DIALOGEN_svensk_2_04 kopi - Scandinavia - Amadeus

sca.amadeus.com

DIALOGEN_svensk_2_04 kopi - Scandinavia - Amadeus

3 “Nya Dialogen”i sikte4 Beredskapinför förändringar8 Full kontroll överhotellprovisionernaD I A L O G E NBild: Image BankBrasökresultat –nöjda kunder2/2004


innehållaktuelltText: Svend ThürmerBild: Taxi”Glömda” intäktskällor är en kostnadLedare och driftssituationen 2“Nya Dialogen” i sikte 3Beredskap inför förändringar 4Bra sökresultat -nöjda kunder 6Full kontroll överhotellprovisionerna 8Smått & Gott 10Swansons kryssar vidare 12Elektronisk distribution har blivit endel av vår vardag. Vi har gått frånpappersbiljetter till elektroniskabiljetter, även kallade e-tickets.Resplaner är ett annat exempel –de flesta av dem skickas idag some-post eller SMS. Det är därförganska naturligt att vi nu övergerpappersformatet till förmån förelektronisk distribution avDialogen.Produktionen av Dialogen kommeratt gå snabbare. Det betyder att dufår färskare och mer uppdateradenyheter och att vi kan föra en tätaredialog med dig som kund.Bra lönsamhet är det viktigaste föralla företag och resebranschen äringet undantag. Ett ständigt återkommandetema i Dialogen är därförkostnader. Det är viktigt attfokusera på kostnader men det ärlika viktigt att inte glömma bort deintäktskällor som är mindre synliga.Det är till exempel lätt att ”glömma”att registrera en serviceavgiftför en utförd tjänst – kanske för attman vill vara snäll mot kunden ellerhelt enkelt därför att man glömmerbort att registrera den. Mångaresebyråer har automatiserat sinarutiner när det gäller registreringoch indrivning av olika serviceavgifter.Även här tror jag att det finnsen del potentiella intäkter som blirbortglömda. Amadeus har flera lösningarför detta som har utvecklatsinternt eller av samarbetspartners. Idetta nummer presenterar vi enlösning som kan bidra till att ni fårin den provision ni har rätt till när nisäljer en hotellövernattning. När vitalar om ”glömda” intäktskällor kandet handla om ganska stora summor.På sidan 8 presenterar vi enmycket bra lösning som gör att”pengarna kommer in på banken”.En annan aspekt på god lönsamhetär att du som resesäljare måste hade kunskaper som krävs för attkunna arbeta effektivt, snabbt ochleverera ett kvalitetsmässigt braresultat så att kunderna får den servicede förväntar sig. I höst har vidärför introducerat ett nytt modulbaseratutbildningskoncept. Deolika kursmodulerna är skräddarsyddaför de olika befattningar ocharbetsuppgifter som finns på enresebyrå. Vi erbjuder olika kurserberoende på om du arbetar medaffärsresor eller semester- och fritidsresor.Kanske detta kan inspireradig att fylla på ditt kunskapsförråd?Det är min förhoppning att våraartiklar ska ge dig inspiration ochglädje. Nästa gång ses vi på dindataskärm med den nya elektroniskautgåvan av Dialogen.Ha en bra arbetsdag!Espen O. StendalSenior ManagerSales DivisionKommentarer till driftstatistiken under perioden mars till augusti 2004Under perioden har det inträffat enstaka driftstörningar i kommunikationen med Amadeus Central System.Dessa störningar har förorsakat timeouter som i sin tur har medfört förskjutningar av svarstiden. Den störstadriftstörningen skedde i april då timeouten var relativt omfattande. I övrigt har enstaka mindre störningar drabbatett begränsat antal kunder eller ett begränsat geografiskt område.Kapaciteten på linjerna till Amadeus Central System har nu utökats för att i framtiden förhindra liknande kommunikationsavbrott.De mindre enstaka avbrotten har inte föranlett några särskilda åtgärder.