(Microsoft PowerPoint - 3 ODR\216IVI RAZVOJ TURIZMA) - LUMENS

lumens.fthm.hr

(Microsoft PowerPoint - 3 ODR\216IVI RAZVOJ TURIZMA) - LUMENS

ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA

3. TEMATSKA JEDINICA


POVIJESNI ASPEKT ODRŽIVOG RAZVOJA

Održivost je jedan od najčešće korištenih koncepata

Radi se istovremeno o jednom od najmanje jasnih koncepata

Nema suglasnosti oko definicije tog koncepta

Analitički okvir održivosti je širok: ekonomski, ekološki, društveni

i kulturni aspekt, ali se istodobno ističu etička pitanja i

generacijska jednakost i solidarnost kao sadržaj koncepta

Utipkajte “održivi razvoj” na Internet i dobit ćete 4,5 milijuna

ispisa s više od 1,5 milijuna relevantnih referenci. Pod

sintagmom “održivi turizam” dobit ćete 1,5 milijuna ispisa, s

više od 250 tisuća relevantnih referenci. Doslovno, postoji na

stotine definicija.


Pokret prema današnjoj platformi ekološke održivosti,

datira još krajem 19. stoljeća

1872.g. stvaranje zaštitnih društava i nacionalnih parkova, SAD.

1889.g. Kraljevsko društvo za zaštitu ptica, UK.

1894.g. Nacionalna zaklada, UK.

Rane 1970. godine svjedoče o Prvoj Konferenciji UN-a (UNEP) o

okolišu (Stockholm, 1972.g.)

Donesen je u Stockholmu plan za okoliš:

Program globalne procjene okoliša

Aktivnosti upravljanja okolišem

Međunarodnim mjerama za podržavanje nacionalnih i

međunarodnih aktivnosti procjene i upravljanja

Tada je naručena Svjetska strategija za očuvanje, 1980.g.


Burtlandski izvještaj (1987.g.)

Kritiziran je da se mnoga njegova predviđanja nisu

ostvarila

Ali je pružio neprocjenjivu podlogu za debatu na liniji

između bogatstva i siromaštva, između juga i sjevera

Zemaljski samit u Rio de Janeiru (1992.g.)

Postavlja smjernice održivosti u obliku široke strategije

djelovanje, Agenda 21.

Dobre namjere Agende 21 postoje i danas, akcije za

primjenu nedostaju

Naredni period ostaje da se vidi istinska volja Vlada da se

implementira strategija i planovi

TURIZAM se posebno spominje u svjetlu održivosti


DEFINICIJE ODRŽIVOG RAZVOJA

Burtlandski izvještaj (1987.g.)=definirao je održivost

kao “zadovoljavanje potreba današnje generacije

bez ugrožavanje mogućnosti budućih generacija

da zadovolje svoje potrebe.”

Proizašla načela:

Zauzimanje holističkog pristupa pri planiranju i izboru strategije

razvoja

Zaštita okoliša i čovjekove baštine

Očuvanje osnovnih ekoloških procesa

Poticanje sudjelovanja javnosti u razvojnim odlukama

Dugoročno osiguranje produktivnosti nasuprot kratkoročnih

efekata

Omogućavanje veće razine ravnopravnosti u odnosu između

različitih zemalja


Mnogi drugi autori navode različite definicije (Murcott 57

definicija, Coomer i slični)

Neodređenost ovih definicija uzrokuje male efekte na primjeni

održivosti diljem svijeta

Kako bi se ostvarili ciljevi održivosti, ciljevi moraju biti jasni i

jednoznačni, ne kontradiktorni, mjerljivi i ostvarivi

ODGOVORNOST za ostvarivanje održivosti važna je tema

GOSPODARSTVO ima ključnu ulogu, ali i

POTROŠAČI

POBORNIKE ODRŽIVOSTI moguće je podijeliti u dvije skupine:

Jaki ili potpuni pobornici održivosti

Slabi ili djelomični pobornici održivosti


Pojašnjenju ovih škola, prethodi identifikacija resursa,

koju možemo kategorizirati u četiri vrste:

