vol 77 n° 5 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 77 n° 5 2011 - Office International de l'Eau

An XVII, nr. 5/2011, vol. 77

editată de


Cuprins

Contents

ROMAQUA

I.S.S.N. 1453 - 6986

ANUL XVII, nr. 5 / 2011, vol. 77

EDITOR:

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A APEI

Splaiul Independenţei nr. 202 A,

etaj 9, sector 6, Bucureşti,

Cod 06002,

Tel./Fax: (021) 316.27.88

Tel./Fax: (021) 316.27.87

E-mail: romaqua@ara.ro

Website: www.ara.ro

ROMAQUA:

Este o publicaţie tehnico-ştiinţifică

de informare periodică, menită

să ofere informaţii tehnice semnificative,

idei şi opinii ale specialiştilor.

COLEGIUL DE REDACŢIE:

Redactor şef:

Vladimir Rojanschi

Redactor şef-Adjunct:

Vasile Ciomoş

Secretariat de redacţie:

Gheorghe Anghel

Livia Ciaky

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC:

Aureliu Emil Săndulescu

Nicolae Panin

Sergiu Calos

Teniu Peitchev

Anton Anton

Ioan Bică

Alexandru Mănescu

Ion Mirel

Sandu Marin

Margareta Nicolau

Traducere în limba engleză:

Daniela Munteanu

Responsabilitatea editării revistei

ROMAQUA revine Asociaţiei Române a Apei.

Reproducerea integrală sau parţială

este permisă cu condiţia citării sursei.

Apa subterană - resursă strategică -

trebuie cunoscută

VlAdimir rojAnschi

Proiect pilot pentru crearea unui sistem de management a

captărilor de apă brută pe râurile Prut şi moldova în iaşi

Pilot project for development of an intake management

system of the Prut and moldova river in iaşi

ioAnA dĂscĂlEscU

Protocol de colaborare ArA - Anrsc

cooperation Protocol ArA - Anrsc

constAntin PrEdoi

Percepția socio-politică a nămolurilor reciclabile

socio-political reception of sewage sludge recycling

FErEnc ZsAbokorsZky

Întâlnirea trilaterală a Asociațiilor naționale de apă din

românia, bulgaria si Ungaria

tripartite meeting of the water national associations

from romania, bulgaria and hungary

daniel mihAi

monitorizarea apelor uzate industriale evacuate de

operatorii economici în reţeaua publică de canalizare

industrial waste water monitoring evacuated by

economic operators in the public sewerage network

lEitnEr ioAn

diPPong thomAs

Finalizarea lucrărilor la stația de Epurare craiova

completion of works to the Waste Water treatment

Plant, craiova

constAntin PUȘcU

importanţa imaginii în reconstrucţia unei companii

the importance of image in rebulding a company

AlExAndrU sAbĂU

bogdAn gAbriEl PicoVici

cooperare românia - republica moldova

cooperation romania - republic of moldova

silViU lĂcĂtUŞU

seminar „implementarea directivelor Europene

privind apa potabilă și apa uzată in românia“

Workshop „implementation of the water

and Wastewater directives in romania“

constantin PrEdoi

3

6

19

20

27

30

38

45

51

52


EDITORIAL

APA sUbtErAnĂ – rEsUrsĂ strAtEgicĂ –

trEbUiE cUnoscUtĂ

Prof. UNIV. dr. INg. VladImIr rojaNschI

Prorector - UEB, Vicepreşedinte cTs-ara

In perioada 8-10

septembrie 2011, la

Belgrad (Serbia) a

avut loc Conferința

Internațională

Specializată pentru

Ape Subterane,

organizată sub egida

Asociației

Internaționale a Apei

(IWA), a Academiei

de Stiințe a Serbiei, a

Asociației Sârbe a

Apei.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

Manifestarea ştiinţifică de pres -

tigiu, cu participarea unor experţi

din 22 de ţări, a inclus în program

şi 5 lucrări având autori din România:

“Acviferele din Sudul Dobrogei

şi evoluţia în

ultimii 40-50 de ani“

- lucrare cu autori de

la RAJA Constanţa

(N. Pitu şi A.

Verion);

“Consideraţii

Litologice şi Hidrogeologice

asupra

freaticului din interfluviul

Bega Timiş“

- lucrare cu autori de la

INHGA (E. Radu, Cătălina

Radu);

“Utilizarea tehnicilor GIS

în aprecierea complexului apă/

sol, pentru a îmbunătăţii practica

agricolă în vederea reducerii impactului

asupra apei subterane“

- lucrarea având ca autor pe G. Tevi

(UEB) şi Anca Tevi (MMP).

“Evoluţia legislaţiei din

România privind apele subterane“

- autori F. Grigore, V. Rojanschi

şi S. Duduman (UEB );

“Necesitatea unor noi concepte

în “Hidrologia urbană“ în

contextul “Schimbărilor climatice“

- autori V. Rojanschi, F. Grigore,

S. Duduman (UEB).

Autorii, menţionaţi mai sus, au

reprezentat instituţiile în care

îşi derulează activitatea

profesională, dar şi Asociaţia

româna a Apei. prezenţa la

Conferinţă, ca invitat special a

preşedintelui ArA, dl. Vasile

Ciomoş, a marcat rolul deosebit

pe care îl joacă ArA pe plan

internaţional, ca factor reprezentativ

în sectorul

apei din europa

Centrala şi de est.

Conferinţa a prilejuit

pentru par -

ti cipanţii din România

un bun moment

de reflecţie privind

optica cu care este

privită apa subterană în România,

luarea în considerare a

experienţei din alte ţări, şi, nu în

ultimul rând, care ar fi obiectivele

strategice de urmat, referitor la

această preţioasă resursă naturală.

* * *

Câteva consideraţii de început:

S In Germania 95% din apa

potabilă asigurată populaţiei

de sistemele centralizate are

ca sursă apa subterană;

S In Serbia procentul similar

este de 75%;

3


EDITORIAL

EDITORIAL

APA sUbtErAnA – rEsUrsA strAtEgicA, trEbUiE cUnoscUtA

S

In România, fără a avea date exacte, se

pare că procentul este de maxim 40%.

Poate este momentul să ne gândim la aceste

exemple.

In aceste analize, privind perspectiva de extindere

a apei subterane, ca principală sursă

de alimentare cu apă potabilă a populaţiei,

limitând utilizarea ei în agricultură sau industrie,

trebuie să avem în vedere:

s o relativă constanţă a debitelor ce

pot fi extrase, atât din punct de vedere

cantitativ, cât şi din punct de vedere calitativ;

s condiţiile naturale, mai ales în

cazul celor de mare adâncime, oferă o

protecţie a acestei surse la diferite acţiuni

poluante de moment sau pe termen lung;

s potabilizarea acestor ape este, în

cele mai multe cazuri, mult mai simplă

şi chiar posibil ca o astfel de apă să fie

consumată direct.

Un alt element de care trebuie să se ţină

seama îl constituie amploarea resursei de

apă subterană. Resursa teoretică, conform

datelor statistice ale instituţiilor abilitate este

de 9,6 miliarde mc (reprezentând 7,13 % din

totalul resurselor de apă ale României).

Dintre acestea 4,7 miliarde mc sunt de mică

adâncime şi 4,9 miliarde mc de mare adâncime.

Resursele utilizabile din punct de

vedere tehnic sunt de 5,4 miliarde mc. In

aceste condiţii apa subterană poate fi o

alternativă pentru dezvoltarea multor sisteme

centralizate de alimentare cu apă potabilă.

In acest sens, în prezent există condiţii favorabile

unei astfel de dezvoltări. România

beneficiază de o susţinere financiară

consistentă, în cadrul POS-Mediu, pentru

lucrările de infrastructură a apei. Numeroase

programe aprobate sau în derulare, altele în

curs de promovare în diferite faze, pot avea

în vedere utilizarea sursei de apă subterană.

Pe de altă parte, gospodăriile din mediul

rural, nu au acces la o apă potabilă

monitorizată din punct de vedere calitativ

şi posibil a nu corespunde cerinţelor de calitate

pentru apa potabilă. Coroborând cele

două elemente este necesar să fie avute în

vedere posibila dezvoltare a sistemelor centralizate

pe baza utilizării şi a sursei subterane

de apă, în special în mediul rural.

Promovarea acestei direcţii este favorizată

de existenţa unei legislaţii puternice

promovată în România în ultimii 20 de ani,

care tratează toate aspectele ce fac trimitere

la resursele de apă, în general şi la apa

subterană, în special. Astfel în prezent sunt

aplicabile numeroase reglementări, după

cum urmează:

s Legi – 25;

s Ordonanţe de Urgenţă – 11;

s Ordonanţe – 3;

s Hotărâri de Guvern – 44;

s Ordine de Ministru – 52;

s Reglementări comune – 23.

In total 162 de reglementări, ce au ca izvor

două Directive ale Comunităţii Europene:

- Directiva 2000/60/EC – Directive privind

Apa;

- Directiva 2006/118/EC – Protecţia apei

subterane contra poluării şi deteriorării.

Reglementările menţionate abordează aspecte

privind:

s politica şi strategia sectorului apei;

s elementele instituţionale şi de management;

s proiectare şi construcţia instalaţiilor,

echipamentelor, etc.;

s utilizarea şi exploatarea sistemelor de

alimentare cu apă;

4 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


EDITORIAL

EDITORIAL

APA sUbtErAnA – rEsUrsA strAtEgicA, trEbUiE cUnoscUtA

s aspectele de calitate a sursei şi apei

livrate consumatorilor;

s aspecte economic-financiare.

De o deosebită importanţă în reuşita strategiei

de reconsiderare a sursei de apă subterane

şi de orientarea acesteia cu precădere pentru

alimentarea cu apă a populaţiei o constituie

acţiunea de refacere a bazei de date privind:

s corpurile de apă subterană existente pe

teritoriul României, cu toate caracteristicile

hidrogelogice;

s forajele existente, în funcţiune sau în

conservare, cu întreaga lor evoluţie şi cu

înscrierea tuturor caracteristicilor specifice

unor astfel de instalaţii.

Numai în măsura în care vom avea o astfel

de situaşie, adusă la zi pentru toate corpurile

de apă subterană, vom şti ce avem, vom şti

ce putem utiliza şi vom şti cum să gestionăm.

Precizăm că o astfel de acţiune a demarat la

RAJA Constanţa. Sub coordonarea cunoscutului

specialist în ape subterane, dr.ing. Nicolae

Pitu, în prezent Consilier principal la

RAJA Constanţa, se reface baza de date a

forajelor şi corpurilor de apă din zona Dobrogei

şi hidrosistemele învecinate.

Recomandăm preluarea iniţiativei şi de către

ceilalţi operatori regionali de apă.

Asociaţia Română a Apei prin CTS – ARA

va promova acţiunea prin mijloace specifice.

In măsura în care acţiunea va atrage interesul

celorlalţi operatori regionali din ţară, vor

fi organizate instruiri pentru formarea de

personal specializat pentru realizarea de

baze de date, coroborarea bazelor de date

pentru ape subterane la nivel naţional între

toate instituţiile ce au astfel de evidenţe.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

5


STUDII ŞI CERCETĂRI

IoaNa dĂscĂlEscU

SC APAVITAL SA Iaşi, Romania

ioana.dascalescu@apavital.ro

Proiect pilot pentru crearea

unui sistem de management

a captărilor de apă brută pe

râurile Prut şi moldova în iaşi

Pilot project for development

of an intake management

system of the Prut and

moldova river in iaşi

ABSTRACT

For the production of drinking water, various raw water sources are used: ground water or surface water. Ground

water is usually safe, but insufficiently available. Drinking water companies use for this reason surface water from

lakes or rivers. This is the case for the drinking water company Apavital in Iaşi, which uses not only ground water

but also surface water from the rivers Prut and Moldova. Upstream pollution threatens the quality of the drinking

water and has effects at the treatment processes. The pollution of surface water is the result of human activities:

communal and industrial discharges, mining activities and agricultural use of fertilizers and pesticides, apart from

unexpected incidents/accidents.

On this background, in the framework of the Partners for Water Program, APAVITAL Iasi and Dunea from the

Netherlands are financed by Dutch Ministry of Economic Affairs, through its executing agency AgentschapNL, to

develop in partnership an early warning system for the intake of surface water from the Prut and Moldova Rivers.

The duration of the project is two years: January 2011 – December 2012

The expected result of the project is to avoid the inflow of polluted surface water into the inlet infrastructure and

treatment plant, which might negatively impact public health and trust in drinking water, specifically: assessment

of actual water quality (developments) in the River Prut and Moldova, including threatening human activities;

engineered and implemented early warning water quality monitoring systems in the Prut and Moldova Rivers;

determined alarm levels in case of pollution based on water treatment efficiency and desired water quality at the

tap; an implemented integrated software platform, connecting all applied sensors, that generates alarms;

developed and implemented action plans and procedures in case of alarms; trained staff to operate the monitoring

system; disseminated knowledge in Romania; increased and more intensive co-operation between Apavital and the

different Apele Romane directorates and cross-border co-operation with Moldavian water companies.

Keywords:

surface water

warning system

water quality

pollution

1. introducere

Deoarece calitatea apei potabile distribuită

consumatorilor trebuie măsurată la punctul

final de consum – şi anume, robinetul consumatorului

- întregul proces tehnologic, cu parametrii

săi (cum ar fi: caracteristicile sursei,

1. introduction

Because the success in providing the safest

drinking water to the public must be measured

at the ultimate point of consumption —

the consumer’s tap, the entire flow stream (source

characteristics, impact of treatment plant and the

potential influences of distribution networks)

must be thoroughly understood. This is becoming

increasingly important in light of the

world’s aging infrastructure, and even more

so where expensive new treatment plants are

6 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII SI CERCETARI

Pilot project for development of an intake management system

of the Prut and moldova river in iaşi

efectul staţiilor de tratare a apei şi influenţele posibile ale

reţelelor de distribuţie) trebuie să fie bine înţeles.

Acest lucru devine din ce în ce mai important în

contextul în care infrastructura din întreaga lume e

din ce in ce mai îmbătrânită, şi cu atât mai mult în

cazul în care este luată în considerare construirea

de noi şi costisitoare instalaţii de potabilizare. O

apă potabilă poate fi produsă doar dacă apele brute

de la sursă (de suprafaţă) sunt nepoluate. Calitatea

apei din reţea depinde în mod cert de performanţele

tehnologiilor de tratare a apei şi, în mod similar,

performanţele proceselor de tratare sunt dependente

de calitatea apei la sursă. Evaluarea calităţii apei la

sursă este esenţială pentru exploatarea instalaţiilor

de tratare a apei, în două scopuri: pentru a evalua

dacă un sistem de tratare existent este capabil să furnizeze

apă potabilă de buna calitate, şi pentru a concepe acele

tehnologii de tratare care să poată face faţă la variaţiile

parametrilor şi la evenimente generatoare de valori de

vârf, în ceea ce priveşte contaminarea apei la sursă.

În România, monitorizarea calităţii apei se bazează

foarte mult pe prelevări de probe la faţa locului, urmate

de măsurători analitice instrumentale în vederea

determinării concentraţiilor de poluanţi. In ciuda

unor avantaje, această procedură are o limitare considerabilă

în ceea ce priveşte: a) rezoluţiile temporale

şi spaţiale care pot fi realizate la un cost rezonabil, şi b)

obţinerea de informaţii privind bio-disponibilitatea. Problema

majoră, în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii

publice, este faptul că (in cea mai mare parte), monitorizarea

calităţii apei potabile este reactivă, în

sensul că orice eveniment sau avarie în sistem poate

dura mai multe ore, înainte de a fi detectat prin monitorizare

şi măsurare a parametrilor de rutină.

Acest lucru este legat de strategia de monitorizare,

care este, în mod tradiţional, axată pe apa care se

introduce şi/sau care iese din staţiile de tratare şi

sistemele de distribuţie. În timp ce parametrii

măsuraţi in mod tradiţional s-au dovedit a fi utili şi

încă mai au un rol important, adoptarea şi utilizarea

de instrumente moderne si ieftine de monitorizare

se poate adăuga programelor de monitorizare care

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

being considered.

Safe water can only be produced if source (surface)

waters are pollutant-free. The water quality in

the network is for sure heavily dependent on the

performance of the water treatment steps. Similarly,

the performances of treatment processes are dependent

on water quality at the source. Assessment

of the quality of source water is essential in operating

drinking water treatment plants: to evaluate if an

existing treatment system is able to provide safe drinking

water and to target the treatment to cope with variations

and peak events in the contamination of source water.

In Romania, water quality monitoring relies

heavily on spot sampling followed by instrumental

analytical measurements to determine pollutant

concentrations. Despite a number of advantages,

this procedure has considerable limitation in term

of: a) temporal and spatial resolution that may be

achieved at reasonable cost, and b) the information on

bioavailability that may be obtained. The major problem,

in terms of public health protection, is that (for

the most part) monitoring the safety of drinking

water is reactive, in the sense that any event or

breakdown in the system can occur many hours, before

it is detected by monitoring for any of the routinely

measured parameters. This is related to the

monitoring strategy, which is traditionally focused

on water as it enter and/or leaves the treatment

plants and on the distribution system. While traditionally

measured parameters have proved useful

and still have an important role to play, the establishment

and use of emerging and low cost tools as

part of monitoring programs may complement

monitoring already in place by providing additional

information with the aim to obtain a more representative

picture of the quality of a water body.

Under the partners for Water program, ApAVitAL

iasi and Dunea the netherlands are financed

by Dutch Ministry of Economic Affairs through its

executing agency AgentschapnL to develop in partnership

an early warning system for the intake of

surface water from the Prut and Moldova Rivers. In

7


STUDII SI CERCETARI

Proiect pilot pentru crearea unui sistem de management

a captărilor de apă brută pe râurile Prut şi moldova în iaşi

funcţionează deja, putând furniza informaţii suplimentare,

cu scopul de a obţine o imagine mai reprezentativă

a calităţii unei surse de apă.

