21.06.2014 Views

Bokslut 2007 - Nybro kommun

Bokslut 2007 - Nybro kommun

Bokslut 2007 - Nybro kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Årsredovisning <strong>2007</strong><br />

Kommunfullmäktige 2008 04 28<br />

1


Innehållsförteckning<br />

KS ordförande har ordet<br />

Sammanställd redovisning för koncernen<br />

Förvaltningsberättelse<br />

Omvärldsanalys<br />

Avstämning övergripande mål<br />

Finansiell analys - RK-modellen<br />

Finansiell analys och resultatutvärdering<br />

Personalredovisning<br />

Finansiella rapporter<br />

Resultaträkning<br />

Balansräkning<br />

Kassaflödesanalys<br />

Nothänvisningar<br />

Resultaträkning VA<br />

Balansräkning VA<br />

Redovisningsprinciper<br />

Nämndsredovisning<br />

Kommunstyrelsen<br />

Överförmyndarnämnd<br />

Teknisk nämnd<br />

Vatten och avlopp<br />

Samhällsbyggnadsnämnd<br />

Kultur- och fritidsnämnd<br />

Omsorgsnämnd<br />

Individ- och familjenämnd<br />

Barn- och utbildningsnämnd<br />

Ordlista<br />

Revisionsberättelse<br />

Sidan<br />

4<br />

5<br />

11<br />

11<br />

16<br />

21<br />

22<br />

37<br />

46<br />

46<br />

45<br />

49<br />

50<br />

59<br />

60<br />

61<br />

63<br />

63<br />

69<br />

71<br />

74<br />

77<br />

83<br />

87<br />

94<br />

97<br />

100<br />

102<br />

3


Kommunstyrelsens ordförande har ordet<br />

Kommunstyrelsens ordförande har ordet<br />

År <strong>2007</strong> har varit ett händelserikt och i flera avseenden mycket bra år för vår <strong>kommun</strong>. Resultatet<br />

av flera års planering har konkretiserats genom att flera stora investeringsprojekt har<br />

färdigställts. Exempel på detta är:<br />

Paradisskolan, Strandvägens äldreboende och Västra infarten.<br />

Bostadsmarknaden har haft sin högsta aktivitetsnivå på mycket länge. Både vårt eget bostadsbolag<br />

och privata aktörer har medverkat till att flerbostadshus och villor har uppförts och nya<br />

områden har tagits i anspråk för tilltalande byggnationer.<br />

Arbetsmarknaden har varit synnerligen god. Arbetslösheten har hela året legat på en total nivå<br />

av cirka 2 procent. Denna situation har gynnat individen, näringslivet och samhället.<br />

Självförsörjningsgraden har ökat, företagen har investerat och <strong>kommun</strong>ens skatteintäkter har<br />

överträffat prognoserna.<br />

Vår <strong>kommun</strong> har utfört sina ansvarsfulla uppdrag gentemot medborgarna med god kvalitet.<br />

Som ett led i uppföljning och utvärdering av vårt gemensamma arbete har vi genomfört SCB:s<br />

stora medborgarundersökning för att efterhöra invånarnas uppfattning om kvalitén på våra<br />

tjänster. Vi arbetar för ständig förbättring i utförande och en effektiv medborgardialog för<br />

utveckling och uppföljning.<br />

Exempel på andra verktyg för detta är skapandet av vår nya hemsida och den påbörjade utgivningen<br />

av en informationstidning.<br />

Trots ett positivt, men i förhållande till målen, otillräckligt resultat, oroar underskotten i de<br />

verksamheter som våra nämnder ansvarar för. Obalanserna i hushållningen kräver åtgärder där<br />

nedskärningar, effektiviseringar, återhållsamhet, omprioriteringar kommer att bli tvingande inslag.<br />

Här har politiken och förvaltningarna ett högt prioriterat och krävande uppdrag att skapa<br />

en bättre balans och bättre måluppfyllelse med avseende på vår <strong>kommun</strong>s ekonomi.<br />

Sammanfattningsvis vill jag uttrycka som min uppfattning att vår <strong>kommun</strong> på ett bra sätt tar<br />

ansvar för våra viktiga uppgifter för våra medborgares bästa. Vi har goda grundläggande förutsättningar<br />

för en fortsatt bra utveckling.<br />

Till sist vill jag framföra ett tack till förtroendevalda, vår <strong>kommun</strong>s medarbetare och alla ideellt<br />

arbetande människor för ett engagerat och väl utfört arbete i samhällets tjänst.<br />

Markus Lund<br />

Kommunstyrelsens ordförande<br />

4


Sammanställd redovisning för koncernen<br />

Sammanställd redovisning för koncernen<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> presenterar årsredovisning för <strong>kommun</strong>koncernen.<br />

Enligt Kommunallagen 8 kap 17 § ska årsredovisningen omfatta också sådan <strong>kommun</strong>al verksamhet<br />

som bedrivs i form av aktie bolag, stiftelse, ekonomisk förening eller handelsbolag.<br />

Avgränsning<br />

I den <strong>kommun</strong>ala koncernen ingår helägda företag. För att ingå i koncernredovisningen ska<br />

<strong>kommun</strong>en ha betydande inflytande. Koncernen <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> består av ett helägt aktiebolag,<br />

med två helägda dotterbolag och ett dotterdotterbolag.<br />

Koncernredovisningen har upprättats enligt proportionell konsolide ringsmetod. Eliminering<br />

har gjorts för interna mellanhavanden. AB <strong>Nybro</strong> Brunn koncernen har konsoliderats i sin<br />

helhet. De uppgifter som ligger till grund för koncernredovisningen är nu reviderade.<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong><br />

AB <strong>Nybro</strong> Brunn<br />

<strong>Nybro</strong> Elnät AB<br />

<strong>Nybro</strong> Bostads AB<br />

<strong>Nybro</strong> Energi AB<br />

Kommunen har mindre ägarandelar i följande företag:<br />

Kalmar läns Trafik AB<br />

Kalmar läns pensionskapital förvaltning AB<br />

Glasriket Turism AB<br />

Kommunaktiebolaget<br />

HSB Kalmar län<br />

Sustainable Sweden AB<br />

AB <strong>Nybro</strong> Brunn<br />

AB <strong>Nybro</strong> Brunn skall enligt sin affärsidé ”verka för en god samhällsutveckling i alla avseenden”.<br />

Engagemanget för denna uppgift och detta ansvar genomförs i effektiv och förtroendefull<br />

samverkan med många andra aktörer inom samhälle och näringsliv. Det sker inom den <strong>kommun</strong>ala<br />

bolagskoncernen, tillsammans med vår <strong>kommun</strong>s förvaltningar och med näringslivets<br />

organisationer och enskilda företag.<br />

För att lära av andra och få inspiration till nytänkande har styrelsen genomfört en tvådagars<br />

studieresa under året. Besök gjordes och möten genomfördes i Falkenbergs och Gislaveds<br />

<strong>kommun</strong>er.<br />

5


Årsredovisning och koncernredovisning för AB <strong>Nybro</strong> Brunn<br />

AB <strong>Nybro</strong> Brunns uppgift att skapa en i alla avseenden god samhällsutveckling blev under<br />

året föremål för ett medborgarmöte, ”Under Kristallkronorna”.<br />

Insatser har under året gjorts för att marknadsföra <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> som bostads- och etableringsplats.<br />

En tydlig aktivitet i denna process var evenemanget ”Nyfiken på <strong>Nybro</strong> – den<br />

moderna småstaden i Glasriket”.<br />

Mycket av styrelsens interna arbete har ägnats åt att organisera och implementera nya arbetsformer<br />

och organisationsstrukturer för bolaget. Den nya organisationen är i funktion från och<br />

med 2008.<br />

Under året har en industrifastigheten Hinshult 2:58 sålts till tidigare hyresgäst.<br />

Bolaget har inga anställda.<br />

<strong>Nybro</strong> Bostads AB<br />

<strong>Nybro</strong> Bostads AB bygger, äger och förvaltar bostäder i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>. Uppgiften är att<br />

kunna erbjuda bra och miljövänliga bostäder till rimliga kostnader.<br />

I årets hyresförhandlingar träffades en överenskommelse med Hyresgästföreningen, som innebär<br />

att samtliga lägenheter höjs med i snitt 18,10 kr/m², vilket motsvarar 2,53 % på genomsnittshyran.<br />

Efter detta uppgår den genomsnittliga hyran för bostäder till 738 kr/m².<br />

Årets investeringar som uppgår till 40,9 mnkr avser till största delen nyproduktion av 17<br />

lägenheter i kv. Ärlan vid ishallen. Förutom detta har 26,9 mnkr lagts på periodiskt underhåll<br />

och reparationer av övriga fastigheter. Några av de åtgärder som kan nämnas är byte av låssystem,<br />

renovering av brandskadade lägenheter, lägenhetsmålningar, renovering av fjärrvärmecentraler<br />

samt relining av avloppsstammar.<br />

Försäljning av tre fastigheter i Bokenområdet har skett under året. Den totala reavinsten på<br />

dessa försäljningar uppgår till 1,9 mnkr.<br />

Antalet förvaltade objekt:<br />

<strong>2007</strong> 2006 2005 2004<br />

Bostadslägenheter 1 933 1 926 1 973 1 944<br />

Lokaler 358 357 183 175<br />

Garage 365 296 293 295<br />

P-platser 967 803 633 626<br />

3 623 3 382 3 082 3 040<br />

Uthyrningsgraden ligger kvar på en hög nivå trots att innevånarantalet fortsätter att minska i<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>. Lägenheterna i centralorten blir uthyrda så fort som det blir något ledigt, i<br />

vissa av småorterna är däremot efterfrågan svagare. Efterfrågan på de nybyggda lägenheterna<br />

i kv. Ärlan var stor och samtliga lägenheter var uthyrda innan projektet var färdigställt.<br />

Vid årsskiftet <strong>2007</strong>/2008 uppgick antalet outhyrda lägenheter till 11 (20), vilket motsvarar 0,6<br />

6


Årsredovisning och koncernredovisning för AB <strong>Nybro</strong> Brunn<br />

(1,0) % av beståndet, varav 5 (14) utanför centralorten.<br />

Medeltalet anställda har under året varit 36 personer.<br />

<strong>Nybro</strong> Elnät AB<br />

Syftet är att äga elnätsanläggningar och främja distribution av el jämte handel från förråd.<br />

Bolaget är verksamt inom <strong>Nybro</strong> tätort med kringliggande landsbygd inom ett område av ca 5<br />

km radie och inom Alsterbro-området, beläget i <strong>kommun</strong>ens norra del samt ett mindre område<br />

beläget i Kalmar <strong>kommun</strong>.<br />

Den totala energiomsättningen i nätverksamheten uppgick till 176 576 MWh (179 725 MWh<br />

2006) vilket motsvarar en minskning med 1,8 % vid jämförelse med 2006.<br />

<strong>Nybro</strong> Energi AB<br />

Målet för verksamheten är att bedriva distribution av värme (fjärrvärme). Syftet är att enligt<br />

god ekonomisk och teknisk praxis effektivt utnyttja resurserna till att främja en god energiförsörjning.<br />

Verksamheten bedrivs inom <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

Bolaget är ett helägt dotterbolag till <strong>Nybro</strong> Elnät AB (Org.nr. 556058-4897), som i sin tur är<br />

helägt av AB <strong>Nybro</strong> Brunn (Org.nr. 556137-5451).<br />

Antal anställda i koncernen<br />

<strong>2007</strong> 2006 2005 2004<br />

Kommunen 1817 1 761 1 803 1 821<br />

AB <strong>Nybro</strong> Brunn 0 0 0 0<br />

<strong>Nybro</strong> Bostads AB 36 33 33 30<br />

<strong>Nybro</strong> Elnät 24 25 25 23<br />

1 877 1 819 1 861 1 874<br />

Årets Resultat<br />

<strong>2007</strong> 2006 2005 2004<br />

Kommunen 3 679 21 914 14 610 8 262<br />

<strong>Nybro</strong> Bostads AB 2 398 2 213 6 594 4 188<br />

<strong>Nybro</strong> Elnät AB 6 369 1 245 8 347 5 345<br />

AB <strong>Nybro</strong> Brunn -2 067 -2 516 -2 446 -3 688<br />

Nyckeltal<br />

<strong>2007</strong> 2006 2005 2004<br />

Nettokostnadsandel 84,6 84,6 83,2 84,6<br />

(exkl. nyintjänade pensioner och<br />

avskrivningar)<br />

Soliditet % 32,0 34,9 35,0 34,2<br />

Rörelsekapital tkr -55 673 -80 978 -44 773 -39 039<br />

Balanslikviditet % 73,8 62,5 77,8 80,6<br />

7


Årsredovisning och koncernredovisning för AB <strong>Nybro</strong> Brunn<br />

Nettokostnadsandelen är oförändrad mot föregående år.<br />

Soliditeten har minskat.<br />

Rörelsekapitalet har förbättrats under året.<br />

Definition av nyckeltal:<br />

Nettokostnadsandel: Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar och intjänade pensioner<br />

(inkl. löneskatt) i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.<br />

Soliditet: Eget kapital i förhållande till totala tillgångar.<br />

Rörelsekapital: Nettot mellan omsättningstillgångar och de kortfristiga skulder.<br />

Balanslikviditet: Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.<br />

Resultaträkning sammanställd redovisning <strong>2007</strong><br />

<strong>Bokslut</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2006<br />

Verksamhetens intäkter 366 802 351 510<br />

Verksamhetens kostnader -1 095 009 -1 037 206<br />

Avskrivningar -65 651 -62 278<br />

Verksamhetens nettokostnader -793 858 -747 974<br />

Skatteintäkter 641 928 606 667<br />

Generella statsbidrag 188 880 182 142<br />

Finansiella intäkter 5 603 3 270<br />

Finansiella kostnader -29 796 -19 329<br />

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 12 757 24 776<br />

Uppskjuten skattekostnad 0 -749<br />

Aktuell skattekostnad -2 378 -764<br />

Förändring av eget kapital 10 379 23 263<br />

Balansräkning sammanställd redovisning <strong>2007</strong><br />

<strong>Bokslut</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2006<br />

Tillgångar<br />

Anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Byggnader, mark och anläggningar 1 183 070 1 049 773<br />

Inventarier 150 664 139 615<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

8


Årsredovisning och koncernredovisning för AB <strong>Nybro</strong> Brunn<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2006<br />

Värdepapper, andelar o bostadsrätter 1 423 495<br />

Långfristiga fordringar 423 2 294<br />

Summa anläggningstillgångar 1 335 580 1 192 177<br />

Omsättningstillgångar<br />

Förråd 4 713 5 094<br />

Kortfristiga fordringar 68 190 83 003<br />

Placerade pensionsmedel 44 945 36 179<br />

Likvida medel 34 292 10 939<br />

Summa omsättningstillgångar 152 140 135 215<br />

Summa tillgångar 1 487 720 1 327 392<br />

Eget kapital, avsättningar och skulder<br />

Eget kapital<br />

Eget kapital 468 570 440 604<br />

Förändring av eget kapital (årets resultat) 10 379 23 263<br />

Summa eget kapital 478 949 463 867<br />

Avsättningar<br />

Avsättningar för pensioner 25 278 18 466<br />

Avsättning för uppskjuten skatt 20 990 20 174<br />

Summa avsättningar 46 268 38 640<br />

Skulder<br />

Långfristiga skulder 754 784 608 692<br />

Kortfristiga skulder 207 719 216 193<br />

Summa skulder 962 503 824 885<br />

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 487 720 1 327 392<br />

Panter och ansvarsförbindelser<br />

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt 484 431 423 521<br />

Fastighetsinteckningar 112 487 112 487<br />

9


<strong>Bokslut</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2006<br />

Fastighetsinteckningar, ej pantsatta 37 858 41 565<br />

Borgensförbindelser 6 324 6 728<br />

Kassaflödesanalys, sammanställd redovisning <strong>2007</strong><br />

<strong>2007</strong>-01-01<br />

<strong>2007</strong>-12-31<br />

2006-01-01<br />

2006-12-31<br />

Den löpande verksamheten<br />

Årets resultat 10 379 23 263<br />

Justering för av- och nedskrivningar 65 651 62 278<br />

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 816 216<br />

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 76 846 85 757<br />

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 6 047 -9 545<br />

Ökning/minskning av förråd och varulager 381 -695<br />

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -8 474 14 778<br />

Medel från den löpande verksamheten 74 800 90 295<br />

Investeringsverksamheten<br />

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -216 860 -161 549<br />

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 18 504 9 163<br />

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -928 0<br />

Medel från investeringsverksamheten -199 284 -152 386<br />

Förändring av rörelsekapital -124 484 -62 091<br />

Finansieringsverksamheten<br />

Nyupptagna lån 166 145 54 363<br />

Amortering av skuld -20 179 -23 843<br />

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 1 871 -113<br />

Medel från finansieringsverksamheten 147 837 30 407<br />

Årets kassaflöde 23 353 -31 684<br />

Likvida medel vid årets början 10 939 42 623<br />

Likvida medel vid årets slut 34 292 10 939<br />

10


Förvaltningsberättelse<br />

Förvaltningsberättelse<br />

Omvärldsanalys - ekonomi<br />

Hjulen i svensk ekonomi snurrar långsammare<br />

Tillväxten i svensk ekonomi har bromsat in. En fortsatt relativt stark men avtagande<br />

global tillväxt, en god inkomstutveckling för hushållen samt en expansiv finanspolitik<br />

bidrar till att BNP stiger med i genomsnitt 2,9 procent per år 2008 och 2009. Den snabba<br />

sysselsättningsutvecklingen saktar in och sysselsättningen ökar med 65 000 personer<br />

2008 och 20 000 personer 2009. Löneökningstakten växlar upp, livsmedels- och energipriserna<br />

stiger snabbt och inflationen överstiger målet 2008. Riksbanken höjer räntan<br />

till 4,50 procent under hösten 2008 och låter därefter reporäntan ligga kvar på denna<br />

nivå. Detta är sammanfattningsvis vad Konjunkturinstitutet förutspår i sin omvärldsanalys<br />

från februari 2008.<br />

Tillväxten i OECD-området har försvagats påtagligt till följd av turbulensen på de finansiella<br />

marknaderna och de höga energi- och livsmedelspriserna. Det är svårt att med större säkerhet<br />

bedöma djupet och varaktigheten i konjunkturnedgången inom OECD-området men Konjunkturinstitutet<br />

bedömer att den mest sannolika utvecklingen är att konjunkturavmattningen blir<br />

måttlig och relativt kortvarig och att den amerikanska ekonomin mjuklandar utan att hamna<br />

i en recession. I USA ökar BNP-tillväxten successivt, efter en mycket svag utveckling under<br />

inledningen av 2008. Såväl investerings- som konsumtionstillväxten ökar. Konjunkturnedgången<br />

i USA bryts därmed mot slutet av 2009. Den globala tillväxten dämpas 2008 och<br />

2009, men förblir hög då den starka tillväxten i många tillväxtekonomier fortsätter.<br />

Svensk ekonomi bromsar in<br />

Tillväxten i den svenska ekonomin har bromsat in främst på grund av vikande exporttillväxt. I<br />

fjol bedöms BNP-tillväxten ha uppgått till 2,7 procent. Svag exportorderingång och försiktiga<br />

hushåll bidrar till att dämpa tillväxten under inledningen av 2008. Därefter växer exporten något<br />

snabbare. Stigande sysselsättning och högre löner bidrar till att hushållens reala inkomster<br />

utvecklas starkt 2008—2009, trots att inflationen blir hög 2008. När osäkerheten på de finansiella<br />

marknaderna minskar bedöms hushållen åter öka konsumtionen snabbare.<br />

Från andra kvartalet 2008 och framåt ökar BNP gradvis något snabbare och tillväxten hamnar<br />

på 3,0 procent 2008 och 2,8 procent 2009, vilket ligger över genomsnittet för de senaste<br />

decennierna. Korrigerat för variationer i antalet arbetsdagar mellan åren, vilket bättre avspeglar<br />

konjunkturutvecklingen, beräknas BNP-tillväxten ha blivit 2,8 procent <strong>2007</strong> och blir 2,7<br />

procent i år och 2,9 procent 2009.<br />

Sysselsättningstillväxten dämpas<br />

Under <strong>2007</strong> beräknas antalet sysselsatta ha ökat med 2,4 procent eller med 106 000 personer.<br />

Efter det första kvartalet 2008 dämpas sysselsättningsutvecklingen och uppgången i antalet<br />

arbetade timmar. Sammantaget ökar sysselsättningen med 65 000 personer i år och med 20<br />

000 personer 2009. Arbetslösheten har fallit i rask takt under de senaste två åren, från 7,7 procent<br />

2005 till 6,1 procent av arbetskraften <strong>2007</strong>. Åren 2008 och 2009 bromsas nedgången och<br />

arbetslösheten uppgår till 5,6 procent respektive år.<br />

11


Förvaltningsberättelse<br />

Konjunkturinstitutet har uppskattat sysselsättningseffekterna av de politiska förslagen i<br />

budgetpropositionen för 2008 och bedömer att det förstärkta jobbskatteavdraget ökar antalet<br />

arbetade timmar på lång sikt med 0,30 procent, vilket motsvarar cirka 13 000 personer.<br />

Förändringen i sjukförsäkringen, åtgärder för att förbättra rehabilitering och begränsningar i<br />

arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa bedöms också ha en något positiv inverkan på<br />

sysselsättningen. Vårdnadsbidraget, de höjda indirekta skatterna och den förändrade kapitalvinstbeskattningen<br />

på bostäder bedöms däremot påverka sysselsättningen negativt.<br />

Hög inflation 2008 och reporäntan höjs i ytterligare två steg<br />

Lönerna ökar snabbare på grund av ett något stramt arbetsmarknadsläge och högre löneavtal.<br />

Det stigande kostnadstrycket bidrar, tillsammans med högre livsmedels- och energipriser, till<br />

att inflationen ökar snabbt och överstiger målet 2008. KPI-inflationen blir i år 3,7 procent.<br />

Riksbanken fortsätter därför att höja reporäntan i ytterligare två steg under 2008, till 4,25 procent<br />

under det andra kvartalet och till 4,50 procent under det fjärde kvartalet, varefter reporäntan<br />

ligger kvar på denna nivå under prognosperioden. Åtstramningen av penningpolitiken<br />

bidrar tillsammans med lägre prisökningar på energi och livsmedel till att inflationen faller<br />

tillbaka 2009. I termer av KPI uppgår den då till 2,8 procent.<br />

Offentliga finanserna<br />

Konjunkturavmattningen medför ingen påtaglig försvagning av de offentliga finanserna.<br />

Inhemsk efterfrågan, och därmed viktiga skattebaser, utvecklas relativt starkt samtidigt som<br />

de offentliga utgifterna minskar som andel av BNP. De offentliga finanserna uppvisar överskott<br />

som är betydligt större än överskottsmålet under prognosperioden. Konjunkturinstitutet<br />

bedömer att det finns ett utrymme för expansiv finanspolitik 2009 på cirka 20 miljarder kronor<br />

utöver det som följer av redan föreslagna och aviserade åtgärder.<br />

Risker: fördjupad internationell kris<br />

Den osäkerhet som omgärdar prognosen är större än normalt. Risker finns främst på nedsidan,<br />

bl.a. i form av en fördjupad internationell finanskris med en svagare internationell konjunkturutveckling<br />

som följd. Om inte tillväxten i den svenska varuexporten och hushållskonsumtionen<br />

vänder upp en bit in på 2008 kommer BNP att utvecklas svagare 2008 och 2009.<br />

Omvärldsanalys - <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong><br />

Under <strong>2007</strong> har utvecklingskraften i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> i flera avseenden varit god. Arbetsmarknaden<br />

har fungerat väl med hög sysselsättningsgrad och en mycket låg arbetslöshet, som<br />

under större delen av året varit totalt cirka 2 procent.<br />

Investeringsnivåerna har varit höga inom både privat och offentlig verksamhet. Exempel på<br />

detta är:<br />

• <strong>kommun</strong>ens, Vägverkets och Banverkets gemensamma satsningar i och kring projektet<br />

”Västra infarten”<br />

• upprustningen av järnvägen och stationsområdet har påbörjats<br />

• flera nya bostadsområden har färdigställts<br />

• villabyggandet har en aktivitetsnivå, som vi inte upplevt på mycket länge<br />

• stora <strong>kommun</strong>ala framtidsinvesteringar i skolor och äldreboenden har blivit klara<br />

under året<br />

• flera företag inom tillverkningsindustrin och transportnäringen har påbörjat stora investeringar<br />

12


Förvaltningsberättelse<br />

Dessa exempel på framtidsinvesteringar i vår <strong>kommun</strong> i kombination med den allmänt mycket<br />

goda utvecklingen i vår omvärld har varit betydelsefulla bidrag till den goda tillväxten och<br />

den upplevda utvecklingskraften i vår <strong>kommun</strong>.<br />

Högskoleverksamheten i ”Länets designcentrum” Pukeberg har utökats med ytterligare en<br />

utbildning.<br />

Aktiviteterna i Pukebergsområdet med Designhögskola, Designarkivet och Konstnärsateljéerna<br />

samt uppmärksammade framgångar för flera av våra designintensiva företag har stärkt<br />

bilden av <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> som regionens designcentrum.<br />

I arbetet med utvecklingsfrågorna finns målsättningen att öka antalet inflyttade personer till<br />

1 000 individer om året. Målet nåddes inte fullt ut, men 979 inflyttare medförde ett positivt<br />

netto. Trots det blev det en liten befolkningsminskning på grund av det demografiska födelseunderskottet.<br />

Kommunens invånarantal uppgick vid årets slut till 19 643 personer.<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> och <strong>Nybro</strong> Företagsgrupp arbetar tillsammans för att i alla avseenden stärka<br />

vår <strong>kommun</strong>s konkurrens och attraktionskraft. En framgångsrik punkt på den agendan under<br />

<strong>2007</strong> var evenemanget ”Nyfiken på <strong>Nybro</strong>”.<br />

Under året har diskussionen om ny regionindelning påbörjats utan att nya strukturer ännu kan<br />

fastställas. <strong>Nybro</strong>s läge mellan Kalmar och Växjö är i detta sammanhang en styrka. Kraften<br />

i det geografiska stråket kommer också att stärkas av den beslutade sammanslagningen av de<br />

båda lärosätena Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar.<br />

Bilden av <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> och dess identitet har också stärkts av framgångar och en hög aktivitetsnivå<br />

inom idrottens och kulturens områden. Ett omfattande och engagerat föreningsliv<br />

bidrar till att trivsel, trygghet, samhörighetskänsla och tillit ökar.<br />

Det sociala kapitalets styrka har en stor betydelse för en väl fungerande demokrati och en<br />

hållbar tillväxt. För att ytterligare stärka denna dimension i det <strong>kommun</strong>ala uppdraget har<br />

beslut fattats om att skapa ett flerdimensionellt och förvaltningsövergripande sekretariat för<br />

hållbar utveckling. Andra åtgärder som vidtagits inom detta ansvarsområde är ett utökat engagemang<br />

i frågorna om kvalitet, brukarmedverkan och medborgardialog.<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> deltar i ett regionalt samverkansarbete, vars plattformar består av det egna<br />

länet, Glasriket och Kommuner i Sydost. Samarbetets innehåll berör i olika konstellationer<br />

allt från myndighetsutövning till besöksnäringen.<br />

Några händelser i korthet<br />

• en omfattande medborgarundersökning har genomförts tillsammans med SCB. Resultatuppföljning<br />

av undersökningen har genomförts under hösten <strong>2007</strong>.<br />

• under året har <strong>Nybro</strong> Bostads AB och privata fastighetsbolag fortsatt sin byggnation<br />

av bostäder. Flera bostäder blir inflyttningsklara under året.<br />

• invigning har skett av OG-hallen, en ny idrotts- och bollhall.<br />

• gemensam överförmyndarnämnd med Emmaboda, Torsås och Uppvidinge <strong>kommun</strong>er<br />

har införts.<br />

13


Förvaltningsberättelse<br />

• synpunkts- och klagomålshantering har införts för samtliga nämnder.<br />

• ny- och ombyggnad av Västra förbifarten har genomförts.<br />

• hemsjukvården från Landstinget är överförd till <strong>kommun</strong>erna i Kalmar län, däribland<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>, från och med år 2008. Ett stort arbete har genomförts för att bereda<br />

denna verksamhetsövergång, under <strong>2007</strong>.<br />

• <strong>kommun</strong>en är från och med år <strong>2007</strong> medlem i Kommuninvest ekonomiska förening.<br />

