13.01.2014 Views

Årsredovisning - HSB

Årsredovisning - HSB

Årsredovisning - HSB

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Årsredovisning</strong><br />

Styrelsen för<br />

<strong>HSB</strong> Brf Hästskon i Sollentuna<br />

Org.nr: 769612-7468<br />

får härmed avge årsredovisning för föreningens<br />

verksamhet under räkenskapsåret<br />

2010-01-01 - 2010-12-31


<strong>HSB</strong> Brf Hästskon i Sollentuna<br />

org.nr 769612-7468<br />

Verksamheten<br />

Förvaltningsberättelse<br />

Fastigheter<br />

Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Rörskarven 2 i Sollentuna kommun. Byggnaderna, i<br />

vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1992. Fastigheternas areal uppgår<br />

enligt den ekonomiska planen till 3 648 m 2 . Taxeringsvärdet är 29 856 tkr, varav byggnadsvärdet är<br />

20 856 tkr och markvärdet 9 000 tkr.<br />

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar Stockholm.<br />

Föreningens innehav fördelar sig enligt följande:<br />

Kategori Antal objekt Total yta (m 2 )<br />

Bostäder 32 2 600<br />

Fördelning per<br />

fastighet<br />

- Rörskarven 2 32 2 600<br />

Lokaler (inkl. förråd) 6 12<br />

Carport 32 -<br />

Summa 70 2 612<br />

Föreningen har inga kommersiella lokaler utan endast förråd.<br />

Fastighetsadresser<br />

Celsings väg 1-19<br />

Förvaltning<br />

Under året har föreningen haft avtal med<br />

• <strong>HSB</strong> Norra Stor-Stockholm -teknisk förvaltning och fastighetsskötsel.<br />

Förvaltare har varit Fredrik Nilsson.<br />

• <strong>HSB</strong> Norra Stor-Stockholm -administrativ/ekonomisk förvaltning.<br />

Organisation<br />

Styrelse<br />

Ordinarie styrelseledamöter<br />

Styrelsesuppleanter<br />

Ann-Charlotte Wistedt Ordförande Lene Mansour<br />

Matias Rauma Vice ordförande/sekreterare Ritva Hayes<br />

Louise Öhrling Kassör<br />

Jacob de Leur Informationsansvarig<br />

Webb- och miljöansvarig<br />

Fredrik Nilsson <strong>HSB</strong> representant<br />

Avgående styrelseledamöter<br />

Matias Rauma<br />

Ann-Charlotte Wistedt<br />

Avgående styrelsesuppleanter<br />

Lene Mansour


<strong>HSB</strong> Brf Hästskon i Sollentuna<br />

org.nr 769612-7468<br />

Firmatecknare<br />

Föreningens firma har tecknats av Ann-Charlotte Wistedt, Matias Rauma, Louise Öhrling och<br />

Jacob de Leur, två i förening.<br />

Revisorer<br />

Av föreningsstämman valda revisorer<br />

Revisor<br />

Maria Lahti<br />

Revisorsuppleant<br />

Gunnar Larsson<br />

samt en revisor anställd hos BoRevision AB, utsedd av <strong>HSB</strong> Riksförbund.<br />

Valberedning<br />

Gunnar Larsson<br />

Filip Wistedt<br />

Sammankallande<br />

<strong>HSB</strong> Norra Stor-Stockholms fullmäktige<br />

Bostadsrättsföreningen är medlem i <strong>HSB</strong> Norra Stor-Stockholm och har utsett representanter till<br />

