21.06.2014 Views

Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun

Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun

Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Budget</strong>- <strong>och</strong> verksamhetsplan<br />

<strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

Antagen av <strong>kommun</strong>fullmäktige 2008-12-15<br />

1


Innehållsförteckning<br />

Innehållsförteckning<br />

Inledning, omvärldsanalys, översikt<br />

Inledning<br />

Omvärldsanalys<br />

Läget för <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong><br />

Ekonomiska förutsättningar<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> – en översikt<br />

Vision, mål <strong>och</strong> uppdrag<br />

Övergripande vision för <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> <strong>och</strong> dess bolag<br />

Övergripande inriktningsmål för <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong><br />

<strong>och</strong> dess bolag<br />

Uppdrag för perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

Ekonomisk översikt <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

Finansiell analys – <strong>kommun</strong>en<br />

Finansiell analys – RK-modellen<br />

Sammanfattande kommentar till finansiella analysen<br />

Finansiella planer<br />

Finansiella nyckeltal<br />

Resultatplan<br />

Balansplan<br />

Finasieringsplan<br />

Investeringsplan<br />

Exploateringsbudget<br />

Driftbudget<br />

Nämndsredovisning<br />

Överförmyndarnämnd<br />

Revisionsnämnd<br />

Kommunstyrelse<br />

Teknisk nämnd<br />

Vattenförsörjning <strong>och</strong> avloppsvattenrening<br />

Samhällsbyggnadsnämnd<br />

Kultur- <strong>och</strong> fritidsnämnd<br />

Omsorgsnämnd<br />

Individ- <strong>och</strong> familjenämnd<br />

Barn- <strong>och</strong> utbildningsnämnd<br />

Tio anvisningar för budget<br />

Tio huvudprinciper<br />

Ordlista<br />

Sidan<br />

4<br />

5<br />

7<br />

9<br />

11<br />

13<br />

13<br />

14<br />

15<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

32<br />

33<br />

34<br />

35<br />

36<br />

38<br />

40<br />

41<br />

43<br />

45<br />

47<br />

49<br />

51<br />

52<br />

54<br />

3


Inledning<br />

Inledning<br />

Den ekonomiska <strong>och</strong> verksamhetsmässiga planeringen för <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> omfattar en rullande<br />

treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni ramarna till planen som omfattar mål <strong>och</strong> ekonomiska<br />

resurser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Denna budget omfattar:<br />

• Huvudprinciper för styrning<br />

• Anvisningar för budgeten<br />

• Uppdrag till nämnder, <strong>kommun</strong>styrelse samt bolag<br />

• Ekonomisk översikt för nämnderna, <strong>kommun</strong>styrelse för drift <strong>och</strong> investeringar<br />

• Övergripande mål<br />

• Utdebitering, resultat-, balans- <strong>och</strong> finansieringsbudget för tre år<br />

Utifrån denna övergripande planering arbetar sedan nämnderna <strong>och</strong> styrelsen fram egna planeringar<br />

för verksamhet, ekonomi samt målformuleringar. Dessa planeringar ska utgöra, i enlighet<br />

med de tio huvudprinciperna, en återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå<br />

fullmäktiges uppdrag.<br />

Uppföljning av den ekonomiska <strong>och</strong> verksamhetsmässiga planeringen sker löpande under året<br />

samt särskilt i delårsrapporten samt vid årets slut i årsredovisningen.<br />

När det gäller målarbetet har omstart gjorts. Ett särskilt uppdrag gavs i samband med budgetberedningens<br />

arbete inför perioden <strong>2009</strong> <strong>och</strong> framåt, att skapa förutsättning för ett realistiskt<br />

måldokument, som med avseende på politikens, förvaltningens <strong>och</strong> medborgarnas behov <strong>och</strong><br />

krav, uppfyller rätt kvalitet på uppföljning <strong>och</strong> utvärdering av <strong>kommun</strong>ens uppgifter <strong>och</strong> ansvar.<br />

Vidare omfattade uppdraget att formulera förutsättningar för god ekonomisk hushållning ur<br />

verksamhetsperspektiv för nämnder <strong>och</strong> styrelsen utifrån <strong>kommun</strong>fullmäktiges styrprinciper.<br />

Översyn <strong>och</strong> samordning av måldokumentens kvalitativa krav omfattades också av uppdraget.<br />

Uppdraget har genomförts vilket har genererat att <strong>kommun</strong>en gör en omstart där reviderade<br />

övergripande mål har processats. Dessa mål ska sedan genomsyra mål för nämnder <strong>och</strong> <strong>kommun</strong>styrelse<br />

samt bolagen.<br />

4


Omvärldsanalys<br />

Omvärldsanalys<br />

Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan komma att påverka<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>. Faktorer som exempelvis påverkar <strong>kommun</strong>en <strong>och</strong> dess verksamheter samt<br />

ekonomi är samhällsekonomins utveckling, statliga beslut, demografiska förändringar, förändringar<br />

i näringsliv <strong>och</strong> sysselsättning, inflations- <strong>och</strong> löneutveckling samt ränteläge.<br />

Samhällsekonomin<br />

Svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur, enligt Konjunkturinstitutet i augusti.<br />

En svagare utveckling av såväl export som konsumtion <strong>och</strong> investeringar dämpar svensk tillväxt<br />

2008 <strong>och</strong> <strong>2009</strong>. Sysselsättningen minskar nästa år, framför allt i industrin, <strong>och</strong> arbetslösheten<br />

stiger. En internationell konjunkturåterhämtning, svenska räntesänkningar <strong>och</strong> en expansiv finanspolitik<br />

bidrar till att konjunkturen börjar vända uppåt igen 2010. Riksbanken sänker räntan<br />

till 3,75 procent <strong>2009</strong> <strong>och</strong> till 3,50 procent 2010.<br />

I år <strong>och</strong> nästa år utvecklas BNP-tillväxten svagt <strong>och</strong> svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur.<br />

Försvagningen beror till stor del på den snabba konjunkturnedgången i OECD-området, som tar<br />

emot 80 procent av svensk export, men också på minskad inhemsk efterfrågan. Den internationella<br />

konjunkturåterhämtningen, svenska räntesänkningar <strong>och</strong> en expansiv finanspolitik bidrar<br />

till att konjunkturen börjar vända uppåt 2010.<br />

Lågkonjunkturen har nått OECD-området<br />

OECD-området befinner sig nu i en markant konjunkturnedgång. Den statistik <strong>och</strong> de indikatorer<br />

som kommit in om euroområdet de senaste månaderna har varit svagare än väntat. USA<br />

befinner sig redan i en lågkonjunktur <strong>och</strong> den fördjupas i år <strong>och</strong> första halvåret <strong>2009</strong>. Tillväxten<br />

utanför OECD fortsätter att vara hög. Därför är den globala tillväxten betydligt starkare jämfört<br />

med den förra konjunkturnedgången 2001-2002. Den internationella konjunkturen bedöms<br />

långsamt börja vända uppåt i slutet av <strong>2009</strong>. Vändningen kommer först i USA där konjunkturuppgången<br />

blir förhållandevis snabb bland annat beroende på den expansiva ekonomiska<br />

politiken. Inflationen i OECD-området uppgår i år till närmare 4 procent, dämpas framöver när<br />

råvarupriserna inte längre ökar.<br />

Arbetslösheten stiger till 6,7 procent 2010<br />

Sysselsättningen minskar nästa år, framför allt inom industrin, <strong>och</strong> den sysselsättningstillväxt<br />

som pågått inom tjänstebranscherna stannar av. Sysselsättningsnedgången motverkas i viss mån<br />

av att den expansiva finanspolitiken bidrar till högre sysselsättning bland annat genom fler<br />

anställda i den offentliga sektorn <strong>2009</strong> <strong>och</strong> 2010. När konjunkturen vänder upp 2010 ökar sysselsättningen<br />

återigen något i näringslivet. Arbetslösheten stiger under prognosperioden, från<br />

5,9 procent i år till 6,7 procent 2010.<br />

Reporäntan sänks till 3,75 procent <strong>2009</strong> <strong>och</strong> till 3,50 procent 2010<br />

Inflationen har stigit kraftigt under det senaste året. Prisstegringarna på livsmedel <strong>och</strong> energi<br />

bedöms avstanna i slutet av året. Inflationen faller sedan tillbaka i snabb takt.<br />

Konjunkturinstitutets bedömning är att Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på 4,50 procent<br />

fram till en bit in på <strong>2009</strong>. När det blivit tydligt att inflationen har börjat falla sänks reporäntan<br />

i tre steg till 3,75 under <strong>2009</strong> <strong>och</strong> vidare till 3,50 procent 2010. Räntesänkningarna bromsar<br />

konjunkturnedgången <strong>och</strong> bidrar till att inflationen (KPIF) hamnar nära 2 procent 2010.<br />

Expansiv finanspolitik <strong>2009</strong> <strong>och</strong> 2010<br />

De offentliga finanserna försvagas till följd av konjunkturavmattningen men är trots det jämförelsevis<br />

starka. Starka finanser i kombination med en svagare konjunktur ger regeringen ut-<br />

5


Omvärldsanalys<br />

rymme att fatta beslut om nya reformer om cirka 35 miljarder kronor för <strong>2009</strong> (utöver de 6<br />

miljarder som redan aviserats för nedsättning av socialavgifter för yngre). Även för 2010 finns<br />

det, enligt Konjunkturinstitutets preliminära bedömning, ett reformutrymme på ytterligare 30<br />

miljarder. Reformerna stimulerar efterfrågan i ekonomin <strong>och</strong> BNP bedöms bli drygt 1 procent<br />

högre <strong>och</strong> sysselsättningen cirka 0,5 procent högre 2010 än vad som hade blivit fallet med hittills<br />

beslutad finanspolitik. Trots konjunkturavmattningen <strong>och</strong> den expansiva finanspolitiken<br />

överskrids överskottsmålet <strong>2009</strong> <strong>och</strong> 2010.<br />

6


Omvärldsanalys<br />

Läget för <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong><br />

År 2008 har på flera sätt varit ett innehållsrikt men också ett dramatiskt år. Vi har ett starkt internationaliserat<br />

näringsliv som länge gynnats av den uthålliga internationella högkonjunkturen. Sysselsättningsgraden<br />

har de senaste åren varit hög. Den tillverkande industrin har uppvisat många<br />

goda exempel på framgångar.<br />

I en värld med snabbt tilltagande globalisering är naturligtvis händelser på den internationella<br />

arenan av stor betydelse för utvecklingen i vår <strong>kommun</strong>. Under senare delen av året har världsekonomin<br />

hamnat i kris. Mot bakgrund av bland annat denna kris <strong>och</strong> minskad orderingång hos<br />

våra företag med mera, så råder det ett extra ordinärt läge i vår <strong>kommun</strong>. Många varsel om uppsägningar<br />

är lagda.<br />

För att klara olika typer av kriser har <strong>kommun</strong>en en fastställd organisation som träder i kraft. Det<br />

finns anledning att åstadkomma en liknande beredskapsgrad, när den typen av situation uppstår,<br />

när en stor del av vår <strong>kommun</strong>s arbetsmarknad hamnar i mycket stora svårigheter.<br />

De varsel som är lagda som träder i kraft i början av <strong>2009</strong> kommer sannolikt att få effekter långt<br />

utanför den privatekonomiska sfären – hela <strong>kommun</strong>en kommer att påverkas ekonomiskt, mentalt<br />

<strong>och</strong> socialt. En kraftsamling har blivit nödvändig för att möta de problem som vi har framför<br />

oss. En grupp har bildats hösten 2008 för att så långt som det är möjligt vända nuvarande läge till<br />

möjligheter med bibehållen framtidstro.<br />

Projekt som kommer att arbetas med är bland annat följande:<br />

• Orrefors, - ”Centrum för natur- <strong>och</strong> kulturupplevelser i Glasriket”<br />

• Pukeberg - ett nationellt <strong>och</strong> internationellt designcentrum”<br />

• <strong>Nybro</strong> - Transportcentrum i södra Sverige”<br />

• Yrkeshögskolan i Kalmar län<br />

• Tjänstesektorn - 100 nya jobb.<br />

• Upplevelseindustrin - ”Digital boknings- <strong>och</strong> säljplattform för upplevelsepaket” i Glasriket<br />

<strong>och</strong> sydöstra Sverige<br />

<strong>Nybro</strong>s läge mitt i den ekonomiska kraftlinjen mellan Kalmar <strong>och</strong> Växjö ger oss möjligheter.<br />

Stora infrastruktursatsningar förstärker denna situation. Banverket genomför investeringar för effektivare<br />

<strong>och</strong> snabbare person- <strong>och</strong> godstransporter.<br />

Flera stora <strong>kommun</strong>ala investeringsobjekt har färdigställts under de senaste åren <strong>och</strong> inför den<br />

kommande planeringsperioden återfinns projekt såsom Hanemålaskolan, simhallsrenovering,<br />

satsning på Transtorpsområdet med trafikövningsbana, utbildningslokaler med mera.<br />

En av våra utmaningar är att skapa en attraktiv miljö för inflyttning <strong>och</strong> permanentboende i vår<br />

<strong>kommun</strong>.<br />

Befolkningsstruktur<br />

Befolkningens struktur <strong>och</strong> förändringar över tiden är viktiga planeringsförutsättningar för en god<br />

samhällsutbyggnad. I nedanstående diagram (som är ett utdrag ur en långsiktig statistik) redovisas<br />

på ett översiktligt sätt åldersgrupperingar <strong>och</strong> antal för de aktuella åren.<br />

7


Omvärldsanalys<br />

Befolkning per åldersgrupp 2008 - <strong>2011</strong><br />

5 500<br />

5 000<br />

4 500<br />

4 000<br />

3 500<br />

3 000<br />

2 500<br />

2 000<br />

1 500<br />

1 000<br />

500<br />

0<br />

0-5 6-9 10-12 13-15 16-18 19-24 25-44 45-64 65-79 80-100<br />

2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Regeringens höstproposition – hur påverkar den <strong>kommun</strong>ernas ekonomi i stort?<br />

Den 22 september presenterade regeringen <strong>2009</strong> års budgetproposition. En kort sammanfattning<br />

av hur höstpropositionens innehåll påverkar vår <strong>kommun</strong> på olika sätt för åren <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong> är<br />

exempelvis:<br />

• arbetsgivaravgiften sänks med 1 procentenhet vilket beräknas ge motsvarande 3 miljarder<br />

lägre kostnader för <strong>kommun</strong>er <strong>och</strong> landsting. Sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar under 26<br />

år innebär drygt 1 miljard i lägre kostnader<br />

• satsning för att förbättra för de människor som drabbas av psykisk sjukdom <strong>och</strong> ohälsa<br />

• pengar avsätts för att bryta nyanlända invandrares bidragsberoende <strong>och</strong> ge dem utökat eget<br />

ansvar <strong>och</strong> starkare drivkrafter för en snabb arbetsmarknadsetablering. Ytterligare en dryg<br />

miljard anslås till en rad andra integrationsåtgärder<br />

• barnomsorgspeng införs från halvårsskiftet <strong>2009</strong> <strong>och</strong> allmän förskola för treåringar från<br />

halvårsskiftet 2010<br />

• för att stärka det pedagogiska uppdraget i förskolan avsätts 200 miljoner per år <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

• för att skapa fler platser på yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen avsätts 124 miljoner<br />

<strong>2009</strong>, 250 miljoner 2010 samt 376 miljoner <strong>2011</strong><br />

• nivåerna på de generella statsbidragen räknas inte upp<br />

Hur detta <strong>och</strong> andra hittills kända faktorer påverkar <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>s ekonomi återfinns i budgetdokumentet.<br />

