Policy (A5-folder som pdf-dokument 1 MB) - Simrishamn Kommun

simrishamn.se

Policy (A5-folder som pdf-dokument 1 MB) - Simrishamn Kommun

Personalpolicy

Styrdokument för Simrishamns

kommuns samtliga arbetsplatser

Styrdokument för Simrishamns

kommuns samtliga arbetsplatser

Kommunledningskontoret informerar


Innehållsförteckning

Sida

3 Vision 2010 – 2015

Personalpolitik för goda arbetsplatser och gott medarbetarskap

4 Värdegrund

Att arbeta en i politiskt styrd organisation

Offentlighet och demokrati

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

5 Våra medarbetare…

Det kommunala uppdraget.

Verksamheten

6 Medarbetarskap, Individ

Chef, Ledarskap

8 Arbetslag & Grupp

Organisation

9 Arbetsmiljö

Företagshälsovård

Hälsoförebyggande arbete

10 Samverkan

Lönepolitiska riktlinjer


Som arbetsgivare ser Simrishamns kommun som

en viktig uppgift att stödja sina medarbetare så

att medborgarna får en bra service som präglas av

kvalitet, kompetens och kostnadsmedvetande. Genom

klart formulerade mål för individens arbete,

tillfälle till individuell utveckling, en god arbetsmiljö,

ledare som arbetar genom sina medarbetare

och ett långt gående arbetsgivaransvar när problem

uppstår, får personalen detta stöd.

Att vi som arbetar i Simrishamns kommun kan

gå till arbetet och känna trivsel och tillfredställelse

med det vi uträttar är något som jag tror vi

alla gärna vill. Om vi ska lyckas med detta beror

på oss själva. Vi har alla ett ansvar för vår arbetsmiljö

och hur vi lyckas med vårt arbete för Simrishamns bästa. Jag skulle vilja säga

att vi är en betydande del av varandras arbetsmiljö.

För att underlätta arbetet med att skapa bra förutsättningar för det goda arbetet i

kommunen, både för oss som nu arbetar här och för dem som vi vill ska arbeta i

kommunen framöver, har en personalpolicy tagits fram. I den finns beskrivet hur vi

förväntas förhålla oss när det gäller olika personalfrågor.

Min förhoppning är att personalpolicyn ska vara levande och användas som vägvisare

för chefer, arbetsledare och medarbetare så att vi tillsammans upprätthåller

Simrishamns kommun som en effektiv, serviceorienterad organisation och en

arbetsplats där de verksamma trivs och utvecklas. Min förhoppning är att personalpolicyn

ska komma till användning och att den på sikt blir en integrerad del av vårt

sätt att agera när det gäller personalfrågor.

En personalpolicy är ett levande dokument och ingen hyllvärmare. Om det är något

du undrar över, eller som du vill utveckla ytterligare, prata med din chef eller kontakta

oss på personalenheten på kommunledningskontoret (personal@simrishamn.

se)

Charlotte Svensson

Personalchef

3


Vision 2010 - 2015

Personalpolitik för goda arbetsplatser och gott medarbetarskap

Simrishamns kommun har som främsta uppdrag att ge god service till medborgarna,

och förvalta och utveckla kulturen och miljön vi lever och verkar i. Simrishamns

kommun som styrs av förtroendevalda politiker som företräder kommunmedborgare,

är också arbetsgivare och ansvarar för medarbetares anställnings

och arbetsvillkor. Dessa två huvuduppdrag är en spännande utmaning som kräver

medarbetare med rätt kompetens på rätt plats. Det förutsätter också en personalpolitik

med en tydlig vision och vilja, samt en kommungemensam bild av hur det

ska gå till.

Avsikten med detta kommungemensamma styr och policydokument är att ge

samtliga politiska beslutsfattare, chefer, och medarbetare stöd och vägledning för

att forma bra och attraktiva arbetsplatser, med god medborgarservice.

Samarbetet och förtroendet mellan politiska beslutfattare, chefer och medarbetare,

är gott, och bygger på öppenhet och dialog. Simrishamns kommun ska vara en

attraktiv arbetsgivare som med en aktiv och framsynt personalpolitik verkar för

kvalitetsförbättringar för både verksamhet och medarbetare.

