Årsredovisning 2009 - Danderyds kommun

danderyd.se

Årsredovisning 2009 - Danderyds kommun

FörvaltningsberättelseViktiga händelser i verksamhetenMåluppfyllelseKommunen når eller överträffar 2009 sina ambitionsnivåeravseende alla de sju övergripandemålen. När det gäller nämndernas olika verksamhetsområdenuppnås eller överträffas 42 av de 47inriktningsmål som fullmäktige fastställt. De femmål som inte uppnås 2009 avser kommunstyrelsensmål om ren luft och buller, äldreomsorgens ambitionatt vara av högsta nationella klass, byggnadsnämndensmål avseende handläggningstider samttekniska nämndens mål om underhåll av fastigheteroch gator.EkonomiKommunen bedöms i sammanvägning nå måletom god ekonomisk hushållning 2009. Detta motbakgrund av nämndernas kostnadseffektivitet, åretsresultat och resultatet avstämt mot balanskravet.Årets resultat är + 1,6 miljoner kronor och resultatetavstämt mot balanskravet är + 13,1 miljonerkronor. Resultaten är något sämre än budget menmed hänsyn till en jämförelsestörande post* om12,2 miljoner kronor i huvudsak i nivå med budget.Nämnderna redovisar en positiv budgetavvikelsei sina verksamheter vilket är en väsentlig förbättringi jämförelse med de prognoser som lämnadesunder det första halvåret. Investeringsverksamhetennår inte upp till budgeterade nivåer vilket i sämstafall kan påverka drifttagning av vissa objekt ochdärmed påverka verksamheten negativt 2010.Volymförändringar, platstillgång inom förskolaJämfört med föregående år har antalet förskolebarnminskat med drygt 2 %. Platstillgången inomförskola har varit god. I syfte att ersätta provisoriskalokallösningar inom förskolan, har fullmäktige under2009 beslutat om viss nybyggnation av förskolor.FlyktingmottagningI slutet av juni 2007 tecknade Danderyds kommunen överenskommelse med Migrationsverket att taemot ca 35 nyanlända flyktingar per år. Under 2009har kommunen tagit emot 39 flyktingar. Vidare harkommunen ett avtal med Migrationsverket om mottagandeav fem ensamkommande flyktingbarn perår. Under 2009 har kommunen tagit emot två barnfler än avtalat.Beslut om kostnadsanpassningarMed anledning av försämrade skatteprognoser,framförallt under våren 2009, beslutade fullmäktigeom kostnadsanpassningar vid sitt sammanträde ijuni. Kraven på kostnadsanpassningar gällde allanämnder. Fullmäktige gav också nämnderna i uppdragatt i budgetförslag för 2010 vidta åtgärder förkostnadseffektivisering inom en rad områden.Lag om valfrihetssystem, LOVFullmäktige har beslutat att uppdra till socialnämndenatt för hemtjänst och familjerådgivningtillämpa ett valfrihetssystem i enlighet med bestämmelsernai LOV. Beslutet innebär att nuvarandeauktorisationsmodell ersätts med avtal med godkändaleverantörer. Detta ger möjlighet att ställatydligare krav på verksamhetens kvalitet.Stockholms StrömUnder året har kommunen träffat en överenskommelsemed Svenska Kraftnät om medfinansieringav Stockholms Ström-projektet. Projektet syftar tillatt bygga ut en ring för kraftmatningen till Stockholmsregionen.För Danderyd innebär detta attdagens luftledningar på sikt ersätts av mark- ochtunnelförlagda ledningar.BrandförsvarFullmäktige beslutade under hösten 2008 atttillsammans med nio andra kommuner, däriblandStockholms stad, bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund,Storstockholms brandförsvarsförbund,att gälla från och med den 1 januari 2009. Ettkommunalförbund av denna omfattning leder tillen mindre sårbar organisation med större bredd vadgäller specialistfunktioner, utvecklingsresurser, nyteknik, upphandling samt bättre planering av dengemensamma personalresursen. Vidare innebär detnya förbundet att Danderyds avgift för brandförsvarethar kunnat sänkas. Kommunstyrelsen hargodkänt ett genomförandeavtal gällande kommunenspensionsförpliktelser till StorstockholmsbrandförsvarsförbundInvesteringsprogram, fastighets- och miljölyftetFörsörjning av lokaler är en viktig förutsättning förverksamhet. Ett större investeringsprogram löper föratt bland annat ersätta paviljonger med permanentalokaler och tillgodose tillkommande lokalbehov.* Posten avser förlikning och juridiska kostnader med anledning av om- och tillbyggnaden av Annebergsgården tidigt2000-tal.5


Medel avsattes i 2008 års bokslut för riktade insatserinom fastighets- och miljölyftet. Insatser skagenomföras för energi- eller miljöeffektiviseringar ifastigheter. Under 2009 har fullmäktige beslutat omåtgärder för cirka 40 miljoner kronor.Bland större exploateringsprojekt noteras blandannat slutfasen av kommunens insatser gällandeEnebyängens handelsplats och Eneby torg.MiljöplanenÖversyn av kommunen miljöprogram har påbörjatsunder 2009. Viktiga miljöfrågor avser blandannat buller och luft kring Roslagsbanan samtE18. Kommunstyrelsen har lämnat remissvar påförstudien för de planerade kapacitetshöjandeåtgärderna (utbyggnad till dubbelspår) avseendeRoslagsbanan. I remissvaret framförs kritik mot attdagens bullerproblem inte har åtgärdats av SL vidberörda fastigheter i Danderyd. Kommunstyrelsenhar informerats av Vägverket angående projektetmed miljöstyrd hastighetsreglering. Vägverket hargenomfört flertalet mätningar på E18 gällande hastighetensinverkan på partikelmängden.Nordostsamarbetet, infrastrukturUnder 2009 var Danderyd samordnande kommuni Stockholm Nordost. I mars antog kommunernaen handlingsplan som beskriver de aktiviteter sompågår samt påbörjas under 2009. Det avser framföralltfrågor kring trafikinfrastruktur och stadsbyggnadsutveckling.Risk och säkerhetsfrågor, krishanteringUnder 2009 har genomförts en satsning på kommunalsäkerhet och krishantering. Detta omfattarbland annat en kriskommunikationsplan sombehandlar frågor om ansvar för information i olikaskeden av en kris, målgrupper och informationskanaler,samverkan och dokumentation. Vidare harfastställts riktlinjer för kommunens fullgörandeav det geografiska områdesansvaret i sambandmed extraordinär händelse i fredstid och vid höjdberedskap.Under 2009 har också påbörjats en serie av utbildningaroch övningar i krishanteringMåluppfyllelseKommunen har sju övergripande mål som antogsav fullmäktige i november 2007.Bedömning av måluppfyllelse för kommunenssju övergripande mål baseras på måluppfyllelseavseende nämndernas inriktningsmål. Vidare vägsin Danderyds resultat i olika nationella undersökningaroch jämförelser. De externa källor somanvänds är följande:• SCB medborgarundersökning• SKL Öppna jämförelser inom grundskola,gymnasieskola, äldreomsorg samt trygghetsäkerhet.• Socialstyrelsens brukarenkäter inom hemtjänstoch särskilda boenden• Socialstyrelsens Äldreguide• SKL jämförelseprojekt Kommunens kvalitet ikorthet• SCB Vad kostar verksamheten i din kommun• Svenskt näringslivs kommunrankning av näringslivsklimat• Svenskt näringslivs granskning av kommunernashemsidor 2009• tidningen Fokus ranking av kommuner (junivarje år)(SCB - Statistiska centralbyrån, SKL - Sveriges Kommuneroch Landsting.)I bedömningen vägs in och kommenteras eventuellastörre förändringar över tid när det gällermåluppfyllelse för nämndernas inriktningsmål ellerresultat i externa jämförelser och undersökningar.En positiv eller negativ trend är viktig att följa övertid.Av följande tabell framgår bedömning av måluppfyllelseavseende de sju målen.MålDanderyd ska vara en bra och attraktivkommun att bo och verka i.Danderyd ska erbjuda sina invånare storvalfrihet i den kommunala servicen utifrånindividens önskemål och förutsättningar.Danderydsborna ska erbjudas en bra ochattraktiv service.God ekonomisk hushållning ska vara envägledande princip för all kommunal verksamhet.Kommunen ska ge goda förutsättningar förett varierat utbud av fritids- och kulturliv.Företag verksamma i kommunen ska erbjudasett gott näringslivsklimat.Kommunen ska ha låg kommunalskatt.UppnåttresultatgröngulgröngulgulgulgrönBedömningen är att kommunen når eller överträffaralla övergripande mål 2009. Jämfört med föregå-6


Område i SCBmedborgarundersökningKommunen somen plats att booch leva påKommunensverksamheterInflytandet ikommunenDanderyd200878, bästavärde65, bästavärde53, bästavärdeDanderyd2007Snitt 97kommuner200876 6462 5452 40Medborgarna ger generellt kommunen mycketgoda betyg. Kommunen har bästa resultat av alla97 deltagande kommuner när det gäller helhetsbedömningav de tre områdena i enkäten. Vidareär alla resultat 2008 en förbättring jämfört medtidigare år vilket visar på att medborgarna har enstabil, positiv attityd till kommunens verksamheter.Tidningen Fokus rankade i juni 2009 Danderydsom bästa kommun att bo i. Rankningen baseras påett 30-tal faktorer som hämtas ur nationell statistik(Skolverket, SCB, Försäkringskassan m fl). Danderydär bland de 20 bästa kommunerna på drygten tredjedel av måtten, bland annat andel eleverbehöriga till gymnasieskolan, andel utbildad personali äldreomsorg, låg arbetslöshet, antal nystartadeföretag samt valdeltagande. Danderyd hade även2008 förstaplaceringen i Fokus rankning.Under 2009 har SKL har för andra gången tagitfram Öppna jämförelser för trygghet och säkerhet.Årets rapport omfattar fem utfallsindikatorer och tioindikatorer för säkerhetsarbete och resurser. I rapportenjämförs faktiska utfall och upplevda förhållandenavseende olyckor, brott och kriser. Rapportenvisar också hur kommunerna arbetar förebyggandeoch vilka resurser som läggs ner på verksamheterna.Danderyd har generellt medelgott resultat.Under 2009 har genomförts en satsning på kommunalsäkerhet och krisberedskap, bland annat enkriskommunikationsplan samt riktlinjer för kommunensfullgörande av det geografiskaområdesansvaret. De vidtagna åtgärderna bedömsförbättra samordningen av säkerhetsarbetetoch öka krisberedskapen i kommunen.Sammanfattningsvis är alla delar som ingår ibedömning av det övergripande målet uppfyllda elleröverträffar förväntade nivåer. Den stabila trendenavseende såväl underliggande inriktningsmål somexterna jämförelser visar på stabilitet och att förbättringsområdentydligt identifierats ger goda förutsättningaratt nå det övergripande målet även framöver.2. Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfriheti den kommunala servicen utifrån individensönskemål och förutsättningarMålet bedöms vara uppnått. Av målformuleringenframgår att kommunen har hög ambitionsnivå närdet gäller valfrihet. Bedömningen att målet är uppnåttinnebär således att valfriheten är stor. Bedömningenbaseras på att nämndernas inriktningsmåluppnår förväntad nivå. Vidare vägs in den externagranskning av information om valfrihet och kvalitetsom genomförts av Svenskt Näringsliv.Till kommunens övergripande mål har knutitsfyra inriktningsmål för nämnderna. De nämndersom har inriktningsmål är barn-och utbildningsnämndensamt socialnämnden och målen avser valfrihetinom barnomsorg, grundskola, gymnasieskolasamt äldreomsorg.MålDanderyd ska erbjudasina invånarestor valfrihet i denkommunala servicenutifrån individensönskemål och förutsättningar.Antalinriktningsmålpånämndnivågrön gul röd4 1 3Av fyra inriktningsmål bedöms alla uppfylla elleröverträffa förväntade nivåer. Barn-och utbildningsnämndensbedömning av valfrihet inom grundskolaoch gymnasieskola avser valmöjligheter inom kommunen.Om även valmöjligheterna inom regionenvägs in är nämndens bedömning att valfriheten ärmycket god.Av barn- och utbildningsnämndens enkät VågaVisa framgår att över 80 % av föräldrar instämmerhelt eller delvis i att det finns tillräckligt mångagrundskolor att välja mellan i Danderyds kommun.Detta är samma nivå som föregående år. I grundskolankan elever och föräldrar kan välja mellan kommunaleller fristående verksamhet för alla åldersgrupper.Att öka mångfald av pedagogiska inriktningarinom grundskolan är dock ett förbättringsområde.När det gäller förskola är andelen som instämmerhelt eller delvis i att det finns tillräckligt många förskoloratt välja mellan i Danderyds kommun 67 %.Detta är en tydlig förbättring jämfört med 2008 dåmotsvarande siffra var 54 %.8


Inom socialnämndens område bedöms valfriheteninom hemtjänst och äldreboende vara god.Under 2009 har gjorts omfattande förberedelser förinförande av LOV, lagen om valfrihetssystem, inomhemtjänsten. Syftet med införandet är att förbättravalfrihet och kvalitet för kunden.Valfrihet ställer krav på att det går att göra jämförelserav olika verksamheter. Svenskt Näringslivhar under 2009 undersökt hur lätt det är att på kommunernashemsidor hitta relevant och jämförbarinformation som skulle kunna underlätta ett val avskola, äldreboende och hemtjänst. Danderyd hävdarsig väl i jämförelsen och ligger på en delad tiondeplatsav landets 290 kommuner. Det finns dockmöjlighet till förbättringar framförallt när det gällerhur jämförelser av såväl enkätresultat som objektivakvalitetsmått presenteras. Under 2010 kommerprioritering av e-tjänstutveckling att genomföras iett förvaltningsövergripande arbete. Jämförandeservicepå hemsidan ingår som ett av flera identifieradeutvecklingsprojekt.Sammanfattningsvis är alla delar som ingår ibedömning av det övergripande målet uppfyllda.Trenden avseende måluppfyllelse för underliggandeinriktningsmål visar på stabilitet och attförbättringsområden identifierats, bland annat närdet gäller medborgarnas förutsättningar att göra informeradeval, är viktigt för att säkerställa framtidamåluppfyllelse.3. Danderydsborna ska erbjudas en bra ochattraktiv serviceMålet bedöms överträffa förväntad nivå. Bedömningenbaseras på att flertalet av nämndernas inriktningsmåluppnår eller överträffar förväntad nivåsamt på kommunens goda resultat i SCB medborgarundersökning.Vidare vägs in Danderyds resultati olika nationella jämförelser.Till kommunens övergripande mål har knutits 17inriktningsmål för nämnderna. Alla nämnder, utomkultur- och fritidsnämnden, har inriktningsmål somanknyter till det övergripande målet om bra ochattraktiv service.MålDanderydsbornaska erbjudas enbra och attraktivservice.Antal inriktningsmålpå nämndnivågrön gul röd17 3 12 2Av 17 inriktningsmål bedöms tre överträffa ochtolv uppfylla förväntade nivåer. Två mål bedömsinte vara uppnådda. Det avser socialnämndens målom äldreomsorg av högsta nationella klass samtbyggnadsnämndens mål om god service.Jämfört med bedömningen i årsredovisning 2008uppvisar ett mål bättre måluppfyllelse. Det avsermålet att gymnasieutbildningen ska ge goda förutsättningarför vidare studier och kommande yrkesliv.Danderydselever ligger på första plats i riket när detgäller andel som påbörjar studier vid universitet ellerhögskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.Vidare är det en mycket låg andel som varkenär etablerade på arbetsmarknaden eller studerar tvåår efter avslutad gymnasieutbildning.Jämfört med bedömningen i årsredovisning 2008uppvisar två mål sämre måluppfyllelse. Det avserbyggnadsnämndens mål om god service samt socialnämndensmål om verksamheten inom individochfamiljeomsorg. Den försämrade måluppfyllelsenför byggnadsnämnden beror på att målnivåeravseende handläggningstider inte har kunnatuppnås under 2009. I syfte att förbättra måluppfyllelsebedömer byggnadsnämnden att en översynav bygglovprocessen bör genomföras, detta för attkunna ge svar på om ökade resurser krävs eller omändrade rutiner kan korta handläggningstiderna.När det gäller socialnämndens mål för individ-ochfamiljeomsorg bedöms målet vara uppnått 2009men förbättringsområden finns avseende handläggningsrutineroch rättssäkerhet.Socialnämndens mål om att äldreomsorgenska bidra till en trygg och värdig ålderdom samtatt vid varje jämförelse vara av högsta nationellaklass har endast delvis kunnat uppnås. I socialnämndensegen uppföljning av äldreomsorgenskvalitet redovisas att 86 % av de äldre upplever attomsorgen är trygg och värdig. Vidare har andelenäldre på särskilt boende som upplever att de ärisolerade minskat sedan 2008. Att inriktningsmåletinte bedöms vara uppnått beror på att Danderydvid jämförelser med andra kommuner placerar sigi mitten, både i SKL Öppna jämförelser Äldreomsorgsamt i Socialstyrelsens brukarenkät. Åtgärderför att förbättra måluppfyllelse avser framföralltsatsning på kompetensutveckling som riktas till allpersonal inom äldreomsorgen.För att ytterligare höja måluppfyllelse finnsmöjligheter till förbättringar, även avseende demål där måluppfyllelsen bedöms som god. Dettaavser exempelvis andel högskoleutbildade inombarnomsorg, arbetsro i förskolan och grundskolan,9


dagvattenhantering samt ökad samverkan medlandstinget inom socialpsykiatri.Av SCB medborgarundersökning framgår attmedborgarna generellt ger verksamheterna mycketgoda betyg men att förbättringsområden finns. Detgäller framförallt äldreomsorg, stöd till utsatta personer,fritid och kultur samt miljöarbete.Danderydhösten2008SCBmedborgarundersökningNöjd-medborgarindex,helhetenBemötandetillgänglighetDanderydvåren2007Samtligakommuner200865 62 5467 64 61Förskolan 77 75 64Grundskolan 78 73 59Gymnasieskolan 79 75 61Äldreomsorgen 58 58 51Stöd för utsattapersoner57 54 48Gator och vägar 62 * 51Fritid-idrott 72 * 64Fritid-kultur 53 * 58Miljöarbete 49 * 64Vatten ochavlopp81 * 77Renhållning 70 * 64Räddningstjänst 73 67 77*=ej jämförbart pga nya frågor 2008SKL, Socialstyrelsen m fl genomför årligen en radnationella jämförelser. Generellt hävdar sig Danderydväl i jämförelse med andra kommuner. Avföljande tabell framgår ett utdrag ur de jämförelsersom vägs in i bedömning av måluppfyllelse.NationelljämförelseSKL öppna jämförelsergrundskola2009SKL öppnajämförelsergymnasieskola2009SKL öppnajämförelsergymnasieskola2009SKL öppnajämförelsergymnasieskola2009SKL Öppnajämförelseräldreomsorg/SocialstyrelsensbrukarenkätSKL Öppnajämförelseräldreomsorg/SocialstyrelsensbrukarenkätSKL kommunenskvalitet ikorthetSKL kommunenskvalitet ikorthetSKL kommunenskvalitet ikorthetSKL kommunenskvalitet ikorthetMåttSammanvägt resultat 2Andel elever som uppnåttgrundläggandebehörighet till universitetoch högskolaGenomsnittlig betygspoängAndel elever sompåbörjar studier viduniversitet eller högskolainom tre år efteravslutad gymnasieutbildningBrukarnas omdömeom särskilt boendetsom helhet, värde pånöjdkund-indexBrukarnas omdömeom hemtjänsten somhelhet, värde pånöjdkund-indexVilket serviceutbudfinns inom särskildaboende finansieradeav kommunen? (sammanvägningav 11kvalitetsområden)Danderydsplaceringav 290kommuner271113817324 380 % avmaxpoängVäntetid till särskiltboende 34 4Personalkontinuitet ihemtjänsten 25 5Hur god är kommunenswebbinformationtill medborgarna?21 62Avser sammanvägt resultat av följande mått: andel som uppnår målen i samtliga ämnen, genomsnittligt meritvärde,andel behöriga till gymnasieskolan, andel som har minst betyg G i nationella prov åk 9.3-6Avser placering av cirka 70 deltagande kommuner i SKL jämförelseprojekt Kommunens kvalitet i korthet.10


Resultat inom grundskola och gymnasieskola är avhögsta nationella klass. Enligt SKL´s projekt Kommunenskvalitet i korthet är kvalitén inom särskildaboenden hög. Bedömningen baseras på en kvalitetsenkättill boendechefer.Socialstyrelsens nationella brukarundersökningarinom äldreomsorg visar på en placering kringmitten av landets kommuner. När det gäller personalkontinuiteti hemtjänsten (mätt som antal olikapersoner som en hemtjänsttagare med minst tvådagliga insatser möter under en tvåveckorsperiod)och väntetid till boende har Danderyd ett medelgottresultat, dock är det i båda fallen en försämringjämfört med föregående år.Sammanfattningsvis är flertalet av de områdensom ingår i bedömning av det övergripande måletuppfyllda eller överträffar förväntade nivåer. Denstabila trenden avseende måluppfyllelse för underliggandeinriktningsmål liksom goda resultat iexterna jämförelser visar på stabil kvalitetsnivå iverksamheterna. Att förbättringsområden tydligtidentifierats ger möjlighet att fokusera åtgärderför att höja kvaliteten. Åtgärderna och dess effektpå verksamhet och ekonomi kommer löpande attföljas under 2010.4. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledandeprincip för all kommunal verksamhetMålet innebär att alla verksamheter i kommunenhar ett ansvar för att säkerställa god ekonomiskhushållning inom ramen för politiskt beslutadeuppdrag. Begreppet god ekonomisk hushållningska väga samman ett verksamhetsperspektiv och ettfinansiellt perspektiv. De finansiella målen begränsarverksamhetens omfattning vilket tillsammansmed målen för verksamheten anger ambitionsnivån.En analys av god ekonomisk hushållning angersambanden mellan verksamhet och ekonomi.Danderyds modell för att bedöma god ekonomiskhushållning utgår från beslutade mål för hållbarekonomisk utveckling och för effektivt resursutnyttjandei verksamheterna. Nämnderna redovisaren analys av kostnadseffektiviteten i verksamheternavilken underbyggs i jämförelser över tid ochResultat i förhållande till målResultatNämndernas inriktningsmål avseende Barn-och utbildningsnämndengulkostnadseffektivitet.SocialnämndengulKultur-och fritidsnämndengulTekniska nämnden, alla verksamheter utom VAgulTekniska nämnden, VAgrönByggnadsnämndengulNämndernas inriktningsmål avseende Tekniska nämnden, fastighetrödunderhåll och värdet på kommunensTekniska nämnden, VAgulrealkapital.Tekniska nämnden, GatarödKultur-och fritidsnämnden, anläggningargulKommunens ekonomiska resultat i förhållande till målgulKommunens verksamheter (mål tre och fem)Generellt god. Flertaletmål visar gul ellergrön måluppfyllelseSkattesats i jämförelse med andra kommunergrönJämförelse med andra kommuner- kostnadseffektivitet inom skola (grundskola och gymnasieskola) grön- kostnadseffektivitet inom äldreomsorg gul- avvikelse från standardkostnad Grundskola grönGymnasieskolagrönBarnomsorggrönIFOgrönÄldreomsorggrönGod ekonomisk hushållning, sammanvägd bedömninggul11


med exempelvis andra kommuner där så är möjligt.Sammantaget görs en bedömning av måluppfyllelsegällande kommunens ekonomi och resultat.I bedömningen har också vägts in kommunensskattesats samt uppnådda resultat inom kommunensverksamheter, det vill säga avseende mål tre ochfem. Detta ger en analys av god ekonomisk hushållningenligt modellen på föregående sida.Danderyds modell för bedömning av god ekonomiskhushållning innebär att respektive områdebedöms och analyseras. Därefter görs en sammanvägdbedömning av om kommunen som helhet nårdet övergripande målet. Av följande avsnitt framgårkommentarer till respektive område i kommunensmodell för bedömning av god ekonomisk hushållning.Nämndernas inriktningsmål avseendekostnadseffektivitetI Danderyds kommun innebär god hushållning attverksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivtsätt. Till kommunens övergripande mål har därförknutits ett inriktningsmål avseende kostnadseffektivverksamhet som är gemensamt för alla nämnder.Nämndernas analys har vidareutvecklats jämförtmed föregående år. Syftet med de tydligare kravenpå analysen, enligt uppdrag från fullmäktige ibudgetbeslut november 2009, är dels att säkerställanämndernas beslutsunderlag t ex vad avser behovav omprioriteringar och dels att säkra underlag förden övergripande bedömningen av god ekonomiskhushållning. Detta är inte minst viktigt mot bakgrundav den svaga utvecklingen vad gäller skatteintäkterunder kommande år.Alla nämnder har bedömt att deras respektiveverksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.I bedömningarna har vägts in resurser, resultat iförhållande till mål, volymer/prestationer samtjämförelser (med andra kommuner alternativ denegna verksamheten över tid). Inom några verksamheterär kostnadseffektiviteten mycket god, detgäller framförallt grundskola och gymnasieskoladär Danderyd ligger i topp i riket. Inom några avtekniska nämndens verksamheter har senaste åretsupphandlingar av drift- och underhållsentreprenader(kvalitetskrav till lägsta kostnad) samt förbättraduppföljning av entreprenörers arbete använtssom mått på grundläggande kostnadseffektivitet.Nämndernas inriktningsmål avseende underhålloch värdet på kommunens realkapitalI Danderyds kommun innebär god hushållning attunderhåll av kommunens anläggningar planeraslångsiktigt, detta i syfte att bibehålla värdet påkommunens realkapital.De nämnder som har mål för underhåll av anläggningarmed mera, är kultur och fritidsnämndenoch tekniska nämnden. Enligt tekniska nämndensbedömning nås inte målet för fastighet samt gata.Detta beror enligt nämnden på eftersatt planeratunderhåll inom fastighetsverksamheten samt avseendegatubeläggning och reinvestering i kajer ochbroar. Det beslutade fastighets- och miljölyftet från2008 ska bland annat hantera energieffektiviseringoch visst underhåll i kommunens fastighetsbestånd.Kommunens ekonomiska resultati förhållande till målKommunen har definierat åtta finansiella områdendär mål beslutats från och med budget 2010.De aktuella områdena avser att täcka in såväl ettkort- som långsiktigt perspektiv på god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv.Bland exempel på ett kortsiktigt finansielltperspektiv ingår bland annat kommunens resultatoch verksamhetens nettokostnad. Ett mer långsiktigtperspektiv ingår i måttet soliditet samt i externmedelsförvaltning. Det senare mot bakgrund av attsyftet med medelsförvaltningen är att finansierapensionsåtaganden intjänade före 1998. För attstärka analysen över tid behöver de aktuella måttenföljas och analyseras över ett längre tidsperspektivän ett år. En sådan fördjupning görs under avsnittetekonomisk översikt.Finansiella områdenAvstämning av balanskravetKommunens resultatVerksamhetens nettokostnadNämndernas nettokostnadInvesteringsverksamhetExtern medelsförvaltningSoliditetNettokostnadernas andel av skatteintäkterSammanvägd bedömningUppnått resultatgulgulrödgrönrödgröngulrödgulAvvikelser, grön och röd markering kommenterasenligt nedan.Såväl kommunens resultat som avstämning motbalanskravet uppvisar en negativ avvikelse motbudget. Exklusive den jämförelsestörande posten12


gällande uppgörelsen i tvisten för om- och tillbyggnadom Anneberg som belastat resultatet med12,2 miljoner kronor är budgetavvikelsen positiv.röd markering för verksamhetens nettokostnadförklaras främst av lägre intäkter än budgeterat förexploateringsfastigheter. Nämndernas nettokostnaderär bättre än reviderad budget främst förklarat avlägre volymer inom socialnämnden och barn- ochutbildningsnämnden. Investeringsverksamhetennår inte upp till den budgeterade volymen vilketförklarar den gjorda bedömingen. Extern medelsförvaltningbudgeterades till ett positivt resultat om5 miljoner kronor där utfallet blev 13,7 miljonerkronor. Nettokostnadernas andel av skatteintäkteruppgår till 100,61% vilket är ett tydligt trendbrottjämfört med de senaste fem åren. Rensat för denjämförelsestörande posten gällande förlikning itvisten gällande Annebergsgården från början av2000-talet uppgår måttet till 99,6%.En fördjupad redovisning och analys av kommunensekonomiska resultat och ställning samtfinansiella nyckeltal framgår av avsnittet gällandeEkonomisk översikt se sidan 15 och framåt.Jämförelser med andra kommuner och avvikelsefrån standardkostnadI Danderyds modell för bedömning av god hushållningingår jämförelser med andra kommuner. Dettaför att komplettera övriga områden där måluppfyllelsebedöms mot kommunens egna ambitionsnivåer.Av tabell på sidan 10 framgår Danderydsresultat när det gäller en rad nationella jämförelser.De jämförelser med andra kommuner som vägsin i bedömningen av god ekonomisk hushållningär mått på kostnadseffektivitet i skola och äldreomsorginom SKL´s projekt Kommunens kvaliteti korthet samt SCB´s beräkning av avvikelse frånstandardkostnadAv tabeller nedan framgår Danderyds resultat närdet gäller mått ur SKL Kommunens kvalitet i korthetsamt avvikelse från standardkostnad (enligt SCB).NationelljämförelseSKLkommunenskvalitet ikorthetSKLkommunenskvalitet ikorthetDanderydsplaceringMåttav 290 kommunerKostnad per hemtjänsttagarejämfört med service-och44 7omsorgsnivåKostnad per plats i särskiltboende jämfört med kvalitetsnivå26 8Kostnadseffektivitet gymnasieskola-kostnadi relation2till andel som fullföljer ettgymnasieprogramKostnadseffektivitet grundskola-kostnadi relation till en 2rad resultatmåttAv tabellen ovan framgår att kostnadseffektiviteteninom skolan är mycket god medan äldreomsorgenhar en medelgod placering.NationelljämförelseSCB Vadkostar verksamhetenidin kommun(2008)MåttAvvikelse frånstandardkostnad- barnomsorg- grundskola- gymnasieskola-äldreomsorgDanderydsresultat-17,1 %-11,7 %- 9,2 %- 1,1 %Snitt förortskommuner- 7,8 %- 4 %+ 1,5 %+ 4,6 %Avvikelse från standardkostnad i tabell ovan visarom kommunen har högre eller lägre kostnad än desom motiveras av den egna strukturen enligt detstatliga kostnadsutjämningssystemet. En positivavvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivåsom är högre än vad strukturen motiverar, ennegativ avvikelse visar det omvända. Av tabellenframgår att Danderyds kostnadsnivå är lägre änstandardkostnad inom alla verksamheter. Som jämförelsehar lagts in gruppen förortskommuner.Sammanfattningsvis bedöms målet om god ekonomiskhushållning vara uppnått för 2009. Bedömningenbaseras på den analys av respektive områdei kommunens modell som redovisats ovan. När detgäller viktning av de olika områdena i modellen vägernämndernas inriktningsmål avseende kostnadseffektivitetsamt jämförelser med andra kommunertyngst. Av analysen framgår att måluppfyllelse7-8Avser placering av deltagande kommuner i SKL jämförelseprojekt Kommunens kvalitet i korthet.13


7. Kommunen ska ha låg kommunalskattNär det gäller kommunal skattesats placerar sig Danderyd2009 på andra plats i riket med 17,20. Landetslägsta kommunalskatt har Solna med 17,12.Ekonomisk översiktDen ekonomiska översikten presenteras samlat förkommunen och det kommunala bolaget, DjursholmsAB, så kallad sammanställd redovisning.Ekonomin under 2009 påverkades av efterdyningarnaav finanskrisen vilket bland annat medfördesuccessivt försämrade skatteprognoser under våren2009. Mot bakgrund av detta kom fullmäktigeden 8 juni att fatta beslut om en reviderad budgetsom för nämnderna innebar en bantning med 11,7miljoner kronor. Produktionsstyrelsen fattade undervåren beslut om ett förstärkt avkastningskrav påverksamheterna med 11,1 miljoner kronor.I den sammanställda redovisningen är resultatet7,8 miljoner kronor och för kommunen uppgårresultatet till 1,6 miljoner kronor. Prognoserna frånoch med första kvartalet pekade på ett minusresultatför kommunen i 2009 års verksamhet. Vidrapporterad prognos baserad på utfallet i det tredjekvartalet gjordes bedömningen att ett positivt utfallavläst mot balanskravet var inom räckhåll.Nämndernas driftredovisningMkrRevideradbudgetBokslutAvvikelseKommunstyrelsen* 52,3 59,4 -7,1Revision 0,9 0,9 0,0Överförmyndarn. 1,4 1,4 0,0Byggnadsnämnd 6,4 6,8 -0,4Teknisk nämnd 80,4 84,9 -4,5Kultur- o fritidsn. 64,1 62,4 1,7Barn- o utbildningsn. 677,5 673,8 3,7Socialnämnd 477,6 456,1 21,4Avgår interna poster -56,8 -52,7 4,1Nämndernasnettokostnader 1 303,7 1 292,9 10,8Produktionens res. -7,5 -4,1 -3,4Pensioner netto 26,5 26,6 -0,1Diverse intäkter -25,0 -8,8 -16,2PO diff o korr. -4,5 -9,2 4,7Verksamhetensnettokostnad 1 293,2 1 297,4 -4,2* exklusive budget om 65 miljoner kronor för fastighetsochmiljölyftet.Nämnderna håller sin budget och DjursholmsAB redovisar ett positivt resultatKommunstyrelsen, byggnadsnämnden och tekniskanämnden redovisar negativa budgetavvikelser. Förkommunstyrelsen förklaras avvikelsen av kostnaderför den förlikning som nåtts gällande tvistenvid ombyggnation av Annebergsgården undertidigt 2000-tal. Den totala kostnaden som belastatresultatet 2009 uppgår till 12,2 miljoner kronor.Byggnadsnämnden som tidigt annonserade ettbefarat överskridande kom under andra halvåret atthämta in delar av överskridandet som stannade vid0,4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst avlägre intäkter. Tekniska nämndens avvikelse om 4,5miljoner kronor förklaras med 2,4 miljoner kronorav det avslutade projektet gällande förskolan Kompassen,kostnader i fastighets- och miljölyftet 3,4miljoner kronor och ett överskridande för vinterväghållningenmed 3,2 miljoner kronor.Socialnämnden, barn- och utbildningsnämndensamt kultur- och fritidsnämnden uppvisar överskottvilka som i väsentlig del är hänförligt till lägreverksamhetsvolymer än budgeterat.Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en gemensamnämnd tillsammans med Täby och Vaxholm.Nämnden ingår i Täbys organisation och årsredovisning.I den sammanställda redovisningen bidrar bolagetDjursholms AB till att stärka resultatet vilketfrämst förklaras av realisationsvinst vid försäljningav fastigheten Gandvik 3.I bilagedelen redovisas verksamhetsberättelserför Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd,årsredovisning för Djursholms AB och ett sammandragav nämndernas drift- och investeringsredovisning.15