“Nya Dialogen” i sikteDu håller nu den sista pappersutgåvan av Dialogen i handen. Från och med nästa nummer kommer Dialogenut i digitalt format och distribueras via e-post. Registrera dig som mottagare av nya Dialogen redan i dagpå vår hemsida så att du inte missar nästa nummer som kommer ut i oktober!AMADEUS SCANDINAVIAGävlegatan 22113 84 Stockholmwww.sca.amadeus.comTELEFON08-458 05 00FAX08-32 01 90KONTAKTPERSONSebastian Egediussegedius@sca.amadeus.netDIALOGEN UTGES AVAMADEUS SCANDINAVIAAnsv. red.: Espen O. StendalREDAKTION OCH GRAFISK FORMGIVNINGGeelmuyden.Kiese asTRYCKJonny FladbyAmadeus Scandinavias målsättning: 99 % tillgänglighet%0,360,340,320,300,280,260,240,220,200,180,160,140,120,100,080,060,040,0200,130,36Amadeus0,00 0,00 0,000,03marsaprilmajjunijuliaugSMART System0,00 0,00 0,00 0,00 0,00marsaprilmajjunijuliaug0,000,03SMARTnet0,000,17marsaprilmajjunijuliaugTicketing0,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00marsaprilmajjunijuli0,00augTidDialogen är en populär och viktig tidning –det framgår av läsarundersökningar ochannan feedback. Nu tar vi med oss detbästa från papperstidningen och gör ene-tidning. Till att börja med kanskesomliga läsare kommer att sakna dengamla varianten medan andra välkomnarförnyelsen. Men vi hoppas att du ska blilika förtjust över det nya formatetsfördelar som vi på redaktionen.Tätare dialogMed det digitala formatet blir det enklareatt lämna synpunkter och önskemål direktvia länkar i e-tidningen. Denna återkopplingär mycket viktig, för varje tidning värd namnetskriver om det som intresserar läsarna.En annan fördel är att en e-tidning inte är”tryckt” förrän den går iväg till mottagaren.Detta, tillsammans med att vi ökar antaletnummer per år, gör att du framöver kommeratt få ännu färskare nyheter.RegistreringRegistrera dig som mottagare påwww.sca.amadeus.com. Tipsa gärna kollegoroch andra affärsbekanta så att deockså kan registrera sig. Vi lägger stor viktvid säkerheten, och kommer inte attanvända e-postadresserna till något annatän distributionen av Dialogen. Du kan närsom helst meddela oss om du inte vill ståmed på distributionslistan.Vi på Amadeus ser fram mot att få presenteramassor av spännande nyheter ochintressanta artiklar i den nya e-tidningen!Vänliga hälsningarSebastian EgediusDirector Marketing CommunicationsVissa större resebyråkedjor tarinte emot utskick via e-post.Anställda i dessa företag kommeristället att få tidningen via företagets intranätoch vi tar i dessa fall bort e-postadressernafrån distributionslistan för Dialogen.2 3


porträttText: Svend ThürmerBild: Robert Harding World ImageryprofilText: Svend ThürmerBild: Image BankBeredskapinför förändringarResebyråbranschen i Sverige har haft det tufft de senaste åren, men under första kvartalet 2004 har detskett en återhämtning. Christina Wennmark, vd och generalsekreterare i Svenska Resebyråföreningen(SRF), ser optimistiskt på branschens framtid och understryker utbildningens betydelse för att resebyråernaska lyckas.2002 omsatte SRFs medlemmar 29 miljarderSEK. 2003 sjönk omsättningen till 26 miljarder.– Detta var en stor minskning som till stor delberodde på nedgången inom utrikesflyget, sägerWennmark. Men nu syns tecken på att utvecklingenhåller på att vända.– Under första kvartalet 2004 har det skett enökning av antalet privat- och konferensresor.Nedgången inom utrikestrafiken har avstannat.Samtidigt kan vi se ett uppdämt resebehov vilketnu börjar avspegla sig i antalet bokningar. Enligten rapport från Sveriges näringsliv har orderingångenökat och lågkonjunkturen verkar varaSvenska Resebyråföreningen (SRF)bildades 1937 och respresenteraridag cirka 90 % av Sveriges resebyråer,med 150 medlemsföretag som representerar600 försäljningsställen.