8


Omvärldsanalys<br />

Ekonomiska förutsättningar<br />

<strong>Budget</strong>förutsättningarna omfattar de ekonomiska planeringsförutsättningarna som finns för<br />

ekonomin i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

I <strong>kommun</strong>allagen anges att det ska finnas en god ekonomisk hushållning vilket i lagen definieras<br />

som balans mellan resultaträkningens intäkter <strong>och</strong> kostnader.<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> kommer med budgeterade resultaten för åren <strong>2009</strong> - <strong>2011</strong> att klara det lagstadgade<br />

balanskravet.<br />

Intäkter <strong>och</strong> kostnader<br />

Löne- <strong>och</strong> prisantagande<br />

En viktig förutsättning vid upprättandet av <strong>kommun</strong>ens budget <strong>och</strong> plan är vilka antaganden<br />

som gjorts om löne- <strong>och</strong> prisutvecklingen. Inför <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong> har följande antaganden gjorts:<br />

<strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Personalkostnader, exkl Omsorgen 3,1* % 0 % 0 %<br />

Personalkostnad Omsorgen 4,2* % 0 % 0 %<br />

Övriga kostnader 1,0 % 0 % 0 %<br />

Intäkter 1,5 % 0 % 0 %<br />

Internränta 5,0 % 5,0 % 5,0 %<br />

Central fastighetsförvaltning, intäkter -0,27 % 0 % 0 %<br />

Städ, intäkter 2,53 % 0 % 0 %<br />

Måltidsservice, intäkter 1,5 % 0 % 0 %<br />

* Personalkostnaderna, exkl Omsorgen för <strong>2009</strong> är uppräknade med 3,0 % (2008 års löneökning) <strong>och</strong> 9 månader<br />

med 3,3 % <strong>och</strong> för Omsorgen 3,3 % respektive 4,5 %. Där 0 % angivits innebär det att beloppen ligger på 2008<br />

års nivå.<br />

Bedömningen av lönekostnadsutvecklingen utgår i grunden från Sveriges <strong>kommun</strong>er <strong>och</strong> landstings<br />

bedömning av timlönekostnadsutvecklingen eftersom denna ligger till grund för <strong>kommun</strong>ens<br />

tillgängliga resurser i form av skatte- <strong>och</strong> utjämningsintäkter. Sedan har en bedömning<br />

gjorts av löneutvecklingen inom den <strong>kommun</strong>ala sektorn.<br />

Kompensation har gjorts till nämnderna <strong>och</strong> styrelsen för ökade kostnader för lokaler, städ <strong>och</strong><br />

måltider enligt ovanstående tabell. Avskrivningskostnad <strong>och</strong> kapitaltjänstkostnader är beräknade<br />

på förändrat förslag till investeringsplan <strong>2009</strong> – <strong>2011</strong> samt tilläggsbudget för investeringar<br />

från år 2008.<br />

Ekonomiska driftsramar till nämnder <strong>och</strong> styrelse<br />

I budgeten får respektive nämnd <strong>och</strong> styrelse ekonomiska driftramar för perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong>.<br />

Dessa har beräknats utifrån aktuell ram 2008 uppräknad med den antagna löne- <strong>och</strong> prisutvecklingen.<br />

Pensioner<br />

Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt utgår från SPP:s prognos från 2008-09-29.<br />

9


Omvärldsanalys<br />

Skatteintäkter <strong>och</strong> utjämning<br />

Skatte- <strong>och</strong> statsbidragsintäkterna i budgeten är beräknad på skattesats; 22,24 kr. Sveriges <strong>kommun</strong>er<br />

<strong>och</strong> landsting presenterar löpande prognoser över skatte- <strong>och</strong> statsbidragsutvecklingen.<br />

Bedömningen av <strong>kommun</strong>ens skatte- <strong>och</strong> statsbidragsintäkter bygger på prognosen enligt cirkulär<br />

08:70 från oktober 2008. I budgeten används invånarantalet per den 31 december 2007.<br />

Sveriges <strong>kommun</strong>er <strong>och</strong> landsting gör bedömningen att det <strong>kommun</strong>ala skatteunderlaget ökar<br />

med 5,4 procent år 2008. Under perioden fram till 2010 beräknas ökningen uppgå till i genomsnitt<br />

4,9 procent med variationer mellan åren. Regeringen räknar med en svagare skatteunderlagsutveckling<br />

<strong>2009</strong>, vilket framförallt beror på ett minskat antal arbetade timmar <strong>och</strong> en ökning<br />

av grundavdragen. För perioden 2010-<strong>2011</strong> bidrar i första hande en ökning av sysselsättningen<br />

till att skatteunderlaget åter växer något snabbare.<br />

Investeringar<br />

I budgeten <strong>och</strong> verksamhetsplanen för <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong> uppgår den totala investeringsnivån till drygt<br />

249 mnkr. För år <strong>2009</strong> uppgår investeringsbudgeten till drygt 83 mnkr, för år 2010 uppgår investeringsplanen<br />

till drygt 106 mnkr <strong>och</strong> för år <strong>2011</strong> uppgår investerings¬planen till 60 mnkr.<br />

Dessa investeringar är fördelade inom de olika nämndernas ansvarsområden. Den nämnd som<br />

tar i anspråk högst andel av investeringarna är tekniska nämnden med drygt 84 % av den totala<br />

investeringsbudgeten eller ramen.<br />

Finansiering<br />

Skuldförvaltning<br />

Kommunens långfristiga lån uppgick vid utgången av år 2007 till 347 mnkr. Enligt <strong>kommun</strong>ens<br />

beslutade effektmål ska den långfristiga låneskulden amorteras med 2 % per år. Detta innebär<br />

att amorteringar ska göras med 7 mnkr för att nå det uppsatta målet. För år 2008 har nyupplåning<br />

skett med 100,7 (per 7 november 2008).<br />

Den budgeterade nyupplåningen är beräknad på investeringsplanen för den aktuella perioden.<br />

Den budgeterade upplåningsräntan under perioden ligger <strong>2009</strong> på 4,0 procent, 2010 <strong>och</strong> <strong>2011</strong><br />

på 3,5 procent. Amortering av upptagna lån motsvarar 2 procent av låneskulden.<br />

Kapitalförvaltning<br />

Kommunens pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) uppgick till 484 mnkr för år 2007. I<br />

budgeten för år 2008 fanns som effektmål att avsätta minst 6 mnkr årligen för kommande pensioner,<br />

vilket hittills har uppfyllts. Pensionsutbetalningarna kommer att bli en likviditetsmässig<br />

påfrestning i framtiden. På sikt kommer pensionerna både likviditetsmässigt <strong>och</strong> kostnadsmässigt<br />

att trängas med det ekonomiska utrymmet för verksamheten.<br />

10


Omvärldsanalys<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> – en översikt<br />

Folkmängden har sedan Kommunfullmäktige beslutade om budget <strong>och</strong> verksamhetsplan <strong>2009</strong> -<br />

<strong>2011</strong> i juni 2008 sjunkit med 20 invånare, i vecka 43 var det 19 623 invånare i <strong>kommun</strong>en.<br />

Invånare 2003 2004 2005 2006 2007<br />

Totalt 19 968 19 882 19 775 19 680 19 643<br />

0 - 6 år 1 201 1 221 1 227 1 250 1 247<br />

7 -18 år 3 192 3 098 3 001 2 922 2 845<br />

19 - 64 år 11 330 11 261 11 196 11 164 11 138<br />

65 - 84 år 3 607 3 653 3 692 3 683 3 739<br />

85 - w år 638 649 659 661 674<br />

Antalet invånare per den 31 december (källa: SCB statistik) har under 5-årsperioden först ökat<br />

från 2002 till 2003 <strong>och</strong> därefter minskat. Den största procentuella ökningen under perioden är i<br />

gruppen 85-w år <strong>och</strong> den största minskningen är i gruppen 7-18 år.<br />

Kommunfullmäktige<br />

Kommunfullmäktige är <strong>kommun</strong>ens högst beslutande organ <strong>och</strong> ansvarar för de övergripande<br />

<strong>och</strong> långsiktiga målen för verksamheterna. Kommunfullmäktige har också utvärderingsansvar.<br />

Större verksamhetsförändringar inom nämnderna ska beslutas av <strong>kommun</strong>fullmäktige.<br />

Kommunstyrelsen<br />

På <strong>kommun</strong>fullmäktiges uppdrag har <strong>kommun</strong>styrelsen ett övergripande ansvar för <strong>kommun</strong>ens<br />

ekonomi, verksamheter <strong>och</strong> utveckling. Kommunstyrelsen ska ge <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />

underlag för de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen är <strong>kommun</strong>ens ledningsorgan. Arbetet<br />

ska kännetecknas av strategisk inriktning <strong>och</strong> helhetsperspektiv <strong>och</strong> sker genom direktiv <strong>och</strong><br />

riktlinjer direkt mot nämnderna <strong>och</strong> bolagens styrelse.<br />

Nämnder<br />

Nämnderna utformar sin verksamhet inom ramen för respektive verksamhetsplan <strong>och</strong> reglementen.<br />

Kommunfullmäktige<br />

Revision Valberedning Kommunstyrelse<br />

Överförmyndarnämnd<br />

Teknisk nämnd<br />

Samhällsbyggnadsnämnd<br />

Kultur- <strong>och</strong> fritidsnämnd<br />

Omsorgsnämnd<br />

Individ- <strong>och</strong> familjenämnd<br />

Barn- <strong>och</strong> utbildningsnämnd<br />

11


Omvärldsanalys<br />

Politisk ställning<br />

1 november 2006 – 31 oktober 2010<br />

Röstfördelning 2008 <strong>och</strong> mandat i <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />

Röstfördelning 2008 Antal Andel Mandat<br />

S Socialdemokraterna 5228 42,65 21<br />

C Centerpartiet 2489 20,31 10<br />

M Moderata Samlingspartiet 1770 14,44 7<br />

Kd Kristdemokraterna 787 6,42 3<br />

V Vänsterpartiet 741 6,05 3<br />

SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 479 3,91 2<br />

Fp Folkpartiet liberalerna 307 2,50 1<br />

Sd Sverigedemokraterna 228 1,86 vakant<br />

Mp Miljöpartiet de gröna 214 1,75 1<br />

Övr Övriga partier 14 0,11 0<br />

12


Vision, mål <strong>och</strong> uppdrag<br />

Övergripande vision för <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> <strong>och</strong> dess bolag<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> ska bli en långsiktigt hållbar <strong>kommun</strong>. Vi ska ta vara på människors<br />

goda kreativa drivkrafter för att ständigt utveckla de kvalitéer som den moderna småstaden<br />

<strong>och</strong> den levande landsbygden erbjuder.<br />

Övergripande inriktningsmål för <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> <strong>och</strong> dess<br />

bolag<br />

• Vår <strong>kommun</strong> ska erbjuda god utbildning, omsorg <strong>och</strong> övrig service som ständigt utvecklas.<br />

Vi ska ligga på den övre halvan av landets <strong>kommun</strong>er i jämförelseprojekt, avseende kvalitet<br />

<strong>och</strong> service.<br />

• Vår <strong>kommun</strong>s verksamheter i förvaltning <strong>och</strong> bolag ska genomsyras av uthållighet<br />

<strong>och</strong> långsiktig hållbarhet.<br />

• Vår <strong>kommun</strong>s näringslivsarbete ska ge goda förutsättningar för utvecklingen av ett<br />

brett, expansivt <strong>och</strong> modernt näringsliv.<br />

Vi ska ligga på den övre halvan av landets <strong>kommun</strong>er i de jämförelser som görs av nä -<br />

ringslivsklimatet.<br />

• Vår <strong>kommun</strong>s demokrati är viktig. Kommuninvånarna ska ges möjlighet att påverka<br />

före beslut <strong>och</strong> vara delaktiga i <strong>kommun</strong>ens utveckling.<br />

Vi ska ligga över medelvärdet i medborgarundersökningar.<br />

• Vår <strong>kommun</strong> ska som arbetsgivare erbjuda medarbetarna goda möjligheter till eget<br />

engagemang, karriär <strong>och</strong> medverkan i verksamhetsutveckling i syfte att åstadkomma<br />

”den goda arbetsplatsen”.<br />

Minst 75 % ska vara nöjda i våra medarbetarundersökningar.<br />

13


Vision, mål <strong>och</strong> uppdrag<br />

Uppdrag för perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

Uppdragstagare Uppdrag Ansvarig/klardatum<br />

Gemensamt att ta fram ett lokalförsörjningsprogram för<br />

de närmaste fem åren med beaktande av<br />

behov av lokaler för förskola, utbildning,<br />

administration m.m.<br />

Chefsgruppen,<br />

<strong>2009</strong>0228<br />

Gemensamt<br />

att utreda för- <strong>och</strong> nackdelar med tillskapande<br />

av internserviceavdelning med ansvar för<br />

städ, måltidsservice, vaktmästeri m.m.<br />

Chefsgruppen,<br />

<strong>2009</strong>0630<br />

Gemensamt att bostadsförsörjningsprogram upprättas SAMHBchef 091031<br />

Kommunstyrelsen att inför budgetarbetet 2010 redovisa förslag KSF/ADM, <strong>2009</strong>0228<br />

på hur den samhällsbetalda trafiken i <strong>kommun</strong>en<br />

kan utvecklas till en kollektivtrafik<br />

för alla.<br />

Kommunstyrelsen att modernisera ekonomisystemet i <strong>kommun</strong>en<br />

KSF/EK, 20101231<br />

<strong>och</strong> berörda bolag<br />

Kommunstyrelsen att anvisa <strong>kommun</strong>styrelsen årligen 300 000<br />

kr i en klimatpott i syfte att åstadkomma<br />

klimatförbättrande åtgärder, tillsammans<br />

med <strong>kommun</strong>ens medborgare, <strong>kommun</strong>ala<br />

KSF/Kommundirektör,<br />

redovisning årligen i<br />

samband med årsredovisningen.<br />

bolag, näringsliv, föreningsliv <strong>och</strong> övriga<br />

organisationer.<br />

Kommunstyrelsen att slutredovisa projektet ”Bra arbetsplats<br />

<strong>Nybro</strong>”<br />

KSF/PA, 20100630<br />

Barn- <strong>och</strong> utbildningsnämnden<br />

Kultur- <strong>och</strong> fritidsnämnden<br />

Samhällsbyggnadsnämnden<br />

<strong>och</strong> omsorgsnämnden<br />

Tekniska nämnden<br />

Tekniska nämnden<br />

<strong>och</strong> <strong>Nybro</strong> Bostad<br />

AB<br />

att under planperioden ha inriktningen att<br />

minska antalet barn i förskolegrupperna,<br />

ökad personaltäthet<br />

att informera organisationer <strong>och</strong> föreningar<br />

som söker <strong>och</strong> erhåller bidrag, aktivitetsstöd<br />

<strong>och</strong> dylikt att bidrag villkoras till att organisationen,<br />

föreningen aktivt bedriver aktivitet<br />

mot mobbning, droger <strong>och</strong> främlingsfientlighet.<br />

att undersöka <strong>och</strong> redovisa alternativ till<br />

nya arbetsformer <strong>och</strong> ansvarsfördelning för<br />

bostadsanpassningar.<br />

att arbeta fram en avvecklingsplan av <strong>kommun</strong>ala<br />

fastigheter<br />

att ge tekniska nämnden <strong>och</strong> <strong>Nybro</strong> Bostad<br />

AB gemensamt uppdrag att utreda förutsättningarna<br />

för att bolaget övertar <strong>kommun</strong>ens<br />

hyresfastighetsbestånd<br />

FC, barn- <strong>och</strong> utbildningsförvaltning<br />

Kultur- <strong>och</strong> fritidsförvaltning,<br />

<strong>2009</strong>0331<br />

Omsorgschef <strong>och</strong><br />

samhällsbyggnadschef<br />

<strong>2009</strong>0228<br />

TKNchef, <strong>2009</strong>0101<br />

TKNchef <strong>och</strong> <strong>Nybro</strong><br />

Bostads VD, <strong>2009</strong>0301<br />

Omarkerade uppdrag härrör sig från budget 2007.<br />

Mörkt gråmarkerade uppdrag är tillkommande härrör sig från budget 2008.<br />

Ljust gråmarkerade uppdrag är tillkommande uppdrag fr. o. m. budgetberedningens arbete 2008 inför budgetramen<br />

<strong>2009</strong>.<br />

14


Ekonomisk översikt <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

Finansiell analys – <strong>kommun</strong>en<br />

Resultat <strong>och</strong> kapacitet<br />

Årets resultat<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>s resultat budgeteras under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong> till 16,4 mnkr, 11,5 mnkr respektive<br />