• fastigheten Parken 1 (Stora Hotellet) har sålts och det pågår en rättslig tvist med den<br />

tidigare arrendatorn.<br />

• avtalet med Accelerated Wireless AB (fd Atenit Communication) avseende utbyggnad<br />

av trådlöst bredband har sagts upp under år 2006. Accelerated Wireless har sedermera<br />

försatts i konkurs. Bankgaranti finns utställd som ska kompensera <strong>kommun</strong>en<br />

för vissa kostnader, i årsredovisningen förutsätts bankgarantin gälla. Avtal tecknades<br />

med ny leverantör år 2006. Regionförbundet svarar, i egenskap av huvudman, för den<br />

rättsliga processen, vilken fortfarande inte är löst.<br />

Framtiden<br />

Den allmänt mycket goda ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska situationen i vår omvärld,<br />

äger naturligtvis sin motsvarighet i vår lokala situation på dessa områden. <strong>Nybro</strong>s starkt internationaliserade<br />

näringsliv har länge gynnats av den uthålliga internationella högkonjunkturen.<br />

Den tillverkande industrin uppvisar många goda exempel på framgångar. Detta gynnar naturligtvis<br />

de delar av näringslivet som servar de varuproducerande företagen. Detta märks tydligt<br />

inom logistik och transportnäringen inom vilken flera företag planerar för nya investeringar.<br />

<strong>Nybro</strong> stärker på detta sätt sin ställning som ett effektivt och framsynt transportcentrum.<br />

En helt ny situation är det faktum att produktionen av enfamiljs villor åter har kommit igång<br />

efter flera år med endast enstaka byggnationer av den här typen. Villabyggnationen pågår både<br />

på sedan tidigare befintliga och nyanlagda exploateringsområden. För att kunna svara upp mot<br />

en fortsatt efterfrågan på detta område pågår en omfattande planeringsprocess i vår <strong>kommun</strong>s<br />

regi. Ett arbete som utförs både med avseende på förtätning och på utvidgning.<br />

<strong>Nybro</strong>s läge mitt i den ekonomiska kraftlinjen mellan Kalmar och Växjö ger oss möjligheter.<br />

Stora infrastruktursatsningar förstärker denna situation. Banverket har påbörjat sina investeringar<br />

för effektivare och snabbare person- och godstransporter. Dessa satsningar innehåller<br />

också en betydande potential av hållbar skönhet i natur, kultur och stadsmiljö.<br />

I vårt geografiska område, kompletterat med Öland, har ett samarbete inletts för att ytterligare<br />

stärka besöksnäringens ställning i sydöstra Sverige med fokus på ”varumärkena” Öland, Kalmar<br />

och Glasriket.<br />

När det gäller gränsöverskridande samverkan har vår <strong>kommun</strong> organiserat och formaliserat<br />

ett samverkansarbete kring landsbygdsutveckling med fem andra <strong>kommun</strong>er. Vi skall tillsammans<br />

utgöra ett så kallat LEADER-område. Dessutom är vår <strong>kommun</strong> en del av EU:s nya Mål<br />

2-område Småland, Öland och Gotland.<br />

Från och med 2008 implementerar vår <strong>kommun</strong> en ny organisation och nya arbetsformer<br />

för engagemanget i tillväxt och utvecklingsfrågor. Vår <strong>kommun</strong>s koncern – moderbolag<br />

AB <strong>Nybro</strong> Brunn blir ansvarigt för arbetet med näringslivs-, vuxenutbildnings-, kompetens-<br />

14


Förvaltningsberättelse<br />

utvecklings- och projektarbetsfrågor. I denna process förstärks också samarbetet med <strong>Nybro</strong><br />

Företagsgrupp.<br />

<strong>Nybro</strong> kan och måste, i en alltmer hårdnande konkurrens, marknadsföra ”Den moderna småstaden<br />

i Glasriket” med sina unika strukturella småskaliga fördelar och en vinnande <strong>kommun</strong>ikativ<br />

vänlighet i möten mellan människor.<br />

En, i alla avseenden, attraktiv stad med en vacker och levande landsbygd. Det är så, både bilden<br />

av och verkligheten i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>, måste upplevas. I en värld med snabbt tilltagande<br />

globalisering är naturligtvis händelser på den internationella arenan och i världssamfundet av<br />

stor betydelse för utvecklingen i vår <strong>kommun</strong>.<br />

Befolkningsutveckling<br />

Något som är av stor betydelse för <strong>kommun</strong>en är befolkningsutvecklingen. Per den 1 november<br />

<strong>2007</strong> uppgick befolkningen till 19 584 personer. Vid årsskiftet 06/07 uppgick antalet<br />

invånare till 19 680 personer och vid årsskiftet 07/08 uppgick antalet invånare till 19 643.<br />

En minskning av folkmängden med 50 personer kan generellt sägas att det innebär cirka 2<br />

miljoner kronor i lägre skatteintäkter. Förhoppningsvis ökar inflyttningen när aktuella bostadsbyggnadsprojekt<br />

blir genomförda. Befolkningens struktur och förändringar över tiden är viktiga<br />

planeringsförutsättningar för en god samhällsutbyggnad. Den stora utmaningen för <strong>Nybro</strong><br />

är att skapa en attraktiv miljö för inflyttning och permanentboende i vår <strong>kommun</strong>.<br />

God ekonomisk hushållning och balanskrav<br />

Kommunallagen anger att <strong>kommun</strong>erna ska ha en god ekonomisk hushållning. Det viktigaste<br />

styrinstrumentet för att uppnå detta är budgeten. Nämndernas förmåga att bedriva sin verksamhet<br />

inom budgetramarna är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning.<br />

Kommunallagen kräver att <strong>kommun</strong>en formulerar finansiella mål, för att betona att ekonomin<br />

är en restriktion för verksamhetens omfattning. Vidare krävs mål för verksamheten som är av<br />

betydelse för god ekonomisk hushållning, för att visa hur mycket av de olika verksamheterna<br />

som ryms inom de finansiella målen.<br />

Den <strong>kommun</strong>ala ekonomin har under den senaste tioårsperioden befunnit sig i ett besvärligt<br />

läge. Från och med år 2000 infördes det så kallade balanskravet, vilket innebär att <strong>kommun</strong>en<br />

ska ha en ekonomi i balans.<br />

Med det ekonomiska resultatet för <strong>2007</strong> som uppgår till 3,7 mnkr, kommer balanskravet att<br />

klaras men är otillräckligt för <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> i förhållande till <strong>kommun</strong>ens definition av god<br />

ekonomisk hushållning som utformas i tre effektmål, se nedanstående avsnitt.<br />

15


Förvaltningsberättelse<br />

Avstämning av övergripande mål för <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> och dess bolag<br />

Samtliga mål som finns angivna i budgeten för <strong>2007</strong> arbetas om inför budget 2009. Vi gör i<br />

nedanstående tabell en avstämning av målen som finns angivna i budgeten för <strong>2007</strong> men målen<br />

är inte i sin helhet möjliga att stämma av.<br />

Inriktningsmål Effektmål Avstämningskommentarer<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> ska ha en<br />

god ekonomisk hushållning.<br />

• Kommunen ska långsiktigt<br />

nå ett resultat per år om 15<br />

miljoner kronor.<br />

• Nuvarande långfristiga<br />

låneskuld ska amorteras med<br />

minst 5 % per år.<br />

• Avsättning ska göras för<br />

kommande pensioner med ett<br />

belopp motsvarande minst 6<br />

mnkr per år.<br />

• Målet är inte uppfyllt för<br />

det enskilda året <strong>2007</strong>. Men,<br />

målet är av långsiktig karaktär.<br />

• Vid budgetens fastställande<br />

uppgick den beräknade långfristiga<br />

låneskulden till 296<br />

mnkr. Amortering har gjorts<br />

med nästan 18 mnkr. Målet<br />

är uppnått.<br />

• Avsättning har gjorts med 6<br />

mnkr. Målet är uppfyllt.<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> ska öka<br />

attraktionskraften för att nå<br />

en positiv befolkningsutveckling.<br />

Kommunen ska ha<br />

ambitionen att bli regionens<br />

bästa landsbygds<strong>kommun</strong>.<br />

• Befolkningen ska öka under<br />

planperioden med 150<br />

personer.<br />

• Kommunen ska öka attraktionskraften<br />

genom god<br />

näringslivs- och samhällsutveckling.<br />

• Kommunen ska genom<br />

flera projekt arbeta för en<br />

ökad delaktighet för det unga<br />

<strong>Nybro</strong>.<br />

• Det är ett långsiktigt mål.<br />

Under år <strong>2007</strong> är målet inte<br />

uppfyllt.<br />

• Kommunen arbetar vidare<br />

med ett gott näringsliv för<br />

ögonen. Kommunen har en<br />

mycket låg arbetslöshet.<br />

Målet ses över 2008.<br />

• Kommunen verkar för ökad<br />

delaktighet för det unga<br />

<strong>Nybro</strong>. Exempel är ”Under<br />

Kristallkronorna”. Målet ses<br />

över 2008.<br />

16


Förvaltningsberättelse<br />

Inriktningsmål Effektmål Avstämningskommentarer<br />

Invånarna i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong><br />

ska känna sig trygga och få<br />

god service.<br />

• Det antal invånare som känner<br />

sig trygga ska öka tydligt<br />

från de nuvarande nivåer i<br />

de undersökningar som görs<br />

i samverkan med polis och<br />

<strong>kommun</strong>.<br />

• Kontinuerliga mätningar<br />

görs och det finns ett gott<br />

samarbete mellan polis och<br />

<strong>kommun</strong>. Målet ses över<br />

2008.<br />

Vi mår bra av att arbeta i<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>. Alla medarbetare<br />

medverkar till att<br />

skapa den goda arbetsplatsen.<br />

Vi har ett klimat som genomsyras<br />

av tillit.<br />

• Minst 95 % av <strong>kommun</strong>ens<br />

invånare ska känna att<br />

de får god service.<br />

• Minst 80 % av våra medarbetare<br />

ska ”på det hela<br />

taget” vara nöjd eller mycket<br />

nöjd med personalpolitiken i<br />

<strong>kommun</strong>en.<br />

• Minst 60 % av våra medarbetare<br />

ska regelbundet, varje<br />

vecka nyttja något av <strong>kommun</strong>ens<br />

friskvårdserbjudanden<br />

(friskvårdsanläggning,<br />

t.ex. Balders gym, fria bad<br />

i simhallen, ”500-kronan”<br />

e.t.c.) d.v.s. bidra till egen<br />

förebyggande, positiv pulshöjande<br />

friskvård.<br />

• Sjukfrånvaron mätt i tillgänglig<br />

ordinarie arbetstid<br />

ska understiga 7 % under<br />

<strong>2007</strong>.<br />

• Antalet medarbetare som<br />

är föremål för rehabiliteringsinsatser<br />

ska minska med<br />

10 % varje år under perioden<br />

<strong>2007</strong>-2009. Målet är att<br />

understiga 140 stycken november<br />

<strong>2007</strong>.<br />

• Andelen månadsavlönade<br />

vikarier och övriga visstidsanställda<br />

i relation till samtliga<br />

anställda ska vara under<br />

10 % på varje förvaltning.<br />

• God service är viktig.<br />

Målet är inte mätt under<br />

<strong>2007</strong>.<br />

•De två första effektmålen<br />

kommer vi att kunna mäta<br />

under 2008, i takt med att<br />

monologerna genomförs (enkäterna)<br />

på förvaltningarna.<br />

• Vi konstaterar att sjukfrånvaron<br />

uppgår till 7,5 %,<br />

målet har inte uppnåtts.<br />

• Resultatet blev 144 medarbetare,<br />

målet är inte nått.<br />

• Målet är inte uppnått. Ligger<br />

kring 12,5 %.<br />

17


Förvaltningsberättelse<br />

Inriktningsmål Effektmål Avstämningskommentarer<br />

• Andelen timanställda<br />

vikarier ska minska med 10<br />

% under perioden (130 årsarbeten<br />

2005).<br />

• Principen Rätt till heltid,<br />

möjlighet till deltid, ska<br />

eftersträvas. Det ska eftersträvas<br />

att omvandla timanställda<br />

och tidsbegränsade<br />

anställningar till tillsvidareanställningar.<br />

Ett led i en<br />

sådan utveckling kan vara<br />

pooltjänster, att i så stor<br />

utsträckning som möjligt<br />

undvika delade turer, för att<br />

de anställdas arbetstider ska<br />

innehålla en sammanhållen<br />

arbetsdag.<br />

• Nytt avtal har slutits om<br />

flyttbar tur, vilket innebär<br />

ökad möjlighet att erbjuda<br />

högre sysselsättningsgrad.<br />

Ett långsiktigt mål, som delvis<br />

är uppfyllt.<br />

Inflytande och delaktighet, samverkan<br />

Inriktningsmål Effektmål Avstämningskommentarer<br />

I <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> kan vi<br />

påverka den egna verksamhetens<br />

mål, arbetsinnehåll,<br />

arbetstider med mera. Detta<br />

leder till engagemang, trivsel<br />

och effektivitet.<br />

• Arbetsplatsmöten (dialog<br />

mellan anställd och arbetsledning)<br />

ska genomföras regelbundet<br />

och minst en gång<br />

per månad.<br />

•Kommer att mätas under<br />

2008.<br />

• Minst 90 % av våra medarbetare<br />

ska känna till dels<br />

den egna verksamhetens mål<br />

och handlingsplan, dels <strong>kommun</strong>ens<br />

övergripande mål.<br />

• Kommer att mätas under<br />

2008.<br />

• Minst 90 % av våra medarbetare<br />

ska känna att givna<br />

befogenheter motsvarar det<br />

ansvar som medarbetaren har<br />

i sitt arbete.<br />

• Kommer att mätas under<br />

2008.<br />

18


Förvaltningsberättelse<br />

Lust att lära, rätt kompetens, aktiv lönepolitik<br />

Inriktningsmål Effektmål Avstämningskommentarer<br />

Vi lever och lär genom<br />

förändring och förbättring.<br />

• Minst 70 % av våra medarbetare<br />

ska anse att de har<br />

• Kommer att mätas under<br />

2008.<br />

Lärandet sker dagligen, bland goda möjligheter att utvecklas<br />

annat i form av dialoger med<br />

och växa i arbetet.<br />

<strong>kommun</strong>invånare och medarbetare<br />

samt genom nya<br />

arbetsuppgifter. Det lönar sig<br />

att göra ett bra jobb.<br />

• Minst 80 % av alla medarbetare<br />

ska uppleva att lönen<br />

beror till stor del eller helt<br />

på arbetsresultatet och att det<br />

går att påverka lönen genom<br />

arbetsinsatsen.<br />

• Kommer att mätas under<br />

2008.<br />

Aktivt ledarskap<br />

Inriktningsmål Effektmål Avstämningskommentarer<br />

I <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> har vi<br />

chefer som tar ansvar för<br />

sina uppdrag. Våra chefer är<br />

trygga och utövar ett <strong>kommun</strong>ikativt<br />

ledarskap.<br />

• Chefer i <strong>Nybro</strong> ska som<br />

regel ha färre än 40 tillsvidareanställda<br />

direkt underställda.<br />

• I regel färre än 40 tillsvidareanställda<br />

under varje<br />

chef, målet är uppnått.<br />

• Minst 80 % av medarbetarna<br />

ska känna stort förtroende<br />

för närmaste chef samt<br />

uppleva ett aktivt ledarskap.<br />

• Kommer att mätas under<br />

2008.<br />

• Samtliga chefer ska genomföra<br />

strukturerade samtal<br />

tillsammans med alla sina<br />

medarbetare om arbete,<br />

utveckling och lön minst en<br />

gång per år.<br />

• Kommer att mätas under<br />

2008.<br />

Jämställdhet<br />

Inriktningsmål Effektmål Avstämningskommentarer<br />

I <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> har kvinnor • <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> har minst • Målet är långsiktigt och är<br />

och män samma chans till utveckling<br />

två kvinnliga förvaltnings-<br />

inte uppnått.<br />

och karriär. Kvinnor chefer/bolagschefer (eller<br />

och män behövs i alla jobb motsvarande) senast 2010.<br />

och på alla nivåer.<br />

• Kommunen ska genom<br />

flera projekt arbeta för ökad<br />

jämställdhet.<br />

• Sekretariatet för hållbar<br />

utveckling kommer att driva<br />

jämställdhetsfrågor i form av<br />

jämställd <strong>kommun</strong>al service.<br />

Påbörjas under 2008.<br />

19


Förvaltningsberättelse<br />

Avstämning av verksamhetsmål<br />

Avstämning av övriga verksamhetsmål utifrån god ekonomisk hushållning är inte möjlig att<br />

genomföra i dagsläget. Inom <strong>kommun</strong>ens nämnder finns för närvarande flera mål antagna men<br />

de är i sin helhet inte kopplade till god ekonomisk hushållning d.v.s. att de inryms inom budgeten.<br />

Ett särskilt uppdrag har givits i samband med beslut av Budget- och verksamhetsplan<br />

2009 – 2011 att genomgång av målen ska ske.<br />

20


Finansiell analys<br />

Finansiell analys - RK-modellen<br />

RK-modellen: fyra aspekter vid finansiell bedömning<br />

RK-modellen är en finansiell analysmodell för att kartlägga och analysera resultat, finansiell<br />

utveckling och finansiell ställning. Målsättningen är att utifrån analysen identifiera finansiella<br />

möjligheter och problem och där igenom försöka klargöra om <strong>kommun</strong>en har en god ekonomisk<br />

hushållning som föreskrivs i <strong>kommun</strong>allagen. Varje perspektiv i modellen analyseras<br />

med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och utveckling<br />

inom de fyra perspektiven. Aspekterna resultat-kapacitet och risk-kontroll utgör hörnstenar<br />

i modellen<br />

Resultat:<br />

Vilken balans har <strong>kommun</strong>en<br />

haft över sina intäkter<br />

och kostnader under året<br />

och över tiden?<br />

Resultat<br />

Kapacitet<br />

Kapacitet:<br />

Vilken kapacitet (betalningsberedskap)<br />

har<br />

<strong>kommun</strong>en för att möta<br />

finansiella svårigheter på<br />

lång sikt?<br />

Risk:<br />

Föreligger det några risker<br />

som kan påverka <strong>kommun</strong>ens<br />

resultat och kapacitet?<br />

Risk<br />

Kontroll<br />

Kontroll:<br />

Vilken kontroll har <strong>kommun</strong>en<br />

över den ekonomiska<br />

utvecklingen? Hur<br />

följs upprättade finansiella<br />

målsättningar och planer?<br />

Det finansiella resultatet<br />

Årets resultat och dess orsaker kartläggs. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna<br />

överstiger intäkterna eller att en rörelseriktning mot obalans sker, är en varningssignal. Under<br />

detta perspektiv analyseras också investeringar och deras utveckling.<br />

Kapacitet<br />

Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas<br />

vilken finansiell motståndskraft <strong>kommun</strong>en har p å lång sikt.<br />

Riskförhållanden<br />

Med tredje aspekten risk avses hur <strong>kommun</strong>en är exponerad finansiellt. En god ekonomisk<br />

hushållning innefattar att <strong>kommun</strong>en i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska<br />

åtgärder för att möta finansiella problem. Här analy-seras också borgensåtagande och<br />

<strong>kommun</strong>ens samlade pensionsskuld.<br />

Kontroll<br />

Med den fjärde aspekten kontroll avses hur upprättade finansiella målsättningar och planer<br />

följs. En god följsamhet mot budget är uttryck för god ekonomisk hushållning.<br />

21


Finansiell analys<br />

Finansiella nyckeltal<br />

Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal som har till uppgift att<br />

belysa ställning och utveckling inom de fyra perspektiven<br />

Sammanfattande kommentar till finansiella analysen<br />

Den sammanfattande iakttagelsen om <strong>kommun</strong>ens ekonomi är för:<br />

Resultat och kapacitet:<br />

• Att <strong>kommun</strong>en redovisar ett positivt resultat på 3,7 mnkr. Vilket är 1,5 mnkr bättre än<br />

budgeterat resultat som var 2,2 mnkr.<br />

• Att <strong>kommun</strong>ens nettokostnad i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag blev 99 %<br />

vilket är enligt budget.<br />

• Att <strong>kommun</strong>ens soliditet, finansiella styrka på lång sikt, blev 41 % vilket är en minskning<br />

med sex procentenheter mot föregående år.<br />

• Att <strong>kommun</strong>ens finansnetto för <strong>2007</strong> blev negativt, – 6 mnkr.<br />

• Att <strong>kommun</strong>ens skuldsättningsgrad, vilket är starkt kopplad till soliditeten, blev enligt<br />

budget, 59 %.<br />

• Att <strong>kommun</strong>ens utdebitering under <strong>2007</strong> har varit 21,98 %. Totala skattesatsen inklusive<br />

landstingsskatt var 32,45 %.<br />

Risk och kontroll:<br />

• Att <strong>kommun</strong>ens likviditet har försämrats under de senare åren, men ökade under <strong>2007</strong><br />

p.g.a. upplåning. Balanslikviditeten uppgår till 83 % vilket innebär en ökning från<br />

föregående år med 15 %. Detta innebär att de likvida medlen inte är lika stora som de<br />

kortfristiga skulderna och räcker inte till att betala de skulder som förfaller inom den<br />

närmaste tiden. Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) är<br />

negativt och är ett mått som avspeglar <strong>kommun</strong>ens finansiella styrka.<br />

• Att <strong>kommun</strong>en för närvarande har en hög andel lån med rörlig ränta. Under flera år har<br />

det varit ekonomiskt fördelaktigt för <strong>kommun</strong>en att ha rörliga räntor, men kan på sikt<br />

utgöra en viss risk.<br />

• Att bedömningen är att borgensåtagandet för <strong>kommun</strong>ens bolag för närvarande har låg<br />

risk och för egna hem/småhus låg till måttlig.<br />

• Att <strong>kommun</strong>en har, per 071231, en pensionsskuld på 26 000 kr per invånare.<br />

• Att ett mått som visar på hur ekonomistyrningen i <strong>kommun</strong>en bidrar till att en god<br />

ekonomisk hushållning upprätthålls är prognossäkerheten. Kommunen måste hålla en<br />

god prognossäkerhet för att på ett bättre sätt kunna korrigera eventuella svackor på<br />

kort sikt.<br />

• Att <strong>kommun</strong>en måste ha reserver och marginaler i sin ekonomi. Ett sätt att beskriva<br />

22


Finansiell analys<br />

behovet och storleken av sådana reserver är känslighetsanalysen som beskriver hur olika förändringar<br />

kan påverka <strong>kommun</strong>ens finansiella situation.<br />

Finansiell analys och resultatutvärdering - <strong>kommun</strong>en<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> redovisar ett positivt årsresultat på 3,7 mnkr. Det betyder en resultatförsämring<br />

med 18,2 mnkr från föregående år. Avvikelsen mot budgeten, enligt <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />

beslut den 18 december 2006, uppgår till 1,5 mnkr.<br />

Årets investeringar har uppgått till 128 mnkr, vilket kan jämföras mot budgeterade investeringar<br />

132,3 mnkr. Den långfristiga låneskulden har ökat med 121,1 mnkr från 218,2 mnkr till<br />

339,3 mnkr. Soliditeten har försämrats med 7 % till 41 procent, exkluderat pensionsskulden.<br />

Kommunens likviditet har ökat med 23,4 mnkr.<br />

För <strong>2007</strong> är nämndernas sammanlagda resultat negativt, cirka 11 mnkr mot budget. Finansförvaltningen<br />

och annat gemensamt ger däremot ett ekonomiskt överskott, vilket innebär att<br />

sammantaget uppnås ett positivt resultat. I delårsrapporten skrevs att det då fanns behov av<br />

åtgärder för att anpassa verksamheten till den ekonomiska ramen. Om resultatet skulle bli negativt<br />

för <strong>2007</strong> ska detta resultat återställas de kommande tre åren enligt lag. Det ekonomiska<br />

resultatet på dryga 3 mnkr innebär att vi har en ekonomi i balans d.v.s. att intäkterna överstiger<br />

kostnaderna.<br />

Avstämning mot budget och prognoser<br />

I nedanstående tabell redovisas för åren 2005 till <strong>2007</strong> det prognostiserade ekonomiska årsresultatet<br />

vid angiven tidpunkt för delårsrapporten, det redovisade ekonomiska resultatet samt<br />

differensen. Det redovisas också differensen mellan budgeterat och faktiskt resultat för åren.<br />

I mnkr Prognos Utfall Differens<br />

mellan<br />

prognos<br />

och utfall<br />

Budget Utfall<br />

Differens<br />

mellan<br />

budget och<br />

utfall<br />

2005 (prognos per augusti) -2,0 14,6 16,6 7,2 14,6 7,4<br />

2006 (prognos per juni) -10,5 21,9 32,4 2 21,9 19,9<br />

<strong>2007</strong> (prognos per juni) 0,5 3,7 3,2 2,2 3,7 1,5<br />

I förhållande till 2006 är resultatet mycket sämre. I delårsrapporten redovisades en ekonomisk<br />

prognos för <strong>2007</strong> på 0,5 mnkr. Det vi kan konstatera är att vi har en marginell avvikelse<br />

gentemot den budget (inkl. tilläggsbudget) som <strong>kommun</strong>fullmäktige beslutade om i december<br />

2006, och en relativt låg avvikelse totalt sett, gentemot den prognos som gavs vid delårsrapporten.<br />

Prognossäkerhet<br />

Ett mått som visar på hur ekonomistyrningen i <strong>kommun</strong>en bidrar till att en god ekonomisk<br />

hushållning upprätthålls är prognossäkerheten. En god prognossäkerhet innebär att <strong>kommun</strong>en<br />

på ett bättre sätt kan korrigera eventuella svackor på kort sikt. Nedan görs jämförelse mellan<br />

<strong>kommun</strong>ens prognos för helår som gjordes i samband med delårsrapporten, uppföljningen<br />

i oktober och det slutliga utfallet för året <strong>2007</strong>.<br />

23


Finansiell analys<br />

Budget <strong>2007</strong> Helårsprognos<br />

<strong>2007</strong>-06-30<br />

Helårsprognos<br />

<strong>2007</strong>-10-30<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

Kommunstyrelse 73 016 0 -1 500 926<br />

Teknisk nämnd 30 364 -1 075 -1 500 -1 375<br />

Samhällsbyggnadsnämnd 9 931 120 -1 200 -1 354<br />

Kultur- fritidsnämnd 36 855 -750 -500 1 399<br />

Omsorgsnämnd 277 268 -4 100 -3 700 -4 740<br />

Individ- familjenämnd 54 070 -500 -2 000 -1 917<br />

Barn- utbildningsnämnd 351 708 -1 000 -2 000 -4 890<br />

Summa nämnder 833 212 -7 305 -12 400 -11 951<br />

Vid betraktandet av ovanstående tabell, kan vi konstatera att vi måste arbeta för att förbättra<br />

prognosarbetet och budgetdisciplinen. En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning<br />

är att det finns en budgetföljsamhet i <strong>kommun</strong>en. Mot bakgrund av god ekonomisk hushållning<br />

och att vi måste ha balans i vår ekonomi krävs att åtgärder vidtas för att anpassa ekonomin<br />

till de resurser som finns.<br />

Nämnderna har till <strong>kommun</strong>styrelsens sammanträde i juni kortfattat redovisat olika åtgärder<br />

som skulle vidtas med anledning av de negativa prognoserna. Åtgärderna innebar i stort<br />

att minimera eventuella ekonomiska underskott. Historiskt har de ekonomiska årsresultaten<br />

för nämnderna oftast blivit bättre än vad som prognostiserats. Några av nämnderna har inte<br />

lyckats vända den negativa prognosen utan snarare har det ekonomiska utfallet blivit än mer<br />

negativt, vilket är oroväckande ur ekonomisk synvinkel. Vi kan konstatera att de redovisade<br />

