13.01.2014 Views

Ugnen till höger CombiCenter - HSB

Ugnen till höger CombiCenter - HSB

Ugnen till höger CombiCenter - HSB

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2 års<br />

RATIONAL<br />

garanti<br />

Nu får du 2 års garanti och gratis<br />

medlemskap i ClubRATIONAL.<br />

www.rational-online.com/warranty<br />

Bruksanvisning<br />

CombiMaster


Symbolförklaring<br />

Fara!<br />

Akut farlig situation som kan<br />

leda <strong>till</strong> svåra eller livshotande<br />

personskador.<br />

Varning!<br />

Potentiellt farlig situation som kan<br />

leda <strong>till</strong> svåra eller livshotande<br />

personskador.<br />

Akta!<br />

Potentiellt farlig situation som<br />

kan leda <strong>till</strong> lätta personskador.<br />

Frätande ämnen<br />

Brandrisk!<br />

Förbränningsrisk!<br />

Observera: Anvisning för att<br />

undvika materialskador.<br />

Tips och tricks för daglig<br />

användning.<br />

- 2 -


Ärade kund<br />

Grattis <strong>till</strong> din nya CombiMaster.<br />

Du valde en CombiMaster och är nu ägare <strong>till</strong> en Combi-ångugn av högsta klass.<br />

Den utmärkta bearbetningskvaliteten och de nästan obegränsade <strong>till</strong>agningsmöjligheterna gör CombiMaster<br />

<strong>till</strong> en pålitlig partner som blir en del av ditt kök för många år framöver.<br />

Vi ger 12 månaders garanti efter nyinstallationen.<br />

I garantin ingår inte glasskador, glödlampor och tätningsmaterial samt skador som uppstår genom felaktigt<br />

genomförd installation, användning, underhåll, reparation och avkalkning.<br />

Mycket nöje med din nya CombiMaster!<br />

RATIONAL Scandinavia AB<br />

Du når RATIONAL Service på tel: 031-338 54 70.<br />

För att få hjälp med användningsfrågor kontakta RATIONAL Chef&Line: +46 40 680 85 00.<br />

Återförsäljare<br />

Installatör<br />

Installerad den:<br />

Ugnsnummer:<br />

Med reservation för tekniska ändringar i förbättringssyfte!<br />

- 3 -<br />

Original


Innehållsförteckning<br />

Säkerhetsföreskrifter 5<br />

Skötsel, besiktning, underhåll och reparation 8<br />

Funktionsdelar 9<br />

Information om ugnsanvändningen 10<br />

Arbete med handdusch 12<br />

Allmän användning 13<br />

Manöverknappar 14<br />

Driftsätt 15<br />

Driftsättet "Ångkokning" 16<br />

Driftsättet – "Varmluft" 18<br />

Driftsättet "Combi-värme" 21<br />

Driftsättet – "Vario-ångkokning" 23<br />

Driftsättet – Finishing ® 25<br />

Arbeta med kärntemperaturnålen 27<br />

Funktionen "Nedkylning" 30<br />

Ugnsinställningar – Celsius/Fahrenheit 30<br />

Rengöring 31<br />

Service – avkalka ånggeneratorn 33<br />

Avbryta avkalkningsprocessen 36<br />

Tömma ånggeneratorn 36<br />

Felmeddelanden 37<br />

Användningsexempel 38<br />

Innan du kontaktar kundtjänst 56<br />

Underhåll 58<br />

EG-försäkran om överensstämmelse för elektriska ugnar 59<br />

EG-försäkran om överensstämmelse för gasugnar 60<br />

ClubRATIONAL 61<br />

- 4 -


Säkerhetsföreskrifter<br />

Varning!<br />

Felaktig installation, service, underhåll eller rengöring samt ändringar på ugnen kan orsaka<br />

materialskador och lätta <strong>till</strong> livshotande personskador. Läs noga igenom bruksanvisningen innan ugnen<br />

tas i drift.<br />

<strong>Ugnen</strong> får endast användas för <strong>till</strong>redning av mat i professionella kök. Alla annan användning är icke<br />

ändamålsenlig och farlig.<br />

Livsmedel som innehåller lättantändliga ämnen (t.ex. livsmedel med alkohol) får inte <strong>till</strong>redas i<br />

apparaten. Ämnen med låg brännpunkt kan självantända - brandrisk!<br />

Rengörings- och avkalkningsmedel samt <strong>till</strong>behör får endast användas för det ändamål som beskrivs i<br />

den här bruksanvisningen. Alla annan användning är icke ändamålsenlig och farlig.<br />

Byt omedelbart ut hela glasskivan om den skulle skadas.<br />

Varning!<br />

Endast gasugnar<br />

- Om ugnen är installerad under ett luftutsug måste det vara <strong>till</strong>kopplat medan ugnen används<br />

– Förbränningsgaser!<br />

- Om ugnen är ansluten <strong>till</strong> en skorsten måste utsugsledningen rengöras regelbundet enligt alla gällande<br />

bestämmelser – Brandrisk! (kontakta installatören)<br />

- Lägg aldrig några föremål på ugnens avgasrör – Brandrisk!<br />

- Området under ugnen får inte vara ojämnt eller blockerat på grund av föremål – Brandrisk!<br />

- <strong>Ugnen</strong> får endast användas på vinds<strong>till</strong>a platser – Brandrisk!<br />

Om det luktar gas:<br />

- Stäng omedelbart av gas<strong>till</strong>förseln!<br />

- Rör inte elkontakterna!<br />

- Vädra i rummet!<br />

- Undvik öppen eld och gnistbildning!<br />

- Använd en extern telefon och kontakta ansvarig gasleverantör (om gasleverantören inte är <strong>till</strong>gänglig<br />

ska närmaste brandstation kontaktas)!<br />

- 5 -


Säkerhetsföreskrifter<br />

Förvara bruksanvisningen lät<strong>till</strong>gänglig för alla som använder ugnen!<br />

<strong>Ugnen</strong> får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk kapacitet eller personer som<br />

saknar <strong>till</strong>räcklig erfarenhet eller kunskap. Såvida inte användningen sker under övervakning av en person<br />

som kan ansvara för att säkerheten upprätthålls.<br />

Använd endast händerna för att ställa in apparaten. Skador på grund av spetsiga, vassa och liknande<br />

föremål täcks inte av garantin.<br />

För att undvika olyckor eller skador på ugnen måste personalen som använder den regelbundet delta i<br />

utbildning och få säkerhetsinformation.<br />

Varning!<br />

Kontroll varje dag före start och användning.<br />

- Spärra ventilationsplåten upp<strong>till</strong> och ned<strong>till</strong> enligt anvisningarna – Den roterande fläkten kan orsaka<br />

skador!<br />

- Kontrollera att inhängningsstället eller vagnen är låst i ugnsrummet enligt anvisningarna – Kantiner<br />

med varma vätskor kan falla ned eller åka ut ur ugnsrummet – Risk för brännskador!<br />

- Kontrollera innan ugnen används för matlagning att det inte finns några föremål eller något diskmedel<br />

i ugnsrummet. Ta bort eventuella föremål och spola noga med handduschen – Risk för frätskador!<br />

- 6 -


Säkerhetsföreskrifter<br />

Varning!<br />

Säkerhetsföreskrifter vid användning<br />

- Kantiner med vätska och med mat som avger vätska får inte ställas på ett för högt hyllplan.<br />

Användaren måste kunna titta ner i kantinen – Risk för brännskador!<br />

Informationsdekaler medföljer med apparaten.<br />

- Öppna alltid dörren <strong>till</strong> ugnsrummet långsamt (het ånga) – Risk för brännskador!<br />

- Håll aldrig i <strong>till</strong>behör och andra föremål i det varma ugnsrummet utan att ha skyddshandskar på – Risk<br />

för brännskador!<br />

- Temperaturen på ugnens utsida kan bli högre än 60 °C, rör endast vid knapparna – Risk för<br />

brännskador!<br />

- Handduschen och vattnet som kommer ut ur handduschen kan vara hett – Risk för brännskador!<br />

- Nedkylningsläge – Aktivera funktionen nedkylning endast om ventilationsplåten är spärrade enligt<br />

anvisningarna – Risk för skador!<br />

- Ta inte tag i fläkten – Risk för skador!<br />

- Rengöring – Frätande kemikalier – Risk för frätskador!<br />

Bär lämplig skyddsklädsel, skyddsglasögon, skyddshandskar och ansiktsskydd vid rengöringen. Följ<br />

säkerhetsanvisningarna i kapitlet ‚‘Manuell rengöring‘‘.<br />

- Lägg aldrig några lättantändliga eller brännbara föremål i ugnens närhet – Brandrisk!<br />

- När mobila ugnar och vagnar inte ska förflyttas måste hjulen bromsas. Om golvet är ojämt kan<br />

vagnarna rulla iväg – Risk för skador!<br />

- När vagnarna förflyttas ska alltid kantinerna vara spärrade. Täck över kantinen med vätskor i så att de<br />

heta vätskorna inte kan skvätta ut - Risk för brännskador!<br />

- Transportvagnen måste vara låst enligt anvisningarna när tallriksvagnen och vagnen sätts in och tas<br />

ut – Risk för skador!<br />

- Vagnen, tallriksvagnen, transportvagnen och ugnar på hjul kan välta om de körs i lutning eller över en<br />

tröskel – Risk för skador!<br />

Ansvar<br />

Installation och reparationer som utförts av icke auktoriserade yrkesmän eller som utförts med icke<br />

originalreservdelar samt alla tekniska ändringar av maskinen som inte har godkänts av <strong>till</strong>verkaren leder <strong>till</strong><br />

att <strong>till</strong>verkarens garanti och produktansvar inte längre gäller.<br />

- 7 -


Skötsel<br />

<strong>Ugnen</strong> ska rengöras dagligen för att bevara kvalitetsstålets höga kvalitet, av hygeniska skäl och för att<br />

undvika driftstörningar. Följ anvisningarna i kapitlet „Manuell rengöring“.<br />

Varning!<br />

Om inte ugnen rengörs eller rengörs o<strong>till</strong>räckligt kan fett och matrester i ugnsrummet antändas<br />

– Brandrisk!<br />

- För att undvika korrosion i ugnsrummet måste ugnen rengöras dagligen även om den bara används med<br />

fuktig värme (kokning).<br />

- För att undvika korrosion ska ugnsrummet regelbundet smörjas in med växtolja eller fett (ungefär varannan<br />

vecka).<br />

- Rengör inte ugnen med högtryckstvätt.<br />

- Rengör inte med syror och se <strong>till</strong> att det inte bildas sura ångmoln. Det kan skada ytskiktet på<br />

kromnickelstålet och ugnen kan så småningom bli missfärgad.<br />

- Använd endast rengöringsmedel från ugns<strong>till</strong>verkaren. Rengöringsmedel från andra <strong>till</strong>verkare kan orsaka<br />

skador och sådana skador täcks inte av garantin.<br />

- Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt.<br />

- Daglig rengöring av ugnsrummet med ett milt diskmedel ökar livslängden.<br />

- Ta ut <strong>till</strong>uftfiltret en gång i månaden och rengör det (se kapitlet Hushållsteknik).<br />

Besiktning, underhåll och reparation<br />

Varning – Högspänning!<br />

- Besiktnings-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av behörig tekniker.<br />

- Vid rengöring (förutom med manuell rengöring), besiktning, underhåll och reparation måste ugnen<br />

lossas från elnätet.<br />

- På ugnar med hjul (mobila) måste ugnens rörelsemöjligheter begränsas så att inga el, vatten eller<br />

avloppsledningar kommer <strong>till</strong> skada när ugnen förflyttas. Om ugnen förflyttas måste el-, vatten-, och<br />

avloppsledningar vara korreskt lossade. Om ugnen förflyttas måste el-, vatten-, och avloppsledningar<br />

vara korrekt lossade.<br />

- För att vara säker på att ugnen är tekniskt felfri ska underhåll utföras minst en gång per år av en<br />

behörig servicepartner.<br />

- 8 -


Funktionsdelar<br />

Ugnsnummer<br />

(endast synligt vid öppen dörr)<br />

Dragskydd (<strong>till</strong>val)<br />

(endast gasugnar)<br />

Belysning ugnsutrymme<br />

Ugnsdörr med dubbelglasruta<br />

Dörrhandtag<br />

bordsmodeller: enhandsmanövrering<br />

med <strong>till</strong>slagsfunktion<br />

golvmodeller: enhandsmanövrering<br />

Låsanordning för öppning av<br />

dubbelglasrutan (innerruta)<br />

Integrerad och självdränerande<br />

dörrdroppskål (insidan)<br />

Ugnsdroppskål med direkt anslutning <strong>till</strong><br />

uppsamlingen<br />

Ugnsfötter (med höjdjustering)<br />

Typskylt<br />

(med alla viktiga data som upptagen effekt,<br />

gastyp, spänning, fasantal och frekvens liksom<br />

ugnstyp och ugnsnummer, se även „Funktioner/<br />

inställningar/typ“, Optionsnummer)<br />

Manöverpanel<br />

Kåpa för elinstallationsutrymmet<br />

m Handdusch (<strong>till</strong>val, med återföringsautomatik)<br />

n Inskjutningshjälp (golvmodeller)<br />

o Luftfilter (<strong>till</strong>uft installationsutrymmet)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

o<br />

Bordsmodell 6 x 1/1 GN, identiskt för 6 x 2/1 GN,<br />

10 x 1/1 GN och 10 x 2/1 GN..<br />

<br />

<br />

<br />

m<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

m<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

o<br />

<br />

Golvmodell 20 x 1/1 GN, identiskt för 20 x 2/1 GN.<br />

<br />

n<br />

- 9 -


Information om ugnsanvändningen<br />

- Placera aldrig värmekällor (t.ex. grillar eller fritöser) i ugnens närhet.<br />

- <strong>Ugnen</strong> kan endast användas i rum med en rumstemperatur på > 5 °C. Om omgivningstemperaturen är<br />

lägre än + 5 °C måste ugnsrummet värmas upp <strong>till</strong> rumstemperaturen (> + 5 °C) innan ugnen tas i drift.<br />

- När dörren <strong>till</strong> ugnsrummet öppnas stängs uppvärmningen och fläkten automatiskt av. Den integrererade<br />

fläktbromsen blir aktiv. Fläkten efterkörs ett litet tag.<br />

- Vid grillning och stekning (t.ex. av kyckling) ska alltid en uppsamlingskantin för fettet sättas in.<br />

- Använd endast värmebeständiga original<strong>till</strong>behör från ugns<strong>till</strong>verkaren.<br />

- Rengör alltid <strong>till</strong>behören före användning.<br />

- Lämna ugnsdörren på glänt vid längre driftsuppehåll (t.ex. över natten).<br />

- Dörren <strong>till</strong> ugnsrummet har en stängningsfunktion. Standardugnsdörren är endast helt stängd om<br />

dörrhandtaget är i vertikalt läge.<br />

- Vid längre driftsuppehåll (t.ex. helgledighet) ska vatten-, el- och gas<strong>till</strong>förseln <strong>till</strong> ugnen stängas av.<br />

- När det är dags att skrota ugnen får den inte slängas i hushållssoporna eller lämnas <strong>till</strong> den kommunala<br />