fullmäktige.<br />

Ordinarie<br />

Ann-Charlotte Wistedt<br />

Suppleant<br />

Louise Öhrling<br />

Ekonomi<br />

Ekonomisk flerårsöversikt 2010 2009 2008 2007 2006<br />

Nettoomsättning, tkr 2 044 1 978 1 902 1 754 1 770<br />

Rörelseresultat, tkr 931 469 848 487 536<br />

Årets resultat, tkr 341 -128 181 -80 6<br />

Balansomslutning, tkr 29 811 29 454 29 658 30 043 29 895<br />

Avgifts- & hyresbortfall, % 0,37 0,26 0,04 0,07 0<br />

Fond för yttre underhåll, tkr 770 1 012 878 839 750<br />

Belåning, kr/kvm 6346 6 346 6 346 6 508 6 742<br />

Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm 618 599 571 516 646<br />

Händelser under året<br />

Föreningsstämma<br />

Ordinarie föreningsstämma har hållits 2010-05-10. På stämman deltog 11 st röstberättigade<br />

medlemmar.<br />

Medlemmar<br />

Föreningen hade vid årets slut 40 medlemmar varav <strong>HSB</strong> Norra Stor-Stockholm är en medlem.<br />

Styrelsemöten<br />

Styrelsen har under verksamhetsåret 2010 hållit 13 st protokollförda sammanträden.<br />

Överlåtelser<br />

Av föreningens 32 bostadslägenheter har 2 st överlåtits under året.


<strong>HSB</strong> Brf Hästskon i Sollentuna<br />

org.nr 769612-7468<br />

28 bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt. 0 lägenheter var vid årets slut uthyrda i<br />

andra hand.<br />

Under året har föreningen påbörjar radonmätning av ett antal lägenheter.<br />

BRF Hästskon har haft 2 arbetsdagar under året där man krattat, sopat och snyggat till på gården<br />

och i allmänna utrymmen. Båda tillfällena med stor uppslutning av medlemmar och hyresgäster.<br />

Framtida händelser<br />

Prognos för 2011<br />

Prognosen visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på 155 779 kr. Enligt styrelsebeslut sker<br />

ingen höjning av årsavgifterna för 2011.<br />

Underhåll<br />

• Under året planeras införande av hemsida, uppfräschning av soprum bl.a. genom utökad<br />

sopsortering samt fortlöpande underhåll enligt underhållsplanen<br />

Årets resultat<br />

Förslag till resultatdisposition<br />

Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor:<br />

Tidigare års balanserade resultat -10 514<br />

Årets resultat 340 531<br />

330 018<br />

Styrelsen föreslår följande disposition:<br />

Att disponera 330 018<br />

Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 0<br />

Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan -139 000<br />

Balanserat resultat efter disposition 191 015<br />

Fond för yttre underhåll<br />

Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2010-12-31 770 492<br />

Årets förändring enligt ovanstående disposition 139 000<br />

Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut 2011<br />

909 492<br />

Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och<br />

balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.


<strong>HSB</strong> Brf Hästskon i Sollentuna<br />

Org.nr: 769612-7468<br />

2010-01-01 2009-01-01<br />

Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31<br />

Nettoomsättning Not 1 2 044 394 1 977 809<br />

Fastighetskostnader<br />

Drift Not 2 -967 154 -982 149<br />

Planerat underhåll 0 -380 841<br />

Fastighetsskatt -41 424 -41 384<br />

Avskrivningar Not 3 -104 767 -104 767<br />

Summa fastighetskostnader -1 113 345 -1 509 141<br />

Rörelseresultat 931 049 468 668<br />

Finansiella poster<br />

Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 734 3 780<br />

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5 -591 252 -600 350<br />

Summa finansiella poster -590 518 -596 570<br />

Årets resultat 340 531 -127 902


<strong>HSB</strong> Brf Hästskon i Sollentuna<br />

Org.nr: 769612-7468 10-01-01 09-01-01<br />

2010-01-01 2009-01-01<br />

Balansräkning 2010-12-31 2009-12-31<br />

Tillgångar<br />

Anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Byggnader och ombyggnader Not 6 20 041 022 20 141 022<br />

Mark 8 646 378 8 646 378<br />

Inventarier Not 7 38 135 42 902<br />

Summa anläggningstillgångar 28 725 535 28 830 302<br />

Omsättningstillgångar<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 2 130 3 048<br />

