11.07.2015 Views

Datautvecklingens filosofi. Tyst kunskap och ny teknik

Datautvecklingens filosofi. Tyst kunskap och ny teknik

Datautvecklingens filosofi. Tyst kunskap och ny teknik

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bo Göranzon (red)Thomas Furth, Peter Gullers, Börje Johansson,Jerker Lundequist, Kalle Makila, Tore Nordenstam,Erik Sandewall, Anna SjödahlDATAUTVECKLINGENSFILOSOFITyst kunskap och ny teknikCarlsson &Jönsson Bokförlag AB


Minerva böckernaAdress:Carlsson &Jönsson Bokförlag ABBredgr. 2 11130 Stockholmtel. 08-1 1 O5 12ISBN 91-7798-008-50 1983, Författarna, bildkonstnärernaCarlsson & Jönsson Bokförlag AB och ArbetslivscentrumOmslag Arne ost rön^, Förlagsateljén ABTryck Skogs Grafiska AB, Malmö 1984


InnehållsförteckningFörfattarpresentation 9Förord 11Av Bo GöranzonBakgrunden 12Av Bo GöranzonEtt pragmatiskt perspektiv på datautvecklingen 17Av Tore NordenstamOm klockor, böcker och datorer 17Om tysta kunskaper 19Begreppslig kompetens 23Fallstudier och vetenskaplig begreppsbildning 25Tyst kunskap - tre exempel 27Felsökning i ett datorprogram 29Av Per SvenssonEn båtbyggare på Västkusten 29Av Thomas TempteOm ljusbedömning i fotografi 31Av Peter GullersVad ar en dator? 35Av Bo GöranzonTal som en abstrakt idé 37Abacus - ett första steg mot automatisering 39Det stora språnget mot det abstrakta - Descartes algebra ochPascals räknemaskin 41Det matematiska språket somförebild 43Systemutvecklingsprocessenför en datorbaserad modellforvärmeberakningar 45


Datautvecklingens filosofi 51Två oförenliga traditioner 51Av Tore NordenstamVad skall en påverkare kunna? 51Två oförenliga traditioner 53Om regelföljande 58Om modeller 58Om handling och arbete 60Ideologi och teknologi 63Av Jerker LundequistKunskapsobjektets betydelse 64Herbert Simons betydelse 66Om möjligheten av en generell teori om design 66Vad gör en designer? Modeller? 68Vad gör en designer? Normer? 71Språkspel och tekniska språk 73Två kunskapsformer 75Barare av kunskap 78Professionen som barare av den tysta kunskapen 79Till kritiken av informationsteknologin 82Teknologi och ideologi 84Vad är aktionsforskning? 85Av Bo GöranzonDatoranvandning for skogsvardering - enfallstudie 85Bedömning av generaliserbarhet av en fallstudie 92Fördjupning av analysen av långsiktig datoranvandning 93Om bild och verklighet 94Utställningen "Konst och Vetenskap och Arbetets Ära" 96Konstens pedagogiska och upptackandefunktion 100Shakespeares "Stormen" 100Strindbergs "Fröken Julie" 102Peter Weiss "Nya Processen" 104ADB inom den allmänna försäkringen (ALLFA-utredningen) -ett


praktikfall 105Av Bo GöranzonArbetsbilder 105Utredningsdirektiven 11 1ADB inom försäkringskassorna - ettfackligt handlingsprogram 113värderingar och intressen i ALLFA-utredningen 115Organisationssyn och teknikval inom offentlig administration 1930-1980. Exemplet socialförsäkringen 11 9Av Thomas FurthInledning 119Folkrörelse - eller myndighetstradition 121Pensionrförsäkringen - en statlig socialförsäkring 123Sjukkassorna och staten 126Kassorna, effektiviteten och demokratin 128Tillförlitlighet och ekonomi - ny statlig effektivitetssyn 130ADB införs i kassorna 132Två organisationssatt 135Tekniken styrande 137Fackliga erjarenheter av ALC:s forskningsprojekt och ALLFAutredningen138Av Börje JohanssonEn väckarklocka 138ALLFA-utredningen kom till 139Kontakter med Arbetslivscentrum 140Studiecirkelarbete ger handlingsprogram 142Arbetsplanering, organisation och samverkan 143Handlingsprogrammet arbetas fram 143ALLFA-utredningen arbetade vidare 144FF-ALC-kontakterna var omfattande 147ALLFA på rätt väg 148Kan kunskap lagras i en maskin? 150Två framtidsbilder 150Av Bo GöranzonBruksanvisningar och sakkunskap 158Av Erik Sandewall


Kunskapsteoretiskt misstag 164Av Bo GöranzonSubjektiv och objektiv sakkunskap 167Av Erik SandewallVerksamhetslust och bildning 172Av Bo Göranzon~rbeteis "hjälte" 172Tjechovs "Tre systrar" 175Verksamhetslust och bildning 177Nigel Williams "Klassfiender" 178Bilagor1. Konst och Vetenskap och Arbetets Ära, Informationsfolder Arbetsliveti centrum 1852. Utredning om A DB inom den allmänna försäkringen, Socialdepartementet,Kommittédirektiv 1977:52 1933. Yttrande över rapporten "Folkrörelse- eller myndighetstradition",Sture Wallmon, Riksförsäkringsverket, 1980-12-1 1 1994. Yttrande över rapporten "Värderingar och paradigm vid datasystemutveckling",Sture Wallmon, Riksforsakringsverket, 1980-1 1-06 2025. Bo Göranzon, "Perspektiv på datasystemutveckling. Om vakthållningav yrkeskunskaperna i arbetslivet vid datorrtödd handla'ning".Anförande vid Försakringsanstalldas Förbunds sextonde ordinariekongresr, 1979-08-14 2066. Yttrande över ALLFA-utredningens lägesrapport "ADB inom denallmänna forsakringen på 1980-talet och därefter'' (DS S 1979:4).Bo Göranzon och Kalle Mäkila, PAAS-projektet, Arbetslivscentrum,1979-1 1-08 2217. Yttrande över ALLFA-kommitténs betänkande "Socialförsäkringensdatorer", SOU 1981:24, Bo Göranzon och Kalle Makila, PAASprojektet,Arbetslivscentrum, 1981-10-30 232Noter 241Litteratur 249Sakregister 253


TystEtt av datasamhallets viktigaste problem galler yrkeskompetensen.Hur utvecklar och upprätthållerman denna i ett datoriserat -.-- och alltmer abstrakt'i? J.3Ta.Pr- --Grundläggande. tema i Datautvecklingens filosofiär begreppet "tyst kunskap", dvs själva karnani yrkeskompetensen. Har diskuteras teori ochpraktik, påståendekunskap och förtrogenhetskunskap,kreativitet och bruksanvisningar. Spanningten mellan ett teknisktlnaturvetenskapligt och etthumanistiskt perspektiv genomströmmar framställningen.$4; r I.c., -: n +:j ~ ; L ~För första gången diskuteras h allvar deJlångsiktiga konsekvenserna av den nya tekniken. 4u., :E . T:Bo Göranzon ar bokens redaktör och huvudför-"'h-.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!