Investeringsverksamheten når inte upptill budgeterad nivåÅrets resultat och resultatet avstämt motbalanskravet är positivtNämndernas investeringsverksamhetMkrRevideradbudgetBokslutAvvikelseKommunstyrelsen 2,5 1,3 1,2Byggnadsnämnd 0,2 0,2 0,0Teknisk nämnd 144,9 64,3 80,6Kultur- ochfritidsnämnd 16,4 16,1 0,4Socialnämnden 1,0 0,4 0,6Produktionsstyrelsen 3,4 2,3 1,1Nämndernasnettokostnad 168,5 84,6 83,9Investeringsverksamheten har inte genomförts ienlighet med den volym som budgeterats. Störstavvikelse mot budget redovisas inom fastighetsförvaltningensom har en budgetavvikelse med 66,0miljoner kronor. Förklaringen är dels det avbrutnaprojektet gällande Kompassens förskola vilket i åretsbudget motsvarar 12,5 miljoner kronor av budgetavvikelsen.Bland övriga projekt med större avvikelserfinns Stocksundsgården 7,1 miljoner kronor, Björkdungensförskola 15,6 miljoner kronor, Ekebyskolan7,5 miljoner kronor samt Danderydsgården 6,4 miljonerkronor. Begäran om ombudgetering av investeringsmedelhar gjorts till 43,4 miljoner kronor.Styrningen av investeringsverksamheten behöver utvecklasvilket bland annat har skett genom beslut omförtydligande av kommunens investeringsprocess.Kultur- och fritidsnämnden har i allt väsentligtgenomfört planerade investeringar där de storaprojekten har gällt omklädningsrum och garage vidStockhagens idrottsplats, belysning vid idrottsanläggningarsamt en servicebyggnad vid Djursholmsidrottsplats.Kommunstyrelsens investeringar har i huvudsakomfattat it-investeringar vilka uppgår till 1,2 miljonerkronor. Budgeten för reservkraft vid slottet harbegärts ombudgeterade till 2010 då vissa insatserkring teknisk försörjning inleds och fortsätter under2011.Det kommunala bolaget Djursholms AB harinvesterat i effektivare energianvändning genomatt installera bergvärme för Kyrkskolan och dessasatsningar fortsätter 2010 med bland annat motsvarandeinvestering i Enebyskolan.Ett sammandrag av nämndernas investeringsredovisningframgår av bilagedelen.Årets resultat och avstämning mot balanskravetMkrBudget2009Bokslut2009AvvikelseVerksamhetens intäkter 461,3 467,3 6,0Verksamhetenskostnader -1 685,4 -1 695,1 -9,7Avskrivningar -69,1 -69,6 -0,5Verksamhetensnettokostnader -1 293,2 -1 297,4 -4,2Skatteintäkter 1 733,4 1 717,9 -15,5Generella statsbidragoch utjämning -425,7 -428,4 -2,7Finansiella intäkter 11,8 16,5 4,7Finansiella kostnader -16,1 -7,0 9,1Resultat föreextraordinära poster 10,2 1,6 -8,6Extraordinära inäkterExtraordinärakostnaderFörändring av egetkapital 10,2 1,6 -8,6Kommunens resultat om 1,6 miljoner kronor ärsämre än budget vilket främst förklaras genomlägre skatteintäkter än budgeterat. Genom beslutadeåtgärder och revideringar av nämndernasbudgetar har den under våren prognostiseradekostnadsutvecklingen kunnat bromsas. En annanväsentlig förklaring är att volymerna inom checkochpengfinansierad verksamhet har haft ett lägreutfall än budgeterat.Olika former av återbetalningar eller utdelningarunder året har bidragit till att stärka resultatet. SKLbeslutade bland annat om en utdelning motsvarandedrygt 1 miljon kronor för Danderyds kommun.Arbetsmarknadsförsäkringarna kom att premiebefriasunder 2009.Det kommunala bolaget har ett resultat somuppgår till nästan 4,0 miljoner kronor för 2009.Resultatet förklaras av försäljningen av fastighetenGandvik 3 vilket medfört en bokföringsmässigvinst om 8 miljoner kronor.16


Avstämning avbalanskravet 2009Budget2009Utfall2009AvvikelseRedovisat resultat 10,2 1,6 -8,6Realisationsvinster -5,0 -6,9 -1,9Pensionsutbetalningar(inkl löneskatt) 23,0 26,9 3,9Medelsförvaltning,pensioner -5,0 -13,7 -8,7VA-verkets resultat 3,1 1,9 -1,2Fastighets- och miljölyftet 3,4 3,4Utfall avstämt motbalanskravet 26,3 13,2 -13,1Vid avstämning av balanskravet 2009 görs justeringarför kommunens realisationsvinster vid försäljningav anläggningstillgångar. Dessa får inte inräknas vidavstämning mot balanskravet varför dessa avräknasmed negativt tecken ovan. Netto redovisar pensionsförvaltningenett underskott med 13,2 miljonerkronor vilket återförs mot resultatet vid avstämningav balanskravet. Vatten- och avloppsverket reglerasenligt speciallagstiftning och ska i ekonomiskthänseende betraktas som en avgränsad ekonomi motskattefinansierad verksamhet. Av detta skäl görs enjustering för det negativa resultatet för verksamheten2009. Slutligen görs en justering för under åretutnyttjade medel ur fastighets- och miljölyftet.Den externa medelsförvaltningen redovisarett positivt utfall och en positiv avvikelse motbudgetMedelsförvaltningMedelsförvaltningen redovisar ett positiv resultatmed 13,7 miljoner kronor för 2009. I jämförelsemed budget innebär det en positiv avvikelse med8,7 miljoner kronor.Genom att kostnaderna för pensionsutbetalningar,inklusive den särskilda löneskatten, uppgårtill 26,9 miljoner kronor har kommunen en nettokostnadom 13,2 miljoner kronor för pensionerintjänande före 1998.I korthet kan konstateras att kommunens placeringari svenska och utländska aktier har haften positiv utveckling under 2009 samtidigt somplaceringen i svenska räntebärande värdepapper harhaft en mer försiktig utveckling.Kommunen beslutade 1998 om avsättningenav 300 miljoner kronor för att täcka kostnadernaför pensionsutbetalningar intjänande före 1998.Målsättningen är att dessa medel ska räcka så längesom möjligt. Så länge kommunen klarar att täckadessa kostnader i den externa medelsförvaltningeninnebär det att kostnaderna för pensionsförpliktelserinte tar budgetutrymme i anspråk från ordinariekommunal verksamhet. Noterbart är att när dessamedel tar slut så måste kommunen budgetera fördessa åtaganden.En fylligare redovisning av den externa medelsförvaltningenframgår av den årsrapport som överlämnatstill fullmäktige.Den finansiella ställningen är fortsatt starkBalansräkningen visar kommunens och den sammanställdaredovisningens finansiella ställning påbalansdagen.Oberoende av avläsning så är den finansiellaställningen fortsatt stark för kommunen. Kommunenhar kunnat självfinansiera investeringari anläggningstillgångar och har en fortsatt starksoliditet.Likviditeten på balansdagen är stark men kommerunder inledningen av 2010 att försämrasgenom bland annat regleringar mot StockholmsFinansiella nyckeltal2009 2008 2007 2006 2005Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 100,6% 96,5% 98,1% 94,9% 98,4%Nettokostnadernas andel av skatter,exkl exploatering 100,8% 102,1% 100,4% 95,1% 98,8%Nettokostnadsutveckling 5,9% 2,8% 5,9% -0,8% 9,7%Soliditet 67,8% 69,3% 70,6% 69,8% 65,8%Soliditet, inklusive hela pensionsåtagandet 37,4% 38,9% 38,8% 40,3% 36,3%Soliditet, inklusive ofinansierat pensionsåtagande 47,5% 49,8% 51,7% 53,8% 50,4%Investeringsvolym, mkr 84,6 88,2 83,2 98,3 76,4Kommunal skattesats 17,20 17,20 17,46 17,86 18,4317


Ström för borttagande av luftledningar.Skuldsättningen har minskat genom successivamortering av långfristiga lån. På balansdagenuppgår kommunens låneskuld till 165,5 miljonerkronor vilket är 43,7 miljoner kronor lägre änföregående år. De stora investeringsprogrammetinnebär att låneskulden kommer att öka för 2010.Finansiella nyckeltalFörst i budget 2010 har mål för vissa finansiellanyckeltal beslutats. Det är viktigt att politiskabeslut fattas gällande dessa mål, eftersom de angerriktning och utgör begränsning för verksamheten.Generellt kan dock följande utläsas baserat påutfallet i nyckeltal för 2009.Kommunen har en långsiktig betalningsförmågagenom en stark soliditet oberoende av hurpensionsåtagandet före 1998 vägs in i måttet.Soliditeten är ett viktigt mått för att säkerställa godekonomisk hushållning i ett långsiktigt perspektiv.Genom sin styrka i detta mått bedöms det inte likaangeläget att stärka soliditeten genom att ackumuleraresultat med exempelvis 2 % av skatteintäkterna.Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna börunderstiga 100 %. Av sammanställningen i tabellpå sidan 17 framgår att nettokostnaderna överstigerskatteintäkterna. Noterbart är dock att om jämförelsestörandeposter exkluderas så ligger utfallet för2009 under 100 %. Med jämförelsestörande posteravses kommunens kostnader med 12,2 miljonerkronor gällande förlikning i tvist om Annebergsgården.Vaksamhet behöver dock iakttas genom attverksamhetens kostnader ligger nära den nivå sommöjliggörs med nuvarande finansiering. Det finnsen begränsad marginal för oförutsedda händelser ibudgeten. Genom de beslut som fattades om kostnadsanpassningarunder 2009 bedöms kommunensverksamheter stå relativt väl rustade för kommandeår.Kommunen har under senare tid självfinansieratinvesteringar upp till cirka 100 miljoner kronor.Genom det omfattande investeringsprogrammetsom inletts 2009 har denna målsättning fastställtstill en självfinansiering på 70 %. För 2009 har helainvesteringsutrymmet kunnat finansieras med egnamedel beroende på att budgeterad investeringsnivåej har uppfyllts.Fördjupade finansiella nyckeltal i en tidsserieöver fem år framgår av bilagedelen.Den sammanställda redovisningen omfattarDjursholms ABDjursholms AB är ett helägt dotterbolag vars syfteär att äga och förvalta kommunala fastigheter.Primärt omfattar det fastigheter för rekreationsändamålsamt park, gator och annan allmän plats.Bolaget ska verka för ett bevarande av ett levandejordbruk samt i mån av resurser tillhandahålla lokalerför kommunal verksamhet.Kommunen och bolaget redovisar ett resultat om7,8 miljoner kronor. Samtliga investeringar finansierasur den egna verksamheten.Förutom det helägda bolaget har kommunenminoritetsintressen i föjande kommunalförbundeller bolag:• Storstockholms Brandförsvarsförbund, 2,7 %• Käppalaförbundet, 8,0 %• Kommunalförbundet Norrvatten, 8,6 %• AB Vårljus, 1,3 %• Roslagsvatten AB, 0,8 %• Söderhalls Renhållningverk AB (SÖRAB) 10 %• Stockholmsregionens Försäkrings AB 3,0 %Intern kontrollI september 2008 fastställdes riktlinjer för internkontroll av kommunstyrelsen. Av riktlinjerna framgåransvarsfördelning samt när och hur den internakontrollen ska planeras och följas upp.Resultat av genomförd intern kontroll 2009Nämnderna har i sina verksamhetsberättelser redovisatresultatet av genomförd intern kontroll 2009.Av redovisningarna framgår vilka granskningsområdensom uppvisar avvikelser samt vilka åtgärdersom har vidtagits/ska vidtas för att förbättra deninterna kontrollen.Identifierade brister varierar mellan nämndernaoch avser exempelvis avtalshantering, beslutsprocessavseende investeringsprojekt, dokumentationav rutiner samt ramavtalstrohet.Exempel på åtgärder för avtalshantering ochbeslutsunderlag i investeringsprojekt återkopplartill 2008.För 2009 har kommunstyrelsen fastställt att processenfrån rapportering i självservice till utbetalningav lön skulle utgöra ett för kommunen gemensamtgranskningsområde. Granskningen visar attsystemet fungerar väl men att förbättringsområdenfinns. Planerade åtgärder avser bland annat utbildningsinsatseravseende rapportuttag samt kringkollektivavtalsfrågor, bland annat tjänstledighet,18


ferielöner, längre frånvaro med mera.Resultatet av granskningen kommer, tillsammansmed resultat av nämndernas interna kontroll 2009,att redovisas i rapport till kommunstyrelsens sammanträdei april 2010.Bedömning av den interna kontrollenEn helhetsbedömning är att den interna kontrollenfungerar tillfredsställande, men att förbättringsmöjligheterfinns.Av revisorernas granskning 2009 framgårbedömningen att nämndernas arbete med internakontrollplaner till stora delar sker på ett tillfredsställandesätt. Det finns dock enligt revisorernasrapport ett antal förbättringsområden. Under 2010avser kommunledningskontoret driva ett utvecklingsarbetei syfte att utveckla den interna kontrollen.Arbetet kommer att omfatta bland annatstruktur i anvisningar, mallar och rapporter, bedömningav risk och väsentlighet samt att ta fram godaexempel. De synpunkter och rekommendationersom framkommer i revisorernas rapport utgör ettbra underlag i detta arbete.Alla nämnder har i sina verksamhetsberättelserredovisat interna kontrollplaner för 2010.Utveckling av sjukfrånvaronSammantaget för kommunen innebär 2009 enfortsatt minskning av sjukfrånvaron. Nedanståendetabell visar att minskningen är störst för kvinnorrespektive anställda som är 50 år eller äldre.Jämförelsen visar att det fortfarande är kvinnorsom har en högre andel sjukfrånvaro. Noterbartför 2009 års uppföljning är att sjukfrånvaron i denyngsta ålderskategorin upp till 29 år är högre vilketinnebär att minskningen i det äldre åldersintervalletär ännu större.Inom samtliga verksamhetskategorier har den relativasjukfrånvaron minskat. Inom stora personalgruppersom barnomsorg och skola noteras en storminskning. Noterbart är samtidigt att sjukfrånvaronär kvar på en relativt hög nivå inom äldre- ochhandikappomsorgens personalgrupper.Fördjupad personalredovisning framgår av bilagedelen.Utmaningar för framtidenEkonomi och skatteintäkterFör de närmaste åren prognostiseras en svag utvecklingvad gäller kommunens skatteintäkter. Attklara verksamhet och uppsatta mål inom en ramsom ökar långsamt är en utmaning för samtliganämnder och verksamheter. Förmågan att prioriteraoch löpande omprioritera kommer att vara väsentligtde kommande åren.Sjukfrånvaro, %2005 2006 2007 2008 2009Total sjukfrånvarotid 8,1 8,1 7,8 6,9 5,8Därav långtidssjukfrånvaro 59,8 65,2 63,7 56,4 53,2Sjukfrånvarotid för kvinnor 8,9 9,2 8,8 7,7 6,3Sjukfrånvarotid för män 5,1 4,1 3,9 3,6 3,6Sjukfrånvarotid, - 29 år 5,9 7,0 6,3 6,2 8,1Sjukfrånvarotid, 30 - 49 år 7,4 7,3 6,7 5,8 5,1Sjukfrånvarotid, 50 år - 9,3 9,2 9,2 8,1 5,9Sjukfrånvaro per verksamhet, %2004 2005 2006 2007 2008 2009Barnomsorg 9,7 8,8 9,5 9,4 7,3 5,9Skola 8,1 6,4 6,4 5,8 5,7 4,5Äldre- och handikappomsorg 14,8 12,6 13,4 12,8 11,7 11,1Bibliotek och fritid * 5,9 4,0Övrig verksamhet 7,7 7,5 6,7 6,9 5,4 4,4Kommunen totalt 9,5 8,1 8,1 7,8 6,9 5,8* ingick fram till och med 2007 i övrig verksamhet som även omfattar personal inom förvaltningarnas kontor.19


ResultaträkningKoncern Koncern Kommun Kommun(Mkr) Not 2009 2008 2009 2008Verksamhetens intäkter 1 477,7 479,5 467,3 486,6Verksamhetens kostnader 2 -1 696,0 -1 632,9 -1 695,1 -1 644,3Avskrivningar 3 -70,6 -68,5 -69,6 -67,5Verksamhetens nettokostnader 4 -1 288,9 -1 221,9 -1 297,4 -1 225,2Skatteintäkter 5 1 717,9 1 636,0 1 717,9 1 636,0Generella statsbidrag och utjämning 6 -428,4 -366,4 -428,4 -366,4Finansiella intäkter 7 14,3 9,6 16,5 11,9Finansiella kostnader 8 -7,1 -15,7 -7,0 -15,6Resultat före extraordinära poster 7,8 41,6 1,6 40,7Extraordinära intäkterExtraordinära kostnaderFÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 7,8 41,6 1,6 40,721


KassaflödesrapportKoncern Koncern Kommun Kommun(Mkr) Not 2009 2008 2009 2008Den löpande verksamhetenResultat före extraordinära poster 7,8 41,6 1,6 40,7Justering för avskrivningar 70,6 68,5 69,6 67,5Justering för förändring av avsättningpension och löneskatt 9,5 8,4 9,5 8,4Justering för förändring av rörelsekapital 9 148,0 1,0 157,7 -0,3Medel från den löpande verksamheten 235,8 119,5 238,4 116,3InvesteringsverksamhetenInvestering i mark, byggnaderoch tekniska anläggningar -93,3 -110,5 -91,5 -108,9Investering i maskiner och inventarier -5,8 -9,0 -5,8 -9,0Försäljning av anläggningstillgångar 10 6,9 0,0 6,9 0,0Medel från investeringsverksamheten -92,2 -119,5 -90,4 -117,9FinansieringsverksamhetenNyupplåning 0,0 190,0 0,0 190,0Amortering av lån -42,5 -202,3 -42,5 -202,3Ökning (-)/minskning (+), långfristiga fordringar -1,1 -2,8 -1,2 -2,8Medel från finansieringsverksamheten -43,6 -15,1 -43,6 -15,1Årets kassaflöde 100,1 -15,1 104,4 -16,7Likvida medel vid årets början 53,4 68,5 47,2 63,9Likvida medel vid årets slut 153,5 53,4 151,6 47,222


Finansiell ställningNot Koncern Koncern Kommun KommunBalansräkning 2009 2008 2009 2008TILLGÅNGAR (Mkr)AnläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 181,8 1 177,1 1 152,8 1 148,8Maskiner och inventarier 12 23,6 23,6 23,6 23,6Pågående investeringar 13 121,3 102,2 121,3 102,2Finansiella anläggningstillgångar 14 19,9 21,1 19,9 21,1Summa anläggningstillgångar 1 346,6 1 324,0 1 317,6 1 295,7OmsättningstillgångarFörråd, lager och exploateringsfastigheter 15 12,0 5,7 11,8 5,5Fordringar 16 95,3 173,9 146,4 230,2Kortfristiga placeringar 17 179,2 186,2 179,2 186,2Kassa och bank 18 153,5 53,4 151,6 47,2Summa omsättningstillgångar 440,0 419,2 489,0 469,1SUMMA TILLGÅNGAR 1 786,6 1 743,2 1 806,6 1 764,8EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER (Mkr)Eget kapitalEget kapital 19 1 193,8 1 152,2 1 222,3 1 181,6Årets resultat 7,8 41,6 1,6 40,7Summa eget kapital 1 201,6 1 193,8 1 223,9 1 222,3AvsättningarAvsättningar för pensioner 20 67,5 58,0 67,5 58,0Summa avsättningar 67,5 58,0 67,5 58,0Summa skulderLångfristiga skulder 21 158,1 200,6 156,8 199,3Kortfristiga skulder 22 359,4 290,8 358,4 285,2Summa skulder 517,5 491,4 515,2 484,5SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 786,6 1 743,2 1 806,6 1 764,8Ställda panter och ansvarsförbindelser 23 617,2 595,8 617,2 595,8- varav kommunens borgen för Djursholms AB 1,3 1,323


NotförteckningResultaträkningRedovisningen har skett i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt rekommendationerfrån Rådet för kommunal redovisning. Kompletterande beskrivning lämnas under respektive not.Not (Mkr) 2009 20081 Verksamhetens intäkterKoncernenIntäkter 477,7 479,5477,7 479,5Danderyds kommunFörsäljningsmedel 2,4 2,5Taxor och avgifter 152,6 139,5Hyror och arrenden 84,3 76,9Bidrag 108,7 95,5Försäljning av verksamhet och entreprenader 107,2 92,3Försäljning av expl.fastigheter 2,3 73,8Försäljning av anläggningstillg. 6,8 0,1Övriga intäkter 3,0 6,0Externa intäkter hänförliga till investeringsintäkter 0,0 0,0467,3 486,62 Verksamhetens kostnaderKoncernenKostnader -1 696,0 -1 632,9-1 696,0 -1 632,9Danderyds kommunInköp av anläggningstillgångar -0,6 -1,5Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -0,2 -0,3Bidrag och transfereringar -52,9 -51,5Entreprenader och köp av verksamhet -723,6 -695,4Konsulttjänster -20,8 -19,4Löner, förmåner och div kostnadsersättningar -465,7 -456,6Sociala avgifter -152,1 -161,4Pensionskostnader -47,5 -44,0Personalsociala kostnader -11,6 -12,3Lokal- och markhyror, fastighetsservice -57,2 -57,1Hyra/leasing av anläggningstillgångar -4,5 -4,7Bränsle, energi och vatten -40,9 -38,0Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -44,3 -43,1Kontorsmaterial och trycksaker -3,6 -5,3Reparation och underhåll av maskiner -1,8 -1,0Diverse främmande tjänster -21,2 -17,9Tele-, datakommunikation och postbefordran -5,4 -5,4Transporter och resor -12,4 -13,5Representation -0,7 -1,0Annonser, reklam, information -2,2 -1,4Försäkringsavgifter och riskkostnader -20,4 -8,3Övrigt (revision, div kostnader, avr interna kostn) -5,5 -5,2-1 695,1 -1 644,324


Not (Mkr) 2009 20083 AvskrivningarKoncernenPlanenliga avskrivningar, fastigheter -61,4 -59,4Planenliga avskrivningar, maskiner och inventarier -5,8 -8,1Nedskrivning av anläggningstillgångar -2,4 0,0Meravskrivning anläggningar -1,0 -1,0-70,6 -68,5Danderyds kommunPlanenliga avskrivningar, fastigheter -61,4 -59,4Planenliga avskrivningar, maskiner och inventarier -5,8 -8,1Nedskrivning av anläggningstillgångar -2,4 0,0-69,6 -67,5Avskrivningar har gjorts med stöd i rekommendationer från SKL.4 Verksamhetens nettokostnaderDanderyds kommunNämndernas nettokostnader enl driftredovisningen -1 345,6 -1 328,2Interna poster (avskrivningar och internränta) 52,7 57,8Delsumma -1 292,9 -1 270,4Produktionsorganisationens resultat 4,1 -6,1Pensioner (netto) -26,6 -26,0Fastighetsförsäljningar 7,9 73,8Bostadsrättsförsäljningar 0,9PO-differens 9,0 5,6SemesterlöneskuldFörvaltningarnas finanskostnad 0,4Finansförvaltning -0,2 -2,2Förvaltningsarvode -0,3KorrigeringarVerksamhetens nettokostnader -1 297,4 -1 225,25 SkatteintäkterDanderyds kommunPreliminära skatteintäkter 1 754,3 1 645,4Prognos för slutavräkning -32,2 -7,5Slutavräkning föregående år -4,2 -1,91 717,9 1 636,06 Generella statsbidrag och utjämningDanderyds kommunRegleringsavgift/-bidrag -15,1 -14,1Kostnadsutjämning 184,7 163,8Inkomstutjämning -639,3 -568,6Kommunal fastighetsavgift 43,6 40,5Införandetillägg 13,8 20,8Strukturbidrag 2,0 2,0Utjämningsavgift LSS -18,1 -10,8-428,4 -366,425


Not (Mkr) 2009 20087 Finansiella intäkterKoncernenUtdelning aktier 0,4Ränteintäkter likvida medel 2,1 0,7Ränteintäkter kundfordran 0,1 0,1Räntebidrag 0,4 0,5Extern medelsförvaltning 11,7 7,814,3 9,6Danderyds kommunUtdelning aktier 0,0 0,4Ränteintäkter dotterbolag 2,2 2,4Ränteintäkter likvida medel 2,1 0,7Ränteintäkter kundfordran 0,1 0,1Räntebidrag 0,4 0,5Extern medelsförvaltning 11,7 7,816,5 11,98 Finansiella kostnaderKoncernenRäntekostnader -10,3 -6,5Byggkreditivränta 4,3 3,9Ränta pensionsskuld -2,5 -1,8Övriga finansiella kostnader -0,6 -0,6Extern medelsförvaltning (realisationsförluster) -5,5 -5,8Extern medelsförvaltning (nedskrivningar) 7,5 -4,9-7,1 -15,7Danderyds kommunRäntekostnader -10,3 -6,5Byggkreditivränta 4,3 3,9Ränta pensionsskuld -2,5 -1,8Övriga finansiella kostnader -0,5 -0,5Extern medelsförvaltning (realisationsförluster) -5,5 -5,8Extern medelsförvaltning (nedskrivningar) 7,5 -4,9-7,0 -15,6Byggkreditivränta avser den internränta som påförts pågående investeringar.26


Not (Mkr) 2009 20089 Medel från den löpande verksamhetenKoncernenÖkning (-)/minskning (+), förråd och varulager -6,3 7,3Ökning (-)/minskning (+), kortfristiga fordringar 78,7 -84,5Ökning (-)/minskning (+), medelsförvaltning (aktier/värdepapper) 7,0 24,0Ökning (+)/minskning (-), kortfristiga skulder 68,6 54,2148,0 1,0Danderyds kommunÖkning (-)/minskning (+), förråd och varulager -6,3 7,3Ökning (-)/minskning (+), kortfristiga fordringar 83,8 -85,9Ökning (-)/minskning (+), medelsförvaltning (aktier/värdepapper) 7,0 24,0Ökning (+)/minskning (-), kortfristiga skulder 73,2 54,3157,7 -0,310 Medel från investeringsverksamhetenDanderyds kommunFörsäljning av bostadsrätt, Sekreno lgh 121 1,2 0,0Försäljning av anläggningstillgångar, Långängstorp 7 5,7 0,06,9 0,027


Not (Mkr) 2009 200811 Mark, byggnader och tekniska anläggningarKoncernenVerksamhetsfastigheter 689,2 680,9Markreserv 6,5 6,5Fastigheter för annan verksamhet 169,1 142,4Publika fastigheter 186,4 178,3Fastigheter för affärsverksamhet (VA-verket) 130,6 1691 181,8 1 177,1Ackumulerat anskaffningsvärde 2 002,4 1 931,4Ackumulerade avskrivningar -820,6 -754,31 181,8 1 177,1Danderyds kommunVerksamhetsfastigheter 660,2 652,6Markreserv 6,5 6,5Fastigheter för annan verksamhet 169,1 142,4Publika fastigheter 186,4 178,3Fastigheter för affärsverksamhet (VA-verket) 130,6 1691 152,8 1 148,8Ackumulerat anskaffningsvärde 2 051,4 1 980,4Ackumulerade avskrivningar -898,6 -831,61 152,8 1 148,812 Maskiner och inventarierDanderyds kommunAckumulerat anskaffningsvärde 122,2 116,4Ackumulerade avskrivningar -98,6 -92,8Nedskrivning inventarier 0,0 0,0Pågående investeringar 0,0 0,023,6 23,613 Pågående investeringarDanderyds kommunPågående investeringar 121,3 102,2121,3 102,214 Finansiella anläggningstillgångarDanderyds kommunAktier och värdepapper 4,1 4,1Långfristiga fordringar 0,0 0,2Bostadsrätter 15,8 16,819,9 21,128


Not (Mkr) 2009 200815 Förråd, lager och exploateringsfastigheterKoncernenOljelager 1,6 1,7Exploateringsfastigheter 10,4 4,012,0 5,7Danderyds kommunOljelager 1,4 1,5Exploateringsfastigheter 10,4 4,011,8 5,516 FordringarKoncernenKundfordringar 22,0 18,4Diverse kortfristiga fordringarMomsfordran (Ludvika) 5,8 24,0Övriga kortfristiga fordringar 15,0 7,7InterimsfordringarUpplupna intäkter, Carlson 2,6 2,0Skatteintäkter 0,0 15,3Periodiserade kostnader 31,8 25,0Förutbetalda kostnader 9,1 7,2Upplupna intäkter 7,9 74,6Övriga interimsfordringar 1,1 -0,395,3 173,9Danderyds kommunKundfordringar 22,0 18,4Diverse kortfristiga fordringarMomsfordran (Ludvika) 5,8 24,0Djursholms AB 56,0 56,0Övriga kortfristiga fordringar 10,1 7,7InterimsfordringarUpplupna intäkter, Carlson 2,6 2,0Skatteintäkter 0,0 15,3Periodiserade kostnader 31,8 25,0Förutbetalda kostnader 9,1 7,2Upplupna intäkter 7,9 74,6Övriga interimsfordringar 1,1146,4 230,2Bokföringsmässig avskrivning har skett av de fordringar som är äldre än ett år, d.v.s. medförfallodag före 31 december 2008, förutom i de fall utredning pågår eller betalningsplanhar upprättats.29


Not (Mkr) 2009 200817 Kortfristiga placeringarDanderyds kommunAktier och värdepapperAktier, Carlson 28,4 26,7Aktiefondandelar, Vanguard 51,7 57,7Räntebärande värdepapper, Carlson 106,7 109,3Nedskrivning, kortfristiga placeringarNedskrivning, Carlson aktier -6,5 -6,5Nedskrivning, Vanguard -1,1 -1,0Nedskrivning, Carlson räntepapper 0,0 0,0179,2 186,2Nedskrivningen av tillgångarnas bokförda värde är from 2003 beräknad utifrån lägsta värdetsprincip för aktier och räntebärande värdepapper separat för respektive portfölj.18 Kassa och bankKoncernenPostgiro 10,1 9,9Bank 143,4 43,5- varav bank, Carlson 1,3 3,9153,5 53,4Danderyds kommunPostgiro 10,1 9,9Bank 141,5 37,3- varav bank, Carlson 1,3 3,9151,6 47,219 Eget kapitalKoncernenRörelsekapital 84,7 128,4Anläggningskapital 1 116,9 1 065,41 201,6 1 193,8Danderyds kommunRörelsekapital 134,7 183,9Anläggningskapital 1 089,2 1 038,41 223,9 1 222,3Därav Produktionsstyrelsens ackumulerade överskott 41,8 35,4Därav VA-verkets ackumulerade överskott 1,9 3,8Därav Volymreglering 8,0 8,0Därav fastighets- och miljölyft 61,6 65,020 AvsättningarDanderyds kommunAvsättningar för ålderspensioner 54,3 46,7Avsättningar för garantipensioner -Avsättningar för särskild löneskatt 13,2 11,367,5 58,030


Not (Mkr) 2009 200821 Långfristiga skulderKoncernenHandelsbanken 1,3 1,3SEB 20,0 21,7Nordea 50,0 50Swedbank 94,2 136,2Summa låneskuld 165,5 209,2Kortfristig del av långfristig skuld -7,4 -8,6158,1 200,6Danderyds kommunSEB 20,0 21,7Nordea 50,0 50,0Swedbank 94,2 136,2Summa låneskuld 164,2 207,9Kortfristig del av långfristig skuld -7,4 -8,6156,8 199,322 Kortfristiga skulderKoncernenKortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 7,4 8,6Leverantörsskulder 121,3 136,9Momsskuld -13,1 3,1Övriga kortfristiga skulder 4,6 5,9InterimsskulderRetroaktiva löner 3,9 5,6Timlöner 2,2 2,4OB-ersättningar 1,0 1,2Semesterlöneskuld, månadsanställda 30,9 21,5Semesterlöneskuld, timanställda 0,0 1,1Semesterlöneskuld, uppehållsanställda 0,0 5,1Semesterlöneskuld, lärare 0,0 14,5Upplupna räntekostnader 3,9 5,0Upplupna personalkostnader (skatt o avgifter) 36,4 23,9Individuell pension inkl löneskatt 24,4 23,2Utbetalda pensioner sklsLikvidskuld, CarlsonAvräkningsskuld, kommunalskatt 43,8 7,5Förutbetalda hyresintäkter 4,2 3,2Övriga interimsskulder 88,5 22,1359,4 290,831


