Návod na montáž, obsluhu a údržbu - Buderus

buderus.sk
  • No tags were found...

Návod na montáž, obsluhu a údržbu - Buderus

Návod na montáž, obsluhu a

údržbu

Vykurovací kotol na

tuhé palivo

Logano G211/Logano G211 D

G211-20 G211-20D

G211-26 G211-26D

G211-32 G211-32D

G211-36 G211-36D

G211-42 G211-42D

Pre odborných pracovníkov

Pred začiatkom montáže a

údržby pozorne prečítajte

6 720 640 139 (2009/05) SK


Obsah

Obsah

1 Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny . . . 3

1.1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2 Bezpečnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2.1 Informácie o tomto návode . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2.2 Správne použitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2.3 Dodržujte tieto upozornenia – pre kúrenára . . . 4

1.2.4 Dodržiavajte tieto upozornenia – pre

prevádzkovatea zariadenia . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2.5 Minimálne odstupy a horavos stavebných

materiálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2.6 Náradie, materiály a pomôcky . . . . . . . . . . . . . 5

1.2.7 Likvidácia odpadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Popis výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.1 Diagram hydraulického odporu . . . . . . . . . . . . 9

8 Obsluha vykurovacieho zariadenia (pre

prevádzkovatea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

8.1 Funkcia jednotlivých konštrukčných prvkov . 19

8.1.1 Spalinová klapka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

8.1.2 Vzduchová klapka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

8.2 Rozkúrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

8.3 Prikladanie paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

8.4 Prehrabávanie ohňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

8.5 Vyčistenie popola z vykurovacieho kotla . . . 21

8.6 Čistenie vykurovacieho kotla . . . . . . . . . . . . 21

8.7 Odstavenie vykurovacieho kotla z prevádzky 22

8.7.1 Dočasné odstavenie vykurovacieho kotla z

prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

8.7.2 Odstavenie vykurovacieho kotla z prevádzky

na dlhú dobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

8.7.3 Odstavenie vykurovacieho kotla z prevádzky

v núdzovom prípade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

8.8 Zabránenie kondenzácii a tvoreniu dechtu . . 23

4 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5 Preprava a montáž vykurovacieho kotla . . . . . . . . 11

5.1 Minimálne odstupy od stien . . . . . . . . . . . . . . 11

5.2 Odstupy od horavých látok . . . . . . . . . . . . . . 12

5.3 Montáž pláša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5.4 Montáž tiahlovej tyče pre spalinovú klapku . . 12

5.5 Montáž vrchného krytu kotla . . . . . . . . . . . . . 13

5.6 Montáž regulátora spaovania . . . . . . . . . . . . 13

6 Montáž vykurovacieho kotla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

6.1 Pokyny týkajúce sa prípojky privádzaného

vzduchu a prípojky odvodu spalín . . . . . . . . 14

6.1.1 Pripojenie odvodu spalín . . . . . . . . . . . . . . . . 14

6.1.2 Vytvorenie prípojky pre prívod vzduchu . . . . . 15

6.2 Zhotovenie hydraulických prípojok . . . . . . . . 16

6.3 Kohút KFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

6.4 Pripojenie bezpečnostného výmenníka tepla

(príslušenstvo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

6.5 Naplnenie vykurovacieho zariadenia a

kontrola utesnenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

6.6 Zabezpečenie teploty spiatočky . . . . . . . . . . 17

9 Revízia a údržba vykurovacieho kotla . . . . . . . . . 24

9.1 Prečo je dôležitá pravidelná údržba . . . . . . 24

9.2 Čistenie vykurovacieho zariadenia . . . . . . . . 24

9.3 Kontrola prevádzkového tlaku vykurovacieho

zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

9.4 Kontrola tepelnej odtokovej poistky . . . . . . . 25

9.5 Meranie spalín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

9.6 Protokoly o revízii a údržbe . . . . . . . . . . . . . 26

10 Odstraňovanie porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

7 Uvedenie vykurovacieho zariadenia do

prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

7.1 Vytvorenie prevádzkového tlaku . . . . . . . . . . 18

7.2 Nastavenie regulátora spaovania . . . . . . . . . 18

7.3 Nalepenie typového štítka . . . . . . . . . . . . . . . 18

2

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny

1

1 Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny

1.1 Vysvetlenie symbolov

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia sú v texte

označené výstražným trojuholníkom na

šedom pozadí.

V prípade nebezpečenstva zásahu el.

prúdom bude namiesto výkričníka v

trojuholníku znázornený symbol blesku.

Výstražné výrazy uvedené na začiatku výstražného

upozornenia označujú druh a intenzitu následkov v

prípade nedodržania opatrení na odvrátenie

nebezpečenstva.

• UPOZORNENIE znamená, že môže dôjs k vecným

škodám.

• POZOR znamená, že môže dôjs k ahkým až

stredne ažkým zraneniam osôb.

• VAROVANIE znamená, že môže dôjs k ažkým

zraneniam.

• NEBEZPEČENSTVO znamená, že môže dôjs k

život ohrozujúcim zraneniam.

Dôležité informácie

1.2 Bezpečnos

1.2.1 Informácie o tomto návode

Tento návod obsahuje dôležité informácie o bezpečnej

a správnej montáži, uvedení do prevádzky, obsluhe a

údržbe vykurovacieho kotla.

Návod na montáž a údržbu je určený pre odborného

pracovníka, ktorý má – na základe svojho odborného

vzdelania a skúseností – znalosti o zaobchádzaní

s vykurovacími zariadeniami.

Informácie o obsluhe vykurovacieho kotla sú určené

prevádzkovateovi zariadenia a sú príslušne označené.

Kotol na tuhé palivo v prevedení Logano G211 a

Logano G211-D bude alej označený všeobecne ako

vykurovací kotol.

V prípade rozdielov medzi prevedeniami budú tieto

výslovne uvedené.

1.2.2 Správne použitie

Vykurovací kotol je možné používa iba na vykurovanie

bytov a rodinných domov.

Dbajte na údaje uvedené na typovom štítku a

technické údaje ( kapitola 3, str. 7), aby ste zaručili

správne používanie zariadenia.

Ďalšie symboly

Dôležité informácie bez ohrozenia osôb alebo

vecí sú označené symbolom uvedeným vea

nich. Sú ohraničené čiarami nad a pod

textom.

Symbol

B


Význam

Krok, ktorý je potrebné vykona

Odkaz na iné miesta v dokumente

alebo na iné dokumenty

• Vymenovanie / položka v zozname

– Vymenovanie / položka v zozname (2.

úroveň)

Tab. 1

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 3


1 Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny

1.2.3 Dodržujte tieto upozornenia - pre kúrenára

Pri inštalácii a prevádzke je nutné dodržiava predpisy

a normy platné pre príslušnú krajinu:

• Miestne stavebné nariadenia ohadom

umiestňovania, prívodu spaovacieho vzduchu a

odvádzania spalín ako aj prípojky komína.

• Predpisy a normy týkajúce sa bezpečnostnotechnického

vybavenia vykurovacieho zariadenia.

Používajte iba originálne diely firmy Buderus.

Za škody, ktoré vznikli v dôsledku použitia

náhradných dielov, ktoré nie sú od firmy

Buderus nemôže Buderus prevzia žiadnu

záruku.

Upozornenia ohadom miesta inštalácie zariadenia

NEBEZPEČENSTVO: otrávením

Nedostatočný prívod vzduchu môže pri

spôsobe prevádzky závislom od vzduchu

v priestore vies k nebezpečným únikom

spalín.

B Dajte pozor na to, aby otvory pre

privádzaný a odpadový vzduch neboli

zmenšené ani uzatvorené.

B Ak nedostatok neodkladne

neodstránite, nesmiete prevádzkova

vykurovací kotol.