över. Resebranschen är extremt konjunkturberoendeoch om den här utvecklingen fortsätterkommer resefrekvensen bland företagen att öka,säger Wennmark.Resesäljarens rollEn resesäljares viktigaste uppgift är att hjälpakunden att hitta rätt i informationsdjungeln.Vinnarna blir de som klarar av att agera som konsultersnarare än ordermottagare och Wennmarkär övertygad om att konsultrollen blir allt viktigareför resebyråerna, i synnerhet när det gälleraffärsresenärerna.– Företagen har inte råd med att personalen läggerned tid på att leta efter resor. Den bästalösningen är att ta experthjälp från resebyrån.När det gäller okomplicerade inrikesresor ärInternetbokning ett alternativ, säger hon.Beredskap inför förändringarVid sidan av jobbet som chef för SRF ärWennmark vd för utbildningsföretaget TRACTravel Academy. Detta är ett aktiebolagsom ägs av SRF tillsammans med AmadeusScandinavia, SAS, SJ, Europeiska Reseförsäkring,Passagerarrederierna (PRF), Svenska BussbranschensRiksförbund och Fritidsresor.TRAC Travel Academy erbjuder grundutbildningför resesäljare. Utbildningen omfattar blandannat företagsekonomi, säljteknik, geografi, bokningssystemoch praxis. Syftet är att nya medarbetareska kunna genomgå en utbildning och blicertifierade för att sedan vara färdiga att gådirekt ut i arbetslivet.– För att kunna möta framtida förändringar inombranschen måste vi ha en ”beredskap inför förändringar”.Detta betyder att vi måste kunna setrender och förändringar innan de kommer. Härär utbildning och samarbete inom branschen viktigafaktorer, avslutar Wennmark.Billetkontoret A/SResegrossistenÄnda sedan starten 1990 har Billetkontoret fungerat uteslutande somresegrossist. Kunderna är huvudsakligen resebyråer och företagetarbetar inte med direktförsäljning mot slutkunder. – Vi vill inte konkurreramed våra egna kunder – resebyråerna, berättar Jesper Schou, vd hosBilletkontoret.Billetkontoret svarar för den praktiska organiseringenoch den ekonomiska garantin förgenomförandet av resorna. Urvalet av reseprodukterär stort, bland annat med ettomfattande program till Sydostasien.– Solsemestern till Kanarieöarna kan beställasdirekt från hemmet, men för att boka upplevelseresoreller resor till mer attraktiva ochexotiska resmål krävs specialkunskaper, förklararSchou.Flera GDS-erFrån början använde Billetkontoret enbartWorldspan som GDS. Under 1990-talet vardet enligt Schou bara Sabre och Worldspansom erbjöd tjänster till resebyråer utanförIATA. Efterhand som Amadeus startade sinaverksamheter blev det naturligt att inkluderaäven dem.– I Norge gör vi biljetteringen på Worldspan,Sabre och Amadeus och i Danmark påWorldspan och Amadeus, berättar Schou.När det gäller bokning via Internet ser Schoustora skillnader mellan de olika GDS-erna.– Worldspan var i början av vårt samarbetemycket öppna och aktiva medan Amadeusvar litet ”tyngre” att jobba med. Å andrasidan är kvaliteten – inte minst den dokumentationsom är knuten till Amadeus lösningar– betydligt bättre. Här vinnerAmadeus med ”sju hästlängder”, betonarSchou.Internet när det är som bästVid första anblicken kan man få intrycket attBilletkontorets nätplats www.ticket2travel.comsäljer resor direkt, men alla beställningarsom kommer in via nätplatsen överförs tillen resebyrå som vidaresäljer resan.– Kunden kan till och med välja att användasin fasta resebyrå som leverantör av våraresor, berättar Schou.Billetkontoret låter dessutom samarbetanderesebyråer lägga in länken på sinanätplatser vilket gör att det ser ut som attde har egna lösningar för försäljning viaInternet.Detta är ett utmärkt exempel på specialisering,effektivisering och bra utnyttjande avInternet som säljkanal – och naturligtvis ingårAmadeus som en del av lösningen!Billetkontoret har alltsedan starteni Köpenhamn 1990 haft en stabiloch jämn utveckling. Århuskontoretöppnades 1998 och 2001 stod Oslo i tur.Billetkontoret fokuserar på små och mellanstoraresebyråer och researrangörer som stårutanför branschorganisationen IATA.4 5