În cadrul Programului “partners for Water”,

ApAVitAL iasi şi compania Dunea din olanda

sunt finanţate de către Ministerul olandez al Afacerilor

Economice, prin intermediul agenţiei sale AgentschapnL,

pentru dezvoltarea, în parteneriat, a unui

sistem de avertizare timpurie la prizele de apă de

suprafaţă de pe râurile Prut şi Moldova. În cadrul

acestui Proiect, partenerii vizează dezvoltarea unui

cadru privind managementul captărilor de apă, care

să includă monitorizarea calităţii apei râurilor in

regim on-line. Aceasta urmează să acţioneze ca

alertă timpurie, pentru a proteja companiile de apă

(în acest caz Apavital) care folosesc surse de apă de

suprafaţă pentru producţia de apă potabilă, de orice

poluare (naturală, din activităti umane sau provocată

în mod deliberat). Scopul final al Proiectului va fi

asigurarea furnizării unei ape potabile în condiţii

de siguranţă maximă si la o calitate înaltă.

Consorţiul format propune o abordare integrată

a Proiectului, de la sursă la robinet. Acest lucru înseamnă

evaluarea evolutiei calităţii apei, selectarea

parametrilor-ţintă pentru monitorizarea calităţii apei,

conceperea unei platforme multi-senzor fiabilă, definirea

unor praguri de alarmă bazate pe condiţiile

locale (de exemplu, calitatea apei şi eficienţa tehnologiei

de tratare a apei) şi elaborarea unor planuri

de acţiune care să fie puse în aplicare în cadrul sistemului

de management a calităţii al companiei de

apă. Aceste lucruri vor fi deci, mai mult decât o

simpla instalare de echipamente de monitorizare.

2.

situaţia actuală

în municipiul iaşi

Pe parcursul ultimilor ani, în municipiul Iaşi au

fost întreprinse eforturi considerabile pentru dezvoltarea

unui sistem de monitorizare, atât a debitelor,

cât şi a calităţii apei potabile. În prezent, Compania

ApAVitAL desfăşoară un program de investiţii pentru

this Project, partners aims at developing an intake

management framework, including online river

water quality monitoring that acts as an early warning,

to protect drinking water companies (in this

case APAVITAL), who rely on surface water sources

for drinking water production, from any natural,

human-induced or deliberate contamination. This is

to ensure a reliable, safe and, above all, trusted

drinking water supply.

The consortium provides an integrated approach

from source to tap. This means assessment of water

quality trends, selection of target parameters for

water quality monitoring, developing a reliable

multi-sensor platform, including an integrated software

platform, setting alarm thresholds based on

the local circumstances (i.e. water quality and required

water treatment efficiency), and action plans

that are implemented in the management and quality

systems of the drinking water company. This will

be of added value above just installing monitoring

equipment.

2.

Actual situation

in iasi city

During the last years considerable efforts were

undertaken to develop a monitoring system for both

water flow and quality in Iasi city. Currently,

APAVITAL carries out an investment program to

upgrade drinking water supply in terms of improving

serviceability and drinking water quality. Due

to lack of adequate water quality monitoring systems

of the raw water risks exist drinking water supply

in Iaşi will be contaminated by high impact

pollution events, such as pesticides, (untreated)

waste water, industrial discharges, that possibly

threaten public health. The incoming raw water at

the intake is sampled and analyzed now once per 4

hours for a limited number of parameters (turbidity,

pH, oxygen, hardness, chloride, ammonium, and nitrate).

In case one of these parameters changes negatively,

the water treatment process can be adjusted

8 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII SI CERCETARI

Pilot project for development of an intake management system

of the Prut and moldova river in iaşi

modernizarea alimentărilor cu apă potabilă, în sensul

îmbunătăţirii serviciilor de apă, dar si a calităţii

apei potabile furnizate. Datorită lipsei unor sisteme

adecvate de monitorizare a calităţii apei brute există

riscul ca apa potabilă să fie contaminată, în cazul

unor evenimente de poluări accidentale grave, cum

ar fi poluări cu pesticide, cu ape uzate neepurate,

deversări industriale, evenimente care pot ameninţa

chiar si sănătatea publică.

În prezent, din apa brută preluată la captare se

prelevează probe, care sunt analizate o dată la fiecare

4 ore pentru un număr limitat de parametri (turbiditate,

pH, oxigen, duritate, cloruri, amoniu şi

azotaţi). În funcţie de valorile înregistrate ale parametrilor

apei brute, procesul tehnologic de tratare

este adaptat, de exemplu, prin schimbarea dozei de

cărbune activat sau modificarea dozei de coagulant.

Cu toate acestea, aceste ajustări în procesul de tratare

se fac tardiv şi există un risc real ca o apă insuficient

tratată să fie pompată în reţeaua de distribuţie a

oraşului. Pentru a îmbunătăţi alimentarea cu apă

potabilă şi pentru a câştiga încrederea clienţilor în

calitatea apei furnizate, Apavital trebuie sa cunoască

riscurile de poluare pentru sursele sale de apă brută

şi are nevoie de un cadru de acţiune pentru a răspunde

la evenimentele poluante.

3. Descrierea

proiectului

Scopul principal al Proiectului propus este o

identificare rapidă şi sigură a situaţiilor de contaminare

cu impact major, în apele râurilor utilizate

ca surse de apă potabilă. Sistemul de monitorizare,

fiind o parte din sistemul sofisticat de management

al captărilor, trebuie să contribuie la asigurarea unei

alimentări fiabile cu apă potabilă a aglomerării Iasi.

În acest sens, trebuie să poată detecta orice poluare

accidentală într-un interval de timp util, care să

permită un răspuns eficient pentru a reduce sau

evita efectele adverse ce pot rezulta din acel eveniment.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

slightly, e.g. by changing the dosing of activated coal

or the coagulation process. However, adjustments

in the treatment process will be too late and there is

a fair chance that insufficiently treated water is

pumped into the distribution network. To further

improve the drinking water supply and gain trust

of customers in the drinking water supplied, Apavital

wants to know the risks of pollution in its raw

water sources and needs a framework for action to

respond to pollution events.

3. Description

of the project

The main goal of the proposed Project is a quick

and reliable identification of high-impact contamination

in river waters. The monitoring system, being

a part of a sophisticated intake management framework,

should ensure a safe drinking water supply

in the agglomeration of Iasi. The system must detect

a contamination event in a time frame that allows

the implementation of an effective response to reduce

or avoid the adverse impacts that may result

from the event.

The following specific Project goals were formulated:

1. Determine (trends in) Prut and Moldova River

water quality, related to human activity in the Prut and

Moldova River basin;

2. Identification of specific Prut and Moldova River

target monitoring parameters. The following criteria play

an important role in the selection of target compounds:

• Occurrence: which compounds are found in the

water?

• Toxicity: are these compounds toxic to human or

aquatic organisms?

• Legislation in Romania and EU directives: which

compounds are present in the current environmental legislation?

3. Development and realization of an integrated (different

sensors, hardware and software) water quality

9


STUDII SI CERCETARI

Proiect pilot pentru crearea unui sistem de management

a captărilor de apă brută pe râurile Prut şi moldova în iaşi

Au fost formulate următoarele obiective specifice

ale Proiectului:

1. Evaluarea calităţii apei în râurile Prut şi Moldova

(şi evoluţiile sale), inclusiv identificarea şi evaluarea activităţilor

umane derulate în bazinele hidrografice Prut

şi Moldova;

2. Identificarea parametrilor-ţintă care trebuie monitorizaţi.

Următoarele criterii au un rol important în

selecţia compuşilor-ţintă:

• Apariţia lor: ce compuşi se găsesc în apă?

• Toxicitate: sunt, aceşti compuşi, toxici pentru organismele

umane sau acvatice?

• Legislaţia din România şi directivele UE: care compuşi

sunt prevăzuţi în legislaţia de mediu actuală?

3. Proiectarea şi realizarea unui sistem de monitorizare

integrat al calităţii apei inclus într-o singură platformă

care să fie fiabilă, sensibilă şi verificabilă (şi care sa

includă diverşi senzori, elemente hardware şi software);

4. Dezvoltarea sistemului de management al captărilor,

inclusiv protocoale de alarma, care să acţioneze ca un

cadru de acţiune;

5. Formarea personalului APAVITAL pentru a opera

şi menţine echipamentele, precum şi pentru a evalua rezultatele

monitorizării;

6. Difuzarea datelor legate de Proiect, atât în cadrul

Direcţiei regionale de apă Prut - Bârlad, precum si către

alte direcţii ale companiei Apele Romane (inclusiv Ministerul

Mediului si Padurilor) – simultan, în cooperare

cu Parteneriatul pentru Apa al Olandei, cu Asociaţia

Română a Apei şi Ambasada Olandei (in vederea stimulării

dezvoltării de afaceri pentru sectorul de apă olandez).

Proiectul a demarat la începutul acestui an (ianuarie

2011), cu o evaluare a calităţii curente a apei

în râurile Prut şi Moldova. Totodată s-a realizat o

evaluare a activităţilor umane din amonte (ape uzate

industriale si menajere), care pot influenţa negativ

calitatea apei râurilor.

Studiul zonelor de captare a permis identificarea

surselor de contaminare (staţii de epurare, zonele

agricole ce utilizează sau stochează gunoi de grajd,

evacuări industriale). Acest lucru a fost realizat întro

primă etapă, care a constat în cartografierea zonelor

monitoring system in one platform that is reliable, sensitive

and verifiable;

4. Development of the intake management system, including

alarm protocols, that acts as a framework for action;

5. Training of APAVITAL staff to operate and maintain

the equipment and to evaluate monitoring results;

6. Dissemination in both the direction of the Regional

Operating Water Companies in Romania as to other directorates

of Apele Romane (including the Ministry of

Environment) - simultaneously - in co-operation with the

Netherlands Water Partnership, the Romanian Water Association

and the Dutch Embassy (to stimulate business

development for the Dutch water sector).

The Project started at the beginning of this year

(January 2011) with an assessment of actual water

quality in the Prut and Moldova River, including an

assessment of upstream human activities (industrial

and domestic discharges) which can influence river

water quality negatively.

The survey of the catchment area enabled to

identify sources of contamination (sewage treatment

plant, agricultural areas with manure storage or

land deposition, industrial discharges). This has

been done in a first stage of this activity by mapping

the catchment area and the sources of contamination

present. In a second stage, a field research was performed

during a visit into Ukraine, to the cities

Kolomyia and Chernivtsi and the survey was conducted

by interviews and a water quality sampling

campaign. Both in Ukraine and in Romania water

samples were taken from the Prut and the Moldova

rivers, at strategic locations along the river, for complex

analysis to identify pollution problems. Based

on the results of these studies the target parameters

for the early warning system were selected and the

final selection of the sensor technologies took place.

Further, the building of the monitoring station for

early warning monitoring along the river requires a

lot of preparation and a complete infrastructure

needs to be built:

1. Construction of a shelter building and office space,

10 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII SI CERCETARI

Pilot project for development of an intake management system

of the Prut and moldova river in iaşi

de captare şi a surselor de contaminare prezente.

Într-o a doua etapă, s-a efectuat o cercetare pe teren

realizându-se o deplasare în Ucraina, în oraşele Kolomia

şi Cernăuţi, investigaţia fiind realizată prin

interviuri şi o campanie de prelevare de probe in

vederea verificării calităţii apei râurilor. Atât în

Ucraina cât şi in România au fost prelevate probe

de apă din râurile Prut şi Moldova, din puncte strategice

de-a lungul acestora, pentru realizare de

analize complexe, în vederea identificării problemelor

de poluare. Pe baza rezultatelor acestor studii au

fost selectaţi parametrii-ţintă pentru sistemul de

avertizare timpurie şi s-a realizat si selecţia finală a

senzorilor ce urmează să fie adoptaţi.

In continuare, construirea de-a lungul râurilor a

staţiilor de monitorizare, care să permită avertizarea

timpurie, necesită un volum mare de pregătiri şi o

infrastructură completă, care trebuie construită,

după cum urmează:

1. Construirea unor clădiri şi spaţii de birouri, care

sa includă: alimentare cu energie electrică, pozare de

conducte; sisteme de reglare a temperaturii, echipamente

de comunicaţie/linii de transmisie date pentru transferul

de date în regim on-line; alimentare cu apă potabilă;

2. Pre-tratarea (condiţiile pentru efectuarea unor

anumite analize sunt standardizate). Pre-tratarea poate

fi, de exemplu, filtrarea apei, filtrarea grosieră pentru îndepărtarea

pungilor de plastic, a frunzelor, a macrofitelor,

condiţionarea temperaturii apei, etc;

3. Dispozitive de prelevare automată a probelor:

sunt prevăzute prelevatoare automate, în cazul unei

alarme, pentru asigurarea unei probe martor, pentru o

analiză detaliată într-un laborator de rezervă;

4. Linile de transmisie a datelor şi de comunicaţie:

instalarea de platforme software pe computere, inclusiv

interfeţele, depozitul de date, integrarea în arhitectura IT

existentă, politica de protecţie a datelor, asigurarea schimbului

de date în timp real cu compania Apele Române;

5. Punerea în funcţiune: punerea echipamentelor

în funcţiune, probe finale pentru acceptare efectuate pe

teren.

După efectuarea probelor finale de acceptare pe

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

including: electricity/power supply; construction of pipes;

temperature regulation; communication equipment/data

lines for the online transfer of data; drinking water supply;

2. Pre-treatment: some analyses can only be performed

when some conditions are standardized. Pre-treatment

can be, e.g., filtration of water, course filtration to remove

plastic bags, leafs, macrophytes, conditioning the water

temperature etc.;

3. Autosamplers: in case of alarms auto-samplers will

be installed to ensure a sample is saved for further analysis

in a back-up laboratory;

4. Data and communication lines: installing software

platform on computers, including interfaces, data warehouse,

integration in existing IT architecture, information

protection policy, real time data-sharing with Apele Romane;

5. Commissioning: to put the equipment in operation,

site acceptance test.

After the site acceptance tests the water quality

monitoring systems will start to operate. Incoming

water quality data will be evaluated and reference

levels will be set. From here alarm levels will be derived,

based on the required drinking water quality

and treatment efficiency levels. In case of alarms, a

back-up lab (for additional analysis) will be activated

and action plans and procedures will be developed

and implemented in existing management

and quality systems. All knowledge and operational

skills will be transferred to local APAVITAL staff by

training programs, including a visit to The Netherlands

where all the monitoring systems will be visited.

Lessons learned and results will be

disseminated through a national seminar during

EXPOAPA 2012 in Bucharest for Romanian water

companies and directorates of Apele Romane.

4.

results of the project

until now

In this section, the results of activities performed

until now are summarized.

11


STUDII SI CERCETARI

Proiect pilot pentru crearea unui sistem de management

a captărilor de apă brută pe râurile Prut şi moldova în iaşi

teren, sistemele de supraveghere a calităţii apei vor

începe să funcţioneze. Vor fi evaluate datele de

intrare, privind calitatea apei şi vor fi definite niveluri

de referinţă. De aici vor deriva nivelurile de alertă,

pe baza calităţii prescrise (necesară) a apei potabile

şi pe baza nivelurilor de eficienţă asigurate la tratarea

apei. În cazul declanşării alarmelor, un laborator de

rezervă (pentru o analiză suplimentară) va fi mobilizat

şi planurile de acţiune şi procedurile vor fi elaborate

şi puse în aplicare în cadrul sistemului de

management al calităţii existent. Toate capacităţile

operaţionale şi cunoştinţele necesare vor fi transferate

către personalul local al APAVITAL prin programe

de instruire, care vor include şi o deplasare in

Olanda unde vor fi vizitate sistemele de monitorizare

a apei similare. Concluziile şi rezultatele vor fi

difuzate prin intermediul unui Seminar naţional în

cursul manifestării EXPOAPA Bucureşti 2012, pentru

companiile de apă româneşti şi direcţiile Companiei

Apele Romane.

4.

rezultatele proiectului

până în prezent

În această secţiune, sunt descrise rezultatele activităţilor

desfăşurate până în prezent.

4.1. Investigarea zonelor de captare

Râul Prut (953 km), izvorăşte de

pe versantul estic al Muntelui Hoverla

din Carpaţi, în Ucraina. Partea

amonte a Prutului se află în Ucraina

şi, de la Lipcani, Prutul devine râu

de frontieră (695 km) între România

şi Republica Moldova. Râul Prut se

varsă în Dunăre în estul oraşului

Galaţi. Cam la jumătatea cursului,

APAVITAL Iasi (operatorul regional

de apă din judeţul Iaşi) captează apa

4.1. Survey of catchment areas

The Prut River (953 km) originates on the eastern

slope of Mount Hoverla in the Carpathian Mountains,

Ukraine. Upstream the Prut is situated in

Ukraine and, from Lipcani, the Prut forms the border

river (695 km) between Romania and Moldova.

The Prut joins the Danube at the eastern side of

Galaţi. Around halfway the Prut River, the Regional

Operator APAVITAL of the Iaşi County catches –

next to other sources - surface water near the village

of Ţuţora. The raw water is conveyed towards the

Chiriţa treatment plant directly or towards the Lake

Chiriţa, which acts as a buffer and a pre-clarifier.

The Lake Chiriţa suffices for around 7 days of consumption

in case the Prut intakes are out of service.

Upstream pollution (Ukraine, Moldova and

North-Romania) by pesticides, chemicals and other

pollutants can threaten the intake-system for a long

period. At this moment there is almost no attention

given to pesticides and chemicals that could

threaten the intake-system and thus, the complete

drinking water supply of the Iaşi agglomeration.

Pesticides are not analyzed on a regular basis, consequently,

only a small number of analyzes are

available. All available data are relatively old (1994

tabel. Concentraţia de pesticide la admisia apei brute în STAP Chirita

Pesticides of Chirita WTP raw water intake

12 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII SI CERCETARI

Pilot project for development of an intake management system

of the Prut and moldova river in iaşi

râului Prut, ca apă brută, într-un punct amplasat

lângă satul Ţuţora. Apa brută captată aici este transportată

direct în staţia de tratare Chiriţa, sau in

Lacul Chiriţa, care acţionează ca bazin tampon şi ca

bazin de pre-decantare. Lacul Chiriţa poate asigura

consumul oraşului Iaşi pe o perioada de circa 7 zile,

în cazul în care alimentarea din Prut e scoasă din

funcţiune. Sistemul de captare poate fi pus in pericol

de poluările din amontele râului Prut (Ucraina,

Moldova şi nordul României), poluări ce pot fi produse

de pesticide, substanţe chimice şi alţi poluanţi,

pe perioade îndelungate. În acest moment nu se

acordă aproape nici o atenţie pesticidelor şi substanţelor

chimice care ar putea ameninţa sistemul

de captare şi, mai departe, întreaga aprovizionare

cu apă potabilă a aglomerării Iaşi. Pesticidele nu

sunt analizate în mod regulat si, prin urmare, doar

un număr mic de analize este disponibil. Datele disponibile

sunt relativ vechi (1994 - 1999) si toate analizele

au fost efectuate de către ICIM Bucureşti.

