Starostwo Powiatowe w Radziejowie Sprawozdanie z realizacji ...

radziejow.pl

Starostwo Powiatowe w Radziejowie Sprawozdanie z realizacji ...

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

Sprawozdanie z realizacji

Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego za rok 2012.

Radziejów, marzec 2013 r.


Rada Powiatu w Radziejowie uchwałą nr VIII/43/2011, z dnia 26 maja

2011 r., uchwaliła „Program Współpracy Powiatu Radziejowskiego

na lata 2011-2013 z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi

i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują

prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek

samorządu terytorialnego” , zwany dalej programem współpracy. Celem

programu jest zwiększenie udziału mieszkańców powiatu w kreowaniu

i realizacji lokalnej polityki społecznej.

W programie współpracy uwzględniono zadania pożytku publicznego

określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536).

Program stanowi propozycję dla wszystkich organizacji i podmiotów

wyrażających wolę i gotowość współpracy w działalności na rzecz naszego

powiatu i jego mieszkańców, zmierzając do optymalnego zaspokojenia potrzeb

społeczeństwa.

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi ma charakter

finansowy i pozafinansowy.

Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w formie zlecenia

realizacji zadań publicznych, finansowanych ze środków budżetowych powiatu,

wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie.

Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywa się w następujących

formach :

‣ opiniowania i konsultacji projektów, planów, zamierzeń danej

organizacji,

‣ tworzenie w miarę potrzeby, wspólnych konsultacji o charakterze

doradczym w celu rozpatrzenia określonych problemów,

‣ wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania,

współdziałania poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej

powiatu,

‣ udzielanie wsparcia prawnego stowarzyszeniom,

‣ organizowanie spotkań, szkoleń, będących przedmiotem

zainteresowania organizacji pozarządowych,

‣ inicjowanie, udział, współorganizowanie imprez, wystaw, konkursów

realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu.

W roku 2012 Powiat Radziejowski był organizatorem, współorganizatorem

i udzielał wsparcia finansowego, organizacyjnego oraz medialnego instytucjom

kultury i organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku

publicznego na zasadach określonych w ustawie i w ramach środków

przewidzianych na ten cel w budżecie na 2012 rok.

Realizacja zadań w poszczególnych obszarach przedstawia się następująco:

2


Ochrona i Promocja Zdrowia

Proces ten odbywa się między innymi poprzez inicjowanie i wspieranie akcji

profilaktycznych i informacyjnych.

Stowarzyszenia i jednostki organizacyjne z terenu powiatu radziejowskiego

uczestniczą w „Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata

2011-2015”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu Nr XI/58/2011 z dnia 29

września 2011 r. Wyznacza on kierunki działania powiatu radziejowskiego w

zakresie ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego

mieszkańców powiatu, poprawy jakości życia osób z zaburzeniami

psychicznymi i ich bliskich, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej.

W 2012 zauważalny był znaczny udział w realizacji tego programu przez:

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Razem”, Stowarzyszenie Wspierania Osób

Niepełnosprawnych „Przekroczyć Granice” w Nowej Wsi, Stowarzyszenie

Wspierania Osób Niepełnosprawnych Subicere w Radziejowie, Radziejowskie

Stowarzyszenie Unitis Viribus. Stowarzyszenia te na bieżąco udzielały wsparcia

osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zadanie to realizuje

poprzez działania szkolnego koła PCK w środowisku dziecięco –

młodzieżowym. Tematyka ta pozostawała w centrum uwagi nauczycieliopiekunów.

Zorganizowano Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu, konkurs plastyczny

oraz piknik integrujący dzieci i młodzież. Głównym celem było wskazanie

właściwych form aktywnego wypoczynku poprzez ukazanie jak postępować by

być zdrowym. W ramach ochrony i promocji zdrowia prowadzona była również

akcja honorowego krwiodawstwa. Z analiz materiałów wynika, że prowadzone

działania informacyjne przynoszą wymierne efekty, ponieważ z roku na rok

zwiększa się liczba honorowych krwiodawców zrzeszonych w klubach, rośnie

liczba pozyskiwanej krwi. W roku ubiegłym pobrano 455 litry krwi. Ponadto

powiat prowadził akcję informacyjną o odbywających się cyklicznie poborach

krwi oraz udostępniał miejsce parkingowe przy budynku Starostwa

Powiatowego w Radziejowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przeprowadzał to zadanie

na dwóch płaszczyznach wśród ludzi zdrowych i chorych. W szkołach poprzez

różnego rodzaju pogadanki, apele, pokazy, współpracę z pedagogami

szkolnymi, psychologami. W szpitalu realizował programy zdrowotne np.

profilaktyka raka szyjki macicy, raka piersi, samokontroli w cukrzycy. Dla ludzi

chorych przebywających w szpitalach prowadzona była edukacja związana ze

schorzeniami na którą są leczeni.