profilText: Svend ThürmerBild: Digital VisionBrasökresultat –nöjda kunderPriset betyder mycket för de kunder som bokar via Internet och för att kunderna ska kunna hitta debästa priserna är det viktigt att ha en bokningslösning med bra sökfunktion. VIA Gruppens InternetresebyråGOTOGATE är en av dem som har lyckats mycket bra med sin satsning.Företagets vd, Kristine Helander, har upplevtupp- och nedgången på dot.com-marknadenoch kan skörda frukterna nu när bokning pånätet har blivit allt mer populärt. Det framgårinte minst av den lavinartade ökningen av trafikenpå www.gotogate.no. Uppgången startadei början av 2003, vilket sammanföll med att flygbolagenbörjade med separata Internetpriseroch många som tidigare bara hade surfat runtpå sidorna började nu göra verkliga bokningar.– Enligt vår erfarenhet måste människor se attde sparar pengar på att beställa själva.Dessutom måste de kunna hitta de bästa priserna.För att detta ska fungera måste GOTOGA-TE ha tillgång till de flygbolag som erbjuder delägsta priserna och ingå förmånliga avtal meddem. Sedan är det viktigt att ha en bra sökmotor,säger Helander.GOTOGATE använder Amadeus bokningsmotore-Travel Planitgo med sökverktygetAmadeus Value Pricer.– För oss är Value Pricer en förutsättning för attlyckas. Med detta verktyg slipper kunden surfarunt på olika webbsajter för att hitta de billigastepriserna. Vi ligger ofta väldigt bra till prismässigtvid jämförelser med våra konkurrenteroch får med jämna mellanrum höra att vi har debilligaste resorna. Detta är ett bevis på attAmadeus lösning fungerar i praktiken, sägerHelander.Överlevde dot.com-bubblans kollapsGOTOGATE startades 2000, precis innandot.com-bubblan sprack.Schibsted ville bli ”stora på nätet” och bestämdesig för att satsa på resebranschen.Internetresebyrån ägdes då av VG, TV2 ochAftenposten.– Så småningom köptes företaget upp av VIA.Det var väldigt bra att få en aktör från branschensom ägare, säger Helander. Enligt den ursprungligaplanen skulle www.gotogate.no vara 50 %resebyrå och 50 % innehållsportal. Vi hade budgeteratmed stora annonsintäkter, men närInternetbubblan sprack insåg vi snabbt att vimåste tjäna våra pengar på annat sätt.– Lösningen var överdimensionerad och alltföravancerad. Efterhand lärde vi oss vad användarnaville ha och förstod att det inte var nödvändigtmed en komplicerad webbsajt för att kunnasälja resor. Idag har vi en tekniskt enkel och billiglösning.– Vi har renodlat vårt koncept och företaget ärtill 100 % Internetbaserat. För att hålla de fastakostnaderna nere är det nödvändigt med automatisering,bland annat med hjälp av scripts frånAmadeus. Vi är beroende av ett bra och närasamarbete med Amadeus. Tillsammans och tillömsesidig nytta har vi gjort ett pionjärarbete vilkethar varit både utmanande och väldigtgivande, avslutar Helander.GOTOGATE är Norges största resebyrå påInternet. GOTOGATE erbjuder paketresor,flygresor, hotell, hyrbilar och kryssningar.2003 uppgick omsättningen till 180 miljoner NOK.Bolaget har tre fast anställda. Kundtjänst/support ochbiljettförsäljning sköts av VIA Flyspesialisten.GOTOGATE har i genomsnitt 10 000 besökande perdag varav 3 % bokar en resa. Om man jämför Q1 2003med Q2 2004 ligger tillväxten på fantastiska 500 %.67


