12.07.2015 Views

2010-06-16 - Arvidsjaur

2010-06-16 - Arvidsjaur

2010-06-16 - Arvidsjaur

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ARVIDSJAURS KOMMUNSammanträdesprotokollSammanträdesdatumBladMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 78Plats och tid Förvaltningsbyggnaden <strong>Arvidsjaur</strong>, klockan 11.00-<strong>16</strong>.45Beslutande Anders Harr (s), ordförandeDick Holmström(s)Mats Granlund(s)Ulla Lundberg(s)Henrik Johansson (s)Tommy Grundström (v)Martin Nilsson(c)Övriga närvarandeHeikki Kairento, chef teknik/miljöKarin Hedborg, miljöinspektörMajvor Sellbom, sekreterareCajsa Norman, miljöinspektörSara Lindgren, byggnadsinspektörPer Lidström, planingenjörJusterareUlla LundbergJusteringens Förvaltningsbyggnaden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-21plats och tidUnderskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 52-75OrdförandeAnders HarrJusterareUlla LundbergAnslag / BevisProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.OrganMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndenSammanträdesdatum <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong>Datum då anslaget <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-21 Datum då anslaget <strong>2010</strong>-07-13sattes upptas nedFörvaringsplats förprotokolletUnderskriftTekniska kontoretMajvor SellbomUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 79Ärendeförteckning Mbhn § 52InformationMbhn § 53 Dnr 194/<strong>2010</strong> 436Miljösanktionsavgift för sent inkommen miljörapport 2009 -Mbhn § 54 Dnr 197/<strong>2010</strong> 436Begäran om nedsättning av årlig tillsynsavgift för täkt Flis ABMbhn § 55 Dnr 195/<strong>2010</strong> 436Miljösanktionsavgift för sent inkommen miljörapport 2009Mbhn § 56 Dnr 196/<strong>2010</strong> 500Miljösanktionsavgift för återkommande kontroll av köldmedia 2009Mbhn § 57 Dnr 142/<strong>2010</strong> 415Miljösanktionsavgift för återkommande kontroll av köldmedia 2009Mbhn § 58 Dnr 34/<strong>2010</strong> 234Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus –Malmesliden 1:96 (del av)Mbhn § 59 Dnr 477/2009 234Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus – Framnäs1:30 (del av)Mbhn § 60 Dnr 199/<strong>2010</strong> 232Olovligt utförd fasadändringMbhn § 61 Dnr 199/<strong>2010</strong> 232Bygglov för fasadändringfortsJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 80Ärendeförteckningforts.Mbhn § 62 Dnr 200/<strong>2010</strong> 231Olovligt påbörjad ombyggnationMbhn § 63 Dnr 200/<strong>2010</strong> 231Bygglov för ändrad användningMbhn § 64 Dnr 186/<strong>2010</strong> 232Bygglov för fasadändring samt uppsättande av reklamskylt på fasad – Renen14Mbhn § 65 Dnr 187/<strong>2010</strong> 232Bygglov för uppsättande av reklamskylt på fasad – Hjorten 21Mbhn § 66 Dnr 213/<strong>2010</strong> 233Tidsbegränsat bygglov för uppställning av valstuga – <strong>Arvidsjaur</strong> 6:11Mbhn § 67 Dnr 2<strong>16</strong>/<strong>2010</strong> 232Bygglov för uppsättande av reklamskylt på fasad – Köpmantorget 1Mbhn § 68 Dnr 241/<strong>2010</strong> 400Utfyllnad i strandområdeMbhn § 69 Dnr 314/2009 214Detaljplan för Allmänningsskogen S:1 m.fl. – utställningMbhn § 70 Dnr <strong>16</strong>5/<strong>2010</strong> 214Detaljplan för Skarven 5,6 och 7 – beslut om plansamrådMbhn § 71 Dnr 242/<strong>2010</strong> 400xxx i strandområdeMbhn § 72 Dnr 229/<strong>2010</strong> 230Redovisning av kundundersökning och nämndens övergripande mål inombygglovverksamheten år 2009Mbhn § 73 Dnr 240/<strong>2010</strong> 461Föreläggande om löpande viteJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 81Ärendeförteckningforts.RemitteringMbhn § 74 Dnr 198/<strong>2010</strong> 232Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av vandrarhem ochkonferenslokaler – Rektorn 1Mbhn § 75Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärendenJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 82Mbhn § 52InformationPlatsbesökVid dagens sammanträde besökte miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndensledamöter Lyckans industriområde och ett antal övriga fastigheter i<strong>Arvidsjaur</strong>s samhälle.Förvaltningschefens rapportFörvaltningschef Heikki Kairento informerar om:• Miljörådets uppföljning av miljömål• Gemensam skogsbrandsbevakning sommaren <strong>2010</strong>• Nyttjande av kommunens mark – framtagande av policy______Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 83Mbhn § 53 Dnr 194/<strong>2010</strong> 436Miljösanktionsavgiftför sent inkommenmiljörapport 2009 -Enligt miljöbalken 26 kap. 20 § ska den som utövar miljöfarlig verksamhetsom omfattas av tillståndsplikt enligt vad som föreskrivs med stöd av 9 kap.6 § årligen lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. I 6 §Naturvårdsverkets föreskrifter NFS (20<strong>06</strong>:9) om miljörapport framgår det attrapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars året efter det kalenderårsom miljörapporten avser.I förordningen om miljösanktionsavgifter punkt 2.2.1 b framkommer attmiljösanktionsavgift ska tas ut om miljörapport inlämnas för sent.Miljösanktionsavgiften är 1000 kronor om verksamheten enligt bilagan tillförordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd harbeteckningen B.Miljörapport för år 2009 avseende xxx har inte registrerats som inkommentill Miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden inom den föreskrivna tiden.Rapport inkom <strong>2010</strong>-04-21. Enligt bilaga till förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har verksamheten beteckningen B.Föreskriven sanktionsavgift torde syfta till att fullständig rapportering skallske till tillsynsmyndigheten inom angiven tid, senast 31 mars efter detkalenderår som miljörapporten avser. Skäl för att efterge avgiften bedömsinte föreligga i detta fall.MotiveringStöd för beslut anges i 30 kap, 1 § och 30 kap 3 § i miljöbalken (SFS1998:808), 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (20<strong>06</strong>:9) om miljörapportsamt 1 § och bilaga punkt 2.2.1 b i förordningen (1998:950) ommiljösanktionsavgifter.forts.Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 84forts. Mbhn § 53 Dnr 194/<strong>2010</strong> 436KommuniceringI enlighet med 30 kap 3 § miljöbalken har företaget getts möjlighet att yttrasig över framtagen tjänsteskrivelse i ärendet.