återvinningsstationen. Vi tar gärna hand om uttjänta ugnar.<br />

Max. beskickning beroende på ugnsstorlek<br />

6 x 1/1 GN 30 kg (max. 15 kg per hylla)<br />

10 x 1/1 GN 45 kg (max. 15 kg per hylla)<br />

20 x 1/1 GN 90 kg (max. 15 kg per hylla)<br />

6 x 2/1 GN 60 kg (max. 30 kg per hylla)<br />

10 x 2/1 GN 90 kg (max. 30 kg per hylla)<br />

20 x 2/1 GN 180 kg (max. 30 kg per hylla)<br />

Om max. lasten överskrids kan ugnen skadas.<br />

Följ angivelserna om max. last för livsmedel i bruksanvisningen.<br />

- 10 -


Information om ugnsanvändningen<br />

Bordsugn med inhängningsställ<br />

(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)<br />

- Ta ut inhängningsstället genom att lyfta upp det lite i<br />

mitten och ta ut det ur den främre hållaren.<br />

- Sväng inhängningsstället <strong>till</strong> mitten av ugnsrummet.<br />

- Lyft ut inhängningsstället ur hållaren genom att lyfta<br />

det uppåt. Sätt <strong>till</strong>baka stället i omvänd ordningsföljd.<br />

Arbete med mobil ställning, mobil tallriksställning och transportvagn<br />

för bordsugnar (<strong>till</strong>val)<br />

- Ta ut inhägningsstället ur ugnen enligt beskrivningen<br />

ovan.<br />

- Lägg skenorna i hållarna på ugnsbotten. Kontrollera att<br />

de sitter i rätt läge (4 stift).<br />

- Observera att ugnen måste placeras horisontellt och på<br />

exakt samma höjd som transportvagnen.<br />

- Kör transportvagnen så långt in det går på skenan<br />

och kontrollera att den är spärrad i ugnen enligt<br />

anvisningarna.<br />

- Skjut in den mobila ställningen eller den mobila tallriksställningen så långt det går i ugnen och kontrollera<br />

att den är den är spärrad i ugnen.<br />

- För att ta ut den mobila ställningen eller den mobila tallriksställningen ska spärren lossas och vagnen dras<br />

ut ur ugnsrummet. Sätt först stektermometern i skenans viloläge.<br />

- Kontrollera att den mobila ställningen eller den mobila tallriksställningen är säkert låst på transportvagnen<br />

under transporten.<br />

- 11 -


Arbete med handdusch<br />

- Om handduschen används ska slangen dras ut minst 20 cm från viloläget.<br />

- Välj mellan två duschstyrkor genom att trycka på knappen.<br />

- Låt alltid handduschen glida långsamt <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> viloläget.<br />

Akta!<br />

Handduschen och vattnet som kommer ut ur handduschen kan vara hett – Risk för brännskador!<br />

Handduschen har inget spärrläge. Om handduschen dras ut längre än slanglängden kan slangen skadas.<br />

Kontrollera att slangen är helt indragen efter användningen av handduschen.<br />

Handduschen får inte användas för att kyla ned ugnsrummet.<br />

- 12 -


Allmän användning<br />

H2O<br />

När ugnen startas kan följande meddelande visas på displayen: H2O. Det innebär att ånggeneratorn inte har<br />

fyllts på med vatten än. Efter påfyllningen försvinner meddelandet automatiskt.<br />

Om ugnsrummet är varmare än den temperatur som valts blinkar knappen för driftsläget som valts (t.ex.<br />

ångkoka)<br />

(nedkylning av ugnsrummet beskrivs i kapitlet „Nedkylning“).<br />

0:35<br />

Tidsinställning<br />

Tillagningstiden kan ställas in på minuten upp <strong>till</strong> 30 minuter och med fem minuters intervall från 30 minuter.<br />

rES<br />

„RESET“ (endast gasugnar)<br />

Vid störningar på brännarfunktionen tänds „rES“ på displayen. Efter ca 15 sek hörs en signal. Tryck på<br />

klockknappen för att starta om den automatiska tändningen. Om „rES“ inte tänds igen inom ca 15 sek<br />

brinner lågan och ugnen är klar för användning. Om meddelandet står kvar trots att knappen trycks in flera<br />

gånger ska kundtjänsten kontaktas!<br />

- 13 -


Manöverknappar<br />

Ångkokning (100 °C)<br />

Varmluft (30 °C <strong>till</strong> 300 °C)<br />

Combi-värme (30 °C <strong>till</strong> 300 °C)<br />

Vred för val av driftsätt<br />

Vario-ångkokning (30 °C <strong>till</strong> 99 °C)<br />

F<br />

Finishing (30 °C <strong>till</strong> 300 °C)<br />

Extrafunktion „Nedkylning“<br />

Indikering av ugnstemperatur<br />

Vred för inställning av ugnstemperatur<br />

Indikering uppvärmningsdrift<br />

Knapp för tid (0 <strong>till</strong> 23 tim 59 min)<br />

Knapp för kärntemperatur<br />

(0 °C <strong>till</strong> 99 °C)<br />

Indikering av tid/kärntemperatur<br />

Vred för inställning av tid/<br />

kärntemperatur<br />

- 14 -


Driftsätt<br />

Driftsättet „Ångkokning“<br />

Den högeffektiva ånggeneratorn bildar hygieniskt färsk ånga. Denna matas utan tryck in i ugnsutrymmet,<br />

där fläkthjulet fördelar den med hög hastighet. Det patenterade reglersystemet ser <strong>till</strong><br />

att just den mängd ånga matas in som verkligen kan tas upp av maten. Ugnstemperaturen i detta<br />

driftsätt är konstant inställd på 100 °C.<br />

Dritsättet „Varmluft“<br />

Värmeelement med hög prestanda värmer upp den torra luften. Fläkthjulet fördelar varmluften<br />

jämnt i hela ugnsutrymmet. Ugnstemperaturen kan ställas in mellan 30 °C och 300 °C<br />

Driftsättet „Combi-värme“<br />

De båda driftsätten „Ångkokning“ och „Varmluft“ kombineras med hjälp av ett relgersystem.<br />

Denna kombination gör att ett fuktigt och varmt ugnsklimat uppstår som gör <strong>till</strong>agningen speciellt<br />

intensiv. Ugnstemperaturen kan ställas in mellan 30 °C och 300 °C.<br />

I ugnsutrymmet regleras fuktigheten optimalt, vilket förhindrar att maten torkar ut.<br />

Driftsättet „Vario-ångkokning“<br />

Ett elektroniskt reglersystem med temperatursensorer som arbetar med exakt gradtal håller den<br />

förvalda <strong>till</strong>agningstemperaturen konstant i hela ugnsutrymmet. Den finkänsliga styr- och reglertekniken<br />

garanterar produktriktigt ugnsklimat. Ugnstemperaturen kan ställas in variabelt mellan 30 °C<br />

och 99 °C.<br />

F<br />

Driftsättet „Finishing ® “<br />

De båda driftsätten ångkokning och varmluft är kombinerade. Detta skapar ett optimalt<br />

<strong>till</strong>agningsklimat som förhindrar att maten torkar eller att det bildas vattenränder på maten.<br />

Ugnstemperaturen kan ställas in individuellt mellan 30° och 300 °C.<br />

- 15 -


Driftsättet "Ångkokning"<br />

„Ångkokning“<br />

Ånggeneratorn bildar hygieniskt färsk ånga. Ugnstemperaturen<br />

i detta driftsätt är konstant inställd<br />

på 100 °C.<br />

Tillagningssätt:<br />

ångkokning, blanchering, förvällning,<br />

vakuum<strong>till</strong>agning, konservering<br />

1<br />

Förvärm, kontrollampan för uppvärmningen<br />

slocknar.<br />

2<br />

3<br />

Eller arbeta med<br />

kärntemperaturnålen<br />

2<br />

0:25<br />

Tillämpningsexempel<br />

• Mise en place<br />

Tomates concassèes, garnityrer (grönsaker,<br />

frukter), svamp, blanchering av julienne och<br />

brunoise, blanchering av grönsaker för fyllningar,<br />

rulader osv, skala lök, skala kastanjer, förvälla<br />

baljfrukter.<br />

• Förrätter<br />

Äggröra, pocherade ägg i formar, hårdkokta<br />

ägg, sparris, grönsaksflans, fyllda grönsaker (lök,<br />

kålrabbi, purjolök, selleri osv).<br />

• Soppgarnityrer<br />

Leverdumplingar, spenatbullar, pastapåsar, ravioli,<br />

grönsaksroyal.<br />

• Huvudrätter<br />

Kokt nötkött, kassler, fläsklägg, tunga, kokhöns,<br />

kalkonlår, kotletter, fisk.<br />

• Tillbehör<br />

Risotto/ris, dumplingar (kroppkakor, böhmiska,<br />

„servett-dumplingar“), pasta, färska och<br />

djupfrysta grönsaker, grönsakspudding,<br />

potatisrullar, skalad, oskalad, tournerad potatis.<br />

3<br />

76°C 19°C<br />

Inställt Aktuellt<br />

värde värde<br />

• Efterrätter<br />

Färska eller djupfrysta frukter (t ex varma hallon),<br />

kompotter, risgrynsgröt.<br />

- 16 -


Driftsättet ”Ångkokning”<br />

Tips<br />

• Kontrollera och tänk dagligen igenom vilka<br />

komponenter du kan <strong>till</strong>aga ihop i driftsättet<br />

„Ångkokning“ för att utnyttja CombiMastern i<br />

så hög grad som möjligt. Tänk på att fisk, kött,<br />

grönsaker, <strong>till</strong>behör och frukt (såvida de <strong>till</strong>hör<br />

samma <strong>till</strong>redningskategori) också kan <strong>till</strong>agas<br />

samtidigt.<br />

• Tillaga potatis i perforerade GN-kantiner.<br />

Tack vare perforeringen tränger ångan snabbare<br />

igenom och <strong>till</strong>agningen blir intensivare och går<br />

snabbare.<br />

• Grönsaksfond kan samlas upp i en kantin som<br />

skjuts in på den nedersta inskjutningsnivån.<br />

• Det är bättre att använda två låga GN-kantiner än<br />

en hög. Öshöjden är lägre och livsmedlen trycker<br />

inte ner varandra.<br />

• Placera potatisbullar eller dumplingar i en låg och<br />

sluten GN-kantin så att de inte ligger för tätt in<strong>till</strong><br />

varandra<br />

• Ris, gryn och pasta är de enda livsmedel som ska<br />

blandas med vatten. 1 volymdel gryn,<br />

1,5 <strong>till</strong> 2 volymdelar vatten.<br />

• Det är enkelt att dra av skalet på tomater:<br />

lägg in tomaterna ca 1 min på driftsättet<br />

„Ångkokning“ och spola sedan av dem med kallt<br />

vatten.<br />

- 17 -


Driftsättet – "Varmluft"<br />

„Varmluft“<br />

Värmeelement med hög prestanda värmer upp den<br />

torra luften. Ugnstemperaturen kan ställas in mellan<br />

30 °C bis 300 °C.<br />

Tillagningssätt:<br />

bakning, stekning, grillning, fritering, gratinering,<br />

glasering.<br />

1<br />

Förvärm, <strong>till</strong>s kontrollampan för<br />

uppvärmningen slocknar.<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Eller arbeta med<br />

kärntemperaturnålen<br />

3<br />

4<br />

160°C<br />

0:25<br />

76°C 19°C<br />

Inställt<br />

värde<br />

Aktuellt<br />

värde<br />

Tillämpningsexempel<br />

• Mise en place<br />

Värma späck, rosta ben, jäsa deg (jäst).<br />

• Förrätter<br />

Köttbullar, lådor med fullvärdeskost, gratinerade<br />

grönsaker, grönsakspastej, pastejer, rostbiff,<br />

kycklingvingar, fingerfood, ankbröst, quiches,<br />

bakverk av mördeg, tartelettes.<br />

• Soppgarnityrer<br />

Biskviklimp, skinkklimp, ost-croûtons.<br />

• Huvudrätter<br />

Biff, rumpstek, T-bone, lever, pannbiff, kycklingbröst,<br />

kycklinglår, halv/hel kyckling, kalkon, fasan,<br />

vaktel, panerade produkter, panerade halvfabrikat,<br />

biffar, ankbröst, kotletter, pizza.<br />

• Tillbehör<br />

Raggmunk, stekt potatis, potatisgratäng, rösti,<br />

bakad potatis, Idaho-potatoes, potatissufflé,<br />

Macaire-potatis, Duchesse-potatis.<br />

• Efterrätter<br />

Sockerkaksprodukter, rördegsprodukter, småkakor,<br />

smördegsprodukter, croissants, bröd, småfranska,<br />

baguettes, mördegsprodukter, äppelstrudel,<br />

bakverk (förbakade), djupfrysta produkter.<br />

- 18 -


Driftsättet – "Varmluft"<br />

Tips<br />

• Tillagningstider<br />

Tillagningstiderna rättar sig efter kvalitet,<br />

vikt och höjden på det som <strong>till</strong>agas.<br />

Lägg inte för mycket på galler eller<br />

kantiner. Luften ska kunna cirkulera<br />

jämnt.<br />

• Allmän information om korttidsstekning<br />

- Förvärm på en så hög temperatur som<br />

möjligt (300 °C) för att få en <strong>till</strong>räckligt stor<br />

värmereserv.<br />

- Beskicka så snabbt som möjligt för<br />

att begränsa temperatursänkningen i<br />

ugnsutrymmet.<br />

- Öppna dörren kort under <strong>till</strong>agningen (vid<br />

komplett beskickning), för att släppa ut<br />

överflödig fuktighet ur ugnen.<br />

- När det gäller produkter som steks kort tid<br />

eller produkter som avger mycket fuktighet<br />

(t ex kycklinglår), ska beskickningsmängden<br />

eventuellt reduceras <strong>till</strong> 75 respektive<br />

max 50 % av teoretiskt maximal mängd.<br />

• Panerade produkter<br />

Möjligt med alla sorters paneringar. Använd fett<br />

som påskyndar bryningen eller en blandning av<br />

paprika och olja för att uppnå en intensivare<br />

brun färg. Tryck fast paneringen, stryk över<br />

flytande fett och beskicka ugnen sparsamt.<br />

Förvärm: på 300 °C (åtminstone <strong>till</strong>s<br />

kontrollampan för uppvärmningen slocknar)<br />

Bästa skivtjocklek: 1,5 <strong>till</strong> 2 cm.<br />

Tillbehör: stek- och bakplåt, eller<br />

granitemaljerad kantin. Beakta snitt och<br />

storlek för en jämn stekning på både över och<br />

undersidan.<br />

• Gratinering<br />

av ljusa och mörka kötträtter, fisk och musslor,<br />

sparris, chikoré, broccoli, fänkål, tomater, varma<br />

smörgåsar.<br />

Förvärm: på 300 °C (åtminstone <strong>till</strong>s<br />

kontrollampan för uppvärmningen slocknar).<br />

Beskicka och ställ in önskad temperatur.<br />

T ex: galler eller kantiner (20 mm) för gratinering<br />

av smörgåsar, stekskivor och soppor.<br />

- 19 -


Driftsättet – "Varmluft"<br />

• Baka<br />

Förvärm: <strong>till</strong> baktemperatur. Välj en högre<br />

förvärmningstemperatur vid full beskickning.<br />

Baktemperatur: ca 20 <strong>till</strong> 25 °C lägre än i<br />

konventionella ugnar.<br />

Använd bara varannan inskjutningsnivå för<br />

småfranska.<br />

Förvärm <strong>till</strong> 300 °C för djupfrysta<br />

halvfabrikat.<br />

Tina upp degbitar och låt dem jäsa en<br />

stund<br />

Tillbehör:<br />

Använd perforerad bakplåt med teflonbeläggning,<br />

Stek- och bakplåt eller granitemaljerade<br />

GN-kantiner.<br />

- 20 -


Driftsättet "Combi-värme"<br />

„Combi-värme“<br />

De båda driftsätten „Ångkokning“ och „Varmluft“<br />

kombineras med hjälp av ett relgersystem.<br />

Denna kombination gör att ett fuktigt och varmt<br />

ugnsklimat uppstår som gör <strong>till</strong>agningen speciellt<br />

intensiv. Ugnstemperaturen kan ställas in mellan 30<br />

°C och 300 °C.<br />

Tillagningssätt: stekning, bakning<br />

1<br />

Förvärm, <strong>till</strong>s kontrollampan för uppvärmningen<br />

slocknar.<br />

2<br />

3<br />

4<br />

160°C<br />

0:25<br />

Eller arbeta med<br />

kärntemperaturnålen<br />

Tillämpningsexempel<br />

• Mise en place<br />

Rosta ben.<br />

• Förrätter<br />

Quiche lorraine, grönsakslåda, flans, moussaka,<br />

lasagne, canneloni, paella, pastalåda.<br />

• Huvudrätter<br />

Stek (nöt, kalv, fläsk, lamm, fågel, vilt), rulader,<br />

fyllda grönsaker (paprika, äggplanta, kål, lök,<br />

kålrabbi), gratinerade grönsaker (blomkål),<br />

kalkonlår, fylld kalvbringa, pasta-skinka-omelett,<br />

grynflan, fläsklägg, sidfläsk, omelett av olika slag.<br />

• Tillbehör<br />

Potatisgratäng, djupfrysta produkter (fyllda<br />

„potatisfickor“, ....).<br />

• Efterrätter<br />

Bakverk med jäst.<br />

• Övrigt<br />

Bröd, småfranska, kringlor (djupfrysta degbitar).<br />

3<br />

4<br />

76°C 19°C<br />

Inställt Aktuellt<br />

värde värde<br />

- 21 -


Driftsättet "Combi-värme"<br />

Tips<br />

• Lägg inte stekbitar för tätt in<strong>till</strong> varandra.<br />

Tillagningen ska kunna ske jämnt.<br />

• När det gäller stekar med svål eller större stekar<br />

ska ånga <strong>till</strong>föras under ca 1/3 av <strong>till</strong>agningstiden.<br />