B Prevádzkovatea zariadenia na

nedostatok a nebezpečenstvo

upozornite písomnou formou.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo

požiaru spôsobené horavými materiálmi

alebo kvapalinami.

B Zabezpečte, aby sa v bezprostrednej

blízkosti vykurovacieho kotla

nenachádzali žiadne horavé materiály

ani kvapaliny.

B Upozornite prevádzkovatea zariadenia

na platné minimálne odstupy od ahko

príp. ažko horavých látok.

1.2.4 Dodržiavajte tieto upozornenia – pre

prevádzkovatea zariadenia

NEBEZPEČENSTVO: v dôsledku

otrávenia alebo explózie.

Pri spaovaní odpadu, plastov alebo

kvapalín môžu vznika jedovaté spaliny.

B Používajte výhradne uvedené palivá.

B V prípade explózie, požiaru, úniku

spaovacích plynov alebo pár odstavte

vykurovací kotol z prevádzky.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo

poranenia/poškodenia zariadenia v

dôsledku nesprávneho použitia.

B Vykurovací kotol smú prevádzkova iba

dospelé osoby, ktoré sa oboznámili

s návodmi a prevádzkou vykurovacieho

kotla.

B Ako prevádzkovate máte dovolené iba

uvies vykurovací kotol do prevádzky,

nastavova teplotu pomocou

termostatu, odstavi vykurovací kotol

z prevádzky a čisti kotol.

B Zabezpečte, aby sa deti nemohli

omylom dosta do priestoru, kde sa

nachádza vykurovací kotol v prevádzke.

B Vykurovací kotol prevádzkujte pri maximálnej

teplote 95 ˚C a príležitostne ho kontrolujte.

B Na zapálenie ani na zvýšenie výkonu vykurovacieho

kotla nepoužívajte žiadne kvapaliny.

B Popol uskladňujte v nádobe z nehoravého

materiálu s krytom.

B Povrch vykurovacieho kotla čistite iba pomocou

nehoravých prostriedkov.

B Na vykurovací kotol alebo do jeho blízkosti (v rámci

bezpečnostného odstupu) neklate žiadne horavé

predmety.

B V miestnosti, kde je umiestnený vykurovací kotol,

neskladujte žiadne horavé látky (napr. drevo,

papier, petrolej, olej).

4

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny

1

1.2.5 Minimálne odstupy a horavos stavebných

materiálov

B V závislosti od jednotlivých krajín môžu plati iné

minimálne odstupy ako tie, ktoré sú uvedené nižšie

informujte sa prosím u vášho kúrenára alebo

kominára.

B Minimálny odstup steny vykurovacieho kotla a

potrubia odvodu spalín od zle alebo priemerne

horavých látok musí by minimálne 100 mm.

B Minimálny odstup od ahko horavých látok musí by

minimálne 200 mm. Odstup 200 mm dodržujte aj v

tom prípade, ke Vám nie je známa horavos

materiálov.

Horavos stavebných materiálov

A ...

nehoravé

B ... nie

ahko

horavé

C1 ... zle

horavé

C2 ...

priemerne

horavé

Azbest, kamene, tehly, keramické

obkladačky stien, pálená hlina,

malta, omietka (bez organických

prísad)

Sadrokartónové dosky, čadičové

filcové platne, sklené vlákno, platne

z materiálov AKUMIN, IZOMIN,

RAJOLIT, LIGNOS, VELOX a

HERAKLIT

Bukové a dubové drevo, vrstvené

drevo, filc, dosky z materiálov

HOBREX, VERZALIT, UMAKART

Borovicové, smrekovcové

a smrekové drevo, natreté drevo

C3 ... ahko

horavé

Tab. 2

Asfalt, kartón, materiály z celulózy,

dechtový papier, drevovláknité

dosky, korok, polyuretán,

polystyrén, polypropylén,

polyetylén, podlahové vlákna

Horavos stavebných materiálov

1.2.6 Náradie, materiály a pomôcky

Pre montáž a údržbu vykurovacieho kotla potrebujete

štandardné náradie z oblasti kúrenárstva ako aj

inštalácie vodovodných zariadení.

1.2.7 Likvidácia odpadu

B Časti obalu z dreva a papiera môžete použi ako

palivo.

B Zvyšný obalový materiál ekologicky zlikvidujte.

B Komponenty vykurovacieho zariadenia, ktoré je

nutné vymeni, nechajte ekologicky zlikvidova v

autorizovanej firme.

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 5


2 Popis výrobku

2 Popis výrobku

Vykurovací kotol pozostáva z:

• Regulátor spaovania

• Plniace dvere

• Dvere pre čistenie popola

• Vzduchová klapka

• Priezor

• Tiahlová tyč pre spalinovú klapku

• Teplomer/manometer

Pomocou regulátora spaovania sa nastavuje želaná

teplota kotlovej vody a tiež sa obmedzuje na túto

maximálnu hodnotu.

Cez plniace dvere sa dopĺňa palivo. V chladnom stave

je možné cez plniace dvere vyčisti spaovaciu

komoru.

Za dverami pre čistenie popola sa nachádza nádoba

na popol a spodná čas spaovacej komory.

Pomocou vzduchovej klapky (spojenej s regulátorom

spaovania) sa reguluje prívod vzduchu.

Cez priezor je možné kontrolova stav spaovania

(plamene a množstvo paliva).

Tiahlovou tyčou sa prestavuje spalinová klapka v rúre

na odvod spalín.

Teplomer/manometer zobrazuje teplotu vo

vykurovacom kotle a tlak vody.

Teplomer regulátora ukazuje aktuálnu teplotu kotlovej

vody.

Obr. 1

Logano G211

1 Vykurovací kotol s plášom

2 Regulátor spaovania

3 Plniace dvere

4 Dvere pre čistenie popola

5 Vzduchová klapka

6 Priezor

7 Tiahlová tyč pre spalinovú klapku

8 Teplomer/manometer

Bezpečnostný výmenník tepla

Volitene je možné k tomuto vykurovaciemu kotlu

dokúpi aj externý bezpečnostný výmenník tepla ako

príslušenstvo. V prípade nebezpečenstva prehriatia sa

uvoní termostatický ventil a cez bezpečnostný

výmenník tepla začne preteka studená voda. Tým

klesne teplota kotlovej vody.

Palivá

Vykurovacie kotly sú určené pre spaovanie čierneho

uhlia a koksu – vždy vekosti 1 (20-40 mm).

Vykurovacie kotly s označením D majú modifikovanú

spaovaciu komoru pre jednoduché prikladanie

väčších polien.

Ako náhradné palivo je povolené používa (nižší výkon

a kratšie intervaly údržby): kamenné uhlie a koks –

druh s vekosou 2 (10-20 mm) alebo úlomky (40-100

mm), lisované palivá, drevo, lisované palivá z dreva,

pelety a drevnú štiepku.

Hnedé uhlie nie je vhodné používa ako

palivo, pretože v tomto type kotla horí vemi

zle.

