Nollans handbok - SAKS

saksaren.se

Nollans handbok - SAKS

NOLLANSHANDBOK»FESTA FLÄCKFRITT-Så beter sig Nollan på fest»FANS, HYSTERI OCH GRYMMA PARTYN-Hur ser dom ut? Vad gör dom? Vem/Vad/vilka är SM?SYSTEMVETENSKAPLINKÖPINGS UNIVERSITETÅRETS TIDSKRIFT2009PLUS+PhesterichefenOrdlistanKravallerBoendePacklistaKartaDESSUTOMSEKTIONEN + SAKS-ORDFÖRANDEN + SMARTA TIPS


SM -TJUGOHUNDRANIO / TJUGOHUNDRATIOGlazha-GeneralGreven-Info & PropagandaDr. Shotgun-PhesterikassörHönebjär-WebbansvarigBazooka-Björn-Spons/Nolle-pKassör


SM -TJUGOHUNDRANIO / TJUGOHUNDRATIOTriXXXie- PhesterichefBullen IX-GyckelmeisterSeIJor Käxz-TryckPanda- SittningsansvarigNupíëds- Alkoholansvarig


PHESTERICHEFEN HAR ORDET, NOLLANGoddag Nollan !Hoppas att allt är väl med Nollan, och att Nollan är sugen på att börjai skolan igen.Jag är TriXXXie, festerichef i SaksMästeriet, även kallat SM.Vi i SM är en del av det Systemvetenskapliga programmets sektionsom heter SAKS. Men det kommer Nollan att lära sig mer om såsmåningom.De två första veckorna på Linköpings Universitet kallas för Nolle-poch är till för att Nollan ska lära känna andra Nollan. Detta kommerNollan att göra genom ett flertal fester och arrangemang. Nollan skaveta att det är frivilligt att delta, men det är något jag tror vi alla kanrekommendera. Nolle-p är inte till för att förnedra och uttsätta Nollanför jobbiga situationer, utan för att ha trevligt.Det är vi i SM med General Glazha i spetsen som har förberettNolle-p och som kommer att leda er igenom dessa fullspäckadeveckor. När SM talar, ska Nollan lyssna noga.Till vår hjälp har vi ett gäng trevliga phaddrar som kommer att hjälpaer med alla frågor som kan tänkas uppstå.Dokumentet som du läser är fylld med bra information som kankomma till nytta så läs den noga och förbered dig på studentlivet.SM ser allt!Med vänlig hälsningTriXXXiePhesterichef SM 09/10


INNEHÅLLVÄLKOMMEN TILL SVP, NOLLANSID1.NOLLANS AKADEMISKA ORDLISTA 2.SAKS-ORDFÖRANDEN HAR ORDET 3.NOLLESKYLTEN 2009 4-5.OVERALLEN 6-7.KRAVALLER 8.NOLLANS BOENDEGUIDE 9-10.KARTA ÖVER CAMPUS VALLA 11-12.NOLLANS PACKLISTA 13.NOLLANS GUIDE TILL FEST 14.


VÄLKOMMEN TILL SVP, NOLLANGRATTIS NOLLAN, DU GJORDE ETT UTMÄRKT VAL NÄR DU VALDESystemvetenskap i Linköping. Hoppas Nollan är förberedd på alltvad det innebär att börja en ny utbildning. Du kommer bland annatfå klura ut olika matematiska knepigheter, skriva kod tills fingrarnavärker och fundera på om en motorsåg är ett statiskt eller dynamisktinstrument. Studierna kommer ta mycket av Nollans vakna tid, menNollan ska inte deppa allt för mycket. För vi i SaksMästeriet harlagt ner mycket på att planera så att Nollan kommer att ha roligt undersin första tid vid Linköpings Universitet. Vi i SM lovar dig Nollan attdessa veckor kommer vara mycket, mycket roliga och att det är någotsom du kommer minnas i resten av ditt liv.UNDER DEN HÄR PERIODEN, KALLAD NOLLE-P SÅ KOMMER NOLLANlära känna de andra Nollan. För att Nollan ska känna igen andra Nollanfrån Systemvetenskap så är det viktigt att Nollan har på sig sinfina nolleskyllt som Nollan ska ha tillverkat inför Nolle-p (hur Nollantillverkad står väl beskrivet i det här brevet).Nolle-p innehåller många olika skojsigheter för Nollan, bland annatkommer Nollan få uppleva sin första Kravall, sin första sittning ochsitt första gyckel. Nolle-p innehåller aktiviteter där förtäring av alkoholhaltigadrycker kan förekomma. Phaddrar och SM kommer dockha Nollan under uppsikt så inga dumheter förekommer. Nollan skaveta att förtäring av rusdryck är helt frivilligt, SM eller Phaddrarnakommer aldrig uppmuntra till berusning, men kommer heller inte attförhindra. Nollan dricker på eget ansvar.Om Nollan känner sig osäker över någonting så kan den vända sigtill sin snälla Phadder eller spana in www.saksaren.se där Nollan kanfinna mycket information. Nollan ska inte heller vara rädd för att frågaSM om någonting, även om vi verkar hårdare än den hårdaste sten såvill vi att Nollan ska känna sig välkommen.Hoppas Nollan räknar dagarna tills vi möts, för det borde Nollan göra!GrevenInformations- & propagandaansvarig SM 09/10ETT


