Máme za sebou polovicu roka a po nejakom čase sa opäť naskytla ...

einsty.hostujem.sk

Máme za sebou polovicu roka a po nejakom čase sa opäť naskytla ...

E D I T O R I A L

Šéfredaktor:

Zástupcovia:

Hlavný sekretár:

Administratíva:

Servis:

Spolupracovníci:

DTP:

Inzercia:

Rediguje:

Web:

Osvit:

Tlač:

Internet:

Adresa redakcie:

E-mail:

Http:

Vydavateľstvo:

Predplatné:

Martin Drobný (mdrobny@pcrevue.sk)

Ondrej Macko (omacko@pcrevue.sk)

Peter Orviský (porvisky@pcrevue.sk)

Lucia Feketeová (lfeketeova@pcrevue.sk)

Monika Hajtmánková (mhajtmankova@pcrevue.sk)

Michal Grič (mgric@pcrevue.sk)

Juraj Bednár (jbednar@pcrevue.sk)

Peter Gašparovič (pgasparovic@pcrevue.sk)

Vladimír Klimovský (vklimovsky@pcrevue.sk)

Ján Kudlička (jkudlicka@pcrevue.sk)

Tomáš Kysela (tkysela@pcrevue.sk)

Branislav Madoš (bmados@pcrevue.sk)

Igor Orviský (iorvisky@pcrevue.sk)

Peter Palúch (ppaluch@pcrevue.sk)

Štefan Sopčiak (ssopciak@pcrevue.sk)

Jozef Šovčík (jsovcik@pcrevue.sk)

Miroslav Trnka (mtrnka@pcrevue.sk)

Peter Tuhársky (ptuharsky@pcrevue.sk)

Ivan Zernovác ml. (izernovac@pcrevue.sk)

Martina Gašparová (mgasparova@pcrevue.sk)

Renata Pálenkárová (rpalenkarova@pcrevue.sk)

Lýdia Šlosarová (lslosarova@pcrevue.sk)

Ľudmila Kaššovicová (inzercia@pcrevue.sk)

tel.: 07/524 93 494, mobil: 0903 223 621

Brigita Kostíková (gkostikova@pcrevue.sk)

NoComment (sales@nocomment.sk)

eM·Ha PREPRESS

TeLeM Liptovský Mikuláš

GTS Slovakia, Eurotel

PC REVUE, Karpatská 7

811 05 Bratislava

tel.: 07/524 93 494

07/524 44 110

fax: 07/524 93 508

redakcia@pcrevue.sk

www.pcrevue.sk, www.itnews.sk

PERFEKT, a.s., Karpatská 7

811 05 Bratislava

tel.: 07/524 99 783

fax: 07/524 99 788

Adriana Kovácsová

tel.: 07/524 99 783

Číslo 8 • August 2000 • VIII. ročník

Počas roka vyjde 12 čísel • Cena jedného výtlačku je

45,- Sk • Neobjednané rukopisy redakcia nevracia •

Redakcia si vyhradzuje právo na publikovanie uverejnených

príspevkov na internete a CD pri zachovaní autorských

práv

Vydáva Digital Visions, s.r.o. a PERFEKT, a.s. • Registrácia

MK SR č. 818/93, ISSN: 1335-0226 • Tlač: z dodaných

reprodukčných materiálov • Rozširuje: PrNS, Mediaprint

Kapa, Perfekt Exped a drobní distributéri. Objednávky do

zahraničia vybavuje PrNS, a.s., vývoz tlače, Košická 1,

813 81 Bratislava.

Názory autorov nemusia súhlasiť s názormi redakcie.

Za obsah inzerátov zodpovedajú inzerenti. Ďalšia reprodukcia

článkov možná len so súhlasom redakcie.

Máme za sebou polovicu roka a po nejakom čase sa opäť naskytla príležitosť zhodnotiť vývoj

časopisu. Naschvál hovorím vývoj, pretože ide nielen o neustále a postupné skvalitňovanie

formy a obsahu, prispôsobovanie sa požiadavkám čitateľov, podmienkam na trhu IT a médií.

Hoci sa snažíme vetkými silami pokračovať v tomto vývoji a vyrábať aj v tejto nie príli

priaznivej dobe pôvodný, odborno-populárny počítačový magazín, okrem povzbudivých listov či

kontruktívnych nápadov a pripomienok dostávame aj kritické ohlasy.

Je nám jasné, že nemôžeme vyhovieť každému napriek tomu, že sa snažíme pokryť dosť

iroké spektrum oblastí. Takisto dobre vieme, že v dnenej dobe je veľmi obľúbené vetko

ofrflať, vynadať, zvoziť pod zem. Vieme, že sme dosť na očiach verejnosti, a hoci do istej miery

sa s tým aj počíta, neberieme kritiku zďaleka na ľahkú váhu. Dobre mienená pripomienka

totiž môže prispieť ku skvalitneniu a, naopak, správne odpálená rana od pása dokáže

trochu aj zamrzieť.

Na konkrétne pripomienky, viac či menej objektívne, sa snažíme odpovedať v listárni (testy

drahých zariadení, málo praktických rád atď.), a ak sú kontruktívne a zmysluplné, reagujeme

na ne zavedením nových seriálov či posilnením niektorých rubrík. Niektoré navrhované

zmeny a projekty čakajú na svoju realizáciu trochu dlhie, ako by sme si želali. Aj my by

sme chceli, aby niektoré veci ili trochu rýchlejie (vydávanie CD, lepia webová stránka atď.).

Dúfame vak, že už čoskoro vám budeme môcť priniesť pozitívne správy (nová verzia webu

v priebehu augusta, nové CD REVUE v septembri), ale na oficiálne oznámenie si ete chvíľku

počkajme.

irokospektrálnosť zamerania PCR, ktorá nám je niekedy vyčítaná, nie je samoúčelná. Je

to skôr dôsledok podmienok, v ktorých vychádzame, pretože úzko orientované médiá na

Slovensku majú obrovské problémy a doslova bojujú o prežitie. A je veľkým umením nájsť ten

správny pomer univerzálnosti a jedinečnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť sa snažíme pokrývať

oblasť záujmov bežných spotrebiteľov, ale aj ľudí z IT branže, počítačových nadencov, ale aj

profesionálnych používateľov. Hoci je táto masa dosť heterogénna, myslíme si, že prienik ich

záujmov je dostatočne veľký. Jednak aj profesionálni používatelia IT sa dostávajú do kontaktu

s bežnou PC technikou v práci alebo doma a chcú zostať v obraze. Na druhej strane tento

prístup do určitej miery možno pomôže priviesť PC-čkárov k záujmu o profesionálne využitie

ich vedomostí z oblasti IT, v ktorej sa možno raz zamestnajú.

Samozrejme, že by bolo fajn, keby PCR malo 250 plnofarebných strán, v každom čísle

dve CD zadarmo, more súťaží a číslo by stálo nejakých 20 korún. Ale to je, bohužiaľ,

utópia. Nae možnosti sú podmienené možnosťami prostredia, v ktorom vydávame PCR:

od nie celkom jednoduchej komunikácie s firmami, obmedzenej veľkosti inzertného trhu

cez ekonomickú silu čitateľov, problémy s distribúciou periodík a neplatičmi až po nižie

povedomie, a teda aj vnímanie dôležitosti IT na Slovensku. Nechcem vás obťažovať naimi

produkčnými záležitosťami. Čitateľov, samozrejme, zaujíma výsledok. Je vak užitočné nazrieť

aspoň trochu do zákulisia. Rád by som dal nahliadnuť najmä naim kritikom, aby videli,

aké to je ízy. Chcem tým len zdôrazniť, že vydávať časopis neznamená len napísať pár

článkov, pridať obrázky, zalomiť ich, vytlačiť a distribuovať do stánkov, ale za hotovými

stránkami sa skrýva množstvo neviditeľnej a skrytej práce. A v prípade vydávania pôvodného

odborného média, navye z oblasti IT na Slovensku, to platí dvojnásobne. To nie je alibizmus,

to je realita.

V budúcnosti budeme pokračovať v nastúpenom trende, hoci chceme vo väčej miere

využívať možnosti nových distribučných elektronických kanálov, najmä webu. Znamená to

efektívnejiu koexistenciu papierového a elektronického média, teda synergické využívanie

možností a predností jednej aj druhej formy. Budeme sa snažiť aj naďalej zvyovať kvalitu

obsahu aj formy, pripravovať nové seriály a rubriky, písať zaujímavejie, výstižnejie a prístupnejie.

Nebránime sa dobrým nápadom a ponukám a radi sa necháme zatiahnuť do

zaujímavého projektu. Na záver teda opäť vyzývam záujemcov o spoluprácu na tvorbe obsahu

PCR, aby sa s nami spojili a navrhli témy, ktoré by chceli spracovať, oblasti, ktorým by sa

chceli venovať, lebo aj naďalej považujeme PCR za ná spoločný časopis.

Príjemné trávenie dovoleniek a prázdnin

a zaujímavé čítanie PCR vám želá

8/2000 PC REVUE 1


O B S A H

20

BUDÚCNOSŤ IT VO SVETE

Interview s Andersom Harryssonom z firmy

Sun Microsystems, ktorý v polovici júna

navštívil Slovensko.

REVUE

Novinky .............................................. 4

Internetový biznis v centre pozornosti 18

Reportáž: Microsoft TechEd 2000

Ako Compaq robí počítače ................. 19

Exkurzia po výrobnom závode Erskin

Budúcnosť IT vo svete ......................... 20

Interview s Andersom Harryssonom z firmy

Sun Microsystems

Telenor na Slovensku .......................... 21

Minirozhovor

Mozog ako počítač ............................. 22

Psychowalkman – programátor nášho vedomia

SOFTWARE

Flight Simulator 2000

Professional Edition............................. 62

Lietanie v pohodlí domova

Borland JBuilder 3.5............................ 63

Pokladňa ............................................. 65

Máte prehľad o výdavkoch za telefón?

INFOWARE

Novinky zo sveta IT ............................ 66

Nový model ukladania dát

v internetovej ekonomike.................... 77

Paralelná prevádzka záložných

zdrojov UPS........................................ 78

22

MOZOG AKO POČÍTAČ

Psychowalkman – programátor nášho

vedomia

29

24

Prehľad trhu: KANCELÁRIA III.

V tejto časti sa budeme venovať telefónnym

prístrojom (klasickým i mobilným),

pobočkovým telefónnym ústredniam

a modemom (klasickým i ISDN).

TESTOVALI SME:

LASEROVÉ TLAČIARNE

Po teste laserových tlačiarní na osobné

použitie a pre malé podniky (PC REVUE

č. 6/1999) a prehľade v Kancelárii II

(PC REVUE č. 7/2000) prichádzame tento

mesiac s testom laserových tlačiarní,

ktoré sú určené na nasadenie v pracovných

skupinách.

2 PC REVUE 8/2000

HARDWARE

Prehľad trhu: Kancelária III. ................ 24

Telefónne prístroje, telefónne ústredne

a modemy

Testovali sme: Laserové tlačiarne

pre pracovné skupiny.......................... 29

Multifunkčné zariadenie

HP OfficeJet G55 ................................ 46

Canon BJC-3000 ................................. 48

Tlačiareň s oddelenými zásobníkmi

Microtek ScanMaker x12 USL............. 50

Rýchlosť a kvalita domov

Xwave LB911...................................... 52

Nielen DVD prehrávač

Compaq Notebook 100....................... 53

Značkový notebook pod 50-tisíc

Testovacia POST karta ........................ 54

Diagnostika na úrovni

Olympus Camedia C-860L.................. 55

Fotoaparát pre všetkých

Sony MVC-FD90................................. 56

Záznam na disketu

HP PhotoSmart C500 .......................... 57

Fotoaparát do kancelárie

ACER TravelMate 342T ....................... 58

Výkonný notebook pre náročných

Handset Manager MA-600 .................. 59

Správa mobilného telefónu z počítača

Toshiba Satellite 1620 CDS................. 60

Lacný notebook od Toshiby

Mustek Be@rPaw 12000 ..................... 61

Skener s „medveďou tlapou“

LINUX

Linux v praxi ....................................... 80

Lokality v Apache, LaTeX (12. časť), Mailman,

Nessus, Novinky

INTERNET

Ako zefektívniť podnikanie pomocou

internetu.............................................. 84

12. časť

Na potulkách svetom WWW .............. 85

45. časť: Krížom-krážom letným svetom

Základy elektronickej pošty v TCP/IP . 86

5. časť

Elektronický obchod a elektronický

podpis ................................................. 89

Ako voliť doménové meno

pre WWW stránku .............................. 90

PROGRAMUJEME

C++ pod Windows.............................. 91

1. časť

SERVIS

V zajatí Pythona.................................. 92

1. časť – Úvod

Poradňa............................................... 92

Tipy a triky pre Windows.................... 93

Dr. Win radí........................................ 94

Sharewarové okienko.......................... 95

Pošta ................................................... 97

Vírusový radar..................................... 98

Vývoj cien komponentov .................... 99

Media klub.......................................... 100

CD-ROM, Knihy

Burza .................................................. 103

Fórware............................................... 104


N O V I N K Y 11. 6. 2000 18. 7. 2000

Nová verzia kancelárskeho

balíka StarOffice

Spoločnosť Sun Microsystems ohlásila novú verziu svojho

voľne íriteľného kancelárskeho balíka StarOffice,

StarOffice 5.2 obsahujúcu 200 zlepení, ktoré by mali

zjednoduiť a zrýchliť prácu používateľa, ako sú zlepená

stabilita a výkon, zvýená spoľahlivosť a robustnejie

filtre na export a import dokumentov pre Microsoft

Office, databázový engine pre vetky hlavné platformy,

help a on line dokumentácia a dostupnosť HTML ako

súborového formátu.

Spoločnosť Sun

Microsystems ohlásila

aj program

StarOffice now, ktorý

umožňuje poskytovateľom

služieb,

vzdelávacím intitúciám

a firmám

podieľať sa na distribúcii

StarOffice

a s tým súvisiacich

marketingových aktivitách.

Prostredníctvom webovej stránky www.sun.com/ staroffice/starofficenow

je možné vybrať si možnosť predintalovať

StarOffice na distribuované PC počítače, hostovať link na

StarOffice stránku Sunu alebo poskytovať StarOffice na

download z vlastnej webovej stránky.

ASCI White

Spoločnosť IBM ohlásila, že zostrojila najrýchlejí superpočítač

na svete ASCI White s rýchlosťou 12 biliónov (10 12 )

operácií za sekundu, čo je trikrát vyia rýchlosť ako

najvyia zaznamenaná hodnota na akomkoľvek inom

počítači. Superpočítač RS/6000 SP zaberá plochu dvoch

basketbalových ihrísk a bude ho využívať Ministerstvo

energetiky USA na analýzu a ochranu národného arzenálu

zbraní.

Ministerstvo energetiky ho bude používať na tvorbu

priestorových modelov využívaných v simuláciách, ktoré

budú kritickými pre zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti

jadrových zásob počas absencie reálneho testovania.

Systém, ktorý vyvinula spoločnosť IBM v spolupráci

s iniciatívou ASCI (Accelerated Strategic Computing

Iniciative Zrýchlená strategická počítačová iniciatíva)

ministerstva energetiky, obsahuje viac ako 8100 mikroprocesorov

na báze medi, 6 TB (10 12 ) operačnej

pamäte a 160 TB diskovej pamäte. Dodávka systému

ASCI White z výrobného podniku v Poughkeepsie (New

www.

.sk

Denne aktualizované spravodajstvo

York) do Národného laboratória Lawrencea Livermora

Ministerstva energetiky USA bude vyžadovať 28 kamiónov.

Fúzia spoločností AEC a Norman

Spoločnosť AEC z Českej republiky oznámila uzavretie

významnej dohody s nórskou spoločnosťou Norman ASA.

Po ukončení zbližovacieho procesu sa firma AEC zaviazala

odpredať firme Norman 70 % akcií českej časti spoločnosti

AEC zo skupiny AEC Group s predkupným právom na

zvyných 30 % v nasledujúcich troch rokoch.

Rok 2005: dvakrát viac

používateľov mobilov

ako internetu

V roku 2005 počet používateľov sietí mobilnej komunikácie

na celom svete dosiahne hranicu 1,2 miliardy a prevýi

tým aj počet používateľov pevných telefónnych liniek.

Spomínaný počet používateľov mobilných telefónov zároveň

viac ako dvojnásobne prevýi počet internetových prípojok.

Investície do telekomunikačnej techniky by mali aj naďalej

rásť v priemere o viac ako 12 % ročne. Vyplýva to

z Medzinárodnej telekomunikačnej tatistiky 2000 (International

Telecom Statistics 2000), ktorú každoročne zostavuje

a publikuje divízia Informačné a komunikačné siete

(ICN) koncernu Siemens.

Alpha sa podieľala na

dekódovaní ľudského genómu

Keď vedci z ústavov Celera Genomics, Sanger Centre,

Whitehead Institute a National Institute of Health oznámili, že

spolupracovali pri dokončení mapovania ľudského genómu,

vyzdvihli fakt, že tento monumentálny vedecký úspech bol

možný aj vďaka pičkovej výpočtovej technológii.

Bolo potrebné poskladať 3,2 miliardy bázových párov

v správnom poradí, čo je vôbec jednou z najväčích

výziev pre počítače. Počas tohto procesu použili v Celera

Genomics vye 600 procesorov Alpha od spoločnosti

Compaq, ktoré mali výpočtový výkon skoro bilión operácií

za sekundu. Záverečné výpočty pri skladaní genómu

prebiehali na novom serveri Compaq AlphaServer GS160,

pretože použité algoritmy si na úspené dokončenie vyžadovali

64 gigabajtov zdieľanej pamäte.

Lucent sa rozdelil

Enterprise Networks, divízia

spoločnosti Lucent Technologies,

predstavila nové meno

Avaya Communication vrátane

nového loga. K vlastnému vyčleneniu novej spoločnosti

dôjde 30. septembra 2000. Avaya bude podnikať vo

viac ako 90 krajinách. Bude ponúkať komplexné komunikačné

rieenia vrátane dodávok prísluného hardvérového

a programového vybavenia.

Bezdrôtová sieťová konektivita

pre PC od HP

Spoločnosť Hewlett-Packard ohlásila nové bezdrôtové LAN

a WAN technológie, ktoré spolu s rieeniami od Lucent

Technologies a Sierra Wireless poskytujú bezdrôtové rieenia

pre rozličné výpočtové platformy. Toto rieenie obsahuje

LAN accesspoint, PC kartu pre notebooky HP Omnibook,

PCI adaptér pre desktop PC, ako aj modul pre Jornada

Handheld PC.

Microsoft získal podiel v káblovej

spoločnosti Telewest

Spoločnosť Microsoft oznámila, že získala 22,98-percentný

podiel v spoločnosti Telewest, ktorá je operátorom irokopásmových

služieb vo Veľkej Británii. Táto investícia pomôže

obom spoločnostiam urýchliť nasadenie irokopásmových

sietí a služieb pre spotrebiteľov vo Veľkej Británii. Dohoda

umožňuje spoločnosti Telewest pokračovať vo svojom

rozvoji ako popredný operátor irokopásmových sietí vo

Veľkej Británii, ktorý dodáva služby pokrokovej interaktívnej

televízie, telefonické a internetové služby.

4 PC REVUE 8/2000


N O V I N K Y

Adobe Illustrator 9.0

Adobe Systems začal dodávať Adobe Illustrator 9.0, podstatný

upgrade tandardného programu na vytváranie

vektorových grafík pre web a tlač. Ponúka výkonné nástroje

na vytváranie a optimalizáciu webovej grafiky, umožňuje

vestrannejie a výkonnejie vytváranie priehľadnosti, nová

verzia tiež obsahuje veľa zlepení na zvýenie produktivity.

Adobe Illustrator 9.0 je dostupný v Českej republike

za odhadovanú koncovú cenu 21 540 Kč. Súčasní používatelia

Adobe Illustratora môžu prejsť na novú verziu za

odhadovanú koncovú cenu 7620 Kč.

Rastie záujem o siete tretej

generácie

Spoločnosť Tele1 Europe Holding AB požiadala o licenciu

na prevádzkovanie siete UMTS vo védsku a Nórsku.

Skratka UMTS znamená univerzálny mobilný telekomunikačný

systém, čo je európske označenie systémov tretej

generácie 3G. Súčasne Ericsson uzavrel s Tele1 Europe

dohodu o dodávke 3G. Úlohou prednostného dodávateľa

bude po získaní licencie dodať a implementovať 3G

systém na báze WCDMA vrátane služieb a mobilných

telefónov. Ericsson zároveň aktívne vstúpi do vývoja funkcií

a služieb pre koncových používateľov spoločnosti Tele1

Europe a stane sa prednostným dodávateľom Tele1 Europe

pri rozirovaní siete GSM vo védsku.

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) je

jednou z technológií rádiového rozhrania tretej generácie,

ktorá je optimalizovaná pre irokopásmový rádiový prístup

a okrem hlasového prenosu podporuje aj vysokorýchlostné

multimediálne služby, ako napríklad videokonferencie

a internet. WCDMA umožňuje prispôsobiť bezdrôtové

pásmo potrebám každého jednotlivého hovoru, či

už ide o hlasový, dátový, alebo multimediálny prenos.

Podporuje paketový prenos aj prepojovanie okruhov.

Umožňuje súčasné vykonávanie viacerých hovorov rôznych

typov.

Microdrive už na 1 GB

Spoločnosť IBM strojnásobila kapacitu najmenieho pevného

disku na svete, menieho ako zápalková katuľka

a ľahieho ako 16 gramov. Mikrodisk Microdrive od IBM

má dostatočnú kapacitu na uloženie 1000 fotografií s vysokým

rozlíením, prípadne 12 hudobných CD. Microdrive

s kapacitou 1 GB je určený pre prenosné elektronické

zariadenia, ako digitálne kamery, notebooky, personálne

digitálne asistenty, prenosné hudobné prehrávače, videokamery

a iné. Nový disk Microdrive sa bude dodávať

s tromi kapacitami: 1 GB, 512 MB a 340 MB.

Testy antivírusových programov

Za mesiac júl získali pri testoch na platforme Win 98 prestížne

ocenenie Virus Bulletin 100 % awards nasledovné firmy

a ich antivírusové programy: Command AntiVirus v4.58.3,

ESET NOD32 v1.35, Symantec Norton AntiVirus v5.02.04.

Podrobnejie info: http://www.virusbtn.com/100/

Z DOMOVA:

Majoritný balík akcií ST v rukách

Deutche Telekom

Dňa 18. júla 2000 sa v priestoroch Primaciálneho paláca

uskutočnil podpis zmluvy o kúpe a upísaní akcií podniku

Slovenské telekomunikácie, a. s. (ST) pre spoločnosť Deutche

Telekom. Podľa tejto zmluvy prejde 51 % akcií pod správu

Deutche Telekom. Minister Jozef Macejko si od tohto

vstupu sľubuje, že ST budú pripravené na konkurenčný boj,

ktorý sa rozpúta od úplného otvorenia telekomunikačného

trhu SR od 1. 1. 2003. Vzhľadom na skutočnosť, že táto

príprava je finančne mimoriadne náročná, nemôžu ju ST

zvládnuť sami. Vstup zahraničného strategického partnera

je tak podľa Macejka nevyhnutnosťou. ST touto zmluvou

získajú navŕením základného imania o 400 miliónov euro

obrovské zdroje pre budúce investície.

Detlev Buchal, člen predstavenstva Deutche Telekom

AG sa vyjadril, že do roku 2004 sa plánuje zvýiť

hustota telefónnych prípojok z momentálnych 29 %

na 45 %, ďalej sa investície zamerajú na vybavenie

najmodernejou digitálnou technikou. Pracovníci ST budú

mať tiež prístup k najnovím poznatkom a zúčastnia sa

odborných tréningov spoločnosti Deutche Telekom. Pritom

sa zachová miestna samostatnosť ST. V rámci liberalizácie

telekomunikačného trhu sa plánuje zo Slovenských

telekomunikácií urobiť podnik, ktorý by naďalej udával

tón vo vetkých oblastiach telekomunikácií na Slovensku.

ST majú v súčasnosti 1,6 miliónov účastníkov pevnej siete

a prostredníctvom dcérskej spoločnosti Eurotel Bratislava

ďalích 360 000 zákazníkov.

Čo sa týka vývoja poplatkov za telekomunikačné služby

plánuje sa trend postupného predlžovania doby pripadajúcej

na jeden impulz a poskytovania voľných impulzov v rámci

pauálneho poplatku na úrok rastu kontantných platieb

(pauálu). Po stránke vytáčaného spojenia na pripojenie

k internetu sa ST už dlhodobo orientujú na služby ISDN. Tento

trend v budúcnosti len porastie.

(OM)

Relaxačný víkend s Datalanom

Spoločnosť Datalan usporiadala pre svojich partnerov a zákazníkov

v polovici júna spoločenské podujatie, ktoré malo v krásnom

prostredí Nízkych Tatier, v stredisku Jasná v Demänovskej

6 PC REVUE 8/2000


N O V I N K Y

doline, odtiahnuť ľudí od neustáleho pracovného

kolotoča. Pripravený bol bohatý

spoločenský a portový program, ktorý sa

vak vzhľadom na nepriazeň počasia musel

mierne modifikovať. Účastníci mohli absolvovať

návtevu Demänovskej jaskyne, kúpanie

v termálnych kúpeľoch v Beeňovej, rafting

na pltiach, vyhliadkovú plavbu na Liptovskej

Mare atď.

Napriek nepriazni počasia sa vak akcia

vydarila a bola príjemným odreagovaním

sa od každodenného pracovného nasadenia.

Motorola založila

slovenskú pobočku

Spoločnosť Motorola oznámila založenie

svojej slovenskej pobočky v Bratislave. Nová

organizačná zložka spoločnosti Motorola

bude prináať na trh a podporovať predaj

nových komunikačných rieení a poskytovať

zákaznícky servis na Slovensku.

Organizačnú zložku reprezentuje Peter

Dovhun, manažér pre rozvoj obchodu spoločnosti

Motorola na Slovensku.

Peter Dovhun, manažér pre rozvoj obchodu

spoločnosti Motorola na Slovensku

Motorola bola na slovenskom trhu prítomná

od začiatku 90. rokov, pričom

podobne ako mnohé iné nadnárodné spoločnosti

pokrývala slovenský trh hlavne zo

svojej pražskej pobočky.

Slovenská pobočka spoločnosti Motorola

je organizačná zložka a je súčasťou

Motorola GmbH, spoločnosti sídliacej vo

Wiesbadene v Nemecku, ktorá slúži ako

ústredie pre strednú a východnú Európu.

V súčasnosti má slovenská organizačná

zložka dvoch zamestnancov.

Zmena v poskytovaní

služieb systému Zoner

inShop

Na základe spoločnej zmluvy o spolupráci

medzi spoločnosťami ZONER a ViaPVT prechádza

vetci používatelia systému pre

elektronické obchodovanie Zoner inShop

pod správu spoločnosti ViaPVT, ktorá dňom

1. 7. 2000 prebrala kompletnú obchodnú

správu a časť technickej podpory, ako aj

fakturáciu za poskytnuté služby. ZONER,

s. r. o., naďalej zostáva producentom

Zoner inShopu a bude ďalej poskytovať

pomoc a podporu používateľom tohoto

systému.

HP posilňuje

svoju prítomnosť

na slovenskom trhu

Od 1. mája 2000 sa slovenské zastúpenie

spoločnosti Hewlett-Packard zmenilo

z organizačnej zložky Hewlett-Packard

Trading SA na samostatný právny subjekt

Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. Ak

cieľom pôvodného zastúpenia bolo marketingovo

pôsobiť na trhu a koordinovať

predaj, potom zámerom novovytvorenej

organizácie je ďalej zefektívniť tieto aktivity,

rozíriť činnosť aj o ďalie oblasti

a poskytovať kompletný rozsah služieb

pre slovenských zákazníkov. Podľa predstaviteľov

spoločnosti Hewlett-Packard

týmto vyjadruje dôveru slovenskému trhu

a deklaruje jednoznačný záujem o ďalie

rozvíjanie aktivít na tomto teritóriu.

V súlade s uvedeným zámerom dochádza

aj k personálnemu posilňovaniu pobočky.

V júni nastúpil na pozíciu riaditeľa divízie

počítačov a periférií Miloslav Koutný, ktorý

preiel do HP zo Softipu, keď predtým viac

rokov pôsobil v rôznych pozíciách v medzinárodnej

spoločnosti Digital Equipment.

Ďalie personálne rozírenie pobočky sa

predpokladá v najbližích mesiacoch.

PSG kupuje

internetovú divíziu

Computelu

Spoločnosť PSG prevzala zákazníkov

a technické vybavenie pre poskytovanie

služieb internetu spoločnosti Computel.

Akvizíciu umožnil vstup investora Advent

do spoločnosti PSG vo výke 4 mil. USD.

Computel neopustí internetovú sféru

a zameria sa na oblasť WWW. Bude

ponúkať grafické a programátorské práce

a poradenstvo pri prezentácii a podnikaní

firiem na internete.

Táto akvizícia je už treťou veľkou akvizíciou

PSG, po kúpe spoločnosti Netax

a časti spoločnosti Gratex International.

PREHĽAD MESIACA

V TITULKOCH:

u 14. júla Microsoft predal vo fikálnom

roku 1999/2000 v ČR a SR 1,012 mil.

licencií

u 13. júla Microsoft a Intel oznamujú

uvedenie skúobnej verzie 64-bitových

Windows pre procesor Intel Itanium

u 11. júla Intel Pentium 4 vo výrobe,

v septembri prvé vzorky na 1,4 GHz

u 4. júla Clinton podpísal zákon o digitálnom

podpise

u 2. júla Ray Lane, prezident a výkonný

riaditeľ Oracle, odchádza z firmy

u 29. júna Slovenský rozhlas spustil

siedmy internetový vysielací okruh Rádio

INET

u 29. júna Český Senát schválil zákon

o elektronickom podpise

u 15. júna sa Microsoft odvolal proti

súdnemu rozhodnutiu


8 PC REVUE 8/2000


R E V U E

u Interaktívna

televízia je

na dosah ruky

Spoločnosti Marconi, Motorola, Oracle,

SGI a ViaGate Technologies predstavili

výsledky spoločného úsilia pri vývoji interaktívnej

televízie (iTV).

iTV využíva streamované médiá, ktoré

sa dajú individuálne ovládať. Marconi,

Motorola, Oracle, SGI a Viagate dokázali

vytvoriť kombináciu počítačového a komunikačného

hardvéru a softvéru, ktorý dovolí

divákom zmeniť vzhľad i obsah vysielania.

Poskytovatelia týchto služieb budú ponúkať

videoobsah používateľovi podľa pripraveného

zoznamu, prípadne prostredníctvom

webového prehliadača.

Prenosový reťazec iTV sa skladá zo kálovateľného

servera SGI Origin 200, v ktorom

je uložený obsah, a Oracle Video Servera

(OVS), ktorým sa obsah distribuuje do siete.

Ďalím článkom je ATM switch ASX-1000

firmy Marconi, cez ktorý je obsah odosielaný

do jednotlivých domácností pomocou

modemu ViaJet A400 a prijímacej brány

ViaWay A406 firmy ViaGate. Z prijímacej

brány sa už signál vedie po telefónnej

linke do vstupného zariadenia, ktoré sa

vďaka svojmu bežnému umiestneniu nazýva

skratkou STB (z anglického Set-Top-Box)

a z neho do samotného televízora.

Prenos nie je nijako obmedzený z hľadiska

prenosových rýchlostí ani sieťových

protokolov. K ďalím výhodám iTV patrí:

• kálovateľnosť systém je schopný rásť

podľa potreby

• Rozumné prevádzkové náklady kapitálová

investícia je jednorazová a prevádzkové

náklady sú nízke vďaka možnosti

vybrať len také veľké zariadenie, aké je

v danej chvíli potrebné

• Správa dát video/audio obsah, opis

objektov a transakcií vetko sa spravuje

z jedného miesta

• Spokojnosť zákazníka zákazník má

možnosť pri rozumných nákladoch sám

riadiť media stream, voliť formát a pod.

Vetkých päť menovaných firiem pracovalo

na vývoji spoločne, aby zaistili

dobrú spoluprácu jednotlivých prvkov iTV

a zbavili tým poskytovateľa služieb nutnosti

doladenia jednotlivých komponentov.

u Live!Ware

pre Windows 2000

Spoločnosť Creative Technology uviedla

na trh súbor programov Live!Ware pre

Windows 2000, určený pre rodinu zvukových

kariet Sound Blaster Live!. Súčasťou

novej verzie Live!Ware sú tak ovládače,

ako aj hlavné aplikácie pre zvukové karty

SB Live! určené pre OS Windows 2000.

CD Live!Ware for Windows 2000 obsahuje

VDM ovládače pre Windows 2000

a podporu pre EAX 2.0 a aplikácie Audio

HQ, Creative Recorder, Creative Launcher,

Creative Mixer.

Live!Ware využíva reprogramovateľnosť

výkonného procesora na spracovanie zvuku

EMU 10K1 pre implementáciu nových funkcií

a zlepení starích, poskytovaných kartou

SB Live!. Aktualizácia Live!Ware je

• Vysielací čas:

2. 8. 2000 o 22.10 hod. STV2

• Repríza:

7. 8. 2000 o 19.00 hod. STV2

zameraná na používateľov, ktorí si chcú

intalovať ktorúkoľvek z rodiny kariet Sound

Blaster na systéme s novým OS Windows

2000, alebo pre tých, ktorí chcú upgradovať

svoj systém pre beh pod Windows 2000.

Produkt možno stiahnuť na adrese http:

//www.soundblaster.com/liveware/w2k.asp.

u Jedna miliarda

platobných kariet Visa

Visa International oznámila, že dosiahla ako

prvá v platobnom priemysle hranicu jednej

miliardy vydaných platobných kariet.

Visa takisto oznámila, že ich platobný

objem v roku 1999 dosiahol 1,6 bilióna

USD, čo predstavuje 19-percentný nárast

oproti minulému roku. Za obdobie dvanástich

mesiacov, končiace sa decembrom

1999, sa prostredníctvom platobných kariet

Visa realizovalo 21,3 miliárd transakcií, čo

predstavuje nárast o 20 percent oproti roku

1998.

Visa očakáva:

• nárast platieb prostredníctvom internetu,

kde majú platby prostredníctvom Visa kariet

už 50-percentný podiel

• veľký rozvoj platieb medzi podnikmi

v súčasnosti zaznamenáva Visa International

nárast o viac ako 40 percent ročne

v oblasti komerčných kariet. Očakáva sa,

že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich

rokoch

• stály nárast počtu vydaných debetných

kariet v globálnom rozsahu. Podiel debetných

platieb prostredníctvom Visa kariet

rastie o 30 percent ročne

počas nasledujúcich troch rokov narastie

objem internetových platieb o 200 až 300

percent. Do roku 2003 bude môcť až 50

percent držiteľov kariet nakupovať prostredníctvom

internetu.

• do roku 2003 bude 30 percent držiteľov

kariet Visa uskutočňovať svoje platby

prostredníctvom bezdrôtových platobných

zariadení, ako sú mobilné telefóny alebo

osobné digitálne zariadenia.

Smart karty budú poskytovať zákazníkom

a podnikom zlepenú funkčnosť. Sem môže

patriť ukladanie bodov za lojalitu, zabezpečovanie

osobnej autorizácie alebo uloženie

osobnej bezpečnostnej informácie na jedinej

karte spolu s ďalími výhodami vyplývajúcimi

z kombinácie kreditného, debetného a hotovostného

účtu na jednom kúsku plastu. Visa

v súčasnosti odhaduje, že globálny trh je asi

v tretine cesty vedúcej k úplnej akceptácii

smart kariet. Do roku 2010 bude väčina

Visa kariet obsahovať čip.

