />

redusere risikoen knyttet til de mest<br />

negative sidene når noen «vet hvor<br />

du bor». Eller for å si det på en annen<br />

måte; «steder vi vet du ikke bor», kan<br />

også ha betydning for en persons omdømme<br />

og sikkerhet.<br />

Åpent samfunn<br />

Nå er det ikke en hemmelighet hvor<br />

mange norske politikere bor, noe de<br />

selv påpeker i artikkelen. En del av<br />

en politikers program må forventes<br />

å være offentlig tilgjengelig informasjon.<br />

Så er spørsmålet om det ikke<br />

er lurt å beskytte informasjon som<br />

er utenfor det offentlige programmet<br />

eller i den enkeltes privatsfære.<br />

Det norske samfunnet er et veldig<br />

åpent samfunn, og det er mye positivt<br />

å si om det. Men av den grunn burde<br />

vi kanskje vokte det som ikke er så<br />

åpent enda bedre?<br />

Enkelt å spå<br />

En siste detalj som er verd å merke<br />

seg er at mange konsentrerer seg<br />

om den informasjonen som allerede<br />

er godt kjent. Hvor du bor, hvor du<br />

arbeider og så videre. «Avsløringene»<br />

til Aften posten blir ofte bagatellisert<br />

fordi dette er kjent informasjon i tillegg<br />

til at det er informasjon som er i<br />

fortid. Det som virkelig bør bekymre<br />

er at analyser av stedsdata kan gjøre<br />

det veldig enkelt å spå hvor du kommer<br />

til å være på et gitt klokkeslett<br />

tirsdag om en uke. Det er i mye større<br />

grad et sikkerhetsmessig problem.<br />

«Smarte teknologiske løsninger<br />

gjør ting mye enklere, men krever<br />

også smarte brukere»<br />

Nå skal ikke jeg mene for mye om<br />

politikeres personlige sikkerhet her<br />

på bloggen, den bekymringen overlater<br />

jeg til PST. Men jeg er litt skuffet<br />

over at Aftenposten ikke trekker<br />

sammenhengen mellom sin artikkel<br />

om trusler mot politikere fra 14. november,<br />

og artikkelen dagen etter om<br />

hvor enkelt det var å kartlegge enkeltes<br />

bevegelser over tid.<br />

Umulig å skjule seg helt<br />

Du vet sikkert at mobiltelefonen din<br />

kan gi deg gode informasjons tjenester<br />

som GPS, lokalt vær og lokale søk.<br />

Det er å håpe at du også vet at de samme<br />

tjenestene gjør det mulig å spore<br />

deg som bruker tilbake.<br />

I utgangpunktet må vi innse at det<br />

nærmest er umulig å skjule seg helt.<br />

Da må du i så fall legge fra deg all<br />

tekno logi og det er noe de fleste av oss<br />

vil ha store problemer med å gjøre. Til<br />

det er vår positive opplevelse for stor.<br />

I tillegg ville mange fått en vanskeligere<br />

hverdag ved å ikke benytte dem.<br />

Smarte teknologiske løsninger gjør en<br />

rekke ting mye enklere, men samtidig<br />

krever de også smarte brukere.<br />

Fordeler og ulemper<br />

På et generelt grunnlag kan det være<br />

fornuftig å deaktivere stedsdata på<br />

mobil/applikasjoner. Det kan være<br />

personvern- og sikkerhetsmessige<br />

grunner til å deaktivere slike tjenester.<br />

Samtidig må dette veies opp mot<br />

de fordeler du opplever gjennom å<br />

tillate stedsdata. Det viktigste er at du<br />

har et så bevisst forhold til for deler<br />