13,5 mnkr. Det genomsnittliga budgeterade resultatet under perioden är 13,8 mnkr <strong>och</strong><br />

ligger därmed under nivån för de finansiella effektmålen som bland annat innebär att <strong>kommun</strong>en<br />

under perioden ska nå ett resultat per år om 15,0 mnkr<br />

Årets resultat<br />

20 000<br />

15 000<br />

10 000<br />

5 000<br />

0<br />

Bokslut 2007 <strong>Budget</strong> 2008 <strong>Budget</strong> <strong>2009</strong> Plan 2010 Plan <strong>2011</strong><br />

Tkr 3 679 16 666 16 430 11 531 13 450<br />

Under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong> är det genomsnittliga budgeterade resultatet i relation till skatteintäkter<br />

<strong>och</strong> generella statsbidrag 1,4 %. Många <strong>kommun</strong>er använder detta nyckeltal för att mäta<br />

att <strong>kommun</strong>en inte förbrukar mer än vad som <strong>kommun</strong>en får i intäkter. Ett positivt resultat<br />

behövs för att parera osäkerheter <strong>och</strong> risker i ekonomin <strong>och</strong> för att skapa utrymme för investeringar.<br />

En vanlig nivå på nyckeltalet bland <strong>kommun</strong>er är 2 %, vilket <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> därmed<br />

inte når upp till under perioden.<br />

God ekonomisk hushållning<br />

Enligt <strong>kommun</strong>allagen krävs god ekonomisk hushållning. För <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> innebär god<br />

ekonomisk hushållning följande definition <strong>och</strong> effektmål:<br />

• Kommunen ska under perioden nå ett ekonomiskt resultat per år om minst 15 miljoner kr.<br />

• Nuvarande långfristiga låneskuld ska amorteras med minst 2 % per år.<br />

• Avsättning ska göras för kommande pensioner med ett belopp motsvarande minst 6 mnkr<br />

per år.<br />

Kostnads- <strong>och</strong> intäktsutveckling<br />

<strong>Budget</strong> <strong>och</strong> verksamhetsplan <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong> utgår från ett invånarantal på 19 643 för skattemedelsberäkning<br />

under perioden. Invånarantalet baseras på den 31 december 2007. Under hösten<br />

2008 har Sveriges Kommuner <strong>och</strong> Landsting avgivit två nya prognoser vad gäller skatter <strong>och</strong><br />

bidrag, vilka innebär att <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> <strong>2009</strong> får 14,5 mnkr lägre skatter <strong>och</strong> bidrag. Kommunstyrelsen<br />

beslutade i augusti 2008 att reducera nämndernas ramar med totalt 20,0 mnkr,<br />

vilket har inneburit att <strong>kommun</strong>en ändå har ett positivt resultat på 16,4 mnkr för <strong>2009</strong>. Under<br />

2008 har skatteunderlaget minskat med mer än vad regeringen antog i sina prognoser. Detta<br />

medför att <strong>kommun</strong>erna erhåller lägre skattemedel i efterhand (slutavräkning) för 2008 än vad<br />

som budgeterats.<br />

15


Ekonomisk översikt <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

Preliminärt utfall för LSS-utjämning har också förändrats under hösten 2008, bland annat på<br />

grund av att prislapparna för insatserna räknats om utifrån uppgifterna i räkenskapssammandraget.<br />

Bokslut<br />

2007<br />

Skatteintäkter <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong> <strong>och</strong><br />

generella 2008 statsbidrag <strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

LSS, tkr 9 254 11 085 12 827 12 827 12 827<br />

Skatteintäkter <strong>och</strong> generella statsbidrag<br />

1 000 000<br />

900 000<br />

800 000<br />

700 000<br />

Bokslut 2007 <strong>Budget</strong> 2008 <strong>Budget</strong> <strong>2009</strong> Plan 2010 Plan <strong>2011</strong><br />

Tkr 830 808 884 540 906 233 930 846 964 008<br />

Under 2007 <strong>och</strong> 2008 pågår en utredning av utjämningssystemet som därmed kan medföra att<br />

det förändras. Förslag ligger från regeringens utredare att korrigera systemet med lönekostnadsutjämning<br />

<strong>och</strong> byggkostnadsutjämning mellan <strong>kommun</strong>er p.g.a. strukturellt betingade faktorer.<br />

För <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> skulle detta vid en preliminär beräkning innebära –3,6 mnkr för lönekostnadsutjämningen<br />

<strong>och</strong> +0,5 mnkr för byggkostnadsutjämning (beräknat på invånarantal 19 643<br />

per 31 december 2007).<br />

För perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong> ökar verksamhetens budgeterade nettokostnader i något snabbare takt<br />

än budgeterade skatteintäkter Verksamhetens <strong>och</strong> generella statsbidrag, nettokostnad<br />

vilket medför att <strong>kommun</strong>ens resultat<br />

minskar i förhållande till skatteintäkter <strong>och</strong> statsbidrag.<br />

Verksamhetens nettokostnad<br />

1 000 000<br />

900 000<br />

800 000<br />

700 000<br />

Bokslut 2007 <strong>Budget</strong> 2008 <strong>Budget</strong> <strong>2009</strong> Plan 2010 Plan <strong>2011</strong><br />

Tkr 821 093 852 889 874 055 904 296 934 331<br />

16<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Nettokostnadsutveckling 7,3% 3,9% 2,5% 3,5% 3,3%<br />

Skatte- <strong>och</strong> statsbidragsutveckling 5,3% 6,5% 2,5% 2,7% 3,6%<br />

Viktigt för <strong>kommun</strong>ens ekonomi är hur nettokostnaderna utvecklar sig i förhållande till skatteintäkter<br />

<strong>och</strong> statsbidrag. Nyckeltalet speglar hur stor del av skatteintäkter <strong>och</strong> statsbidrag som<br />

den löpande driftsverksamheten tar i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan användas till<br />

amorteringar av långfristiga lån, finansiering av investeringar <strong>och</strong>/eller sparande inför kom-


Ekonomisk översikt <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

mande/förväntade kostnader. En vanlig nivå på nyckeltalet bland <strong>kommun</strong>er är 98%, vilket<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> inte beräknas överstiga under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong>.<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Verksamheternas nettokostnad i förhållande till<br />

skatteintäkter <strong>och</strong> statsbidrag 99% 100% 96% 97% 97%<br />

Årets investeringar<br />

De investeringar som planeras i <strong>kommun</strong>en är framför allt i skolor, idrottsanläggningar <strong>och</strong> infrastruktur.<br />

Investeringsvolymen är högst under början av perioden för att sedan minska under<br />

<strong>2011</strong>.<br />

Skattefinansieringsgraden eller självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna<br />

som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad.<br />

En självfinansieringsgrad av investeringarna på 100 % innebär att <strong>kommun</strong>en kan skattefinansiera<br />

samtliga investeringar, vilket innebär i sin tur att <strong>kommun</strong>en inte behöver låna till investeringarna<br />

<strong>och</strong> att <strong>kommun</strong>ens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.<br />

<strong>2009</strong> är skattefinansieringsgraden 45 % <strong>och</strong> minskar till 30 % 2010 för att åter öka till 62 %<br />

<strong>2011</strong> vilket beror på att den planerade investeringsvolymen minskar i förhållande till det budgeterade<br />

resultat detta år.<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Investeringsvolym 124 94 84 106 60<br />

nettoinvesteringar 150 92 82 104 58<br />

medel från den löpande verks(fp) 40 57 60 56 64<br />

amortering av låneskuld -18 -29 -23 -27 -28<br />

skattefinansieringsgrad 15% 30% 45% 27% 61%<br />

Soliditet<br />

Soliditet är ett mått på den finansiella styrkan, betalningsförmågan, på lång sikt. Den visar hur<br />

stor del av <strong>kommun</strong>ens tillgångar som finansieras med egna medel, d.v.s. med skatteintäkter,<br />

eller hur stor del av <strong>kommun</strong>ens tillgångar som inte motsvaras av skulder.<br />

Soliditeten (de totala tillgångarna i relation till det egna kapitalet) presenteras både inkl <strong>och</strong><br />

exkl pensionsskulden utom linjen i balansräkningen. Fr o m 1998 redovisas tidigare intjänad<br />

pensionsskuld som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen <strong>och</strong> enbart nyintjänad pensionsskuldökning<br />

bokförs som avsättning i balansräkningen.<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Soliditet, exkl pensionsskuld 41% 40% 39% 38% 38%<br />

Soliditet, inkl pensionsskuld -12% 1% -5% -6% -6%<br />

Den genomsnittliga soliditeten i riket 2006 uppgick till 55% resp 18% <strong>och</strong> för <strong>kommun</strong>erna<br />

i Kalmar län till 47% resp -4%. <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> hade 2007 en soliditet på 41 % resp –12 %.<br />

Under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong> ligger soliditeten för <strong>kommun</strong>en fortfarande under riks- <strong>och</strong> länsgenomsnittet.<br />

17


Ekonomisk översikt <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

Finansnetto<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> har följande budgeterade utveckling för finansnetto.<br />

Finansnettoutveckling<br />

Finansnettoutveckling<br />

0<br />

-5 000<br />

-10 000<br />

-15 000<br />

-20 000<br />

Bokslut 2007 <strong>Budget</strong> 2008 <strong>Budget</strong> <strong>2009</strong> Plan 2010 Plan <strong>2011</strong><br />

Tkr -6 036 -14 985 -15 748 -15 020 -16 227<br />

Finansnettots utveckling är intressant ur finansieringssynpunkt. Ett negativt finansnetto innebär<br />

att räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Det påverkar <strong>kommun</strong>ens handlingsutrymme<br />

negativt i fråga om <strong>kommun</strong>ens möjligheter att betala investeringar med egna medel. Den budgeterade<br />

investeringstakten <strong>2009</strong> <strong>och</strong> 2010 förutsätter nyupplåning, vilket innebär en negativ<br />

trend för finansnettot.<br />

Skuldsättningsgrad<br />

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad.<br />

Skuldsättningsgraden är ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till det<br />

egna kapitalet. Skuldsättningsgraden har en nära koppling till nyckeltalet soliditet. En hög<br />

skuldsättningsgrad medför en låg soliditet, <strong>och</strong> tvärtom. En hög skuldsättningsgrad medför en<br />

ökad risknivå i verksamheten. Kommunen ökar då sin känslighet för ränteändringar <strong>och</strong> sitt<br />

beroende av kreditgivarna.<br />

Skuldsättningsgrad är balansräkningens avsättningar i förhållande till totala tillgångar, kortfristig<br />

skuldsättningsgrad är de kortfristiga skulderna i förhållande till totala tillgångar <strong>och</strong> långfristig<br />

skuldsättningsgrad är de långfristiga skulderna i förhållande till totala tillgångar. Kommunens<br />

skuldsättningsgrad under perioden <strong>2009</strong> – <strong>2011</strong> ökar till följd av att investeringar som<br />

finansieras med upplåning ökar under samma period.<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

skuldsättningsgrad 59% 60% 61% 61% 62%<br />

- varav avsättningsgrad 3% 3% 2% 2% 2%<br />

- varav kortfristig 19% 20% 17% 18% 16%<br />

- varav långfristig 37% 36% 41% 42% 44%<br />

Kommunalskatt – utdebitering<br />

En viktig del av bedömningen av en <strong>kommun</strong>s finansiella kapacitet är vilken möjlighet <strong>kommun</strong>en<br />

har att påverka sina inkomstkällor. En låg <strong>kommun</strong>alskatt ger t.ex. ett större handlingsutrymme<br />

att generera en intäktsökning denna väg.<br />

Den totala skattesatsen inklusive landstingsskatten uppgick år 2008 till 32,45 %, vilket var 0,35<br />

procentenheter högre än genomsnittet i Kalmar län <strong>och</strong> 1,01 procentenheter högre jämfört med<br />

18


Ekonomisk översikt <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

rikets genomsnitt. <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>s utdebitering på 32,45 % ger ett större finansiellt handlingsutrymme<br />

för <strong>kommun</strong>en jämfört med genomsnittliga utdebiteringen i Kalmar län <strong>och</strong> i riket.<br />

2008<br />

<strong>Nybro</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

<strong>Nybro</strong><br />

2008<br />

Kalmar län<br />

2008<br />

Hela riket<br />

Skattesats totalt 32,45% 32,45% 32,10% 31,44%<br />

Kommunalskatt 22,24% 22,24% 21,89% 20,71%<br />

Landstingsskatt 10.21% 10.21% 10,21% 10,73%<br />

Risk <strong>och</strong> kontroll<br />

Likviditet ur ett riskperspektiv<br />

Ett mått som mäter den kortsiktiga betalningsberedskapen är likviditeten (omsättningstillgångar<br />

delat med kortfristiga skulder). Om måttet är 100 procent innebär det att de likvida medlen är<br />

lika stora som de kortfristiga skulderna <strong>och</strong> räcker till att betala de skulder som förfaller inom<br />

den närmaste tiden. Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) är ett<br />

mått som avspeglar <strong>kommun</strong>ens finansiella styrka. Orsaken till att rörelsekapitalet är negativt<br />

är att kortfristiga tillgångar används till att betala långfristiga investeringar <strong>och</strong> anläggningstillgångar.<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Likvida medel vid årets slut, tkr 9 025 1 389 104 272 169<br />

Balanslikviditet 82% 69% 74% 46% 52%<br />

Rörelsekapital, mnkr -30 -58 -45 -102 -85<br />

Finansiella risker<br />

Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa <strong>och</strong> beskriva eventuella ränte- <strong>och</strong> valutarisker. Med<br />

ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån <strong>och</strong> med valutarisk avses risk för eventuella<br />

kursförluster vid utlandslån.<br />

En ökad genomsnittlig ränta med 1 procent på hela låneskulden medför en ökad nettokostnad<br />

vilket påverkar årets resultat med motsvarande belopp. För närvarande har <strong>kommun</strong>en en hög<br />

andel lån med kort bindningstid, vilket ger en lägre kostnad men en högre risk jämfört med en<br />

längre genomsnittlig bindningstid.<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Långfristig låneskuld (mnkr) 339,3 336,6 440,0 430,9 483,8<br />

<strong>Budget</strong>erad genomsnittsränta 4,5% 4,0% 3,5% 3,5%<br />

Ränteförändring +/- 1 % (mnkr) 2,9 4,0 4,9 5,7<br />

Lån i svenska kr (mnkr) 333,2 330,5 433,9 424,8 477,7<br />

Utlandslån (mnkr) 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1<br />

Borgensåtaganden <strong>och</strong> koncernens resultat<br />

Stora borgensåtagande kan betyda en finansiell risk för <strong>kommun</strong>en i form av övertagande av<br />

lån alternativt ägartillskott. Bedömningen är att borgensåtagandet för <strong>kommun</strong>ens bolag för<br />

närvarande har låg risk <strong>och</strong> för egna hem/småhus <strong>och</strong> föreningar låg till måttlig.<br />

19


Ekonomisk översikt <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

Bokslut<br />

2007<br />

Kommunägda företag:<br />

- varav AB <strong>Nybro</strong> Brunn 0,0<br />

- varav <strong>Nybro</strong> Elnät AB 13,0<br />

- varav <strong>Nybro</strong> Energi AB 57,5<br />

- varav <strong>Nybro</strong> Bostads AB 277,5<br />

Egna hem <strong>och</strong> småhus 6,3<br />

Föreningar<br />

Summa borgensåtaganden, mnkr 354,3<br />

Bokslut<br />

Koncernens resultat (mnkr)<br />

2007<br />

- varav AB <strong>Nybro</strong> Brunn -2,1<br />

- varav <strong>Nybro</strong> Elnät AB 6,4<br />

- varav <strong>Nybro</strong> Energi AB<br />

- varav <strong>Nybro</strong> Bostads AB 2,4<br />

- varav <strong>kommun</strong>en 3,7<br />

Pensionsåtaganden<br />

Enligt den prognos <strong>kommun</strong>en har fått från SPP under februari 2008 om <strong>kommun</strong>ens kommande<br />

pensionsåtaganden ökar den totala pensionsskulden under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong> enligt<br />

nedan.<br />

Pensionsåtaganden, tkr<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Avsättningar intjänade före 1998 397 520 394 673 395 650 396 966 397 507<br />