După cum se poate observa din tabelul 1, încărcările

cu pesticide raportate în 1999 sunt semnificativ mai

mari decât valorile respective raportate pentru anii

1994 - 1996. În timp ce parametrul “pesticide totale”

raportat pentru anii 1994 - 1996 se încadrează în categoria

A1 (1), concentratiile de pesticide găsite în

1999 atribuie apei brute calitatea A3, ceea ce înseamnă

necesitatea realizării unei tratări mai avansate, de

exemplu, cum ar fi cu adsorbţie pe cărbune activ

granulat (pentru a atinge calitatea conformă a apei

potabile). Datorită faptului că numărul de date

despre calitate, referitoare la pesticide, este foarte

limitat, iar nivelurile raportate arată o distribuţie

largă, semnificaţia rezultatelor disponibile este limitată.

În amonte, în Ucraina, exista două oraşe importante:

Kolomia (61.000 de locuitori, cu o staţie de

epurare nefuncţională) şi Cernăuţi, cu peste 240.000

de locuitori şi activităţi industriale in domeniul produselor

alimentare, textile, metalurgie, materiale

plastice.

Pe malul stâng al Prutului (în Republica Moldova),

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

– 1999) and all analyzes have been carried out by

ICIM Bucharest (research Institute). As can be seen

in the , the pesticide levels reported for the year 1999

are significantly higher than the respective values

reported for the years 1994 to 1996.

While the parameter total pesticides reported for

the years 1994 to 1996 falls within category A1 (1),

the pesticide levels found in 1999 characterize the

raw water as A3 quality, which means that a more

intensive treatment is required, e.g. an activated carbon

adsorption process has to be implemented to

achieve a sufficient drinking water quality. Due to

the fact that the number of quality data related to

pesticides is very limited and the reported levels

show a broad distribution, the significance of results

is limited.

Upstream in Ukraine, two cities of importance

exist: Kolomyia (61,000 inhabitants with a malfunctioning

WWTP) and Chernivtsi, with over 240,000

inhabitants and industrial activities: food, textile,

metallurgy, plastics.

Upstream at the left bank (Republic of Moldova)

are some small agglomerations and one city of importance:

Ungheni (around 32,000 inhabitants). According

the Environmental Assessment National Water

Supply and Sanitation Project of the Republic of

Moldova (E1823, Final Report, March 05, 2008) the

WWTP of Ungheni is in a poor condition and needs

to be refurbished. The city is located upstream the

Prut River in relation to Iaşi. The effluent from the

malfunctioning WWTP is discharged into the Prut.

A visit to Ungheni during the preparation phase delivered

the commitment of the Moldova Water

Company to share Prut data. Contrary to desktop

study findings, the discharge of the effluent of the

WWTP is downstream the intake of APAVITAL.

However, downstream raw water intake stations

will be affected by the poorly treated waste water

from Ungheni.

The Moldova River (237 km) rises from the Obcina

Feredeu Mountains of Bukovina in Suceava County

13


STUDII SI CERCETARI

Proiect pilot pentru crearea unui sistem de management

a captărilor de apă brută pe râurile Prut şi moldova în iaşi

tot în amonte, se află câteva aglomerări mici şi un

oraş important: Ungheni (cu cca 32.000 de locuitori).

Potrivit Proiectului de evaluare pentru sistemele naţionale

de apă-canal derulat de Republica Moldova (E1823,

Raport Final, 5 martie 2008) staţia de epurare din

Ungheni este într-o stare deteriorată şi trebuie să fie

modernizată. Oraşul este situat pe râul Prut, în

amonte de Iaşi. Apa uzată evacuată din staţia de

epurare nefuncţională este deversată în râul Prut.

Contrar a ceea ce se ştia teoretic anterior, s-a descoperit,

cu ocazie deplasări la Ungheni, că deversarea

efluentului din staţia de epurare Ungheni se face în

avalul captării Ţuţora, deţinută de APAVITAL. Cu

toate acestea, trebuie reţinut că toate punctele de

captare din aval sunt afectate de apa uzată insuficient

epurată de la Ungheni.

Râul Moldova (237 km) izvorăşte din Munţii

Obcina Feredeu din Bucovina, în judeţul Suceava şi

se varsă în Siret în apropiere de oraşul Roman din

judeţul Neamţ. Bazinul său hidrografic acoperă 4315

km 2 , fiind situat în totalitate în România (Wikipedia).

La mai mult de jumătatea cursului râului Moldova

(în judeţul Neamţ), operatorul regional de apă din

judeţul Iaşi, APAVITAL, captează - alături de alte

surse - apă de suprafaţă din râul Moldova, în apropiere

de satul Timişeşti. Râul Moldova este sursă

de apă brută pentru staţia de tratare Timişeşti, care

trimite apoi apă potabilă în galeria subterană de colectare

Timişeşti. Apa brută din râul Moldova este

captată numai atunci când pânza freatica din vecinătate

scade sub un anumit nivel. Calitatea apei

râului Moldova corespunde categoriilor A1 sau A2,

majoritatea parametrilor situându-se undeva între

cele două categorii. Datele disponibile despre calitatea

apei brute indică faptul că, în conformitate cu Directiva

75/440/CEE a Consiliului Europei, această

apă are nevoie de următoarea tehnologie de tratare

pentru a se respecta standardele de apă potabilă:

tratare fizică normală, tratare chimică şi dezinfecţie

(etapele de pre-oxidare, coagulare, floculare, decantare,

filtrare şi dezinfectare vor fi suficiente).

Râul Moldova este un râu de tip torenţial cu o

and joins the Siret River near the city of Roman in

Judet Neamt. The hydro graphic basin contents

4,315 km 2 , totally in Romania (Wikipedia). Over

halfway the Moldova River (actually in the Neamt

County), the Regional Operator APAVITAL of the

Iaşi County catches - next to other sources - surface

water from the Moldova River near the village of

Timişeşti. The Moldova River forms the raw water

source of the Timişeşti WTP which introduces the

treated water into the Timişeşti groundwater collection

gallery. Raw water from the Moldova River is

only extracted when the groundwater table of the

nearby groundwater field falls below a certain level.

The quality of the Moldova River water shows A1

or A2 characteristics, with the majority of parameters

being somewhere between both categories. The

available raw water quality data indicate that, according

to the Council Directive 75/440/EEC, normal

physical treatment, chemical treatment and

disinfection, e.g. pre-oxidation, coagulation, flocculation,

decantation, filtration and disinfection will be appropriate

to meet the drinking water quality standards.

The Moldova River is a torrential river with a

rocky river bed and with significant bed loads and

a relatively wide river bed. WTP operation is therefore

temporarily affected during flooding by high

turbidity levels and blockage of the water intake

pump by deposit. The high turbidity levels during

flooding limits the treatment capacity of the

Timişeşti WTP due to the excessive suspended

solids loading.

The raw water data which have been made available

to this study are not sufficient for a conclusive

assessment. Especially the raw water data related to

the organic parameters (BOD5, COD, TOC, phenols,

pesticides, etc.) are missing. At this moment there is

almost no attention given to pesticides and chemicals

that could threaten the intake-system and thus

the complete drinking water supply of the Iasi agglomeration.

Upstream pollution (mainly Suceava County) by

pesticides, chemicals and other pollutants can pol-

14 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII SI CERCETARI

Pilot project for development of an intake management system

of the Prut and moldova river in iaşi

albie din rocă, destul de lată şi cu încărcări semnificative.

Prin urmare, în timpul inundaţiilor, funcţionarea

staţiei de tratare este afectată temporar, din

cauza nivelului ridicat de turbiditate si a depunerilor

care pot duce la blocarea pompei de priza. Nivelurile

ridicate de turbiditate din timpul inundaţiilor limitează

capacitatea de tratare a staţiei Timişeşti din

cauza încărcării excesive cu solide în suspensie.

Datele despre apa brută care au fost puse la dispoziţia

acestui studiu nu sunt suficiente pentru o

evaluare concludentă. În special lipsesc datele referitoare

la parametrii organici (CBO5, CCO, carbon

organic total, fenoli, pesticide, etc.). În acest moment

nu se acordă aproape nici o atenţie pesticidelor şi

substanţelor chimice care ar putea pune in pericol

sistemul de captare si mai departe întreaga alimentarea

cu apă potabilă a aglomerării Iaşi.

Poluările ce ar putea surveni în amonte (în principal,

în judeţul Suceava), cu pesticide, substanţe

chimice şi alţi poluanţi pot polua complet captarea

pe o perioadă lungă de timp.

lute the complete intake-system for a long period.

4.2. Set-up of the monitoring system

In general an online monitoring system includes

several components (). The setup of a monitoring

system can be designed in such a way that each individual

component covers a part of the list of relevant

substances and threats. Generally, the

monitoring equipment should not only screen for a

group of well known compounds, but also be prepared

for any new pollutants that may either

threaten the safety of the drinking water or disrupt

the treatment process. Therefore, the water quality

monitoring system includes:

• Basic sensors for pH, temperature, TOC, turbidity,

oxygen, conductivity;

• Effect based monitoring sensors, mostly bio-monitors.

Bio-monitors cover a broad spectrum of (unknown) pollutants

or toxic effects. They give an alarm if any peak of

pollutants is detected. However, specific compounds can-

4.2. Configurarea sistemului de monitorizare

În general, un sistem de monitorizare

on-line include mai multe componente

(fig. 1). Configurarea unui sistem de

monitorizare poate fi concepută în aşa

fel încât fiecare componentă individuală

să acopere o parte din lista de substanţe

periculoase în cauză. Echipamentul de

monitorizare nu ar trebui să fie configurat

doar pentru un grup de compuşi bine

cunoscuţi, ci ar trebui să fie pregătit

pentru orice fel de poluanţi noi, care ar

putea pune în pericol, fie siguranţa aprovizionării

cu apa potabile, fie procesul

de tratare.

Prin urmare, sistemul de monitorizare

al apei brute include:

• Senzori de bază pentru: pH, temperatură,

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

Fig. 1. Componente de bază ale sistemului de monitorizare on-line.

Basic components of an on-line monitoring system

15


STUDII SI CERCETARI

Proiect pilot pentru crearea unui sistem de management

a captărilor de apă brută pe râurile Prut şi moldova în iaşi

COT, turbiditate, oxigen, conductivitate;

• Senzori pe bază de efect de monitorizare, în cea mai

mare parte bio-monitoare. Bio-monitoarele acoperă un

spectru larg de poluanţi (necunoscuţi) sau efecte toxice.

Ele dau o alarmă în cazul apariţiei unor “vârfuri” de

concentraţii de poluanţi. Cu toate acestea, compuşii

specifici nu pot fi măsurati. Bio-monitoarele includ

bacterii, microorganisme Dafnia, midii, peşti şi alge.

Pe baza datelor existente, privind calitatea apei

din râul Prut se va adopta o staţie pilot de bio-monitorizare.

• Monitorizarea specifică pe compuşi (chimică) – măsoară

compuşii poluanţi individuali sau modificări ale calităţii

apei pentru grupuri de parametri, cum ar fi micropoluanţii

organici şi anorganici;

• Componente pentru detectarea avansată specifică şi

în scopuri de investigare (laborator de rezervă): LC-MS,

GC-MS şi alte echipamente avansate.

În sistemul propus de monitorizare a apei au

fost selectate două dispozitive diferite pentru a fi

utilizate în analiza potenţială a contaminării apelor

de suprafaţă: un sistem biologic şi un sistem de monitorizare

convenţional chimic. Combinarea celor

două sisteme permite atât detectarea unui spectru

larg de contaminanţi, dar

şi obţinerea de date cantitative

privind calitatea

apei.

Bio-monitorizarea este

o alternativă la metodele

chimice specifice. În bioteste,

organisme întregi

sunt utilizate pentru analizarea

calităţii probelor

apoase. Organismele vii

sunt sensibile la un spectru

larg de substanţe biodisponibile.

Testul de bioluminiscenţă

a fost selectat ca tehnologia

preferată pentru

not be measured. Bio-monitors include bacteria, Daphnia

water flees, mussels, fish and algae. Based on the existing

water quality data of the Prut River a bio-monitor will be

piloted.

• Compound specific (chemical) monitoring that measure

individual polluting compounds or changes in water

quality for groups of parameters such as organic and inorganic

micro-pollutants;

• Components for advanced specific detection and investigation

purposes (backup laboratory): LC-MS, GC-

MS and other advanced equipment.

Two different devices have been selected to be

employed in the proposed water monitoring system

for testing the potential surface water contamination:

a biological system and a conventional chemical

monitoring system. The combination of the two

systems allows for both a wide spectrum of detectable

contaminants as well as quantitative data

on the water quality.

Bio-monitoring is an alternative to the specific

chemical methods. In bioassays, whole organisms

are used for testing the quality of aqueous samples.

Living organisms are sensitive to a broad spectrum

of bio-available substances.

Fig. 2. Flacoane care conţin bacteriile luminiscente cu o concentraţie crescândă de

substanţe toxice. Cu cât e mai toxică proba, cu atât e mai puternică inhibarea emisiei

de lumină.

Vials containing luminescent bacteria with an increasing concentration of toxic

substances. The more toxic the sample, the stronger the inhibition of the light production.

16 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII SI CERCETARI

Pilot project for development of an intake management system

of the Prut and moldova river in iaşi

acest proiect, deoarece metoda este standardizată şi

utilizată, în prezent, pe scară largă. Bioluminiscenţa

microorganismelor Vibrio fischeri este o consecinţă a

respiraţiei. Intensitatea emisiei de lumină depinde

de mai mulţi factori externi, printre care: temperatura,

pH, salinitatea, natura şi concentraţia compuilor

toxici. Compuşii toxici pot interacţiona cu structurile

si funcţiile celulelor: ADN, membrane, enzime şi

fluxuri de energie, care sunt fundamentale pentru

toate organismele vii. La microorganismele Vibrio

fischeri aceste interacţiuni duc la inhibarea emisiei

de lumină. Această reducere de emisie de lumină

este proporţională cu nivelul de toxicitate al probei

(fig. 2).

Aparatul iTOXcontrol este un bio-monitor automat

pentru analizarea toxicităţii şi este bazat pe acest

principiu. Bio-monitorul foloseşte bacterii proaspăt

preparate direct dintr-o cultură luminiscentă. Aceste

bacterii sunt pre-cultivate şi menţinute la 4 o C chiar

în aparatul iTOX. Emisia de lumină este măsurată

cu un fotomultiplicator.

Aparatul iTOXcontrol este un senzor on-line

pentru automatizarea acestei proceduri de analiză.

Aceasta înseamnă ca devine posibilă o monitorizare

continuă, in regim on-line, a apei şi a staţiilor de

tratare a apei, 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Al doilea dispozitiv selectat pentru sistemul de

monitorizare propus este o sondă de date, care este

o tehnică de monitorizare convenţională pentru măsurarea

a diferiţi parametri fizico-chimici ai apei, în

vederea determinării modificărilor cauzate de o

eventuală contaminare. Un spectrometru UV, Scan

Spectrolyser, a fost selectat ca tehnologie preferată

deoarece permite măsurarea multor parametri convenţionali

(turbiditate, COT, carbonul organic dizolvat,

azotaţii...), precum şi depistarea contaminanţilor.

Spectroscopia on-line este o metodă puternică

pentru monitorizarea calităţii apei. Sondele spectrometrice

oferă funcţii multiple de măsurare (parametrii

standard de calitate a apei, dar şi detectarea

de evenimente), într-un modul mic şi uşor de utilizat.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

The bioluminescence assay was selected as preferred

technology for this Project as it is standardized

and widely used now. The bioluminescence in

Vibrio fischeri is a consequence of respiration. The intensity

of the light output depends on several external

factors including temperature, pH, salinity,

nature and concentration of the toxicant. Toxic compounds

interact with cellular structures and functions:

DNA, membranes, enzymes and energy

fluxes, which are fundamental to all living organisms.

In Vibrio fischeri these interactions result in the

inhibition of the light production. This light reduction

is proportional to the toxicity of the sample (Fig.

2).

The iTOXcontrol is an automated bio-monitor for

testing acute toxicity based on this principle. The

bio-monitor uses freshly prepared bacteria directly

from a luminescent culture. These bacteria are precultured

and maintained at 4 o C in the iTOX itself.

The light production is measured with a photomultiplier.

The “iTOXcontrol” is an on-line sensor for automation

of this test procedure. This means a continuous

on-line monitoring of water and water

treatment plants is made possible, 24 hours per day,

7 days per week.

The second selected device is a data sonde which

is the more conventional monitoring technique,

measuring various physical and chemical parameters

of the water to determine a change indicative of

contamination. An UV spectrometry, S::can Spectro::lyser,

was selected as the preferred technology

as it allows the measurement of many conventional

parameters (turbidity, TOC, DOC, nitrate ...) as well

as detection of contaminants. Online spectroscopy

is a powerful method for water quality monitoring.

Spectrometer probes pack multiple measurement

capabilities (standard water quality parameters &

event detection) into a small and easy to use package.

17


STUDII SI CERCETARI

Proiect pilot pentru crearea unui sistem de management

a captărilor de apă brută pe râurile Prut şi moldova în iaşi

5. Concluzii

Operatorii regionali de apă din România (în regiunea

Europei de Est şi chiar la nivel global) depind in

proporţie de 65 la sută de apa de suprafaţă pentru a

produce apă potabilă. În multe cazuri, companiile

deţin doar staţii de tratare a apei foarte simple, care

pot produce o apă potabilă sigură pentru consum

numai când apele de la sursă sunt complet lipsite

de poluanţi. Cu toate acestea, producătorii de apă

potabilă nu cunosc calitatea apelor pe care le utilizează

ca surse. Prin aplicarea sistemelor de monitorizare

a calităţii apei brute, companiile de apă pot monitoriza

calitatea apei la captare şi deţin astfel un instrument

foarte util care le va ajuta să evite admisia de apă de

suprafaţă in cazul in care aceasta este puternic

poluată. Sistemul poate fi aplicat de toate companiile

de apă (de oriunde) care folosesc apă de suprafaţă

(se impune, în cazul necesităţii stopării captării,

existenţa disponibilităţii unei surse de rezervă sau a

unei capacităţi tampon). Aplicarea sistemelor de

monitorizare cu avertizare timpurie poate fi avantajoasă,

în comparaţie cu noile investiţii de anvergură

realizate în staţiile de tratare.