Not (Mkr) 2009 2008Danderyds kommunKortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 7,4 8,6Leverantörsskulder 121,3 136,9Momsskuld -13,1 3,1Övriga kortfristiga skulder 0,3 0,3InterimsskulderRetroaktiva löner 3,9 5,6Timlöner 2,2 2,4OB-ersättningar 1,0 1,2Semesterlöneskuld, månadsanställda 30,9 21,5Semesterlöneskuld, timanställda 0,0 1,1Semesterlöneskuld, uppehållsanställda 0,0 5,1Semesterlöneskuld, lärare 0,0 14,5Upplupna räntekostnader 3,9 5,0Upplupna personalkostnader (skatt o avgifter) 36,4 23,9Individuell pension inkl löneskatt 24,4 23,2Utbetalda pensioner sklsLikvidskuld, CarlsonAvräkningsskuld, kommunalskatt 43,8 7,5Förutbetalda hyresintäkter 4,2 3,2Övriga interimsskulder 91,8 22,1358,4 285,223 Ställda panter och ansvarsförbindelserKoncernenAnsvarsförbindelser pensioner (inkl löneskatt)Kommunen 548,0 535,1BorgensåtagandenDjursholms AB 1,3 1,3Egna hem o småhus, förlustansvar kreditgaranti 0,6 0,7Övriga förpliktelser 67,3 58,7617,2 595,8Danderyds kommunAnsvarsförbindelser pensioner (inkl löneskatt)Kommunen 548,0 535,1BorgensåtagandenDjursholms AB 1,3 1,3Egna hem o småhus, förlustansvar kreditgaranti 0,6 0,7Övriga förpliktelser 67,3 58,7617,2 595,832


VerksamhetsberättelserKommunstyrelsen...................................................................................................... 34Överförmyndarnämnden............................................................................................ 36Byggnadsnämnden.................................................................................................... 37Kultur- och fritidsnämnden....................................................................................... 39Tekniska nämnden..................................................................................................... 42Barn- och utbildningsnämnden.................................................................................. 45Socialnämnden.......................................................................................................... 48Produktionsstyrelsen.................................................................................................. 52Nämndernas ledamöter.............................................................................................. 57Färgmarkering i tabellergrön gul rödgrön anger utfall bättre än budgeteratgul anger utfall i enlighet med budgetröd anger utfall sämre än budget.33


KommunstyrelsenOrdförande: Gunnar Oom(belopp i Mkr) Budget Bokslut2009 2009 AvvikelseVerksamhetens intäkter 35,9 37,2 1,3Verksamhetens kostnader -88,2 -96,6 -8,4Nettokostnader -52,3 -59,4 -7,1för arbetet som avser framförallt frågor kring trafikinfrastrukturoch stadsbyggnadsutveckling.I syfte att klargöra kommunens målstyrningsmodellhar kommunstyrelsen fastställt en ny struktursom ska gälla i de styrdokument och för de uppdragsom beslutas av kommunstyrelse och fullmäktige.Ekebysjöns naturreservat invigdes under 2009.Reservatet har inrättats med syftet att bevara ochsäkra den diversitet av fauna och flora som finnsinom reservatområdet samt att vårda områdetsrekreationsvärdenTvisten med Gådeå Bygg har avslutats och kommunenhar, efter förlikning, betalat ett skadeståndpå 9,5 miljoner kronor. Den totala kostnaden förtvisten uppgår 2009 till 12,2 miljoner kronor.Viktiga händelser i verksamhetenUnder 2009 har arbetet med utveckling av Mörbycentrum intensifierats. Kommunledningskontorethar arbetat med samordning av projektet samt frågorom exploatering och avtal.Från 1 januari ingår Danderyd i ett gemensamträddningstjänstförbund med nio andra kommuner,däribland Stockholm.Under året har kommunen träffat en överenskommelsemed Svenska Kraftnät om medfinansieringav Stockholms Ström-projektet. För Danderydinnebär detta att dagens luftledningar på sikt ersättsav mark-och tunnelförlagda ledningar.Kommunstyrelsen har lämnat remissvar på förstudienför de planerade kapacitetshöjande åtgärdernaavseende Roslagsbanan. Krav på åtgärderavser framförallt framkomlighet och säkerhet, antalavgångar samt bullerpåverkan.Under 2009 har Danderyds kommun genomförten satsning på kommunal säkerhet och krisberedskap.Detta omfattar bland annat en kriskommunikationsplansamt riktlinjer för kommunens fullgörandeav det geografiska områdesansvaret. Ett krishanteringsrådhar bildats med deltagare från kommunen,Danderyds sjukhus, närpolisen i Danderyd, Svenskakyrkan i Danderyd, Eon samt Storstockholms brandförsvarUnder 2009 var Danderyds samordnande kommuni Stockholm Nordost. I mars antogs en handlingsplanMåluppfyllelseKommunstyrelsen har sex inriktningsmål. Av dessabedöms alla vara uppnådda 2009, med undantagför målet om ren luft och bullernivåer. Av kommentareri tabellen på nästa sida framgår eventuellaförbättringsåtgärder. I bedömning av kommunstyrelsensinriktningsmål vägs in bland annat SCBmedborgarundersökning, SKL Öppna jämförelserTrygghet och säkerhet, Svenskt näringslivs rankingav företagsklimat samt SKL granskning av kommunernashemsidor.EkonomiKommunstyrelsen redovisar en nettokostnad på59,4 miljoner kronor 2009. Detta är 7,1 miljonerkronor högre än reviderad budget. Exklusive kostnaderför Gådeåprocessen är kommunstyrelsensnettokostnad 5,1 miljoner kronor lägre än revideradbudget. Av tabellen framgår avvikelse mot budgeteradnettokostnad per programområde. Se tabell pånästa sida.Utmaningar för framtidenMörby centrumprojektet kommer att kräva stora insatsernär det gäller samordning. Under 2010 beslutasgenomförandeavtal mm med Diligentia. Med SLoch Vägverket tillkommer beslut om separata avtal.Frågor om buller och luft är fortsatt högt prioriterade.Kommunen kommer att följa försök med34


MålDanderyd är enligt invånarna en tryggoch säker kommun att bo och leva i.I Danderyd är luften ren. Nivån påbuller från vägar och kollektivtrafikunderskrider fastställda gränsvärden.I Danderyd får invånarna informationom kommunens verksamheter ochdess resultat. Invånarna kan också ihög grad utföra tjänster via Internet.I Danderyds kommun är personalentillgänglig och ger en god service tillinvånarna.Danderyds kommun samverkar inomregionen för att påverka utvecklingenav infrastruktur och kommunikationer.I Danderyd är den kommunala näringslivsserviceneffektiv och snabbUppnåttresultatgulrödgulgulgulgulKommentarSe beskrivning av satsning på säkerhet och krisberedskap påsidan 34.Trots vidtagna åtgärder kvarstår problem när det gäller såvälbuller som luft. I syfte att stärka samordning och uppföljning avmiljöarbetet ska ett reviderat miljöprogram utarbetas under våren2010. Vidare kommer kommunstyrelsen fortsatt att vara aktiv ifråga om buller och utsläpp gentemot SL och Vägverket.Under 2010 ska strategi för e-tjänstutveckling utarbetas. Detta isyfte att klargöra prioritering av projekt.Se beskrivning av samverkan Stockholm nordost sidan 34.En utvärdering näringslivsprogrammet genomfördes under2009. Utvärderingen resulterade i att kommunstyrelsen gav ettantal uppdrag avseende bland annat förankring av programmetsamt förbättrad näringslivsservice på hemsidan.miljöstyrd hastighet på E18 samt åtgärder för attförhindra negativa konsekvenser av Roslagsbananskapacitetshöjning. Kommunen har som ambitionatt i en avsiktsförklaring med SL klargöra riktlinjeroch åtaganden för det fortsatta arbetet med framkomlighet,säkerhet, och buller utmed Roslagsbanan.Kommunens miljöprogram ska revideras medsyfte att stärka samordning och uppföljning avmiljöarbetet.Under kommande femårsperiod sker pensionsavgångarmotsvarande cirka 15 % av kommunensanställda. Utvecklingen av Danderyd som attraktivarbetsgivare är en förutsättning för att rekryterakompetent personal.Kommunens förmåga att informera och kommuniceraom planer, beslut mm måste förbättras.Kommunikation som strategiskt verktyg kommeratt få en mer central betydelse.Kommunen har vidtagit ett antal åtgärder inomrisk och säkerhetsområdet med särskild inriktningpå krishantering. Med det som grund intensifierasarbetet med utbildning och övning. Vidare börDjursholms slott som krisledningsplats förbättras.Det finns behov av ett sammanhållet styrdokumentför kommunens verksamhetsstyrning. Dokumentetmåste omfatta mål-och ekonomistyrningsamt klargöra frågor om uppdrag och ansvar. Vidareutvecklingav målstyrningsmodellen ska fokuserapå förankring av modellen i organisationen framföralltnär det gäller sambanden mellan målnivåeroch resurser.Som ett led i att höja kvaliteten och medborgarnasvalmöjligheter krävs att ett handlingsprogramför konkurrensutsättning och avknoppning fastställs.Samarbetet inom nordost kommer att kräva ettytterligare närmanden av kommunernas arbete ifrågor om infrastruktur, miljö och tjänster.Verksamhet/programområdeUppnåttresultatBudgetavvikelse,%KommentarPolitisk ledning och partistöd grön – 17 % Lägre kostnader för strukturåtgärder, material mmKommunledningskontor grön – 13 % Lägre bemanning, tillfälligt lägre telefonikostnaderTvist Gådeå röd - Avser obudgeterad kostnad för skadeståndBrand-och totalförsvar grön – 5 % Lägre avgift till brandförsvarsförbundetÖvrig gemensam verksamhet grön – 2 %Valnämnden grön – 13 % Lägre kostnader arvoden mmMiljö-och hälsoskydd grön – 4 %35


ÖverförmyndarnämndenOrdförande: Lennart WaldenströmMåluppfyllelseÖverförmyndarnämndens uppgift är att med stödav gällande lagbestämmelser i föräldrabalkenutöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap ochförvaltarskap. Vissa rättshandlingar kräver särskilttillstånd av överförmyndarnämnden, t ex överlåtelseoch förvärv av fast egendom och bostadsrätt,inteckning av fast egendom, övertagande och upptagandeav lån, ställande av egendom som säkerhetför annans förbindelse.Genom delegation till nämndens ordförande ochtjänsteman avgörs en stor mängd ärenden rörandet ex arvskiften, arvsavståenden, köp av aktier ochandra värdepapper, disposition av penningmedel,arvoden till gode män och förvaltare, granskningoch godkännande av redovisningshandlingar,förordnande av god man enligt FB 11:1, FB 11:2och FB 11:3, överlåtelse och förvärv av bostadsrättoch fast egendom, tillstånd för omyndig att drivanäring, samtycke till uttag m m.Hos överförmyndarnämnden registrerade ärendenuppgick 31 december 2009 till 373 styckenfördelade på följande:Förmynderskap med ett eller flera barn, 209 stfördelat enligt nedan:- Kontrollerad förvaltning, befriad, 21 st- Kontrollerad förvaltning, 82 st- Icke Kontrollerad förvaltning, 86 st- Överförmyndarspärrat konto, 18 st- Omyndig driva rörelse, 2 stAnordnade godmanskap respektive förvaltarskap,164 st fördelade enligt nedan:- God man enligt FB 11:2, 10 st- God man enligt FB 11:3, 5 st- God man enligt FB 11:4, 129 st- Förvaltarskap enligt FB 11:7, 18 st- Förvaltare och godman FB 11:7 och 11:4, 2 st- Interimistiskt förvaltarskap FB 11:18 (11:7), 2 stGod man för ensamkommande barn enligt lag2005:429, 0 st. Pågående ansökningar om godmanskapi tingsrätt, 12 st (FB - Föräldrabalken)Det ekonomiska utfalletÖverförmyndarnämndens budget för 2009 var 1,35mkr och verksamhetens kostnader uppgick underåret till 1,35 mkr. Såsom väntat ökade kommunenskostnader för arvode till förordnade ställföreträdareoch årets resultat är en konsekvens av justeringarinom budgetramen. Nämndens verksamhet styrshelt av lagbestämmelserna i föräldrabalken varfördet inte finns någon möjlighet att påverka antaletuppdrag eller verksamhetsvolym.Verksamheten 2009Överförmyndarnämnden ålades genom ny lagstiftning2008/2009 bl a utvidgad tillsynskontroll överde myndlingar som erhållit/erhåller tillgångar enligtföräldrabalken bl a 16 kap 11 §. Bestämmelsenssyfte är att minska risken för missbruk av barnstillgångar samt stärka det allmännas tillsyn. Föröverförmyndarnämndens del har ärenden där barnär klient ökat mot bakgrund av nämnda lagrum. Deti sin tur har medfört ytterligare handläggning - ochutredningsarbete. Många förmyndare söker aktivtnämndens samtycke till uttag från överförmyndarspärratkonto för mer långsiktig placering medskälig avkastning för sin myndling.Nämndens huvudsakliga arbetsuppgift är attutöva tillsyn över förordnade gode män, förvaltareoch förmyndare och då främst att granska deredovisningshandlingar som ställföreträdaren haratt lämna in. Därutöver visar året som gått att fleraav ställföreträdarskapen är komplexa vilket ställerkrav på juridisk - och ekonomisk sakkunskap menockså tid då ärendena medför ytterligare handläggning- och utredningsarbete.Under 2009 har bl a två (2) st gode män entledigatsmot sin vilja, fyra (4) st arvodesbeslut överklagatsav huvudmän (tingsrätten har i samtligafall funnit att nämndens beslut varit i enlighet medgällande lagstiftning) och fyra (4) st godmanskap haromvandlats till förvaltarskap i sin helhet eller delvis.Nämnden har under 2009 fått in ett stort antalanmälningar om behov av god man från Socialtjänsten.Inför 2010 har en blankett tagits fram isyfte att anmälaren ska bifoga underlag (FB 16:10)som för nämnden utvisar om behov av god manjämlikt föräldrabalkens regler föreligger.Kommande verksamhet 2010Inför 2010 förutspås ytterligare lagstiftning påområdet bl a att kommunerna skall svara för utbildningav ställföreträdarna. Ett lagstadgat utbildningskravkommer att innebära ytterligare kostnadför kommunen och nämnden har att se över hurutbildningskravet ska tillgodoses/fullgöras.Behovet av god man och förvaltare enligt föräldrabalkensynliggörs i takt med att befolkningen åldras.Lagstiftaren höjde 2006 inkomstbeloppet från 2basbelopp till 2,65 basbelopp som den enskilde fårtillgodoräkna sig innan han/hon själv ska betala dengodemannens/förvaltarens arvode.Det är fortsatt mycket troligt att kommunenskostnader för arvoden till gode män och förvaltarekommer att öka.36


ByggnadsnämndenOrdförande: Gösta Eberstein(belopp i Mkr) Budget Bokslut2009 2009 AvvikelseVerksamhetens intäkter 7,9 6,3 -1,6Verksamhetens kostnader -14,3 -13,1 1,2Nettokostnader -6,4 -6,8 -0,4Nykartering av samtliga vägar, strandkanter ochbryggor från flygfoto har utförts som ett samarbetsprojektmed Tekniska kontoret. En enkät tillbygglovsökande har gjorts i samarbete med föreningenBygglovalliansen. Förvaltningen har underdelar av året haft flera vakanser inom planavdelningen,vilket haft negativa effekter på planarbetet.MåluppfyllelseFör redovisning av måluppfyllelse, se tabell nedan.Viktiga händelser i verksamhetenBland kontorets viktigaste uppgifter under årethar varit arbetet med Mörby centrum planen ochplanen för P-garage öster om Mörby centrum. Enannan viktig plan som påbörjades under året är planenför Mörbytunneln. Större bygglov som beviljatsunder året är bebyggelsen på Eneby torg, 120lägenheter, lokaler och ett nytt församlingshus vidDanderyds kyrka. Arbetet med ett nytt geodetisktreferenssystem har pågått under året liksom arbetetmed införande av ett nytt kartsystem. Ett nytt ortofotoöver kommunen har tagits fram under året. Ettortofoto är flygbilder som fotograferats rakt uppifrånoch som korrigerats till en skalriktig fotografiskavbildning av terrängen och fotot används vidprojektering och planering.Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenUtfört• Aktivt deltagande i erfarenhetsutbyte• Restriktivitet vid inrättande av nya tjänster• Samverkan med andra kommuner för effektivtresursutnyttjande• Utförlig analys av verksamhet, måluppfyllelseoch kostnader inom ett av sina verksamhetsområden• Detaljplan Danderyd 2:21 m fl, Församlingsgården• Att genomföra en översyn och vidta åtgärder förkostnadseffektivisering inom följande områden:konsulter och konsultmedverkan, återbesättningav alla vakanta tjänster, genomföra en översynav externa avtal inom nämndens ansvarsområde,identifiera och utveckla ett ökat samarbete ochsamverkan mellan förvaltningar för att åstadkommaen mer effektiv organisationMåluppfyllelseVerksamhetMålI Danderyd ges ändamålsenlig information, god service och rådgivningi alla frågor som byggnadsnämnden handlägger.Byggnadsnämnden bedriver en kostnadseffektiv verksamhet inomalla programområden. Nämnden kan redovisa sambandet mellanmål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö.Den yttre miljön svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden,estetiska och kulturhistoriska värden.UppnåttresultatrödgulgröngrönKommentarEj nått resultatmålen för bygglovoch vissa kartprodukter.37


EkonomiBudgetavvikelse per programområdeVerksamhet/programområdeUppnåttresultatBudgeavvikelseKommentarNämnd och förvaltningsledning gul 0 %Bygglov röd -33 % Mörby centrumplanen har tagit resurser från bygglovPlan röd -40 % Mörby centrumplanen och vakanser är skälet tillintäktsminskningenKart och mät grön 31 % Vakanser på grund av besparingsskäl• Att vid årsbokslutet 2009 redovisa på vilketsätt nämnden har arbetat för att förbättra näringslivsservicen• Att säkerställa en fortsatt strikt budgetdisciplini syfte att nå ett balanskravsmässigt utfall omminst 0 kronor för år 2009.Delvis utfört• Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån miljöprogrammetoch förslag till kompletterandemiljömål samt planerade och tidsatta åtgärder.Utmaningar för framtidenDe närmaste åren kommer en del större byggprojektatt påbörjas. Den nya plan- och bygglagenförväntas träda i kraft den 1/1 2011. Lagen kommeratt innehålla en del nyheter som kan kräva attarbetet organiseras på ett nytt sätt. Förutom utbildningi den nya lagen kan det vara nödvändigt attmed hjälp av utomstående konsult genomföra engenomlysning av bygglovsprocessen, gärna enligtLEAN-modellen*. Det leder till ökande kostnaderför utbildning och organisationsöversyn vilketberäknas kosta 200 000 kronor.Arbetet med nytt kartsystem fortsätter 2010och 2011. Systemet kommer att innebära mångapositiva effekter för verksamheten som ökad tillgänglighettill geografisk information och annanfasighetsdata. Den ökade tillgängligheten kommerkommuninnevånarna till del genom en snabbareservice. Ett samarbete med tekniska kontoretinnebärande att vi delar på en kartingenjörstjänstplaneras under 2010.Viktiga projekt den närmaste tiden är Mörbytunneln,transformatorstation Anneberg och tekniskanämndhustomten. Efter flera turbulenta år är detmycket viktigt att vi kan behålla personalen påplanavdelningen för få kontinuitet i arbetet ochkunna bygga upp kunskap hos handläggarna omkommunen och planprocessen.* LEAN - metod för att utveckla verksamhetsprocesser.Nyckeltal till stöd för samlad analys2005 Res 2006 Res 2007 Res 2008 Res 2009 Bud 2009 ResMätningsverksamhetNybyggnadskartor och primärkarteutdrag 120 133 120 127 93 125Fastighetsbildningsåtgärder 22 21 19 11 17 16Återutstakning av gränser 54 39 54 58 30 40Bergvärmekartor - - 126 131 - 136PlanverksamhetDetaljplaner antagna av fullmäktige 2 3 2 1 7 4Detaljplaner antagna av byggnadsnämnden 6 13 10 10 15 2BygglovverksamhetDiarieförda ärenden 737 735 631 560 750 606Lovbeslut i BN 26 39 32 37 60 21Lovbeslut på delegation 369 370 370 339 350 317Bygganmälan, VA, planlösn. öppna spisar 73 66 51 37 25 51Olovligt byggande 6 17 11 5 10 1438


Kultur- och fritidsnämndenOrdförande: Anders Paulsen(belopp i Mkr) Budget Bokslut2009 2009 AvvikelseVerksamhetens intäkter 13,3 14,7 1,4Verksamhetens kostnader -77,4 -77,0 0,4Nettokostnader -64,1 -62,4 1,7under året haft nästan 41 000 besök under eftermiddagar,kvällar och helger. Personalen har hafthandledning via Fryshuset. Tjejhelger, LAN-helger,disco år 6 och skidresor är exempel på lyckade arrangemang.Ungt Fokus föreläser och stärkerTyngdpunkt har legat på stärkande insatser ochkompetensutveckling av personal. Ungt Fokus harerbjudit föreläsningar som samlat ca 900 deltagare.Första dagen på höstlovet stod Danderyd som värdför Norrortskonferensen ”ung och stark” med över330 deltagare från Norrort.Viktiga händelser i verksamhetenUtomhusanläggningarna har förbättratsNy belysning på Danderydsvallens grusplan, tvåföreningsfinansierade konstgräsplaner på varderaStockhagen och Enebybergs IP, omklädningsbyggnad,cafeteria och ismaskinsgarage på Stockhagen,omklädningsbyggnad och cafeteria på DjursholmsIP samt ny belysning och plexiglas i ishallen påEnebybergs IP gjorde 2009 till ett rekordår avseendeinvesteringar.Fritidsgårdarna - besöken ökar igenFortsatt positiv utveckling för fritidsgårdarna somBiblioteken blir mer tillgängligaStocksunds och Djursholms bibliotek har införtökade öppettider på förmiddagar och kvällar ochman kan nu komma till biblioteket och läsa tidningarpå förmiddagarna. Sammanlagt har öppettidernasedan den 1 november 2009 ökat med 13 %per vecka. Tre av kommunens fyra bibliotek harinstallerat trådlöst Internet. Stocksunds bibliotekåterinvigdes i september 2009 efter renovering.Självbetjäningsgraden i utlåningsautomaterna ärett förbättringsområde. Nya samverkansformer harpåbörjats med företagarföreningar, Nordenfeltskamusikskolan, öppna förskolan och Mörbybadet.Budgetavvikelse per programområdeVerksamhet/programområdeDriftbudgetNämnd och administrationAnläggningarUppnåttresultatgröngrönFöreningsstöd grön +1Fritidsgårdargrön+5Bibliotek gul -1Kulturskola, Kulturstöd gul 0Träffpunkt Enebyberg gul -1Nämndens samlade verksamhet grön +3Budgetavvikelse,%KommentarVakanser, tjänstledighet, begränsad seminarieverksamhet,och omvärldsbevakning+10Ej utnyttjade kapitaltjänstkostnader med anledning av+5 senarelagda investeringarÖkade intäkter och minskade övriga och personalkostnader39


MåluppfyllelseMål1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektivverksamhet inom sina programområden.Varje nämnd kan redovisa sambandet mellanmål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.2. Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta ochmotionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar,motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- ochgrönområden erbjuder invånarna möjlighet tillidrott, motion och friluftsliv för främjande av godhälsa.3. Danderyds kommun har en långsiktig planeringav underhållet och bibehåller på så sättvärdet på kommunens realkapital.4. Danderyds kommun har bidragsregler somär utformade för att främja breddverksamhet förungdomar så att de uppmuntras att under helasin tonårstid delta i idrott och motion.5. Danderyds fritidsgårdar är attraktiva och drogfriamötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år.6. Danderyds bibliotek är levande centrum förkultur, information och kunskap för alla åldrar.7. Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjudereleverna en grundläggande utbildning av högkvalitet i musik, dans, teater/drama, bild ochform.8. I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg ensjälvklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunktenbidrar till social samvaro och trygghet.UppnåttresultatgulgröngulgulgulgulgulgulKommentarUppfyllt. Vi saknar en del jämförelser med andrakommuner men har flera egna positiva mätningar.Någon medborgarenkät har inte gjorts 2009 menden senaste gav bra betyg för möjlighet till idrott ochmotion. Medleys egen enkät om hur deras uppdragsgivare/beställareuppfattar företagets verksamhetvisar på mycket goda resultat. Antalet bad har dockminskat och är 102 074.Flera stora investeringar, såsom konstgräsplaner,omklädnings- och servicebyggnader, belysningar mmhar genomförts.Antalet aktiva ökar från 7359 till 7447, mycket näraresultatmålet 7450. Antal aktiva i åldern 13-16 nårinte riktigt resultatmålet 30 % utan stannar på 29 %.Verksamheten är drogfri och attraktiviteten har definitivtökat bland ungdomarna under de senaste åren.Jämfört med andra kommuner i länet ligger Danderydsbibliotek i topp. Biblioteken har en sammanlagdöppettid per vecka på 156 timmar jämfört med 138timmar 2008.Danderyds kulturskola och Nordenfeltska musikskolanfår mycket goda betyg i sina enkätundersökningar.Enkät visar på mycket bra resultat i verksamheten.Antal besök når inte 5 % ökning utan stannar vid 2 %pga ombyggnation vid Eneby torg.Barn- och ungdomar har erbjudits mer kulturEtt flertal aktiviteter har genomförts för att breddakulturutbudet för kommuninvånarna. Här bidrarhembygdsföreningar och Biblioteksvänner i högutsträckning. Förvaltningen har också genomfört endel egna aktiviteter, till exempel barnteater, kulturnatti Djursholm och filmfestival i Enebyberg. Fulltecknademålarskolor och skrivarläger har anordnatspå skollov. I samarbete med andra norrkommunergenomfördes filmtävlingen Filmgala Norr.MåluppfyllelseFör redovisning, se ovanstående tabell.Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenMånga uppdrag är nämndövergripande och harredovisats i budgetsammanhang, i halvårsbokslutoch i denna årsredovisning. Fördjupningsuppdraget2009 om modell för nytt bidragssystem kommeratt presenteras för föreningslivet under våren 2010.Överenskommelse med anledning av fördjupningsområdeti budget 2010 avseende översyn avschemaläggning, bemanning och öppettider påbiblioteken började gälla i november 2009.40


Utmaningar för framtidenKultur- och fritidsnämndens verksamhet har underde senaste åren utvecklats på ett mycket positivtsätt. Nämnden tar i februari ställning till ett förslagtill ny kultur- och fritidsplan som påvisar konkretahandlingsplaner för att behålla alternativt öka måluppfyllelseninom alla områden.De största utmaningarna under de närmaste åren äratt:• bygga en ny sporthall vid Mörbyskolan ochupprusta Djursholms ridhus• upphandla drift av inomhusbadet och ev friskvårdsanläggning• få fram ett starkt programutbud vid Danderydsgården• finna ett neutralt ”pengsystem” för olika kulturskolor• öka fritidsgårdarnas besöksantal under kvällaroch helger• utveckla och behålla fungerande föreläsningaroch mentorsystem för tonårsföräldrar. Indragnastatsbidrag innebär en kostnadsökning med250-300 tkrNyckeltalKr 2005 2006 2007 2008 2009Anläggn utomhus Nettokostn/bokn.bar tim • • 869 822 719Inomhusbad Antal bad/invånare 3,35 3,49 3,58 4,31 3,28Fritidsgårdar Nettokostn/öppettim • 1 381 1 163 1 214 1 228Bibliotek Antal besök (fysiska o virtuella) 258 139 259 251 239 100 251 596 274 502Danderyds kulturskola Nettokostn/elev • • • 7 170 6 045Privata musikskolor Nettokostn/elev • • 780 804 1 558• Uppgift saknas41


Tekniska nämndenOrdförande: Carina Erlandsson(belopp i mkr) Budget Bokslut2009 2009 AvvikelseVerksamhetens intäkter 310,3 311,4 1,1Verksamhetens kostnader -383,8 -380,2 3,6Fastighets- och miljölyftet -3,4 -3,4Vinterväghållning -7,0 -10,2 -3,2Förgävesprojektering Kompassen -2,4 -2,4Nettokostnader -80,4 -84,9 -4,5Avfallstaxaför enfamiljshusViktiga händelser i verksamhetenDet ekonomiska utfallet visade tidigt under året påkraftigt ökade kostnader för reparationer i kommunensfastigheter. För att klara fastighetsavdelningenskostnadsram sattes flera kraftfulla åtgärder1in. Förutom en mycket hård kostnadsstyrning avdriftentreprenörerna försköts i stort sett allt planeratunderhåll framåt i tiden. Åtgärderna står i direktkonflikt med den långsiktiga målsättningen attminska det eftersatta planerade underhållet.En underhållsplan för broar och kajer har färdigställtsoch en trafikstrategi har utarbetats. Naturreservatetvid Ekebysjön invigdes den 17 april. Enskötselplan för Cedergrenska parken har antagits.Myggbekämpning och meandring (slingrandevattenflöde) har genomförts i Nora träsk.Den andel renvatten (i procent av leverans tillkommungräns) som ej kunnat debiteras på grundav läckage är lägre än 2008, men fortfarandeomfattande. Utredningar pekar på att det med storsannolikhet är privata ledningar som läcker. Arbetetmed att lokalisera dessa ledningar och anmoda fastighetsägareatt vidta åtgärder har påbörjats.Kommunfullmäktiges antagande av en ny avfallsplan,gemensam för de kommuner som samäger detregionala avfallsbolaget Sörab, kommer på sikt attha stor betydelse för verksamhetens inriktning. Utöveravfallsplanen har fullmäktige antagit nya lokalaavfallsföreskrifter och en ny avfallstaxa.EkonomiVerksamhet/programområdeLedning, utveckling,samordningFastighetUppnåttresultatrödgulBudgetavvikelse,%Budgetavvikelse,mkrBudget- 1,8 % - 0,3 mkr - 16,7 mkr (kostnader)+ 0,4 %- 0,4 %+ 0,9 mkr- 0,8 mkr+ 211,0 mkr (intäkter)- 219,8 mkr (kostnader)Gata, trafik+ 2,5 % + 1,2 mkr - 47,9 mkrgul(nettokostnader, exkl. vinterkostnader)Park och natur gul + 0,7 % + 0,1 mkr - 13,4 mkr (nettokostnader)Hamnar grön + 16,7 % + 0,4 mkr - 2,4 mkr (kostnader)Vatten och avloppAvfallgröngrön- 2,1 %+ 4,0 %+ 2,8 %+ 5,2 %- 1,2 mkr+ 2,4 mkr+ 0,6 mkr+ 1,1 mkr+ 56,2 mkr (intäkter)- 59,4 mkr (kostnader)+ 21,5 mkr (intäkter)- 21,1 mkr (kostnader)42


MåluppfyllelseFör redovisning av måluppfyllelse, se tabell nedan.EkonomiTekniska nämnden visar sammantaget god följsamhetmot budget. ”Fastighets- och miljölyftet”finansierar 3,4 mkr av kostnaderna för Danderydsgården.Vinterkostnaderna överskred budget med3,2 mkr, men följs upp över en flerårsperiod. Kommunstyrelsensbeslut att avbryta projekteringen avförskolan Kompassen medför en engångskostnadpå 2,4 mkr.MåluppfyllelseVerksamhetMålLångsiktigt hållbar energiförsörjningi fastigheternaTillhandahålla ändamålsenligalokaler för kommunalaverksamheterTillhandahålla väl framkomligaoch trafiksäkragång- och cykelvägar,gator och vägarHa allmänna platser ochkommunal mark som ärtrygga, välstädade ochvårdadeTillhandahålla rent vattenutan avbrott, samt omhändertaravloppsvattenpå ett miljömässigt sättTransportera ochomhänderta avfall påett miljömässigt och församhället effektivt sättKostnadseffektivverksamhetKostnadseffektivverksamhetLångsiktig planering avunderhållet och bibehållerpå så sätt värdet påkommunens realkapitalLångsiktig planering avunderhållet och bibehållerpå så sätt värdet påkommunens realkapitalHa en hamnverksamhetsom efter behov upplåterplats för Danderydsbornasfritidsbåtar.UppnåttresultatgulgulgulgulgulgulgulgröngulrödrödKommentarKonverteringen av oljepannor till bergvärme fortsätter planenligt. Oljeförbrukningenhar halverats sedan 2004. Under den senaste 5-års-perioden harenergiförbrukningen minskat med i genomsnitt 3,7 % per år.NKI-resultatet har ökat med 5 poäng i årets mätning, och därmed är resultatmåletuppfyllt.Danderyds gator och vägar håller relativt god standard, dock inträffade 6olyckor med svårt skadade.Renhållningen i park och natur har förstärkts ytterligare. Tekniska kontoretarbetar med att förbättra belysning på mörka platser samt deltar aktivt i”Trygg i Danderyd”.Driftavbrotten ligger fortfarande på en mycket låg nivå och visar en nedåtgåendetrend. Dagvattenhanteringen i kommunen gör dock att recipienternabelastas av miljögifter och näringsämnen.Möjlighet till hämtning av avfall var 14:e dag för hemkomposterare minskartransportbelastningen. En mobil insamling av el-avfall har genomförts medmycket gott resultat. Insamlingen kommer att kompletteras med möjlighet attlämna farligt avfall 2010.Stabsfunktionen erbjuder bättre stöd till en kostnad i nivå med tidigare. NKIresultatetför fastighetsförvaltningen har ökat trots ett ansträngt ekonomisktläge. Anläggningsavdelningen har upphandlat ny drift- och underhållsentreprenör.Genomförandet av avfallsplanen sker till en lägre kostnad genomsamarbetet med övriga Sörab-kommuner.VA-verksamheten har dragit nytta av lågkonjunkturens låga marknadsprisergenom att tidigarelägga förnyelseprojekt. Under förutsättning att funktionenär bra styrs reinvesteringar till åtgärder där kapitalkostnaden förväntas uppvägasav minskad driftkostnad som ett resultat av åtgärden.Det är förhållandevis få ledningar som behöver förnyas av funktionstekniskaskäl. Den långsiktiga reinvesteringsplanen kommer att vara ett verktyg iarbetet med att bibehålla värdet på kommunens VA-nät.För att hålla budgeten har tekniska kontoret tvingats att minska på det planeradefastighetsunderhållet. ”Fastighets- och miljölyftet” innebär en möjlighet tillextra satsningar på underhållsåtgärder i kommunens fastigheter under 2009-2011.Det budgeterade beloppet för underhåll av kajer och broar bedöms somotillräckligt för att värdet ska bestå. För att minska underhållsskulden inombeläggningsunderhåll bör budgeten ligga på en nivå på ca 9 mkr/år.Kö finns till de befintliga båtklubbarna för sommarplatser. Båtklubbarna iDanderyd tar initiativ till utökning och nyinvestering av pontoner, vilket medföratt tekniska kontoret har svårt att verka för att fler båtplatser kommer tillstånd. Inriktningsmålet bör ses över.43