Avsättningar intjänade efter 1997 19 980 22 127 24 587 27 106 29 908<br />

Löneskatt 101 286 101 116 101 949 102 880 103 691<br />

Total pensionsskuld 518 786 517 916 522 186 526 952 531 106<br />

Pensionsskuld kr per invånare<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> 26 411 26 446 26 584 26 826 27 038<br />

Kalmar län 18 959<br />

Hela riket 23 959<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> har en pensionsskuld på drygt 26 000 kr per invånare 2007, vilket vid en jämförelse<br />

med Kalmar län <strong>och</strong> hela riket är högre i kr per invånare. Den totala pensionsskulden för<br />

<strong>kommun</strong>en kommer enligt SPP:s prognos vara 12 mnkr högre <strong>2011</strong> än vad den var vid bokslutet<br />

2007.<br />

Från 2007-12-31 träder nya riktlinjer i kraft (RIPS07) vilka är föranledda av det <strong>kommun</strong>ala<br />

pensionsavtalet KAP-KL. De innebär förändringar i de försäkringstekniska antagandena i pensionsskuldberäkningen,<br />

vilket har ekonomiska effekter för <strong>kommun</strong>er <strong>och</strong> landsting i form av<br />

en ökad pensionsskuld.<br />

Ändringen innebär dels att den förväntade livslängden höjs, dels att en modell med generationsspecifik<br />

dödighet ska användas vilket innebär att förändringar i livslängden mer successivt<br />

20


Ekonomisk översikt <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

kommer med i prognosen. Enligt en grov uppskattning från SKL medför dessa förändringar att<br />

pensionsskulden ökar med 5-10 % i <strong>kommun</strong>er <strong>och</strong> landsting.<br />

Prognossäkerhet<br />

Ett mått som visar på hur ekonomistyrningen i <strong>kommun</strong>en bidrar till att en god ekonomisk<br />

hushållning upprätthålls är prognossäkerheten. En god prognossäkerhet innebär att <strong>kommun</strong>en<br />

på ett bättre sätt kan korrigera eventuella svackor på kort sikt. Nedan görs jämförelse mellan<br />

<strong>kommun</strong>ens delårsrapport per den 30 juni <strong>och</strong> det slutliga utfallet för året 2007.<br />

Tkr<br />

Nettokostnad<br />

<strong>Budget</strong> 2007<br />

Helårsprognos<br />

2007-06-30<br />

Bokslut<br />

2007<br />

Avvikelse<br />

mot prognos<br />

Kommunstyrelsen 71 165 -900 926 1 826<br />

Tekniska nämnd 27 119 -2 000 -1 373 627<br />

Samhällsbyggnadsnämn 9 136 -809 -1 355 -546<br />

Kultur- fritidsnämnd 36 140 -750 1 406 2 156<br />

Omsorgsnämnd 271 123 -2 157 -4 740 -2 583<br />

Individ- familjenämnd 53 159 -877 -1 916 -1 039<br />

Barn- utbildningsnämnd 344 178 -500 -4 890 -4 390<br />

Va-verksamhet 0 1 000 0 -1 000<br />

Summa 812 020 -6 993 -11 942 -4 949<br />

Finansförvaltning 814 118 7500 15 621 8 121<br />

Totalt 1 626 138 507 3 679 3 172<br />

Förklaringen till skillnaden i resultatet mot prognosen beror på att skatteintäkter <strong>och</strong> generella<br />

statsbidrag blev högre än förväntat samt lägre avskrivningskostnader på investeringar än förväntat,<br />

men nämnderna gjorde samtidigt ett sämre resultat än prognosen vid delårsbokslutet.<br />

Känslighetsanalys<br />

En <strong>kommun</strong> påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan till<br />

exempel vara konjunktursvängningar eller förändrade lagar <strong>och</strong> förordningar. Kommunen har ett<br />

ansvar för att ha beredskap att hantera sådana händelser, både externa oförutsedda händelser <strong>och</strong><br />

förändringar i den egna <strong>kommun</strong>en. Kommunen måste därför ha reserver <strong>och</strong> marginaler i sin<br />

ekonomi. Ett sätt att beskriva behovet <strong>och</strong> storleken av sådana reserver är att upprätta en känslighetsanalys<br />

som beskriver hur olika förändringar kan påverka <strong>kommun</strong>ens finansiella situation. I<br />

tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar <strong>kommun</strong>ens ekonomi under ett år.<br />

1 krona i utdebitering (skattehöjning) 31 600 tkr<br />

1 invånare i inkomst- <strong>och</strong> kostnadsutjämningssystemet<br />

42 tkr<br />

Ränteförändring på långfristiga lån +/- 1%<br />

4 900 tkr<br />

Ökad lönekostnad 1% (inkl personalomkostn)<br />

7 000 tkr<br />

10 nya årsarbetare inom omsorgen 3 500 tkr<br />

1 % ökad försörjningsstöd 75 tkr<br />

1 LVU-placering i 6 månader 800 tkr<br />

1 LVM-placering i 6 månader 540 tkr<br />

1 elev i grundskolan 63 tkr<br />

1 barn i förskolan 75 tkr<br />

21


Ekonomisk översikt <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

Finansiell analys - RK-modellen<br />

RK-modellen: fyra aspekter vid finansiell bedömning<br />

RK-modellen är en finansiell analysmodell för att kartlägga <strong>och</strong> analysera resultat, finansiell<br />

utveckling <strong>och</strong> finansiell ställning. Målsättningen är att utifrån analysen identifiera finansiella<br />

möjligheter <strong>och</strong> problem <strong>och</strong> därigenom försöka klargöra om <strong>kommun</strong>en har en god ekonomisk<br />

hushållning som föreskrivs i <strong>kommun</strong>allagen. Varje perspektiv i modellen analyseras<br />

med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning <strong>och</strong> utveckling<br />

inom de fyra perspektiven. Aspekterna resultat-kapacitet <strong>och</strong> risk-kontroll utgör hörnstenar<br />

i modellen<br />

Resultat:<br />

Vilken balans har <strong>kommun</strong>en<br />

haft över sina intäkter<br />

<strong>och</strong> kostnader under året<br />

<strong>och</strong> över tiden?<br />

Resultat<br />

Kapacitet<br />

Kapacitet:<br />

Vilken kapacitet (betalningsberedskap)<br />

har<br />

<strong>kommun</strong>en för att möta<br />

finansiella svårigheter på<br />

lång sikt?<br />

Risk:<br />

Föreligger det några risker<br />

som kan påverka <strong>kommun</strong>ens<br />

resultat <strong>och</strong> kapacitet?<br />

Risk<br />

Kontroll<br />

Kontroll:<br />

Vilken kontroll har <strong>kommun</strong>en<br />

över den ekonomiska<br />

utvecklingen? Hur<br />

följs upprättade finansiella<br />

målsättningar <strong>och</strong> planer?<br />

Det finansiella resultatet<br />

Årets resultat <strong>och</strong> dess orsaker kartläggs. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna<br />

överstiger intäkterna eller att en rörelseriktning mot obalans sker, är en varningssignal. Under<br />

detta perspektiv analyseras också investeringar <strong>och</strong> deras utveckling.<br />

Kapacitet<br />

Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas<br />

vilken finansiell motståndskraft <strong>kommun</strong>en har p å lång sikt.<br />

Riskförhållanden<br />

Med tredje aspekten risk avses hur <strong>kommun</strong>en är exponerad finansiellt. En god ekonomisk<br />

hushållning innefattar att <strong>kommun</strong>en i kort <strong>och</strong> medellångt perspektiv inte behöver vidta<br />

drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här analyseras också borgensåtagande <strong>och</strong><br />

<strong>kommun</strong>ens samlade pensionsskuld.<br />

Kontroll<br />

Med den fjärde aspekten kontroll avses hur upprättade finansiella målsättningar <strong>och</strong> planer<br />

följs. En god följsamhet mot budget är uttryck för god ekonomisk hushållning.<br />

Finansiella nyckeltal<br />

Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal som har till uppgift att<br />

belysa ställning <strong>och</strong> utveckling inom de fyra perspektiven.<br />

22


Ekonomisk översikt <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

Sammanfattande kommentar till finansiella analysen<br />

Den sammanfattande iakttagelsen om <strong>kommun</strong>ens ekonomi under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong> är för:<br />

Resultat <strong>och</strong> kapacitet:<br />

• Att <strong>kommun</strong>en under perioden klarar det lagstadgade balanskravet.<br />

• Att <strong>kommun</strong>ens nettokostnadsutveckling för perioden inte överstiger 98 %, vilket ger ett<br />

finansiellt handlingsutrymme.<br />

• Att <strong>kommun</strong>ens skattefinansieringsgrad av investeringar ligger långt under 100 %, vilket<br />

innebär att <strong>kommun</strong>en måste låna medel för att finansiera investeringarna.<br />

• Att <strong>kommun</strong>ens soliditet, finansiella styrka på lång sikt ligger under riksgenomsnittet som<br />

motsvarar 55 % (2007). Under perioden är det endast 38-39 % av tillgångarna som inte<br />

motsvaras av skulder.<br />

• Att <strong>kommun</strong>ens finansnetto är negativt under perioden vilket gör att <strong>kommun</strong>ens handlingsutrymme<br />

är litet i fråga om <strong>kommun</strong>ens möjligheter att betala investeringar med egna<br />

medel.<br />

• Att <strong>kommun</strong>ens skuldsättningsgrad, vilken är starkt kopplad till soliditeten, ligger på en<br />

hög nivå, drygt 60 % under perioden. En hög skuldsättningsgrad medför en ökad risknivå<br />

i verksamheten. Kommunen ökar då sin känslighet för ränteförändringar <strong>och</strong> sitt beroende<br />

av kreditgivarna.<br />

• Att <strong>kommun</strong>ens utdebitering ligger högre jämfört med övriga <strong>kommun</strong>er i länet <strong>och</strong> jämfört<br />

med riket, vilket därmed ger ett större finansiellt handlingsutrymme för <strong>kommun</strong>en<br />

jämfört med den genomsnittliga utdebiteringen i Kalmar län <strong>och</strong> i riket.<br />

Risk <strong>och</strong> kontroll:<br />

• Att <strong>kommun</strong>ens likviditet under perioden är lägre än 100 %, innebär att de likvida medlen<br />

inte är lika stora som de kortfristiga skulderna <strong>och</strong> räcker inte till att betala de skulder som<br />

förfaller inom den närmsta tiden. Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga<br />

skulder) är negativt <strong>och</strong> är ett mått som avspeglar <strong>kommun</strong>ens finansiella styrka.<br />

• Att <strong>kommun</strong>en för närvarande har en hög andel lån med kort bindningstid, vilket ger en<br />

lägre kostnad men en högre risk jämfört med en längre genomsnittlig bindningstid.<br />

• Att bedömningen är att borgensåtagandet för <strong>kommun</strong>ens bolag för närvarande har låg<br />

risk <strong>och</strong> för egna hem/småhus <strong>och</strong> föreningar låg till måttlig.<br />

• Att <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> har en pensionsskuld på mellan 26 500 - 27 000 kr per invånare under<br />

perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong>, vilket vid en jämförelse med Kalmar län <strong>och</strong> hela riket är högre i kr<br />

per invånare.<br />

• Den totala pensionsskulden för <strong>kommun</strong>en kommer enligt SPP:s prognos vara 12,3 mnkr<br />

högre <strong>2011</strong> än vad den var vid bokslutet 2007, vilket påverkar <strong>kommun</strong>ens ekonomi<br />

märkbart.<br />

• Att ett mått som visar på hur ekonomistyrningen i <strong>kommun</strong>en bidrar till att en god ekonomisk<br />

hushållning upprätthålls är prognossäkerheten. Kommunen måste hålla en god<br />

prognossäkerhet för att på ett bra sätt kunna korrigera eventuella svackor på kort sikt.<br />

• Att <strong>kommun</strong>en måste ha reserver <strong>och</strong> marginaler i sin ekonomi. Ett sätt att beskriva<br />

behovet <strong>och</strong> storleken av sådana reserver är känslighetsanalysen som beskriver hur olika<br />

förändringar kan påverka <strong>kommun</strong>ens finansiella situation.<br />

23


Finansiella planer<br />

Finansiella nyckeltal KF 080428 KF 081215<br />

Bokslut 07 <strong>Budget</strong> 08 <strong>Budget</strong> 09 Plan 10 Plan 11<br />

Antal invånare 1/11 respektive år 19 643 19 584 19 643 19 643 19 643<br />

Kommunal utdebitering, kr 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45<br />

varav <strong>kommun</strong>en 21,98 22,24 22,24 22,24 22,24<br />

<strong>Budget</strong>omslutning<br />

Verksamhetens nettokostnader, -821 -853 -874 -907 -934<br />

mkr<br />

Nettoinvesteringar, mnkr -150 -92 -82 -104 -58<br />

Resultat<br />

Årets resultat, mnkr 4 17 16 9 14<br />

Skatteintäkter <strong>och</strong> statsbidrag<br />

Kommunala skatteintäkter, mnkr 640 686 702 720 754<br />

Generella statsbidrag <strong>och</strong> utjämning,<br />

mnkr 182 175 213 210 210<br />

Tillgångar<br />

Tillgångar, mnkr 907 925 983 1 035 1 095<br />

per invånare, tkr 46 47 50 53 56<br />

Eget kapital <strong>och</strong> skulder<br />

Eget kapital, mnkr 374 371 388 397 411<br />

per invånare, tkr 19 19 20 20 21<br />

Avsättningar <strong>och</strong> skulder, mnkr 533 554 595 638 684<br />

per invånare, tkr 27 28 30 32 35<br />

Därav långfristig låneskuld,<br />

mnkr 339 337 405 431 486<br />

per invånare, tkr 17 17 21 22 25<br />

Förändring av rörelsekapitalet,<br />

mnkr -31 0 -8 -1 0<br />

Finansnetto, mnkr -6 -15 -16 -15 -16<br />

Verksamhetens nettokostnadsandel<br />

(%) 100 99 95 97 97<br />

Nettokostnadsandel inkl finans<br />

(%) 101 101 97 99 99<br />

Verksamheternas självfinansieringsgrad<br />

(%) 21 19 19 19 19<br />

Soliditet (%) 41 40 39 38 38<br />

Soliditet inkl pensionsskulden<br />

(%) -12 1 -5 -6 -6<br />

24


Finansiella planer<br />

Resultatplan Tkr Bokslut 07<br />

KF 080428<br />

<strong>Budget</strong> 08<br />

KF 081215<br />

<strong>Budget</strong> 09 Plan 10 Plan 11<br />

Verksamhetens intäkter 379 759 358 019 352 839 362 650 373 425<br />

Verksamhetens kostnader -1 164 245 -1 170 146 -1 182 849 -1 220 168 -1 257 192<br />

Av- <strong>och</strong> nedskrivningar -36 607 -40 762 -44 045 -46 777 -50 564<br />

Verksamhetens nettokostnader<br />

-821 093 -852 889 -874 055 -904 296 -934 331<br />

Skatteintäkter <strong>och</strong> bidrag<br />

Allmän <strong>kommun</strong>alskatt 640 001 686 033 702 074 720 430 754 290<br />

Slutavräkning 8 886 -5 156 -9 095<br />

Generella statsbidrag <strong>och</strong><br />

utjämning 181 921 203 663 213 254 210 416 209 718<br />

Summa skatter <strong>och</strong> bidrag<br />

830 808 884 540 906 233 930 846 964 008<br />

Finansiella intäkter 5 585 4 050 3 200 3 200 3 200<br />

Finansiella kostnader -11 621 -19 035 -18 948 -18 220 -19 427<br />

Resultat efter skatteintäkter<br />

<strong>och</strong> finansnetto 824 772 869 555 890 485 915 826 947 781<br />

Årets resultat 3 679 16 666 16 430 11 531 13 450<br />

25


Finansiella planer<br />

Balansplan<br />

KF 080428<br />

<strong>Budget</strong> 08<br />

KF 081215<br />

<strong>Budget</strong> 09 Plan 10 Plan 11<br />

Tkr Bokslut 07<br />

TILLGÅNGAR<br />

Anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Fastigheter <strong>och</strong> anläggningar 654 820 684 805 726 385 808 943 850 303<br />