BiBLioGrAFie

5. Conclusion

Regional Operators in Romania (in the Eastern

Europe region and even globally) depend for 65 percent

on surface water for drinking water production.

In many cases only very basic water treatment

plants exist that only produce safe drinking water

when source waters are pollutant-free (e.g. no chemicals).

However, companies do not know the quality

of their raw water sources. By applying water quality

monitoring systems water companies can monitor

the quality of intake water and have an

instrument at their disposal that will help them to

avoid the intake of heavily polluted surface water.

The system can be applied by all water companies

(anywhere) using surface water (provided buffer capacity

or back-up sources are available if an intake

stop is necessary). The application of early warning

monitoring can be favorable compared to new large

scale investments in treatment plants.

1. Legea 458/2002 privind calitatea apei potabila, modificată/completată cu Legea 311/2004;

2. HG 662/2005 cu privire la normele pentru calitatea apelor de suprafaţă destinate consumului uman

3. Directiva 98/83/EC pentru calitatea apei destinată consumului uman

4. Directiva 75/440/EC pentru ape de suprafaţă destinate producerii de apa potabilă;

5. A.B. Ramaker, J.J. Biemond „Proiect pilot pentru un sistem de monitorizare a captărilor pe râurile

Prut şi Moldova în Iaşi, România”, document Dunea, 2010;

6. G.J. Medema et. al. „Caracteristicile captărilor şi calitatea surselor de apă”, OECD, WHO 2003;

7. Kiwa N.V. Water Research, „O evaluare sintetică a echipamentului Scan Spectrolyser”, BTO 2005.02;

8. MicroLan, „ToxControl –manual de utilizare v.02”, 2010.

18 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


EVENIMENTE CARE AU FOST

Protocol dE colAborArE

ArA - AnrsC

PRotocolul de colAboRARe între Asociația Română a Apei și Autoritatea Națională de Reglementare

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice s-a realizat având în vedere interesul comun în dezvoltarea

calității serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în promovarea și implementarea unei

legislații care să asigure funcționarea optimă a pieței serviciilor publice din domeniul apei, precum și

evidențierea rezultatelor practice ale ultimului an de colaborare.

coNsTaNTIN PrEdoI

dIrEcTor ExEcUTIV PaTroNaTUl aPEI- ara

Protocolul este împărţit în patru capitole care prevăd:

scopul colaborării, obiectivele comune, instrumentele

prin care se realizează colaborarea

şi modalităţile concrete

prin care se realizează

obiectivele stabilite.

Totodată s-a convenit

un Program în care

s-au stabilit obiective

generale dar şi obiective

concrete în cazul în care

data de desfăşurare se

cunoaşte până în prezent.

§ Organizarea unor programe de pregătire profesională;

§ Publicarea unor articole de specialitate în Revista

Romaqua;

§ Realizarea în comun a unor manifestări în cadrul

EXPOAPA 2012.

Ca şi modalitate practică, pe

parcursul desfăşurarii Programului

de acţiuni ARA şi ANRSC

se vor informa reciproc, astfel

încât evenimentele să fie organizate

şi să se desfăşoare cu participarea

celor două părţi.

Principalele obiective generale menţionate în

Program sunt:

§ Reuniuni regionale cu operatorii serviciilor de

alimentare cu apă şi de canalizare după un calendar

stabilit de comun acord;

§ Fixarea Agendei elaborarii şi aprobării normelor

terţiare din domeniu;

§ Participarea la reuniunile comisiilor de specialitate

ale Asociaţiei Române a Apei;

19 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII ŞI CERCETĂRI

fErENc ZsaBokorsZky

SResearch and Development Director, ENQUA Kft

zsabo.ferenc@enqua.hu

socio-political reception of sewage

sludge recycling

ABSTRACT

The management of sewage sludge is facing new challenges in the early 21st century. It accounts for an ever-larger

proportion of the costs of wastewater treatment. In Hungary, water utilities and land suitable for agricultural

recycling have a new structure of ownership as a result of post-transition privatisation, with fundamental

consequences for sludge use. As the increasing costs of sludge treatment are passed on to the customers,

service charges are expected to rise, having a potentially adverse effect on water use.

Introduction

Keywords:

renewable energy

phosphorus

economy

government policy

1.

rising sewage sludge

volume and management

costs

120 litres before the political transition (in 1990)

to 83 litres nowadays. In many cases – especially

in smaller towns – it is now less than the accepted

minimum of 70 l/day. [1] This trend is in accordance

with the level of consumption of 70 l/person/day

accepted as the hygienic minimum in

Western Europe.

Development in wastewater

treatment technology is associated

with rising sludge volumes,

utilization of which is made difficult

by the tightening of environmental

regulations.

Efforts to reduce domestic

water consumption have led to

higher contaminant concentrations

in wastewater. This is a

general trend in Hungary. Average

daily domestic water use

per head has fallen from over

Figure 1. Relationship between unit water consumption and service charges

(water supply and waste w. treatment) as a proportion of personal net income [2]

Source: Hungarian Central Statistical Office, 1999

20 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII SI CERCETARI

socio-political reception of sewage sludge recycling

A comparison of water service

charges as a proportion of net personal

income with consumption

per head, however, showed that

increasing family income does not

reduce average consumption below

80 l/person/day. This relation is

shown in figure 1.

In the 10 years since these statistics

were produced, a new phenomenon

has made its appearance

– non-payment of water charges.

We will return to this issue later.

The steady tightening of wastewater

treatment emission levels

has mainly involved the nitrogen

and phosphorus nutrients.

In response,

there have been improvements

in the efficiency

of wastewater

treatment technology,

causing an increase in

the unit costs of sludge.

The costs of treating

communal sludge

in Hungary vary between

€20 and 40 (dewatered

sludge with 18-25% dry

matter content). This includes the

cost of removal and treatment of

the sludge, but not the costs of

handling it within the wastewater

treatment plants.

2.

Aspects peculiar

to Hungary

Hungary’s wastewater system

has developed very rapidly in recent

years. This shows up very

clearly from the 31% increase in

the number of households connected

to the drainage system in

the last twenty years. Starting from

41% in 1990, it has reached 72% in

2010, fulfilling the European Union

requirement for every system to

terminate in a wastewater works

providing at least biological treatment.

[3]

The construction of the necessary

wastewater systems and treatment

works was given a powerful

boost by support from both EU

and government funds. Towns

and villages in Hungary are spread

across a relatively wide population

spectrum. Budapest stands well

table 1: Distribution of Hungarian population by

size of town [4]

apart, and is followed by four

large cities. Villages with less than

2000 inhabitants are very numerous

but account for only 17% of

the country’s population. [4]

Owing to the low population density

in such villages, unit drainage

costs are very high. At the same

time, the municipalities can only

turn for support to national funding,

which results in the choice

of local treatment solutions, without

a wastewater drainage system.

Regulation of these treatment

solutions is a current task at national

level.

The EU-supported objectives

of the National Wastewater Programme

for 2015 are:

- By the end of 2015, level II

(biological) sewage treatment must

be provided in conurbations of

between 10,000 and 15,000 PE, and

by this time at the latest in conurbations

of 2000-10,000 PE.

- By the end of 2015, artificial

biological or equivalent treatment

works must be set up in every

wastewater drainage agglomeration

smaller than 2000 PE which

lies in a designated hydrogeologically-sensitive

area.

The places where these developments

have to be completed

thus face crucial choices of sewage-treatment

and sludge-management

technology in the next five

years.

3. Changing

reception of

sludge-management

options

There have been major changes

recently in processes and machinery

for dewatering sludge. Processes

which were difficult to operate

or required much labour, such

as sludge beds or simply spreading

wet sludge on to agricultural land,

have given way to mechanised technologies

with high energy-consumption.

Improvements in dewatering

technology have achieved

higher and higher levels of dry

matter content, reducing the costs

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

21


STUDII ŞI CERCETĂRI

socio-political reception of sewage sludge recycling

of transport and further treatment/recycling.

The fashion for

mechanised dewatering has even

spread, somewhat irrationally, to

the few hundred smallest-PE sites,

even those serving less than 2000

PE. There are examples of this in

neighbouring Austria as well as

in Hungary.

The incineration of sludge as a

primary source of energy is now

widespread in Europe. [5] In Hungary,

despite encouraging experiments,

the energetic use of sludge

(in power plants or cement works)

has been inhibited by factors which

warrant an analysis of their own

(cost factors and opposition from

the energy lobby). By contrast,

there are now several power-generating

incineration facilities for

domestic and industrial solid waste,

although these have – if for

different reasons – faced considerable

struggles for social and political

acceptance over the last two

decades. An example is the waste

incinerator planned at Heiligenkreuz

on the Austrian side of the

Austro-Hungarian border, which

has become the object of protest

in the Hungarian population.

Other important factors affecting

the means adopted for wastewater

treatment arose following

the political transition in Hungary,

as in other Central and East European

countries.

The well-established arrangements

for utilising sludge were

upset by a change in agricultural

land ownership. Agricultural land

was divided up for compensation

purposes, and this was enough in

itself to inhibit the use of sludge

in agricultural areas. Agricultural

cooperatives cultivating several

thousand hectares and employing

qualified staff were capable of centralised

control of sludge use. Although

this was a rational use of

the land, it was of no interest to

most of the new owners, who mostly

took possession of their small

tracts for investment purposes.

Agricultural disposal offers the

lowest capital-cost solution for sewage

sludge.[6] Sludge may be

directly injected into the soil following

thickening or used as a

fertiliser after dewatering and appropriate

storage. Composting is

a more costly and higher-technology

process. Production of compost

is a tried and tested way of

returning nutrients to the natural

cycle. Aerobic thermal treatment

also results in substantial disinfection,

and the product is more

suitable for storage and agricultural

use. On the other hand, demand

for compost among potential users

is much lower.

There have also been developments

in composting technologies.

The changes have involved mechanised

industrial processes in

enclosed spaces – plastic sheeting

or chambers – and procedures for

accelerating the process. This has

raised production costs. Marketing

of compost has run into difficulties

despite the increasing value of ma-

cro nutrients, primarily N and P,

because of rising fertiliser prices.

[7] The cost of nutrients which

can be replaced by agricultural

use of sewage sludge is over HUF

50,000 (€ 180)/ha. [8] Although

the reasons for this should be investigated,

the initial question is

whether it is worth investing in

composting technology if the final

product is difficult to sell. If this

solution is chosen solely because

of the advantages in storage – such

as smell and disinfection – the result

will be higher treatment costs.

(The recycling of sludge could

most probably be rendered economical

by using it to generate

biogas and using the residual decomposed

sludge for agricultural

purposes.)

The final disposal of sludge

still remains an unresolved issue

despite the sudden proliferation

of biogas plants. [4] The sludge

left after extraction of biogas is

stable and easily handled, but a

means for disposing of it is still

lacking. The low energy content

makes incineration less economical,

and there is a loss of phosphorus

and other valuable macro and micro

nutrients, and the recovery of

phosphorous, which is otherwise

transported long distances, is essential

from the resource-utilisation

standpoint. [8]

In the western part of Europe,

sludge is recycled for electricity

generation through incineration

in coal power plants or direct sludge-incineration

plants. [9 and 10]

22 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII SI CERCETARI

socio-political reception of sewage sludge recycling

Phosphorus is recovered chemically

from ash remaining after

mono-incineration of sludge. This

yields plant nutrients after removal

of heavy metals.[11 and 12] The

question remains, however, as to

how economic this operation is.

Due to the increasing phosphorus

shortages, this will not be a question

in 20 years’ time, and it

would do no harm to prepare in

advance.

The process certainly has the

advantage that the resulting phosphorus

fertiliser has neither a chemical

nor a psychological connection

with sludge, and all barriers

to agricultural use are removed.

Could this be a potential solution?

From a purely engineering standpoint,

it is a safe and final means

of using sludge, but its costs must

be carefully assessed.

All of these factors have combined

to greatly increase the cost

of wastewater treatment. Sludge

management costs have by now

risen to the extent that, depending

mainly on the size of the works,

they account for nearly half the

total costs of wastewater treatment.

This statement is confirmed in the

literature: “Sludge amounts to only

a few percent by volume of processed

sewage or wastewater, but

its handling accounts to up to 50%

of total operating costs.” [13].

Climate change is a new factor

which could radically change the

socio-political reception of sewage

sludge use. Recycling of treated

wastewater on agricultural land

was widespread in Hungary in

the 1970s and 80s, but for the reasons

we have discussed it practically

came to an end by the turn

of the millennium. Climate change

could give new momentum to this

form of recycling.[14]

Using treated wastewater for

irrigation dispenses with need to

remove nutrients, which are used

directly in the soil before the water

reaches the wider environment,

and greatly reduces the quantity

of sewage sludge. [15]

An interesting example is irrigation

in Murcia in Spain, for

which wastewater is transported

140 km. Irrigation for energy crops

can reduce wastewater treatment

costs, partly through revenue from

the crops. It also contributes to

CO2 emission reductions. The procedure

could usefully be subjected

to lifecycle analysis (LCA).[12]

4.

social and

political changes

Figure 2 shows the political environmental

factors affecting use

of sewage sludge and how these

factors interact.

The top row of the figure lists

the spheres of activity where the

factors take effect. Factors are grouped

into those working in favour

of recycling and those working

against it. The diagram largely

draws on experiences in Hungary,

although it also incorporates wider

European information in the area.

These factors are constantly varying

in space and time. One side

occasionally gains strength at the

expense of the other, and in a way

deforms the system. The conditions

for finding the most appropriate

solutions are when all of the factors

are brought into balance.

This balance has not been achieved

in the case of the new Budapest

Central Wastewater Treatment

Plant. Central Europe’s largest

wastewater treatment facility (350

000 m3/d) was opened in 2010,

but because of the many arguments

and protests, there is still no a

final and satisfying solution to dealing

with wastewater sludge in

2011.

One of the most striking phenomena

arising from the political

transition in Hungary is the disintegration

of water utilities. The

33 town, county and regional utilities

were split up into 400 very

small entities, with an adverse effect

on service quality. At the same

time, foreign multinational companies

have acquired various holdings

in utilities serving Budapest

and larger towns. These businesses

have brought a new market-oriented

outlook to the sector.

Concentration has now begun,

and large utilities have in many

places taken over smaller ones.

There is an ongoing argument as

to how far the water utility sector

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

23


STUDII ŞI CERCETĂRI

socio-political reception of sewage sludge recycling

can go along the road to market

orientation.

Some of these 400 water companies

are now engaging in integration,

with local authority support.

Press coverage of some of

these developments has reported

threats to security of supply arising

from political arguments [16].

Multi-stage sludge recycling

procedures have now come to the

forefront as perhaps the only way

to implement both the energetic

approach and recovery of nutrients

(phosphorus).

Sludge management accounts

for an ever-higher proportion of

treatment costs – even up to 45-50

% [17]-, but the setting of service

charges is an increasingly political

issue. The constraining factors arise

from the nature of infrastructural

facilities.

“The stakes are much higher

than the costs of facilities and the

efficiency of their use. Facilities

with long lifetimes dictate further

developments after they are built.

International experience shows

that it is difficult to make changes

to completed systems.” [2].

The role of the government is

to support recycling (agricultural,

renewable energy, etc.) and bring

environmental considerations into

balance with economic and social

factors (service charges, job crea-

tion).

Because of the growing costs

of water supply service and sewage

treatment, there was a significant

growth in service charges in the

last 20 years. Figure 3 shows that

towns are more likely to be in the

over-2.5% range if their population

is less than 6500. These changes

are a warning to take great care in

selecting wastewater and sludge

handling technology for smaller

settlements, especially for villages

of less than 2000 PE.

“Figure 3 shows the average

burden of charges among households

connected to both the water

supply and drainage in the service

areas of different companies (water

utilities). Each column corresponds

to one company. The burden of

charges for the two services together

varies between 1.5% and

3.5% of income. For most companies,

the figure lies between 2%

and 3%, which is under the frequently-published

threshold of 3-

4.5%, but is considerably above

the 2004 Central European average

of 1.6-1.7%.” [18].

5. Conclusions

This paper is an attempt to

summarise changes in socio-political

attitudes to sewage sludge

management through a focus on

the Hungarian situation.

Figure 2. Socio-political factors in sewage sludge management

Over the last 20 years, domestic

water consumption has decreased,

24 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII SI CERCETARI

socio-political reception of sewage sludge recycling

and with it the amount of wastewater

to be treated. The quantity

of contaminants has hardly changed,

however, so that their concentration

has increased and in

turn resulted in higher unit quantities

of sludge. This has adversely

affected water utility companies,

because wastewater charges in

Hungary are billed on the basis of

water consumption, not on the

amount of wastewater. The increased

costs have to be met from

decreasing income.

nutrients in the sludge; high-quality

compost, for example, can be

produced industrially, with a nutrient

content that could enable

partial replacement of artificial

fertiliser. The marketing of these,

however, is still very difficult.

There is a noticeable difference

in the sludge recycling options taken

up in the western half of Europe

– the EU 12 countries – and

the newer EU members. Here,

thermal recycling, which is very

classification). Landfill must be regarded

as a solution of last resort,

to be avoided if at all possible.

The burden of regulation and

restrictions have caused what is

actually a useful secondary raw

material to be regarded as waste

to be got rid of. Climate change

and energy scarcity are new challenges

which could assist progress

to a solution.

The role of the government is

to support recycling (biogas generation,

agricultural, renewable

energy, etc.) and bring environmental

considerations into balance

with economic and social factors

(service charges, job creation).

Figure 3: Water charges as a proportion of income in towns with both services, by average population,

2009 [18]

The tightening of environmental

regulations and the reduction in

scope for agricultural utilisation

were accompanied, or very quickly

followed, by social demands which

have increasingly directed public

attention towards sewage sludge.

Although new technology has

opened up the potential for treatment

and recycling, the investment

and operating costs are constantly

rising. There is now no technical

barrier to the exploitation of plant

widespread in the west of Europe,

is almost totally absent. Acceptance

of thermal recycling is not universal.

A good example is Denmark’s

recent introduction of a

tax on incineration of certain kinds

of sludge.

Considering the potential of

domestic sewage sludge as a primary

energy source, and one of

increasing quantity, there is a definite

need to rethink its classification

as “waste” (as in the EWC

Consumers’ decisions are clearly

guided by both the level of

charges and their own income.

The response to both higher charges

and lower income is lower

consumption. Water consumption,

however, cannot be reduced below

a certain level; instead of (or as

well as) holding back on water

use, some consumers choose to

pay their bills late or partially, if

at all. [18].