Projektavdelningen visar ett underskott, vilket ihuvudsak förklaras av överenskommen avgångsersättning.Kostnaderna för hamnverksamheten är lägre änbudgeterat. Efter genomgång i samband med tecknandetav nya avtal har programområdets kostnaderbudgeterats till en lägre nivå kommande år. VAverksamhetenvisar ett lägre underskott än budgeterat.”VA-fonden”, vars syfte är att utjämna resultatet överåren, har planenligt minskat från 3,8 mkr till 1,9 mkr.Avfallsverksamheten redovisar ett högre överskott änväntat p.g.a. högre intäkter och det faktum att verksamhetsavfallfrån Danderyds sjukhus inte längre skavägas in tillsammans med hushållsavfall.Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenFastighets- och miljölyftetTekniska kontoret har prioriterat drift- och miljöeffektiviseringarsamt underhållsinsatser för genomförandei kommunens fastigheter inom ramen försatsningen. Av de medel på 7,3 mkr som har avsattsur ”Fastighets- och miljölyftet” för ombyggnad avDanderydsgården har 3,4 mkr förbrukats 2009.EnergisparplanEtt energieffektiviseringsprogram för kommunensfastigheter har tagits fram. Energideklarationerutförts på ett flertal fastigheter. Arbetet har intensifieratsmed att ta fram bättre underlag för statistiksamt att vidareutveckla det centrala styr- och övervakningssystemet.Uppföljning av miljöprogrammetKonverteringen av oljepannor till bergvärme fortsätterplanenligt. Tekniska nämnden har utarbetaten trafikstrategi som ska fastställas av fullmäktige.Arbetet med att se över befintliga riktlinjer för bulleroch emissioner har påbörjats. Nivåerna av metalleroch organiska miljögifter kommer att minskagenom åtgärder såsom dagvattenpolicy, dagvattendammvid Nora Strand samt det meandrande diketvid Nora träsk. Utsortering av farligt avfall ochel-avfall bidrar till att den yttre miljön i mindregrad belastas av olika miljögifter som till exempelkvicksilver och bly.Utmaningar för framtidenDet resultatmål där tekniska nämnden ligger längstifrån sin ambitionsnivå är det eftersatta planeradefastighetsunderhållet. Prioriteringar kommer attkrävas och samtliga fastigheter kommer inte attkunna underhållas fullt ut. Kommunens investeringsprogramär betydligt mer omfattande än tidigare.Pågående exploatering i bland annat MörbyCentrum kommer också att i allt högre grad ställakrav på tekniska kontorets medverkan. Det kommerdärför att vara av strategisk betydelse att bemannakontoret rätt, med en mix av inhyrd kompetensoch egen personal för en bedömd ”normal” investeringsvolym.Att integrera och samordna inhyrdkompetens i investeringsprocessen kommer att varaen utmaning.Nyckeltal till stöd för samlad analysSpecifikation 2005 2006 2007 2008 2009FastighetUnderhåll, tkr 42 865 28 185 16 552 18 300 7 988Reparation, tkr 15 242 17 358 10 036 12 220 23 179Energiförbrukning, kWh/m2/år 285,3 267,0 265,4 249,4 242,9Olja, m3 1 100 980 854 686 622AnläggningDriftkostnader (kr/m2)* 20,76 21,59 22,76 20,69 19,13Vinterväghållningskostnader (tkr) 9 257 7 050 4 903 5 034 10 207Vatten och avloppAntal avloppstopp 64 58 34 51 39Antal vattenläckor 23 25 23 17 16Odebiterat vatten ** 46 % 35 %Såld vattemängd (1000 m3) 2 210 2 242 2 217 2 165 2 166* I driftkostnaden ingår kostnader för gator och vägar inklusive kapitalkostnad (ej kostnader för administration, trafiksignaler,beskärning av träd och buskar, klottersanering, parkeringsövervakning och vägbelysning).** % av leverans till kommungräns44


Barn- och utbildningsnämndenOrdförande: Anders Bergstrand(belopp i Mkr) Budget Bokslut2009 2009 AvvikelseVerksamhetens intäkter 70,2 73,3 3,1Verksamhetens kostnader -747,7 -747,0 0,7Nettokostnader -677,5 -673,7 3,8Tio projekt har stöttats för att stimuleraverksamhetsutvecklingUnder året har projektmedel delats ut för att stöttautvecklingen inom kultur och omvärldsbevakning,internationellt samarbete, särskilt inom EU, samtentreprenörskap.Viktiga händelser i verksamhetenHög valfrihet inom förskola och skolaNära nog samtliga, 98 %, föräldrar har i den årligaenkätundersökningen förklarat sig nöjda med valfriheten.Valet till förskoleklass och grundskola fungeradeväl. Här fick de allra flesta sitt förstahandsvaltillgodosett. För andra året i rad tillämpades frisöktill gymnasieskolorna i hela Stockholms län.Lokalförsörjning på kort och lång sikthar förbättratsFörvaltningen har under året uppdaterat en översiktliglokalförsörjningsprognos och deltagit i projekteringav bland annat förskolorna Björkdungen,Rosenvägen, Tranholmen samt upprustning av Brageskolanoch Fribergaskolan/Danderyds Montessori.Det finns nu barnomsorgsplatser i kommunenutan väntetid.Våga Visa,ett utvärderingssystem som ger resultatUnder 2009 har förskolorna Skogsslingan, Baduhild,Altorp och 2SH förskolor observerats avobservatörer från andra kommuner inom Våga Visa.Observationer har vidare gjorts av grundskolornaKyrkskolan, Baldersskolan, Mörbyskolan samt Kevingeskolanoch Mörby gymnasium. Resultatet visaratt det finns förbättringsområden inom ansvar ochinflytande samt utveckling och lärande för förskolan..Entreprenörskapsutbildning skaparnya arbetssättEntreprenörskap ska enligt regeringen löpa somen röd tråd genom utbildningssystemet; ett pedagogisktförhållningssätt i klassrummet lika mycketsom det är en kunskap om egenföretagande. Dethandlar om attityder, förmågor och förhållningssätt.40 pedagoger har under året fördjupat kunnandet.Kvalitetsutmärkelse inspirerar andraoch visar goda exempelBarn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelserdelades ut till Vitsippans förskola, Danderydskulturskola och Grindstugans förskola.Skoldatateket utveckladesSkoldatateket startade 2008 och utgör en naturligdel av kommunens elevstöd. Verksamheten vändersig till elever, föräldrar och skolpersonal i såvälkommunala som fristående skolor. Skolpersonalutbildas i hur man med hjälp av kompensatoriskahjälpmedel kan underlätta lärandet för elever ibehov av särskilt stöd.MåluppfyllelseFör redovisning av måluppfyllelse, se tabell pånästa sida.Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenAnalys över särskilt elevstöd redovisat i budget för2010. Kostnadskontroll och transparens har förbättrats.Förvaltningen har medvetet sökt höja transparenseni ersättningssystemet. Vid regelbundnarektorsmöten sker en genomgång av lägesbildensom utgångspunkt för vidare hantering och bedömningav resursmodeller. Kostnaderna har minskatmed 1 procent efter flera års kostnadsökningar.45


MålStor valfrihet och mångfaldinom barnomsorgenStor valfrihet och mångfaldinom grundskolanStor valfrihet gällande gymnasieskolaHög kvalitet i barnomsorggällande trygghet, lärande ochutvecklingBästa möjliga kunskaps- ochpersonlighetsutveckling, förskoleklassoch grundskolaHögsta nationella klass vidjämförelse av grundskolornasstudieresultatBästa möjliga kunskaps- ochpersonlighetsutveckling gymnasiumGymnasieutbildningen gergoda förutsättningar för vidarestudier och kommande yrkeslivHögsta nationella klass vid jämförelseav gymnasieutbildningVuxenutbildningen stödjer ochstimulerar livslångt lärande ochmotsvarar kompetensbehovetBästa möjliga kunskaps- ochpersonlighetsutveckling i särskolanVerksamheten inom samtligaprogramområden ska varakostnadseffektiv.Uppnåttresultatgröngul inomkommunen.grön iregionengul inomkommunen.grön iregionengulgulgröngulgröngröngulgulgulKommentarerFöräldrarnas uppfattning om valfrihet i förskola och familjedaghemär god eller mycket godFöräldrarnas uppfattning om valfrihet i skola är god eller mycket god.Förbättring kan dock ske av mångfald av pedagogiska profiler inomgrundskolan. Det är vidare viktigt med långsiktig lokalförsörjning föratt behålla den höga valfriheten.Föräldrarnas uppfattning om valfrihet i gymnasieskola är god ellermycket godEnkätresultaten i förskola och familjedaghem visar att 80 % föräldrarnaupplever att deras barn stimuleras till utveckling och lärande,barnen tycker det är roligt och känner sig trygga. Personalen bryrsig om barnen, motverkar aktivt att någon behandlas illa samt ärgoda förebilder. Resultatet är något lägre när det gäller hur barnensutveckling och lärande dokumenteras och följs upp. Danderydsföräldrar är nöjda med verksamheten på fritidshemmet.Enkätresultaten och genomförda observationer i grundskolan är genomgåendegoda eller mycket goda. Förbättringsområden finns ochdessa är främst elevernas arbetsro, ansvar och inflytande.I samtliga befintliga undersökningar är resultatet i grundskolan i toppi riket. Resultaten i nationella prov, andel som nått kravnivån, är mednågot undantag 96-99 procent, vilket är 10 procentenheter högre ärriket. Meritvärdet är högst i riket.Elevenkät visar att kvaliteten är i nivå med jämförda kommuner.Måluppfyllelsen är god i två av fyra gymnasieskolor när det gälleratt undervisningen håller hög kvalitet. Variationen i arbetssätt pålektionerna kan förbättras.Eleverna klarar sig bra efter fullföljda gymnasiestudier, två av trestuderar vidare på högskola och ungdomsarbetslösheten är nästlägst i Sverige.Den genomsnittliga betygspoängen för Danderydselever är 16,4.Det är rankning ett i såväl riket som Stockholms län och överstigerförväntat modellvärde enligt Öppna jämförelser.Studerande vid vuxenutbildningen kan välja mellan ett stort antalanordnare med olika kurser, undervisningsformer, tider etcVi kan genom kontakter med särskolor se att de bedrivs med högkvalitet. Hösten 2009 fanns 24 danderydselever mottagna i särskolan.Vår samlade bedömning för samtliga programområden är att kostnadseffektivitetenär enligt förväntad nivå.Utmaningar för framtidenOm den goda kvaliteten i alla verksamheter skabibehållas och helst förbättras krävs ett antal insatserinom ledarförsörjning, rekrytering och kompetensutveckling.Vikande siffror angående andelenhögskoleutbildade inom framförallt förskolor ochfritidshem är illavarslande. Inom kommunens enhetersker omfattande pensionsavgångar under dennärmaste 5-årsperioden.Rektorer och förskolechefer svarar själva föratt forma förbättringsåtgärder inom sina förskoloroch skolor. Detta behöver kompletteras medövergripande insatser för att stärka kompetensutveckling.Inom egenregin har man konsekventutökat ansvarsområdet för förskolechefer i takt medpågående pensionsavgång för att uppnå en större46


Budgetavvikelse per programområdeVerksamhet/programområdeUppnåttresultatBudgetavvikelseKommentarerNämnd och administration gul -0,7%Barnomsorg gul -0,1%GrundskolaGrundskolans positiva avvikelse beror på färre elever ängrön2,3% budgeteratGymnasieskola röd -1,9% Gymnasieskolans avvikelse förklaras av dyrare programvalVuxenutbildningInom vuxenutbildningen är det 78 procent fler elever somröd-2,5% läser svenska för invandrare än 2008Särskola röd -12,4% Särskolan har fler elever med högre behov.Övrig verksamhetNågra projekt har senarelagts. Avvikelsen motsvarar 40grön11,5% tusen kronor.kostnadseffektivitet. Vår bedömning är att verksamhetenkan bli än mer effektiv om karriärvägarnainom skolan förbättras och fler duktiga pedagogertas tillvara. Detta kan gälla såväl ledaruppdrag påolika nivåer som specialistkompetens.Förvaltningen ser vidare ett behov av att skapabästa möjliga rekryteringsläge för nya lärare. Härär en effektiv VFU-hantering (verksamhetsförlagdutbildning) viktig. Hur tas blivande lärarstudenteremot och i vilken utsträckning kan de bästa erbjudasarbete i kommunen?En lång rad nationella reformer står på tur attgenomföras och behöver införas på olika nivåer.Det gäller till främst: Allmän förskola från tre år,obligatorisk befattningsutbildning för nyanställdarektorer och förskolechefer, ny lärarutbildning2011, ny skollag 1 juli 2011, nya kursplaner ochreviderade läroplaner, ny betygskala och betyg frånåk 6 samt ny gymnasieskola 2011. Införandet avnya nationella reformer kommer att kräva resursergenom extra arbete.Under de senaste åren har satsningar inom matematik,läsutveckling och naturvetenskap genomförts.Grundnivån är god, men fortsatta satsningarmåste göras för att stimulera varje elev, inte minstde högpresterande. Undervisningen har i högregrad än tidigare individanpassats. Regeringen harlyft frågan om flexibel skolstart/skolgång och tillsatten utredning. Förhoppningsvis kan Danderyddelta som försökskommun.Lokalförsörjning fungerar hyggligt, men svararinte upp mot högt ställda krav på valfrihet. Ett antalfristående aktörer har inte kunnat expandera sinverksamhet.Nyckeltal till stöd för samlad analysNyckeltal 2005 2006 2007 2008 2009 FörändringInskrivna barn per årsarbetare,kommunal förskolaInskrivna barn per årsarbeta-re,kommunalt fritidshemGrundskola Kostnad per betygspoängGymnasieskolan Kostnad perelev i kommunala skolorAndel elever som studerar påhögskola inom 3 år efter avslutadutbildn i gymnasie-skolaKostnad per elev i obligato-risksärskola, huvudmannens skolor5,1(5,4)25,6(19,8)73 700 kr(83 200 kr)75 %(48 %)570 500 kr(291 200)Uppgifterna inom parentes avser förortskommuner.5,2(5,3)23,6(19,8)75 700 kr(84 500 kr)70 %(46 %)649 100 kr(300 800)5,2(5,4)22,8(20,6)216,851 i riket78 000 kr(88 200 kr)69 %(45 %)514 000 kr(324 500)5,1(5,4)25,1(21,9)235,351 i riket78 500 kr(83 600 kr)68 %(44 %)299 700kr(348 900)244,022 i riket68 %(44 %)►▼►►▼▲47


SocialnämndenOrdförande: Isabella Jernbeck(belopp i Mkr) Budget Bokslut2009 2009 AvvikelseVerksamhetens intäkter 55,2 69,1 13,9Verksamhetens kostnader -532,8 -525,3 7,5Nettokostnader -477,6 -456,2 21,4Det gäller bl.a. barncentrum, stödcentrum för ungabrottsutsatta samt medling, FoU-verksamheternaoch ESF-rådet, social beredskap samt äldreboendeochdemensfrågor. Samverkan har även ökat medsocialnämndens utförare av äldreomsorg i och medarbetet med valfrihetsarbetet.Valfrihet inomViktiga händelser i verksamhetenKommunfullmäktige har beslutat att införa LOV(lag om valfrihetssystem) äldreomsorgeninom hemtjänst ochfamiljerådgivning. Vid införandet av LOV ersättsnuvarande auktorisationsmodell, vilket innebär attavtal kommer att tecknas med tydligare krav påverksamheternas kvalitet utifrån rådande lagstiftningoch författningar för att öka kundernas valfrihet,trygghet och nöjdhet i insatserna.Socialkontoret har utrett förutsättningarna för attinföra ett nytt tidsredovisningssystem inom hemtjänstenunder året, det s.k. KTH-projektet. (Kvalitetoch trygghet i hemtjänsten) Upphandlingenkommer att slutföras under våren 2010. Projektetsyftar till att få bättre kontroll över utförd tid hoskund, minska personalens kringtid samt öka säkerhetenför kunderna genom att införa ett nyckelhanteringssystemutan fysiska nycklar.En boendeplan har upprättats inom äldre- ochhandikappomsorgen i samband med budgetarbetet.Av denna framgår bl. a. behov av ett nytt äldreboendeoch ett nytt gruppboende inom LSS. Entillgänglighetsplan har också upprättats under åretpå uppdrag av kommunstyrelsen.Under 2009 har kommunens mottagande av flyktingaruppgått till 39 personer (40 år 2008) fördelatpå 23 hushåll (19 år 2008) samt sju ensamkommandebarn (fem år 2008).Socialkontoret har sammantaget ökat all sin samverkanmed övriga nordostkommuner under 2009.MåluppfyllelseFör redovisning av måluppfyllelse, se tabell pånästa sida.Den samlade bedömningen är att målet omatt socialnämnden bedriver en kostnadseffektivverksamhet är uppnådd inom sina olika programområden.Det går att se ett samband mellan mål,uppnådda resultat, prestationer och resurser enligtresonemanget nedan. Vissa av nämndens områdenär dock mer svårbedömda, då jämförelsematerialinte alltid finns, eller är svåranvända. Det beror påatt kommuner har olika sätt att redovisa sina kostnaderoch kvalitetsmått.Årligen genomförs en bemötandeundersökningför hela socialkontoret. Enkätundersökningen mäterolika kvalitetsmått och resultatet i enkätsvarenär mycket gott. Den samlade bedömningen är attsocialkontorets sammantagna verksamhet är lättillgängligdär 96 % svarar att de är nöjda jämförtmed 90 % år 2008. Bäst resultat visar bemötandetmed 98 % nöjda kunder jämfört med 97 % år 2008.Resultatet visar att socialkontorets kunder är nöjdamed kontorets tillgänglighet, information, myndighetsutövning,kundvalssystem och insatser.I socialstyrelsens undersökning ”Öppna jämförelser”för särskilt boende och hemtjänsten liggerDanderyd högre än genomsnittskommunerna i Sverigenär det gäller kundernas delaktighet i beslut,mat och personaltäthet. Även vad gäller kompetensinom särskilt boende ligger kommunen högre ängenomsnittet medan kompetensen är lägre inomhemtjänsten, vilket även övriga kommuner inomStockholms län gör. Även personalkontinuiteten förkunderna och möjligheten till att leva självständigtär lägre än för genomsnittskommunerna i Sverige.Bedömningen av ovanstående mätningar är attDanderyds kommuns kvalitet ligger något överjämförelsekommunerna. Även i SKL´s jämförel-48


seprojekt ”Kommunens kvalitet i korthet” jämförsolika kvalitetsmått i 67 kommuner där äldreomsorgenoch försörjningsstödet finns med i bedömningarna.Sammantaget på frågor om personalkontinuitetenhos kund inom hemtjänsten och väntetidentill särskilt boende ligger Danderyd över medeli undersökningen. På frågan om serviceutbudetinom särskilt boende hamnar kommunen exempelvispå 19:e plats av 67 vad gäller möjlighet tillutevistelse. Vad gäller andel av befolkningen somuppbär försörjningsstöd har Danderyd 1 %, vilketär lägst av de jämförda kommunerna. Inom övrigaMålI Danderyd bedriver socialnämndenkostnadseffektiv verksamhetinom sina programområden.Socialnämnden kan redovisasamband mellan mål, uppnåddaresultat, prestationer och resurser.Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhetger familjeroch individer stöd och vårdav hög kvalitet och insatsernastärker den enskilde individensförmåga till egenansvar.Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjeroch individer stöd och vårdav hög kvalitet och insatsernastärker den enskilde individensförmåga till egenansvar.Danderyds socialpsykiatri gerstöd så att vardagen fungeraroch så att isolering motverkas.I Danderyd kan de äldre väljamellan olika utförare vad gällerhemtjänst och äldreboende.Kvaliteten på utförda tjänsterkontrolleras så att de äldre fården omsorg de har behov av.De egna behoven och de egnaönskemålen är vägledande.Äldreomsorgen i Danderyd bidrartill en trygg och värdig ålderdom.Omsorgen och omvårdnaden iDanderyds äldreomsorg har enkvalitet som vid varje jämförelseär av högsta nationella klass.Handikappomsorgen i Danderyderbjuder omsorg av sådankvalitet att den bidrar till godalevnadsförhållanden.UppnåttresultatgulgulgulgulgulrödgulKommentarSe kommentar på föregående sida.I brukarenkäten och i utvärderingarna för KOMET:s föräldragrupperär föräldrar positiva till medarbetarnas insatser. När det gäller demyndighetsutövande verksamheterna återstår en del innan målet äruppnått beroende på att akutstyrningen i verksamheten inte kunnatundvikas och det långsiktiga arbetet med att förbättra handläggningsrutineroch rättsäkerhet har fått nedprioriteras. Satsningen på förebyggandeoch tidiga insatser bedöms möjliggöra att barn, ungdomar ochderas familjer stärker den egna förmågan att ta ansvar.I cirka 90 % av försörjningsstödsärendena finns en genomförandeplandär den enskilde är delaktig i planeringen av det fortsatta arbetet.Öppenvården är under uppbyggnad och målet är att skapa fler insatsersom ex.vis återfallsprevention och motivation men också behandlingför spelberoende. Vid uppföljning av öppenvården är brukarnanöjda med insatserna. Personalen har god kompetens avseendeutredningsmetoder och matchning av insatser. Målet att flyktingar skakomma ut i praktik inom sex månader har visat sig vara för högt ställt,då de behöver SFI-utbildning (Svenska för invandrare) i första hand.Merparten av dem som har efterfrågat insatser avseende boendestödoch sysselsättning har erhållit dessa med gott resultat enligt brukarundersökningen.Enheten fortsätter arbeta med utvecklingen avträfflokalen Ringen och har börjat titta på alternativa lösningar.Enheten har arbetat intensivt med att ersätta tidigare auktoriation avhemtjänstutförare med lag om valfrihetsystem (LOV) som införs våren2010. I det arbetet har utförarna informerats regelbundet. Motsvarandearbete pågår för särskilt boende. Målet är att förbättra kvalitetenoch valfriheten för kunden. I det arbetet ska dokumentationen ochkundernas genomförandeplaner skärpas upp genom att både utförareoch handläggare utbildas, vilket ska öka kundens inflytande.Målet är endast delvis uppfyllt. Kvaliteten är ej vid varje jämförelse avhögsta nationella klass.78 % anser att kvaliteten är god. Många olika faktorer bidrar till denenskildes upplevelse av sin livssituation där LSS-insatserna endastutgör en del av helheten.49


individ- och familjeomsorgen behöver dock flerkvalitetsmätningar göras för att kunna göra bättrejämförelser.Socialnämnden kan uppvisa en hög eller medelhögkvalitet i sina verksamheter och kan ävenvisa ett positivt resultat. Inom samtliga program ärkostnaderna lägre än standardkostnaden. Nettokostnadsutvecklingenför 2009 i förhållande till 2008har minskat med 1,6 % dvs. nettokostnaderna harminskat i förhållande till bokslut 2008. Nettokostnadper plats och per dygn i äldreboenden har ökatvilket är en följd av att pengen räknats upp. Inomäldreomsorgen har den genomsnittliga ersättningsnivånminskat, vilket har sänkt kostnaderna.Skälet till det är mer noggranna bedömningar vidEkonomiBudgetavvikelse per programområdeVerksamhet/programområdeUppnåttresultatNettobudgetavv.%KommentarNämnd och socialkontor röd -7,0% Kostnader för personal och interna hyror ökatIndivid- o familjeomsorg gul 6,0% Minskade insatser och kostnader för HVB/BehandlingshemÄldreomsorg6,0% Minskade insatser och kostnader för äldreboende och hemtjänstinsatseri hemmetgrönHandikappomsorg4,6% Minskade insatser och kostnader för boende och dagligverksamhetgrönSocial psykiatri gul 0,6% Utfall på budgeterad nivå, minskade insatser och boendestödTotalt grön 4,5% Minskade prestationer inom äldre o handikappomsorgbiståndshandläggningen. I SKL/SCB´s ”Vad kostarverksamheten i din kommun”, kan man utläsa storaskillnader i kommunernas årskostnad för en plats isärskilt boende. I de låga medelkostnaderna som endel kommuner redovisar ligger även kostnadernaför servicehus som är betydligt lägre än kostnadernaför traditionellt särskilt boende. Siffrorna ärdärför ej jämförbara med en kommun som Danderyd,som inte har något servicehus. Inom handikappomsorgenkan konstateras att nettokostnadenper plats i princip inte ökat under de senaste femåren och inom individ- och familjeomsorgen harfler verksamheter inrymts inom budgeten utan attnämnden har erhållit en ökning utanför ram.För 2009 redovisar socialnämnden ett nettoöverskottpå 21,4 mkr. På kostnadssidan redovisasett överskott på 7,5 mkr. Intäktssidan redovisar ettöverskott på 13,9 mkr beroende på ökade statsbidragför flyktingmottagning, de statsfinansieradeprojekten, ökade momsbidrag samt försäljning avverksamhet. Nettoöverskottet beror på minskadekostnader inom samtliga programområdet utomadministration och nämnd som redovisar ett nettounderskottpå 2,7 mkr beroende på ökade kostnaderför personal, lokalkostnader och köp av tjänstfrån kommunledningskontoret. Programområdetäldreomsorg och handikappomsorg redovisar ettnettoöverskott på 22,7 mkr.Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenUppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsenSN2008/0117SN009/0012SN2009/0088Uppdrag om utredning om orsakerna till ökningen av antalet hemtjänsttimmar samt förslag omåtgärder för att bringa ner kostnaderna. Nämnden genomförde ett antal åtgärder, vilket harmedfört att ökningen har planat ut och bedömningen är att timmarna ryms inom budget 2009.Uppdrag om att ta fram underlag för översyn av modell för kvalitetssäkring och ersättning förutförd hemtjänst (tidsregistreringssystem). Upphandling kommer att vara avslutad till sommaren2010. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen en viss tid efter igångsättandet.Uppdrag att redovisa förslag till beslut angående införande av lag om valfrihetssystem(LOV) inom hemtjänst och familjerådgivning. Kommunfullmäktige fattade under 2009 beslutom att införande av LOV ska ske inom hemtjänst och familjerådgivning 2010-05-01. Socialnämndenhar även ett uppdrag att utreda förutsättningarna för LOV inom särskilt boende,vilket ska redovisas till fullmäktige senast i juni 2010.BesvaradBesvaradBesvarad50


Utmaningar för framtidenDe största projekten inom socialnämndens ansvarde närmaste åren bedöms vara:• Införande av ett nytt tidsregistreringssysteminom hemtjänsten (projekt KTH) innebär att denmanuella redovisningen av utförd hemtjänsttidupphör och att den faktiskt utförda tiden registreras.Registreringen blir sedan underlag för ersättningentill utförarna och kundernas avgifter.Beräknad kostnad för systemet uppskattas tillcirka 0,3 Mkr per år under en femårsperiod.• Planeringen av ett nytt äldreboende behöverpåbörjas för att kunna ersätta äldreboendenaMörbylund och Odinslunds icke ändamålsenligalokaler. Formerna för att etablera ett sådantboende behöver klargöras. Ett nytt äldreboendeinnebär stora investeringskostnader samt attsocialkontoret kommer att behöva en projektledare(en kostnad på cirka 0,6 Mkr tkr per år).• Under de kommande åren finns behov av ett nyttserviceboende och ett nytt gruppboende utöverdet planerade inom handikappomsorgen. Gruppboendetpå Korsövägen har inte ändamålsenligalokaler, vilket har en negativ inverkan på möjlighetenatt driva verksamheten optimalt. Det nyaserviceboendet kan startas med befintliga lägenhetersom socialnämnden förfogar över om enöverenskommelse kan göras med hyresvärdar.Kostnader för tomhållning av lägenheter underen period och möblering av en gemensamhetslägenhettillkommer. Ett nytt gruppboende medförinvesteringskostnader, men en nedläggning avKorsövägen innebär däremot intäkter för kommunenvid en försäljning av befintlig fastighet.• Flyktingmottagandet genomgår omfattande förändringarunder åren 2010-2011. Socialnämndendeltar i projektet Samverk Nordost med måletatt skapa en effektiv och individanpassad introduktionför nyanlända flyktingar. Projektet pågåräven 2011 och förväntas ta ställning till fråganom en gemensam organisation för flyktingmottagningi region Nordost. Medel till SamverkNordost tas av de statliga ersättningarna under2010. Det är oklart hur finansieringen och destatliga ersättningarna till flyktingar kommer attse ut fr.o.m. den 1 december 2010 då Arbetsförmedlingenska ta över en del av arbetet.• LOV (lag om valfrihetssystem) införs inomhemtjänsten och familjerådgivningen 2010-05-01. Under 2010 ska det även utredas om särskildaboenden ska omfattas av LOV. En frågaatt lösa är bl.a. besittningsrätten enligt hyresrättslagstiftningen,om man tecknar avtal med enprivat utförare som är verksam i en kommunägdfastighet. Kostnadsfrågan är i dagsläget oklar.Nyckeltalsocialnämnden 2005 2006 2007 2008 2009Äldreboenden exkl kortidsplatserAntal platser 313 312 308 314 307Nettokostn/plats kr 509 057 523 336 538 937 564 327 569 009Nettokostn/vårddygn 1 395 1 434 1 477 1 542 1 559Antal vårddygn 114 187 113 613 112 423 114 790 112 127HemtjänstAntal vårdtimmar/check 235 398 230 806 261 705 280 907 275 001Kostnad för särskilt boende ÄO, kr/vårdtagare, från WEB-or (Uppgift 2009 ej tillgänglig)Hela riket 453 512 480 383 518 357 546 260 •Stockholms län 506 492 541 652 631 765 584 569 •Danderyd 569 730 581 920 616 622 656 326 •Lidingö 465 381 461 696 474 884 528 204 •Täby 506 255 575 905 663 659 690 845 •Handikappomsorg Gruppboende vuxnaAntal platser 56 50 49 50 46Nettokostn/plats kr 800 071 814 115 810 588 793 488 802 965Vårddygnskostnad netto 2 201 2 242 2 221 2 168 2 202Antal vårddygn 20 357 18 156 17 812 18 149 16 85051