Maskiner <strong>och</strong> inventarier 48 600 51 014 64 614 74 514 86 214<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

Aktier, andelar <strong>och</strong> reversfordringar<br />

65 020 58 766 65 020 65 020 65 020<br />

Summa anläggningstillgångar 768 440 794 585 856 019 948 477 1 001 537<br />

Summa omsättningstillgångar 138 297 130 598 126 752 86 725 88 252<br />

SUMMA TILLGÅNGAR 906 737 925 183 982 770 1 035 202 1 089 788<br />

EGET KAPITAL, AVSÄTT-<br />

NINGAR OCH SKULDER<br />

Eget kapital<br />

Eget kapital 365 606 355 372 371 308 387 738 399 269<br />

Justerat för resultatregleringsfond<br />

4 326 0 0 0 0<br />

Årets resultat 3 679 15 936 16 430 11 531 13 450<br />

Summa eget kapital 373 611 371 308 387 738 399 269 412 719<br />

Summa Avsättningar 25 278 28 720 18 081 18 332 19 546<br />

Skulder<br />

Långfristiga skulder 339 305 336 641 405 017 430 932 483 797<br />

Kortfristiga skulder 168 543 188 514 171 934 186 669 173 727<br />

Summa skulder 507 848 525 154 576 951 617 601 657 524<br />

Summa Avsättningar <strong>och</strong><br />

skulder 533 126 553 875 595 032 635 933 677 070<br />

SUMMA EGET KAPITAL, 906 737 925 183 982 770 1 035 202 1 089 788<br />

AVSÄTTNINGAR OCH<br />

SKULDER<br />

Pensionsförpliktelser (prognos enl<br />

SPP) 389 853 291 134 364 020 373 243 382 122<br />

Löneskatt på pensionsförpliktelser 94 578 70 629 70 629 90 549 92 703<br />

Ansvars- <strong>och</strong> borgensförbindelser 354 273 320 503 329 161 329 161 329 161<br />

26


Finansiella planer<br />

Finansieringsplan<br />

DEN LÖPANDE VERKSAM-<br />

HETEN<br />

Bokslut 07<br />

KF 080428<br />

<strong>Budget</strong> 08<br />

KF 081215<br />

<strong>Budget</strong> 09 Plan 10 Plan 11<br />

Resultat efter finansiella poster 3 679 15 936 16 430 11 531 13 450<br />

Justering för av- <strong>och</strong> nedskrivningar<br />

36 607 40 567 44 045 46 777 50 564<br />

Justering för poster som inte<br />

ingår i kassaflödet 0 0 0 0 0<br />

Medel från den löpande verksamheten<br />

före<br />

förändringar av rörelsekapitalet<br />

40 286 56 503 60 475 58 308 64 014<br />

Förändringar i kassaflödet<br />

Ökning (-), Minskning (+) av<br />

förråd/expl.fastigheter 0 0 0 0 0<br />

Ökning (-), Minskning (+) av<br />

kortfr. fordringar -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000<br />

Ökning (+), Minskning (-) av<br />

kortfristiga skulder 0 0 0 0 0<br />

Medel från förändringar i rörelsekapitalet<br />

-6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000<br />

MEDEL FRÅN DEN LÖPAN-<br />

DE VERKSAMHETEN 34 286 50 503 54 475 52 308 58 014<br />

INVESTERINGSVERKSAM-<br />

HETEN<br />

Förvärv av materiella anläggningstillgångar<br />

-152 241 -93 515 -83 675 -106 435 -59 925<br />

Försäljning av materiella anläggningstillgångar<br />

inkl expl. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000<br />

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar<br />

0 0 0 0 0<br />

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar<br />

0 0 0 0 0<br />

MEDEL FRÅN INVESTE-<br />

RINGSVERKSAMHETEN -150 241 -91 515 -81 675 -104 435 -57 925<br />

FINANSIERINGSVERK-<br />

SAMHETEN<br />

Amortering av låneskuld -18 411 -28 624 -23 385 -27 136 -28 193<br />

Nyupplåning 128 307 62 000 49 300 80 000 28 200<br />

Amortering av lånefordringar 1 500<br />

Återbetalning Banverket 4 600<br />

MEDEL FRÅN FINANSIE-<br />

RINGSVERKSAMHETEN 115 996 33 376 25 915 52 864 7<br />

ÅRETS KASSAFLÖDE 41 -7 636 -1 285 738 96<br />

Likvida medel vid årets början 8 984 9 025 1 389 104 842<br />

LIKVIDA MEDEL VID<br />

ÅRETS SLUT 9 025 1 389 104 842 938<br />

27


Finansiella planer<br />

Investeringsplan<br />

<strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Kommunstyrelsen<br />

ADB-utrustning <strong>och</strong> arbetsmiljö 200 200 200<br />

EKONOMI, skanning o ekonomisystem 330 330 330<br />

IT 2 700 1 800 1 800<br />

Summa Kommunstyrelsekontoret 3 230 2 330 2 330<br />

Räddningstjänstens ramanslag 400 400 400<br />

Räddningsfordon 2 500 2 500<br />

Summa Räddningstjänsten 2 900 400 2 900<br />

Totalt Kommunstyrelsen 6 130 2 730 5 230<br />

Teknisk nämnd<br />

Fastighetsavdelningen<br />

DIV INVESTERINGAR FASTIGHETSAVD 3 000 5 000 5 000<br />

HANDIKAPPÅTGÄRDER 200 200 200<br />

SPORTHALL UPPRUSTN 4 000<br />

RENOV HANEMÅLASKOLAN ETAPP 2 35 000 36 000<br />

ÅKRAHÄLL, studie- o utomhusmiljö, PCB 1 000 5 000 30 000<br />

TRANSTORPSKOLAN 500 7 500<br />

PARADISSKOLAN skolgårdsmiljö mellanstadium 500<br />

3 000 29 200<br />

SIMHALLEN inkl BOWLINGHALL, ev UTOMHUSPOOL<br />

KONSTFRUSEN ISBANA 8 000<br />

FJÄRRVÄRME+VENT MADESJÖ FS 4 500 0<br />

MADESJÖV. OMKLÄDNING SOLVÄRME, ET 2 700<br />

VÄRME BÄCKEBO SKOLA 400<br />

KONSTGRÄSPLAN 7 000<br />

ÅTGÄRDER I KÖK 300 300<br />

STATIONSHUSET 5 000<br />

Totalt fastighetsavdelningen 59 600 88 700 43 200<br />

Gata-Parkavdelningen<br />

Infrastrukturprojekt.<br />

PENDELSTATION HANEMÅLA/ÖRSJÖ 200<br />

GCM-VÄG ORREFORS-FLYGSFORS 500<br />

RESECENTRUM SÖDRA DELEN 5 000 5 000<br />

OMBYGGNAD BRO NORRA ESPLANADEN 2 500<br />

OMBYGGNAD BROAR PAVILJONGV O-FORS 50<br />

KOMPL ARB GATOR O VÄGAR 200<br />

KOMPL AV TRÄD UTMED GATOR ENL OP 100<br />

Infrastrukturprojekt 5 550 5 000 3 000<br />

Kommunala gator-vägar, broar.<br />

EXPL OSPEC OMRÅDE 100 100 100<br />

UTSMYCKNING YTTRE TÄTORTER 100 100 100<br />

28


Finansiella planer<br />

Investeringsplan<br />

<strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

KOMPL ARB YTTRE TÄTORTER 200 200 200<br />

TRAFIKSÄKERHÅTG ENL NÄTVERKSANALYS 250 250 250<br />

BUSSHÅLLPLATSER 200 200 200<br />

TILLGÄNGLIGHET HANDIKAPPADE 250 250 250<br />

Komm gator-vägar, broar 1 100 1 100 1 100<br />

Kommunala GCM-vägar<br />

ÅTERST BELÄGGN RIDLED MÅLERÅS/ORREFORS 900<br />

GCM NYANL/FÖRBÄTTRING 100 100 100<br />

GCM ALSTERBRO,Badhusgatan,Klockhöljen 500<br />

Komm GCM-vägar 600 1 000 100<br />

Parker-Lekplatser.<br />

FÖRNYELSE PARKER 150 150 150<br />

FÖRNYELSE LEKPLATSER 150 150 150<br />

GRÖNA LUNGAN 100 100 100<br />

UTSMYCKNING AV TÄTORTEN 100 100 100<br />

Parker-lekplatser 500 500 500<br />

Gatubelysning<br />

UNDERH OCH FÖRNYEL VÄGBEL 60 60 60<br />

Gatubelysning 60 60 60<br />

Enskilda vägar<br />

KOMPLETTERING AV UTRUSTN ENSK VÄG 200 200 200<br />

Enskilda vägar 200 200 200<br />

Järnvägstrafik<br />

VÄSTRA INDUSTRISPÅRET 1 500 0 100<br />

Järnvägstrafik 1 500 0 100<br />

Totalt Gatu-Parkavdelningen 9 510 7 860 5 060<br />

Måltidsservice<br />

VÄRMESKÅP/SERVERINGSDISK 100 100 100<br />

DATORER E-HANDEL 60 60 60<br />

DIV UTRUSTNING 150 150 150<br />

Måltidsservice 310 310 310<br />

Staben<br />

RAMANSLAG TEKNISKA KONTORET 100 100 100<br />

Staben 100 100 100<br />

Städservice<br />

STÄDMASKINER 275 275 275<br />

Städservice 275 275 275<br />

Mark & Service<br />

ÅTERANSK FORDON/MASKINER 1 000 1 000 1 000<br />

Mark & Service 1 000 1 000 1 000<br />

TOTALT TEKNISK NÄMND 70 795 98 245 49 945<br />

29


Finansiella planer<br />

Investeringsplan<br />

<strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Samhällsbyggnadsnämnd<br />

Totalstation 210<br />

Bostadsanpassning 250 250 250<br />

Ramanslag 200 200 200<br />

Primärkarta 200 200<br />

Totalt Samhällsbyggnadsnämnden 650 860 450<br />

Kultur- <strong>och</strong> fritidsnämnden<br />

SVARTBÄCKSMÅLA asfaltering parkering 170<br />

Delfinansiering -70<br />

Ramanslag 850 850 850<br />

Totalt Kultur- <strong>och</strong> fritidsnämnden 950 850 850<br />

Omsorgsnämnden<br />

Larm 800<br />

Inventarier Strandv. 900<br />

Ramanslag 1 000 1 000 1 000<br />

Totalt Omsorgsnämnden 2 700 1 000 1 000<br />

Individ- <strong>och</strong> familjenämnden<br />

Ramanslag 250 250 250<br />

Totalt Individ- <strong>och</strong> familjenämnden 250 250 250<br />

Barn- <strong>och</strong> utbildningsnämnden<br />

Inventarier Hanemåla 300<br />

Ramanslag, exkl glasugn 2 200 2 200 2 200<br />

Totalt Barn- <strong>och</strong> utbildningsnämnden 2 200 2 500 2 200<br />

TOTALT KOMMUN 83 675 106 435 59 925<br />

30


Finansiella planer<br />

Investeringsplan<br />

<strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Va-avdelningen<br />

GÅRDSRYDS V-VERK ET III 7 000 16 000 5 000<br />

KOMPL VATTENVERK 250 100 300<br />

INFILTRATIONSANLÄGGNING 10 000<br />

VATTENMÄTARE 200 100 200<br />

VATTENSERVISER 200 100 200<br />

ANLÄGGNINGSAVGIFTER -120 -120<br />

AVLOPPSSERVISER 200 100 200<br />

ANLÄGGNINGSAVGIFTER -180 -180<br />

SANER O RENSRECIPIENT 50 100<br />

KOMPL AVLOPPSRENINGSVERK 250 100 250<br />

VASSBÄDDAR ÖRSJÖ 2 000<br />

OMLÄGGNING VA-LEDNINGAR 1 500 1 500 4 000<br />

REINVESTERING DRIFTÖVERVAKNING VA 300 300<br />

GULLASKRUV LEDNINGSSANERING 200 300<br />

MÅLERÅS ÖVERFÖRINGSLEDNINGAR 3 200<br />

ÖVERSTATORP VÅTMARK 3 000<br />

ORREFORS VV FILTEROMBYGGNAD 300 5 000<br />

ALSTERBRO RV BYTE AV SIL+ SKRAPOR 250 500<br />

KNIVINGARYD VV FILTEROMBYGGNAD 3 500<br />

BARKESTRÖM BRUNNSLÄGE 150 3 000<br />

INBROTTS/SABOTAGELARM VA-ANL 100 150<br />

VÅTMARK DAGV 500<br />

GADDERÅS RENINGSVERK 1 500<br />

LIVSMEDELSKRAV HACCP OMBYGGNAD 5 000 5 000<br />

RIVNING GAMLA GÅRDSRYD 1 000<br />

BÄCKEBO VASSBÄDDAR 2 000<br />

ÖRSJÖ RV INTAGDEL 1 500<br />

EXPLOATERINGSOMRÅDEN 3 000 3 000 3 000<br />

Intäkt -1 500 -2 500 -3 000<br />

Resultatregleringsfond<br />

TOTALT VA-AVDELNING 15 050 31 300 41 700<br />

31


Finansiella planer<br />

Exploateringsbudget <strong>2009</strong>-2012<br />

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta <strong>och</strong> iordningställa<br />

råmark för bostads-, affärs- <strong>och</strong> industriändamål. I de fall avsikten är att sälja färdigställd<br />

exploateringsfastighet ska denna klassificeras <strong>och</strong> värderas som omsättningstillgång.<br />

Tillgångar som kommer att kvarstå i <strong>kommun</strong>ens ägo <strong>och</strong> betjänar exploateringsområden<br />

redovisas som anläggningstillgångar <strong>och</strong> ingår i <strong>kommun</strong>ens investeringsredovisning.<br />

De största exploateringsprojekten under perioden är i kvarteren Broccolin <strong>och</strong> Trädgårdsmästaren<br />

samt i <strong>och</strong> med verksamheter vid östra industrispåret.<br />

Den totala bruttokostnaden för de exploateringsprojekt som nu befinner sig i ett planeringseller<br />

genomförandeskede uppgår till drygt 20,5 mnkr. Genom dessa exploateringar tillförs<br />

<strong>kommun</strong>en anläggningstillgångar. Mellanskillnaden mellan bruttoutgiften <strong>och</strong> värdet på anläggningstillgångarna<br />

utgör omsättningstillgångar i form av exploateringsfastigheter <strong>och</strong> avser<br />

de kostnader som lagts ned på tomter som ska säljas.<br />

Vid försäljningstillfället redovisas ett exploateringsresultat i <strong>kommun</strong>ens resultaträkning<br />

som mellanskillnad mellan försäljningspriset <strong>och</strong> det bokförda värdet på dessa omsättningstillgångar.<br />

Då den sammanlagda försäljningsinkomsten i exploateringsbudgeten uppgår till<br />

drygt 23,0 mnkr redovisas totalt ett positivt exploateringsresultat för perioden <strong>2009</strong>-2012 på<br />

2,5 mnkr. Periodens beräknade exploateringsöverskott respektive underskott inarbetas inte i<br />

driftsbudgeten.<br />

Exploateringsbudget<br />

Tkr<br />

Totalt<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

<strong>Budget</strong><br />

2010<br />

<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> <strong>Budget</strong> 2012<br />

<strong>och</strong> framåt<br />

Inkomster 23 050 2 000 3 800 3 150 14 100<br />

Utgifter -20 550 -3 050 -4 250 -3 650 -9 600<br />

Nettoexploatering 2 500 -1 050 -450 -500 4 500<br />

32


Finansiella planer<br />

Driftbudget<br />

Bokslut <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong> Plan Plan<br />