nyheternyheterText: Svend ThürmerBild: Stone+ta Net Trans-lösning ska bli ännu bättre hadeActive Commission:Full kontrollöver hotellprovisionernajag gärna sett att man även kunde ta fram enbra lösning för vouchersystemet, säger Sjödin.Carlson Wagonlit Travel Danmark (CWT)Innan CWT Danmark inledde sitt samarbetemed Net Trans använde man ett eget systemför indrivning av provisioner. Det krävdes storaresurser för att få in en massa småbelopp världenöver. Företaget började därför samarbetamed andra CWT-aktörer i Europa och fick på såsätt tillgång till ett gemensamt system somNet Trans redan var integrerat med. Så småningominledde CWT Danmark ett direkt samarbetemed Net Trans.– Vi påbörjade samarbetet med Net TransAmadeus och det norska bolaget Net Trans lanserade nyligen det första GDSintegreradeprovisionssystemet för hotell. Denna lösning ger, oavsett storlekoch antal hotellbokningar, bättre kontroll och högre provisionsbetalningar till deresebyråer som är anslutna till Amadeus.Enligt Amadeus beräkningar förlorar resebyråernaupp till 20 % av hotellprovisionerna perår på grund av uteblivna inbetalningar frånhotellen. Enligt Net Trans handlar det omenorma belopp – över 110 miljoner euro. NetTrans har varit aktiva på marknaden i flera åroch har ingått avtal med stora resebyråer ochkedjor. Det globala avtalet med Amadeusinnebär att alla resebyråer som är knutna tillAmadeus nu kan utnyttja lösningen.Resebyråerna tecknar avtal direkt med NetTrans medan Amadeus sköter om det praktiskagenomförandet så att alla bokningar,ändringar och avbeställningar automatisktskickas till Net Trans som i sin tur kräver in allaprovisioner för resebyråernas räkning. Berg-Hansen, Travelflow AB och Carlson WagonlitTravel Danmark har alla använt Net Transunder flera år – ett samarbete som har inneburitminskade kostnader, minskad administrationoch ökade intäkter.Berg-HansenBerg-Hansen ingick avtal med Net Trans förcirka tre år sedan och har bara goda erfarenheterav samarbetet. Provisionsintäkterna harökat kraftigt. Tidigare var det svårt att samordnaindrivningen av provisionerna frånhotellen så därför fick varje enskild byrå inomBerg-Hansen-koncernen jobba med detta.Även de stora hotellkedjorna fick lägga nedmycket arbete på att samordna utbetalningarna.En stor del av resebyråernas provisionsintäkterslukades upp av avgifter och administrationskostnader.– Den största fördelenmed att Net Trans-systemet är integreratmed Amadeus är möjligheten att kunna tafram rapporter och statistik. Vi kan kontrollerahur mycket utestående provision varjeenskild byrå inom Berg-Hansen har att få. Vikan dessutom på ett enkelt sätt få en översiktöver bokningsvolymerna hos de enskildahotellkedjorna. Dessa tal använder vi somunderlag vid förhandlingar om leverantörsavtal.Detta är en fantastiskt bra lösning och vihar bara hört gott om det från våra resebyråer,säger Anne Lise Barka Waszink som ärManager of Suppliers Administration hosBerg-Hansen.Travelflow AB– Tidigare hade vi inte full kontroll överhotellprovisionerna, men efter att ha ingåttavtal med Net Trans för cirka tre år sedan harvi fått ett bättre system för hanteringen avdetta, säger Christer Sjödin, vice vd hosTravelflow AB i Stockholm.Med Net Trans-lösningen behöver vi inte självadriva in våra pengar vilket har minskatadministrationskostnaderna avsevärt. NetTrans tar hand om allt som gäller övervakningoch kontroll av indrivning av provisionerna.Rent generellt har provisionsintäkterna ökatmen samtidigt har hotellbokningarna via resebyråernagått ned något i förhållande tilldirektbokningarna, vilket har bidragit till enreducerad totalintäkt. Men utan Net Transhade provisionsintäkten sannolikt varit ännulägre.I Skandinavien är det mycket vanligt med vouchersvilket komplicerar överföringen av provisioner.