NOLLANS AKADEMISKA ORDLISTALIVET PÅ UNIVERSITETET ÄRfullt av förkortningar och uttrycksom Nollan kanske aldrig harhört förut. Eftersom SM tänkerpå Nollan så har SM slängt ihopen ordlista åt Nollan med vanligtförekommande ord i det akademiskalivet.ORDLISTAAkademiskt kvart-Tidsförskjutning till föreläsningar ochandra möten.Amfiteatern(Amfi)-Amfiteatern utanför KårallenBackhäfv-Konsten att svälja otroliga mängder ölpå kort tid.Baljan-Studentägt fik där Nollan kan fika billigtBrandon Walsh-En legendColosseum-Stora hallen i C-husetCSN-Bråkar man inte medCykel-Nollans bästa vän i LinköpingDekanus-En minikung som främst hänger påLiTHDoktorand-En forskande f d studentDubbelkvart-Dubbel akademisk kvart, gäller efter kl18.00 (vid fester och liknande)Phadderi-En grupp människor som offrar dyrbartid för att Nollan ska få ett bra Nolle-pFilfack-Ett fack i kylskåpet där man kan ha filFil-fak-Filosofiska fakulteten dvs. den somNollan tillhörORDLISTAFlamman-Ett bostadsområde för studenter samten studenpubGasquen-En festlokal i Kårallen. Se KårallenGasque-FestGeneralen-Leder SM arbete under nolle-p. Nollanska visa stor respekt för generalen,generalen ser alltid Nollan.Gyckel-Ett uppträdande av en eller flera personermed syfte att få andra att skratta.SM skrattar dock aldrigHacke-Nollans förbild och guru. Phadderiet ärHackes profeterHerrgårn’ eller HG-Studentägd kulturbyggnad i Ryd.Restaurang, Pub, disco och alla typerav barer.HU-HälsouniversitetetIDA-Institutionen för datavetenskap. Härkommer Nollan läsa många kurserKorridor-Plats där många Nollan kommer att boKlägg-Billigt snask som man kan köpa ibaljanKravall-Förkortning på krav på overall, en roligfest där alla har overallKårallen-Studenternas kårhus, där finnslunchrestaurang, sektionsrum och roligafester.LiTH-Linköpings tekniska högskolaLiU-Linköpings universitetSM-SaksMästeriet, lägg det på minnet,NollanTVÅ


ETT PAR ORD FRÅN ORDFÖRANDEN I DIN SEKTIONHEJ OCH VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET.Mitt namn är Oskar Sund och jag är ordförande i din sektion SAKS.För två år sedan satt jag på uppropet och undrade precis som ni,vad har jag gett mig in på? Jag kan försäkra er om att ni valt rätt.Systemvetenskapliga programmet är ett mycket trevligt program ochsektionen SAKS gör sitt bästa för att du ska kunna studera i en så brastudiemiljö som möjligt. Vi ordnar varje termin ett antal events ochföreläsningar med våra samarbetspartnersSektionen SAKS driver dina frågor angående t.ex. kurser, examinationeller programmet i helhet. Vår utbildningsbevakare är specialiseradpå frågor kring studierna och kan svara på alla dina frågor. Om duvill prata med en styrelsemedlem så håller vi alltid vårt sektionsrumöppet under lunchen kl 12-13. Vi i SAKS styrelse är dem du kontaktarom du har några frågor gällande programmet och inte vill vända digtill programmets anställda. Vi ses!Oskar SundOrdförande SAKSosksu426@student.liu.seTRE


