12.07.2015 Views

Kommuninfo (pdf) - Arvidsjaur

Kommuninfo (pdf) - Arvidsjaur

Kommuninfo (pdf) - Arvidsjaur

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Kommuninfo</strong><strong>Arvidsjaur</strong>s kommunNr 1 / 2011 – INFORMATION FRÅN ARVIDSJAURS KOMMUN / 0960-155 00 vxlFakta om <strong>Arvidsjaur</strong>Hemvändarfest 16 juliKonstgräsplaneni <strong>Arvidsjaur</strong> är invigd!


Bakval vid båthamnenAllvädersskydd vid båthamnen och brygga på befintlig pir!Det är några av de investeringar som parkavdelningen gör under 2011.Bra att veta om <strong>Arvidsjaur</strong>• Yta: 6 113 kvadratkilometer.• Nästan 70 procent av all skogsmarkägs av statliga Svea skog.• <strong>Arvidsjaur</strong> kommer från det samiskaordet Árviesjávrrie och betyder ”Dengivmilda sjön”.• Fyra älvar rinner genom kommunen:Skellefteåälven i söder, Åbyälven ochByskeälven i mitten samt Piteåälveni norr.• Europas största gymnasiala pilotutbildningfinns i <strong>Arvidsjaur</strong>.Mina tre förstamånader…Tänk att det gått ett kvartal sedan jagbörjade uppdraget som kommunchef.Att tiden gått fort brukar bero på attman har fullt upp och stimulerandearbetsuppgifter. Så är det också i mittfall. Kommunal verksamhet är väldigtdiversifierad och det är något jag verkligenfått uppleva denna första tid.Den stora utmaningen är att, i detdagliga arbetet, skapa mig utrymmeför att kunna jobba med strategiskaframtidsfrågor. Vilka det finns mångaav!Jag har privilegiet att jobba med fantastiskpersonal, som jag vill passa påatt rikta ett stort tack till!Nu hoppas jag att vi får en härligsommar i <strong>Arvidsjaur</strong> med möjlighetatt nyttja alla de möjligheter till rekreationoch friluftsliv som kommunenerbjuder!Johnny Högberg, KommunchefSkriv ett medborgarförslag– Dessutom kan det bli aktuellt att utöka antalet båtplatser vid <strong>Arvidsjaur</strong>sjön, sägerparkavdelningens enhetsledare Leif Ståhl.Restaureringen av Marklundsparken fortsätter. I sommar ska dammen göras iordning och ”bäcken” får så småningom rinnande vatten igen. Dessutom byggs en9-håls frisbeegolfbana i parken, som ett resultat av ett medborgarförslag. Hemvärnsgårdensflyttas till Rymmarstadion.Nya spillvattenledningar i MoskoselGatu- och vattenavdelningen satsar på att förnya spillvattenledningari Moskosel. Det rör sig om flera brunnar och totalt 850 meter ledningar sommåste bytas på grund av stort inläckage.– Läckaget överbelastar reningsverket, säger gatuchef Mårten Enoksson.Tjärnheden mellan Abborrträsk och Grundträsk.I kommunen finns totalt 4000 vattendrag.Snön och kylan har bliviten viktig födkrokUnder 1950-talet var vi nära 12000 invånarei kommunen. En fjärdedel jobbadedå i skogen. I dag är vi nästan hälften såmånga invånare och endast en bråkdeljobbar med skogsbruk.Vintertester har utvecklats till en stor industrioch omsätter under en intensiv perioduppskattningsvis 800 miljoner - 1 miljardkronor. Snö, mörker, kyla och ödemark harmänniskorna kämpat mot i årtusenden. Detär i dag viktiga beståndsdelar som tillsammansmed skickliga lokala entreprenörerskapat vår region till världsledande inombil-, komponent- och militära vintertester.Besöksnäringen är en annan näring underutveckling.”Fredsförbandet”1980 etablerades jägarsoldatregementet,K4, i <strong>Arvidsjaur</strong>. Det var dåvarande kommunalrådetSten Laestadius som jobbade hårtför etableringen. Han uppmärksammades irikspressen