We have come to the point in

Hungary where service charges

could hardly be further increased,

this however could be a barrier to

service improvements.

A positive improvement is that

with EU support, biogas plants

are launched for large-scale energetic

valorisation of sewage sludge.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

25


STUDII ŞI CERCETĂRI

socio-political reception of sewage sludge recycling

In Budapest and other large cities

in Hungary, a final and satisfying

solution to dealing with wastewater

sludge could be co-incineration

in thermal power plants

or utilization in cement factories.

In smaller towns and villages, valorisation

in the agriculture is most

promising.

reFerenCes

1. Papp, M. dr et.al., A vízigény

várható alakulásának vizsgálata, MA-

VÍZ, 2007

2. www.epito.bme.hu, Vízellátás

és települések csatornázása – Jelenlegi

problémák és jövőbéli feladatok

3. The Council Directive

91/271/EEC concerning urban waste-water

treatment was adopted on

21 May 1991

4. Juhász, E. dr, Iszapkezelés

és hasznosítás helyzete és lehetőségei,

Hírcsatorna, Vol.11, No.4, 2010.

5. Ødegaard, H., Paulsrud, B.,

Karlsson, I. “Sludge disposal strategies

and corresponding treatment

technologies aimed at sustainable

handling of wastewater sludge”, 2010

6. Milieu Ltd, WRc, RPA, “En-

vironmental, economic and social

impacts of the use of sewage sludge

on land, Final Report, Part I: Overview

Report”, DG Environment under

Study Contract DG

ENV.G.!/ETU/2008/0076r, 2008

7. Sáry, Gy., Sáry, L. dr, Product

- Made of public sewage sludge -

useful for substance management,

ECSM’10- European Conference on

Sludge Management Conference paper

and PP presentation Budapest,

Hungary, 2010

8. Vörös, F., Szennyvíziszap és

a biogas előállítás maradékainak hasznosítása,

KSZGYSZ Conference paper

and PP presentation, Budapest,

Hungary, 2010

9. J. Theulen, L. Szabó CO2 beneficial

sewage sludge recovery by

cement kilns. (2010) ECSM’10- European

Conference on Sludge Management

Conference paper and PP

presentation Budapest, Hungary J.

10. A. Zabaniotou. Thermal valorisation

of sewage sludge: utilization

of sewage sludge in cement manufacture

as co-fuel. (2010) ECSM’10-

European Conference on Sludge Management

Conference paper and PP

presentation Budapest, Hungary

11. Stendahl, K. and Jäfverström,

S. (2003) Phosphat recovery from se-

wage sludge in combination with

supercritical water oxidation. Wa.

Sci. Tech., 48 (1) 185-191.

12. Tilche,A 2008 EC activities

on sludge treatment and management.

Use of life cycle approach for

best exploitation of energy from sludge.

ECSM’08- European Conference

on Sludge Management Conference

paper and PP presentation Liège,

Belgium

13. Spinosa, L et.al. 2007 Wastewater

sludge: a global overview

of the current status and future prospects.

London, Published by IWA

Publishing Ltd. Water 21 Series

14. Dr. Juhász E. Klíma változás

és a vizi-közmű szektor. Hírcsatorna

Vol.8, No.4 2007.

15. Gayer J., Ligetvári F. – Urban

water management and storm drainage,

(2006) Ministry of Rural Developement.

16. Ungár, T., Pécsi Vízmű -

Szappanopera, Népszabadság, Vol.

68, No.158/1, 2010

17. Barótfi, I., Környezettechnika,

Mezőgazda Kiadó Kft, 2003

18. Bisztrai, M et.al. Burden of

charges and outstanding debts in

water utility sector, Vízmű Panoráma,

Vol.18, No.5, 2010, pp. 14-16.

- TITLU (cât mai succcint exprimat);

- AUTORII (cu date de identificare);

- REZUMAT (în limba englezã);

- KEYWORDS (cuvinte cheie între 4-7 cuvinte);

- TEXT ORGANIZAT (în capitole, subcapitole etc.) in

limba romana si engleza;

- CAPITOL “CONCLUZII”;

- BIBLIOGRAFIE

- Redactare in WORD (OFFICE) cu font Times New

Roman corp 12.

PrEZEntArE ArticolE În romAQUA

tExtUl trEbUiE sà conŢinĂ:

MOD DE RECENZARE:

- ARTICOLUL PROPUS VA FI RECENZAT DE 1-2

MEMBRII AI COLEGIULUI ŞTIINŢIFIC;

- DURATA (douã sãptãmâni);

- REZOLUŢIE:

l respins;

l acceptat cu modificãri sau completãri;

l acceptat sub forma propusã.

26 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


EVENIMENTE CARE AU FOST

Întâlnirea trilaterală

a asociațiilor naționale de apă din

românia, Bulgaria si ungaria

coNsIlIEr jUrIdIc daNIEl mIhaI

sEcrETar gENEral ara

Ca urmare a mai

multor întâlniri ale

conducerii Asociației

Române a Apei (ARA)

– gazdă a Biroului

Regional pentru

Bazinul Dunăre-

Marea Neagră - cu

conducerile Asociației

Bulgare a Apei (BWA)

și Asociației Ungare a

Apei (MAVÍZ), în

perioada 02-04

Septembrie 201 1 s-a

desfășurat la

Budapesta reuniunea

trilaterală a

asociațiilor de apă

din România,

Bulgaria și Ungaria.

La această reuniune

au participat

alături de conducerile

asociațiilor

naționale, operatori

ai serviciilor publice de alimentare cu apă și

canalizare din cele trei țări, precum și o serie

de alți invitați. Cu această ocazie a fost

discutat un Program de activități comune

pentru anul 2012 având ca scop mai buna

reprezentare a intereselor pe care le au operatorii

serviciilor de apă din această zonă și

care are în vedere:

S Starea sectorului de apă din cele trei țări:

România, Bulgaria, Ungaria,

S Situația epurării apelor uzate în Europa

Centrală și de Est,

S Alte arii de interes pentru colaborare (Concursuri

profesionale,SprijinireaWOP’surilor).

Întâlnirea trilaterală a asociațiilor naționale

de apă din România, Bulgaria și Ungaria a

avut pe Ordinea de zi următoarele puncte:

S Situația epurării apelor uzate în Europa

Centrală și de Est,

S Tehnologii în epurarea apelor uzate din

Budapesta,

S Vizită la Fabrica de Pompe Grundfos,

S Întâlniri ale grupurilor de lucru și acțiuni recreative

având ca temă “Îmbunătățirea

procesului de luare a deciziilor în situații

de criză”.

În cadrul dezbaterilor, specialiștii serviciilor

publice de alimentare cu apă și canalizare

din cele trei țări au prezentat situația actuală

a infrastructurii, cu indicatorii de performanță

ce sunt realizați, precum și acțiunile ce

trebuiesc avute în vedere pe viitor, astfel

încât calitatea serviciilor să fie la nivelul standardelor

europene.

Acesată acțiune a fost adiacentă Conferinței

IWA având ca temă: “Proiectarea, Executarea

și Exploatarea stațiilor mari de epurare”

ce a avut loc la Budapesta în perioada

05-08.09.2011.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

27


STUDII ŞI CERCETĂRI

INg. lEITNEr IoaN

Director general SC. Apaserv Satu Mare S.A.

dIPPoNg Thomas

Inginer chimist SC. Apaserv Satu Mare S.A.

monitorizarea apelor uzate

industriale evacuate de

operatorii economici în

reţeaua publică de canalizare

industrial waste water

monitoring evacuated by

economic operators in the

public sewerage network

ABSTRACT

By monitoring the industrial wastewater discharged from economic operators it is aimed the settlement of the

loads within allowed limits to avoid disturbance of the cleaning process and pollution of the rivers. This article is

presented the monitoring of samples taken over time to prepare reports findings, the operators are also presented

in the county and work with them.

Keywords:

monitoring

sampling

quality indicators

economic operators

1. introDuCere

Monitorizarea apelor uzate industriale

evacuate în reţeaua publică de canalizare este

una dintre activităţiile importante întrucât staţiile

de epurare gestionate de S.C. APASERV SATU

MARE S.A., au fost construite pentru epurarea

apelor uzate menajere, operatorii economici

având obligaţia pre–epurării apelor uzate industriale

înainte de a deversa în sistemul de canalizare.

În cazul preluării apelor uzate industriale

cu încărcări peste limitele admise, acestea nu

pot fi epurate în mod corespunzător existând

riscul perturbării procesului de epurare şi implicit

a poluării emisarului.

1. introDuCtion

Monitoring of industrial waste water discharged

into public sewerage network is one of

the major activities as the treatment plants managed

by the SC APASERV Satu Mare, were constructed

for wastewater treatment, economic

operators being required to pre-cleaning the

wastewaters before discharging them into

drains. In case of acquisition of industrial wastewater

loads over the permissible limits, they

cannot be treated adequately with the risk of

disruption of sewage and pollute the river.

2. GenerAL

ConsiDerAtion

Monitoring is made based on "REGULATION

SERVICE WATER SUPPLY AND SANITA-

TION CONSOLIDATED AND HARMONIZED

THE FULL RANGE OF SERVICES IN SATU

MARE." (art. 145)

30 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII SI CERCETARI

industrial waste water monitoring evacuated by economic operators

in the public sewerage network

2. ConsiDerAŢii

GenerALe

Monitorizarea se face pe baza “REGULAMEN-

TULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI

CANALIZARE, CONSOLIDAT ŞI ARMONIZAT PEN-

TRU ÎNTREAGA ARIE A SERVICIULUI DIN JUDEŢUL

SATU MARE ”. (art. 145).

S.C. APASERV SATU MARE S.A. efectuează

prelevări de probe şi controale în prezenţa utilizatorului,

în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate deversate

în reţeaua de canalizare au calităţile stabilite

în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare, dacă

sunt în conformitate cu avizele S.C. APASERV SATU

MARE S.A. ori a autorităţilor de gospodărire a apelor

competente.

Finanţarea monito ri zării este cuprinsăîn tarifele

suplimentare aplicate pentru operatorii economici

potenţiali poluatori.

Pentru operatorii economici potenţiali poluatori

monitorizaţi de S.C. APASERV SATU MARE S.A.:

tarifele pentru canalizare aprobate la ora

actuală sunt de 1,23 lei/ mc (fară TVA)

se suplimentează în funcţie de grupa de

risc din care fac parte (fig.1):

ü cu 0,32 lei /mc pentru grupa I de risc;

ü cu 0,50 lei /mc pentru grupa II de risc .

Grupele de risc se stabilesc în funcţie de domeniul

de activitate al operatorului economic şi de cantitatea

de ape uzate evacuate în reţeaua de canalizare.

S.C. APASERV SATU MARE S.A. performs sampling

and controls in the presence of the users, in order to

verify if the industrial waste water discharged into the

sewer system has the qualities determined in accordance

with technical requirements in force, if they are

consistent with the approvals of SC APASERV SATU

MARE S.A. or of the competent water management authorities.

Funding of the monitoring is included in additional

charges applied to potential polluter’s operators.

For the potential economic operator polluters monitored

by SC APASERV SATU MARE S.A.:

approved sewer charges currently are 1.23

euro / m (excluding VAT)

supplemented according to risk group they belong

(Figure 1):

by 0.32 lei / mc for Risk Group I

by 0.50 lei / mc for Risk Group II.

Risk groups are established according with the activity

domain of the economic operator and the amount of

wastewater discharged into the sewage network.

3. MonitorinG

proCeDure

When sampling is taken, in the presence of the user the

report protocol for sampling are made (Figure 2) and

the sampling ratio (Figure 3).

Report protocol for sampling (Figure 2) contains data

about the user from which samples of wastewater and

water branch pipe including sewer connection.

Sampling ratio (Figure 3) contains data about the sam-

Fig. 1. Procentele tarifelor de canalizare si cele suplimentare in functie de risc.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

31


STUDII SI CERCETARI

monitorizarea apelor uzate industriale evacuate de operatorii economici

în reţeaua publică de canalizare

3.

proCeDurA De

MonitoriZAre

În momentul prelevării probelor, în prezenţa

utilizatorului se încheie procesul verbal (fig.2) şi

raportul de prelevare (fig.3).

Procesul verbal (fig.2) conţine date despre utilizatorul

de la care se prelevează proba de apă uzată

inclusiv despre branşmentul de apă şi racordul de canalizare.

Raportul de prelevare (fig.3) conţine date despre

proba de apă uzată prelevată şi consemnarea opţiunii

utilizatorului pentru prelevarea sau nu a probei martor.

Proba prelevată din secţiunea de măsură este

ple of wastewater and option of the user for the sampling

of the reference probe.

The sample taken from the measuring section is representative

and quantity sufficient in order to be subject

to physic-chemical, bacteriological and biological

analysis, as follows:

a) one third will be analyzed by S.C. SATU MARE

APASERV;

b) one third by the user;

c) one third will be sealed by S.C. APASERV Satu

Mare and the user, that sample being the reference

sample. It will be kept by one of the two sides in the

same conditions in the moment of sampling to allow

preservation of the physical, chemical, bacteriological

and biological characteristics.

The analysis of this sample (Figure 4), performed by

an approved laboratory, agreed by both parties, is en-

32 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII SI CERCETARI

industrial waste water monitoring evacuated by economic operators

in the public sewerage network

reprezentativă şi suficientă cantitativ, astfel încât să

poată fi supusă analizelor fizico-chimice şi biologicobacteriologice,

astfel:

a) o treime va fi analizată prin grija S.C. APASERV SATU

MARE S.A.;

b) o treime prin grija utilizatorului;

c) o treime va fi sigilată atât de S.C. APASERV SATU

MARE S.A., cât şi de utilizator, constituind probamartor.

Va fi păstrată de una dintre cele două părţi

în condiţii identice momentului prelevării astfel

încât să permită conservarea caracteristicilor fizicochimice

şi biologico-bacteriologice.

Analiza acestei probe (Fig.4), efectuată de un

laborator autorizat, agreat de ambele părţi, este opozabilă

analizelor efectuate de oricare dintre cele doua părţi.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

forceable against any of the analysis performed by the

two parties.

In case the indicators of quality of wastewater discharged

is overreached, set in the notice/contract with

SC APASERV Satu Mare SA, respectively according to

the regulations in force for users other than households,

an additional contribution will be calculated in 100%

of sewer fee billing for the period in which SC

APASERV SATU MARE S.A. carried it out, to eliminate

negative effects of sewage networks and treatment

plant, and pay any damages caused by pollution.

Table 1 presents the Field of activities of the economic

operators of Satu Mare, with quality indicators monitored

and frequency of sampling.

The user is notified through address about overcoming

the limits allowed, the address is sent by mail with return

receipt.

33


STUDII SI CERCETARI

monitorizarea apelor uzate industriale evacuate de operatorii economici

în reţeaua publică de canalizare

În cazul depăşirii indicatorilor

de calitate ai apelor uzate evacuate,

prevăzuţi în avizul/contractul

încheiat cu S.C. APASERV SATU

MARE S.A., respectiv conform normativelor

în vigoare, pentru utilizatori,

alţii decât cei casnici, se va calcula

o contribuţie suplimentară, în

procent de 100% din taxa de

canalizare aferentă perioadei de facturare

în care S.C. APASERV SATU

MARE S.A. a efectuat controlul, în

vederea înlăturării efectelor negative

produse în reţelele de canalizare şi

în staţia de epurare, precum şi plata

eventualelor daune produse prin

poluarea emisarului.

În tabelul 1 sunt prezentaţi

domeniile de activitate ale operatorilor

economici din Judeţul Satu

Mare, indicatorii de calitate

monitorizaţi şi frecvenţa de prelevare

a probelor.

tabel 1. Domeniul de activitate ale operatorilor economici din judetul Satu

Mare, cu indicatorii de calitate .

Utilizatorul este înştiinţat

prin adresă despre depăşirea limitelor

admise, adresa care se transmite prin

poştă cu confirmare de primire.

Lunar se transmite Gărzii Naţionale de Mediu

(fig.5) - Comisariatul Satu Mare, Agenţiei pentru

Protecţia Mediului Satu Mare, Agenţiei Naţionale a

Apele Române - Sistemul de Gospodărire a Apelor

Satu Mare, evidenţa utilizatorilor care au avut depăşiri

la indicatorii de cali tate (fig.6 – situaţia din luna mai) a

apelor uzate deversate în reţeaua publică de canalizare.

Conform art. 146, alin.(2) din “REGULAMEN-

Monthly is transmitted to the National Environmental

Guard (Figure 5) - Commissioner Satu Mare, Satu

Mare Environmental Protection Agency, the National

Romanian Waters - Water Management System Satu

Mare, the list of the users who have exceeded the indicators

of quality (Figure 6 - situation in May) of wastewater

discharged into the public sewer.

According to article 146, paragraph (2) "REGULA-

TION SERVICE WATER SUPPLY AND SANITA-

TION, CONSOLIDATED AND MONITORED FOR

34 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII SI CERCETARI

industrial waste water monitoring evacuated by economic operators

in the public sewerage network

TUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI

CANALIZARE, CONSOLIDAT ŞI MONITORIZAT

PENTRU ÎNTREAGA ARIE A SERVICIULUI DIN

JUDEŢUL SATU MARE”: În cazul în care trei luni

consecutiv un utilizator are depăşiri la oricare din indicatorii

de calitate a apelor uzate evacuate, prevăzuţi

în normativele în vigoare, S.C. APASERV SATU

MARE S.A. poate sista furnizarea serviciilor către respectivul

utilizator cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.

Monitorizarea operatorilor economici poluatori

şi potenţiali poluatori din perspectivă deversării apelor

uzate în reţeaua de canalizare este prezentată în tabelul

2.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

THE FULL RANGE OF SERVICES IN SATU MARE

COUNTY": When three consecutive months has exceeded

a user to any of the quality indicators wastewater

discharges, provided the norms, SC SATU

MARE APASERV S.A. may stop providing services to

that user with a notice of 30 days.

Monitoring of polluters and potential polluters operators

from perspective of the discharge wastewater

sewer network is shown in Table 2 (Monitoring of

quality indicators of economic operator in the first six

months of this year)

4. VeriFiCAtion oF

eConoMiC operAtors

The monitoring activity is very difficult, an example

being one of the main polluters monitoring, which is

in the field of leather processing. In the last period it

35


STUDII SI CERCETARI

monitorizarea apelor uzate industriale evacuate de operatorii economici

în reţeaua publică de canalizare

tabel 2. Monitorizarea indicatorilor de calitate de la operator economici

pe primele 6 luni a anului curent

was not possible to take samples

for determining the quality of

wastewater discharged since the

operator did not discharged the

waste water through sewer connection

which was in SC

APASERV SATU MARE S.A

property.