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt xxx ska betala en miljösanktionsavgift om ett tusen (1 000)kronor för underlåtelse att inom föreskriven tid lämna in miljörapportför den täktverksamhet som bedrivs på fastigheten xxxSanktionsavgiftsbeloppet 1 000 kr anges i förordningen (1998:950) ommiljösanktionsavgifter, bilaga punkt 2.2.1 b.Rapport för år 2009 lämnades in <strong>2010</strong>-04-21.Uppgifter om betalningenBetalning ska ske till Kammarkollegiet enligt särskildbetalningsanmaning inom trettio (30) dagar efter det att beslutet om attta ut avgiften delgetts företaget.Beslutet om miljösanktionsavgift får verkställas såsom enlagakraftvunnen dom efter sista betalningsdag.Beslutet kan överklagas hos miljödomstolen._____Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 85Mbhn § 54 Dnr 19 /<strong>2010</strong> 436Begäran om nedsättning avårlig tillsynsavgift för täkt– Norrbottens Flis ABNorrbottens Flis AB har <strong>2010</strong>-04-28 inkommit med en begäran omnedsättning av den årliga tillsynsavgiften för täktverksamheten påGlommersträsk 6:33, med anledning av ett ringa uttag de senaste åren (sebilaga).LagstiftningEnligt § 22 i taxan för tillsyn enligt miljöbalken kan miljö-, bygg- ochhälsoskyddsnämnden, om det finns särskilda skäl med hänsyn tillverksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov eller andra omständigheter,sätta ned eller efterskänka avgiften.MotiveringI <strong>Arvidsjaur</strong>s kommuns taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligtmiljöbalken (2008-12-01 kf § <strong>16</strong>1) framgår det av 17 § att för verksamhetersom har tillståndsprövats skall avgiften bestämmas med utgångspunkt frånvad som föreskrivits i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym ellermotsvarande. Avgiften baseras med andra ord på den tillståndsgivnamängden. Täktverksamheten på Glommersträsk 6:33 har en tillståndsgivenmängd på 79 800 ton.Tillsynsavgiften motsvarar nämndens kostnader under ett längre perspektivän en ettårsperiod. Miljö- och byggenheten anser därför att verksamhetenska betala den fastställda avgiften även om verksamhetens uttag förnärvarande utgörs av en liten mängd.Mot bakgrund av ovanstående anser miljö- och byggenheten att det idagsläget ej finns något särskilt skäl till att sätta ned företagets årligatillsynsavgift.forts.Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 86forts. Mbhn § 54 Dnr 19 /<strong>2010</strong> 436KommuniceringI enlighet med 17 § 1:a st. förvaltningslagen har företagets getts möjlighetatt yttra sej över framtagen tjänsteskrivelse i ärendet. Norrbottens Flis AB<strong>2010</strong>-05-29 yttrat sej i ärendet.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt ej medge nedsättning av årlig tillsynsavgift med hänvisning till attnämnden ej finner några särskilda skäl för det._____ExpNorrbottens Flis ABJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 87Mbhn § 55 Dnr 195/<strong>2010</strong> 436Miljösanktionsavgiftför sent inkommenmiljörapport 2009Enligt miljöbalken 26 kap. 20 § ska den som utövar miljöfarlig verksamhetsom omfattas av tillståndsplikt enligt vad som föreskrivs med stöd av 9 kap.6 § årligen lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. I 6 §Naturvårdsverkets föreskrifter NFS (20<strong>06</strong>:9) om miljörapport framgår det attrapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars året efter det kalenderårsom miljörapporten avser.I förordningen om miljösanktionsavgifter punkt 2.2.1 b framkommer attmiljösanktionsavgift ska tas ut om miljörapport inlämnas för sent.Miljösanktionsavgiften är 1000 kronor om verksamheten enligt bilagan tillförordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd harbeteckningen B.Miljörapport för år 2009 avseende xxx har inte registrerats som inkommentill Miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden inom den föreskrivna tiden.Rapport inkom <strong>2010</strong>-04-20. Enligt bilaga till förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har verksamheten beteckningen B.Föreskriven sanktionsavgift torde syfta till att fullständig rapportering skallske till tillsynsmyndigheten inom angiven tid, senast 31 mars efter detkalenderår som miljörapporten avser. Skäl för att efterge avgiften bedömsinte föreligga i detta fall.MotiveringStöd för beslut anges i 30 kap, 1 § och 30 kap 3 § i miljöbalken (SFS1998:808), 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (20<strong>06</strong>:9) om miljörapportsamt 1 § och bilaga punkt 2.2.1 b i förordningen (1998:950) ommiljösanktionsavgifter.forts.Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 88forts. Mbhn § 55 Dnr 195/<strong>2010</strong> 436KommuniceringI enlighet med 30 kap 3 § miljöbalken har företaget getts möjlighet att yttrasig över framtagen tjänsteskrivelse i ärendet.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt xxx ska betala en miljösanktionsavgift om ett tusen (1 000) kronor förunderlåtelse att inom föreskriven tid lämna in miljörapport för dentäktverksamhet som bedrivs på fastigheten xxx_____Sanktionsavgiftsbeloppet 1 000 kr anges i förordningen (1998:950) ommiljösanktionsavgifter, bilaga punkt 2.2.1 bRapport för år 2009 lämnades in <strong>2010</strong>-04-20.Uppgifter om betalningenBetalning ska ske till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsanmaning inom trettio (30) dagar efter det att beslutet om att ta utavgiften delgetts företaget.Beslutet om miljösanktionsavgift får verkställas såsom enlagakraftvunnen dom efter sista betalningsdag.Beslutet kan överklagas hos miljödomstolen, se bilaga.Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 89Mbhn § 56 Dnr 196/<strong>2010</strong> 500Miljösanktionsavgift föråterkommande kontroll avköldmedia 2009Den obligatoriska årsrapporteringen över köldmedieanvändning för år 2009har inte registrerats som inkommen till miljö-, bygg- ochhälsoskyddsnämnden inom den föreskrivna tiden. Rapport inkom <strong>2010</strong>-05-<strong>06</strong>. Föreskriven sanktionsavgift torde syfta till att fullständig rapporteringskall ske till tillsynsmyndigheten inom angiven tid, senast 31 mars året efterutförd kontroll. Rapport över återkommande kontroll har inte inkommit i rätttid till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden varför sanktionsavgift skallbetalas av innehavaren.Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelse inte skett uppsåtligeneller av oaktsamhet (30 kap. 2 § miljöbalken). Beslut ommiljösanktionsavgift förutsätter inte att tillsynsmyndigheten har underrättatinnehavaren om dennes rapporteringsskyldighet. Innehavaren är skyldig atthålla sig informerad om denna och andra skyldigheter. Skäl för att eftergeavgiften bedöms inte föreligga i detta fall.MotiveringStöd för beslut anges i 30 kap, 1 § och 30 kap 3 § i miljöbalken (SFS1998:808), 29 § Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser ochozonnedbrytande ämnen samt 1 § och bilaga p 6.5.4 i förordningen(1998:950) om miljösanktionsavgifter.KommuniceringI enlighet med 30 kap 3 § miljöbalken har den som anspråket riktas motgetts möjlighet att yttra sig över framtagen tjänsteskrivelse i ärendet.forts.Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 90forts. Mbhn § 56 Dnr 196/<strong>2010</strong> 500Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt xxx betala en miljösanktionsavgift om ett tusen (1 000) kronor förunderlåtelse att inom föreskriven tid lämna in rapport över den årligaåterkommande kontrollen enligt 29 § förordning (2007:846) omfluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.Sanktionsavgiftsbeloppet 1 000 kr anges i förordningen (1998:950) ommiljösanktionsavgifter, bilaga p 6.5.4.Rapport för år 2009 lämnades in <strong>2010</strong>-05-<strong>06</strong>.Uppgifter om betalningenBetalning ska ske till Kammarkollegiet enligt särskildbetalningsanmaning inom trettio (30) dagar efter det att beslutet om attta ut avgiften delgetts företaget.Beslutet om miljösanktionsavgift får verkställas såsom enlagakraftvunnen dom efter sista betalningsdag.Beslutet kan överklagas till miljödomstolen.______Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 91Mbhn § 57 Dnr 142/<strong>2010</strong> 415Miljösanktionsavgift föråterkommande kontroll avköldmedia 2009 -Den obligatoriska årsrapporteringen från xxx avseende återkommandekontroll av köldmedieaggregat har granskats.Intervallen mellan läckagekontrollerna av anläggning/ aggregat på 30 kgeller mer får högst vara 6 månader. Enligt inlämnad kontrollrapportutfördes läckagekontroll 2009-12-29. Kontrollen dessförinnan utfördes2008-12-30. Företaget har tre kylar/frysar med en fyllnadsmängd på 30 kgeller mer. Föreskrivna krav på kontroll av läckage har därmed inte uppfyllts.Sanktionsavgiften torde syfta till att kontroll av läckage utförs enligtföreskrivna kontrollintervall, dvs. att kontroll för läckage sker minst varsjätte månad. Skäl för att efterge avgiften bedöms inte föreligga i detta fall.MotiveringStöd för beslut anges i 30 kap, 1 §, 1 stycket, 1 punkten och 30 kap 3 § imiljöbalken (SFS 1998:808), 24 § Förordning (2007:846) om fluoreradeväxthusgaser och ozonnedbrytande ämnen samt 1 § och bilaga p 6.5.1 iförordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.KommuniceringI enlighet med 30 kap 3 § miljöbalken har företaget getts möjlighet att senast<strong>2010</strong>-05-18 yttra sej över tjänsteskrivelse i ärendet. Yttrande har ejinkommit.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har tidigare, xxx, fattat beslut ommiljösanktionsavgift i detta ärende. Efter påpekan från Kammarkollegiet omatt detta beslut innehöll en felaktig siffra i organisationsnumret och felaktigtföretagsnamn tas ärendet upp på nytt för rättelse av detta.forts.Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 92forts. Mbhn § 57 Dnr 142/<strong>2010</strong> 415Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt xxx ska betala en miljösanktionsavgift om femtusen (5 000) kronor föratt inte ha uppfyllt föreskrivna krav på kontroll för läckage enligt 24 §förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser ochozonnedbrytande ämnen.Sanktionsavgiftsbeloppet, 5 000 kr, anges i förordningen (1998:950)om miljösanktionsavgifter, bilaga p 6.5.1.Uppgifter om betalningenBetalning ska ske till Kammarkollegiet enligt särskildbetalningsanmaning inom trettio (30) dagar efter det att beslutet om attta ut avgiften delgetts företaget. Beslut om miljösanktionsavgift fårverkställas såsom en lagakraftvunnen dom efter sista betalningsdag.______Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 93Mbhn § 58 Dnr 34/<strong>2010</strong> 234Strandskyddsdispens ochförhandsbesked förnybyggnad av fritidshus –Malmesliden 1:96 (del av)Ulf Johansson, Elektrikerstigen <strong>16</strong>, 933 34 <strong>Arvidsjaur</strong> ansöker omstrandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på delav fastigheten Malmesliden 1:96 i <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade <strong>2010</strong>-04-07 § 26 attåterremittera ärendet för utredning av markområdet samt för utredning avpåverkan på riksintresset då inget besök kunnat göras på grund av attmarken varit täckt av snö.Avsedd placering för fritidshuset är ca 30 m från stranden till sjönSuddesjaur på en planerad avstyckning om ca 4000 m2. En fri passage påca 15-20 m lämnas mellan tomtgränsen och strandlinjen.Den planerade tomtplatsen omfattas av riksintresse för rennäringen.Besök av området genomfördes den <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> av miljö- och byggenheten.Den planerade tomtplatsen är belägen på en udde som främst består avnerlagd åkermark. Platsen har varit bebyggd fram till 1980-talet med ettstörre och ett mindre boningshus samt flera komplementbyggnader. På åkernfinns det fortfarande kvar rester från ett av de gamla husen. Åkern bestårfrämst av gräs och grästuvor med inslag av rölleka, rallarros, skogsfräkenoch smörblomma. På åkern finns flera dungar med tall, gran och björk iolika storlekar. Vid strandkanten finns större träd av samma arter ochvegetationen består här av väggmossa, kvastmossa, lingon- och blåbärsrissamt enris. Marken är plan och strandkanten är stenig.Miljö- och byggenheten bedömer att området som dispensen avser är redanianspråktagen mark. Livsvillkoren för djuren kommer inte att påverkasnämnvärt då det finns bebyggelse i närheten av udden. Vegetationenkommer endast att påverkas på den yta på ängen där huset ska stå.Den planerade byggnationen bedöms inte heller innebära en oacceptabelpåverkan på den allemansrättsliga tillgången, då udden inte bedömsintressant som strövområde eller utsiktspunkt och en fri passage på ca 20meter lämnas mellan tomtplatsen och strandlinjen.Rennäringens intressen bedöms inte påverkas i någon större grad då det ären etablering av liten omfattning och flyttning av renar borde kunna fortgåkring etableringen.Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 94forts. Mbhn § 58 Dnr 34/<strong>2010</strong> 234<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun har 6 636 innevånare och ca 4 000 sjöar och hartillgång till många oexploaterade stränder och ett lågt bebyggelsetryck.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshusatt med stöd av 7 kap. 18b § Miljöbalken medge dispens frånstrandskyddsbestämmelserna inom markerad tomtplats då det sedantidigare är ianspråktagen mark samt att allmänhetens tillgång tillstrandområdet samt djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabeltsätt.Upplysningar:Sökanden uppmärksammas på att överprövningstidens utgång bör avvaktasinnan åtgärder påbörjas med anledning av att Länsstyrelsen kan överprövabeslutet. Tiden för överprövningen - tre veckor - räknas från den dagen dåkommunens dispensbeslut inkommer till LänsstyrelsenEn dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensenavser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år frånden dag då dispensbeslutet vann laga kraft.____Exp:SökandenLänsstyrelsenJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 95Mbhn § 59 Dnr 477/2009 234Strandskyddsdispens ochbygglov för nybyggnad avfritidshus – Framnäs 1:30(del av)Jan Östman, Sjögatan 12, 941 38 Piteå ansöker om strandskyddsdispens ochbygglov för nybyggnad av fritidshus på del av Framnäs 1:30 i <strong>Arvidsjaur</strong>skommun.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade <strong>2010</strong>-04-07 § 27 attåterremittera ärendet för utredning av markområdet samt för utredning avpåverkan på riksintresset då inget besök kunnat göras på grund av attmarken varit täckt av snö.Avsedd placering för fritidshuset är ca 65 från stranden till <strong>Arvidsjaur</strong>sjönpå en planerad avstyckning om ca 6500 m2. Tomtplatsen är avskuren frånsjön genom en väg som går ut till befintlig bebyggelse ute på udden.Den planerade tomtplatsen omfattas av riksintresse för naturvård vid Byskeälv. Faktorer som ligger till grund för att området bedöms vara avriksintresse är bland annat älvens dalgång, att det är en outbyggd skogsälvoch att det finns stora sedimentavlagringar i älven. Andra viktiganaturvärden är den utrotningshotade utter som förekommer i älven och attvattnet är ett viktigt produktionsvatten för lax och havsöring. Ytterligare ettnaturvärde är att strandvegetation är artrikMiljö- och byggenheten besökte den planerade tomtplatsen <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong>.Marken på den planerade tomtplatsen sluttar ned mot norr och består främstav ängsmark. I gräset finns det inslag av vitklöver, daggkåpa, smörblomma,rölleka och rallarros. I södra utkanten av vallen finns mindre plantor avmestadels tall och gran.Mot öst avgränsar tomtplatsen till en myr och vegetationen närmast dennabestår av väggmossa, lingon- och blåbärsris, enris, tallar, granar och björkar.Miljö- och byggenheten bedömer att området som dispensen avser(tomtplatsavgränsningen) är väl avskild från området närmast strandlinjengenom den befintliga väg som går ut på udden. Livsvillkoren för djurenkommer inte att påverkas nämnvärt då annan bebyggelse finns i närhetenVegetationen kommer endast att påverkas på den yta på vallen där huset skastå och riksintresset för naturvård bedöms inte påverkas i någon större grad.Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 96forts. Mbhn § 59 Dnr 477/2009 234ExpSökandeLänsstyrelsenDen planerade byggnationen bedöms inte heller innebära en oacceptabelpåverkan på den allemansrättsliga tillgången, då den befintliga vägen längsstrandlinjen avskärmar aktuellt område från området närmast stranden.Vägen och tomtplatsen ligger något högre än strandlinjen vilket också får enavskärmande verkan. Platsen bedöms inte heller intressant som strövområdeeller utsiktspunkt.<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun har 6636 innevånare och ca 4000 sjöar och har tillgångtill många oexploaterade stränder och har ett lågt bebyggelsetryck.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshusatt med stöd av 7 kap. 18b § Miljöbalken medge dispens frånstrandskyddsbestämmelserna inom markerad tomtplats då platsen är välavskild från stranden genom befintlig väg samt att allmänhetenstillgång till strandområdet samt djur- och växtliv inte påverkas på ettoacceptabelt sätt.Upplysningar:Sökanden uppmärksammas på att överprövningstidens utgång bör avvaktasinnan åtgärder påbörjas med anledning av att Länsstyrelsen kan överprövabeslutet. Tiden för överprövningen - tre veckor - räknas från den dagen dåkommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen.En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensenavser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år frånden dag då dispensbeslutet vann laga kraft.____Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 97Mbhn § 60 Dnr 199/<strong>2010</strong> 232Olovligt utförd fasadändringDet har kommit till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens kännedom attdet på fastigheten xxx utförts en fasadändring utan ansökan om bygglov.Vid kontroll på plats <strong>2010</strong>-05-19 utförd av tjänsteman från miljö-, ochbyggenheten konstaterades det att fasaden och fönster beklätts med plåtutan bygglov.Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 3§ krävs bygglov i områden meddetaljplan för att färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad ellertaktäckningsmaterial samt att göra andra ändringar av byggnader somavsevärt påverkar deras yttre utseende.Då någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, skall byggnadsavgifttas ut. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragånger den avgift som enligt taxa skulle ha betalats om lov till åtgärdenmeddelats, dock minst ett tjugondels prisbasbelopp. Om det olovligt byggdarättas till innan byggnadsnämndens möte för ärendets behandling skallbyggnadsavgift inte tas ut. Om överträdelsen bedöms som ringa kannämnden med stöd av 10 kap 4§ plan- och bygglagen bestämmabyggnadsavgiften till ett lägre belopp eller helt efterge denna.Bygglovsavgiften i detta ärende är 896 kronor.xxx har <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-02 lämnat in en skriftlig förklaring till det olovligt utfördasamt en bygglovsansökan. Bygglovet behandlas i särskild paragraf.