för att han vägrade klippa sitthår innan han fick ett positivt besked.Hårlockarna hann växa sig ner över axlarnainnan det glada beskedet om K4kom. Etableringen förde med sig en aldrigtidigare skådad byggboom. Mellan 1977-1980 byggdes 750 nya villor på samhället!Sten Leastadius fick en väg uppkalladefter sig som tack för sitt arbete.K4 upphörde som eget regemente 2004.I dag lyder Jägarbataljonen under Norrbottensregemente I 19, Boden.En av <strong>Arvidsjaur</strong>s största arbetsplatserI f.d K4:s lokaler samsas, förutom Jägarbataljonen(91 officerare, 61 hittills nyanställdasoldater, 25 anställda vaktsoldateroch 43 soldater i grundläggande militär utbildning),numer även AF kundtjänst (79),Fortifiktationsverket (15), Kriminalvården(ca 30), ISS (4 ), Sodexo (6 ), FM log (30).Bra infrastrukturFlygplatsen invigdes 1990 och har 21 årsenare 50 000 årspassagerare.Förutom dagliga inrikesturer till Stockholmflyger även de tyska bolagen FlyCar och AirBerlin till <strong>Arvidsjaur</strong> under vintern.Vårt samhälle ligger strategiskt vid Silvervägen/väg95 som sträcker sig från kusttill kust; Skellefteå-Bodö.Vidare passerar Europaväg 45 och kustväg95 vårt samhälle. Därtill kommer busstrafik,Inlandsbanan och stadsnätet. (<strong>Arvidsjaur</strong>utsågs till ”Årets stadsnätsentreprenör2010” i tävlan med övriga Sverige.)FöreningslivI <strong>Arvidsjaur</strong>s kommuns register finns 190föreningar noterade. Vilka som är aktivaoch inte framgår däremot inte.Nybildade <strong>Arvidsjaur</strong>s föreningssamverkanFöreningspoolen kanske kan bringaklarhet i frågan så småningom.Text och foto: Kent Norberg.Ett sätt att få gehör för sina idéer äratt skriva ett medborgarförslag. Varjefolkbokförd innevånare (även barn) ikommunen kan skriva ett förslag.Exempel på medborgarförslag somblivit verklighet är båthamn vid <strong>Arvidsjaur</strong>sjön,konstgräsplan, gång- ochcykelväg vid Sandbackaskolan, avgiftsfritillgång till Prästberget vid tävlingoch träning, speciella badkort vidlov m.fl.Välkommen att lämna in just dittförslag. Kom ihåg att skriva namn,adress och e-postadress om du har.Skicka förslaget till <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun,933 81 <strong>Arvidsjaur</strong> eller per e-post till kommun@arvidsjaur.seAndra investeringar är; ny gång- och cykelväg längs Järnvägsgatan. I årets etappbygger kommunen från Nyborgstjärnen fram till Skillnadsgatan. Till det följer belysningoch plantering av björkar.Även Laestadiusvägen får en ”ansiktslyftning” mellan Klockarberget och Borgargatan.Sträckan kommer dock att beläggas först nästa år.Tidigare var K4 en myndighet med en chef. I dag inryms flera olika verksamheterunder samma tak. Bilden visar del av AF Kundtjänst kontor med 79 anställda.Kul medhistoriska bilder?Tips, gör ett besök i <strong>Arvidsjaur</strong>sfotoarkiv. Finns på nätet som länk påstartsidan till kommunens hemsida:www.arvidsjaur.se2 I <strong>Kommuninfo</strong> <strong>Kommuninfo</strong> I 3