Ljudski – populacija, blagostanje, zdravlje, radna

sposobnost, obrazovanje i vještine

Fizički – proizvodni kapital poput strojeva, opreme,

zgrada

Okolišni – ljudskim radom stvoreni i prirodni

resursi, biološka raznolikost

Društveno-kulturalni – dobrobit, društvena

kohezija, moć, jednakost, kulturna baština

Ove je kapitalne zalihe (ljudske, fizičke, okolišne i

društveno-kulturalne) moguće koristiti za finalnu

potrošnju ili za ponovno ulaganje u kapitalne zalihe


POBORNICI SNAŽNE ODRŽIVOSTI

Održivost znači da je pa potrebno razinu svake

skupine kapitalnih zaliha sačuvati za buduće

generacije

POBORNICI SLABE ODRŽIVOSTI

Tvrde da je potrebno održati ukupne kapitalne zalihe

(sve četiri kategorije zajedno), no da je moguće

smanjiti jednu u korist druge

Obrazovanje i zdravstvo su službe koje mogu

poboljšati kvalitetu stanovanja i radne snage, a onda ga

povećati novim investicijama

Fizičke kapitalne zalihe – koriste se u proizvodne svrhe

– zamjena ili nove investicije za proizvodnju i povećanje

proizvodnog kapaciteta


AKO BI SE PRIHVATILA SNAŽNA ODRŽIVOST

Svaka proizvodnja dolazi u pitanje

Bilo kakvo iskorištavanje zemlje ili sirovina predstavlja

smanjenje temeljnog kapitala okoliša, i ako nema

alternative, takav proces ima ograničenu budućnost i

ne može biti održiv

DEFINICIJE ODRŽIVOG TURIZMA

Nisu postigle ništa bolji uspjeh ni kod turizma

WTO je definirala održivi turizam:”zadovoljava

sadašnje potrebe postojećih turističkih regija

štiteći i poboljšavajući prilike za budućnost.

Zamišljen je na takav način da upravlja svim

resursima, tako da se zadovolje ekonomske,

društvene i estetske potrebe, uz istodobno

održanje kulturalnog integriteta, osnovnih

ekoloških procesa, biološke raznolikosti i sustava

za održanje života.”

Uglavnom iz te definicije proizlaze varijacije


Turizam se ne uklapa lako u koncept

održivosti

Uključuje mnoge komponente, te je potrebno

ispitati svaki od tih komponenti (aspekata)

održivosti

Tu se javljaju određene suprotnosti

Ekonomski aspekt= pretpostavlja da su

istovremeno zadovoljeni parametri održivosti, ali i

da se postiže dugoročna neto dobit (korist)

Inflacija cijena, troškovi zemljišta, migracije iz ruralnih

područja, poremećaj alokacije resursa i strukturna

nezaposlenost

Ekološki aspekt= zrakoplovi i zagađenost zraka,

izgradnja objekata i smanjivanje zaliha prirodnog

okoliša, lov, ribolov, promatranje divljih životinja…


Sociokulturalni aspekti= turisti koji se ne

prilagođavaju lokalnim prilikama, pokreće se proces

komercijalizacije kulture, demonstracijski efekt…

Pragovi i nosivosti kapaciteta (prekoračenje)

Utjecat će na sve aspekte turističkog razvoja

Definiranje nosivosti

Kod procjene nosivosti treba uzeti niz faktora:

prosječna dužina boravka, karakteristike turista i

domaćina, geografska koncetracija turista, stupanj

sezonalnosti, vrste turističkih aktivnosti, dostupnost

pojedinih lokaliteta, infrastruktura, razina pričuvnih

kapaciteta

Često se izrađuju ankete o zadovoljstvu turista


Dinamika kapaciteta nosivosti

Kapacitet nosivosti je fluidan i dinamičan

Izloženost podražaju dovodi do promjena;

nosivi kapacitet danas, neće biti nosivi

kapacitet sutra

Ova dinamička karakteristika nosivog praga,

skupa s teškoćom pronalaženja univerzalno

prihvatljive definicije, dovela je da su neka

tijela poput Službe nacionalnih parkova SADa,

dovele termine koji govore o “granicama

prihvatljive promjene”


Ostali faktori koji utječu na nosivost

kapaciteta

Lokalni faktori = društvena struktura,

kulturalno naslijeđe, okoliš, ekonomska

struktura, politička struktura, resursi

Vanjski faktori = karakteristike turista, tipovi

turističke aktivnosti, planiranje, upravljanje i

tehnologija (UPRAVLJANJE TURIZMOM JE

PROCES KOJIM SE PLANOVI PROVODE U

STVARNOST)


UTJECAJI I NOSIVOST KAPACITETA

Su pokazatelji kapaciteta nosivosti

PARAMETRI identificiraju promjene koje se

događaju djelovanjem lokalnih i vanjskih faktora

STANDARDI= prihvatljiva ograničenja koja se

primjenjuju na parametre, koliko se varijabla može

promijeniti bez da dođe do nepopravljive štete po

prirodu turizma i po okoliš u kojem se odvija

Određivanje kapaciteta nosivosti= kontrola

pristupa, prostorni razmještaj turista,

određena ograničenja…


ODRŽIVOST KAO STRATEGIJA

Unatoč teškoćama oko definiranja održivosti,

valja ustrajati i djelovati na putu održivosti

Održivost prije svega sadrži proces

prepoznavanja i odgovornosti

Održiva strategija mora uključiti sve navedene

u planiranje turizma (vlada, planeri, industrija,

turisti, domaćini…)

More magazines by this user
Similar magazines