åtgärderna, antingen inte var tillräckliga eller inte genomförts i sin helhet, eller har de inte fått<br />

full effekt under <strong>2007</strong>.<br />

Det finns naturligtvis olika orsaker till de negativa avvikelserna. Exempelvis kan nämnas bostadsanpassningsbidragen<br />

för samhällsbyggnadsnämnden, hög placeringskostnad för individoch<br />

familjenämnden samt inter<strong>kommun</strong>ala ersättningar för barn- och utbildningsnämnden.<br />

Det positiva resultatet, trots de negativa avvikelserna hos verksamheterna, kan i huvudsak<br />

förklaras med följande:<br />

Resultatvärdering<br />

mnkr<br />

Prognos slutavräkning skatt <strong>2007</strong> 11 140<br />

Slutavräkning skatt 2006 -2 253<br />

Generella statsbidrag 3 231<br />

Mindre pensionsutbetalningar 1 130<br />

För <strong>2007</strong> ökade skatteunderlagsprognosen med 11 mnkr mer än vad som tidigare antogs. Nytt<br />

för i år är att vi använder SKL:s (Sveriges <strong>kommun</strong>er och landstings) prognos istället som tidigare<br />

år ESV:s (Ekonomistyrningsverkets) prognos, enligt Rådet för <strong>kommun</strong>al redovisning.<br />

Under 2006 minskade skatteunderlaget med mer än vad regeringen antog i sina prognoser.<br />

Detta medförde att i <strong>2007</strong> års bokslut fick <strong>kommun</strong>en mindre skattemedel än vad som prognostiserats<br />

och bokförts i 2006 års bokslut.<br />

I budgeten för <strong>2007</strong> beräknades, enligt SKL:s prognoser att bidragen för LSS skulle uppgå till<br />

24


Finansiell analys<br />

8,8 mnkr. Utfallet för <strong>2007</strong> blev något högre, 9,3 mnkr.<br />

<strong>Bokslut</strong> 2004 <strong>Bokslut</strong> 2005 <strong>Bokslut</strong> 2006 <strong>Bokslut</strong> <strong>2007</strong><br />

LSS, tkr 8 645 7 283 6 010 9 254<br />

Avstämning mot balanskravet under de senaste fem åren ser ut enligt följande.<br />

60 000<br />

50 000<br />

40 000<br />

30 000<br />

20 000<br />

10 000<br />

0<br />

2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />

Tkr 55 021 8 262 14 610 21 914 3 679<br />

Avst balanskr 2 124 8 262 14 610 21 914 3 679<br />

För <strong>2007</strong> blev det ekonomiska utfallet 3,7 mnkr. För 2006 uppgick resultatet till 21,9 mnkr,<br />

för 2005 blev det ekonomiska utfallet 14,6 mnkr och för 2004 uppgick det ekonomiska resultatet<br />

till 8,3 mnkr.<br />

Det ekonomiska resultatet för 2003 påverkades framför allt av försäljningen av <strong>Nybro</strong> Elnät<br />

AB till <strong>Nybro</strong> Brunn AB i samband med beslut om bildande av <strong>kommun</strong>alt koncernbolag.<br />

Försäljningen innebar bland annat att <strong>kommun</strong>en gjorde en realisationsvinst på 44,2 mnkr.<br />

Efter avstämning mot balanskravet, enligt <strong>kommun</strong>al redovisningslag, blev det ekonomiska<br />

resultatet för 2003 2,1 mnkr.<br />

Kostnads- och intäktsutveckling<br />

I nedanstående diagram redovisas skatteintäkter och statsbidrag för åren 2003-<strong>2007</strong>.<br />

850 000<br />

800 000<br />

750 000<br />

700 000<br />

650 000<br />

2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />

Tkr 712 807 729 773 756 524 788 809 830 808<br />

Det har skett en ökningen av skatteintäkterna och statsbidragen med nästan 42 mnkr vilket<br />

motsvarar 5,3 % sedan 2006.<br />

25


Finansiell analys<br />

Verksamhetens nettokostnader<br />

I nedanstående diagram redovisas verksamhetens kostnader för åren 2003-<strong>2007</strong>.<br />

Verksamhetens kostnader<br />

1 000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />

Tkr 911 922 947 977 1 040<br />

Verksamhetens kostnader har ökat med 63 mnkr vilket motsvarar 6,4 % i ökning från 2006.<br />

I nedanstående diagram redovisas verksamhetens intäkter för åren 2003 – <strong>2007</strong>.<br />

Verksamhetens intäkter<br />

1 000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />

Tkr 253 202 205 212 219<br />

Det vi konstaterar är att verksamhetens intäkter under de senare åren minskat för att på de<br />

senare åren öka något igen, men det är en ganska marginell ökning.<br />

26


Finansiell analys<br />

I nedanstående diagram redovisas både verksamhetens kostnader och intäkter för åren 2003 –<br />

<strong>2007</strong>. Här framkommer skillnaden på ett tydligt sätt, de s.k. nettokostnaderna.<br />

1 200<br />

Verksamhetens kostnader och intäkter<br />

Intäkter<br />

Kostnader<br />

1 000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />

I nedanstående diagram visas nettokostnaderna för åren 2003 – <strong>2007</strong>, vilka ökat gradvis sedan<br />

2003.<br />

1 000 000<br />

800 000<br />

600 000<br />

400 000<br />

200 000<br />

0<br />

2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />

Tkr 657 564 720 424 741 587 765 877 821 094<br />

För <strong>2007</strong> blev nettokostnadsutvecklingen 7,2 %, vilket är nästan 2 % högre än skatte- och intäktsutvecklingen<br />

som uppgick till 5,3 %. Detta faktum pekar på ett ekonomiskt problem. Till<br />

skillnad från 2006 då verksamhetens nettokostnader ökade i långsammare takt än skatteintäkter<br />

och generella statsbidrag, vilket då medförde att <strong>kommun</strong>ens resultat ökade.<br />

<strong>Bokslut</strong> <strong>Bokslut</strong> <strong>Bokslut</strong> <strong>Bokslut</strong> <strong>Bokslut</strong><br />

2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />

Nettokostnadsutveckling -6,9% 9,6% 2,9% 3,3% 7,2%<br />

Skatte- och statsbidragsutveckling 4,0% 2,4% 3,7% 4,3% 5,3%<br />

27


Finansiell analys<br />

Viktigt för <strong>kommun</strong>ens ekonomi är hur nettokostnaderna utvecklar sig i förhållande till skatteintäkter<br />

och statsbidrag. Nyckeltalet speglar hur stor del av skatteintäkter och statsbidrag<br />

som den löpande driftsverksamheten tar i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan användas<br />

till amorteringar av långfristiga lån, finansiering av investeringar och/eller sparande inför<br />

kommande/förväntade kostnader. En vanlig nivå på nyckeltalet bland <strong>kommun</strong>er är 98 %. För<br />

<strong>2007</strong> var det budgeterat till 99 %, och utfallet hamnade i nivå med budgeterat.<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2003<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2004<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2005<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2006<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

Verksamhetens nettokostnad i förhållande<br />

till skatteintäkter och statsbidrag 92% 99% 98% 97% 99%<br />

Driftredovisning inklusive interna poster exkl. VA<br />

Driftsbudget tkr<br />

Nämnd/styrelse<br />

Budget<br />

Kostnad Intäkt<br />

Utfall<br />

Kostnad Intäkt<br />

Avvikelse<br />

Kommunstyrelse 86 458 13 442 92 144 20 054 926<br />

Teknisk nämnd 208 764 178 400 222 588 190 849 -1 375<br />

Samhällsbyggnadsnämnd 15 221 5 290 16 555 5 270 -1 354<br />

Kultur- fritidsnämnd 45 845 8 990 44 636 9 180 1 399<br />

Omsorgsnämnd 334 791 57 523 347 916 65 908 -4 740<br />

Individ- familjenämnd 59 621 5 551 63 315 7 328 -1 917<br />

Barn- utbildningsnämnd 392 708 41 000 409 154 52 556 -4 890<br />

Summa 1 143 408 310 196 1 196 308 351 145 -11 951<br />

Netto 833 212 845 163<br />

VA: En ny lag om allmänna vattentjänster trädde i kraft den 1 januari <strong>2007</strong>. Lagen skärper<br />

kraven på huvudmannens ekonomiska redovisning genom att uttryckligen hänvisa till god<br />

redovisningssed samt krav på redovisning av särskilda resultat- och balansräkningar. Lagen<br />

uttalar ett krav på särredovisning. När det gäller VA-verksamheten särredovisas den från och<br />

med 1 januari <strong>2007</strong>. Särredovisningen återfinns efter <strong>kommun</strong>ens resultat- och balansräkning.<br />

Personalkostnader<br />

Personalkostnaderna för <strong>2007</strong> uppgår till 687,1 mnkr, vilket motsvarar drygt 68 % av <strong>kommun</strong>ens<br />

bruttokostnader. I förhållande till budget innebär detta ett överskridande med 20,9 mnkr.<br />

Totalt har personalkostnaderna ökat med 4,5 % i förhållande till 2006. Som framgår nedan har<br />

flera nämnder haft högre personalkostnader än budget. I vissa fall kompenseras högre personalkostnader<br />

med ökade intäkter.<br />

Personalkostnader tkr<br />

Nämnd/styrelse Budget Utfall Avvikelse<br />

Kommunstyrelse 41 627 40 067 1 560<br />

Teknisk nämnd 55 656 58 511 -2 855<br />

Samhällsbyggnadsnämnd 10 002 9 712 290<br />

28


Finansiell analys<br />

Personalkostnader tkr<br />

Nämnd/styrelse Budget Utfall Avvikelse<br />

Kultur- fritidsnämnd 18 565 19 079 -514<br />

Omsorgsnämnd 266 025 277 757 -11 732<br />

Individ- familjenämnd 37 704 39 876 -2 172<br />

Barn- utbildningsnämnd 230 880 237 326 -6 446<br />

Va-verksamhet 5 662 4 730 932<br />

Summa 666 121 687 058 -20 937<br />

Årets investeringar<br />

Kommunfullmäktige beslutade i maj månad om tilläggsbudget vilket innebar att <strong>2007</strong> års<br />

investeringsbudget då ökade med 16,8 mnkr. Totalt uppgick investeringsplanen till drygt 132<br />

mnkr. Några av investeringarna som genomförts under år <strong>2007</strong> är bland annat Västra infarten,<br />

nytt industrispår, boende på Strandvägen, upprustning av ett par skolor och Bolanders bäck.<br />

I nedanstående tabell redovisas investeringsbudgeten och utfallet för <strong>2007</strong> för de olika nämnderna<br />

och styrelsen.<br />

Investeringsplan tkr<br />

Nämnd/styrelse Budget Utfall Avvikelse<br />

Kommunstyrelse 4 974 3 267 1 707<br />

Teknisk nämnd inkl VA 114 520 109 013 5 507<br />

Samhällsbyggnadsnämnd 550 711 -161<br />

Kultur- fritidsnämnd 6 244 4 227 2 017<br />

Omsorgsnämnd 1 250 1 862 -612<br />

Individ- familjenämnd 250 330 -80<br />

Barn- utbildningsnämnd 4 528 4 107 421<br />

Summa 132 316 123 517 8 799<br />

Anm: Redovisat utfall är exklusive köp och försäljningar av fastigheter och mark.<br />

Avvikelserna mot budget beror bland annat för:<br />

• Kommunstyrelse: förskjutningar i införandet av beslutsstödssystem, införandet av Rakel<br />

(radio<strong>kommun</strong>ikationssystem inom räddningstjänsten)<br />

• Teknisk nämnd: förskjutningar mellan åren avseende investeringar såsom bland annat<br />

Västra infarten, utredning av Folkets Hus, upprustning Paradisskolan samt om- och<br />

tillbyggnad av omsorgslokaler.<br />

• Samhällsbyggnadsnämnd: investeringsutgifter för hissar avsedda för bostadsanpassning<br />

• Omsorgsnämnd: har haft utgifter för inventarier i samband med Strandvägen<br />

• Kultur- och fritidsnämnd: budget fanns för bokbuss som är beställd men ännu inte<br />

levererad<br />

29


Finansiell analys<br />

• Barn- och utbildningsnämnden: avsättning för framtida investering i glasugn<br />

• VA-verksamhet: har senarelagt vissa investeringsprojekt.<br />

I övrigt redovisar nämnderna sina investeringar i sina respektive verksamhetsberättelser.<br />

Bland investeringar <strong>2007</strong> kan nämnas:<br />

mnkr<br />

Boende Strandvägen, ombyggnad 34,8<br />

Västra infarten 31,6<br />

Paradisskolan, ombyggnad 9,6<br />

Exploateringsområden 4,2<br />

Godsterminal 4,0<br />

Paviljongen Fagerslättskolan, ombyggnad 2,6<br />

Alsterbro skola, toaletter mm 2,4<br />

Va-ledningar, omläggning 2,0<br />

Familjecentral Oskar, ombyggnad 1,6<br />

Gata Börsryd 1,5<br />

Fordonsanskaffning 1,0<br />

Färgsippan, sanering 1,0<br />

Nytt resecentrum, projektering 1,0<br />

Soliditet<br />

Soliditet är ett mått på den finansiella styrkan, betalningsförmågan, på lång sikt. Den visar hur<br />

stor del av <strong>kommun</strong>ens tillgångar som finansierats med egna medel, d.v.s. med skatteintäkter,<br />

eller hur stor del av <strong>kommun</strong>ens tillgångar som inte motsvaras av skulder.<br />

Soliditeten (det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna) presenteras i nedanstående<br />

tabell både inklusive och exklusive pensionsskulden. Fr.o.m. 1998 redovisas tidigare intjänad<br />

pensionsskuld som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och enbart nyintjänad pensionsskuldökning<br />

bokförs som avsättning i balansräkningen.<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2003<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2004<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2005<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2006<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

Soliditet<br />

Exkl pensionsskuld 43% 46% 46% 47% 41%<br />

Inkl pensionsskuld -6% -4% -2% -7% -12%<br />

Den genomsnittliga soliditeten i riket 2006 uppgick till 52 % respektive 6 % och för <strong>kommun</strong>erna<br />

i Kalmar län till 48 % respektive 1 %. <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> hade <strong>2007</strong> en soliditet på 41 %<br />

respektive – 12 %.<br />

Finansnetto<br />

Finansnettots utveckling är intressant ur finansieringssynpunkt. Ett negativt finansnetto innebär<br />

att räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Det påverkar <strong>kommun</strong>ens handlingsutrymme<br />

negativt i fråga om <strong>kommun</strong>ens möjligheter att betala investeringar med egna medel. Senaste<br />

30


Finansiell analys<br />

årens ränteutveckling har varit gynnsam för <strong>kommun</strong>en. Den ökade investeringstakten 2006 och<br />

framåt förutsatte dock nyupplåning, vilket har inneburit en negativ trend för finansnettot.<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> har haft följande utveckling för finansnettot.<br />

0<br />

-1 000<br />

-2 000<br />

-3 000<br />

-4 000<br />

-5 000<br />

-6 000<br />

-7 000<br />

2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />

Tkr -222 -1 103 -325 -1 018 -6 036<br />

Skuldsättningsgrad<br />

Den del av tillgångarna som finansieras med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad.<br />

Skuldsättningsgraden ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till totala<br />

tillgångar. Skuldsättningsgraden har en nära koppling till nyckeltalet soliditet. En hög skuldsättningsgrad<br />

medför en låg soliditet, och tvärtom. En hög skuldsättningsgrad medför en ökad<br />

risknivå i verksamheten. Kommunen ökar då sin känslighet för ränteändringar och sitt beroende<br />

av kreditgivarna.<br />

Skuldsättningsgrad är balansräkningens avsättningar i förhållande till de totala tillgångarna,<br />

kortfristig skuldsättningsgrad är de kortfristiga skulderna i förhållande till de totala tillgångarna<br />

och långfristig skuldsättningsgrad är de långfristiga skulderna i förhållande till de totala<br />

tillgångarna.<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2004<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2005<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2006<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

skuldsättningsgrad 54% 54% 53% 59%<br />

- varav avsättningsgrad 2% 2% 2% 3%<br />

- varav kortfristig 23% 25% 23% 19%<br />

- varav långfristig 29% 27% 28% 37%<br />

Kommunens skuldsättningsgrad för <strong>2007</strong> ökade från 2006 till följd av att investeringarna<br />

finansierats med upplåning. Utfallet för <strong>Nybro</strong>s del låg i nivå med budgeterat för året.<br />

Kommunalskatt – utdebitering<br />

En viktig del av bedömningen av en <strong>kommun</strong>s finansiella kapacitet är vilken möjlighet <strong>kommun</strong>en<br />

har att påverka sina inkomstkällor. En låg <strong>kommun</strong>alskatt ger t.ex. ett större handlingsutrymme<br />

att generera en intäktsökning denna väg.<br />

Den totala skattesatsen inklusive landstingsskatten uppgick <strong>2007</strong> till 32,45 %, vilket är 0,32<br />

procentenheter högre än genomsnittet i Kalmar län. Kommunens högre utdebitering <strong>2007</strong> till<br />

totalt 32,45 % ger ett mindre finansiellt handlingsutrymme för <strong>kommun</strong>en jämfört med ge-<br />

31


Finansiell analys<br />

nomsnittliga utdebiteringen i Kalmar län.<br />

<strong>2007</strong><br />

Hela riket<br />

<strong>2007</strong><br />

Kalmar län<br />

<strong>2007</strong><br />

<strong>Nybro</strong><br />

2008<br />

<strong>Nybro</strong><br />

Skattesats totalt 31,98% 32,13% 32,45% 32,45%<br />

Kommunalskatt 21,47% 21,66% 21,98% 22,24%<br />

Landstingsskatt 10,55% 10,47% 10,47% 10,21%<br />

Risk och kontroll<br />

Likviditet ur ett riskperspektiv<br />

Ett mått som mäter kortsiktig betalningsberedskap är likviditeten (omsättningstillgångar delat<br />

med kortfristiga skulder). Om måttet är 100 procent innebär det att de likvida medlen är lika<br />

stora som de kortfristiga skulderna och räcker till att betala de skulder som förfaller inom den<br />

närmaste tiden. Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) är ett mått<br />

som avspeglar <strong>kommun</strong>ens finansiella styrka.<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2004<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2005<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2006<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

Likvida medel vid årets slut, mnkr 58,3 41,4 10,7 34,1<br />

Balanslikviditet 88 % 78 % 68 % 83 %<br />

Rörelsekapital, mnkr -20,3 -39,8 -58,5 -28,6<br />

Orsaken till att rörelsekapitalet är negativt är att kortfristiga tillgångar används till att betala<br />

långfristiga investeringar och anläggningstillgångar. Genom att <strong>kommun</strong>en har ett byggnadskreditiv<br />

som kan avlyftas i takt med kommande investeringar kan rörelsekapitalet förbättras.<br />

Finansiella risker<br />

Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränte- och valutarisker.<br />

Med ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån och med valutarisk avses risk för<br />

eventuella kursförluster vid utlandslån.<br />

Borgensåtaganden och koncernens resultat<br />

Stora borgensåtagande kan betyda en finansiell risk för <strong>kommun</strong>en i form av övertagande av<br />

lån alternativt ägartillskott. Bedömningen är att borgensåtagandet för <strong>kommun</strong>ens bolag för<br />

närvarande har låg risk och för egna hem/småhus låg till måttlig.<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2004<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2005<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2006<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

Borgensåtaganden (mnkr)<br />

Kommunägda företag: 291,8 313,6 322,4 348,0<br />

Egna hem och småhus 7,2 6,9 6,7 6,3<br />

Föreningar 3,5 0 0 0<br />

Summa borgensåtaganden 302,5 320,5 329,1 354,3<br />

32


Finansiell analys<br />

Borgensåtagandena för <strong>2007</strong> uppgår till 354,3 mnkr. Skillnaden från 2006 består av borgen<br />

som avser <strong>Nybro</strong> Energi AB:s lån för finansiering av den pågående utbyggnaden av fjärrvärmenätet<br />

samt <strong>Nybro</strong> Bostads AB. <strong>Nybro</strong> Energi AB har ökat med 2,7 mnkr mellan <strong>2007</strong> och<br />

2006. <strong>Nybro</strong> Bostads AB har ökat med 22,8 mnkr mellan 2006 till <strong>2007</strong>.<br />

Pensionsåtaganden<br />

Enligt den beräkning som <strong>kommun</strong>en har fått från SPP under <strong>2007</strong> om <strong>kommun</strong>ens pensionsåtaganden<br />

ökar den totala pensionsskulden under <strong>2007</strong> enligt nedanstående tabell.<br />

Pensionsåtaganden, tkr<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2004<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2005<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2006<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

Avsättningar intjänade före 1998 284 413 287 672 340 837 389 853<br />

Avsättningar intjänade efter 1997 11 586 14 044 14 861 20 343<br />

Löneskatt 71 869 73 196 86 292 99 514<br />

Total pensionsskuld 367 868 374 912 441 990 509 710<br />

Pensionsskuld kr per invånare<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> 18 515 18 959 22 459 25 949<br />

Kalmar län 17 046 17 561 21 094<br />

Hela riket 18 624 18 854 20 664<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> har en pensionsskuld på 25 949 kr per invånare <strong>2007</strong>.<br />

Under <strong>2007</strong> har Sveriges <strong>kommun</strong>er och landsting slutfört sin översyn av den rekommenderade<br />

modellen för pensionsskuldsberäkningar, RIPS-07 (tidigare kallad P-finken). Översynen<br />

var bland annat föranledd av det nya pensionsavtalet (KAP-KL) samt behovet att uppdatera<br />

vissa försäkringstekniska grunder om diskonteringsränta och om livslängder. Detta har påverkat<br />

pensionsskulden med 67,8 mnkr.<br />

Förändring pensionsskuld RIPS Pfink Ökning<br />

Ansvarsförbindelse 484 431 417 612 66 819<br />

Bokförd skuld 25 278 24 242 1 036<br />

Total pensionsskuld 509 710 441 854 67 855<br />

Det avtal som reglerar pensionsskulden mellan <strong>kommun</strong> och landsting till följd av Ädelreformen<br />

upphörde under 2006. Nytt avtal har tecknats i slutet av <strong>2007</strong>. <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>, kommer<br />

genom det nya avtalet bli kompenserad för redan utbetalda pensioner från år 2000 och framåt.<br />

Denna kompensation har ännu inte utbetalats men bör betalas ut under 2008. Att fastställa<br />

något belopp för detta är i dagsläget svårt varför, någon bokning inte gjorts i samband med<br />

bokslutet.<br />

33


Finansiell analys<br />

Bokfört värde Marknadsvärde<br />

Finansiella placeringar tkr<br />

2005 2006 <strong>2007</strong> 2005 2006 <strong>2007</strong><br />

Tillgångsslag:<br />

Aktier 19 241 21 434 22 867 25 499 31 620 29 486<br />

Räntebärande 9 040 11 872 15 708 9 001 11 585 15 708<br />

Upplupna ränteintäkter 208 190 291 208 190 291<br />

Likvida medel 1 299 3 160 6 370 1 287 3 171 6 119<br />

Totalt 29 788 36 656 45 236 35 995 46 566 51 604<br />

Den nedgång som finansmarknaden och all världens aktiehandel drabbades av under de första<br />

åren på 2000-talet vände under 2006. Under <strong>2007</strong> har det åter varit turbulent på aktiemarknaden.<br />

Trots detta har <strong>kommun</strong>ens placerade medel i Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB<br />

(KLP) ökat i värde och i slutet av <strong>2007</strong> var marknadsvärdet 51,6 miljoner kronor, vilket är<br />

mer än det bokförda värdet som uppgick till 45,7 miljoner kronor vid samma tidpunkt. Total<br />

insats som <strong>kommun</strong>en satt in är 35 mnkr. Under <strong>2007</strong> har <strong>kommun</strong>en ökat sin insats med 6<br />

miljoner kronor, i enlighet med <strong>kommun</strong>fullmäktiges fastställda mål.<br />

Nedan redovisas skillnaden mellan total pensionsförpliktelse och finansiella placeringar avsedda<br />

för kommande pensionsutbetalningar. Denna skillnad definieras i <strong>kommun</strong>ala sammanhang<br />

som återlån av pensionsmedel.<br />

Återlånade medel<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2004<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2005<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

2006<br />

<strong>Bokslut</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

Total pensionsskuld 367 868 374 912 441 990 509 710<br />

Finansiella placeringar -27 941 -29 788 -36 656 -45 236<br />

Summa återlånade medel 339 927 345 124 405 334 464 474<br />

Känslighetsanalys<br />

En <strong>kommun</strong> påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan<br />

till exempel vara konjunktursvängningar eller förändrade lagar och förordningar. Kommunen<br />

har ett ansvar för att ha beredskap att hantera sådana händelser, både externa oförutsedda<br />

händelser och förändringar i den egna <strong>kommun</strong>en. Kommunen måste därför ha reserver och<br />

marginaler i sin ekonomi. Ett sätt att beskriva behovet och storleken av sådana reserver är att<br />

upprätta en känslighetsanalys som beskriver hur olika förändringar kan påverka <strong>kommun</strong>ens<br />

finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar <strong>kommun</strong>ens<br />

ekonomi under ett år.<br />

1 krona i utdebitering (skattehöjning) 28 000 tkr<br />

1 invånare i inkomst- och kostnadsutjämningssystemet<br />

40 tkr<br />

Ränteförändring på långfristiga lån +/- 1%<br />

2 900 tkr<br />

Ökad lönekostnad 1% (inkl personalomkostnader)<br />

6 800 tkr<br />

10 nya årsarbetare inom omsorgen 3 400 tkr<br />

34


Finansiell analys<br />

1 % ökad försörjningsstöd 70 tkr<br />

1 LVU-placering i 6 månader 750 tkr<br />

1 LVM-placering i 6 månader 500 tkr<br />

1 elev i grundskolan 65 tkr<br />

1 barn i förskolan 72 tkr<br />

Förändring i kostnadsutjämningssystemet<br />

<strong>2007</strong><br />

Kostnadsutjämning<br />

- 6 467 tkr<br />

Bygg- o lönekostnadsutjämning<br />

- 1 475 tkr<br />

35


Finansiell analys<br />

Femårsöversikt och ekonomiska nyckeltal<br />

2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />

Antal invånare 31/12 respektive år 19 968 19 882 19 775 19 680 19 643<br />

Kommunal utdebitering, kr 31,95 31,95 31,95 31,95 32,45<br />

varav landstinget, kr 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47<br />

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 658 720 742 766 821<br />

Nettoinvesteringar, mnkr 14 28 53 104 123<br />

Resultat<br />

Årets resultat, mnkr 55 8 15 22 4<br />

Skatteintäkter och statsbidrag<br />

Kommunala skatteintäkter, mnkr 541 546 546 607 642<br />

Generella statsbidrag och utjämning, mnkr 171 184 186 182 189<br />

Tillgångar<br />

Tillgångar, mnkr 699 715 741 785 913<br />

per invånare, tkr 35 36 37 40 46<br />

2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />

Eget kapital och skulder<br />

Eget kapital, mnkr 303 328 342 366 373<br />

per invånare, tkr 15 16 17 19 19<br />

Avsättningar och skulder, mnkr 396 387 399 420 540<br />

per invånare, tkr 20 19 20 21 27<br />

Därav långfristig låneskuld, mnkr 226 205 196 218 339<br />

per invånare, tkr 11 10 10 11 17<br />

Förändring av rörelsekapitalet, mnkr 20 17 -20 -18 24<br />

Finansnetto, mnkr -0,2 -1 -0,3 -1,0 -6,0<br />

Verksamhetens nettokostnadsandel (%) 92 99 98 97 99<br />

Nettokostnadsandel inkl finans (%) 92 98 98 97 98<br />

Soliditet (%) 43 46 46 47 41<br />

Soliditet inkl pensionsskulden (%) -6 -4 -2 -7 -12<br />

36


Personalredovisning<br />

Personalredovisning <strong>2007</strong><br />

PERSONALSTRUKTUR<br />

Antal anställda november, <strong>2007</strong>*<br />

Förvaltning Tillsvidareanställda Tidsbegränsat anställda<br />

<strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />

Kommunstyrelseförvaltning* 124 66 17 3<br />

Teknisk förvaltning 188 178 11 16<br />

Kultur/Fritid (till KSK from <strong>2007</strong>) 0 51 0 10<br />

Barn o Utbildningsförvaltning 621 626 99 93<br />

Omsorgsförvaltning 790 759 115 110<br />

Individ o Familjeförvaltning 71 61 12 27<br />

Samhällsbyggnadsförvaltning 23 20 1 4<br />

TOTAL 1 817 1 761 255 263<br />

Antalet tillsvidareanställda var i november 56 fler än vid motsvarande tidpunkt 2006. Antalet<br />

visstidsanställda hade minskat med 8 anställda. Anställda enligt övriga avtal tillkommer, så<br />

som BEA (beredskapsavtalet), PAN (personliga assistenter) och RiB (deltidsanställda brandmän,<br />

f d BMD). Dessutom tillkommer 35 plusmedarbetare, främst inom barn- och utbildning<br />