og ulemper slik at du kan gjøre et<br />

fornuft ig valg for deg selv.<br />

Husk at det finnes ulike måte å<br />

deaktivere tjenestene på, avhengig<br />

av hvilke operativsystem mobilen<br />

din bruker. Du kan i all vesentlig<br />

grad styre dette sentralt fra<br />

mobil en din, men det er likevel<br />

fornuftig å sjekke innstillingene<br />

på en rekke tjenester/apper som<br />

du bruker ofte.<br />

Smart bruk<br />

Det kreves mye av oss som analoge<br />

mennesker «bosatt» i en digital verden.<br />

Det er mye vi skal forholde oss til,<br />

men det er viktig å gjøre et bevisst<br />

valg ut fra hva som passer deg.<br />

Du kan kanskje leve med at noen<br />

sier at «jeg vet hvor du bor». Verre er<br />

det når noen sier at «jeg vet hvor du er<br />

akkurat nå». Enda verre er det kanskje<br />

om noen sier «jeg vet hvor du kommer<br />

til å være om en uke kl.17:15».<br />

Bruk smart teknologi på en smart<br />

måte. Ta ansvar og ta et valg som<br />

passer deg, men ta i hvert fall et valg!<br />

Roar Thon<br />

Fagdirektør i NSM<br />

Dette innlegget ble<br />

først publisert på<br />

Nasjonal sikkerhetsmyndighets<br />

blogg,<br />

blogg.nsm.stat.no<br />

46<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


Stedsdata<br />

Stedsdata eller geolokasjonsdata<br />

er kort fortalt informasjonen om<br />

hvor din mobiltelefon, nettbrett<br />

eller PC befinner seg. Når det som<br />

oftest er du som tar med deg og<br />

bruker de samme enhetene, kan<br />

den samme informasjonen også<br />

fortelle hvor du befinner deg.<br />

En påslått mobiltelefon vil alltid<br />

gi ifra seg stedsdata, og det er<br />

noe en mobiltelefon trenger for å<br />

fungere.<br />

GPS er praktisk og kjekt, men det<br />

kan også brukes til å spore deg<br />

og spå om hvor du er når.<br />

Foto: Surrey County Council News, Flickr<br />

Du kan lese om hva mobilappene<br />

vet om deg, GPS og sporing på<br />

Datatilsynets sider:<br />

datatilsynet.no<br />

Kilde: NSM<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 47


Menneskelige faktor<br />

Kyrre Sletsjøe, administrerende<br />

direk tør i Cepia Technologies, ga en<br />

omfattende beskrivelse av tilgjengelig<br />

teknologi og kjente arbeidsteknikker<br />

blant de med onde hensikter.<br />

Sletsjø ga også eksempler på hvor<br />

enkelt det er å smitte enkeltmaskiner<br />

og nettverk gjennom bruk av fremmede<br />

minnepinner. Den menneskensr<br />

Falske basestasjoner i Oslo<br />

Mange ville lære mer<br />

om mobilovervåking<br />

da NSR inviterte til<br />

frokostmøte.<br />

tekst og foto: Knut Oscar Gilje<br />

I desember 2014 avslørte Aften posten<br />

at en rekke falske basestasjoner (IM-<br />

SI-fangere, se faktaboks) var satt opp<br />

i Oslo sentrum. De brukes til å fange<br />

opp mobiltrafikkdata og spore bevegelsene<br />

til mobiltelefonbrukere.<br />

Lignende avsløringer er gjort i<br />

Washing ton DC. Det er ukjent hvem<br />

som står bak, men uansett om det<br />

er etter retning eller kriminelle, har<br />

de antagelig skaffet seg verdifull<br />

informa sjon om politikere og andre.<br />

For å øke kunnskapen om disse<br />