– Vissa hotellkedjor betalar ut provisioner påbasis av vouchers en gång i månaden utan attspecificera på vilka enskilda fakturor provisionernabaseras. Detta gör det svårt för oss attrelatera en utbetalning till den ursprungligabokningen. En annan utmaning är att vissahotell försummar att betala det de ska – medveteteller omedvetet. För att dagens utmärk-våren 2003 och allt fungerade bra från förstadagen, säger Henrik Schmidt, Manager ofFinancial Systems hos CWT Danmark.– Förutom att vi får in provisioner från NetTrans får vi också provisioner direkt från hotellen.Om det kommer en check skickar vi dentill Net Trans. Vid banköverföringar skickar vispecifikationerna till Net Trans som registreraroch rapporterar vem som har betalat direkt tillCWT i den månatliga betalningsöversikt somskickas till oss. Detta fungerar alldeles utmärktoch rutinen är okomplicerad, säger Schmidt.Schmidt säger att många av företagskundernahar egna avtal med hotellen och att sådanabokningar därför inte berättigar till någon provision.Det finns dessutom många privatkundersom bokar direkt.– Utan ”Active Commission” hade provisionsintäkternavarit ännu lägre, menar Schmidt.Nöjda användare– Vi är glada att kunna erbjuda våra kunderdenna lösning från Net Trans via Amadeus,säger Mildred Amundsen, produktansvarig förAmadeus Hotels hos Amadeus Scandinavia.Systemet är flexibelt och effektivt genom attdet till exempel överför Net Trans alla transaktioneri den valuta resebyrån önskar. Dekunder som använder den här lösningen är väldigtnöjda, avslutar Amundsen.89


smått och gottText: Svend ThürmerBild: Taxismått och gottEtt nytt, modulbaseratutbildningskonceptAtt kunskap är hårdvaluta är lika sant inomresebranschen som i andra branscher. Vadkunskapen ska omfatta är upp till dig att definiera.Amadeus uppgift är att tillgodose dinabehov. För att kunna möta dina speciellautbildningsbehov ännu bättre har AmadeusScandinavia, med hjälp av den feedback vihar fått från kunder och kursdeltagare,utvecklat ett nytt, modulbaserat utbildningskoncept.Vilka mål har du – vad vill du uppnå?Det nya kursprogrammet är skräddarsyddaför de olika funktioner som finns hos en resebyrå.De olika kurserna riktar sig till rese-Besök www.sca.amadeus.com omdu vill veta mer om det nya kurskonceptet.Här finner du information om kursinnehåll,datum, med mera.säljare, produkt- och prisspecialister elleradministratörer, och är anpassade för affärsresoreller semester- och fritidsresor. Tackvare modulindelningen är det lätt att hittaden kurs som passar dina behov.IATA-certifiering hos AmadeusAmadeus Scandinavia har gjort IATA-certifieringenmer lättillgänglig för skandinaviskaresesäljare. Innan sommaren fick Amadeustillstånd av IATA att arrangera tariffkurser ochgenomföra certifieringar. Certifieringenerbjuds som en del av kursavslutningendirekt efter godkänd examen. Resesäljaresom blir certifierade hos AmadeusScandinavia har dessutom fördelen att jobbadirekt i Amadeus Central System och slipperpå så sätt att arbeta med statiska skärmbilder.Det du behöver – där du borKursprogrammet finns i alla skandinaviskaländer. Kurserna hålls i Amadeus egna lokalermen kan i vissa fall även arrangeras externt.?? ?Visste du att ...... Amadeus e-ticket-familj har blivit ännu större?Med de nya medlemmarna Alitalia, Braathensoch Singapore Airlines inräknade, använderidag totalt 23 flygbolag Amadeus