• Samla upp ångan i en kantin (extra<br />

inskjutningsnivå) och häll vätskan över de<br />

rostade benen för såsen.<br />

• Laga sås<br />

– Skjut in en sluten kantin i den extra<br />

inskjutningsnivån.<br />

– Lägg ben, mire poix, kryddor i kantinen och låt<br />

de stekas med under köttet.<br />

– Häll på vatten.<br />

– Låt steka under hela <strong>till</strong>agningstiden.<br />

– Mycket koncentrerad grundfond för såser.<br />

• Rulader<br />

Placera i slutna GN-kantiner. Fyll på med varm<br />

sås och täck över med kantin.<br />

• Baka<br />

Baka jästdeg, smördeg, branddeg på<br />

bak-/stekplåtar. Teflonplåtar kan även användas.<br />

- 22 -


Driftsättet – "Vario-ångkokning"<br />

„Vario-ångkokning“<br />

Ånggeneratorn bildar hygieniskt färsk ånga.<br />

Ugnstemperaturen kan ställas in variabelt mellan<br />

30 °C och 99 °C.<br />

1<br />

Förvärm, <strong>till</strong>s kontrollampan för<br />

uppvärmningen slocknar.<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Eller arbeta med<br />

kärntemperaturnålen<br />

3<br />

4<br />

160°C<br />

0:25<br />

76°C 19°C<br />

Inställt Aktuellt<br />

värde värd<br />

Tillämpningsexempel<br />

• Mise en place<br />

Blanchera späck och skinka, pochera<br />

fiskgarnityrer, soppor, såser, fond, fumet etc<br />

pastörisera (halvkonserver).<br />

• Förrätter<br />

Galantiner, fiskbullar, terriner, vakuumrätter.<br />

• Soppgarnityrer<br />

Färser, dumplingar, bullar, klimp/royal.<br />

• Huvudrätter<br />

Fisk, (lax, sjötunga etc), kassler, fågel, vakuumrätter<br />

(kycklingbröst, kokt nötkött, kalvtunga),<br />

kalkonfilé, kycklingbröst, nötfilé, korv vitello.<br />

• Tillbehör<br />

Flan, grönsakspudding, polenta.<br />

• Efterrätter<br />

Frukt, creme caramel, „kabinettpudding“.<br />

- 23 -


Driftsättet – "Vario-ångkokning"<br />

Tips<br />

• Tillagningstider „Vario-ångkokning“<br />

Tillagningstiderna för driftsättet „Ångkokning“<br />

gäller som ungefärliga riktvärden. I princip gäller<br />

följande: ju lägre ugnstemperatur som väljs, desto<br />

längre blir <strong>till</strong>agningstiden.<br />

• Riktvärden för ugnstemperatur:<br />

„Vario-ångkokning“:<br />

Soppgarnityrer: 75 <strong>till</strong> 90 °C<br />

Fisk, skal- och 65 <strong>till</strong> 90 °C<br />

kräftdjur: 65 <strong>till</strong> 90 °C<br />

Kött och korv: 72 <strong>till</strong> 75 °C<br />

Ljust kött: 75 <strong>till</strong> 85 °C<br />

Mörkt kött: 80 <strong>till</strong> 90 °C<br />

Fågel: 80 °C<br />

Efterrätter: 65 <strong>till</strong> 90 °C<br />

• Fördelar:<br />

– Fyllningarna får en fast struktur.<br />

– Produkterna får en intensivare arom och smak.<br />

– Mycket lågt svinn vid feta material.<br />

Riktvärden för temperatur: 72 <strong>till</strong> 80 °C.<br />

• Tillagning direkt på serveringsporslin:<br />

t ex fisk<br />

• Kryddning<br />

Krydda sparsamt. De låga <strong>till</strong>agningstemperaturerna<br />

gör att den typiska egensmaken blir<br />

intensivare.<br />

Dosera fumet, essenser och reducering exakt vid<br />

vakuum<strong>till</strong>agning!<br />

• Konservera frukt/grönsaker<br />

Täck det som ska konserveras med varm eller<br />

kall vätska med hänsyn <strong>till</strong> råprodukt och<br />

önskat konserveringsresultat. Diametern för de<br />

konserveringskärl som används ska inte vara<br />

större än 100 mm. Tillagningstemperaturen rättar<br />

sig efter produktens egenskaper (mognadsgrad,<br />

bitarnas storlek).<br />

Riktvärden för temperatur 74 <strong>till</strong> 99 °C.<br />

OBS!<br />

Glas får inte vara slutna!<br />

- 24 -


Driftsättet – Finishing ®<br />

F<br />

F<br />

„Finishing ® “<br />

De båda driftsätten „Ångkokning“ och „Varmluft“<br />

kombineras med varandra. Ett optimalt ugnsklimat<br />

uppstår som förhindrar att maten torkar ut och att<br />

ej önskade vattenansamlingar och vattenränder<br />

uppstår. Ugnstemperaturen kan ställas in från<br />

30 °C <strong>till</strong> 300 °C.<br />

3<br />

4<br />

76°C 19°C<br />

Inställt Aktuellt<br />

värde värde<br />

1<br />

Förvärm: <strong>till</strong> drifttemperatur.<br />

2<br />

3<br />

4<br />

F<br />

0:25<br />

Vi rekommenderar en ugnstemperatur på<br />

120 °C och 140 °C. Ugnstemperaturen kan<br />

emellertid förändras med hänsyn <strong>till</strong> produktens<br />

beskaffenhet.<br />

0:08<br />

Finishingtiden uppgår för på tallrikar upplagda<br />

rätter i regel <strong>till</strong> ca 5 <strong>till</strong> 8 minuter och varierar<br />