Utflyktstips!Västra Träsket i Glommersträsk är en artrik våtmark, där manfrån det handikappvänliga utkikstornet kan se allt från tranoroch olika änder till rovfåglar och doppingar.Okända fiskepärlorI <strong>Arvidsjaur</strong>sområdet finns ett antal finafiskevatten som gemene man kanskeinte tänker på eller känner till så väl.Ett exempel är Ljusvattentjärn, som faktisktär en av Sveriges bästa sjöar för stor mört– den största togs här på bottenmete medmajs och mask den 5 augusti 2009; 1,1kg. Fångsten räckte till att toppa svenskaspecimenfisketävlingen det året. Här finnsockså röding och harr utplanterat.SOMMARPRISERBOKA REDAN NU!Biljetter är nu bokningsbara<strong>Arvidsjaur</strong> - Stockholmför perioden 27 juni - 14 augusti3300 billiga stolar ligger nu utei bokningssystemetBoka på Callcenter0771-90 00 90, flygplatsernaeller din lokala resebyråSå här beskrivs området av Nyvall-Skatträsk byaförenings hemsida:”De blå vattnen i de många sjöarnaspeglar den rodnande himlen enstilla sommarkväll. En roddtur kanman göra på Häbbersträsket, Krokigtjärneller Skatträsket, låna båt avfiskevårdsföreningen. Ädelfisk finnsi Ljusvattentjärnen vid Skatträskvägen,där både handikappbryggaoch bakvalar finns. Fiskekort köpshos Brores, Staffans och Margit.”Glädje inom kommunens fotbollsverksamhetEfter flera decenniers väntan är nu äntligenkonstgräsplanen i <strong>Arvidsjaur</strong> invigd!Med "landskamper" mot Bodös ungdomslag, seriestart för herrlaget, parad och talav kommunalrådet invigdes konstgräsplanen i <strong>Arvidsjaur</strong>.På tidningens framsida ses <strong>Arvidsjaur</strong>s kommnalråd Jerry Johansson som justklippt invigningsbandet.Johan vann fototävlingen!Johan Sellbom, Pjesker, tog bilden som fårpryda omslaget till kommande telefonkatalogen”Lokaldelen” <strong>Arvidsjaur</strong> 2011/2012.– Kul att det blev min bild som vann! säger Johan, somför en tid sedan köpte en nästan ny digital systemkameraav en bekant.Sedan dess har det blivit några tusen bilder. Inte minstpå Johans hund Haely. Men även på olika naturscenerier.Som exempelvis den bild på Ockelbo 300 i norrsken, somhan vann Lokaldelentävlingen med. Förutom äran vinnerJohan en fin silverfärgad trolleyväska.Tack för alla insända bidrag!Nya regler för byggandeBygglov inom högst tio veckor och bättre kontroll av byggandet. Det är tvåviktiga hörnstenar i den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft 2 maj.Även fortsättningsvis ska du lämna in bygglovansökan förde flesta byggprojekt. Nytt är att ditt ärende handläggsannorlunda än tidigare och att vissa krav i bygglovet förstärks.En nyhet är att ett beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft.Detta för att man inte under eller efter byggtiden ska kunnadrabbas av överklaganden.Nytt är också att det krävs ett startbesked innan man fårpåbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan. Sanktionsreglernaskärps. Ett svartbygge kan bli mycket dyrt.OffentlighetsprincipenDemokratin mår bra av att granskas. Insyn i myndigheternas verksamhet skapargarantier mot maktmissbruk och ger möjlighet att påverka.Myndigheternas verksamhet angår ossalla. Medier, kommunmedborgare ochandra intresserade ska kunna hämta informationi olika frågor, oavsett vad myndigheternasjälva väljer att informera om.En av hörnstenarna i ett demokratisktsamhälle är offentlighetsprincipen.Den innebär att myndigheternas verksamhetså långt som möjligt skall ske iöppna former. Du har rätt att begära attfå ta del av allmänna handlingar utan attbehöva tala om varför eller vem du är.Grundprincipen är att alla handlingar är offentliga,och de undantag som finns medhänvisning till bl.a. rikets säkerhet och sekretesslagenär just undantag.”Till främjande av ett fritt meningsutbyteoch en allsidig upplysning skall varjesvensk medborgare ha rätt att ta del avallmänna handlingar” (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen,som enligt 14 kap. 5 §som regel gäller även utlänningar).De kommunala bolagen innefattas ocksåav offentlighetsprincipen.