(19 anställda).<br />

Timavlönade<br />

Förutom tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier tillkommer nära tusen timavlönade<br />

vikarier. Antalet utförda timmar varierar under året, och motsvarade ca 138 årsarbeten, vilket<br />

är en minskning med sex årsarbetare (åa) jämfört med 2006.<br />

Störst andel timavlönade finns inom Omsorgsförvaltningen, ca 100 årsarbeten, varav ca 52<br />

årsarbeten avser intermittentanställda och resten är bland annat semestervikariat (total ökning<br />

med 9 åa jämfört med 2006). Barn- och utbildningsförvaltningen står för ca 19 timavlönade<br />

årsarbeten (minskning med 2 åa jämfört med 2006).<br />

* Antalet anställda förändras hela tiden under året. Sammanställningen beskriver en ögonblicksbild av antalet tillsvidare- och tidsbegränsat<br />

anställda (månadsavlönade) enl. Allmänna Bestämmelser (AB), sådan den såg ut vid mättidpunkten i november respektive år.<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

Antal anställda<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-63 64-<br />

Åldersfördelning av män och kvinnor<br />

Cirka 42 % av de tillsvidareanställda är över 50 år (40 % jmf 2002).<br />

År<br />

kvinnor<br />

män<br />

Genomsnittlig ålder är över 46 år (kvinnor 46,2 och män 46,2), vilket är i stort sett oförändrat<br />

jämfört med föregående år. Under åren 1993-2000 ökade genomsnittsåldern med 3 år.<br />

37


Personalredovisning<br />

Antal anställda * , uppdelat på personalkategori<br />

1000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

Kvinnor<br />

Män<br />

100<br />

0<br />

Vård/Omsorg<br />

Administration<br />

Teknik<br />

Fritid/Kultur<br />

Förskola<br />

Skolpersonal<br />

*<br />

Med anställd avses här tillsvidare- och tidsbegränsat anställda >3 månader (månadsavlönad enl AB)<br />

Sysselsättningsgrad<br />

Andel hel-/deltidsanställda, tillsvidareanställda<br />

Heltid<br />

Deltid<br />

Män<br />

Kvinnor<br />

Av de tillsvidareanställda i <strong>kommun</strong>en är cirka 80 % kvinnor.<br />

38


Personalredovisning<br />

I november <strong>2007</strong> var 55,4 % av kvinnorna anställda på heltid, (2003 55 %). 1993 låg motsvarande<br />

siffra 48 %. Av männen är 85,2 % anställda på heltid, (2003 88,7 %).<br />

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är ungefär som de senaste<br />

fyra åren och var i november 90,6 %, (kvinnor 90,5 %, män 96,4 %). 1993 var den genomsnittliga<br />

sysselsättningsgraden 80,71 %.<br />

Medellöner och andel kvinnor-män i de största yrkena, november <strong>2007</strong><br />

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

skolledare<br />

lärare 4-9<br />

lärare särskola/sp<br />

yrkeslärare, gymn<br />

lärare 1-7<br />

gymnasielärare<br />

sjuksköterska<br />

förskollärare<br />

fritidspedagog<br />

skolassistent<br />

brandman<br />

undersköterska<br />

barnskötare<br />

kokerska<br />

vaktmästare<br />

vårdare<br />

vårdbiträde<br />

dagbarnvårdare<br />

köksbiträde<br />

personlig ass<br />

städare andel kvinnor, % andel män, %<br />

Sjukfrånvaro<br />

Sjukfrånvaroutveckling 1989-<strong>2007</strong>, dagar per anställd.<br />

20<br />

15<br />

Dagar<br />

102020,00 18 15,115,212,810,2<br />

9,6 9,5710,3511,111,512,4 15,116,916,5 17,2 15,615,215,1<br />

5<br />

0<br />

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006<br />

Dagar<br />

I de uppgifter om antalet sjukdagar som redovisas här, är hänsyn tagen till dels genomsnittlig<br />

sysselsättningsgrad, dels till omfattningen av sjukdagarna. Det innebär att de sjukdagar som<br />

redovisas är heltidssjukdagar och arbetsdagar.<br />

39


Personalredovisning<br />

Sjukfrånvaro<br />

Ca 6,9 % av arbetstiden bortfaller p.g.a. sjukfrånvaro, jämfört med 7,0 % för 2006 (7,2 %<br />

2005, 7,9 % 2004, 7,65 % 2003, 7,7 % 2002, 7,2 % 2001, 5,9 % 2000). Om frånvaron räknas<br />

utan hänsyn till sysselsättningsgrad eller omfattning hamnar <strong>kommun</strong>en på ca 22 sjukdagar/<br />

anställd, vilket är i stort sett oför-ändrat jämfört med 2006.<br />

I fråga om sjukfrånvaron är det viktigt att ha några aspekter i åtanke. Det är långtidssjukfrånvaron<br />

som slår igenom i statistiken på så sätt att den drar upp antalet sjukdagar. En stor del av<br />

de anställda – ca 45 % - har inga sjuktillfällen under året. Antalet sjukdagar ökar med åldern.<br />

Sjukfrånvaron varierar mellan olika yrkeskategorier beroende på bl. a. ålderssammansättning<br />

och arbetets art.<br />

Sjukdagar/anställd, månadsavlönade män – kvinnor<br />

Hänsyn tagen till omfattning på sjukdagen men inte till den anställdes sysselsättningsgrad.<br />

20<br />

18<br />

16<br />

14<br />

Dagar<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

Total<br />

Lång<br />

Kort<br />

0<br />

Män Kvinnor Samtliga<br />

Sjukarbetsdagar/förvaltning, månadsavlönade<br />

Dag 1-90 Dag 91- Dagar totalt Sjukarb.dgr/anst<br />

Förvaltning <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />

KSK 558 416 62 52 620 469 4,3 6,4<br />

TK 1 642 1 847 1 832 1 915 3 474 3 762 17,1 19,0<br />

Kult/Frit 0 212 0 42 0 254 0 4,1<br />

BuT 4 639 5 463 5 970 5 969 10 609 11 432 14,4 15,4<br />

Omsorg 7 620 6 847 11 930 11 968 19 551 18 815 21,5 21,5<br />

Ind/Familj 744 697 733 442 1 477 1 138 17,2 12,5<br />

Samhällsb 64 78 0 0 64 78 2,7 3,2<br />

Total 15 267 15 560 20 528 20 389 35 796 35 949 17,0 17,4<br />

40


Personalredovisning<br />

Långtidsfrånvaron fr.o.m. dag 91 är i stort sett oförändrad jämfört med 2006. 2005 var<br />

minskningen cirka 20 % - en orsak var då att de ökade deltidssjukskrivningarna slog igenom,<br />

då rapporten tar hänsyn till omfattningen på sjukdagen, dvs. två halva sjukdagar redovisas<br />

som en sjukdag. (6 % ökning 2004 och 2003, 24 % ökning 2002, 50 % ökning 2001).<br />

Kostnader för utbetald sjuklön (exkl. Po)<br />

Under <strong>2007</strong> har sjuklön enligt Sjuklönelagen, dvs. till och med dag 14 i sjukperioden, kostat<br />

<strong>kommun</strong>en cirka 7,1 miljoner kronor inkl. personalomkostnader – vilket i stort sett är oförändrat<br />

jämfört med 2006.<br />

Enligt avtal betalas sjuklön med 10 % från 15: e dagen tom dag 90, vilket uppgick till ca 826<br />

000 kr. Dessutom tillkommer bl.a. sjuklön enl. avtal till de arbetstagare vars inkomst överstiger<br />

taket för sjukpenning. Totalt uppgick kostnaderna för utbetald sjuklön till 8,2 mnkr att<br />

jämföra med 8 mnkr för 2006 (7,4 mnkr 2005, 7,2 mnkr 2004, 6,4 mnkr för 2003, 6,8 mnkr<br />

för 2002, 6,1 mnkr för 2001).<br />

Anm. Under 2004 var sjuklöneperioden 21 dagar, och 10 % sjuklön utgavs dag 22-90.<br />

Hälsonyckeltal enligt lag<br />

Riksdagen har beslutat om obligatorisk redovisning av de anställdas sjukfrånvaro. Syftet är<br />

att skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränser. Redovisningen omfattar samtliga<br />

arbetstagare oavsett anställningsform, förut-om ”springvikarier”. Detta pga. att de ej arbetar<br />

enligt ett i förväg fastställt schema, och därmed sällan har någon sjukfrånvaro registrerad.<br />

Uppgifterna anges i procent av ”tillgänglig ordinarie arbetstid”. Med detta avses den ordinarie<br />

arbetstiden enligt anställningsavtalet, med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, t e x<br />

tjänstledigheter, föräldraledigheter eller övrig frånvaro utan lön.<br />

Den totala sjukfrånvaron då begreppet ”tillgänglig ordinarie arbetstid” tillämpas, är 7,5 %<br />

vilket är oförändrat jämfört med 2006, (7,7 % 2005, 8,4 % 2004).<br />

Av den totala sjukfrånvaron utgör långtidssjukfrånvaro >60 dagar 69,6 %, att jämföra med<br />

70,2 % 2006 (72,2% 2005, 76,3 % 2004).<br />

Hälsotal per åldersgrupp, andel sjuk i % av ”tillgänglig ordinarie arbetstid”<br />

Åldersgrupp Kvinnor Män Total % sjuk<br />

29 år och yngre: 5,1 3,4 4,6 %<br />

30 – 49 år: 8,1 3,6 7,2 %<br />

50 år och äldre: 9,7 5,1 8,6 %<br />

41


Personalredovisning<br />

Hälsotal per kön<br />

3 000 000<br />

2 500 000<br />

2 000 000<br />

1 500 000<br />

1 000 000<br />

500 000<br />

0<br />

Kvinnor 8,4%<br />

sjuk<br />

Män 4,2% sjuk<br />

Tillgänglig ordinarie<br />

arbetstid<br />

Sjuktimmar av<br />

tillgänglig ord.arb.tid<br />

Antal arbetsskadeanmälningar<br />

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />

Anmälningar<br />

31 40 46 46 54 57 82 66 62 59 96 78<br />

Frekvens 1 13,4 20 22,4 23,1 27,3 28,3 39,5 31,1 33 29,1 47,4 37,6<br />

Antal anställda<br />

2 2 083 1 995 2 050 1 994 1 976 2 017 2 076 2 120 20 44 2024 2 024 2 072<br />

1<br />

Antalet anmälningar x 1000<br />

antal anställda Fr och med 2003 antal anställda tillsvidare + visstid vid mättillfället i november resp. år.<br />

2<br />

Det genomsnittliga antalet anställda under året. Från och med 2003 antal anställda tillsvidare + visstid i november resp. år.<br />

42


Personalredovisning<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />

Frekvens<br />

Kommentarer<br />

Arbetsskadeanmälningar<br />

Totalt har förvaltningarna rapporterat in anmälningar för år <strong>2007</strong> från 16 män och 62 kvinnor,<br />

fram till februari 2008 då sammanställning gjorts. Av männens anmälda skador ledde 25 %<br />

till någon form av sjukskrivning medan 42 % av kvinnornas anmälningar följdes av sjukskrivning.<br />

Av årets 78 anmälningar har totalt 30 följts av en kortare eller längre sjukskrivning. Situationer<br />

där andra personer orsakat skadeanmälan överväger även i år. Härefter följer skador<br />

orsakade av fall. Fysisk överbelastning som olyckstyp har minskat något från föregående år<br />

och är nu den tredje vanligaste olyckstypen.<br />

Vad gäller skada av annan person samt fysisk överbelastning handlar det främst om anmälningar<br />

från Omsorgsförvaltningen. Det är sällsynt med sjukfrånvaro på grund av skada orsakad<br />

av annan person, ofta rör det sig om slag mot axel, arm eller hårt grepp om arm/handled.<br />

En beräkning utifrån antalet anmälningar i förhållande till antal anställda på förvaltningarna<br />

har gett följande index 3 :<br />

Förvaltning Index Antal utifrån index som orsakat sjukskrivning<br />

Omsorgsförvaltn. 66,3 25,32<br />

Tekniska förvaltn. 50,2 25,1<br />

Kommunstyrelseförvaltn. 35,5 7,1<br />

Individ och familjeförvaltn. 0 0<br />

Barn och utbildningsförvaltn. 4,2 4,2<br />

Samhällsbyggnadsförvaltn. 0 0<br />

3<br />

Antalet anmälningar x 1000<br />

antal anställda<br />

Antal anställda tillsvidare + visstid under verksamhetsåret<br />

Ovanstående tabell visar att omsorgsförvaltningen har det största antalet anmälningar i förhållande<br />

till antalet årsarbetare. Man har även flest arbetsskadetillfällen som föranlett sjukskrivning.<br />

Tekniska förvaltningen har det näst högsta antalet anmälningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen<br />

och individ- och familjeförvaltningen har inte rapporterat arbetsskador under <strong>2007</strong>.<br />

43


Personalredovisning<br />

Rehabilitering<br />

Antalet rehabiliteringsärenden, dvs. långtidssjukskrivna med mer en 4 veckors pågående heleller<br />

deltidssjukskrivning fördelade sig mellan förvaltningarna enligt nedanstående tabell för<br />

<strong>2007</strong>.<br />

Tabellen visar hur stor del av den egna personalen som varit aktuella för rehabiliteringsåtgärder<br />

vid mättillfällena 4 :<br />

Per förvaltning och procent av egen population <strong>2007</strong><br />

Förvaltning Januari April Juli Oktober<br />

Omsorg 10 % 11 % 9 % 8 %<br />

Barn- och utbildning 7 % 8 % 3 % 7 %<br />

Tekniska 5 % 6 % 5 % 5 %<br />

Individ och familj 8 % 10 % 7 % 2 %<br />

Samhällsbyggnad 0 % 0 % 0 % 0 %<br />

Kommunstyrelse 2 % 0 % 0 % 0 %<br />

4 Vid beräkningen av andelen långtidssjukskrivna av egen personal vid olika tillfällen har utgångs-punkt tagits vid antalet anställda under<br />

verksamhetsåret.<br />

* Med anställd avses här tillsvidare- och tidsbegränsat anställda >3 månader (månads-avlönad enl AB)<br />

Semesterskuld<br />

Totalt har <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>s anställda 23 726 sparade semesterdagar, vilket är en ökning med<br />

411 dagar, (jmf 2006 då minskningen var 631 dagar). De anställdas fordran på <strong>kommun</strong>en<br />

uppgår till ca 32,5 miljoner kronor inkl. PO och är en ökning med ca 1,3 milj. Det motsvarar<br />

ca 15 450 kr per anställd .*<br />

Dessutom tillkommer innestående semesterlön för timavlönade med ca 60 000 kr.<br />

Antalet sparade dagar vid årsskiftet får enligt avtal inte överstiga 40. Under <strong>2007</strong> har 37 anställda<br />

inte lyckats lägga ut tillräcklig semester, utan får kontant ersättning med semesterlön<br />

för de semesterdagar som överstiger 40, (2006 32 anställda).<br />

Anställda med ferie/uppehåll hade <strong>2007</strong>-12-31 en fordran på <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> som uppgår till<br />

10,6 miljoner kronor inklusive PO, en ökning med ca 100 000 kronor jämfört med 2006.<br />

Okompenserad semesterskuld<br />

I <strong>kommun</strong>en fanns det vid årsskiftet 13 961 timmar i okompenserad övertid, vilket är en ökning<br />

med 250 timmar jämfört med 2006. De anställdas fordran uppgår till 2,9 miljoner kronor<br />

inkl PO.<br />

Utslaget per anställd motsvarar det ca 1 400 kr, (ungefär 6,6 timmar/anställd).<br />

44


Personalredovisning<br />

Redovisning av mertid<br />

Mertiden är beroende av verksamhetens art och avtalens innehåll. Det är t ex skillnad på den<br />

övertid som uppkommer vid utryckning i beredskap, jämfört med den administrativa övertiden<br />

på samma förvaltning.<br />

Totalt redovisas 48 037 fyllnads- och övertidstimmar för <strong>2007</strong>. Detta motsvarar cirka 28,5<br />

årsarbeten, jämfört med 29,5 årsarbeten 2006.<br />

35 252 timmar har redovisats som fyllnadstid, resterande 12 785 timmar avser övertid. Det<br />

totala värdet på dessa timmar, om man inte tar hänsyn till ev. kompensation i ledighet, är 11,4<br />

miljoner kronor inkl PO, vilket är ungefär lika med 2006.<br />

Om vi ser enbart till faktisk övertid uppgick den till drygt 4,6 miljoner kronor. 12 845 utförda<br />

övertidstimmar motsvarar cirka 7,5 årsarbeten, (7,0 åa 2006, 7,3 åa 2005, 6,1 åa 2004), dvs.<br />

en snittkostnad på drygt 0,6 miljon per årsarbetare, (jmf normal kostnad!)<br />

De fyllnads- och övertidstimmar som utgetts i pengar (dvs. ej i ledighet) kostade <strong>Nybro</strong> Kommun<br />

ca 8,0 miljoner kronor inkl PO (7,3 milj. 2006).<br />

Personalrörlighet<br />

Kommunens personalomsättning är ungefär 8,3 %. 165 personer har slutat i <strong>kommun</strong>en under<br />

<strong>2007</strong>, varav 55 är pensionsavgångar. Av dessa 55 pensionsavgångar har 36 personer avgått<br />

med pension före 65 års ålder, dels p.g.a. sjukersättning (14 personer), dels pga. eget valt<br />

förtida uttag (22 personer). 35 personer har slutat för att övergå till anställning i AB <strong>Nybro</strong><br />

Brunn.<br />

Nio personer har valt att arbeta kvar efter fyllda 65 år.<br />

Om personalrörligheten räknas totalt, alltså även visstidsanställningar, är den mycket större.<br />

P.g.a. olika former av ledigheter (föräldraledighet, semester mm) nyanmäls och avgångsrapporteras<br />

fler än tusen personer varje år i olika vikariat eller andra tidsbegränsade anställningar.<br />

Kommande pensionsavgångar - tillsvidareanställda<br />

Inom fem år kommer 216 personer (ca 13 %) att uppnå 65 års ålder.<br />

Erfarenheten visar dock att ca 65 % av pensionsavgångarna sker före 65 års ålder, vilket betyder<br />

att många fler anställda kommer att pensioneras de kommande åren.<br />

Tabellen nedan visar kommande pensionsavgångar förutsatt att personen arbetar till 65 års ålder.<br />

Personalkategori 2008-2009 2010-2011 2012<br />

Barnomsorg 5 14 5<br />

Äldre/handikappoms. 28 37 19<br />

Skolpersonal 9 18 7<br />

Fritid/Kultur 2 1 1<br />

Total 64 107 45<br />

45


Finansiella rapporter<br />

Finansiella rapporter<br />

Resultaträkning <strong>2007</strong><br />

Specifikation Not <strong>Bokslut</strong> <strong>Bokslut</strong><br />

nr <strong>2007</strong> 2006<br />

Verksamhetens intäkter 1 219 110 211 968<br />

Verksamhetens kostnader 2 -1 003 596 -943 368<br />

Av- och nedskrivningar 3 -36 607 -34 477<br />

Verksamhetens nettokostnad -821 093 -765 877<br />

Skatteintäkter 4 641 928 606 667<br />

Generella statsbidrag 5 188 880 182 142<br />

Finansiella intäkter 6 5 585 5 575<br />

Finansiella kostnader 7 -11 621 -6 593<br />

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto A 3 679 21 914<br />

Förändring av eget kapital 3 679 21 914<br />

46


Finansiella rapporter<br />

Balansräkning <strong>kommun</strong>en <strong>2007</strong><br />

Specifikation Not <strong>Bokslut</strong> <strong>Bokslut</strong><br />

nr <strong>2007</strong> 2006<br />

Tillgångar<br />

Anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Fastigheter och anläggningar 8 654 820 555 370<br />

Maskiner och inventarier 9 48 600 41 428<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

Aktier, andelar, reversfordringar 10 65 020 64 368<br />

Summa anläggningstillgångar 768 440 661 166<br />

Omsättningstillgångar<br />

Förråd 11 1 554 1 501<br />

Fakturafordringar 13 818 10 898<br />

Övriga kortfristiga fordringar 12 22 386 33 118<br />

Interimsfordringar 13 21 520 31 662<br />

Placerade pensionsmedel 14 44 945 36 179<br />

Likvida medel 15 34 074 10 678<br />

Summa omsättningstillgångar 138 297 124 036<br />

Summa tillgångar 906 737 785 202<br />

Eget kapital, avsättningar och skulder<br />

Eget kapital<br />

Ingående balans 16 365 606 342 409<br />

Justerat för resultatregleringsfonder 4 326 1 283<br />

Årets resultat 3 679 21 914<br />

Summa eget kapital 373 611 365 606<br />

Avsättningar<br />

Avsättningar för pensioner 17 25 278 18 466<br />

Summa avsättningar 25 278 18 466<br />

47


Finansiella rapporter<br />

Balansräkning <strong>kommun</strong>en <strong>2007</strong>, forts.<br />

Specifikation Not <strong>Bokslut</strong> <strong>Bokslut</strong><br />

nr <strong>2007</strong> 2006<br />

Skulder<br />

Långfristiga skulder 18 339 305 218 216<br />

Kortfristiga skulder<br />

Leverantörsskulder 41 605 47 656<br />

Kortfristig pensionsskuld 19 040 18 181<br />

Övriga kortfristiga skulder 19 41 833 51 385<br />

Interimsskulder 20 66 065 65 692<br />

Summa skulder 507 848 401 130<br />

Summa skulder och eget kapital 906 737 785 202<br />

Pensionsförpliktelser 389 853 340 837<br />

Löneskatt på pensionsförpliktelser 94 578 82 687<br />

Ansvars- och borgensförbindelser 21 354 273 329 161<br />

48


Finansiella rapporter<br />

Kassaflödesanalys <strong>kommun</strong>en <strong>2007</strong><br />

Specifikation Not <strong>Bokslut</strong> <strong>Bokslut</strong><br />

nr <strong>2007</strong> 2006<br />

Den löpande verksamheten<br />

Resultat efter finansiella poster 3 679 21 914<br />

Justering för av- och nedskrivningar 36 607 34 477<br />

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 202 451<br />

Kassaflöde från den löpande verksamheten<br />

före förändringar av rörelsekapital 22 41 488 56 842<br />

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet<br />

Ökning(-)Minskning(+) av förråd -53 -100<br />

Ökning(-)Minskning(+) av kortfristiga fordringar 9 188 -9 704<br />

Ökning(+)Minskning(-) av kortfristiga skulder -14 371 -1 852<br />

Kassaflöde från den löpande verksamheten 36 252 45 186<br />

Investeringsverksamheten<br />

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 23 -148 068 -105 523<br />

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 24 14 774 7 314<br />

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -900<br />

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar<br />

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -134 194 -98 209<br />

Finansieringsverksamheten<br />

Amortering av låneskuld -17 056 -19 547<br />

Nyupplåning 138 145 41 363<br />

Förändring av lånefordringar 249 498<br />

Nyutlåning<br />

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 121 338 22 314<br />

Summa kassaflöde 23 396 -30 709<br />

Likvida medel vid årets början 10 678 41 387<br />

Likvida medel vid årets slut 34 074 10 678<br />

49


Finansiella rapporter<br />

Noter<br />

<strong>2007</strong> 2006<br />

Not 1 Verksamhetens intäkter<br />

enligt driftsredovisningen, inkl VA 379 359 374 908<br />

interna poster -180 467 -174 011<br />

resultatregleringsfonder 0 0<br />

övriga gemensamma intäkter 20 218 11 071<br />

Summa verksamhetens intäkter 219 110 211 968<br />

Not 2 Verksamhetens kostnader<br />

enligt driftsredovisningen inkl VA 1 220 530 1 162 799<br />

kapitalkostnader -69 356 -66 028<br />

övriga interna poster -180 467 -174 011<br />

pensionskostnader 16 170 15 451<br />

resultatregleringsfonder 3 991 204<br />

övriga gemensamma kostnader 12 728 4 953<br />

Summa verksamhetens kostnader 1 003 596 943 368<br />

Not 3 Avskrivningar<br />

fastigheter och anläggningar 26 882 25 102<br />

maskiner och inventarier 9 725 9 375<br />

Summa avskrivningar 36 607 34 477<br />

Not 4 Skatteintäkter<br />

preliminära månatliga skatteinbetalningar 633 041 598 207<br />

prognos för årets avräkningslikvid, 567 kr/inv 11 140 4 288<br />

prognos i bokslut 2006, 217 kr/inv<br />

slutavräkning 2006, 103 kr/inv<br />

mellanskillnad att korrigera <strong>2007</strong>, -114 kr/inv -2 253 4 161<br />

