21.06.2014 Views

Registreringsprocessen 2013-03-05.pdf - Nybro kommun

Registreringsprocessen 2013-03-05.pdf - Nybro kommun

Registreringsprocessen 2013-03-05.pdf - Nybro kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1(3)<br />

<strong>Registreringsprocessen</strong><br />

1. Du lämnar in en skriftlig anmälan<br />

Anmälan omfattar uppgifter om ditt företag, lokalen där verksamheten kommer att<br />

bedrivas samt en beskrivning av verksamheten. Blankett för anmälan kan skickas via<br />

e-post (samhallsbyggnad@nybro.se) eller skrivas ut och skickas till <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>,<br />

Myndighetsnämnden 382 80 NYBRO eller ring Samhällsbyggnad, telefon 0481-453<br />

80 (expeditionen).<br />

2. Kontrollmyndigheten granskar inlämnat material<br />

Myndighetsnämnden granskar inlämnade uppgifter och kontaktar dig inom tio<br />

arbetsdagar, om eventuella kompletteringar behövs.<br />

3. Kontrollmyndigheten bekräftar registreringen<br />

När anmälan är komplett registrerar Myndighetsnämnden verksamheten, genom ett<br />

beslut om registrering. Avgift för registrering faktureras separat.<br />

När får verksamheten starta?<br />

En verksamhet får påbörjas tidigast tio arbetsdagar efter att anmälan kommit in<br />

till Myndighetsnämnden, om inte beslut om registrering ges tidigare.<br />

En registrerad verksamhet kommer att kontrolleras i nära anslutning till öppnandet.<br />

Vid kontrollen ska lokaler, inredning och utrustning vara ändamålsenliga och rutiner i<br />

egenkontrollprogrammet ska kunna visas upp. Om kontrollen visar på sådana brister<br />

att inte alla relevanta krav är uppfyllda kan delar av- eller hela verksamheten<br />

förbjudas.<br />

Reglerna för t.ex. livsmedelssäkerhet och hygien är desamma för anläggningar som<br />

registreras som för de som prövas för godkännande och det är livsmedelsföretagaren<br />

som ansvarar för att relevanta krav i lagstiftningen är uppfyllda.<br />

Godkännandeprocessen<br />

1. Du lämnar in en skriftlig ansökan<br />

Ansökan omfattar uppgifter om ditt företag och lokalen där verksamheten kommer att<br />

bedrivas samt en beskrivning av företagets system för egenkontroll. Blanketten för<br />

ansökan kan skickas via e-post (samhallsbyggnad@nybro.se) eller skrivas ut och<br />

skickas till <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>, Myndighetsnämnden, 382 80 NYBRO eller också ring till<br />

Myndighetsnämnden, telefon 0481-453 80 (expeditionen).


2<br />

2. Myndighetsnämnden granskar inlämnat material<br />

När ansökan inkommit kontaktar Myndighetsnämnden dig inom tio arbetsdagar, och<br />

eventuella kompletteringar begärs in. När ansökan är komplett görs en första<br />

granskning av ärendet och ett granskningsutlåtande kan utfärdas. Syftet med detta är<br />

att meddela om lagstiftningens krav verkar kunna uppfyllas både gällande lokaler och<br />

företagets system för egenkontroll.<br />

3. Myndighetsnämnden besiktar anläggningen<br />

En livsmedelsanläggning som ska godkännas måste vara slutbesiktigad innan<br />

verksamheten får öppnas. Observera att detta gäller även vid ägarbyte! Vid besöket<br />

ska företagets lokaler, inredning och utrustning vara helt klara och rutiner i<br />

egenkontrollprogrammet ska kunna visas upp.<br />

4. Myndighetsnämnden beslutar om godkännande/avslag eller utfärdar<br />

villkorat godkännande<br />

Är alla relevanta krav uppfyllda, beslutar Myndighetsnämnden om godkännande av<br />

livsmedelsanläggningen. Ibland kan inte allt färdigställas till slutbesiktningen,<br />

exempelvis vissa delar av egenkontrollsystemet. Myndighetsnämnden kan då medge<br />

att anläggningen får tas i bruk om kvarvarande åtgärder har liten betydelse för<br />

livsmedelssäkerheten. Det är då fråga om ett villkorat godkännande för högst två<br />

perioder om totalt sex månader.<br />

5. Identifikationsnummer<br />

Livsmedelsverket meddelar identifikationsnummer.<br />

6. Myndighetsnämnden gör eventuellt en uppföljande besiktning<br />

Om ett villkorat godkännande utfärdats görs en uppföljande besiktning.<br />

7. Myndighetsnämnden beslutar om godkännande/avslag<br />

Är alla relevanta krav uppfyllda, beslutar Myndighetsnämnden om godkännande av<br />

livsmedelsanläggningen. Myndighetsnämnden kan förena ett beslut om<br />

godkännande med förbehåll.<br />

Vad händer om jag startar utan att ha fått ett godkännande eller ett<br />

beslut om registrering?<br />

Som företagare är du skyldig att anmäla till Myndighetsnämnden om du startar en ny<br />

eller tar över en befintlig livsmedelsverksamhet. Om du ändå startar så bryter du mot<br />

livsmedelslagen och din verksamhet kan förbjudas. Du kan dessutom bli åtalad.


3<br />

Avgifter<br />

Registreringsavgift<br />

En avgift för registrering tas ut med en timmes handläggningstid. För <strong>2013</strong> är avgiften<br />

705 kr.<br />

Godkännandeavgift<br />

För prövning av ansökning om godkännande tas en avgift ut som motsvarar en årlig<br />

kontrollavgift, se nedan.<br />

Årlig kontrollavgift<br />

En kontrollavgift ska betalas varje år och avgiftens storlek beror på typen av<br />

verksamhet, verksamhetens storlek och vilken erfarenhet Myndighetsnämnden har<br />

av anläggningen. Det genomsnittliga antalet kontrolltimmar som ska ägnas åt<br />

verksamheten per år fastställs genom att använda livsmedelsverkets vägledning för<br />

riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den<br />

årliga kontrollavgiften bestäms genom att antalet kontrolltimmar multipliceras med<br />

den timtaxa som <strong>kommun</strong>fullmäktige fattat beslut om. Taxan är för närvarande 705<br />

kronor per timme. Denna årliga avgift omfattar den ordinarie kontrollen.<br />

För verksamheter som registrerats ska den årliga kontrollavgiften betalas från<br />

och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.<br />

För verksamheter som godkänts ska den årliga kontrollavgiften betalas från och<br />

med det kalenderår som följer efter det att livsmedelsverksamheten har<br />

påbörjats.<br />

För både registrerade och godkända verksamheter gäller att avgiftsskyldigheten<br />

upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten upphört.<br />

Avgift för extra kontroll<br />

Om den ordinarie kontrollen visar på brister i livsmedelsföretagets verksamhet, kan<br />

det krävas ytterligare kontrolltillfällen för att se att bristerna har åtgärdats. Denna<br />

extra kontroll betalas av det ansvariga företaget genom debitering enligt timtaxa.<br />

Timdebitering tillämpas även vid befogade klagomål.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!