Önskar du ta del av en allmän handling, ta kontakt med Lotte Sandström,kommunkansliet, på tfn 0960-15503 eller via e-post kommun@arvidsjaur.seAnhörig-/närståendestödetinformerarLokalen Anden och Solrummet (Ringelstaskällare). Fr.o.m 1 april 2011måste du som anhörig-/närståendevårdareboka dessa lokaler via Ringelstasreception, telefon 0960-15750.Om du är anhörig- eller närståendevårdarekan du fortfarande användalokalerna kostnadsfritt!Information omkorttidsplatsernaUnder v 25 - v 32 kommer kommunenskorttidsplatser att slås sammanpå korttidsboendet Ekan. Ifall behovuppstår kan korttidsplatser kommaatt anordnas i någon annan av våraboendeenheter.Bokning av avlastning för de somvårdar anhörig i hemmet och redanhar beslut från biståndshandläggare,bokar som vanligt direkt tillbokningsansvarig på telefonnummer155 91. Nya ärenden hänvisas till biståndshandläggare.Anledning till sammanslagningen äratt vi vill klara bemanningen både förundersköterskor och sjuksköterskorpå ett bra sätt. I och med sammanslagningenbehövs färre vikarier ochde som har behov av korttidsplatserfår i mesta möjliga mån hjälp av ordinariepersonal.Somriga hälsningarAnn-Sofi Levander, socialchefEnergiHar ni funderingar på energibesparandeåtgärder eller uppvärmning?Kontakta kommunens Energi- ochklimatrådgivare Gunder Hägg, telefon0960-155 78 eller 070-318 79 42.Hur går debattenvid olika politiska beslutoch vad beslutas?I <strong>Arvidsjaur</strong> har politikerna beslutat attöppna alla nämndssammanträden förallmänheten (utom socialnämnden).Med det menas att du som medborgare,besökare i <strong>Arvidsjaur</strong> etc ärvälkommen att närvara vid sammanträdena- när debatten hålls och besluttas.Vilka frågor som finns på dagordningarnaoch när nämnderna sammanträderhittar du på hemsidan:www.arvidsjaur.se/sv/kommunpolitik/politik/sammantraden/4 I <strong>Kommuninfo</strong> <strong>Kommuninfo</strong> I 5


BorgerligavigselförättareBorgerlig vigsel kan väljas av alla. Efteren ändring i äktenskapsbalken kankommunens vigselförrättare viga i helaSverige. De som vill gifta sig borgerligti <strong>Arvidsjaur</strong>, eller någon annanstans iSverige, ska kontakta de borgerliga vigselförättarna.E-post: kommun@arvidsjaur.seKristina GrubbströmKommunens kulturochfritidschef sedanmånga år. Hon anpassarvigseln efter önskemålmen delar gärnamed sig av sina idéeroch tankar.Kenneth EklundVälkänd som rektor pågymnasieskolan menarbetar nu som tillväxtchefi <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun.Ställer upp medkort varsel och anpassarsig efter önskemål.Barbro TernertTidigare socialchef ochkommunchef med ettstort engagemang förmänniskor. Aktiv i kommunenskulturliv. Honanpassar vigseln efterparets önskemål.Peter SteggoKommunens samiskekoordinator som talartre samiska dialekter.Peter är till yrket lärareoch har ett stortintresse för människoroch språk.Bengt EnanderBengt är pensionär ochhar tidigare arbetet sompolischef i <strong>Arvidsjaur</strong>.Han har varit vigselförrättaresedan 2001och är en välkänd profili kommunen.Lärcentras blogg:http://larcentrat.blogspot.comPer-Erik Landstedt är affärsområdeschef/platschef för Cliffton i A-kommunerna.Företagsreportage:A-frakt i <strong>Arvidsjaur</strong>blev ”Cliffton”A-frakt är ett minne blott.