slutavräkning 2006 enligt redovisningsräkning 0 11<br />

mellan<strong>kommun</strong>al utjämning 0 0<br />

641 928 606 667<br />

Not 5 Generella statsbidrag<br />

skatteutjämningsbidrag m m 0 0<br />

LSS-bidrag 9 254 6 010<br />

inkomstutjämning 170 191 167 441<br />

införandeavdrag 0 0<br />

regleringsavgifter 9 435 -3 611<br />

sysselsättningsstöd 0 12 302<br />

Summa generella statsbidrag 188 880 182 142<br />

50


Finansiella rapporter<br />

<strong>2007</strong> 2006<br />

Not 6 Finansiella intäkter<br />

räntor på rörliga & utlånade medel 3 343 3 753<br />

avkastning från egna bolag 0 0<br />

utdelning på aktier o andelar 1 052 789<br />

valutakursvinster 0 0<br />

övriga finansiella intäkter 1 190 1 033<br />

Summa finansiella intäkter 5 585 5 575<br />

Not 7 Finansiella kostnader<br />

räntor på anläggningslån 11 154 5 803<br />

övriga kostnadsräntor 2 0<br />

valutakursförluster 0 0<br />

övriga finansiella kostnader 465 790<br />

Summa finansiella kostnader 11 621 6 593<br />

Not 8 Mark, fastigheter och anläggningar<br />

pågående investeringar<br />

ingående anskaffningsvärde 0 13 773<br />

årets investering 0 0<br />

färdigställda investeringar 0 -13 773<br />

utgående värde 0 0<br />

markreserv<br />

ingående anskaffningsvärde 58 554 51 824<br />

årets investering 53 381 7 311<br />

årets försäljning -14 928 -581<br />

ub ackumulerade anskaffningsvärden 97 007 58 554<br />

ib ackumulerade avskrivningar -26 203 -25 487<br />

årets avskrivningar -1 019 -1 037<br />

återförda avskrivningar 7 801 321<br />

ub ackumulerade avskrivningar -19 421 -26 203<br />

utgående värde 77 586 32 351<br />

verksamhetsfastigheter<br />

ingående anskaffningsvärde 566 364 496 738<br />

årets investering samt omklassificering 76 155 69 662<br />

årets försäljning 0 -36<br />

ub ackumulerade anskaffningsvärden 642 519 566 364<br />

ib ackumulerade avskrivningar -224 354 -210 934<br />

årets avskrivningar -15 607 -13 424<br />

återförda avskrivningar 0 4<br />

51


Finansiella rapporter<br />

<strong>2007</strong> 2006<br />

ub ackumulerade avskrivningar -239 961 -224 354<br />

utgående värde 402 558 342 010<br />

fastigheter för affärsverksamhet<br />

ingående anskaffningsvärde 238 254 238 910<br />

årets investering samt omklassificering 3 613 4 135<br />

årets försäljning -380 -4 791<br />

ub ackumulerade anskaffningsvärden 241 487 238 254<br />

ib ackumulerade avskrivningar -141 379 -139 051<br />

årets avskrivningar -6 197 -7 466<br />

återförda avskrivningar 95 5 138<br />

ub ackumulerade avskrivningar -147 481 -141 379<br />

utgående värde 94 006 96 875<br />

publika fastigheter<br />

ingående anskaffningsvärde 172 885 146 076<br />

årets investering samt omklassificering 868 26 809<br />

årets försäljning 0 0<br />

ub ackumulerade anskaffningsvärden 173 753 172 885<br />

ib ackumulerade avskrivningar -101 274 -98 099<br />

årets avskrivningar -4 058 -3 175<br />

återförda avskrivningar 0 0<br />

ub ackumulerade avskrivningar -105 332 -101 274<br />

utgående värde 68 421 71 611<br />

exploateringsmark<br />

ingående anskaffningsvärde 12 523 12 246<br />

årets investering 0 411<br />

årets försäljning -271 -134<br />

ub ackumulerade anskaffningsvärden 12 252 12 523<br />

ib ackumulerade avskrivningar 0 0<br />

årets avskrivningar 0 0<br />

återförda avskrivningar 0 0<br />

ub ackumulerade avskrivningar 0 0<br />

utgående värde 12 252 12 523<br />

summa mark, fastigheter o anläggningar<br />

ingående anskaffningsvärde 1 048 580 959 567<br />

årets investering 134 017 94 555<br />

årets försäljning -15 579 -5 542<br />

ub ackumulerade anskaffningsvärden 1 167 018 1 048 580<br />

52


Finansiella rapporter<br />

<strong>2007</strong> 2006<br />

ib ackumulerade avskrivningar -493 210 -473 571<br />

årets avskrivningar -26 881 -25 102<br />

återförda avskrivningar 7 896 5 463<br />

ub ackumulerade avskrivningar -512 195 -493 210<br />

utgående värde 654 823 555 370<br />

Not 9 Maskiner och inventarier<br />

maskiner<br />

ingående anskaffningsvärde 9 286 9 130<br />

årets investering samt omklassificering 4 174 156<br />

årets försäljning 0 0<br />

ub ackumulerade anskaffningsvärden 13 460 9 286<br />

ib ackumulerade avskrivningar -7 249 -6 762<br />

årets avskrivningar -459 -487<br />

återförda avskrivningar 0 0<br />

ub ackumulerade avskrivningar -7 708 -7 249<br />

utgående värde 5 752 2 037<br />

inventarier<br />

ingående anskaffningsvärde 182 670 177 118<br />

årets investering 10 227 9 111<br />

årets försäljning -1 047 -3 559<br />

ub ackumulerade anskaffningsvärden 191 850 182 670<br />

ib ackumulerade avskrivningar -148 234 -141 638<br />

årets avskrivningar -8 792 -8 368<br />

återförda avskrivningar 1 047 1 772<br />

ub ackumulerade avskrivningar -155 979 -148 234<br />

utgående värde 35 871 34 436<br />

transportmedel<br />

ingående anskaffningsvärde 12 551 16 168<br />

årets investering 2 162 1 864<br />

årets försäljning 0 -5 481<br />

ub ackumulerade anskaffningsvärden 14 713 12 551<br />

ib ackumulerade avskrivningar -8 973 -10 132<br />

årets avskrivningar -474 -520<br />

återförda avskrivningar 0 1 679<br />

ub ackumulerade avskrivningar -9 447 -8 973<br />

utgående värde 5 266 3 578<br />

53


Finansiella rapporter<br />

<strong>2007</strong> 2006<br />

konstverk o samlingar<br />

ingående anskaffningsvärde 1 377 1 340<br />

årets investering 331 37<br />

årets försäljning 0<br />

ub ackumulerade anskaffningsvärden 1 708 1 377<br />

ib ackumulerade avskrivningar 0 0<br />

årets avskrivningar 0 0<br />

återförda avskrivningar 0 0<br />

ub ackumulerade avskrivningar 0 0<br />

utgående värde 1 708 1 377<br />

summa maskiner och inventarier<br />

ingående anskaffningsvärde 205 884 203 756<br />

årets investering 16 894 11 168<br />

årets försäljning -1 047 -9 040<br />

ub ackumulerade anskaffningsvärden 221 731 205 884<br />

ib ackumulerade avskrivningar -164 456 -158 532<br />

årets avskrivningar -9 725 -9 375<br />

återförda avskrivningar 1 047 3 451<br />

ub ackumulerade avskrivningar -173 134 -164 456<br />

utgående värde 48 597 41 428<br />

Not 10 Aktier, andelar reversfodringar<br />

aktier och andelar i dotterföretag 10 000 10 000<br />

övriga aktier och andelar 1 345 445<br />

bostadsrätter 28 28<br />

utlämnade lån 53 646 53 895<br />

Summa aktier, andelar reversfordringar 65 019 64 368<br />

Not 11 Förråd<br />

kontorsmaterielförråd 149 212<br />

tekniskt förråd 1 405 1 289<br />

Summa förråd 1 554 1 501<br />

Not 12 Övriga kortfristiga fodringar<br />

statsbidragsfordringar 1 972 2 901<br />

fordringar på koncernbolag 5 896 4 691<br />

mervärdeskatt och <strong>kommun</strong>moms 5 631 10 467<br />

övriga avräkningar 8 886 15 059<br />

Summa kortfristiga fordringar 22 385 33 118<br />

54


Finansiella rapporter<br />

<strong>2007</strong> 2006<br />

Not 13 Interimsfodringar<br />

förutbetalda driftskostnader 949 20 949<br />

förutbetalda skatter 916 2 050<br />

upplupna driftsintäkter 6 179 6 765<br />

upplupna ränteintäkter 301 208<br />

upplupna skatteintäkter 13 175 1 690<br />

Summa interimsfordringar 21 520 31 662<br />

Not 14 Placeringar av pensionsmedel via KLP<br />

aktier och andelar 1) 22 867 21 434<br />

räntebärande värdepapper 2) 16 146 11 872<br />

likvida medel 0 0<br />

nedskrivning kortfristiga placeringar -438 -287<br />

bankmedel KLP 6 370 3 160<br />

Summa placerade pensionsmedel 44 945 36 179<br />

1)<br />

marknadsvärdet -05: 25 499 tkr, -06: 31 620 tkr, -07: 29 486 tkr<br />

2)<br />

marknadsvärdet -05: 9 001 tkr, -06: 11 585 tkr, -07: 15 708 tkr<br />

Not 15 Likvida medel<br />

kassa 25 20<br />

postgiro 4 716 3 610<br />

bank 29 333 7 048<br />

Summa likvida medel 34 074 10 678<br />

Not 16 Eget kapital<br />

Ingående eget kapital 365 606 342 409<br />

årets resultatreglering 4 326 1 283<br />

årets resultat 3 679 21 914<br />

Utgående eget kapital 373 611 365 606<br />

varav:<br />

*<br />

skaderegleringsfond 1 514 1 516<br />

*<br />

resultatreglering vinterväghållning <strong>kommun</strong>ala gator / vägar -2 351 -1 753<br />

*<br />

resultatreglering vinterväghållning enskilda vägar -3 255 -2 634<br />

*<br />

resultatreglering vatten o avlopp 17 574 12 109<br />

*<br />

resultatreglering renhållning 4 792 4 711<br />

55


Finansiella rapporter<br />

<strong>2007</strong> 2006<br />

Not 17 Avsättning för pension<br />

garanti- och visstidspensioner 20 343 14 861<br />

beräknad löneskatt 4 935 3 605<br />

Summa avsättningar för pension 25 278 18 466<br />

Antal pensionsavtal med visstidsförordnande 2 2<br />

Not 18 Långfristiga skulder<br />

långfristiga lån i svenska kronor 333 161 212 071<br />

långfristiga lån i euro (skuld 071231, kurs 9,47, 6 198 tkr) 6 145 6 145<br />

Summa långfristiga skulder 339 306 218 216<br />

Not 19 Kortfristiga skulder<br />

avräkning skaderegleringsfond<br />

resultatreglering vatten o avlopp<br />

resultatreglering renhållning<br />

avräkning med koncernföretag 4 962 4 587<br />

avräkning med skolverket<br />

avräkning kalkningsverksamheten 511 950<br />

avräkning lokalt investeringsprogram 0 0<br />

mervärdesskatt 2 858 1 977<br />

källskatt 11 704 11 285<br />

amorteringar på långfristiga lån 8 386 18 226<br />

övriga kortfristiga skulder 13 412 14 360<br />

Summa kortfristiga skulder 41 833 51 385<br />

Not 20 Interimsskulder<br />

upplupna driftskostnader 1 455 1 093<br />

upplupna räntekostnader 1 448 800<br />

upplupna semesterlöner m m 46 200 44 799<br />

upplupna sociala avgifter 13 367 12 007<br />

upplupna skatter 1 420 736<br />

förutbetalda driftsintäkter 867 5 035<br />

förutbetalda hyror 1 308 1 222<br />

förutbetalda skatteintäkter 0 0<br />

Summa interimsskulder 66 065 65 692<br />

Not 21 Ansvars- och borgensförbindelser<br />

<strong>kommun</strong>ala företag 347 949 322 434<br />

borgen och förlustansvar avseende<br />

egnahem och småhus 6 324 6 728<br />

56


Finansiella rapporter<br />

<strong>2007</strong> 2006<br />

övrig borgen och förpliktelser 0 0<br />

Summa ansvars- och borgensförbindelser 354 273 329 162<br />

Not 22 Justerat resultat<br />

resultat efter skatteintäkter o finansnetto 3 679 21 914<br />

ändrad redovisning resultatregleringsfonder 4 326 1 283<br />

av- och nedskrivningar materiella anl tillgångar 36 607 34 477<br />

realisationsvinst/förlust -9 936<br />

avsättning pensioner 6 812 1 014<br />

Summa justerat resultat 41 488 58 688<br />

Not 23 Förvärv av materiella anläggningstillgångar<br />

Investeringsprojekt, inkl pågående 123 039 103 705<br />

OG-hallen 19 260 0<br />

Brunkullan 13 2 864 0<br />

Riddaretorp 1:4, 1:5 1 879 0<br />

Rössbosläta 1:138, del av 1 013 0<br />

Pampen 1, del av 13 0<br />

Fröneskruv 5:21 0 1 129<br />

Villköl 5:27 0 120<br />

Paviljong i Hanemåla 0 390<br />

Paviljong i Örsjö 0 120<br />

Tor 9 0 0<br />

Transtorp 1:2 0 0<br />

Markregleringar mm 0 0<br />

Korrigeringar från 2004 och 2005 0 259<br />

Summa förvärv av materiella anläggningstillgångar 148 068 105 723<br />

Not 24 Försäljning av materiella anläggningstillgångar<br />

Stora Hotellet 7 144 0<br />

Flögstorp 1:17, del av 4 315 0<br />

Pukeberg tomter 1 285 0<br />

Strandvägen tomter 949 0<br />

Smedstorp 2:38 612 0<br />

Ärlan 3-5 369 0<br />

Släggan 6 45 0<br />

Släggan 8 20 0<br />

Madesjö 3:250, del av 18 0<br />

Fröjdekulla 3:1, del av 7 0<br />

Renhållningsanläggningar och maskiner 0 6 100<br />

57


Finansiella rapporter<br />

<strong>2007</strong> 2006<br />

Maskiner och inventarier 0 79<br />

Rössbo Släta 1:111 0 456<br />

Prometeus, del av <strong>Nybro</strong> 3:1 0 368<br />

Orren 8 0 105<br />

<strong>Nybro</strong> 3:1, del av 10 98<br />

<strong>Nybro</strong> 3:1, del av, Sveakiosken 0 53<br />

Tikaskruv 9:9 0 50<br />

Madesjö 3:250, del av 0 5<br />

Summa försålda materiella anläggningstillgångar 14 774 7 314<br />

Not A Balanskraven<br />

Årets resultat enligt resultaträkningen 3 679 21 914<br />

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§<br />

Avdrag/tillägg: Upp/nedskrivning pensionsmedel 0 0<br />

Tillägg: Engångsnedskrivning anläggn.tillgångar 0 0<br />

Avdrag: Realisationsvinst 0 0<br />

Avdrag: Föregående års negativa balanskrav 0 0<br />

Justerat resultat enligt balanskravet 3 679 21 914<br />

i ”Kommunal Redovisningslag”<br />

Resultaträkning VA <strong>2007</strong><br />

58


Finansiella rapporter<br />

Specifikation Not <strong>Bokslut</strong><br />

nr <strong>2007</strong><br />

Verksamhetens intäkter 1 29 434<br />

Verksamhetens kostnader 2 -14 318<br />

Av- och nedskrivningar 3 -5 804<br />

Verksamhetens nettokostnad 9 312<br />

Finansiella intäkter 0<br />

Finansiella kostnader 4 -4 089<br />

Resultat efter finansnetto 5 223<br />

Förändring av investeringsfond -5 223<br />

Resultat 0<br />

Noter<br />

1)<br />

Intäkter<br />

Avloppsavgifter 17 783<br />

Vattenavgifter 11 182<br />

Slamtömning 315<br />

Ersättning för teknisk service 151<br />

Ersättning för uppsättn vattenmätare 3<br />

Summa 29 434<br />

Varav interna intäkter 78<br />

2)<br />

Kostnader<br />

Personalkostnader 4 730<br />

Material, lokalhyror, el, mm 6 453<br />

Köp av tjänster och entreprenader 3 135<br />

Summa 14 318<br />

Varav interna kostnader 3 581<br />

3)<br />

Avskrivningar<br />

fastigheter och anläggningar 5 654<br />

maskiner och inventarier 150<br />

5 804<br />

4)<br />

Finansiella kostnader<br />

Ränta på skuld till <strong>kommun</strong>en, 4,5% 4 089<br />

59


Finansiella rapporter<br />

Balansräkning VA <strong>2007</strong><br />

Specifikation Noter <strong>Bokslut</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

Tillgångar<br />

Anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Fastigheter och anläggningar 5 88 980<br />

Maskiner och inventarier 6 1 445<br />

Summa anläggningstillgångar 90 425<br />

Omsättningstillgångar<br />

Kundfordringar 2 666<br />

Summa omsättningstillgångar 2 666<br />

Summa tillgångar 93 091<br />

Eget kapital, avsättningar och skulder<br />

Eget kapital<br />

Eget kapital 0<br />

Investeringsfond<br />

Investeringsfond 12 109<br />

Ränta på fond 242<br />

Årets resultat 5 223<br />

Summa eget kapital och investeringsfond 17 574<br />

Skulder<br />

Långfristiga skulder, lån av <strong>kommun</strong>en 74 069<br />

Leverantörsskulder 915<br />

Övriga kortfristiga skulder 533<br />

Summa skulder 75 517<br />

Summa skulder och eget kapital 93 091<br />

Noter<br />

5) Fastigheter och anläggningar<br />

Anskaffningsvärde 225 263<br />

Ack avskrivningar 136 283<br />

Bokfört värde 88 980<br />

6) Maskiner och inventarier<br />

Anskaffningsvärde 4 309<br />

Ack avskrivningar 2 864<br />

Bofört värde 1 445<br />

60


Redovisningsprinciper<br />

Redovisningsprinciper<br />

Redovisningen har skett i enlighet med god <strong>kommun</strong>al redovisningssed, KRL (<strong>kommun</strong>al<br />

redovisningslag) samt rekommendationer från Rådet för <strong>kommun</strong>al redovisning.<br />

Följande gäller:<br />

Leverantörsfakturor<br />

Inkomna efter årsskiftet samt kända fakturor av väsentlig betydelse som är hänförbara till<br />

redovisningsåret har kostnadsbokförts och belastar redovisning. Även upplupna räntor har<br />

kostnadsförts.<br />

Utställda fakturor<br />

efter årsskiftet, men hänförbara till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets<br />

redovisning.<br />

De anställdas fordran<br />

på <strong>kommun</strong>en i form av sparade semesterdagar redovisas i balansräkningen som en kortfristig<br />

skuld. Den beräknade förändringen under året ingår i verksamhetens kostnader.<br />

Statsbidrag/driftsbidrag<br />

hänförbara till redovisningsåret, och som är av väsentlig betydelse, men ännu inte influtna,<br />

har fordringsförts, likaså har bidrag erhållna under året som avser täcka framtida kostnader<br />

skuldförts.<br />

Sociala avgifter<br />

har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.<br />

På ersättningar till arvodesanställda och förtroendemän m.fl. beräknas 32,42 procent,<br />

och anställda med <strong>kommun</strong>al kompletteringspension 41,80 procent.<br />

Anläggningstillgångar<br />

har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgifter minus eventuella investeringsbidrag)<br />

med avdrag för avskrivningar.<br />

Placerade pensionsmedel<br />

Redovisas i balansräkningen som en kortfristig tillgång. Värdering enligt lägsta värdets princip.<br />

Pensionsskulden<br />

Redovisas från och med <strong>2007</strong> enligt den nya metoden, RIPS07, i enlighet med RKR:s rekommendation<br />

nr.17<br />

Amorteringar<br />

på långfristiga lån som förfaller till betalning under 2008, redovisas som kortfristig skuld.<br />

Exploateringsmark<br />

Värdet på exploateringsmark har tagits upp till anskaffningskostnad minus försäljningsintäkter.<br />

Individuell bedömning av möjligheten att avyttra viss mark till bokfört värde. Vi kommer<br />

61


Redovisningsprinciper<br />

att gå igenom redovisningsprinciperna och redovisa delar som omsättningstillgång.<br />

Anslutningsavgifter<br />

Från och med år 2006 periodiseras anslutningsavgifterna i samband med bokslut.<br />

Lån<br />

I utländsk valuta (EURO) har värderats enligt försiktighetsprincipen.<br />

Eget kapital<br />

Koncernen redovisar obeskattade reserver som eget kapital respektive latent skatteskuld.<br />

I följande fall avviker vi från rekommendationer eller god redovisningssed:<br />

Leasing<br />

Rekommendation 13:1 redovisning av hyres/leasingavtal följs inte. Inventering pågår.<br />

Avskrivningar<br />

består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens<br />

anskaffningsvärden. Avskrivningarna påbörjas 1:a januari året efter anskaffningsåret. Kapitaltjänstkostnaderna<br />

bokförs månatligen.<br />

62


Nämndsredovisning<br />

Kommunstyrelse<br />

Organisation<br />

Kommunstyrelse<br />

Kommunstyrelskontor<br />

Administration<br />

och Inköp<br />

Räddningstjänst<br />

Ekonomi<br />

Personal<br />

Uppdrag<br />

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och styra verksamheten samt ha uppsikt över nämnder<br />

och de <strong>kommun</strong>ala bolagen. I <strong>kommun</strong>styrelsens uppdrag ingår att utveckla arbetsgivar- och<br />

personalpolitiken. De administrativa enheterna ska stödja de politiska organens arbete och<br />

följa utvecklingen inom sina respektive ansvarsområden.<br />

Kommunstyrelsens administrativa enheter ska präglas av service och kompetens. Räddningstjänsten<br />

ingår också i <strong>kommun</strong>styrelsens ansvarsområde.<br />

Särskilda uppdrag<br />

Kommunfullmäktige har beslutat om dels gemensamma uppdrag för flera nämnder och styrelsen,<br />

dels särskilda uppdrag för respektive nämnd eller styrelse.<br />

Vi redovisar och kommenterar de gemensamma uppdragen samt de särskilda uppdrag som<br />

gavs till <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />

IT<br />

Gemensamma uppdrag<br />

Att anslagsbindning sker på nämndsnivå<br />

under förutsättning att <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />

målinriktning följs.<br />

Att öka förändringsarbetet i <strong>kommun</strong>en för<br />

att klara uppsatta mål.<br />

Att öka insatserna i tillväxtprojekt i samarbete<br />

med bland annat <strong>Nybro</strong> Företagsgrupp<br />

och olika EU-program.<br />

Kommentar<br />

Genomfört.<br />

Pågående process.<br />

En koppling till AB <strong>Nybro</strong> Brunn finns. Genom<br />

arbetet i bolaget skapas möjligheter för<br />

att öka insatserna i olika tillväxtprojekt.<br />

63


Nämndsredovisning<br />

Gemensamma uppdrag<br />

Att en utarbetad <strong>kommun</strong>al servicegaranti<br />

inom alla nämndsområden finns färdig under<br />

<strong>2007</strong> för att sedan utveckla erbjudandet om<br />

servicegarantier under perioden.<br />

Att i olika projekt utveckla verksamheten<br />

kring Designhögskolan och Arkiv för Svensk<br />

Formgivning i Pukeberg. Målet är att tillskapa<br />

fler högskoleplatser och fler aktiviteter<br />

och verksamheter med koppling till högskolevärlden<br />

och annan kultur- och utbildningsverksamhet.<br />

Att <strong>kommun</strong>en ska arbeta för att hemsjukvården<br />

i Kalmar län, överförs till <strong>kommun</strong>erna.<br />

Att <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> undersöker möjligheten<br />

att bli en försöks<strong>kommun</strong> för hela primärvården<br />

i <strong>kommun</strong>al regi med ett avtal med<br />

landstinget.<br />

Att förbättra <strong>kommun</strong>ikationerna i <strong>kommun</strong>en.<br />

Att under perioden är målsättningen att i<br />

<strong>kommun</strong>en uppföra 200 nya bostäder. Det<br />

sker genom eget bolag, andra aktörer och<br />

genom villabebyggelse.<br />

Att intensifiera arbetet för fler poliser i <strong>kommun</strong>en.<br />

Att eventuella förslag till ändrade inriktnings-<br />

och effektmål för perioden 2008-2010<br />

ska redovisas till <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />

Kommentar<br />

Arbetet med att arbeta fram tjänstegarantier<br />

är genomfört <strong>2007</strong>. Dessa utvecklas vidare<br />

under 2008.<br />

Pågående process och arbete. Konkreta resultat<br />

uppnådda genom ny högskoleutbildning<br />

och Hemslöjdskonsulenternas lokalisering.<br />

Genomfört.<br />

Inte genomfört.<br />

Västra infarten är byggd under <strong>2007</strong>. Upprustningen<br />

av järnvägsområdet har påbörjats.<br />

Beslut om avgiftsfri kollektivtrafik har tagits.<br />

Ett arbete pågår med Regionförbundet och<br />

KLT (Kalmar Läns Trafik) avseende kollektivtrafiken.<br />

Omfattande bostadsproduktion har genomförts.<br />

Se samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse.<br />

Arbete bedrivs bland annat genom BRÅ<br />

(Brottsförebyggande rådet). Ny organisation<br />

medför fler poliser.<br />

Särskilt uppdrag har givits till personal- och<br />

ekonomichefen att stödja nämnder och styrelsen<br />

att arbeta fram nya mål inför budget<br />

och VEP 2009-2011.<br />

64


Nämndsredovisning<br />

Gemensamma uppdrag<br />

Att <strong>kommun</strong>fullmäktiges demokratigrupp får<br />

i uppdrag att utreda deltagande demokrati,<br />

exempelvis hur <strong>kommun</strong>ens skattepengar<br />

ska användas och att möten kan anordnas<br />

varje år i bostadsområdena och i samhällena<br />

i <strong>Nybro</strong> samt att det ingår representanter för<br />

samtliga partier i <strong>kommun</strong>fullmäktige.<br />

Kommentar<br />

Inte genomfört, men det blivande sekretariatet<br />

för hållbar utveckling kommer att arbeta<br />

med bland annat demokratifrågorna.<br />

Uppdrag till <strong>kommun</strong>styrelsen<br />

Att <strong>kommun</strong>fullmäktiges demokratigrupp får<br />

i uppdrag att utreda deltagande demokrati,<br />

exempelvis hur <strong>kommun</strong>ens skattepengar<br />

ska användas och att möten kan anordnas<br />

varje år i bostadsområdena och i samhällena<br />

i <strong>Nybro</strong> samt att det ingår representanter för<br />

samtliga partier i <strong>kommun</strong>fullmäktige.<br />

Att utvärdera <strong>kommun</strong>ens demokratiarbete i<br />

form av medborgarförslag och allmänhetens<br />

inspel till <strong>kommun</strong>en för att utreda ytterligare<br />

förbättringar<br />

Att <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> under perioden ska aktivera<br />

flera projekt som rör tillväxt, i samarbete<br />

med andra aktörer, som <strong>Nybro</strong> Företagsgrupp,<br />

landsbygds- och byföreningar och<br />

privata företag.<br />

Att Stads- och Lantturen byggs ut under perioden<br />

med ökade möjligheter att åka morgon<br />

och kväll.<br />

Att för projekt- och tillväxtåtgärder anvisa<br />

300 000 för <strong>2007</strong>, 500 000 för 2008 och 500<br />

000 kronor för 2009.<br />

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans<br />

med berörda nämnder utreda och lägga<br />

förslag på kostnad, finansiering och former<br />

när det gäller införande av klädbidrag.<br />

Kommentar<br />

Inte genomfört, men det blivande sekretariatet<br />

för hållbar utveckling kommer att arbeta<br />

med bland annat demokratifrågorna.<br />

Utvärdering är inte genomförd. Däremot har<br />

arbetet fortsatt för att möjliggöra ytterligare<br />

förbättringar, som exempelvis synpunktsoch<br />

klagomålshantering.<br />

Pågående process. Genom bland annat AB<br />

<strong>Nybro</strong> Brunn är avsikten att tillväxtprojekt<br />

ska kunna tillskapas.<br />

Uppdraget är uppfyllt till viss del.<br />

Genomfört för år <strong>2007</strong>.<br />

Genomfört.<br />

65


Nämndsredovisning<br />

Uppdrag till <strong>kommun</strong>styrelsen<br />

Barn- och utbildningsnämnden och <strong>kommun</strong>styrelsen<br />

fick i uppdrag att Projekt Brunnen<br />

ska starta under <strong>2007</strong> innehållande företags-,<br />

projekt-, utbildnings- och konferenscenter.<br />

Barn- och utbildningsnämnden och <strong>kommun</strong>styrelsen<br />

gav i uppdrag till barn- och<br />

utbildningsförvaltningen och <strong>kommun</strong>styrelseförvaltningen<br />

att till <strong>kommun</strong>styrelsen<br />

redovisa ett förslag till resursfördelningssystem<br />

att kunna använda inför 2008 års budgetarbete.<br />

Kommentar<br />

Uppdraget är genomfört i och med permanent<br />

verksamhet i AB <strong>Nybro</strong> Brunn.<br />

Inte genomfört under <strong>2007</strong> och arbete ska<br />

göras i enlighet med uppdraget under 2008.<br />

Ekonomisk utvärdering<br />

Resultat, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Bruttointäkter 14 775 13 442 20 054 149,2% 11 811<br />

Personalkostnader 37 184 41 627 40 067 96,3% 37 035<br />

Övriga kostnader 46 100 42 271 49 517 117,1% 60 238<br />

Kapitalkostnader 2 355 2 560 2 560 100,0% 2 956<br />

Bruttokostnader 85 639 86 458 92 144 106,6% 100 229<br />

Nettokostnad 70 864 73 016 72 090 98,7% 88 418<br />

Skattemedel 71 932 73 016 73 016 100,0% 88 418<br />

Årets resultat 1 068 0 926 0<br />

Större ekonomiska avvikelser<br />

Samhällsbetald trafik<br />

Kostnaderna för samhällsbetald trafik <strong>2007</strong> överstiger budget med sammanlagt 1 780 000 kronor.<br />

Främsta orsaken till avvikelsen är kostnaderna till Kalmar Läns Trafik AB, minus drygt 1 000 000<br />

kronor. En annan orsak är ökat antal resande med den avgiftsfria Stads- och Lantturen samt färdtjänsten.<br />

Den avgiftsfria trafiken har funnits under hela <strong>2007</strong>. I jämförelse med 2005, då Stads- och<br />

Lantturen var avgiftsbelagd, har antalet resande ökat från 25 330 till 56 155, en ökning med 221<br />

procent! Däremot har antalet transporter inte ökat med mer än 23 procent och uppgick till 16 238.<br />

Även antalet resande med färdtjänst har ökat, + 44 %.<br />

<strong>Bokslut</strong>et <strong>2007</strong> för Stads- och Lantturen har blivit belastat med 402 000 kronor, som avsåg kostnader<br />

för år 2006. Lägre kostnader än budget redovisas både för färdtjänsten och för riksfärdtjänsten.<br />

För räddningstjänsten uppgår det ekonomiska resultatet gentemot budgeten till + 800 000 kronor.<br />

Sommaren <strong>2007</strong> innebar ett fåtal skogsbränder och vi har varit skonade från några händelser, som<br />