e-ticketing.För mer information, se HE ETT... du automatiskt kan få förslag om ett alternativthotell om ditt förstahandsval är fullbelagt?I Amadeus Hotels kan hotellkedjorna geflera förslag på hotell inom samma kedja ellerhos någon samarbetspartner. Här ges en vägbeskrivningfrån det ursprungligen valda hotelletmed uppgift om avstånd. På så sätt kan du enkeltföreslå ett alternativ som uppfyller kundensönskemål. Många ledande hotellkedjor har redanbörjat använda funktionen och många fler kommeratt följa efter. Se GGAMASCAHTL.190... policystyrningsverktyget Amadeus TravelChoice har fått förbättrade funktioner? Nufinns alla de cirka 60 hotellkedjor som kan lagrasi profilen med bland alternativen vid en hotellförfrågan.Glöm inte att registreradig som abonnent av“Nya Dialogen” påwww.sca.amadeus.comTips & Tricksfrån Peder och MarkusI förra numret av Dialogen började vi med denna nya spalt med Tips & Tricksfrån Amadeus Customer Support. Den här gången besvarar vi några av devanligaste frågorna om TICS/PAS:Fråga: Hur gör man en återbetalning på E-ticketför andra bolag än SK, i det här falletKLM?Svar: Ta upp TWD/TKT074-1234567890 iAmadeus, skriv sedan TWREF. Längst ned serdu då ett SAC-nummer. Gå sedan in iSMOD02 och ta upp dokumentet medRFE:074-1234567890. Fyll i alla uppgifter.SAC-numret införs längst ned, där det stårCD.Fråga: Vad gör man om man har två kupongerkvar i ATB-skrivaren men försöker trycka uten biljett som kräver fyra kuponger?Svar: I sådana fall stoppar ATB-skrivaren. Omman går in i DTA i SMOD02 anges att detinte finns tillräckligt många kuponger kvar.Skriv KCA för att stänga av skrivaren.Gör KXA på de sista två kupongerna,KXA/SCN8266633998-633999.Lägg sedan in en ny låda och gör KLA på denya kupongerna, KLA/954-SCN8266634000-634999. Öppna skrivaren med inputet KOA.Fråga: Varför hittar jag inte alla krediteringari Chap 4 på Print Sales Report i SMOD02?Svar: I Chap 1-7 hittar man alla återbetalningarpå SK dokument (endast!!!!) som mangjort under perioden, t.ex. OPATB dokument,E-tickets, MPD: er med mera. I Chap 8finns hela BSP-redovisningen.Fråga: Varför får jag ingen utskrift när jag skriverpsr:f/all/h för en hel Sales Report iSMOD02?Svar: Under redovisningsperioden sittermånga agenter och skriver ut denna rapport.Detta gör att det blir långa väntetider närman tar hardcopy. Det är bättre att istället taut en PT (print total). Skriv psr/f/all och därefterPT.Fråga: Hur gör man när man bara ska återbetalaskatter på en biljett?Svar: I DRD-masken, på raden som börjarmed FFF:, skriver man ordet NOFARE följt avC för commission och T för de skatter manska återbetala.Fråga: Finns det något kommando med varshjälp man kan se vad som hänt med ett dokument,när det blev utställt och om det har blivitåterbetalat?Svar: Ja: via biljettnumret kan man titta på enså kallad history, via input RHI:9669965522(biljettnumret). Där kan man se denna typ avinformation om biljetter som är avstämdamot BSP, alltså inte för nuvarande period.InternetttipsInför det här numret av Dialogen har detströmmat in många bra Internettips till redaktionen.Här är ett urval av dem. Håll till godo!Sjukdom och smittrisk:www.cdc.gov/travelHitta:www.citynavigator.seÖvernattning:www.bedandbreakfast.comÖversättare:www.travlang.com/languagesT-banekort över hela världen:www.subwaynavigator.comAll världens flaggor:www.w3f.com/gifs/flag/country/next1.htmlMatlexikon:www.foodstuff.com/cgi-bin/default.cfmTidtabell:www.bradager.net/reise/rutetider.htmlVi tackar Helle Veis Christensen hosSamson Travel, Anna Jangtun hosNyman & Schultz/American Express,Thomas Parvall hos VIA Travel, Ingrid Ericssonhos Scanworld, Rita Sjøblom hos VIAFlyspesialisten och Ole Andreasen hos DSBRejsebureau för deras bidrag.Vinnare av blomsterchecken blevAnna Jangtun – Vi gratulerar!Denna typ av länkar och information finnssamlad i Amadeus nya Internetportal Zone.Om den inte finns tillgänglig hos din resebyrå,tag kontakt med Amadeus Customer Support.Har du tips om matnyttiga Internetsidor?Skicka i så fall ett e-postmeddelande tillmkravik@sca.amadeus.net och var med idragningen om en blomstercheck värd 250 kr.1011