En snabbt föränderlig omvärld ställer stora krav på Simrishamns kommun och

dess personal. Med tilldelade resurser ska kommunen klara av sina samhällsuppgifter

och de krav som kommuninvånarna ställer på utbud, kvalitet och service.

Detta förutsätter en klar verksamhetsinriktning, en flexibel och lärande organisation,

hög effektivitet, produktivitet och kvalitet.

Att arbeta för Simrishamns Kommun ska var inspirerande och utvecklande. Vi

erbjuder vår personal ett stimulerande och meningsfullt arbete. Våra chefer och

politiker har här en central funktion och de utgör föredöme, för trivsel, arbetsglädje

och framtidshopp i arbetslivet. Det är förmågan i mötet och nyfikenheten

på människan, vår medarbetare, som utgör det viktigaste i att leda människor.

Även i framtiden vill vi vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder goda arbetsförhållanden

och ett gott bemötande och introduktion för nya medarbetare. Varumärket

Simrishamn – Österlen ska förutom att vara en plats att leva på, eller besöka,


också förknippas med en god och attraktiv arbetsgivare.

5


Värdegrund

Att arbeta i en politiskt styrd organisation

Offentlighet och demokrati

Att ha Simrishamns kommun som arbetsgivare, innebär att man valt att arbeta i

en offentlig och demokratisk organisation. Det ställer stora krav på alla medarbetares

kunskap och insikt om offentlig förvaltning och de regelverk som gäller. Vi

har en grundlagsskyddad rätt att uttrycka oss fritt. Detta gäller också på arbetet.

Vi värnar om allas rätt att yttra sig och bidra till en konstruktiv, öppen dialog för

verksamheternas bästa. Vi har ett förhållningssätt där våra medborgare såväl som

våra medarbetare möts med tolerans, ärlighet och ansvarskänsla. Yttrandefrihet

och dialog är grunden för demokratin och självklar i all kommunal verksamhet.

Dialogen med medborgarna ska vara modern och professionell både i bemötande

och teknik. Detsamma gäller förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare

såväl som medarbetare emellan.

Förtroendevalda politiker fattar beslut och bestämmer inriktningen på verksamheterna.

Dessa beslut har chefer och medarbetare att följa. Att ta fram underlagen

till politikers beslut är däremot medarbetares och chefers angelägenhet. För detta

finns ett regelverk och en arbetsordning att följa.

Våra politiker är också arbetsgivare och har det yttersta ansvaret för medarbetares

arbetsmiljö och anställningsförhållanden.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Vi är en arbetsgivare som har en stark tilltro till alla medarbetares vilja att på

bästa sätt och i samverkan, utföra sitt arbete för medborgarna. I en frisk och dynamisk

organisation är olika åsikter en tillgång. Medarbetarna ska genom cheferna

ha tillgång till allsidig information och kunskap för att kunna vara delaktiga och

för att kunna ta ansvar för helheten.

Olika former av trosuppfattning, ålder, kön, kompetens och etnisk bakgrund ska

tas tillvara, och ses som en resurs. Genom nyfikenhet och samspel människor


emellan ska kompetenser och kunnande utvecklas för att tillgodose medborgarnas

behov av god service.

Simrishamn kommun välkomnar den mångfald som finns i samhället och vår målsättning

är att våra anställda ska spegla densamma.

7


Våra medarbetare

Våra medarbetare, förväntas förutom att dela värdegrunden också ha förmågan

att…

Målmedvetenhet

o – arbeta målmedvetet för att bidrar till att hålla den kvalitetsnivå på verksamheten

som politikerna har angett utifrån uppsatta mål och riktlinjer.

Samarbete

o – samarbeta på alla nivåer, och bidrar till att öka kvalité, glädje och trivsel inom

hela arbetsområdet.

Delaktighet

o – dela den helhetssyn, om offentlighet och demokrati som återges i detta dokument.