Visa skúma aj možnosti biometrickej

technológie, ako napríklad odtlačky prstov

10 PC REVUE 8/2000


R E V U E

Prečítajte si v augustovom

čísle časopisu

• ÚČINNÁ SEPARÁCIA pomáha odhaľovať

vlastnosti molekúl polymérov, hovorí

doc. Dušan Berek, PhD.,DrSc., z Ústavu

polymérov SAV, Vedec roka SR 1999

• PSYCHOVOLKMENY môžu slúžiť na

účinnú psychickú a telesnú relaxáciu

• KEĎ EXPLODUJE HORA, presnejšie

povedané bok sopky, ide o mimoriadne

pustošivú katastrofu

• HORÚCE NOVINKY FYZIKY, vrátane

svetla rýchlejšieho ako svetlo

• POLOVODIČE V PROBLÉMOCH –

udržíme nastolený rozvoj tranzistorov?

• LIEKY ALEBO BYLINKY? Zamyslenie

nad tým, čo je za i proti fytoterapii

• ČO VYZLIEKA HÚSENICE? Je to hormón,

ktorý objavil RNDr. Dušan Žitňan,

CSc., z Ústavu zoológie SAV

• LIKVIDUJEME RAKETY – útočné jadrové

komplety, ktoré sa na Slovensko

dostali pri delení federácie

• MRAKODRAP – TORPÉDO, ktorý

stavajú v Londýne, nazývajú zasvätenci

medzi sebou aj „vývrtkou“

• CÉDEČKO ZBLÍZKA vysvetľuje podstatu

zvukového záznamu

• OD NÁPADOV K VYNÁLEZOM:

Chladnička

• ŽIVOT BEZ NULY starým Rimanom,

ktorí mali obdivuhodné znalosti, vôbec

neprekážal

• ŠPORT OČAMI FYZIKY: Môže byť

protivietor spojencom športovca?

12 PC REVUE 8/2000

alebo hlasová identifikácia, ktoré poskytnú členským organizáciám

Visa väčie možnosti bezkartových autorizačných

postupov, čím sa podporí oblasť elektronického obchodu

a problematika súvisiaca s bezpečnosťou informácií a ochranou

súkromia.

u Cambridge Sound Works

Digital

Cambridge SoundWorks, plne vlastnená pobočka spoločnosti

Creative Technology Ltd., uviedla na trh reproduktorový

systém SoundWorks Digital, čo je nová vylepená verzia

aktívneho trojkanálového reproduktorového systému Sound-

Works. Systém, ktorý je založený na technológii použitej

v rade reproduktorových systémov FourPointSurround FPS

2000 Digital, je vybavený zosilňovačom, obsahuje zlepený

subwoofer v drevenej skrinke pre dosiahnutie hlbích a lepie

definovaných basov a SPDIF digitálny audio vstup pre zaistenie

čistého digitálneho zvuku z akéhokoľvek audio zariadenia.

Presný prevod digitálnej hudby na analógovú s nízkym

umom poskytuje používateľom zvuk v najlepej kvalite.

Spojenie na mieru itých zosilňovačov s výkonom 22 W

pre subwoofer a 16 W pre každú z reproduktorových

skríň dokopy so peciálnym návrhom ovládačov vytvára

základ pre silný stereofónny zvuk so irokým frekvenčným

rozsahom. Výkon vzrástol o viac než 50 % v porovnaní

s pôvodným systémom od spoločnosti SoundWorks.

Nový systém SoundWorks Digital obsahuje dva stereofónne

analógové vstupy, jeden pre pohodlné permanentné

pripojenie výstupu napr. z počítača PC, a druhý konektor

po pripojení prenosných zariadení ako napríklad CD a MD

jednotky alebo digitálneho audio prehrávača. Systém sa

dodáva s párom stolných stojančekov pre stereofónne

satelity. Reproskrinky môžu byť tiež pripevnené k monitoru

počítača či na stenu s použitím integrálnych očiek na zavesenie

a skrutiek, ktoré sú súčasťou dodávky. Kompaktný

subwoofer môže byť umiestnený na podlahe alebo na

akomkoľvek inom vhodnom mieste. Ovládač pripojený

káblikom k subwooferu systému SoundWorks Digital s možnosťou

ovládania hlasitosti, zapnutia a vypnutia vyžaduje

na stole len minimálny priestor.

u Mobilné telefóny

so softvérom od Microsoftu

Register slovenských

počítačových firiem 2000

Spoločnosti Microsoft a Samsung ohlásili spoločnú dohodu

o vývoji a predaji novej rodiny mobilných telefónov

založených na softvéri spoločnosti Microsoft. Na základe

tejto dohody bude Samsung prvou spoločnosťou, ktorá

bude vyvíjať telefóny pre GSM a CDMA siete s využitím

bezdrôtovej komunikačnej platformy Microsoft Mobile

Explorer. Tieto rieenia majú za úlohu poskytovať bezdrôtové

dátové služby, ako sú napr. bezpečný prístup k podnikovým

dátam, elektronická pota, správa osobných

informácií (PIM), bezpečný prístup na web, lokálne služby

a elektronický obchod.

K dispozícii budú dve rodiny telefónov. Prvá z nich

predstavuje telefóny s obmedzenými schopnosťami, ktoré

budú obsahovať Microsoft Mobile Explorer, operačný systém,

diagnostiku s bezdrôtovým prepojením a prehliadacie

rieenie, ktoré umožňuje bezpečný prístup k podnikovým

a osobným informáciám, elektronickej pote a internetu.

Medzi ich ďalie schopnosti patrí podpora grafiky, prehliadač

s duálnym módom, ktorý dokáže zobrazovať obsah

vo formáte HTML a WAP 1.2, a úplná interoperabilita so

pičkovými bránovými produktmi WAP.

Druhá generácia predstavuje inteligentné telefóny, ktoré

budú obsahovať telefonickú platformu spoločnosti Microsoft

a podporovať výkonnejiu prácu s bezdrôtovým prenosom

dát. Budú podporovať displeje s vysokým rozlíením, ktoré

budú schopné prevádzkovať celú kálu on line a off line

aplikácií, elektronickú potu, správu osobných informácií

a internetové aplikácie. Inteligentná telefonická platforma

spoločnosti Microsoft je postavená na operačnom systéme

Windows CE 3.0. Umožňuje synchronizáciu bezdrôtového

prenosu dát, hosťovanie aplikácií tretích strán, podnikový

prístup pomocou tandardnej technológie VPN a prijímanie

nového multimediálneho obsahu.

Pre telefóny s obmedzenými schopnosťami je určený

mikroprehliadací softvér Microsoft Mobile Explorer. Pre inteligentné

telefóny je určená inteligentná telefonická platforma

postavená na operačnom systéme Microsoft Windows CE

3.0, ktorá je pecificky optimalizovaná pre mobilné telefóny,

pričom etrí batérie a znižuje požiadavky na pamäť.

Spoločnosť Microsoft očakáva príchod prvých telefónov

spoločnosti Samsung so softvérom Microsoft Mobile Explorer

v druhej polovici roka 2000.

u Creative PC-DVD

Encore 12X

Obsahuje:

adresy

a kontakty

firiem, ich

e-mailové

adresy a

webové stránky,

autorizované

partnerstvá

so zahraničnými

firmami

a predajcov

značkových

produktov

Objednať si ho môžete prostredníctvom objednávkového

lístka v časopise.

Spoločnosť Creative Labs uviedla DVD mechaniku, ktorá

vie čítať DVD disky rýchlosťou až 12× a vetky populárne

diskové typy vrátane audio a foto CD. Nielenže ju možno

použiť na sledovanie DVD filmov buď na PC, či na televízii,

ale môže byť tiež použitá na počúvanie audio CD a na

hranie hier. Nová generácia technológie na zlepovanie

obrazu Dxr3 (Dynamic Extend Resolution) zaisťuje čistotu

obrazu a poskytuje najlepie spracovanie farebného videa

pri vysokých rozlíeniach. Navye karta Dxr3 umožňuje

prenos zvuku v norme Dolby Digital do zosilňovača s AC-3

dekodérom alebo do súpravy reproduktorov Creative

Sound Works, a tak umožňuje dosiahnuť priestorový zvuk.

Nový PC-DVD produkt od spoločnosti Creative sa

dodáva s herným titulom Outcast, čo je 3D akčná dob-


R E V U E

rodružná hra v reálnom čase, a s hrou

Super Speedway, ktorá vás posadí do

sedadla pretekárskeho auta idúceho rýchlosťou

okolo 230 míľ za hodinu. Súčasťou

dodávky tohto produktu je aj Creative

Media Ring Talk, umožňujúci používateľom

viesť dialóg z PC na PC cez internet. Ako

odpoveď na rastúcu popularitu digitálneho

zvuku a formátu MP3 je súčasťou aj prehrávač

Lava! Player umožňujúci používateľom

rozíriť zážitok z hudby o interaktívne, na

mieru ité a s hudbou synchronizované

video zabezpečujúce 3D vizuálny zážitok.

Dodávky mechaniky PC-DVD Encore

12× sa začnú koncom júna tohto roku pri

odporúčanej koncovej cene asi 249 USD

(bez DPH).

u Nová generácia

počítačov Compaq

Deskpro EN

Compaq uviedol nový rad počítačov

Deskpro EN do podnikového prostredia,

ktoré sú vybavené najnovími čipmi spoločnosti

Intel vrátane čipovej súpravy 815E,

celým spektrom procesorov Celeron a Pentium

III s frekvenciou od 600 MHz do

933 MHz a ponúkajú na výber operačné

systémy s duálnou intaláciou Windows

98/Windows 95 alebo s duálnou intaláciou

Windows 2000/ Windows NT 4.0.

K dispozícii je naintalovaná verzia softvéru

Altris eXpress, ktorá umožňuje inteligentnú

správu systému produktov Deskpro p

očas celého obdobia životnosti počítača.

Cena počítačov radu Deskpro EN sa

začína od 1199 USD za model Slim

Desktop, ktorý je o 20 % mení a ponúka

väčie možnosti rozírenia než súčasný

model radu Deskpro EN a zmenená verzia

(Small Form Factor SFF), ktorá teraz

obsahuje diskovú zásuvku plnej veľkosti.

u Creative WebCam

Go Plus

Spoločnosť Creative Labs oznámila uvedenie

na trh najnovej prenosnej internetovej

kamery pre PC Video Blaster WebCam Go

Plus. Prenosná internetová kamera, vybavená

8 MB pamäte, umožňuje vychutnať

si slobodu odpojenia od PC a snímania

viac než 150 obrázkov v rozlíení 640 ×

480 pixlov a plnej farebnej hĺbke. Rovnako

tak, ako jej predchodca, kamera WebCam

Go umožňuje aj snímanie a zasielanie

videoklipov elektronickou potou, usporiadanie

videokonferencií s priateľmi a rodinou

a zdieľanie obrázkov cez internet.

Jednoducho použiteľná kamera má

pevne zaostrený objektív a zlepený svetelný

senzor zabezpečujúci kvalitu obrazu.

Vyznačuje sa aj rozírenou pamäťou

a vstavaným mikrofónom, takže navye

k možnosti snímať fotografie a minifilmy

ponúka takisto záznam zvukových poznámok.

S kamerou sa tiež dodáva iroká

paleta softvéru, ktorá obsahuje okrem

iného program WebCam Monitor, využívajúci

kameru na detekciu pohybu, ktorý

vám zasiela e-mail pri zistení akejkoľvek

aktivity v okolí váho PC. Očakávaná cena

je asi 150 USD.

u Nová farebná

laserová tlačiareň

Panasonic

Panasonic KX-P8415 využíva systém GDI,

ktorý zabezpečuje rozlíenie 600 × 600

dpi pri 4 stranách za minútu v prípade

farebnej tlače, pri čiernobielej tlači je to 16

strán za minútu.

Hoci toto rozlíenie je postačujúce pre

väčinu používateľov, Panasonic KX-P8415

dokáže tlačiť s rozlíením 1200 × 1200

dpi. Systém GDI využíva pri príprave dát

pre tlač hlavne samotný počítač, z ktorého

tlačí, čím skracuje čas potrebný na vytlačenie

dokumentu.

Bežne sa dodáva s pamäťou 32 MB

RAM s možnosťou rozírenia na 288 MB,

takisto je možné pripojenie sieťovej karty

10/100 Base T Ethernet na irie využitie.

Jednoduché používanie tlačiarne Panasonic

KX-P8415 zabezpečuje komunikácia

tlačiarne s používateľom sama ho upozorní

na dochádzajúcu náplň. Výmena

náplní je jednoduchý úkon. Jeden farebný

toner vydrží 10 000 strán, čierny 12 000.

u IBM NetVista A40

Modely novej série NetVista A40 poskytujú

nové možnosti voľby z rodiny NetVista,

ktorá už obsahuje sériu X vetko v jednom

počítači, sériu S s najnovími technológiami

bez väzby na technologické dedičstvo

a tenké sieťové klientske počítače série N.

NetVista A40 je osadená procesorom

Intel Pentium III, ktorého frekvencia sa

pohybuje v rozmedzí od 667 MHz do

933 MHz. Má 133 MHz zbernicu, pamäť

SDRAM 128 alebo 64 MB (ktorá môže byť

rozírená až na 512 MB), súpravu čipov

Intel 815E, integrovanú grafiku AGP, pevné

disky SMART III Ultra ATA/66, 40X-17X,

48X-20X alebo na vybraných modeloch

24X-10X s CD-ROM mechanikou s kapacitou

10 GB, 20 GB alebo 30 GB. Sieťové

spojenie poskytuje Intel Pro/100 VE

Desktop Connection. NetVista A40 sa

dodáva so softvérom Microsoft Windows

2000 alebo Microsoft Windows 98, Second

Edition, Lotus SmartSuite Millennium

Edition, Lotus Notes Client a výberom

softvérových CD s nástrojmi na administráciu,

konfiguráciu, antivírusovú ochranu

sieťového zapojenia a komunikácie.

Model NetVista A40p obsahuje vetky

vlastnosti ako A40 s pridaním iestich zdokonalených

vlastností bezpečnosti a ovládania.

Sú to rozírené bezpečnostné črty,

ako IBM Embedded Security Chip, systémové

uzamykanie, ktoré fyzicky zabezpečuje

obsah systému, a bezpečnostný

prepínač, ktorý vydá výstražný signál administrátorovi

pri odstránení krytu systému.

Obsahujú aj črtu Alert on LAN, ktorá umožňuje

riadenie a ochranu počítačov zapojených

v sieti, aj keď sú vypnuté, čip na riadenie,

ktorý sleduje teplotu a napätie systému

a upozorní administrátora v prípade, že

boli prekročené pecifikácie. Ďalou črtou

je Asset ID, čo je ukladanie informácií

o PC na využitie systému, inventarizáciu

a sledovanie procesov, a môže byť využitý

príručnými zariadeniami, ktoré využívajú

priemyselný tandard rádiovej frekvencie.

Rapid Restore je relatívne nový nástroj

IBM, ktorý slúži na ovládanie a je osadený

8/2000 PC REVUE 13


R E V U E

Internetový časopis inZine každý deň

na adrese www.inzine.sk prináša

nové zaujímavé články, názory,

polemiky a fejtóny. Z tých najnovších

vyberáme:

Šéfredaktor inZinu Peter Pišťanek

takmer dva mesiace putoval po

Európe spolu s ďalšími európskymi

spisovateľmi vo vlaku nazvanom

Literature Express. Napriek tomu, že

mu hneď prvý týždeň v Madride ukradli

notebook aj mobilný telefón, cez

ktorý mal denne posielať svoje správy

z európskych miest od Barcelony

po Petrohrad, nevzdal sa a svoje

zážitky a postrehy písal a posielal z

internetových kaviarní a knižníc.

Na stránkach inZinu každý týždeň

pribudne prepis rozhlasovej relácie

Kaleidoskop, ktorú vysiela slovenská

redakcia Rádia Slobodná Európa.

Vo svojich príspevkoch redaktori RFE

mapujú svetové aj domáce dianie

z oblasti politiky, ekonomiky, kultúry

i športu.

Nový literárny príbeh, ktorý uverejňuje

inZine opäť na pokračovanie,

má veľavravný a mnohosľubný nadpis:

Dosť času na sex. Tentoraz je

to príbeh so záhadnou detektívnou

zápletkou, ktorá sľubuje oveľa viac

napätia ako len dosť času na sex.

Redaktor inZinu Rado Ondrejíček sa

podujal na neľahkú úlohu: zmapovať,

rozanalyzovať a zhodnotiť internetové

stránky s veľmi kontroverzným

obsahom: s pornografiou.

Pre čitateľov, ktorí sexu stále

nemajú dosť, je určená aj ďalšia

rubrika inZinu: Sexi chúťky. Jej autor

Tomáš Čejka v nej opisuje najznámejšie

potravinové afrodiziaká.

Opisované účinky však vôbec

nezaručuje. Zaručuje však príjemné

čítanie a mnoho nových informácií.

inZine otvoril na svojich stránkach

novú rubriku, nazvanú jednoducho

In&Out. Viac ako o precízne

pomenovanie módnych trendov však

v tomto seriáli pôjde o humorný

pohľad na tých, čo sa snažia byť

stále „in“, i na tých, čo sú už dávno

„out“.

Prepadové komando skrývajúce

sa v dokumentoch Microsoft Office,

tak nazýva Makrovírusy vo svojom

rovnomennom seriáli v inZine jeho

autor Martin Lepiš. V článkoch

upozorňuje na fakt, že makrovírusy

budú v najbližších rokoch čoraz

väčším problémom a hrozbou pre

budujúcu sa informačnú spoločnosť.


14 PC REVUE 8/2000

AUGUST 2000

v každom počítači NetVista A40. V prípade závažnej chyby

používateľa alebo zlyhania celkového systému softvér Rapid

Restore cez skrytú časť hard disku umožní, aby sa počítač doslova

sám retartoval.

Počítače NetVista série A v stolnom vyhotovení charakterizuje

malý a tíhly tvar, ktorý etrí pracovnú plochu; kryty a PCI

zásuvkové karty, ktoré môžu byť odstránené a nahradené bez

použitia náradia, čo umožní jednoduchiu konfiguráciu a výmenu

komponentov. Výklopné rámy zjednoduujú výber a nahradenie

disketových mechaník pevných diskov a diskov CD-ROM.

u Siemens na čele európskeho

rebríčka výrobcov bezdrôtových

digitálnych telefónov

Nemecký koncern Siemens sa v prieskumnej túdii agentúry GfK

umiestnil na najvyej priečke v rebríčku medzi európskymi výrobcami

bezdrôtových telefónov, keď podiel telefónov produktového

radu Gigaset v tandarde DECT (Digital Enhanced Cordless

Telephony) na európskom trhu dosiahol 24 %.

Pri tohtoročnom 34 % raste európskeho trhu s DECT, tandardy

DECT čoskoro nahradia analógové ako aj tandardné bezdrôtové

telefóny. Tým, že Siemens včas spozoroval tento trend, stal sa nielen

číslom jeden na európskom trhu bezdrôtových telefónov, ale zaujal

aj prvú priečku v rámci DECT na celosvetovej báze.

u C# nový programovací jazyk

na rýchly vývoj webových služieb

Spoločnosť Microsoft predstavila nový jazyk Microsoft C# objektovo

orientovaný programovací jazyk s cieľom využiť možnosti

webových služieb založených na tandarde XML na platforme

.NET. S dedičstvom po vývojovom systéme Visual C++ umožní

C# miliónom vývojárov pracujúcich v jazyku C a C++ používať

existujúce skúsenosti na rýchle vybudovanie komplexných aplikácií

pre .NET na základe XML.

Jazyk je založený na moderných, objektovo orientovaných

princípoch a má za cieľ pomôcť vývojárom dosiahnuť viac s mením

počtom riadkov zdrojového kódu a s mením počtom príležitostí

na omyl. S použitím jazyka C# môžu vývojári jednoducho vystavať

webové služby s ktorýmkoľvek jazykom a na akejkoľvek platforme.

Zároveň s ponukou zvýenej produktivity ponúka C# aj úplný

prístup k základnej platforme, kontrolu nad kódom na nízkej

úrovni, ktorá poskytuje vývojárom nástroj na tvorbu komplexných

obchodných systémov. C# stavia na skúsenostiach, ktoré mnohí

programátori a organizácie už majú, čím skracuje lehoty uvádzania

na trh, znižuje náklady na vývoj a umožňuje udržiavať krok s rýchlo

sa meniacim svetom webu.

Spoločnosť Microsoft predložila pecifikáciu jazyka C# organizácii

ECMA na tandardizáciu.

Jazyk C# bude súčasťou novej generácie vývojového systému

Visual Studio, ktorého beta verzia bude k dispozícii v priebehu

tohto roka.

• Eurotel WAP

Na Slovensku nie je prístup na WAP cez GSM zatiaľ komerčne

dostupný, obaja mobilní operátori ho totiž zatiaľ prevádzkujú

iba v neverejnom testovacom režime. Vďaka ponuke EuroTelu

vám v predpremiére môžem takto predstaviť podobu ich

WAP servera. Pohyb na stránkach je veľmi jednoduchý, pretože

súčasná nízka rýchlosť dátových prenosov cez GSM neumožňuje

zostavovať príli komplikované ovládacie rozhranie. Väčina

WAP stránok pozostáva zo statického textu a linkov.

Na adrese wap.eurotel.sk vám úvodné menu ponúkne prístup

do hlavných kategórií: do spravodajstva, k informáciám o počasí,

k zábave, e-mailu atď. Položka Spravodajstvo obsahuje domáce,

ekonomické aj portové správy, menové kurzy (krajina, aktuálny,

budúci), vyhľadávanie v spravodajstve SITA. Po výbere anotácie

správy sa zobrazí úplné znenie, v prípade dlhieho textu si ho

vak musíte donaťahovať po častiach.

Pri informáciách o počasí (položka Počasie) si môžete

vybrať mesto na Slovensku alebo zahraničnú krajinu a obdobie

(dnes, zajtra, dlhodobo), na ktoré potrebujete zistiť predpoveď.

Rovnakým postupom sa dá zistiť aj teplota vody, biopredpoveď

či stav ozónu.

Na nudných poradách alebo prednákach môže byť príjemným

občerstvením kategória Zábava. WAP server EuroTelu

ponúka v tejto položke vtipy o blondínkach, svokrách, manželstve

atď., TV program, horoskopy, program kín a divadiel.

Súčasťou je aj kvíz o Slovensku, ktorý vás presvedčí o tom, koľko

toho o vlastnej krajine ete neviete. Ďalej tu nájdete Murphyho

zákony, výroky, porekadlá či recepty na mieané nápoje.

V žiadnom prípade vak neskúajte link Zhoda partnerov,

pomocou ktorého sa dá zistiť fyzická, psychická či emocionálna

blízkosť. Jediné, čo sa dozviete, je to, že sa k svojej žene či

priateľke absolútne nehodíte. Eteže ako základ na výpočet

zhody sa dávajú len dátumy narodenia...

Kategória Rôzne obsahuje kalendár, prekladový slovník

(anglicko-slovenský a späť, nemecko-slovenský a späť), výsledky

tipovania v hrách (portka, anca, Mates, Keno,..), údaje

o obciach SR (PSČ, UTO, PZ, okres). V tejto kategórii sa

dajú zobraziť aj výsledky návtevnosti webových serverov podľa

rebríčka www.naj.sk.

Poslednou položkou je E@mail. Ide o funkciu, ktorá umožňuje

poslať vložený text na zadanú e-mailovú adresu priamo z mobilu.

Úspene som ju vyskúal, takže funguje.

Takáto je momentálna prezentačná podoba WAP servera

EuroTelu. V súčasnosti sa podporuje verzia 1.1, vyia verzia

1.2 je v procese pripomienkovania WAP Fora. Nová verzia by

mala byť podporovaná do konca tohto roka. Podpora verzie

WAP-u vak závisí od výrobcov mobilných telefónov a WAP

gateways. Súčasná dostupnosť WAP servera z hľadiska počtu

paralelne obslúžených zákazníkov je dostatočná na počiatočnú

prevádzku, do budúcnosti sa bude automaticky zvyovať podľa

počtu platiacich používateľov WAP-u.

Nadviazanie spojenia aj sťahovanie stránok je relatívne rýchle

a počas testovania spojenie nezvyklo padať. Pre technicky

menej zdatných možno bude problém nastaviť úvodné parametre

pre prístup k bráne, čo by sa vak možno dalo rieiť naprogramovaním

SIM karty. Taktiež si treba zvyknúť na vyprázdňovanie

cache pamäte, aby ste si náhodou neorganizovali svoj program

podľa starých informácií.

Informácie o termíne spustenia komerčnej prevádzky aj

približné ceny sú zatiaľ tajné.

Na testovanie som mal k dispozícii aparát Nokia 7110, ktoré

aj vám predstavíme v budúcom čísle.

Ak si chcete zawapovať, a nemáte k dispozícii mobilný

telefón s WAP prehliadačom, môžete vyskúať napríklad jeho

emulátor na stránke www.gelon.net.

• Martin Drobný


R E V U E

u IBM a Letné

olympijské hry Sydney

2000

Riaditeľ IBM Slovensko Boris Kekeši

odovzdáva dar zástupcom Slovenského

paraolympijského výboru.

Spoločnosť IBM sa svojou technológiou dlhodobo

podieľa na olympijských hrách. Na LOH

Sydney 2000 bude IBM pracovať ako celosvetový

technologický partner. Ako vyplynulo

zo skúseností z posledných LOH v Atlante,

olympijské hry si vyžadujú vybudovanie komplexnej

infratruktúry s rozsiahlou počítačovou

sieťou. Navye nie je možné plnohodnotne

odskúať systém pri plnom nasadení

a vždy je tu isté riziko problémov.

Posledné webové svetové rekordy boli vytvorené

vo februári 1998 počas ZOH v Nagane.

Oficiálna webová stránka vtedy zaregistrovala

650 miliónov prístupov z celého sveta

počas 16 dní konania hier. Pre porovnanie

na LOH v Atlante v roku 1996 zaregistrovali

len 187 miliónov prístupov.

Z technologického hľadiska sa rieenie

IBM v Sydney skladá zo tyroch modulov.

Prvým je zabezpečenie logistiky systém na

riadenie hier. Tento systém sa stará o akreditovaných

účastníkov a pomocou neho

je možné zorganizovať príchody, odchody,

zdravotnú starostlivosť, poistné udalosti atď.

Druhým modulom je centrálny výsledkový

systém. Ten zaznamenáva vetky dosiahnuté

výsledky, ktoré sa budú okamžite prenáať

na výsledkové tabule, do televízie, tlačových

agentúr a, samozrejme, na internet.

Najrozsiahlejím modulom je intranetové

rieenie info. Poskytuje účastníkom

službu elektronickej poty, interný informačný

systém a pod.

Posledným modulom je oficiálna webová

stránka. Tu je možné nájsť aktuálne

výsledky, objednať a zakúpiť si vstupenky,

umožňuje posielanie e-mailov obľúbeným

portovcom cez Fan mail, dajú sa kúpiť darčekové

predmety v elektronickom obchode

a umožňuje aj priame sledovanie aktuálnych

portových podujatí.

Hoci rieenie IBM na LOH v Sydney je

jedinečné a ité na mieru, predsa len je

možné porovnanie s rieením podnikového

informačného systému vo veľkom podniku.

Účasť spoločnosti IBM na LOH v Sydney je tak

demontráciou jej technologických skúseností

a kvality produktov a služieb.

Pri príležitosti príprav

Slovenského paraolympijského

výboru na Hry XI. paraolympiády

v Sydney sa spoločnosť

IBM Slovensko rozhodla podporiť

Slovenský paraolympijský výbor

darom vo forme dvoch počítačov

IBM PC 300 GL. Celková

hodnota daru je vyia ako 100

000 Sk. Slovenský paraolympijský

výbor bude počítače IBM využívať

na bežnú administratívu,

vedenie informačnej databázy

portovcov, vyhodnocovanie harmonogramov

portovej prípravy, tvorbu

informačných a propagačných materiálov.

(OM)

u Sun a Gene-IT

sa zúčastnili na novom

odhade počtu ľudských

génov

Sun Microsystems oznámil svoju účasť na

novom odhade počtu ľudských génov.

počty uskutočňovala Genoscope Sequencing

Center v Evry (Francúzsko) na multiprocesorovom

serveri Sun Enterprise 10000,

známom aj pod označením Starfire s použitím

bioinformatického softvéru LASSAP od

firmy Gene-IT. Podľa novej metódy Exofish

na odhad počtu génov, založenej na porovnávaní

génov so známou ľudskou DNA, sa

podarilo zistiť, že ľudský génom obsahuje

28 000 až 34 000 génov. Jeden server

Sun Enterprise 10000 so 64 procesormi

UltraSPARC-II s rýchlosťou 400 MHz, s 8

MB cache a 64 GB hlavnej pamäte vykonal

72 miliárd porovnaní párov proteínov za

menej ako 2 dni. Algoritmus porovnania bol

optimalizovaný pre platformu Sun pomocou

UltraSPARC Visual Instruction Set (VIS). Táto

optimalizácia umožnila porovnanie proteínu

s 5017 aminokyselinami s databázou

vetkých dosiaľ známych proteínov rýchlosťou

3,2 miliardy buniek tabuľky za sekundu.

u Slovenské

telekomunikácie

ponúkajú kartu Echo

za 1 korunu

Táto karta ECHO umožňuje telefonovať

z ľubovoľného telefónneho prístroja na

Slovensku aj v zahraničí, vrátane siete

verejných telefónnych automatov. S volacou

kartou ECHO je možné bezhotovostne

telefonovať z viac ako 40 krajín sveta.

Volaciu kartu ECHO je možné zriadiť

k ľubovolnej telefónnej stanici. Za vetky

volania uskutočnené prostredníctvom volacej

karty ECHO, aj tie zo zahraničia, platí zákazník

v slovenských korunách, prostredníctvom

svojho telekomunikačného účtu. Navye je

možné objednať si pravidelné zasielanie

podrobného výpisu volaní na volaciu kartu

ECHO, ktorý umožňuje kontrolu nákladov.

Telefonovanie prostredníctvom volacej

karty ECHO zo zahraničia na Slovensko je

cenovo výrazne lacnejie ako pri telefonovaní

cez roaming v sieti GSM. Zaujímavé

ceny hovorného a účtovanie po každých

10 sekundách hovoru ponúka ekonomicky

výhodnú možnosť telefonovania, a to nielen

pri volaní zo zahraničia na Slovensko, ale

aj v rámci Slovenska.

Volacia karta ECHO je zabezpečená

PIN kódom a zákazník má možnosť určiť si

mesačný limit, ktorý pretelefonuje vo výke

500, 1000, 2000 a 5000 Sk mesačne.

Zákazník si priebežne kontroluje náklady

na volania, pri každom volaní sa dozvie

sumu, ktorá mu ete zostáva do vyčerpania

hovorového kreditu.

(OM)

u Obmedzenie

medzinárodnej

telefónnej prevádzky

z verejných automatov

Slovenské telekomunikácie, a. s., od júla

tohto roku obmedzujú medzinárodnú telefónnu

prevádzku zo starého typu telefón-

8/2000 PC REVUE 15


R E V U E

Keď sa povie

M ako Multitasking

Multitasking znamená viacúlohovosť.

Poznáme ho už od najstarších dôb

sálových počítačov. Hoci procesor

sálového počítača bol iba jeden, mohlo

na ňom pracovať naraz viacero používateľov.

Aby počítač mohol pracovať

pre každého, venoval sa každému

používateľovi iba chvíľku. Po skončení

času, ktorý bol vyhradený pre

daného používateľa, sa začal venovať

ďalšiemu. Keď obslúžil všetkých používateľov,

ktorí práve na počítači pracovali,

vrátil sa opäť k prvému z nich

a pokračoval v práci tam, kde prestal.

Striedanie pozornosti procesora

medzi jednotlivými používateľmi

muselo byť natoľko rýchle, aby ani

jeden používateľ nespozoroval, že

počítač nepracuje iba preňho, ale aj

pre iných. Preto bol čas vyhradený

pre jedného používateľa dostatočne

krátky, aby sa na jeho úlohe pracovalo

častejšie a aby dostával pravidelne

čerstvé výstupy. Prirodzene,

čím viac používateľov práve pracovalo

s počítačom, tým menej času

sa počítač venoval jednému konkrétnemu

používateľovi a ten to interpretoval

ako zníženie výkonnosti počítača.

Počítač teda pracoval pre viac

ľudí, ale primerane pomalšie, ako keby

sa celý čas venoval iba jednému používateľovi.

Nazývame to aj pseudoparalelizmus,

pretože počítač sa tvári,

akoby mal viac procesorov, hoci v skutočnosti

disponuje iba jediným.

Aj v súčasnosti existuje multitasking,

aj keď používateľ počítača je už

iba jeden. Multitasking je totiž v tom,

že na počítači beží viacero rôznych

aplikácií. Ak máme spustený textový

editor, tabuľkový kalkulátor a pod., tie

bežia akoby na samostatných procesoroch,

napriek tomu, že v počítači je iba

jeden. Pozornosť procesora sa prepína

medzi jednotlivými bežiacimi aplikáciami

a procesor sa každej venuje

iba chvíľku. Aj vo vzťahu k aplikáciám

platí, že čím ich je spustených

viac, tým pomalšie sa vykonávajú

úlohy jednotlivých aplikácií. Od multitaskingu

je potrebné diferencovať

multithreading, čo je obdoba multitaskingu,

ale v rámci jednej aplikácie.

Aplikácia môže naraz napr. ukladať

dáta na disk, načítavať dáta, tlačiť ich

na tlačiarni, dáta nejakým spôsobom

transformovať a pod. Každá z týchto

činností predstavuje samostatnú úlohu,

thread, ktorá beží na samostatnom

virtuálnom procesore.

• Branislav Madoš

nych automatov. Dôvodom tohto kroku

je neúnosný nárast používania faloných

telefónnych kariet.

Obmedzenie sa nebude týkať mincových

verejných telefónnych automatov a automatov

nového typu (oblé hrany, modrej

farby). Rovnako sa nebude týkať automatov

umiestnených na takých miestach ako sú

hotely, nemocnice alebo železničné stanice.

Na týchto miestach sa uskutoční výmena

starého typu automatov za nový najskôr.

Zo starého typu automatov budú aj

naďalej možné hovory do zahraničia prostredníctvom

služieb: volacia karta ECHO, p

redplatená karta GLOBAL a Home C

ountry Direct.

Informácia o obmedzení medzinárodnej

telefónnej prevádzky bude uvedená na

títku v telefónnej kabíne automatu v troch

jazykoch. kody z používania faloných

kariet pri volaní do zahraničia odhadujú

Slovenské telekomunikácie na 9 miliónov

korún mesačne.

(OM)

u Konferencia ITTT

2000

Ako prežiť stretnutie

s vírusom

tvrtý máj roku dvetisíc bude navždy zasaný v kronike počítačových

vírusov a boja proti nim. Bohužiaľ čiernym písmom...

V tento deň sa totiž v priebehu iba troch hodín dokázal

po celom svete rozíriť e-mailový červ ILOVEYOU (niekedy

skrátene označovaný aj ILY či LOVELETTER). Pre porovnanie

legendárny vírus Melissa potreboval na rovnakú prácu tri

dni! Podľa niektorých odhadov svetom kolovalo začiatkom mája

okolo sto miliónov (!) infikovaných e-mailov, ktoré napadli

minimálne tyri milióny počítačov a spôsobili kodu za viac ako

desať miliárd dolárov!!!