beroende på produkt, produkttemperatur, antal<br />

tallrikar/plattor, upplagd mängd och önskad<br />

serveringstemperatur.<br />

Tillämpningsexempel<br />

• Förrätter<br />

Spaghetti av alla slag, canneloni, lasagne,<br />

grönsakstallrikar, spätzle med ost eller<br />

kökskryddor, quiche lorraine, vårrullar, vegetariska<br />

biffar, lökpaj.<br />

• Huvudrätter<br />

Stek av alla slag, köttpastej, lådor, färdigrätter,<br />

rulader, fyllda grönsaker.<br />

• Tillbehör<br />

Ris, potatis, pasta, grönsaker, lådor, gratänger.<br />

• Efterrätter<br />

Strudel, varm frukt.<br />

Eller arbeta med<br />

kärntemperaturnålen<br />

- 25 -


F<br />

Driftsättet – Finishing ®<br />

Tips<br />

• Finishingporslin<br />

Porslinstallrikar, keramik, glas, silverplattor,<br />

kopparpannor, kromnickelstål, aluminiumkärl<br />

(för förtäring utanför lokalen).<br />

• Bankettservice/resesällskap<br />

Tallriks-Finishing på tallriksvagn<br />

– Stora mängder på kort tid<br />

– Snabba chargebyten<br />

– Korta serveringstider möjliggör hög<br />

frekventering per timme, snabba bordsbyten,<br />

högre omsättning.<br />

– För tallrikar upp <strong>till</strong> 31 cm diameter<br />

• Serveringsporslinet värms även upp: värmen<br />

lagras för längre serveringsvägar.<br />

• Thermocover: för att överbrygga korta<br />

väntetider eller för transportvägar.<br />

• Lägg upp/dressera komponenterna så jämnt<br />

fördelat som möjligt och inte för nära varandra<br />

på tallrikarna/plattorna.<br />

• Blanda kokade grönsaker och <strong>till</strong>behör med lite<br />

smör eller fett innan de läggs upp för Finishing.<br />

• Såser<br />

Läggs principiellt upp efter Finishing.<br />

• Komponenter med stor volym kräver längre<br />

uppvärmningstid.<br />

- 26 -


Arbeta med kärntemperaturnålen<br />

Kan väljas i alla driftsätt<br />

Akta!<br />

Stektermometern kan vara varm – Risk för<br />

brännskador!<br />

Använd skyddshandskar.<br />

F<br />

1<br />

2<br />

160°C<br />

3<br />

Stick in stektermometern på det mest fasta stället<br />

med en vinkel på 30-45 grader. Nålen måste stickas<br />

igenom mitten på produkten.<br />

4<br />

Inställt<br />

värde<br />

Timern är satt ur funktion.<br />

76°C 19°C<br />

Aktuellt<br />

värde<br />

När den förvalda kärntemperaturen har uppnåtts<br />

hörs en summerton.<br />

- Ställ alltid stektermometern och<br />

placeringsstödet i det anvisade viloläget – Risk<br />

för skador!<br />

- Låt inte stektermometern hänga ut ur<br />

ugnsrummet – Risk för skador!<br />

- Ta ut stektermometern ur produkten innan den<br />

plockas ut ur ugnsrummet – Risk för skador!<br />

- 27 -


Arbeta med kärntemperaturnålen<br />

Tips<br />

• Välj en kärntemperatur som ligger ca 5 °C lägre<br />

för skivad stek. Steken fortsätter att dra under<br />

nedkylningsfasen.<br />

Exempel: „Stekning“, förhållandet<br />

kärntemperatur - <strong>till</strong>agningstid<br />

• Kyl ner kärntemperaturnålen innan den används<br />

för att undvika hål (proteinkoagulering) i<br />

produkten.<br />

• Du kan när som helst ändra de förinställda<br />

temperaturvärdena och driftsätten.<br />

• Kärntemperaturmätning: bestämma optimal<br />

serveringstemperatur vid Finishing ® .<br />

Riktvärden för kärntemperatur<br />

Kärn-<br />

Nötkött Tillagningsgrad temperatur<br />

Nötfilé medium 55 - 58 °C<br />

Rostbiff medium 55 - 60 °C<br />

Fransyska genomstekt 85 - 90 °C<br />

Nötstek genomstekt 80 - 85 °C<br />

Kokt nötkött genomstekt 90 °C<br />

Fläskkött<br />

Skinka genomstekt 75 °C<br />

Skinka ljusrosa 65 - 68 °C<br />

Fläskrygg ljusrosa 65 - 70 °C<br />

Fläskbog genomstekt 75 °C<br />

Sidfläsk/ genomstekt 75 - 80 °C<br />

fyllt<br />

Sidfläsk genomstekt 80 - 85 °C<br />

Fläsklägg<br />

Fläsklägg genomstekt 80 - 85 °C<br />

bak, stekt<br />

Fläsklägg genomstekt 80 - 85 °C<br />

Kokt skinka mycket saftig 64 - 68 °C<br />

Kassler 65 - 70 °C<br />

(uppskuren, buffet) 55 - 60 °C<br />

Fläsklägg, bak genomstekt 75 - 80 °C<br />

saltat<br />

Kassler revbensspjäll genomstekt 65 °C<br />

Skinka i 65 - 68 °C<br />

bröddeg<br />

- 28 -


Arbeta med kärntemperaturnålen<br />

Riktvärden för kärntemperatur<br />

Kärn-<br />

Kalvkött Tillagningsgrad temperatur<br />

Kalvrygg ljusrosa 58 - 65 °C<br />

Kalvstek, kalvlår genomstekt 78 °C<br />

och innanlår,<br />

fransyska,<br />

frikandeau<br />

Njurstek genomstekt 75 - 80 °C<br />

Kalvstek/bog genomstekt 75 - 80 °C<br />

Kalvbringa genomstekt 75 - 78 °C<br />

Fårrygg rosa 65 - 70 °C<br />

Fårrygg genomstekt 80 °C<br />

Fårstek rosa 70 - 75 °C<br />

Fårstek 82 - 85 °C<br />

Riktvärden för kärntemperatur<br />

Pastejer och<br />

Kärnliknande<br />

Tillagningsgrad temperatur<br />

Fågel<br />

Kyckling genomstekt 85 °C<br />

Gås/anka genomstekt 90 - 92 °C<br />

Kalkon genomstekt 80 - 85 °C<br />

Pastejer 72 - 74 °C<br />

Köttpastej 72 - 78 °C<br />

Terriner 60 - 70 °C<br />

Galantiner 65 °C<br />

Ballotiner 65 °C<br />

Foie gras 45 °C<br />

Fisk, t ex lax nästan genomstekt 60 °C<br />

Lammkött<br />

Kärntemperaturen uppgår <strong>till</strong> mellan 79 °C och<br />

85 °C för att köttet ska vara genomstekt. Köttet<br />

är grått och lätt ljusrött inuti. Köttsaften är<br />

genomskinlig.<br />

Lammstek rosa 60 - 62 °C<br />

Lammstek genomstekt 68 - 75 °C<br />

Lammrygg rosa 54 - 58 °C<br />

Lammrygg genomstekt 68 - 75 °C<br />

Lammbog genomstekt 78 - 85 °C<br />

- 29 -


Funktionen "Nedkylning"<br />

Ugnsinställningar – Celsius/Fahrenheit<br />

<strong>Ugnen</strong> har varit på med hög temperatur och nu vill<br />

du arbeta vidare med lägre ugnstemperatur. Med<br />

hjälp av nedkylningsfunktionen kan ugnsutrymmet<br />

kylas ner snabbt och på ett materialskonande sätt:<br />

Ugnsinställningar –<br />

Celsius/Fahrenheit<br />

Temperaturen kan visas i grad Celsius eller grad<br />

Fahrenheit.<br />

Växla indikeringen Celsius/Fahrenheit<br />

Varning!<br />

- Aktivera funktionen "Nedkylning" endast<br />

om ventilationsplåten är spärrad enligt<br />

anvisningarna – Risk för skador!<br />

- Under nedkylningen stängs inte fläkten av<br />

när dörren öppnas.<br />

- Ta inte tag i fläkten – Risk för skador!<br />

- Under nedkylningen kommer varm ånga ut ur<br />

ugnen – Risk för brännskador!<br />

Håll „klockknappen“ och „kärntemperaturknappen“<br />

intryckt samtidigt under längre än<br />

10 sekunder.<br />

eller<br />

100°C<br />

1<br />

Stäng dörren.<br />

212°F<br />

2<br />

3<br />

Öppna dörren.<br />

Stäng ugnsdörren innan du väljer „Nedkylning“.<br />

- 30 -


Rengöring<br />

Av hygienskäl och för att undvika driftsstörningar<br />

måste ugnen rengöras dagligen.<br />

• Följ säkerhetsföreskrifterna på<br />

sprayflaskan och rengöringsmedlet.<br />

• Använd endast original rengöringsmedel<br />

och original sprayflaska (artikelnr:<br />

6004.0100) från ugns<strong>till</strong>verkaren.<br />

• Sprayflaskan får aldrig vara under tryck<br />

när den inte används.<br />

• Spruta aldrig på personer, djur eller andra<br />

föremål än ugnen.<br />

Gör så här<br />

1<br />

Kyl ned ugnsrummet under 60 °C<br />

(se kapitlet „Nedkylning“).<br />

4<br />

5<br />

Spruta rengöringsmedel bakom luftplåten, i<br />

ugnsrummet, på dörrens insida och på dörrens<br />

tätning<br />

Sätt <strong>till</strong>baka och spärra luftplåten och<br />

inhängningsstället, stäng ugnsrumsdörren<br />

2<br />

3<br />

<br />

Stäng av ugnen.<br />

Varning!<br />

Öppna inte ugnsdörren under rengöringen<br />

– Rengöringskemikalier och het ånga kan komma<br />

ut – Risk för frät- och brännskador!<br />

6<br />

Sväng inhängningsstället och luftplåten <strong>till</strong><br />

mitten<br />

Varning!<br />

Frätande kemikalier – Risk för frätskador!<br />

Använd alltid: skyddsklädsel, skyddsglasögon,<br />

skyddshandskar, skyddsmask och sprayflaska från<br />

ugns<strong>till</strong>verkaren.<br />

7<br />

Håll stektermometerknappen intryckt i 10 sekunder.<br />

8<br />

CLEn<br />

Rengöringsprogrammet startas.<br />

0:50<br />

- 31 -


Rengöring<br />

Varning!<br />

Frätande kemikalier – Risk för frätskador!<br />

Använd alltid: skyddsklädsel, skyddsglasögon,<br />

skyddshandskar och skyddsmask.<br />

När rengöringstiden har gått ut uppmanas du att<br />

öppna dörren.<br />

12<br />

Lämna rengöringsprogrammet genom att välja<br />

ett driftsätt.<br />

Detta behövs:<br />

Sprayflaska – artikelnr: 6004.0100<br />

9<br />

door<br />

Varning!<br />

Frätande kemikalier – Risk för frätskador!<br />

Använd alltid: skyddsklädsel, skyddsglasögon,<br />

skyddshandskar och skyddsmask.<br />

Munstycket och munstycksförlängningen för<br />

sprayflaskan ska spolas rena med vatten efter<br />

varje användning.<br />

Skölj rent rengöringsflaskan med varmvatten efter<br />

användningen.<br />

10<br />

11<br />

Spola rent bakom luftplåten när<br />

rengöringsprogrammet är avslutat.<br />

Torka av ugnsrummet och dörrlisterna med en<br />

fuktig duk. Fäll vid behov upp den inre rutan<br />

och torka av den.<br />

Stäng ugnsrumsdörrarna.<br />

0:10<br />

Ugnsrummet torkas genom att driftsläget<br />

„Varmluft“ kopplas på i 10 minuter när<br />

dörrarna <strong>till</strong> ugnsrummet stängs.<br />

End<br />

Daglig rengöring av ugnsrumstätningen<br />

förlänger livslängden. Använd en mjuk duk och<br />

diskmedel för rengöring av ugnsrumstätningen<br />

– inget skurmedel!<br />

Rengör glaset på insidan och utsidan samt ugnens<br />

hölje med en fuktig mjuk duk. Använd ett ickefrätande<br />

diskmedel.<br />

Vid kraftig nedsmutsning kan ugnen blötas upp i tio<br />

minuter före rengöringen med driftsläget „Fuktig<br />

värme“.<br />

Om pumpkolven (i sprayflaskan) är trög kan den<br />

smörjas med ett par droppar matolja.<br />

- 32 -


Service – avkalka ånggeneratorn<br />

<strong>Ugnen</strong> är utrustad med den patenterade Self Cleanautomatiken.<br />

Self Clean-automatiken gör att<br />

tidsintervallen mellan avkalknings<strong>till</strong>fällena blir<br />

betydligt längre. Trots detta måste ugnens<br />

ånggenerator avkalkas regelbundet. Hur ofta beror<br />

på vattnets hårdhet och användningstiden.<br />

Vi rekommenderar följande avkalkningsintervall som<br />

baseras på 8 timmars ångdrift per dag:<br />

upp <strong>till</strong> 8 °dH upp <strong>till</strong> 3,2 mmol/liter) minst 1<br />

gång per år<br />

upp <strong>till</strong> 24 °dH (upp <strong>till</strong> 4,3 mmol/liter) minst 2<br />

gånger per år<br />

över 24 °dH (upp <strong>till</strong> 4,3 mmol/liter) minst 3<br />

gånger per år<br />

Dessa rekommenderade avkalkningsintervall kan<br />

avvika för de ovan nämnda riktvärdena beroende på<br />

vattnets sammansättning (t ex mineraler).<br />

Avkalka ånggeneratorn<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Stäng ugnsdörren.<br />

Håll knappen för kärntemperatur intryckt<br />

under 10 sekunder, <strong>till</strong>s indikeringen för<br />

ugnstemperatur visar „CLEn“.<br />

CLEn<br />

4<br />

5<br />

Vrid vredet för ugnstemperatur <strong>till</strong> <strong>höger</strong>, <strong>till</strong>s<br />

„CALC“ visas på displayen.<br />

CALC<br />

Avkalkningsprocessen startar.<br />

Om ugnstemperaturen är högre än<br />

40 °C när avkalkningsprocessen börjar, startas<br />

automatiskt funktionen „Nedkylning. Se<br />

„Nedkylning“ angående indikering.<br />

Pumpa ur ånggeneratorn<br />

När utpumpningen är färdig visas:<br />

Du uppmanas nu att fylla på avkalkningsvätskan.<br />

6<br />

----<br />

CALC<br />

FILL<br />

Öppna ugnsdörren.<br />

- 33 -


7<br />

Service – avkalka ånggeneratorn<br />

10<br />

8<br />

Ta ut inhängningsstället <strong>till</strong> vänster och<br />

luftplåten<br />

Ställ in dunken med avkalkningsmedel i<br />

ugnsrummet och för ned slangen i dunken<br />

Avalkningsmedlet reagerar med kalket och<br />

kan orsaka skumöversvämning.<br />

För in slangen i ånginloppsöppningen <strong>till</strong> den<br />

angivna markeringen<br />

Anmärkning:<br />

Markeringarnas placering beskrivs i<br />

avkalkningspumpens bruksanvisning.<br />

Varning!<br />

Frätande kemikalier – Risk för frätskador!<br />

Använd alltid: skyddsklädsel, skyddsglasögon,<br />

skyddshandskar, skyddsmask, ugns<strong>till</strong>verkarens<br />

avkalkningspump.<br />

9<br />

Sätt in inhängningsstället och fixera slangen<br />

med kroken.<br />

11<br />

Fyll långsamt på avkalkningsvätskan med<br />

avkalkningspumpen från ugns<strong>till</strong>verkaren.<br />

Varning!<br />

Frätande kemikalier – Risk för frätskador!<br />

Det kan finnas rester av avkalkningsvätska i<br />

slangen. Skölj rent avkalknings<strong>till</strong>behören noga<br />

med vatten.<br />

Använd: skyddsklädsel, skyddsglasögon,<br />

skyddshandskar och skyddsmask.<br />

Elektriska ugnar<br />

6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN<br />

3,5 liter 6 liter 6 liter<br />

10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN<br />

8,5 liter 9 liter 11,5 liter<br />

Gasdrivna ugnar<br />

6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN<br />

4 liter 7 liter 6,5 liter<br />

10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN<br />

9 liter 8 liter 11 liter<br />

- 34 -


Service – avkalka ånggeneratorn<br />

12<br />

13<br />

14<br />

Ta ut avkalkningsutrustningen ur ugnsrummet<br />

(handpump och dunk).<br />

Spola bort avkalkningsvätskan<br />

från ugnsrummet och skölj rent<br />

avkalkningsutrustningen!<br />

17<br />

Lämna avkalkningen genom att välja ett<br />

driftsätt. <strong>Ugnen</strong> kan användas för <strong>till</strong>agning<br />

igen.<br />

Anmärkning:<br />

Detta behövs:<br />

Elektrisk avkalkningspump –<br />

artikelnr: 60.70.409<br />

Avkalkningsmedel, 10 liters dunk –<br />

artikelnr: 6006.0110<br />

15<br />

16<br />

Ta ut avkalknings<strong>till</strong>behören, sätt in luftplåt<br />

och inhängningsställ <strong>till</strong> vänster och spärra<br />

dem<br />

Efter 30 sekunder visas „door“ på displayen.<br />

Stäng ugnsrumsdörrarna.<br />

0:45<br />

door<br />

Avkalkningsfasens längd visas.<br />

0:15<br />

0:30<br />

Ånggeneratorn sköljs automatiskt flera gånger,<br />

sedan väljer ugnen automatiskt ångkokningsläget.<br />

End<br />

När avkalkningsfasen är slut visas „End“ på<br />

displayen.<br />

- 35 -


Avbryta avkalkningsprocessen<br />

Tömma ånggeneratorn<br />

Du kan vid behov avbryta avkalkningsprocessen.<br />

Innan avkalkningsvätska har fyllts på<br />

1<br />

Håll knappen för kärntemperatur intryckt under<br />

10 sekunder.<br />

<strong>Ugnen</strong> kan användas för <strong>till</strong>agning igen.<br />

Efter det att avkalkningsvätska har fyllts på<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Stäng av ugnen och vänta 4 sekunder<br />

Slå på ugnen<br />

End<br />

Avkalkningsprocessen avbryts när knappen för<br />

kärntemperatur trycks in inom 30 sekunder.<br />

Om knappen för kärntemperatur inte trycks in inom<br />

30 sekunder fortsätter avkalkningsprocessen<br />

oförändrat.<br />

Tömma ånggeneratorn<br />

Ånggeneratorn kan tömmas före transport eller för<br />

att säkra den mot frost.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Öppna ugnsdörren.<br />

Håll knappen för kärntemperatur intryckt<br />

under 10 sekunden, <strong>till</strong>s indikeringen för<br />

ugnstemperatur visar „CLEn“.<br />

CLEn<br />

Vrid vredet för ugnstemperatur <strong>till</strong> <strong>höger</strong>, <strong>till</strong>s<br />

„SC“ visas på displayen.<br />

SC<br />

Ånggeneratorn töms.<br />

End<br />

Ånggeneratorn töms automatiskt och spolas<br />

grundligt igenom.<br />

<strong>Ugnen</strong> kan användas för <strong>till</strong>agning igen.<br />

- 36 -


Felmeddelanden<br />

Om störningar uppstår på ugnen visas dessa på<br />

displayen.<br />

E 11<br />

Störningar på ugnen som <strong>till</strong>åter fortsatt<br />

användning av ugnen kan ignoreras genom att<br />

trycka på klockknappen.<br />

Felmeddeland Orsak Åtgärder<br />

E1<br />

<strong>Ugnen</strong> defekt<br />

E2 En extern energioptimeringsanläggning Kontrollera<br />

har kopplat bort uppvärmningen energioptimeringsanläggningen!<br />

under mer än 2 minuter<br />

E3 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E4 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E5 Kärntemperaturnålen defekt <strong>Ugnen</strong> kan användas utan<br />

kärntemperaturnål.<br />

Kontakta service!<br />

E6 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E7 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E8 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E9 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E10 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E11 När ugnen slås på visas inget Kontakta service!<br />

driftsätt<br />

E13 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E14 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E15 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E16 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E17 Omgivande temperatur för låg Rumstemperaturen måste var högre<br />

än 5 °C!<br />

E18 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E19 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E20 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E21 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

E22 <strong>Ugnen</strong> defekt Kontakta service!<br />

- 37 -


Användningsexempel nöt- och kalvkött<br />

Kapacitet i GN-mått<br />

Produkt Tips Tillbehör 1⁄1 2⁄1 Förgräddade<br />

Filéstek krydda, pensla CombiGrill 9 St. 300 °<br />

sparsamt med olja<br />

Rumpstek krydda, pensla CombiGrill 9 St. 300 °<br />

sparsamt med olja, bulta inte<br />

Rostbiff krydda, pensla galler och 6 kg 12 kg 200 °<br />

sparsamt med olja<br />

CNS<br />

Nötstek <strong>till</strong>sätt mirepoix 100 mm CNS 6-8 kg 12-16 kg 200 °<br />

(grytstek)<br />

Ø 80–100 mm, täck över CNS<br />

Nötrulader krydda, häll över 65 mm CNS<br />

het sås, täck över med 20 mm GN<br />

Filé Wellington<br />

20 mm granit.<br />

20-25 40-50 200 °<br />

St. St.<br />

6-8 kg 12-16 kg 200 °<br />

Kokt oxkött<br />

galler och<br />

CNS<br />

Kalvfilé krydda, pensla, CombiGrill<br />

sparsamt med olja<br />

Kalvkotletter krydda strax före CombiGrill<br />

beskickning<br />

Kalvstek<br />

galler och<br />

65 mm CNS<br />

Kalvlägg<br />

galler och<br />

40 mm CNS<br />

Osso bucco täck över CNS 65 mm CNS<br />

6-8 kg 12-16 kg 100 °<br />

8 St. 250 °<br />

8 St. 250 °<br />

9 kg 16 kg 200 °<br />

6 St. 12 St. 200 °<br />

15 St. 30 St. 200 °<br />

Kalvbringa<br />

Kalvrygg<br />

Kalvbog<br />

galler och<br />

65 mm CNS<br />

galler och<br />

40 mm CNS<br />

galler och<br />

40 mm CNS<br />

1 St. 2 St. 100 °<br />

1 St. 2 St. 200 °<br />

6-8 kg 12-16 kg 200 °<br />

KT = kärntemperatur, CNS = rostfri kantin<br />

- 38 -


Observera att kapacitetsuppgifterna alltid gäller full beskickning. I en del fall kan matkvaliteten ökas genom att<br />

beskickningsmängden reduceras. Livsmedel är naturprodukter. De angivna <strong>till</strong>agningstiderna och –temperaturerna är<br />