NOLLESKYLTEN 2009 (LÄS NOGA, NOLLAN)NOLLESKYLTEN SKA NOLLAN BÄRA UNDER HELA NOLLE-P, DET ÄR INTEunder några omständigheter tillåtet att ta av sig den, den ska finns medi sängen, på toaletten, i affären, överallt. Skylten ska helt enkelt bli endel av Nollans vardag under Nolle-p. Nolleskylten ÄR Nollan, NollanÄR nolleskylten. Kom ihåg att SM alltid ser Nollan.HUR NOLLAN GÖR SIN NOLLESKYLTAtt tänka på:Läs hela den följande texten innan du startar skyltproduktionen.1. Nolleskylten skall vara 21,5*21,5. Alltså fyrkantig. Nollan skallmåla nolleskylten SAKS-blå.2. Nollan mäter sedan 2 cm från det övre högra hörnet mot det övrevänstra hörnet. Mät två cm från det övre vänstra hörnet mot det övrehögra hörnet. Nollan skall sedan mäta 13 cm från övre kanten motnedre kanten och sedan göra en fyrkant tillsammans med de tidigaretvå mätningarna. Denna yta skall vara vit.3. Nollan skall mäta 1,5 cm från det nedre vänstra hörnet upp mot detövre vänstra hörnet samt 1,5 cm från det nedre vänstra hörnet mot detnedre högra hörnet. Nollan skall göra en linje mellan dessa mätningaroch klippa bort detta lilla hörn. Nollan skall nu mäta 5,5 cm från denvänstra kanten mot den högra kanten och 6 cm från den nedre kanten.Nollan skall nu göra en rektangel som är 10 cm lång.4. Därefter skall nollan mäta 1,5 cm från rektangelns vänstra kantmot den högra kanten, 0,5 cm från den övre kanten och 1 cm från dennedre kanten. Från markeringen från den vänstra kanten mäter Nollan2 cm mot den högra kanten. Nu kan Nollan rita ännu en rektangelsom blir 2 cm bred och 4,5 cm lång och befinner sig inuti den förstarektangeln. Den stora rektangeln skall vara i färgen silver, utom denlilla rektangeln som skall vara SAKS-blå.FYRA


NOLLESKYLTEN 2009 (LÄS NOGA, NOLLAN)5. Nollan skall nu skriva sitt fullständiga namn med tilltalsnamnetunderstruket, orten från vilken Nollan kommer ifrån och Nollans klassi det vita området på nolleskylten (dvs SVP1 För systemvetenskap).Texten skall vara helt rak och gå från den vänstra till den högra sidanpå nolleskylten. Flickor skriver texten i rött medan pojkar skriver medfärgen grönt. Nu skall Nollan göra skylten vattentät samt teknologtät.Teknologer äter nolleskyltar Nollan, så se till att den håller. Glöm inteett snöre i skyltens övre vänstra hörn till skyltens övre högra hörn såatt Nollan kan hänga skylten runt Nollans hals.SM förväntar sig att se skylten på och färdig under uppropet. Nollanvill väl inte börja sin studietid med en anmärkning i protokollet?FEM