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt enligt PBL 10 kap § 4 utdöma xxx att betala byggnadsavgift på fyragånger bygglovsavgiften.att byggnadsavgiften totalt utgör 3 584 kronoratt byggnadsavgiften, 3 584 kronor, ska betalas till Länsstyrelsenspostgironummer 95 39 98 – 2 inom två månader efter att detta beslutvunnit laga kraft._____Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 98Mbhn § 61 Dnr 199/<strong>2010</strong> 232Bygglov för fasadändringxxx ansöker om bygglov i efterhand för utförd fasadändring på fastighetenxxx i <strong>Arvidsjaur</strong>s samhälle.Fasadändringen består i att byggnadens fönster och dörr har beklätts medplåt.Byggnaden ligger inom detaljplanelagt område xxxEnligt 8 kap. 3 § PBL krävs i områden med detaljplan bygglov bl.a. för attbyta fasadbeklädnad. En åtgärd av sådant slag ska enligt 3 kap. 10 § PBLutföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dessbyggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga ochkonstnärliga värden tas till vara och enligt 3 kap. 1 § PBL ska byggnader haen yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnadernasom sådana och som ger en god helhetsverkanMiljö- och byggenheten har vid besök <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-15 kunnat konstatera attbyggnadens tak är i dåligt skick, att en hängränna saknas och att målarfärgenpå murstocken flagnat.Enligt 3 kap. 10 § PBL skall byggnaders yttre hållas i vårdat skick.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutarExp:Sökandenatt med stöd av PBL kap 8 § 11 besluta att bygglov inte kan beviljas förden uppförda fasadändringen på grund av att utformningen medplåtbeklädnad för fönster och dörr förvanskat byggnadens yttre formoch allmänna karaktär och därmed också bebyggelsemiljön i området istortatt med stöd av 10 kap 14 § plan- och bygglagen xxx att senast <strong>2010</strong>-08-01ha tagit bort den olovligt utförda plåtbeklädnaden samt att senast <strong>2010</strong>-09-01 ha åtgärda byggnadens yttre genom att åtgärda tak, hängrännaoch murstock._____Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 99Mbhn § 62 Dnr 200/<strong>2010</strong> 231Olovligt påbörjadombyggnationDet har kommit till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens kännedom attdet på fastigheten xxx påbörjats ombyggnationer utan bygglov.Vid kontroll <strong>2010</strong>-03-04 utförd av tjänsteman från miljö- och byggenhetenkonstaterades att invändiga byggnadsarbeten påbörjats samt att lägenhetertagits i bruk.En bygglovsansökan om ändrad användning till lägenheter har inlämnats2007-12-05. En skrivelse skickades därefter 2007-12-21 till xxx därsökanden upplystes om att åtgärden strider mot gällande detaljplan (25-P90/15) xxx men att en ändring av detaljplan för kvarteret Lommenpåbörjats och att bygglov ej kan meddelas förrän planen antagits avfullmäktige. Komplettering av bygglovsansökan erfordrades också. Enkomplettering inkom 2008-01-11 med bl.a. omarbetade ritningar.Detaljplan för kvarteret Lommen har ställts ut under mars 2009 förgranskning men har ännu inte antagits på grund av att ytterligareutredningar skulle göras.Då någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, skall byggnadsavgifttas ut. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragånger den avgift som enligt taxa skulle ha betalats om lov till åtgärdenmeddelats, dock minst ett tjugondels prisbasbelopp. Om det olovligt byggdarättas till innan byggnadsnämndens möte för ärendets behandling skallbyggnadsavgift inte tas ut. Om överträdelsen bedöms som ringa kannämnden med stöd av 10 kap 4§ plan- och bygglagen bestämmabyggnadsavgiften till ett lägre belopp eller helt efterge denna.Bygglovsavgiften i detta ärende är 5 760 kronor.En skriftlig förklaring har inkommit <strong>2010</strong>-05-11.forts.Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 100forts. mbhn § 62 Dnr 200/<strong>2010</strong> 231Bygglovsansökan har inlämnats 2007-12-05 samt kompletterats 2008-01-11.Bygglovet behandlas i särskild paragraf.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt enligt PBL 10 kap § 4 utdöma xxx att betala byggnadsavgift på fyragånger bygglovsavgiftenatt byggnadsavgiften totalt utgör 23 040 kronoratt byggnadsavgiften, 23 040 kronor, ska betalas till Länsstyrelsenspostgironummer 95 39 98 – 2 inom två månader efter att detta beslutvunnit laga kraft.Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 101Mbhn § 63 Dnr 200/<strong>2010</strong> 231Bygglov för ändradanvändningxxx ansöker om bygglov i efterhand för ändrad användning från kyrka tilllägenheter på fastigheten xxx i <strong>Arvidsjaur</strong>s samhälle.För området gäller stadsplan från 1990 (25-P90-15) där ändamålet angerxxx. Den sökta åtgärden strider mot gällande plan.En planförslag för att möjliggöra för bostäder på xxx har varit utställt försynpunkter. Inga erinringar mot detta har inkommit. Planförslaget har dockinte antagits ännu.Enligt 3 kap 18 § plan- och bygglagen kan ett tidsbegränsat bygglov ges fören åtgärd som inte uppfyller alla kraven för bygglov men som ändå bedömssom lämpligt under en begränsad tid. Ett tidsbegränsat bygglov får ges förhögst fem år och därefter förlängas med högst fem år.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt bevilja tidsbegränsat bygglov i tre år för ändrad användningatt detaljplaneändring bör utföras snarast möjligt._____Exp:SökandenJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 102Bygglov för fasadändringsamt uppsättande avreklamskylt på fasad -Renen 14Mbhn § 64 Dnr 186/<strong>2010</strong> 232Ghusub Diab, Storgatan 32, 933 32 <strong>Arvidsjaur</strong> ansöker om bygglov förfasadändring samt uppsättande av reklamskylt på fasad på fastigheten Renen14 i <strong>Arvidsjaur</strong>s samhälle.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt bevilja bygglov._____Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte harpåbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.Exp:SökandenJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 103Bygglov för uppsättandeav reklamskylt på fasad –Hjorten 21Mbhn § 65 Dnr 187/<strong>2010</strong> 232Ghusub Diab, Storgatan 32, 933 32 <strong>Arvidsjaur</strong> ansöker om bygglov föruppsättande av reklamskylt på fasad på fastigheten Hjorten 21 i <strong>Arvidsjaur</strong>ssamhälle.