6

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Technické údaje

3

3 Technické údaje

Obr. 2 Prípojky a rozmery (rozmery v mm)

Prípojky (rozmery vi nasledovné tabuky):

VK = Výstup vykurovacieho kotla

RK = Spiatočka vykurovacieho kotla

EL = Vypúšanie zariadenia (prípojka pre kohút KFE)

Vekos kotla Typ 20, 20D 26, 26D 32, 32D 36, 36D 42, 42D

Výška mm 1033

Výška bezpečnostného

výmenníka tepla

mm 1344

Celková dĺžka kotla L mm 840 940 1040 1140 1240

Dĺžka kotlového bloku L K mm 480 580 680 780 880

Rozmery plniaceho otvoru mm 310 x 230

Hmotnos netto kg 210 245 280 315 350

Prípojka vykurovacej vody

VK, RK

Prípojka bezpečnostného

výmenníka tepla

(príslušenstvo)

Tab. 3

Rozmery

- G 2“ vnútorný závit

- G 1/2“ vonkajší závit

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 7


3 Technické údaje

Vekos kotla Typ 20 26 32 36 42

Druh paliva - koks

Tepelný výkon - koks (minimálna/

menovitá hodnota)

kW 6/20 8/26 9,5/32 11/36 12,5/42

Spotreba paliva (minimálny/

menovitý výkon)

Druh paliva - čierne uhlie

Menovitý tepelný výkon -

kamenné uhlie (minimálna/

menovitá hodnota)

Spotreba paliva (minimálny/

menovitý výkon)

kg/h 1,1/3,7 1,5/4,8 1,8/5,9 2,1/6,7 2,3/7,8

kW 6/18 8/24 10/28 13/32 16/37

kg/h 1,9/3,6 2,3/4,6 2,6/5,2 3,2/6,4 3,7/7,5

Doba horenia (menovitý výkon) h 4

Obsah CO 2 (menovitý výkon) % 10,3-10,6 9,8-10,6 9,3-11,1 9,5-11,0 9,9-10,6

Tab. 4 Technické údaje Logano G211

Vekos kotla Typ 20D 26D 32D 36D 42D

Druh paliva drevo s výhrevnosou 13 MJ/kg maximálnou vlhkosou 20 %

Tepelný výkon (minimálna/

menovitá hodnota)

kW 8/15 10/20 13/24 15/28 17/32

Spotreba paliva (minimálny/

menovitý výkon)

kg/h 2,6/5,3 3,5/7,1 4,3/8,5 4,9/9,8 5,6/11,2

Doba horenia (menovitý výkon) h 2

Maximálna dĺžka dreveného mm 280 380 480 580 680

polena (priemer 150 mm)

Obsah CO 2 (menovitý výkon) % 9,2-9,4 9,4-10,1 10,1-10,9 9,8-10,9 10,3-11,3

Tab. 5 Technické údaje Logano G211-D (s väčšou, modifikovanou spaovacou komorou pre drevené polená)

8

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Technické údaje

3

Vekos kotla Typ 20, 20D 26, 26D 32, 32D 36, 36D 42, 42D

Trieda vykurovacieho kotla poda

EN 303-5

- 1

Počet článkov kotla - 4 5 6 7 8

Objem vody l 27 31 35 39 43

Objem spaovacej komory l 25,5 34 42,5 51 59,5

Účinnos % 78 až 82

Rozsah teploty kotlovej vody o C 50 až 90

Minimálna teplota spiatočky

Teplota spalín (minimálny/menovitý

výkon)

Hmotnostný prúd spalín (minimálny/

menovitý výkon)

Potrebný dopravný tlak (potrebný ah)

pri prevádzke na minimálny a menovitý

výkon

o C 45

o C 120/240 130/250 140/250 150/260

g/s 5,7/17,7 7,5/23,0 9,3/28,3 10,2/31,8 12,1/37,1

Pa 10-20 12-22 13-23 15-25 18-28

Povolený prevádzkový pretlak bar 4,0

Maximálny skúšobný tlak bar 8

Tab. 6 Technické údaje Logano G211 a Logano G211-D

3.1 Diagram hydraulického odporu

Obr. 3 Hydraulický odpor (hydraulické straty) v závislosti od objemového prúdu

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 9


4 Rozsah dodávky

4 Rozsah dodávky

B Pri dodávke skontrolujte, či je balenie neporušené.

B Skontrolujte, či je dodávka kompletná.

Poz.

Komponent

Počet

kusov

1 Tiahlová tyč pre spalinovú

klapku

1

2 Zásobník na popol 1

3 Kutáč 1

4 Čistiaca kefa 1

5 Regulátor spaovania 1

6 Kuže pre regulátor spaovania 1

7 8 Páka s reazou pre regulátor

spaovania

9 Klobúková matica vzduchovej

klapky

10 Regulačná skrutka vzduchovej

klapky

1

1

1

11 Kohút KFE G 1/2" 1

12 Teplomer/manometer 1

Pláš vykurovacieho kotla

s tepelnou izoláciou

1

Obr. 4

Rozsah dodávky

Návod na montáž, obsluhu a

údržbu

1

Tab. 7

Rozsah dodávky

Volitené príslušenstvo na objednávku

• Kompletný bezpečnostný výmenník tepla s

tepelnou odtokovou poistkou STS 20 (WATTS)

• Odvzdušňovací ventil G3/8"

10

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Preprava a montáž vykurovacieho kotla

5

5 Preprava a montáž vykurovacieho kotla

V tejto kapitole nájdete popis ako bezpečne prepravíte

a umiestnite vykurovací kotol.

B Pokia je to možné, prepravte vykurovací kotol až na

miesto jeho umiestnenia na palete a zabalený.

5.1 Minimálne odstupy od stien

OZNÁMENIE: Poškodenie zariadenia

mrazom.

B Vykurovacie zariadenie umiestnite do

miestnosti zabezpečenej proti mrazu.

Vykurovací kotol je možné premiestni aj

žeriavom. Za týmto účelom použite dve

závesné oká.

1

Zabezpečte ekologickú likvidáciu obalov.

Dodržiavajte predpisy o stavebnom dozore,

obzvláš platné nariadenie o spaovaní v

platnom znení týkajúce sa stavebných

požiadaviek pre priestory pre umiestnenie

vykurovacích zariadení ako aj ich vetranie a

odvod vzduchu.

1

Obr. 6

Odstupy od stien v kotolni

1 Základ príp. nehoravá podložka

Vykurovací kotol umiestnite poda uvedených

odstupov od stien ( obr. 6).

Nehoravá plocha pre umiestnenie zariadenia príp.

základ musí by plochý a vodorovný, v prípade potreby

podložte kliny z nehoravého materiálu. Ak základ nie

je plochý, môžete stranu s prípojkami (zadná strana)

položi o 5 mm vyššie za účelom lepšieho

odvzdušnenia a prietoku.

Základ musí by väčší ako pôdorys vykurovacieho

kotla. Na prednej strane minimálne o 300 mm, na

ostatných stranách o cca. 100 mm.

Rozmer

Minimálny odstup od steny

A 1000

B 600

C 600

Tab. 8 Odstupy od stien (rozmery v mm)

Obr. 5

Preprava vykurovacieho kotla pomocou

žeriavu

1 Závesné oká žeriavu

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 11


5 Preprava a montáž vykurovacieho kotla

5.2 Odstupy od horavých látok

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo

požiaru spôsobené horavými materiálmi

alebo kvapalinami.

B Zabezpečte, aby sa v bezprostrednej

blízkosti vykurovacieho kotla

nenachádzali žiadne horavé materiály

ani kvapaliny.

B Upozornite prevádzkovatea zariadenia

na platné minimálne odstupy od ahko

príp. ažko horavých látok.

5.3 Montáž pláša

B Zaveste bočnú stenu s vloženou tepelnou izoláciou

na kotviace tyče vykurovacieho kotla medzi matice.

B Zaveste zadnú stenu s vloženou tepelnou izoláciou

medzi oba bočné diely.

B Zaveste druhú bočnú stenu s vloženou tepelnou

izoláciou.

B Upevnite bočné steny dotiahnutím vonkajších

matíc.

B Zaveste predný plech s vloženou tepelnou izoláciou

na vykurovací kotol.

Obr. 8

Montáž predného plechu

5.4 Montáž tiahlovej tyče pre spalinovú

klapku

B Prevete tiahlovú tyč zozadu cez vykurovací kotol.

B Naskrutkujte rukovä na tiahlovú tyč.

B Zavete páku spalinovej klapky do pozdĺžneho

otvoru tiahlovej tyče. K tomu nakrátko odmontujte

šeshrannú maticu.

Pozdĺžny otvor sa musí nachádza medzi dvoma

podložkami.

B Pohybujte tiahlovou tyčou a skontrolujte funkciu

spalinovej klapky v hrdlách potrubia pre odvod

spalín.