hållpunkter och ska eventuellt anpassas individuellt.<br />

Tillagning ca.<br />

Maximala beskickningsmängder per apparattyp<br />

8x2/1<br />

1. Steg 2. Steg 3. Steg 5x1/1 5x2/1 8x1/1 15x1/1 15x2/1<br />

230-250 ° 27 St. 45 St. 45 St. 54 St. 108 St.<br />

710 min.<br />

230-250 ° 27 St. 45 St. 45 St. 54 St. 108 St.<br />

8-10 min.<br />

160-180 ° 120-140 ° 18 kg 36 St. 30 kg 60 kg 100 kg<br />

5-10 min. KT 56 °<br />

160-180 ° 120-140 ° 18 kg 36 St. 30 kg 60 kg 100 kg<br />

90-120 min. KT 80 °<br />

130-140 ° 75 St. 150 St. 125 St. 250 St. 500 St.<br />

60-80 min.<br />

160-180 ° 120-140 ° 18 kg 36 St. 30 kg 60 kg 100 kg<br />

10 min. KT 56 °<br />

85 ° 18 kg 36 St. 30 kg 60 kg 100 kg<br />

KT 80-90 °<br />

160-180 ° 120-140 ° 24 St. 40 St. 40 St. 48 St. 96 St.<br />

5-10 min. KT 68 °<br />

240 ° 24 St. 40 St. 40 St. 48 St. 96 St.<br />

10-12 min.<br />

160-180 ° 160-180 ° 18 kg 36 St. 30 kg 60 kg 100 kg<br />

30 min. KT 75 °<br />

140 ° 180-200 ° 18 St. 36 St. 30 St. 60 St. 120 St.<br />

KT 85 ° 10 min.<br />

130-140 ° 45 St. 90 St. 75 St. 150 St. 300 St.<br />

ca. 90 min.<br />

140 ° 160-200 ° 3 St. 6 St. 5 St. 10 St. 20 St.<br />

20 min. KT 85 ° 10 min.<br />

160-180 ° 120-140 ° 2 St. 4 St. 3 St. 6 St. 12 St.<br />

10 min. KT 68 °<br />

160-180 ° 140-160 ° 18 kg 36 St. 30 kg 60 kg 100 kg<br />

10 min. KT 80-85 °<br />

- 39 -


Användningsexempel gris-, får- och lammkött<br />

Kapacitet i GN-mått<br />

Produkt Tips Tillbehör 1⁄1 2⁄1 Förgräddade<br />

Fläskmedaljong krydda, pensla sparsamt med olja CombiGrill 20 St. 300 °<br />

ca 70 <strong>till</strong> 80 g<br />

Schnitzel natur, pensla CombiGrill 9 St. 300 °<br />

sparsamt med olja<br />

Fläskkotlett bryningsfett Stek- och bakplåt 8 St. 16 St. 250 °<br />

(panerad)<br />

Pannbiff<br />

Stek- och bakplåt 10 St. 30 St. 300 °<br />

Köttbullar<br />

20 mm granit.<br />

45 St. 90 St. 250 °<br />

Fläskrygg<br />

galler och<br />

40 mm CNS<br />

Fläskstek<br />

galler och<br />

Karré<br />

65 mm CNS<br />

Stek med knaprig yta skär skåror portionsvis efter steg 1,<br />

galler och<br />

(fyllt sidfläsk) krydda därefter 40 mm CNS<br />

"Kassler karré" ta bort benen galler och<br />

65 mm CNS<br />

Fläsklägg samla upp fonden, galler och<br />

eventuellt för surkål<br />

65 mm CNS<br />

Fläsklägg skär skåror efter steg 1, galler<br />

krydda därefter<br />

Potato baker<br />

Skinka laga färdig skinkan <strong>till</strong> 3/4 Stek- och bakplåt<br />

i bröddeg<br />

svep sedan in den i degen<br />

Köttfärslimpa om den bakas i 20 mm granit.<br />

form, använd galler<br />

Leverpastej fylld i aluminiumformar galler<br />

Spareribs marinera 12 tim efter <strong>till</strong>agning galler och<br />

20 mm granit.<br />

8 kg 16 kg 250 °<br />

8 kg 16 kg 250 °<br />

5-7 kg 10-14 kg 100 °<br />

6-8 kg 100 °<br />

7-9 14-18 100 °<br />

St. St.<br />

6-8 12-16 100 °<br />

St. St.<br />

ca. 6 kg ca. 12 kg 200 °<br />

6 kg 12 kg 200 °<br />

4-6 kg 8-12 kg 200 °<br />

3 kg 6 kg 100 °<br />

KT = kärntemperatur, CNS = rostfri kantin<br />

- 40 -


Observera att kapacitetsuppgifterna alltid gäller full beskickning. I en del fall kan matkvaliteten ökas genom att<br />

beskickningsmängden reduceras. Livsmedel är naturprodukter. De angivna <strong>till</strong>agningstiderna och –temperaturerna är<br />

hållpunkter och ska eventuellt anpassas individuellt.<br />

Tillagning ca.<br />

Maximala beskickningsmängder per apparattyp<br />

8x2/1<br />

1. Steg 2. Steg 3. Steg 5x1/1 5x2/1 8x1/1 15x1/1 15x2/1<br />

230-250 ° 60 St. 100 St. 100 St. 120 St. 240 St.<br />

KT 68-72 °<br />

250-270 ° 27 St. 45 St. 45 St. 54 St. 108 St.<br />

10-12 min.<br />

190-220 ° 24 St. 40 St. 40 St. 48 St. 96 St.<br />

KT 72 °<br />

200-240 ° 30 St. 60 St. 50 St. 100 St. 150 St.<br />

KT 76-80 °<br />

180-200 ° 135 St. 270 St. 225 St. 450 St. 900 St.<br />

KT 76-80 °<br />

180 ° 130-150 ° 16 kg 32 kg 24 kg 48 kg 96 kg<br />

30 min. KT 65 °<br />

140-180 ° 16 kg 32 kg 24 kg 48 kg 96 kg<br />

KT 76-80 °<br />

140-160 ° 220 ° 15 kg 30 kg 25 kg 50 kg 75 kg<br />

20 min. KT 74-76 ° 15-20 min.<br />

85-90 ° 16 kg 32 kg 24 kg 48 kg 96 kg<br />

KT 65-72 °<br />

100 ° 18 St. 36 St. 30 St. 60 St. 90 St.<br />

KT 87 °<br />

140-160 ° 220 ° 18 St. 36 St. 30 St. 60 St. 90 St.<br />

20 min. KT 78-80 ° 15-20 min.<br />

160-180 ° 140-160 ° 12 kg 24 kg 18 kg 36 kg 72 kg<br />

20-30 min. KT 72-78 °<br />

140-160 ° 18 kg 36 kg 30 kg 60 kg 90 kg<br />

KT 80 °<br />

130 ° 18 kg 36 kg 30 kg 60 kg 90 kg<br />

KT 72-80 °<br />

180-220 ° 9 kg 18 kg 15 kg 30 kg 45 kg<br />

60 min. 10-15 min.<br />

- 41 -


Användningsexempel korv och djupfrysta produkter<br />

Kapacitet i GN-mått<br />

Produkt Tips Tillbehör 1⁄1 2⁄1 Förgräddade<br />

Värma upp korv<br />

40 mm CNS 30 St. 60 St. 85 °<br />

Färsklimp täck med folie för mise en place 20 mm CNS<br />

Leverdumplingar smörj in kantinerna sparsamt 20 mm CNS<br />

Halvkonserver nettovikt 200 g 20 mm CNS<br />

Korv i glas Varning! Tillaga utan lock! 20 mm CNS<br />

(250 g) Kontrollera glasens värmebeständighet<br />

50 St. 100 St. 85 °<br />

30 St. 60 St. 100 °<br />

40 St. 80 St. 100 °<br />

40 St. 80 St. 100 °<br />

Djupfrysta<br />

halvfabrikat<br />

Kyckling innan- förstekt 20 mm granit.<br />

och ytterlår<br />

Fiskpinnar (panerade) Stek- och bakplåt<br />

Quiche Lorraine förbakad i aluminiumformar ø 8 cm, 20 mm CNS eller<br />

2 cm hög, förvärm 300 °C aluminium perforerad<br />

Lasagne förlagad CNS 65 mm<br />

Pizza förlagad aluminium perforerad<br />

20 St. 40 St. 250 °<br />

50 St. 100 St. 300 °<br />

24 St. 48 St. 300 °<br />

10 Port. 20 Port. 200 °<br />

2 St. 4 St. 300 °<br />

KT = kärntemperatur, CNS = rostfri kantin<br />

- 42 -


Observera att kapacitetsuppgifterna alltid gäller full beskickning. I en del fall kan matkvaliteten ökas genom att<br />

beskickningsmängden reduceras. Livsmedel är naturprodukter. De angivna <strong>till</strong>agningstiderna och –temperaturerna är<br />

hållpunkter och ska eventuellt anpassas individuellt.<br />

Tillagning ca.<br />

Maximala beskickningsmängder per apparattyp<br />

8x2/1<br />

1. Steg 2. Steg 3. Steg 5x1/1 5x2/1 8x1/1 15x1/1 15x2/1<br />

85 ° 180 St. 360 St. 300 St. 600 St. 1200 St.<br />

KT 72 °<br />

85 ° 300 St. 600 St. 500 St. 1000 St. 2000 St.<br />

10-20 min.<br />

100 ° 180 St. 360 St. 300 St. 600 St. 1200 St.<br />

15-25 min.<br />

100 ° 120 St. 240 St. 200 St. 400 St. 800 St.<br />

40-60 min.<br />

100 ° 120 St. 240 St. 200 St. 400 St. 800 St.<br />

50-70 min.<br />

160 ° 120 St. 240 St. 200 St. 400 St. 800 St.<br />

20-25 min.<br />

200-220 ° 300 St. 600 St. 500 St. 1000 St. 2000 St.<br />

20 min.<br />

200 ° 144 St. 288 St. 450 St. 900 St. 1800 St.<br />

20 min.<br />

140 ° 30 Port. 60 Port. 50 Port. 100 Port. 200 Port.<br />

30-40 min.<br />

200 ° 12 St. 24 St. 20 St. 40 St. 80 St.<br />

10-12 min.<br />

- 43 -


Användningsexempel vilt, fågel och pastejer<br />

Kapacitet i GN-mått<br />

Produkt Tips Tillbehör 1⁄1 2⁄1 Förgräddade<br />

Rådjursrygg,<br />

galler och 3 St. 4 St. 250 °<br />

rosa<br />

20 mm granit.<br />

Rådjursskinka lossa benen, krydda, bardera, bind ihop galler och 5-6 kg 10-12 kg 250 °<br />

CNS 40 mm<br />

Rådjursbog marinera galler och 6 kg 12 kg 250 °<br />

CNS 40 mm<br />

Harrygg krydda 20 mm granit.<br />

rosa<br />

späckad marinera, krydda, varm sås granit.<br />

Harskinka<br />

ös, täck över med CNS-kantin<br />

Rådjursstek grytstekt granit.<br />

6-8 12-16 250 °<br />

St. St.<br />

12 St. 24 St. 250 °<br />

8 kg 16 kg 200 °<br />

Fasan bardera, krydda 20 mm granit.<br />

Vildand krydda 20 mm granit.<br />

Superspike - anka<br />

Kalkon fyll eventuellt CNS 40 mm<br />

Gås fyll eventuellt, krydda galler och granit.<br />

Superspike - anka<br />

Kyckling gnid kraftigt in kryddorna Superspike - kyckling<br />

(hel) stående/liggande<br />

H10<br />

Kyckling<br />

galler och<br />

(1/2) 20 mm granit.<br />

Kycklinglår gnid kraftigt in kryddorna galler och<br />

20 mm granit.<br />

6-8 12-16 200 °<br />

St. St.<br />

3 St. 6 St. 200 °<br />

1 St. 2 St. 180 °<br />

2 St. 4 St. 200 °<br />

6 St. 12 St. 200 °<br />

8 St. 16 St. 200 °<br />

10-12 20-24 200 °<br />

St. St.<br />

KT = kärntemperatur, CNS = rostfri kantin<br />

- 44 -


Observera att kapacitetsuppgifterna alltid gäller full beskickning. I en del fall kan matkvaliteten ökas genom att<br />

beskickningsmängden reduceras. Livsmedel är naturprodukter. De angivna <strong>till</strong>agningstiderna och –temperaturerna är<br />

hållpunkter och ska eventuellt anpassas individuellt.<br />

Tillagning ca.<br />

Maximala beskickningsmängder per apparattyp<br />

8x2/1<br />

1. Steg 2. Steg 3. Steg 5x1/1 5x2/1 8x1/1 15x1/1 15x2/1<br />

280-200 ° 140-160 ° 6 St. 8 St. 10 St. 20 St. 40 St.<br />

25 min. KT 65-70 °<br />

180-200 ° 140-160 ° 16 kg 32 kg 24 kg 48 kg 96 kg<br />

10 min. KT 72-80 °<br />

180-200 ° 140-160 ° 16 kg 32 kg 24 kg 48 kg 96 kg<br />

10 min. KT 68-78 °<br />

180-200 ° 140-160 ° 24 St. 48 St. 40 St. 80 St. 160 St.<br />

10 min. KT 65-70 °<br />

160-180 ° 140-160 ° 36 St. 72 St. 60 St. 120 St. 240 St.<br />

50 min. KT 72-80 °<br />

130 ° 24 kg 48 kg 40 kg 80 kg 160 kg<br />

KT 72-80 °<br />

160-180 ° 18 St. 36 St. 30 St. 60 St. 90 St.<br />

KT 72-80 °<br />

140-160 ° 18 St. 36 St. 30 St. 60 St. 90 St.<br />

KT 88 °<br />

130-150 ° 2 St. 4 St. 3 St. 6 St. 12 St.<br />

KT 72 °<br />

140-160 ° 140-160 ° 4 St. 8 St. 6 St. 12 St. 24 St.<br />

20 min. KT 88 °<br />

160-180 ° 20 St. 30 St. 40 St. 60 St. 120 St.<br />

KT 88 °<br />

160-180 ° 24 St. 48 St. 40 St. 80 St. 120 St.<br />

KT 88 °<br />

160-180 ° 30 St. 60 St. 50 St. 100 St. 150 St.<br />

KT 88 °<br />

- 45 -


Användningsexempel fisk, skal- och kräftdjur<br />

Kapacitet i GN-mått<br />

Produkt Tips Tillbehör 1⁄1 2⁄1 Förgräddade<br />

1 St. 2 St. 100 °<br />

Lax lax, vik ut buksidorna CNS 20 mm<br />

(hel)<br />

utåt<br />

Laxforellfilé, på serveringsfat, <strong>till</strong>sätt fumet CNS 20 mm<br />

laxstek<br />

eller vin<br />

Helleflundra salt, peppar, hackade kökskryddor CNS 20 mm<br />

(portionerad)<br />

Sjötungsrulader kan även fyllas med färs CNS 20 mm<br />

20 St. 40 St. 100 °<br />

15 St. 30 St.<br />

15 Port. 30 Port. 100 °<br />

30 St. 60 St. 100 °<br />

Flundra ljusa sidan upp Stek- och bakplåt<br />

Stekt forell krydda, pensla sparsamt med olja Stek- och bakplåt<br />

Blå forell smaka av fonden med ättika CNS 40 mm<br />

vik ut buksidorna<br />

Gös (på julienne blanchera grönsakerna före CNS 20 mm<br />

skurna grönsaker)<br />

Musslor <strong>till</strong>sätt vin, grönsaker skurna i julienne CNS 40 eller 65 mm<br />