In figure 7 shows monitoring the

economic operator in skin processing.

4. VeriFiCAreA

operAtoriLor

eConoMiCi

Activitatea de monitorizare este foarte dificilă,

un exemplu fiind monitorizarea unuia dintre principalii

poluatori, care are ca domeniu de activitate prelucrarea

pieilor. În ultima perioadă nu s-au putut preleva probe

Sewage was discharged through

illegal connections without manholes.

Illegal connection was detected

by the camera `laboratory

for inspecting sewers' (Figure 7A

and 7B) of the SC APASERV

SATU MARE S.A. and was disposed,

where the evidence found

in connection unregistered SC.

APASERV SATU MARE SA.

Shown in Figure 7C manholes in

connection operator with leather

processing industry was in evidence

SC APASERV SATU MARE

SA (Figure 7D) and in Figures 7E

and 7F remaining suspension is

observed on camera after discharge

of wastewater by the

opera tor concerned.

There are very good cooperation

with economic operators in the

quality of wastewater discharged

into the sewer system, such as

when sampling from the economic operator with the

manufacturing activity in type cooker cookers, heaters,

boilers (Figure 8).

This work was presented at the Water Expo 2011

Bucharest on June 14, 2011

36 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


STUDII SI CERCETARI

industrial waste water monitoring evacuated by economic operators

in the public sewerage network

pentru determinarea calităţii apelor

uzate evacuate, întrucât acest operator

nu deversa apele uzate prin racordul

de canalizare aflat în evidenţa S.C. APA-

SERV SATU MARE S.A.

În figura 7 este prezentată monitorizarea

operatorului economic cu

domeniul în prelucrarea pieilor. Apele

uzate erau evacuate printr-un racord

ilegal, fără cămin de vizitare. Racordul

ilegal a fost depistat de către `Laboratorul

cu cameră video pentru inspecţia

canalizărilor` (fig.7A şi 7B) din cadrul

S.C. APASERV SATU MARE S.A. şi a

fost dezafectat, locul în care a fost găsit

racordul neînregistrat în evidenţa SC.

APASERV SATU MARE SA. În figura

7C se vede căminul de vizitare cu racordul

operatorului, aflat în evidenţa

SC APASERV SATU MARE SA (fig.7D),

iar în figurile 7E şi 7F se observă suspensiile

rămase pe camera video în

urma deversării apelor uzate de către

operatorul în cauză.

Fig.7. Monitorizarea operatorului economic cu domeniul în prelucrarea pielii

Există şi colaborări foarte bune

cu operatori economici în vederea

calităţii apelor uzate evacuate în sistemul

de canalizare, un exemplu ar fi în cazul

prelevării probelor de la operatorul economic

cu domeniul de activitate în fabricarea

maşinilor de gătit tip aragaz,

instalaţii de încălzire, cazane pentru uz

casnic (fig.8).

Aceasta lucrare a fost prezentată la Expo

Apa 2011 la Bucureşti în data de 14 iunie

2011.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

Fig.8. Monitorizarea operatorului economic cu domeniul de activitate

în fabricarea masinilor de gatit de tip aragaz

37


PROIECTE

INg. coNsTaNTIN PUȘcU

Șef serviciu unitate de implementare

a proiectelor prin fonduri europene

Finalizarea lucrărilor

la stația de Epurare

craiova

completion of works to the

Waste Water treatment Plant,

craiova

ABSTRACT

The municipality in Craiova has a new wastewater treatment plant and sludge treatment facilities, in accordance

with Article 5 of 91/271/EEC. This plant is able to provide a treatment capacity of 385,000 estimated population. The

work contracts in this project were financed by ISPA with 75% EU contribution, the difference of 25% being made

up of the co-financing of The Local Council Craiova through a loan from European Investment Bank. The

achievement of the contractual objectives will lead to the overall objective of all measures that reduce the

pollution of Jiu river, by avoiding the discharges of untreated wastewater and reduce the pollution of the Danube

River .

Keywords:

wastewater treatment plant

ISPA

investment

reduce the pollution

ecological impact

1. INTRODUCERE

Oraşul Craiova are, începând din data de 30 iunie

2011, Staţie de epurare a apelor reziduale. Momentul

este unul „istoric“, deoarece se întâmplă la mai mult

de două decenii de la demararea lucrărilor.

Pe data 30 iunie 2011 a avut loc ceremonia prilejuita

de finalizarea lucrărilor și începerea testelor pentru

Stația de epurare a apelor uzate în municipiul Craiova,

Proiect din cadrul Măsurii ISPA “Reabilitarea rețelelor de

canalizare și apă potabilă și furnizarea de facilități pentru

epurarea apelor uzate în Craiova, pentru protecția fluviului

Dunărea, România.”

Lucrările la Stația de epurare au început inițial în

1. INTRODUCTION

Beginning with the 30 th of June 2011, Craiova

has a new waste water treatment plant. The day represents

a “historical” moment because it is more than two decades

after the start of the works.

On June 30th, 2011, the ceremony of the completion

and start of testing works took place for the Waste

Water Treatment Plant in Craiova, the Project being implemented

by ISPA Measure “Rehabilitation of waste

water and drinking water supply and waste water treatment

facilities in Craiova for protecting the Danube River, Romania.”

The work on the waste water treatment Plant

38 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


PROIECTE

completion of works to the Waste Water treatment Plant, craiova

anul 1988, dar s-au sistat din cauza lipsei fondurilor. Au fost

reluate în 1999, dar se impunea respectarea procedurilor europene,

astfel prin sprijinul acordat de UE prin programul ISPA, lucrările au

fost demarate în iulie, 2003, în baza unui contract de Proiectare şi

Construcţie din cadrul măsurii ISPA încheiat cu contractorul

Consorţiul TME Termomecanica Ecologia Sp.A Italia/Silec Sp.A..

Contractul a fost ulterior reziliat în octombrie 2006 de către

Autoritatea Contractantă, din cauza progresului slab înregistrat

de contractorul Consorţiul TME Termomecanica Ecologia Sp.A

Italia/Silec Sp.A. La momentul rezilierii contractului, valoarea contractului

reziliat a fost de 7.060.508,24 €. In urma procesului

castigat, s-a recuperat garantia de buna executie in valoare de

2.454.054,5 €.

Ulterior, în urma procesului de licitaţie derulat în perioada

noiembrie 2006-aprilie 2007, a fost desemnat câştigător constructorul

reprezentat de Consorţiul SISTEM YAPI din Turcia si EMIT din

Italia. Contractul a fost semnat pe data de 26.10.2007.

Bugetul alocat acestei lucrări se ridică la valoarea de

25.996.214,13€.

Ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor ce-i reveneau, a

lipsei unui suport financiar adecvat din partea firmei SISTEM YAPI

INSAAT VE TICARET Turcia în vederea accelerării lucrărilor din

cadrul acestui contract, dar şi datorită declarării falimentului firmei

SISTEM YAPI INSAAT VE TICARET Turcia, în data de 3 iunie

2010 de către Curtea Comercială din Kadikoy, Turcia, şi în conformitate

cu Articolul 8.7 din Acordul de Consorţiu, celălalt partener

al Consorţiului, firma EMIT - Ercole Marelli Impianti Tecnologici

S.p.A., Italia, a decis să preia toate obligaţiile şi responsabilităţile

contractuale ale Consorţiului până la finalizarea Contractului.

Subcontractori ai EMIT au fost: MITLIV, SFERA, CIROMAT,

ELPREST, EUROMAGNUM,NOVAEDIL,TRANSFORMER,STEEL

CONSTRUCT, HOLCIM, SHOBAS.

2. PROVENIENTA

FONDURILOR

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

Contractele de lucrări prevăzute în acest Proiect au fost

finanţate prin Programul ISPA(Instrument Structural pentru Politici

de pre-Aderare) cu 75% - contribuţia UE, diferenţa de 25% fiind

constituită de co-finanţarea Consiliului Local Craiova prin împrumut

de la BEI (Banca Europeană de Investiţii).

Bugetul alocat acestui contract de lucrări prin Programul

ISPA a fost de 25.996.214,13 €, din care, conform schemei de fioriginally

began in 1988, but it eventually stopped due to the lack

of funds. It restarted in 1999, but the European procedures were

to be respected, thus, with the support of the EU, by means of the

ISPA funds, the works started in July 2003 on the basis of a contract

for Design and Construction of the ISPA measure with the consortium

contractor TME Termomecanica Ecologia Sp.A Italia/Silec

Sp.A. The contract was subsequently terminated in October 2006,

by the Contracting Authority because of the poor progress made

by the contractor TME Termomecanica Ecologia Sp.A Italia/Silec

Sp.A. At the moment of the contract termination, its value was

7,060,508.24 € and as a result of a successful law suit, the Contracting

Authority recovered performance bond worth 2454054.5

€.

Later, following the auction process during November

2006 - April 2007, the consortium from SYSteM Yapi manufacturer

in turkey and eMIt from Italy were designated as winners.

The contract was signed on October 26 th , 2007.

The budget assigned to this project work amounts to

25,996,214.13 €.

However, as a result of the failure to perform obligations,

the lack of adequate financial support from the company System

Yapi Insaat ve Ticaret from Turkey and slow evolution of the work

under this contract, but also because of company bankruptcy of

System Yapi Insaat ve Ticaret, Turkey, declared on June 3 rd 2010

by the Commercial Court in Kadikoy, Turkey, and according to

Article 8.7 of the Consortium Agreement, the other partner of the

consortium company EMIT - Ercole Marelli Impianti Processing

SpA, Italy, decided to take over all contractual obligations and responsibilities

of the Consortium to complete the Contract.

The EMIT subcontractors are: MITLIV, SFERA, CIRO-

MAT, ELPREST, EUROMAGNUM, NOVAEDIL, TRANSFORMER,

STEEL CONSTRUCT, HOLCIM, SHOBAS.

2. FUNDS

ALLOCATION

The work contracts in this Project were financed by ISPA

(Instrument for Structural Policies for Pre-Accession Treated)

with 75% EU contribution, the difference of 25% being made up

of the co-financing of The Local Council, Craiova through a loan

from EIB Bank - European Investment Bank).

The budget allocated to the contract works through the

ISPA Program was of 25,996,214.13 € of which, according to the

39


PROIECTE

Finalizarea lucrarilor la statia de Epurare craiova

nanţare, 11.268.638,7 € reprezintă finanţare nerambursabilă de la

Uniunea Europeană, 5.074.792,99 € reprezintă contribuţia Consiliului

Local al Municipiului Craiova prin împrumut de la Banca Europeană

de Investiţii , iar diferenţa a fost alocată de la Bugetul de stat.

Acest contract de lucrări constituie cea mai importantă

componentă din cele trei care au fost finanţate prin Măsura Ex-

ISPA Craiova nr.2000/RO/16/P/PE/002: “Reabilitarea reţelelor

de apă şi canalizare şi a Staţiei pentru epurarea apelor uzate

în municipiul craiova pentru protecţia fluviului dunărea”.

Toate cele trei contracte de lucrări (“Reabilitarea şi extinderea

reţelei de canalizare din municipiul Craiova”, “Reabilitarea

reţelei de distribuţie a apei potabile din municipiul Craiova” si

“Reabilitarea si modernizarea Statiei de epurare in municipiul

Craiova”) s-au derulat în municipiul Craiova, iar bugetul acestora

a fost de 70.378.000 €.

Finalizarea contractului de lucrări “Reabilitarea şi modernizarea

staţiei de epurare în municipiul Craiova” reprezintă

incheierea seriei de contracte menţionate. Atingerea obiectivelor

contractelor de lucrari conducând la atingerea scopului general al

întregii măsuri, respectiv reducerea poluării râului Jiu, prin evitarea

descărcărilor de apă uzată neepurată şi implicit reducerea poluării

fluviului Dunărea.

Acest Proiect a fost și este privit ca foarte important

pentru oraşul Craiova datorită impactului ecologic mare pe care îl

are asupra mediului înconjurător. De asemenea, în legătură cu Directiva

UE cu privire la epurarea apei reziduale urbane, Proiectul

a reprezentat o prioritate maxima, măsurile de investiţie pentru

sis temul de canalizare şi staţia de epurare din Craiova fiind

îndreptate spre eliminarea poluării şi riscurilor de sănătate ca şi

aducerea de beneficii naturii şi oamenilor.

3.

STAŢIA DE EPURAREA VA

RESPECTA NORMELE EUROPENE

Municipiul Craiova are o nouă Stație de epurare a apelor

uzate și instalații de tratare a nămolurilor, conforme cu articolul 5

din Directiva 91/271/CEE. Această Stație va oferi o capacitate de

tratare de 385,000 l.e. Sunt prevăzute fermentatoare anaerobe,

cu îngroșarea nămolului înainte de introducerea în fermentătoare

și deshidratarea acestuia la un conținut de substanța uscată de

20%, după fermentare. Deasemenea se obține recuperarea

completă a bio-gazului, inclusiv generarea de energie electrică.

scheme funding, 11,268,638.7 € represent a grant from the European

Union, a part of 5,074,792.99 € represents the contribution

from the City Council of Craiova through the loan from the European

Investment Bank and the difference was allocated from the

State budget. This is the most important component of the three

contracts that were financed by Ex-ISPA Measure Craiova nr.

2000/RO/16/P/PE/002: “Rehabilitation of water and waste water

and waste water treatment stations in Craiova, for Danube

River Protection”.

All the three work contracts “Rehabilitation and extension

of waste water in Craiova city”, “Rehabilitation of water distribution

network in Craiova city” and “Rehabilitation and modernization of

the wastewater treatment Plant in Craiova” took place in Craiova

city, the budget being of 70.378 million €.

The completion of the contract works “Rehabilitation and

modernization of wastewater treatment plant in Craiova,” represents

the completion of the previously mentioned contracts series.

The achievement of the contractual objectives will lead to the overall

objective of all measures that reduce the pollution of Jiu river,

by avoiding the discharges of untreated wastewater and reduce

the pollution of the Danube River.

This Project has been considered as being extremely important

for Craiova because of its large ecological impact on the

environment. Moreover, in addition with the EU Directive on urban

waste water treatment, the Project was a top priority, the investment

measures for the sewerage system and waste water treatment

plant in Craiova being aimed to the elimination of pollution and

health risks as well as bringing benefits to nature and people.

3.

THE COMPLIANCE OF THE

EUROPEAN UNION STANDARDS

The municipality in Craiova has a new wastewater treatment

Plant and sludge treatment facilities, in accordance with Article

5 of 91/271/EEC. This Plant is able to provide a treatment

capacity of 385,000 p.e.( estimated population).The works are provided

with an anaerobic sludge digester with sludge thickening prior

to digestion and dewatering to a relatively dry cake of 20% dry

solids post digestion. Moreover, a full bio-gas recovery is provided,

including power generation.

The purpose of the WWTP was to meet the quality standards

regarding the discharge of wastewaters into the emissary,

required in the following normatives:

40 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


PROIECTE

completion of works to the Waste Water treatment Plant, craiova

Scopul Stației de epurare este de a satisface standardele de

calitate în ceea ce privește evacuarea apelor uzate în emisar,

cerințe prevăzute în următoarele normative:

• Standarde românești generale;

• Standard specific despre efluent pentru SE Craiova

(Normativul NTPA 001/2002, arii sensibile);

• Norme și standarde generale UE (Council Directive

of 21 May 1991-91/271/EEC) .

4. CONFIGURAȚIA

PROCESULUI

Colectoarele sunt de tip mixt și colectează de asemenea

și apa pluvială.

Pe baza caracteristicilor calitative și cantitative ale influentului

de apă uzată care ajunge la stație, s-a propus ca soluție

de epurare un proces cu nămol biologic activat, dispus pe câteva

unități care să funcționeze în paralel.

Configurația procesului este următoarea:

4.1. epurare apă

• Sitare automată; Indepărtarea materiei grosiere și a

grăsimilor; Sedimentare primară; Stație de pompare

intermediară; Indepărtarea anaerobă a P; Denitrificare;

Oxidare-nitrificare; Sedimentare finală; Dozare și inmagazinare

reactivi; Stație de pompare pentru recircularea

nămolului; Stație de pompare pentru nămolul

primar.

4.2. tratare nămol

• Deshidratarea nămolului în surplus și a nămolului

primar; Tancuri de înmagazinare nămol; Metantancuri

(digestoare anaerobe ale nămolului); Recuperare

energie din biogaz; Deshidratare finală a nămolului;

Platforma pt. înmagazinarea nămolului deshidratat.

Secțiunile de epurare a apei uzate au fost proiectate pe patru

linii paralele în scopul de a avea cea mai bună flexibilitate în func -

ționare, cu posibilitatea, în fiecare secțiune, de a închide o linie și

a distribui debitele pe liniile aflate în operare, astfel încât să se

asigure cea mai eficientă epurare posibilă.

Pornind de la caracteristicile fizico-chimice ale influentului

care trebuie epurat, acest proces de epurare se dovedește a fi cel

mai potrivit și în linie cu amplasarea tehnologică a sectoarelor.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

• The Romanian General Standard ;

• The Specific Effluent Standard for Craiova WWTP (Normative

NTPA 001/2002, sensitive area) ;

• The General EU Norms and Standards ( Council Directive

of 21 May 1991-91/271/EEC).

4. PROCESS

CONFIGURATION

The collectors used are of mixed types, collecting rainwater

as well.

Based on the inlet wastewater qualitative and quantitative

characteristics, there was proposed a treatment process based on

activated biological sludge disposed on a couple of units operating

simultaneously.

The configuration of the proposed process is the following:

4.1. Wastewater treatment

• Automatic screens; Grit and grease removal; Primary

settling; Intermediary pumping station; Anaerobic

P removal; Denitrification; Oxidation –

nitrification; Final settling; Reactives storage and

dosing; Pumping station for sludge recirculation; Primary

sludge pumping station.

4.2. Sludge treatment

• Dewatering of primary and surplus sludge; Sludge

storage tanks;Anaerobic digesters; Energy recovery

from biogas; Final sludge dewatering; Dewatered

sludge storage platform.