Obr. 9

Montáž tiahlovej tyče

1 Podložka

2 Šeshranná matica

Obr. 7

Montáž bočných stien a zadnej steny

1 Tepelná izolácia

12

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Preprava a montáž vykurovacieho kotla

5

5.5 Montáž vrchného krytu kotla

B Položte vrchnú tepelnoizolačnú rohož na vykurovací

kotol.

B Upevnite teplomer/manometer na kryt kotla.

B Privete obidve prívodné potrubia k zadnej strane

vykurovacieho kotla.

B Naskrutkujte tlakový senzor do hrdla.

B Zasuňte snímač teploty do ponorného puzdra

a zaistite ho pružinovou svorkou.

B Položte kryt kotla na vykurovací kotol a nechajte

zaklapnú držiaky bočných stien.

B Pozor: Pri nastavení regulátora spaovania na vyššiu

teplotu dôjde k otvoreniu vzduchovej klapky.

Obr. 11 Montáž regulátora spaovania

Obr. 10 Montáž vrchného krytu kotla a teplomeru/

manometra

1 Tepelnoizolačná rohož

2 Snímač teploty

3 Tlakový senzor

1 Páka

2 Kuže

B Pripevnite reaz na vzduchovú klapku.

B Namontujte regulačnú skrutku na vzduchovú

klapku.

B Naskrutkujte klobúkovú maticu na vnútornej strane

vzduchovej klapky na regulačnú skrutku.

B Vzduchovú klapku nastavte pomocou regulačnej

skrutky tak, aby bol minimálny otvor pri uvonenej

reazi 5 mm.

5.6 Montáž regulátora spaovania

B Regulátor spaovania utesnite do 3/4“ hrdla tak, aby

sa otvor pre kuže nachádzal dole.

B Nastavte regulátor spaovania na 30 ˚C.

B Namontujte páku s kužeom na regulátor

spaovania.

B Kuže upevnite pomocou skrutky M5.

Obr. 12 Upevnite reaz na vzduchovej klapke.

1 Regulačná skrutka

2 Klobúková matica

Presné nastavenie regulátora spaovania sa vykoná až

pri uvedení do prevádzky ( kapitola 7.2, str. 18)

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 13


6 Montáž vykurovacieho kotla

6 Montáž vykurovacieho kotla

V tejto kapitole nájdete popis, ako nainštalova

vykurovací kotol. Jedná sa o tieto jednotlivé prvky:

• Pripojenie odvodu spalín

• Hydraulická prípojka

• Pripojenie kohúta KFE

• Pripojenie bezpečnostného výmenníka tepla

• Naplnenie vykurovacieho zariadenia a skúška jeho

utesnenia

6.1 Pokyny týkajúce sa prípojky

privádzaného vzduchu a prípojky

odvodu spalín

6.1.1 Pripojenie odvodu spalín

Dbajte na to, že pripojenie vykurovacieho kotla do

komína je nutné zrealizova v súlade s aktuálnymi

miestnymi stavebnými predpismi a so súhlasom

kominára.

Komín s dobrým ahom je základný predpoklad

správnej funkcie vykurovacieho kotla. Týmto bude

podstatne ovplyvnený výkon a hospodárnos

zariadenia. Vykurovací kotol sa smie pripája iba ku

komínu s dostatočným ahom vi technické údaje

(tab. 6, str. 9).

Za účelom výpočtu je nutné použi hmotnostný prúd

spalín pri celkovom menovitom tepelnom výkone.

Účinná výška komína sa počíta od prívodu spalín do

komína (tab. 9, str. 15).

Obr. 13 Prípojka odvodu spalín

1 Obmedzovač ahu

V prípade použitia ohybov rúry pre odvod spalín sa

zvyšuje potrebná účinná výška komína o 1 meter na

každý ohyb.

OZNÁMENIE: Poškodenie zariadenia v

dôsledku zlého ahu komína.

B Je nutné dodrža potrebný dopravný

tlak uvedený v technických údajoch

(tolerancia ± 3Pa).

B Pre ohraničenie maximálneho ahu

musíte nainštalova obmedzovač ahu.

B Kvôli čisteniu nainštalujte prípojku odvodu spalín s

revíznym otvorom.

B Spalinovú rúru pripevnite k vykurovaciemu kotlu

pomocou 5 mm nitu alebo skrutky do príslušného

vyvŕtaného otvoru. Spalinová rúra by mala by čo

najkratšia a mala by ma sklon nahor

z vykurovacieho kotla do komína.

B Spalinovú rúru, ktorá je upevnená iba v komíne a

nasadená na hrdlo pre spaliny, vemi starostlivo

namontujte, aby nedošlo k jej uvoneniu.

B Potrubia s dĺžkou presahujúcou 2 m dodatočne

upevnite. Všetky časti potrubia odvádzajúceho

spaliny musia by z nehoravých materiálov.

14

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Montáž vykurovacieho kotla

6

Vykurovací

kotol Palivo Výkon Ťah

G211-20 Drevo 15 kW

Kamenné

uhlie

Potrebný

vzduch

SIH16

/160

SIH18

/180

SIH20

/200

36,1 m 3 /h 7m 7m 7m

18 kW 20 Pa 46,3 m 3 /h 8m 7m 7m

SIH25

/250

Koks 20 kW 48,0 m 3 /h 8m 7m 7m

G211-26 Drevo 20 kW

48,1 m 3 /h 7m 7m 7m 6m

Kamenné

uhlie

24 kW 22 Pa 64,2 m 3 /h 8m 8m 7m 7m

Koks 26 kW 62,3 m 3 /h 8m 8m 7m 7m

G211-32 Drevo 24 kW

57,7 m 3 /h 8m 7m 7m 7m

Kamenné

uhlie

28 kW 23 Pa 72,8 m 3 /h 9m 8m 8m 7m

Koks 32 kW 76,6 m 3 /h 10m 9m 8m 8m

G211-36 Drevo 28 kW

67,3 m 3 /h 9m 8m 8m 7m

Kamenné

uhlie

32 kW 25 Pa 83,2 m 3 /h 10m 9m 8m 8m

Koks 36 kW 86,2 m 3 /h 10m 9m 8m 8m

G211-42(D) Drevo 32 kW

77,0 m 3 /h 9m 9m 8m 8m

Tab. 9

Kamenné

uhlie

6.1.2 Vytvorenie prípojky pre prívod vzduchu

SIH30

/300

37 kW 28 Pa 96,2 m 3 /h 11m 10m 9m 9m

Koks 42 kW 100,6 m 3 /h 11m 10m 10m 9m

Doporučené minimálne výšky komína a potrebný vzduch pri menovitom výkone

Údaje uvedené v tab. 9 sú len orientačné

hodnoty. Ťah závisí od priemeru, výšky,

nerovnosti povrchu komína a teplotného

rozdielu medzi spaovanými produktami a

vonkajším vzduchom. Odporúčame Vám

použi komín s vložkou.

B Nechajte si previes presný výpočet

komína odborným kúrenárom alebo

kominárom.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo

ohrozenia života v dôsledku nedostatku

kyslíka v miestnosti s nainštalovaným

zariadením.

B Postarajte sa o dostatočný prívod

čerstvého vzduchu cez otvory vedúce

do voného priestoru.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo

poranenia/poškodenia zariadenia: V

dôsledku nedostatku spaovacieho

vzduchu môže dôjs k zadechtovaniu a

tvorbe plynu z nízkotepelnej karbonizácie.

B Postarajte sa o dostatočný prívod

čerstvého vzduchu cez otvory vedúce

do voného priestoru.

B Prevádzkovatea zariadenia upozornite

na to, že tieto otvory musia zosta

otvorené.

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 15


6 Montáž vykurovacieho kotla

6.2 Zhotovenie hydraulických prípojok

OZNÁMENIE: Poškodenie zariadenia v

dôsledku netesných prípojok.