4-5 St. 8-10 St. 250 °<br />

3-5 6-10 250 °<br />

St. St.<br />

8-10 16-20 100 °<br />

St. St.<br />

10-12 20-24 100 °<br />

St. St.<br />

1-2 kg 2-4 kg 100 °<br />

Fiskbullar<br />

Fiskterrin<br />

Bläckfisk (hel)<br />

CNS 20 mm<br />

galler<br />

galler<br />

CNS 20 mm<br />

50 St. 100 St. 100 °<br />

3 St. 6 St.<br />

1 St. 2 St. 100 °<br />

Djupfrysta<br />

halvfabrikat<br />

Fisk, gratinerad i CNS 20 mm<br />

aluminiumfolie, flera portioner<br />

Fiskfilé<br />

CNS 20 mm<br />

(förbakad)<br />

12 St. 24 St. 250 °<br />

18 St. 36 St. 250 °<br />

KT = kärntemperatur, CNS = rostfri kantin<br />

- 46 -


Observera att kapacitetsuppgifterna alltid gäller full beskickning. I en del fall kan matkvaliteten ökas genom att<br />

beskickningsmängden reduceras. Livsmedel är naturprodukter. De angivna <strong>till</strong>agningstiderna och –temperaturerna är<br />

hållpunkter och ska eventuellt anpassas individuellt.<br />

Tillagning ca.<br />

Maximala beskickningsmängder per apparattyp<br />

8x2/1<br />

1. Steg 2. Steg 3. Steg 5x1/1 5x2/1 8x1/1 15x1/1 15x2/1<br />

78 ° 2 St. 4 St. 3 St. 6 St. 12 St.<br />

KT 67 °<br />

78 ° 120 St. 240 St. 200 St. 400 St. 800 St.<br />

KT 68 ° 90 St. 180 St. 150 St. 300 St. 600 St.<br />

78 ° 90 Port. 180 Port. 150 Port. 300 Port. 600 Port.<br />

KT 68 °<br />

78 ° 180 St. 360 St. 300 St. 600 St. 1200 St.<br />

KT 67 °<br />

200-220 ° 30 St. 60 St. 50 St. 100 St. 200 St.<br />

KT 66 °<br />

200-220 ° 30 St. 60 St. 50 St. 100 St. 200 St.<br />

KT 66 °<br />

100 ° 30 St. 60 St. 50 St. 100 St. 200 St.<br />

KT 68 °<br />

85 ° 36 St. 72 St. 60 St. 120 St. 240 St.<br />

KT 68 °<br />

95 ° 6 kg 12 kg 10 kg 20 kg 40 kg<br />

10-15 min.<br />

75 ° 300 St. 600 St. 500 St. 1000 St. 2000 St.<br />

8-15 min.<br />

70-75 ° 9 St. 18 St. 15 St. 30 St. 60 St.<br />

KT 68 °<br />

100 ° 80 ° 6 St. 12 St. 10 St. 20 St. 40 St.<br />

KT 90 ° 30 min.<br />

200-220 ° 72 St. 144 St. 120 St. 240 St. 480 St.<br />

10-20 min.<br />

180 ° 108 St. 216 St. 180 St. 360 St. 720 St.<br />

KT 68 °<br />

- 47 -


Användningsexempel grönsaker, <strong>till</strong>behör<br />

Kapacitet i GN-mått<br />

Produkt Tips Tillbehör 1⁄1 2⁄1 Förgräddade<br />

Broccoli djupfryst (färsk, perforerad kantin, häll över CNS 65 mm 5 kg 10 kg 100 °<br />

iskallt vatten)<br />

perforerade<br />

Blomkål skär i rosetter CNS 65 mm<br />

perforerade<br />

Brysselkål djupfryst, krydda djupfryst, CNS 65 mm<br />

<strong>till</strong>sätt smör först vid servering<br />

perforerade<br />

Spenat färsk CNS 65 mm<br />

perforerade<br />

Kålrabbi<br />

CNS 65 mm<br />

perforerade<br />

Små runda morötter<br />

CNS 65 mm<br />

perforerade<br />

Ärtor<br />

CNS 65 mm<br />

perforerade<br />

Sparris <strong>till</strong>aga i fond/vatten CNS 65 mm<br />

ca. 4 ca. 8 100 °<br />

huvuden huvuden<br />

5 kg 10 kg 100 °<br />

2 kg 4 kg 100 °<br />

5 kg 10 kg 100 °<br />

5 kg 10 kg 100 °<br />

5 kg 10 kg 100 °<br />

2-3 kg 4-6 kg 100 °<br />

Tomater blanchera för t ex tomates concassées 20 mm<br />

sallad<br />

perforerade<br />

Bönor djupfryst, hela eller brutna CNS 65 mm<br />

blanchera, häll över iskallt vatten<br />

perforerade<br />

Champinjoner droppa över citron, CNS 65 mm<br />

<strong>till</strong>sätt eventuellt vitt vin<br />

Savojkål skär bort stammen 65 mm perforerade<br />

(blanchera)<br />

häll över iskallt vatten om den är färsk<br />

Paprika använd bara röda och gula CNS 65 mm<br />

(fylld)<br />

gratinerad varannan inskjutningsnivå galler<br />

Blomkål<br />

CNS 20 mm<br />

Grönsaksplattor färdiga, smör/fett galler eller<br />

(serveringsporslin) först vid serveringen CNS 20 mm<br />

Grönsakslådor<br />

CNS<br />

65 mm granit.<br />

Kåldolmar blanchera kålbladen väl 65 mm perforerade<br />

(djupfryst, förvärm på 300 °C)<br />

CNS 65 mm<br />

Bondomelett fyll <strong>till</strong> ca 1-2 cm under överkanten CNS 40 mm<br />

Förvälla gryn blanda med kallt vatten och låt stå kort CNS<br />

för att förkorta <strong>till</strong>agningstiden<br />

65 mm granit.<br />

Moussaka fyll <strong>till</strong> 2 cm under överkanten CNS<br />

65 mm<br />

28 St. 56 St. 100 °<br />

5 kg 10 kg 100 °<br />

2 kg 4 kg 100 °<br />

2-3 4-6 100 °<br />

huvuden huvuden<br />

20-25 40-50 200 °<br />

St. St.<br />

30 Port. 60 Port. 300 °<br />

4 St. 8 St. 150 °<br />

30 Port. 60 Port. 180 °<br />

25 St. 50 St. 180 °<br />

30 Port. 60 Port. 150 °<br />

2 kg 4 kg 100 °<br />

30 Port. 60 Port. 200 °<br />

KT = kärntemperatur, CNS = rostfri kantin<br />

- 48 -


Observera att kapacitetsuppgifterna alltid gäller full beskickning. I en del fall kan matkvaliteten ökas genom att<br />

beskickningsmängden reduceras. Livsmedel är naturprodukter. De angivna <strong>till</strong>agningstiderna och –temperaturerna är<br />

hållpunkter och ska eventuellt anpassas individuellt.<br />

Tillagning ca.<br />

Maximala beskickningsmängder per apparattyp<br />

8x2/1<br />

1. Steg 2. Steg 3. Steg 5x1/1 5x2/1 8x1/1 15x1/1 15x2/1<br />

100 ° 15 kg 30 kg 25 kg 50 kg 75 kg<br />

10-15 min.<br />

100 ° 12 huvuden 24 huvuden 20 huvuden 40 huvuden 80 huvuden<br />

12-18 min.<br />

100 ° 15 kg 30 kg 25 kg 50 kg 75 kg<br />

14-18 min.<br />

100 ° 6 kg 12 kg 10 kg 20 kg 30 kg<br />

2-5 min.<br />

100 ° 15 kg 30 kg 25 kg 50 kg 75 kg<br />

15-20 min.<br />

100 ° 15 kg 30 kg 25 kg 50 kg 75 kg<br />

15-18 min.<br />

100 ° 15 kg 30 kg 25 kg 50 kg 75 kg<br />

15-18 min.<br />

100 ° 9 kg 18 kg 15 kg 30 kg 45 kg<br />

12-15 min.<br />

100 ° 225 St. 336 St. 280 St. 560 St. 1120 St.<br />

1-2 min.<br />

100 ° 15 kg 30 St. 25 kg 50 kg 75 kg<br />

15-18 min.<br />

100 ° 6 kg 12kg 10 kg 20 kg 40 kg<br />

10-12 min.<br />

100 ° 9 huvuden 18 huvuden 15 huvuden 30 huvuden 60 huvuden<br />

6-8 min.<br />

160-180 ° 75 St. 125 St. 125 St. 250 St. 375 St.<br />

45 min.<br />

250 ° 90 Port. 180 Port. 150 Port. 300 Port. 600 Port.<br />

8-10 min.<br />

110-130 ° 12 St. 24 St. 20 St. 40 St. 80 St.<br />

8-12 min.<br />

170 ° 190 ° 60 Port. 120 Port. 100 Port. 200 Port. 300 Port.<br />

KT 80 ° 10 min.<br />

140-160 ° 160 ° 60 St. 120 St. 100 St. 200 St. 300 St.<br />

KT 76-80 °<br />

140 ° 160 ° 90 Port. 180 Port. 150 Port. 300 Port. 600 Port.<br />

35 min. 10 min.<br />

100 ° 12 kg 24 kg 20 kg 40 kg 80 kg<br />

30 min.<br />

140-180 ° 60 Port. 120 Port. 100 Port. 200 Port. 300 Port.<br />

KT 72-78 °<br />

- 49 -


Användningsexempel ägg, <strong>till</strong>behör<br />

Kapacitet i GN-mått<br />

Produkt Tips Tillbehör 1⁄1 2⁄1 Förgräddade<br />

Ägg Lösa 7 min. CNS 65 mm 60-100 120-200 100 °<br />

(hårdkokta)<br />

Hårda 15 min.<br />

St. St.<br />

Royal i formar eller GN-kantiner CNS 65 mm 4 Liter 8 Liter 90 °<br />

Klimp<br />

Äggsufflé koka upp mjök, blanda sedan i äggen, CNS 65 mm 4 Liter 8 Liter 90 °<br />

täck över med folie<br />

Äggröra vispa upp äggen, CNS 65 mm 4 Liter 8 Liter 100 °<br />

vispa ner mjölk eller grädde, täck över<br />

Quiche botten förbakad 20 mm granit. 10 St. 20 St. 165 °<br />

Råskalad potatis fyrdelad på tvären, saltad CNS 100-150<br />

blanda väl<br />

perforerade<br />

Oskalad potatis stora potatisar kan även <strong>till</strong>agas som "Idaho CNS 100-150<br />

Potatoe" på galler<br />

perforerade<br />

Potatisbullar/ fetta in CNS-kantinen sparsamt CNS 20 mm<br />

dumplingar<br />

Stekt potatis exakt färdigkokta, 40 mm granit.<br />

se <strong>till</strong> att potatisen ligger glest<br />

Potatis i veckla in potatisen i aluminiumfolie CNS 20 mm<br />

aluminiumfolie lägg på saltbädd<br />

Potatisgratäng se <strong>till</strong> att alla skivor är lika tjocka 40 mm granit.<br />

Pommes Macaire djupfryst 20 mm granit.<br />

Vakuum<strong>till</strong>agning fyrdelad, tournerad galler<br />

Potatis<br />

Ris långkorn, fond – vatten - buljong volymför- CNS 65 mm<br />

hållande 2:1<br />

Vildris volymförhållande 3:1 CNS 65 mm<br />

förkortning av <strong>till</strong>agningstiden<br />

Risgrynsgröt 3 delar mjölk, 1 del rundkornsris CNS 65 mm<br />

kanelstång, socker, vanilj<br />

Pasta spaghetti, spätzle, bandmakaroner osv CNS 65 mm<br />

(Finishing ® )<br />

Canneloni täck över jämnt med sås CNS 65 mm<br />

8-14 kg 16-28 kg 100 °<br />

6-12 kg 14-24 kg 100 °<br />

30 St. 60 St. 100 °<br />

2 kg 4 kg 300 °<br />

20 St. 40 St. 200 °<br />

30 Port. 60 Port. 140 °<br />

40 St. 80 St. 250 °<br />

4-4,5 kg 8-9 kg<br />

2 kg 4 kg 100 °<br />

2 kg 4 kg 100 °<br />

2 kg 4 kg 99 °<br />

2 kg 4 kg 100 °<br />

F<br />

30 Port. 60 Port. 200 °<br />

Lasagne<br />

CNS 65 mm<br />

20 Port. 40 Port. 160 °<br />

Pastalåda häll i äggblandningen jämnt fördelad CNS eller<br />

granit.<br />

20 Port. 40 Port. 180 °<br />

KT = kärntemperatur, CNS = rostfri kantin<br />

- 50 -


Observera att kapacitetsuppgifterna alltid gäller full beskickning. I en del fall kan matkvaliteten ökas genom att<br />

beskickningsmängden reduceras. Livsmedel är naturprodukter. De angivna <strong>till</strong>agningstiderna och –temperaturerna är<br />

hållpunkter och ska eventuellt anpassas individuellt.<br />

F<br />

Tillagning ca.<br />

Maximala beskickningsmängder per apparattyp<br />

8x2/1<br />

1. Steg 2. Steg 3. Steg 5x1/1 5x2/1 8x1/1 15x1/1 15x2/1<br />

100 ° 300 St. 600 St. 500 St. 1000 St. 2000 St.<br />

7-15 min.<br />

77 ° 12 Liter 24 Liter 20 Liter 40 Liter 80 Liter<br />

50 min.<br />

85 ° 12 Liter 24 Liter 20 Liter 40 Liter 80 Liter<br />

15-25 min.<br />

100 ° 200 ° 12 Liter 24 Liter 20 Liter 40 Liter 80 Liter<br />

KT 75 ° 5-8 min.<br />

150 ° 175 ° 60 St. 120 St. 100 St. 200 St. 400 St.<br />

10 min. 10 min.<br />

100 ° 24 kg 48 kg 42 kg 80-90 160-180<br />

40-55 min. kg kg<br />

100 ° 18 kg 36 kg 36 kg 60-72 120-154<br />

40-55 min. kg kg<br />

100 ° 90 St. 180 St. 150 St. 300 St. 450 St.<br />

30-40 min.<br />

220 ° 6 kg 12 kg 10 kg 20 kg 30 kg<br />

30-40 min.<br />

180 ° 90 St. 180 St. 150 St. 300 St. 450 St.<br />

45-50 min.<br />

125 ° 150 ° 60 Port. 120 Port. 100 Port. 200 Port. 300 Port.<br />

KT 80 ° 10 min.<br />

200-220 ° 120 St. 240 St. 200 St. 400 St. 800 St.<br />

15-18 min.<br />

100 ° 20-25 kg 40-50kg 40-50 kg 90 kg 180 kg<br />

30 min.<br />

100 ° 6 kg 12 kg 10 kg 20 kg 40 kg<br />

25-45 min.<br />

100 ° 6 kg 12 kg 10 kg 20 kg 40 kg<br />

45-55 min.<br />

90-99 ° 6 kg 12 kg 10 kg 20 kg 40 kg<br />

50-60 min.<br />

100 ° 6 kg 12 kg 10 kg 20 kg 40 kg<br />

10 min.<br />

170 ° 90 Port. 180 Port. 150 Port. 300 Port. 450 Port.<br />

KT 80 °<br />

150 ° 170-190 ° 60 Port. 120 Port. 100 Port. 200 Port. 300 Port.<br />

KT 80 ° 10 min.<br />

150-170 ° 170-190 ° 60 Port. 120 Port. 100 Port. 200 Port. 300 Port.<br />

KT 80 ° 5 min.<br />

- 51 -


Användningsexempel bakverk, bröd, småfranska, efterrätt 1<br />

Kapacitet i GN-mått<br />

Produkt Tips Tillbehör 1⁄1 2⁄1 Förgräddade<br />

Äppelstrudel pensla med ägg, mjök eller sockervatten Stek- och bakplåt eller 2 St. 4 St. 200 °<br />

(strudeldeg)<br />

Bakplåtar, perforerade<br />

Djupfrysta pensla eventuellt med äggula eller grädde Stek- och bakplåt eller 10 St. 20 St. 200 °<br />

"Apfeltaschen" förvärm Bakplåtar, perforerade<br />

Sockerkaksbotten<br />

20 mm granit. 1 kg 2 kg 200 °<br />

(rulltårta)<br />

Sockerkaksbotten Ø 26 cm, varannan inskjutningsnivå Stek- och bakplåt 2 formar 4 formar 200 °<br />