ProduktionsstyrelsenOrdförande: Boris von Uexküll(belopp i Mkr) Budget Bokslut*) reviderad 13 maj 09 2009* 2009 AvvikelseVerksamhetens intäkter 739,3 750,1 10,8Verksamhetens kostnader -731,8 -746,0 -14,2Nettokostnader 7,5 4,1 -3,4Viktiga händelser i verksamhetenKommunikationsplattformen Schoolsoft etablerasi förskolan och är från och med december i drift påsamtliga kommunala förskolor. 15 barnskötare fullgörsista året på lokal förskollärarutbildning, somfrån maj 2010 väntas öka andelen pedagoger inomproduktionens förskolor med ca 6 %. Kommunfullmäktigebeslutar att en renovering av Rosenvägensförskola ska genomföras. Pärlans och Hildingavägensförskolor Qualiscertifieras med goda resultat.I Sveriges kommuner och landstings studie”Öppna jämförelser 2009” placerar sig Danderydsgrundskolor inklusive friskolorna som landets nästbästa grundskolekommun efter Lomma. Dessutomuppvisar Danderyds elever bland de bästaresultaten på nationella proven, bäst resultat i DN:snutidsorientering och Danderyd är en av landetsmest kostnadseffektiva skolkommuner.Läsåret 2009/2010 är ”matematikens år” och enmängd aktiviteter har genomförts och planeras.Ytterligare satsningar har skett på entreprenörielltlärande och internationalisering. Skoldatateketstartar och där erbjuds elever med olika former avfunktionshinder, alltifrån dyslexi till svåra neuropsykiatriskatillstånd, tekniska hjälpmedel.För äldreboendena görs en ny upphandling avbemanningstjänster under våren 2009, vilket medfören minskad kostnad för inhyrning av beredskapssjuksköterskor.Annebergsgården Qualiscertifierasmed hög poäng.MåluppfyllelseFörskola och skolaBarn- och utbildningsnämndens inriktningsmålsom relaterar till produktionsstyrelsens verksamheteravseende,Barnomsorg1. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har högkvalité vad gäller trygghet, lärande och utvecklingGrundskola1. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnåbästa möjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljö2. Grundskolorna i Danderyd har studieresultatsom vid varje jämförelse är av högsta nationellaklassGymnasieskola1. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolanmöjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnåbästa möjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljö.2. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger godaförutsättningar för vidare studier och kommandeyrkesliv3. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisarstudieresultat som vid varje jämförelse är avhögsta nationella klass.MåluppfyllelseBarnomsorg, grundskola och gymnasiumBarnoms Mål 1 grönGrundskola Mål 1 grön Mål 2 grönGymnasium Mål 1 grön Mål 2 grön Mål 3 grönFörskola: Kundnöjdheten har sjunkit något, men93 % är nöjda med verksamheten och 97 % uppgeratt barnen känner sig trygga i förskolan. Andelenförskollärare har minskat.Grundskola: Kundnöjdheten är hög i grundskolanoch studieresultaten är av högsta nationella klass.Vid sidan om insatser för elever i behov av extrastöd uppmärksammas även extra studiebegåvadeelevers behov av särskild stimulans. De individuellautvecklingsplanerna har här fått en ökad funktioni ambitionen att bygga upp ett specifikt innehålloch program kring varje enskild elev.Gymnasiet: Kundnöjdheten har sjunkit något vilkettill viss del kan bero på att gymnasiets om- ochtillbyggnad har inneburit stora påfrestningar i denfysiska arbetsmiljön och ständiga schemaförändringar.Resultaten är betydligt bättre beträffandeelevernas uppfattning om undervisningens kvalitetoch lärarnas kompetens. Andelen som går vidaretill högskolestudier är högst i Sverige och studieresultatenär av högsta nationella klass.52


Äldre och funktionshindradeSocialnämndens inriktningsmål som relaterar tillproduktionsstyrelsens verksamheter avseende,Äldre och funktionshindrade:1. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en tryggoch värdig ålderdom2. Handikappomsorgen i Danderyd erbjuderomsorg av sådan kvalitet att den bidrar till godalevnadsförhållanden3. Omsorgen och omvårdnaden i Danderydsäldreomsorg har en kvalitet som vid varje jämförelseär av högsta nationella klass.Måluppfyllelse Äldre och funktionshindradeMål 1 Mål 2 Mål 3Särskilda boenden gul - rödHemtjänst gul - rödLSS pers assistans - gul rödProduktionens kundenkäter inom äldreomsorgenvisar att kundernas nöjdhet med verksamheten ärhög men med stor variation mellan enheterna, 82till 95 %. Dock anser endast 48-70 % sig ha godamöjligheter att påverka hur insatserna utformas,vilket kan vara en konsekvens av att de 2008upprättade genomförandeplanerna inte har följtsupp tillräckligt noga. Det blir därmed ett viktigtåtagande för 2010.Timanställda utgör ett viktigt komplement tilltillsvidareanställda som utfyllnad vid schemaläggningoch är därmed effektiviserande, åtminstonetill en viss nivå. På Annebergsgården har andelentimanställda på schemarad minskats från 32 % till 7% under åren 2007 till 2009. Under samma periodhar kundnöjdheten där ökat från 87,5% till 95 %,vilket stärker antagandet om ett nära samband mellanpersonalkontinuitet och kundnöjdhet. EftersomAnnebergsgården trots det är det äldreboende inomproduktionen som under dessa år har haft bästekonomiskt resultat, så finns det också anledningatt noggrant se över möjligheten att minska andelentimanställda även på övriga enheter.Inom LSS har kundernas nöjdhet med assistenternaökat från föregående år till 79 %, medannöjdheten med information och administration ärlägre, vilket LSS-kontoret behöver hantera.EkonomiKommentarer till det totala ekonomiska resultatet2009Resultatet, 4,1 mkr(+0,5 %), är 3,4 mkr sämre änreviderad budget i maj 2009, 7,5 mkr(+1,0 %).Resultatet är något bättre än prognos 4/2009 då ettresultat på 3,6 mkr prognostiserades. Jämfört medursprunglig budget, - 3,6 mkr, är resultatet plus 7,7mkr. Produktionsstyrelsens ursprungliga budgetinnehöll ett beslut från Kommunfullmäktige attproduktionen, med hänvisning till ett stort ackumuleratpositivt kapital, skulle få redovisa ett underskottpå 3,6 mkr för finansiering av lärarlyftet ochden pågående vidareutbildningen av barnskötare tillförskollärare. Motivet till beslutet om en revideradbudget för 2009, som innebar ett avkastningskravpå resultatenheterna på 11,1 mkr, var att nå en lägrekostnadsnivå inför 2010 på grund av. det kärvareekonomiska läget.FörskolorEnheterna inom förskola redovisar ett totalt underskottpå -1,8 mkr. 9 av 13 förskoleenheter redovisarunderskott (spridning -9,4 % till +1,1%). Orsakenär framförallt att intäkterna från barnomsorgspengblev betydligt lägre än budget, -4,8 mkr. Orsaken äratt enheterna har haft färre inskrivna barn än manbudgeterat för och haft möjlighet att ta emot. Vidarehar andelen barn på deltid ökat efter beslutet attdispens inte längre ges from 1 juli 2009 för syskonvid föräldraledighet. Eftersom ersättningen för deltidbara är knappt hälften av ersättningen för heltidsplatserinnebär detta en stor intäktsminskning. På helårblir den intäktsminskningen ca 1,8 mkr.Äldre och funktionshindradeEnheterna inom verksamhetsområdet redovisar ettöverskott på 0,2 mkr. Två av fem enheter redovisarunderskott (spridning -4,7 % till +0,4 %).Hemtjänstens underskott förklaras av svårighetenatt anpassa verksamheten när volymen efterfrågadehemtjänsttimmar hastigt sjunker. Orsakentill den minskade efterfrågan är att kunder avsadesig hemtjänsttimmar med hänvisning till dels denhöjda taxan från och med 1 januari 2009, dels tillmöjligheten att istället köpa hushållsnära tjänster.Klingsta äldreboende redovisar ett underskott somförklaras främst av högre personalkostnader beroendedels en ekonomisk uppgörelse, dels på grundav oroliga boende med en psykisk funktionsnedsättningdär Klingsta varit tvungna att höja personaltätheteni perioder.53


Grundskolor, Kulturskolan ochungdomsmottagningenSkolornas sammanlagda resultat för året är positivtoch uppgår till 8,2 mkr, vilket är 2 mkr bättre än resultatkravetpå 6,2 mkr. De olika skolornas resultat jämförtmed de fastställda resultatkraven skiljer sig dockåt förhållandevis mycket (spridning -5,2 % till +4 %).I syfte att nå det uppställda resultatkravet på 2,0 % harskolorna bl.a. varit mycket restriktiva vid rekryteringoch nyanställning samt minskat antalet vikarier.GymnasieskolanDanderyds gymnasium uppnådde resultatkravetpå 2,0 %. För att klara detta har skolan organiseratom och tagit in fler elever, bland annat ökat antaletelever per klass och dessutom utökat med tre klasser.Skolan har dragit ner på kompetensutvecklingoch minskat sakkostnaderna.Ledning och styrningLedning och styrning redovisar ett underskott på1,5 mkr. Orsaken är att hela produktionens kostnadför förändring av semesterlöneskulden, 1,6 mkr, harbokförts här då det visade sig att det inte var möjligtatt härleda förändringarna till respektive enhet.Utvecklingsprojekt och arbetsvårdUtvecklingsprojekt och arbetsvård redovisar ettunderskott för året med 0,9 mkr. Underskottet förklarasav extra ordinära kostnader vid ekonomiskauppgörelser i samband med en avslutad anställningoch en pensionsuppgörelse.Förskollärarutbildning och LärarlyftetKommunens lokala förskollärarutbildning kostade1,5 mkr, vilket är 0,1 mkr bättre än budgeterat ochnettokostnaden för Lärarlyftet uppgick till 1,1 mkr,vilket är 0,9 mkr lägre än budgeterat. Den sammanlagdanettokostnaden blev därmed 1,0 mkr lägre ände 3,6 mkr som fullmäktige beviljat produktionsstyrelsenatt överskrida budget.Budgetavvikelse per programområdeVerksamhetsområde/programområdeUppnåttresultatAvvikBarnomsorg röd -1,4%Grundskola grön 2,4%Gymnasieskola gul 2,2%Äldre och funktionshindrade röd 0,2%Ledning och styrning gul -20,1%Res.utj, projekt, arb.vård röd -21,5%Fskl.utb / Lärarlyftet grön 27,8%Styrelsens samladerödverksamhet0,5%Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenSe tabell på nästa sida.Utmaningar för framtidenNya lagarSverige står inför stora förändringar inom delagstiftningsområden som utgör grunden för produktionsstyrelsensverksamheter. Reformer somsyftar till att öka enskilda medborgares valfrihethar successivt genomförts och inom äldreomsorgenkommer nya lagar som för denna utveckling vidare.Inom utbildningsområdet läggs under våren 2010två propositioner, ”Bäst i klassen - en ny lärarutbildning”(prop. 2009/10:89) och ”Den nyaskollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet”(U2009/7188/S) som kommer ha genomgripandebetydelse för det strategiska arbetet på alla nivåerinom våra förskolor och skolor. Lagstiftning beröralla och produktionsorganisationen kommer att fåta ett betydande ansvar för implementering och förpersonalens kompetensutveckling.ITEn utmaning som i allt högre tempo skär rakt igenomProduktionens alla verksamheter är IT-utvecklingen.Trender och nya lösningar måste analyseras,satsningar initieras och timingen vara rätt. Här ärdet sällan någon fördel att vara först och aldrig någonfördel att vara sist. Produktionens stora strategiskafrågor kring kärnvärden och framgångsfaktorervilar därmed i hög grad på att väl underbyggdabeslut fattas inom IT-området.Inom Äldre- och Funktionshindrades verksamheterutvecklas digitala verktyg för dokumentationoch uppdragsfördelning för personal.54


Uppdrag lämnade av fullmäktige ellerkommunstyrelsenPS 2009-05-13, §47Bilaga till verksamhetshetsberättelse 2009Bilaga till verksamhetshetsberättelse 2009Uppdrag från KS 2008-04-14, § 44 omrestriktivitet vid inrättande av nya tjänsterUppdrag från KS 2008-04-14, § 44 omett aktivt deltagande i erfarenhetsutbyteUppdrag till produktionsstyrelsen från KF2009-06-08, § 53 att fastställa ett avkastningskravför att nå kostnadsanpassningar år 2009Uppdrag från KS 2009-09-07, § 98 till samtliganämnder att vid årsbokslutet 2009 redovisapå vilket sätt nämnderna har arbetat för attförbättra näringslivsservicenUppdrag från KS 2009-11-30, § 167 till samtliganämnder att i respektive nämnds verksamhetsberättelseför år 2009 dels redovisa vidtagna åtgärderutifrån miljöprogrammet, dels föreslåkompletterande miljömål samt planerade, tidsattaåtgärder enligt kommunledningskontorets förslag.UppdragetfullgjortUppdragetfullgjortUppdragetfullgjortUppdragetfullgjortUppdragetfullgjort”1-1-metodik”, 1 bärbar dator per elev och lärare itrådlös miljö, introduceras inom skolan för att höjakvalitén i utbildningen:• Pedagogik: Större variation, stimulans av flerasinnen och individanpassning ökar elevernasmotivation. Detta kan vara extra värdefullt förelever i behov av extra stöd och elever med extrastor studiebegåvning. Möjligheten att arbetamer tids- och platsoberoende ökar elevernasmöjlighet till ansvarstagande för sin utbildning.• Attraktion: 1-1 korresponderar starkt till produktionensattraktion, både avseende kunderoch som arbetsgivare för en ny generationarbetstagare.• Organisation: Både lärare och elever kanskaffa bättre kontroll över sin planering och sittarbetsmaterial.• Delaktighet: Den digitala interaktivitetenökar kontakten mellan hem och skola, som iDanderyds kommun grundlagts via skolportaloch e-post. Interaktiviteten förstärks också vialärportalsmetodiken med gemensamma samarbetsytor,där elever, föräldrar och personal kanfölja enskildas eller gruppers pågående arbeten.• Demokrati: Likvärdigheten avseende tillgångtill information och kunskap ökar oberoende avkön eller social status.1-1 samordnas från produktionskontoret men styrsfrån resultatenheterna, som avgör om och i såfall när anslutning ska ske. Konceptet förutsättermycket hög förutsägbarhet beträffande kostnaderoch support. Som betalningsform tillämpas därförleasing och priset, cirka 3.000 kronor per elev ochår, inkluderar därmed alla kostnader. För närvarandeutreds hur denna kostnad ska kunna arbetasin i skolans budgetar.Personalförsörjning och hög kompetensMed förändrade demografiska förutsättningar, fleräldre och färre i arbetsför ålder, ökar konkurrensenom arbetskraft. De stora pensionsavgångarnaförestår och utmaningen blir inte bara att hittaarbetskraft. För att behålla och utveckla kvalitén ivåra alltmer krävande och konkurrensutsatta verksamheterbehöver vi framförallt kunna rekryteramedarbetare med hög och rätt kompetens. Inomförskolan behöver andelen pedagoger öka och inomäldreomsorgen behövs en högre utbildningsnivå.ChefsförsörjningChefsförsörjningen inom Produktionen har tillstörsta delen fungerat bra. Inom förskolan har inganya chefer rekryterats de senaste åren. Det är inteheller aktuellt de närmaste åren framöver, då ledningstätheteni förskolan behöver minska ytterligare.De senaste rektorsrekryteringarna visar attantalet tillräckligt kvalificerade sökande är för få,vilket indikerar att chefsförsörjningen kommer attbli extra utmanande inom skolområdet. Kommunenschefslöner ligger generellt i nivå med länet,men kan inte på något sätt konkurrera rektorslönernai Stockholms Stad. Som komplement till externrekrytering kan det finnas anledning att se övermöjligheten att bygga upp en egen chefsförsörjningsmodellbaserad på intern rekrytering, medutbildning och praktik i egen regi. Eventuellt skulleen sådan satsning i så fall kunna genomföras i sam-55


arbete med några andra kommuner.Generellt behöver det centrala ekonomiuppföljningsstödettill resultatenhetscheferna utvecklas föratt förbättra chefernas trygghet i ledarskapet ochmöjlighet att ta helhetsansvar för verksamheten.Nyckeltal till stöd för samlad analysTkr/enhet 2005 2006 2007 2008 2009SpecifikationFörskolaInskrivna barn/årsarbetare 5,1 5,1 5,2 5,1 5,2Andel förskollärare 45% 48% 41% 37% 36%FritidshemAntal barn/årsarbetare 26,9 24 22,8 25,1 20,8Andel med ped.Högskoleutb. 45% 38% 46% 38% 44%GrundskolaAndel G


Nämndernas ledamöterKommunstyrelsenOrdförande Gunnar Oom M1:e vice ordförande Sverker Littorin KD2:e vice ordförande Siv Sahlström CLedamöter Olle Reichenberg MIngrid Erneman MTorsten Sjögren MUlla Hurtig Nielsen MLena StrååtMNicklas Torlegård MPatrik Nimmerstam CBengt SylvanFPJonas UebelFPSivert SvärlingSÖverförmyndarnämndenOrdförande Lennart Waldenström MVice ordförande Thomas Holst CLedamöter Eva Olinder MInger Ström-Billing MIngrid Kärnekull FPByggnadsnämndenOrdförande Gösta Eberstein MVice ordförande Gustaf Mårtenson KDLedamöter Håkan Lilja MEva WretmanMCarl BondeMArtimis Ala Naziri MÅke KarénMKristin Eriksson CJan ErikssonCErnst KleinFPJan LiljaSKultur- och fritidsnämndenOrdförande Anders Paulsen MVice ordförande Christina Hermelin KDLedamöter Klas Nilsson MElisabeth Falck MJohan Hjelmqvist MMaria Hårleman MAnna Hiort Victor MLovisa Eriksson CRune Johansson CUlla Löwenhielm FPKarin LöfdahlSTekniska nämndenOrdförande Carina Erlandsson MVice ordförande Peter Stenberg KDLedamöter Inger Olsson-Blomberg MLeo Smidhammar MTorgeir FjeldeMBenkt Lindström MPelle BrandtMAnita EnfloCAnita JanssonCSven StjärneFPOlov JohanssonSBarn- och utbildningsnämndenOrdförande Anders Bergstrand MVice ordförande Eva Lannerö KDLedamöter Camilla Ferenius MMats NilssonMChrister Bergquist MBjörn Björnsson MCatharina Hillerström Vagli MKerstin Engman CAgneta Zimmerman CAndreas Tidström FPInger RuinSSocialnämndenOrdförande Isabella Jernbeck MVice ordförande Dorothea Hårleman KDLedamöter Anna-Lena Corell MInge TelanderMCecilia SyltenMDaag EricssonMAnita Hillerström Vagli MAnna ÖhrströmCBertil GrahnCBirgitta Lindgren FPIngar Beckman Hirschfeldt S57


ProduktionsstyrelsenOrdförande Boris von Uexküll MVice ordförande Inger Strömbom KDLedamöter Jan Björkman MGunilla FriisMBigitta Sundman MAnders Norlander MEva RegårdhMGustaf Stjernberg CCarl Ivar Öhman CLars-Gunnar Wallin FPLotta FogdeSRobert CloarecSSödra Roslagens Miljö- ochhälsoskyddsnämnd(kommunens representanter i nämnden)1:e vice ordförande Håkan Westrin MLedamöter Sten Arklund MAnita EnfloC58


BilagorFem år i jämförelse.................................................................................................... 60Driftredovisning........................................................................................................ 61Investeringsredovisning............................................................................................. 63Produktionsorganisationens resultat.......................................................................... 65Borgensåtaganden...................................................................................................... 66Personalredovisning.................................................................................................. 67Djursholms ABFörvaltningsberättelse.......................................................................................... 73Resultaträkning..................................................................................................... 75Balansräkning....................................................................................................... 76Kassaflödesanalys................................................................................................. 77Noter..................................................................................................................... 78Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd........................................................ 81Revisionsberättelse.................................................................................................... 84Sammanställning måluppfyllelse............................................................................... 89Definitioner till årsbokslut....................................................................................... 105Redovisningsprinciper............................................................................................. 106Färgmarkering i tabellergrön gul rödgrön anger utfall bättre än budgeteratgul anger utfall i enlighet med budgetröd anger utfall sämre än budget.59


Fem år i jämförelse(Bakgrundsfakta ur räkenskapsscheman) 2004 2005 2006 2007 2008 2009Antal invånare 1 januari 29 884 30 100 30 226 30 492 30 789 30 851Verksamhetens nettokostnader, Mkr 1 035,1 1 135,0 1 126,0 1 192,1 1 225,2 1 297,4Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag, Mkr 1 091,2 1 153,6 1 186,2 1 215,0 1 269,6 1 289,5Nettoinvesteringar, Mkr 91,8 76,4 98,3 83,2 88,2 84,6Tillgångar per 31/12, Mkr 1 612 1 641 1 642 1 674 1 765 1 807- Varav anläggningstillgångar, Mkr 1 172 1 186 1 224 1 243 1 296 1 318Eget kapital, Mkr 1 050 1 079 1 147 1 182 1 222 1 224Låneskuld, Mkr 319 303 252 219 208 164Finansiella nyckeltal, utveckling över tid 2004 2005 2006 2007 2008 2009Nettokostnader, kr/invånare 34 637 37 708 37 253 39 096 39 793 42 054- förändring, % 8,9% -1,2% 4,9% 1,8% 5,7%Skatteintäkter, kr/invånare 36 515 38 326 39 244 39 847 41 236 41 798- förändring, % 5,0% 2,4% 1,5% 3,5% 1,4%Nettokostnadernasandel av skatteintäkterna, % 95% 98% 95% 98% 97% 101%Nettoinvesteringar, kr/invånare 3 072 2 538 3 252 2 729 2 865 2 742Tillgångar, kr/invånare 53 942 54 518 54 324 54 900 57 326 58 559Anläggningstillgångar, kr/invånare 39 218 39 402 40 495 40 765 42 093 42 709Eget kapital, kr/invånare 35 136 35 847 37 947 38 764 39 689 39 671Soliditet, % 65% 66% 70% 71% 69% 68%Låneskuld, kr/invånare 10 675 10 066 8 337 7 182 6 756 5 322Utdebitering till kommunen 18,43 18,43 17,86 17,46 17,20 17,2060


DriftredovisningNämndVerksamhet/programKommunstyrelse2009-12-31Budget (Tkr)2009-12-31Utfall (Tkr)Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad NettokostnadNettoavvikelsePolitisk ledning o partistöd 0 7 839 7 839 244 6 740 6 496 1 343Fastighets- och miljölyft 0 65 000 65 000 0 0 0 65 000Kommunledningskontor 31 837 50 655 18 818 32 727 61 310 28 583 -9 765Brand- o totalförsvar 1 050 21 225 20 175 1 108 20 202 19 094 1 081Övr gemensamverksamhet 3 000 5 132 2 132 2 788 4 871 2 083 49Valnämnden 500 500 328 759 431 69Miljö- o hälsoskydd 0 2 829 2 829 0 2 725 2 725 104Summa 35 887 153 180 117 293 37 195 96 607 59 412 57 881RevisionRevisionsverksamhet 0 892 892 0 920 920 -28Summa 0 892 892 0 920 920 -28ÖverförmyndarnämndÖverförmyndarverksamhet 0 1 359 1 359 0 1 356 1 356 3Summa 0 1 359 1 359 0 1 356 1 356ByggnadsnämndNämnd och administration 0 2 310 2 310 6 2 296 2 290 20Bygglov 3 440 4 950 1 510 2 949 4 928 1 979 -469Detaljplan 2 443 3 450 1 007 1 467 2 857 1 390 -383Kart och mät 2 016 3 600 1 584 1 927 3 041 1 114 470Summa 7 899 14 310 6 411 6 349 13 122 6 773 -362Kultur och FritidsnämndAdministration o nämnd 6 548 10 293 3 745 6 554 9 918 3 364 381Anläggning 2 330 23 117 20 787 3 259 22 959 19 700 1 087Föreningsstöd 635 9 096 8 461 681 9 024 8 343 118Fritidsgårdar 512 7 184 6 672 870 7 235 6 365 307Bibliotek 1 984 12 492 10 508 1 917 12 496 10 579 -71Kulturskola o kulturstöd 0 8 510 8 510 39 8 597 8 558 -48Träffpunkt Enebyberg 1 332 6 719 5 387 1 330 6 774 5 444 -57Summa 13 341 77 411 64 070 14 650 77 003 62 353 1 717Teknisk nämndAdministration o nämnd 16 168 16 662 494 16 144 19 454 3 310 -2 816Fastighetsförvaltning 211 000 219 800 8 800 211 938 223 999 12 061 -3 261Gator o trafik 3 100 57 986 54 886 3 549 60 427 56 878 -1 992Parker o naturområden 73 13 433 13 360 133 13 393 13 260 10061


NämndVerksamhet/programTeknisk nämnd forts.2009-12-31Budget (Tkr)2009-12-31Utfall (Tkr)Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad NettokostnadNettoavvikelseSmåbåtshamnar 2 200 2 384 184 2 397 1 978 -419 603Vatten och avlopp 56 241 59 364 3 123 55 059 56 966 1 907 1 216Avfall 21 538 21 138 -400 22 161 20 083 -2 078 1 678Summa 310 320 390 767 80 447 311 381 396 300 84 919 -4 472Barn och UtbildningsnämndAdministration 0 6 986 6 986 1 7 051 7 050 -64Barnomsorg 63 423 295 820 232 397 63 102 295 900 232 798 -401Grundskola 3 732 316 833 313 101 6 599 312 422 305 823 7 278Gymnasieskola 2 378 106 334 103 956 3 236 109 301 106 065 -2 109Vuxenutbildning 0 5 675 5 675 300 6 117 5 817 -142Särskola 412 11 713 11 301 45 12 799 12 754 -1 453Övrig verksamhet 0 4 043 4 043 3 3 468 3 465 578Summa 69 945 747 404 677 459 73 286 747 058 673 772 3 687SocialnämndAdministration o nämnd 1 078 39 595 38 517 1 628 42 848 41 220 -2 703Individ- o familjeomsorg 11 608 33 586 21 978 18 342 39 009 20 667 1 311Äldreomsorg 36 374 343 044 306 670 41 641 330 002 288 361 18 309Handikappomsorg 5 120 101 454 96 334 6 407 98 300 91 893 4 441Social psykiatri 1 063 15 137 14 074 1 126 15 112 13 986 88Summa 55 243 532 816 477 573 69 144 525 271 456 127 21 446Totalt 492 635 1 918 139 1 425 504 512 005 1 857 637 1 345 632 79 872Nämndernasnettokostnader 1 425 504 1 345 63262


InvesteringsredovisningNämndProjektProjektanslag 2009 Redovisning dec-09 Avvikelse totaltKommunstyrelseTranholmen 148 -148Reservkraft Slottet 800 0 800Ramanslag IT-investeringar 1 200 1 179 21Administrativ rationalisering 500 0 500Summa 2 500 1 327 1 173ByggnadsnämndenKart- och mätsystem 240 234 6Summa 240 234 6Kultur och FritidsnämndOmklädning/garage Stockhagen 6 253 6 191 62Belysning Danderydsvallen 1 800 1 877 -77Belysning o spontanyta Stockhagen 2 500 2 305 195Servicebyggnad Djursholms IP 4 500 4 419 81Belysning ishall Enebyberg 500 501 -1Inventarier Fritidsgårdar 70 51 19RFID/IT-utrustning bibliotek 165 182 -17Inventarier Danderyds bibliotek 426 97 329Inventarier Djursholms bibliotek 18 -18Inventarier Stocksunds bibliotek 200 409 -209Inventarier träffpunkt Enebyberg 30 0 30Summa 16 444 16 050 394Teknisk nämndFastighetsförvaltningRam drifteffektivisering 7 000 6 721 279Ram inomhusmiljö 7 000 2 792 4 208Ram verksamhetsanpassningar 7 000 173 6 827Danderydsgården 10 913 4 563 6 350Marina läroverket 711 235 476Danderyds gymnasium 2 916 4 654 -1 738Ekebyskolan 9 700 2 156 7 544Fribergaskolan 5 000 1 664 3 336Brageskolan 6 000 2 422 3 578Björkdungens förskola (Klingsta) 17 890 2 289 15 601Cedergrenska tornet 603 113 490Stocksundsgården 7 100 0 7 100Åsgård 8, hus F 10 200 9 166 1 034Tranholmens förskola 2 226 305 1 921Rosenvägens förskola -2 960 607 -3 56763


NämndProjektProjektanslag 2009 Redovisning dec-09 Avvikelse totaltKompassens förskola 12 977 441 12 536Övrigt -30 30Delsumma Fastighetsförv. 104 276 38 271 66 005Gata och trafikRamanslag gata och trafik 14 900 7 147 7 753Trafiksäkerhet Svalnässkolan 453 28 425Trafiksäkerhet Balderskolan 400 37 363Trafiksäkerhet Långängsskolan 800 334 466Trafiksäkerhet Viktor Rydberg 400 128 272TrafiksäkerhetEneby & Brageskolan 800 258 542Delsumma Gata och trafik 17 753 7 932 9 821Hamnar, pontoner 800 1 799Ramanslag VA 20 600 17 049 3 551Ramanslag park- och natur 1 500 1 070 430Summa 144 929 64 323 80 606SocialnämndenVerksamhetssystem 1 000 370 630ProduktionstyrelseGemensamt produktionskontor 660 143 517Ungdom och skola 2 640 2 192 448Äldreomsorg 100 0 1000Summa 3 400 2 335 1 065Totalt 168 513 84 639 83 874Beslutad investeringsbudgetKF 0903 156 913Beslut om tilläggsanslag 2009,VA-verks 8 800Beslut om tilläggsanslag 2009,Stocksundsg 2 800168 513064


Produktionsorganisationens resultatResultatenhet Resultat 2009 (Tkr) Fond 2009 (Tkr)Nr Namn Intäkt Kostnad Utfall Ränta Utg. balansFörskola2 Re 02 Skogsgläntans förskola 8 273 8 701 428 0 -5954 Re 04 Rosenvägens förskola 11 148 11 122 -26 1 235 Re 05 Borgens förskola 9 941 10 010 69 34 6866 Re 06 Kevinge förskola 7 548 7 724 176 14 2887 Re 07 Nora herrgårds förskola 9 925 10 614 689 7 1449 Re 09 Sätra ängs förskola 9 717 9 750 33 2 3810 Re 10 Altorp Baduhild förskolor 13 789 13 869 81 12 23712 Re 12 Hildingavägens förskola 11 917 12 336 419 57 1 14914 Re 14 Pärlans förskola 8 434 8 653 219 25 49518 Re 18 Majstigens förskola 8 302 8 555 253 0 -70319 Re 19 Vitsippans förskola 7 425 7 257 -168 62 1 24720 Re 20 Trappgränds förskola 6 044 6 026 -18 0 -26824 Re 24 Kornvägen/Vasavägen förskolor 12 998 12 598 -400 69 1 387Förskola totalt 125 460 127 214 1 754 283 4 127Skola och skolbarnomsorg31 Re 31 Enebybergs skolor 46 358 43 977 -2 381 228 4 56234 Re 34 Ekebyskolan 27 045 27 066 21 0 -2 28635 Re 35 Vasaskolan 48 061 46 623 -1 438 49 97236 Re 36 Fribergaskolan 41 145 38 814 -2 331 616 12 33037 Re 37 Kevingeskolan 36 056 36 401 346 0 -2 50238 Re 38 Kyrskolan 42 151 40 711 -1 440 407 8 14239 Re 39 Mörbyskolan 35 176 34 329 -848 51 1 01540 Re 40 Stocksundsskolan 54 726 54 381 -345 0 -2 16441 Re 41 Danderyds gymnasium 121 023 118 472 -2 552 891 17 81442 Re 42 Ungdomsmottagning 2 593 2 437 -156 23 45147 Re 47 Kulturskolan 11 322 11 690 368 0 -740Skola och skolbarnomsorg totalt 465 657 454 901 -10 756 2 265 37 594Äldre och handikappomsorg51 Re 51 Hemtjänst 38 672 39 331 658 0 -7 06954 Re 54 LSS personstöd 32 719 32 169 -551 225 4 50556 Re 56 Storkalmar/Stocksundgården 25 656 25 030 -626 73 1 45857 Re 57 Klingsta äldreboende 24 680 25 369 689 0 -3 39658 Re 58 Annebergsgården 22 411 22 009 -402 195 3 891Äldre och handikappomsorg totalt 144 139 143 907 -232 493 -611Ledning och styrningProduktionskontoret 14 821 19 933 5 112Ledning och styrning totalt 14 821 19 933 5 112 0 0Totalt 750 077 745 955 -4 122 3 041 41 11065


BorgensåtagandenUrsprungligtBelopp (Tkr)KvarvarandeBelopp (Tkr)2009-12-31Djursholms ABAvser Ekeby Gård 1 454,0 1 275,71 275,7Övrig bostadsförsörjningKommunal förlustansvar för egna hem(40 % av låneskuld) 612,9Kommunal ansvarsförbindelse för statligtkreditgaranterade bostadslån (40 % av garanterat belopp) 0,0612,9Övriga borgensåtagandenOrganisationsnummerCurlingklubbarna (Djursholm/Stocksund) 802417-9353/816400-1193 15 000,0 14 125,0Daghemsföreningen Enebo 716420-2629 2 920,0 1 927,3Danderyds Sportklubb 816400-3132 1 500,0 1 197,5Danderyds Tennisklubb 812000-0578 20 000,0 15 585,0Enebybergs IF 812000-0503 16 000,0 15 710,2FC Djursholm 802416-2276 9 500,0 8 005,0Föräldrakooperativet Krubban 716421-0630 2 220,0 1 485,0Klart-Skepp Marinteknik 556516-0669 1 700,0 170,0Klart-Skepp Stocksund 556456-2790 7 275,0 607,7Stocksunds IF 816400-2381 9 850,0 8 527,767 340,4Totalt Borgensåtagande 2009-12-31 69 229,066