B Pripojovacie potrubia inštalujte

k prípojkám vykurovacieho kotla tak,

aby boli bez pnutia.

B Pripojte spiatočku vykurovania na prípojku RK.

B Pripojte výstup vykurovania na prípojku VK.

Pre zníženie kondenzácie spaovacích plynov

a pre predĺženie životnosti Vám odporúčame

vybavi vykurovací kotol zvýšením teploty

spiatočky. Tým zabránite zníženiu teploty

kotlovej vody pod 45 ˚C (rosný bod pri

spaovaní).

VK

6.4 Pripojenie bezpečnostného

výmenníka tepla (príslušenstvo)

K vykurovaciemu kotlu je možné objedna aj externý

bezpečnostný výmenník tepla (chladiaca slučka).

V krajinách, v ktorých platí EN 303-5, musí ma

vykurovací kotol vybavenie zabezpečujúce bezpečné

odvádzanie nadbytočného tepla bez potreby

dodatočnej energie. Nedôjde tak k prekročeniu

maximálnej teploty kotlovej vody 100 ˚C (ochrana pred

prehriatím).

Minimálny pretlak chladiacej vody musí by 2,0 bar

(maximálny 6,0 bar). Musí by k dispozícii objemový

prietok minimálne 11 l/min.

B Bezpečnostný výmenník tepla zapojte poda

hydraulickej schémy zapojenia s tepelnou

odtokovou poistkou (príslušenstvo).

B Do prívodu studenej vody pred termostatický ventil

namontujte filter.

RK

EL

Obr. 14 Zhotovenie hydraulických prípojok

6.3 Kohút KFE

Namontujte kohút KFE (plniaci a vypúšací kohút kotla)

s tesnením na prípojku EL.

Obr. 15 Pripojenie bezpečnostného výmenníka tepla

1 Prívod studenej vody

2 Tepelná odtoková poistka

3 Miesto merania tepelnej odtokovej poistky

4 Vývod studenej vody

5 Odtok

16

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Montáž vykurovacieho kotla

6

6.5 Naplnenie vykurovacieho zariadenia

a kontrola utesnenia

Pred uvedením vykurovacieho zariadenia do

prevádzky musíte preskúša jeho utesnenie, aby sa

počas prevádzky nevyskytli žiadne netesné miesta.

Vykonajte tlakovú skúšku vykurovacieho kotla s 1,3-

násobkom povoleného prevádzkového tlaku

(zohadnite poistný tlak poistného ventilu).

OZNÁMENIE: Poškodenie zariadenia

mrazom.

B Ak nie je vykurovacie zariadenie spolu

s potrubiami umiestnené v miestnosti

zabezpečenej proti mrazu, odporúčame

Vám naplni vykurovacie zariadenie

kvapalinou s nízkym bodom zamrznutia

a prostriedkom proti zamŕzaniu a s

protikoróznou ochranou.

OZNÁMENIE: Poškodenie zariadenia

vplyvom pretlaku počas skúšky tesnosti.

Tlakové, regulačné, alebo bezpečnostné

zariadenia sa môžu pri vekom tlaku

poškodi.

B Dbajte na to, aby počas kontroly

utesnenia neboli namontované žiadne

tlakové, regulačné ani bezpečnostné

zariadenia, ktoré nie je možné

zablokova voči priestoru s vodou vo

vykurovacom kotle.

B Pomaly naplňte vykurovacie zariadenie. Pritom

pozorujte indikáciu tlaku (manometer).

Obr. 16 Teplomer/manometer

B Po dosiahnutí želaného prevádzkového tlaku

zatvorte vodovodný kohút a kohút KFE.

B Skontrolujte utesnenie prípojok a potrubí.

B Odvzdušnite vykurovacie zariadenie pomocou

odvzdušňovacích ventilov na vykurovacích

telesách.

B Ak prevádzkový tlak v dôsledku odvzdušnenia

poklesne, treba doplni vodu.

B Odpojte hadicu z kohúta KFE.

6.6 Zabezpečenie teploty spiatočky

Za účelom zabezpečenia správnej funkcie nesmie

klesnú teplota spiatočky pod 60 ˚C. Preto je nutné

namontova do spiatočky vykurovania termostatický

zmiešavač pre zvyšovanie teploty spiatočky.

B Expanznú nádobu zablokujte uzatvorením

skratovacieho ventilu od systému.

B Otvorte zmiešavacie a uzatváracie ventily

vykurovacej vody.

B Pripojte hadicu na vodovodný kohút. Hadicu

naplnenú vodou nasuňte na hadicový násadec

kohúta KFE, zaistite ju pomocou spony a otvorte

kohút KFE.

B Otočte poklop automatického odvzdušňovača o

jednu obrátku, aby mohol unika vzduch.

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 17


7 Uvedenie vykurovacieho zariadenia do prevádzky

7 Uvedenie vykurovacieho zariadenia do prevádzky

V tejto kapitole nájdete popis uvedenia zariadenia do

prevádzky.

B Vyberte zvyšné príslušenstvo zo zásobníka na

popol.

7.1 Vytvorenie prevádzkového tlaku

Za účelom uvedenia zariadenia do prevádzky vytvorte

požadovaný normálny prevádzkový tlak.

7.2 Nastavenie regulátora spaovania

B Nastavte regulátor spaovania na 85 ˚C.

B Rozkúrte vykurovací kotol ( kapitola 8.2, str. 20).

B Napätie reaze dolate pákou (alebo skrátením

reaze) tak, aby bola vzduchová klapka pri teplote

kotlovej vody 85 ˚C uzatvorená na minimálnu mieru

(5 mm) a aby reaz visela mierne uvonená.

OZNÁMENIE: Poškodenie zariadenia v

dôsledku pnutia materiálu spôsobeného

teplotnými rozdielmi.

B Vykurovacie zariadenie napĺňajte iba v

studenom stave (teplota výstupu smie

by max. 40 ˚C).

B Červenú ručičku manometra nastavte na

potrebnýprevádzkový pretlak min. 1 bar(platí pre

uzatvorené vykurovacie zariadenia). Pri otvorených

zariadeniach je maximálny stav vody vo

vyrovnávacej nádrži 25 m nad dnom vykurovacieho

kotla.

B Doplňte vykurovaciu vodu príp. ju odpustite cez

kohút KFE, kým nedosiahnete želaný prevádzkový

tlak.

B Počas plnenia odvzdušnite vykurovacie zariadenie.

Obr. 18 Nastavenie napnutia reaze

V prípade úplného zatvorenia vzduchovej

klapky nedochádza k úplnemu spaovaniu.

Na vykurovacích plochách sa usadzuje

decht, čo si vyžaduje zvýšené nároky na

čistenie.

Obr. 17 Teplomer/manometer

7.3 Nalepenie typového štítka

B Typový štítok nalepte tak, aby bol k nemu dobrý

prístup a aby bol dobre viditený na vykurovacom

kotle napr. a bočnú stenu vykurovacieho kotla hore.

Obr. 19 Nalepenie typového štítka

18

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Obsluha vykurovacieho zariadenia (pre prevádzkovatea)

8

8 Obsluha vykurovacieho zariadenia (pre prevádzkovatea)

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo

ohrozenia života v dôsledku nedodržania

bezpečnostných pokynov

B Prečítajte si a dodržujte bezpečnostné

upozornenia uvedené v kapitole 1.2.

8.1 Funkcia jednotlivých konštrukčných

prvkov

8.1.1 Spalinová klapka

Spalinová klapka sa otvorí pri rozkurovaní studeného

vykurovacieho kotla alebo v prípade zlého ahu

komína. Tým sa horúce spaliny rýchlejšie dostanú do

komína a komín ahá lepšie.

B Za týmto účelom zatlačte tiahlovú tyč dovnútra.