Tkr 2007 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

BRUTTOINTÄKTER 349 926 334 974 352 839 359 059 366 103<br />

Personalkostnader 682 328 697 717 711 794 711 685 711 228<br />

Övriga kostnader 454 568 443 670 457 424 466 451 473 632<br />

Kapitalkostnader 59 288 71 676 78 839 85 494 90 101<br />

BRUTTOKOSTNADER 1 196 184 1 213 063 1 248 057 1 263 630 1 274 961<br />

NETTOKOSTNAD 846 258 878 089 895 218 904 570 908 858<br />

SKATTEMEDEL 833 068 878 089 895 218 904 570 908 858<br />

ÅRETS RESULTAT -13 190 0 0 0 0<br />

JÄMFÖRELSETAL<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Nettokostnad per invånare, kr 43 082 44 837 45 574 46 050 46 269<br />

Antal årsarbetare 1 665 1 663 1 597 1 596 1 596<br />

Nettokostnad för respektive nämnd<br />

Tkr<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Överförmyndarnämnden 1 065 1 171 1 205 1 205 1 205<br />

Revisionen 852 845 856 856 856<br />

Kommunstyrelse 70 173 88 466 98 879 99 165 97 854<br />

Tekniska nämnden 32 835 38 741 38 374 40 865 40 164<br />

VA 0 0 0 0 0<br />

Samhällsbyggnadsnämnden 11 285 9 861 10 074 10 204 10 299<br />

Kultur- o fritidsnämnden 35 455 40 147 41 775 45 016 48 054<br />

Omsorgsnämnden 282 008 297 248 311 608 314 269 314 369<br />

Individ- o familjenämnden 55 986 50 924 53 972 54 317 54 316<br />

Barn- o utbildningsnämnden 356 599 350 686 338 475 338 672 341 739<br />

Summa nettokostnad 846 258 878 089 895 218 904 570 908 858<br />

33


Nämndsredovisning<br />

Överförmyndarnämnd<br />

Uppdrag<br />

I varje <strong>kommun</strong> ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong><br />

är värd<strong>kommun</strong> med gemensam överförmyndarnämnd för Emmaboda-, <strong>Nybro</strong>-, Torsås<strong>och</strong><br />

Uppvidinge <strong>kommun</strong>.<br />

Nämndens verksamhet regleras av bestämmelserna i föräldrabalken. Nämndens uppgift är att<br />

förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförlust. Det<br />

kan vara omyndiga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller<br />

handikapp inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. För den som<br />

har behov av hjälp medverkar nämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses.<br />

Nämnden kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredställande<br />

sätt.<br />

Organisation<br />

Överförmyndarnämnd<br />

Överförmyndarkontor<br />

Ekonomifakta<br />

Nettobudget, Tkr 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Överförmyndarnämnden 1 171 1 205 1 205 1 205<br />

JÄMFÖRELSETAL<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Nettokostnad per invånare, kr 54 60 61 61 61<br />

Andel av budget/bokslut, % 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%<br />

Antal årsarbetare 2 2 2 2 2<br />

34


Nämndsredovisning<br />

Revisionsnämnd<br />

Uppdrag<br />

Revisionen syftar bland annat till att genom en tillbakablick förbättra verksamheten i framtiden.<br />

Kommunallagen reglerar inriktningen på den <strong>kommun</strong>ala revisionen.<br />

Revisorernas uppgifter innefattar att årligen pröva om:<br />

• verksamheten sköts ändamålsenligt<br />

• verksamheten är tillfredsställande ur ekonomisk synvinkel<br />

• räkenskaperna är rättvisande<br />

• den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig<br />

En annan viktig del är att pröva om nämnderna fullgör sina uppdrag från fullmäktige.<br />

Organisation<br />

Revisionsnämnden består av fem ledamöter som var <strong>och</strong> en utgör en egen myndighet. Revisionsnämnden<br />

använder sedan sakkunnigt biträde till administration <strong>och</strong> granskningsuppdrag.<br />

Ekonomifakta<br />

Nettobudget, Tkr 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Revisionen 845 856 856 856<br />

35


Nämndsredovisning<br />

Kommunstyrelsen<br />

Uppdrag<br />

Kommunstyrelsen har enligt <strong>kommun</strong>allagen att leda <strong>och</strong> styra verksamheten samt att ha uppsikt<br />

över de av <strong>kommun</strong>en ägda bolagen. I <strong>kommun</strong>styrelsens uppdrag ingår också att utveckla<br />

arbetsgivar- <strong>och</strong> personalpolitiken. Kommunstyrelseförvaltningens administrativa enheter ska<br />

stödja de politiska organens arbete <strong>och</strong> följa utvecklingen inom sina ansvarsområden. I <strong>kommun</strong>styrelsens<br />

ansvarsområde ingår också räddningstjänsten.<br />

Kommunstyrelseförvaltningen är <strong>kommun</strong>styrelsens strategiska resurs <strong>och</strong> har en aktiv roll<br />

i <strong>kommun</strong>ens utvecklingsarbete. Kommunstyrelseförvaltningens uppgifter omfattar mål- <strong>och</strong><br />

strategifrågor, exploateringsfrågor, infrastruktur, verksamhetsplanering, budget, redovisning,<br />

finansiering, organisationsutveckling, konsumentrådgivning, personalförsörjning, förhandlingar<br />

<strong>och</strong> löner, upphandling, information/<strong>kommun</strong>ikation, IT, hållbarhetsutveckling, samordningsfrågor,<br />

ärendeberedning <strong>och</strong> nämndsadministration samt stöd <strong>och</strong> service till öviga<br />

förvaltningar samt de <strong>kommun</strong>ala bolagen.<br />

Särskilda uppdrag<br />

Kommunstyrelsen att inför budgetarbetet 2010 redovisa<br />

förslag på hur den samhällsbetalda trafiken<br />

i <strong>kommun</strong>en kan utvecklas till en<br />

kollektivtrafik för alla.<br />

Kommunstyrelsen att modernisera ekonomisystemet i<br />

<strong>kommun</strong>en <strong>och</strong> berörda bolag<br />

Kommunstyrelsen att anvisa <strong>kommun</strong>styrelsen årligen 300<br />

000 kr i en klimatpott i syfte att åstadkomma<br />

klimatförbättrande åtgärder,<br />

tillsammans med <strong>kommun</strong>ens medborgare,<br />

<strong>kommun</strong>ala bolag, näringsliv,<br />

föreningsliv <strong>och</strong> övriga organisationer.<br />

Kommunstyrelsen att slutredovisa projektet ”Bra arbetsplats<br />

<strong>Nybro</strong>”<br />

Uppdragen härrör från budgetberedningens arbete 2008 inför budgeten <strong>2009</strong><br />

KSF/ADM, <strong>2009</strong>0228<br />

KSF/EK, 20101231<br />

KSF/Kommundirektör, redovisning<br />

årligen i samband<br />

med årsredovisningen.<br />

KSF/PA, 20100630<br />

Förändringar under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

• Under <strong>2009</strong> kommer ett EU-val att organiseras av <strong>kommun</strong>styrelseförvaltningen.<br />

• Nytt avtal för skolskjuts- <strong>och</strong> kollektivtrafik kommer att ingås under <strong>2009</strong>.<br />

• Projektet ”Effektiv IT-arbetsplats” kommer att slutföras under perioden.<br />

• Införande av fakturaskanning kommer att ske under <strong>2009</strong>.<br />

• Upphandling av ekonomisystem kommer att inledas <strong>och</strong> slutföras under perioden.<br />

Investeringsbudget, Tkr <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Kommunstyrelse 6 130 2 730 5 230<br />

ADB-utrustning <strong>och</strong> arbetsmiljö 200 200 200<br />

EKONOMI, skanning o ekonomisystem 330 330 330<br />

IT-enheten 2 700 1 800 1 800<br />

Räddningstjänstens ramanslag 400 400 400<br />

Räddningsfordon 2 500 2 500<br />

36


Nämndsredovisning<br />

Organisation<br />

Kommunstyrelse<br />

Kommunstyrelseförvaltning<br />

Administration, inköp<br />

<strong>och</strong> konsumentrådgivning<br />

Räddningstjänst<br />

Ekonomi<br />

Personal<br />

IT<br />

Räddningstjänst<br />

Hållbarhetsutveckling<br />

Information<br />

Ekonomifakta<br />

Nettobudget, Tkr 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Kommunstyrelse 88 466 98 879 99 165 97 854<br />

Jämfört föregående års budget, exkl pris- o<br />

löneuppräkning 10 803 -309 -1 009<br />

Hyreskompensation nya investeringar 245 236 227<br />

EU-val 300<br />

Allmänna val 500<br />

Omställningskostnader personal 800 800 800<br />

Ägartillskott ABNB -500 -1 000 -1 500<br />

Sekreteriat för hållbar utveckling 250 250 250<br />

Ökade kostnader Pukeberg 300 300 300<br />

Klimatpott 400 400 400<br />

Stads- o lantturen <strong>och</strong> färdtjänst -700 -700 -700<br />

Konsumentrådgivning från KFN 208 208 208<br />

Turismverksamhet 250 250 250<br />

Köp av vuxenutbildning från BUT 9 000 9 000 9 000<br />

Projekt NY-bro 250 250 250<br />

JÄMFÖRELSETAL<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Nettokostnad per invånare, kr 3 572 4 517 5 033 5 047 4 980<br />

Andel av budget/bokslut, % 8% 10% 11% 11% 11%<br />

Antal årsarbetare 69 68 68 67 67<br />

37


Nämndsredovisning<br />

Teknisk nämnd<br />

Uppdrag<br />

Tekniska nämnden ansvarar för <strong>kommun</strong>ens fastigheter, lant- <strong>och</strong> skogsegendomar, <strong>kommun</strong>ala<br />

gator, enskilda vägar, torg, parker, lekplatser <strong>och</strong> övriga allmänna platser. Vidare ansvarar<br />

tekniska nämnden för den måltids- <strong>och</strong> städverksamhet som <strong>kommun</strong>en bedriver.<br />

Tekniska nämnden svarar också för vatten- <strong>och</strong> avloppsverksamheten vilken utgör särskild balansräkningsenhet<br />

<strong>och</strong> redovisas under verksamheten 73.<br />

Särskilda uppdrag<br />

Tekniska nämnden<br />

Tekniska nämnden<br />

<strong>och</strong> <strong>Nybro</strong> Bostad<br />

AB<br />

Uppdragen härrör sig från 2008<br />

att arbeta fram en avvecklingsplan av <strong>kommun</strong>ala<br />

fastigheter<br />

att ge tekniska nämnden <strong>och</strong> <strong>Nybro</strong> Bostad AB<br />

gemensamt uppdrag att utreda förutsättningarna<br />

för att bolaget övertar <strong>kommun</strong>ens hyresfastighetsbestånd<br />

TKNchef, <strong>2009</strong>0101<br />

TKNchef <strong>och</strong><br />

<strong>Nybro</strong> BostadsVD,<br />

<strong>2009</strong>0301<br />

Organisation<br />

Tekniska nämnden<br />

Tekniska förvaltningen<br />

Stab<br />

Fastighetsavdelning<br />

Gata-Parkavdelningen<br />

Städservice<br />

VA-avdelningen<br />

Måltidsservice<br />

Mark <strong>och</strong> service<br />

Mål under perioden<br />

Följande mål gäller för tekniska nämnden inkl VA<br />

För kontoret i allmänhet gäller att följande skall uppfyllas:<br />

• Hög effektivitet – Kännetecken: Professionella, engagerade <strong>och</strong> förändringsbenägna<br />

• Nöjda invånare – Kännetecken: Serviceinriktade, lyhörda <strong>och</strong> tillgängliga<br />

• Rätt kvalitet – Kännetecken: Noggranna <strong>och</strong> omsorgsfulla<br />

• Kretsloppsanpassat – Kännetecken: Miljömedvetna<br />

Bra arbetsmiljö – Kännetecken: Motiverade medarbetare<br />

38


Nämndsredovisning<br />

Förändringar under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Kraftig prishöjning på bl a energi <strong>och</strong> livsmedel.<br />

Effektivisering av måltidsverksamheten.<br />

Fortsatt ombyggnad av <strong>nytt</strong> resecentrum på södra sidan vid järnvägsstationen.<br />

Upprustning av Västra industrispåret slutförs.<br />

Byggstart ny- <strong>och</strong> ombyggnad av Hanemålaskolan.<br />

Upprustning Sporthallen.<br />

Projektering för renovering av Simhallen.<br />

2010<br />

Renovering Simhallen.<br />

Färdigställande av ny- <strong>och</strong> ombyggnad av Hanemålaskolan.<br />

Ekonomifakta<br />

Nettobudget, Tkr 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Teknisk nämnd 38 741 38 374 40 865 40 164<br />

Jämfört föregående års budget, exkl pris- o löneuppräkning<br />

-1 387 -1 008 0<br />

Kompensation sänkt hyresintäkt Strandvägen 125 125 125<br />

Justering pga måltidsutredning -1 512 -2 520 -2 520<br />

JÄMFÖRELSETAL<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Nettokostnad per invånare, kr 1 672 1 978 1 954 2 080 2 045<br />

Andel av budget/bokslut, % 4% 4% 4% 5% 4%<br />

Antal årsarbetare 160 162 149 149 149<br />

Investeringsbudget, Tkr <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Teknisk nämnd 70 795 98 245 49 945<br />

För specifikation se Investeringsplan sid. 28<br />

39


Nämndsredovisning<br />

Vattenförsörjning <strong>och</strong> avloppsvattenrening<br />

Uppdrag<br />

Tillhandahålla trygg <strong>och</strong> säker leverans av dricksvatten som ska hålla en hög kvalitet. Avloppsvatten<br />

ska omhändertas på ett säkert sätt så att minsta möjliga störning uppstår i de vattendrag<br />

(recipienter) där vattnet släpps ut.<br />

Mål under perioden<br />

Se under teknisk nämnd.<br />

Effektmål: Att upprätthålla minst myndigheternas krav beträffande dricksvatten, avloppsvatten<br />

<strong>och</strong> slam.<br />

Säkerheten mot översvämning ska förbättras.<br />

Dagvatten ska inte förorsaka skador på fastigheter eller i miljön.<br />

Förändringar under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Byggstart tillbyggnad av kompletterande behandling i Gårdsryds vattenverk.<br />

Driftstart nya vatten- <strong>och</strong> avloppsledningar från Orrefors till Gullaskruv <strong>och</strong> Målerås.<br />

2010<br />

Förbättrad behandling vattenverk Knivingaryd.<br />

<strong>2011</strong><br />

Driftstart ny vattenbehandling i Gårdsryds vattenverk.<br />

Ekonomifakta<br />

Nettobudget, Tkr 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Vatten <strong>och</strong> Avlopp 0 0 0 0<br />

Jämfört föregående års budget, exkl pris- o löneuppräkning<br />

0 0 0<br />

Bokslut <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong> Plan Plan<br />

JÄMFÖRELSETAL<br />

2007 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Antal årsarbetare 11 11 11 11 11<br />

Investeringsbudget, Tkr <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Vatten <strong>och</strong> Avlopp 15 050 31 300 41 700<br />

För specifikation se Investeringsplan sid. 31<br />

40


Nämndsredovisning<br />

Samhällsbyggnadsnämnd<br />

Uppdrag<br />

Samhällsbyggnadsnämnden skall främja en hållbar utveckling <strong>och</strong> verka för en säker, hälsosam<br />

<strong>och</strong> vacker livsmiljö. Verksamheten omfattar följande områden enligt lagar <strong>och</strong> avtal:<br />

• Agenda 21 / Hållbar utveckling<br />

• Bostadsanpassningar<br />

• Bygglov <strong>och</strong> tillsyn enligt plan- <strong>och</strong> bygglagen<br />

• Energirådgivning<br />

• Kalkning av sjöar<br />

• Kart-, mät- <strong>och</strong> GIS-verksamhet<br />

• Livsmedelskontroll<br />

• Mark- & Exploateringsfrågor<br />

• Miljö- <strong>och</strong> hälsoskydd<br />

• Naturvårdsfrågor<br />

• Stadsbyggnad <strong>och</strong> fysisk planering<br />

Särskilda uppdrag<br />

Samhällsbyggnadsnämnden<br />

<strong>och</strong> omsorgsnämnden<br />

att undersöka <strong>och</strong> redovisa<br />

alternativ till nya arbetsformer<br />

<strong>och</strong> ansvarsfördelning<br />

för bostadsanpassningar.<br />

Uppdraget härrör från budgetberedningens arbete 2008 inför budget <strong>2009</strong><br />