Najväčiemu rozíreniu ILOVEYOU pomohla neznalosť používateľov

počítačov, ktorí prispeli k jeho masovému íreniu. Pozrime

sa na niekoľko základných bezpečnostných chýb, ktorých sa

používatelia dopustili v súvislosti s ILOVEYOU sú užitočné nielen

pre boj s týmto zákerným kódom, ale majú veobecnú platnosť

pri ochrane pred e-mailovými vírusmi (a z väčej časti aj pred

vetkými vírusmi).

Aj keď mnohí tiež odborníci tvrdia, že za vetko môže Microsoft

a že jeho operačný systém a aplikácie sú najväčou príčinou

masového írenia vírusov, nie je to tak. Doposiaľ musí byť vždy na

konci reťazca dôverčivý a neznalý používateľ počítača, ktorý spustí

prílohu e-mailovej správy (hoci sa už objavilo niekoľko ojedinelých

prípadov vírusov vytvorených tak, že príde k ich aktivácii bez zásahu

používateľa, ale ide o celkom výnimočné rarity).

Ako sme už uviedli, najväčou chybou je spúťanie podozrivých

príloh z prichádzajúcej elektronickej poty. Ako spoznáme podozrivú

potu? Väčina používateľov tvrdí, že im vírus priiel

z dôveryhodného zdroja a nemali dôvod ho neotvárať. To je

alibizmus najväčieho kalibra, pretože e-mailové vírusy využívajú

adresy zo zoznamu kontaktov každého používateľa, a tak sa

rozosielajú ľuďom, ktorých tento používateľ pozná (navye dáva

si azda niekto do adresára e-maily, ktorých majiteľov nepozná

a kontakty nepoužíva?).

Niekoľko nasledujúcich rád a tipov vám môže pomôcť prežiť

stretnutie s vírusom ete pred tým, ako si ho vpustíte do počítača:

• Navtevovanosť vybraných

slovenských WWW stránok

(počet stiahnutých strán, stránky sledované v projekte NetSearch)

Máj Jún Zmena (%)

1 Zoznamka 1 940 668 2 628 183 35 %

2 SuperZoznam 1 604 002 2 050 342 28 %

3 Globtel SMS 1 288 136 1 391 555 8 %

4 Novy cas -1 953 998 1 147 988 20 %

5 Pravda 1 067 283 1 067 283 4 %

6 Profesia 673 472 756 865 12 %

7 Javascript 278 805 543 233 95 %

8 Lupa 427 573 424 226 -1 %

9 Mobil 349 911 381 363 9 %

10 Hokej 1 833 411 275 346 -75 %

11 Releases 142 600 223 141 56 %

12 Max 251 895 219 366 -13 %

13 Euroweb 208 907 195 947 -6 %

14 Zive 109 868 189 611 73 %

15 Best -4 150 065 136 172 -9 %

Čísla za názvom serveru znamenajú počet dní, za ktoré chýbajú dáta

PRAMEŇ: NetSearch, Bratislava

V dňoch 9. 10. novembra 2000 sa

uskutoční tretí ročník medzinárodnej konferencie

"Informačné technológie tretieho

tisícročia v podnikateľskej praxi" (ITTT),

v hoteli PERMON v Podbanskom.

Cieľom ITTT, ktorú organizuje SOFTIP,

a. s., Banská Bystrica, je stretnutie pičkových

odborníkov pôsobiacich v oblasti informačných

technológií so irokou odbornou

verejnosťou a vytvorenie tradície odbornopodnikateľského

fóra pre získavanie informácií

strategického charakteru v oblasti

využitia najnovích trendov informačných

technológií.

Tretí ročník konferencie poskytne účastníkom

najaktuálnejie informácie z oblasti

informačných technológií (napr. OLAP technológie

a datawarehouse, work flow technológie,

internet a Intranet technológie, elektronický

obchod e-commerce, elektronické

bankovníctvo, Windows 2000 a pod.) a ich

využitie v podnikateľskej praxi. Odborné príspevky

budú rozdelené do dvoch sekcií, a to

softvérovo-hardvérovej sekcie pre manažérov

informačných sústav (vedúcich informatikov,

správcov počítačových sietí ap.)

a sekcie pre top manažérov.

1) Vírus či akýkoľvek iný kodlivý kód nepoužíva slovenčinu. Asi

nie je celkom v poriadku, keď vám kolega z vedľajej kancelárie

posiela správu písanú v anglickom či inom jazyku. Dokonca ani

najslávnejí kodlivý kód ILOVEYOU sa nedočkal (stav k 20. júnu

2000) slovenskej mutácie

2) Ide o nevyžiadanú potu. To je veľký zlozvyk mnohých

používateľov posielať e-mailom rôzne zábavné programy

(napr. pohľadnice vo formáte exe). Používatelia sú potom

imúnni a neboja sa otvárať prílohy (Deväťkrát vírus nepriiel,

nepríde ani tentoraz.). Pokiaľ možno, nič podobné neposielajte

a neotvárajte. A ak posielate a otvárate, tak sa nečudujte...

3) Stopercentná slepá dôvera v antivírusové programy. Dobrý

antivírusový program je len polovica úspechu, musí sa aj správne

používať. Tvrdenie mám antivírusový program, mne sa nemôže

nič stať je značne pritiahnuté za vlasy. Antivírus nie je veliekom

(rovnako ako kuchárska kniha za vás nenachystá nedeľný obed).

Antivírusový program ocení používateľ predovetkým v momente,

keď si potrebuje skontrolovať niektoré súbory či vyčistiť počítač,

do ktorého sa zažral vírus.

4) Nijaký zdroj nie je dôveryhodný. O dôveryhodnosti sme

sali už v prvom bode. Neverte nikdy nikomu a ničomu.

Radej si nechajte od odosielateľa potvrdiť (napríklad ďalím

e-mailom, v akútnych prípadoch telefonicky), že skutočne niečo

poslal. Rovnako tak pre vetky prípady kontrolujte CD prílohy

dodávané s rôznymi časopismi ani to, že vyjdú v náklade

niekoľkých desiatok tisíc výtlačkov nie je zárukou, že nejaký

zákerný kód neobsahujú (ostatne vírus CIH alias Černobyľ sa

dočkal obrovského rozírenia predovetkým vďaka tomu, že sa

dokázal dostať na rôzne oficiálne CD prílohy).

5) Používajte ifrovanie a digitálny podpis. Vzhľadom na to, že

množstvo ľudí zámerne íriacich vírusy je minimálne (a s takýmito

sa asi nikto veľmi priateliť nebude), málokto si dovolí zaifrovať

a digitálne podpísať niečo bez dôkladnej kontroly.

6) Zálohujte. Zálohovanie je tou najlepou obranou a ochranou

jednak pred útokom vírusov, jednak pred akýmkoľvek iným

incidentom váza ikovne prevrátená na počítač často narobí

viac problémov než akýkoľvek kodlivý kód.

• Alena Mračková, AEC Bratislava

16 PC REVUE 8/2000


R E V U E

Internetový biznis v centre

pozornosti R E P O R T Á Ž : M I C R O S O F T T e c h E d 2 0 0 0

Na začiatku júla sa v Amsterdame konal siedmy ročník

vývojárskej konferencie TechEd. Zúčastnilo sa ho 7500

delegátov a niesol sa v znamení ústredného motívu

It's time to Build the Business Internet. Konferenčná sieť

pozostávala zo 620 počítačov Compaq iPAQ, zvlátny pavilón

sa venoval vreckovým počítačom a bezdrôtovým sieťam.

Partnermi konferencie boli medzi inými aj Compaq,

Hewlett-Packard, IBM, Fujitsu-Siemens, Dell a Unisys.

Úvodná prednáška sa niesla v podstatne

inom duchu, ako to bolo

v minulých ročníkoch. Microsoft veľkú

časť prezentácie venoval vystúpeniu pani

Sadako Otago z Úradu vysokého komisára

pre utečencov. Pre túto organizáciu

firma Microsoft spolu s partnermi vytvorila

registračný systém. Jeho poslaním

je rýchle vydávanie náhradných dokumentov

pre utečencov, hlavne z Kosova,

Albánska, Senegalu alebo Indie. Pracovníci

firmy Microsoft sa osobne zúčastnili

Kľúčová prednáška TechEdu

v týchto krajinách na implementácii systému

Registration Kit.

Prvú technologickú časť úvodnej časti

predniesol Dave Reed, generálny manažér

Application Server. Hovoril predovšetkým

o úspechoch operačného systému Windows

2000. Uviedol, že do júla tohto roku

sa celosvetovo predalo 3 milióny licencií

tohto systému a 250 000 používateľov prešlo

tréningovým procesom. V súčasnosti

Windows 2000 podporuje 11 000 zariadení

a 400 predávaných konfigurácií osobných

počítačov. Ďalej 8500 aplikácií má udelený

certifikát Windows 2000 ready, pričom

mesačne pribúda 500 nových aplikácií.

Dave Reed sa venoval aj spoľahlivosti

servera Windows 2000. Podľa meraní nezávislej

organizácie je spoľahlivosť tohto systému

99,97 %, zatiaľ čo v prípade Windows

NT 4 + Service Pack 4 to bolo len 99,62 %.

Zvlášť bol spomenutý projekt Firestorm,

ktorý vzniká v spolupráci firiem Microsoft,

IBM a Intel. V tomto prípade ide o podporu

databázy IBM DB2 a Netfinity na systéme

Windows 2000. Dave Reed spomenul, že

momentálna pozornosť vývojárov

v Redmonde sa sústreďuje na systém

Exchange 2000 a SQL Server 2000. Cieľom

je vytvoriť spoľahlivú platformu na realizáciu

elektronického obchodu s využitím

systému Windows DNA.

Elektronický obchod je téma, ktorú

Microsoft nemôže ignorovať. Dave Reed pritom

uviedol, že budúce nástroje Microsoftu

majú pomôcť firmám „všetkých veľkostí“

preniesť svoje procesy na on line spracovanie.

Znamená to, že systém sa bude starať

o komunikáciu s partnermi a dodávateľmi,

o okamžitú reakciu na ich požiadavky

a rýchle dodávky produktov.

Spoločným motívom technických prednášok

na TechEd 2000 bola platforma

Windows DNA a jej orientácia na elektronický

obchod. Jej hlavnou časťou je operačný

systém Windows 2000, ďalej Visual

Studio, SQL Server, komponenty COM+

a aplikačné servery. Stavebným kameňom

je v každom prípade technológia

XML ako univerzálna forma výmeny údajov.

Dôraz na TechEde sa kládol aj na

Konferenčná sieť postavená na počítačoch Compaq iPAQ

systém Exchange 2000 a jeho zameranie

na spracovanie znalostí, zvýšenie spoľahlivosti,

škálovateľnosti a výkonnosti.

Centrom všetkého sa stávajú URL adresy

a Active Directory. No akákoľvek nová aplikácia

bude vyžadovať inštalovanie operačného

systému Windows 2000 a väčšinou

aj Outlook 2000. Jednoducho, ak sa raz

vydáte cestou Microsoftu, nemáte inú

šancu ako dôsledne využívať systémy od

tejto firmy. No a presne o to Microsoftu

ide.

Dôležitú úlohu pre Microsoft hrajú počítače

do ruky a vrecka a hlavne operačný

systém Windows CE 3.0. Na tlačovej konferencii

sme sa dozvedeli, že pre tento

systém je pripravených vyše 800 aplikácií,

podpísané sú výhradné zmluvy s takými

výrobcami, ako je Hewlett-Packard, Compaq,

Casio alebo Hitachi. Budúcim cieľom

je integrácia mobilného telefónu a zariadenia

na príjem elektronických správ.

Používatelia by potom mohli komunikovať

v ľubovoľnom čase, na ľubovoľnom

mieste a ľubovoľným spôsobom.

Ďalšia časť TechEdu bola venovaná

iniciatíve .NET. Ide vlastne o reakciu na

to, že tradičný predaj škatuľového softvéru

sa okrem skutočne výnimočných

prípadov prakticky skončil. Microsoft na

rozdiel od viacerých firiem (napr. Oracle,

Sun, Lotus) v minulosti vôbec nepripúšťal

myšlienku prenajímania aplikácií

prostredníctvom internetu, prípadne

poskytovania aplikácií zadarmo. Dnes je

všetko iné a orientácia najvyšších predstaviteľov

firmy sa obracia práve na softvér

prenajímaný prostredníctvom internetu.

Pravdepodobne sa dočkáme vytvorenia

webovej lokality www.windows.net

a www.office.net. Na internete budú formou

prenájmu dostupné aj služby systému

Visual Studio. Podľa vyjadrenia predstaviteľov

Microsoftu bude trvať asi dva

roky, kým budú všetky služby .NET spustené.

Pritom sa pravdepodobne doména

s koncovkou .NET stane zaujímavejšou,

ako je v súčasnosti .COM. Otázkou ostáva,

či to v prípade Microsoftu nebude už

neskoro. Mnohé firmy majú tieto služby

spustené už dnes a z minulosti poznáme,

ako to chodí s dodržiavaním ohlásených

termínov v prípade Microsoftu.

Podnikatelia, ktorí chcú preniesť svoj

obchod na internet, určite nebudú čakať.

Navyše sa nedá zabudnúť na prebiehajúci

právny proces. Mimochodom, k tejto

téme sa počas TechEdu nikto z predstaviteľov

Microsoftu nechcel vyjadriť. Na

zvedavé otázky novinárov sa v tomto

odpovedalo „No comment“.

Zaujímavé expozície sme našli v pavilóne

partnerov. Všeobecným trendom

na TechEd 2000 bolo zjednodušenie

klientskych počítačov a rastúce požiadavky

na server. Ako sme už spomínali,

konferenčná sieť bola v prevažnej väčšine

postavená na počítačoch Compaq

iPAQ. Veľmi podobný počítač predstavila

aj firma Hewlett-Packard – ide o model

HP eVectra. Zdá sa, že práve takýto čiastočne

oklieštený počítač s integrovanou

CD-ROM mechanikou bude tou správnou

voľbou pre klientske stanice. Veľkému

záujmu sa tešil aj lacný počítač Celvin

z dielne Fujitsu-Siemens, s ktorým sa

prakticky dá robiť len prostredníctvom

internetu. Na rozdiel od tenkých klientov

je však určený do domácnosti.

Požiadavky na výkonnosť servera

naproti tomu rastú geometrickým

radom, nevyhnutná je obrovská škálovateľnosť

a možnosť výmeny komponentov

alebo ich upgrade za behu

systému (hot-plug, hot-upgrade).

Na tomto ročníku vývojárskej konferencie

sa zúčastnilo 20 účastníkov zo

Slovenska. Ďalší ročník TechEdu v Európe

sa bude konať v španielskej Barcelone

a takisto v termíne spadajúcom do

začiatku letných prázdnin.

• Ondrej Macko, Amsterdam

18 PC REVUE 8/2000


R E V U E

Ako Compaq robí

počítače

E X K U R Z I A P O V Ý R O B N O M Z Á V O D E E R S K I N

kótsko, krajina kvalitnej whisky a chlapov v károvaných

sukniach, sa stala miestom na vybudovanie

výrobných kapacít už mnohých IT spoločností. Dobrá elektronická

infraštruktúra, poloha a veľkosť trhu boli dôvodom

na vytvorenie obdoby kalifornského Kremíkového

údolia. Silicon Glen predstavuje územie medzi Glasgowom

a Edinburgom, v ktorom sa vytvoril priestor pre 550

high-tech spoločností, medziiným HP, IBM, Motorola, OKI

a, samozrejme, aj Compaq, ktoré zamestnávajú viac

ako 70 000 ľudí. Len v oblasti PC predstavuje výrobná

kapacita tohto územia 37,5 % európskeho trhu. Výber

Škótska bol aj pre Compaq logický, veď Spojené kráľovstvo

preň predstavuje druhý najväčší trh po USA. Na druhej

strane prítomnosť Compaqu je dôležitá aj pre UK, pretože

vďaka svojim výrobným kapacitám predstavuje piateho

najväčšieho exportéra v krajine. S celkovým objemom

exportu vo výške viac ako 5 miliárd USD dokonca predbehol

aj škótsku whisky, ktorej sa vyviezlo „len“ za 3,5

miliardy USD...

Návšteva jedného z dvoch výrobných závodov Compaqu

(obidva – Erskin aj Ayr – sú v Škótsku neďaleko od

seba) bola síce dopredu ohlásená, ale bolo veľmi milé,

že hoci naša „delegácia“ pozostávala len zo štyroch ľudí,

bola pred fabrikou vytiahnutá slovenská vlajka a čakal

nás tradičný gajdoš v kroji, ktorý vyhrával počas nášho

príchodu aj odchodu.

Výrobné zariadenie v Erskine na prvý pohľad ničím

nepripomína tradičnú fabriku, tak ako ju poznáme z našich

krajov. Všade čisto, koberce, kvety, nijakí zamestnanci

potulujúci sa v zamastených montérkach. Jeho vybudovanie

stálo 200 miliónov USD a otvorené bolo v roku 1987.

Rozprestiera sa na ploche 55 000 m 2 a zamestnáva viac

ako 2200 zamestnancov. Pomer mužov a žien je 65:35 (to

len pre ilustráciu, že počítače nie sú len typicky mužská

záležitosť). Výroba beží 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Toľko aspoň pár základných faktov na ilustráciu.

V Erskine sa vyrábajú desktopy, PC servery a systémy

s vysokou dostupnosťou (pôvodne pred akvizíciou Tandemu

predávané pod rovnomennou značkou). V oblasti

bežných desktopov sa počítače všetkých veľkých výrobcov

skladajú viac-menej z tých istých komponentov.

Pokiaľ sa dodrží aspoň štandardná kvalita, hlavným

kritériom úspechu na trhu je cena a rýchlosť dodávky. To

sú faktory, ktoré sú závislé od logistiky výroby. Compaq

už dávnejšie zaviedol techniku výroby BTO (Built to

order), zjednodušene povedané, výrobu štandardných

modelov podľa aktuálneho objemu objednávok, CTO

(Configure to order), čo je zase konfigurácia modelov

podľa aktuálnych požiadaviek, a JIT (Just in time) metódu

sledujúcu skrátenie výrobného cyklu, znižujúcu prestoje

a skladové zásoby. Okrem toho, že zákazníci nemusia

dlho čakať na vybavenie svojich objednávok a fabrika sa

dokáže prispôsobiť požiadavkám zákazníka, znamená to

aj to, že výrobca nedrží na sklade veľké zásoby komponentov

a hotové produkty po skompletovaní, otestovaní

atď. čo najskôr opúšťajú fabriku. Ide skrátka o snahu mať

čo najmenší sklad aj na vstupe, aj na výstupe a schopnosť

prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám trhu. Fabrika

v Erskine si drží zásoby maximálne na tri dni, čo je asi

primerané jej prevádzkovým parametrom.

Manažovať takúto výrobu značí, samozrejme, veľký

por na logistiku, ale to sú práve tie rozhodujúce

faktory, ktoré v dnešnej dobe umožňujú v globálnom

rozsahu prežiť len pár najlepším. Zákazník chce najnovší

model, chce ho za čo najnižšiu cenu a chce ho pokiaľ

možno ihneď. Ak si predstavíme, že v súčasnosti je

životný cyklus desktopu asi trojmesačný a pre notebooky

päťmesačný, pochopíme, že prispôsobiť sa takejto dynamike

je naozaj veľmi náročné. Preto ma ani tak neprekvapilo,

že samotnej výrobe sa venuje „len“ 400–600

pracovníkov a zvyšok z 2200 im robí podporu.

Maximálna denná produkcia Erskinu je 20 000 desktopov

za 24 hodín, takže celú minuloročnú spotrebu

slovenského Compaqu by Erskin vyrobil teoreticky za

pol dňa. Kapacita fabriky je prioritne určená najmä

pre Európu, ale škatule niekedy putujú aj na ázijský

trh či na trh USA, jej celkový objem predstavuje 30 %

z celosvetovej produkcie Compaqu. Pre Erskin nie je

problém dodať zostavu s operačným systémom, klávesnicou

či manuálmi lokalizovanými v jednom z momentálne

podporovaných 26 jazykov.

sadným rozdielom organizácie výroby v Erskine

oproti tradičným postupom je, že Compaq opustil model

klasickej pásovej výroby. To znamená, že skladaná zostava

neprechádza z jedného konca haly na druhý, cez pracoviská

špecializované na jeden konkrétny jednoduchý

výrobný úkon. Namiesto toho používa akúsi bunkovú

organizáciu výroby. Každá bunka pozostáva z 10 ľudí,

pričom časť z nich sa stará o samotné skladanie zostavy,

ďalšia zase o prísun komponentov, o organizáciu práce,

testovanie, balenie atď. Takýto prístup je menej monotónny

pre pracovníkov, flexibilnejší pri prispôsobovaní

sa novým modelom a aktuálnej požiadavke na odber

produkcie.

V takomto modeli skompletuje jeden pracovník za

deň asi 60 zostáv, na spresnenie je však potrebné dodať,

že jedna zmena má 12 hodín, od siedmej ráno do siedmej

večer. Počas mesiaca však na druhej strane pracovníci

majú nárok na niekoľko dní voľna, takže v súhrne to

vyjde na tých našich 8,5 hodiny.

Po skompletovaní zostáv sa pred zabalením, samozrejme,

všetky testujú: desktopy asi 40 minút a servery

12 až 18 hodín. Po ukončení testov a zabalení do

škatúľ sa náhodne vyberá asi 10 % zostáv, ktoré sa

podrobujú ešte komplexnejšej inšpekcii ako pri štandardných

testoch, kontrolujú sa porty, rozhrania, mechaniky,

vizuálna stránka atď. Keďže všetky kroky výroby sa

zaznamenávajú a jednotlivé komponenty aj celky sú

identifikovateľné čiarovým kódom, a teda aj výrobným

číslom, nie je problém spätne zistiť, z ktorej dodávky

pochádzal daný komponent a cez čie ruky prešiel. V praxi

však asi 99,5 % hlásených porúch ide na konto výrobnej

chyby a len 0,5 % spôsobuje ľudský faktor. A napriek

tomu že stáť za pracovným stolom a skladať zostavy 12

hodín v kuse určite nie je žart, ľudia v Erskine boli veľmi

milí a príjemní. Ozaj, aby som nezabudol, ak budete mať

možnosť, určite navštívte historické centrum blízkeho

Edinburgu. Stojí to za to.

• Martin Drobný, Edinburg

8/2000 PC REVUE 19


R E V U E

Budúcnosť IT vo svete

I N T E R V I E W S A N D E R S O M H A R R Y S S O N O M Z F I R M Y S U N M I C R O S Y S T E M S

V polovici júna navtívil Slovensko viceprezident firmy Sun Microsystems

pre severnú Európu Anders Harrysson. Je zodpovedný za viac ako 10 krajín

severnej a strednej Európy medzi inými sem patrí aj Slovenská republika.

Pred nástupom do tejto funkcie pracoval vo firme IBM v divízii serverov RS/6000

v USA. Využili sme ponuku slovenského zastúpenia firmy Sun Microsystems

a pánu Harryssonovi sme položili niekoľko otázok.

Anders Harrysson, viceprezident firmy Sun Microsystems

pre severnú a strednú Európu

• PC REVUE: Aké je podľa vás budúce smerovanie vývoja

IT? Ako sa zmení prístup ľudí k prostriedkom v IT a aká je

budúcnosť osobných počítačov?

• Harrysson: Podľa nášho názoru sa pohľad ľudí na

IT mení práve teraz. Mení ho práve internet. Ten

je všade, preniká do každej oblasti ľudskej činnosti.

Vo firme Sun Microsystems veríme, že budúcnosťou

bude predovšetkým poskytovanie služieb. Klasické počítače

budú ako koncové zariadenia čoskoro v menšine

a výrazne sa zvýši podiel rôznych mobilných zariadení.

Pravdepodobne bude mobilný telefón a počítač budúcnosti

integrovaný v jedinom prostredí. Mobilný telefón

dnes už obsahuje všetko, čo obsahuje počítač –

klávesnicu, displej, technológiu na bezkáblové prepojenie

i operačný systém. Samozrejme, tieto komponenty

sa budú musieť prispôsobiť zmeneným podmienkam.

Predovšetkým to musí byť oveľa lepší displej,

komunikačná technológia musí dokázať preniesť oveľa

väčší objem dát a klávesnica musí byť pohodlnejšia.

Prostredníctvom internetu sa z takéhoto zariadenia

každý môže dostať k informáciám, ktoré práve potrebuje,

a to kedykoľvek a z ľubovoľného miesta, podobne,

ako je to dnes s telefónnou sieťou. To je dnešná interpretácia

nášho hesla – Sieť je počítač (The Network

Is The Computer). Nikoho už nebude zaujímať, aké

je koncové zariadenie a aký operačný systém je na

ňom nainštalovaný. Požiadavkou koncového používateľa

bude jedine to, aby toto zariadenie spoľahlivo pracovalo,

aby boli z neho dostupné služby, a teda aby

plnilo všeobecné požiadavky na počítač dneška – komunikácia,

možnosť prípravy dokumentov, zostrojovanie

prehľadov a trendov a pod.

• PC REVUE: Aká je úloha firmy Sun Microsystems pri

takomto predpokladanom vývoji?

• Harrysson: Za všetkým týmto pre používateľa jednoduchým

zariadením musí stáť vyspelá infraštruktúra, pozostávajúca

z komunikačnej technológie, serverov, zabezpečovacích

prvkov a pod. V tomto zmysle aj pripravujeme

naše produkty. Inými slovami, za centrálnou

infraštruktúrou budú stáť produkty s logom Sun. Už

dnes vidieť našu iniciatívu v tejto oblasti aj na Slovensku

– ide o projekt Inkubator, pripravený v spolupráci firiem

Sun Microsystems, Oracle a Business Global Systems.

Takýmito cestami sa snažíme používateľom ukázať, ako

je možné už dnes prejsť na tzv. internetovú ekonomiku.

V celosvetovom rozsahu je pripravená aj naša e-business

iniciatíva s názvom iForce. Ako referenciu uvediem, že

aj firma eBay, ktorá sa špecializuje na internetové auk-

20 PC REVUE 8/2000


R E V U E

cie, sa rozhodla pre riešenie svojej infraštruktúry na

produktoch našej firmy.

• PC REVUE: Ako je to s poskytovaním softvéru

zadarmo? Vieme, že Sun dnes ponúka zadarmo balík

kancelárskych aplikácií Star Office. Je operačný systém

Solaris za určitých podmienok takisto šírený zadarmo?

• Harrysson: To súvisí s tým, čo som už povedal

skôr. Ľudia si budú prenajímať služby. Potrebujete

občas vytvoriť textový alebo tabuľkový dokument či

prezentáciu? Nemusíte si na to kupovať žiadnu licenciu,

dnes vám stačí navštíviť našu webovú stránku

a zadarmo si stiahnuť príslušný softvér. Tento trend

vidíme aj v budúcnosti, ale, samozrejme, nie každý

program bude zadarmo. O všetkom rozhoduje schopnosť

plniť požiadavky klienta. Pre informáciu: operačný

systém Solaris je zadarmo pre platformu Intel

a takisto aj Sparc pre počítače s počtom procesorov

8 a menej.

• PC REVUE: V súvislosti s balíkom Star Office to zase

na Slovensku nie je až také jednoduché. Prednedávnom

bola ohlásená verzia 5.2 s podporou východoeurópskych

jazykov. Na úplné využitie na Slovensku je však

dôležité, aby celé používateľské prostredie tohto balíka

bolo v slovenčine alebo v češtine. Zmení sa niečo

v tomto zmysle?

• Harrysson: Áno, na našom serveri sa už nachádza

nová verzia s multijazyčnou podporou. Chcem podotknúť,

že sa tam objavila len nedávno. Pritom sme

nechceli sledovať cestu niektorých našich konkurentov,

ktorí predávajú prakticky nedokončený systém

a potom ho pomocou používateľov opravujú rozličnými

záplatami. Star Office 5.2 sa teda objavil vtedy,

keď sme si istí jeho funkčnosťou. Náš systém bude

stabilný a plne funkčný a vtedy sa dostane k používateľovi.

Budeme, samozrejme, rozširovať aj jazykové

mutácie. Nateraz uvediem, že plánujeme vydať českú

verziu tohto programu.

• PC REVUE: Krátko po uvoľnení Star Office 5.2 na vašej

internetovej stránke sa objavil aj komentár vášho prezidenta

Scotta McNealyho. Môžete stručne zhrnúť jeho

predstavy o softvérovom priemysle?

• Harrysson: Áno, Scott McNealy hovoril o tom, že

väčšina softvéru sa v budúcnosti nebude predávať

koncovým používateľom. Budúcnosť tejto časti priemyslu

nie je o produktoch, ale o službách. Uvedomte

si, že aj vo vašom aute, mikrovlnnej rúre alebo televízore

je zabudovaný mikroprocesor. Kupovali ste

niekedy aplikácie pre tieto zariadenia? Určite nie!

Osobný počítač je pravdepodobne jediným zariadením,

pre ktoré je potrebné kupovať aplikácie. Tento

prístup sa teraz mení a naša firma o tom vie.

Zriadiť elektronickú poštu si dnes môžete zadarmo

na mnohých serveroch. Teraz k tomu pristupuje

aj textový, tabuľkový procesor a nástroj na tvorbu

prezentácií, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť

priamo do vášho internetového prehliadača.

To je Sun StarOffice 5.2. Myslíme si, že priemysel

škatuľového softvéru predávaného koncovému

používateľovi, okrem skutočne špeciálnych prípadov

sa skončil.

• Za PC REVUE sa rozprával Ondrej Macko

Telenor na Slovensku

s novým vedením

M I N I R O Z H O V O R

Tore Morten Olsen, riaditeľ

spoločnosti Telenor Slovakia

Od 1. júna 2000 sa

novým riaditeľom

spoločnosti Telenor

Slovakia stal Tore

Morten Olsen. Pri

tejto príležitosti sa

uskutočnilo krátke

stretnutie s tlačou.

Tore Morten Olsen

informoval novinárov

o záujme vybudovať

na Slovensku call centrum

a technické podporné

centrum, ktoré

by poskytovalo svoje

služby aj niektorým

susedným krajinám. Takisto spomenul, že centrum korporácie

v Nórsku je spokojné s výsledkami za posledných

6 mesiacov a že má záujem na Slovensku zostať

a rásť ďalej. Tore Morten Olsen odpovedal aj na naše

otázky.

• PC REVUE: MDPT prednedávnom deklarovalo záujem

o predaj licencie na prevádzkovanie siete GSM v pásme

1900 až 2170 MHz na komerčné účely v rámci mobilných

sietí tretej generácie UMTS (Universal Mobile

Telecommunications Systems).* Bude sa Telenor zaujímať

o získanie licencie na prevádzkovanie tejto siete?

• TMO: Telenor bude súťažiť o všetky mobilné komunikačné

siete začínajúce sa na U...

Budúca generácia sietí pre mobilnú komunikáciu

bude poskytovať podstatne vyššie prenosové rýchlosti

(až okolo 2 Mb/s) a úplne novú kvalitu služieb.

Očakávame, že komunikačné poplatky v novej generácii

sietí by mali byť nižšie ako cez bežnú pevnú linku.

Určite budeme súťažiť o možnosť prevádzkovať takúto

sieť, pretože umožňuje poskytovať služby s podstatne

vyššou pridanou hodnotou ako pri GSM.

• PC REVUE: Telenor je štátna telekomunikačná spoločnosť,

veľa sa však hovorí o jej privatizácii. Kedy sa

očakávať predaj akcií?

• TMO: Bude to pravdepodobne na jeseň tohto roku, pričom

vláda má záujem si ponechať 51-percentný podiel.

• PC REVUE: Server www.sis.sk prednedávnom zverejnil

kontroverzný článok o nehospodárnom nakladaní so štátnymi

prostriedkami pri budovaní vládnej komunikačnej

siete, keď by k doteraz budovanej sieti Govnet mala pribudnúť

ďalšia sieť VS NET, dodávaná Telenorom. Aký je váš

komentár k údajom uvedeným v tomto článku?

• TMO: Nepovažujeme tento server za seriózny zdroj,

95 % informácií z tohto článku nie je pravdivých. Pre

nás je dôležité, že vláda začala platiť splátky, pretože

keby sa tak nestalo, malo by to vážne dôsledky na naše

operácie na Slovensku.

* Poznámka: Kompetencia udeľovania licencií prechádza

v súvislosti s účinnosťou nového telekomunikačného zákona

od 1. júla 2000 na Telekomunikačný úrad SR. Podľa jeho predstaviteľov

však minimálne v najbližších dvoch rokoch nemožno

na Slovensku očakávať rozvoj mobilných služieb v štandarde

UMTS a v tomto období pravdepodobne Telekomunikačný úrad

SR neudelí ani licenciu na prevádzkovanie služieb tretiemu

operátorovi.

• Martin Drobný

8/2000 PC REVUE 21


R E V U E

Mozog ako počítač

P S Y C H O W A L K M A N

programátor náho vedomia

Vzťah mozgu a vedomia

Slová mozog a vedomie sa často používajú ako synonymá,

aj keď ide o určité zjednodušenie. Oddelenie vedomia

(môžeme ho nazvať softvér) a mozgu (hardvér) zastával

už v sedemnástom storočí René Descartes. Softvér však

nemôže fungovať bez počítača a to, že zapneme počítač,

ešte neznamená, že sa spustí softvér, ich vzťah je preto

vzájomný. Myšlienky a predstavy sa vzájomne ovplyvňujú

s telom – bunkami, chemickými látkami a elektromagnetickým

poľom.

Mozog

Ľudský mozog je riadiace centrum všetkých životných

funkcií celého organizmu. Jeho činnosť spočíva v udržiavaní

a kontrole stavu ciest, po ktorých vysiela informácie

s realizačnými príkazmi cez všetky časti organizmu,

a v zhromažďovaní vstupných informácií, ich komplexnom

vyhodnotení a ukladaní do pamäte.

Hemisféry

Mozog je pozdĺžne rozdelený na dve polovice. Obidve

polovice plnia časť úloh rovnakých a časť odlišných.

Väčšina populácie používa ľavú polovicu mozgu na

logickú a analytickú činnosť a pravú polovicu na spracovanie

zmyslových intuitívnych vnemov. U tejto časti

populácie pravá polovička mozgu tiež primárne kontroluje

a ovláda ľavú polovicu tela vrátane hlavy a naopak

(existuje rozdiel v tejto lokalizácii u žien a mužov).

Fakty poukazujú na to, že zlepšovaním synchronizácie

hemisfér dochádza k nami želanému „dolaďovaniu“

určitých stavov vedomia, čo môže viesť k významnému

zefektívneniu spracovania informácií v mozgu.

Neurotechnológia

Na Slovensku sa tejto medziodborovej oblasti, ktorá študuje

a prakticky využíva nové vedecké poznatky, technické

vymoženosti a staré znalosti, venoval Klaudius Vicenik (1940

– 1999), vedúci Laboratória neurónových sietí v Ústave

merania SAV, spolu so súčasným vedúcim laboratória

Luciom Chudým. Neurotechnológia vychádza z presvedčenia,

že schopnosť regulovať stavy nášho vedomia (vedome

ich dosahovať a meniť) je základným kľúčom k postupnému

zlepšovaniu efektívnosti práce mozgu.

Hladiny vedomia

Bioelektrina je médium, ktoré umožňuje činnosť mozgu.

Rýchlosť generovania elektrických výbojov meriame v cykloch

za sekundu. Jeho rozpätie sa pohybuje od 0,5

do 40 Hz/s. K elektrickému výboju dochádza oddelene

v každej jednotlivej nervovej bunke. V mozgu dospelého

človeka je ich asi 100 miliárd, preto sa merajú celé

neuronálne polia, čím získavame priemerné hodnoty.