Avräkningskonto <strong>HSB</strong> 857 267 379 647<br />

Övriga fordringar Not 8 419 50 261<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 9 18 943 30 151<br />

878 759 463 107<br />

Kassa och bank Not 10 206 845 160 905<br />

Summa omsättningstillgångar 1 085 604 624 012<br />

Summa tillgångar 29 811 139 29 454 314


<strong>HSB</strong> Brf Hästskon i Sollentuna<br />

Org.nr: 769612-7468 10-01-01 09-01-01<br />

2010-01-01 2009-01-01<br />

Balansräkning 2010-12-31 2009-12-31<br />

Eget kapital och skulder<br />

Eget kapital Not 11<br />

Bundet eget kapital<br />

Insatser 11 652 343 11 652 343<br />

Upplåtelseavgifter 262 500 262 500<br />

Fond för yttre underhåll 770 492 1 012 333<br />

12 685 335 12 927 176<br />

Fritt eget kapital<br />

Balanserat resultat -10 514 -124 453<br />

Årets resultat 340 531 -127 902<br />

330 018 -252 355<br />

Summa eget kapital 13 015 353 12 674 821<br />

Skulder<br />

Långfristiga skulder<br />

Skulder till kreditinstitut Not 12 16 500 000 16 500 000<br />

16 500 000 16 500 000<br />

Kortfristiga skulder<br />

Leverantörsskulder 66 566 74 837<br />

Skatteskulder 3 496 5 912<br />

Övriga kortfristiga skulder Not 13 2 240 2 140<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 14 223 484 196 604<br />

295 786 279 493<br />

Summa skulder 16 795 786 16 779 493<br />

Summa eget kapital och skulder 29 811 139 29 454 314<br />

Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not 15 28 759 000 28 759 000<br />

Ansvarsförbindelser Inga Inga


<strong>HSB</strong> Brf Hästskon i Sollentuna<br />

Org.nr: 769612-7468<br />

Redovisnings- och värderingsprinciper<br />

<strong>Årsredovisning</strong>en är upprättad enligt <strong>Årsredovisning</strong>slagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Om inte annat<br />

framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Alla belopp anges i kronor om inte<br />

annat framgår. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Fordringar<br />

har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.<br />

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar<br />

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och<br />

förväntad nyttjandeperiod.<br />

Anläggningstillgångar Avskr. plan Antal år Slutår<br />

Byggnader Rak 205 2211<br />

Inventarier Rak 10 2018<br />

Pågående ombyggnad<br />

Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts.<br />

Fond för yttre underhåll<br />

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på<br />

föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna.<br />

Skatter och avgifter<br />

En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen<br />

är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra<br />

kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella<br />

underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Därutöver erlägger föreningen kommunal fastighetsavgift<br />

motsvarande 1 277 kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler.<br />

Föreningens ackumulerade underskott uppgick vid räkenskapsårets slut till 14.905 kr.<br />

Övriga bokslutskommentarer<br />

Föreningen har inte haft några anställda under året.<br />

2010-01-01 2009-01-01<br />

2010-12-31 2009-12-31<br />

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader<br />

Styrelsearvode enligt stämmobeslut 29 600 31 900<br />

Arvode föreningsvald revisor 0 3 000<br />

Utbildning 6 250 0<br />

Sociala kostnader 9 111 10 204<br />

Summa 44 961 45 104<br />

Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.