3


Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radziejowie realizowała to

kryterium poprzez promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom

psychicznym. W związku z tym prowadzona była współpraca z Kuratorami

Sądowymi, Policją, PCPR, M-GOPS, Zespołami Opieki Zdrowotnej z rejonu

powiatu radziejowskiego. Celem głównym działalności poradni jest promocja

zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Pogłębiono

świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej problemów uzależnień.

W ramach terapii współpracowano z Oddziałem Terapii Uzależnień w

Radziejowie. Poradnia organizowała w ramach systemu poradnictwa i pomocy

w stanach kryzysu psychicznego- terapie rodzinne, skorzystało z niej 7 rodzin.

Zwiększono dostępność do aktywizacji zawodowej dzieci i młodzieży z

zaburzeniami psychicznymi i chorymi psychicznie. Przeprowadzano zajęcia

aktywizujące wybór i kierunki kształcenia zawodu oraz planowania kariery

zawodowej.

Polski Czerwony Krzyż w Radziejowie przeprowadzał pogadanki, wystawki,

odczyty, rozmowy głównym celem tych działań było kształcenie dobrych

wzorców życia wolnego od nałogów. Zapoznano ze skutkami ryzykownych

zachowań, uświadamiano, iż używki są pułapką osłabiającą rozsądne

zachowanie, uczono dokonywania właściwych wyborów.

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie włączyła się w ogólnopolską

kampanię edukacyjną „Pozory mylą, dowody nie” skierowaną do sprzedawców

alkoholu. W ramach działań przeprowadzono indywidualne spotkania z

właścicielami sklepów prowadzących sprzedaż artykułów alkoholowych.

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

W sposób ciągły prowadzona była współpraca z Oddziałem Kujawsko -

Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radziejowie. W ramach

tej działalności Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Starostwo

Powiatowe udostępniało bezpłatnie sal, użyczano sprzętu na przeprowadzanie

licznych wykładów dla słuchaczy uniwersytetu. Samorząd powiatowy udzielał

również pomocy merytorycznej słuchaczom uniwersytetu.

Powiat w sposób ciągły współpracował z Regionalnym Centrum Integracji

Europejskiej we Włocławku, Regionalnym Ośrodkiem EFS a także

Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego i Stowarzyszeniem

Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. Celem podejmowanych

inicjatyw jest realizacja wspólnych projektów oraz pozyskiwanie środków

pomocowych w zakresie edukacji i podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz

zwiększenie umiejętności uczniów.

4


Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

pielęgnowania polskości mają charakter ciągły i realizowane były w ramach

środków przewidzianych na ten cel w budżecie powiatu na rok 2012.

Powiat Radziejowski w roku 2012 był współorganizatorem i udzielał

wsparcia finansowego, organizacyjnego oraz medialnego organizacjom

pozarządowym.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie ściśle

współpracowała z Kujawsko –Dobrzyńskim Uniwersytetem III Wieku – Filia

Radziejów, którego słuchacze także z terenu powiatu radziejowskiego mięli

okazje wysłuchać licznych wykładów oraz brali udział w imprezach

czytelniczych i kulturalnych organizowanych przez bibliotekę. Współpraca ta

zaowocowała pierwszą nagrodą w Wojewódzkim Konkursie „Biblioteka

Dobrych Praktyk” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczna-

Książnicę Kopernikowską w Toruniu.

Kultywowanie twórczości ludowej regionu odbywa się poprzez

współpracę z Powiatową Radą Kół Gospodyń Wiejskich. Stowarzyszenie to

swą działalnością wywiera ogromny wpływ na życie wiejskie we wszystkich

jego aspektach. Po raz kolejny powiat reprezentowany był na Targach

Turystyczno – Ogrodniczych w Minikowie przez koło z Torzewa. Zdobyliśmy

wyróżnienie za „Najlepszą prezentację powiatu na targach”. Dzięki inicjatywie

gospodyń z PRKGW uczestniczyliśmy w powiatowym konkursie V już edycji

„Od zakwasu do żurku kujawskiego”. Pod patronatem starosty radziejowskiego

30 września odbył się „I Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich” podczas

którego siedem kół z terenu powiatu, prezentowało z poczuciem humoru

wiejską rzeczywistości. Jesienią natomiast gospodynie zorganizowały wystawę

„Kaczyna po naszymu”. Celem wystawy była promocja kaczyny i potraw

tradycyjnych związanych z regionem. Tego typu konkursy sprzyjają integracji

pomiędzy poszczególnymi kołami. Dzięki takim inicjatywom władze powiatowe

i samorządowe wspierają działania na rzecz dziedzictwa, promocji regionu

i powiatu. Powiat w roku 2012 udzielił dotacji na ten cel w wysokości 3.500 zł.

