årsredovisning 2011 - Virserums Sparbank

virserumssparbank.se

årsredovisning 2011 - Virserums Sparbank

Förvaltningsberättelse

Information om risker

Sparbanken är i sin verksamhet utsatt för flera olika risker som är kopplade till sparbankens

verksamhetsområde. En närmare beskrivning av dessa risker framgår av not.

Resultat

Rörelseresultatet minskade med 4 % och uppgick till 14 329 tkr (14 887 tkr). Resultatet har till stor del påverkats

av kreditförluster som under året drabbat banken på 6 391 tkr (643 tkr).

Räntenettot vilket är en stor del av resultatet har under året ökat med 24% och uppgick vid årets slut till

26 261 tkr (21 129 tkr). I räntenettot ingår den ränta banken får på sina likvida medel.

Virserums Sparbank erhåller provision på bl. a förvaltade medel hos fondbolag, på det marknadsvärdet som

den samlade stocken har. Provisioner netto uppgick vid årets slut till 5 276 tkr (5 028 tkr).

Övriga intäkter uppgick till 2 141 tkr (233 tkr).

Rörelsekostnaderna exkl. kreditförluster uppgick till 12 272 tkr (11 526 tkr)

En ökning med 4 % varav personalkostnader 6 611 tkr (6 247 tkr) eller 54 % (54%).

Årets resultat efter skatt och bokslutsdispositioner blir 11 073 tkr (13 106 tkr).

Prognos

Vi ser en ökad konkurrens och en något lägre kreditefterfrågan på marknaden. Kombinerat med nuvarande

konjunkturläge förväntar vi oss att affärsvolymen under 2012 endast ökar marginellt. Sparbankens resultat

före kreditförluster förväntas under 2012 bli i nivå med resultatet 2011, under förutsättning att inga oväntade

händelser inträffar.

Förslag till vinstdisposition

Sparbankens vinst enligt balansräkningen utgör för 2010 kr. 11 073 442,56

Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande:

- Överföring till reservfonden kr. 11 073 442,56

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt

skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och

operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet

med sparbanken interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen

vinstdisposition uppgår till 4,47 ( 4,24). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 157 344 tkr

(147 705 tkr) och slutligt minimikapitalkrav till 35 181 tkr (34 845tkr). Specifikation av posterna framgår av

not om kapitaltäckning.

Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas

fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt.

Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt

stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk.

9

Similar magazines