<strong>HSB</strong> Brf Hästskon i Sollentuna<br />

Org.nr: 769612-7468<br />

2010-01-01 2009-01-01<br />

Noter 2010-12-31 2009-12-31<br />

Not 1<br />

Not 2<br />

Not 3<br />

Not 4<br />

Not 5<br />

Nettoomsättning<br />

Årsavgifter bostäder 1 605 624 1 558 660<br />

Hyresintäkter bostäder 334 378 327 300<br />

Hyresintäkter lokaler 8 856 8 560<br />

Hyresintäkter garage och p-platser 96 768 94 065<br />

Övriga intäkter 6 290 -5 592<br />

Brutto 2 051 916 1 982 993<br />

Avgiftsbortfall bostäder -1 978 0<br />

Hyresbortfall lokaler 0 -1 190<br />

Hyresbortfall garage och p-platser -5 544 -3 994<br />

2 044 394 1 977 809<br />

Drift<br />

Fastighetsskötsel 150 888 165 957<br />

Löpande underhåll 87 257 105 721<br />

El 66 272 52 207<br />

Uppvärmning 236 699 219 834<br />

Vatten 68 226 78 088<br />

Sophämtning 58 050 63 777<br />

Fastighetsförsäkring 14 864 15 093<br />

Städning 43 628 38 436<br />

Förvaltningskostnader 103 825 104 927<br />

Extern revision 6 825 6 920<br />

Personalkostnader 44 961 45 104<br />

Övrig drift 85 659 86 085<br />

967 154 982 149<br />

Avskrivningar<br />

Byggnader 100 000 100 000<br />

Maskiner och inventarier 4 767 4 767<br />

104 767 104 767<br />

Ränteintäkter och liknande resultatposter<br />

Ränteintäkter avräkningskonto <strong>HSB</strong> 597 430<br />

Ränteintäkter skattekonto 0 2 046<br />

Övriga ränteintäkter 137 1 304<br />

734 3 780<br />

Räntekostnader och liknande resultatposter<br />

Räntekostnader långfristiga skulder 589 155 598 570<br />

Räntekostnader skattekonto 22 1 140<br />

Övriga räntekostnader 2 075 640<br />

591 252 600 350


<strong>HSB</strong> Brf Hästskon i Sollentuna<br />

Org.nr: 769612-7468 10-01-01 09-01-01<br />

2010-01-01 2009-01-01<br />

Noter 2010-12-31 2009-12-31<br />

Not 6<br />

Byggnader och ombyggnader<br />

Byggnader<br />

Ingående anskaffningsvärde 20 541 022 20 541 022<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 541 022 20 541 022<br />

Ingående ackumulerade avskrivningar -400 000 -300 000<br />

Årets avskrivningar -100 000 -100 000<br />

Utgående avskrivningar -500 000 -400 000<br />

Bokfört värde byggnader 20 041 022 20 141 022<br />

Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader 20 041 022 20 141 022<br />

Taxeringsvärde<br />

Byggnad - bostäder 20 800 000 17 600 000<br />

Byggnad - lokaler 56 000 68 000<br />

20 856 000 17 668 000<br />

Mark - bostäder 9 000 000 5 200 000<br />

Mark - lokaler 0 0<br />

9 000 000 5 200 000<br />

Taxvärde totalt 29 856 000 22 868 000<br />

Not 7<br />

Inventarier<br />

Ingående anskaffningsvärde 47 669 0<br />

Årets investeringar 0 47 669<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 47 669 47 669<br />