66


Nämndsredovisning<br />

inneburit några större personalkrävande insatser. Dessutom har det funnits vakant pooltjänst. För<br />

ekonomienheten uppgår det ekonomiska resultatet gentemot budget + 700 000 kronor och för ITenheten<br />

inklusive bredbandet + 1 500 000 kronor mot budget. Orsakerna till dessa avvikelser är i<br />

samtliga fall till största delen beroende på vakanta tjänster under <strong>2007</strong> och förskjutningar i uppdrag<br />

som förväntas genomföras under 2008.<br />

Investeringar<br />

Nettoinvesteringar, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

2 527 4 974 3 267 65,7% 3 230<br />

Ett nytt tankfordon, Volvo FM 340, med 11 500 liter vatten och 1 000 liter skumvätska, har levererats<br />

från Svenska Räddningsfordon AB till Räddningstjänsten.<br />

Årets viktigaste händelser <strong>2007</strong><br />

AB <strong>Nybro</strong> Brunn har från och med 1 januari 2008 utökat sitt verksamhetsområde med bland annat<br />

näringslivsfrågor och vuxenutbildning. Utrednings- och implementeringsarbetet utfördes under<br />

<strong>2007</strong>.<br />

Synpunkts- och klagomålshantering har införts i <strong>kommun</strong>en.<br />

Tjänstegarantier har införts i <strong>kommun</strong>en.<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> har påbörjat ett arbete, tillsammans med sex andra <strong>kommun</strong>er, som bedrivs i<br />

SKL:s regi (Sveriges Kommuner och Landsting). Syftet är att inom olika <strong>kommun</strong>ala verksamhetsområden<br />

skapa möjligheter för jämförelse och framtagande av nyckeltal.<br />

Räddningstjänsten: Beslut om igångsättning av nytt schema för brandmännen. Schemat skapar förutsättningar<br />

för att bättre <strong>kommun</strong>icera budskapet om brand och säkerhet till <strong>kommun</strong>invånarna.<br />

PA-enheten har - vid sidan om uppdraget att planera, organisera och genomföra strategier och<br />

rutiner för rekrytering, lön, löneöversyn, försäkring, pension, utbildning, förhandling och arbetsgivarprojekt<br />

- arbetat ett stort antal timmar med att ”rigga” AB <strong>Nybro</strong> Brunn som ny arbetsgivare<br />

och aktör inom <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>, arbetat med att verksamhetsövergången hemsjukvård från Kalmar<br />

Läns Landsting till <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> genomförts, arbetat med att upprätta och genomföra en<br />

handlingsplan/åtgärder för bättre arbetsmiljö efter våra medarbetarenkäter (alla förvaltningar) samt<br />

arbetat med stöd till bemanning och schemasystem för omsorgsförvaltningen.<br />

Ekonomienheten har bland annat arbetat för att stödja ekonomistyrning och ekonomiuppföljning,<br />

tillse effektiv budgetprocess, ändamålsenliga underlag, som avser ekonomi (budget, VEP, årsredovisning,<br />

delårsrapport och övriga ekonomiska uppföljningar), effektiv kravverksamhet, stödja<br />

ett effektivt fakturaflöde, stödja en god intern kontroll, kontroll över betalningsförmåga, lån och<br />

likviditet.<br />

Kvalitets- och medborgar<strong>kommun</strong>ikation<br />

En målmedveten strategi med att uppgradera medborgardialogen har genomförts under året.<br />

Utöver de nya systemen för klagomåls- och synpunktshanteringen samt tjänstegarantierna har<br />

SCB:s medborgarundersökning genomförts. Undersökningen ger i flera avseenden vår <strong>kommun</strong><br />

mycket goda betyg.<br />

67


Nämndsredovisning<br />

Den första informationstidningen i en påbörjad utgivning, med namnet ”Nyheter från <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>”,<br />

har distribuerats till alla våra hushåll.<br />

Arbetet med att skapa den nya hemsidan har varit ett stort och förvaltningsövergripande projekt<br />

under <strong>2007</strong>.<br />

Inriktnings- och effektmål <strong>2007</strong><br />

De mål som arbetades fram i särskilt dokument för perioden 2006 till 2008 är inte fullt ut anpassade<br />

efter <strong>kommun</strong>allagens intentioner, det vill säga att verksamhetsmålen ska vara satta efter god<br />

ekonomisk hushållning. Personalchefen och ekonomichefen fick i samband med budgetarbetet,<br />

inför budget 2008/09 och framåt, ett uppdrag att arbeta för ett kvalitativt bättre målarbete. Personalchefen<br />

och ekonomichefen har träffat nämndernas presidier under hösten <strong>2007</strong> angående<br />

nämndernas målarbete. Arbetet pågår för att arbeta fram mål.<br />

Internkontroll <strong>2007</strong><br />

Nytt reglemente för intern kontroll finns nu framarbetat och beslutat. En särskild förvaltningsövergripande<br />

grupp har påbörjat arbetet med intern kontroll under hösten <strong>2007</strong>.<br />

Framtiden<br />

Under 2008 kommer det påbörjade arbetet med kvalitetsutveckling och medborgardialog att<br />

utvecklas ytterligare. Beslut om nytt område för kvalitetsutveckling kommer att fattas av <strong>kommun</strong>styrelsens<br />

arbetsutskott i maj månad 2008.<br />

Den nya medborgardialogtidningen ”Nyheter från <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>” kommer ut med två nummer<br />

under året.<br />

Den nya hemsidan kommer att fortsätta sin utveckling mot att bli vårt viktigaste informations- och<br />

<strong>kommun</strong>ikationsverktyg.<br />

Det nya ”Sekretariatet för hållbar utveckling” blir en tillgång i arbetet med en generationsövergripande<br />

utveckling kring frågor som demokrati, trygghet, tillit och folkhälsa, det vill säga en långsiktig<br />

hållbar social utveckling.<br />

Arbete i linje med antaget reglemente för intern kontroll kommer att genomföras.<br />

Inför 2008 och framåt kommer ekonomienheten att arbeta för att effektivisera ekonomiadministrativa<br />

rutiner. Beslut är taget om att införa skanning och arbetet går vidare med att införa e-handel<br />

i <strong>kommun</strong>en. Vi kommer också att se över avtal kring ekonomisystem och andra sidosystem som<br />

används. Allt i syfte att det ska bli användarvänligare och ges bättre möjlighet för användarna att<br />

nyttja systemet/en på ett ändamålsenligt sätt. Ekonomienheten kommer under 2008 och framåt att<br />

bland annat arbeta för att ge bättre prognosunderlag, periodiserad budget och/eller redovisning för<br />

en högre kvalitet på budgetuppföljningarna, resursfördelningssystem, förbättra likviditetsplaneringen,<br />

ha en aktiv skuldförvaltning samt se över befintliga lån. Exploaterings- och investeringsredovisningen<br />

behöver gås igenom.<br />

68


Nämndsredovisning<br />

Överförmyndarnämnd i samverkan<br />

<strong>Nybro</strong>, Emmaboda, Torsås, samt Uppvidinge <strong>kommun</strong>er<br />

Organisation<br />

Ordförande: Kristian Lundh (s), <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong><br />

Verkställande tjänstemän: Nils-Erik Gustafsson, <strong>kommun</strong>chef<br />

Ann-Katrin Berisson (<strong>Nybro</strong> och Torsås)<br />

Marita Haraldsson (Emmaboda och Uppvidinge)<br />

Uppdrag<br />

<strong>Nybro</strong>, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge <strong>kommun</strong>er har fr o m <strong>2007</strong>-01-01 en gemensam<br />

nämnd för samverkan kring överförmyndarfrågor. Värd<strong>kommun</strong> är <strong>Nybro</strong> och nämnden ingår<br />

således i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>s organisation.<br />

Överförmyndarnämndens uppgifter<br />

Överförmyndarnämnden skall enligt föräldrabalken och förmynderskapsförordningen utöva<br />

tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Vid tillsynen skall särskilt<br />

tillses att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i<br />

övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och ger skälig avkastning.<br />

Avsikten med tillsynen är att ge en garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer<br />

som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionshinder inte kan<br />

tillvarata sina intressen. Årligen fastställs storleken av gode mannens och förvaltarens arvode,<br />

som i många fall betalas av huvudmannens tillgångar. I de fall huvudmannens tillgångar eller<br />

inkomster understiger 2,0 respektive 2,65 basbelopp, betalas arvodet av <strong>kommun</strong>en. Tillsynen<br />

över nämndens verksamhet utövas av Länsstyrelsen.<br />

Ekonomisk utvärdering<br />

Det gemensamma kontoret för handläggningen har haft en budget för <strong>2007</strong> på 1 221 tkr att<br />

jämföra med bokslutet, 1 200 tkr således ett litet överskott som kan tilläggsbudgeteras för<br />

2008.<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> har haft en kostnad på 519 tkr för kontor samt 555 tkr för arvoden. Emmaboda<br />

har haft en kostnad på 246 tkr samt 243 tkr. Torsås har haft en kostnad på 186 tkr samt 212<br />

tkr. Uppvidinge har haft en kostnad på 247 tkr samt 144 tkr.<br />

Årets viktigaste händelser <strong>2007</strong><br />

Nämnden (som är en obligatorisk nämnd) har bildats i syfte att säkra kompetens och rättssäkerhet.<br />

Eftersom myndigheten är liten kan en professionell handläggning ske endast genom<br />

samverkan <strong>kommun</strong>er emellan. Under året har handläggarna genomfört utbildningar för gode<br />

män och ledamöter i nämnden. Antalet ärenden (gode män, förvaltare och förmyndare) uppgick<br />

till 223 i <strong>Nybro</strong>, 111 i Emmaboda, 75 i Torsås, och 77 i Uppvidinge.<br />

Framtiden<br />

Riksrevisionsverket har genomfört en granskning av överförmyndarverksamheten i landet. Av<br />

rapporten framgick att såväl <strong>kommun</strong>er som tillsynsmyndigheter inte alltid levde upp till lagens<br />

intentioner. Rapporten visade också klart på uppdragets komplexitet och att <strong>kommun</strong>erna<br />

69


Nämndsredovisning<br />

måste avsätta tillräckliga resurser för verksamheten.<br />

Man kan befara att krav på höjda arvoden från uppdragstagare kommer att öka. Många nya<br />

gode män/förvaltare är långt ifrån nöjda med våra riktlinjer för arvoden, vilket innebär att<br />

rekryteringssvårigheter uppstår allt oftare. Omsättningen av gode män är relativt hög (ca 25 %<br />

per år) med anledning av dödsfall, byten av gode män och nya förordnanden. Rekrytering av<br />

gode män är en stor och viktig uppgift som blir allt svårare för överförmyndaren.<br />

70


Nämndsredovisning<br />

Teknisk nämnd<br />

Organisation<br />

Ordförande: Lennart Storm<br />

Förvaltningschef: Bengt-Eve Petersson<br />

Tekniska nämnden<br />

11 ledamöter<br />

Teknisk chef<br />

Stab<br />

Mark och service<br />

Gata-Parkavdelningen<br />

Fastighetsavdelning<br />

Städservice<br />

VA-avdelningen<br />

Måltidsservice<br />

Uppdrag<br />

Tekniska kontoret svarar för gator och vägar, parker och lekplatser, vatten och avlopp, städservice,<br />

måltidsservice, fastighetsförvaltning och verkstad. Verksamheterna bedrivs både i egen<br />

regi och på entreprenad. Städ- och måltidsservice samt vatten och avloppsförsörjning bedrivs i<br />

egen regi. Skogsskötsel samt husbyggnad utförs på entreprenad. För övriga verksamhetsområden<br />

är regiformen blandad.<br />

Från och med 2006 bedrivs avfallsverksamheten i <strong>kommun</strong>alförbund tillsammans med Kalmar,<br />

Mörbylånga och Torsås <strong>kommun</strong>er.<br />

Verksamhetsinriktning<br />

Förvaltningens arbete ska präglas av effektivitet och servicevänlighet, utformas så att det<br />

arbete som vi utför skall ingå i ett kretslopp samt att kvalitet normalt gå före kvantitet. Härigenom<br />

ska verksamheterna någorlunda behålla standarden trots fortlöpande realt lägre resurser.<br />

Ekonomisk utvärdering<br />

Resultat, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Bruttointäkter 184 543 178 400 189 630 106,3% 191 324<br />

Personalkostnader 57 730 55 656 58 511 105,1% 58 841<br />

Övriga kostnader 112 150 103 867 114 834 110,6% 110 535<br />

Kapitalkostnader 45 028 49 244 49 244 100,0% 59 769<br />

Justering kapitalkostnader -209<br />

Bruttokostnad 214 700 208 767 222 589 106,6% 229 144<br />

Nettokostnad 30 157 30 367 32 959 108,5% 37 820<br />

Skattemedel 30 157 30 367 30 367 100,0% 37 820<br />

Resultatreglering snöfond 1 219<br />

Årets resultat 0 0 -1 373 0<br />

71


Nämndsredovisning<br />

Större ekonomiska avvikelser<br />

Verksamheten vatten och avlopp utgör egen balansräkningsenhet.<br />

I det följande kommenteras först de skattefinansierade och därefter den taxefinansierade. Sist<br />

summeras tekniska nämndens samlade verksamhet.<br />

Den sammanlagda kostnaden för de skattefinansierade verksamheterna var 204 500 tkr (2006:<br />

199 300 tkr och 2005: 194 900 tkr) motsvarande en ökning med 5 200 tkr eller 2,6 %. Sammantaget<br />

har vi ett underskott på 1 373 tkr mot ett underskott på 149 tkr år 2006.<br />

Gata-park-verksamheten har gett ett överskott på 117 tkr efter det att ett underskott på 1 219<br />

tkr för vinterväghållningen reglerats med snöfonden. Före regleringen gav verksamheten<br />

alltså ett underskott på 1 102 tkr. Mycket stor volym har återställts efter att fjärrvärmearbeten<br />

har utförts.<br />

Året <strong>2007</strong> blev liksom 2006 ett milt år. Antalet graddagar var 86% mot normalåret. Det har<br />

medfört lägre driftkostnad i våra fastigheter. Det gav oss möjlighet att lägga större resurser på<br />

underhåll. Det innebär en insats på 53 kr per kvm mot budgeterad 29 kr för kategorin centrala<br />

fastigheter. Till följd av detta fick vi ett underskott på 959 tkr för hela fastighetsverksamheten.<br />

Måltidsservice har ett underskott på 384 tkr vilket är lägre än vad som befarades. Orsaken är<br />

utebliven kompensation för kapitalkostnader för investeringen i Hanemålaköket. Under flera<br />

år i följd har antalet serverade portioner sjunkit med ett antal procent. Trenden bröts under<br />

<strong>2007</strong> med en marginell ökning på 1 %.<br />

Städservice har ökat volymen med några procent.<br />

Mark&Service´ underskott på 413 tkr beror på mindre antal debiterade timmar än budgeterat.<br />

Vidare ingår extraordinära maskinreparationer i slutet av året och engångskostnad för elsäkerhet.<br />

Den taxefinansierade verksamheten vatten och avlopp har omsatt 29 400 (29,7) tkr. Verksamheten<br />

har gett ett överskott på 5 222 (3 390) tkr trots att intäkterna har minskat och va-taxan<br />

inte höjdes <strong>2007</strong>. Överskottet härrör från lägre kapitalkostnad, vakans drifttekniker, lägre<br />

kostnad för slam och rens, dito för maskinreparation samt senarelagt underhåll.<br />

Den sammanlagda omsättningen på tekniska nämndens driftbudget uppgick till 222 600 ( 225<br />

600) tkr. Observera att omsättningen är uppblåst på grund av att våra verksamheter fakturerar<br />

varandra internt. Det gäller allra största delen av mark & service men även delar av va, fastighet,<br />

städ och måltidservice. Borträknas internt fakturerat kvarstår knappt 200 mnkr i verklig<br />

omsättning.<br />

Investeringar<br />

Investering<br />

mnkr<br />

Västra infarten 31,6<br />

Godsterminal 4,0<br />

72


Nämndsredovisning<br />

Investering<br />

mnkr<br />

Gata Börsryd 1,5<br />

Exploateringsområden 4,2<br />

Nytt resecentrum, projektering 1,0<br />

Paradisskolan, ombyggnad 9,6<br />

Boende Strandvägen, ombyggnad 34,8<br />

Alsterbro skola, toaletter mm 2,4<br />

Paviljongen Fagerslättskolan, ombyggnad 2,6<br />

Färgsippan, sanering 1,0<br />

Familjecentral Oskar, ombyggnad 1,6<br />

Fordonsanskaffning 1,0<br />

Va-ledningar, omläggning 2,0<br />

Totalt har hela 106,7 (94,7) mnkr investerats.<br />

Nettoinvesteringar, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

2 527 4 974 3 267 65,7% 3 230<br />

Årets viktigaste händelser <strong>2007</strong><br />

Året har präglats av fortsatt kraftfull återhållsamhet i den löpande verksamheten. Motsatsen<br />

gäller för investeringarna där volymen steg med ytterligare drygt 10 mnkr.<br />

De stora investeringarna har präglat vår verksamhet även <strong>2007</strong>. Under sensommaren kunde<br />

Paradisskolan flytta in i även den renoverade delen. Under hösten var ombyggnaden av Boende<br />

Strandvägen klar och inflyttning kunde ske.<br />

Under senhösten öppnades Västra infarten med den planskilda korsningen med riksväg 25 och<br />

planskild korsning med Kust-till-Kust-banan för trafik. Under hösten kunde det sedan femton<br />

år planerade projektet Nytt industrispår starta. I början av året kunde vi starta utbyggnaden av<br />

exploateringsområdet Pukeberg.<br />

Inriktnings- och effektmål <strong>2007</strong><br />

Inriktningsmål<br />

Hög effektivitet –<br />

Kännetecken: Professionella, engagerade<br />

och förändringsbenägna<br />

Nöjda invånare –<br />

Kännetecken: Serviceinriktade, lyhörda och<br />

tillgängliga<br />

Rätt kvalitet –<br />

Kännetecken: Noggranna och omsorgsfulla<br />

Måluppfyllelse<br />

Hög effektivitet –<br />

Kännetecken: Professionella, engagera-de<br />

och förändringsbenägna<br />

Målet är uppfyllt så långt man kan begära.<br />

Medborgarna har större krav än ekonomin<br />

tillåter.<br />

Målet är så gott som uppfyllt.<br />

73


Nämndsredovisning<br />

Inriktningsmål<br />

Kretsloppsanpassat – Kännetecken: Miljömedvetna<br />

Bra arbetsmiljö –<br />

Kännetecken: Motiverade medarbetare<br />

Måluppfyllelse<br />

Målet är inte helt uppfyllt. Vi har gjort framsteg<br />

även under det år som gått men har en<br />

bit kvar.<br />

Målet är inte helt uppfyllt. I takt med säkrare<br />

fysisk miljö får psykosocial miljö ökad<br />

betydelse.<br />

Framtiden<br />

Tekniska nämndens investeringsbudget ligger även under 2008 på ungefär 100 mnkr. Många<br />

stora projekt ingår. Här kan nämnas etapp2 med 18 nya lägenheter i Boende Strandvägen.<br />

Under hösten startar vi byggandet av den nya Hanemålaskolan. Vidare startas ombyggnaden<br />

av stationsområdet på norra sidan av järnvägen. Slutligen pågår anläggandet att bygga överföringsledningar<br />

för vatten och avlopp från Orrefors till Gullaskruv och vidare till Målerås.<br />

Vatten och avlopp<br />

Verksamhetsomfattning<br />

• Va-avdelningen försörjer och renar vatten från ca 16 000 personer.<br />

• Detta sker med hjälp av 7 vattenverk, 1 högreservoar, 9 avloppsreningsverk och 27<br />

pumpstationer.<br />

• Spillvattennätet omfattar ca 218 km ledning.<br />

• Vattenledningsnätet omfattar ca 252 km ledning.<br />

• Dagvattenledningsnätet omfattar ca 133 km ledning.<br />

• Vattenproduktionen i <strong>kommun</strong>en baseras på naturligt bildat grundvatten.<br />

• Avloppsrening sker med fullt utbyggd kvävereduktion vid Överstatorps reningsverk.<br />

• Slamomhändertagande sker i vassbäddar vid Överstatorps reningsverk.<br />

Verksamhetsinriktning<br />

• Tillhandahålla dricksvatten av hög kvalitet<br />

• Trygg och säker leverans<br />

• Tillförlitlig kvalitetskontroll<br />

• Planmässigt förnya och modernisera anläggningarna<br />

74


Nämndsredovisning<br />

Ekonomisk utvärdering<br />

Resultat, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Bruttointäkter 29 709 30 963 29 434 95,1% 30 697<br />

Personalkostnader 4 571 5 662 4 730 83,5% 5 851<br />

Övriga kostnader 11 293 14 644 9 588 65,5% 13 640<br />

Kapitalkostnader 10 455 9 893 9 893 100,0% 11 205<br />

Bruttokostnader 26 320 30 199 24 211 80,2% 30 697<br />

Nettokostnad 3 390 764 5 222 6,8<br />

Resultatutjämningsfond -3 390 -764 -5 222 0<br />

Skattemedel 0 0 0 0<br />

Årets resultat 0 0 0 0<br />

Verksamhetstal <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> %-utfall<br />

Budget 08<br />

07<br />

Självfinansieringsgrad % 100 100 100 100,0% 100<br />

Antal abonnenter st 4 900 4 900 4 900 100,0% 4 900<br />

Vatten<br />

Utpumpad vattenmängd kbm 1 396 052 1 400 000 1 360 97,2% 1 400 000<br />

587<br />

Debiterad vattenmängd kbm 1 111 817 1 100 000 1 098 99,9% 1 100 000<br />

458<br />

Produktionskostnad kr/kbm 5,05 5,97 4,93 82,6% 5,96<br />

Kapitalkostnad per kbm kr/kbm 2,92 3,11 2,85 91,6% 3,20<br />

Intäkt per kbm kr/kbm 21,28 22,12 22,00 99,5% 21,93<br />

Avlopp<br />

Renad vattenvolym Kbm 3 786 844 4 000 000 3 987 99,7% 4 000 000<br />

247<br />

Reningskostnad kr/kbm 2,33 2,99 1,90 63,5% 2,79<br />

Kapitalkostnad per kbm kr/kbm 1,69 1,58 1,51 95,6% 1,68<br />

Antal anställda 11 11 10,5 11<br />

Nettoinvesteringar, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Investeringar VA 3 612 16 534 4 263 25,8% 11 250<br />

Större ekonomiska avvikelser<br />

Verksamheten har gett ett överskott på 5 222 (3 390) tkr trots att intäkterna har minskat och att<br />

va-taxan inte höjdes <strong>2007</strong>. Överskottet härrör från lägre kapitalkostnad, vakans drifttekniker,<br />

lägre kostnad för slam och rens, dito för maskinreparation samt senarelagt underhåll.<br />

75


Nämndsredovisning<br />

Under året har 506 tkr i anslutningsavgifter debiterats. Dessa har lagts som intäkt på investeringsprojekt<br />

3296 Vattenserviser 38 tkr, projekt 3302 Avloppsserviser 220 tkr och på projekt<br />

4224 Överföringsledning 248 tkr.<br />

Investeringar<br />

Investering<br />

Mnkr<br />

Omläggning Va-ledningar 2,1<br />

Komplettering avloppsverk 0,25<br />

Överföringsledning 0,7<br />

Reinvest driftövervakning 0,4<br />

Gårdsryd 0,2<br />

Komplettering vattenverk 0,12<br />

VA-serviser 0,36<br />

Årets viktigaste händelser <strong>2007</strong><br />

Vattenledning Pukeberg 510 m, Industriområde Madesjö 165 m, Västra vägen 30 m, Emmabodavägen<br />

55 m. Spillvattenledning Pukeberg 438 m, Industriområde Madesjö 165 m, Västra<br />

vägen 60 m, Joelsgatan 105 m. Dagvattenledning Pukeberg 577 m, Industriområde Madesjö<br />

230 m, Strandvägen 130 m, Mörtvägen 30 m, Tallvägen 51 m, Emmabodavägen 260 m, Jöddegatan<br />

36 m, Joelsgatan 275 m.<br />

De totala ledningslängderna inom <strong>kommun</strong>en är för spillvatten 218 km, vatten 252 km och<br />

dagvatten 133 km.<br />

Registrerade driftstörningar för spillvatten har varit 32 st, för vatten (läckor) 9 st och för dagvatten<br />

4 st.<br />

Måluppfyllelse <strong>2007</strong><br />

Ok Högsta möjliga kvalitet på dricksvattnet enligt livsmedelsverkets kungörelse om<br />

dricksvatten.<br />

Ok<br />

Avloppsvattnet skall ha högsta möjliga kvalitet. Beslutade resthalter från länssty<br />

relse och miljönämnd är minimikrav.<br />

Den totala mängden utsläpp av följande ämnen från Överstatorp får inte över<br />

skridas. Kväve = 50 ton/år, Fosfor = 200 kg/år och BOD7 = 10 000 kg/år<br />

Dagvatten får inte förorsaka skador på fastigheter eller miljön<br />

Ok<br />

Avloppsslammets resthalter av miljöfarliga ämnen skall inte överskrida de gräns<br />

värden som LRF, Naturvårdsverket och Svenska VaV har kommit överens om.<br />

Framtiden<br />

Omläggning/relining sker enligt program. Fortsätta översynen av driftövervakningen. Ansluta<br />

nya brunnar i Gårdsryd. Påbörja arbetet med nya vattenskyddsföreskrifter för Gårdsryd alternativt<br />

Knivingaryd. Påbörja läggande av ledningar mot Gullaskruv samt förstärka spillvattenledningar<br />

i Orrefors samhälle.<br />

76


Nämndsredovisning<br />

Samhällsbyggnadsnämnd<br />

Organisation<br />

Samhällsbyggnadsnämnd<br />

Samhällsbyggnad förvaltning<br />

Miljö<br />

Kart, Plan & Bygg<br />

Uppdrag<br />

Samhällsbyggnadsnämnden skall främja en hållbar utveckling och verka för en säker, hälsosam<br />

och vacker livsmiljö. Verksamheten omfattar följande områden enligt lagar och avtal:<br />

• Bostadsanpassningar<br />

• Bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen<br />

• Djurskyddskontroll<br />

• Energirådgivning<br />

• Hållbar utveckling/Agenda 21<br />

• Kalkning av sjöar & vattendrag<br />

• Kart-, mät- och GIS-verksamhet<br />

• Livsmedelskontroll<br />

• Mark och exploatering<br />

• Miljö- och hälsoskydd<br />

• Naturvårdsfrågor<br />

• Stadsbyggnad och fysisk planering<br />

Särskilda uppdrag<br />

Under <strong>2007</strong>-2009 är fullmäktiges målsättning att 200 nya bostäder ska uppföras i <strong>kommun</strong>en<br />

genom eget bolag, andra aktörer och genom villabebyggelse. Detta innebär att ca 66 bostäder<br />

per år bör byggas och lika många bör planläggas. Kommunikationerna i <strong>kommun</strong>en ska<br />

förbättras. Attraktiva bostadsområden och industriområden ska skapas, både i tätorten och i de<br />

mindre samhällena.<br />

Utfall: Under <strong>2007</strong> har drygt 80 nya bostäder planlagts (60 år 2006). I dagsläget finns ett långt<br />

framskridet planarbete som kan ge ytterligare cirka 200 bostäder under 2008. Alla planlagda<br />

bostäderna finns i <strong>Nybro</strong> stad. Planläggningen klarar därför fullmäktiges mål vad gäller antal<br />

(total cirka 340 bostäder <strong>2007</strong>-2009), men inte planläggning i de mindre samhällena.<br />

Bygglov har beviljats 44 nytillkomna bostäder under <strong>2007</strong> , varav 21 enbostadshus. En bostad<br />

har tillkommit i Orrefors, övriga i <strong>Nybro</strong>. Bostadsbyggandet lever inte upp till fullmäktiges<br />

ambitioner.<br />

Tre nya verksamhetsområden har planlagts under <strong>2007</strong> och två har utökats, varav två i de<br />

mindre samhällena (Flygsfors & Orrefors).<br />

77


Nämndsredovisning<br />

Ekonomisk utvärdering<br />

Resultat, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Bruttointäkter 5 282 5 290 5 270 99,6% 5 532<br />