sikker hets truslene inviterte NSR og<br />

samarbeidspartnere til frokost møte<br />

15. januar. Det ble en effektiv formiddag<br />

med innlegg fra erfarne fagfolk<br />

innen bered skap, sikkerhet, sikkerhetsteknologi<br />

og krisehånd tering.<br />

Avgjørende engasjement<br />

Torgeir Hagen var første foredragsholder.<br />

Han har fartstid som sjef i<br />

Etterretningstjenesten, medlem av<br />

Gjørv-kommisjonen og leder av Statoils<br />

granskning etter terroraksjonen<br />

mot gassanlegget In Amenas. Han la<br />

vekt på leders ansvar for å ta sikkerhet<br />

på alvor.<br />

– Se på hvordan bedrifter har bygget<br />

en god HMS-kultur. Hver og en<br />

har et ansvar, men sjefens engasjement<br />

er avgjørende for resultatet.<br />

Norsk skippertaksmentalitet hjelper<br />

dårlig. Virksomhetene må ha trusselbildet<br />

på dagsorden og holde seg oppdatert<br />

for å unngå akterutseiling.<br />

Hagen siterte også Gjørv-kommisjonens<br />

mantra; Ledelse, kultur<br />

og holdninger. Helhetsforståelse og<br />

risiko erkjennelse er vesentlig for å<br />

kunne lykkes i arbeidet med effektivt<br />

å sikre de verdiene en virksomhet har.<br />

Jahn-Helge Flesvik, administrerende<br />

direktør i Aeger Group, forklarte<br />

nøkternt om hva de siste ukers nyhetsaktuelle<br />

saker innebar av mulige<br />

trusler for de som har oppholdt seg<br />

innen rekkevidde av IMSI-fangerne.<br />

– Det er ikke få muligheter til<br />

mani puler ing av data og utstyr som<br />

er mulig med kjent og tilgjengelig tekno<br />

logi. Det er lite lystelig å tenke på<br />

at din mobiltelefon kan bli kontrollert<br />

av andre – inkludert at mikrofonen<br />

kan bli skrudd på slik at den kan<br />

benyttes til å avlytte møterommet du<br />

sitter i, sa Flesvik.<br />

48<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


En fullsatt sal på NSRs frokostseminar,<br />

hvor deltakerne fikk god<br />

informasjon om mobilovervåking.<br />

lige faktor forblir det viktigste – også<br />

når tekniske beskyttelsesløsninger<br />

viser seg å ha store begrensninger og<br />

svakheter. Brukerfeil og dårlig sikkerhetskultur<br />

hos ansatte kan fullstendig<br />

ødelegge den mest geniale tekniske<br />

sikkerhetsløsning.<br />

Behov for oversikt<br />

Det ble derfor passende med en avsluttende<br />

sesjon om noen råd om<br />

hvordan du håndterer en krise når<br />

den oppstår. Steinar Flaa og Bjørn<br />

Richard Johansen fra First House<br />

delte sine erfaringer og beste råd til<br />

en lydhør forsamling.<br />

Direktør i NSR, Jack Fischer Eriksen,<br />

avrundet møtet med en oppfordring:<br />

– Man må få en helhetlig oversikt<br />

over verdier, sårbarheter, trusler og<br />

risiko i den enkelte virksomhet.<br />

NSR vil komme tilbake med et<br />

frokost møte der de tar for seg løsninger<br />

på flere av de trusseltypene de<br />

ser gir grunn til bekymring.<br />

IMSI-fangere<br />

Ligner vanlige mobilmaster og<br />

brukes til å overvåke mobiltrafikk.<br />

Falske basestasjoner mellom<br />

mobilbrukere og de ekte basestasjonene.<br />

Lurer mobiltelefoner<br />

til å tro at de er en del av et legitimt<br />