Ring<br />

Smördeg, pensla noggrant med ägg Stek- och bakplåt eller<br />

pastejer, fleurons<br />

Bakplåtar, perforerade<br />

Smördeg, varannan inskjutningsnivå Stek- och bakplåt eller<br />

wienerbröd, färska<br />

Bakplåtar, perforerade<br />

Bakverk av smördeg pensla eventuellt med ägg<br />

Stek- och bakplåt eller<br />

med fyllning (ost etc)<br />

Bakplåtar, perforerade<br />

Kaka på hel plåt varannan inskjutningsnivå CNS 20 mm eller<br />

40 mm<br />

Croissants, färska jäsning "Vario-ånga" 34 °C Stek- och bakplåt eller<br />

Bakplåtar, perforerade<br />

Kompotter skär frukterna i lika stora bitar 65 mm operforerade<br />

låt stå och dra efter kokning<br />

Fruktgarnityrer tournera äpplen, päron etc 20 mm<br />

eller ta bort kärnhusen<br />

Varm frukt djupfryst, hallon, jordgubbar, galler<br />

björnbär, i serveringsporslin<br />

Fruktkonserver Ø 10-12 cm, t ex päron, galler eller<br />

(glas utan lock) volym 1 liter 20 mm<br />

"Kabinettpudding" klä formarna galler<br />

(folie eller bakpapper)<br />

Creme caramel darioler, kokotter, timbaler galler eller<br />

(glas)<br />

20 mm<br />

Dez 15 24-30 180 °<br />

St. St.<br />

je nach je nach 180 °<br />

Größe Größe<br />

12 St. 24 St. 180 °<br />

30 Port. 60 Port. 180 °<br />

12 St. 24 St. 180 °<br />

30 Port. 60 Port. 120 °<br />

30 St. 60 St. 100 °<br />

15 St. 30 St. 90 °<br />

10 St. 20 St. 100 °<br />

4 St. 8 St. 90 °<br />

40 St. 80 St. 80 °<br />

KT = kärntemperatur, CNS = rostfri kantin<br />

- 52 -


Observera att kapacitetsuppgifterna alltid gäller full beskickning. I en del fall kan matkvaliteten ökas genom att<br />

beskickningsmängden reduceras. Livsmedel är naturprodukter. De angivna <strong>till</strong>agningstiderna och –temperaturerna är<br />

hållpunkter och ska eventuellt anpassas individuellt.<br />

Tillagning ca.<br />

Maximala beskickningsmängder per apparattyp<br />

8x2/1<br />

1. Steg 2. Steg 3. Steg 5x1/1 5x2/1 8x1/1 15x1/1 15x2/1<br />

140-160 ° 6 St. 12 St. 10 St. 20 St. 40 St.<br />

40-60 min.<br />

150-170 ° 60 St. 120 St. 100 St. 200 St. 300 St.<br />

15-25 min.<br />

140-160 ° 6 kg 12 kg 10 kg 20 kg 40 kg<br />

10-20 min.<br />

140-160 ° 6 formar 12 formar 10 formar 20 formar 40 formar<br />

15-40 min.<br />

150-170 ° 160-180 ° 45 St. 90 St. 75 St. 150 St. 300 St.<br />

8-15 min. 5-20 min.<br />

150-170 ° 160-180 °<br />

5-10 min. 2-10 min.<br />

160-180 ° 160-180 ° 24 St. 48 St. 40 St. 80 St. 160 St.<br />

8-15 min. 5-20 min.<br />

140-160 ° 90 Port. 180 Port. 150 Port. 300 Port. 600 Port.<br />

30-50 min.<br />

150-170 ° 160-180 ° 24 St. 48 St. 40 St. 80 St. 160 St.<br />

KT 85 ° 10 min.<br />

110 ° 90 Port. 180 Port. 150 Port. 300 Port. 600 Port.<br />

20-25 min.<br />

100 ° 180 St. 360 St. 300 St. 600 St. 1200 St.<br />

6-8 min.<br />

80-90 ° 90 St. 180 St. 150 St. 300 St. 600 St.<br />

4-6 min.<br />

100 ° 30 St. 60 St. 50 St. 100 St. 200 St.<br />

50-60 min.<br />

90 ° 12 St. 24 St. 20 St. 40 St. 80 St.<br />

45 min.<br />

77 ° 120 St. 240 St. 200 St. 400 St. 800 St.<br />

40-50 min.<br />

- 53 -


Användningsexempel bakverk, bröd, småfranska, efterrätt 2<br />

Kapacitet i GN-mått<br />

Produkt Tips Tillbehör 1⁄1 2⁄1 Förgräddade<br />

Vetebröd varannan inskjutningsnivå 20 mm granit eller 2 kg 4 kg 180 °<br />

Stek- och bakplåt<br />

Vetelängder<br />

20 mm granit. eller 2 St. 4 St. 180 °<br />

500 g Bakplåtar, perforerade<br />

Kvarktårta varannan inskjutningsnivå Ø 16 cm ring 40 Port. 80 Port. 180 °<br />

Sockerkaka smörj noggrant in formarna, galler eller<br />

skär skåror upp<strong>till</strong> efter 10 minuter Stek- och bakplåt<br />

Matbröd<br />

20 mm granit. eller<br />

Bakplåtar, perforerade<br />

Mördeg och se <strong>till</strong> att alla delar är lika tjocka 20 mm granit. eller<br />

småkakor varannan inskjutningsnivå Stek- och bakplåt<br />

Wienerbröd baktemperatur beroende på fyllning Stek- och bakplåt eller<br />

Bakplåtar, perforerade<br />

Solskenskaka formar på galler galler<br />

Savarin smörj in formarna med smör och mjöla galler<br />

Strösselkaka fördela strösslet jämnt 20 mm<br />

granit<br />

Tårtbotten fördela massan jämnt 20 mm granit eller<br />

Ø 26 cm tårtring<br />

Stek- och bakplåt<br />

Småfranska djupfrysta produkter Bakplåtar, perforerade<br />

Kuvertbröd<br />

eller Stek- och bakplåt<br />

Vitt matbröd varannan inskjutningsnivå 20 mm granit. eller<br />

Matbröd i form (700 g)<br />

Stek- och bakplåt<br />

Bake Off djupfrysta degämnen, ca 45-50 g Stek- och bakplåt eller<br />

småfranska, jour-bakverk<br />

Bakplåtar, perforerade<br />

Toast stryk eventuellt på smör galler<br />

eller Stek- och bakplåt<br />

Vakuum<strong>till</strong>agning <strong>till</strong>sätt vin, likör etc galler<br />

frukt<br />

Kanelbullar jäsning "Varioånga" 30 °C 20 mm granit eller<br />

Stek- och bakplåt<br />

Plommonbullar jästdeg ca 5 mm tjock/jäsning 20 mm granit eller<br />

Stek- och bakplåt<br />

4 Kasten- 8 Kasten 180 °<br />

formar formar<br />

3 St. 6 St. 180 °<br />

24 St. 48 St. 160 °<br />

10 St. 20 St. 200 °<br />

4 St. 8 St. 200 °<br />

10 St. 20 St. 180 °<br />

40 Port. 80 Port. 180 °<br />

200 °<br />

15 St. 30 St. 180 °<br />

4 St. 8 St. 180 °<br />

10-12 20-24 180 °<br />

St. St.<br />

15-18 30-36 250 °<br />

St. St.<br />

4 kg 8 kg 90 °<br />

12 St. 24 St. 180 °<br />

30 Port. 60 Port. 180 °<br />

KT = kärntemperatur, CNS = rostfri kantin<br />

- 54 -


Observera att kapacitetsuppgifterna alltid gäller full beskickning. I en del fall kan matkvaliteten ökas genom att<br />

beskickningsmängden reduceras. Livsmedel är naturprodukter. De angivna <strong>till</strong>agningstiderna och –temperaturerna är<br />

hållpunkter och ska eventuellt anpassas individuellt.<br />

Tillagning ca.<br />

Maximala beskickningsmängder per apparattyp<br />

8x2/1<br />

1. Steg 2. Steg 3. Steg 5x1/1 5x2/1 8x1/1 15x1/1 15x2/1<br />

140-160 ° 160-180 ° 6 kg 12 kg 10 kg 20 kg 40 kg<br />

5-10 min. 15-30 min.<br />

140-160 ° 160-180 ° 6 St. 12 St. 10 St. 20 St. 40 St.<br />

KT 85 ° 10-15 min.<br />

140-150 ° 140-160 ° 60 Port. 120 Port. 100 Port. 200 Port. 300 Port.<br />

50-60 min. 25-45 min.<br />

140-160 ° 12 formar 24 formar 20 formar 40 formar 80 formar<br />

35-55 min.<br />

160-180 ° 160-180 ° 9 St. 18 St. 15 St. 30 St. 60 St.<br />

10 min. 30-50 min.<br />

140-160 ° 72 St. 144 St. 120 St. 240 St. 480 St.<br />

5-15 min.<br />

160-180 ° 160-180 ° 60 St. 120 St. 100 St. 200 St. 300 St.<br />

KT 85 ° 5-10 min.<br />

160-180 ° 12 St. 24 St. 20 St. 40 St. 80 St.<br />

40-60 min.<br />

150-170 ° 30 St. 60 St. 50 St. 100 St. 200 St.<br />

8-12 min.<br />

140-160 ° 160-180 ° 120 Port. 240 Port. 200 Port. 400 Port. 600 Port.<br />

5-10 min. 15-30 min.<br />

140-160 ° 6 St. 12 St. 10 St. 20 St. 40 St.<br />

10-20 min.<br />

140 ° 160-180 ° 45 St. 90 St. 75 St. 150 St. 300 St.<br />

5 min. 8-15 min.<br />

140 ° 170 ° 12 St. 24 St. 20 St. 40 St. 80 St.<br />

5 min. 30-35 min.<br />

140-160 ° 140-160 ° 60 St. 120 St. 100 St. 200 St. 400 St.<br />

5 min. 5-10 min.<br />

250 ° 108 St. 216 St. 180 St. 360 St. 720 St.<br />

3-5 min.<br />

80-99 ° 24 kg 48 kg 40 kg 80 kg 160 kg<br />

20-30 min.<br />

150-170 ° 150-170 ° 36 St. 72 St. 60 St. 120 St. 240 St.<br />

5 min. 5-15 min.<br />

140-160 ° 90 Port. 180 Port. 150 Port. 300 Port. 450 Port.<br />

30-40 min.<br />

- 55 -


Innan du kontaktar kundtjänst<br />

Fel Möjlig orsak Åtgärd<br />

Vatten droppar från<br />

ugnsdörren.<br />

Dörren är inte korrekt stängd. På golvmodeller ska dörrhandtaget visa nedåt<br />

när dörren är korrekt stängd.<br />

När ugnen är påslagen hörs<br />

ljud inifrån ugnsutrymmet.<br />

Ugnsbelysningen fungerar<br />

inte.<br />

Vattenbrist „blinkande<br />

vattenkransymbol“.<br />

Vatten rinner ut på ugnens<br />

undersida.<br />

Dörrtätningen utnött eller<br />

skadad.<br />

Ledskenor, inhängningsställ<br />

osv är inte riktigt fixerade.<br />

Halogenlampa trasig.<br />

Vattenkranen stängd.<br />

<strong>Ugnen</strong>s vattenfilter<br />

igentäppt.<br />

<strong>Ugnen</strong> är inte injusterad.<br />

Avloppet igentäppt.<br />

Byt dörrtätning (se handboken kapitel<br />

„Husteknik“).<br />

Skötselanvisningar, för maximal livslängd:<br />

- Rengör alltid dörrtätningen med en fuktig<br />

trasa efter färdig produktion.<br />

- När grillprodukter <strong>till</strong>agas mycket ofta<br />

(tjocka fettavlagringar bildas) ska<br />

dörrtätningen även rengöras med en fuktig<br />

trasa mellan produktionscyklerna.<br />

- Om ugnen är på under längre tid utan<br />

produkter rekommenderar vi att inte ställa in<br />

högre temperaturer än 180 °C.<br />

Fixera ledskenor och inhängningsställ i<br />

ugnsutrymmet.<br />

Byt lampa (se handboken kapitel<br />

„Husteknik“).<br />

Öppna vattenkranen.<br />

Kontrollera och rengör filtret. Gör så här:<br />

Stäng vattenkranen, skruva loss ugnens<br />

vattenanslutning, ta bort vattenanslutningens<br />

filter och rengör det. Sätt <strong>till</strong>baka filtret och<br />

vattenanslutningen och kontrollera med<br />

avseende på täthet.<br />

Justera in ugnen med ett vattenpass (se<br />

installationshandboken).<br />

Ta bort avloppsanslutningen (HT-rör) på<br />

ugnens baksida och rengör det. Avloppet kan<br />

täppas igen när produkter med hög fettandel<br />

<strong>till</strong>agas mycket ofta eller när avloppsröret är<br />

draget med för liten lutning.<br />

Åtgärd:<br />

Dra avloppsröret som beskrivs i installationsa<br />

nvisningen.<br />

- 56 -


Innan du kontaktar kundtjänst<br />

Fel Möjlig orsak Åtgärd<br />

<strong>Ugnen</strong> fungerar inte vid<br />

påslagning.<br />

Extern huvudströmbrytare<br />

inte <strong>till</strong>kopplad.<br />

Säkring i husets elcentral har<br />

utlöst.<br />

Koppla in huvudströmbrytaren.<br />

Kontrollera säkringarna i husets elcentral.<br />

Omgivande temperatur<br />

längre tid under 5 °C (41 °F)<br />

efter avslagning.<br />

Gasdriven ugn visar „PLO“. Den elektriska anslutningens<br />

polaritet är inte korrekt.<br />

Gasdriven ugn visar<br />

permanent Reset.<br />

Knappen för <strong>till</strong>agningssätt<br />

blinkar.<br />

Gas<strong>till</strong>förseln <strong>till</strong> ugnen<br />

avbruten.<br />

För lågt gastryck.<br />

Ugnsutrymmet för varmt.<br />

Värm upp ugnsutrymmet <strong>till</strong> mer än 20 °C<br />

(68 °F).<br />

<strong>Ugnen</strong> får endast användas i frostsäkra<br />

utrymmen (se installationsanvisningen).<br />

Dra ut stickkontakten och vrid den 180°<br />

om den gasdrivna ugnen är ansluten <strong>till</strong> ett<br />

vägguttag.<br />

Låt en behörig elektriker göra en fast<br />

anslutning av ugnen (utan stickkontakt) med<br />

korrekt polaritet.<br />

Öppna gaskranen.<br />

Sätt på fläktkåpan.<br />

Låt kontrollera gas<strong>till</strong>förseln <strong>till</strong> ugnen.<br />

Kyl ner ugnsutrymmet med<br />

nedkylningsfunktionen (se handboken<br />

kapitel „Allmänna användningsanvisningar“,<br />

„Nedkylning“).<br />

- 57 -


Underhåll<br />

Följande kontroller kan utföras av behöriga tekniker på plats. Använd endast originalreservdelar från<br />

ugns<strong>till</strong>verkaren.<br />

Rengöring av<br />

luftfiltret<br />

Byte av dörrtätningen<br />

Byte av halogenlampa<br />

Tryck spaken åt vänster för att<br />

lossa låsklacken, skjut filtret åt<br />

vänster och tag ut det nedåt.<br />

- Rengör luftfiltret minst en gång<br />

per månad i diskmaskinen<br />

och sätt i det igen när det har<br />

torkat.<br />

- Byt ut luftfiltret minst två<br />

gånger per år.<br />

- Använd inte ugnen utan<br />

luftfilter.<br />

Dörrtätningen sitter fast i en list i<br />

ugnsrummet.<br />

- Dra ut gammal tätning ur listen<br />

- Rengör listerna<br />

- Sätt i ny tätning i listerna (fukta<br />

klisterremsan med såpvatten)<br />

- Tätningens fyrkantiga del<br />

ska vara helt nedstucken i<br />

listhållaren.<br />

Ugnsrumstätning:<br />

artikelnr.:<br />

6 x 1/1 GN 20.00.394<br />

6 x 2/1 GN 20.00.395<br />

10 x 1/1 GN 20.00.396<br />

10 x 2/1 GN 20.00.397<br />

20 x 1/1 GN 20.00.398<br />

20 x 2/1 GN 20.00.399<br />

Koppla först bort ugnen från<br />

spänningsförsörjningen!<br />

- Täck över ugnens utlopp i<br />

ugnsrummet<br />

- Ta bort ramen med glas och<br />

tätning<br />

- Byt ut halogen-glödlampan<br />

(artikelnr: 3024.0201), rör inte<br />

glödlampan med fingrarna)<br />

- Byt även ut tätningsramen<br />

(artikelnr: 40.00.094)<br />

- Skruva fast ramen med glas och<br />

tätning<br />

- 58 -


EG-försäkran om överensstämmelse för elektriska ugnar<br />

RATIONAL AG<br />

Iglinger Straße 62<br />

D-86899 Landsberg/Germany<br />

www.rational-ag.com<br />

Product: Commercial CombiSteam Ovens Electric Appliances<br />

Types: CombiMaster CM61, CM62, CM101, CM102, CM201, CM202<br />

SelfCooking Center SCC61, SCC62, SCC101, SCC102, SCC 201, SCC 202<br />

BG Фирма Ратионал потвърждава, че тези продукти съответстват на следващите директиви на ЕС:<br />

CZ Firma RATIONAL prohlašuje, že výrobky jsou v souladu s následujicimi směrnicemi EU:<br />

D Konformitätserklärung. RATIONAL erklärt, dass diese Produkte mit den folgenden EU-Richtlinien übereinstimmen:<br />