Zistilo sa, že určité modely mozgovej aktivity sú

spojené s príznačnými stavmi mysle (pozri obrázok 1).

22 PC REVUE 8/2000

Nevyužité možnosti

Synapsia je miesto, kde sa nervové bunky vzájomne

spájajú, ich efektívna činnosť je základom kvality nášho

života. Ľudia vlastnia veľkú časť „voľnej“ mozgovej kôry,

ktorá sa dá využiť na nové učenie. Učenie sa definuje

ako tvorba nových synapsií. Je známe, že úbytok synapsií

v netrénovanom alebo starnúcom mozgu zhoršuje

pamäť. Vhodná stimulácia však pamäť a schopnosti

nervových buniek uchováva a obnovuje.

Svetlo a zvuk

Poznatok, že blikajúce svetlo môže spôsobiť zvláštne vizuálne

halucinácie a zmeny vedomia, sprevádza ľudstvo od

objavu ohňa. Už rímsky filozof Ptolemaios urobil pokus,

pri ktorom pozorovateľ cez kolovrátok sledoval prenikajúce

slnečné lúče, vytvárajúce vzory a farby. Ich pôsobenie

dokázalo priviesť pozorovateľa do eufórie. Podobne sa

ľudia oddávna dostávali do iných stavov vedomia pomocou

bubnovania šamanov. Tisícky rokov ovplyvňujú hudobníci

podvedomie poslucháčov frekvenciami rytmu a tónov ich

hudby. Technický pokrok priniesol ďalšie možnosti, k filmovému

záznamu sa pridal zvuk. Tvorcovia filmov rýchlo

1

odhadli, aký potenciál skrýva táto vymoženosť, a filmy

ako Odviate vetrom alebo Čarodejník z krajiny Oz sa stali

pomocou rytmickej hudby spojenej s blikajúcim svetlom

ozajstným audiovizuálnym zážitkom, ktorý dokázal posunúť

vedomie divákov.

Obrázok 2 ilustruje význačné frekvencie EEG signálu

meraného počas AVS stimulácie. Ľavá tmavá čiara ilustruje

efekt strhávania rytmu a zodpovedá približne priebehu

AVS stimulácie. Ďalšie viditeľné čiary v spektre EEG

zodpovedajú rezonančnému javu a ich frekvenčný priebeh

zodpovedá násobkom základnej stimulačnej frekvencie.

Moderný výskum svetelných a zvukových rytmov sa

začal v polovičke tridsiatych rokov, keď vedci na čele

s W. Gray Walterom dokázali prevratnú skutočnosť, že

frekvenciu mozgovej činnosti „strháva“ rytmus frekvencie

zvuku alebo blikajúceho svetla. Výskum zaujal aj mnohých

umelcov. Walter v spolupráci s americkým spisovateľom

Williamom Burroughsom zostrojili jednoduchý blikajúci

prístroj s menom Dreammachine. Burroughs o ňom v roku

1960 povedal: „Predmety odrážali oslňujúce svetlo s nadpozemskou

žiarou a farbami... Vytvárali neuveriteľne spletité

geometrické konštrukcie prechádzajúce z multidimenzionálnych

mozaík do živých ohňových alebo sa v okamihu rozložili

do samostatných obrazcov ako jasne farebné sny.“

2 Obrázok spektrálnej informácie EEG počas typickej AVS,

nameranej v Laboratóriu neurónových sietí v SAV.

Vývoj prístrojov

V 60. a 70. rokoch nasledovala záplava vedeckých výskumov,

ktoré odhaľovali, že audiovizuálna stimulácia v určitých

frekvenciách má úžasné účinky. Mnoho vedcov

objavilo rôzne pozitívne účinky, ako napríklad zvyšovanie

skóre IQ, zvýšenie intelektuálnych funkcií a väčšia

synchronizácia medzi mozgovými hemisférami.

Až technický pokrok v mikroelektronike dovolil zostrojiť

rafinované a komplexné prístroje, kombinujúce vhodnú

dávku stimulácie svetla a zvuku a umožňujúce vybrať

si niektoré zabudované sedenie, naprogramované na

dosiahnutie určitého stavu vedomia.

Tieto prístroje sa u nás zvyknú nazývať psychowalkmany.

Pri ich použití je potrebná určitá vôľa podriadiť ú

činkom stimulácie, potlačenie všetkých rušivých podnetov

a uvedomenie si cieľa stimulačného sedenia. Bez k

onzultácie s lekárom ich nesmú používať osoby trpiace z

áchvatovými alebo duševnými ochoreniami, epilepsiou a

lebo osoby precitlivené na svetlo.

Zabudované programy sú väčšinou zamerané na:

• rýchle uvoľnenie a nasledujúci návrat k ďalšej činnosti,


R E V U E

• na hlbokú relaxáciu, celkový útlm

a nasledujúci spánok,

• na psychické rozptýlenie a zábavu,

• na efektívne učenie (superlearning),

• na rýchle dobitie energie,

• na programy určené na sondy do vlastného

vnútra a tým aj na dokonalé sebapoznanie.

Podľa predbežných výsledkov vedeckých

výskumov je audiovizuálna stimulácia

účinná pri liečbe epilepsie, migrény,

poruchách učenia, zmierňovaní bolesti,

zvýšení imunitných funkcií a podobne.

Bližšie informácie a ďalšiu literatúru

nájdete na www.psychowalkman.sk.

Voyager XL

Pozrime sa bližšie na jeden takýto prístroj,

nazvaný podľa vesmírnych sond Voyager

XL. Spolu 50 programov, ktoré tento prístroj

obsahuje, vytvorili 17 poprední odborníci

z oblasti neurotechnológie na čele

s Thomasom Budzynskim, svetoznámym

priekopníkom v tejto oblasti. Budzynski je

zástancom predstavy, že môžeme programovať

vlastné podvedomie. Tvrdí, že sme

schopní zmeniť tie riadky našich podvedomých

programov v mozgu, ktoré tam

máme trebárs aj od detstva a nedovolia

nám prekročiť svoj tieň. Môže to byť aj

pevne uložený výrok učiteľa: „Ty to nerob,

na to ty nemáš!“, ktorý určuje ďalší vývoj

našej osobnosti. Tento riadok programu

treba šikovne nahradiť novým, ktorý ponesie

pozitívne posolstvo.

Preprogramovanie

podvedomia

Sedenie audiovizuálnej stimulácie, ktoré je

určené na lepšie sebapoznanie, nás privedie

z bdelého stavu, v ktorom pracujú tieto

podvedomé „programy“, do alfy, kde sa

uvoľníme a príkazy „programov“ k nám

nedoliehajú. Vhodnou frekvenciou sa náš

mozog môže preladiť ešte nižšie do delty

a thety, v ktorej normálne iba spíme. Počas

stimulácie však o sebe vieme a to je príležitosť

na preprogramovanie nežiaducich

riadkov. Je, samozrejme, lepšie pracovať

pod odborným dohľadom, s ktorým sa

stimulácia používa aj na odbúravanie závislostí

od alkoholu alebo drog. Typický opis

stavu, v akom sa človek počas stimulácie

nachádza, býva takýto: „Prestal som cítiť telo.

Lietal som. Hlboko som sa uvoľnil.“ Účinky sú

zvyčajne zjavné po 2–3 týždňoch pravidelného

používania. Platí však, že je potrebná

trpezlivosť a dlhodobé používanie má najtrvalejší

účinok.

Tu sú stručné opisy troch približne

15-minútových programov z knižnice

Voyager XL.

Relaxačný program

Maximálne naladenie od autorky Deborah

DeBerryovej je základný program, vhodný

pre každého. Počas prvej polovice sedenia

sa pohybujete najprv v základnej hladine

beta (14 až 30 Hz) a potom sa pôsobenie

prenesie akoby po strmej špirále na úroveň,

ktorá prechádza hladinou alfa (7 až 14 Hz)

a theta (4 až 7 Hz). Potom program prechádza

do pásma hlbokej delty (pomalšie

ako 3 Hz). Pásmom delta ste sprevádza

v celej druhej polovici programu. V tejto

časti môžete počuť vlny so zostupnou tendenciou.

Tieto zvuky sú vnímané ako zvuk

vlaku, vzdialenej helikoptéry, vody, gongov

či bubnov. Pomocou tohto programu sa

môžete za krátky čas výrazne uvoľniť.

Transformačný program

Okamžitý efekt od Toma Kenyona obsahuje

intenzívnu psychoakustickú stimuláciu,

ktorá rýchlo presúva široký rozsah frekvencií

cez ľavú a pravú mozgovú hemisféru tak,

že ich striedavo podnecuje k zvýšenej činnosti.

Audiovizuálna stimulácia rýchlo prechádza

z alfy do thety a potom kolíše medzi

strednou a pomalšou thetou. Program je

účinný pri únave a ospalosti, alebo keď sa

rýchlo potrebujete dostať do vyšších hladín

bdelosti. Používanie pred spaním zvyšuje

snovú aktivitu.

Transformačné programy pomáhajú pri

snahe o pozitívne zmeny v živote. Úspešne

sa používajú pri prekonávaní strachu,

pomáhajú pri odvykaní od fajčenia, pri

zmierňovaní sklonu k prejedaniu, pri zvládaní

a rozpúšťaní hnevu, pomáhajú znižovať

napätie vedúce k bolestiam hlavy.

V tejto skupine sú aj programy na rozvoj

predstavivosti, zvýšenie sebavedomia, ba

aj na zlepšenie osobného vzhľadu.

Program na dobíjanie energie

4. júl – pre tých, ktorým tento deň nič

nehovorí, ide o americký Deň nezávislosti.

Autor Richard Daak hovorí: „Verte, alebo

nie, tento program je legálny. Dostal som

veľa komentárov od ľudí, ktorí ho porovnávali

s tým, čo robili v 60. rokoch. Pri práci na

tomto programe som mal naozaj na mysli

psychedelickú svetelnú show. Počas sedenia

preskakuje svetelná stimulácia rýchlo z jednej

frekvencie na druhú, pričom sa strieda

jas a šero, pravá a ľavá strana, vypnutie

a zapnutie. Vidíte výboje intenzívnych, nádherných

farieb, víriace vzory alebo nežne

sa trblietajúce pastelové krajinky. A pritom

svetelné diódy sú ozaj iba červené!“

Programy na dobíjanie energie sú všeobecne

určené na zlepšenie výkonnosti,

podporu pocitu spokojnosti a zlepšenie

nálady.

Pripojenie k PC

Experimentovať s tvorbou programov

môžete aj vy. Niektoré typy psychowalkmanov

sa dajú pripojiť k počítaču

a potom môžete programy editovať alebo

dokonca vytvárať svoje vlastné sedenia.

Z internetových stránok sa dajú stiahnuť

ďalšie programy a tým si môžete svoju

knižnicu podstatne rozšíriť.

Tvoriví ľudia, ako už spomínaný spisovateľ

William Burroughs, zvyčajne vidia

už pri prvom sedení farby a úžasné tvary.

Niektorí ľudia však musia prekonať

prvotnú nedôveru a strach, preto sa môže

dokonca stať, že im bude stimulácia na

začiatku nepríjemná alebo uvidia iba čiernobiele

obrazce. To je signál, že práve

oni sú zväzovaní svojimi podvedomými

programami a psychowalkman im môže

pomôcť prekročiť svoj tieň.

• Lucie Meisnerová

8/2000 PC REVUE 23


H A R D W A R E

P R E H Ľ A D T R H U

KANCELÁRIA III

Telefónne prístroje, telefónne ústredne a modemy

Je tu tretie letné číslo PC REVUE a s ním tretí prehľad,

prostredníctvom ktorého vám v letných mesiacoch

predstavujeme zariadenia určené na použitie v kancelárii.

Tentoraz sme si dali za úlohu zmapovať oblasť technického

vybavenia kancelárií, ktorá sa postarala o historicky najvýznamnejšiu

zmenu pohľadu na podnikanie. Reč bude

o zariadeniach, pomocou ktorých môžete byť v kontakte

s ľuďmi vzdialenými od vás stovky či tisícky kilometrov.

Áno, tušíte správne, budeme sa venovať komunikáciám.

Táto oblasť je dnes skutočne široká a zahŕňa prístroje

od telefónneho aparátu cez faxy, videokonferenčné systémy

po zariadenia potrebné na vytvorenie sieťovej

infraštruktúry. Rozhodli sme sa predstaviť vám tú časť,

s ktorou sa najčastejšie stretnú najmä používatelia z menších

firiem. Aby som bol konkrétny, budeme sa venovať telefónnym

prístrojom (klasickým i mobilným), pobočkovým

telefónnym ústredniam, a keďže sme na prelome storočia

a súčasťou komunikácie sa už stal internet a dátové komunikácie,

obísť nemôžeme ani modemy (klasické i ISDN).

TELEFÓNY DO KANCELÁRIE

Dosť dlho som premýšľal, ako mám uviesť časť prílohy

venovanú telefónnym prístrojom. Pokúšal som sa trocha

aj obzrieť späť. Nie iba v našich životoch (skúste sa aj

vy pozrieť o takých pätnásť rokov späť, koľko vašich

známych malo doma telefón?), ale aj v živote spoločnosti.

Bez telefónov a z nich odvodených komunikačných

prostriedkov si dnes už každodenný život ani nevieme

predstaviť. Veru iba ťažko sa mi hľadá v histórii človek,

ktorý nám dal toľko ako pán Alexander Graham Bell.

Napriek všetkému vývoj v oblasti telefónie a telefónov

ešte ani zďaleka nie je na konci. Pozrite sa len na dianie

Bezdrôtové telefóny

Výrobca Typ Pásmo

Pripojiteľných jednotiek

Skrátené volanie

Blokované voľby

v oblasti IP telefónie a bude vám jasné, že žijeme vo

vzrušujúcej dobe, plnej zmien.

Dnes už ani u nás nik nepochybuje o tom, že komunikácie

a s nimi neodmysliteľne spojená infraštruktúra sú

hybnou pákou rozvoja.

Otázky, na ktoré by ste mali vedieť odpoveď

Podobne ako v prípade nákupu ľubovoľného zariadenia

je dobré mať jasno už pri rozhodovaní o nákupe nového

telefónneho prístroja. Preto, aby sme vám túto činnosť

uľahčili, ponúkame vám niekoľko otázok, ktoré je vhodné

zodpovedať si ešte prv, než sa vyberiete na nákup:

• Aký prístroj potrebujem (iba telefón, telefón so záznamníkom,

bezdrôtový telefón)?

• Bude telefón pracovať vo verejnej sieti alebo v spojení

s pobočkovou ústredňou?

• Preferujem analógovú „klasiku“ alebo chcem využívať

nové možnosti telefónov – vysoká kvalita zvuku, ochrana

proti odpočúvaniu, možnosť kontroly nákladov, atď.?

MOBILNÉ TELEFÓNY

Najdynamickejšie sa rozvíjajúcou oblasťou telekomunikácií

sú mobilné telekomunikácie. Pri tomto tvrdení

mám na mysli najmä mobilné telefóny. Spočiatku boli

prístroje tohto typu určené iba pre obchodníkov či vyššie

postavených ľudí. Dôvod bol jednoduchý: drahé prístroje,

drahé služby. Ostatne, čo vám budem rozprávať, celkom

isto si pamätáte na ľudkov, ktorí po meste pobehovali

s riadnym „kufrom“ a pri každom zazvonení sa „modlili“,

aby to nebol nejaký zbytočný hovor.

Teraz s odstupom času mi táto situácia pripadá veľmi

smiešna. A musím sa priznať, že ak by mi bol v tom

čase niekto povedal, že o necelé desaťročie budú jednou

z najväčších skupín používateľov mladí ľudia do 20 rokov,

celkom isto by som si bol o autorovi tohto výroku pomyslel

svoje.

Našťastie aspoň v niečom to u nás funguje rovnako ako

vo svete. Práve na príklade mobilných operátorov možno

vidieť, ako to vyzerá vo voľnom trhovom prostredí.

Výsledkom bol výrazný pokles cien a nárast počtu používateľov

mobilných telefónov.

Alcatel 4074GI, GC DECT/GAP x x x x o x o o x o o x NiMH

Siemens Gigaset 2010 DECT/GAP 6 o o o o o x o o o o o x NiMH

Siemens Gigaset 2015 DECT/GAP 6 10 x x x x x o o o x o x NiMH

Siemens Gigaset 2030 DECT/GAP 6 o x x x x x o o o x o x NiMH

Panasonic KX-TC167SK CTO 1 o o o o o o o o x o o o NiMH

Panasonic KX-TC187SK CTO 1 10 o o o o x x o x o o o NiMH

Panasonic KX-TCD951CX DECT/GAP 6 20 x o o o o o x x x o x NiMH

Panasonic KX-TCD961CX DECT/GAP 6 20 x o x x x o x x x o x NiMH

Legenda: x – podporuje, o – nepodporuje

Núdzové volania

Záznamník

Diaľkový dopyt na záznamník

Konferenčný hovor

Hlasitý telefón

Voliteľný tón

Nstavenie hlasitosti zvonenia

Zobrazenie dĺžky hovoru

Podpora CLIP

Opakovanie voľby

Typ batérie

Mobilné telefóny sú teda celkom iste najmodernejším

prostriedkom komunikácie, s ktorým sa dnes môžeme

stretnúť. Samozrejme, iba ak hovoríme o hlasovej komunikácii

a v obmedzenej miere o prenose údajov. Dôvody

popularity mobilných telefónov sú zrejmé: ste kdekoľvek

a kedykoľvek zastihnuteľní. Celkom isto nemožno túto

skutočnosť považovať iba za výhodu, ale o tom radšej

inokedy. Sústreďme sa na črtu, vďaka ktorej padla ďalšia

z bariér v obchode. Aby ste mohli efektívne pracovať,

už nemusíte sedieť v kancelárii! Stačí, ak ste v oblasti

pokrytej signálom, a môžete urobiť všetko, akoby ste

boli za pracovným stolom. Prirodzene, dnes to ešte nie

je až také jednoduché (ani lacné), ale aj v prostredí

mobilnej siete je dostupná nielen hlasová komunikácia,

ale aj prenos faxu a prístup k internetu. V porovnaní

s pevnou sieťou v prostredí mobilnej možno komunikovať

aj prostredníctvom krátkych textových správ (SMS), alebo

ak to operátor a váš prístroj podporuje, je možný aj

priamy príjem a odosielanie e-mailov. Nie všetko je však

v tejto oblasti bez problémov. Azda najväčšou bariérou

v skutočne masovom využití mobilných sietí na prístup

k internetu je prenosová kapacita súčasných liniek.

Napokon stačí letmý pohľad a je zrejmé, prečo dnes iba

málokto túto možnosť využije. Základné príčiny sú dve,

prvou z nich sú ceny. Kým pri telefonickom rozhovore

sme ochotní zaplatiť niečo navyše pri dátových prenosoch

a pripojení k internetu, mobilnú sieť a pevnú sieť možno

porovnávať iba ťažko. Mobilná sieť sa zdá nevýhodná už

pri priamom porovnaní – teda ak porovnáme cenu za

minútu pripojenia. Keby sme chceli porovnať „skutočnú“

cenu, museli by sme použiť cenu za prenesený objem

informácie a tá sa pri mobilných sieťach ešte ďalej zvýši.

Dôvodom je prenosová kapacita (9600 bitov/s).

Ak sa pozrieme na plány firiem pôsobiacich v oblasti

mobilných telekomunikácií, je zrejmé, že si túto nevýhodu

bytostne uvedomujú a prakticky všetky popredné

spoločnosti sa podieľajú na vývoji nových technológií,

ktoré by mali priniesť výrazné zvýšenie prenosovej kapacity.

V súčasnosti sú v tejto oblasti najdiskutovanejšími

témami WAP a GPRS. Obe technológie však znamenajú

„iba“ medzikrok na ceste k UMTS, resp. sieťam tretej

generácie 3G. Až siete tohto typu totiž ponúknu používateľom

prístup na internet s rovnakými možnosťami, ako

majú v prípade klasického pevného alebo mikrovlnného

pripojenia. Samozrejme, v tom čase sa už bude prenosová

kapacita na pevných linkách pohybovať takisto v inej

oblasti (aspoň ak môžeme veriť plánom spoločností ako

Cisco či Nortel Networks). Aj v prípade rapídneho rastu

prenosových kapacít pri pevných linkách však treba

priznať, že pre väčšinu používateľov by mala kapacita

poskytovaná systémami UMTS postačovať.

Vráťme sa však do reality. Mobilné siete sú a ešte

nejaký čas ostanú vyhradené najmä pre hlasovú komunikáciu

a jednoduchšie spôsoby dátovej komunikácie (rozumej

nenáročnej na prenosové pásmo, a teda nízkoobjemovej).

Možnostiam, ktoré poskytujú súčasné mobilné siete,

zodpovedajú aj mobilné telefóny dostupné na trhu.

A tu sme pri jadre našej témy. V súčasnosti sú na

našom trhu (prakticky ako od počiatku) zastúpené výrobky

všetkých popredných producentov. Ak sa pozrieme na

24 PC REVUE 8/2000


H A R D W A R E

Gigaset 3010 Classic

Gigaset 3010 Classic spája vetky funkcie klasického

telefónu a navye poskytuje slobodu pohybu. Je to digitálny

beznúrový telefón, vyrábaný v norme GAP. Jeho

najväčími výhodami sú popri mobilite aj vynikajúca

kvalita zvuku, veľmi dlhý čas hovoru a pohotovostného

režimu a možnosť rozírenia systému až na esť

mobilných častí, medzi ktorými telefonujete zadarmo.

Technické parametre:

• Digitálna kvalita zvuku pri technológii DECT/GAP

• Vysoká mobilita dosah až do 300 m

• Bezpečnosť proti odpočúvaniu

• Možnosť kontroly nákladov (pri

aktivácii služby v ST, a. s.)

• Až do 200 hodín pohotovostného

režimu

• Až do 20 hodín hovoru

• Znázornenie čísla

volajúceho*

• Skrátené uloženie

10 čísel

• Zoznam posledných 20

zamekaných hovorov

• Možnosť prihlásenia až

6 mobilných častí k jednej základni

* funkcia s podporou operátora telekomunikačnej siete

Odporúčaná koncová cena: 5130 Sk bez DPH

Záruka: 1 rok

Dodávateľ: Siemens, s. r. o.

Stromová 9, 837 96 Bratislava

Tel.: 07/5968 2226, fax: 07/5968 5901

www.siemens.sk/gigaset

Gigaset 100

Gigaset 100 je prvým domácim beznúrovým telefónom

so tandardom DECT, ktorý je dostupný pre vetkých

bežných používateľov. Prístroj poskytuje vynikajúcu

kvalitu za bezkonkurenčnú cenu. Jeho prednosťami sú

výborná kvalita zvuku, zabezpečenie proti odpočúvaniu,

svieži mladistvý dizajn a veľmi jednoduchá obsluha.

Technické parametre:

• Digitálna kvalita zvuku pri technológii

DECT

• Bezpečnosť proti odpočúvaniu

• Do 100 hodín pohotovostného

režimu (NiCd)

• Do 10 hodín

hovoru (NiCd)

• Nízka hmotnosť

slúchadla len

165 g

• Pamäť na 10

telefónnych čísel

• Možnosť opakovanej

voľby, uzamknutia klávesnice, nastavenia melódie

a hlasitosti zvonenia

Odporúčaná koncová cena: 3768 Sk bez DPH

Záruka: 1 rok

Dodávateľ: Siemens, s. r. o.

Stromová 9, 837 96 Bratislava

Tel.: 07/5968 2226

Fax: 07/5968 5901

www.siemens.sk/gigaset

GSM brány

PREPOJENIE POBOČKOVEJ

ÚSTREDNE SO SIEŤOU GSM

GSM brány sú zariadenia, ktoré umožňujú z bežnej

pobočkovej ústredne prepájať hovory priamo do siete

GSM, a tým telefonovanie za najvýhodnejiu cenu.

Podrobnejie porovnanie nákladov jednotlivých operátorov

i vyčíslenie úspor resp. návratnosti investície je

možné nájsť na http://www.mobile.sk

MobilGate kompaktná GSM

brána s integrovaným GSM

modulom Ericsson, pre

sieť 900 MHz alebo dual

900/1800 MHz, veľmi

spoľahlivá aj v nepretržitej

prevádzke. je v kvalitnom

kovovom púzdre, vhodná

pre montáž na stenu aj do racku. Umožnuje prenos

hlasu a SMS.

tandardné vlastnosti:

• EFR SuperSound, najkvalitnejí prenos hlasu

• tarifikačné impulzy 16kHz

• pripojenie cez tátny prenáač alebo E+M

• externá zisková GSM anténa

• SIM karta plugin

• rozhranie RS232 pre PC

Voliteľné doplnky:

• software pre prácu s SMS pre MS Windows

• rackmount prísluenstvo, záložné napájanie

Cena: 28 990 Sk (bez DPH)

Záruka: 1 rok

LEVEL jednoduchá GSM brána pre telefóny

Ericsson a Siemens, pre siete 900 MHz alebo

dual 900/1800, pre hlasovú prevádzku.

Možnosť diaľkového ovládania

a monitorovania elektrických

zariadení cez SMS správy.

tandardné vlastnosti:

• pripojenie cez tátny

prenáač alebo pobočku

• plastová skrinka, montáž

na stenu

• externá zisková anténa

• kompatibilné s telefónmi Siemens C10/E10/S10

(sieť 900) alebo Ericsson A1018s (dual 900/1800)

• SIM karta plugin

Voliteľné doplnky:

• kábel pre ovládanie a monitorovanie zariadení

Cena: 13 490 Sk (bez DPH, bez telefónu)

NOKIA PremiCell kompaktná GSM brána s integrovaným

GSM modulom pre sieť 900 alebo 1800

MHz.

Brána s elegantným designom je určená pre montáž na

stenu. PremiCell podporuje vetky služby siete GSM

a plne nahradí analógovú linku JTS.

tandardné vlastnosti:

• pripojenie cez tátny prenáač

• rozhranie pre hlas a analógový fax

• integrovaná GSM anténa

• SIM karta plugin

Voliteľné doplnky:

• sériový kábel pre PC

• fax, data, SMS cez PC

• záložná batéria

• externá anténa

Cena: 34 990 Sk (bez DPH)

Dodávateľ: SUNTEQ, s. r. o.

Bojnická cesta 35, 971 04 Prievidza

Tel: 0862/5430754, fax: 0862/5439144

E-mail: info@sunteq.sk

http://www.sunteq.sk

Záruka: 1 rok

Telefónna ústredňa

Alcatel 4200

Otvorenosť a modulárnosť naich systémov

umožňuje predvídať smery vývoja, a tak umožňuje

plynulé rozirovanie systémov podľa aktuálnych potrieb.

Poskytuje záruku, že nae produkty využijete

aj v zrýchlenom rytme nového tisícročia. Pobočková

digitálna telefónna ústredňa Alcatel 4200 je adaptabilná

na ISDN prostredie a jedno takéto pripojenie

poskytuje vetky služby prenosu. Systémové

používateľské vlastnosti etria čas, zdokonaľujú

dosiahnuteľnosť pobočiek a sledovanie prevádzkových

nákladov a prevádzkového zaťaženia

umožňuje redukovať výdavky. Stačí sa rozhodnúť.

Celý systém naintalujeme a naprogramujeme podľa

Váho želania. Je na Vás, či využijete hlasovú potu,

textovú potu, volanie menom, konferenčný hovor,

konzultáciu čakajúceho hovoru, radenie hovorov

do frontu, časové nastavenie režimu, nočnú službu

alebo inú z bohatej ponuky funkcií.

VYBERTE SI ALCATEL

A VYBERIETE SI ÚSPECH

Parametre systému:

Pripojenie na VTS:

• analógové pripojenie s U signalizáciou

• digitálne pripojenie s ISDN signalizáciou

základný prístup BRA (2B+D)

primárny prístup PRA (30B+D)

Modulárnosť:

• interné linky (4128):

digitálne

analógové

mobilné (DECT systém)

• externé linky (236)

Cena: od 60 000 Sk

Dodávateľ: Alcatel Slovakia, a. s.

Divízia SDD

Prievozská 6/A

821 09 Bratislava

Tel.: 07/5822 0550

Fax: 07/5822 0500

www.alcatel.sk/sdd

8/2000 PC REVUE 25


H A R D W A R E

Klasické telefóny

Výrobca

Typ

INCA

Stoptel II

INCA

Unitel

INCA

Unitel NX

Lucent Technologies 9101R

Lucent Technologies 9110

Lucent Technologies Speakerphone 830

Panasonic

KX-TS5CX-W

Panasonic

KX-TS10CW

Panasonic

KX-TS17CX

Panasonic

KX-TS15CS

Panasonic

KX-T3281

Siemens

Profiset 30isdn

Siemens

Profiset 70isdn

Siemens

Euroset 805S

Siemens

Euroset 815S

Siemens Euroset 835

Tesla Liptovský Hrádok GE 2-9120

Tesla Liptovský Hrádok GE 2-9230

Tesla Liptovský Hrádok GE-2-9892

Tesla Liptovský Hrádok GE-2-9970

Tesla Stropkov HTP 4FP 12209

Tesla Stropkov

TARIF 4FP12219

Tesla Stropkov

KOMFORT 4FP12210

Tesla Stropkov

KOMFORT 4FP12211

Tesla Stropkov

Fs 2842 4FP12179/z

Tesla Stropkov

Fs 2842 4FP12180

Tesla Stropkov Fs 7832

Tesla Stropkov Gs 2832

Tesla Stropkov Gs 2862

Tesla Stropkov Gs 1762

Tesla Stropkov Gs 2962

Tesla Stropkov Hn 2842

Tesla Stropkov Hn 2832

Tesla Stropkov Isn 1832

Tesla Stropkov Isn 1862

Tesla Stropkov Isn 1872

Tesla Stropkov Isn 1772

Tesla Stropkov Isn 2962

Tesla Stropkov Isn 2892

Tesla Stropkov

PROFIT 4FP12263

Legenda: x – podporuje, o – nepodporuje

Tónová voľba

Pamäť

Opakovaná voľba

Skrátené volanie

Voľba pri zloženom slúchadle

Záznamník

Memo

Ďiaľkové ovládanie

Podržanie hovoru

Prepnutie hovoru

Konferenčný hovor

Hasitý odposluch

Hlasitý hovor

Spätné volanie

Voliteľný tón

Nastavenie hlasitosti hovoru

Displej

Zobrazenie dátumu

Zobrazenie času

Zobrazenie dĺžky hovoru

Podpora CLIP

x 100 16 x o o o o o o o o o o o o x x x x o

x 100 16 x o o o o o o o o o o o o x x x x o

x 100 x x o o o o o o o o o o o o x x x o o

x o x o o o o o x x o o o o o x o o o o o

x 20 x x o o o o x x o x x o o x o o o o o

x 32 x x o o o o x x o x x o o x x x x s o

x o o o o o o o o x o o o o o x o o o o o

x 14 x x o o o o o x o o o o o x o o o o o

x 26 x x o o o o o o o x o o o o x o o o o

x 26 x x o o o o o x o o o o o o o o o o o

x 28 x x o o o o x x x x x o o o o o o o o

x o x x o o o o x x x o o x x x x x x x x

x 127 x x o x o o x x x o o x x x x x x x x

x 10 x x x o o o o o o o x o x x x o o o x

x 16 x x x x o o o o o o x o x x x o o o o

x 10 x x x x o o o o o o o o o o x o o o o

- o o o o o o o o x o o o x o o o o o o o

x 9 o o o o o o o x o o o x o o o o o o o

x 12 x x o x o o o x o o o o o o o o o o o

x 9 x x o x o o o x o o o o o x o o o o o

x 20 x o o o o o o x o x x o o x o o o o o

x 12 x o o o o o o x o o o o o o o o o o o

x 200 x o o o o o x x o x o o o x x x x x o

x 200 x o o o o o x x o x o o o x x x x x o

o 10 x o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o 10 x o o o o o o o o o o o o o o o o o o

x o x o o o o o o o o o o o o o o o o o o

x o x o o o o o o o o o o o o o o o o o o

x 10 x o o o o o o o o o o o o o o o o o o

x 11 x o x o o o o o o x x o o o o o o o o

x 11 x o o o o o o o o x x o o o o o o o o

o 10 x o o o o o o o o o o o o o o o o o o

x o x o o o o o o o o o o o o o o o o o o

x o x o o o o o o o o o o o o o o o o o o

x 10 x o o o o o o o o o o o o o o o o o o

x 10 x o o o o o x o o o o x x x o o o o o

x 13 x o x o o o x o o x o o o o x o o o o

x 11 x o o o o o o o o x x o o x o o o o o

x 3 x o o o o o o o o o o o o o x x x x o

x 10 x o x x x o x o x o o x x x x x x x x

Ďalšie možnosti

Programovanie a evidencia prostredníctvom čipovej karty

Funkcie prostredníctvom čipovej karty, RS485

T-mail, doplnky pre nepočujúcich

Vhodný aj pre pobočkové ústredne

Meranie dĺžky hovoru pomocou funkcie stopky

Možno pripojiť náhlavnej súpravy

Dve linky

Digitálny záznamník s kapacitou 9 minút

Digitálny záznamník s kapacitou 14 minút

Do režimu tónovej voľby iba krátkodobé prepnutie

Záznamník na mikrokazetu

Digitálny záznamník s kapacitou 10 minút

Sledovanie nákladov na hovory, blokovanie voľby

Sledovanie nákladov na hovory

Zámok na blokovanie voľby čísla

Programovateľný, uzamknuteľný

Programovateľný, blokovanie voľby čísla

Čítačka čipových kariet, volania prostredníctvom kariet

Podporuje ďalšie funkcie dostupné v sieti ISDN

Doplnky

INCA Telar Hlásič narušenia objektu + ovládanie prístrojov tel. linkou, zabudovaný 4-kanálový snímač, 4-kanálový ovládač

INCA Telar PC Hlásič narušenia objektu + ovládanie prístrojov tel. linkou, zabudovaný 4-kanálový snímač, 4-kanálový ovládač, pripojiteľný k PC

INCA Telar 434 Hlásič narušenia objektu + ovládanie prístrojov tel. linkou, 4-kanálový snímač, 4-kanálový ovládač, zabudovaný prijímač, pripojiteľný k PC

INCA Termon Regulátor teploty (kúrenie, chladenie) s podporou telefonického ovládania, týždenný cyklus, 2 reléové výstupy

Panasonic KX-T5001 Telefónny záznamník na 2 mikrokazety

Tesla GE-2-9805 Telefóny záznamník na mikrokazetu, funkcia memo, diaľkové ovládanie

Tesla GE-2-9876 Telefónny záznamník, 16 minút, časová pečiatka, displej, diaľkové ovládanie

ponuku, tú tvoria najmä prístroje, ktoré dodávajú samotní

mobilní operátori (v tabuľke nájdete označenie modelov,

ktoré sú k dispozícii u jednotlivých operátorov). Niektoré

firmy však ponúkajú aj prístroje ďalších výrobcov.

Pochopiteľne, v tomto prípade je kupujúci trocha v nevýhode.

Prístroje ponúkané prevádzkovateľmi mobilných

sietí sú o niečo lacnejšie a v prípade zaradenia modelu

do niektorej z akcií sú takmer zadarmo. Pravdaže, záleží

na preferenciách používateľa, čo od svojho prístroja

očakáva.

Podobne ako v prípade iných komodít aj v prípade

mobilných telefónov sme vám pripravili tabuľku, v ktorej

nájdete najdôležitejšie parametre u nás dostupných

modelov. Okrem aktuálnych modelov jednotlivých výrobcov

obsahuje aj údaje o niektorých starších modeloch.