Ambition

o – vara positiva, nyfikna och lösningsinriktade i sitt förhållningssätt till uppdrag,

medborgare, kolleger och uppdragsgivare.

Ansvar

o – informera sig om och följer gällande lagar, avtal, regler och riktlinjer.

Det kommunala uppdraget – verksamheten

Våra verksamheter har uppdrag som alltid är kopplade till politiska beslut. Alla

verksamheter lyder under en politisk nämnd, som har till uppgift att verka för

medborgarnas bästa. Nämnden fastställer ambition och verksamhetsmål.

Att arbeta i kommunal förvaltning innebär ett uppdrag där vi arbetar med service

och förvaltning för kommunmedborgarna såväl som förvaltning och administration,

med lagstiftning, regler och föreskrifter. I båda fallen arbetar vi med en

mängd sociala kontakter, där förmågan till lyhördhet, nyfikenhet, noggranhet och

samarbete också är nödvändigt.


Medarbetarskap – individ

Kort beskrivit, har vi ett verksamhetsansvar och ett medarbetaransvar, vilket bl.a.

innebär ansvarstagande, lojalitet och delaktighet.

Vi erbjuder dig som medarbetare…..

· Möjlighet att arbeta och utvecklas i en politiskt styrd organisation med fokus på

att ge en god service till våra medborgare.

· En god introduktion och planering, för din första tid som medarbetare.

· Egen kompetens- och utvecklingsplan. Genom årliga medarbetarsamtal, tillsammans

med chefen upprättas utvecklingsplanen och följer sedan medarbetaren under

sin anställning.

· Uppmuntran till delaktighet och ansvarstagande.

· Tydlighet avseende uppdrag, befogenheter och förväntningar.

· Ett framåtsträvande och öppet klimat där kreativitet och nya idéer uppmuntras.

· Samarbete och utbyte av erfarenheter mellan enheter och över förvaltningsgränser.

· En organisation där mångfald uppmuntras och människor möts och samverkar

utifrån respekt och omtanke.

Vi förväntar oss av dig som medarbetare, att du…..

· Är en god ambassadör för Simrishamns kommun.

· Är professionell och delaktig.

· Utvecklas och bidrar med att lyfta fram förbättringar och hitta lösningar på problem.

· Respekterar fattade beslut och håller dig informerad om det som rör din verksamhet

och arbetsplats.

· Bidrar till att gemensamma mål och värderingar uppnås/upprätthålls.

· På ett skickligt, effektivt och trevligt sätt tar ansvar för och genomföra dina åtaganden.

· Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor med respekt.

· Följer regelverk och föreskrifter som rör verksamhet och medarbetarskap.

9


Chef och ledarskap

Som chef och ledare har man ansvar både för en verksamhet och för en god personalpolitik.

Verksamhetsutveckling och ledarskapsutveckling är två fundament som

båda är lika viktiga och ställer stora krav på våra chefer – ledare.

Verksamhetsansvaret innebär att ständigt bevaka och utveckla verksamheten i

enlighet med modern forskning och teknik. Det innebär också en omvärldsbevakning

och ständig dialog med förvaltning och nämnd, för att förankra och utveckla

egna former för framåtskridande och utveckling.

Medarbetaren är den viktigaste faktorn för utförandet av kommunal verksamhet.

Därför ställs stora krav på ledarskapet, att kunna individualisera och leda medarbetarna

professionellt, med ödmjukhet och respekt.

En chefs möjlighet att utöva ett gott chefs- och ledarskap är i viss mån avhängigt

en verksamhets struktur och storlek. Stödfunktioner, modern forskning och kunskap

samt verksamhetens struktur gör att enheternas storlek varierar.

Genom att ha en gemensam syn på ledarskapet och utvecklingsarbetet kan vi

underlätta i kommunikation och strävanden för en förbättrad verksamhet och goda

trivsamma arbetsplatser. Rekrytering av och stöd till chefer är mycket betydelsefullt.

Kompetens och utvecklingsplanering för chefer sker dels genom förvaltningarna,

men också genom centrala insatser från personalavdelningen.