8.1.2 Vzduchová klapka

Regulátor spaovania nastavuje pomocou reaze otvor

vzduchovej klapky. Čím teplejší je vykurovací kotol,

tým viac je vzduchová klapka zatvorená, aby nedošlo

k prekročeniu teploty kotlovej vody.

Primárny vzduch môžete nastavi bu ručne

prostredníctvom regulačnej skrutky (na vzduchovej

klapke) alebo automaticky prostredníctvom regulátora

spaovania poda teploty kotlovej vody.

B Skontrolujte teplotu vody na teplomeri/manometri.

B Pri teplote 85 ˚C zaskrutkujte regulačnú skrutku tak

hlboko do vzduchovej klapky, aby pri uvonenej

reazi zostala medzera 5 mm. Tým sa zabráni tvorbe

plynu z nízkoteplotnej karbonizácie pri dosiahnutí

teploty kotlovej vody.

B Nastavte teplotu na regulátore spaovania alebo

ručne na vzduchovej klapke tak, aby teplota kotlovej

vody zostala vyššia ako 65 ˚C.

Obr. 20 Otvorenie spalinovej klapky

V normálnej prevádzke sa pri dostatočnom ahu

komína môže spalinová klapka čiastočne zavrie.

B Za týmto účelom vytiahnite tiahlovú tyč (po cca. 10

15 min.).

Obr. 22 Nastavenie otvoru vzduchovej klapky

Minimálna teplota kotlovej vody musí by

vyššia ako 45 ˚C, pretože pri nižšej teplote by

mohlo dôjs ku kondenzácii vodných pár.

Toto má negatívny vplyv na riadnu prevádzku

vykurovacieho kotla a jeho životnos.

Obr. 21 Zatvorenie spalinovej klapky

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 19


8 Obsluha vykurovacieho zariadenia (pre prevádzkovatea)

8.2 Rozkúrenie

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo

ohrozenia života v dôsledku otrávenia

alebo explózie.

Pri spaovaní odpadu, plastov alebo

kvapalín môže dôjs k vzniku jedovatých

spalín.

B Používajte výhradne uvedené palivá.

B V prípade explózie, požiaru, úniku spalín

alebo pár odstavte vykurovací kotol z

prevádzky.

Pred každým rozkúrením:

B Vyprázdnite zásobník na popol.

Rozkúrenie:

B Otvorte spalinovú klapku, aby ste zväčšili ah

vykurovacieho kotla.

Obr. 23 Otvorenie spalinovej klapky

B Položte menší materiál určený na ohrev na rošt

a naň uložte tenkú vrstvu paliva (menšie polená,

uhlie alebo koks).

B Zapáte palivo.

B Dvere na čistenie popola nechajte mierne

pootvorené.

Po cca. 10 – 15 min. (ke bude k dispozícii

pahreba):

B Zatvorte dvere na čistenie popola.

B Regulátor spaovania nastavte na želanú maximálnu

teplotu.

B Zhora naložte palivo.

B Čo možno najviac zatvorte spalinovú klapku (poda

ahu komína), aby ste tak zabránili tepelným stratám

v komíne. Za týmto účelom vytiahnite tiahlovú tyč

z vykurovacieho kotla.

Ak nie sú spaliny dostatočne odvádzané

(nedostatočný ah komína), znovu trochu

pootvorte spalinovú klapku.

Náhradné palivá:

Ako náhradné palivo je povolené používa (nižší výkon

a kratšie intervaly údržby): kamenné uhlie a koks –

druh s vekosou 2 (10 – 20 mm) alebo úlomky

(40 – 100 mm), lisované palivá, drevo, lisované palivá

z dreva, pelety a drevnú štiepku.

Pri dreve závisia intervaly plnenia od jeho vlhkosti a

vekosti. Drevo môže obsahova až do 20 % vlhkosti.

Takáto vlhkos sa dosiahne pri skladovaní po dobu

jedného roka, maximálna výhrevnos sa dosiahne

najmenej po 2 rokoch. Tvrdé drevo a veké polená

horia vo všeobecnosti dlhšie ako mäkké drevo a malé

polená.

Veké druhy kamenného uhlia a koksu horia dlhšie, pri

privekom množstve paliva sa však môže výkon zníži.

Kontrolujte a rozhrabte oheň v kratších intervaloch.

OZNÁMENIE: Poškodenie kotla v

dôsledku nesprávneho paliva.

Hnedé uhlie nie je vhodné používa ako

palivo, pretože v tomto type kotla horí

vemi zle.

V dôsledku použitia vlhkých palív dochádza

k stratám výkonu. Používajte drevené polená

prirodzene vyschnuté na vzduchu

(skladované 2 roky, max. vlhkos 20 %).

Obr. 24 Naloženie drobného materiálu určeného na

rozkúrenie

20

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Obsluha vykurovacieho zariadenia (pre prevádzkovatea)

8

8.3 Prikladanie paliva

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo

poranenia v dôsledku náhleho vzplanutia.

B Nepoužívajte žiadne kvapalné palivá

(benzín, petrolej alebo podobné).

B Nikdy nerozprašujte ani nestriekajte

kvapalné palivo do ohňa alebo do

pahreby.

B Vopred nastavte regulátor spaovania na 30 ˚C, aby

sa uzavrela vzduchová klapka.

B Otvorte spalinovú klapku, aby ste znížili tvorbu

dymu v miestnosti inštalácie zariadenia počas

prikladania paliva. Ak by napriek tomu unikal do

miestnosti s nainštalovaným zariadením dym,

zatvorte vzduchovú klapku úplne pomocou

regulačnej skrutky.

8.5 Vyčistenie popola z vykurovacieho

kotla

Vyprázdnite zásobník na popol pred tým, než sa úplne

naplní, aby ste umožnili prívod vzduchu zospodu.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo

požiaru v dôsledku horúceho popola.

B Ak je popol ešte horúci, používajte

rukavice.

B Odstránený popol uložte do nehoravej

nádoby s poklopom.

8.6 Čistenie vykurovacieho kotla

Usadeniny sadze a popola na vnútorných stenách

kotla, prívodu vzduchu a odvodu spalín zmenšujú

prenos tepla. Usadeniny, tvorenie dechtu a

kondenzácia závisia od použitého paliva (napr. v

prípade dreva sú intenzívnejšie ako pri uhlí), ahu

komína a prevádzky. Odporúčame vám čistenie

minimálne raz za týždeň v studenom stave.

OZNÁMENIE: Nevhodný prevádzkový

stav

V dôsledku nedostatočného čistenia sa

zvyšuje spotreba paliva a môže dôjs

k zaažovaniu životného prostredia.

Obr. 25 Otvorenie spalinovej klapky

B Pootvorte plniace dvierka, aby spaliny mali ah do

komína.

B Plniace dvere otvorte úplne až potom a prehrabte

pahrebu kutáčom. Následne naplňte doplna

spaovaciu komoru.

B Plniace dvere a spalinovú klapku znovu zatvorte.

B Regulátor spaovania opä nastavte na želanú

hodnotu.

B Čistite vykurovací kotol minimálne raz

za týždeň.

B Vyčistite potrubia odvodu spalín čistiacou kefou.

B Vyčistite nastavovací rošt čistiacou kefou.

B Uvonené sadze a popol nasypte do zásobníka na

popol.

8.4 Prehrabávanie ohňa

Výkon vykurovacieho kotla sa zmenší po naplnení

roštu popolom, oheň je potom potrebné prehraba.

B Vopred nastavte regulátor spaovania na 30 ˚C, aby

sa uzavrela vzduchová klapka.

B Otvorte spalinovú klapku, aby ste znížili tvorenie

dymu v miestnosti s nainštalovaným kotlom.

B Existujúcu pahrebu uvonite pomocou kutáča.

Pri použití dreva prehrabávajte vemi opatrne,

popol z dreva padá vemi ahko.