OVERALLEN -STUDENTENS VIKTIGASTE PLAGGHISTORIKOVERALLEN HAR EGENTLIGEN SINA RÖTTER I EN FRACK. PÅ DEN GAMLAgoda tiden - på 20 och 30-talen ungefär – bar studenterna frack vidalla festliga tillfällen och drack då inget annat än punch (tänk dig denbakfyllan). För att kunna vara riktigt elegant vid viktigare tillfällensom bröllop och promoveringar hade de flesta förutom sin frack dessutomen s k spyfrack, som användes vid firanden när rännstensbesökkunde befaras. När studenterna vid universitet och högskolor efter 60-och 70-talets period av förnekelse med sitt ursprung ville återknytakontakten med sina ärorika rötter ville man självklart återuppta dennased. Men eftersom frackar var så dyra, var det någon vid Chalmerseller KTH som kom på den ljusa iden att ersätta spyfracken med enoverall. Och så gick det till när vi fick vår kära overall som vi använderidag. SAKS:arnas overall har den snyggaste färgen på campus.Den är otroligt vackert turkos (SAKSblå) med sektionensmärke på ryggtavlan. En korrekt overall är SAKSblå med vit/blåarevärer.NÄR?OVERALLSFESTER, SÅ KALLADE KRAVALLER, FINNS BARA PÅ LiU MENvissa bleka kopior finns på vissa tekniska högskolor runt om i norden.På LiU är det nämligen inte bara teknologer som har overål utan allautom några få på Filfak. Observera dock att en overall inte behövervara av typ overall, utan kan vara sparkbyxor, grönaoperationskläder med skräpfrakt på, eller någon obskyr rock. Om maninte har någon overall så går det bra ändå. Det viktiga är att man ser utsom alla andra men är så olik som möjligt.OFTAST KAN MAN SE PÅ EN OVERALL HUR GAMMAL DESS ÄGARE ÄRVARFÖR?samt hur mycket denne tycker om att festa (oftast kan man se det påägaren också). Ett annat kan vara att räkna antal märken och se hursmutsig overallen är, overallen får nämligen inte tvättas om deninte sitter på sin ägare. Overallen är personlig och berättar intebara vilken utbildning du går på utan även vem du är.SEX


OVERALLEN -STUDENTENS VIKTIGASTE PLAGGMÄRKEN OCH UTSMYCKNING AV OVERALLENMÄRKEN BYTER MAN MED ANDRA STUDENTER FRÅN ANDRAutbildningar eller köper i samband med fester/kravaller och tävlingar.Märken bör sys fast på overallen, men för den late som limmarmärket: tänk på att använda ett lim som håller för påfrestningar och äravsett för grova textiler som tex CASCO textillim. Man bör ej ha merän ett av varje unikt märke, dvs dubletter bör absolut undvikas.Man kan även dekorera overallen med kapsyler, djur, knappar, pinsetc efter eget tycke och smak. Låt overallens yttre spegla dinpersonlighet. Kreativitet och finurlighet är ledorden.REGLERDET FINNS OCKSÅ EN MASSA SPECIELLA REGLER FÖR HUR OCH VARvar man ska sätta olika märken. Hos filfak studenter är det bland annatkutym att placera märken från teknisk fackultet i ändan och att armeller ben byts efter utbytandet av kroppsvätskor (ex. vid samlag).Reglerna är dock ungefär lika många som overallsbärare. Det enklastesättet att lära är att fråga någon vuxen, typ Phadder eller PhadderistSJU


KRAVALLNU UNDRAR SÄKERT NOLLAN VAD EN KRAVALL ÄR. DET ÄR ENoverallsfest som äger rum i Kårallen (se ”Akademisk ordlista”).Kravall är vanligtvis en del av det flerdagarsevenemang som de olikaphesterierna på LiU anordnar. I evenemanget ingår det oftast entävling, en kravall och en sittning. Varje sådant här evenemang harolika teman. Från början var det enbart phesterierna på Tek-fak somanordnade dessa evenemang (eller liknande former av dem), numeraanordnar även Fil-fak ett flertal trevliga kravaller.KravallNAMNET ÄR EN FÖRKORTNING AV “KRAV PÅ OVERALL“. OVERALL SKANollan ha på sig när Nollan går på kravall (Overallen har Nollanläst om på föregående sidor). För att gå på kravall så börjar det medatt Nollan (som förhoppningsvis blivit etta) samt andra, ”vanliga studenter”(dvs inte SM som står över de dödliga), går upp rysligt tidigtpå morgonen (04.00-05.00) och cyklar till skolan för att sätta sig i köoch köpa biljett. Phesteriet som anordnar evenemanget släpperva ligtvis biljetterna kring 08.00 eller 12.00. Det kan bli en dryg väntanså se till att göra det så bekvämt för dig som möjligt. Med andraord, ta med kaffe, något gott att tugga på, underhållning, exempelvisen kortlek för att spela skjortan av de andra som köar! Den ambitiösestudenten tar med sig pluggmaterial! Varje person som står i kö fårköpa max fyra biljetter. Det kan därför vara käckt för Nollan att gåsamman med andra Nollan för att slippa sitta och köa själv i ca 7timmar. Nollan ska veta att kravallerna i Linköping inte alls är somkravallerna i Göteborg, där man är osams. Kravallerna i Linköping ärroliga och gemytliga.ÅTTA