Dôvod je zrejmý, množstvo firiem ponúka takzvané

second-hand mobilné telefóny. Obaja operátori totiž

umožňujú svojim zákazníkom „obmieňať“ mobilné telefóny

získané v rámci akcií pri splnení určitých podmienok

za novšie modely (obyčajne je to uplynutie času, na

ktorý bola podpísaná zmluva), a tak sa aj staršie modely

dostávajú opäť medzi používateľov.

V súčasnosti je na trhu množstvo prístrojov, ktoré

sú určené rôznym typom používateľov. Počínajúc jednoduchými

modelmi umožňujúcimi prístup k základným

službám siete mobilného operátora a končiac prístrojmi

najvyššej triedy, ponúkajúcimi väčšiu výdrž prístroja,

bohatšie doplnkové vybavenie a lepšie technické parametre.

Samozrejme, výbava a schopnosti prístroja sa

vždy odrážajú aj na jeho cene.

Otázky, na ktoré by ste mali vedieť odpoveď

Pri výbere mobilného telefónu je dobré mať na zreteli

najmä to, v akých podmienkach a v spojení s ktorými

službami mobilného operátora budete prístroj využívať.

Pred kúpou by ste si celkom isto mali vedieť odpovedať

aspoň na tieto základné otázky:

• Akú dlhú výdrž batérií potrebujem?

• Aký spôsob ovládania preferujem?

• Aké služby používam najčastejšie?

• Nakoľko dôležité sú malé rozmery a nízka hmotnosť

telefónu vzhľadom k jeho cene?

• Potrebujem mať možnosť pripojiť telefón k PC?

• Aké funkcie obľubujem?

Ak si na jednotlivé otázky objektívne odpoviete, mal by

byť výber vášho mobilného telefónu hračkou a hlavne aj

po jeho dlhšom používaní budete s prístrojom spokojní.

Mobilné telefóny sa vyvíjajú oveľa rýchlejšie ako ich

„klasickí“ predkovia. Veď za necelé desaťročie sme tu

mali už niekoľko generácií mobilných telefónov a na svoj

príchod na trh už čakajú ďalšie. Spoločným menovateľom

všetkých noviniek je pritom zvýšenie používateľského

komfortu a rozšírenie poskytovaných služieb.

26 PC REVUE 8/2000


H A R D W A R E

Ústredňa Hicom 150 E

Office Point

Telefónna ústredňa pre 4 a viac účastníkov umožní

prístup k telefónnym ISDN službám za najnižiu

cenu. Už jeden prístup ISDN-BRA s prevoľbou

umožní priamy prístup na vá telefón, mobilný telefón,

fax, PC, prípadne záznamník, teda na vetky

pobočky. Vá ISDN prístup na internet môže byť

striedavo využitý aj na telefonovanie. Výhody služieb

ústredne, napr. Least Cost Routing, externé presmerovanie

na mobil a ďalie, zvýhodnia nákup ústredne

tak, že sa investícia vráti v podobe uetrených

nákladov za telefonovanie. Zrýchlenie poskytovaných

služieb, umožnené ústredňou Hicom, príjemne

prekvapí vaich potenciálnych zákazníkov. Servisné

sahy realizuje naa spoločnosť diaľkovo, či už pôjde

o prístup cez ISDN-BRA, alebo analógový, cena

jednej hodiny je 300 Sk bez DPH.

Cena ústredne vrátane DPH: 50 000 Sk

Záručná prevádzka: 12 mesiacov

Dodávateľ: Siemens, s. r. o.

Stromová 9, 837 96 Bratislava

Tel.: 07/5968 2224

Fax: 07/5968 5220

E-mail: belo.molnar@siemens.sk

www.siemens.sk

Motorola TIMEPORT P7389

Ľudia pôsobiaci vo svete obchodu potrebujú časovú

efektívnosť a flexibilitu. Bez ohľadu na to, či sa nachádza

v Európe, Afrike, Amerike, Ázii alebo Austrálii, potrebujú

byť stále v styku so svojou irokou sieťou obchodných

kontaktov a dostávať najnovie informácie. Trojpásmový

telefón s množstvom funkcií pre náročných používateľov

Motorola Timeport P7389 je určený práve im.

Technické parametre:

Rozmery: 135× 45 × 21 mm

Hmotnosť: 108 g

Pamäť telefónu/karty:

100/100*

Displej: 5 riadkov/15 znakov

Batéria: Li-Ion

Doba hovoru/

pohotovostná doba:

4/150 hod.

Dualita: 900/1800/1900 MHz

SIM Toolkit/CB: áno/áno

Fax/Data: áno/áno

WAP: áno

Ďalie: hlasový záznamník, hlasové ovládanie, fólia

Optimax zvyujúca kontrast textu na displeji v rôznych

uhloch náhľadu, IrDA, vibračné zvonenie, dátum a čas

Hodnotenie v časopise Mobil 5/2000: 10 z 10 hviezdičiek

* závisí od konkrétnej SIM karty

Cena: 15 000 Sk bez DPH (orientačná)

Dodávateľ: Motorola, s. r. o.

Klimentská 46, 120 01 Praha, Česká republika

Modemy pre

prenosné počítače

KOMUNIKÁCIA CEZ GSM, JTS, ISDN

Belgická firma OPTION International N.V. je

najväčím európskym výrobcom produktov pre dátovú

komunikáciu cez GSM. Hlavným produktom sú karty

PCMCIA, určené pre vetky typy prenosných počítačov.

Tieto karty umožňujú dátové prenosy cez GSM,

analógové i digitálne pevné linky JTS. Pre stolové PC

a pre počítače bez PCMCIA slotu existuje rieenie pre

sériové rozhranie tzv. softmodemy.

OPTION SoftRadius

Softvérové rieenie komunikácie

medzi počítačom a mobilným

telefónom je výhodné

najmä pre nízku cenu

a jednoduché pripojenie

k počítaču cez

RS232. Dodávaný

softvér umožňuje okrem

prenosu dát a faxov aj komfortnú prácu s krátkymi

správami SMS a telefónnym zoznamom v prostredí

MS Windows. Dodáva sa vo verzii pre Windows

9x/NT4/2000 a CE, pripravujú sa verzie pre MacOS

a EPOC32.

Kompatibilné telefóny:

Ericsson 600/700/800/A1018/T10/T18/T28, Nokia 5110/

6110/6150, Siemens S10/S25, pripravujú sa ďalie. Balenie

obsahuje CD so softvérom pre vetky platformy a vetky

typy telefónov a 1 ks kábla pre zvolený typ telefónu.

Cena: 4300 Sk (bez DPH)

Záruka: 1 rok

OPTION GSM Ready

Tento názov je spoločný

pre vetky PCMCIA modemové

karty firmy

OPTION. Vetky karty sú

kompatibilné s celým radom

mobilných telefónov a okrem toho

poskytujú aj ďalie možnosti komunikácie

analógový a/alebo ISDN

modem. Vetky karty obsahujú tzv.

firmware alebo riadiaci program v pamäti flash, ktorú

je možné prepísať, a tak upgradovať modem napr. pri

zmene mobilného telefónu alebo pri rozírení funkcií.

Čisto hardvérové rieenie zabezpečuje 100 % kompatibilitu

a nezávislosť od operačného systému.

Modemy OPTION sa vyznačujú veľmi nízkym príkonom

a prepracovaným power managementom, takže

sú optimálne aj pre najmenie počítače triedy palmtop.

Dodávaný softvér umožňuje okrem prenosu dát a

faxov aj komfortnú prácu s krátkymi správami SMS

a telefónnym zoznamom v prostredí MS Windows.

Modemy sú dodávané s rôznymi prepojovacími káblami

(20 druhov) pre väčinu mobilných telefónov

najznámejích značiek (Nokia, Ericsson, Panasonic,

Siemens...).

Ceny (vrátane kábla GSM):

GSM only: 4990 Sk (bez DPH)

GSM + analog 33K: 9490 Sk (bez DPH)

GSM + analog 56K: 12 490 Sk (bez DPH)

GSM + ISDN: 12 490 Sk (bez DPH)

GSM + ISDN + 56K: 16 990 Sk (bez DPH)

Dodávateľ: SUNTEQ, s. r. o.

Bojnická cesta 35, 971 04 Prievidza

Tel: 0862/5430754, fax: 0862/5439144

E-mail: info@sunteq.sk

http://www.sunteq.sk

GSM MODEMY

PRE TELEMETRIU, SMS SERVERY,

VZDIALENÝ PRÍSTUP, POS APLIKÁCIE

GSM modemy obsahujú rádiovú GSM časť pre pásmo

900 alebo 1800 MHz a implementované rôzne služby

a protokoly GSM. Modemy existujú v rôznom vyhotovení

podľa účelu niektoré sú určené na zabudovanie

do zložitejích zariadení, iné môžu pracovať

samostatne. Na rozdiel od komerčných GSM telefónnych

prístrojov sú vhodné na použitie v telemetrii,

dátovej komunikácii, SMS serveroch, na bezdrôtové

pripojenie POS terminálov a i. Majú presne definované

dátové rozhranie a parametre, ktoré spĺňajú aj kritériá

pre náročnú prevádzku.

OPTION FirstFone Radio card

PCMCIA karta s integrovaným GSM telefónom, pracuje

v pásme 900 MHz a má implementované vetky

služby GSM hlas, SMS, dáta, fax.

V modeme je vložená SIM karta plug-in. Modem má

tandardne zabudovanú

anténku a je možné pripojiť aj

externú ziskovú anténu. Modem

dokáže regulovať svoj vysielací

výkon vo veľkom rozsahu, a tak

dosahuje minimálnu spotrebu energie.

Dodáva sa vo verzii na intaláciu do PCMCIA

slotu (postačí 1 slot typ II, ktorý je v každom

notebooku i v niektorých počítačoch palmtop) alebo

v externom module, ktorý sa pripája cez RS232.

OPTION FirstFone má implementované modemové

príkazy podľa tandardu AT Hayes a rozírené príkazy

podľa noriem ETSI GSM, preto dokáže úplne nahradiť

bežný modem.

Je vhodný na vzdialený prístup do siete, remote control,

môže byť použitý v spojení s dodávanou handsfree

súpravou aj na hlasovú komunikáciu.

Súčasťou dodávky je softvér pre MS Windows,

MacOS, s použitím bežných ovládačov pre modemy

Hayes je použiteľný v každom operačnom systéme.

Cena: 15 990 Sk (bez DPH)

Do konca roku 2000 budú uvedené verzie

900/1800 MHz a GPRS

Záruka: 1 rok

GSM modemy Ericsson

Sú určené na zabudovanie do iných zariadení. tandardne

sú vybavené rozhraním RS232, umiestnené

v plastovom puzdre. Na svoju činnosť potrebujú

externý napájací zdroj, externú anténu a SIM kartu,

typ plug-in. Modemy GM 12 a GM 22 sú určené len na

hlasovú prevádzku a prenos

SMS. Ich najčastejiou aplikáciou

je telemetria, SMS servery,

GSM brány, zabezpečovacie

systémy, sledovanie vozidiel

a pod.

Modem GM 25 má implementované aj

služby dáta a fax, ktoré je možné použiť aj na vzdialený

prístup do siete, pripojenie POS terminálov, remote

control a pod.

Modem GM 12 pracuje v pásme 900 MHz, GM 22

a 25 sú duálne (900 a 1800 MHz).

Ceny:

GM 12: 11 440 Sk (bez DPH)

GM 22: 15 320 Sk (bez DPH)

GM 25: 19 200 Sk (bez DPH)

Záruka: 1 rok

Dodávateľ: SUNTEQ, s. r. o.

Bojnická cesta 35, 971 04 Prievidza

Tel: 0862/5430754, fax: 0862/5439144

E-mail: info@sunteq.sk

http://www.sunteq.sk

8/2000 PC REVUE 27


H A R D W A R E

POBOČKOVÉ ÚSTREDNE

V tomto prípade začnem takpovediac od

lesa. Skúsme sa pozrieť na to, čo je to

za zariadenie a čo nám ako používateľom

ponúka.

Pobočková ústredňa je zariadenie,

ktoré umožňuje vybudovať v organizácii

komunikačnú infraštruktúru, v rámci ktorej

získajú všetci zamestnanci vlastný

komunikačný kanál a prostredníctvom

neho môžu komunikovať so spolupracovníkmi

vo vnútri podniku alebo s účastníkmi

verejnej telefónnej siete. Práve

posledná časť z predchádzajúcej vety

je veľmi dôležitá. Ústredňa (pobočková

ústredňa) je spojovacím bodom, ktorý

umožňuje istému uzavretému okruhu

používateľov prístup do verejnej telefónnej

siete. Pod pojmom prístup do

verejnej siete treba chápať možnosť prijímať

hovory z nej, ako aj telefonovať

jej účastníkom.

V ostatnom období sa najmä s rozvojom

počítačových sietí dostávajú k slovu

technológie, prostredníctvom ktorých je

možné prenášať hlas (a nielen ten)

prostredníctvom firemnej počítačovej

siete. V takomto prípade vlastne klasická

ústredňa nie je potrebná, stačí jestvujúca

počítačová sieť (pochopiteľne, s dostatočnou

priepustnosťou), trocha hardvéru

Telefónne ústredne

a programové vybavenie. Áno, reč je

o technológii Voice Over IP. Na rovnakom

princípe funguje aj takzvaná internetová

telefónia, ktorú ste si už možno

aj vyskúšali. Keďže ide o problematiku

veľmi blízku sieťam, ponecháme si ju na

samostatný materiál.

Vráťme sa ku klasickým ústredniam.

Práve toto zariadenie (aspoň zatiaľ) vo

významnej miere určuje, ako bude vyzerať

komunikačná infraštruktúra vašej firmy.

Je preto dôležité mať pri jej výbere dostatočný

prehľad v problematike. Preložené

do reči laika, treba nielen zohľadniť aktuálnu

situáciu, ale aj perspektívu. Aby situácia

nebola jednoduchá, nehovorím iba

o technických aspektoch, ale aj o predpokladanom

raste počtu pracovníkov,

potrebe integrácie s mobilnými komunikačnými

sieťami (GSM) a ďalších faktoroch.

Súčasné ústredne toho ponúkajú používateľom

skutočne dostatok, počínajúc

počtom pripojiteľných interných liniek

cez počet externých liniek, zabudované

funkcie zjednodušujúce ovládanie a v

niektorých prípadoch aj monitorovanie

ústredne. Samozrejmosťou sú doplnkové

moduly alebo prepojenie na PC. Do prehľadu

sme zaradili informácie o ústredniach

určených firmám a kanceláriám,

ktoré majú do 20 pracovníkov, pričom

ich potenciálny rast sme ohraničili na

maximálne 50 pracovných miest.

V časti venovanej predstaveniam produktov

nájdete nielen ústredne, ale aj

doplnky pre pobočkové ústredne. Týmto

zariadeniam sme nevenovali samostatnú

tabuľku, nakoľko ich ponuka je na trhu

pomerne skromná a využívajú sa pomerne

málo. I keď musíme povedať, že je to

škoda. Najmä najrozšírenejšie zariadenia

tejto triedy – GSM brány, totiž umožňujú

výrazne znížiť náklady na prístup do

mobilných sietí.

Otázky, na ktoré by ste mali vedieť

odpoveď

Kým sa pustíte do výberu ústredne, je

potrebné špecifikovať svoje požiadavky.

Tie vám do značnej miery vyznačia

oblasť, v ktorej budete vhodného kandidáta

hľadať. Medzi základné otázky,

na ktoré by ste mali vedieť odpovedať,

patria:

• Koľko pracovníkov má vaša firma a aký

je predpokladaný vývoj počtu pracovníkov

(na niekoľko rokov dopredu)?

• Koľko liniek budete používať na vonkajšiu

komunikáciu (linky verejnej siete)?

• Aké funkcie budete od vnútornej siete

vyžadovať?

• Chcete prepojiť komunikačnú infraštruktúru

s počítačovou sieťou?

• Chcete ústredňu s integrovanou GSM

bránou?

MODEMY

Posledným typom produktu, ktorým sa

v rámci tejto kancelárie budeme zaoberať,

sú modemy. Tieto zariadenia sú pre

kancelárie a menšie podniky najdostupnejším

prostriedkom, pomocou ktorého

možno pristupovať k internetu alebo prepájať

pobočky.

Na našom trhu je v súčasnosti dostupná

široká škála modemov najrôznejších

typov, ktoré sú viac či menej vhodné

pre daný typ použitia, preto je potrebné

z jestvujúcej ponuky zodpovedne vyberať.

I keď v ponuke niektorých dodávateľov

sa ešte stretneme s modemami

pracujúcimi s maximálnymi rýchlosťami

28,8 a 33,6 kb/s v internom či externom

vyhotovení, tieto prístroje by som na

kancelárske použitie odporúčal skutočne

iba výnimočne. Prevažnú časť modemov

distribuovaných u nás v súčasnosti tvoria

56 kb/s modemy, ktorých možnosti,

bohužiaľ, nemôžu naplno využiť mnohí

používatelia internetu. Množstvo poskytovateľov

pripojenia totiž ešte vždy nemá

svoje modemové centrály vybavené modemami

tohto typu, o kvalitách telefónnych

liniek radšej pomlčme.

S príchodom služieb ISDN v Slovenských

telekomunikáciách sme sa dočkali

aj nástupu zariadení pre tento segment

trhu. (Pozn.: ISDN routery, ktoré majú

významný podiel medzi ISDN zariadeniami,

sme sa rozhodli zaradiť medzi sieťové

prvky.)

Samozrejme, aj v prípade modemu

sa treba pri výbere prístroja orientovať

nielen prostredníctvom najzákladnejších

technických parametrov (obyčajne typ

rozhrania a prenosová rýchlosť), ale zvážiť

aj ďalšie kritériá, ako je podpora

štandardov, homologizácia pre Slovensko,

dokumentácia, možnosť upgrade

či cena.

Na tomto segmente trhu bude veľmi

zaujímavé sledovať súboj medzi ISDN

a zariadeniami určenými pre klasické

linky. Rozhodne to nebude ľahký zápas

a staršia technológia tu bude určite koexistovať

minimálne ešte niekoľko rokov.

• Peter Orviský

Výrobca Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Alcatel Siemens Siemens Bosch

Typ KX-T206 KX-TA308 KX-TA616 KX-TD816 KX-TD1232 Alcatel 4200 Gigaset 2060ISDN HICOM 150 E Integral3E

Počet externých liniek 2 3 6 4 ÷ 8 8 ÷ 24 2 ÷ 36 ISDN 1 = 3 4 x BRA do 30

Počet interných liniek 6 8 8 8 ÷ 32 16 ÷ 128 4 ÷ 128 8 64 112

Systém Hybridný Hybridný Hybridný Superhybridný Superhybridný Digitálny digitálny DECT hybridný hybridný

Rozširujúce moduly nie áno áno áno áno nie nie áno áno

Kontrola počtu impulzov voliteľne voliteľne voliteľne áno áno áno áno áno nie

Použiteľnosť v ISDN nie nie nie áno áno áno iba áno áno

Výstup pre doplnkové zariadenia áno áno áno áno áno nie áno áno áno

Správa o neprítomnosti nie nie nie áno áno áno nie voliteľne nie

Oznámenie o čakaní nie nie nie áno áno áno áno áno nie

TAFAS N/A N/A N/A áno áno áno áno áno N/A

DSIA nie nie nie nie áno áno áno áno N/A

DID nie nie nie nie áno áno áno áno N/A

OHCA nie nie nie N/A áno áno áno áno N/A

Číslovanie staníc - - - flexibilné flexibilné - flexibilné flexibilné -

Prístup k funkciám systému - - - Menu Menu - Menu Menu, PC -

Rozmery (š × v × h) 172 × 317 × 57 N/A N/A 335 × 160 × 470 320 × 160 × 640 N/A 175 × 182 × 35 450 × 450 × 120 255 × 300 × 192

Hmotnosť (kg) 1,3 N/A N/A 8 10,4 N/A 0,2 kg 6 kg N/A

Cena 8 990 Sk 14 990 Sk 24 990 Sk 29 990 Sk 57 990 Sk od 60 000 Sk 7 900 Sk 48 000 Sk N/A

Poznámka - Možno prepo- Možno prepo- Možno rozšíriť Možno prepo- Ako stanice plne programo- Ako stanice možno

jením rozšíriť jením rozšíriť na 32 vnútor- jením rozšíriť používa DECT, vateľná digitálna použiť aj DECT

na 6 externých na 6 externých ných jednotiek na 24 exter- zvýšenie dosahu ústredňa spolua

24 interných a 24 interných ných a 128 možno realizovať pracujúca so

liniek. liniek. interných liniek zaradením základ- všetkými systéňových

staníc mami Siemens

(max 6). HICOM.

Záložné napá- Hlasová pošta, Hlasová pošta Konfiguráciou Odkazovač, Voliteľne

janie, 3-cestný záložné napá- Záložné napá- možno doplniť 3-cestný konf. Záložné napákonf.

hovor, janie, 5-cestný janie, 5-cestný konferenčné hovor, dverový janie, 3-cestný

dverový telefón konf. hovor, konf. hovor, hovory, hlasovú telefón konf. hovor,

dverový telefón dverový telefón a textovú poštu dverový telefón

28 PC REVUE 8/2000


H A R D W A R E

Siemens C35i

Vtipný, inteligentný a sexy! Mobilný telefón Siemens

C35i má eleganciu a týl a nízku hmotnosť. Funkčná

jednoduchosť spája čistý zvuk s vysokým výkonom

a mobilným prístupom na internet.

Siemens M35i

Zlepený a odolný mobilný telefón pre aktívny život.

Mobilný telefón Siemens M35i je prispôsobený pre

port a tvrdé podmienky vďaka zlepenej ochrane proti

vode, prachu a nárazom. Umožňuje prístup na internet,

osobné aktívne správy, intuitívne písanie aj hry.

Technické parametre

tandard: GSM Dualband GSM 900/GSM 1800

Rozmery: 118 × 47 × 22 mm (dĺžka × írka × výka)

Hmotnosť: 130 g

Pohotovostný režim: až do 180 hodín

Doba hovoru: do 300 minút

Akumulátor: NiMH 500 mAh

Doba nabíjania: cca 2 hodiny

SIM: Plug-In 3 V/1,8 V

Integrovaná anténa

Kódovanie reči: 3-stupňové

Displej: 5-riadkový, grafický, s vysokým rozlíením

Zlepená odolnosť voči vode, otrasom a prachu

Softmodem, prenos dát, fax 9,6 kb/s

Mobilný prístup na internet (WAP 1.1)

Kľúčové novinky pre používateľa

• Vibračné zvonenie

• Intuitívne písanie

• Obrázkový manažment, Calling faces

• Rozličné používateľské profily

Siemens S35i

Manažérsky mobilný telefón s duálnou technológiou,

zabudovaným organizérom a jednoduchým prístupom

na internet prostredníctvom WAP.

Technické údaje

tandard: GSM Dualband GSM 900/GSM 1800

Rozmery: 118 × 46 × 21 mm

Hmotnosť: 116 g (vrátane akumulátora)

Pohotovostný režim: až do 180 hodín

Doba hovoru: do 300 minút

Akumulátor: NiMH 500 mAh

Doba nabíjania: cca 2 hodiny

SIM: Plug-In 3 V/1,8 V

Anténa: Helix fest

Kódovanie reči: 3-stupňové

Displej: 5-riadkový, grafický, s vysokým rozlíením

Softmodem na prenos dát, fax 9,6 kb/s

Mobilný prístup na internet (WAP 1.1)

Kľúčové novinky pre používateľa

• Vibračné zvonenie

• Inteligentné písanie (T9)

• Obrázkový manažment, Calling faces

• Rozličné používateľské profily

• Hodiny / stopky / alarm / dátum

• Dátum a časová pečiatka pre posledných

10 zmekaných hovorov

• Záznamník až pre 30 záznamov

• Kalkulačka, prepočítavanie mien

• 100 záznamov do zoznamu v telefóne

• 20 melódií zvonenia + možnosť vytvorenia novej

melódie

• Rozličné hry

• Podpora funkcií operátora

Záruka: 1 rok

Dodávateľ: Siemens, s. r. o.

Stromová 9, 837 96 Bratislava

Tel.: 07/5968 2998, fax: 07/5968 5901

www.siemens.sk/mobil

• Rôzne vítacie animácie

• Hodiny / stopky / alarm / dátum

• Dátum a časová pečiatka pre posledných

10 zmekaných hovorov

• Zoznam 10 naposledy volaných čísel

• Záznamník pre 30 záznamov

• Kalkulačka, prepočítavanie mien

• 100 záznamov do zoznamu v telefóne

• 20 melódií zvonenia + možnosť vytvorenia novej

melódie

• Rozličné hry

• Diaľková kontrola (cez AT Cellular)

• SMS-manažment (MT, MO, CB)

• Manažment telefónneho zoznamu

• Podpora funkcií operátora

Uvedenie na slovenský trh: september 2000

Dodávateľ: Siemens, s. r. o.

Stromová 9, 837 96 Bratislava

Tel.: 07/5968 2998, fax: 07/5968 5901

www.siemens.sk/mobil

Technické parametre

tandard: GSM Dualband GSM 900/GSM 1800

Rozmery: 118 ×46 × 21 mm (dĺžka × írka × výka)

Hmotnosť: 105 g

Pohotovostný režim: až do 220 hodín

Doba hovoru: do 360 minút

Akumulátor: Li-Ion 600 mAh

Doba nabíjania: cca 2 hodiny

SIM: Plug-In 3 V/1,8 V

Integrovaná anténa

Kódovanie reči: 3-stupňové

Displej: 7-riadkový, grafický, s vysokým rozlíením

Softmodem na prenos dát, fax 9,6 kb/s

Infračervený port (IrDa)

Mobilný prístup na internet (WAP 1.1)

Kľúčové novinky pre používateľa

• Funkcie organizéra

• Vibračné zvonenie

• Ovládanie hlasom

• Voice Memo (hlasová pamäť) diktafón

• Intuitívne písanie (T9)

• Rozličné používateľské profily

• Obrázkový manažment, Calling faces

• Hodiny / stopky / alarm / dátum

• Kalkulačka, prepočet mien

• Dátum a časová pečiatka pre posledných

10 zmekaných hovorov

• Zoznam 10 naposledy volaných čísel

• 100 záznamov do zoznamu v telefóne

• VIP telefónny zoznam

• 40 melódií zvonenia + možnosť vytvorenia novej

melódie

• Rozličné hry

• Podpora funkcií operátora

Záruka: 1 rok

Dodávateľ: Siemens, s. r. o.

Stromová 9, 837 96 Bratislava

Tel.: 07/5968 2998, fax: 07/5968 5901

www.siemens.sk/mobil

8/2000 PC REVUE 29


H A R D W A R E

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Dancall

Dancall

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

Ericsson

300

500

700 GPRS

One Touch Club DB

One Touch Club Plus

One Touch Com

One Touch Easy DB

One Touch Easy

One Touch Gum DB

One Touch Max DB

One Touch Max

One Touch Pro

One Touch View DB Wap

One Touch View DB

One Touch View

1886 Triband

310

509

510

610

820

909 Dual

908

909 Dual S

GSM 509 Dual

HP 2711

HP 2731

A1018s

A2618s

GA 628

GF 788

GF 388

GF 768

GH 688

R250s PRO

R290

R320s

R380s

R520m

S868

SH888

T10s

T18s

T28s

T36m

I888

Výrobca

Model

Mobilné telefóny

Parametre

110 × 48 × 25

122 × 48 × 25

122 × 48 × 25

122 × 48 × 25

133 × 54 × 25

151 × 62 × 24

122 × 48 × 25

133 × 52 × 32

122 × 48 × 25

122 × 48 × 25

133 × 45 × 25

145 × 60 × 15

133 × 54 × 25

122 × 48 × 25

130 × 55 × 22-27

112 × 44 × 22

124 × 44 × 24

134 × 53 × 23

124 ×44 × 24

134 × 44 × 24

115 × 44 × 23

112 × 50 × 17

112 × 50 × 17

112 × 50 × 17

134 × 53 × 23

150 × 45 × 20

135 × 56 × 20

130 × 49 × 27

131 × 51 × 25

130 × 49 × 23

105 × 49 × 24

130 × 49 × 26

105 × 49 × 24

130 × 49 × 23

148 × 59 × 32

162 × 62 × 39

130 × 51 × 15

130 × 51 × 26

130 × 50 × 16

130 × 49 × 26

130 × 49 × 26

105 × 49 × 24

105 × 49 × 24

97 × 50 × 15

N

130 × 49 × 26

Rozmery

108

88

88

150

160

237

150

216

150

150

160

175

150

150

180

97

110

154

110

110

99

109

99

109

150

234

234

163

140

160

135

176

135

160

325

350

95

164

105

195

195

146

146

83

89

201

Hmotnosť

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

Z

Z

P

Z

Z

Z

P

P

P

P

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Anténa

96 × 49

96 × 64

96 × 48

2 × 12

2 × 12

80 × 40

2 × 12

2 × 12

2 × 12

2 × 12

2 × 12

3,3 × 2,7

N

2 × 12

34 × 27

104 × 64

N

2 × 12

N

N

104 × 64

4 × 13

4 × 16

2 × 16

2 × 12

2 × 12

3 × 12

3-riadky

4-riadky

1 × 12

1 × 10

3 × 12

1 × 10

3 × 12

3 riadky

4 riadky

5riadkov

dotykový

5 riadkov

3 riadky

3 riadky

3 riadky

3 riadky

3 riadky

5 riadkov

3 riadky

Displej

LiPo

LiPo

LiPo

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

N

N

NiMH

N

N

N

Liion

Liion

Liion

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

Li-Ion

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

Li-Ion

Li-Ion

N

LiPo

NiMH

NiMH

NiMH

NiMH

Li-Ion

N

NiMH

Batéria – typ

780

780

780

650

580

580

650

N

650

650

580

N

650

650

400

N

N

600

N

N

N

650

650

650

650

550

550

650

N

650

650

450

650

650

1500

1050

850

N

N

800

800

750

750

650

N

800

Batéria – kapacita mAh

165

320

320

130

80

45

130

12

130

130

110

70

130

130

48

400

180

70

180

180

400

179

70

179

87

22

24

100

110

83

60

33

60

50

150

120

150

90

200

120

120

100

100

150

200

120

Výdrž batérie – SandBy

5

5

5

4,5

3,5

2,5

4,45

5

4,45

4,45

3,5

2,8

4,45

4,45

2

8

6

3

6

6

8

5

3,3

5

4,5

1,5

2

4

4,5

3,5

3

2

3

2,5

5

8

10,5

3

7, 5

6

6

4

4

10, 5

7, 6

6

Výdrž batérie – hovor

1000

1000

1000

0

0

250

0

0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

99

50

99

100

99

99

99

0

99

N

511

99

99

100

100

99

N

99

Kapacita tel. zoz. (telefónu)

N

N

N

15

15

15

17

15

15

15

17

10

N

15

15

40

N

27

N

40

N

27

27

27

27

3

3

12

14

4+7

4+7

11

4+7

10

14

3

14

N

N

14

14

11

11

14

N

14

N

N

N

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

0

0

0

0

0

1

0

4

N

N

1

1

4

4

4

N

1

Počet zvonení

Používateľské zvonenia

Funkcie

o

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

x

o

o

o

o

x

o

o

x

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

x

o

x

x

Vibračné zvonenie

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

o

o

o

x

x

x

o

Vytáčanie hlasom

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

o

x

x

x

o

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

x

x

o

o

o

o

o

o

o

x

x

SIM Toolkit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

o

x

o

o

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

x

o

o

o

x

x

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

o

o

o

o

o

x

o

SMS

Data / Fax

WAP

x

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

x

o

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

Interný faxmodem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

x

o

x

x

o

o

x

x

o

o

o

o

o

x

x

x

o

x

x

o

o

x

x

o

o

o

o

o

x

x

x

x

Dual Band

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

x

o

Triple Band

o

x

o

o

o

x

x

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

IrDA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

o

x

o

o

o

x

x

o

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

o

x

o

o

o

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

Dátum

Hodinky

x x o x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

o

x

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

x

x

x

o

x

o

x

x

x

x

x

o

x

x

o

o

o

x

o

o

x

o

x

x

o

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

Budík

Kalkulačka

Hlasový záznamník

Podpora predplatených kariet

30 PC REVUE 8/2000

Legenda: x – áno, o – nie, N – údaj neznámy, P – pevná, Z – vstavaná, V – vysúvacia


H A R D W A R E

Nokia Data Suite 3.0

Jednoduché softvérové rieenie pre dátovú komunikáciu.

Umožní Vám pomocou PC, prepojovacieho

kábla a mobilného telefónu pohodlne posielať i prijímať

SMS správy, súbory a takisto upravovať a aktualizovať

údaje vo vaom mobilnom telefóne. V spolupráci s

bežným softvérom v systéme Windows umožňuje

komunikovať elektronickou potou, vstúpiť do sveta

internetu, posielať a prijímať súbory cez GSM sieť.

Opis

Nokia Data Suite sa skladá z intalačného CD-ROM

obsahujúceho intalačný softvér a prepojovacieho

kábla k mobilnému telefónu.

Použitie

• Funkcie správa telefónneho zoznamu

telefónne zoznamy na PC, pamäť SIM karty a vnútorná

pamäť telefónu

funkcie vybrať, kopírovať, vložiť, vymazať, pridať,

editovať, triediť, vyhľadať, vytlačiť

aktualizácia dát medzi kalendárom v telefóne a MS

Outlook a MS Schedule+

• Krátke správy (SMS) odosielať i prijímať

dlhé krátke správy (zložené až z 30 krátkych

správ)

možnosť odosielať správy viacerým ľuďom naraz

• Dátové prenosy e-mail, prenos súborov, fax,

internet

rýchlosť až do 14 400 b/s

V.42bis

podpora GSM AT príkazov

• PC fax skupina III odosielať i prijímať

triedy 1, 2, 2.0, ECM

až do 9600 b/s

Kompatibilita

• S Nokia 5110, Nokia 6110 a Nokia 6150 a kompatibilné

GSM 900/GSM 1800 mobilné telefóny (cez

9-pinový sériový kábel DAU-9P)

• S väčinou PC s operačným systémom Windows

95/98/NT 4.0

Softvérová kompatibilita

• Windows 95/98/NT 4.0 (Service Pack 3 a novie)

• Softvér dostupný vo Windows napr. Dial-Up

Networking, HyperTerminal

• Väčina PC fax softvér, ako WinFax 8.0/9.0 PRO

alebo MS Exchange Fax vo Win95

• E-mailové programy, napr. MS Exchange, MS Outlook

• Windows komunikačné programy, napr.

ProComm Plus 32, PcANYWHERE32 Ver. 8.0

www.nokia.sk

Dodávateľ: predajné miesta operátorov Eurotel

a Globtel a distribútori:

LOGOS, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava,

tel.: 07/5556 7650

MOBIL Centrum, Partizánska 1, 984 01 Lučenec,

tel.: 0863/4333 066

Nokia Card Phone 2.0

Zbaví Vás káblov i adaptérov a umožní Vám

komunikovať pohodlne. Malá rozmermi a veľká efektivitou.

Nokia Card Phone 2.0 je rozirujúca karta

pre počítače PC vybavené slotom PCMCIA, ktorá

obsahuje telefón a modem zároveň. Umožňuje hlasovú,

dátovú a faxovú komunikáciu a prenos SMS

prostredníctvom siete GSM. Je duálna GSM 900/1800

a dokáže komunikovať rýchlosťou až 43,2 kb/s s

podporou HSCSD.