Personalkostnader 9 147 10 001 9 712 97,1% 10 238<br />

Övriga kostnader 4 773 4 679 6 302 134,7% 4 687<br />

Kapitalkostnader 502 540 541 100,2% 500<br />

Bruttokostnader 14 422 15 220 16 555 108,8% 15 425<br />

Nettokostnad 9 140 9 930 11 285 113,6% 9 893<br />

Skattemedel 9 664 9 930 9 930 100,0% 9 893<br />

Årets resultat 524 0 -1 355 0<br />

Större ekonomiska avvikelser<br />

Nämnden uppvisar totalt ett underskott på 1 355 tkr. Underskottet beror på mycket höga kostnader<br />

för bostadsanpassningar (1 360 tkr mer än budgeterat, totalt 3 248 tkr). Verksamheterna<br />

i övrigt håller budget.<br />

Investeringar<br />

Nettoinvesteringar, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

628 550 711 129,3% 650<br />

Även <strong>2007</strong> har kostnaderna för investeringar överskridit budget, men inte så mycket som<br />

föregående år. Även <strong>2007</strong> beror överskridandet på kostnaderna för hissar för bostadsanpassningar,<br />

men även på ny primärkarta för St Sigfrid.<br />

Jämförelsetal<br />

Verksamhetstal <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Antal årsarbetare 22,0 21,5 21,5 100,0% 21,5<br />

Årets viktigaste händelser <strong>2007</strong><br />

Översiktsplanen för hela <strong>kommun</strong>en har antagits av <strong>kommun</strong>fullmäktige och levererats i<br />

tryckt form. Revidering av den fördjupade översiktsplanen för <strong>Nybro</strong> stad har påbörjats.<br />

Ett underlag för översvämningskartering av <strong>Nybro</strong> stad (klimateffekter) har tagits fram. 10<br />

nya detaljplaner har antagits under året, bl.a. familjepark i Orrefors, nya industriområden i<br />

Bråtemåla och Smedstorp och nya bostäder i Vulkanus. En utställning om <strong>Nybro</strong>s moderna<br />

kulturarv anordnades i samband med <strong>Nybro</strong> stads 75-års jubileum. Pris för god byggnadsvård<br />

delades ut för första gången i december.<br />

Byggnationen, främst av villor och industrilokaler, fortsätter vara på en hög nivå vilket medför<br />

hög aktivitet för bygglov, fastighetsbildningsärenden, kartframställning, mätningsuppdrag,<br />

miljöprövning mm. Nämnden verkställde två större saneringar av skräpiga tomter (Alsjöholm<br />

78


Nämndsredovisning<br />

och Knivingaryd) med hjälp av kronofogden. Underlag för ny primärkarta i St Sigfrid och<br />

utökning i Orrefors är framtaget. Från oktober tog förvaltningen över ansvaret för mark- och<br />

exploateringsfrågor.<br />

Under <strong>2007</strong> lämnades bidrag till 148 anpassningar av bostäder enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.<br />

Handläggningstiderna är genomgående korta.<br />

Miljötillsynsarbetet har under året kraftsamlat kring frågor om förorenade områden, främst<br />

nerlagda glasbruksdeponier. Den nya checklisten för datorbaserade livsmedelskontroller har<br />

använts fullt ut under året. En stor del av året har ägnats åt att omgodkänna och registrera livsmedelsanläggningar.<br />

Det långsiktiga hälsoskyddsarbetet med att finna bostäder med höga radonhalter<br />

och rådgivning för att höja vattenkvaliteten i enskilda brunnar fortsatte enligt plan.<br />

Inom jordbrukstillsynen koncentrerades tillsynen till de halvstora lantbruken, hästgårdar<br />

och de gårdar som sökt tillstånd enligt den förändrade lagstiftningen. Under året skedde sex<br />

omhändertaganden av djur som utsatts för lidande. I dagsläget finns det 26 personer i <strong>Nybro</strong><br />

<strong>kommun</strong> som har djurhållningsförbud.<br />

Arbetet med Hållbar utveckling/Agenda 21 har under <strong>2007</strong> sammanflätats med arbetet att ta<br />

fram en ny översiktsplan. För nionde (och sista?) året i rad har nämnden ansvarat för framtagandet<br />

av en ”miljökalender” som delats ut till alla hushåll i <strong>kommun</strong>en. Årets tema var<br />

”Konstnärer i <strong>Nybro</strong>”. Ansvaret för ”grönt bokslut” flyttades från <strong>kommun</strong>styrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.<br />

<strong>Nybro</strong> har ”marknadsförts”, med framgång, som en lämplig plats för<br />

etablering av vindkraft. Samarbete kring underlag för dessa etableringar har skett med grann<strong>kommun</strong>erna.<br />

Arbetet för att utveckla tätortsnära naturvård och friluftsliv har fortsatt, bl a framtagning av<br />

informationsmaterial och skyltning av Svartbäcksmåla samt grönstrukturplan för <strong>Nybro</strong> stad.<br />

Kalkningen av sjöar och vattendrag genomfördes nästan planenligt. Kalkdoserarna i Boda,<br />

Fröseke och Hälleberga har under året byggts om för totalt 1,6 mnkr (100 % statligt finansierat).<br />

Länsstyrelsen har under året överlämnat frågan om att fastställa vattenskyddsområden till<br />

<strong>kommun</strong>en.<br />

Inriktnings- och effektmål <strong>2007</strong><br />

Målarbete pågår.<br />

Internkontroll <strong>2007</strong><br />

Samtliga beslutade förelägganden har följts upp. Uppföljning har skett av samtliga överklagade<br />

beslut, för att kontrollera om ärenden hanterats på rätt sätt. Kontroll av att varje verksamhet<br />

har en ansvarig attestant samt minst en ersättare och att skärmsläckare med lösenord används<br />

har skett två gånger. Internkontrollplan för 2008 har upprättats.<br />

Framtiden<br />

Plan- och bygglagen har delvis ändrats från 1.1 2008, men fler ändringar har aviserats. Direkta<br />

konsekvenser för <strong>kommun</strong>en i dagsläget är t ex att alla detaljplaner obligatoriskt ska kontrolleras<br />

angående översvämningsrisker (klimateffekter) och ekonomisk hållbarhet. Fler lagändringar<br />

väntas.<br />

79


Nämndsredovisning<br />

Den <strong>kommun</strong>ala energirådgivningen utvidgas till att även innefatta klimatrådgivning och<br />

kommer därför att benämnas energi- och klimatrådgivare. Förändringen innebär i dagsläget<br />

inga konkreta förändringar i arbetssätt, utan avsikten är att få en tydligare koppling mellan<br />

energi- och klimatfrågor.<br />

Energimyndigheten kommer under 2008 att anordna en klimatutbildning för alla energirådgivare.<br />

Under 2008 kommer arbetet med den nya arbetsuppgiften mark- och exploateringsfrågor<br />

framför allt att inriktas på att organisation och rutiner fungerar enligt <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />

beslut. Detta kommer att ske i nära samarbete med näringslivsfunktionen (AB <strong>Nybro</strong> Brunn)<br />

och tekniska förvaltningen.<br />

Arbetet med en revidering av den fördjupade översiktsplanen för <strong>Nybro</strong> stad fortsätter och beräknas<br />

vara klart under 2009. Översvämningskartering av <strong>Nybro</strong> stad (klimateffekter) förväntas<br />

bli klar under 2008. Även arbetet med ett stadsmiljöprogram för staden fortsätter.<br />

Planberedskapen skall även fortsättningsvis hållas på en hög nivå för bostäder och verksamheter<br />

i hela <strong>kommun</strong>en. Arbetet med förnyelse i enlighet med översiktsplanens intentioner,<br />

medför ökade planeringsinsatser. Även fullmäktiges krav på nya tomter för industrier och<br />

attraktivt boende leder till nya detaljplaner. En lista för prioritering av arbetet med detaljplaner<br />

har upprättats.<br />

Mätningsverksamheten fokuserar de närmaste åren på att klara den ökade exploateringstakten<br />

i <strong>kommun</strong>en och att ta fram en ny primärkarta för St Sigfrid samt utökad primärkartan över<br />

Orrefors–Gullaskruv. För att förbereda kommande detaljplaner kommer under våren 2008<br />

även cirka 1500 ha runt <strong>Nybro</strong> stad att flygfotograferas för en utökning av stadens primärkarta.<br />

Kostnaderna för bostadsanpassningar kommer att vara fortsatt höga. Ett ökat antal äldre <strong>kommun</strong>innevånare<br />

bor hemma i allt högre utsträckning. <strong>Nybro</strong>s bostadsbestånd är dåligt anpassat<br />

till denna verklighet och antalet nytillkomna, handikappanpassade lägenheter är litet.<br />

Jordbrukstillsynen fokuserar under 2008 på uppföljning av brister och tillsyn av hästgårdar.<br />

Även inventeringen av var det finns hästar fortsätter. Under 2008 (juni) kommer riksdagen<br />

troligen att besluta om en överflyttning av djurskyddet till länsstyrelsen från 1 januari 2009.<br />

Kommunerna kommer dock även i fortsättningen att ha kvar miljökontrollen av jordbruken<br />

samt sällskapsdjurens hälsoskyddsfrågor. Samordningsvinsterna upphör därmed, vilket troligen<br />

innebär totalt sett fler kontrollbesök för jordbruken. Taxan för jordbrukstillsyn revideras<br />

och infogas i miljöbalkstaxan. Förändringen ger troligen små ekonomiska konsekvenser för<br />

<strong>kommun</strong>en.<br />

Samtliga livsmedelsföretag/anläggningar med gamla godkännanden ska genomgå en omprövning<br />

för godkännande av anläggningen. Omprövningen ska påbörjas i samband med myndighetens<br />

första kontroll. Även kök i förskolor och fritidshem med högst två avdelningar ska<br />

godkännandeprövas. Även 2008 kommer till stor del ägnas åt omprövningar.<br />

Samarbetet i Kalmar län via ”Miljösamverkan Sydost” fortsätter, där nämnden deltar med<br />

fokus på kemikalietillsyn (Reach). Det är ännu osäkert vilken roll <strong>kommun</strong>erna ska ha när det<br />

gäller tillsyn av EU:s nya kemikalielagstiftning (Reach). En utredning om tillsynen i Sverige<br />

förväntas bli presenterad i början av juli 2008.<br />

80


Nämndsredovisning<br />

Om erbjudande om radonmätningar kommer att sändas ut till fastighetsägare även 2008 är<br />

inte klart. Nya föreskrifter för badvatten införs, varför en revidering av badvattenprovtagningen<br />

kommer att ske. Solariekontrollen är från 2008 en obligatorisk kontrolluppgift för <strong>kommun</strong>erna.<br />

Resurserna för hälsoskyddsarbete är fortsatt låga.<br />

Regeringen har under <strong>2007</strong> beslutat om ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet<br />

och hälsoskydd, bl a så att en del av den tillståndsprövning som tidigare skett hos länsstyrelsen<br />

nu ska prövas hos <strong>kommun</strong>erna som anmälningsärenden. Beslutet innebär även att <strong>kommun</strong>en<br />

måste revidera miljöbalkstaxan under året. En riskbaserad taxa övervägs. De kommande<br />

åren kommer ytterligare miljökvalitetsnormer att införas, vilket i sin tur ökar kraven på<br />

<strong>kommun</strong>erna att genomföra mätningar. Dessa mätningar kan troligtvis samordnas via länets<br />

luftvårdsförbund, men kommer att öka <strong>kommun</strong>ens kostnader. Kommunerna kommer troligen<br />

även att få krav på sig att genomföra bullerkartläggning på samma sätt som Vägverket<br />

har idag. Sanering av förorenade områden kommer att påbörjas 2008-2009, först med ökade<br />

undersökningar, sedan med sanering. Detta stora saneringsprojekt kommer att kräva <strong>kommun</strong>ala<br />

resurser för både projektledning och tillsyn.<br />

Resurserna för Hållbar utveckling/Agenda 21 -arbete minskas med 50 % 2008 av besparingsskäl.<br />

De lokala miljöinvesteringsprogrammen (LIP) kommer att slutredovisas. Grönt bokslut<br />

ska omarbetas enligt beslut i KS. Förberedelser för etablering av vindkraftverk sker, inklusive<br />

bevakning av val av riksintresseområden. Nämnden deltar i arbetet med ”Uthållig <strong>kommun</strong>”<br />

och en fossilbränslefri region.<br />

De statliga bidragen för kalkning kommer under 2008 att minska med ca 10 % och 2009 med<br />

ytterligare 15 %. Främst beror det på att försurningsläget förbättrats, men inte enbart. Detta<br />

innebär att kalkningsplanen behöver revideras och att kalkningen kanske måste upphöra<br />

vid någon sjö (eller att <strong>kommun</strong>en tar på sig ökade kostnader om vi ändå vill fortsätta kalkningen).<br />

När det gäller naturvård kommer påbörjade naturvårdsprojekt att slutföras med hjälp<br />

av beviljade statliga stöd, bl.a. en grönstrukturplan för <strong>Nybro</strong> stad och information om och<br />

skyltning av Rismåla naturreservat.<br />

Länsstyrelsen lämnade <strong>2007</strong> över frågan om att besluta om vattenskyddsområden till <strong>kommun</strong>en,<br />

varför denna prövning nu ska skötas av samhällbyggnadsnämnden. Under 2008 kommer<br />

Fröneskruvs vattenskyddsområde att handläggas för fastställande av <strong>kommun</strong>fullmäktige.<br />

Under 2008-2009 kommer <strong>kommun</strong>en även att behöva lägga en hel del tid på att arbeta med<br />

EU:s vattendirektiv (bildande av vattenråd) och därefter för att medverka vid genomförandet<br />

av vattendirektivet.<br />

I förslaget till riksintressen för vindkraft föreslås ca 30 % av den totala ytan i Kalmar län för<br />

landbaserad vindkraft ligga inom <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>s gränser (ca 22 % om man även räknar i<br />

havsbaserad vindkraft). Detta ger förhoppningsvis ökat arbete med bygglov, planer och miljöprövningar.<br />

Sammantaget ger förändringarna för miljöavdelningen (skiftena med överföring av djurskyddet<br />

från <strong>kommun</strong>en till staten och överföring av ”tillståndsprövning” av miljöfarlig verksamhet,<br />

hantering av vattenskyddsområden och solariekontroll från staten till <strong>kommun</strong>erna samt<br />

fortsatt miljötillsyn av jordbruken och ökande arbete med EU:s vattendirektiv, sanering av<br />

förorenade områden och etablering av vindkraft) att behovet av personalresurser ligger kvar<br />

81


Nämndsredovisning<br />

på ungefär samma nivå som tidigare. Till detta kommer att en stor del av miljöavdelningens<br />

resurser numera används till miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner.<br />

82


Nämndsredovisning<br />

Kultur- och fritidsnämnd<br />

Ordförande: Bernt Jonsson<br />

Förvaltningschef: Nils-Erik Gustafsson<br />

Fritidschef: Liselott Lindkvist<br />

Kulturchef: Mikael Sondered<br />

Organisation<br />

Kultur-fritidsnämnd<br />

Kultur-fritdskontor<br />

Kultur-fritid<br />

Kulturskola<br />

Camping<br />

Folkets hus<br />

Bibliotek<br />

Idrotts- o fritidsanl.<br />

Uppdrag<br />

Kultur- och fritidsnämnden svarar för:<br />

• kultur- och fritidsverksamhet för barn och ungdom<br />

• drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar<br />

• kulturmiljövård<br />

• konstinköp och konstnärlig utsmyckning av offentliga platser<br />

• kulturprogram såsom teater, musik, utställningar m m<br />

• fördelning av <strong>kommun</strong>ala bidrag till föreningslivet<br />

• biblioteksverksamhet för barn och vuxna<br />

• kulturskolan med huvudinriktning på estetisk undervisning för <strong>kommun</strong>ens<br />

barn och ungdomar<br />

Särskilda uppdrag<br />

I kultur- och fritidsnämndens målarbete finns det särskilda uppdrag med, som<br />

<strong>kommun</strong>fullmäktige givit respektive nämnd, protokoll från KF 070618 §92, som<br />

en naturlig del i det nya målarbetet.<br />

83


Nämndsredovisning<br />

Ekonomisk<br />

utvärdering<br />

Resultat, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Bruttointäkter 9 656 8 990 9 180 101% 9 204<br />

Personalkostnader 18 800 18 565 19 079 103% 19 779<br />

Resultat, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Övriga kostnader 24 351 25 711 23 981 93% 27 262<br />

Kapitalkostnader 1 357 1 569 1 569 91% 1 956<br />

Bruttokostnader 44 508 45 845 44 629 97% 48 997<br />

Nettokostnad 34 852 36 855 35 449 96% 39 794<br />

Skattemedel 35 857 36 855 36 855 100% 39 794<br />

Årets resultat 1 005 0 1 406 0<br />

Investeringar<br />

Nettoinvesteringar, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Kultur-fritidsnämnd 693 2 264 1 678 74% 5 910<br />

• Grönytemaskin, delbetalning på 300 tkr. (Total kostnad 456 tkr)<br />

• Instrumentinvesteringar för ca. 60 tkr.<br />

• Datainvesteringar för ca. 150 tkr.<br />

• Nya kylkompressorer till ishallen till en kostnad av 2 547 tkr.<br />

• Konst på boendet vid Strandvägen, 1 %-regeln, ca. 510 tkr.<br />

Jämförelsetal<br />

Verksamhetstal <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Nettokostnad per invånare, 1 754 1 866 1 789 96% 0<br />

kronor<br />

Andel av <strong>kommun</strong>ens bokslut/budget,<br />

4,8% 5,0% 4,7% 94% 4,6%<br />

%<br />

Antal årsarbetare, sept (tillsv) 41 41 41 44<br />

Nämndsspecifika jämförelsetal<br />

Jämförelsen bygger på uppgifter från Regionförbundet och bygger på 2006 års redovisning.<br />

<strong>Nybro</strong>. Emmaboda, Hultsfred och Vimmerby är i många avseenden någorlunda jämförbara<br />

<strong>kommun</strong>er med liknande förutsättningar.<br />

84


Nämndsredovisning<br />

Bibliotekverksamhet<br />

<strong>Nybro</strong><br />

Emmaboda<br />

Hultsfred<br />

Vimmerby<br />

Kostnad/inv.<br />

504 kr<br />

644 kr<br />

366 kr<br />

446 kr<br />

Simhall<br />

<strong>Nybro</strong><br />

Emmaboda<br />

Hultsfred<br />

Vimmerby<br />

Kostnad/inv.<br />

160 kr<br />

367 kr<br />

167 kr<br />

52 kr<br />

Allmän kulturverksamhet Kostnad/inv.<br />

<strong>Nybro</strong><br />

29 kr<br />

Emmaboda<br />

64 kr<br />

Hultsfred<br />

46 kr<br />

Vimmerby<br />

33 kr<br />

Musikskolor<br />

<strong>Nybro</strong><br />

Emmaboda<br />

Hultsfred<br />

Vimmerby<br />

Kostnad/inv.<br />

177 kr<br />

216 kr<br />

205 kr<br />

210 kr<br />

Föreningsbidrag<br />

<strong>Nybro</strong><br />

Emmaboda<br />

Hultsfred<br />

Vimmerby<br />

Kostnad/inv.<br />

71 kr<br />

69 kr<br />

134 kr<br />

96 kr<br />

Idrottshallar<br />

<strong>Nybro</strong><br />

Emmaboda<br />

Hultsfred<br />

Vimmerby<br />

Kostnad/inv.<br />

250 kr<br />

377 kr<br />

182 kr<br />

261 kr<br />

Årets viktigaste händelser <strong>2007</strong><br />

• Invigning av OG-hallen i mars månad <strong>2007</strong>.<br />

• Nya kylkompressorer i ishallen.<br />

• Kultur- och fritidskontoret flyttade inom Balder under <strong>2007</strong> års senare del.<br />

• Kulturskolan och biblioteket uppmärksammade Astrid Lindgrens födelsedag och bjöd<br />

in ca. 750 barn i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> till olika verksamheter på biblioteket och konsert i<br />

Folkets Hus.<br />

• Utställning i Balders foajé, <strong>Nybro</strong> stad 75 år.<br />

• Ett nytt skolbibliotek invigdes i Paradisskolan.<br />

• Projektet ”Mötesplats Mejeriet”, startade <strong>2007</strong> i samarbete med Statens ungdomsråd.<br />

• Konst Runt hölls i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> i september månad <strong>2007</strong>.<br />

• Inköp av en ny grönytemaskin.<br />

• Ny skolbibliotekarietjänst inrättades.<br />

• Bibliotekschefen slutade i mitten av året och gick över till bibliotekarietjänst, tillför<br />

ordnad bibliotekschef rekryterades från de egna leden.<br />

85


Nämndsredovisning<br />

• Kulturskolans lärare och elever underhöll på <strong>kommun</strong>ens personalfester med ett<br />

allsångsprogram.<br />

• Avveckling av Alsterbro och Orrefors filialer.<br />

Inriktnings- och effektmål <strong>2007</strong><br />

Under <strong>2007</strong> tillsattes en grupp och arbetet har påbörjats med att ta fram nya mål för kulturoch<br />

fritid.<br />

Arbetet beräknas vara klart 2008.<br />

Internkontroll <strong>2007</strong><br />

Vid varje presidieberedning och nämndsammanträde lämnar kulturchefen en skriftlig ekonomisk<br />

rapport med muntliga kommentarer. Under hela <strong>2007</strong> ansvarade fritidschefen för presidie-<br />

och nämndsarbetet.<br />

Framtiden<br />

• Simhallen kommer att arbeta med att sälja konceptet ”friskvård”.<br />

• Projekteringsarbeten rörande renoveringar, till- och ombyggnationer som kommer att<br />

pågå under 2008 i simhallen, sporthallen, allvädersbanorna Åkrahäll, kulturskolan,<br />

Folkets Hus samt ishallen.<br />

• Arbeta med uppdraget om en konstgräsplan.<br />

• Kulturskolan sätter upp musikalen ”A Chorus line” på Folkan i april månad 2008.<br />

• En ny bokbuss kommer att tas i bruk under 2008.<br />

• Kulturskolan flyttar förhoppningsvis tillbaks i augusti 2008 till sina nyrenoverade<br />

lokaler i ”gamla föreningshuset”.<br />

• Att skapa balans i kultur- och fritid och arbeta för att de lokaler vi verkar i är i gott skick.<br />

• Ny länsgemensam biblioteksserver för biblioteken i Kalmar län.<br />

• Hype -08 går förhoppningsvis av stapeln på valborgsmässoafton.<br />

• Biblioteket kommer att erbjuda nya medier, bland annat tv-spel.<br />

• <strong>Nybro</strong> bibliotek ökar satsningarna på lässtimulans.<br />

86


Nämndsredovisning<br />

Omsorgsnämnd<br />

Organisation<br />

Omsorgsnämnd<br />

Central administration<br />

Omsorg om äldre<br />

Hälso- o sjukvård<br />

Omsorg om funktionshindrade<br />

Norra<br />

Östra<br />

Sjuksköt<br />

Rehab<br />

Funk.<br />

hindrade<br />

Dagverksamh.<br />

Västra Södra Psykeatri<br />

Pers.<br />

ass<br />

Uppdrag<br />

Omsorgsnämnden i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> har som övergripande målsättning att alla människor,<br />

utifrån sina behov, har rätt till god omsorg där valfrihet, trygghet och integritet är vägledande.<br />

Verksamheten ska präglas av ett socialt synsätt där medicinska insatser av hög kvalitet ingår<br />

som en viktig och naturlig del.<br />

Utgångspunkten för arbetet är en människosyn som grundar sig på att varje människa är unik,<br />

och där respekt visas för den enskildes känslor, tankar och önskningar.<br />

Nämnden omfattar följande verksamheter:<br />

• Hemtjänst mm i ordinärt boende<br />

• Hemtjänst i särskilt boende<br />

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende<br />

• Rehabiliteringsverksamhet<br />

• LSS-aktiviteter i eget boende<br />

• LSS-aktiviteter i särskilt boende<br />

• Daglig verksamhet, LSS<br />

• Socialpsykiatri<br />

• Förebyggande verksamhet<br />

• Administration<br />

Särskilda uppdrag<br />

Omsorgsnämnden har följande särskilda uppdrag enligt protokoll <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />

<strong>2007</strong>-06-18, § 92<br />

* att öka brukarinflytandet i omsorgsverksamheten och införa större valfrihet att välja<br />

boendeform<br />

* att <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> stimulerar seniorboende i <strong>kommun</strong>en och flera äldreboenden i de<br />

mindre tätorterna<br />

87


Nämndsredovisning<br />

Ekonomisk utvärdering<br />

Resultat, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Bruttointäkter 62 230 57 523 65 908 114,6% 67 548<br />

Personalkostnader 259 922 266 025 277 757 104,4% 292 279<br />

Övriga kostnader 63 825 67 717 69 110 102,1% 74 292<br />

Kapitalkostnader 1 127 1 049 1 049 100,0% 1 152<br />

Bruttokostnader 324 874 334 791 347 916 103,9% 367 723<br />

Nettokostnad 262 644 277 268 282 008 101,7% 300 175<br />

Skattemedel 258 311 277 268 277 268 100,0% 300 175<br />

Årets resultat -4 333 0 -4 740 0<br />

Större ekonomiska avvikelser<br />

Intäkter<br />

• Tillkommande och avslutade LASS-ärenden genererar en intäktsökning med cirka 4<br />

mnkr.<br />

• Genomgång av ej sökta statsbidrag avseende Ludvikamoms ger en intäktsökning med<br />

ca 1 mnkr.<br />

• Projektverksamhet som finansierats med stimulansbidrag ger en intäktsökning på cirka<br />

1,5 mnkr.<br />

• Omsorgsavgiften har genererat en intäktsökning med cirka 800 tusen kronor mer än<br />

budgeterat<br />

• Interndebiterade intäkter har genererat cirka 1 mnkr mer än budgeterat.<br />

Personalkostnader<br />

Inom omsorgen om äldre utfaller personalkostnaderna på följande sätt:<br />

Norra 2 829 tkr<br />

Södra -4 004 tkr<br />

Västra -85 tkr<br />

Östra -3 108 tkr<br />

Totalt -4 368 tkr<br />

Sammanfattningsvis har flyttningen från Kungshall i första hand genererat ett överskott på<br />

Norra området medan ett något större underskott redovisas på Östra området av samma anledning.<br />

Budget har inte justerats i anslutning till flyttning.<br />

Västra området har ett litet underskott som motsvarar cirka 0,3 % av budgeterad personalbudget<br />

Södras stora underskott förklaras i huvudsak av oklarheter i samband med organisationsförändring.<br />

Därtill skall läggas att extrapersonal tagits in för att användas vid vak under livets<br />

88


Nämndsredovisning<br />

slutskede i större utsträckning än tänkt och som inte varit budgeterad.<br />

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har personalkostnaderna utfallit på<br />

följande sätt:<br />

Daglig verksamhet, LSS 555 tkr<br />

Gruppboende, LSS -205 tkr<br />

Personlig assistans, LSS -4 015 tkr<br />

Socialpsykiatri<br />

-2 482 tkr<br />

Totalt<br />

-6 147 tkr<br />

Sammanfattningsvis redovisas ett bra resultat för den dagliga verksamheten och gruppboende,<br />

LSS. Grunden är oftast en liten omsättning och god kontinuitet i personalgrupperna vilket<br />

underlättar att hålla personalkostnaderna på rätt nivå.<br />

Personalkostnaderna för verksamheten personlig assistans redovisar ett stort underskott. Orsaken<br />

härleds i första hand till ett antal nya ärenden (6 st) med mer insatser än de ärenden som<br />

avslutats (5 st) under året.<br />

Socialpsykiatrin har tvingats till fortsatt bemanning på natt/dag samt ibland dubbelbemanning<br />

av säkerhetsskäl på grund av många hot och våldstillbud.<br />

Köp av tjänster<br />

Under ett antal år har omsorgsnämnden inte betalat något för utskrivningsklara patienter till<br />

landstinget. Det har inte gått <strong>2007</strong>. Omsorgsnämnden redovisar en kostnad på 340 tusen kronor<br />

för utskrivningsklara patienter som inte kunnat tas hem till <strong>kommun</strong>en i rätt tid.<br />