PersonalredovisningInledningAlla medarbetare i Danderyds kommun är viktigaoch behövs för att göra de olika verksamheter sombedrivs i kommunen framgångsrika, effektiva ochmed god kvalitet. Medarbetare i kommunen skakänna uppskattning, arbetsglädje och trivsel. Underåret har möjligheter till kunskapshöjning erbjuditsoch mottagits av många medarbetare. Det medverkartill att kommunen har motiverade, engageradeoch kunniga medarbetare. Förutsättningarna förhög kvalité i kommunens verksamheter är goda.Kommunens mål är att ha arbetsplatser där medarbetarekänner arbetsglädje och trivsel, där möjlighettill personlig utveckling finns och där personligtansvarstagande uppmuntras. Vi strävar kontinuerligtefter att vara en attraktiv arbetsgivare för attkunna möta det rekryteringsbehov vi vet kommer.Under året har ett långsiktigt arbete påbörjats avseendekommunens framtida personalförsörjning.Arbetet fortsätter med olika inslag under kommandeår där även utveckling av ledarskap ingår.Trygga och säkra ledare medverkar i utvecklingav kommunen som en attraktiv arbetsgivare.Vi ska erbjuda våra medarbetare stimulerandearbetsuppgifter, trivsamma arbetsplatser och godarbetsmiljö.Beräknade siffror för 2009 omfattar perioden 1januari – 31 december. För de uppgifter som kräveren mättidpunkt är denna gjord den 1 november (undantagetär pensionsavgångar där mättidpunkten är31 december) vilket innebär att förändringar gjordaefter denna tidpunkt inte återspeglas i resultatet.Begreppet månadsavlönade innebär alltid antalanställningar, d v s tillsvidare- och visstidsanställningarmed månadslön.Personal i korthet• Den 1 november 2009 fanns det 1645 anställningari kommunen. Det är en minskning med66 anställningar jämfört med 2008.• Antalet utförda övertidstimmar minskade med7 % under 2009. Även antalet fyllnadstimmarminskade med 15 %. Kostnaden för fyllnadsochövertiden 2009 uppgick till drygt 3,3 mkr.• Medelåldern i kommunen 2009 var ca 45 år, ilikhet med 2008.• Medellönen i kommunen var 25 169 kr. Tillsvidareanställdasmedellön var 25 484 kr.• Kvinnors medellön utgjorde 94 % av männensmedellön.• Sjukfrånvaron bland medarbetarna i kommunenfortsätter att minska, från 6,9 till 5,8 %under 2009. Sjukfrånvaron minskade för bådekvinnor och män, men kvinnors sjukfrånvaro ärfortsatt högre än männens.• Friskvårdssubventionen nyttjades av 41 % avmedarbetarna under 2009.PersonalkostnaderDe totala personalkostnaderna inklusive personalomkostnaderuppgick 2009 till 638,6 mkr, vilketmotsvarar 37,7% av verksamhetens kostnader,motsvarande siffra 2008 var 38,7%.PersonalstrukturDanderyds kommun hade 2009 totalt 1 645 månadsavlönade,vilket är en minskning med 66anställningar jämfört med föregående år, se tabell1. Av de 1 645 var 1 339 kvinnor och 306 män.Tabell 1:Antal månadsavlönade per verksamhetsområdeVerksamhetsområde2008 2009 Förändring2008/2009Skola 853 825 -28Förskola 310 292 -18Äldreomsorg ochfunktionshinder 286 274 -12Förvaltningskontor 202 200 -2Bibliotek och fritid 60 54 -6Totalt 1 711 1 645 -66Minskningen av antalet månadsavlönade beror tillstörsta del på att resultatenheter samt biblioteksverksamhetenminskat sin personal på grund avändrade ekonomiska förutsättningar.Tabell 2: Antal årsarbetare per verksamhetsområdeVerksamhetsområde2008 2009 Förändring2008/2009Skola 775 747 -28Förskola 290 274 -16Äldreomsorg och 248 234 -14funktionshinderFörvaltningskontor 189 190 1Bibliotek och fritid 52 47 -5Totalt 1 553 1 492 -61Räknas antalet månadsavlönade utifrån faktisksysselsättningsgrad var antalet årsarbetare 1 492,vilket är en minskning med 61 årsarbetare jämfört67


med föregående år, se tabell 2. Förändringen avantalet årsarbetare beror på en generell minskningav antalet anställda i kommunen.Som framgår av diagram 1 utgör skolan detojämförligt största verksamhetsområdet med 50 %av det totala antalet månadsavlönade.Diagram 1: Månadsavlönade perverksamhetsområde, antal och %Bibliotek ofritid, 54, 3%Äldreomsorg ofunktionshinder,274, 17%Förvaltningskontor200, 12%Förskola, 292, 18%Skola, 825, 50%Övertids- och fyllnadstimmarUnder 2008 arbetade kommunens anställda (månadsavlönadeoch timavlönade) 10 244 övertidstimmaroch 12 209 fyllnadstimmar. Både antaletövertidstimmar och antalet fyllnadstimmar harminskat sedan 2008, övertidstimmarna med drygt7 % och fyllnadstimmarna med 15 %. Ersättningenför fyllnads- och övertiden uppgick till drygt 3,3mkr.Arbetad tid med timlönI kommunen arbetade under 2009 anställda medtimlön sammanlagt drygt 246 000 timmar, vilketmotsvarar 145 årsarbetare (ett årsarbete satt till1700 timmar). Motsvarande siffra för 2008 var262 000 timmar, motsvarande 154 årsarbetare.Minskningen av antalet anställda med timlönkan till viss del vara en konsekvens av den ekonomiskakrisen. Det kan också vara en effekt av attpersonalavdelningen under 2009 aktivt uppmanatarbetsplatserna till att i större omfattning tillämpamånadslön framför timlön som avlöningsform.Uppmaningen avsåg de anställda som arbetar regelbundet,relativt mycket och under en längre period.Personalavdelningen kommer att fortsätta attförespråka månadslön för de anställda som anställsför fyra månader eller längre och vars sysselsättningsgradmotsvarar 40 % eller mer. Månadslönsom avlöningsform förbättrar chefens möjlighet attöverblicka sina personalresurser och kostnadernaför dessa. Löneadministrationen är mindre för månadsavlönadeoch därmed kostnaden. Den anställdemed månadslön kan också bättre förutse storlekenpå sin lön som annars kan variera med antalet dagari aktuell månad, antalet arbetade timmar, antaletarbetade timmar med ob-tillägg osv.Bland kommunens anställda finns ett par grupperför vilka timlön ska tillämpas enligt avtal. Dessa ärde personliga assistenter och anhörigvårdare somlyder under PAN 07-avtalet, och som utgör ca 20 %av de timavlönade medarbetarna.ÅldersfördelningÅrets personalrörlighet har medfört viss förändringi åldersstrukturen där antalet medarbetare över 60år har minskat med 31 personer.Tabell 3: Månadsavlönade per åldersintervall, %Åldersintervall 2008 2009-29 10,4 9,130-39 23,8 23,040-49 22,0 24,950-59 28,0 28,660- 15,8 14,5En jämförelse mellan verksamhetsområdena visaratt äldreomsorg och funktionshinder står för denhögsta åldersstrukturen då ca 47 % av medarbetarnaär 50 år eller äldre. Inom skolan har andelensjunkit något (från 45 %till 43 %) men ökat någotinom förskolan (från 36 % till 38 %) Inom förvaltningskontorenhar det under 2008 skett en föryngringav medarbetarna till följd av nyrekryteringar.MedelålderMedelåldern i kommunen 2009 var ca 45 år. Förkvinnor var medelåldern drygt 45 år och för mändrygt 44 år.MedellönMedellönen bland de månadsavlönade i kommunen2009 var 25 169 kr. Medellönen hos tillsvidareanställdavar 25 484 kr. Kvinnors medellön utgjorde94 % av männens medellön.Av de högst betalda (över 50 000:-/månad) finnssju män och tre kvinnor. Kvinnornas medellönutgjorde 90 % av männens medellön.68


PersonalförsörjningFramtida personalförsörjning styrs av verksamhetenskommande behov, sjukfrånvaro, personalrörlighetoch pensionsavgångar (faktiska pensionsavgångar).Under 2009 var det totalt 200 personer som börjadeoch 204 som slutade en tillsvidareanställningi Danderyds kommun. Inom åldersintervallet upptill 29 år, 40-49 år samt 50-59 år var det fler sombörjade än slutade medan det omvända förhållandetrådde i övriga åldersintervall.Tabell 4:Personalrörlighet utifrån ålder, tillsvidareanställdaTabellen visar personalrörlighet räknad som antal påbörjadeoch avslutade anställningar (externa rörelser) i respektiveåldersintervall 2009.ÅldersintervallPåbörjadet.v. anst..Avslutadet.v. anst.-29 26 1530-39 50 5240-49 68 3750-59 45 3460- 11 66Totalt 200 204Vi står nu inför Sveriges största generationsväxling.I Danderyd kommer inom en femårsperiod 220 avvåra medarbetare att gå i pension och inom tio år470, därutöver tillkommer övrig personalomsättning.För att vi ska kunna konkurrera om den minskandearbetskraften krävs det att vi är en attraktivarbetsgivare. Vi har därför under året inbjudit tilltvå frukostseminarier på temat Employer branding.Under hösten genomfördes vi ett arbete för att fåfram Danderyds styrkor som arbetsgivare. Resultatetpresenterades i en annons som publicerades iDN och SvD.Under 2010 kommer vi att fortsätta arbetet. Vikommer lyfta fram fem olika yrkesgrupper där viser att vi kommer att ha de största rekryteringsbehoven.Varje yrkesgrupp kommer att få till uppgiftatt ta fram styrkorna med att arbeta i Danderyd. Vikommer med det resultatet bland annat arbeta framen film, broschyrer och andra insatser för det fortsattaarbetet med att stärka Danderyds varumärkesom arbetsgivare.En uppskattad personalbefrämjande åtgärd ärden årliga uppvaktningen av medarbetare som uppnått10 års respektive 25 års anställning i kommunen.Under året uppvaktades 47 medarbetare somuppnått 10 års anställning och 9 medarbetare somuppnått 25 års anställning med middag på Djursholmsslott samt utdelning av gåva/förtjänsttecken.Arbetad tid och frånvaroTabell 5 visar arbetad tid enligt avtal/överenskommelsesamt frånvaro fördelad på olika typer i % år2008 och 2009 för månadsavlönade och timavlönade.I denna tabell ingår alltså alla anställda, ävent.ex. tjänstlediga från arbetet. För personal anställdapå ferie- och uppehållsanställningar har gjorts enschabloniserad semesterredovisning med det antaldagar per år som arbetstagare skulle ha erhållitenligt lag/avtal om de haft traditionell semesterrätt.4035302520151050Diagram 2: Pensionsavgångar Antal pensionsavgångar inom förskola, 2010-2020 skola samt äldre- ochhandikappomsorg (månadsavlönade) åren 2010-2020 (65 år)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Förskola Skola Äldreomsorg och funktionshinder69


Tabell 5: Arbetad tid och frånvaro, månadsavlönadeoch timavlönade.Arbetad tid och frånvaro 2008 2009Nettoarbetstid 74,6 75,0Semester 9,1 9,5Sjukdom 6,1 5,2Föräldraledighet 5,0 5,1Övrig ledighet 5,2 5,3Totalt 100 100I ”övrig ledighet” ingår ledighet för studier, tjänstledighet,facklig ledighet samt ledighet för militärtjänstgöring.SjukfrånvaroUnder 2009 minskade den totala sjukfrånvaronfrån 6,9 till 5,8 %. Både den korta ovh den långasjukfrånvaron bidrog till minskningen. Den långasjukfrånvaron över 59 dagar utgjorde 53,2% av dentotala sjukfrånvaron under 2009.Tabell 6: Sjukfrånvaro i % i förhållande till överenskommenarbetstid, månads- och timavlönade.Period 2009-01-01 – 2009-12-312006 2007 2008 2009Totalt 8,1 7,8 6,9 5,8Därav långtidssjukfrånvaro(mer än 59 dgr) 65,2 63,7 56,4 53,2KönKvinnor 9,2 8,8 7,7 6,3Män 4,1 3,9 3,6 3,6ÅlderT.o.m. 29 år 7,0 6,3 6,2 8,130-49 år 7,3 6,7 5,8 5,150 år eller mer 9,2 9,2 8,1 5,9VerksamhetSkola 6,4 5,8 5,7 4,5Förskola 9,5 9,4 7,3 5,9Äldreomsorg och funktionshinder13,4 12,8 11,7 11,1Förvaltningskontor/ övrverksamheter * 6,7 6,9Förvaltningskontor 5,4 4,4Bibliotek och fritid 5,9 4,0* Fram till och med 2007 samredovisades Förvaltningskontor,Bibliotek och fritid och benämndes dåFörvaltningskontor/ övr verksamheter.Av tabell 6 framgår att den totala sjukfrånvaron iförhållande till överenskommen arbetstid var 5,8 %under 2009, vilket innebär att den minskade medmotsvarande 1,1 procentenheter sedan 2008. Bådeden korta och den långa sjukfrånvaron minskadeunder 2009. I åldergruppen upp till 29 år ökadesjukfrånvaron något och i de två övriga åldersgruppernaminskade sjukfrånvaron. Under 2009 minskadekvinnornas sjukfrånvaro med 1,4 procentenheteremedan männens var oförändrad, dock ärkvinnors sjukfrånvaro fortsatt högre än männens.Det finns skillnader i sjukfrånvaro mellan deolika verksamhetsområdena men under 2009 minskadesjukfrånvaron inom samtliga av kommunensverksamheter; skolan, förskolan, äldreomsorg ochfunktionshinder, förvaltningskontor samt bibliotekoch fritid.Sjukfrånvaro generellt i samhället har minskatända sedan 2004 och sjukfrånvaron bland Danderydskommuns medarbetare följer den trenden.Regeringen införde den 1 juli 2008 förändringar isjukförsäkringen och denna tros ha bidragit till denminskade sjukfrånvaron i samhället. Förändringarnai försäkringen har för kommunen inneburit attpersonalavdelningen och cheferna haft ett ökat fokuspå de sjukskrivna medarbetarna och att arbetetmed rehabilitering har intensifierats. Detta har visatsig vara framgångsrikt då både den långa sjukfrånvaronoch den korta sjukfrånvaron nu minskar.En analys av sjukfrånvaron överstigande 28dagar visar att personalgrupperna inom äldreomsorgoch funktionshinder proportionellt sett äveni år står för den högsta sjukfrånvaron. Orsaken tillsjukfrånvaron är till större delen relaterat till besväri rörelseorganen, bl.a. belastningsskador. Störstaorsaken till sjukfrånvaro inom förskola och skolaär psykisk ohälsa, därefter relativt jämnt fördelatmellan besvär i rörelseorganen, internmedicin ochgraviditet.Anställda under 30 år står för 12% av sjukskrivningarnaöver 28 dagar. Av dessa är det ca 40 %som har psykiska åkommor, därefter är det relaterattill besvär i rörelseorganen samt graviditet. Drygthälften av de sjukskrivna under 30 år arbetar inomförskolan.HälsaTotalt av alla månadsavlönade var det knappt 33 %som inte hade någon sjukfrånvaro alls under 2008.Detta är en minskning med en procent sedan föregåendeår. Den åldersgrupp som hade procentuellt70


flest medarbetare utan frånvaro är den över 60 år,där var 41 % av medarbetarna helt utan sjukfrånvarounder 2009. Gruppen upp till 29 år hade denlägsta andelen medarbetare utan sjukfrånvaro, bara21 % av medarbetarna hade inte någon sjukfrånvarounder 2009.Verksamhetsområdena hade följande andelpersonal som inte var sjuka alls under 2009: skola39 %, förskola 21 %, äldreomsorg och funktionshinder24 %, bibliotek och fritid 40 %, förvaltningskontor44 %.Samtliga medarbetare i Danderyds kommun erbjudsen friskvårdssubvention på 1000 kr/år. Dennaförmån nyttjades av drygt 41 % av medarbetarnaunder 2009, den totala nyttjandegraden är oförändradsedan 2008. Det är medarbetarna inom förvaltningskontorensom flitigast utnyttjar förmånen, ca57 %. Inom skolan används den till 45 %, inomförskolan till 36 %, inom bibliotek/fritid till 31,5 %och inom äldreomsorg och funktionshinder nyttjasden av endast ca 28 % av medarbetarna. Till stordel speglar användandet av friskvårdssubventionensjukfrånvaron, de verksamheter som har den högstasjukfrånvaron har också den lägsta nyttjandegradenav friskvårdssubventionen och vice versa. Bibliotekoch fritid utgör ett undantag.Företagshälsovård ochpersonalstödsprogramS:t Erikshälsan är kommunens företagshälsovårdsedan den 1 februari 2008. Under 2009 harkommunen nyttjat företagshälsovårdstjänster för258 000 kronor, det är en minskning med cirka70 000 kronor sedan föregående år. Samarbetatmed S:t Erikshälsan har fungerat väl och personalavdelningenavser att fortsätta arbeta för attytterligare utveckla och utöka samarbetet mellanarbetsplatserna och företagshälsovården inom detförebyggande och rehabiliterande arbetet.Avtalet med St Lukas trädde i kraft den 1 februari2008. S:t Lukas tillhandahåller en personalvårdstjänstsom Danderyds kommun erbjuder sinaanställda. Tjänsten omfattar personlig rådgivningper telefon eller personliga samtal inom psykosociala,juridiska och ekonomiska områden. Totalt harS:t Lukas hanterat 124 ärenden under 2009 vilketär en kraftig ökning från tidigare år.ArbetsmiljöenkätenI februari 2009 genomfördes Danderyds kommunsarbetsmiljöenkät. Enkäten innefattar sju frågeområden;Allmänt, Medarbetarskap, Ledarskap, Medarbetarsamtal,Arbetsmiljöarbete, Hälsa och livsstilsamt Diskriminering och trakasserier. Avsikten medenkäten är att den ska utgöra ett verktyg för detsystematiska arbetsmiljöarbetet och för det övergripandeutvecklingsarbetet på arbetsplatserna. Entidigare mätning genomfördes i oktober 2007 ochnästa kommer att genomföras i februari 2011.81,2 % av samtliga medarbetare svarade påenkäten, en förbättring med drygt 2 procentenhetersedan föregående mätning. De återkommandearbetsmiljöenkäterna får ett stort genomslag ochbidrar till att arbetsmiljöfrågorna får ökad uppmärksamhetpå alla nivåer inom organisationen.Resultatet av Arbetsmiljöenkät 2009 visar på förbättringarinom i stort sett alla områden inom kommunen.I den resultatredovisning som följer angesresultatet från föregående mätning inom parentes.• 81 % (74 %) av kommunens medarbetare angeratt de är alltid/ofta känner sig nöjda med sinarbetssituation i Danderyds kommun.• 72 % (62 %) anser att Danderyds kommunalltid/ofta uppfyller deras förväntningar somarbetsgivare.• 93 % (91 %) upplever också att de har ett meningsfulltarbete.• 52 % (48 %) av medarbetarna anser att de alltid/oftahar inflytande på de beslut som direktpåverkar deras arbete.• 84 % (80 %) anger att de har tillgång till deninformation som de behöver i sitt arbete.Resultatet visar också att kommunen bör fortsättaarbetet med att utveckla ledarskapet och kommunikationenmellan chef och medarbetare. Enligt enkätenhar det skett förbättringar men trots det är detnödvändigt fortsätta att arbeta med dessa frågor föratt främja verksamhetsutveckling och för att förblien attraktiv arbetsplats. Även resultatet på fråganbeträffande inflytande på beslut som berör denenskildes arbete har förbättrats men också här finnsdet anledning att utveckla arbetet vidare. Verksamheternabör fortsätta med att se över det interna beslutsförfarandetså att fler medarbetare upplever attde har inflytande på de beslut som direkt påverkarderas arbete. Den fysiska arbetsmiljön är också ettområde där det finns förbättringsmöjligheter.UtbildningUnder 2009 har personalavdelningen arrangeratoch genomfört 27 utbildningar med sammanlagt707 deltagare. 2009 års tema var Employer Bran-71


ding/Personalförsörjning. Valet av tema kom ifrånden hårdnande konkurrensen om arbetskraft som viliksom övrig arbetsmarknad stod och står inför.De i utbildningskatalogen aviserade utbildningarnahar genomförts som planerat. Vi har fåttmånga goda omdömen från våra deltagare att vierbjudit bra utbildningar med hög kvalitet.Merparten av kursledarna var externa, men vihar också kunnat utöka utbudet genom att användainterna föreläsare som är specialister inom sittområde.Ledarskap och medarbetarskap är temat i 2010års utbildningskatalog. Utbildningar i bland annatarbetsmiljö, mötesteknik, att skapa effektivateam och professionellt bemötande avser att stärkakommunens chefer i deras ledarskap. Utbildningari bland annat professionellt bemötande, serviceoch kommunikation och två storföreläsningar”Att skapa arbetsglädje” och ”Alla är olika utomjag” avser att stärka medarbetarskapet. Vi vill delsbetona vikten av att vara professionell och vara engod ambassadör för varumärket Danderyds kommunoch dels betona det gemensamma ansvaret atttillsammans skapa en god arbetsmiljö.UtmaningarDanderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare,men konkurrensen om de bästa medarbetarna ökar.Vårt arbete med en framgångsrik framtida personalförsörjninghar stort inflytande på hur framgångsrikaverksamheterna blir. Under 2010 kommermånga yrkesgrupper att involveras i arbetetmed hur vår marknadsföring som arbetsgivare skaframställas. Vi kommer att fortsätta arbetet medutveckling av stödjande och styrande dokumentsamt med riktlinjer och rutiner som är gemensammai organisationen. Under 2010 kommer vi att seöver kommunens personalpolicy för att säkerställasamsyn med övrig personalpolitisk utveckling.Personalhandboken liksom lönehandboken somfinns på kommunens intranät är flitigt besökta avmedarbetarna. Arbetet med att utveckla handböckernapågår kontinuerligt. En stor utmaning för 2010blir att möjliggöra för timavlönade medarbetare attkunna göra sin tidsredovisning i självservice.72


FörvaltningsberättelseDjursholms ABDjursholms AB är helägt av Danderyds kommun.Bolagets ändamålEnligt bolagsordningen är ändamålet med DjursholmsAB att främja kommunens exploateringsverksamhetför olika former av bebyggelse och anläggningar.Bolaget har också till ändamål att inomramen för gällande lagstiftning och godtagen praxisförvärva, äga och förvalta eller försälja fastigheterbebyggda eller obebyggda för kommunal verksamhet,näringsverksamhet och fritidsändamål.ÄgardirektivKommunfullmäktige har uttalat att bolagets syfteär att tillhandahålla mark för rekreationsändamålsamt park, gator och annan allmän plats. Mark förallmänt ändamål skall upplåtas utan ekonomiskersättning. Bolaget skall även verka för bevarandeav ett levande jordbruk i kommunen. Vidare skallbolaget i mån av resurser tillhandahålla lokaler förkommunal verksamhet.För att utveckla sitt engagemang inom ovanredovisade prioriterade verksamhetsområden skallbolaget successivt och i den takt som bedömsföretagsekonomiskt lämplig försälja fastigheter ochandra tillgångar som inte bedöms vara av intresseur kommunal synpunkt.Styrelse och revisorerBolaget har inte haft någon anställd personal under2009. Styrelsen har under 2009 haft följande sammansättning:LedamöterGunnar Oom, ordförandeAnders Danielson,vice ordförandeOlle ReichenbergGösta EbersteinUlla Hurtig NielsenGustaf StjernbergBengt SylvanSuppleanterIngrid ErnemanTorsten SjögrenLena StrååtNicklas TorlegårdChristian HoasSiv SahlströmTorun HegardtVid ordinarie bolagsstämma den 19 juni 2007utsågs Lars Wallén från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor och Kenneth Stjernströmfrån samma företag utsågs till ersättare för tiden tilloch med 2011 års ordinarie bolagsstämma.Kommunfullmäktige har utsett lekmannarevisorerför tiden till och med 2011 års ordinarie bolagsstämmaenligt följande:Hans TorkelssonElisabet CarlbergHans KjellmanGunilla JarpnerBirgit Erngren Wohlin(utsedd av fullmäktige 2008-02-04)Christer Mörk är verkställande direktör för bolaget.Styrelsen har haft 6 sammanträden under 2009.Ordinarie bolagsstämma hölls den 26 juni 2009.Bolaget har under 2009 inte betalat ut någraarvoden till styrelse, lekmannarevisorer och VD.Kommunen har enligt det av fullmäktige antagnaarvodesreglementet utbetalat sammanträdesarvodentill styrelsen om sammanlagt 14 895 kr.Bolagets fastighetsinnehavDjursholms AB:s fastighetsinnehav omfattar ett100-tal fastigheter. Arealmässigt utgörs merparten avmarkinnehavet av rekreationsområden, jordbruksmarkoch parkmark. Flertalet fastigheter saknar såvälbokfört värde som taxeringsvärde med hänsyn till attfastigheterna varit i bolagets ägo under mycket långtid och att marken i gällande detaljplaner är utlagdsom park, gata eller annan allmän plats.Av bolagets fastighetsinnehav den 31 december2009 har 13 fastigheter ett bokfört värde om 57,4miljoner kronor. Av fastigheterna är 11 styckentaxerade till ett sammanlagt värde om 42,9 miljonerkronor.Köp och försäljningar av fastigheterUnder 2008 bjöds fastigheten Gandvik 3 på nytt uttill försäljning. Ett köpeavtal träffades. Köparen harvalt att ej fullfölja köpet, varför bolaget vid årsskiftet2008/2009 hävde avtalet. Bolaget har riktat kravpå köparen för de kostnader/intäktsbortfall som bliren följd av att köpet ej fullföljts. Fastigheten Gandvik3 har därefter på nytt sålts.FastighetsförvaltningDen del av bolagets fastighetsbestånd som är av”kommersiellt intresse” omfattar:Lokal/bostad Antal Yta, kvmBostäder 9 845Lokaler 18 12 661Jordbruksarrende 1Övriga arrenden 573


Årets hyresintäkter har ökat med 0,6 miljonerkronor. Ökningen är främst en följd av ökande arrendeintäkterfrån Driving Range (som öppnadespå arrendemark under våren 2008) samt indexuppräkningav avtal.Under året har bolaget genomfört följande projekt:Kyrkskolan, bergvärme2 379 tkrKyrkskolans annex198 tkrSlottets kök325 tkrDriving Range, infart438 tkrSumma:3 340 tkrPågående projektEnebyskolans bergvärme255 tkrFör Kyrkskolans bergvärme har 1 665 tkr aktiveratsoch för annexet 139 tkr. För Driving Rangen harbolaget ersatt kommunen för anläggningskostnadervid öppnandet av anläggningen.De pågående projekten har förts i ny räkning förår 2010.Övriga insatser har bedömts vara i huvudsak avunderhållskaraktär.Täby kommun har riktat krav på Danderydskommun alternativt Djursholms AB för VA-arbeteni anslutning till Djursholms golfbana. Sedan kommunenklargjort att ansvar ej föreligger kvarstårkravet på bolaget. En uppbokning har gjorts med1 200 tkr under övriga kostnader.Kommunens tekniska kontor fullgör i principsamma arbetsuppgifter för bolagets fastigheter, somför de fastigheter som ägs direkt av kommunen.Detta innebär att tekniska kontoret svarar för ledning,upphandling och kontakter med upphandladeleverantörer och entreprenörer.Kommunledningskontoret svarar för bolagetsservice avseende redovisning och administration.Dalkia Facilities Management AB svarar för tekniskdrift av byggnaderna. ISS Facility Service ABsvarar för den övriga fastighetsskötseln. TylömarksTrädgårdanläggningar svarar för markskötsel.EkonomiBolagets ekonomiadministration sköts av kommunenskommunledningskontor.Bolagets intäkter uppgick under 2009 till 22,1miljoner kronor varav 14,0 miljoner kronor utgjordesav hyres- och arrendeintäkter. Genomfördaförsäljningar av fastigheter gav en bokföringsmässigvinst på 8,0 miljoner kronor.Årets resultat blev ett överskott på 3,97 miljonerkronor. Årets resultat samt bolagets ekonomiskaställning framgår av nedanstående resultat- ochbalansräkning.FramtidenFör Djursholms slott planeras en nybyggnad avpaviljong för sop- och återvinningshantering samtutrymme för dieselaggregat till reservel till slottet.Under året kommer bergvärmeanläggningar vidHunding 8 och Enebyskolan utföras.Förslag till disposition avdet fria egna kapitaletTill bolagsstämmans disposition stårBalanserad vinst från föregående år 40 516Årets överskott 3 971 500Summa 4 012 016Styrelsen och verkställande direktören föreslår attnågon utdelning inte skall ske till aktieägaren ochatt fria egna kapitalet 4 012 016 kronor skall föras iny räkning.FlerårsöversiktMilj kronor 2009 2008 2007 2006 2005Omsättning 22,1 13,5 13,5 12,6 19,1Resultat före dispositioner 5,3 0,02 -4,3 -0,1 0,7Eget kapital 5,0 1,0 1,0 5,0 5,0Balansomslutning 68,6 65,5 65,1 66,2 68,674


ResultaträkningDjursholms ABNot 2009 2008Rörelsens intäkterHyresintäkter 1 14 011 691 13 410 427Övriga rörelseintäkter 2 8 131 605 22 143 296 40 004 13 450 431Rörelsens kostnaderAdministration 3 -48 230 -45 261Drift och underhåll 4 -10 185 911 -8 117 421Förvaltningsarvoden 5 -737 788 -489 541Fastighetsskatt -182 298 -129 928Avskrivningar på fastigheter -1 930 760 -1 863 270Övriga rörelsekostnader 6 -1 483 030 -14 568 016 -435 827 -11 081 248RÖRELSERESULTAT 7 575 280 2 369 183Resultat från finansiella investeringarRänteintäkter 12 009 142 856Räntekostnader -2 291 956 -2 279 947 -2 488 119 -2 345 263RESULTAT EFTER FINANSIELLAPOSTER 5 295 333 23 920BokslutsdispositionerAvsättning till periodiseringsfond -1 323 833 -ÅRETS RESULTAT 3 971 500 23 92075


BalansräkningDjursholms ABTILLGÅNGARNot 2009 2008AnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarByggnader och mark 7 57 633 906 57 821 814Finansiella anläggningstillgångarLångfristiga värdepappersinnehav 8 10 10OmsättningstillgångarVarulagerOljelager 173 059 151 848Kortfristiga fordringarFordringar 9 8 941 343 796 401Förutbetalda kostnader 10 8 425 546 268Kassa och bank 1 891 661 6 194 872SUMMA TILLGÅNGAR 68 648 405 65 511 213EGET KAPITAL OCH SKULDER2009 2008Eget kapital 11Bundet eget kapitalAktiekapital 800 000 800 000(800 aktier med kvotvärde 1 000 kr)Reservfond 200 000 200 000Fritt eget kapitalBalanserat resultat 40 516 16 596Årets resultat 3 971 500 23 920Summa eget kapital 5 012 016 1 040 516Obeskattade reserverPeriodiseringsfonder 12 1 323 833Långfristiga skulderSkulder till kreditinstitut 13 1 261 685 1 274 817Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 2 099 675 2 200 715Reverslån Danderyds kommun 56 000 000 56 000 000Övriga kortfristiga skulder 14 15 450 15 450Upplup. kostnader och förutbet. intäkter 15 2 935 746 4 979 715SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 68 648 405 65 511 213Ställda säkerheter för egna skulder till kreditinstitutFastighetsinteckningar Inga IngaAnsvarsförbindelser Inga Inga76


KassaflödesanalysDjursholms ABNot 2009 2008DEN LÖPANDE VERKSAMHETENRörelseresultat före finansiella poster 7 575 280 2 369 183Avskrivningar 1 930 760 1 863 270Övriga ej likviditetspåverkande poster 316 976 9 823 015 - 4 232 453Erhållen ränta 12 009 142 856Erlagd ränta -2 291 956 -2 488 119Betald inkomstskatt - -2 279 947 - -2 345 263Ökning/minskning varulager -21 211 1 430Ökning/minskning kundfordringar -79 273 150 897Ökning/minskning övr kortfr fordringar -7 488 119 675 895Ökning/minskning leverantörskulder -101 040 -1 046 085Ökning/minskning övr kortfr skulder -2 083 676 -9 773 319 1 441 801 1 223 938Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 230 251 3 111 127INVESTERINGSVERKSAMHETENInvesteringar i anläggningstillgångar -2 059 827 -1 550 490Förvärv av anläggningstillgångar - -Försäljning av anläggningstillgångar - -2 059 827 - -1 550 490Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 059 827 -1 550 490FINANSIERINGSVERKSAMHETENUpptagna lån - -Amortering av skuld -13 132 -13 972Utbetald utdelning - -13 132 - -13 972Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 132 -13 972Årets kassaflöde -4 303 210 1 546 665Likvida medel vid årets början 6 194 872 4 648 206Likvida medel vid årets slut 1 891 661 6 194 87277


NoterDjursholms ABNOTER TILL RESULTAT-, BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYSRedovisningsprinciperTillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndensallmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.IntäkterHyresintäkter och övriga rörelseintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.FordringarFordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.VarulagerLagret av olja har värderats till anskaffningsvärde.AvskrivningarI resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungligaanskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatseranvänts:Småhus 2%Hyreshus 2%Ekonomibyggnader 4%Industribyggnader 4%Specialbyggnader 3%KassaflödesanalysKassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast de transaktionersom medför in- eller utbetalningar.2 009 2 0081 HyresintäkterHyror bostäder 712 282 678 370Hyror lokaler 12 138 420 12 046 221Arrenden 1 160 989 782 27414 011 691 13 506 865Outhyrt och rabatter, lokaler - -96 43814 011 691 13 410 4272 Övriga rörelseintäkterEkeby gård - 40 000Diverse försäljningar 8 000 000 -Bokföringsmässig vinst 8 000 000 40 000Diverse intäkter 131 605 48 131 605 40 0043 Ersättning till revisorerI redovisade administrationskostnader ingår följande ersättningar till Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ABRevision 48 230 45 26148 230 45 26178