mobilnettverk<br />

Brukes til:<br />

• kartlegge hvem som befinner<br />

seg i området<br />

• hacking, slik som å aktivere<br />

mikro fonen for avlytting<br />

• avlytting av mobilsamtaler og<br />

andre samtaler<br />

• jamming (blokkerer trafikk)<br />

IMSI står for International Mobile<br />

Subscriber Identity. Hvert mobilabonnement<br />

har et IMSI-nummer<br />

for å kunne identifisere den<br />

enkelte bruker.<br />

Kilde: Aftenposten og Wikipedia<br />

NSRs råd<br />

Tenk over hvilken informasjon du<br />

deler med andre over telefon eller<br />

e-post. Ukrypterte telefoner og e-<br />

poster kan utnyttes av andre enn<br />

de de er ment for.<br />

Hva har du med deg av bærbare<br />

medier i møterom? Bærbare PC-er<br />

og mobiltelefoner kan avlyttes<br />

selv om de er i «hvilemodus». Vurder<br />

om temaet på møtet kan være<br />

sensitivt og om utstyret må være<br />

med inn i møterommet.<br />

Hvilke bærbare medier har du<br />

med på reise, og hva har du av<br />

sensitiv informasjon på disse?<br />

Bærbare medier kan også benyttes<br />

til sporing av dine bevegelser.<br />

Dersom utstyret blir tapt eller stjålet<br />

kan informasjonen lett hentes<br />

ut av andre.<br />

NSRs frokostmøter går annenhver<br />

måned, det neste er 10. mars. Følg<br />

med på nsr-org.no<br />

Bli bevisst på hva du sier i telefonen,<br />

noen kan høre det. <br />

<br />

Foto: Marjan Lazarevski, Flickr<br />

Du snakker…<br />

Utfordringen og sårbarhetene Aftenposten<br />

avslørte er ikke nye, men den<br />

tilsynelatende strategiske plasseringen<br />

av de falske basestasjonene har<br />

vekket oppmerksomhet. Heller ikke<br />

dette bør komme som en overraskelse<br />

for den sikkerhetsbevisste. Mang l-<br />

ende sikkerhetsbevissthet er kanskje<br />

den største sårbarheten i Norge.<br />

Vi tror at alt for få norske virksomheter<br />

har dette høyt nok på agendaen,<br />

og kanskje enda færre styrerom.<br />

«Dette er helt sikkert en vekker<br />

for mange, og en god anledning til å<br />

minne selskapene på hvor viktig det<br />

er med sikkerhetsrutiner. Det slurves<br />

kolossalt mye», sa tidligere generaldirektør<br />

i Hydro og styreleder i<br />

flere virksomheter, Eivind Reiten, til<br />

Aften posten 16. desember 2014.<br />

Falske basestasjoner er bare en av<br />

mange måter å drive informasjonsinnhenting<br />

på. Både offentlige og private<br />

virksomheter er nesten kontinuerlig<br />

utsatt for forsøk på data innbrudd<br />

(hacking). Mørke talls under søk elsen<br />

viser at oppdagelsesevnen er lav for<br />

norske virksomheter. Kun 5 prosent<br />

svarer at de har avdekket datainnbrudd,<br />

mens realiteten er at over<br />

halvparten av norske virksomheter<br />

har vært utsatt for dette.<br />

Vi anbefaler alle virksomheter å<br />

gjennomføre en risikoanalyse, bli<br />

bevisst hvilke verdier man besitter og<br />

hvordan man beskytter dem.<br />

Arne Røed Simonsen<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 49


førstehjelpen<br />

Som førstehjelper er din viktigste oppgave å bistå med den første hjelpen ved en hendelse.<br />