Inom LSS-verksamheten redovisas ett nettounderskott på 400 tusen kronor för vissa insatser.<br />

Det gäller bland annat placeringar utomläns, kontaktpersoner, avlösarservice, korttidsvistelse<br />

och bostad med särskild service.<br />

Övergripande har nämndens verksamhetsområden haft följande resultat:<br />

Specifikation Budget <strong>2007</strong> Utfall <strong>2007</strong> Över/underskott %-utfall<br />

Omsorgsnämnd 742 063 916 604 -174 541 123,5%<br />

Eget boende/hemtjänst 158 080 288 159 313 636 -1 233 348 100,8%<br />

HSL-insatser 17 206 731 17 063 429 143 302 99,2%<br />

Eget boende, LSS 24 218 681 26 925 165 -2 706 484 111,2%<br />

Särskilt boende, LSS 37 318 190 35 993 268 1 324 922 96,4%<br />

Socialpsykiatri 20 445 297 22 843 175 -2 397 878 111,7%<br />

Betalningsansvar mm 4 073 500 4 490 195 -416 695 110,2%<br />

Förebyggande verksamhet 1 875 737 1 788 451 87 286 95,3%<br />

Öppen verksamhet 1 162 179 1 210 519 -48 340 104,2%<br />

Färdtjänst 630 000 466 404 163 596 74,0%<br />

Omsorgsadministration 11 515 419 10 997 576 517 843 95,5%<br />

Summa Nettokostnad 277 268 085 282 008 422 -4 740 337 101,7%<br />

89


Nämndsredovisning<br />

Investeringar<br />

Nettoinvesteringar, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Omsorgsnämnd 940 1 481 1 862 125,7% 1 300<br />

Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 381 tusen kronor vilket kan härledas till att<br />

Strandvägen tagits i anspråk under hösten <strong>2007</strong>. Nytillskott i form av inventarier till gemensamma<br />

utrymmen har fått rymmas inom ramen för omsorgsnämndens investeringsanslag<br />

vilket inte mäktar med ett startanslag i denna utsträckning som ett nytt boende gör anspråk på.<br />

Årets viktigaste händelser <strong>2007</strong><br />

Omsorg om äldre<br />

Omsorgsnämndens verksamhet har <strong>2007</strong> stått i fokus för den politiska diskussionen och som<br />

en följd av detta även varit föremål för massmedias och allmänhetens stora intresse. De frågor<br />

som särskilt diskuterats under året har varit demensomsorgens framtida utveckling och utformning.<br />

Diskussionerna ledde slutligen fram till en politisk överenskommelse som innebär<br />

att två gruppboenden om sammanlagt 16 bostäder skall tillskapas. Den politiska diskussionen<br />

har vidare förts kring omsorgsverksamhetens grundläggande organisering. Tidigare beslut<br />

om ett allmänt införande av den så kallade Alsterbromodellen har kritiserats och ifrågasatts<br />

från olika håll. Kritiken gav till resultat att Kommunfullmäktige beslutade anlita konsult för<br />

en genomgripande utvärdering av organisationsmodellen. Konsultens rapport presenterades i<br />

februari 2008.<br />

Alsterbromodellen infördes i slutet av 2006 vid resterande delar av Västra området och i<br />

början av <strong>2007</strong> i Södra området. I dessa delar av förvaltningen har ledningen och personalen<br />

arbetat för att få verksamheten att fungera på tänkt sätt i syfte att successivt förändra arbetssätt,<br />

förhållningssätt och synsätt.<br />

I oktober månad kunde Kungshallshemmet avvecklas som äldreboende. Detta innebar att<br />

Kungshallshemmet fyllt sin funktion i 37 år. I oktober 1970 flyttade nämligen, som första<br />

hyresgäster, 16 personer till Kungshallshemmet från Kristvalla gamla ålderdomshem. Avveckling<br />

gjordes möjlig genom att 36 nya lägenheter tas i bruk vid Strandvägen och de kvarvarande<br />

boende vid Kungshallshemmet kunde flytta dit. Redan under september hade sju<br />

personer flyttat från Kungshallshemmet till återinvigda och renoverade bostäder vid Törnvägen<br />

5. Arbetet hade föregåtts av intensivt planeringsarbete som inkluderat delaktighet i de nya<br />

lokalernas utformning och planering, såväl som rekrytering, avveckling och introduktion av<br />

den personal som genom förändringen kom att byta arbete och arbetsplats. Efter inflytten till<br />

Strandvägen och Törnvägen har arbete fått läggas på att hitta nya arbetsformer och få fungerande<br />

arbetslag. Avvecklingen av Kungshallshemmet har inneburit mycket arbete för avställning<br />

och kassation av utrustning och inventarier.<br />

Under <strong>2007</strong> har förberedelsearbetet för en <strong>kommun</strong>alisering av hemsjukvården pågått med<br />

full intensitet. Arbetet har organiserats i ett antal grupper som lagt förslag till organisation och<br />

lokalisering. Sammanlagt har den <strong>kommun</strong>alisering som genomfördes vid årsskiftet inneburit<br />

att hälso- och sjuk-vårdsenheten fått sammanlagt 15 nya medarbetare i form av distriktssköterskor,<br />

sjukgymnast och arbetsterapeuter.<br />

90


Nämndsredovisning<br />

Omsorg om personer med funktionsnedsättning<br />

Omsorgsnämnden beslutade <strong>2007</strong>-03-27 § 38 om en ny ledningsorganisation för handikappomsorgen<br />

– LSS-omsorgen inklusive socialpsykiatrin som började gälla från och med<br />

<strong>2007</strong>-04-01. Den nya ledningsorganisationen innebar att biträdande omsorgschefen övertog<br />

arbetsledaransvar för handikappomsorgen – LSS-omsorgen inklusive socialpsykiatrin – som<br />

tidigare åvilat omsorgschefen.<br />

Inom LSS-organisationen har ansvaret för ledsagarservice tydliggjorts och en enhetschef<br />

håller samman den verksamheten. Mobila teamet har utvecklats till en mycket flexibel verksamhet<br />

som tillgodoser behov utifrån de behov som uppkommer. Inom socialpsykiatrin har<br />

verksamheten utvecklats så att den är självförsörjande dag- och kvällstid. Det vill säga tidigare<br />

fick brukare inom socialpsykiatrin i vissa geografiska områden sitt stöd under kvällstid från<br />

hemtjänsten i området. Numera arbetar socialpsykiatrins personal i alla områden inom <strong>Nybro</strong><br />

både dag och kväll för att tillgodose brukarnas behov. Inom socialpsykiatrin har efterfrågan på<br />

särskilt boende varit stor och behoven har inte kunnat tillgodoses i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>, vilket har<br />

inneburit att vi köpt boendeplatser på annat håll.<br />

Inom ramen för kompetensutveckling har det påbörjats en team utveckling inom hanikappomsorgen,<br />

vilket innebär att enhetschefer och handläggare gemensamt skall utvecklas och<br />

arbeta mot samma mål i verksamheten. Team utvecklingen har bland annat inneburit att<br />

gemensamma träffar för handikappomsorgen sker var 14:e dag och där alla ärenden i förväg<br />

anmäls på dagordningen<br />

Inriktnings- och effektmål <strong>2007</strong><br />

Måluppfyllelse<br />

Individuella omsorgsplaner – utarbetas i alla förvaltningens verksamheter.<br />

Alsterbromodellen – håller på att successivt införas i alla förvaltningens verksamheter inom<br />

äldreomsorgen. Beslut om ett allmänt införande av den så kallade Alsterbromodellen har kritiserats<br />

och ifrågasatts från olika håll. Kritiken gav till resultat att Kommunfullmäktige beslutade<br />

anlita konsult för en genomgripande utvärdering av organisationsmodellen. Konsultens<br />

rapport kommer att presenteras i februari 2008.<br />

Genomsnittliga kostnadsnivåer – ny omsorgstyngdsmätning genomfördes under maj och<br />

november månad för att analysera skillnader mellan olika enheter. Kommer troligtvis även ske<br />

mätning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.<br />

Utskrivningsklara patienter – inte haft några kostnader av det slaget under första halvåret<br />

Under andra halvåret <strong>2007</strong> har omsorgsnämnden haft kostnader för utskrivningsklara patienter<br />

Dokumentation - beslut, beslutsmeddelande och insatser registreras i Procapita i form av huvudrubriker<br />

och underrubriker enligt fastställd mall.<br />

Brukarundersökning – enkätundersökning har genomförts under våren <strong>2007</strong> och redovisats i<br />

omsorgsnämnden. Ny undersökning har gjorts under hösten <strong>2007</strong> där resultatet fortfarande är<br />

bra men en tendens finns att svaret ”ganska bra” får en högre dignitet än ”mycket bra”. Den<br />

91


Nämndsredovisning<br />

kumulativa nivån ligger dock kvar på samma nivå som tidigare och är runt cirka 90 -95 % för<br />

svarsalternativen ”mycket bra” och ”ganska bra” tillsammans. Det gäller för flertalet frågor.<br />

Social dokumentation - har påbörjats i våra verksamheter.<br />

Internkontroll <strong>2007</strong><br />

En plan för den interna kontrollen för omsorgsnämnden har förelagts nämnden som fastställde<br />

densamma i februari 2008. Under 2008 kommer kontrollplanen att föras i alla nämndens verksamheter.<br />

Framtiden<br />

Omsorg om äldre<br />

Omsorgsverksamhetens grundläggande organisering är nu under utvärdering. Anlitade konsulter<br />

kommer under februari månad att lägga fram sin rapport. Utvärderingen skapar för<br />

närvarande en osäkerhet om framtiden. Vad kommer att hända? Kommer utvärderingen ge<br />

som resultat att förvaltningen ska förändra sin organisation och sitt arbetssätt? Politiskt fattade<br />

beslut under året kommer att ge svar på frågorna och besluten kommer i stor utsträckning att<br />

kunna påverka förvaltningens arbete, mål och inriktning.<br />

Under året planeras för driftstart av nya bostäder i Stallgården i Orrefors (11 lägenheter) och i<br />

Etapp II vid Strandvägen (18 lägenheter). Vidare kommer planering att ske för tillskapande av<br />

två gruppboenden för dementa (16 lägenheter). Parallellt med denna planering sker översyn<br />

av lokaler för personal och administration vid Almen, i Madesjö och på Kvarnbacken. Det<br />

senare sker i samband med att den framtida verksamheten vid Kvarnbacken blir föremål för<br />

utredning och ställningstagande.<br />

Under 2008 kommer arbetet med hemsjukvårdens integrering i den sedan tidigare befintliga<br />

hälso- och sjukvårdsenheten att intensifieras. I detta arbete kommer beslut avseende den<br />

grundläggande organisationsmodellen att ha betydelse.<br />

Arbete med att upprätta ledningssystem för den samlade omsorgsverksamhetens kvalitetsarbete<br />

kommer att påbörjas under året. Parallellt med detta kommer förslag till uppföljning av<br />

omsorgsinsatser, system för individbaserad statistik och rutiner och möjligheter för personalens<br />

verkställighetsdokumentation att tas fram.<br />

Omsorg om personer med funktionsnedsättning<br />

Handikappomsorgen kommer att inför 2008 ändra benämning till omsorg om personer med<br />

viss funktionsnedsättning, viket är ett vedertaget begrepp från statligt håll. Kortfattat kan det<br />

planerade arbetet inför 2008 sammanfattas enligt följande:<br />

• Utreda behov av bostäder för unga personer med funktionsnedsättning<br />

• Utreda behov av bostäder samt korttid för personer inom socialpsykiatrins verksam<br />

hetsområde<br />

• Se över insatsen bostad med särskild service i form av servicebostad för de personer<br />

som idag får sin hjälp från mobila teamet. Ordna gemensamhetslokal för personer med<br />

den typen av beslut.<br />

92


Nämndsredovisning<br />

• Se över daglig verksamhets öppettider under sommaren inför 2009 års planering.<br />

• Skapa meningsfull daglig verksamhet för yngre personer med specifika behov<br />

• Skapa bra informationsmaterial för verksamheten<br />

Den statligt tillsatta LSS-kommittén har fått i uppdrag att göra en översyn av personlig assistans<br />

för vissa personer med funktionshinder. Regeringen har därefter givit kommittén fyra<br />

tilläggsuppdrag. Vad slutresultatet av LSS-kommitténs kommer att innebära för <strong>kommun</strong>ens<br />

kostnader och ansvar är svårt att planera inför innan resultatet är offentliggjort<br />

93


Nämndsredovisning<br />

Individ- och familjenämnd<br />

Organisation<br />

Individ- och familjenämnd<br />

Presidium<br />

Utskott<br />

Förvaltningschef<br />

Administration<br />

Arbetsmarknad<br />

Barn o familj<br />

Ekonomi- o rehab enhet<br />

Integrationsenhet<br />

Villan<br />

Familjecentral<br />

Familjebehandling<br />

Bygget<br />

Uppdrag<br />

• Individ- och familjenämnden ansvarar för socialtjänstens uppgifter inom individ- och<br />

familjeomsorgens område.<br />

• Verksamheten styrs övergripande av socialtjänstlagen och omfattas också av åtgärder<br />

och insatser jämlikt tvångslagarna LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om<br />

vård av missbrukare).<br />

I övrigt ingår i nämndens verksamhet:<br />

• att vara tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt alkohollagen<br />

• att erbjuda bistånd i form av budgetrådgivning samt skuldsanering enligt skuldsaneringslagen<br />

samt<br />

• uppgifter enligt föräldrabalken.<br />

• handläggning av dödsboanmälningar<br />

• arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder<br />

Särskilda uppdrag<br />

KF beslöt i samband med budgeten för <strong>2007</strong> att ge ”Tankesmedjan”, det vill säga barn- och<br />

utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och individ- och familjenämnden, i uppdrag att ytterligare<br />

utveckla det tidiga förebyggande arbetet så att åtgärder kan sättas in så snart behoven<br />

upptäcks i syfte att förekomma behov av externa placerings- och institutionskostnader både<br />

på kort och på lång sikt, att arbetet skall präglas av en helhetssyn, där samtliga förvaltningars<br />

befintliga resurser personellt och organisatoriskt ställs till <strong>kommun</strong>innevånarnas förfogande.<br />

Tankesmedjan har i stort sett varit vilande under hela <strong>2007</strong>, men samarbetet mellan berörda<br />

94


Nämndsredovisning<br />

nämnder och förvaltningar har fungerat bra under hela <strong>2007</strong>.<br />

Ekonomisk utvärdering<br />

Resultat, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Bruttointäkter 11 173 5 551 7 328 132,0% 5 305<br />

Personalkostnader 41 015 37 705 39 876 105,8% 38 204<br />

Övriga kostnader 21 756 21 705 23 227 107,0% 19 972<br />

Kapitalkostnader 290 211 211 100,0% 250<br />

Bruttokostnader 63 061 59 621 63 314 106,2% 58 426<br />

Nettokostnader 51 888 54 070 55 986 103,5% 53 121<br />

Skattemedel 49 402 54 070 54 070 100,0% 53 121<br />

Årets resultat -2 486 0 -1 916 0<br />

Större ekonomiska avvikelser<br />

Totalt gör individ- och familjenämnden ett underskott med 1,9 mnkr för år <strong>2007</strong>. Avvikelsen<br />

mot ram 54 070 tkr kan hänföras till ett enda ärende inom barn och familjeenheten. En ungdom<br />

som <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> tvingades placera redan i september 2006 för utredning och behandling<br />

på ett § 12-hem. Denna ungdom är mantalsskriven i annan <strong>kommun</strong> och borde enligt<br />

Länsrätten överflyttas till denna <strong>kommun</strong>, men de har bestridit detta hittills i två instanser och<br />

vi väntar för närvarande på beslut i Kammarrätten. Denna placering har under <strong>2007</strong> kostat<br />

<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>s individ- och familjenämnd nära 2 mnkr. Barn- och familjeenheten gör totalt<br />

ett underskott på 6 mnkr som förklaras helt av underbudgetering av institutionskostnader och<br />

familjehemskostnaderna. Detta underskott balanseras med överskott inom ekonomi- och rehabenheten<br />

med 3,5 mnkr och inom administration och arbetsmarknad med drygt 1 mnkr.<br />

Investeringar<br />

Nettoinvesteringar, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Individ- och familjenämnd 59 250 105 42,0% 250<br />

Jämförelsetal<br />

Verksamhetstal <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Antal årsarbetare 54 62 67 67<br />

Årets viktigaste händelser <strong>2007</strong><br />

• Den 21 mars <strong>2007</strong> invigdes familjecentrum en mycket efterlängtad verksamhet<br />

för öppna förskolan, mödra- och barnhälsovård och delar av familjeteamets<br />

verksamhet.<br />

• I slutet av december <strong>2007</strong> kunde äntligen HVB-hemmet Rydenska villan glädjas<br />

åt en ny fräsch fastighet att flytta in i. Det nya namnet kommer att vara Villa<br />

Madesjö.<br />

95


Nämndsredovisning<br />

• Under hösten <strong>2007</strong> skrev <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> avtal med Länsstyrelsen om mottagande<br />

av 50 flyktingar/år i tre år samt avtal med Migrationsverket om mottagande av fem<br />

ensamkommande flyktingbarn under 2008. För att handha denna verksamhet har en<br />

Integrationsenhet bestående av en chef/handläggare samt en socialsekreterare och 0,5<br />

assistent anställts. Lokaler för verksamheten är inrymda i gamla Elekticitetsverket<br />

Gnistan. Ansvaret för denna verksamhet ligger under IFN som har utsett en särskild<br />

styrgrupp att följa verksamheten.<br />

Inriktnings- och effektmål <strong>2007</strong><br />

Målarbete pågår.<br />

Internkontroll <strong>2007</strong><br />

Förvaltningen genomförde en medarbetarenkät för samtliga medarbetare. Samverkansmöten<br />

mellan ledningsgruppen och de fackliga organisationerna genomförs varje månad. Arbetsplatsträffar<br />

för samtliga arbetsgrupper är obligatorisk samt fyra möten per år med all personal.<br />

Brandskyddsutbildning har genomförts för all personal under <strong>2007</strong>.<br />

Framtiden<br />

Den allra viktigaste uppgiften vi har framför oss de kommande åren är att komma till rätta<br />

med ekonomin, samtidigt som det är viktigt att vårda den organisation som byggts upp för att<br />

utreda, vårda och behandla. Vi kan också se att staten lägger större och större ansvar på <strong>kommun</strong>ernas<br />

socialtjänst. De senaste uppdragen är att ansvara för ungdomstjänst och medlingsverksamhet.<br />

Ett skallkrav har också skrivits in i lagstiftningen om <strong>kommun</strong>ernas skyldighet<br />

att hjälpa utsatta kvinnor och barn (brottsoffer). Kravet på <strong>kommun</strong>erna att behandla missbrukare<br />

inom slutenvård har också ökat.<br />

Det finns också en mycket stor risk att <strong>kommun</strong>invånare som av olika anledningar ej längre<br />

kommer att erhålla ersättning från arbetslöshetskassa respektive sjukförsäkring kommer att<br />

söka ekonomiskt bistånd. Dessutom märker vi tydligt idag att fler och fler söker skuldsanering.<br />

96


Nämndsredovisning<br />

Barn- och utbildningsnämnd<br />

Organisation<br />

Barn- och utbildningsnämnd<br />

Barn- och utbildningsförvaltning<br />

Resursgrupp<br />

Verksamhetsområdet<br />

Gymnasieskola<br />

Verksamhetsområdet<br />

Paradiset<br />

Verksamhetsområdet<br />

Hanemåla<br />

Verksamhetsområdet<br />

Madesjö<br />

Uppdrag<br />

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av<br />

<strong>kommun</strong>ens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,<br />

träningsskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särvux och verksamhet tillhörande Brunnens<br />

organisation samt tillsynsansvar för enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.<br />

Särskilda uppdrag<br />

Resursfördelningssystem i 2008 års budgetarbete<br />

Uppdraget till Barn- och utbildningsnämndens och <strong>kommun</strong>styrelsens förvaltningskontor att<br />

redovisa ett resursfördelningssystem att användas i 2008 års budgetarbete har inletts men ej<br />

slutförts.<br />

Tankesmedjan<br />

Barn- och utbildnings-, omsorgs-, och individ- och familjenämndernas representanter med<br />

uppdrag att fortsätta utveckla det tidiga förebyggandearbetet har under året inte planerat eller<br />

startat upp några nya projekt.<br />

Minskning av antalet barn i förskolan<br />

Uppdrag - Minskning av antalet barn i förskolegrupperna och att öka personaltätheten. Utredningen<br />

startade upp i slutet av året. En utredningsgrupp tillsattes och arbetet pågår.<br />

Utredningsuppdrag<br />

Översyn av nuvarande resursfördelningssystem inom förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass<br />

och grundskola (beslut <strong>2007</strong>-10-24, § 82). Arbetet inletts och pågår.<br />

Strukturella förändringar<br />

Uppdrag - Genomförande av strukturella förändringar inom barn- och utbildningsnämndens<br />

ansvars-område (beslut <strong>2007</strong>-11-28 § 94). Arbetet har inletts och pågår.<br />

97


Nämndsredovisning<br />

Ekonomisk utvärdering<br />

Resultat, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Bruttointäkter 57 285 41 000 52 556 128,2% 38 501<br />

Personalkostnader 229 013 230 880 237 326 102,8% 237 901<br />

Övriga kostnader 155 564 157 604 167 604 106,3% 149 329<br />

Kapitalkostnader 4 221 4 223 4 223 100,0%<br />

Bruttokostnader 388 798 392 707 409 153 104,2% 387 230<br />

Nettokostnad 331 513 351 707 356 597 101,4% 348 729<br />

Skattemedel 330 372 351 707 351 707 100,0% 348 729<br />

Årets resultat -1 141 0 -4 890 -1,4% 0<br />

Investeringar<br />

Nettoinvesteringar, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />

Barn och utbildningsnämnden 2 902 4 388 4 046 92,2% 2 400<br />

Större ekonomiska avvikelser<br />

Avvikelserna beror främst på ökade inter<strong>kommun</strong>ala kostnader för gymnasieelever som går<br />

i annan <strong>kommun</strong> samt ökade kostnader för fordonsprogrammet som beräknas hämtas hem<br />

under perioden 2008-2009.<br />

Årets viktigaste händelser <strong>2007</strong><br />

• Barn- och utbildningsnämnden ingår i Samverkan Sydost kring gymnasiefrågor<br />

• Samarbetsavtal sluts mellan <strong>Nybro</strong> och Oskarshamns <strong>kommun</strong>er avseende gymnasiala<br />

fordonsutbildningar.<br />

• Lokal styrelse för Åkrahällskolan inrättas.<br />

• Paradisskolans ombyggnation klar.<br />

• Hanemålaskolans ny- och ombyggnation planeras.<br />

• Start av Naturförskola i Svartbäcksmåla.<br />

• Förskolan i Flerohopp lokaliseras till Flerohopps skola.<br />

• Utökning med två förskoleavdelningar i förskolan Floran, Fagerslätten.<br />

• Start av trafiklärar- och bussförarutbildning i Brunnens regi.<br />

• Tjänstegarantier införs.<br />

• Synpunkts- och klagomålshantering införs.<br />

• Beslut om verksamhetsöverföring av Brunnen till AB <strong>Nybro</strong> Brunn.<br />

Inriktnings- och effektmål <strong>2007</strong><br />

Utifrån verksamhetsområdenas redovisade resultat för <strong>2007</strong> har barn- och utbildningsnämnden<br />

fastställt inriktningsmål för perioden 2008-2010 (<strong>2007</strong>-11-28, § 93). Arbetet med framtagande<br />

av effektmål påbörjas 2008.<br />

98


Nämndsredovisning<br />

Internkontroll <strong>2007</strong><br />

Internkontrollplan har upprättats och antagits av nämnden hösten <strong>2007</strong>. Inga granskningskontroller<br />

har genomförts under <strong>2007</strong>.<br />

Framtiden<br />

• Överföring av verksamhet Brunnen inkl <strong>Nybro</strong> Vuxenutbildning till AB <strong>Nybro</strong> Brunn.<br />

• Planering för Hanemålaskolans ny- och ombyggnad.<br />

• Anpassning av organisationen till minskade elevantal<br />

• Strukturella förändringar – utredning pågår.<br />

• Översyn och revidering av förskole- och skolplanen.<br />

• Budgetpropositionen för 2008 med avisering av förändringar i skolsystemet som kommer<br />

att beröra barn- och utbildningsnämndens verksamheter.<br />

99


Ordlista<br />

Ordlista<br />

Resultaträkning - hämtas från <strong>kommun</strong>ens redovisning och visar i sammandrag <strong>kommun</strong>ens<br />

samtliga intäkter och kostnader under året. I en resultaträkning ser man hur resultatet har uppkommit.<br />

Intäkter minus kostnader ger resultatet<br />

Balansräkning - visar <strong>kommun</strong>ens ekonomiska ställning sista dagen på året. Balansräkningen<br />

består av två sidor, en tillgångssida och en skuldsida. På tillgångssidan finns <strong>kommun</strong>ens<br />

redovisade tillgångar, t ex likvida medel, bankmedel, fordringar, fastigheter, maskiner och<br />

inventarier. På skuldsidan finns poster som banklån, leverantörsskulder, checkkrediter m m.<br />

På skuldsidan finns även <strong>kommun</strong>ens eget kapital<br />

Kassaflödesanalys - är en redovisning av hur verksamheten har finansierats och hur kapitalet<br />

har använts under året.<br />

Anläggningstillgång - är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, t ex fastigheter,<br />

byggnader, maskiner, inventarier och aktier.<br />

Omsättningstillgång - är andra tillgångar än anläggningstillgångar och där avsikten med<br />

innehavet är att omsätta dem inom ett år, t ex varulager, fordringar, kortfristiga placeringar,<br />

kassa och bank.<br />

Eget kapital - är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det egna kapitalet förändras<br />

genom <strong>kommun</strong>ens resultat. Ett överskott ökar det egna kapitalet, ett underskott minskar det<br />

egna kapitalet.<br />

Långfristiga skulder - skulder som förfaller till betalning senare än om 1 år, t.ex. reverslån.<br />

Kortfristiga skulder - skulder som förfaller tillbetalning på kortare tid än ett år, t.ex. leverantörsskulder.<br />

Avsättning - är en speciell post i balansräkningen, som skiljer sig från skulderna genom att<br />

de på bokslutsdagen ska vara säkra eller sannolika till sin existens och höra till det gångna<br />

räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, samt ovissa till belopp och/ eller tidpunkt när de<br />

ska betalas. Avsättning kan t ex vara pensionsskulder.<br />

Soliditet - är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet<br />

och det totala kapitalet. Man kan också se det som hur stor andel av tillgångarna som inte<br />

motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som betalningsförmåga på lång sikt. Soliditeten påverkas<br />

av resultat och finansiering. Så länge det egna kapitalet växer i förhållande till skulderna<br />

så förbättras soliditeten kontinuerligt. Nyckeltalet visar hur stor andel av tillgångarna som<br />

är finansierade med egna medel.<br />

Likviditet - visar betalningsförmågan på kort sikt.<br />

Nettokostnadsandel - Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkterna och<br />

generella statsbidrag.<br />

100


Ordlista<br />

Rörelsekapital - Nettot mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.<br />

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar - beskriver hur stor del av intäkterna som<br />

blir kvar att finansiera nettoinvesteringarna med.<br />

Verksamheternas självfinansieringsgrad - visar hur stor del av kostnaderna som finansieras<br />

av avgifter, hyror och specialdestinerade statsbidrag.<br />

Avskrivning - ett redovisningsbegrepp som innebär att anskaffningsutgiften för en tillgång<br />

inte kostnadsförs direkt utan periodiseras, d.v.s. fördelas på så flera år som motsvarar den<br />

beräknade ekonomiska livslängden. Exempel på tillgångar som skrivs av är inventarier, markanläggningar<br />

och byggnader. Den årliga avskrivningen ska motsvara tillgångens värdeminskning.<br />

Detta kallas planenlig avskrivning<br />

Inriktningsmål - Visar den önskvärda inriktningen av verksamheten. Går inte att mäta direkt.<br />

Effektmål - Visar i vilken utsträckning verksamheten utvecklas enligt den önskvärda inriktningen.<br />

Ska vara mätbart.<br />

101


102


103


104

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!