Jak corocznie Powiat Radziejowski uczestniczył w Dożynkach

Wojewódzkich w Kruszwicy, reprezentowany tym razem przez Środowiskowy

Dom Samopomocy, Zakład Aktywności Zawodowej oraz gospodarstwo

ekologiczne Państwa Gawineckich z Narkowa. Dzięki zaangażowaniu w

przygotowanie stoiska powiat otrzymał II miejsce w kategorii „Najciekawsze

Stoisko Powiatu”.

Krzewienie tradycji historycznych odbywa się poprzez współpracę

i wsparcie finansowe stowarzyszenia „Chorągiew Zaciężna Ziemi

Radziejowskiej”. Bractwo Rycerskie działa od roku 2003. Prowadzi działalność

edukacyjną na terenie szkół z powiatu radziejowskiego poprzez „żywe lekcje

5


historii”. W sezonie wiosenno-letnim uczestniczył w imprezach o tematyce

historycznej, jarmarkach historycznych, inscenizacjach bitew, uroczystościach

świąt narodowych i patriotycznych. Bractwo brało udział w „Oblężeniu

Malborka”, Wiwat Waza ! Gniew, „Wymarszu Kaszubów pod Wiedniem”,

Inscenizacji bitwy pod Grunwaldem, „Oblężeniu Twierdzy Zamość” oraz w

inscenizacji „Ogniem i mieczem na zamku w Ogrodzieńcu”. Powiat

dofinansował tą działalność poprzez sfinansowanie kosztów przejazdu kwotą

2.500 zł.

Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie, które na co dzień

sprawuje opiekę nad Regionalną Izbą, 17 listopada 2012 obchodziło 50- lecie

powstania. Powiat wspomógł finansowo stowarzyszenie, dofinansowując

publikacje foldera związanego z jubileuszem na kwotą 1.000,00 zł

Działalność z zakresu pielęgnacji tradycji narodowych, mające na celu

rozwijanie wiedzy i świadomości historycznej oraz kształtowanie postaw

patriotycznych odbywa się poprzez współpracę doradczą i merytoryczną ze

Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, głównie

przez organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy

wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Kombatanta.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego

ma zarówno charakter finansowy jak i pozafinansowy. Powiat nieodpłatnie

udostępnienia pomieszczeń, środki techniczne, materiały biurowe i promocyjne,

udziela również wsparcia kadrowego. Stowarzyszenie współdziała z powiatem

w wydawaniu miesięcznika „Powiatowe ABC” mającego zasięg powiatowy.

Powiat Radziejowski był również fundatorem nagród dla Koła

Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Radziejowie oraz dla

Związku Emerytów i Rencistów.

W ramach zadania ochrony zabytków z działu „Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego”, Zarząd Powiatu Radziejowskiego wybrał i udzielił

dotacji dla Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego z siedzibą w

Topólce. Zadanie dotyczyło remontu i konserwacji drewnianego kościoła pw.

Św. Hieronima w miejscowości Czamaninek, gmina Topólka. Powiat

dofinansował wkład własny parafii kwotą 4.000,00 zł zgodnie z przepisami

zawartymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, mające na celu

promocję aktywności ruchowej, podnoszenie poziomu sportowego dzieci

i młodzieży, promocję powiatu radziejowskiego oraz aktywizację i integrację

mieszkańców regionu poprzez sport realizowane jest w szczególności poprzez

działanie ciągłe Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

6


Zawody organizowane przez PSZS stanowią system corocznej działalności

umożliwiający udział we współzawodnictwie sportowym każdemu dziecku.