Obr. 26 Čistenie rúr na odvod spalín

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 21


8 Obsluha vykurovacieho zariadenia (pre prevádzkovatea)

B Otvorte čistiaci kryt na spodnej strane hrdla rúry na

odvod spalín uvonením krídlovej matice.

8.7 Odstavenie vykurovacieho kotla z

prevádzky

Za účelom odstavenia vykurovacieho kotla z

prevádzky nechajte úplne vyhorie palivo.

OZNÁMENIE: Poškodenie zariadenia

mrazom.

Ak nie je vykurovacie zariadenie v

prevádzke, môže v prípade mrazu

zamrznú.

Obr. 27 Čistiaci poklop na hrdle rúry na odvod spalín

1 Uchytávacia vložka

1 Čistiaci kryt

1 Krídlová matica

B Odstráňte usadeniny popola čistiacou kefou.

OZNÁMENIE: Poškodenie zariadenia

môže vzniknú v dôsledku

nevykonávaného alebo zle vykonávaného

čistenia a údržby.

B Raz ročne nechajte vykona revíziu,

údržbu a čistenie vykurovacieho

zariadenia odbornou firmou.

B Odporúčame Vám uzatvori zmluvu o

každoročnej revízii a údržbe v

potrebnom rozsahu.

B Pokia je to možné, nechajte

vykurovacie zariadenie stále zapnuté.

B Chráňte vykurovacie zariadenie pred

zamrznutím tak, že v prípade potreby

vypustíte vykurovaciu vodu v najnižšom

bode zariadenia.

8.7.1 Dočasné odstavenie vykurovacieho kotla z

prevádzky

B Vyprázdnite rošt a zásobník na popol.

B Vyčistite úložné plochy plniacich dverí a komoru s

popolom.

B Uzavrite dvere pre čistenie popola a plniace dvere.

8.7.2 Odstavenie vykurovacieho kotla

z prevádzky na dlhú dobu

Ak plánujete dlhodobú odstávku (napr. na konci

vykurovacieho obdobia) vykurovacieho kotla z

prevádzky, kotol starostlivo vyčistite, aby ste tak

predišli korózii.

Čistiace práce

Čistenie potrubí

odvodu spalín

čistiacou kefou

min.

raz za

týždeň

X

min.

raz za 1/4

roka

8.7.3 Odstavenie vykurovacieho kotla z

prevádzky v núdzovom prípade

V prípade nebezpečenstva explózie, požiaru, úniku

spalín a pár môžete zastavi proces spaovania vodou.

B Opatrne otvorte plniace dvierka, aby Vás nezasiahli

plamene.

B Zahaste oheň vodou.

Vyčistite nastavovací

rošt čistiacou kefou (v

opačnom prípade

dochádza k horšiemu

spaovaniu kvôli

obmedzenému

prívodu kyslíka)

X

Otvorte čistiaci poklop

v hrdle rúry na odvod

spalín, odstráňte

usadeniny popola

X

Tab. 10 Intervaly čistenia

22

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Obsluha vykurovacieho zariadenia (pre prevádzkovatea)

8

8.8 Zabránenie kondenzácii a tvoreniu

dechtu

V prípade príliš nízkeho vykurovacieho výkonu môže

dôjs ku kondenzácii na vykurovacích plochách.

Kondenzát stečie nadol do priestoru s popolom.

B Pomocou teplomera/manometra skontrolujte, že

teplota kotlovej vody je počas prevádzky vyššia ako

65 ˚C.

B Niekokokrát rozkúrte vykurovací kotol. V dôsledku

usadenín sadze, ktoré vznikajú počas bežnej

prevádzky, sa znižuje nebezpečenstvo

kondenzácie.

Rosný bod produktov spaovania je 65 ˚C a preto

nesmie by teplota spaovacích produktov na

vykurovacích plochách nižšia ako 65 ˚C.

Ak sa v zásobníku paliva vyskytne kondenzácia, je to

dôkaz príliš vysokého obsahu vody v palive (vlhkého

paliva). V takýchto prípadoch sa môže vyskytnú aj

kondenzát pri teplotách kotlovej vody nad 65 ˚C.

Obr. 28 Teplomer/manometer

Decht sa tvorí pri podobných podmienkach (nízky

výkon, nízka teplota) a okrem toho pri zlom nastavení

spaovania pri nedostatku spaovacieho vzduchu.

Decht je možné zoškraba iba v teplom stave, v tomto

prípade postupujte nasledovne:

B Rozkúrte vykurovací kotol, najlepšie pomocou

mäkkého dreva.

B Pri dosiahnutí teploty cca. 90 ˚C zatvorte všetky

ventily vykurovacích telies.

B Odstráňte decht pomocou kutáča z dna a

vykurovacích plôch.

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 23


9 Revízia a údržba vykurovacieho kotla

9 Revízia a údržba vykurovacieho kotla

9.1 Prečo je dôležitá pravidelná údržba

Pravidelná údržba vykurovacích zariadení je

nevyhnutná z nasledovných dôvodov:

• aby sa udržal vysoký stupeň účinnosti a kvôli

úspornej prevádzke vykurovacieho zariadenia

(nižšia spotreba paliva),

• aby sa dosiahla vysoká prevádzková bezpečnos,

• aby sa spaovanie udržiavalo na vysokej úrovni bez

škodlivých vplyvov na životné prostredie.

Ponúknite vašim zákazníkom zmluvu o vykonávaní

každoročnej revízie a údržby v potrebnom rozsahu.

Informácie o tom, ktoré činnosti musia by súčasou

zmluvy sa môžete dočíta v protokoloch o revízii a

údržbe ( kapitola 9.6, str. 26).

Náhradné diely si môžete objedna

v katalógu náhradných dielov. Používajte len

originálne náhradné diely.

9.2 Čistenie vykurovacieho zariadenia

B Skontrolujte vykurovací kotol a v prípade potreby ho

vyčistite ( kapitola 8.6, str. 21).

B Demontujte čistiaci kryt na hrdle potrubia pre odvod

spalín.

B Nánosy popola uvonite a odstráňte čistiacou kefou.

B Otvorte čistiaci otvor pod hrdlom rúry pre odvod

spalín.

B Skontrolujte spalinovú klapku na funkčnos

a znečistenie a v prípade potreby ju vyčistite.

B Skontrolujte rúru na odvod spalín a vyčistite ju.

9.3 Kontrola prevádzkového tlaku

vykurovacieho zariadenia

Ukazovate tlakomeru sa musí nachádza nad

červenou ručičkou.

Červená ručička tlakomeru musí by nastavená na

potrebný prevádzkový tlak.

Vytvorte prevádzkový tlak (pretlak) minimálne

1 bar.

Obr. 29 Teplomer/manometer

Ak sa ukazovate na manometri nachádza pod

červenou ručičkou, prevádzkový tlak je príliš malý.

Musíte doplni vodu.

OZNÁMENIE: Poškodenie zariadenia v

dôsledku častého dopĺňania.

Ak musíte často dopĺňa vodu, môže dôjs

k poškodeniu vykurovacieho zariadenia

v dôsledku korózie a tvorby vodného

kameňa.

B Zabezpečte, aby bolo vykurovacie

zariadenie odvzdušnené.

B Skontrolujte utesnenie vykurovacieho

zariadenia a funkčnos expanznej

nádoby.

OZNÁMENIE: Poškodenie zariadenia v

dôsledku pnutia materiálu spôsobeného

teplotnými rozdielmi.

B Vykurovacie zariadenie napĺňajte iba

v studenom stave (teplota výstupu smie

by maximálne 40 ˚C).

B Doplňte vodu cez kohút KFE.

B Odvzdušnite vykurovacie zariadenie.

B Znova skontrolujte prevádzkový tlak.

B Skontrolujte prevádzkový tlak vykurovacieho

zariadenia.