Foto: NSO arkiv<br />

Den viktige første hjelpen<br />

Førstehjelperens oppgave<br />

er å holde liv i<br />

syke og skadde til annen<br />

hjelp kommer.<br />

Å være førstehjelper betyr at man<br />

yter den første hjelpen til syke eller<br />

skadde personer. Det betyr ikke at<br />

man skal stille diagnoser eller være<br />

spesielt opptatt av årsak, men man<br />

skal kjenne igjen tegn og symptomer<br />

på sykdom og skade som krever ulike<br />

former for tiltak. Dette høres kanskje<br />

innviklet ut, men det er det ikke.<br />

Til annen hjelp kommer<br />

Et tegn på skade er for eksempel ytre<br />

blødning. Blodet er synlig for det<br />

blotte øye, og blødningen er enkel å<br />

gjøre noe med. Uansett årsaken til en<br />

blødning så er det kun en blødning.<br />

En avrevet fot er for en førstehjelper<br />

kun et stygt sår som må dekkes<br />

til. Blør det så skal man stoppe<br />

blødningen. Hvis foten kan reddes så<br />

er det kirurgens ansvar, ikke førstehjelperens.<br />

Førstehjelperens oppgave<br />

er å holde liv i syke og skadde til annen<br />

hjelp kommer.<br />

Riktig kompetanse og utstyr<br />

Kjemikalieskader kan hør es utfordrende<br />

ut. Behandlingen for en førstehjelper<br />

er å fjerne forurenset tøy<br />

og deretter skylle med vann og helst<br />

såpe.<br />

Utfordringen er å være forberedt<br />

på en slik vask. Har man ikke lunkent<br />

rennende vann i umiddelbar nærhet<br />

blir det vanskelig å vaske. Dette<br />

er også et eksempel på hva det innebærer<br />

å ha forsterkning i første hjelp.<br />

Har man stor sannsynlighet for<br />

kjemikalie skader må man ha kompetansen<br />

og utstyret det kreves for å<br />

behandle slike skader. I praksis handler<br />

dette om kunnskap om at man<br />

må fjerne klær og vaske med lunkent<br />

vann og såpe.<br />

Klemskader<br />

Mange virksomheter har stor sannsynlighet<br />

for klemskader. Det krever<br />

kompetanse og utstyr for å frigjøre<br />

den som er fastklemt i tillegg til de<br />

førstehjelpstiltakene man kan iverksette.<br />

Det er ingen industri vern som er i<br />

stand til å behandle en alvorlig klemskade,<br />

men det er heller ikke oppgaven<br />

deres. Oppgaven er å kjenne<br />

igjen symptomer som bevissthetsforandringer,<br />

synlige tegn på skade<br />

(blod, misfarget hud, blek, grå eller<br />

generelt annerledes ansiktsfarge),<br />

unaturlig vinkel på kroppsdeler, eller<br />

kort sagt tegn som fraviker fra et<br />

friskt normalt menneske, og så handle<br />

ut fra dette.<br />

I praksis er det å sørge for at pasienten<br />

puster til hjelp kommer. Her er<br />

en enkel huskeliste du kommer langt<br />

med:<br />

• Stop the bleeding<br />

• Keep him breathing<br />

• Keep him warm<br />

Ring 113 for råd<br />

Er du i tvil om hva du skal gjøre når<br />

noen er skadet eller akutt syk, så kan<br />

du alltid ringe 113 og be om råd.<br />

Denne spalten har de siste årene<br />

blitt skrevet av Norsk førstehjelpsråd,<br />

og det er skrevet mange gode artikler<br />

om førstehjelp. Istedenfor at jeg skal<br />

gjenta mye av det gode som er skrevet,<br />

så ønsker jeg å vite hva dere vil jeg<br />

skal skrive om.<br />

Ta gjerne kontakt hvis det er noe<br />

dere lurer på angående førstehjelp!<br />

Erik Schjenken<br />

Seniorrådgiver i NSO,<br />

tidligere arbeidet i<br />

Sykehuspartner og<br />

ambulansetjenesten<br />

i Oslo.<br />

epost: erik@nso.no<br />

telefon: 952 08 859<br />

50<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong>


neste nummer<br />

Hvor ofte bør<br />

utstyret testes?<br />

Hva slags utstyr burde<br />

vi ha?<br />

Hvor får vi tak i<br />

spesialutstyr?<br />

Stiller NSO noen krav<br />

til utstyret vi bruker?<br />

Tema: Utstyr<br />

Mange virksomheter synes det er vanskelig å<br />

vite hva slags og hvor mye utstyr industrivernet<br />

skal ha. Har du spørsmål om utstyr?<br />

Bilia i Oslo<br />

Med god oversikt<br />

har bilverkstedet<br />

på Økern i Oslo<br />