The wastewater treatment sections were designed on

four parallel lines in order to have the best flexibility in operation,

with the possibility, in each section, to close a line and distribute

the flows to the lines in operation, to ensure the most effective treatment

possible.

Starting from the physical-chemical characteristics of the

influent to be treated, the proposed treatment process proves to

be the most appropriate and in line with the location of technological

sectors.

The selected process is based on traditional treatment

with biological activated sludge for phosphorus and BOD removal,

combined with biological nitrification - denitrification for nitrogen re-

41


PROIECTE

Finalizarea lucrarilor la statia de Epurare craiova

Procesul selecționat este bazat pe tratarea tradițională cu

nămol biologic activat pentru îndepărtarea BOD combinat cu nitrificare-denitrificare

biologică pentru îndepărtarea a azotului. Pentru

linia nămolului a fost propus un proces de stabilizare anaerob. Un

dozaj suplimentar de FeCl 3 în digestoarele anaerobe va favoriza

reducerea conținutului de acid sulfuric din biogaz, ca urmare a

eliberării fosforului în apa reziduală, la partea superioară a stației.

4.3. debite și încărcări de dimensionare ale stației

de epurare craiova

4.5. Funcționalitatea concretă a lucrării

Stația are trei trepte de tratare: mecanică, chimică și biologică.

In faza de tratare mecanică se opresc obiectele mari, se inmoval.

For the sludge line an anaerobic stabilization process was

proposed.

A supplementary FeCl 3 dosing into the anaerobic digesters

will help reduce the sulphuric acid content of biogas, following

the release of phosphorus into the residual water at the top

of the station.

Craiova WWTP was in execution through ISPA funding,

and was designed according to the following data:

4.3. Flows and designing information for craiova WWtP

Debite și încărcări de dimensionare ale stației de epurare Craiova

Flows and designing information for craiova WWtP

4.4.capacitatea de descărcare a efluentului și debitul

de apă pluvială

Lucrările au fost proiectate pentru a asigura epurarea

unui debit de 2.5 m 3 /sec, epurare mecanică pentru 5 m 3 /sec şi un

by pass direct către râul Jiu a unui debit suplimentar de 5 m 3 /sec

calculat pe baza capacității proiectate a colectorului de intrare în

stație. Odată cu reabilitarea rețelei de canalizare care a avut loc

cu finanțare ISPA și fonduri locale, combinată cu extinderile și reabilitarea

prevăzuta sub Fondurile de coeziune este clar că nivelul

infiltrațiilor va fi redus în mod semnificativ precum și reducerea

cantității de apă pluvială datorită separării colectoarelor unitare.

Funcționarea Stației de epurare a fost proiectată pentru

un nivel maxim al apei râului Jiu de 71,3 mDM. Stația este ca pa -

bilă să funcționeze în această situație cu o distribuire a debitului

așa cum apare în diagrama de proces următoare:

4.4. effluent and rain water discharge

capacity

The works were designed to

provide a treatment of 2.5 m 3 /sec flow,

mechanical treatment for 5m 3 /sec and

an additional bypass of 5 m 3 /sec flow

directly to the Jiu river calculated on the

basis of the projected capacity of the

collector input station. In the same time

with the substantial rehabilitation of

sewerage network held with ISPA financing

and local funds, combined with

extensions and rehabilitation by means

of the provided Cohesion Funds, it is obvious that the infiltration

level will be significantly reduced as well as the amount of rainwater

due to the separation of unit collectors.

The WWTP was designed to operate at a maximum water

level of Jiu river of 71.3 mdM. The plant is capable to operate in

this situation by distributing the flow as shown in the following treatment

process diagram:

4.5. the functinality of the WWtP

The station has three levels of treatment: mechanical,

chemical and biological. The mechanical treatment phase removes

large objects, grease and sand. In this very phase the settling of

the sludge is made, sludge which is then dried and pressed and

can be used in agriculture.

The next step is the chemical treatment of water for the

removal of nitrogen and phosphorus compounds, and in the third

stage the water is treated biologically to meet the European requirements

in order to be discharged into river Jiu.

The station has already been operating since December

42 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


PROIECTE

completion of works to the Waste Water treatment Plant, craiova

depărtează grăsimile și nisipul. Tot în

această fază se face și decantarea nă -

mo lului, care este apoi deshidratat și

presat, putând fi utilizat în agricultură.

A doua treaptă este destinată

tratării chimice a apei în vederea îndepărtării

compușilor de azot și fosfor, iar

în treapta a treia apa este tratată biologic,

astfel încât să corespundă cerințelor

europene pentru a fi deversată în Jiu.

De la 30 decembrie 2010,

stația funcționează deja, dar numai cu

prima treaptă de epurare, fiind pusă în

funcțiune integral pe 30 iunie 2011.

4.6. Specificul lucrării

In circuitul său, apa trece prin bazine mari de decantare.

Apa reziduală este antrenată de niște elice foarte mari, cât unele

de vapor, urmând un curs sinuos prin imense bazine din beton,

apoi intră în contact cu unele culturi bacteriene, care anihilează

anumite substanțe din apă, înainte de a fi deversată în Jiu.

Referitor la fermentatoarele anaerobe, unul dintre ele a fost realizat

din beton, cu ani în urmă. Celelalte două, făcute în prezent, uti li -

zează o tehnologie complet nouă. Practic, s-a construit acoperișul

acestui bazin, apoi a fost ridicat cu cricuri și s-a început montarea

peretelui circular, făcut din plăci din oțel îmbrăcat în sticlă, îmbinate

cu șuruburi etanșate cu un mastic special, garantate să reziste

minimum 50 de ani.

5. OBIECTIVE

Proiectul a urmărit să descrească impactul advers din

prezent al deversării apelor uzate din oraşul Craiova asupra râului

Jiu şi implicit asupra Dunării şi Deltei, prin reducerea încărcării cu

apă reziduală a Jiului. Protecţia Dunării şi Deltei a fost si este o

prioritate maximă.

Acest Proiect a fost si este privit ca foarte important

pentru oraşul Craiova din cauza impactului ecologic mare pe care

acesta îl are asupra mediului înconjurător.

Măsurile de investiţie propuse pentru sistemul de canalizare

şi Staţia de epurare din Craiova au fost îndreptate spre eliminarea

poluării şi riscurilor de sănătate ca şi aducerea de beneficii naturii

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

30 th , 2010, but only on the first step of treatment, being entirely put

into operation on June 30 th 2011.

4.6. the particularities of the WWtP

On its way, water passes through huge settling basins.

The wastewater is coached by some huge propellers,

some of them being as big as those of a ship’s, pursuing a tortuous

course through the huge concrete tanks, then certain bacterial cultures

get involved and annihilate certain substances in the water

before being discharged into the Jiu river.

Regarding the anaerobic digestion, one of these basins was made

of concrete, years ago. The other two, made recently, use a completely

new technology. Basically, they first built the roof of the pool,

afterwards it was raised with jacks and they began assembling the

circular wall made of steel plates covered in glass, joined with

screws and sealed with a special mastic, guaranteed to last for at

least 50 years.

5. OBJECTIVES

The Project aimed at decreasing the adverse impact of

the discharge of wastewater present in Craiova on the Jiu river and

the Danube Delta implicitly by reducing the waste water load of the

Jiu river. The protection of the Danube Delta and the Danube has

been a top priority.

This project is regarded as being extremely important for

the city of Craiova because of its significant environmental impact.

The investment measures proposed for the sewage sys-

43


PROIECTE

Finalizarea lucrarilor la statia de Epurare craiova

şi oamenilor.

5.1. construcţia staţiei de epurare va avea următoarele

efecte benefice:

• Reducerea poluării râului Jiu prin evitarea descărcărilor de

apă uzată neepurată;

• Reducerea poluării transfrontaliere prin descărcăril e indirecte

în fluviul Dunărea;

• Apa uzată va fi epurată conform cerinţelor autorităţilor române

de gospodărire a apelor şi standardelor europene existente.

Acest Proiect este foarte important și pentru aplicaţiile

viitoare, respectiv finanţarea din Fondul de Coeziune. Proiectul

„Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata

in judeţul Dolj”, este finanţat din Fondul de Coeziune având

valoarea de 150.281.399 € fara TVA si are ca obiective majore:

S alimentarea cu apa potabilă a tuturor localităţilor

cu o populaţie mai mare de 50 de locuitori;

S asigurarea colectării si epurării adecvate a

apelor uzate la standarde europene.

Realizarea Stației de epurare este de o importanță

majoră pentru Craiova, mai ales că noile sisteme de canalizare

construite din fonduri ISPA nu pot fi puse în funcțiune fără o Stație

de epurare funcțională, construită cu tehnologii de ultimă generaţie

care oferă o serie de avantaje faţă de cele clasice.

Proiectul implementat de compania de Apă oltenia

a fost finalizat cu succes, s-a reușit să se aducă Stația la

nivelul de lansare în timp record, astfel încât municipiul

craiova va beneficia de un sistem ultramodern de tratare a

apelor uzate.

Apa este o resursă naturală esenţială cu rol multiplu în

viaţa economică, iar epurarea apelor uzate este o cerință de prim

ordin a dezvoltării civilizației umane. Fiind o necesitate cu implicații

sociale și ecologice deosebite, reglementarea unitară și asigurarea

generală a infrastructurii necesare reprezintă o prioritate.

Astfel prin implementarea acestui Proiect, care se întinde

pe o suprafață de 20 de hectare, craiova poate intra în

rândul oraşelor europene cu o staţie de epurare modernă.

tem and treatment plant in Craiova were aimed at eliminating pollution

and health risks as well as bringing benefits to nature and

people.

5.1.the construction of the wastewater treatment

plant will have the following benefits:

• the reduction of the Jiu river pollution by avoiding the discharge

of untreated wastewater;

• the reduction of cross-border pollution by the indirect discharges

into the Danube;

• the wastewater will be treated as required by the Romanian

water management and existing European standards.

This Project is very important for future applications as

well, namely the Cohesion Fund. The “Extension and modernization

of water and wastewater in Dolj County,” is financed by

the Cohesion Fund with a value of 150,281,399 Euro VAT excluded

and its major objectives are:

S water supply to all localities with more than 50

people;

S ensuring proper collection and treatment of

wastewater according to European standards.

The construction of the wastewater treatment plant is of

major importance for Craiova, especially as the new sewers constructed

with ISPA funds cannot be put into operation without a

functional wastewater treatment plant, built with the latest technology

which offers several advantages over the classical ones.

the Project implemented by the oltenia Water company

has been successfully completed, the launch of the station

was made in record time, as a result, craiova Municipality will

have a modern waste water treatment plant.

Water is a vital natural resource with multiple roles in economical

life, and the wastewater treatment is an essential requirement

for development of human civilization. As a necessity with

social and environmental implications, special regulations and general

insurance of the unit is a priority of the necessary infrastructure.

thus, through the implementation of this Project,

which covers an area of 20 hectares, craiova becomes one

of the european cities with a modern waste water treatment

plant.

44 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


MANAGEMENT

alExaNdrU saBĂU

Director General SC CAA SA

BogdaN gaBrIEl PIcoVIcI

Ofițer conformitate SC CAA SA

ABSTRACT

The Aries Water Company currently manages 50 km of

waste water pipes in reabilitation and it distributes 100 hm

of drinking water. The company’s aim is to join the West

European standards by achieving sustainable development

standards imposed by the EU. Network rehabilitation and

expansion in combination with information systems and

technical equipment for GIS, Modeling, hydraulic and leak

detection for achieving these goals. The Water company

want to improve its image through actions in the media

(television, radio, magazines, information fairs) informing

citizens, and water clients about every step in obtaining a

quality product. “ This is offered to the Turda and Campia-

Turzii area.

The Geographic Information System (GIS) is

configured to enable its use as tool for the operation and

management of preventive maintenance functions, to

facilitate future planning activities, for budget estimations, to

support decision making at senior levels, for evaluation and

for use with cadastral data, information on existing networks

and existing surveying.

The Hydraulic modeling system will be used to

identify anomalies in the distribution network operation

(breakage of pipes or damage to valves), network

optimization, management pressures, further

developments, extensions etc.. The company will perform

hydraulic modelling of water distribution networks. These

models will include a simulation calibrated to allow the

operation of networks for recognition of the problems

encountered in networks. “Calibrated” means a deviation of

+ / - 15% pressure and flow values calculated from those

determined by measurements in the field.

SCADA (System of Control , Automatization

importanţa imaginii în

reconstrucţia unei companii

1. introDuCere

Keywords:

image, rebulding,

SCADA,

GIS,

water loss detection

SC Compania de Apă Arieş SA se află în plin santier şi se

alatură companiilor din ţară în atingerea standardelor dezvoltării

durabile impuse de UE , prin activităţile derulate în Proiectul

european ,,Reabilitare şi Extinderea Reţelelor de apă şi Canalizare

din Turda şi Câmpia Turzii”accesat prin Programul Operational

Sectorial de Mediu 2007-2013, respectiv sistemele şi echipamentele

ce sunt achiziţionate sau se vor achiziţiona: GIS, Modelare

hidraulică, Detectări de pierderi, SCADA s.a.

Fig.1. Sediul Companiei de Apa Aries- inainte de renovare.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

45


MANAGEMENT

importanţa imaginii în reconstrucţia unei companii

and Aquisition Data) is a Permanent Network Control

System, which identfies any change in the state of the

network, in real time, by monitoring the pressure and flow.

DMA surveillance zones are generated to balance the flow

which will allow detection of the onset of activity loss. The

results include flow control and a balanced low level of

incidents that have an effect on the network water losses; a

highly efficient network system; easy management and

real-time system.

The company will acquire state of the art

equipment to detect water loss by procuring equipment to

make raports about the network. A Leak Detection vehicle

with special equipment for the detection of leakage from

water networks will include the following tools:

– Acoustic leak detector - an electronic microphone

designed to amplify the noise created by water

gushing from a buried pressure pipeline, which will

propagate to the end of the pipe.

– Pipe Detector with dual linear frequency to

determine location and depth of cables and pipes with

unknown trails and passive (no transmitter) or active

(transmitter) states.

– Metal Locator for valves and hydrants hidden

under concrete or asphalt. This can locate also for

other ferromagnetic material up to 3 m depth

perception.

– Portable multi-gas detector for monitoring and

displays up to four gases simultaneously.

– Vehicle equipped with CCTV equipped with a

closed circuit video system to inspect of sewage

systems for circular channels (DN 200 mm to 600

mm).Self-supporting electric trolley which is an

accessory necessary to allow the inspection and

viewing of sewer pipe diameters including a sets of

wheels or tires to define more suitable pipe diameters

and different driving conditions.

The ongoing infrastructure works in the CAA

intervention area result in many traffic diversions and poor

air quality and dust, but it is recognized by the population

that the results will be beneficial for all. Those households

in the rural areas which will be reached trhough a network

Compania de Apa îsi construieşte o nouă imagine , o

imagine plină de viaţă si energie. Prin acţiunile întreprinse în

mediile de comunicare ( televiziune, radio, reviste,târguri de

informare) cetăţenii , membrii marii familii CAA, respectiv

,,abonaţii’’ , sunt informati de fiecare pas facut în obţinerea

unui produs de calitate promis la începerea Proiectului de ,,Reabilitare

si Extindere”. Aceasta este o Companie performantă ce

va fi oferită aglomerării urbane Turda-Câmpia Turzii .

Cei care construiesc acest deziderat sunt angajaţii care

beneficiază la rândul lor de un management performant .

Schimbările se simt atât în viaţa de zi cu zi a celor aproximativ

60.000 de abonaţi cât şi în felul de a munci a personalului. Cu

fiecare zi care trece altă ,,fază determinantă “ este depăşită şi alt

kilometru reabilitat este recepţionat de către Companie, înca o

aripă a clădirii unde personalul îşi desfăşoară activitatea este

renovată şi alte echipamente sunt achiziţionate pentru populaţie.

Prin prezentarea acestor eforturi şi informarea despre aceste

realizări , consumatorii se pot bucura de aceste caştiguri prin

conştientizarea lor. Coordonatorii de contracte se împart fie

între staţia de tratare şi extinderea reţelei , fie între staţia de

epurare şi reabilitarea reţelei , trecând de la reabilitarea surselor

la proiectarea reţelelor sau recepţionarea lor. Cel care indică

ritmul şi direcţia , ridică entuziasmul şi capacitatea de efort rezolvând

dificultăţi întâmpinate în implementare de la nivel de

provincie la nivel de conducere de minister este domnul Director

General.

Vor fi înfinţate noi departamente şi birouri ca şi biroul GIS,

SCADA, iar serviciul de mentenanţă va fi unul performant prin

achiziţionarea echipamentelor de detectări de pierderi.

Fig.2. Sediul Companiei de Apa Aries- dupa renovare.

46 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


MANAGEMENT

importanţa imaginii în reconstrucţia unei companii

extension will benefit for the first time from continuous

access to drinking water, improving their life quality.

The population accepts external support to provide

them increased access to water required for the cultivation

of land and for use in the household. The provided drinking

water from wells as the traditional way of life in the rural

areas is left behind and it is expected that the modernized

water network and related maintenance infrastructure will

improve the quality of life of many rural households.

Turda area was renowned for its cleaness and well

maintained environment, and now it will once again enjoy a

friendly environment through a waste water treatment plant,

a rehabiliation project of 20 million euro proving clean water

to the population.

This efficient rehabilitation and extension program

needs to be advertised in order to reach the environmental

sustainability indicators required as EU Member State and

established in the National Strategy for Sustainable

Development of Romania, Horizons 2013-2020-2030.

· un transfer în timp real al datelor de la şi către programele

calcul hidraulic;către departamentul financiar şi către departamentul

de relaţii cu publicul ;

· identificarea, înregistrarea, evaluarea şi valorificarea datelor

cadastrale, a informaţiilor referitoare la reţelele existente şi a ridicărilor

topografice existente;

· s-au achiziţionat programul inclusiv licentele necesare,

hardware necesar. Programul achiziţionat este compatibil cu programele

existente la nivel local (primărie, distributie gaze, etc);

· dezvoltarea structurii bazelor de date ale reţelelor de distribuţie

a apei potabile şi canalizare pentru scopul identificării elementelor de

infrastructură, pentru întreţinere şi reparaţii, pentru monitorizarea

parametrilor din punctele cheie stabilite pe reţele;

· cartografiere completă, inclusiv legende dinamice, reprezentarea

corectă a diferitelor sisteme de coordonate, scalare corectă, redarea

corectă a hărţii în concordanţă cu proiecţia selectată;hărţile pot fi

redate la scara reală de la diferite formate până la A0.