Opis

Nokia Card Phone sa skladá z karty a integrovaného

SIM čítača, antény, softvéru vo vnútri PC karty a používateľského

softvéru vo Windows 95/98 a NT 4.0.

Technické údaje:

Rozmery s anténou: 124 × 54 × 10 mm

Hmotnosť: 58 g

Pamäť: pamäť SIM závisí od typu použitej SIM

50 mien a 2 SMS v pamäti karty

Dátový prenos: Kompresia V.42bis

Rýchlosť 14,4 kb/s v HSCSD sieti (s 3 kanálmi až

43,2 kb/s bez kompresie)

Podpora rozírenej sady AT príkazov pre bezdrôtovú

komunikáciu (ETSI 07.07 and 07.05 AT)

Fax: triedy 1,2, 2.0 ECM

Pracovné napätie: 4,75 5,25 V

Vysielací výkon: GSM 900, Max 2 W ,Min 0,8 W

GSM 1800 Max 1 W, Min 0,8 W

Použitie

• Programové vybavenie pre PC

Pomocou používateľského rozhrania pre Windows

95, 98 NT4.0 poskytuje:

telefónne hovory,

konferenčné hovory

krátke správy (SMS)

odosielanie i príjem

zložené SMS, až do

30 krátkych

správ

skupinové

odosielanie krátkych

správ

Unstructured Supplementary

Services Data (USSD)

• Adresár

• Nastavenie telefónu

Komunikácia

• Dátová komunikácia: prenos súborov, pripojenie

na internet, e-mail, fax

• Krátke správy SMS

• Hlasová komunikácia pripojením Headset

Softvérová kompatibilita:

• Internetové prehliadače Netscape, Internet

Explorer

• PC fax software Delrina Winfax PRO

• E-mail programy MS Mail, MS Exchange,

MS Outlook

www.nokia.sk

Dodávateľ: predajné miesta operátorov Eurotel

a Globtel a distribútori:

LOGOS, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava,

tel.: 07/5556 7650

MOBIL Centrum, Partizánska 1, 984 01 Lučenec,

tel.: 0863/4333 066

Nokia 9110 Communicator

Vaa kancelária integrovaná do jedného komunikátora!

Dokáže vetko, čo potrebujete, a pritom ste

mobilní. Obsahuje telefón, fax, elektronickú potu,

internet, organizátor a mnoho ďalích doplnkových

funkcií. Veľmi jednoduchá obsluha a príjemný vzhľad

umocňuje tento jedinečný prístroj s multifunkčným

využitím.

Technické údaje:

Rozmery: 158 × 56 × 27 mm (218 cm 3 )

Hmotnosť: 253 g

Procesor: AMD 486

Operačný systém: GEOS 3

Pripravený na prenos rýchlosťou: 14 400 b/s

Slot pre pamäťovú kartu: MMC

Sieť: GSM 900

Prepojiteľné so tandardmi: IrDA, Ir-TranP, RS-232

Nízka spotreba energie

Akumulátor: Li-Ion 1100mAh

Doba hovoru/prenosu dát/faxovania: 3 6 h

Doba pohotovosti: 60 200 h

Protokol elektronickej poty

POP3 alebo IMAP4

SMTP

Použitie

• Digitálny celulárny telefón (s možnosťou hlasitého

telefónu, pripojenia slúchadlovej súpravy alebo

mikrotelefónu)

• Fax, krátke správy (SMS), elektronická pota

• Bezdrôtový prenos obrazu pripojiteľný k digitálnemu

fotoaparátu

• Inteligentný prenos správ (Smart Messaging),

TextWeb

• WWW, terminál, FTP (File Transfer Protocol),

Adresár, Poznámky, Kalendár, Kalkulačka, svetový

čas, Skladateľ, hlasový záznamník vrátane programového

balíka pre Windows PC Suite pre Nokia

9110 Communicator

PC Suite for Nokia 9110 Communicator

Určený pre operačné systémy Microsoft Windows

95, 98 a Microsoft Windows NT 4.0

www.nokia.sk

Dodávateľ: predajné miesta operátorov Eurotel

a Globtel a distribútori:

LOGOS, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava,

tel.: 07/5556 7650

MOBIL Centrum, Partizánska 1, 984 01 Lučenec,

tel.: 0863/4333 066

8/2000 PC REVUE 31


H A R D W A R E

Motorola AMIO

Motorola CD920/930

Motorola D520

Motorola M3188

Motorola Startac 130

Motorola Startac 85

Motorola Timeport L7089

Motorola V3688

Nokia 3110

Nokia 3210

Nokia 5110

Nokia 6090

Nokia 6110

Nokia 6150

Nokia 6210

Nokia 6250

Nokia 7110

Nokia 8210

Nokia 8110

Nokia 8110i

Nokia 8810

Nokia 8850

Nokia 9000

Nokia 9110

Panasonic GD30

Panasonic GD90

Philips Diga

Philips Fizz

Philips Genie

Philips Spark

Sagem MC 840

Sagem MC919

Sagem MC 932

Sagem MC 959

Sagem RC 712

Sagem RC 725

Sagem RC 730

Sagem RC 820

Sagem RD 750

Siemens C25

Siemens S10

Siemens S25

Siemens S4

Siemens S6

Siemens C35i

Siemens S35i

Siemens M35i

Sony CMD C1

Sony CMD C5

Sony CM-DX1000

Sony CM-X2000

Výrobca

Model

Mobilné telefóny

Parametre

140 × 50 × 15

130 × 55 × 27

140 × 50 × 27

140 × 50 × 27

93 × 53 × 19

98 × 57 × 23

130 × 46 × 23

82 × 43 × 26

136 × 45 × 21

124 × 50,5 × 22,5

132 × 47,5 × 31

210 × 56 × 40

130 × 47 × 28

136 × 45 × 21

129,5 × 47,3 × 18,8

142 × 50 × 23

125 × 53 × 24

101,5 × 44,5 × 17,4

141 × 48 × 25

141 × 48 × 25

107 × 46 × 18

100 × 44 × 17

173 × 64 × 38

157 × 56 × 27

135 × 45 × 20,5

118 × 42 × 16

147 × 56 × 19

162 × 60 × 17

110 × 54 20

139 × 56 × 18

132 × 50 × 26

135 × 45 × 25

116,5 ×45,5 × 18,5

116,5 × 45,5 × 18,5

140 × 50 × 24

146 × 50 × 24

140 × 50 × 21

132 × 50 × 26

140 × 50 × 21

117 × 47 × 27

147 × 46 × 25

117 × 47 × 23,5

150 × 45 × 28

159 × 57 × 16

118 × 46 × 21

118 × 46 × 21

118 × 47 × 22

139 × 46 × 26

139 × 44,5 × 26,5

150 × 45 × 32

147 × 46 × 26

Rozmery

170

145

170

170

95

110

108

83

146

151

170

250

137

142

114

167

141

79

152

152

98

91

397

249

130

88

179

210

99

169

135

98

115

95

154

154

158

135

158

135

185

125

236

165

116

105

130

107

139

236

185

Hmotnosť

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Anténa

2 × 12 NiMH

3 × 16 Li-ion

2 × 12 NiMH

2 × 12 N

3 × 14 Li-ion

3 × 12 Li-ion

5 × 15 Li-ion

5 × 16 Li-ion

4 × 14 NiMH

84x48 NiMH

84x48 NiMH

84x48 N

84x48 NiMH

84x48 Li-ion

96x60 Li-ion

96 × 60 Li-ion

96 × 65 Li-ion

84x48 Li-ion

4 × 12 LiIon

4 × 12 LiIon

84x48 NiMH

84x48 LiIon

640 × 200 LiIon

640 × 200 LiIon

3 × 12 NiMH

3 × 12 Li-ion

1 × 12 NiMH

3 × 20 NiMH

4 × 16 Li-ion

7 × 14 N

2 × 12 NiMH

2 × 14 Li-ion

N N

8 × 12 Li-ion

2 × 12 NiMH

4 × 12 NiMH

4 × 12 N

33 × 15 NiMH

4 × 12 NiMH

3 × 12 NiMH

5 × 16 Li-ion

3 × 16 Li-ion

3 × 16 NiMH

4 × 14 NiMH

N N

N N

N N

4 × 16 LiIon

3 × 14 Li-ion

4 × 16 NiMH

5 × 16 Li-ion

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

550

40-95

1250

55-260

900

100-450

N

N

900

60-270

900

55-250

900

55-260

1000

55-260

900

55

650

50-150

400

30-70

400

30-71

600

36-133

650

50-150

800

35

1100

60-170

670

95

N

95

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

700 mAh do 100 h

1800 mAh do 120 h

650, 1300 mAh do 400 h

1350 mAH do 70 h

700 mAh 60 h

500 mAh – NiMH do 180 h

600 mAh – Li-Ion do 220 h

500 mAh – NiMH do 180 h

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

1,5-2,7

2,5-4,5

3,5-5

N

3.V

2,5-4,5

2,5-4,5

2,5-4,5

2,5

2-3,4

1

1

1,7-2,5

2-3,3

3

3.I

3

3,5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

do 5 h

do 10 h

do 10 h

do 10 h

4

do 5 h

do 6 h

do 5 h

N

N

N

N

0

100

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

50

150

500

500

1000

250

50

50

250

250

0

tisice

50

100

0

0

0

0

100

0

100

250

100

100

100

100

100

8

50

50

100

do 250

100

100

100

0

100

100

100

11

11

N

N

11

N

N

11

25

38

30

30

30

35

35

35

30

35

16

16

40

35

30

30

20

20

N

7

N

N

16

42

40

N

N

N

N

16

N

20

16

41

5

5

20

40

20

30

30

N

N

Displej

Batéria – typ

Batéria – kapacita mAh

Výdrž batérie – standBy

Výdrž batérie – hovor

Kapacita tel. zoz. (telefónu)

Počet zvonení

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

Používateľské zvonenia

Funkcie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

o

x

x

o

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

o

x

x

o

x

o

x

o

x

x

x

x

x

o

o

o

x

o

x

x

x

o

o

x

o

x

x

x

x

o

x

o

o

x

x

x

x

o

o

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

x

x

x

o

x

x

x

o

x

x

x

o

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

x

x

x

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

o

o

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

x

o

x

o

o

x

x

o

x

o

o

o

x

x

x

x

x

o

o

o

x

o

o

x

x

o

o

x

o

x

x

x

x

o

o

o

o

o

x

x

x

o

o

x

x

x

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

x

x

o

x

x

o

x

x

x

x

x

x

o

o

x

x

x

x

o

x

o

o

o

o

x

x

x

x

o

o

o

x

o

o

o

x

o

o

x

x

x

o

x

o

o

Vibračné zvonenie

Vytáčanie hlasom

SIM Toolkit

SMS

Data / Fax

WAP

Interný faxmodem

Dual Band

Triple Band

IrDA

Dátum

x

x

x

x

o

o

x

o

o

x

x

x

o

x

o

o

o

x

x

o

x

x

x

x

o

x

x

o

x

x

x

x

x

x

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

x

o

x

x

x

x

Hodinky

o

o

o

o

o

o

o

x

o

x

x

o

x

x

x

x

x

x

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

x

x

x

x

o

x

x

x

x

o

o

x

o

o

x

x

x

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

o

x

x

x

x

x

x

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

x

x

o

x

x

x

o

x

o

o

x

o

o

x

x

x

o

x

o

o

o

x

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Budík

Kalkulačka

Hlasový záznamník

Podpora predplatených kariet

32 PC REVUE 8/2000

Legenda: x – áno, o – nie, N – údaj neznámy, P – pevná, Z – vstavaná, V – vysúvacia


H A R D W A R E

8/2000 PC REVUE 33


H A R D W A R E

3COM

3COM

3COM

3COM

ActionTec

ActionTec

ActionTec

ActionTec

Askey

Askey

Diamond

Diamond

Hightech

Hightech

Hightech

Microcom

Microcom

Microcom

Microcom

Microcom

Tainet

Tainet

Tainet

Zyxel

Zyxel

Zyxel

Zyxel

Zyxel

ISDN

ActionTec

ActionTec

Asuscom

DrayTek

DrayTek

Microcom

Microcom

Microcom

Microcom

Taicom

Taicom

Zyxel

Zyxel

Zyxel

Zyxel

Zyxel

Zyxel

Zyxel

Zyxel

Značka

Modemy

ISDN TA 128K

ISDN TA 128K+56K

P-IN100-ST-D2

IsdnVigor 128

IsdnVigor 204

ISDN Porte

ISDN Porte Plus

ISDN Porte Internal

ISDN Porte Plus Internal

IS128PCI

IS128B

Omni.net LCD

Omni.net LCD Plus

Omni.net LCD+M

Omni.net TA 128

Omni.net Plus

Omni.net D

Omni.net USB

Elite 2864I

Externý

Externý

Interný

Externý

Externý

Externý

Externý

Interný

Interný

Interný

Externý

Externý

Externý

Externý

Externý

Externý

Externý

Externý

Externý

PC Card

N

- 128 - - - x -

PC Card

N

- 128 - - - x -

PCI zbernica Cologne

- 128 - - 0 x x

USB port

N

- 128 - N N x x

USB port

N

- 128 - N 4 x x

Sériový port Rockwell - 128 N N N x -

Sériový port Rockwell - 128 N N N x -

PCI zbernica Rockwell - 128 - N N x -

PCI zbernica Rockwell - 128 - N N x -

PCI zbernica N

- 128 - N N x x

Sériový port N

- 128 N N N x x

Sériový port ZyXEL 1022 - 128 460,8 x 2 x x

Sériový + USB port ZyXEL 1022 - 128 460,8 x 2 x x

Sériový port ZyXEL 1022 - 128 460,8 x 2 x x

2× sériový port ZyXEL 1022 - 128 460,8 x 2 x x

Sériový port ZyXEL 1022 - 128 460,8 - 2 x x

Sériový port ZyXEL 1022 - 128 460,8 - 0 x x

USB port

N

- 128 - - 0 x x

Sér. a paralel. port ZyXEL 1011/1012 - 128 460,8 x 1 x x

U.S.Robotics 56K Externý

U.S.Robotics 56K Voice I Interný

Courier V.Everything 56K Externý

Office Connect 56K Externý

DeskLink 56K

Interný

DeskLink Soft 56K Interný

DataLink 56K

Externý

ComNet 56K

Externý

56 PCI E

Externý

56 PCI I

Interný

SupraExpress 56i PRO Interný

SupraExpress 56e PRO Externý

RW - 56000V

Interný

RW - 56000V FVD I Interný

RW - 56000V FVD E Externý

Deskporte 56K Voice Externý

Deskporte 56K Internal/W Interný

DeskPorte 56K Internal/L Interný

USB 56K Travel

Externý

TravelCard 56K

Externý

Challenger 288

Externý

T-288C

Externý

T-336Cx

Externý

U-336E

Externý

U-336S

Externý

U-90E

Externý

OMNI 56k

Externý

OMNI 56k Plus

Externý

Sériový port N

- 56 N N - x -

PCI zbernica N

- 56 - N - x x

Sériový port N

N 56 N N - x -

Sériový + USB port N

N 56 N N - x -

PCI zbernica Lucent

- 56 - - - x x

PCI zbernica Motorola - 56 - - - x x

PC Card

Lucent

- 56 - - - x -

PC Card

Lucent

- 56 - - - x -

Sériový port N

- 56 N N - x N

PCI zbernica N

- 56 - N - x N

PCI zbernica Rockwell - 56 - N - x x

USB port

Rockwell - 56 - N - x x

PCI zbernica N

- 56 - N - x -

PCI zbernica N

- 56 - N - x x

Sériový port N

- 56 N N - x x

Sériový port Rockwell - 56 N N - x x

PCI zbernica Rockwell - 56 - N - x x

PCI zbernica Lucent

- 56 - N - x x

USB port

Rockwell - 56 - N - x -

PC Card

Rockwell - 56 N N - x -

Sériový port N

2 33,6 N N - x -

Sériový port N

2/4 33,6 N N - x -

Sériový port N

2/4 33,6 N N - x -

Sériový port ZyXEL 1012/1021 2 33,6 460,8 x - x -

Sériový port ZyXEL 1012/1021 2/4 33,6 460,8 x - x -

Sériový port ZyXEL 1041 2 56 460,8 x - x -

Sériový port ZyXEL 1041 - 56 460,8 - - x x

Sériový + USB port ZyXEL 1041 - 56 460,8 - - x x

Model

Typ

Rozhranie

Čip

Prenajatá linka

Max. rýchlosť (kb/s)

Rýchlosť sériového rozhrania (kb/s)

Synchrónny prenos dát

Počet a/b portov pre anal. zar.

Fax

Voice

Podporované štandardy

o o x x o o o o x x x o o x

o o x x x x x o x x x x x x

x x x x o o o x x o o o o x

o x x x o o o o x o o o o x

o x x x o o o o x o o o o x

o x x x o o o o x o o o o x

o x x x o o o o x o o o o x

o x x x o o o o x o o o o x

o x x x o o o o x o o o o x

x x x x o o o x x o o o o x

x x x x o o o x x o o o o x

o x x x o o o x x o o o x x

o x x x o o o x x o o o x x

o x x x x x x x x x x x x x

o x x x o o o x x o o o x x

o x x x o o o x x o o o x x

o x x x o o o x x o o o x x

o x x x o o o x x o o o o x

o x x x x o x x x x x x x x

o o o o x x x o x x x x x o

o o o o x x x o x x x x x o

o o o o x x x o x x x x x o

o o o o x x x o x x x x x o

o o o o x x x o x x x x x o

o o o o x x x o x x x x x o

o o o o x x x o o x x x x o

o o o o x x x o o x x x x o

o o o o N N N o N N N N N o

o o o o N N N o N N N N N o

o o o o x x x o o x x x x o

o o o o x x x o o x x x x o

o o o o N N N o N N N N N o

o o o o N N N o N N N N N o

o o o o N N N o N N N N N o

o o o o x x x o x x x x x o

o o o o x x x o x x x x x o

o o o o x x x o x x x x x o

o o o o x x x o x x x x x o

o o o o x x x o x x x x x o

o o o o o o x o x x x x x o

o o o o o o x o x x x x x o

o o o o o o x o x x x x x o

o o o o o x x o x x x x x o

o o o o o x x o x x x x x o

o o o o x x x o x x x x x o

o o o o x x x o x x x x x o

o o o o x x x o x x x x x o

X.25

X.75

V.110

V.120

V.90

V.34bis

V.34

Fax G4

Fax G3

Fax Class 1

Fax Class 2

Korekcia V.42

Kompresia V.42bis

Podpora CAPI

Ovládacie a indikačné prvky

- - -

- - -

- - -

- - -

- 7 -

1 8 -

1 8 -

0 0 -

0 0 -

- - -

- 4 LCD

4 8 LCD

4 8 LCD

4 8 LCD

1 13 -

1 14 -

1 12 -

- 4 -

2 21 -

- 4 -

- - -

1 12 -

1 10 -

- - -

- - -

- - -

- - -

N N N

N N N

- - -

- - -

N N N

N N N

N N N

1 9 0

0 0 0

0 0 0

0 3 0

0 0 0

3 10 LED

5 5 LCD

5 5 LCD

2 12 -

4 10 LCD

2 12 -

- 4 -

- 4 -

Tlačidlá

LED

Displej

Obchodné informácie

5 Conquest Slovakia Dva 64 Kb kanály 7 200

5 Conquest Slovakia Dva 64 Kb kanály + analog 56 K/V.90 17 600

1 Data Funkcia BOD 1 770

N AtTel

N AtTel zabudovaná ústredňa pre 4 telefóny

1/3* Fincom Slovakia 7 613

1/3* Fincom Slovakia 1 POTS 10 073

1/3* Fincom Slovakia 3 677

1/3* Fincom Slovakia 1POTS 4 097

N AtTel

N AtTel

3 Data 12 435

3 Data 12 890

3 Data Integrovaný V.90 modem 18 794

3 Data Dve sériové rozhrania 12 890

3 Data 9 705

3 Data 8 339

3 Data Napájanie cez USB rozhranie 5 486

3 Data Integr. V.90 modem, 4 MB pre faxy (max. 8 MB) 18 634

1 N 100 strán faxu do pamäte 5 600

1 N 4 690

1 N N

1 N 13 100

5 Conquest Homologizácia 1 900

5 Conquest Softvérový modem, homologizácia 1 500

5 Conquest Homologizácia 5 400

5 Conquest Má aj 10/100 Ethernet 11 600

N Karma

N Karma

5 Traco Piešťany 4 213

5 Traco Piešťany 5 676

N I.M.Computers

N I.M.Computers

N I.M.Computers

1/3* Fincom Slovakia Homologizácia 5 104,50

1/3* Fincom Slovakia Homolog., voice funkcie s podporou zvuk. karty 2 447,70

1/3* Fincom Slovakia Homolog., voice funkcie s podporou zvuk. karty 2 447,70

1/3* Fincom Slovakia Homologizácia 5 768,70

1/3* Fincom Slovakia Homologizácia 6 752,70

N AtTel

N AtTel

N AtTel

3 Data Homologizácia 11 525

3 Data Homologizácia 18 327

3 Data Homologizácia 10 172

3 Data Homologizácia 5 498

3 Data Homologizácia 6 359

Záruka (rokov)

Dodávateľ

Poznámka

Cena [Sk s DPH]

34 PC REVUE 8/2000

Legenda: x – Podporuje, o – Nepodporuje / nemá, v – Voliteľne, N – Údaj neznámy, 2 – Dvojdrôt, 2/4 – Dvojdrôt / štvordrôt, * – Po registrácii.


H A R D W A R E

Microcom ISDN Porte

Internal, ISDN Porte Plus

Internal

V ponuke Microcomu nájdete aj interné ISDN modemy.

Microcom ISDN Porte Internal a Microcom ISDN Porte

Plus Internal sa navzájom líia len analógovým portom,

ktorý má model Microcom ISDN Porte Plus Internal. Ide

o pasívne Plug and Play karty do PCI slotu. Ku každému

modemu je priložená poukážka na zľavu Carbon Copy

(komunikačný softvér na vzdialený prístup do PC), ktorú

možno uplatniť u distribútorov.

Používateľské výhody

• vďaka digitálnej komunikácii je oveľa vyia kvalita

prenosu ako pri klasických modemoch

• na rozdiel od analógových modemov majú garantovanú

rýchlosť prenosu až 128 kb/s

• ISDN modemy umožňujú napr. súčasne telefonovať

i prenáať dáta po jednej linke

• ISDN technológia umožňuje mnohonásobne

rýchlejie nadviazanie spojenia ako na analógovej linke

• na model s analógovými portami (POTS) možno

pripojiť i staré analógové zariadenia (telefón, fax,

modem atď.)

Kľúčové

vlastnosti

• ISDN port BRI

• Dátový port RS-232 • Podpora MSN služby • Plug

and Play • Funkcia Bandwidth on Demand • PCI

Softvér: RVS-COM Lite alebo BVRP WinPhone v četine

Záruka: 1 rok, po zaregistrovaní plus 2 roky

Ceny: ISDN Porte Internal 2990 Sk bez DPH

ISDN Porte Plus Internal 3990 Sk bez DPH

Microcom ISDN Porte,

ISDN Porte Plus

Microcom ponúka externé ISDN modemy v dvoch

variantoch Microcom ISDN Porte a Microcom ISDN

Porte Plus, ktoré majú veľmi podobné vlastnosti. Odliujú

sa iba tým, že model Microcom Porte Plus má navye

analógové porty (tzv. POTS), do ktorých môžete pripojiť

analógové zariadenia. Ku každému modemu je priložená

poukážka na zľavu Carbon Copy (komunikačný softvér

na vzdialený prístup do PC), ktorú možno uplatniť u

distribútorov.

Používateľské výhody

• vďaka digitálnej komunikácii je oveľa vyia kvalita

prenosu ako pri klasických modemoch

• na rozdiel od analógových modemov majú garantovanú

rýchlosť prenosu až 128 kb/s

• ISDN modemy umožňujú napr. súčasne telefonovať

i prenáať dáta po jednej linke

• ISDN technológia umožňuje mnohonásobne

rýchlejie nadviazanie spojenia, ako je to na analógovej

linke

• k modelu s analógovými portami (POTS) možno

pripojiť i starie analógové zariadenia (telefón, fax,

modem atď.)

Kľúčové vlastnosti

• ISDN port BRI • Dátový port RS-232 • Indikácia stavu

LED diódy • Podpora MSN služby • Plug and Play •

Funkcia Bandwidth on Demand • Faxový protokol G3

Softvér: RVS-COM Lite alebo BVRP WinPhone v

četine

Záruka: 1 rok, po zaregistrovaní plus 2 roky

Ceny: ISDN Porte 6190 Sk bez DPH

ISDN Porte Plus 8190 Sk bez DPH

Dodávateľ: Fincom Slovakia

Čajakova 28, 831 01 Bratislava

Tel.: 07/4445 3572, fax: 07/4445 3574

www.fincom.sk

Microcom DeskPorte 56K

Internal/L

Microcom DeskPorte 56K Internal/L je interná faxmodemová

karta, ktorá sa intaluje do PCI slotu počítača.

Okrem prenosu dát (príjem rýchlosťou až 56 000

b/s) a odosielania a prijímania faxov umožňuje v kombinácii

so zvukovou kartou zaznamenávať telefónne

hovory. Ku každému modemu je priložená poukážka na

zľavu Carbon Copy (komunikačný softvér na vzdialený

prístup do PC), ktorú možno uplatniť u distribútorov.

Používateľské výhody

• nižia cena v porovnaní

s externým

modemom

• jednoduchá intalácia

vďaka technológii Plug

and Play

• vyia odolnosť proti

prepätiu (blesk a pod.)

• vysoká stabilita na

menej kvalitných

telefónnych linkách

Kľúčové vlastnosti

• Čipová súprava Lucent

• Plug and Play • tandardná AT príkazová sada

Softvér: • BVRP WinPhone v četine

Záruka: 1 rok, po zaregistrovaní plus 2 roky

Cena: 1990 Sk bez DPH

Dodávateľ: Fincom Slovakia

Čajakova 28, 831 01 Bratislava

Tel.: 07/4445 3572, fax: 07/4445 3574

www.fincom.sk

MICROCOM DeskPorte 56k

Pocket

Je predstaviteľom nového dizajnového radu produktov

MICROCOM so zaručenou kvalitou výrobkov tejto

značky. Hlavnými znakmi modemu DeskPorte 56k

Pocket sú originálny dizajn, ergonomické rieenie a

malé rozmery, vďaka ktorým si nájde svoje miesto aj na

miestach s obmedzenými priestorovými možnosťami.

MICROCOM DeskPorte 56k Pocket úplne podporuje

vetky tandardné komunikačné protokoly. A, samozrejme,

ako vetky modemy MICROCOM má implementovaný

protokol MNP 10 na komunikáciu na horích

linkách. Pripojenie cez sériový port umožňuje využitie

tohto modemu na vetkých počítačoch.

Používateľské výhody

• jednoduchá intalácia

vďaka technológii

Plug and Play

• vysoká

stabilita na

menej kvalitných

telefónnych

linkách

Softvér

• BVRP WinPhone

v četine

Záruka: 1 rok, po zaregistrovaní plus 2 roky

Cena: 3990 Sk bez DPH

Dodávateľ: Fincom Slovakia

Čajakova 28, 831 01 Bratislava

Tel.: 07/4445 3572, fax: 07/4445 3574

www.fincom.sk

Microcom USB 56K Travel/S

Faxmodem Microcom USB 56K Travel/S je jedným z

najnovích produktov značky Microcom. Vďaka portu

USB je jedným z najrýchlejích modemov Microcom a pre

svoj dizajn a veľmi malé rozmery patrí k najobľúbenejím.

Modem svojím vyhotovením nadväzuje na Microcom

56K Travel, je vak určený pre irí okruh používateľov.

Využitím moderných technológií, využívajúcich výkon

počítača, sa modem dostal na veľmi zaujímavú cenovú

hladinu.

Používateľské výhody

• vďaka portu USB komunikuje podstatne rýchlejie

ako modem s bežným sériovým portom

• veľkosťou sa podobá PCMCIA karte, a preto je

vhodný pre každého, kto cestuje

• môžete ho použiť k notebooku i desktopu

Kľúčové vlastnosti

• čipová súprava Lucent

podporuje základnú

AT príkazovú sadu

• indikácia

LED: OTR, Tx /

Rx, OH

• fax až 14 400 b/s

Softvér • Trio Communication v četine alebo BVRP

WinPhone v četine

Záruka: 1 rok, po zaregistrovaní plus 2 roky

Cena: 3750 Sk bez DPH

Dodávateľ: Fincom Slovakia

Čajakova 28, 831 01 Bratislava

Tel.: 07/4445 3572, fax: 07/4445 3574

www.fincom.sk

Microcom DeskPorte 56K

Voice

Faxmodem Microcom DeskPorte 56K Voice je

významnou súčasťou portfólia komunikačných produktov

firmy Microcom. Ide o model pre sériový port s

možnosťou prijímať a odosielať faxy a zaznamenávať

telefónne hovory. Tento modem pre analógové linky

je dnes už veľmi rozírený a vlastnia ho státisíce spokojných

používateľov. Ku každému modemu je priložená

poukážka na zľavu Carbon Copy (komunikačný softvér

na vzdialený prístup do PC), ktorú možno uplatniť u

distribútorov.

Používateľské výhody

• má zabudovaný

mikrofón

a plnohodnotný

reproduktor

• vďaka Plug

and Play sa veľmi jednoducho intaluje

• súčasťou tandardnej dodávky je sériový kábel pre

oba typy sériových portov (9-pinový a 25-pinový)

• spotrebiteľské testy IDG Testcentra preukázali

vysokú stabilitu spojenia i na nekvalitných linkách

Softvér

• Trio Communication v četine alebo BVRP

WinPhone v četine

Záruka: 1 rok, po zaregistrovaní plus 2 roky

Cena: 4150 Sk bez DPH

Dodávateľ: Fincom Slovakia

Čajakova 28, 831 01 Bratislava

Tel.: 07/4445 3572, fax: 07/4445 3574

www.fincom.sk

8/2000 PC REVUE 35


H A R D W A R E

TESTOVALI SME:

Laserové tlačiarne

pre pracovné skupiny

Bezpapierová kancelária je stále len víziou, v praxi

sa napriek prieniku elektronického spracovania počet

vytlačených dokumentov skôr zvyšuje. Po teste laserových

tlačiarní na osobné použitie a pre malé podniky (PC REVUE

č. 6/1999) a prehľade v Kancelárii II (PC REVUE č. 7/2000)

prichádzame tento mesiac s testom laserových tlačiarní, ktoré

sú určené na nasadenie v pracovných skupinách. Pri zostavovaní

zadania pre tento test sme zistili, že vývoj v oblasti

laserových tlačiarní nie je až natoľko radikálny, ako je to

v prípade atramentových modelov. Pôvodne sme totiž zamýšľali

orientovať test opäť skôr do oblasti malých kancelárií. Po

prvotnom oslovení väčšiny dodávateľov sme sa dozvedeli, že

v tomto teste by sa zúčastnili v prevažnej väčšine tie modely,

ktoré sme už v PC REVUE č. 6/1999 predstavili.

V zadaní pre tento test sme potom žiadali dodať laserovú

tlačiareň schopnú práce v pracovnej skupine, pričom sme

predpokladali modely s odporúčaným mesačným objemom

okolo 50 000 strán. Každá z oslovených firiem mohla

dodať len jeden model. Dodávateľom sme oznámili, že

v teste budeme hodnotiť rýchlosť, kvalitu tlače, odporúčaný

mesačný výkon, doplnkové vybavenie (zdôraznili sme vysoké

hodnotenie integrácie sieťovej karty v tlačiarni) a, samozrejme,

nadobúdaciu cenu a prevádzkové náklady.

Test sa realizoval v prvej polovici júna. Domnievame

sa, že sa nám doň podarilo získať modely rozhodujúcich

značiek, ktoré sa na Slovensku predávajú. Ide o osem

modelov od firmy Canon, Epson, Hewlett-Packard, Kyocera,

Lexmark, Minolta, OKI a Xerox. Model od firmy Lexmark

pritom bol v čase finalizácie testu absolútnou novinkou.

Pripomeňme, že testované modely predstavujú to najlepšie,

čo je momentálne dostupné na našom trhu. Vo výbere chýba

azda len značka Panasonic, ktorá práve v dobe realizácie

nášho testu oznámila príchod nového modelu. Jeho recenziu

prinesieme hneď, ako bude tento model k dispozícii na

Slovensku.

Ako vyplynulo zo spomínaného prehľadu Kancelária

II, výhodou laserových tlačiarní oproti atramentovým sú

predovšetkým prevádzkové náklady na tlač jednej strany.

Všetky tlačiarne z nášho testu umožňujú vytlačiť jednu

stránku v cene pod jednu korunu (bez DPH, bez ceny

papiera a spotrebovanej energie). Atramentové tlačiarne síce

umožňujú tlačiť aj farebné výtlačky, ale tlač jednej strany

čierneho textu vás až na skutočné výnimky vyjde celkom iste

nad korunu. Rovnako je odporúčaný mesačný objem tlače

pri laserových tlačiarňach spravidla oveľa väčší, ako je to

v prípade atramentových modelov. V niektorých prípadoch

sa mesačný objem testovaných modelov prakticky rovná

celoživotnému výkonu atramentových tlačiarní. Jednoducho

v tomto teste predstavené modely tlačiarní sa hodia tam,

kde sa musí tlačiť veľké množstvo čiernobielych dokumentov.

Všetky testované modely umožňujú integráciu sieťovej

karty, nie všetky však boli s touto kartou aj dodané. Aby

ste si vybrali z momentálnej ponuky tlačiarní, na to sa slúži

nasledujúci text.

Z prieskumu, ktorý sme zverejnili v predošlom čísle

PC REVUE, teraz uvádzame detailné údaje o percentuálnom

podiele jednotlivých dodávateľov v oblasti laserových tlačiarní

na Slovensku v roku 1999. Tieto údaje sú v grafickej

forme znázornené na obr. 1.

Princíp činnosti laserových tlačiarní

Princíp laserových tlačiarní sme na stránkach PC REVUE

objasňovali už viackrát. Preto sa teraz obmedzíme len na

stručné vysvetlenie. Predovšetkým nie všetky „laserové“

tlačiarne naozaj pri tlači používajú laserový (LASER – Light

Amplification by Stimulated Emission of Radiation) lúč.

V skutočnosti je teda pre laserové tlačiarne správnejšie

označenie stránkové tlačiarne. Celý obraz na tlačenej stránke

sa totiž najprv umiestni do pamäte tlačiarne a následne sa

strana naraz vytlačí. Netlačí sa teda ani po riadkoch ako

pri atramentovej tlačiarni, ani po znakoch ako v prípade

ihličkovej tlačiarne. Z tohto zároveň vyplýva, že všetky údaje

musia byť pred tlačou umiestnené do pamäte tlačiarne,

a preto musí byť jej kapacita postačujúca aj pre zložité

tlačové vzory. Táto pamäť býva často rozšíriteľná, niektorí

výrobcovia používajú tzv. kompresiu údajov, čím sa darí

obyčajne umiestniť do pamäte dvakrát viac údajov ako bez

kompresie.

Obraz sa pred tlačou musí spracovať na jednotlivé tlačové

body. Existujú tlačiarne typu GDI, ktoré prenechávajú

spracovanie obrazu na pripojený počítač. Tie potom len

prijímajú detailný tlačový obraz a ďalej ho transportujú do

vlastného tlačového systému. Výhoda tohto typu tlačiarní

je v tom, že ich nadobúdacia cena je výrazne nižšia.