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt bevilja bygglov._____Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte harpåbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.Exp:SökandenJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 104Tidsbegränsat bygglov föruppställning av valstuga –<strong>Arvidsjaur</strong> 6:11Mbhn § 66 Dnr 213/<strong>2010</strong> 233Socialdemokraterna, Storgatan 6C, 933 31 <strong>Arvidsjaur</strong> ansöker omtidsbegränsat bygglov för uppställning av valstuga på fastigheten <strong>Arvidsjaur</strong>6:11 (vid Medborgarhuset) i <strong>Arvidsjaur</strong>s samhälle.<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun har antagit riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats.Syftet med riktlinjerna är att vara vägledande när det gäller bedömning avbygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande avoffentlig plats. Av riktlinjerna framgår att tillstånd till uppställning avvalstugor normalt ska tillstyrkas för en period av fem veckor före valdagenoch tas bort senast en vecka efter valdagen. De bör enligt riktlinjernalokaliseras till Medborgarhuset eller Köpmantorget.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt bevilja tidsbegränsat bygglov från och med <strong>2010</strong>-09-07 till och med<strong>2010</strong>-09-27att upplysa sökanden om det även erfordras tillstånd från Polisen eftersomvalstugan kommer att placeras på offentlig plats._____Exp:SökandenJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 105Bygglov för uppsättandeav reklamskylt på fasad –Köpmantorget 1Mbhn § 67 Dnr 2<strong>16</strong>/<strong>2010</strong> 232Sundins Grill, Dalgatan 2, 933 33 <strong>Arvidsjaur</strong> ansöker om bygglov föruppsättande av reklamskylt på fasad på fastigheten Köpmantorget 1 i<strong>Arvidsjaur</strong>s samhälle.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden förutsätter att skylten sitter klossmot väggen under takfot i liv med nedre kanten av fönstret.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt bevilja bygglov_____Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte harpåbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.Exp:SökandenJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 1<strong>06</strong>Mbhn § 68 Dnr 241/<strong>2010</strong> 400Utfyllnad i strandområdeEn anonym anmälan om utfyllnad i strandområde vid xxx har inkommit till<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun.Vid inspektion på plats <strong>2010</strong>-05-28 konstaterades följande:Utfyllnad i strandområdet på det samfällda markområdet nedanför xxx hargjorts med grus/sten för att tillskapa en båtplats. På grund av det högavattenståndet är det dock svårt att bedöma omfattningen av utfyllnaden. xxxÅtgärder inom strandområdet har också vidtagits på andra ställen inomsamfälligheten xxx, såsom trappa, brygga och utfyllnad av tomt.Ingen dispens finns för de vidtagna åtgärderna.Enligt 26 kap 2 § miljöbalken ska en tillsynsmyndighet anmälaöverträdelser till polis eller åklagarmyndighet om det finns misstanke ombrott. I förarbetena har framhållits att tillsynsmyndigheten inte ska göranågon egen bedömning av om en överträdelse kan föranleda fällande dom,eller om det är ett ringa brott, utan anmäla de faktiska förhållandena så snarten straffbar överträdelse kan konstateras. Det är inte i nämnden, utan i denefterföljande brottsutredningen, som det ska bedömas hur allvarlig enöverträdelse är, om uppsåt eller vårdslöshet förelegat, vem som är ansvarigför överträdelsen eller liknande frågor.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt anmäla misstänkt miljöbrott enligt 29 kap 2 § Miljöbalken tillmiljöåklagare._____Exp:MiljöåklagarenJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 107Mbhn § 69 Dnr 314/2009 214Detaljplan för AllmänningsskogenS:1 m.fl. – beslut omutställningEtt förslag till detaljplan för Allmänningsskogen S:1 m.fl. har upprättats.Syftet med detaljplanen är att åstadkomma ytterligare en fastighet inomplanområdet genom avstyckning från fastigheten Allmäningsskogen S:1.Beslut har <strong>2010</strong>-03-18 tagits om att påbörja samråd om behovsbedömningoch att påbörja samråd.Kommunen har <strong>2010</strong>-05-<strong>06</strong> bedömt att planens genomförande inte tordeinnebära betydande miljöpåverkan och Länsstyrelsen har i samrådsyttrande<strong>2010</strong>-04-20 gjort samma bedömning och konstaterat att någonmiljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas.Efter samrådstiden har yttrande inkommit från Lantmäteriet, Vattenfall ochLänsstyrelsen.Länsstyrelsen har i samrådsyttrande <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-07 påtalat följande:” I de fall det finns bryggor, båtangöringsplatser eller liknande, kräver dessaprövning ur strandskyddssynpunkt. Vad gäller exempelvis bryggor måstestrandskyddet upphävas för varje brygga, eller så måste bryggorna tas bort.Ett eventuellt upphävande för varje bygga får endast omfatta den yta somsjälva bryggan upptar, på land och i vatten. Ett alternativ är att i planen pekaut en gemensam bryggplats för vilken strandskyddet upphävs. Särskilda skälmåste anges även i detta sammanhang. Länsstyrelsen anser inte kommunensförfarande, att genom en planbestämmelse, WB 1 , möjliggöra för bryggor,samtidigt som strandskyddet inte upphävs vara lämpligt. Kommunen haräven infört planbestämmelsen WB 1 på plankartan utan att precisera dessbetydelse vilket måste rättas till ”.Länsstyrelsen påtalar även att kommunen, på ett tydligare sätt, måste angevilken markanvändning som ska gälla för den befintliga småbåtshamnensamt att det är lämpligt att utföra en arkeologisk utredning för dentillkommande tomten innan detaljplanen fastställs.forts.Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 108forts. mbhn § 69 Dnr 314/2009 214Vid nämndens sammanträde diskuterades ett förslag till samrådsredogörelse.Samrådsredogörelsen måste dock omarbetas innan den kan godkännas.