DK RATIONAL erklaerer at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:<br />

E RATIONAL declara que estos productos son conformes con las siguientes Directivas Europeas:<br />

EE RATIONAL kinnitab, et antud tooted vastavad järgmistele EU normidele:<br />

F RATIONAL déclare que ces produits sont en conformité avec les directives de l’Union Européenne suivantes:<br />

FIN RATIONAL vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavien EU direktiivien vaatimukset:<br />

GB RATIONAL declares that these products are in conformity with the following EU directives:<br />

GR RATIONAL δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της Ε.Ε.<br />

H Mi, a RATIONAL kijelentjük, hogy ezen termékek megfelelnek az Europal Unio kövelkezö irányelveinek:<br />

HR RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi sukladni slijedeĉim smjernicama EU:<br />

I RATIONAL dichiara che questi prodotti sono conformi alle seguenti Direttive della Comunità Europea:<br />

LT RATIONAL patvirtina, kad šie produktai atitinka žemiau išvardintas ES normas:<br />

LV Firma RATIONAL pazino, ka izstrãdãjumi atbilst sekojoŝām ES normām:<br />

NL RATIONAL verklaart, dat deze producten in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen:<br />

P A RATIONAL declara que estes produtos estāo em conformidade com as seguintes directivas EU:<br />

PL Firma RATIONAL oświadcza, że dane wyroby są zgodne z niniejszymi wytycznymi UE:<br />

RO Societatea RATIONAL declară că aceste produse sunt in conformitate cu următoarele directive ale Uniunii Europene:<br />

RU Фирма Ратионал заявляет, что данные изделия отвечают следующим нормам ЕС:<br />

S RATIONAL försäkrar att dessa produkter är i överensstämmelse med följande EU-direktiv:<br />

SER RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi u saglasnosti sa sledeċim smernicama EU:<br />

SI RATIONAL izlavlja, da so ti izdelki v skladu z naslednjimi smernicami EU:<br />

SK Firma RATIONAL prehlasuje, že výrobky sú v súlade s nasledovnými smernicami EU:<br />

TR RATIONAL bu ürünlerin Avrupa Birliği’ nin aşşağidaki Direktiflerine uygunluğunu onaylar:<br />

Machinery Directive MD 2006/42/EC<br />

Including Low Voltage Directive LVD 2006/95/EC<br />

(EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2.2006; EN 60335-2-42:2003; EN 50366:2003+A12006)<br />

oppure<br />

Electro Magnetic Compatibility EMC 2004/108/EC<br />

(EN 55014-1:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-11:2000; EN 55014-2:1997+A1:2001)<br />

LVD and EMC: Product Certification and CE Surveillance by VDE (0366).<br />

Restriction of Hazardous Substances RoHS 2002/95/EC<br />

EN 1717: 2001-05 Protection against pollution of potable water in water installations and<br />

general requirements of devices to prevent pollution by backflow – certified by DVGW<br />

oppur<br />

Landsberg, 01.12.2009 i.V. Bruno Maas i.V. Roland Hegmann<br />

Manager R & D<br />

Product Architect Electric Appliances<br />

- 59 -


EG-försäkran om överensstämmelse för gasugnar<br />

RATIONAL AG<br />

Iglinger Straße 62<br />

D-86899 Landsberg/Germany<br />

www.rational-ag.com<br />

Product: Commercial CombiSteam Ovens Gas Heated Appliances<br />

Types: CombiMaster CM61G, CM62G, CM101G, CM102G, CM201G, CM202G<br />

SelfCooking Center SCC61G, SCC62G, SCC101G, SCC102G, SCC 201G, SCC 202G<br />

BG Фирма Ратионал потвърждава, че тези продукти съответстват на следващите директиви на ЕС:<br />

CZ Firma RATIONAL prohlašuje, že výrobky jsou v souladu s následujicimi směrnicemi EU:<br />

D Konformitätserklärung. RATIONAL erklärt, dass diese Produkte mit den folgenden EU-Richtlinien übereinstimmen:<br />

DK RATIONAL erklaerer at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:<br />

E RATIONAL declara que estos productos son conformes con las siguientes Directivas Europeas:<br />

EE RATIONAL kinnitab, et antud tooted vastavad järgmistele EU normidele:<br />

F RATIONAL déclare que ces produits sont en conformité avec les directives de l’Union Européenne suivantes:<br />

FIN RATIONAL vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavien EU direktiivien vaatimukset:<br />

GB RATIONAL declares that these products are in conformity with the following EU directives:<br />

GR RATIONAL δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της Ε.Ε.<br />

H Mi, a RATIONAL kijelentjük, hogy ezen termékek megfelelnek az Europal Unio kövelkezö irányelveinek:<br />

HR RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi sukladni slijedeĉim smjernicama EU:<br />

I RATIONAL dichiara che questi prodotti sono conformi alle seguenti Direttive della Comunità Europea:<br />

LT RATIONAL patvirtina, kad šie produktai atitinka žemiau išvardintas ES normas:<br />

LV Firma RATIONAL pazino, ka izstrãdãjumi atbilst sekojoŝām ES normām:<br />

NL RATIONAL verklaart, dat deze producten in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen:<br />

P A RATIONAL declara que estes produtos estāo em conformidade com as seguintes directivas EU:<br />

PL Firma RATIONAL oświadcza, że dane wyroby są zgodne z niniejszymi wytycznymi UE:<br />

RO Societatea RATIONAL declară că aceste produse sunt in conformitate cu următoarele directive ale Uniunii Europene:<br />

RU Фирма Ратионал заявляет, что данные изделия отвечают следующим нормам ЕС:<br />

S RATIONAL försäkrar att dessa produkter är i överensstämmelse med följande EU-direktiv:<br />

SER RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi u saglasnosti sa sledeċim smernicama EU:<br />

SI RATIONAL izlavlja, da so ti izdelki v skladu z naslednjimi smernicami EU:<br />

SK Firma RATIONAL prehlasuje, že výrobky sú v súlade s nasledovnými smernicami EU:<br />

TR RATIONAL bu ürünlerin Avrupa Birliği’ nin aşşağidaki Direktiflerine uygunluğunu onaylar:<br />

Directive on Appliances Burning Gaseous Fuels 2009/142/EC (EN 203-1:2005 + A1:2008; EN 203-2-2:2006, EN 203-3:2009)<br />

Including Low Voltage Directive LVD 2006/95/EC (EN 60335-1:2002 + C1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2+C1:2006 +<br />

A12:2006 + A1/C11:2007 + A13:2008; EN 60335-2-42:2003 + A1:2008; EN 60335-2-102:2006 + A1:2009; EN 62233:2008)<br />

Including Electro Magnetic Compatibility EMC 2004/108/EC (EN 55014-1:2006;<br />

EN 55014-2:1997+A1:2001 + A2:2008; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005)<br />

EC Type-Examination and CE Surveillance E 4470 by KIWA Gastec.<br />

Machinery Directive MD 2006/42/EC<br />

Restriction of Hazardous Substances RoHS 2002/95/EC<br />

Gastec QA High Efficiency Label (QA KE 174) and Gastec QA Low NOx Label (QA KE 175)<br />

EN 1717: 2001-05 - Protection against pollution of potable water in water installations and general<br />

requirements of devices to prevent pollution by backflow – certified by DVGW.<br />

Landsberg, 30.07.2010 i.V. Bruno Maas i.V. Rainer Otminghaus<br />

Manager R & D<br />

Product Architect Gas Appliances<br />

- 60 -


ClubRATIONAL<br />

Anmäl er nu och bli medlem!<br />

Som ClubRATIONAL medlem har ni <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> en av branschens mest unika internetbaserade<br />

plattform med ett flertal tjänster och fördelar.<br />

Era Club fördelar:<br />

Nyhetsbrev kvartalsvis<br />

Ni förblir alltid välinformerad!<br />

Svar på vanliga frågor<br />

Vad ni alltid har velat veta!<br />

Chef&Line även via e-post<br />

Kompetent hjälp från kock <strong>till</strong> kock!<br />

Service&Info även via e-post<br />

RATIONAL Service - alltid där för er!<br />

Kostnadsfri uppgradering<br />

Alltid den senaste SelfCooking Center ® mjukvaran!<br />

Nedladdningsområde<br />

Dokumentation för alla modellserier!<br />

Recept - med en enkel knapptryckning<br />

De bästa recepten för er SelfCooking Center ® !<br />

Club medlemskapet är kostnadsfritt!<br />

Anmäl er redan idag!<br />

www.club-rational.com<br />

- 61 -


- 62 -


RATIONAL Großküchentechnik<br />

Iglinger Straße 62<br />

86899 Landsberg a. Lech/Germany<br />

Tel.: +49 8191 327387<br />

E-Mail: info@rational-online.de<br />

www.rational-online.de<br />

RATIONAL Belgium nv<br />

Zandvoortstraat 10 Bus 5<br />

2800 Mechelen/Belgium<br />

Tel: +32 15 285500<br />

E-mail: info@rational.be<br />

www.rational.be<br />

FRIMA RATIONAL France S.A.S.<br />

4 Rue de la Charente - BP 52<br />

F-68271 WITTENHEIM Cedex<br />

Tel: +33 389 570 555<br />

E-mail: info@rational-france.fr<br />

www.rational-france.fr<br />

RATIONAL International AG HELLAS<br />

19ο χλμ.Θεσ/νίκης-Περαίας Τ.Θ. 4317<br />

57019 Θεσσαλονίκη<br />

Τηλ: +30 23920 39410<br />

rationalgreece@rational-online.gr<br />

www.rational-online.gr<br />

RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.<br />

Ctra. de Hospitalet, 147-149<br />

Cityparc / Edif. Paris D<br />

08940 Cornellá (Barcelona)/ SPAIN<br />

Tel: +34 93 4751750<br />

E-mail: rational@rational-iberica.com<br />

www.rational-iberica.com<br />

RATIONAL Italia S.r.l.<br />

via Venier 21<br />

30020 Marcon (VE)/ITALY<br />

Tel: +39 041 5951909<br />

E-mail: info@rationalitalia.it<br />

www.rational-italia.it<br />

RATIONAL Nederland<br />

Grootkeukentechniek BV<br />

Twentepoort West 7<br />

7609 RD Almelo/THE NETHERLANDS<br />

Tel: +31 546 546000<br />

E-mail: info@rational.nl<br />

www.rational.nl<br />

RATIONAL Sp. z o.o.<br />

ul. Trylogii 2/16<br />

01-982 Warszawa/POLAND<br />

Tel: +48 22 8649326<br />

E-mail: info@rational-polska.pl<br />

www.rational-polska.pl<br />

RATIONAL Scandinavia AB<br />

Kabingatan 11<br />

212 39 Malmö/SWEDEN<br />

Tel: +46 40 680 85 00<br />

E-mail: info@rational-scandinavia.se<br />

www.rational-scandinavia.se<br />

RATIONAL Schweiz AG<br />

Heinrich-Wild-Strasse 202<br />

9435 Heerbrugg/SWITZERLAND<br />

Tel.: +41 71 727 9092<br />

E-Mail: info@rational-schweiz.ch<br />

www.rational-schweiz.ch<br />

RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.<br />

Ronkova ulica 4<br />

2380 Slovenj Gradec / Slovenija<br />

Tel: +386 (0)2 8821900<br />

E-mail: info@slorational.si<br />

www.slorational.si<br />

RATIONAL UK<br />

Unit 4 Titan Court, Laporte Way<br />

Portenway Business Park<br />

Luton, Bedfordshire, LU 4 8EF<br />

GREAT BRITAIN<br />

Tel: 00 44 (0) 1582 480388<br />

E-mail: rational@rational-uk.co.uk<br />

www.rational-uk.com<br />

RATIONAL AUSTRIA GmbH<br />

Innsbrucker Bundesstrasse 67<br />

5020 Salzburg/AUSTRIA<br />

Tel.: 0043 (0)662-832799<br />

E-Mail: office@rational-austria.at<br />

www.rational-austria.at<br />

РАЦИОНАЛЬ в России и СНГ<br />

117105 г. Москва,<br />

Варшавское шоссе, д. 25а, стр. 6<br />

Тел: +7 495 663 24 56<br />

Эл. почта: info@rational-russland.com<br />

www.rational-russia.ru<br />

RATIONAL International AG<br />

İstanbul İrtibat Bürosu<br />

Acıbadem Cad., İbrahimağa<br />

Konutları, C1-C Blok, No.: 39,<br />

Kadıköy, 34718 İstanbul<br />

Tel./Faks: +90 (0) 216 339 98 18<br />

E-mail: info@rational-international.com<br />

www.rational-international.com<br />

RATIONAL AUSTRALIA PTY LTD<br />

156 Swann Drive<br />

Derrimut, VIC 3030<br />

Tel: +61 (0) 3 8369 4600<br />

E-mail: info@rationalaustralia.com.au<br />

www.rationalaustralia.com.au<br />

RATIONAL NZ Ltd<br />

208-210 Neilson Street<br />

Onehunga, 1061<br />

Auckland, 1643<br />

Tel.: +64 (9) 633 0900<br />

E-Mail: sales@rationalnz.co.nz<br />

www.rationalnz.co.nz<br />

RATIONAL International Middle East<br />

Montana Building, Floor 303<br />

Zaabeel Road, Dubai, UAE<br />

Phone+971 4 337 5455<br />

eMail: info@rational-middleeast.com<br />

www.rational-middleeast.com<br />

RATIONAL Canada Inc.<br />

2410 Meadowpine Blvd., Unit 107<br />

Mississauga, Ontario L5N 6S2/CANADA<br />

Toll Free: 1-877-RATIONAL (728-4662)<br />

E-mail: postmaster@rationalcanada.com<br />

www.rational-canada.com<br />

RATIONAL USA Inc.<br />

895 American Lane<br />

Schaumburg, IL 60173<br />

Toll Free: 888-320-7274<br />

E-mail: info@rationalusa.com<br />

www.rational-usa.com<br />

RATIONAL International AG<br />

Office Mexico<br />

Innoparc 01<br />

Heinrich-Wild-Strasse 202<br />

CH-9435 Heerbrugg<br />

Switzerland<br />

Tel. en México: +52 (55) 5292-7538<br />

eMail info@rational-mexico.com.mx<br />

www.rational-mexico.com.mx<br />

RATIONAL BRASIL<br />

Rua Prof. Carlos de Carvalho, 113 - Itaim Bibi<br />

São Paulo, SP<br />

CEP: 04531-080<br />

Tel.: +55 (11) 3071-0018<br />

Internet: www.rational-online.com.br<br />

E-mail: info@rational-online.com.br<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Tel: (03) 3812 -6222<br />

info@rational-japan.com<br />

www.rational-japan.com<br />

RATIONAL <br />

<br />

<br />

<br />

+86 21 64737473<br />

shanghai.office@rational-china.com<br />

www.rational-china.cn<br />

RATIONAL Korea<br />

<br />

<br />

<br />

+82-2-545-4599<br />

E-mail: info@rationalkorea.co.kr<br />

www.rationalkorea.co.kr<br />

RATIONAL India<br />

Unit No 24, German Center<br />

12th Floor, Building 9B<br />

DLF Cyber City, Phase III<br />

Gurgaon, 122002<br />

Haryana, India<br />

Phone +91 124 463 58 65<br />

info@rational-online.in<br />

www.rational-online.in<br />

80.01.081 · V-12 · MDS/Ad · 10/10 · schwedisch<br />

RATIONAL International AG<br />

Heinrich-Wild-Straße 202<br />

CH-9435 Heerbrugg<br />

Tel: +41 71 727 9090<br />

Fax: +41 71 727 9080<br />

E-mail: info@rational-international.com<br />

www.rational-international.com<br />

RATIONAL AG<br />

Iglinger Straße 62<br />

86899 Landsberg a. Lech<br />

Tel.: +49 8191 3270<br />

Fax: +49 8191 21735<br />

E-Mail: info@rational-ag.com<br />

www.rational-ag.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!