– Sedan 1 januari i år heter vi Cliffton,säger affärsområdes-, tillika platschefenPer-Erik Landstedt.På A-frakts tid ägde varje åkare en del i företaget.Nu skriver de ett transportörskontraktmed Cliffton.– De som är framåt i dag får mer körning,så är det. Men vi försöker ändå fördelakörningarna över året, säger Per-Erik.En av anledningarna till övergångentill Clifftons ägo, var att A-frakt börjadekänna sig ”inträngda”. Marknaden minskadeallt eftersom bolagiseringar genomfördesi kustregionen.– För oss upplevs den här lösningentryggare. Åkarna har nog inte ännu setteffekten. Men fem-sex bilar är redan i ytterområdena,där A-frakt inte fanns förr...I dag finns 40 företag knutna till Clifftonsom är Swerocks varumärke för transportochmaskintjänster.– Vi kör mycket grus och då känns det naturligtmed Swerock, säger Per-Erik. I <strong>Arvidsjaur</strong>skommun har Swerock uppskattningsvissex-åtta grustäkter.Ser du några tendenser i branschen?– Det tenderar att bli både längre transporteroch längre fordon.Konkurrens?– Lastbilsförarjobb i gruvorna sväljer en heldel lokala förare. Men i och med Clifftonhar vi fått ett vidare arbetsområde, somfyller upp tidigare lågsäsong på vårkanten.Dessutom kan vi ta nya plogsträckor vintertid.Om du försöker kika in i kristallkulan,hur ser då företagets framtid ut?– Vi kommer att utveckla oss i inlandetoch ner mot Åre. Jag tror att vi kommerstyrkta ur den här sammanslagningen, sägerPer-Erik.Cliffton i <strong>Arvidsjaur</strong>: Affärsområdes-/platschef Per-Erik, transportledaren JanNyman och Gun Engström, administratör.Transportledaren Bo Granberg var ute förtillfället. I Arjeplog sitter dessutom NinaLundström och håller koll på administrationoch ordermottagning.Ny logotyp på fordonen, utanför byggnadensom förr var A-frakt...Första lastbilen i <strong>Arvidsjaur</strong>.Vi behöver dig!Detta är en kort och koncis uppmaningtill dig som bor i <strong>Arvidsjaur</strong> men ännuinte har folkbokfört dig här:– Skriv dig i <strong>Arvidsjaur</strong> och bidra tillatt vi kan utveckla vår kommun och samhällsservicenytterligare!För att kommunen, och alla som bor ochvistas här, skall få en så god service sommöjligt bör vi alla hjälpas åt.I <strong>Arvidsjaur</strong> vill vi bygga fler bostadshus,modernisera bad- och sporthallen.För att klara detta krävs att alla som bor i<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun också är skrivna sommedborgare hos oss. Det är så, att för varjeskriven invånare i kommunen får vi ca50 000 kronor mer att investera för.Ordet kommun kommer just från detlatinska Communis vilket betyder gemensam.Första gången begreppet användesvar i det romerska riket. Detta är exakt vaddet handlar om; att gemensamt ta ansvarför samhälleliga nyttigheter.Du som är bosatt i <strong>Arvidsjaur</strong> kan alltsågenom att folkbokföra dig i kommunen<strong>Arvidsjaur</strong>s Föreningssamverkan<strong>Arvidsjaur</strong>s Föreningssamverkan (AFS) ären föreningsallians som idag består av sjumedlemsföreningar: K 4 IF, <strong>Arvidsjaur</strong> Golfklubb,IFK <strong>Arvidsjaur</strong> Alpina, IFK <strong>Arvidsjaur</strong>Damfotboll, IFK <strong>Arvidsjaur</strong> Fotboll, IFK <strong>Arvidsjaur</strong>Ishockey och <strong>Arvidsjaur</strong> Korpen.AFS har som ett av sina mål att växaytterligare