NOLLANS BOENDEGUIDENU NÄR NOLLAN HAR BLIVIT ANTAGEN ÄR DET DAGS ATT BÖRJA FUNDERApå hur Nollan vill bo. Om Nollan har varit flitig har Nollan redanhittat ett krypin där Nollan kan bo. Om inte så är det dags att - medNollans boendeguide till hjälp - börja söka med ljus och lykta efterNollans nya hem.Hur vill Nollan bo?Nollan måste först och främst bestämma sig för vilken typ av bostadNollan vill ha.EnkelboendeEtt eller kanske två rum, med kokvrå eller litet kök som blir Nollansaldeles egna krypin. Kostar Nollan lite mer pengar men man slipperdå dela utrymme med andra, vilket många tycker är bekvämt.FlerboendeAtt bo tillsammans är både socialt och roligt men det är också litesnällare mot Mammas plånbok, Nollan. Flerboende kan vara jobbigt,Nollan, speciellt när Nollans kamrater inte diskar kastrullen ellerlägger gamla strumpor under Nollans kudde. Flerboende kan varaett tillfälligt alternativ tills Nollan hittar ett enkelrum eller ett korridorsrum.KorridorEtt rum i en korridor är ett enkelrum, möberat eller omöblerat, medbadrum men utan eget kök. Köket är gemensamt för de cirka åttastudenter som bor i korridoren, med alla fördelar och nackdelar detinnebär.DET FINNS MÅNGA OMRÅDEN I LINKÖPING DÄR STUDENTERNA HARbosatt sig. Eftersom SM är så generösa så tänkte SM tipsa Nollanom några av dessa.RydRyd är ett område inte långt ifrån LiU och är det område i Linköpingsom är mest studentbefolkat. I Ryd finns förutom bostäder den, avstudenter, välbesökta Herrgårn’ (Se akademisk ordlista). I Ryd finnsockså vanliga lägenheter dvs. lägenheter som inte ägs av Studentbostäder.NIO


NOLLANS BOENDEGUIDEFlammanFlamman ligger något längre ifrån skolan men ligger desto närmarestan. Nollan ska för det inte tro att det är LÅNGT till skolan ifrånflamman utan man tar sig snabbt dit med sin cykel. Vid flamman finnsdessutom studentpuben Flamman som är ett mycket välbesökt ochtrevligt uteställe för studenter.VallaValla är ett väldigt stort område som sträcker sig ända från skolområdettill Garnisonsområdet. Här kan Nollan bo på många olika sätt hosmånga olika hyresvärdar. Om Nollan dock vill bo i en studentbostadså finns områdena T1 och Irrblosset där det finns nybyggda lägenhetertill Nollan.LambohovRakt söderut från LiU så ligger Lambohov. Lambohov är ett områdesom till största del är befolkat av ickestudenter men även av studentereftersom det ligger så nära skolområdet. Även här är det Studentbostädereller Stångåstaden som Nollan ska vända sig till.ColoniaColonia är ett nybyggt område för studenter som ligger precis vidskolan. I Colonia finns både enkelboende och korridor som alternativ.Colonia är ett bra val för den Nollan som är morgontrött. Hyresvärdför Colonia är Byggvesta men är ändå studentbostäder.Vilka ska Nollan prata med?-Studentbostäder013-20 86 60 eller www.studentbostader.se-Stångåstaden AB013-20 85 00 eller www.stangastaden.se-Byggvesta013-25 45 60 eller www.byggvesta.se-Anslagstavlanwww.student.liu.se/anslagstavlanTIO