Swym działaniem obejmuje on szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz

ponadgimnazjalne ze wszystkich gmin naszego powiatu. Imprezy sportowe o

mistrzostwa powiatu organizowane są w szerokim zakresie, uwzględniając

popularne w naszym środowisku dyscypliny, do których zalicza się m.in. biegi

przełajowe, unihokej, tenis stołowy, piłkę ręczną, siatkową, koszykową, nożną

oraz dyscypliny lekkoatletyczne. System Sporu Młodzieżowego prowadzony

jest na podstawie Kalendarza Imprez Sportowych dla Powiatu Radziejowskiego

oraz Województwa Kujawsko- Pomorskiego mający charakter ciągły. Powiat

dofinansował to zadanie na kwotę 10.520,00 zł.

Powiat Radziejowskiego wspierał również finansowo inne stowarzyszenia

kultury fizycznej organizujące zawody sportowe o zasięgu powiatowym. Z

budżetu powiatu pokryto w części lub w całości wydatki związane z

organizacją zawodów (zakup pucharów, nagród rzeczowych, znaczków, strojów

sportowych, sprzętu sportowego, gadżetów promocyjnych).

Dofinansowanie w/w działań przedstawia się następująco:

1) Piołunowskie Towarzystwo Sportowe „Piołunowianka”

- I Powiatowe Zawody Wędkarskie

- Indywidualny Powiatowy Turniej Strzelecki

- Nocne zawody wędkarskie o Puchar Prezesa PTS dla wędkarzy wiejskich

- Zawody strzeleckie o Puchar Starosty

Łącznie dofinansowanie 1.000,00 zł.

2) Powiatowe Zrzeszenie- Ludowe Zespoły Sportowe

- Powiatowe Zawody Wędkarskie

- Powiatowy Turniej Piłki Plażowej o Pucha Starosty

- Powiatowy Turniej Strzelecki

Łącznie dofinansowanie 559,00 zł

3) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy LIDER organizuje cykliczne

zawody sportowe.

- Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

- Turniej piłki siatkowej plażowej

- Turniej piłki nożnej plażowej

- Mistrzostwa w tenisie stołowym

- Powiatową ligę piłki nożnej halowej

- Ogólnopolskie Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Łącznie dofinansowanie 2.500,00 zł.

4) Szkolne Koło Strzeleckie LOK przy ZSM w Radziejowie

- Zawody wojewódzkie strzeleckie Pucharowe, Biathlon Zimowy Piechcin

- Konkurs wojewódzki „Polska nad Bałtykiem”

- Ogólnopolskie zawody sportowo- obronne w Wesołek k/Warszawy

- Zawody Strzeleckie Szkół Ponadgimnazjalnych z okazji „Dnia Patrona

Szkoły”

7


Łącznie dofinansowanie 5.700,00 zł

Powiat Radziejowski wspomógł finansowo również przejazd zawodników Start

Radziejów na mecz piłki nożnej do Sępólna Krajeńskiego oraz do Warlubia na

kwotę 920,00 zł.

Ufundowano puchary dla Powiatowego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych

Sekcja Osięciny i Sekcja Radziejów za „Lot gołębi młodych” z miejscowości

Władysławowo na kwotę 500.00 zł.

Powiat udzielał wsparcia finansowego do zawodów organizowanych na Krytej

Pływalni przy ZSM w Radziejowie. Sfinansowano zakup nagród do zawodów:

„I Mistrzostw Pływackich Szkół Gimnazjalnych z Powiatu Radziejowskiego”,

do „Drugiej Edycji Zawodów w nurkowaniu z wyławianiem przedmiotów na

krytej pływalni”, „Turnieju Wielkanocnego” zorganizowanego dla dzieci i

młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Radziejowa i

Zawodów Triathlonowych oraz w turnieju Mikołajkowego, łącznie ufundowano

nagrody za kwotę 2 000,00 zł .

Dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zakupiono sprzęt

specjalistyczny na kwotę 500,00 zł, powiat nieodpłatnie udostępnia także

pomieszczenie biurowe stowarzyszeniu.

Zakupiono również puchary na zawody organizowane przez „TKKF

Radziejowianka” z okazji Dnia Niepodległości na kwotę 200,00 zł oraz

puchary dla uczestników turnieju w piłkę nożną z okazji Święta Pracy i

Konstytucji 3 maja na kwotę 250,00 zł.