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt delegera till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande attgodkänna samrådsredogörelsen samt besluta om utställning när färdigaplanhandlingar föreliggeratt markområdet mellan tomterna och stranden ska ges beteckningen”Natur”att platserna för bryggor och båtangöringsplatser ska ges beteckningenWB 1att befintlig småbåtshamn i nordvästra delen av planen ska ingå i områdebetecknat ”Natur”att strandskyddet ska upphävas för område som betecknas WB 1 ._____Exp:Arkitekthuset MonarkenCecilia ReinestamPer LidströmAnders HarrJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 109Mbhn § 70 Dnr <strong>16</strong>5/<strong>2010</strong> 214Detaljplan för Skarven 5, 6och 7 samt Trasten 6 och 7– beslut om plansamrådEtt förslag till detaljplan för kvarteret 5, 6 och 7 samt kvarteret Trasten 6och 7 har upprättats. Syftet med planen är att utöka byggrätterna inomberörda tomter i kvarteren.I kvarteret Skarven utökas byggrätten inom berörda tomter. En befintligpanncentral färdigställs. Markanvändningen inom berörda tomter föreslås blibostäder och kontor. Befintliga entréer inom gatuområdet mot Stationsgatanföreslås läggas till kvartersmarken.I kvarteret Trasten utökas byggrätten för ett bostads- och kontorshus. Planenmedger även byggrätt för ett parkeringsgarage i källarvåning.Detaljplanen kommer att handläggas med normalt planförfarande enligtplan- och bygglagen. Hela planområdet är detaljplanelagt.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har <strong>2010</strong>-05-19 beslutat attplanarbetet får påbörjas. Planförfattaren har inkommit med ett utkast tillsamrådshandlingar.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt delegera till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande attgodkänna upprättade planhandlingar för plansamråd när fullständigaplanhandlingar föreligger._____Exp:Cecilia ReinestamPer LidströmAnders HarrJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 110Mbhn § 71 Dnr 242/<strong>2010</strong> 400xxx i strandområdexxxLänsstyrelsen har bland annat uppmärksammat att kommunen har att taställning till mark- och vattenanvändningen för den xxx som finns xxxEnligt 26 kap 2 § miljöbalken ska en tillsynsmyndighet anmälaöverträdelser till polis eller åklagarmyndighet om det finns misstanke ombrott. I förarbetena har framhållits att tillsynsmyndigheten inte ska göranågon egen bedömning av om en överträdelse kan föranleda fällande dom,eller om det är ett ringa brott, utan anmäla de faktiska förhållandena så snarten straffbar överträdelse kan konstateras. Det är inte i nämnden, utan i denefterföljande brottsutredningen, som det ska bedömas hur allvarlig enöverträdelse är, om uppsåt eller vårdslöshet förelegat, vem som är ansvarigför överträdelsen eller liknande frågor.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt anmäla misstänkt miljöbrott enligt 29 kap. 2 § Miljöbalken tillmiljöåklagare._____Exp:MiljöåklagarenJusterandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 111Mbhn § 72 Dnr 229/<strong>2010</strong> 230Redovisning avkundundersökning ochnämndens övergripandemål inom bygglovverksamhetår 2009I miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens målbudget har beslutats att detska genomföras en kundundersökning inom bygglovverksamheten. Syftetmed undersökningen är att sammanställa en bild av hur handläggningen avbygglov fungerar sett ur brukarnas/kundernas synvinkel. Målsättningen äratt kundundersökningen ska ge minst betyget 4,1 på en femgradig skala.Undersökning har genomförts med hjälp av en enkät till alla som söktbygglov under 2009. Totalt har 103 enkäter skickats ut och 48 svarinkommit, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 47 %.En totalbild av enkätsvaren visar att majoriteten av svaren ligger högt ibetyg. Totalbetygets medelvärde för år 2009 är 4,05 vilket är sämre änföregående år. Medelvärdet för förra årets enkät var 4,34.Sämsta resultatet får frågan om kostnaden för bygglov. Medelvärdet förfrågan ligger på 2,7 som är betydligt lägre än föregående år (3,30). Dettatrots att det inte varit någon höjning av taxan.Högsta betyget 4,5 får frågan om kommunens service och bemötande ibygglovprocessen. Liksom tidigare år får även frågorna omhandläggningstidens längd och miljö- och byggkontorets kompetens högtvärde. Betyget för dessa frågor är 4,31 och 4,46. En ny fråga har tillkommitsedan tidigare år. Det är frågan om kommunens hemsida vad gällerinformation om byggfrågor och bygglovsblanketter (fråga 9). Denna frågafick ett medelvärde på 4,1.Trots det något sämre resultatet så ligger majoriteten av svaren högt i betyg.Sammantaget tyder enkätsvaren på att de bygglovsökande överlag är nöjda.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutarExpKommunfullmäktigeHeikki KairentoAnn-Lovise Lundahlatt godkänna redovisningenatt konstatera att redovisningen inte föranleder några förslag till särskildaåtgärder från nämndens sida mot bakgrund av att sammanställningen avinkomna enkätsvar visar på att de som sökt bygglov i huvudsak är nöjdamed den bygglovsverksamhet som bedrivsatt kundundersökningen överlämnas till kommunfullmäktige somredovisning av nämndens övergripande mål angåendebygglovverksamheten._____Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 112Mbhn § 73 Dnr 240/<strong>2010</strong> 461Föreläggande om löpandeviteMiljö- och byggenheten har vid tre tillfällen under år <strong>2010</strong> utförtinspektioner på xxx. Flertalet brister framkom vid första inspektionen,gällande bl.a. underhåll och rengöring av lokalen. Vid de uppföljandeinspektionerna hade majoriteten av bristerna inte åtgärdats.Vid senaste inspektionen informerades xxx om att ett beslut omföreläggande kommer att tas och att bristerna ska vara åtgärdade inom enmånad.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt förelägga xxx att senast <strong>2010</strong>-07-11:• åtgärda de brister som kvarstår efter inspektion <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-08, se punkt6.3, 8.1, 6.5, 6.9, 7.4, 11,5 i bifogad kontrollrapport medutskriftsdatum <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-11.• Upprätta fungerande rutiner för rengöring av lokalen och dessutrustning. Rutinerna ska vara skriftliga och redovisas för miljö-,bygg- och hälsoskyddsnämnden.Beslutet är förenat med löpande vite om 100 000 kronor för varje påbörjadmånad som föreläggandet inte följs.xxxforts.Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 113forts. mbhn § 73 Dnr 240/<strong>2010</strong> 461Tillräckliga arbetsutrymmen ska finnas så att alla steg som ingår iverksamheten ska kunna genomföras på ett hygieniskt sätt. En förutsättningför att den nuvarande varumottagningen ska fungera är att de olikamomenten sker skilt i tid med en noggrann mellanliggande rengöring. Vidsamtliga inspektioner fanns det damm och ingrodd smuts iberedningsutrymmet vilket visar att rengöringsrutinerna ej fungerar. Miljöbygg-och hälsoskyddsnämnden bedömer därför att säkra livsmedel inte kansäkerställas.När miljö- och byggenheten frågade personal hur beredningsutrymmetrengörs gavs inget tydligt svar. På grund av detta anser miljö- ochbyggenheten det vara motiverat att kräva en skriftlig redogörelse överföretagets rengöringsrutiner. Redogörelsen krävs för att miljö- ochbyggenheten ska kunna bedöma om rutinerna är ändamålsenliga, framföralltför det utrymme där beredning och varumottagning sker.På väggarna i kylrummet fanns ingrodda matrester. xxx uppger att väggarnabestår av frigolit och att de därför inte går att rengöra. Lokalens utformningoch konstruktion ska möjliggöra adekvat rengöring.Vid samtliga inspektioner har rengöringsutrustningen varit smutsig ochförvarats på ett sådant sätt att den inte kan torka. Blöt städutrustning kanutgöra en grogrund för bakterietillväxt. Vid användning av smutsigstädutrustning flyttas smutsen bara runt i lokalen. Hanteringen avstädutrustningen visar att företaget inte har ändamålsenliga rutiner somtryggar en säker livsmedelshantering.Det är företagarens ansvar att ha rutiner som säkerställer en godlivsmedelshygien. Vid upprepade tillfällen har xxx visat prov på bristandeefterlevnad, gällande bl.a. rengöring och underhåll av lokalen.Livsmedelsföretagaren har inte vidtagit rättelser på uppmaning fråntillsynsmyndigheten. Förhållandena tyder på att bristerna funnits en tid ochdet kan antas att xxx inte självmant kommer att rätta till bristerna. Vidbristande efterlevnad skall tillsynsmyndigheten vidta åtgärder för att se tillatt företagare avhjälper situationen.forts.Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 114forts. mbhn § 73 Dnr 240/<strong>2010</strong> 461Mot bakgrund av ovanstående anser miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndendet vara motiverat och angeläget för livsmedelssäkerheten att meddela ettföreläggande förenat med löpande vite.Aktuella regler• Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 artikel 54punkt 1 och 2h• Livsmedelslagen (20<strong>06</strong>:804) 23 §• Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 178/2002 artikel 14punkt 1• Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2002 bilaga 2kapitel 9 punkt 3• Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2002 bilaga 2kapitel 1 punkt 1 och punkt 2a, kapitel 2 punkt 1f• Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2002 artikel 4punkt 2, artikel 5 punkt 1 och 2gInformationFör att kontrollera att föreläggandet följs kommer en uppföljande inspektionatt göras.Om detta föreläggande inte följs kommer miljö- bygg och hälsoskyddsnämndenatt driva ärendet vidare.Detta beslut går att överklaga, se överklagandehänvisning.______Justerandes signUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 115Mbhn § 74 Dnr 198/<strong>2010</strong> 232RemitteringTidsbegränsat bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av vandrarhem ochkonferens-lokaler – Rektorn 1Multi Dynamic Service, Stationsgatan 5, 933 32 <strong>Arvidsjaur</strong> ansöker ombygglov för tillbyggnad och ombyggnad av vandrarhem ochkonferenslokaler på fastigheten Rektorn 1 i <strong>Arvidsjaur</strong>s samhälle.Multi Dynamic Service avser att bygga 3 uthyrningsrum av nuvarandegalleri/kapell (f.d. kyrkosal) samt bygga till förråd, carport och inglasadaltan. Befintlig fasadskylt ska även flyttas.För området gäller stadsplan från 1967 (25-ARS-46). Marken är enligtdetaljplanen avsedd för allmänt ändamål. Den sökta åtgärden strider motgällande plan.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2007-09-17 § 82 attbevilja bygglov för tillfälligt ändrad användning från kyrka till lägenhet,uthyrningsrum och galleria samt anordnande av parkeringsplats i fem år.Begreppet tidsbegränsat bygglov har fr.o.m. den 1 januari 2008 ersatt dettidigare begreppet bygglov för tillfällig åtgärd.Enligt 3 kap 18 § plan- och bygglagen kan ett tidsbegränsat bygglov ges fören åtgärd som inte uppfyller alla kraven för bygglov men som ändå bedömssom lämpligt under en begränsad tid. Ett tidsbegränsat bygglov får ges förhögst fem år och därefter förlängas med högst fem år.Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutaratt återremittera förslag för redovisning av hur lämpligtparkeringsutrymme avses anordnas. Med lämpligt utrymme avses attutrymmet ska vara lämpligt beläget och tillräckligt stort.Exp:Sökanden_____Justerandes sign MbhnUtdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSidaMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong> 1<strong>16</strong>Mbhn § 75Redovisning avdelegeringsbeslut ochmeddelandeärendenIIIDelegeringsbeslutEnligt bilaga lista <strong>2010</strong>-05-11-<strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>06</strong> §§ 144-188Meddelandeärenden- Lst beslut <strong>2010</strong>-05-26 – Lst beslutar att mbhn:s beslut omstrandskyddsdispens Akkajaur 1:1 ska gälla(./.)- Lst beslut <strong>2010</strong>-05-28 – Rapport om utförd revision av lokallivsmedelskontroll (./.)- Yttrande <strong>2010</strong>-05-12 – Premimoria Rakel, nuläge och framtid –kommunikation, samordning och interoperabilitet (./.)- Yttrande<strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-02 - över Arbetsmiljöverkets skrivelse <strong>2010</strong>-05-12 - inspektion av räddningstjänstens lokaler på Rapphönan1(./.)- Skrivelse från Kvinnor för fred om USA:s och Storbritanniensövningar på robotbasen i Vidsel(./.)- Utdrag ur trafikförordningen 11 kap 6 § vad gäller räddningstjänstoch brådskande yrkesutövning (./.)III Övrigt / InformationKompetensutveckling/kurserMiljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar./.att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i dettaprotokollatt lägga meddelandeärendena och informationen till handlingarna._____Justerandes signUtdragsbestyrkande


Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2007-<strong>2010</strong>Sammanträde: <strong>2010</strong>-<strong>06</strong>-<strong>16</strong>Ordinarie ledamöter:§ §Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.1 Anders Harr 12 Dick Holmström 13 Mats Granlund 14 Henrik Johansson 15 Ulla Lundberg <strong>16</strong> Tommy Grundström 17 Martin Nilsson 1Ersättare:§ §Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.1 Vakant2 Harry Sundberg3 Loran Postolovski4 Susanne Lindberg5 Per-Anders Brännström6 Leif Enberg7 Jan BjörklundSUMMA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!