genom rekrytering av fler medlemsföreningarpå sikt. Syftet är i förstahand att stödja föreningslivet i stort.aktivt bidra till att göra din bostadsortännu bättre. Det är enkelt att skriva sig isin bostadskommun. Hämta en blankettpå www.skatteverket.se eller besök servicekontoreti <strong>Arvidsjaur</strong> (sjukhusets entré)och be att få en blankett. Fyll i dina uppgifteroch lämna in.Folkbokföringslagen säger: ”Man skavara folkbokförd där man har sin huvudsakligadygnsvila”.Trevlig sommar!Jerry T Johansson, kommunalrådMånga nya ansikten i kommunhusetGenerationsskiften gör att det nu finns många nya ansikten i kommunhuset. JohnnyHögberg, kommunchef, Erika Resin, GIS och beredskapssamordnare, Emelie Lindqvistoch Maria Gustafsson, ekonomi, Linn Bäckström, upphandlare, Henrik Westerlund, IT ochAnn Engberg, utredare. Även Lärcentrat har ett nytt ansikte, Sara-Maria Brännström,som ersätter tjänstlediga Anne Åberg.Johnny Erika Emelie MariaLinn Henrik Ann Sara-MariaAFS kommer att arbeta för en ökad samverkanmellan föreningar, näringsliv, kommunenoch arbetsförmedling.– Vi vill skapa ett slags Föreningarnashus som aktivt arbetar för ett välmåendeföreningsliv som kan fokusera på verksam-hetsutveckling,tillväxt, aktiviteter ochidrottsturism, säger ordföranden ChristopherGranberg.TrygghetslarmI <strong>Arvidsjaur</strong> har ca 155 hushåll tillgångtill trygghetslarm. Målet är ökad trygghetför äldre och funktionshindrade.När den enskilde larmar går ett anrop viatelefonnätet till Trygghetscentralen i Örebro.Om det måste åtgärdas kontaktarpersonal vid Trygghetscentralen berördhemtjänstgrupp, som sedan åker hem tillden enskilde.När larmet går ”knycker” det den traditionellatelefonlinjen och ett lokalsamtalmarkeras på den enskildes telefonräkning.Under senare tid har allt fler operatörertillkommit. De erbjuder tjänster genomreklam eller via telefonsamtal till den enskilde.Det kan gälla telefoni via bredband,GSM med mera.Om man byter operatör, efter man fåttsitt trygghetslarm installerat, kan dettapåverka larmets funktion. Dels måstebefintliga abonnemangsavtal sägas upp.Något som kan medföra att telefonen intefungerar under en period och då fungerarinte larmet heller. Vidare kan det vara såatt larmet inte fungerar vid/eller efter ettströmavbrott.Socialstyrelsen har nyligen kommit meden vägledning när det gäller trygghetslarmoch teknikens utveckling. Där uppmanaskommuner att säkra upp kvalitén för attupptäcka eventuella störningar, brister ellerfel av trygghetslarmets funktion.Därför har kommunen nu inprogrammeratautomatiskt testlarm - en gång perdygn på samtliga apparater (reg som lokalsamtal).Om testlarmet inte kommer framtill larmcentralen under ett dygn, får hemtjänstpersonalsnabbt veta detta.Kommunen ansvarar inte för den enskildeseget val av telefonisystem. Inte hellerhyresvärdens val av tekniska lösningareller de olika teleoperatörernas säkerheti nätet. Därför är det viktigt att den somtänker byta operatör och har ett trygghetslarm,kontaktar kommunen innan bytetsker för att säkerställa trygghetslarmetsfunktion .Vid frågor vänd dig till Sissel Lundman,telefon 0960-157 25.KOMMUNINFO<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun, 933 81 <strong>Arvidsjaur</strong>Telefon: 0960-155 00, Fax: 0960-129 40E-post: kommun@arvidsjaur.seHemsida: www.arvidsjaur.seBesöksadress: Storgatan 13Ansvarig utgivare: Johnny HögbergRedaktör: Kent NorbergTryck/layout: Älvsby-Tryck AB, ÄlvsbynSöker du någon speciell inomkommunens verksamhet? Skriv då:förnamn.efternamn@arvidsjaur.seFelanmälan:Gator, vägar, VA.................0960-155 00Jour.............................070-640 40 81Sophämtning..................... 0929-576 60Jour.............................073-830 38 256 I <strong>Kommuninfo</strong><strong>Kommuninfo</strong> I 7