Ledarskap och utvecklingsarbetet för Simrishamn kommun som arbetsgivare,

bygger på principerna om att –

· Tydliggöra mål - för verksamheter såväl som för personalpolitik och medarbetarskap

· Planera och organisera - för verksamheten, och för medarbetare och förvaltning.

· Kommunicera - samarbete, delaktighet och effektivitet förutsätter god dialog

och medverkan från alla berörda.


· Motivera - förtroende och samarbete förutsätter förståelse och samsyn i utvecklings-

och förändringsprocesser.

· Förankra - helhetssyn ökar förutsättningarna till framgångsrikt ledarskap och

medarbetarskap, såväl som för framgångsrika utvecklings- och förändringsprocesser

· Utvärdera mäta resultat - uppföljning av verksamheter och resultat är en nödvändighet

för att förstå och leda verksamheter i ständig förändring

Vi vill erbjuda dig som chef….

· Tydlighet i uppdraget, vilket ger dig utrymme att agera självständigt och kunna

fatta beslut.

· Uppbackning såväl från din närmaste chef som från olika stödfunktioner.

· Ett utbyte och lärande av andra chefer över förvaltningsgränserna genom att ha

en kommunövergripande gemensam syn på ledarskapet och utvecklingsarbetet

samt gemensamma utbildningsinsatser.

· Kompetens- och karriärplanering som sker dels genom förvaltningarna men

också genom centrala insatser från personalavdelningen.

· Förutsättningar och resurser för att vara chef och utveckla ditt ledarskap

Som chef skall du……

· Följer med kunskapsutvecklingen och ansvarar för att du som chef innehar den

kompetens som behövs för att klara uppdraget.

· Tydliggör och följer den antagna värdegrund som verksamheten vilar på samt

skapar förståelse och acceptans hos medarbetarna för fattade beslut.

· Ser dina medarbetares potential och skapar förutsättningar för dina medarbetare

att utföra ett effektivt arbete

· Samverkar med de fackliga organisationerna

· Förstår uppdraget och kan, även när det är svårt, fatta beslut.

11


Arbetslag & grupp

Allt kommunalt arbete sker i samarbete och dialog med andra. Det krävs lyhördhet,

nyfikenhet och samarbetsvilja i alla verksamheter. Detta ställer stora krav på

förståelse, förmåga och ansvarstagande i samvaron och kommunikation med andra.

Samarbetet med arbetslag och kolleger är avgörande för ett gott utfört arbete,

trivsel och arbetsglädje.

Organisation

Den politiska styrningen av verksamheterna sker genom varje förvaltnings nämnd

eller styrelse.

Den kommunala verksamheten är organiserad i ändamålsenliga och funktionella

förvaltningar. Inom förvaltningarna råder en stor flexibilitet att organisera

sig utifrån verksamheternas behov och utvecklingsambitioner.

Kommunledningskontoret med sina kommungemensamma funktioner, leder

och utvecklar det strategiska arbetet för kommunens förvaltningar och enheter.

Kontoret fungerar koncernövergripande och ger också service och ett administrativt

stöd åt verksamheterna.


Arbetsmiljö

Alla anställda ska erbjudas en arbetsmiljö som

· är trivsam, säker och stimulerande

· präglas av tillit och respekt för individen

· bygger på en ömsesidig respekt och samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare

SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete, utgår från att medarbetare tar ansvar och

engagerar sig i arbetsmiljöfrågor och trivsel. Arbetsgivaren har utöver ett formellt

arbetsmiljöansvar, ansvar att informera, utbilda, skapa rutiner och ställa tid och

resurser till förfogande för att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Regelbundet görs medarbetarundersökningar som hjälper arbetsgivare och chefer,

att hålla hög kvalité i arbetet och att vara en god och framsynt arbetsgivare.

Företagshälsovård

Företagshälsovården är en extern partner som bidrar med kunskaper både strukturellt,

organisatoriskt och individuellt i arbetsmiljöarbetet såväl som direkt vid

rehabilitering.