2009 20084 Drift och underhållTillsyn och skötsel 2 495 260 1 377 519Löpande underhåll 803 793 259 384Planerat underhåll 3 937 525 3 490 530varav projektKolgavägen 2B-Kök - -58 750Slottet - 848 187Pärlan-Bergvärme - 236 942Kyrkskolan - 759 606Hunding 8 - 250 801Övriga driftkostnader 2 949 333 2 989 98910 185 911 8 117 4215 FörvaltningsarvodenDanderyds kommun, VD 486 880 243 440Danderyds kommun, Ekonomi 131 200 129 972Danderyds kommun, tekniska kontoret 119 708 116 129737 788 489 5416 Övriga rörelsekostnaderÖvriga försäljnings kostnader 15 375 20 750Diverse kostnader 1 467 655 415 077Varav uppbokning för krav frånTäby kommun 1200 tkr 1 483 030 435 8277 Byggnader och markAnskaffningsvärde mark 8 477 660 8 687 660Avgår; ack nedskrivning -1 135 241 -1 345 241Bokfört värde mark 7 342 419 7 342 419Anskaffningsvärde byggnader 66 568 632 64 764 262Avgår; ack avskrivningar -14 601 843 -12 738 573årets avskrivningar -1 930 760 -1 863 270Bokfört värde byggnader 50 036 030 50 162 419Mark 7 342 419 7 342 419Byggnader 50 036 030 50 162 419Pågående projekt 255 457 316 976Bokfört värde totalt 57 633 906 57 821 8148 Långfristiga värdepappersinnehavDjursholms Golfintressenters förening 10 109 FordringarHyresfordringar - -26 966Fakturafordringar 92 014Momsfordran 502 518 605 485Skattefordran 127 794 174 954Skattekonto 219 017 42 928Diverse fordringar 8 000 000 -8 941 343 796 40179


2009 200810 Förutbet kostnader och upplupna intäkterFörutbetalda kostnader 8 425 546 2688 425 546 26811 Förändring av fritt eget kapitalEnligt balansräkning föregående år 40 516 16 596Tillkommer (avgår):Årets vinst (-förlust) 3 971 500 23 920Enligt balansräkning innevarande år 4 012 016 40 51612 PeriodiseringsfonderPeriodiserings fond 2009 1 323 833 -1 323 833 -13 Skulder till kreditinstitutKapitalskuld 1 274 817 1 292 310Amortering -13 132 -3 493Avgår nästa års amortering -14 0001 261 685 1 274 81714 Övriga kortfristiga skulderNästa års amorteringar 14 000 14 000Diverse skulder 1 450 1 45015 450 15 45015 Upplupna kostnader och förutbet intäkterFörskottsbetalda hyror 555 456 3 837 847Övriga interimsskulder 2 380 290 1 141 8682 935 746 4 979 71580


Södra Roslagens miljöochhälsoskyddsnämndEkonomiskt utfallFör nämndenUtfallBudget AvvikelseUtfall2008totalt20092009tkr%Intäkter 10 216 10 932 -716 -6,5 7 554Kostnader -18 982 -19 188 205 1,1 -18 561Nettokostnader -8 766 -8 256 -511 -6,2 -11 007BeslutSödra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndbeslutar att1. Godkänna kontorets årsredovisning2. Överföra underskottet från 2009 till 2010SammanfattningNämnden svarar för Danderyds, Täbys och Vaxholmsmiljö- och hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalkenoch livsmedelslagen och angränsande lagar,förordningar och föreskrifter. Nämnden ansvararäven för information och expertkunskap inomverksamhetsområdet samt deltar i kommunernaskrishantering. Miljöer där barn vistas, trafikens miljöpåverkanoch de enskilda avloppen har specielltprioriterats i tillsynen under året.Måluppfyllelsen totalt sett för nämnden är god.Alla nämndens inriktningsmål bedöms kunna nåsinom mandatperioden. Sju av nämndens åtta effektmåluppnåddes helt eller delvis.Nämnden har arbetat in ca två tredjedelar avunderskottet från 2008 och den resterande delenberäknas kunna hanteras inom 2010.Tillsyn, systematisk bevakning och åtgärder för attminska miljö- och hälsoriskerna är nödvändiga föratt fortsatt minska miljö- och hälsorisker i kommunerna.Under 2010 planerar nämnden därför, förutomden årliga ordinarie tillsynen, särskilda tillsynsinsatserinom såväl livsmedelskontroll, hälsoskyddsom miljöskydd. Arbetet med att förbättra kontoretsservice och bemötande vid tillsynen fortsätter.I fokus - verksamhet och uppdragNämnden svarar för Danderyds, Täbys och Vaxholmsmiljö- och hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalkenoch livsmedelslagen och angränsande lagar,förordningar och föreskrifter. Nämnden ska ävensvara för information och expertkunskap inomverksamhetsområdet samt delta i kommunernaskrishantering.Miljöer där barn vistas, trafikens miljöpåverkanoch de enskilda avloppen har speciellt prioriterats itillsynen under året.Nämnden har utöver den ordinarie tillsyns- ochkontrollverksamheten utövat sin roll som expertinom miljö och hälsoskyddsområdet genom blandannat sina remissvar inom främst planfrågor ikommunerna. Nämnden har även i begränsadomfattning bistått kommunerna med stöd vad gällerdet frivilliga miljöarbetet. Nämnden har därutövertvingats avsätta resurser för att stötta Länsstyrelsenvid övergången av djurtillsynen.Miljödiplomeringsarbetet har inletts och ett antalföretag arbetar nu i Danderyd, Täby och Vaxholmför att införa miljöledningssystem.Verksamhetens produktivitet har fortsatt att ökaoch frågor kring service och bemötande har satts ifokus.MåluppfyllelseMåluppfyllelsen totalt sett för nämnden är god.Alla nämndens inriktningsmål bedöms kunna nåsinom mandatperioden. Fem av nämndens åtta effektmåluppnåddes 2009 helt, och två delvis. Ett avmålen uppnåddes inte men bedöms kunna klarasinom 2010.Trenderna vad gäller såväl utsläpp som hälsorelateradefaktorer är övervägande positiva. EnligtKäppalaverkets mätningar 2007-2008 sjunker halternaav de flesta metaller och andra miljöstörandeämnen i avloppsslam från kommunerna (PAH 1undantaget). Övergödning av sjöar och vattendragär dock ett problem som kräver fortsatta insatserav nämnden bland annat genom tillsyn av enskildaavlopp.Med hjälp av bättre förbränningsteknik och mermiljöanpassade bränslen samt energiformer haräven utsläppen av klimatpåverkande gaser ochVOC 2 minskat. Problemen med partikelutsläpplängs framför allt E18 hanteras gemensamt genomen länsövergripande samverkan.1PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (polycykliska aromatiska kolväten)2VOC Volatile Organic Compounds (flyktiga organiska ämnen)81


Miljön i bostadsfastigheter och offentliga lokalerhar förbättrats som en följd av förbättrad egenkontroll.Allt flera fastigheter klarar gränsvärdet förradon i såväl Täby som Vaxholm. I Danderyd hartrenden dock varit negativ under 2009.Andelen livsmedelsanläggningar som underkäntsvid kontroll har minskat, vilket är en indikation påatt livsmedelshanteringen blivit säkrare i kommunerna.Nettokostnaden för nämndens verksamhet beräknasminska med 10% till och med 2010 jämförtmed kostnaden för motsvarande verksamhetåret innan den gemensamma nämndens bildande(2006).Den mätning av kundnöjdheten avseende miljötillsyneni Täby som genomfördes av StockholmBusiness Alliance för 2008 gav för nämndens delresultatet NKI 63 vilket är en viss försämring fråntidigare mätning (NKI=67). Resultatet är även långtifrån nämndens mål på NKI=75. Likaså i SvensktNäringslivs ranking, där även Danderyds kommuningår, kan en försämring noteras av specielltföretagarnas betyg på kommunala tjänstemännensattityder till företagande samt betyget för kommunensservice och tillämpning av lagar och regler.Nämnden arbetar därför aktivt med att förbättrakundnöjdheten. En webbenkät skickas till alla kunderefter avslutat ärende för att fånga in synpunkteroch förbättringsförslag. Nämnden deltar även i ettlänsövergripande projekt för att förbättra effektivitetenoch utveckla tillsynsmetoderna och bemötandet.Målet bedöms kunna klaras 2010.Analys och kommentarerHuvuddelen av de inriktnings- och effektmål somnämnden antagit har sin utgångspunkt i lagstiftningens(miljöbalkens och livsmedelslagen)grundläggande syfte om god hälsa och miljö samtlivsmedelssäkerhet. Nämnden har dock i vissafall endast en begränsad rådighet att på lokal nivåInriktnings- och effektmålInriktningsmål Effektmål Uppnåelse/måttSpridning av oönskade metaller ochandra miljöstörande ämnen till luft,mark och vatten ska minskaMiljön i bostäder, skolor, förskoloroch övriga hälsoskyddslokaler skainte påverka hälsan negativtDe livsmedel som produceras, säljsoch på andra sätt hanteras i kommunenska vara säkraVerksamheten drivs effektivt medgod kvalitet till lägsta möjliga kostnadMängden kvicksilver, tungmetalleroch oljeprodukter i avloppsreningsverkenska minskaMängden oönskade ämnen (ävenfrån dagvatten) som läcker/sprids tillmark och vattendrag ska minskaUtsläpp av klimatpåverkande gaser,VOC, partiklar mm från miljöfarligaverksamheter, uppvärmning ochtrafik ska minska (Miljöskydd)Andelen flerbostadshus, skolor,förskolor, institutioner och allmännalokaler med väl fungerande egenkontrollska öka 2009-20102009 ska radonhalten i luften varalägre än 200 Bq/m3 i minst 90% avskolorna och förskolornaAndel livsmedelsanläggningar somfår underkänt vid årets första kontrollska minskaNettokostnaden ska minska med10% under perioden 2006-20102009 ska Nöjd kund index (NKI) varaminst 75 (Stabsfunktion)Delvis uppnått.Kvicksilverhalt och halten tungmetalleri övrigt minskade i slammet frånreningsverken. En viss ökning avPAH från olja har noterats.Uppnått.Vattenkvaliteten i kommunernaskustvatten har förbättrats.Uppnått.Utsläpp av klimatgaser, VOC, partiklarhar minskat.Uppnått.Andelen flerbostadshus, skolor,förskolor mm med väl fungerandeegenkontroll har ökat.Uppnås delvis.Andelen skolor och förskolor medradonhalt under 200 Bq/kbm minskari Täby och Vaxholm. I Danderyd ökarantalet.Uppnått.Andelen livsmedelsanläggningarsom fick underkänt vid kontroll harminskat.Uppnås.Trots underskott 2008 och 2009bedöms målet kunna uppnås 2010Uppnås ej.NKI = 6382


påverka måluppfyllelsen. Många av miljö- och hälsoproblemenhar nämligen sin orsak i utsläpp ochandra störningar som följer av en global teknikochsamhällsutveckling, som inte nämnden styröver. Områden som nämnden har klart begränsadrådighet inom är till exempel utsläpp av klimatgaser,partiklar från vägtrafiken och trafikbuller.EkonomiNämnden har arbetat in nästintill två tredjedelar avunderskottet från 2008. Den resterande underskottetberäknas kunna hanteras inom 2010.Underskottet från 2008 om ca 1,26 mnkr ombudgeteradesi sin helhet till 2009 eftersom nämndenbedömde att intäkterna från bland annat avloppsärendenskulle täcka hela underskottet redan 2009.Avloppsärendena visade sig dock ha en betydligtlängre löptid än beräknat. En oförutsedd brist påkonsulter och entreprenörer i Vaxholm, har försenattillståndsärendena och nämndens fakturering,speciellt eftersom nämnden valt att i detta läge inteställa fastighetsägarna inför ultimatum och forcerafram tillståndsansökningar. Antalet andra prövningsärenden(bland annat värmepumpstillstånd)minskade även jämfört med beräknad volym, troligenpå grund av det rådande konjunkturläget.Nämndens underskott blev sammantaget 511 tkr.Mellan 2008 och 2009 har nämndens tillsynsproduktivitetökat från ca 900 till omkring 1000timmar per årsanställd inspektör. Samtidigt harkostnadstäckningen från tillsynsavgifter ökat frånomkring 40% till 54%.UtblickResultaten från såväl nationella som regionalamiljö- och hälsoundersökningar visar att denhälsorelaterade livskvalitén överlag är mycket godi Danderyd, Täby och Vaxholm. Ändå kvarstårmånga problem som kan medföra miljö- och hälsoriskeri kommunerna. Fortsatt tillsyn, systematiskbevakning och åtgärder för att minska miljö- ochhälsoriskerna är därför nödvändiga.Under 2010 planerar nämnden därför, förutomden årliga ordinarie tillsynen, kraftsamling genombland annat projekt eller kampanjer inom följandeområden.Livsmedelkontroll:• Projekt livsmedelsimportörer• Utbildning för familjedaghem• Projekt hälsokost och apotekHälsoskydd:• Fastighetsägarens egenkontroll• Informationskampanjer för radon- och dricksvattenprovtagning• Fortsatt ökad tillsyn av förskolor, skolor, badplatseroch övriga miljöer för barn• Bullertillsyn - trafik och verksamheterMiljöskydd:• Enskilda avlopp• Varv och båtklubbar - miljöanpassat båtupptag• Hantering kemikalier och farligt avfall – tillsynsprojekt• Tillsyn av lantbrukNämndens kompetens och resurser kommer äveni fortsättningen att behövas i utvecklings- ochplanfrågorna i kommunerna, inte minst med tankepå den starka expansion som sker i kommunerna.För att åstadkomma bättre styrning inom miljöområdetanser kontoret att kommunerna även behöverförstärka sin miljöövervakning. Till detta skullenämnden även kunna bidra med sin kompetens,förutsatt att ökade resurser tilldelas. Arbetet med attförbättra kontorets service och bemötande fortsättergenom bland annat kompetensutveckling och ökadfokus på kommunikationsfrågor i tillsynen.Genom fortsatta effektiviseringar och förväntadeintäkter från avloppsärenden kommer detta underskottatt kunna hanteras inom fastställd budgetram2010.83


Revisionsberättelse84


Revisorernas redogörelse 2009Vi har under året granskat den verksamhet sombedrivits inom kommunstyrelsens och övriganämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan.Komrev inom PricewaterhouseCoopershar biträtt oss vid revisionen. Syftet med granskningarnahar varit att säkerställa att verksamheternabedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisksynpunkt tillfredsställande sätt. Vi har ocksågranskat om räkenskaperna är rättvisande och omnämndernas kontroll varit tillräcklig.Nedan lämnas en redogörelse för de granskningarsom genomförts under revisionsåret 2009.Kommunens verksamhet har dessutom följts kontinuerligtgenom protokoll och andra handlingar frånstyrelser och nämnder samt vid träffar med ledandepolitiker och tjänstemän. Träff har ägt rum medkommunalråd, kommundirektör, ekonomidirektör,kommunfullmäktiges presidium, personaldirektöroch tekniska nämnden.1. Årsredovisning 2009– revisorernas granskning; allmäntVi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogörför utfallet av verksamheten, verksamhetensfinansiering och den ekonomiska ställningen. Vidarebedömer vi att årsredovisningen i allt väsentligtuppfyller kraven på rättvisande räkenskaper ochär upprättad enligt god redovisningssed.Kommunens ekonomiska lägeVi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravetär uppfyllt. Kommunens resultat uppgårtill 1,6 mnkr.Nämndernas resultat, inkl Produktionsstyrelsenoch centrala poster, redovisar en negativ avvikelsemot den reviderade budgeten på 4,2 mnkr. Kommunstyrelsenredovisar en negativ budgetavvikelsemed ca 7,1 mnkr. Detta beror huvudsakligen påkostnader i samband med den förlikning som nåttsgällande tvisten vid ombyggnationen av Annebergsgårdenunder tidigare år. Den totala kostnadenför denna förlikning och som belastat 2009 årsresultat uppgår till ca 12,2 mnkr.Tekniska nämnden redovisar en negativ budgetavvikelsepå ca 4,5 mnkr. Detta beror bl a påhögre kostnader än budgeterat vad gäller projektetförskolan Kompassen (2,4 mnkr), fastighets- ochmiljölyftet (3,4 mnkr) samt vinterväghållningen(3,2 mnkr). Produktionsorganisationen redovisaren negativ avvikelse mot budget med ca 3,4 mnkr.Nämndernas nettokostnader avviker totalt sett positivtmot budget med ca 10,7 mnkr.God ekonomisk hushållningEtt av kommunens övergripande mål är följande:”God ekonomisk hushållning skall vara en vägledandeprincip för all kommunal verksamhet”.Kommunen gör bedömningen att målet är uppnått.Bedömningen baseras på nämndernas inriktningsmålavseende kostnadseffektivitet, på nämndernasinriktningsmål avseende underhåll och värdet påkommunens realkapital, på kommunens ekonomiskaresultat i förhållande till mål, på kommunensuppnådda resultat inom verksamheterna samt påolika nationella jämförelser. I bedömningen vägsockså skattesatsen i kommunen in. Det finns någraområden där inte målen nås. Detta avser delområdetNämndernas inriktningsmål avseende underhålloch värdet på kommunens realkapital där måleninom Tekniska nämnden vad avser Fastighet ochGata inte nås.Inom ramen för detta övergripande mål ingåråtta områden som fokuserar helt på kommunensfinansiella utveckling och ställning. Vi tolkar dessaområden som indikatorer för att kunna bedöma omkommunens finansiella mål har uppnåtts. Totalt ärdet tre områden som inte når förväntad nivå. Dettaär verksamhetens nettokostnad, investeringsverksamhetenoch nettokostnadernas andel av skatteintäkter.Vad gäller verksamhetens nettokostnad berordetta främst på lägre intäkter än budgeterat vadgäller exploateringsfastigheter. Investeringsverksamhetennår inte upp till budgeterad nivå vilket äranledningen till gjord bedömning. Nettokostnadernasandel av skatteintäkter uppgår till ca 100,6 %,vilket är anledningen till gjord bedömning.Vi delar Kommunstyrelsens bedömning rörandede sex första indikatorerna, d.v.s. att normvärdet ärbättre än budget för två indikatorer, i nivå med budgetför två indikatorer samt ej i nivå med budget förde resterande två indikatorerna. Vad gäller de tvåsista indikatorerna kan vi inte uttala oss eftersomnorm eller riktvärde inte anges. Vi kan dock noteraatt nettokostnadernas andel av skatteintäkterna harökat mellan 2008 och 2009. De båda redovisadesoliditetsmåtten har bägge försämrats jämfört med2008. Sammantaget kan vi dock inte fullt ut, medovan redovisade underlag som grund, med tillräckligsäkerhet, bedöma måluppfyllelsen.Från och med budget 2010 kommer mål att sättasför de finansiella områdena vilket är positivt. Isammanhanget bör dock övervägas om budgeteradevärden som årligen förändras och hanteras i bud-85


getprocessen ger en tillräckligt stringent ekonomistyrning.Vår sammanfattande bedömning avseende deverksamhetsmässiga målen är att den ligger i linjemed kommunens, dvs att målen är uppfyllda. Detär positivt att kommunen anger vilka grunder debaserar sin bedömning på och där det går inhämtarextern oberoende bedömning.Kommunallagens balanskravKommunen redovisar sammantaget ett överskottmed 13,2 mnkr vid avstämning mot balanskravet.Vi bedömer i allt väsentligt att kommunens avstämningmot balanskravet är korrekt.Kommunen avviker från god redovisningssedvad avser tilläggsinformation för vissa rekommendationerfrån Rådet för Kommunal Redovisning.Någon information som krävs enligt Rådetför Kommunal Redovisnings rekommendation nr7.1 avseende upplysningar om pensionsmedel ochpensionsförpliktelser redovisas inte i förvaltningsberättelsen.Nämndernas redovisning av sitt uppdragVår sammanfattande bedömning för nämndernasredovisning av sina uppdrag är att dessa i väsentligadelar följer kommunens anvisningar. Vad gällermåluppfyllelsen lever nämnderna väl upp till sinamålsättningar, i snitt har man en måluppfyllelse omca 85 % av målen per nämnd och gemensamt nårnämnderna upp till 43 av 47 inriktningsmål dvs. ca91,5 %. Redovisningen av måluppfyllelsen är klaroch tydligt strukturerad, detta gäller även bedömningsgrunderna.Det finns dock vissa förbättringsområden. Visaknar, i likhet med förgående år jämförelsematerialmed andra kommuner och jämförelser över tidför vissa nämnder, vilket försvårar vår bedömningav nämndernas uppdragsredovisning. Vidare noterarvi att vissa av nämndernas inriktningsmål kanutvecklas i träffsäkerhet och i enstaka fall (tekniskanämnden) rekommenderar vi att en målsättningsom varken uppnåtts i år eller under förgående år,nu ses över och arbetas om. Vi har även i ett fall(byggnadsnämnden) i likhet med förgående årsgranskning rekommenderat nämnden att definieraett antal adjektiv (stark, säker) i målformuleringen.Vi noterar även att redogörelsen för Södra RoslagensMiljö- och Hälsoskyddsnämnd nu i enlighetmed våra kommentarer från förgående års granskninginkluderas i kommunens årsredovisning.1.2 Delårsrapport 2009Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligtger en rättvisande bild av periodens resultat ochden ekonomiska ställningen per den 2009-06-30samt att delårsrapporten uppfyller kraven utifrånden kommunala redovisningslagen (KRL) och attupplysningar lämnats om händelser av väsentligbetydelse.Danderyds kommun redovisar ett negativt resultatom 45,6 mnkr per den 2009-06-30. Jämfört medmotsvarande period föregående år innebär detta enresultatförsämring med 43,9 mnkr. Resultatförsämringenberor bl a på att kommunen ändrat redovisningsprincipavseende semesterlöneskulden jämförtmed föregående års delår. Effekten av detta uppgårtill minus ca 33,5 mnkr. Delårsresultatet belastasockså av att kommunen nått en uppgörelse avseendeden s k Gådeåtvisten (äldreboendet Anneberg).Tvisten uppkom i början av 2000-talet och medfördeen kostnad för kommunen på ca 12,1 mnkr.2. Särskilda granskningar - nämnderna2.1 Granskning av målkedjan inklusive kommunensmiljöplanSyftet med denna granskning var att belysa målstyrningenur två olika perspektiv, dels den nyamodellen för målstyrning, dels styrning utifrånmiljömålen och i förhållande till modellen för målstyrning.Slutsatsen av granskningen är att modellenför målstyrning, i de avseenden vi granskat, harfunnit fungerande former. Modellen har tillämpats iårsredovisningen för år 2008, samt i delårsbokslutetför år 2009. Kommunstyrelsen har tagit sitt ansvarför modellens tillämpning och utveckling.Granskningen av styrning utifrån miljömålen,visar att dessa inte fått motsvarande genomslag istyrningen. Det går inte att se någon tydlig kopplingmellan miljömålen och styrningen inom barnochutbildningsnämnden, socialnämnden respektiveproduktionsstyrelsen. Inom kommunstyrelsen harinitierats en utvärdering och komplettering av kommunensmiljöprogram och miljömålen. Det kanbidra till att miljömålen ges en tydligare och merfunktionell roll i verksamhetens styrning.2.2 Granskning av kommunens ekonomistyrningSyftet med granskningen har varit att besvararevisionsfrågan: ”Fungerar kommunens ekonomistyrningpå ett effektivt och ändamålsenligt sätt”.Granskningen baseras på en webbaserad enkätstudiesom har utvecklats tillsammans med Förening-86


en Sveriges Kommunalekonomer. Enkätstudien hartidigare genomförts i 66 kommuner.Efter genomförd granskning kan vi konstateraföljande. Det är positivt att de budgetansvariga hargod kännedom om de relevanta styrdokumenten förekonomistyrningen. Samtidigt är det inte tillfredsställandeatt ca en tredjedel av de budgetansvarigauppger att fastställda verksamhetsmål inte är möjligaatt nå med befintliga ekonomiska resurser.Ledning och styrning utifrån ett ekonomistyrningsperspektivverkar överlag fungera i Danderydskommun. Samtidigt kan vi konstatera att drygt40 procent av de budgetansvariga anser att de intefår relevant återkoppling i samband med rapporteradeavvikelser vilket inte är tillfredsställande.Fler än 40 procent av de svarande anser att detinte är enkelt att kontrollera och analysera sinakostnader. Det finns således en klar förbättringspotentialkring de budgetansvarigas kontroll- ochanalysmöjligheter av sina respektive verksamheterskostnader.Rutiner, stöd och information kan också utvecklaseftersom nästan 40 procent av de svarande anseratt kommunens ekonomiinformation inte är tillförlitlig.Även kommunens IT-stöd rörande budget,uppföljning och prognos upplevs som ett utvecklingsområde.Det är positivt att en majoritet av de svarandeupplever att de är delaktiga i budgetprocessenoch kan påverka sin budget. Däremot finns det ettförbättringsutrymme avseende hur tidsplanen förbudgetarbetet skulle kunna utvecklas eftersom ca35 procent av de svarande inte är nöjda med dettaarbete.En betydande majoritet av de svarande anser attde har tillräckliga kunskaper för att på ett säkertoch effektivt sätt kunna utföra de uppgifter manansvarar för rörande budget, uppföljning och prognos.Vi noterar dock att drygt 20 procent uppleversvårigheter med att få sitt kompetensbehov tillgodosett.I jämförelse med andra kommuner som deltagiti studien framkommer att Danderyd tilldelas högavärden för områden som ledning, styrning, kompetens,mål och styrande dokument samt budgetprocessmedan rutiner, stöd och information samtuppföljning och kontroll bedöms vara utvecklingsområden.2.3 Granskning av beslutsunderlagens kvalitetSyftet med granskningen har varit att besvara frågan:”Är beslutsunderlagen utformade på ett sådantsätt att de förtroendevalda ges rimliga förutsättningaratt inhämta nödvändig information för sittbeslutsfattande?” Granskningen har genomförtssom en webbaserad enkätstudie.Efter genomförd granskning kan vi konstateraföljande. Det ges tillräckligt med tid för inläsningav beslutsunderlag inför sammanträden eftersom83 procent av samtliga svarande håller med om det.En förhållandevis stor majoritet (ca 69 procent)anser också att de får dokumentationen i beslutsärendeni tillräckligt god tid inför sammanträdena.Dock finns ett förbättringsutrymme inom barn- ochutbildningsnämnden vilket också kommentarernapåvisar. Andra nämnder som kan förbättra sig avseendedenna fråga är tekniska nämnden, kultur- ochfritidsnämnden samt kommunstyrelsen.Utsända beslutsunderlag är huvudsakligenkompletta och underbyggda med tillräcklig mängdrelevant fakta och dokumentation vilket ca 80procent av de svarande anser. Nedbrutet på nämndframkommer dock att det finns ett klart förbättringsutrymmeinom tekniska nämnden, drygt 60procent av de svarande anser det vilket även kommentarernapåvisar.Det förekommer inte i någon större utsträckningatt muntlig dragning sker i ärenden som ersättningför skriftlig dokumentation där sådan krävs. Kommentarernavisar dock att det finns ett missnöje iframför allt socialnämnden och byggnadsnämndenavseende denna fråga. Resultatet ska dock tas medförsiktighet eftersom frågeställningen eventuelltkan ha feltolkats av några av respondenterna.En majoritet av undersökningsdeltagarna ärnöjda med beslutsunderlagens pedagogiska utformningi syfte att underlätta inläsning och förståelse.Dock finns det förbättringspotential hos ett flertalnämnder som produktionsstyrelsen, tekniska nämndenoch kommunstyrelsen där fler än 40 procent avde svarande anser att detta är ett förbättringsområde.2.4 Granskning av intern kontroll – tillförlitligheti redovisning, system och rutinerGranskningen har syftat till att bedöma om kommunenhar en tillräcklig intern kontroll avseendeett antal utvalda rutiner samt följa upp 2008 årsgranskning av den interna kontrollen. Fokus har legatpå: investeringsredovisning – kostnadsredovisningvs aktivering som tillgång, moms, nämndernasoch kommunstyrelsens arbete med internkontrollplaner,samt konstregister.87


Investeringsredovisning – Kostnadsredovisning vsaktivering som tillgångVi bedömer att den interna kontrollen i investeringsredovisningenavseende aktivering respektivekostnadsredovisning inte är helt tillräcklig utanbehöver stärkas.MomsVi bedömer sammantaget att den interna kontrollenavseende kommunens hantering och redovisning avmoms inte är tillräcklig.Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställerden interna kontrollen gällande hanteringoch redovisning av moms utifrån våra iakttagelser.Dessutom bör en genomgång med externa utförareinom de skattefria verksamheterna ske för att få enspecificering av lokalkostnad. Där lokalkostnadsandelenär så stor att en uppdelad ansökan (5 resp18 %) ger ett mer fördelaktigt utfall bör fakturanspecificeras för att kommunen ska kunna erhålla enoptimal momskompensation.Nämndernas och Kommunstyrelsens arbete medinternkontrollplanerVi bedömer sammantaget att nämndernas arbetemed internkontrollplaner till stora delar sker påett tillfredsställande sätt i syfte att säkerställa engod intern kontroll. Arbetet bör dock fortsätta attutvecklas inom vissa områden.Vi rekommenderar att Kommunstyrelsen klargörvikten av att en risk- och väsentlighetsanalys skaligga till grund för nämndernas internkontrollplanersamt att analysen ska dokumenteras.För att förbättra säkerheten i verksamheternasrutiner behövs en kompetensutveckling, exempelvisutbildningsinsatser. Genom en mall förnämndernas uppföljning av sin internkontrollplankan styrningen av nämndernas arbete med internkontroll förbättras.utlånad konst till såväl kommunens egna enhetersom externa aktörer.Vidare rekommenderas Kultur- och fritidsnämndenatt uppdatera nuvarande konstregister så att detinnehåller den konst som kommunen äger.3. Särskild kommentar3.1 Hantering av ändring av reglerna för skolbarnomsorgenRevisorerna har uppmärksammat hanteringen avfrågan om beslut om regler för skolbarnsomsorggällande föräldraledigas barn.Kommunfullmäktige beslöt 2009-06-08 § 53 attbarn till föräldralediga inte längre skulle ha rätt tillskolbarnsomsorg och att detta snarast skulle införasså att en spareffekt kunde uppnås. Underlagen tilldetta beslut fanns i kommunledningskontorets PM2009-05-18 och i barn- och utbildningsnämndensbudgetunderlag.Barn- och utbildningsnämnden underlät attgenomföra detta kommunfullmäktiges beslut ochinförde istället en ny modell för skolbarnsomsorgfrån och med cirka den 12 augusti.Vid kommunfullmäktige 2009-09-28 § 74 beslutadessedan om införande av den nya formen avskolbarnsomsorg.Revisorerna är kritiska mot barn- och utbildningsnämndenför dess underlåtenhet att införa avkommunfullmäktige fattat beslut om skolbarnsomsorg2009-06-08 och för att istället ha infört en nymodell för skolbarnsomsorg utan att före införandetha underställt kommunfullmäktige frågan ombeslut om ändrade avgifterKonstregisterVi bedömer att Danderyds kommuns inte har tillfredsställandeintern kontroll vad gäller sitt konstregister.Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att utarbetariktlinjer för hanteringen av kommunens konstinnehavsamt se över det tidigare förslaget till riktlinjerför konstnärlig utformning och utsmyckning avkommunala byggnader. Riktlinjer för hanteringenav kommunens konst bör bland annat gälla köp ochförsäljning av konst, utrangering och gallring avkonst, hantering av konstregister samt hantering av88


Sammanställning måluppfyllelseÖvergripande mål samt nämndernas inriktningsmålÖvergripandemålDanderyd skallvara en bra ochattraktiv kommunatt bo ochverka i.Danderyd skallerbjuda sinainvånare storvalfrihet i denkommunalaservicen utifrånindividensönskemål ochförutsättningar.2009 årsredovisninggröngulNämndernas inriktningsmål 2009årsredovisningDanderyds kommun har väl framkomliga ochtrafiksäkra gång-och cykelvägar, gator och vägar.Tekniska/Gata och TrafikDanderyds kommun har allmänna platser ochkommunal mark som är trygga, välstädade ochvårdade Tekniska/Park och NaturDanderyds kommun transporterar och omhändertaravfall på ett miljömässigt och för samhälleteffektivt sätt. Tekniska/AvfallDanderyds kommun har långsiktigt hållbarenergiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebärminskande energiförbrukning samt riskspridningmellan energikällor. Tekniska/FastighetDanderyd präglas av god arkitektur och en säkermiljö. Byggnadsnämnden/Bygglov och planverksamhetDanderyds yttre miljö svarar mot högt ställda kravvad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriskavärden Byggnadsnämnden/ Bygglov ochplanverksamhetDanderyd är enligt invånarna en trygg och säkerkommun att bo och leva i. KommunstyrelsenI Danderyd är luften ren. Nivån på buller frånvägar och kollektivtrafik underskrider fastställdagränsvärden. KommunstyrelsenBarnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuderstor valfrihet och utbudet präglas av mångfaldavseende pedagogisk inriktning, omsorgs-ochdriftsform. BUN BarnomsorgGrundskoleverksamheten i Danderyd erbjuderstor valfrihet vid val av grundskola och utbudetpräglas av mångfald avseende pedagogisk inriktningoch driftsform. BUN GrundskolaUngdomar i Danderyds kommun har möjlighet attvälja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övrigaSverige och utomlands. BUN GymnasieskolaI Danderyd kan de äldre välja mellan olikautförare vad gäller hemtjänst och äldreboende.Kvaliteten på utförda tjänster kontrolleras så attde äldre får den omsorg de har behov av. Deegna behoven och de egna önskemålen är vägledande.Socialnämnden/Äldreomsorg2009prognos2008årsredovisninggul gul gulgul gul gulgul gul gulgul gul gulgrön grön gröngrön grön gröngul gul gulröd röd rödgrön gul gulgul(inomkommunen,grön iregionengul(inomkommunen,grön iregionengulgröngulgröngul grön grön89