Omsorgschef <strong>och</strong> samhällsbyggnadschef<br />

<strong>2009</strong>0228<br />

Gemensamt<br />

att bostadsförsörjningsprogram<br />

upprättas<br />

SAMHBchef 091031<br />

Uppdraget härrör från budget 2007, men är omarbetat<br />

Organisation<br />

Samhällsbyggnadsnämnd<br />

Samhällsbyggnad förvaltning<br />

Miljö<br />

Kart, Plan & Bygg<br />

Förändringar under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

Kommunfullmäktiges direktiv för kostnadsreduceringar från 2007 har följts <strong>och</strong> är nu helt<br />

genomfört i <strong>och</strong> med att en planingenjörstjänst tas bort. Nerdragning har då skett med totalt<br />

950 000 kr jämfört med 2006.<br />

Agenda 21-arbetet samordnas med ”Hållbarhetssekretariatet” vid <strong>kommun</strong>styrelsekontoret med<br />

fokus på projektet ”Uthållig <strong>kommun</strong>”. Djurskyddstillsynen lämnas till länsstyrelsen, medan miljötillsynen<br />

vid jordbruken även i fortsättningen utförs av <strong>kommun</strong>en. Resurserna för utvecklingsfrågor<br />

samt vattenfrågor <strong>och</strong> vattenskydd (beroende på EU’s vattendirektiv) ökar. Statsbidraget<br />

för energi- <strong>och</strong> klimatrådgivning ökar något. 300 000 kr har överförts till exploateringsbudgeten.<br />

41


Nämndsredovisning<br />

Ekonomifakta<br />

Nettobudget, Tkr 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Samhällsbyggnadsnämnd 9 861 10 074 10 204 10 299<br />

Jämfört föregående års budget, exkl pris- o löneuppräkning<br />

0 0 0<br />

JÄMFÖRELSETAL<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Nettokostnad per invånare, kr 575 503 513 519 524<br />

Andel av budget/bokslut, % 1% 1% 1% 1% 1%<br />

Antal årsarbetare 22 22 22 22 22<br />

Investeringsbudget, Tkr <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Samhällsbyggnadsnämnd 650 860 450<br />

Totalstation 210<br />

Bostadsanpassning 250 250 250<br />

Ramanslag 200 200 200<br />

Primärkarta 200 200<br />

42


Nämndsredovisning<br />

Kultur- <strong>och</strong> fritidsnämnd<br />

Uppdrag<br />

• kultur- <strong>och</strong> fritidsverksamhet för barn <strong>och</strong> ungdom<br />

• drift <strong>och</strong> underhåll av idrotts- <strong>och</strong> fritidsanläggningar<br />

• kulturmiljövård<br />

• konstinköp <strong>och</strong> konstnärlig utsmyckning av offentliga platser<br />

• kulturprogram såsom teater, musik, utställningar m m<br />

• fördelning av <strong>kommun</strong>ala bidrag till föreningslivet<br />

• biblioteksverksamhet för barn <strong>och</strong> vuxna<br />

• kulturskolan med huvudinriktning på estetisk undervisning för barn <strong>och</strong> ungdomar<br />

Kultur- <strong>och</strong> fritidsnämnden har även i uppdrag att informera organisationer <strong>och</strong> föreningar<br />

som söker <strong>och</strong> erhåller bidrag, aktivitetsstöd <strong>och</strong> dylikt att bidrag villkoras till att organisationen,<br />

föreningen aktivt bedriver aktivitet mot mobbning, droger <strong>och</strong> främlingsfientlighet.<br />

Utformning, genomförande <strong>och</strong> administration av uppdraget har inletts <strong>och</strong> kommer att introduceras<br />

i början av <strong>2009</strong>.<br />

Särskilda uppdrag<br />

Kultur- <strong>och</strong> fritidsnämnden att informera organisationer<br />

<strong>och</strong> föreningar som söker <strong>och</strong><br />

erhåller bidrag, aktivitetsstöd<br />

<strong>och</strong> dylikt att bidrag villkoras<br />

till att organisationen, föreningen<br />

aktivt bedriver aktivitet<br />

mot mobbning, droger <strong>och</strong><br />

främlingsfientlighet.<br />

Uppdraget härrör från budgetberedningens arbete 2008 inför budget <strong>2009</strong><br />

Kultur- <strong>och</strong> fritidsförvaltning,<br />

<strong>2009</strong>0331<br />

Organisation<br />

Kultur-fritidsnämnd<br />

Kultur-fritdsförvaltning<br />

Kultur-fritid<br />

Kulturskola<br />

Camping<br />

Folkets hus<br />

Bibliotek<br />

Idrotts- o fritidsanl.<br />

Mål under perioden<br />

Kultur- <strong>och</strong> fritidsnämnden har under våren 2008 arbetat fram nya egna mål <strong>och</strong> har planerat<br />

för att ta beslut om de nya målen i nämnden under den gångna hösten 2008. Arbetet med<br />

befintliga mål fortsätter i anslutning till de övergripande inriktningsmålen som anges i detta<br />

budgetdokument.<br />

43


Nämndsredovisning<br />

Förändringar under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

• Besparingar inför budget <strong>2009</strong>:<br />

• ”Hype”-tjänst 400 000 kr<br />

• Bidrag till Musik i Glasriket 90 000 kr tas bort<br />

• Bidrag till Programkväll på Qvarnaslät 10 000 kr tas bort<br />

• Taxehöjning med 5% ger ca. 300 000 kr<br />

• Halvera KFN´s förfogande konto med 50 000 kr.<br />

• Säga upp lokalavtal med <strong>Nybro</strong> Musikkår<br />

• Bidrag Korpen 35 000 kr tas bort<br />

• Nytt avtal med <strong>Nybro</strong> Vikings<br />

• Kulturskolan flyttar till Folkets Hus i januari <strong>2009</strong>.<br />

• Investering 2010, ca. 300 000 kr, i nya in- <strong>och</strong> utlåningsautomater till Biblioteket (HB).<br />

• Investering i <strong>nytt</strong> chip baserat utlåningssystem, RFID, under 2010 till en kostnad på ca.<br />

700 000 kr.<br />

• Renovering av simhallen, <strong>och</strong> bowlinghallen, under perioden.<br />

• Renovering av sporthallen under perioden.<br />

• Anläggande av konstgräsplan i <strong>Nybro</strong> under perioden.<br />

Ekonomifakta<br />

Nettobudget, Tkr 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Kultur- <strong>och</strong> fritidsnämnd 40 147 41 775 45 016 48 054<br />

Jämfört föregående års budget, exkl pris- o löneuppräkning<br />

579 1 466 3 040<br />

Hyreskompensation nya investeringar 207 1 473 4 414<br />

Intäkter konstgräsplan 50 150 150<br />

Bidrag Folkets Hus o bygdegårdar 130 130 130<br />

Föreningslös ungdom, ny tjänst 400 400 400<br />

Konsumentrådgivning till KSK -208 -208 -208<br />

Drift konstfrusen isbana 100 200<br />

JÄMFÖRELSETAL<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Nettokostnad per invånare, kr 1 805 2 050 2 127 2 292 2 446<br />

Andel av budget/bokslut, % 4% 5% 5% 5% 5%<br />

Antal årsarbetare 47 47 47 47 47<br />

Investeringsbudget, Tkr <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Kultur- <strong>och</strong> fritidsnämnd 950 850 850<br />

Svartbäcksmåla, asfaltering parkering 100<br />

Ramanslag 850 850 850<br />

44


Nämndsredovisning<br />

Omsorgsnämnd<br />

Uppdrag<br />

Verksamhetsområde<br />

• Nämnden ansvarar för de uppgifter som <strong>kommun</strong>en har när det gäller omsorgen om äldre<br />

<strong>och</strong> personer med fysiska <strong>och</strong> psykiska funktionshinder enligt Socialtjänstlagen (SoL), 3<br />

kap. § 6 första stycket, 5 kap. §§ 4 - 8 samt § 10 i samma kap<br />

• Nämnden ansvarar för <strong>kommun</strong>ens insatser enligt lagen om stöd <strong>och</strong> service till vissa<br />

funktionshindrade (LSS), med undantag för godkännande <strong>och</strong> tillsyn av familjehem enligt<br />

§ 9:8 i denna lag.<br />

• Nämnden ansvarar för hälso- <strong>och</strong> sjukvård enligt hälso- <strong>och</strong> sjukvårdslagen (HSL) i särskilda<br />

boenden, korttid <strong>och</strong> daglig verksamhet, dock ej läkarvård.<br />

Uppgifter enligt speciallagstiftning<br />

• Omsorgsnämnden är arkivmyndighet <strong>och</strong> ska följa arkivlagens bestämmelser rörande arkivering<br />

<strong>och</strong> arkivvård inom sitt verksamhetsområde.<br />

• Omsorgsnämnden är registeransvarig enligt Personuppgiftslagen (PUL) för de personregister<br />

som nämnden för i sin verksamhet <strong>och</strong> förfogar över.<br />

• Omsorgsnämnden är ansvarig för att datalagens bestämmelser följs inom sitt verksamhetsområde.<br />

Särskilda uppdrag<br />

Övriga uppgifter<br />

Omsorgsnämnden ska:<br />

• aktivt verka för samarbete <strong>och</strong> informationsutbyte med pensionärs- <strong>och</strong> handikapporganisationer<br />

• avge yttranden i ärenden som berör nämndens verksamhetsområde<br />

• i övrigt fullgöra de uppdrag som av <strong>kommun</strong>fullmäktige överlämnas till nämnden<br />

• på lämpligt sätt informera allmänheten om sin verksamhet<br />

Samhällsbyggnadsnämnden<br />

<strong>och</strong> omsorgsnämnden<br />

att undersöka <strong>och</strong> redovisa<br />

alternativ till nya arbetsformer<br />

<strong>och</strong> ansvarsfördelning<br />

för bostadsanpassningar.<br />

Uppdraget härrör från budgetberedningens arbete 2008 inför budget <strong>2009</strong><br />

Omsorgschef <strong>och</strong> samhällsbyggnadschef<br />

<strong>2009</strong>0228<br />

Organisation<br />

Omsorgsnämnd<br />

Central administration<br />

Äldreomsorg<br />

Hälso- o sjukvård<br />

Funktionshindrade<br />

Norra<br />

Östra<br />

Sjuksköt<br />

Rehab<br />

LSS-insatser<br />

Soc.psyk<br />

Västra Södra Centrala<br />

45


Nämndsredovisning<br />

Förändringar under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

• Anpassning av förvaltningens kostnader <strong>och</strong> budget till beslutade ramar vilket innebär 5<br />

% reducering i alla förvaltningens verksamheter<br />

• Minskade interna kostnader för måltidsservice vilket syftar till at ta bort eller minska subventioneringsgraden<br />

för mat<br />

• Fortsatt utveckling av projekt finansierade med stimulansmedel<br />

• Strategisk plan för boende på korttid <strong>och</strong> särskilt boende på konkret nivå från <strong>2009</strong><br />

• Avgiftsöversyn vilket syftar till enklare <strong>och</strong> mer rättvist system som ökar intäkterna <strong>och</strong><br />

minskar kostnaderna<br />

• Minskade kostnader för LASS (assistansersättning), vilket innebär större följsamhet till<br />

försäkringskassans beslut <strong>och</strong> finansiering<br />

• Mätning av omsorgstyngd i hela förvaltningen vilket innebär att även mätning sker inom<br />

verksamheten omsorg om funktionshindrade<br />

• Hemsjukvårdens organisering i team för att öka samarbetet mellan, HSL, ÄO <strong>och</strong> OF<br />

• Avveckling av samarbetsprojektet ”Bygget”<br />

• Riktlinjer för biståndsbedömning vilket avser serviceinsatser inom verksamheten ”Omsorg<br />

om äldre”<br />

• Almens personalutrymmen anpassas i enlighet med krav <strong>och</strong> beslut<br />

• Besched, schema- <strong>och</strong> bemanningssystem för kvalitetssäkring av schema, lön <strong>och</strong> bemanning<br />

• Helårseffekt av särskilt boende, Stallgården – Orrefors<br />

• Ianspråkstagande av särskilt boende, Strandvägen 2<br />

Ekonomifakta<br />

Nettobudget, Tkr 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Omsorgsnämnd 297 248 311 608 314 269 314 369<br />

Jämfört föregående års budget, exkl pris- o löneuppräkning<br />

4 578 3 000 0<br />

Hyreskompensation nya investeringar 399 399 398<br />

Ramtillskott 3 000 6 000 6 000<br />

Struten -502 -1 004 -1 505<br />

Kompensation struten 502 1 004 1 505<br />

Demensboende 2 000 2 000 2 000<br />

Justering pga måltidsutredning -422 -720 -720<br />

JÄMFÖRELSETAL<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Nettokostnad per invånare, kr 14 357 15 178 15 865 16 000 16 005<br />

Andel av budget/bokslut, % 33% 34% 35% 35% 35%<br />

Antal årsarbetare 697 724 697 697 697<br />

Investeringsbudget, Tkr <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Omsorgsnämnd 2 700 1 000 1 000<br />

Ramanslag 1 000 1 000 1 000<br />

Larm 800<br />

Inventarier Strandvägens äldreboende 900<br />

46


Nämndsredovisning<br />

Individ- <strong>och</strong> familjenämnd<br />

Uppdrag<br />

Individ- <strong>och</strong> familjenämnden ansvarar för socialtjänstens uppgifter inom individ- <strong>och</strong> familjeomsorgens<br />

område. Verksamheten styrs övergripande av socialtjänstlagen <strong>och</strong> omfattas<br />

också av åtgärder <strong>och</strong> insatser jämlikt tvångslagarna LVU (lagen om vård av unga) <strong>och</strong> LVM<br />

(lagen om vård av missbrukare).<br />

I övrigt ingår i nämndens verksamhet:<br />

• att vara tillstånds- <strong>och</strong> tillsynsmyndighet enligt alkohollagen<br />

• att erbjuda bistånd i form av budgetrådgivning samt skuldsanering enligt skuldsaneringslagen<br />

• uppgifter enligt föräldrabalken<br />

• handläggning av dödsboanmälningar<br />

• arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder<br />

• <strong>kommun</strong>ens integrationsverksamhet<br />

Organisation<br />

Individ- <strong>och</strong> familjenämnd<br />

Presidium<br />

Utskott<br />

Förvaltningschef<br />

Administration<br />

Arbetsmarknad<br />

Villan<br />

Barn o familj<br />

Familjecentral<br />

Ekonomi- o rehab enhet<br />

Familjebehandling<br />

Integrationsenhet<br />

47


Nämndsredovisning<br />

Ekonomifakta<br />

Förändringar under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

• Byggets verksamhet läggs ner<br />

• Individ- <strong>och</strong> familjeförvaltningens del i Produktionsskolan avslutas<br />

• Effekter av vårens (2008) fem uppsägningar träder i kraft, dock med återbesättning av två<br />

tjänster<br />

• Deltagande i länsprojektet Unga Vuxna<br />

• Särskild mottagningsgrupp på barn- <strong>och</strong> familjeenheten<br />

• Förbättrad beroendevård i samverkan med Landstinget <strong>och</strong> länets södra <strong>kommun</strong>er i ett<br />

gemensamt beroendecentrum<br />

• Utökat stöd till kvinnor <strong>och</strong> barn som lever med våld i hemmet samt behandling av män<br />

som slår i samverkan med länets södra <strong>kommun</strong>er<br />

Nettobudget, Tkr 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Individ- <strong>och</strong> familjenämnd 50 924 53 972 54 317 54 316<br />

Jämfört föregående års budget, exkl priso<br />

löneuppräkning 1 000 0 0<br />

Ramtillskott barn- o ungdom 1 000 1 000 1 000<br />

JÄMFÖRELSETAL<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Nettokostnad per invånare, kr 2 850 2 600 2 748 2 765 2 765<br />