Hälsoförebyggande arbete

I första hand åvilar det den en enskilde medarbetaren att ta hand om sin hälsa och

sitt mående.

Chefer och arbetsledare har därutöver ett uppdrag att främja hälsa och en sund

livsstil samt förebygga ohälsa och sjukdom som kan anses vara arbetsrelaterad. Det

förutsätter ett proaktivt hälsoarbete där individuella lösningar kan och bör förekomma.

Vi arbetar för att främja en god arbetsmiljö genom följande.

· Utveckla ett arbetsklimat med trivsel och arbetsglädje.

· Din kompetens och utvecklingsplan handlar också om din hälsa.

· Tidigt involvera dig i förändringsprocesser.

· Erbjuda dig internt och externt stöd

· Vi arbetar aktivt för att förebygga arbetsskador, utanförskap och arbetsrelaterade

sjukdomar

13


Samverkan

Samverkansavtalet är ett avtal mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivaren

Simrishamns kommun. Parterna som tecknar avtalet för Simrishamns

Kommun är överens att gemensamt sträva efter att främja den fortlöpande

utvecklingen av verksamheten så att den uppfyller medborgarnas krav på effektivitet,

service och kvalitet samt integrerar hälso-, arbetsmiljö-, medbestämmande-

och verksamhetsfrågor.

Medbestämmandelagen (MBL), Lagen om facklig förtroendemans ställning på

arbetsplatsen (FML), och Arbetsmiljölagen (AML) utgör den rättsliga grunden

för samverkan.

Ett väl fungerande samverkansavtal beskriver hur formerna för samverkan

ska fungera och därigenom skapar en meningsfull arbetssituation och en god

arbetsmiljö. Arbetstagarna har skyldighet och rättighet att medverka i förändringsarbete

och skyldighet att tillsammans med arbetsgivaren/chefen verka för

en god arbetsmiljö. Samverkanssystemet ska tillvarata arbetstagarnas kunskaper,

erfarenheter och engagemang för att uppnå ett gott resultat vad gäller

kvalitet, effektivitet, arbetsglädje och god hälsa.

Lönepolitiska riktlinjer för Simrishamns kommun

Lönepolitiken är ett viktigt instrument i arbetet med att uppnå de verksamhetsmål

den politiska ledningen fastställt och för att trygga kommunens tillgång på

kompetent personal på kort och lång sikt.

Vi strävar efter att:

· Tillämpa individuell lönesättning då lönen ska spegla ansvar och resultat.

· Medarbetare ska veta hur man kan påverka sin lön och utifrån vilka lönekriterier

arbetsresultatet bedömts.

· Lönepolitiken ska vara tydlig och förstås av de anställda samt medverka till

att ingen lönediskriminering uppstår genom att samma principer för lönesättning

ska gälla för samtliga anställda.


Vi tänker på att…

· - ”Vi är varandras arbetsmiljö”

· - Vi bemöter andra som vi själv vill bli bemötta.

15


SIMRISHAMNS KOMMUN på Österlen är en del av Öresundsregionen. Kommunen är stor med

skånska mått mätt; som mest 45 km från norr till söder och 15 km från öster till väster. Ungefär

hälften av ytan är odlad åkermark och resten skogs- och ängsmarker. Den 60 km långa kustremsan

består omväxlande av milslånga sandstränder och klippig kust. I kommunen finns sju

hamnar och flera genuina fiskelägen. Av 19 500 invånare bor cirka 6 000 i staden Simris hamn.

Näringslivet utgörs av många småföretagare, framför allt inom jordbruk, fruktodling, fiske och

besöksnäring/turism. Större företag finns inom livsmedel, möbler, plast och trädgård. I kommunen

finns många små och medelstora orter. De attraktiva omgivningarna, det rika kulturlivet

och de många fritidshusen gör att kommunens befolkning ökar väsentligt sommartid. Här finns

plats för fler! Simrishamn – en plats för livet.

Kontaktuppgifter

Reviderad 2011-05-06

Kommunledningskontoret

ADRESS: 272 80 Simrishamn

www.simrishamn.se

More magazines by this user
Similar magazines