fått et industrivern<br />

tilpasset<br />

sine behov.<br />

Send en epost til sikkerhet@nso.no og få svar i<br />

neste nummer av <strong>Sikkerhet</strong>!<br />

Møt DSB-sjefen<br />

Direktør i Direktoratet<br />

for samfunns sikkerhet<br />

og beredskap (DSB)<br />

Jon Lea går av med<br />

pensjon etter 12 år i<br />

sjefsstolen. Møt ham i<br />

portrettet.<br />

Utgivelsesplan<br />

nummer stoffrist til abon.<br />

2: Utstyr 27. april uke 22<br />

3: NSR/Øvelser 24. aug. uke 39<br />

4: Fagseminar 2. nov. uke 49<br />

Er det et tema som er spesielt interessant<br />

for dere kan dere forhåndsbestille<br />

ekstra blader til bruk i intern opplæring.<br />

Send bestilling til sikkerhet@nso.<br />

no. Tips oss gjerne om virksomheter og<br />

personer som har valgt gode løsninger!<br />

NSO på sosiale medier<br />

NSO er nå på Facebook og LinkedIn.<br />

Disse sidene vil bli oppdatert med<br />

nyheter, linker til egne og andres arrangementer,<br />

artikler og så videre.<br />

Du finner selvsagt fortsatt mye informasjon<br />

på våre hjemmeside, www.<br />

nso.no, og her i <strong>Sikkerhet</strong>.<br />

NSO oppfordrer alle med interesse<br />

for norsk industri, beredskap og sikkerhet<br />

til å følge våre aktiviteter på<br />

nett og papir.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 1 • <strong>2015</strong> 51


Illustrasjon: Niels Poulsen<br />

– Du får ta tida!<br />

Med et syrlig smil knuste den røslige sagbruksarbeideren<br />

glasset på brannalarmen med bare<br />

knok ene, før han trykket på knappen.<br />

– No ska vi sjå kor lang utrykningstid industrivernet<br />

har. Du får ta tida!<br />

NSO var i Solør-traktene på tilsyn, eller bedriftsbesøk<br />

som vi kalte det for 25 år siden. Vår medarbeider<br />

var blitt ganske imponert over utstyr<br />

og opplæring, og ikke minst øvelsene, på trelastbedriften.<br />

Det var liksom ingen ting å sette fingeren<br />

på.<br />

Vår medarbeider spurte hvor lang utrykningstid<br />

dette veltrimmede industri vernet hadde. Da mente<br />

antakelig den relativt selvsikre industri vern lederen<br />

at det kunne være nok. Nå skulle papirflytteren fra<br />

Oslo få se selv. NSO måtte vel nå ha forstått at der<br />

på bruket var alt på stell? Han smalt inn brannmelderen.<br />

Var ikke meningen<br />

Det hører med til historien at vår mann ble temmelig<br />

perpleks, nesten flau, over den dramatiske<br />

kursendringen bedriftsbesøket tok. Det var jo bare<br />

meningen å få industri vern lederens anslag, ikke<br />

sette i gang en fullskalaøvelse! Vår mann klokket<br />

inn mønstringen av industri vernet på en glimrende<br />

tid. Jeg husker ikke eksakt, men det var kun<br />

noen få minutter fra alarmen gikk til brannlaget<br />

stilte iført fullt verneutstyr med vann på slangene.<br />

Med jevne mellomrom har denne episoden fra<br />

tidlig på 1990-tallet dukket opp i bevisstheten. Var<br />

det bare en morsom historie, best egnet til gjenfortelling<br />

i et hyggelig lag? Eller kan vi bli inspirert<br />

og lære noe av den handlekraftige industri vernlederen<br />

som heller ville vise hva de var gode for,<br />

enn å snakke om det?<br />

Tilsyn + øvelse = sant<br />

Hvilke anledninger gir et bedre bilde av industrivernets<br />

styrke og svakhet enn en øvelse? Da blir det<br />

synlig hva dere er gode for på en helt annen måte<br />

enn ved å granske papirer. Øvelsene er ekte dokumentasjon<br />

for industri vernets kvalitet og kapasitet.<br />

Dersom dere som representerer industri vern<br />

i bedriftene planlegger øvelsene for et år av gangen<br />

og orienterer NSO, kan vi kanskje få lagt tilsyn<br />

sammenfallende med industri vernøvelsene deres.<br />

Så kan dere få vist hva dere kan og ikke bare fortelle<br />

om det. Da ville dere også kunne få kritiske og<br />

konstruktive tilbakemeldinger på det nest viktigste<br />

dere gjør – å øve.<br />

Skrevet av Harald J. Bergmann, spesialrådgiver<br />

les om<br />

organisering

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!