<strong>Arvidsjaur</strong> sommaren 2011Axplock ur sommarens arrangemang4/6 – ”Skogens år”, Gallejaur.Start kl. 10.00.8/6 – Studentbal, Laponia.10/6 – Examensdisco, Laponia18/6 – Hantverkardag och Bakluckeloppis,Gamla Prästgården.24/6 – Midsommarfirande, GamlaPrästgården.29/6 – Logdans, Sjöstjärnans Camping.Säsongspremiär med dans till Barrabazz.30/6 – Musik i sommarkväll, kyrkani <strong>Arvidsjaur</strong> kl. 19.00.2-3/7 – SM i mete, Järvträsk.8/7 – A-smällen, handeln flyttar ut pågatorna.8/7 – Nattivalen, förfest med coverbandoch Laponiakampen.Centrumbadet i sommar9/7 – Nattivalen, med artistuppträdandeav bl.a. ”September” & ”Swingfly”.10/7 – Kvarnfesten, Järvträsk.10/7 – Dans till Streaplers i Folkets hus,Abborrträsk.16/7 – Hemvändarfest, Medborgarhuset.Dagsprogram med utställningar och försäljningkl. 10.00-15.00, fritt inträde.Kvällsprogram med dans och underhållningkl. 21.00-02.00.16/7 – Hembygdsdag, Glommersträsk.Gästartist: Ronny Eriksson.18-20/8 – Marknad i dagarna tre med ca50-60 försäljare.27-28/8 – Storstämningshelgen. Samiskkyrkhelg med aktiviteter och tävlingari Lappstaden.Badet öppnar för sommarsäsongen lördag den 11 juni och håller öppet till söndag den21 augusti. Öppet samtliga dagar kl 11.00-18.00. Utebassängen öppnar måndag den27 juni och stänger söndag den 21 augusti.ÖppettiderÅtervinningscentralenÅVC har öppet 10.00-13.00 den sistahelgfria lördagen i månaden enligt följandedatum: 18/6, 30/7, 27/8, 24/9,29/10, 26/11, 17/12.ÅVC <strong>Arvidsjaur</strong>Måndag och torsdag..........10.00-19.00Tisdag och onsdag............. 10.00-17.00Fredag.................................10.00-13.00Lunchstängt (ej fredagar). 12.00-13.00Dag före röd dag stänger vi kl. 13.00.Fredag den 3 juni 2011.............. StängtÅVC Moskosel och GlommersträskHelgfria måndagar.............14.00-19.00Sommartider påBiblioteken13 juni – 21 augusti<strong>Arvidsjaur</strong>s kommunbibliotekMåndag..........................12.00-16.00Tisdag.............................12.00-16.00Onsdag...........................16.00-19.00Torsdag...........................12.00-16.00Fredag.............................12.00-16.00Glommersträsks bibliotekOnsdag.......................... 15.00-19.00Se lokala anslag.Moskosels bibliotekOnsdag.......................... 15.00-19.00Stängt.................................... v. 29-33Se lokala anslag.Har du ett läshinder? *Om du har ett läshandikapp kan dunu själv ladda ner talböcker frånTal- och punkskriftsbibliotekets hemsida,www.katalog.tpb.seDu behöver bli registrerad i deraslåntagarregister och få en kort information.Detta gör du vid ett besökpå biblioteket. Ta kontakt med ossför att boka en tid!*Med ”läshinder” menar TPB synskada,rörelsehinder, utvecklingsstörning,läs- och skrivsvårigheter,hörselskada, tillfälligt läshandikapp,kognitiva funktionshinder samt konvalescens.Trevlig sommar!<strong>Arvidsjaur</strong>s kommunbibliotek0960-157 82biblioteket@arvidsjaur.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!