Działalność Charytatywna

Pomoc skierowana jest do ludzi niezaradnych życiowo, i odbywa się poprzez

działanie ciągłe PCK. Dzięki zbiórką publicznym i składkom członkowskim,

pomocy udzielono 568 rodzinom. W ramach akcji „Wielkanoc z PCK”, Boże

Narodzenie PCK” wydawano paczki żywnościowe, leki, odzież (używaną i

nową), artykuły gospodarstwa domowego. Pomoc oszacowano na kwotę

13.000 zł. Szczególną troską otoczono dzieci i dorosłych zagrożonych patologią.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie zrealizował to zadanie

poprzez pozyskanie nieodpłatnie od Caritas Diecezji Włocławskiej 2 973,20 kg

artykułów spożywczych przekazanych w ramach realizacji programu

„Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej

2012”. Zgodnie z umową, zawartą pomiędzy ŚDŚ. Radziejów a Caritas Diecezji

Włocławskiej, część artykułów spożywczych została bezpłatnie przekazana

8


uczestnikom domu spełniającym zawarte w umowie kryteria. Pozostałe artykuły

na bieżąco wydawane są uczestnikom ŚDŚ Radziejów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie współpracowało z

organizacjami pozarządowymi poprzez uczestnictwo w spotkaniach

organizowanych dla organizacji pozarządowych. Udzielano szczegółowych

informacji o możliwościach dofinansowania dla osób niepełnosprawnych i

wymagających pomocy, stwarzania warunków do uczestnictwa osób

niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce.

Udzielono dofinansowania ze środków PFRON na łączną kwotę 15.000,00 zł

dla następujących organizacji pozarządowych :

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło w Osięcinach,

- Polskie Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło w Radziejowie,

- Polski Związek Niewidomych koło w Radziejowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie udzieliło również

dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych dla

podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji „Razem” działającego przy

Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radziejowie. Wszelkie

uchwały i projekty, dotyczące osób niepełnosprawnych przedkładane były do

zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie Osób Niepełnosprawnych.

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój

przedsiębiorczości

Założenie to realizowane jest w szczególności poprzez Lokalną Grupę Działania

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, której działalność oparta jest na

partnerstwie trójsektorowym łączący sektor publiczny, prywatny i społeczny. W

ramach funkcjonowania tego stowarzyszenia przeprowadzane były szkolenia dla

potencjalnych beneficjentów składających wnioski w ramach działań

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku

działalności nierolniczej”. Tego typu szkolenia sprzyjają rozwojowi

przedsiębiorczości na obszarze Powiatu Radziejowskiego.

Ponadto na stronie internetowej powiatu www.radziejow.pl aktualizowane były

na bieżąco informacje o szkoleniach i spotkaniach, których inicjatorem było

Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Radziejowie.

Publikowano informację o mikrodotacjach dla lokalnych organizacji z

województwa kujawsko-pomorskiego dofinansowanego ze środków Programu

Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Informowano o naborze

wniosków do projektu „Spółdzielnia socjalna szansą dla ciebie”.

9


Ratownictwo i ochrona ludności

W tym zakresie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w

Radziejowie realizowała to zadanie w sposób ciągły, co wynika z zakresu

podstawowych ustawowych obowiązków straży. W trakcie 2012 r. na terenie

powiatu radziejowskiego strażacy z Komendy współpracowali z Ochotniczymi

Strażami Pożarnymi podczas likwidacji pożarów i innych miejscowych

zagrożeń oraz organizowali dla nich specjalistyczne szkolenia. W Komendzie

PPSP gościła grupa przedstawicieli niemieckiego czerwonego Krzyża z

Wahrenholz. Na spotkaniu wymieniono doświadczania oraz zasady

funkcjonowania służb ratowniczych. KP PSP zorganizowała pokazy dla szkół w

ramach akcji „Życie kruche jak lód”, „Bezpieczeństwo przebywania na

akwenach wodnych”. Wspólnie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem

Ratunkowym i grupą nurkowania z JRG z Torunia zorganizowano na basenie

pokazy techniki ratowania ludzi z wody.

Powiat Radziejowski współpracował również ze Związkiem Ochotniczych

Straży Pożarnych poprzez bezpłatne udostępnianie sali na spotkania, konkursy.

Dofinansowywano organizację zawodów, pokazów ratowniczo- gaśniczych,

szkoleń do zakupu nagród na konkursy. W 2012 roku odbył się w ZSM w

Radziejowie dzięki wsparciu Ochotniczych Straży i Komendy Powiatowej PSP

eliminacje wojewódzkie XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież zapobiega pożarom”.

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów

i współpracy między społeczeństwami

Zadanie to realizowane jest głównie przez współpracę partnerską z gminą

Wahrenholz. Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego jest

uczestnikiem projektu „Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i

Solidarności Międzypokoleniowej”. Dzięki temu projektowi, grupa młodzieży z

Dobrego, Radziejowa, Osięcin i Płowiec oraz uczniowie z ZSRCKU w

Przemystce i ZSM w Radziejowie wspólnie z młodzieżą z Niemiec, Francji,

Węgier i Litwy uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym w Zakopanym.