Övergripandemål2008årsredovisningDanderydsbornaskallerbjudas en braoch attraktivservice.2009 årsredovisninggrönNämndernas inriktningsmål 2009årsredovisningBarnomsorgsverksamheten i Danderyd har högkvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling.BUN BarnsomsorgI Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnå bästamöjliga kunskaps-och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljö. BUN F-klass,GrundskolaGrundskolorna i Danderyd har studieresultat somvid varje jämförelse är av högsta nationella klass.BUN GrundskolaI Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnå bästamöjliga kunskaps-och personlighetsutveckling ien stimulerande och trygg miljö. BUN GymnasieskolaGymnasieutbildningen i Danderyd ger godaförutsättningar för vidare studier och kommandeyrkesliv. BUN GymnasieskolaGymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultatsom vid varje jämförelse är av högstanationella klass. BUN GymnasieskolaDanderyds vuxenutbildning stödjer och stimulerarindividens livslånga lärande och svarar motindividens och omvärldens behov av kompetens.BUN vuxenutbildningI Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjligakunskaps-och personlighetsutveckling i enstimulerande och trygg miljö. BUN särskolaDanderyds individ- och familjeomsorgsverksamhetger familjer och individer stöd och vård avhög kvalitet och insatserna stärker den enskildeindividens förmåga att ta ett egenansvar. SocialnämndenIFODanderyds socialpsykiatri ger stöd så att vardagenfungerar och så att isolering motverkas.Socialnämnden SocialpsykiatriHandikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorgav sådan kvalitet att den bidrar till goda levnadsförhållanden.Socialnämnden HandikappomsorgÄldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg ochvärdig ålderdom. Omsorgen och omvårdnaden iDanderyds äldreomsorg har en kvalitet som vidvarje jämförelse är av högsta nationella klass.Socialnämnden ÄldreomsorgDanderyds kommuns fastighetsverksamhettillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunalaverksamheter. Tekniska fastighet2009prognosgul gul gulgul gul gulgrön grön gröngul gul gulgrön gul gulgrön grön gröngul gul gulgul gul gulgul gul gröngul grön gulgul gul gulröd röd rödgul gul gul90


ÖvergripandemålFortsättning.Danderydsbornaskallerbjudas en braoch attraktivservice.2009 årsredovisninggrönNämndernas inriktningsmål 2009årsredovisningDanderyds VA-verksamhet tillhandahåller rentvatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvattenpå ett miljömässigt hållbart sätt. TekniskaVAI Danderyd ges ändamålsenlig information, godservice och rådgivning i alla frågor som byggnadsnämndenhandlägger. ByggnadsnämndenBygglov/Plan/MätningI Danderyd får invånarna information om kommunensverksamheter och dess resultat. Invånarnakan också i hög grad utföra tjänster via Internet.KSI Danderyds kommun är personalen tillgängligoch ger en god service till invånarna. KS2009prognos2008årsredovisninggul gul gulröd röd gulgul gul gulgul gul gulÖvergripandemålGod ekonomiskhushållningskall vara envägledandeprincip för allkommunalverksamhet.2009 årsredovisningNämndernasinriktningsmålI Danderyd bedriveralla nämnderkostnadseffektivverksamhet inomsina programområden.Varje nämndkan redovisa sambandetmellan mål,uppnådda resultat,prestationer ochresurserUppnått resultat2009 årsredovisning2009prognos2008 årsredovisningBarn-och utbildningsnämndengul gul gulSocialnämnden gul gul gulKultur-och fritidsnämndengul gul gulTekniskanämnden, allaverksamheterutom VAgul gul gulTekniska nämnden,VAgrön gul rödgulByggnadsnämndengul gul gulDanderyds kommunhar en långsiktigplanering av underhålletoch bibehållerpå så sätt värdetpå kommunensrealkapital.Tekniska nämnden,fastighetTekniska nämnden,VATekniska nämnden,Gata2009 årsredovisning2009prognos2008 årsredovisningröd röd rödgul gul gulröd röd gulKultur-ochfritidsnämnden,anläggningargul gul grön91


ÖvergripandemålKommunenskall ge godaförutsättningarför ett varieratutbud av fritidsochkulturliv.Företag verksammai kommunenskallerbjudas ettgott näringslivsklimat.Kommunenskall ha lågkommunalskatt.2009 årsredovisninggulgulgrönNämndernas inriktningsmål 2009årsredovisningDanderyds kommun har en hamnverksamhetsom efter behov upplåter plats för Danderydsbornasfritidsbåtar. Tekniska hamnverksamhetDanderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionerai kommunen. Idrottsplatser och hallar,motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- ochgrönområden erbjuder invånarna möjlighet tillidrott, motion och friluftsliv för främjande av godhälsa. KFN AnläggningarDanderyds kommun har bidragsregler som ärutformade för att främja breddverksamhet förungdomar så att de uppmuntras att under helasin tonårstid delta i idrott och motion. KFN FöreningsstödDanderyds fritidsgårdar är attraktiva och drogfriamötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år.KFN FritidsgårdarDanderyds bibliotek är levande centra för kultur,information och kunskap för alla åldrar. KFNBibliotekKultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder elevernaen grundläggande utbildning av hög kvaliteti musik, dans, teater/drama, bild och form. KFNKulturskola och allmän kulturI Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklarmötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrartill social samvaro och trygghet. KFN TräffpunktEnebybergDanderyds kommun samverkar inom regionenför att påverka utvecklingen av infrastruktur ochkommunikationer. KS2009prognos2008årsredovisningröd gul gulgrön grön gröngul gul gröngul röd rödgul gul gulgul gul gulgul gul gröngul gul gulI Danderyd är den kommunala näringslivsserviceneffektiv och snabb. KS gul gul gul92


Sammanställning måluppfyllelseNämndernas inriktnings- och resultatmålInriktningsmålBarnomsorgsverksamheten iDanderyd erbjuder stor valfrihetoch utbudet präglas av mångfaldavseende pedagogisk inriktning,omsorgs- och driftsform. BUNbarnomsorgBarnomsorgsverksamheten iDanderyd har hög kvalitet vadgäller trygghet, lärande och utveckling.BUN barnomsorgI Danderyd bedriver alla nämnderkostnadseffektiv verksamhetinom sina programområden.Varje nämnd kan redovisa sambandetmellan mål, uppnådda resultat,prestationer och resurser.BUN alla verksamhetsområdenGrundskoleverksamheten iDanderyd erbjuder stor valfrihetvid val av grundskola och utbudetpräglas av mångfald avseendepedagogisk inriktning och driftsform.BUN grundskolaI Danderyd ges varje elev igrundskolan möjlighet att utifrånsina förutsättningar uppnå bästamöjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerandeoch trygg miljö. BUN grundskolaUppnåttresultatgröngulgulgul(inomkommunen,grön iregionen).gulNämndernas resultatmål samt målnivå2009Minst 96 % av föräldrarna anser att derasbarn går i den förskola de önskar.Alla föräldrar anser att barnen känner sigtrygga (målnivå 2009 99 %)Minst 83 % av föräldrarna tycker att verksamhetenutmanar barnet i dess utvecklingoch lärande.Det är arbetsro i verksamheten (målnivå2009 85%)Kostnaden för ett barn i kommunal regi tillhörkommungruppens lägsta. (barnomsorg).Kostnad i förhållande till länet ska ej ökaKostnaden per elev i kommunal regi tillhörkommungruppens lägsta. (grundskola)Kostnaden per elev i kommunal regi tillhörkommungruppens lägsta (gymnasieskola)Kostnaden per heltidsstuderande tillhör de10 lägsta i kommungruppen (vuxenutbildning).Kostnaden per elev i obligatorisk särskolatillhör de lägsta i kommungruppen.Minst 99 % av föräldrarna anser att derasbarn går i den skola som de önskarUppnått resultat98 %UppfylltFörskola 97 %Familjedaghem 99 %Ej uppfylltFörskola 86 %Familjedaghem 93 %UppfylltFörskola 84 %Familjedaghem 96 %Ej uppfylltEj uppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfylltÅr 2: 98 %År 5: 98 %År 8: 97 %Ej uppfylltAlla elever känner sig trygga. F-klass: 97 %År 2: 95 %År 5: 94 %År 8: 97 %Ej uppfylltAndelen föräldrar som upplever att de fårtydlig information om hur eleven utvecklasska öka till 90 %. Målnivå 2009: År 2: 94 %,år 5: 92 %, år 8: 83 %Andel elever som upplever att de får taansvar och har ett reellt inflytande över sinutbildning ska öka med stigande ålder. Målnivå2009: F-klass: 81 % år 2: 95 %, år 5: 92%, år 8: 85 %Andelen elever som tycker att det råderarbetsro på lektionerna ska öka till 80 %.Målnivå 2009: År 2: 83 %, år 5: 78 %, år 8:71 %År 2: 90 %År 5: 90 %År 8: 83 %Ej uppfylltF-klass: 78 %År 2: 87 %År 5: 88 %År 8: 88 %Ej uppfylltÅr 2: 79 %r 5: 73 %År 8: 83 %Ej uppfyllt93


InriktningsmålGrundskolorna i Danderyd harstudieresultat som vid varje jämförelseär av högsta nationellaklass. BUN grundskolaI Danderyd ges varje elev i gymnasieskolanmöjlighet att utifrånsina förutsättningar uppnå bästamöjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerandeoch trygg miljö. BUN gymnasieskolaGymnasieutbildningen i Danderydger goda förutsättningar förvidare studier och kommandeyrkesliv. BUN gymnasieskolaGymnasieutbildningen i Danderyduppvisar studieresultat somvid varje jämförelse är av högstanationella klass. BUN gymnasieskolaDanderyds vuxenutbildningstödjer och stimulerar individenslivslånga lärande och svarar motindividens och omvärldens behovav kompetens. BUN vuxenutbildningI Danderyd ges varje elev isärskolan möjlighet att utifrånsina förutsättningar uppnå bästamöjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerandeoch trygg miljö. BUN särskolaDanderyds individ- och familjeomsorgsverksamhetger familjeroch individer stöd och vårdav hög kvalitet och insatsernastärker den enskilde individensförmåga att ta egenansvar. SocialnämndenIFOUppnåttresultatgröngulgröngröngulgulgulNämndernas resultatmål samt målnivå2009Betygsmedelvärdet i kommunens skolor ärbland de främsta i landet.Alla elever känner sig tryggaAndelen elever som upplever att undervisningenhåller hög kvalitet ska öka till 85 %Andelen elever som upplever att de får varamed att påverka innehållet i undervisningenska öka till 70 %Andelen elever som upplever att de har inflytandeöver sin utbildning ska öka till 85 %Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasiumär bland de högsta i landet.Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasiumär bland de högsta i landet.95 % av eleverna är nöjda med verksamhetensinnehåll i sin helhet.Andelen kursavbrott minskar med 1 % årligen.Målnivå 2009: 4 %Utbildningarna svarar mot omvärldens behovav kompetensAlla elever känner sig tryggaAndelen föräldrar som är nöjda med informationenom elevens utveckling ska ökaSamverkan skall öka och stärkas mellansocialkontoret och MVC/BVC/förskolan ochskolan för att barn och unga som riskeraren negativ utveckling och för föräldrar sombehöver stöd i sitt föräldraskap tidigt skauppmärksammas.Utredningar och insatser för barn och ungaskall vara rättssäkra och ytterligare effektiviseras.Alla utredningar skall följas upp.Målnivå 2009 100 %.Flyktingar som tas emot i Danderyd skallinom sex månader ha kommit ut i praktik.Målnivå 2009 60 %De personer som uppbär försörjningsstödska få stöd och hjälp att bli självförsörjande.Målnivå 2009 45 %Fler öppenvårdsinsatser inom missbruksvårdenskall skapas. Mål 2009 är en projektinventeringUppnått resultatUppfyllt96 % Ej uppfyllt76 % Ej uppfyllt62 % Ej uppfyllt78 % Ej uppfyllt16,4 Uppfyllt16,4 UppfylltUppgift saknasKursavbrott 20 %.Statistik dock bristfällig.Ej uppnåttUppfyllt.Uppgift saknas, enkätej genomförd 2009utfall 2008 var 95 %Uppgift saknas, enkätej genomförd 2009100 % Uppfyllt75 % Delvis uppfyllt,alla utredningar harföljts upp.21 % Ej uppfyllt39 % Ej uppfylltUppfyllt94


InriktningsmålDanderyds socialpsykiatri gerstöd så att vardagen fungeraroch att isolering motverkas. SocialnämndensocialpsykiatriI Danderyd kan de äldre väljamellan olika utförare vad gällerhemtjänst och äldreboende.Kvaliteten på utförda tjänsterkontrolleras så att de äldre fården omsorg de har behov av.De egna behoven och de egnaönskemålen är vägledande. SocialnämndenäldreomsorgÄldreomsorgen i Danderyd bidrartill en trygg och värdig ålderdom.Omsorgen och omvårdnaden iDanderyds äldreomsorg har enkvalitet som vid varje jämförelseär av högsta nationella klass.Socialnämnden äldreomsorgHandikappomsorgen i Danderyderbjuder omsorg av sådankvalitet att den bidrar till goda levnadsförhållanden.SocialnämndenhandikappomsorgDanderyds kommun har långsiktigthållbar energiförsörjningi sina fastigheter. Detta innebärminskande energiförbrukningsamt riskspridning mellan energikällor.Tekniska nämnden,fastighetDanderyds kommuns fastighetsverksamhettillhandahållerändamålsenliga lokaler för kommunalaverksamheter. Tekniskanämnden, fastighetUppnåttresultatgulgulrödgulgulgulNämndernas resultatmål samt målnivå2009Verksamheten Ringen skall utvecklas så attfler personer med behov nås och kan ta delav verksamheten. Målnivå 2009 100 %Inom äldreomsorgen får individen sitt 1:aeller 2:a val tillgodosett.Inom äldreomsorgen skall individen upplevaatt hon/han kan påverka innehållet i insatsen/tjänsten.Målnivå 2009 60 %Den enskilda personen skall uppleva entrygg och värdig omsorg. Målnivå 2009 70 %De enskilda personerna skall uppleva attomsorgen och omvårdnaden har en högkvalitet. Målnivå 2009 70 %.Den enskilda personen skall uppleva atthans/hennes ofrivilliga isolering bryts ochvänds till trygghet och gemenskap medandra. Målnivå 2009 50 %.Utbildningsnivån hos personalen skall varaadekvat för de tjänster som de utför. Målnivå2009 65 %.Den enskilde ska högst behöva vänta enmånad på plats i dagverksamhet för dementa.Målnivå 2009 80 %.Brukarna skall uppleva att de har ett inflytandei planeringen av beviljade insatser.Målnivå 2009 95 %.Antalet individuella planer skall öka. Målnivå2009 19 %Minska totala graddagsjusterade energiförbrukningenårligen med 3 % under en5-årsperiod.Konvertera en stor oljeförbrukande anläggningtill alternativ uppvärmning per år.Lokalförsörjningsplan för socialt, vård- ochäldreboende klar under 2009.Genomföra en benchmarking av hyror förkommunala verksamheter senast 2010NKI resultatet skall öka med minst 5 poängvid nästa mätning.Uppnått resultatEj uppfyllt100 % Uppfyllt78 % Uppfyllt86 % Uppfyllt66 % Ej uppfyllt68 % Uppfyllt75 % Uppfyllt80 % Uppfyllt74 % Ej uppfylltEj mätt 2009. Är enfrivillig insats.3,7 % Uppfyllt2 anläggningarUppfylltEj uppfyllt-50 Uppfyllt95


InriktningsmålDanderyds kommun har en långsiktigplanering av underhålletoch bibehåller på så sätt värdetpå kommunens realkapital. Tekniskanämnden, fastighetDanderyds kommun har väl framkomligaoch trafiksäkra gångochcykelvägar, gator och vägar.Tekniska nämnden, gata/trafikDanderyds kommun har en långsiktigplanering av underhålletoch bibehåller på så sätt värdetpå kommunens realkapital. Tekniskanämnden, gata/trafikDanderyds kommun har allmännaplatser och kommunalmark som är trygga, välstädadeoch vårdade. Tekniska nämnden,park och naturDanderyds kommun har enhamnverksamhet som efterbehov upplåter plats för Danderydsbornasfritidsbåtar. Tekniskanämnden, småbåtshamnarUppnåttresultatrödgulrödgulrödNämndernas resultatmål samt målnivå Uppnått resultat2009Värdera fastigheterna en gång vart fjärde år. -Minska underhållsskulden med 20 % till Ökning 20092014.Nollvision gäller i DanderydGång-och cykelbanor ska finnas utmed vårahuvudleder senast 2010.Tillgänglighetsanpassa ett bostadsområdeom 1000 invånare 2009.Förbättra trafiksäkerheten kring 2 skolor/förskolor per år.Utöka antalet infartsparkeringar med 100platser till 2014. Målnivå 2009: 25 platserNMI (nöjd medborgarindex) skall förbättrasefter mätning vart annat år.Byte av 1,5 % av belysningsarmaturerna förökad trygghet, energibesparing samt bättremiljö.Minska underhållsskulden på broar, kajeroch beläggningar med 10 % till 2014. Målnivå2009: något ökad skuld.De sjönära gångvägarna skall vara upprustadetill år 2019. (ingen målnivå 2009)Fem publika platser längs sjöpromenadernaförbättras för att öka trivsel och tillgänglighettill år 2013. Målnivå 2009: 1 platsDe fem mest besökta torgen/stråken samtbussterminalen vid Danderyds Sjukhus sesöver och rustas upp för att minska nedskräpningoch slitage till 2013. Målnivå 2009: 1platsNMI (nöjd medborgarindex) skall förbättrasefter mätning vart annat år. (Parker ibostadsområden/lekplatser) Målnivå 2009:50/42Genomföra reklamfinansierade alternativsom beslutats om. (T.ex. papperskorgar,gatumöbler, toaletter). Målnivå 2009: 1 stArbeta fram en utbyggnadsplan för båtplatsertill 2010.Ej uppfylltUppgift saknas. Nästsista etappen av Edsviksvägenslutfördes2009300 Ej uppfyllt6 Uppfyllt10 Ej uppfylltIngen mätning 20091,8 % UppfylltNågot ökad skuld-2 platser (Svalnäsoch Aludden) Uppfyllt1 plats UppfylltIngen mätning 20090 Ej uppfylltEj uppfyllt96


InriktningsmålDanderyds VA-verksamhet tillhandahållerrent vatten utan avbrott,samt omhändertar avloppsvattenpå ett miljömässigt hållbartsätt. Tekniska nämnden, VADanderyds kommun har en långsiktigplanering av underhålletoch bibehåller på så sätt värdetpå kommunens realkapital. Tekniskanämnden, VADanderyds kommun transporteraroch omhändertar avfall på ettmiljömässigt och för samhälleteffektivt sätt. Tekniska nämnden,AvfallI Danderyd bedriver alla nämnderkostnadseffektiv verksamhetinom sina programområden.Varje nämnd kan redovisa sambandetmellan mål, uppnådda resultat,prestationer och resurser.KFN, alla verksamheterDanderydsbor i alla åldrar kanidrotta och motionera i kommunen.Idrottsplatser och hallar,motions- och skidspår, sjöar ochisar, skogs- och grönområdenerbjuder invånarna möjlighet tillidrott, motion och friluftsliv förfrämjande av god hälsa. KFNAnläggningarDanderyds kommun har en långsiktigplanering av underhålletoch bibehåller på så sätt värdetpå kommunens realkapital. KFNAnläggningarUppnåttresultatgulgulgulgulgröngulNämndernas resultatmål samt målnivå2009Föroreningarna i dagvattnet till Edsviken ochStora Värtan ska minska med 15 % till ochmed 2013 avseende tungmetaller, mineralolja,syreförbrukande ämnen samt näringsämnen.Målnivå 2009: Utvecklad mätmetod.Första mätning.Minska det ovidkommande vattnet in ispillvattennätet med 20 % till och med 2015.Målnivå 2009: Utvecklat plan och föreskrifter.Minska utläckage av renvatten. Målnivå2009: 15 %Bygga om resterande kombinerade ledningar,ca 10 km, med 1 km per år till och med år2018. Målnivå 2009:1 kmNMI (nöjd medborgarindex) skall förbättrasefter mätning vartannat år.Genomföra avfallsplanen till 2014. Målnivå2009: i enlighet med avfallsplanen.Öka andelen utsorterat farligt avfall frånhushållsavfallet. Målnivå 2009: 3 kg/invutsorterat farligt avfall.Totalbudget för kultur- och fritidsnämndenskall vara i balans.SCB:s nöjdhetsindex för fritidsutbudet i kommunenskall enligt invånarna vara 70.Antal föreningar som regelbundet erbjuderverksamhet för funktionshindrade skall ökatill 4.Genomsnittet för granskningar avseendehelhetsintrycket för idrottsanläggningarutomhus understiger inte 3,2 på en skalamellan ett och fyra.Genomsnittet för granskningar avseendehelhetsintrycket för inomhusbad understigerinte 3,5 på en skala mellan ett och fyra.Underhållsplan uppdateras årligen.Uppnått resultatEj uppfylltUppgift saknas36 % (jan-nov 2009)Uppfyllt2,2 km UppfylltIngen mätning 2009Enligt plan. UppfylltUppgift saknas,statistik redovisassenare 2010UppfylltIngen mätning 2009.Vid mätning 2008 varresultatet 72.4 UppfylltIngen enkät 2009.Mätning 2008: 3,32Ingen enkät 2009.Mätning 2008: 3,56Plan uppdaterad.Uppfyllt97


InriktningsmålDanderyds kommun har bidragsreglersom är utformade för attfrämja breddverksamhet förungdomar så att de uppmuntrasatt under hela sin tonårstid deltai idrott och motion. KFN FöreningsstödDanderyds fritidsgårdar är attraktivaoch drogfria mötesplatser förungdomar i åldern 12-17 år. KFNFritidsgårdarDanderyds bibliotek är levandecentrum för kultur, informationoch kunskap för alla åldrar. KFNBibliotekKultur- och musikskolor iDanderyd erbjuder eleverna engrundläggande utbildning av högkvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form. KFN Kulturskolaoch kulturstödI Danderyd utgör Träffpunkt Enebybergen självklar mötesplatsför alla åldrar. Träffpunkten bidrartill social samvaro och trygghet.KFN Träffpunkt EnebybergDanderyd präglas av god arkitekturoch en säker miljö. Byggnadsnämnden,plan och bygglovsverksamhetDanderyds yttre miljö svarar mothögt ställda krav vad gäller naturvärden,estetiska och kulturhistoriskavärden. Byggnadsnämnden,plan och bygglovsverksamhetUppnåttresultatgulgulgulgulgulgröngrönNämndernas resultatmål samt målnivå2009Antalet aktiva är lägst 7 450 st.Antalet aktiva i åldern 13-16 år är 30 % avtotala antalet aktiva.Genomsnittet för granskningar avseendehelhetsintrycket av verksamheten understigerinte 3,1 på en skala mellan ett och fyra.Antalet besökare per fritidsgård kvälls- ochhelgtid skall årligen öka med 10 % (våren2008 18 st).Alkoholförtäring bland högstadieelever iDanderyd minskar med 5 % kommande tvååren.90 % av besökarna på biblioteken är nöjdamed verksamheten som helhet.Antal aktiva låntagare upp till 24 år ökar med2 %.Antal besökare ökar med 2 %.90 % av deltagarna i kulturskolor är nöjdamed verksamheten som helhet.Antalet aktörer inom dans, drama och bild/form ökar till minst tre inom respektive genre2009.NMI, nöjd medborgarindex, ökar från 55 till57 avseende möjlighet till kulturaktiviteter ikommunen.Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycketav verksamheten understigerinte 3,2 på en skala mellan ett och fyra.Antalet besökare skall jämfört med 2008 ökamed 5 %. Målnivå 2009: 71710Att få betyget 7 eller bättre i SCB medborgarenkätför frågorna om trivsam bebyggelseoch trivsam miljöAtt få betyget 7 eller bättre i SCB medborgarenkätför frågorna om trivsam miljö,landskapet, naturen samt parker och grönområdenUppnått resultat7 447 Uppfyllt29 % Ej uppfyllt3,28 Uppfyllt22 UppfylltIngen mätning 200993 % Uppfyllt6,5 % Uppfyllt9 % Uppfyllt99 % UppfylltEj uppfylltIngen mätning 20093,59 Uppfyllt69 662 besökare (2% ökning)7,9 Uppfyllt7,7 Uppfyllt98


InriktningsmålI Danderyd ges ändamålsenliginformation god service ochrådgivning i alla frågor sombyggnadsnämnden handlägger.Byggnadsnämnden bygglov-,plan- och mätningsverksamhetenUppnåttresultatrödNämndernas resultatmål samt målnivå2009De som får ett bygglovärende prövat avbyggnadsnämnden blir nöjda med atthandläggningstiden inte är alltför lång, attkvaliteten i beslutsunderlaget är tillfredsställandesamt att det personliga bemötandetpräglas av tillmötesgående. Målnivå 2009 80% nöjda.Handläggning av ärenden är juridisk korrektaså att besluten står sig i högre instans,bygglov. Målnivå 2009 100 %Beslut om bygg-, rivnings- och marklov inomsex veckor från att kompletta handlingar inkommit.Åtgärden skall också vara planenlig.Målnivå 2009 90 % inom 6 v.Fatta beslut om kontrollplan inom tre veckorfrån inlämnande av kompletta handlingar.Målnivå 2009 90 %Kalla till samråd inom tre veckor efterbygganmälan och efter meddelat bygglov.Tiden räknas från det datum då nödvändigahandlingar inkommit. Målnivå 2009 90 %inom 3 v.Handläggning av ärenden är juridisk korrektaså att besluten står sig i högre instans,mätningsverksamhet. Målnivå 2009 100 %Kartprodukter levereras inom utlovad tid ochinnehåller relevanta data. Målnivå 2009: 90%Mätningsuppdragen utföres inom lovad tidoch efter beställarens önskemål Målnivå2009 100 %.Handläggning av ärenden är juridisk korrektaså att besluten står sig i högre instans,planverksamhet. Målnivå 2009 100 %Överlämna detaljplaner med normalt förfarandetill fullmäktige för antagande inom 18månader. Tiden räknas från det datum dåplankostnadsavtal träffats. Målnivå 2009 85%.Överlämna detaljplaner med enkelt planförfarandetill byggnadsnämnden för antagandeinom sex månader. Tiden räknas från detdatum då plankostnadsavtal träffats. Målnivå2009 85 %.Uppnått resultat75 % Ej uppfyllt87 % Ej uppfyllt40 % Ej uppfyllt79 % Ej uppfyllt83 % Ej uppfyllt100 % Uppfyllt84 % Ej uppfyllt100 % Uppfyllt100 % Uppfyllt67 % Ej uppfyllt100 % Uppfyllt99


Definitioner till årsbokslutAnläggningstillgångar är tillgångar som är avseddaför stadigvarande bruk i kommunens verksamheter.Kan vara ”materiella” i form av byggnader,fordon, maskiner och inventarier. De kan även vara”immateriella” i form av vissa utvecklingsinsatsereller goodwill.Kapitalkostnader är dels avskrivningar på anläggningstillgångarsom är en periodiserad kostnadunder anläggningens ekonomiska livslängd delsav ränta på den kapitalbindning som tillgångenrepresenterar.Avsättningar är förpliktelser som är hänförligatill räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår ochsom på balansdagen är säkra eller sannolika tillsin förekomst men ovissa till belopp eller till dentidpunkt då de ska infrias. Exempel på avsättning ärpensionsutfästelser för intjänad pension från 1998och framåt.Balanskravet är av lagstiftaren kopplad till resultaträkningen.Enligt kommunallagen ska budgetenupprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna(KL 8 kap 4 §). Om det redovisade resultatet blirnegativt för visst räkenskapsår skall det negativaresultatet regleras senast det andra året efter det attunderskott uppstod.Vid avstämning mot balanskravet skall realisationsvinsterfrån försäljning av anläggningstillgångarexkluderas, realisationsförluster skall dock ingå vidsådan avstämning.Danderyds kommun har över tid tillämpat principerför avstämning av balanskravet där avgiftsfinansieradverksamhet, VA-verket, och den externamedelsförvaltningen exkluderas vid avstämning avbalanskravet. Hanteringen har föregåtts av politiskabeslut och bedömts vara i enlighet med god redovisningssed.utgör det finansiella måttet soliditet som angerkommunens långsiktiga betalningsförmåga. Ju högretal ju starkare balansräkning har kommunen.Omsättningstillgångar är de tillgångar som kommeratt omsättas inom de närmaste 365 dagarnafrån balansdagen. Ur omsättningstillgångar hämtasett annat finansiellt mått som benämns likviditet.Likviditeten återger kommunens kortsiktiga betalningsförmågaoch brukar indelas i balanslikviditetsom är totala omsättningstillgångar dividerat medkortfristiga skulder. Kassalikviditet är ett mått därlikvida medel divideras med kortfristiga skulder.Måtten ger en uppfattning om kommunens kortsiktigabetalningsförmåga.Finansieringsanalysen visar kassaflödet frånverksamheten inklusive förändringen av rörelsekapitalet,kassaflöde från investeringsverksamhetensamt finansieringen. Summan av dessa poster gerförändringen av likvida medel.Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkteroch finansiella kostnader i resultaträkningen.Årets resultat visar förändringen av det egnakapitalet.Nettoinvesteringar är kommunens samladeinvesteringsverksamhet under räkenskapsåret därutgifterna reducerats med exempelvis investeringsbidragfrån staten.Driftredovisning är nämndernas verksamheter somstäms av mot den av fullmäktige beslutade budgetenför verksamhetsåret. Nämndernas verksamhetpresenteras i årsredovisningen dels sammantagetför hela nämndens verksamheter dels i bilaga därrespektive delverksamhet framgår.Balansräkning (BR) är en sammanställning avtillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder påbalansdagen, det vill säga redovisningsperiodenssista dag. Balansräkningen ger en bild av kommunensekonomiska ställning på balansdagen.Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar ochskulder och visar hur stor del av kommunens totalakapital som ej finansieras med skulder. Egna kapitaletsandel av totalt kapital (balansomslutningen)100


RedovisningsprinciperKommunal redovisningslagÅrsredovisning har upprättats i enlighet med denkommunala redovisningslagen (SFS 1997:614) ochRådet för kommunal redovisnings rekommendationermed de undantag som redovisas under rubriken”Avvikande redovisningsprinciper”.AvskrivningarKommunen stödjer sina bedömningar på SKL:s tidigarerekommenderade avskrivningstider. Översynoch anpassning planeras att ske 2010.VärderingsprinciperAnläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet.Omsättningstillgångar har redovisats tilldet lägsta värdet av anskaffningsvärde och verkligtvärde på balansdagen.KlassificeringFordringar och skulder som förfaller till betalninginom tolv månader från balansdagen har klassificeratssom kortfristiga. Fordringar och skuldersom förfaller till betalning efter tolv månader frånbalansdagen har klassificerats som långfristiga.Exploateringsfastigheter, som avses att avyttrasinom en utsatt tidsram, och som i övrigt uppfyllerrekommendationer för klassificering redovisas somomsättningstillgång.Jämförelsestörande posterExempel på jämförelsestörande poster är realisationsvinster,realisationsförluster samt större posterav engångskaraktär som inte tillhör den normalaverksamheten.Redovisning av lånekostnaderKommunen tillämpar huvudmetoden vilket innebäratt lånekostnaden belastar resultatet den period denuppkommer.PensionsåtagandenKommunens pensionsskuld redovisas dels somen avsättning i balansräkningen dels som enansvarsförbindelse. Äldre pensioner intjänade tilloch med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse.I balansräkningen redovisas samtliga pensionsåtagandensom intjänats från och med 1998.Kommunen har sedan 1998 en extern medelsförvaltningsom avser att täcka pensionsutbetalningarnaav den del som redovisas som ansvarsförbindelse.Av detta följer att kommunen i enlighet medgod redovisningssed belastar resultatet med såvälförändringen av intjänad pension samt utbetaldapensioner. Vid avstämning mot balanskravet räknasutbetalningarna bort genom att motsvarande belopptas ut från den externa medelsförvaltningen.Beräkningen av pensionsskulden är gjord enligtriktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS 07)och utgår från pensionsavtalet KAP-KL. Förvaltareav pensionsskuld inklusive prognoser för framtidapensionskostnader är SPP.Aktualiseringsgraden är 52,3 % per 31/12.Försäljning och inköp av anläggningstillgångVid försäljning och köp av anläggningstillgångargäller som huvudregel att händelsen hänförs till deträkenskapsår när avtal tecknas, under förutsättningatt det föreligger giltiga politiska beslut.SkatteintäkterSlutskatteavräkningen har beräknats enligt SverigesKommuners och Landstings prognos i december2008. Detta följer den rekommendation som Rådetför Kommunal Redovisning har utfärdat, rekommendation4.2.Sammanställd redovisningEnligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningenomfatta även den verksamhet kommunenbedriver i form av andra juridiska personer.Syftet med den sammanställda redovisningen är attge en samlad bild av nämnderna och bolagens verksamhetoch ekonomiska ställning. De koncerninternatransaktionerna elimimineras för att ge en rättvisandebild av resultat och ekonomisk ställning.Kommunen konsoliderar sitt helägda bolag DjursholmsAB i den sammanställda redovisningen.Avvikande redovisningsprinciperKommunenstyrelsen har 2010-01-11, §4, fattatbeslut gällande tillämpning av rekommendation13.1 avseende hyres- och leasingavtal. Kommunledningskontorethar givits i uppdrag att succesivtanpassa kommunens hantering till denna rekommendation.101


Danderyds kommunDjursholms slott, Box 66182 05 Djursholm08-568 910 00www.danderyd.se

More magazines by this user
Similar magazines