Väčšina tlačiarní na skupinové použitie však pracuje tým

spôsobom, že sa medzi počítačom a tlačiarňou transportujú

údaje v niektorom tlačovom jazyku (najznámejší je PCL

– Printer Control Language – od firmy Hewlett-Packard

alebo jeho emulácie). Týmto jazykom sa tlačiarni vlastne

zadávajú príkazy na tlač. Môže ísť napr. o povel na tlač

štvorca, pričom detailné tlačové body sa medzi počítačom

a tlačiarňou neposielajú. Tlačiareň tak nedostáva od pripojeného

počítača hotový obrázok, ale len akýsi návod

na jeho zostavenie. Procesor v tlačiarni spolu s ostatnou

vyhodnocovacou elektronikou sa potom postará o zostavenie

kompletného obrazu. Prijaté údaje spracúva výkonný

procesor v tlačiarni a jeho výstupom sú konkrétne povely

pre tlačový systém. Výhodou takéhoto systému je to, že

pri spracovaní údajov sa podstatne menej zaťažuje počítač

v porovnaní s tlačiarňou typu GDI.

Vlastný tlačový systém pozostáva zo zdroja lúča, svetlocitlivého

(najčastejšie selénového) valca, zásobníka s tonerom

(jemným uhlíkovým práškom), zapekacej a fixačnej

jednotky. V prípade skutočných laserových tlačiarní sa obraz

na svetlocitlivom valci vytvára modulovaným laserovým

lúčom.

Počas tlače sa valec otáča a dochádza k jeho styku

s tonerom. Toner je nabitý tou istou polaritou, akou sú

nabité neosvetlené časti valca. Preto sa na valec prenesie

toner len v tých miestach, ktoré boli osvetlené. V tomto

momente sa teda na valci vytvára tonerová kresba časti

tlačenej stránky. Papier je nabitý opačným elektrickým

nábojom, ako je to v prípade valca. V dôsledku priťahovania

sa častíc s opačným elektrickým nábojom sa tonerová

kresba prenesie z valca na papier. Toner však na papieri

v tomto okamihu drží len veľmi slabo a musí sa fixovať.

Preto prechádza vysoko zahriatym zariadením, kde sa na

malú chvíľu zahreje a zafixuje sa sústavou valcov.

Z opísaného spôsobu vyplýva, že médium, na ktoré sa

tlačí, musí vydržať vysoké zahriatie. Preto sa neodporúča

do laserovej tlačiarne vkladať médiá z umelej hmoty (priesvitky)

s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca. Ak tak

urobíte, pravdepodobne sa bližšie oboznámite s fixačnou

jednotkou, z ktorej budete vyberať kusy spálenej a k valcu

pripečenej hmoty. Pripomeňme, že niektoré laserové tlačiarne

majú pri tlači na priesvitky zvláštny režim (označený

ako Transparencies). V tomto režime je tlač pomalšia ako pri

tlači na štandardné médiá. V režime tlače na priesvitky bola

dodaná tlačiareň Xerox DocuPrint N2125 a, samozrejme, po

prvých výsledkoch vôbec nedosahovala deklarovanú rýchlosť

tlače (namerali sme okolo 13,3 strany za minútu namiesto

Obr. 1 Obr. 2

36 PC REVUE 8/2000


H A R D W A R E

38 PC REVUE 8/2000

Tab. 1 Parametre testovaných tlačiarní

Canon Epson HP LaserJet Kyocera Lexmark Minolta Page- OKI Page20 Xerox Docu-

LBP-1000 EPL-N1600 4050TN FS-1750 M412n Pro 18L Tiger Plus/n Print N2125

Základné údaje

Použitá technológia tlače laser laser laser laser laser laser LED laser

Rýchlosť tlače podľa výrobcu [ppm] 10 16 16 14 17 18 20 20

Najlepšie hardvérové rozlíšenie [dpi] 1200 × 1200 600 × 600 1200 × 1200 1200 × 1200 1200 × 1200 600 × 1200 600 × 1200 1200 × 1200

Maximálne mesačné zaťaženie [kópií mesačne] 12 000 40 000 65 000 30 000 40 000 60 000 65 000 75 000

Zásobníky na papier

Kapacita vstupného zásobníka [listov A4] 250 250 600 250 250 250 530 550

Kapacita výstupného zásobníka 150 + 50 neuvádza sa 300 250 150 250 250 500

(aj so zásobníkom na priamy výstup) [listov A4] (zmestí sa 250)

Kapacita multifunkčného vstupného podávača 50 neuvádza sa 100 100 100 1 100 100

Podpora priameho výstupu papiera R Q R R R Q R Q

Informácia o stave papiera priamo na zásobníku R Q R Q Q R R R

Rozsah gramáže [g/m 2 ] – automatický podávač 64 ÷ 90 60 ÷ 105 60 ÷ 105 60 ÷ 90 neuvádza sa 60 ÷ 90 60 ÷ 105 60 ÷ 160

Rozsah gramáže [g/m 2 ] – ručný podávač 64 ÷ 135 60 ÷ 190 60 ÷ 198 60 ÷ 200 neuvádza sa 60 ÷ 136 60 ÷ 135 60 ÷ 216

Pripojenie k počítaču

Paralelný port R – 2 porty R R R R R R R

Sériový port Q R R R Q, možné Q R Q, možné

ako doplnok

ako doplnok

USB port Q, možné Q Q Q R Q Q R

ako doplnok

Sieťová karta Q, možné Q, možné R Q, možné R Q, možné R R

ako doplnok ako doplnok ako doplnok ako doplnok

Pripojenie infračerveného portu Q Q R Q Q, možné Q Q Q

ako doplnok

Vlastnosti spracovacej jednotky

Procesor / frekvencia [MHz] Power PC401 RISC VR 4300 RISC PowerPC 603e Toshiba Hitachi RISC Mips R4700 Motorola Power

/ 66 / 150 / 133 / 100 / 133 / 20 RISC / 120 PC RISC / 133

Štandardná pamäť [MB] 4 8 8 8 8 10 16 32

Maximálna pamäť [MB] 36 40 200 72 132 16 80 192

Ovládače pre operačný systém Windows 9x/ Windows 9x/ Windows 3.x, DOS, Windows Windows 3.1x, Windows 9x/ Windows 3.x, Windows 3.1,

NT/2000 NT/Mac 9x, 2000, NT, 9x/NT/2000, 9x, NT/2000, NT/2000 9x, 2000, NT, 9x, NT, 2000,

DOS, OS/2, OS/2, UNIX OS/2, Linux, MacOS 8.1 OS/2, OS/2 Warp,

UNIX, Mac, Unix, Mac a vyšší UNIX, MaC Sys-

AutoCAD tem 7.0, OS 8.0+

Používateľský panel

Tlačidlo na okamžité zrušenie tlače Q Q R R R Q Q Q

Signaliz. stavu prázdny zásobník na displeji/LED Q R R R (aj zvuk) R R R R

Displej

Integrovaný informačný displej R R R R R Q R R

Komunikácia na displeji v slovenčine/češtine Q Q R Q Q Q Q Q

Podsvietený displej Q Q R Q Q Q Q Q

Informácie na displeji počas tlače Q Q aktuálne čislo názov aplikácie, spôsob Q názov názov tlačeného

kópie spôsob pripojenia, pripojenia aplikácie, súboru

veľkosť papiera, a použitý jazyk aktuálna

rozlíšenie,

kópia

aktuálna kópia

Možnosti PCL ovládača

Viac strán na jeden hárok 2,4,6,8,9,16 Q 2,4,6,9,16 Q 2,4,6,9,16 2,4,6,9,16 2,4,6,9,16 2,4,6,9,16

Plagátová tlač 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 Q Q Q Q Q Q Q

Grafika – špeciálny mód raster-vektor, R R (voľby) R R R (voľby) R voľby R (voľby) R

určenie kontrastu a jasu

Podora vodoznakov R R R Q R (voľby) R (voľby) R R (voľby)

Podpora formulárov alebo overlay Q R Q R R Q Q R

Ekonomický mód (úspora tonera) R R R R R Q R (voľby) R

Určenie iného papiera pre vybranú stranu prvý a posledný Q prvý Q Q Q Q prvý

Určenie okraja pre viazanie strán (po strane, zhora) R Q Q R Q Q áno Q

Zadanie hrúbky papiera Q Q Q Q R R R Q

Ostatné údaje

Podpora PostScript Q Q PS2 PS2 PS3 PS2 (len softvérovo) PS2 PS3

Maximálna doba prvej kópie podľa výrobcu [s] 16 45 15 15 12 18 7,4 9,2

Doba inicializácie podľa výrobcu [s] 10 14 instant on fuser 50 neuvádza sa 23 90 neuvádza sa

Maximálna spotreba pri tlači [W] 226 350 317 336 Energy star 820 330 403

Maximálna spotreba pri pohotovostnom režime [W] 27 neuvádza sa 21 118 Energy star 60 25 98

Maximálna spotreba v úspornom stave [W] neuvádza sa neuvádza sa 16 14 Energy star 30 neuvádza sa 30

Rozmery [š × v × h] v mm 399 × 414 × 232 421 × 420 × 264 390 × 343 × 493 310 × 373 × 383 405 × 435 × 314 436 × 374 × 511 366 × 331 × 462 442 × 439 × 413

Hmotnosť [kg] 8,5 13 17,8 14 14,8 14,5 19 26

Nadobúdacia cena [Sk] 31 990 39 609 84 150 44 490 66 527 17 900 49 990 67 199

Prevádzkové náklady na 1 str. pri pokrytí 5 % [Sk] 0,90 0,72 0,55 0,20 0,63 0,66 0,53 0,62

Hlučnosť za prevádzky [dB] 51 32 54 50 50 67 52 49

Záruka v mesiacoch 6 s možnosťou 12 12 24, na valec 12 12, možnosť 12 s dopravou 12 u zákazníka

rozšírenia na 24 a vývojnicu 36 kompetného do servisu

mesiacov alebo servisu a do- zadarmo

300 000 strán dávky spotrebného

materiálu

3 roky

Možné doplnky Modul PostScript, PostScript L2, Podávač na obálky, Doplňujúci podá- Doplňujúci podá- Sieťová karta Duplexná jed- Duplexná jeddoplňujúci

zásob- doplňujúci zásob- duplexná jednotka, vač na 500 listov, vač na 250 a 500 interná a externá, notka, doplňujúci notka, podávač

ník na 250 listov, ník na 500 listov, doplňujúci zásob- duplexná jednotka, listov, moduly doplňujúci zásob- zásobník papiera, obálok, doplňusieťová

karta, duplexná jednot- ník na 500 listov, triedič (sorter) RAM, pevný disk ník na 500 listov, multifunkčný júci zásobník

USB adaptér ka, zásobník na pevný disk 2 GB, pre 1250 strán, Coax/Twinax duplexná jed- zásobník na 550 listov,

vysúvanie lícovou infračervený sní- stacker (stohovač) notka sériové rozhranie,

stranou, sieťová mač, moduly pre 1500 strán, pevný disk,

karta, obojsmerné RAM 4 ÷ 64 MB moduly RAM, moduly RAM

paralelné rozhra- pevný disk 2 GB 8 ÷ 64 MB

nie, AppleTalk,

Coax/Twinax


H A R D W A R E

20). Prepnutím na režim bežný papier sa tlač výrazne

zrýchlila, ale súčasne mierne poklesla kvalita tlače.

Ďalej si treba uvedomiť, že dráha papiera vnútri tlačiarne nie

je jednoduchá. Najčastejšie dochádza k jeho ohybu až o 180°.

Spravidla je totiž zásobník papiera umiestnený v spodnej časti

tlačiarne, odkiaľ sa preberá, prechádza tlačovým mechanizmom

a vychádza v hornej časti tlačiarne potlačenou stranou dole.

Ak teda použijete hrubší papier, môže dôjsť k jeho zaseknutiu

v tlačiarni a opäť sa s tlačovou jednotkou tlačiarne oboznámite

detailne. Dôležité je preto neprekračovať predpísanú gramáž

papiera. Veľmi často býva v tlačiarni integrovaný systém,

ktorý minimalizuje ohyb papiera. Spravidla v tomto prípade

výtlačky z tlačiarne „vypadávajú“ zo zadnej časti. Papiere sa

teda neukladajú na jedno miesto, ale týmto systémom je možné

tlačiť aj na hrubší papier.

Laserové a LED tlačiarne

Rozdiel medzi laserovými a LED tlačiarňami je v spôsobe

tvorby obrazu na valci. V prípade skutočných laserových

tlačiarní existuje jediná laserová dióda. Jej lúč je rozmietaný

opticko-mechanickou sústavou na povrch svetlocitlivého

valca. Presnosť tejto opticko-mechanickej sústavy teda priamo

súvisí s rozlíšením tlačiarne.

V prípade LED tlačiarní sa nepoužíva rozmietanie lúča

z jedného zdroja, pretože tlačová hlava v tomto prípade

pozostáva z celého radu svietiacich diód – pre každý bod

je určená jedna dióda. Počet diód je teda priamo úmerný

rozlíšeniu tlačiarne. Pre tlačiarne formátu A4 s hardvérovým

rozlíšením 600 dpi tlačová hlava obsahuje okolo 4960 diód.

Výhodou tohto princípu je absencia zložitej opticko-mechanickej

sústavy, ako i rovnako kvalitná tlač po celej šírke

papiera aj v prípade väčších rozmerov (A3). Tieto tlačiarne sa

často označujú ako laserové tlačiarne s LED hlavou.

Tab. 2 Nameraná rýchlosť tlače, doba tlače a inicializácia tlačiarne

Rýchlosť Rýchlosť Výrobcom Doba tlače Doba

(formátovaný (neformátovaný deklarovaná prvej strany inicializácie

text 50 rozlič- text 50 rovna- rýchlosť (prestávka (prestávka

ných strán) kých strán) 5 minút) 10 minút)

Typ tlačiarne [ppm] [ppm] [ppm] [s] [s]

Canon LBP-1000 9,8 9,8 10 19,8 14,9

Epson EPL-N1600 13,1 13,2 16 19,2 26,2

HP LaserJet 4050TN 15,3 15,3 16 16,7 23,6

Kyocera FS-1750 13,3 13,7 14 13,9 25,2

Lexmark M412n 16,0 16,2 17 14,4 13,8

Minolta PagePro 18L Tiger 15,8 16,5 18 18,9 12,6

OKIPage 20Plus/n 13,9 18,5 20 19,4 17,9

Xerox DocuPrint N2125 18,3 18,3 20 17,1 130,1

Základné parametre tlačiarne

Medzi základné parametre tlačiarne pre pracovné skupiny

patrí rýchlosť, rozlíšenie a odporúčaný mesačný výkon.

Rýchlosť tlačiarne sa udáva v stranách za minútu (pages per

minute – ppm). Výrobcovia udávajú pre testované tlačiarne

rýchlosť od 10 do 20 ppm. Pri udávaní tejto rýchlosti

používajú výrobcovia podľa našich informácií ten spôsob,

že vyhodnocujú údaje pri tlači kópií. Pritom merajú dobu

tlače tak, že zanedbajú vytlačenie prvej strany, ktoré trvá

obyčajne dlhšie. Pri určovaní rýchlosti tlače tak vlastne

vychádzajú hlavne z možností motora a tlačového mechanizmu.

Navyše rýchlosť tlačiarne sa obyčajne udáva pre

americký formát Letter, a nie európsky A4. Tlač na formát

Letter je pritom o niečo rýchlejšia ako na formát A4 (Letter

je kratší ako A4).

V prípade rozlíšenia sa na hodnotenie tlačiarní používa

údaj o hustote tlačových bodov – dpi (dots per inch –

počet bodov na palec). Tlačiareň s rozlíšením 600 dpi tlačí

600 bodov na jeden palec (to je 2,54 cm) a priemer jedného

tlačového bodu je asi 0,04 mm. Rozlíšenie tlačiarne je

závislé od schopností elektronického vybavenia, priemeru

laserového lúča, kvality optiky a jemnosti tonera.

Väčšina tlačiarní v teste uvádza hardvérové rozlíšenie

1200 dpi. Aj v prípade tlačiarní s hardvérovým rozlíšením

600 dpi existujú softvérové technológie (označujú sa napr.

REt, EET, KIR, PQET alebo SET), ktoré dokážu tónovaním

dosiahnuť efekt ako pri tlači 1200 dpi. Tento systém sa

používa na optické zvýšenie rozlíšenia aj pri hardvérovom

rozlíšení 2400 dpi. Tieto technológie pracujú napr. tým

spôsobom, že pri tlači šikmej čiary sa tlačia doplňujúce

body tak, aby došlo k zjemneniu prechodov. Často sa rozlíšenie

tlačiarne udáva vo forme horizontálne × vertikálne

rozlíšenie. Je jasné, že čím vyššie je použité rozlíšenie,

tým je výsledný obraz kontrastnejší a jemnejší. Na druhej

strane s rastom rozlíšenia rastie aj doba nevyhnutná na

spracovanie obrazu. Preto sa obyčajne v nastavení ovládača

dá zmenšiť rozlíšenie a zrýchliť tak vytlačenie strany.

Ďalším dôležitým údajom je odporúčaný mesačný výkon.

Tlačiarne s vyšším mesačným výkonom sú konštruované

z odolnejších súčiastok a materiálov, čo sa, samozrejme,

odráža na nadobúdacej cene tlačiarne. Každý výrobca tento

údaj uvádza a je dobré ho rešpektovať. Pokiaľ tlačíte dlhodobo

viac, ako je odporúčané, prejaví sa to v skoršom

opotrebení tlačiarne. Navyše spravidla prídete o záruku

k tlačiarni. V tlačiarni sa obyčajne eviduje údaj o počte

vytlačených kópií a podľa dĺžky používania sa dá dokázať, že

ste predpísapočet výtlačkov nedodržiavali. Jednoducho je

pre vás výhodné, ak viete dobre odhadnúť počet kópií vytlačených

za mesiac a podľa tohto voliť robustnosť tlačiarne.

Pre používateľa je dôležitý aj údaj o dobe, počas ktorej

bude vytlačená prvá strana. Veľmi často sa tlačia malostránkové

dokumenty a potom doba vytlačenia prvej strany

zohráva pre používateľa významnú úlohu. Výrobcovia udávajú

túto dobu, pričom vychádzajú zo stavu, že tlačiareň

je zahriata na prevádzkovú teplotu a všetky údaje sú už

prenesené z počítača do tlačiarne. Doba tlače prvej strany

pri testovaných modeloch podľa výrobcov dosahovala od 7

po 45 sekúnd.

Pokiaľ budete tlačiť komplikovanejšie grafické údaje,

bude dôležitý údaj aj o kapacite spomínanej pamäte tlačiarne.

Treba si uvedomiť, že ak presiahnete kapacitu

pamäte, stránka sa nevytlačí (zobrazí sa chybové hlásenie,

napr. Insufficient memory), resp. sa vytlačí na dve po

sebe nasledujúce strany. Pre tlač najbežnejších dokumentov

v rozlíšení 600 dpi je postačujúca aj kapacita 2 MB. Pamäť

tlačiarní v našom teste sa pohybuje od 4 do 32 MB. Pre ďalšie

rozlišovanie pamäte je dôležité, či sa v tlačiarni používajú

bežné moduly (používané v PC) alebo drahšie, špecializované

moduly.

Cena tlačiarne a prevádzkové náklady

Ceny tlačiarní v našom teste sa pohybujú vo veľmi širokom

rozsahu – od 17 900 Sk po 84 150 Sk bez DPH, pričom stredná

hodnota je 50 230 Sk. Cena značne závisí od vybavenia

tlačiarne – od počtu pripojených zásobníkov, integrácie

sieťovej karty a pod. Opäť je pre vás výhodné, ak viete

dobre odhadnúť svoje nároky. Neskoršie dokúpenie môže byť

v niektorých prípadoch drahšie ako zakúpenie modelu už

z výroby vybaveného všetkými komponentmi.

8/2000 PC REVUE 39


H A R D W A R E

Obr. 3 Nameraná a deklarovaná rýchlosť tlače

Nadobúdacia cena je však len jedna zo zložiek celkových

nákladov na vlastníctvo tlačiarne. Na obr. 2 sme zobrazili

rozdelenie celkových nákladov na vlastníctvo tlačiarne podľa

výskumov spoločnosti HP. Z tohto grafu jasne vyplýva, že

nie je správne orientovať sa pri výbere tlačiarne výhradne

nadobúdacou cenou.

Veľký podiel na celkových nákladoch na vlastníctvo majú

prevádzkové parametre. Pri každej stránke sa spotrebúva

toner, opotrebováva sa zariadenie tlačiarne, musíte zakúpiť

papier a zaplatiť spotrebovanú energiu. Ďalej by sme mali

uvažovať strednú dobu medzi poruchami, ako i strednú dobu

do opravy tlačiarne a z toho vyplývajúce škody z dôvodu

prestoja tlačiarne.

Z vymenovaných skutočností je veľmi dôležitá najmä

cena spotrebovaného tonera. Výrobcovia obyčajne udávajú

túto hodnotu ako kapacitu vymieňateľných komponentov pri

určitom pokrytí. Často sa udáva spotreba pri 5-percentnom

pokrytí strany formátu A4. V poslednom čase sa udáva

aj spotreba podľa normy ISO 10561 (tlačený tzv. list Dr.

Grauerta), kde je pokrytie ešte o niečo nižšie, a teda vychádza

nižšia cena výtlačku. My sme sa pri vyhodnocovaní prevádzkových

nákladov držali vyhodnocovania ceny výtlačku

pri 5-percentnom pokrytí. Ešte pripomeňme, že niektorí

výrobcovia konštruujú tlačiarne tak, že pri výmene tonera sa

súčasne mení aj valec. V iných prípadoch sa

mení valec zhruba po 5 výmenách tonera

(napr. OKI). Sú aj prípady, keď výrobca

udáva celoživotnú výdrž valca (Kyocera).

Ešte pripomeňme, že v niektorých prípadoch

sú tlačiarne od výroby vybavené tzv.

inicializačným tonerom, ktorý má spravidla

nižšiu kapacitu ako štandardná kazeta.

My sme prevádzkové náklady vždy hodnotili

podľa údajov platných pre štandardnú

kazetu.

Možnosti ovládačov

Dnes používané ovládače štandardne umožňujú

nastaviť veľkosť a orientáciu hárka.

Všetky testované tlačiarne boli vybavené

ovládačmi pre prostredie operačného systému

Windows 9.x a Windows NT. Ide

o dominantné operačné prostredie, i keď

40 PC REVUE 8/2000

niekedy sa vyskytuje aj požiadavka na tlač v iných prostrediach

– hlavne DOS, ale aj Macintosh, Unix či OS/2.

Všetky tlačiarne podporujú niektorú z verzií jazyka PCL,

drahšie tlačiarne podporujú jazyk Adobe PostScript alebo

jeho varianty. Tlač v režime PCL trvá spravidla kratšie ako

v prípade PostScriptu, zo stránky kvality je to obyčajne

naopak.

Ďalej sa bližšie pozrieme na možnosti ovládačov v režime

PCL. Základné voľby sa týkajú nastavenia rozlíšenia. Každá

testovaná tlačiareň dokáže pracovať minimálne v dvoch

stupňoch rozlíšenia. Takmer všetky testované modely sú

vybavené možnosťou šetrenia tonera. Ide o prípad, keď sa

vytlačí obraz so zoslabeným kontrastom, vtedy je spotreba

tonera polovičná oproti klasickej prevádzke. Prevádzkové

náklady tak klesnú skoro na polovicu.

Viaceré tlačiarne sú vybavené možnosťami tlače v tvare

knihy (tzv. booklet printing). V takomto prípade sa tlačí tým

spôsobom, že väčší okraj sa necháva raz na párnej a raz

na nepárnej strane. Obyčajne existuje aj možnosť vytlačiť

dokument tak, že sa počíta so zošitím strán v hornej časti

hárka.

K ďalším špeciálnym vlastnostiam patrí tlač vodoznakov.

Ide o funkciu, keď sa na pozadí vytlačeného dokumentu

v zoslabenej forme vytlačí aj zvolený text (napr. Tajné,

Dôverné). Väčšinou pritom je možné ovplyvňovať veľkosť

tohto textu, jeho font, štýl a, samozrejme, dá sa vlastný text

používateľsky meniť.

Na šetrenie papiera sa často používa režim, keď sa na

jeden hárok vytlačí viac strán v zmenšenej podobe. Najlepšie

tlačiarne potom majú možnosť na jeden hárok vytlačiť dve,

štyri, šesť, osem, deväť alebo šestnásť strán. V niektorých

modeloch býva aj opačná možnosť, keď sa výsledný obraz

skladá z viacerých hárkov. Táto možnosť sa používa pri

tlači veľkých plagátov, keď výsledný obraz vznikne zlepením

vytlačených hárkov.

K úplným špecialitám patrí možnosť použitia formulára

alebo tzv. overlay. Ide o prípad, ktorý umožňuje nadefinovať

predvolené pozadie každej strany (firemné logo, okraje) a dá

sa použiť ako softvérová obdoba firemných hlavičkových

papierov.

K softvérovému vybaveniu vo väčšine prípadov patrí

okrem samotného ovládača aj monitorovací program, ktorý

umožňuje na diaľku sledovať správanie tlačiarne. Často sú

tieto monitorovacie programy vybavené grafickým zobrazením

pohybu papiera v tlačiarni.

Ešte upozorňujeme, že niektoré tlačiarne nedokážu v predvolenom

nastavení správne tlačiť znaky so slovenskou diakritikou.

V tom prípade je potrebné zaškrtnúť v ovládači voľbu

Download TrueType fonts as Bitmap. Pritom spravidla dôjde

k zanedbateľnému predĺženiu doby tlače. Ďalej uverejnené

Obr. 5 Závislosť prevádzkových nákladov (zvislá os) od nadobúdacej ceny (vodorovná os)

Obr. 4 Dokument na hodnotenie kvality tlače

výsledky sme merali vždy pri tlači, aby sa dosiahla správna

interpretácia slovenských znakov.

Možnosti ovládača sa dajú ľahko rozšíriť pomocou

programu FinePrint 2000. Ide o shareware, ktorý sa dá získať

na adrese www.fineprint.com. Pomocou tohto programu

môžete napr. použiť tlač viacerých strán na jeden hárok

papiera aj pri tých tlačiarňach, ktoré túto funkciu nepodporujú.

Samozrejme, k dispozícii je celý rad ďalších volieb, ako

sú okraje, kombinácia viacerých tlačených dokumentov, tlač

príručiek a pod. Registrácia tohto softvéru stojí 40 USD.

Pripojenie tlačiarní

Všetky testované tlačiarne boli vybavené paralelným rozhraním.

Kábel na prepojenie tlačiarne s počítačom spravidla

nie je predmetom dodávky. Okrem paralelného rozhrania

sme sa v testovaných modeloch stretli s adaptérom na

počítačovú sieť (často sa dnes používa pojem print server),

sériovým rozhraním a portom USB. Tlačiareň od firmy

Canon je vybavená dvoma paralelnými portami, čo umožňuje

tlačenie z dvoch počítačov. Niektoré modely sú vybavené aj

infračerveným portom, čo je pohodlné pri práci s prenosným

počítačom. Treba pripomenúť, že k tlačiarni sa dá prikúpiť

aj externý print server (napr. od firmy Axis), ktorý umožňuje

pohodlnú prácu v sieti. Ten sa obyčajne k tlačiarni pripája

pomocou paralelného portu. Jeho nevýhodou je, že tlačové

úlohy čakajú na vytlačenie dlhšie, ako je to

v prípade skutočnej sieťovej karty.

Zásobníky na papier

Pre pohodlie používateľa je dôležité, aby

hlavne kapacita vstupného zásobníka bola

čo najväčšia. V našej testovacej vzorke sa

táto kapacita pohybuje od 250 do 600 strán.

Často býva možnosť dokúpenia rozširujúceho

vstupného zásobníka. Existencia viacerých

vstupných zásobníkov v jednej tlačiarni

je pre používateľa výhodná aj v tom,

že do každého zásobníka je možné dať

rozličný papier, líšiaci sa napr. farbou alebo

materiálom. Pomocou softvérového ovládača

potom používateľ môže jednoducho

určovať, odkiaľ sa bude tlačiť. Okrem samotných

zásobníkov má každá z testovaných

tlačiarní možnosť multifunkčného podávača,


H A R D W A R E

Canon LBP-1000

Firma Canon sa podieľala na vývoji laserových tlačiarní

už od ich počiatku. Je verejným tajomstvom, že mechaniky

značky Canon sa používajú v mnohých tlačiarňach

najpredávanejšej značky na Slovensku. Laserové tlačiarne

predávané pod značkou Canon sa však objavili iba

nedávno.

Canon LBP-1000 predstavuje tlačiareň schopnú tlačiť

10 strán za minútu pri mesačnom výkone 12 000 strán.

Rýchlosť tlače sa v našich testoch potvrdila, dosiahli

sme údaj 9,8 ppm pre formátovaný i neformátovaný dokument.

Špecialitou tlačiarne je výbava dvoma paralelnými

portami. Celý tento systém funguje ako malý tlačový

server. Na tlačiareň je pritom možné pripojiť výstupy

dvoch počítačov a zabudovaný systém zabezpečí správne

zaraďovanie tlačových úloh.

Tlačiareň Canon LBP-1000 je vybavená softvérovým

ovládačom s jednoznačne najširšími možnosťami v našom

teste. Môžete zadávať tlač viacerých strán na jeden hárok,

tlačiť plagátovým spôsobom, nastavovať vodoznaky, určovať

špeciálne médiá pre tlač prvej i poslednej strany

a pod.

V dodanom vyhotovení tento model zodpovedá nasadeniu

v malej kancelárii alebo v domácnosti náročnejšieho

používateľa. Tu sa prejaví výhoda zabudovaného

„tlačového servera“ i odporúčaný mesačný výkon a úplne

zodpovedajúca rýchlosť. Pre väčšie kancelárie sa

zakúpiť napríklad sieťová karta.

Epson EPL-N1600

Značka Epson je známa hlavne v oblasti ihličkových

a atramentových tlačiarní. Firma sa však venuje aj

produkcii laserových tlačiarní. Model EPL-N1600 podľa

výrobcu dosahuje rýchlosť tlače 16 strán za minútu

a jeho mesačný výkon je 40 000 strán. Elektronickým

centrom spracovania je procesor s najvyššou taktovacou

frekvenciou z nášho testu. Výrobca uvádza konzervatívnu

dobu do tlače prvej strany – až 45 sekúnd. V našom

teste sa podarilo namerať oveľa lepšiu hodnotu, úplne

porovnateľnú s ostatnými modelmi. Pri teste rýchlosti

sme namerali síce nižšiu hodnotu ako 16 ppm, ale aj tak

patrí medzi rýchle tlačiarne.

Veľkosťou zásobníkov tento model zodpovedá skôr

nižším objemom tlače, dá sa však dokúpiť celý rad

doplňujúcich zásobníkov. Aj ďalšie možnosti doplnkového

vybavenia tlačiarne sú veľmi široké – môžete

si zakúpiť niekoľko typov sieťových kariet, špeciálne

zásobníky, moduly na podporu PostScriptu, duplexnú

jednotku a pod. Ďalšou výhodou tohto modelu je

skutočne nízka hlučnosť pri práci, pričom ju pri tlači

takmer nepočujete.

Hardvérové rozlíšenie je len 600 × 600 dpi, čo je najmenej

v našom teste. Zabudovaný systém vyhladzovania

hrán však pracuje veľmi efektívne. Zo stránky kvality

pritom dosiahla táto tlačiareň tretí najlepší výsledok v

teste.

HP LaserJet 4050TN

„komplexná výbava“

Táto tlačiareň presne zodpovedá požiadavkám na tlač vo

väčšej kancelárii. Ide vlastne o nasledovníka modelu HP

LaserJet 4000 s podstatnými zlepšeniami, ktoré sa týkajú

ekonomiky prevádzky a celkovej správy tlačiarne. Je vybavená

vlastnou sieťovou kartou JetDirect, dvoma zásobníkmi

na papier, každý má kapacitu 300 strán. Podobne výrobca

pre túto tlačiareň predpisuje druhý najvyšší mesačný

výkon (spolu s tlačiarňou OKIPage 20 Plus/n). Výrobca

udáva rýchlosť tlače 16 strán za minútu a naše testy túto

hodnotu potvrdili, keďže sme namerali hodnotu 15,3 ppm

tak pri formátovanom, ako i neformátovanom dokumente.

Rovnako bola veľmi dobrá aj doba tlače prvej strany. Je to

dôsledok technológie Instant of Fuser, ktorá zabezpečuje

neustále zahrievanie tlačového mechanizmu na vhodnú

teplotu.

Dobre je vybavený aj ovládač, je možné napr. zadať

rozlíšenie označené ako FastRes (600 × 1200 dpi), ktoré

má byť kompromisom medzi kvalitou a rýchlosťou tlače.

Jej nevýhodou je najvyššia nadobúdacia cena v našom

teste. Okrem tohto modelu výrobca ponúka aj ďalšie

tri vyhotovenia v nižšej cene – základný model, model

s doplňujúcim zásobníkom a model so sieťovou kartou.

Takisto je možné prikúpiť duplexnú jednotku, podávače

alebo zariadenie na bezvodičovú tlač s využitím infračerveného

portu.

Parametre podľa výrobcu

Rýchlosť: 10 ppm

Rozlíšenie: 1200 × 1200 dpi

Mesačný výkon: 12 000 strán

Spotrebný materiál: integrovaný toner a valec

Kapacita tonerovej kazety pri 5 % pokrytí:

5000 strán

Cena náplne: 4480 Sk bez DPH

Cena tlačiarne: 31 990 Sk bez DPH

Hlavná výhoda: najširšie možnosti softvérového

ovládača, nízka spotreba el. energie pri tlači

Tlačiareň poskytla firma: FaxCOPY

Parametre podľa výrobcu

Rýchlosť: 16 ppm

Rozlíšenie: 600 × 600 dpi

Mesačný výkon: 40 000 strán

Spotrebný materiál: integrovaný toner a valec

Kapacita tonerovej kazety pri 5 % pokrytí:

8500 strán

Cena náplne: 6115 Sk bez DPH

Cena tlačiarne: 39 609 Sk bez DPH

Hlavná výhoda: najnižšia hlučnosť pri tlači, široké

možnosti rozširovania

Tlačiareň poskytla firma: PrintTrade

Parametre podľa výrobcu

Rýchlosť: 16 ppm

Rozlíšenie: 1200 × 1200 dpi

Mesačný výkon: 65 000 strán

Spotrebný materiál: integrovaný toner a valec

Kapacita tonerovej kazety pri 5 % pokrytí:

10 000 strán

Cena náplne: 5500 Sk bez DPH

Cena tlačiarne: 84 150 Sk bez DPH

Hlavná výhoda: komplexná výbava na tlač v pracovnej

skupine, dva veľkokapacitné zásobníky

Tlačiareň poskytla firma: HP Slovensko

8/2000 PC REVUE 41


H A R D W A R E

Kyocera FS-1750

„nízke náklady, vysoká kvalita“

Tlačiareň tejto značky nie je čitateľom časopisu PC REVUE

neznáma. Modely tejto značky zvíťazili v našom teste

laserových tlačiarní na osobné použitie alebo do malej

kancelárie. Ani v tomto teste si Kyocera nepočínala zle

a odstup za víťazom je prakticky zanedbateľný. Tlačiareň

je výhodná najmä pre extrémne nízke prevádzkové

náklady. To je dané dlhodobou životnosťou kremíkového

valca. V tlačiarni sa tak mení len toner, prevádzkové

náklady sú len 20 halierov na stranu. Výrobca garantuje

pre zabudovaný valec a vývojnicu záruku 300 000 výtlačkov

alebo 36 mesiacov.