KARTA ÖVER CAMPUS VALLAELVA


KARTA ÖVER CAMPUS VALLAA-huset: Här kommer Nollan hålla till under vissa kurser vid föreläsningarmm.C-huset: Här kommer Nollan köpa många biljetter till kravallet, gåpå föreläsningar och titta på olika event. I Colosseum finns även CaféCesam.Kårallen: Studenternas kårhus. Här anordnas kravaller och diverseandra fester. I Kårallen ligger baljan där Nollan kan fika billigt. Härfinns även sektionens eminenta sektionsrum.B-huset: Här kommer Nollan spendera många timmar framför datormaskinerna,dels i PC-pul men även i SUN-pul.D-huset: Här förekommer en del föreläsningar men här kommerNollan även slita sitt hår när Nollan ritar sina diagram och skriver alladokument under “SUPen”.Terra: Här skriver Nollan många av de tentor som Nollan kommerutsättas för.TOLV


NOLLANS PACKLISTAHÄR FÅR NOLLAN EN PACKLISTA AV SM, DEN INNEHÅLLER DET ABSOLUTnödvändigaste som Nollan kan tänkas behöva under de första veckornai Linköping.LegitimationÄr Nollan verkligen den Nollan utger sig för att vara?NolleskyltenSkulle kunna vara bland det viktigaste i listan. Se till att lägga nermycket tid på din nolleskylt, Nollan och se absolut till att ta med digden när skolan börjar. Kom också ihåg att nolleskylten ska bäras 24timmar om dygnet och att SM ser allt.PengarDet kommer säkert bli dyrare än vad Nollan tror, speciellt om Nollanflyttar till en ny ort. Då kanske Nollan vill ha diverse prylar och manicker.Nollan kommer också under två veckor att behöva både matoch dryck vilket kan vara svårt att hinna med att ordna under dagarna.Nollan ska också räkna med en hel del oförutsedda utgifter så som,första hyran, registreringsavgifter, kurslitteratur, overall, biljetthäftetill nolle-p och mycket annat. Ett startkapital på 2-4 tusen är rimligtenligt SM, som är erfarna och visa.CykelEn cykel klarar man sig knappast utan i en stad som Linköping. Glömdock inte att ta med dig låset Nollan, många gillar att “låna” cyklar iLinköping.KläderEn normal uppsättning med kläder är alltid bra att ha, men Nollanuppmanas att även ta med några plagg av oöm karaktär för diverselekar osv. Nollan bör också ta med sig en finare utstyrsel dvs. kavajeller motsvarande till lite finare tillställningar.TRETTON


NOLLANS GUIDE TILL FESTNÅGOT SOM NOLLAN KOMMER ATT UPPTÄCKA UNDER NOLLE-P ÄR ATTdet är väldigt roligt med fest och att det finns gott om dem iLinköping. I Linköping och på LiU så finns det ett flertal olika typerav fester och SM tänkte nämna några av dem här och vad Nollan börtänka på vid respektive tillfälle.KlädettikettEn viktig sak som Nollan bör lära sig redan i ett tidigt stadium äratt det inte går att komma klädd i vilket stycke tyg som helst när detär dags för bjudning. Nedan följer ett par av de utstyrslar som kankomma att dyka upp vid olika festligheter.OverallenOverallen använder man, som Nollan vet vid det här laget, vid såkallade kravaller. Det Nollan bör veta är också att overallen även kananvändas vid andra studentevenemang där inget krav på klädsel ställs.Overallen är ett slitstarkt plagg som tål väta och smuts väldigt bra,overallen ska och bör användas till mycket men Nollan måste tänkasig för så inte Nollan kommer med overall när Nollan ska fira Konungenseller Generalens födelsedag.Kavaj eller motsvarandeVid lite finare bjudningar såsom sittningar, brukar det ofta stå “klädsel:kavaj“ på biljetten. Då ska Nollan inte längre ha på sig sin finaoverall utan klä sig i lite mer sofistikerade kläder. Nollan får ingenanmärkning om Nollan inte klär sig i kavaj eller finklänning, menNollan bör åtminstone ta fram sina finaste byxor, skjorta och slipseller kjol och blus eller klänning.ÖvrigtOm inget att nämns, t.ex. om tillställningen Nollan vill gå på är etteftersläpp så får Nollan klä sig i vilken outfit Nollan vill.FJORTON


VI SES I HÖST, NOLLAN

More magazines by this user
Similar magazines