Fig.3. Măsuratori Staţie Totală.

2. GeoGrAFiC

inForMAtionAL

systeM

Este achiziţionat sistemul GIS , sistem informatizat

, sistem prin care hărţile învechite sunt

înlocuite de informaţia digitală , prezentându-se

o imagine detaliată a reţelei , existând propunerea

ca la orice excavaţie să se realizeze un plan de

situaţie şi un proces de detecţie preliminar.

Sistemul GIS este astfel configurat încât să

permită:

· utilizarea lui ca şi unealtă Operare şi Management

cu funcţii de Mentenanţă Preventivă; Facilitarea

activităţilor viitoare de proiectare; Estimări bugetare;

Suport în luarea deciziilor la nivelul conducerii;

3. MoDeLAreA

HiDrAuLiCă

Fig.4. Masuratori GPS.

Sistemul de modelare hidraulică care va fi achiziţionat urmând

ca acesta să fie folosit în viitor pentru identificarea anomaliilor

în funcţionarea reţelei de distribuţie (de exemplu spargerea

unor conducte sau defectarea unor vane), optimizarea reţelei,

managementul presiunilor, dezvoltări ulterioare, extinderi etc.

Prestatorul va realiza modele hidraulice al reţelelor de distribuţie

a apei potabile. Aceste modele vor include o simulare calibrată

a functionării reţelelor care să permită o recunoaştere la timp a

problemelor apărute în reţele. „Calibrat” înseamnă o deviere de

+/-15% a valorilor presiunii şi debitelor calculate faţă de cele

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

47


MANAGEMENT

importanţa imaginii în reconstrucţia unei companii

determinate prin măsuratori în teren.

Se vor realiza teste, simulari ale sistemului

pentru a detecta punctele vulnerabile, acest program

va oferi solutii care vor ajuta la ajustarea eventualelor

defecte ale sistemului.

4.

sisteM De ControL,

AutoMAtiZAri şi

ACHiZiŢii DAte

Prin sistemul SCADA - Sistem de Control Permanent

al Reţelei , care este în achizitionare, este

controlată reţeaua la fiecare modificare a stării .

Este supravegheată reţeaua în timp real , prin

supravegherea presiunii şi debitului, prin instalarea

unor puncte de măsurare şi stocarea datelor întro

bază de date. Supravegherea zonelor DMA

pentru echilibrarea fluxului , prin experienţă vor

permite declanşarea de activităţi de detectare de

pierderi. Rezultate:

· Controlul debitelor si un sistem echilibrat;

· Nivel scăzut al incidentelor ce au ca efect

pierderi din retele;

· Un sistem de reţele cu eficienţă ridicată;

· Management facil şi în timp real al sistemului.

5. DeteCtăriLe

De pierDeri

Se vor achiziţiona echipamente de ultimă

generaţie de detectări de pierderi pentru a face

radiografii a reţelei ca şi: radare de sol pentru

detectarea structurilor conductelor, sisteme

generator-receptor ce localizează conductele şi

capacele de canal îngropate (locator conducte

metalice), detector ce permite măsurarea cu

histogramă pentru a identifica grafic pierderile,

debitmetru ultrasonic mobil, data logger mobil -

Instrument pentru măsurarea, indicarea şi

înregistrarea presiunii, vehicul – transporter pentru

echipament şi personal, autocurăţitoare combinate

pentru canalizare, autovehicol cu echipament

pentru detectarea scurgerilor în reţelele de apă,

autovehicol cu echipament pentru sistem CCTV

pentru vizualizare a reţelei de canalizare, autospecializată

pentru transport namol.

Reducerea acestor pierderi reale sau detectarea consumatorilor

neautorizaţi vor reduce costurile de producţie reflectate în produsul

final.

A. Autoutilitară cu echipament pentru Detectarea scurgerilor

în reţelele de apă, destinat pentru transportul personalului

şi echipamentelor specifice detectării scurgerilor din reţelele de

apă.

B. Dotări, echipamente speciale:

S set – detector de scurgeri (Acustic) - constând în:

- Detector de scurgeri cu prelucrare a semnalului digital şi

indicarea rezultatul testului pe un ecran LCD cu fundal

iluminat.Amplificare separată a valoarii măsurate şi transmiterea

în căşti. Bara de afişare grafică a valoarii instantanee şi indicarea

digitala a valoarii minime. Identificarea cu uşurinţă a zgomotului

scurgerii printr-o analiză de frecvenţă.

- Microfon de teren– microfon electronic proiectat pentru a

amplifica zgomotul creat de apa care ţâşneste dintr-o conductă

îngropată sub presiune, care se va propaga spre capetele

conductei. In consecinţă, prin identificarea punctului în care

zgomotul produs de ieşirea apei prin spartura se manifestă cel

mai puternic va indica, de fapt, şi localizarea exactă în pământ

a punctului din care se produce pierderea efectiva de apa.

Sistemul trebuie sa includă un modul de amplificare portabil,

de greutate redusă, complet echipat cu încarcator pentru baterie,

un set de căşti de calitate şi cu un microfon de teren cu adaptor,

protejat acustic. Pentru ascultarea zgomotelor propagate în

soluri moi, se va asigura un sistem de ascultare complet echipat

cu un trepied şi cu doi ţărusi de contact.

S Detector de conducte

Detector cu frecvenţă liniară duală, pentru localizare şi determinare

adâncime a cablurilor şi conductelor cu trasee necunoscute

şi cu stare pasivă (fără transmiţător) sau cu stare

activă (cu transmiţător).

S Localizator de metal pentru vane şi hidranţi pierduti

sub betoane sau asfalt

Localizator feromagnetic pentru capace îngropate, cu sensibilitate

de percepere până la 3 m adâncime. Indicaţii ale

intensităţii semnalului pe teren prin tonuri audio, cu creşterea

şi reducerea frecvenţei, urmate de afişarea măsuratorilor pe un

ecran.

S Debitmetru ultrasonic

Debitmetru ultrasonic, portabil, pentru determinarea direcţiei

de curgere şi măsurarea debitului în reţele. Debitmetru ultrasonic

cu backlit LCD cu precizie Matrix pentru diametre de la DN 25

pana la DN 1500 şi viteză de scurgere de la 0.1 pana la 20 m/s.

48 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


MANAGEMENT

importanţa imaginii în reconstrucţia unei companii

S Detector de gaz:

Fig.5. Detector Multi-Gaz .

Multi-detector de gaz portabil pentru monitorizare

şi afişează până până la patru gaze

simultan. Caracteristici de fabricare -sa determine

prezenta elementelor: Oxigen, Monoxid de Carbon,

Hidrogen Sulfurat, Dioxid de Sulf, Clori, Dioxid

de Azot, Amoniac, Dioxid de Carbon inflamabile.

S Ventilator portabil si tub flexibil

Fig.6. Ventilator

portabil si tub flexibil.

Model tip.

S Autoutilitara echipata

cu sistem CCtV pentru

vizualizare a retelei

de canalizare

Vehicul utilitar

amenajat şi

echipat cu echipament de inspecţie video în circuit

închis dotat cu un sistem de inspecţie video a reţelelor

de canalizare pentru canale circulare (DN

200 mm la 600 mm), canale ovoide (900/1100 mm

la 2400/1520 mm) şi canale tip clopot (2200/1390

mm).

Fig.7. Sistem modular cu cameră pentru operare în

conducte.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

Fig .8. Vizualizarea pe display a retelei

de canalizare folosind echipamentele video.

S Carucior autoportant electric

Dotări carucior:

▪ accesorii necesare pentru a permite deplasarea, inspecţia şi vizualizarea

prin reţelele de canalizare cu diametrele sus mentionate

plus seturi de roţi/cauciucuri suplimentare, corespunzătoare diametrelor

de conducte menţionate şi diferitelor condiţii de deplasare

▪ pantograf cu acţionare electrică pentru reglarea înălţimii camerei

▪ senzor de umiditate şi presiune sau carucior presurizat cu gaz

inert şi dotat cu senzor

de presiune care semnalizează un nivel critic, optic şi acustic

▪ sisteme de directionare a cablului în căminul de vizitare prin

dispozitiv cu role pentru evitarea frecării cablului de muchiile

canalizării şi scripeţi cu role de deviere şi protecţia cablului pentru

partea inferioară şi superioară a caminului pentru o distanţă de

min.10 m de la maşină la camin.

S Autocuraţitoare combinata pentru canalizare cu sistem

de recirculare

Ansamblu conceput pentru curăţarea canalizării, combinat

cu aspiraţie şi spălare / spălare cu jet a colectorelor de canalizare

transportul produselor ne-periculoase.

49


MANAGEMENT

importanţa imaginii în reconstrucţia unei companii

6. ConCLuZii

Cei care se bucură de aceste câştiguri depun la

rândul lor sacrificii , făcând faţă şantierului întins

pe aproximativ 50 de km de reţea. Aceştia sunt

cetăţenii acestei zone care înţeleg devierile de

trafic sau aerul uneori greu respirabil , participând

astfel la schimbarea feţei acestei zone.

Cei din zonele rurale se alatură reţelei Companiei

prin extinderea reţelei atât de apă potabilă cât şi

de canalizare. Astfel viaţa acestor oameni primeşte

calitate. Fântanile sunt lăsate deoparte pentru a

beneficia de un sistem organizat . Oamenii acceptă

afilierea prin faptul că înteleg că în urma cultivării

pământului , apa din sursele aflate la discreţia lor

trebuie denitrificată şi clorinată iar gospodariile

au pentru prima dată acces la un standard de

viaţă normal prin racordarea la

canalizare.Renunţându-se astfel la stilul idilic şi

totuşi tradiţionalist care încă se mai practică în

zonele rurale a apei potabile extrase de ,,cumpăna”

din fântană . Un produs ecologic cautat de occidentali

este înţeles şi de cultivatori.

Cum zona ,,Turzii” a fost renumită ca fiind o

zona dintre cele mai curate şi mai întreţinute la fel

şi de acum, mediul înconjurator beneficiază de un

tratament mult mai prietenos prin reabilitarea

staţiei de epurare, proiect de 20 milioane de euro ,

lucrare de mari proporţii aflată în plină desfăşurare.

La fel mediul se apropie de om prin esenţa lui

pură şi anume apa. Produsul mediatizat este unul

ecologic iar procesul tehnologic este unul performant

şi ecologizat, în cadrul staţiei de tratare.

Prin aceste realizări locale se ating indicatorii

dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi

politicilor publice ale Romaniei ca stat membru al

UE , stabilite în strategia naţională pentru Dezvoltare

Durabilă a romaniei, orizonturi 2013-

2020-2030:

Orizont 2013.Obiectiv Naţional: Reducerea decalajului

existent faţă de alte state membre ale

UE cu privire la infrastructura de mediu , atât din

punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, prin

dezvoltarea unor servicii publice eficiente în domeniu,conforme

conceptului de dezvoltare durabilă şi cu respectarea principiului

.

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu

actual al ţărilor UE la parametrii principali privind gestionarea

responsabilă a resurselor naturale.

Conform obicetivelor asumate prin Tratatul de Aderare la UE

cu privire la domeniul gospodăririi apelor şi apelor uzate,localităţile

cu peste 2000 de locuitori vor avea asigurată aprovizionarea cu apă

potabilă şi acces la canalizare precum şi dotarea cu staţii de epurare a

apelor uzate în proporţie de 100% încă din anul 2018.Se va continua

procesul de îmbunătăţire a serviciilor de apă , canalizare şi tratarea

apelor uzate în localităţile rurale mai mici.

BiBLioGrAFie

1.Documentaţia de Atribuire pentru contractul ,,Asistenţă tehnică

pentru managementul proiectului >’’,

secţiunea 2 -GIS

2.Caiet de sarcini ,,Achiziţionarea sistem SCADA’’publicat în

SEAP 13.07.2011

3.Caiet de sarcini ,,Vehicole Operationale’’publicat în SEAP

13.07.2011

4.Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilăhttp://strategia.ncsd.ro/

Vrei să îţi

promovezi activitateaprin

intermediul

Revistei ROMAQUA?

Noi îţi oferim o gamă largă de

instrumente şi metode prin care

poţi să îţi faci cunoscută afacerea.

Acum poţi alege între publicarea

de pagini de reclamă, index de

firme, articole de promovare, organizare

de evenimente.

Alegând să

apari în

paginile

revistei, vei fi

promovat şi în mediul

online, atât prin intermediul

revistei ce se

distribuie în format electro -

nic, cât şi prin site-urile pe

care ARA le deţine în portofoliu.

Pentru detalii nu ezitaţi să ne

contactaţi!

Tel.: 004 021 316 27 87;

004 0747 029 988

FAX: 004 021 316 27 88

E-mail:romaqua@ara.ro

50 www.romaqua.ro nr.5 / 2011


EVENIMENTE CARE AU FOST

cooperare

româniA - rEPUblicA moldoVA

În perioada

30 august -1 septembrie

2011 o delegaţie din

Republica Moldova,

formată din reprezentanţi

ai Ministerului Mediului,

Ministerului Dezvoltării

Regionale, Vicepreşedinţii

raionelor Cahul şi Râşcani,

alături de specialişti din

cadrul autorităţilor locale

şi ai operatorilor de

servicii de alimentare cu

apă, au efectuat o vizită

de documentare în

România referitoare la

aspectele regionalizării

serviciilor de alimentare cu

apa si canalizare.

Asociaţia Română a Apei

(A.R.A.) prin Centrul de

Formare si Perfectionare

in Domeniul Apei

(C.F.P.P.D.A.), a asigurat

suportul logistic necesar

pregătirii în bune condiţii a

acestei vizite.

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

INg. sIlVIU lĂcĂTUŞU

dIrEcTor ExEcUTIV cfPPda

În data de 30 august, schimbul

de experienţă a fost făcut în zona Văii

Arieşului, unde delegaţia a beneficiat de

experienta Companiei de Apă Arieş, reprezentată

prin dl.

Director General

Alexandru SA-

BAU, care, alături

de echipa manageriala

au furnizat

informaţii legate de

modul de dezvoltare,

bune practici

şi lecţiile învăţate

în cadrul implementării

proiectelor de

invesţii. Deasemenea,

discuţii şi experienţe

valoroase

legate de relaţiile instituţionale dintre autorităţile

centrale şi locale şi responsabilităţile

autorităţilor locale în cadrul serviciilor

de alimentare cu apă şi canalizare au

fost realizate cu reprezentanţii autorităţilor

locale, atât prin dl. Primar al municipiului

Turda – dl. Tudor STEFĂNIE, cât şi prin

Director Executiv al Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară ’’Apa Vaii Ariesului’’(A.D.I.),

dl. Ludovic MOLDVOY.

În 31 august, delegaţia din Republica

Moldova şi-a continuat vizita de

documentare la Zalău, unde au fost programate

întâlniri cu autorităţile locale:

Preşedintele CJ Sălaj – dl. Tiberiu MARC

şi Directorul Executiv al Asociaţiei de

Dezvoltare a Infrastructurii din Bazinul

Hidrografic Someş - Tisa–

dl. Vasile DĂRĂBAN. Discuţiile

au continuat la Sucursala

Companiei de Apă Someş

SA Cluj - Director dl.Marcel ZAHARIA

şi au privit teme legate de procesul de

regionalizare internă şi creşterea eficienţei

performanţelor operaţionale.

În 1 septembrie 2011, delegaţia

s-a intâlnit la Satu Mare, atât cu reprezentaţii

Companiei APASERV SA, Satu

Mare în frunte cu Directorul Generaldl.Ioan

LEITNER, cât şi ai Asociatiei de

Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii

de Apă și Apă Uzată - Director Executiv

dl.Octavian LAZIN. Temele abordate

s-au axat şi aici pe experienţa dobândită

în crearea Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara

cât şi experinţa de operare

şi implementare a proiectelor de investiţii.

Pe tot parcursul acestei perioade au fost

vizitate obiective importante, realizate din

fonduri europene.

51


EVENIMENTE CARE AU FOST

seminar

„implementarea Directivelor europene

privind apa potabilă şi apa uzată în românia“

Ministerul Mediului și Pădurilor, cu sprijinul Comisiei Europene, a inițiat organizarea unui Seminar cu tema

“Implementarea Directivelor Europene privind apa potabilă și apa uzată în România” la care să participe

reprezentanți din cadrul celor trei zone responsabile: Direcțiile de Sănătate Publică, Apele Române și nu în

ultimul rând Operatorii serviciilor de apă și canalizare.

coNsTaNTIN PrEdoI

dIrEcTor ExEcUTIV PaTroNaTUl aPEI-ara

Evenimentul a avut loc, cum nu se poate mai

nimerit, în primitoarele săli oferite cu generozitate

de către Universitatea Ecologică Bucureşti, în data

de 12 septembrie 2011.

Seminarul a fost structurat pe două secţiuni –

“Apa potabilă” şi “Apa uzată” ce s-au desfăşurat

în paralel fiind prezentate şi supuse discuţiilor 17

lucrări din care 8 cu autori străini.

Pentru organizarea acestui eveniment, Asociaţia

Româna a Apei a fost alături de organizatori prin

participarea a cca. 25 operatori din toată ţara şi

prezentarea a 4 comunicări de înaltă ţinută

profesională:

S concerning the monitoring and compliance

ca pacity of small public drinking water

systems, in order to achieve the aim of

DWD

Mihaela Vasilescu - Universitatea Ecologică

Bucureşti; CTS - Asociaţia Română a Apei

S examples of measures taken by the water

operators in cases of noncompliance

with the DWD parametric values

Daniela Moldovan - SC Compania Apă SA

Braşov; Preşedinte Comisia Calitate - Mediu

din cadrul Asociaţiei Române a Apei

S Considerations regarding treatment of

domestic wastewater in romania – state of

art, necessary evolution

Margareta Nicolau (Vicepreşedinte CTS –

Asociaţia Română a Apei), Costel Bumbac,

Lucian Constantin - Institutul ECOIND

S implementarea Directivelor privind apa

potabilă şi epurarea apelor uzate în românia

Lidia Finaru - SC RAJA SA Constanţa;

membră a Asociaţiei Române a Apei

nr.5 / 2011 www.romaqua.ro

Prezentările de mai sus pot fi vizualizate pe site-ul

ARA: www.ara.ro

Manifestarea, în întregul ei, s-a bucurat de o deo -

sebită apreciere din partea tuturor participanţilor.

52

More magazines by this user
Similar magazines