21.06.2014 Views

ansöknings- och tillsynsavgifter Nybro 2011 - Nybro kommun

ansöknings- och tillsynsavgifter Nybro 2011 - Nybro kommun

ansöknings- och tillsynsavgifter Nybro 2011 - Nybro kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2012-01-12<br />

Avgifter för tillståndsprövning <strong>och</strong> tillsyn enligt Alkohollagen,<br />

tobakslagen <strong>och</strong> lagen om receptfria läkemedel för 2012.<br />

(prisbasbelopp 2012 44 000kr)<br />

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd<br />

% av basbelopp avgift<br />

• Nytt tillstånd 20 8800<br />

• Gemensamt serveringsområde 15 6600<br />

• Ny ägare till befintligt tillstånd/annan PBI 17 7480<br />

(ny delägare eller annan Person med Bytande Inflytande)<br />

• Förändrad driftform 12 5280<br />

Ansökan/anmälan om förändring av stadigvarande tillstånd<br />

• Gästkategori 7 3080<br />

• Alkoholdrycker 1 440<br />

• Serveringslokal permanent förändring/lokal 7 3080<br />

tillfällig förändring/lokal 3 1320<br />

• Serveringstid permanent förändring 5 2200<br />

tillfällig förändring 1 440<br />

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd<br />

• Tillfälligt tillstånd till allmänheten 10 4400<br />

Befintliga tillståndshavare i <strong>kommun</strong>en 9 3960<br />

• Gemensamt serveringsområde 9 3960<br />

• Ytterligare serveringstillfällen i samma ansökan 3 1320<br />

30% av avgiften är tillsynsavgift <strong>och</strong> återbetalas<br />

vid avslag<br />

• Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 3 1320<br />

• Gemensamt serveringsområde 3 1320<br />

• Ytterligare serveringstillfällen i samma ansökan 1 440<br />

30% av avgiften är tillsynsavgift <strong>och</strong> återbetalas<br />

vid avslag<br />

Prövning av sökandes kunskaper i alkohollagen<br />

• Kunskapstest 4 1760<br />

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post<br />

382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-45129 0481-45124 individ<strong>och</strong>familj@nybro.se


2012-01-12<br />

Avgifter för tillsyn<br />

Fast tillsynsavgift<br />

% av basbelopp avgift<br />

• Stadigvarande serveringstillstånd 4 1760<br />

• Försäljning <strong>och</strong> servering av folköl* 3 1320<br />

• Försäljning av tobaksvaror* 7 3080<br />

• Försäljning av receptfria läkemedel* 3 1320<br />

• Trafik servering 3 1320<br />

*Avgiften kan reduceras med 50% om omsättning understiger 200.000kr.<br />

Rörlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd<br />

Avgiftsklasser<br />

omsättning/år inkl moms<br />

1. -250 000 5 2200<br />

2. 250 001 – 500 000 10 4400<br />

3. 500 001 – 1 000 000 20 8800<br />

4. 1 000 001 – 2 000 000 25 11000<br />

5. 2 000 001 – 3 000 000 32 14080<br />

6. 3 000 001 – 4 000 000 42 18480<br />

7. 4 000 001 – 5 000 000 55 24200<br />

8. 5 000 001 – 6 000 000 67 29480<br />

9. 6 000 001 - 80 35200<br />

- Den rörliga avgiften baseras på uppgifter inhämtade i den årliga restaurangrapporten.<br />

- Nedsättning <strong>och</strong> avskrivning av avgifter <strong>och</strong> skulder beslutas av socialnämnden<br />

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post<br />

382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-45129 0481-45124 individ<strong>och</strong>familj@nybro.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!