24

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Revízia a údržba vykurovacieho kotla

9

9.4 Kontrola tepelnej odtokovej poistky

Tepelná odtoková poistka zaisuje bezpečnú

prevádzku vykurovacieho kotla v prípade výpadku

vykurovacieho zariadenia, ke zariadenie nemôže

odvádza teplo z vykurovacieho kotla. Tento výpadok

sa môže vyskytnú napr. pri zamrznutí vykurovacieho

zariadenia, výpadku cirkulácie vody at. Pre riadnu

funkciu tepelnej odtokovej poistky je potrebný

dostatočný tlak a studená voda. Je potrebný tlak

minimálne 2 bar a objemový prietok 11 l/min.

B Každý rok skontrolujte termostatický ventil

bezpečnostného výmenníka tepla poda údajov

výrobcu.

Ak nie je kontrola úspešná – termostatický ventil

neotvára prúd studenej vody alebo je príliš nízky

prietok cez termostatický ventil – je nutné

termostatický ventil vymeni.

9.5 Meranie spalín

Pre meranie teploty spalín, obsahu CO 2 a CO

používajte elektronický merač spalín. Prístroj by mal

ma senzor CO s citlivosou minimálne 10 000 ppm.

Ak je teplota spalín vyššia ako je udaná v technických

údajoch, je potrebné znova zopakova čistenie.

Prípadne je príliš vysoký aj dopravný tlak

( kapitola 6.1.1, strana 14).

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 25


9 Revízia a údržba vykurovacieho kotla

9.6 Protokoly o revízii a údržbe

Protokoly o revízii a údržbe slúžia ako predloha na

kopírovanie.

B Vykonané revízne práce podpíšte a zaznačte dátum.

Revízne práce a údržbové práce v

potrebnom rozsahu Str. Dátum:______ Dátum:______ Dátum:______

1. Kontrola všeobecného stavu

vykurovacieho zariadenia

2. Vykonanie prehliadky a kontrola funkcie

vykurovacieho zariadenia

3. Kontrola vodovodných častí zariadenia a

častí vedúcich palivo:

• Utesnenie počas prevádzky

• Kontrola tesnosti

• Viditená korózia

• Príznaky únavy materiálu

4. Kontrola znečistenia spaovacej komory a

vykurovacej plochy a príp. vyčistenie, za

týmto účelom kontrola vykurovacieho

zariadenia v studenom stave

5. Kontrola funkcie a bezpečnosti prívodu

spaovacieho vzduchu a odvádzania

spalín

24

14

24

• Kontrola a čistenie rúry na odvod spalín

6. Kontrola prevádzkového tlaku, poistného 24

ventilu a predbežného tlaku expanznej

nádoby

7. Kontrola tepelnej odtokovej poistky 25

8. Kontrola teploty spalín 25

9. Konečná kontrola revíznych prác, za týmto

účelom zdokumentovanie výsledkov

meraní a skúšok

Potvrdenie odborne vykonanej revízie

Tab. 11

Pečiatka firmy/

Podpis

Pečiatka firmy/

Podpis

Pečiatka firmy/

Podpis

26

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Revízia a údržba vykurovacieho kotla

9

Dátum:____ Dátum:____ Dátum:____ Dátum:____ Dátum:____ Dátum:____ Dátum:____

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pečiatka

firmy/Podpis

Pečiatka

firmy/Podpis

Pečiatka

firmy/Podpis

Pečiatka

firmy/Podpis

Pečiatka

firmy/Podpis

Pečiatka

firmy/Podpis

Pečiatka

firmy/Podpis

Tab. 12

Ak počas revízie zistíte stav, pri ktorom je

potrebné vykona údržbu, musíte tieto práce

vykona v potrebnom rozsahu.

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 27


10 Odstraňovanie porúch

10 Odstraňovanie porúch

Ak sa vyskytla porucha, skúste ju odstráni alebo

informujte Vášho kúrenára. Ako prevádzkovate

zariadenia smiete vykonáva iba tie opravy, ktoré

pozostávajú z jednoduchej výmeny dielov roštov,

šamotových tehál a tesniacej pásky.

Náhradné diely si môžete objedna

v katalógu náhradných dielov. Používajte len

originálne náhradné diely.

Porucha Príčina Odstránenie

Príliš malý výkon. • Nedostatočný ah. • Prispôsobte komín.

• Príliš malá výhrevnos paliva. • Pri nízkej vonkajšej teplote

používajte palivo s vyššou

výhrevnosou.

Vykurovací kotol sa nedá

regulova.

• Usadeniny sadzí v rúrach

odvádzajúcich spaliny (rebrách

výmenníka tepla) a/alebo

spalinovej klapke.

• Dvere na vyberanie popola sa

nedajú natesno zatvori.

• Vyčistite rúry na odvod spalín,

spalinovú klapku a hrdlo rúry na

odvod spalín.

• Skontrolujte tesniacu pásku a

napravte ju alebo ju vymeňte.

• Príliš silný ah. • Znížte ah pomocou spalinovej

klapky, príp. prispôsobte komín.

• Zmeňte nastavenie

obmedzovača ahu príp.

namontujte obmedzovač ahu.

Vysoká teplota kotlovej vody

a súčasne nízka teplota

vykurovacieho telesa.

Tab. 13 Odstraňovanie porúch

• Príliš veký hydraulický odpor,

obzvláš pri systémoch bez

aktívneho obehu.

• Príliš silný ah alebo príliš

vysoká výhrevnos paliva.

• Prekonajte hydraulický odpor,

napríklad inštaláciou obehového

čerpadla.

• Znížte ah prostredníctvom

spalinovej klapky.

• Zmeňte nastavenie

obmedzovača ahu príp.

namontujte obmedzovač ahu.

• Použite iný druh paliva.

28

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Index

Index

B

Bezpečnostný výmenník tepla ............................ 6, 16

D

Doplnenie vody ................................................ 25

Dvere pre čistenie popola ...................................... 6

E

Čistenie ......................................................... 21

H

Horavos stavebných materiálov.............................. 4

Hydraulický odpor ............................................... 9

I

Intervaly čistenia ............................................... 22

K

Komín ........................................................... 14

Kondenzácia.................................................... 23

Kontrola prevádzkového tlaku ............................... 24

Kontrola tepelnej odtokovej poistky.................... 16, 25

Kontrola teploty spalín ........................................ 25

Kontrola utesnenia............................................. 17

Kotolňa............................................................ 3

Kutáč ............................................................ 10

R

Regulátor spaovania............................................ 6

Revízia........................................................... 24

S

Spalinová klapka............................................... 19

Spalinová klapka, montáž tiahlovej tyče.................... 12

T

Technické údaje .......................................... 7, 8, 9

Teplomer/manometer ........................................... 6

Tvorenie dechtu................................................ 23

U

Údržba, poda potreby........................................ 24

Uvedenie do prevádzky....................................... 18

Uvedenie vykurovacieho zariadenia do prevádzky,

uvedenie do prevádzky.................................... 18

V

Vlhkos paliva .................................................. 20

Vyčistenie popola.............................................. 21

Vzduchová klapka ............................................. 19

L

Likvidácia odpadu ............................................... 4

M

Minimálne odstupy .............................................. 4

Montáž pláša .................................................. 12

Montáž regulátora spaovania ............................... 13

Montáž teplomeru/manometra............................... 13

N

Náhradné palivá................................................ 20

Nastavenie regulátora spaovania ........................... 18

Núdzový prípad ................................................ 22

O

Odstavenie z prevádzky ...................................... 22

Odstránenie poruchy.......................................... 28

Odstupy od stien............................................... 11

Originálne diely................................................... 3

P

Palivá .............................................................. 6

Prehrabávanie ohňa ........................................... 21

Prikladanie paliva .............................................. 21

Prípojka odvodu spalín........................................ 14

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 29


Poznámky

30

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené!


Poznámky

Zmeny na základe technických inovácií vyhradené! 31

More magazines by this user
Similar magazines