profilText: Svend ThürmerBild: Morten F. BjorengPugners Resebyrå:Storsäljare medAmadeus FerryPugners Resebyrå är en av de resebyråersom säljer flest färjeresor med TT-Line iSverige. Företaget var ett naturligt val sompilotkund för den nya versionen av AmadeusFerry, den nya grafiska bokningsdialogen förbeställning av färjeresor.Amadeus Cruise:Swansonskryssar vidare– När det är enkelt att boka är det också lättatt sälja, säger Marie Wik som är resesäljarehos Swansons Travel AB. Det är precis de härfördelarna verktyget Amadeus Cruise har.Swansons erbjuder kompletta kryssningspaketmed flyg, övernattning och transfer tillden hamn som kryssningen utgår från.Dessutom säljs separata kryssningar ochOm Swansons Travel ABSwansons bildades 1978.Företaget har specialiserat sig påNordamerika och är störst i Skandinavien närdet gäller rundresor och släktresor.Huvudkontoret ligger i Osby där det finnscirka 20 medarbetare. Swansons har dessutomfilialer med svensk personal i New York,San Francisco och Florida.kombinationsresor med uppehåll i till exempelNew York, Orlando och Fort Lauderdale.Resebyrån började använda Amadeus Cruiseför cirka tre år sedan.– Amadus Cruise är en enkel och smidig bokningslösningsom dessutom är mycket stabiloch problemfri, konstaterar Wik.– Jag säljer flest resor med Royal CaribbeanInternational och näst mest med NorwegianCruise Lines. När kunden inte har några speciellaönskemål hämtar vi automatiskt framde rederier som ligger i systemet. Det faktumatt Norwegian Cruise Line inte liggerinne i systemet och därför bokas via e-postgör att hanteringen direkt blir litet mer tungrodd,säger hon.Vi kan glädja Wik och alla andra säljare avkryssningsresor med att rederiet kommer attfinnas tillgängligt i Amadeus Cruise senareunder året.Amadeus Ferry är en ny funktion som omfattasav Amadeus-licensen. Med AmadeusFerry är det enkelt att göra bokningar hosflera av de ledande europeiska färjerederierna,bland annat Color Line och TT- line.Försäljningen av färjebiljetter kan på så sättbli en värdefull extra inkomstkälla för resebyråerna.– Amadeus Ferry har ett enkelt och användarvänligtgrafiskt bokningsgränssnitt. Allinformation presenteras i klartext vilket göratt systemet är självförklarande och mycketlätt att lära sig. All information hämtas direkti färjebolagens egna bokningssystem vilketgör att du alltid får korrekt information ochsnabbt får bekräftelse på din beställning,säger Joanna Öström som är resesäljare hosPugners Resebyrå.– Vi var litet skeptiska när vi började användaverktyget och först kändes det ovant att klickamed musen. Men efter en kort inkörningsperiodgick det mycket bättre. AmadeusFerry ger en god överblick och är en snabboch enkel lösning, säger Öström.Amadeus Ferry beställs hos Amadeus meningår i licensavgiften och kostar alltså ingetextra.Om Pugners ResebyråPugners Resebyrå är ett familjeföretagmed tre heltidsanställda.Byrån ingår inte i någon kedja men är med iTravelnet Group i Sverige. Omsättningenunder 2003 var 20 miljoner varav 70 % avsågprivatresor och 30 % företagsresor.12

More magazines by this user
Similar magazines