Andel av budget/bokslut, % 7% 6% 6% 6% 6%<br />

Antal årsarbetare 67 67 61 61 61<br />

Investeringsbudget, Tkr <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Individ- <strong>och</strong> familjenämnd 250 250 250<br />

Ramanslag 250 250 250<br />

48


Nämndsredovisning<br />

Barn- <strong>och</strong> utbildningsnämnd<br />

Uppdrag<br />

Fullgörande, uppföljning <strong>och</strong> utvärdering av <strong>kommun</strong>ens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,<br />

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning för<br />

utvecklingsstörda (grundläggande särvux <strong>och</strong> gymnasial särvux)<br />

samt tillsynsansvar över enskild förskoleverksamhet<br />

Särskilda uppdrag<br />

Barn- <strong>och</strong> utbildningsnämnden<br />

Uppdraget härrör från budget 2007<br />

att under planperioden ha<br />

inriktningen att minska antalet<br />

barn i förskolegrupperna,<br />

ökad personaltäthet<br />

FC, barn- <strong>och</strong> utbildningsförvaltning<br />

Förändringar under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />

• Förberedelser inför ny gymnasiereform<br />

• Samarbets-/samverkansavtal, närliggande <strong>kommun</strong>ers samverkan kring gymnasiefrågor<br />

• i en gemensam strävan att stärka <strong>och</strong> utveckla hela området till en attraktiv gymnasieregion<br />

med utbildning av hög kvalitet.<br />

• Ett gemensamt intagningskansli avseende gymnasieintag för Kalmar, <strong>Nybro</strong>, Oskarshamn<br />

m fl förväntas tas i bruk inför läsåret <strong>2009</strong>/2010<br />

• Ny- <strong>och</strong> ombyggnad av Hanemålaskolan<br />

• Skolpolitiska frågor<br />

• Ny skollag förväntas träda i kraft <strong>2011</strong><br />

• Fortsatt elevminskning mest markant år 7-9<br />

• Personalreduceringsåtgärder<br />

• Ny förskole- <strong>och</strong> skolplan<br />

Organisation<br />

Barn- <strong>och</strong> utbildningsnämnd<br />

Barn- <strong>och</strong> utbildningsförvaltning<br />

Resursgrupp<br />

Verksamhetsområdet<br />

Gymnasieskola<br />

Verksamhetsområdet<br />

Paradiset<br />

Verksamhetsområdet<br />

Hanemåla<br />

Verksamhetsområdet<br />

Madesjö<br />

49


Nämndsredovisning<br />

Ekonomifakta<br />

Nettobudget, Tkr 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Barn- <strong>och</strong> utbildningsnämnd 350 686 338 475 338 672 341 739<br />

Jämfört föregående års budget, exkl priso<br />

löneuppräkning -8 280 1 428 3 448<br />

Hyreskompensation nya investeringar -68 1 818 5 266<br />

Ramtillskott 1 500 1 500 1 500<br />

Köp av vuxenutbildning till KSK -9 000 -9 000 -9 000<br />

Justering pga måltidsutredning -712 -1 170 -1 170<br />

JÄMFÖRELSETAL<br />

Bokslut<br />

2007<br />

<strong>Budget</strong><br />

2008<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

Plan<br />

2010<br />

Plan<br />

<strong>2011</strong><br />

Nettokostnad per invånare, kr 18 154 17 907 17 231 17 241 17 397<br />

Andel av budget/bokslut, % 42% 40% 38% 37% 38%<br />

Antal årsarbetare 592 561 541 541 541<br />

Investeringsbudget, Tkr <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

Barn- <strong>och</strong> utbildningsnämnd 2 200 2 500 2 200<br />

Inventarier Hanemåla skola 0 300<br />

Ramanslag 2 200 2 200 2 200<br />

50


Tio anvisningar för budget<br />

Tio anvisningar för budget<br />

1. Nämnd ska, inom de ekonomiska ramarna, målen <strong>och</strong> riktlinjerna, som fastställts av<br />

<strong>kommun</strong>fullmäktige, utföra en god <strong>och</strong> effektiv verksamhet. Nämnds verksamhetsområde<br />

<strong>och</strong> uppgifter framgår av dess reglemente.<br />

2. Den av <strong>kommun</strong>fullmäktige fastställda budgeten är en nettoram. Nämnd ska därför upp<br />

rätta en mer detaljerad internbudget.<br />

3. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att vidta åtgärder<br />

inom ramen för sina befogenheter. Om sådana åtgärder inte bedöms som tillräckliga för<br />

att täcka eventuellt underskott eller för att korrigera verksamheten är nämnd skyldig<br />

att hos <strong>kommun</strong>fullmäktige väcka förslag till finansiering av budgetavvikelsen.<br />

4. Samtliga nämnder/styrelsen tillämpar bruttobudgetering <strong>och</strong> bruttoredovisning för att<br />

uppnå jämförbarhet mellan budget <strong>och</strong> årsredovisning.<br />

5. Nämnd har rätt att besluta om ändrad inriktning eller omfattning av en verksamhet om<br />

nämnd bedömer det lämpligt eller nödvändigt. Förändringar, som innebär antingen en<br />

avsevärd förändring eller är av principiell art i förhållande till mål <strong>och</strong> riktlinjer, beslutas<br />

av <strong>kommun</strong>styrelsen/<strong>kommun</strong>fullmäktige. Ärendena rapporteras till <strong>kommun</strong>styrel<br />

sens arbetsutskott som gör bedömningar i det enskilda fallet.<br />

6. Större åtgärder eller förändringar, som nämnd vidtagit eller planerar, ska löpande under<br />

året redovisas i ekonomirapporter till <strong>kommun</strong>styrelsen. Om åtgärderna berör fler nämn<br />

der, ska samråd ske med berörda nämnder före genomförandet.<br />

7. Alla nämnder ska föreslå konkreta åtgärder inom sina respektive verksamhetsområden<br />

för att kunna lämna en internbudget för information till <strong>kommun</strong>styrelsen i oktober, som<br />

ligger inom tilldelad ram. I detta uppdrag ingår även att redovisa eventuella justeringar<br />

i föreslaget investeringsprogram.<br />

8. Alla investeringar i form av renoveringar av verksamhetslokaler, som kan medfö<br />

ra ökade hyror, ska vara planerade <strong>och</strong> finansierade både i form av investeringsanslag<br />

respektive driftkostnadsökning i samarbete mellan brukare <strong>och</strong> utförare innan<br />

igångsättningstillstånd medges.<br />

9. De uppdrag som beslutades i samband med nuvarande <strong>och</strong> tidigare verksamhetsplan<br />

som ännu inte är verkställda eller slutredovisade, ska även gälla för verk<br />

samhetsplan <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong>.<br />

10. Kommunallagens krav på att det ska finnas finansiella mål <strong>och</strong> verksamhetsmässiga mål<br />

utifrån god ekonomisk hushållning <strong>och</strong> <strong>kommun</strong>fullmäktiges TIO huvudprinciper för<br />

styrning gäller. De finansiella <strong>och</strong> verksamhetsmässiga målen utifrån god ekonomisk hushållning<br />

ska följas upp i delårsrapporten <strong>och</strong> i årsredovisningen.<br />

51


Tio huvudprinciper för styrning <strong>och</strong> uppföljning<br />

TIO huvudprinciper för styrning <strong>och</strong> uppföljning av den<br />

<strong>kommun</strong>ala verksamheten i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong><br />

Syfte<br />

Styrprinciperna syftar till att tydliggöra fullmäktiges, <strong>kommun</strong>styrelsens <strong>och</strong> nämndernas ansvar<br />

för styrning av den <strong>kommun</strong>ala verksamheten i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

Huvudprincip 1 - Styrprinciperna ska vara gemensamma<br />

Föreliggande styrprinciper ska gälla för fullmäktige, <strong>kommun</strong>styrelsen <strong>och</strong> nämnderna i <strong>Nybro</strong><br />

<strong>kommun</strong>.<br />

Huvudprincip 2 - Gemensamma styrbegrepp ska tillämpas<br />

Fullmäktige, <strong>kommun</strong>styrelsen <strong>och</strong> nämnderna ska anta inriktningsmål till vilka det finns kopplat<br />

ett eller flera effektmål vars ekonomiska konsekvenser anges i budgeten.<br />

Huvudprincip 3 – Fullmäktiges presidium ska lämna förslag på uppföljning <strong>och</strong> utvärdering<br />

Fullmäktiges presidium ska föreslå fullmäktige när <strong>och</strong> på vilket sätt de av fullmäktige fastställda<br />

målen bör följas upp <strong>och</strong> utvärderas.<br />

Huvudprincip 4 - Antalet fullmäktigemål ska begränsas<br />

Antalet fullmäktigemål får inte vara fler än fullmäktige förmår följa upp <strong>och</strong> utvärdera under en<br />

<strong>och</strong> samma mandatperiod.<br />

Huvudprincip 5 - Fullmäktige ska fastställa tidsplan för uppföljningen <strong>och</strong> utvärdering<br />

av nämnderna<br />

Uppföljningen <strong>och</strong> utvärderingen ska både gälla verksamheten <strong>och</strong> det ekonomiska utfallet.<br />

Fullmäktige fastställer en tidsplan över året under mandatperioden där det framgår vid vilka<br />

sammanträden som de olika målen avseende nämnderna ska följas upp <strong>och</strong> utvärderas.<br />

De verksamhetsinriktade målen ska, enligt lag, följas upp i årsredovisningen <strong>och</strong> i delårsrapporten.<br />

Mål som gäller för ett år bör följas upp årsvis av fullmäktige. Mål som gäller för mandatperioden<br />

bör normalt följas upp <strong>och</strong> utvärderas minst en gång per mandatperiod i god tid<br />

före periodens utgång.<br />

Huvudprincip 6 - Fullmäktige ska styra genom att utkräva ansvar<br />

Fullmäktige får inte ta befattning med den förvaltning som sker i nämnd.<br />

Nämnden ska dock till fullmäktige redovisa befarade avvikelser i förhållande till de av fullmäktige<br />

fastställda ekonomiska <strong>och</strong> verksamhetsmässiga målen.<br />

Fullmäktige kan vid denna uppföljning besluta om ändrade mål eller medel för nämnden. (Förutsatt<br />

att beredningskravet enl. <strong>kommun</strong>allagen är uppfyllt)<br />

Om fullmäktige bedömer att inte några av dessa åtgärder är lämpliga återstår endast alternativet<br />

att återkalla uppdragen i nämnden.<br />

Huvudprincip 7 - Rätten att klassa vardagliga beslut som verkställighet ska <strong>nytt</strong>jas<br />

Nämnderna ska sträva efter att <strong>nytt</strong>ja friheten att klassa vardagliga beslut som verkställighet.<br />

Verksamhet som nämnderna väljer att klassa som verkställighet förutsätts styras genom att<br />

52


Tio huvudprinciper för styrning <strong>och</strong> uppföljning<br />

nämnderna antar inriktningsmål med tillhörande effektmål.<br />

Huvudprincip 8 - Inga beslut ska fattas på nämndnivå som enligt lag kan delegeras<br />

Nämnderna ska delegera <strong>och</strong> decentralisera ansvar <strong>och</strong> befogenheter. En strävan bör vara att<br />

inga beslut fattas på nämndnivå som enligt lag kan delegeras. Den delegerade beslutanderätten<br />

bör vara decentraliserad, innebärande att delegerade beslut normalt bör fattas på nivåerna under<br />

förvaltningschef.<br />

Huvudprincip 9 - Resultatperspektivet ska prioriteras<br />

För drift av <strong>kommun</strong>al verksamhet krävs resurser.<br />

Resurserna kan tas i anspråk genom olika arbetssätt.<br />

Resurserna <strong>och</strong> arbetssättet har inget egenvärde utan de syftar till ett resultat.<br />

Fullmäktige, <strong>kommun</strong>styrelsen <strong>och</strong> nämnderna ska formulera mål som tar sikte på vad verksamheten<br />

syftar till i ett fullmäktige-, <strong>kommun</strong>styrelse- respektive nämndperspektiv.<br />

Resultatet ska således prioriteras.<br />

Nämnderna är ansvariga för att inte överskrida sina budgetar. Ett resursperspektiv i denna mening<br />

är också prioriterat.<br />

Huvudprincip 10 - Nämndernas kvalitetsuppföljning ska redovisas i fullmäktige<br />

Fullmäktiges presidium ska i samband med de årsvisa uppföljningarna <strong>och</strong> utvärderingarna<br />

redovisa för fullmäktige i vilken utsträckning <strong>och</strong> på vilket sätt nämnderna arbetar med kvalitetsutveckling.<br />

Av redovisningarna ska framgå vilka intressenter som nämnderna inriktat sitt<br />

kvalitetsarbete på <strong>och</strong> i vilken utsträckning de bedömer att utfallet av verksamheten stämmer<br />

med intressenternas förväntningar.<br />

När verksamhetens kvalitet ska avgöras bör om möjligt konsumentens förväntningar prioriteras.<br />

53


Ordlista<br />

Ordlista<br />

Resultatplan - visar de budgeterade kostnader<br />

<strong>och</strong> intäkter samt resultat.<br />

Balansplan - visar de budgeterade anläggningstillgångar,<br />

omsättningstillgångar, eget<br />

kapital <strong>och</strong> skulder.<br />

Finansieringsplan - visar hur verksamheterna<br />

budgetmässigt finansieras utifrån de olika<br />

områden löpande, investering <strong>och</strong> finans.<br />

Anläggningstillgång - är tillgångar som är<br />

avsedda för stadigvarande bruk, t ex byggnader,<br />

maskiner, aktier.<br />

Omsättningstillgång - är andra tillgångar än<br />

anläggningstillgångar <strong>och</strong> där avsikten med<br />

innehavet är att omsätta dem inom ett år, t ex<br />

kundfordringar, kassa <strong>och</strong> bank.<br />

Eget kapital - är skillnaden mellan tillgångar<br />

<strong>och</strong> skulder.<br />

Långfristiga skulder - löper på mer än ett<br />

år, t ex reverslån.<br />

Kortfristiga skulder - löper på kortare tid<br />

än ett år, t ex leverantörsskulder.<br />

Avsättning - är skulder som är osäkra till<br />

belopp <strong>och</strong> betalningstidpunkt.<br />

Soliditet - är det egna kapitalet i förhållande<br />

till de totala tillgångarna, nyckeltalet visar<br />

hur stor andel av tillgångarna som är finansierade<br />

med egna medel.<br />

Likviditet - betalningsförmågan på kort sikt,<br />

nyckeltalet visar <strong>kommun</strong>ens betalningsberedskap.<br />

Nettokostnadsandel - Verksamhetens nettokostnader<br />

i förhållande till skatteintäkterna<br />

<strong>och</strong> generella statsbidrag.<br />

Rörelsekapital - Nettot mellan omsättningstillgångar<br />

<strong>och</strong> kortfristiga skulder.<br />

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar<br />

- beskriver hur stor del av intäkterna<br />

som blir kvar att finansiera nettoinvesteringarna<br />

med.<br />

Verksamheternas självfinansieringsgrad -<br />

visar hur stor del av kostnaderna som finansieras<br />

av avgifter, hyror <strong>och</strong> specialdestinerade<br />

statsbidrag.<br />

Inriktningsmål - Visar den önskvärda inriktningen<br />

av verksamheten. Går ej att mäta<br />

direkt.<br />

Effektmål - Visar i vilken utsträckning verksamheten<br />

utvecklas enligt den önskvärda<br />

inriktningen. Skall gå att mäta.<br />

Årsarbetare – Vid beräkning av antal årsarbetare<br />

för timavlönad personal används<br />

summa utbetalda timmar under mätmånaden/165.<br />

Avtal AB, Allmänna bestämmelser<br />

ingår. Avtal som tillkommer är PAN, personliga<br />

assistenter, BEA, beredskapsavtalet,<br />

deltidsanställda brandmän samt lokala avtal.<br />

tkr = tusen kronor<br />

mnkr = miljoner kronor<br />

mdkr = miljarder kronor<br />

54

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!