21.06.2014 Views

Redogörelse för godman och förvaltare.pdf - Nybro kommun

Redogörelse för godman och förvaltare.pdf - Nybro kommun

Redogörelse för godman och förvaltare.pdf - Nybro kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

REDOGÖRELSE<br />

Personlig omvårdnad m m<br />

Sid 1 (2)<br />

Bilaga till års- eller sluträkning<br />

Kalenderår:…<br />

Huvudman<br />

eller fr o m ………...… t o m:…………………..…....…....<br />

Personnummer ……..………...……...…………Namn ………………...…………...……………...………………………<br />

God man/Förvaltare/Förmyndare (stryk det ej tillämpliga)<br />

Personnummer …………………...…..…………Namn …………..……….…………..…………...………………………<br />

Fortsatt behov av god man/förvaltare<br />

Ifylls av god man<br />

Föreligger fortsatt behov av <strong>godman</strong>sskap? Ja Nej<br />

Ifylls av förvaltare<br />

Föreligger fortsatt behov av förvaltarskap? Ja Nej<br />

Kan det ersättas av <strong>godman</strong>sskap? Ja Nej<br />

Ange skälen!<br />

……………………………….…..……………………………………………………………………………………<br />

Personlig omvårdnad<br />

Huvudmannen har under året bott<br />

i sitt hem (se ovan adress) på institution _____________________________<br />

Besök hos huvudmannen<br />

inga ……./år ……../månad ……../vecka …………….<br />

Vistelse med huvudmannen utanför hemmet/institutionen:<br />

inte alls ……./år ……../månad ……../vecka …………….<br />

Övrigt<br />

Antal telefonsamtal med huvudmannen (cirka) …………….<br />

Antal kontakter med anhöriga om huvudmannen (cirka) ... …………..<br />

Antal kontakter med vårdinstitutionen om huvudmannen (cirka) ………….<br />

Hälsotillstånd <strong>och</strong> insatser ska skrivas på baksidan av blanketten<br />

Ekonomisk förvaltning<br />

Pensionen handhas av<br />

undertecknad huvudmannen ________________________________<br />

Om pensionen betalas till transaktionskonto el dyl., vem sköter kontot? ………….…………………………………..……<br />

Begäran om arvode <strong>och</strong> kostnadsersättning<br />

Arvode för ekonomisk förvaltning Ja Nej<br />

Arvode för personlig omvårdnad Ja Nej<br />

Kostnadsersättning Ja Nej<br />

Kostnadsersättning avses här porto, telefon, resor o dyl. Schablon utgår med 856 kr per helår för 2010<br />

Kostnadsersättning överstigande schablon som specificerats på sid. 2<br />

Ja med kr ……………………..<br />

Avgiven på heder <strong>och</strong> samvete<br />

Datum ………………..<br />

Namnteckning……………………………..…………..…..…………...…………………………<br />

Överförmyndarens / Överförmyndarnämndens beslut om fastställt arvode:<br />

Datum<br />

Sign<br />

Arvode<br />

Förvaltning<br />

Arvode<br />

Omvårdnad<br />

Annat<br />

Startarvode<br />

Bilersättning<br />

Kostnadsersättning<br />

Summa<br />

Betalas av:<br />

□ Huvudman<br />

□ Kommunen<br />

Redogörelse 2009.xls


REDOGÖRELSE<br />

Personlig omvårdnad m m<br />

Sid 1 (2)<br />

1. Har du sökt bostadstillägg, handikappersättning, hemtjänst, särskilt boende eller dylikt?<br />

2. Har du deltagit i vård- eller omsorgsplanering, eller tagit del av fattade beslut? Utveckla!<br />

3. Har du hållt dig informerad om huvudmannes hälsotillstånd? Beskriv!<br />

4 Hur tycker du att ditt förordnande fungerar? Motivera!<br />

5. Övriga upplysningar:<br />

Uppdrag av engångskaraktär t.ex. fastighetsförsäljning, avveckling av bostad eller dylikt.<br />

Antal tim: …………………..<br />

/ Enl spec <br />

Begäran om ersättning för uppdragets fullgörande överstigande schablon (beviljas sparsamt)<br />

Resor<br />

Datum Från - Till Ändamål Antal km Öfn ant.<br />

Redogörelse 2009.xls

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!