Ingående avskrivningar -4 767 0<br />

Årets avskrivningar -4 767 -4 767<br />

Utgående avskrivningar -9 534 -4 767<br />

Bokfört värde 38 135 42 902


<strong>HSB</strong> Brf Hästskon i Sollentuna<br />

Org.nr: 769612-7468 10-01-01 09-01-01<br />

2010-01-01 2009-01-01<br />

Noter 2010-12-31 2009-12-31<br />

Not 8<br />

Not 9<br />

Not 10<br />

Not 11<br />

Not 12<br />

Övriga kortfristiga fordringar<br />

Skattekonto 0 50 261<br />

Övriga fordringar 419 0<br />

419 50 261<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter<br />

Försäkring 13 758 13 613<br />

Kabel-Tv 5 185 0<br />

Övrigt 0 16 538<br />

18 943 30 151<br />

Kassa och bank<br />

Bankkonto 206 845 160 905<br />

206 845 160 905<br />

Förändring av eget kapital<br />

Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat<br />

Belopp vid årets ingång 11 652 343 262 500 1 012 333 -124 453 -127 902<br />

Vinstdisp enl. stämmobeslut -241 841 113 939 127 902<br />

Årets resultat 340 531<br />

Belopp vid årets slut 11 652 343 262 500 770 492 -10 514 340 531<br />

Långfristiga skulder till kreditinstitut<br />

Nästa års<br />

Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering<br />

Nordea 3978 84 28746<br />

4,77% 2012-06-20 5 400 000 0<br />

Nordea 3978 84 28770<br />

2,73% 3 mån rörlig 800 000 0<br />

Nordea 39788539726<br />

2,45% 2011-10-19 2 900 000 0<br />

Nordea 39788539734<br />

3,30% 2013-02-20 2 000 000 0<br />

SBAB 21492019<br />

3,76% 2015-08-14 5 400 000 0<br />

16 500 000 0<br />

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 2010-12-31 16 500 000<br />

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 16 500 000


<strong>HSB</strong> Brf Hästskon i Sollentuna<br />

Org.nr: 769612-7468 10-01-01 09-01-01<br />

2010-01-01 2009-01-01<br />

Noter 2010-12-31 2009-12-31<br />

Not 13<br />

Not 14<br />

Not 15<br />

Övriga kortfristiga skulder<br />

Övriga kortfristiga skulder 2 240 2 140<br />

2 240 2 140<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter<br />

Förutbetalda hyror och avgifter 157 919 159 459<br />

Upplupna räntekostnader 46 665 17 870<br />

Upplupen sophämtning 12 000 0<br />

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 900 19 275<br />

223 484 196 604<br />

Ställda panter för skulder till kreditinstitut<br />

Fastighetsinteckningar 28 759 000 28 759 000<br />

Varav i eget förvar 0 0<br />

28 759 000 28 759 000<br />

Sollentuna den …………..<br />

Ann-Charlotte Wistedt Fredrik Nilsson Hans Holm<br />

Jacob De Leur Louise Öhrling Matias Rauma<br />

Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning<br />

Gunnar Larsson<br />

Av stämman vald revisor<br />

Erik Davidsson<br />

BoRevision AB<br />

av <strong>HSB</strong> Riksförbund förordnad revisor


Revisionsberättelse<br />

Till årsstämman i <strong>HSB</strong> Bostadsrättsförening Hästskon i Sollentuna<br />

Org.nr 769612-7468<br />

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen, samt styrelsens förvaltning i <strong>HSB</strong> Bostadsrättsförening<br />

Hästskon i Sollentuna för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31. Det är styrelsen<br />

som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen<br />

tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen<br />

och förvaltningen på grundval av vår revision.<br />

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och<br />

genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen<br />

inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av<br />

underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår<br />

också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem, samt bedöma de<br />

betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen, samt utvärdera<br />

den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet<br />

har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna<br />

bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om<br />

någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen, bostadsrättslagen<br />

eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.<br />

<strong>Årsredovisning</strong>en har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande<br />

bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.<br />

Förvaltningsberättelsen är i övrigt förenlig med årsredovisningens övriga delar.<br />

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen,<br />

behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter<br />

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.<br />

Sollentuna den / 2011<br />

Gunnar Larsson<br />

Av föreningen vald revisor<br />

Erik Davidsson<br />

BoRevision AB<br />

av <strong>HSB</strong> Riksförbund förordnad revisor


Org Nr:<br />

Totala Fastighetsskattkostnader<br />

2%<br />

Räntekostnader<br />

35%<br />

Drift<br />

57%<br />

Avskrivningar<br />

6%<br />

Fördelning driftkostnader<br />

År 2010 År 2009<br />

250 000<br />

200 000<br />

150 000<br />

100 000<br />

50 000<br />

0<br />

Fastighetsskötsel<br />

Löpande underhåll<br />

El<br />

Uppvärmning<br />

Vatten<br />

Sophämtning<br />

Fastighetsförsäkring<br />

Städning<br />

Förvaltningskostnader<br />

Personalkostnader<br />

Övrig drift

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!