Przedstawiano i uczono młodzież z poszczególnych krajów tolerancji i

aktywności dla osób starszych w ich ojczyznach. Dzięki temu samemu

projektowi, 12 osobowa grupa osób w wieku + 60 lat uczestniczyła w

wyjeździe do Wiesbaden. Tam też zwiedzono i poznawano ośrodki ułatwiające

życie osobom w podeszłym wieku w innych krajach Europy.

W Stowarzyszeniu tym działa, sekcja współpracy międzynarodowej i sekcja

agroturystyki. W związku z tym działaniem w minionym roku goszczono

partnerów z pięciu partnerskich krajów. Pokazywano nowe miejsca hotelowe i

atrakcje turystyczne. We wrześniu goszczono 9 osobową grupę niemiecką z

wiceburmistrzem Wahrenholz na czele.

10


Tego rodzaju współpraca sprzyja wizytom i wymianom partnerskim, zarówno

grup turystycznych, delegacji Straży Pożarnych, sportowców, gospodyń z Kół

Gospodyń Wiejskich. Powiat współfinansuje tego rodzaju wyjazdy oraz

zapewnia pomoc merytoryczną skierowaną na funkcjonowanie stowarzyszenia.

W Wydziale Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu

prowadzone są i aktualizowane rejestry stowarzyszeń.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nadzór nad wszelkimi

stowarzyszeniami należy do starosty, właściwego ze względu na siedzibę

stowarzyszenia. Starosta radziejowski sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami

- wpisanymi do krajowego rejestru sądowego, mającymi osobowość prawną

- zwykłymi ( bez osobowości prawnej), których ewidencję prowadzi starosta

- kultury fizycznej, które uzyskują osobowość prawną z chwilą

zaewidencjonowania ich przez starostę

- Uczniowskimi Klubami Sportowymi

W wydziale prowadzona jest księga ewidencyjna stowarzyszeń. Na koniec 2012

roku w księgach ewidencyjnych odnotowano;

- 61 stowarzyszeń rejestrowych

- 21 stowarzyszeń kultury fizycznej

- 15 uczniowskich klubów sportowych

- 3 stowarzyszenia zwykłe

W 2012 wpisano do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie

prowadzących działalności gospodarczej, stowarzyszenie pod nazwą

Radziejowski Klub Pływacki „Wodnik” oraz do wykazu Stowarzyszeń

Rejestrowych - Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Wiejskich Sołectwa Lubsin.

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu na

bieżąco aktualizuje w rejestrach zmiany dotyczące stowarzyszeń.

W trakcie całego 2012 roku, nie ograniczając się tylko do zadań określonych w

programie współpracy, była prowadzona współpraca pomiędzy Starostą

Radziejowskim a organizacjami pozarządowymi. Na bieżąco organizacje w

zależności od zakresu działań określonych w statucie, były informowane o

różnych szkoleniach, konkursach organizowanych przez inne podmioty.

W ramach cyklu konsultacji zorganizowano spotkania z Organizacjami

Pozarządowymi oraz instytucjami kultury z obszaru Powiatu Radziejowskiego

w sprawie opracowywania „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014- 2020”

W styczniu 2013 roku wpłynął do Zarządu Powiatu w Radziejowie wniosek

przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu

Radziejowskiego z prośbą o utworzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku

Publicznego jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego. Podstawą prawną

do utworzenia PRDPP jest art. 41 e ustawy o działalności pożytku publicznego i

11


wolontariacie. Wniosek został złożony przez osiem organizacji pozarządowych

zarejestrowanych w Powiecie Radziejowskim.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) nakłada na jednostki

samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia programów współpracy z

organizacjami pozarządowymi. W 2013 r. opracowany zostanie projekt i

przyjęty program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. po

przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi a w

szczególności z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, w trybie

określonym ustawą, do listopada 2013 r.

Program współpracy jest wyrazem polityki władz Starostwa Powiatowego

wobec organizacji pozarządowych zmierzających do zapewnienia im

możliwości działania na terenie Powiatu Radziejowskiego. Podejmowane

działania i zadania w 2012 roku były efektowne w znacznym stopniu

przyczyniły się do nawiązania pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami

pozarządowymi a lokalnym samorządem.

Radziejów, marzec 2013 r.

12

More magazines by this user
Similar magazines