Tlačiareň v teste potvrdila výrobcom deklarovanú hodnotu

o rýchlosti tlače 14 strán za minútu. Podľa výrobcu je

maximálny mesačný výkon 30 000 strán. Ak by sme teda

tlačiareň mesiac čo mesiac používali na tlač maximálneho

počtu výtlačkov, vyčerpali by sme si záručnú lehotu na

valec už za 10 mesiacov. Treba teda počítať skôr s nižším

mesačným zaťažením.

Ďalej tlačiareň v našom teste získala jednoznačné

víťazstvo pri hodnotení kvality tlače testovacej ružice

a obchodnej grafiky. Rovnako si táto tlačiareň odniesla

víťazstvo za dobu tlače prvej strany. Za doplnkovú

výbavu dostala menej bodov, pretože v nej nebola integrovaná

sieťová karta. Tlačiareň však dosiahla najväčší

počet víťazstiev v našom teste.

Lexmark M412n

Ako sme už uviedli, táto tlačiareň predstavuje úplnú

novinku. Na Slovensku sa objavila práve počas realizácie

testu a od dodávateľa hneď putovala do našej redakcie.

Jednoznačne ide o zariadenie určené na masovú tlač v pracovnej

skupine, čomu zodpovedá mesačný výkon i rozsah

podporovaných operačných systémov. Inovatívnosť dokazuje

tento model aj svojím dizajnom. Tvary sú zaoblené,

integrovaný displej dostatočne zavčasu zobrazuje upozornenie

na nebezpečne nízky stav ostávajúceho papiera

v zásobníku atď.

Deklarovanú rýchlosť tlače táto tlačiareň úplne potvrdila,

v teste sme namerali hodnotu vyše 16 strán za

minútu, čo ju radí medzi najrýchlejšie tlačiarne na našom

trhu. Takisto sme namerali veľmi dobrú rýchlosť tlače

prvej strany a dobrú dobu inicializácie po zapnutí.

Zo stránky kvality sa aj v tomto prípade vyskytuje

problém v tlači testovacej ružice. Text vo veľkosti 2 bodov

bol už ťažšie čitateľný. Text tlačený v bežne používaných

veľkostiach je v poriadku, fotografie tlačí M412n s dobrým

kontrastom. Pri tlači v režime PostScript 3 sa uvedené

nedostatky vôbec neprejavujú.

Výhodou dodávky je i to, že pomocou priloženého

programu MarkVision je v sieti možné spracúvať nielen

tlačiarne značky Lexmark, ale i celý rad ďalších tlačiarní

v podniku.

Minolta PagePro

18L Tiger

„cenová bomba“

Túto tlačiareň sme už v redakcii testovali a získala

ocenenie Cenová bomba. Jej nadobúdacia cena je totiž

len tretina priemernej hodnoty cien testovaných tlačiarní.

Oproti predstavovanému modelu je Tiger vybavený

pamäťou 10 MB. Navyše tlačiareň dosiahla v našom

teste veľmi dobrú rýchlosť – 15,8 strán za minútu. Ďalej

odporúčaný mesačný výkon tlačiarne je zodpovedajúci

použitiu aj vo väčšej pracovnej skupine. Treba sa však

zásobiť dostatočným počtom tonerových kaziet, pretože

ich kapacita je len 9000 strán. Pri maximálnom použití

budete kazetu meniť viac ako 6-krát mesačne.

Pri hodnotení kvality tlače sme zistili problémy pri

vyplňovaní niektorých čiar v testovacej ružici. Text

a fotografiu však vytlačíte na dobrej úrovni. Pomocou softvérovej

emulácie jazyka PostScript vytlačíte aj testovaciu

ružicu bez problémov, samozrejme, trochu poklesne

rýchlosť tlače.

Keďže nadobúdacia cena tlačiarne je extrémne nízka,

prejavilo sa to na doplnkovej výbave. Tlačiareň komunikuje

s používateľom pomocou systému LED diód. Ďalej

upozorňujeme, že ide o tlačiareň GDI – teda spracovanie

údajov má na starosti predovšetkým počítač. Na rýchlu tlač

je nevyhnutné, aby počítač disponoval vysokým výkonom.

Podľa informácií bude na jeseň táto tlačiareň nahradená

modelom PagePro 4100.

Parametre podľa výrobcu

Rýchlosť: 14 ppm

Rozlíšenie: 1200 × 1200 dpi

Mesačný výkon: 30 000 strán

Spotrebný materiál: toner

Kapacita tonerovej kazety pri 5 % pokrytí:

20 000 strán

Cena náplne: 4000 Sk bez DPH

Cena tlačiarne: 44 490 Sk bez DPH

Hlavná výhoda: extrémne nízke prevádzkové náklady,

vysoká kvalita tlače a rýchlosť tlače prvej strany,

predĺžená záručná doba

Tlačiareň poskytla firma: Columbex International

Parametre podľa výrobcu

Rýchlosť: 17 ppm

Rozlíšenie: 1200 × 1200 dpi

Mesačný výkon: 40 000 strán

Spotrebný materiál: integrovaný toner a valec

Kapacita tonerovej kazety pri 5 % pokrytí:

15 000 strán

Cena náplne: 9500 Sk bez DPH

Cena tlačiarne: 66 527 Sk bez DPH

Hlavná výhoda: vysoká rýchlosť tlače prvej strany,

veľmi dobrá rýchlosť tlače

Tlačiareň poskytla firma: EuroMedia

Parametre podľa výrobcu

Rýchlosť: 18 ppm

Rozlíšenie: 600 × 1200 dpi

Mesačný výkon: 60 000 strán

Spotrebný materiál: integrovaný toner a valec

Kapacita tonerovej kazety pri 5 % pokrytí:

9000 strán

Cena náplne: 5900 Sk bez DPH

Cena tlačiarne: 17 900 Sk bez DPH

Hlavná výhoda: extrémne nízka nadobúdacia cena,

dobrá rýchlosť tlače

Tlačiareň poskytla firma: Minolta Slovakia

42 PC REVUE 8/2000


H A R D W A R E

OKIPage 20 Plus/n

„vysoká rýchlosť opakovanej tlače“

Ako bolo už uvedené vo všeobecnom prehľade, tlačiarne

značky OKI nepoužívajú na tlač laserový lúč, ale lúč

generovaný z LED diód. Výrobca pre túto tlačiareň udáva

rýchlosť 20 strán za minútu. Takúto vysokú rýchlosť tlače

sa nám v teste nepodarilo potvrdiť. Zariadenie rozhodne

generuje najrýchlejší pohyb papiera vnútri tlačiarne.

Problémom je, že pri tlači si z nejakého dôvodu na

krátky čas vyberie „prestávku“. Potom opäť tlačí veľkou

rýchlosťou. Pri tlači 50 kópií rovnakého dokumentu sme

zaznamenali najvyššiu rýchlosť tlače v našom teste.

Táto tlačiareň je konštruovaná tým spôsobom, že

valec sa mení až pri každej piatej výmene tonera.

Znamená to, že spočiatku sú aj v prípade tejto tlačiarne

len veľmi nízke prevádzkové náklady (30 halierov na

stranu). My sme však počítali prevádzkové náklady pre

dlhodobé použitie tlačiarne, no aj tak dosahujú dobrú

hodnotu (53 halierov).

Tlačiareň OKIPage 20 Plus/n je jednoznačne určená

na masovú tlač v pracovnej skupine. Svedčí o tom

integrácia sieťovej karty, odporúčaný mesačný výkon

65 000 výtlačkov, ako i kapacita štandardného vstupného

zásobníka. Medzi doplnkovým vybavením nájdeme

duplexnú jednotku, zásobníky na papier a multifunkčný

zásobník. OKIPage 20 Plus/n v našom teste dosiahla

najvyrovnanejšie výsledky.

Xerox DocuPrint

N2125

Xerox už dávno neznamená len kopírovacie stroje, dnes

firma produkuje rad zariadení na generovanie a správu

dokumentov. DocuPrint N2125 je sieťová tlačiareň, schopná

tlačiť vo veľmi dobrej kvalite obrovské množstvo strán.

Jej udávaný mesačný výkon je najlepší zo všetkých testovaných

tlačiarní – 75 000 výtlačkov.

Tlačiareň má deklarovaný výkon 20 strán za minútu.

Ani v tomto prípade sa nám síce tento údaj nepodarilo

v teste úplne overiť, ale tlačiareň dosiahla najvyššiu

rýchlosť tlače. Jej pamäť je najväčšia v našom teste, ani

komplikované grafické dokumenty teda nebudú problémom.

Tlačiareň DocuPrint N2125 dosiahla veľmi dobrú dobu

tlače prvej strany. Dobu inicializácie výrobca v technickej

dokumentácii neuvádza, my sme opakovane zmerali

dobu viac ako dve minúty. Je to síce veľa, ale v podstate

to neprekáža. Takáto tlačiareň sa ráno zapne a večer

vypne, prípadne sa nechá zapnutá stále.

Zo stránky kvality sme zaznamenali druhý najlepší

výsledok v našom testovacom súbore. Aj v tomto prípade

je k dispozícii celý rad doplnkového vybavenia

– duplexná jednotka, vlastný pevný disk, doplňujúce

zásobníky a pod. Z hľadiska hmotnosti tejto tlačiarne je

veľmi výhodné, že záručná oprava sa vykonáva priamo

na mieste inštalácie. Prenášať túto tlačiareň si vyžaduje

zdatných jedincov.

Pripojenie tlačiarní pre pracovné skupiny

Signalizácia počtu listov priamo na zásobníkoch

ktorý sa používa pre hrubšie médiá (obálky, priesvitné

fólie). Výstupný zásobník má obyčajne menšiu kapacitu ako

vstupný, v našej testovacej vzorke sa jeho kapacita pohybuje

od 150 do 500 strán. Opäť existuje výstupný zásobník

na výstup hrubších médií, kde sa umiestňujú dokumenty

tlačené pri priamom prechode papiera. V priloženej tabuľke

je uvedená výrobcom odporúčaná gramáž použitého papiera

na automatické i ručné podávanie. Najvyšší rozsah pritom

dosahuje tlačiareň Xerox DocuPrint N2125. Gramáž bežného

kancelárskeho papiera je asi 80 g/m 2 .

Ešte pripomeňme, že k niektorým tlačiarňam je možné

prikúpiť tzv. duplexnú jednotku. Táto zaistí automatické

otáčanie papiera vnútri tlačiarne, a teda môžete tlačiť na

obidve jeho strany. Na papieri týmto spôsobom ušetríte až

polovicu nákladov, zároveň sa tým šetrí miesto.

Parametre podľa výrobcu

Rýchlosť: 20 ppm

Rozlíšenie: 600 × 1200 dpi

Mesačný výkon: 65 000 strán

Spotrebný materiál: samostatne toner a valec

Kapacita tonerovej kazety pri 5 % pokrytí: toner 6000

strán, valec 30 000 strán

Cena náplne: toner 1805 Sk bez DPH, valec 6999 Sk

bez DPH

Cena tlačiarne: 49 990 Sk bez DPH

Hlavná výhoda: najvyššia rýchlosť kópií, nízke prevádzkové

náklady, a to hlavne spočiatku

Tlačiareň poskytla firma: OKI Systems CS

Parametre podľa výrobcu

Rýchlosť: 20 ppm

Rozlíšenie: 1200 × 1200 dpi

Mesačný výkon: 75 000 strán

Spotrebný materiál: integrovaný toner a valec

Kapacita tonerovej kazety pri 5 % pokrytí:

15 000 strán

Cena náplne: 9314 Sk bez DPH

Cena tlačiarne: 67 199 Sk bez DPH

Hlavná výhoda: najvyšší mesačný výkon, najvyššia

rýchlosť tlače, najväčšia pamäť

Tlačiareň poskytla firma: Xerox Slovakia

Ideálna stránková tlačiareň

na skupinové použitie

Ideálna stránková (laserová) tlačiareň by mala tlačiť čo

najrýchlejšie, jej rozlíšenie by malo byť čo najlepšie. Mala by

mať nízke prevádzkové náklady a nízku nadobúdaciu cenu.

Rozhodne by mala obsahovať integrované sieťové pripojenie

a dosahovať čo najvyšší mesačný objem. Tlačiareň by mala

byť schopná tlačiť ostrý a kontrastný text, grafické partie

s jemným rozlíšením, nemal by byť problém ani pri tlači

náročnejšej fotografie v maximálnej podporovanej veľkosti.

Je jasné, že ide o protirečivé kritériá a konkrétne tlačiarne

sa viac alebo menej približujú tomuto ideálu. Technické

parametre a vybavenosť tlačiarní v našom teste sú uvedené

v tab. 1.

Ako sme testovali?

Na účely testu sme vykonali celý rad meraní na každom testovanom

modeli. Všetky tlačiarne boli testované pri spolupráci

s rovnakým počítačom (Pentium III/700 MHz, 256 MB RAM,

8/2000 PC REVUE 43


H A R D W A R E

Tonerová kazeta pozostávajúca z tonera a valca

5 GB HDD, Microsoft Windows 98 Druhé vydanie SK, Office

2000 SK). Testovaciu vzorku tvorili tri typy dokumentov. Pri

našich testoch sme vychádzali z predpokladaného najčastejšieho

režimu práce používateľa v pracovnej skupine. Pritom

sme merali rýchlosť tlače 50 rozličných stránok z programu

Microsoft Word 2000. Tieto stránky obsahujú hlavne rozlične

formátovaný text, niekoľko tabuliek a dva obrázky. Navyše

sme merali dobu od stlačenia tlačidla Tlač v dialógovom

okne po vytlačenie poslednej strany. Predpokladáme, že

takéto meranie najviac zodpovedá chápaniu rýchlosti tlačiarne

bežnými používateľmi.

Samozrejme, takto namerané doby tlače a z nich odvodené

rýchlosti tlače sa odlišujú od údajov deklarovaných

výrobcom (keďže spôsob vyhodnotenia rýchlosti tlače je

rozličný). Pre zaujímavosť sme realizovali aj ďalší experiment,

pričom sme tlačili 50 kópií neformátovaného textu (list Dr.

Grauerta). Zakaždým sme v tomto prípade zmerali rovnaké

alebo vyššie hodnoty rýchlosti tlače ako pri formátovanom

texte.

Vkladanie

tonerovej kazety

do tlačiarne

Spracovanie odpadového tonera

v tlačiarni značky Kyocera

Podľa nameraných dôb tlače sme vypočítali rýchlosť tlače

v stranách za minútu. Pre bodové hodnotenie sme z hľadiska

postihnutia najčastejšej práce používateľa v pracovnej skupine

vo väčšom podniku použili len výsledky v prípade tlače

50-stránkového formátovaného dokumentu. Najlepšiu rýchlosť

tlače dosiahla tlačiareň Xerox DocuPrint N2125. Údaje

namerané pri hodnotení rýchlosti tlače sú uvedené v tab. 2

a v grafickej forme na obr. 3.

Takisto sme hodnotili dobu tlače prvej strany, pričom

najlepšiu hodnotu sme zmerali v prípade tlačiarne Kyocera

FS-1750. Otvorené povedané, opakovanosť merania doby

prvej tlače je dosť nízka, veľa závisí od teploty prostredia

a hlavne doby od poslednej tlače.

Na hodnotenie kvality tlače sme použili testovaciu stránku,

ktorá obsahovala testovaciu ružicu (spôsob jej vytlačenia je

uvedený pri každej tlačiarni), ďalej text s veľkosťou od 8 po

1 bod, tlačený v pozitívnom i negatívnom zmysle (čierny

text na bielom pozadí a biely text na čiernom pozadí).

Ďalej testovací obrázok obsahoval fotografiu, ako i prvky

obchodnej grafiky s plynulými prechodmi čiernej farby.

Vzhľad testovacieho dokumentu je zobrazený na obr. 4.

Uvedomujeme si, že vytvorený test predstavuje extrémny

prípad, ktorý sa môže v bežnej praxi vyskytnúť len zriedka.

No len na takomto teste sa môžu prejaviť skutočné vlastnosti

tlačiarne. Jednotlivé rozdiely medzi výtlačkami sme hodnotili

v redakčnej komisii, pričom sme na vyhodnotenie použili

lupu. Opäť pripomíname, že hodnotenie kvality tlače bolo

posudzované komplexne – ružica, text i obrázok. Spôsob

tlače ružice, ktorá je uverejnená pri každom modeli, je

teda len jedným z ukazovateľov celkovej kvality. Hodnotenie

kvality výtlačkov je navyše na rozdiel od merania rýchlosti

tlače značne subjektívne a iný spôsob hodnotenia pravdepodobne

neexistuje. Z tohto dôvodu sme prideľovali body

tak, že najväčší rozdiel medzi výtlačkami je len 15 bodov

(z maximálneho bodového hodnotenia 100). Najlepšiu kvalitu

tlače v našom teste dosiahla tlačiareň Kyocera FS-1750,

a preto tento model získal 100 bodov.

Okrem kvality, rýchlosti a doby tlače prvej strany sme

hodnotili aj prevádzkové parametre jednotlivých modelov.

Pritom sme vychádzali výhradne z oficiálnych údajov, ktoré

nám dodali dodávatelia. Kapacitu tonerovej kazety sme teda

neoverovali konkrétnym testovaním. Na obr. 5 je zobrazená

závislosť prevádzkových nákladov od nadobúdacej ceny.

Z neho vyplýva, že vo všeobecnosti s rastom ceny tlačiarne

klesajú prevádzkové náklady. Najvyšší mesačný výkon sa

uvádza pri tlačiarni Xerox DocuPrint N2125, najnižšie prevádzkové

náklady má tlačiareň Kyocera FS-1750.

Ďalej sme vyhodnocovali vybavenie tlačiarne. Pritom

sme obzvlášť hodnotili integrovanú sieťovú kartu, kapacitu

vstupných zásobníkov, integrovanú podporu PostScriptu

Level 2 a 3, vlastnosti PCL ovládača atď. Najlepšie vybavenou

Tab. 3 Pridelené bodové ohodnotenie za doplnkovú výbavu

Model tlačiarne / vlastnosti a pridelené bodové Canon Epson HP LaserJet Kyocera Lexmark Minolta OKIPage Xerox

hodnotenie LBP-1000 EPL-N1600 4050TN FS-1750 M412n PagePro 20 Plus/n DocuPrint

18L Tiger

N2125

Pripojenie k počítaču

Dva paralelné porty 5b 5 0 0 0 0 0 0 0

Sieťová karta v dodávke 30b 0 0 30 0 30 0 30 30

USB port v dodávke 5b 0 0 0 0 5 0 0 5

Zásobníky na papier

Kapacita vstupných zásobníkov v dodávke viac ako 250

listov 5b, viac ako 550 listov v dvoch zásobníkoch 10b 0 0 10 0 0 0 5 5

Podpora priameho výstupu papiera 5b 5 0 5 5 5 0 5 0

Informácia o stave papiera priamo na zásobníku 2b 2 0 2 0 0 2 2 2

Používateľský panel

Tlačidlo na okamžité zrušenie tlače 5b 0 0 5 5 5 0 0 0

Signalizácia stavu prázdny zásobník na displeji/LED 2b 0 2 2 2 2 2 2 2

Displej

Integrovaný informačný displej 10b 10 10 10 10 10 0 10 10

Komunikácia na displeji v slovenčine/češtine 2b 0 0 2 0 0 0 0 0

Podsvietený displej 2b 0 0 2 0 0 0 0 0

Informácie na displeji počas tlače – aktuálne

číslo kópie alebo názov aplikácie – 2b 0 0 2 2 2 0 2 2

Ovládače

Podpora PostScript: PS2 – 10b, PS3 – 12b 0 0 10 10 12 10 10 12

Možnosti PCL ovládača

Viac strán na jeden hárok 1b 1 0 1 0 1 1 1 1

Plagátová tlač 1b 1 0 0 0 0 0 0 0

Grafický mód raster-vektor, určenie kontrastu a jasu 2b 2 2 2 2 2 2 2 2

Podpora vodoznakov 1b 1 1 1 0 1 1 1 1

Podpora formulárov alebo overlay 1b 0 1 1 1 1 0 0 1

Ekonomický mód (úspora tonera) 10b 10 10 10 10 10 0 10 10

Určenie iného papiera pre vybranú stranu 2b

(prvá i posledná 4b) 4 0 2 0 0 0 0 2

Tlač v podobe príručky (okraj po strane, zhora) 1b 1 0 0 1 0 0 1 0

Zadanie hrúbky papiera 1b 0 0 0 0 1 1 1 0

Štandardná záruka: > 6 mes. – 5b, > 12 mes. – 8b 0 5 5 8 5 5 5 5

Suma bodov 42 31 102 56 92 24 87 90

Suma normovaná na 100 bodov 41 30 100 55 90 24 85 88

44 PC REVUE 8/2000


Tab. 4 Priradenie bodov pre prevádzkové parametre a nadobúdaciu cenu tlačiarní

H A R D W A R E

Normalizácia nameraných Canon Epson HP LaserJet Kyocera Lexmark Minolta OKIPage 20 Xerox

údajov na body LBP-1000 EPL-N1600 4050TN FS-1750 M412n PagePro Plus/n DocuPrint

18L Tiger

N2125

Prevádzkové náklady – hodnota [Sk] 0,90 0,72 0,55 0,20 0,63 0,66 0,53 0,62

Nadobúdacia cena – hodnota [Sk] 31 990 39 609 84 150 44 490 66 527 17 900 49 990 67 199

Prevádzkové náklady – body 22 42 61 100 52 49 63 53

Nadobúdacia cena – body 83 74 21 68 42 100 62 41

Tab. 5 Celkové bodové hodnotenie

Bodové hodnotenie Canon Epson HP LaserJet Kyocera Lexmark Minolta OKIPage Xerox

LBP-1000 EPL-N1600 4050TN FS-1750 M412n PagePro 20 Plus/n DocuPrint

18L Tiger

N2125

Prevádzkové náklady 22 42 61 100 52 49 63 53

Nadobúdacia cena 83 74 21 68 42 100 62 41

Rýchlosť tlače 54 72 83 73 88 86 76 100

Doba tlače prvej strany váha 0,5 35 36 42 50 48 37 36 41

Odporúčaný mesačný výkon 16 53 87 40 53 80 87 100

Kvalita tlače 88 96 93 100 89 87 90 94

Doplnková výbava váha 0,8 33 24 80 44 72 19 68 71

Celkový bodový zisk 331 398 467 475 444 458 481 500

tlačiarňou bol model HP LaserJet 4050TN. Priradenie bodov

za doplňujúce vybavenie sa nachádza v tab. 3.

Keďže tlačiarne určené pre pracovnú skupinu predstavujú

obyčajne značnú investíciu, býva dobrým zvykom, že

inštaláciu tlačiarne vykoná odborná firma alebo dodávateľ

na vlastné náklady. Preto sme v teste nehodnotili spôsob

inštalácie tlačiarne do počítačovej siete.

Vyhodnotenie

Namerané údaje sme normalizáciou transformovali na body.

Spôsob určenia bodov pre nadobúdaciu cenu a prevádzkové

údaje je vyznačený v tab. 4. Po porade v redakcii sme sa

rozhodli zoslabiť vplyv niektorých parametrov na výsledné

bodové ohodnotenie. Dobe tlače prvej strany sme potom

priradili váhu 0,5 (maximálna hodnota je tak 50 bodov)

a doplnkovej výbave zase váhu 0,8 (maximálna hodnota je

teda 80 bodov). V prvom prípade je dôvodom jednak menšia

opakovanosť výsledkov, jednak to, že maximálny rozdiel

medzi tlačiarňami je 6 sekúnd. Hodnotiť doplnkovú výbavu

bodmi je, samozrejme, značne subjektívne, a preto sme sa

rozhodli zoslabiť aj vplyv tohto parametra.

Súčet bodov pri takto postavenej vyhodnocovacej funkcii

sa nachádza v tab. 5. Na prvom mieste sa tak umiestnila

tlačiareň Xerox DocuPrint N2125 za dve víťazstvá v našom

teste a dobré výkony v ostatných kategóriách. Táto tlačiareň

preukázala vysokú rýchlosť tlače a disponuje najvyšším

dovoleným mesačným výkonom. Rovnako je dobre pripravená

na prácu v pracovnej skupine i pri rozličných operačných

systémoch. V používateľskom paneli existuje viacero

režimov na nastavenie optimálneho výstupu (čiarová grafika,

fotografie a pod.).

Druhé miesto si odnáša tlačiareň OKIPage 20 Plus/n,

ktorá v našom teste dosiahla najvyrovnanejšie výkony. Je

dostatočne rýchla, má relatívne nízke prevádzkové náklady

a vhodnú nadobúdaciu cenu. Výhodou je i to, že valec

má dlhodobú životnosť. Na LED hlavu poskytuje výrobca

doživotnú záruku. Vzhľadom na dobrý pomer nadobúdacej

ceny a výkonu a veľmi rýchlu tlač najbežnejších dokumentov

v textovom alebo tabuľkovom editore je táto tlačiareň

predurčená na náročné kancelárske použitie.

Tretie miesto patrí modelu Kyocera FS-1750, ktorá bola

v našom teste vyhodnotená ako najvhodnejšia z hľadiska

prevádzkových nákladov. Zároveň táto tlačiareň vykázala

najvyššiu kvalitu tlače zo všetkých testovaných modelov

i výhodný pomer výkon/cena. Výhodou je aj predĺžená záruka

tohto modelu, ako i dlhodobá záruka na valec. Pripomeňme

ešte, že keby sme mali v teste model Kyocera FS-1750/N24,

ktorý obsahuje integrovanú sieťovú kartu a jeho celková

pamäť je 24 MB (cena 57 900 Sk bez DPH), kandidoval by

tento model na víťazstvo v našom teste.

Ocenenie za najlepšiu nadobúdaciu cenu i najlepší pomer

výkon/cena si z nášho testu odnáša tlačiareň Minolta PagePro

18L Tiger. Treba uznať, že za tých menej ako 20-tisíc

dostanete tlačiareň, ktorá na tlač najbežnejších dokumentov

úplne postačuje aj pri väčšom nasadení. Ocenenie za najkomplexnejšiu

výbavu na prácu v pracovnej skupine zase

Desať kritérií na výber

tlačiarne do pracovnej skupiny

• Pokúste sa odhadnúť počet výtlačkov, ktoré potrebujete

vytlačiť počas mesiaca. Snažte sa, aby sa zvolená tlačiareň

čo najviac blížila tomuto číslu.

• Rovnako zvážte, akú rýchlosť požadujete. Rýchlejšie

modely bývajú výrazne drahšie. Pritom berte do úvahy,

akým spôsobom sa určuje rýchlosť tlače u výrobcu (bližšie

v článku).

• Dbajte na to, aby spolu s tlačiarňou boli dodané aj

ovládače na operačný systém, ktorý je pre vás rozhodujúci.

• Všimnite si, aké médiá tlačiareň podporuje. Ide hlavne

o gramáž, rozmery, typy médií a pod. Premyslite si, či bude

tlačiareň postačovať vašim potrebám.

• Čím väčšia kapacita vstupných zásobníkov, tým lepšie.

Balíky papiera obyčajne obsahujú 500 listov. Je výhodné,

ak aj zásobník má kapacitu 500 listov, pretože sa vám

zmestí celý balík naraz.

• Snažte sa prenechať sieťovú inštaláciu na dodávateľa.

Žiadajte kompletnú dodávku so sieťovou kartou

a príslušnými ovládačmi. Overte si možnosti záručného

i pozáručného servisu. V prípade poruchy je dobrý a rýchly

servis na nezaplatenie.

• Pomocou zariadenia na duplexnú tlač znížite priame

náklady na tlač na polovicu. Zaujímajte sa aj o ďalšie

doplnkové vybavenie ako je zošívacie zariadenie, triedič

a pod. Tieto zariadenia vám ušetria veľa času, rovnako

poslúžia na účely utajenia dôverných informácií. Tlačiareň

jednoducho musí byť schopná rásť s vašim podnikom.

• Od dodávateľa žiadajte kompletnú inštaláciu s pripojením

na podnikovú sieť. Integrovaný displej na tlačiarni

je veľmi užitočná pomôcka hlavne pri riešení problémov

tlače.

• Ak vaša spoločnosť má veľa obchodných cestujúcich,

informujte sa na možnosti diaľkovej tlače a vzdialenej

správy, prípadne podpory IPP (Internet Printing Protocol).

• Pevný disk v tlačiarni dobre poslúži ako vyrovnávacia

pamäť tlačovej úlohy, na uloženie fontov, symbolov atď.

získal HP LaserJet 4050TN. To je model, ktorý sa uplatní

v najnáročnejších podmienkach. Máte dva veľkokapacitné

zásobníky, prehľadný používateľský panel, kvalitnú a rýchlu

tlač. To všetko v značkovom vyhotovení, teda môžete očakávať

maximálnu spoľahlivosť.

Ešte pripomeňme, že rozdiel medzi prvou a piatou tlačiarňou

v bodovom ohodnotení je okolo 8 %, čo svedčí

o nesmiernej vyrovnanosti týchto modelov. Znamená to,

že podľa nášho názoru táto skupina predstavuje modely,

ktoré takmer rovnocenne zodpovedajú našim predstavám

o tlačiarni na masovú tlač v pracovnej skupine. Konkrétny

výber modelu potom závisí od preferencií používateľa –

minimalizácie nadobúdacej ceny, prevádzkových nákladov,

objemu tlače a pod. Ešte raz zopakujme, že testované modely

predstavujú to najlepšie, čo na Slovensku momentálne zoženiete.

Niektoré z nich sú však určené skôr pre menší podnik.

Záver

Tlačiarne sú už zase v škatuliach, údaje sú namerané a vyhodnotené.

Pri teste sme minuli viac ako 6000 listov papiera.

Opäť zdôrazňujeme, že použitá metodika vyhodnotenia je

len jednou z možných. Domnievame sa, že v tomto prípade

je najlepšia. Na druhej strane dávame čitateľovi k dispozícii

všetky údaje, aby si mohol sám určiť tú tlačiareň, ktorá mu

bude najviac vyhovovať. Z celého predchádzajúceho textu

je zrejmé, že pri výbere tlačiarne je veľmi dôležité poznať

svoje požiadavky – počet výtlačkov mesačne, požiadavky

na rýchlosť, typ prevažne tlačených dokumentov. Takisto si

treba spočítať nadobúdaciu cenu a hlavne jej prevádzkové

údaje a vziať do úvahy celkovú ekonomickú výhodnosť

daného riešenia. Z testovaných modelov ani jeden nie je taký,

ktorý by bolo treba označiť ako slabý. Skôr sú to tlačiarne

orientované na rozličné použitie. Už dávno sú preč časy, keď

na trhu mohli prežiť slabšie tlačiarne. Požiadavky na kvalitu

a rýchlosť tlačiarní zo strany používateľov sa stabilizovali

a tomuto trendu zodpovedajú všetky tlačiarne na trhu. Je

už len na používateľovi, aby si vybral optimálne riešenie.

Budeme radi, ak vám výsledky testu pomôžu vybrať tú

správnu tlačiareň pre vašu kanceláriu.

• Ondrej Macko

8/2000 PC REVUE 45


H A R D W A R E

Multifunkèné zariadenie HP OfficeJet G55

• T l a è i a r e ò , k o p í r o v a c í s t r o j a s k e n e r v j e d n o m z a r i a d e n í

Vo väèšine kancelárií sa používajú zariadenia,

ako je tlaèiareò, fax, kopírovací stroj. Ak

tieto funkcie kombinuje v sebe jedno zariadenie,

prináša to výhodu v úspore èasu, miesta

i peòazí (jednoduchší servis a spotrebný

materiál). V kancelárii nemáte potom hromadu

napájacích a dátových káblov a ovládanie

jedného zariadenia býva jednoduchšie,

ako je to pri viacerých zariadeniach. Firma

Hewlett-Packard prišla prednedávnom na

trh s inovovaným radom OfficeJet G55.

V PC REVUE è. 12/1999 sme priniesli

recenziu zariadenia OfficeJet R65. Nový

produkt sa od predchádzajúceho odlišuje

predovšetkým tým, že jeho základom je

tlaèiareò s technológiu HP PhotoREt III

a použitý je aj výkonnejší skener. Výrobca

tiež zakomponoval port USB.

Tlaèiareò

Model radu G je založený na atramentovej

tlaèiarni HP DeskJet 970Cxi. Ide o výkonnú

farebnú tlaèiareò na kancelárske použitie.

Pri èiernobielej tlaèi sa používa rozlíšenie

600 × 600 dpi, pri farebnej tlaèi zase technológia

HP PhotoREt III, založená na miešaní

viacerých farieb v jednom bode. Pri tlaèi na

špeciálny papier sa dá dosiahnuť rozlíšenie

2400 × 1200 dpi, výrobca však ódporúèa

používať režim PhotoREt III. Samotná tlaèiareò

je v HP OfficeJet G55 umiestnená

v spodnej èasti. Nad òou je umiestnená

presklená plocha, kde sa ukladajú materiály

na skenovanie alebo kopírovanie. Tento

priestor je uspôsobený tak, že je možné

kopírovať alebo skenovať aj materiály

z hrubých èasopisov alebo kníh.

Skener

Èasť skenera je založená na rovnakej

mechanike ako ScanJet 5300C, èo je skener

urèený na kancelárske použitie. Využíva

optické (skutoèné) rozlíšenie 600 × 3600

dpi, ktoré je možné softvérovo rozšíriť na

9600 dpi. Skenovacia technológia pracuje

Výsledky Doba Doba

testov do zaèiat. do skonè.

tlaèe [s] tlaèe [s]

Èiernobiela tlaè A4

ekonomický 5 17

normálny 7 26

najlepší 7 31

Fotografia ve3⁄4kosti A4

ekonomický 7 51

normálny 8 82

najlepší 9 208

Fotografia ve3⁄4kosti 94 x 148 mm

ekonomický 12 31

normálny 12 51

najlepší 12 93

Vektorová grafika A4

ekonomický 7 42

normálny 7 93

najlepší 8 181

Tab. 1

s 36-bitovým farebným rozlíšením

alebo s 256 úrovòami sivej. Funkciu

skenera je možné vyvolať softvérovo

z poèítaèa, resp. stlaèením príslušného

tlaèidla na používate3⁄4skom

paneli, ktoré vyvolá aktiváciu príslušného

softvéru na pripojenom

poèítaèi. Naskenovaný dokument sa

pomocou zabudovaného softvéru

uložiť do súboru, priamo preniesť do

niektorého programu (napr. Photoshop)

èi vytlaèiť na tlaèiarni. Takisto je možné

odoslať naskenovanú prílohu priamo elektronickou

poštou. V tomto prípade sa

naskenovaná príloha uloží ako obrázok vo

formáte JPG do predvoleného programu

pre elektronickú poštu.

Kopírovací stroj

Kopírovať, resp. skenovať je možné farebne

i èiernobielo, prièom spôsob prevádzky si

volí používate3⁄4. Pri kopírovaní má používate3⁄4

k dispozícii èasť používate3⁄4ského panela.

Na-chádzasa tu funkcie obdobné klasickému

kopírovaciemu stroju. Nájdeme tu tlaèidlo

na vo3⁄4bu mierky (od 25 % do 400 %), nastavenie

poètu kópií (max. 99), ovládanie jasu

a kontrastu. Medzi ïalšie funkcie patrí automatická

mierka, ktorá zabezpeèí, že dokument

malého formátu (napr. fotografia) sa vytlaèí

v maximálnom formáte papiera (teda obyèajne

A4). K dispozícii je aj funkcia tlaèe posterov,

zrkadlová tlaè, posun okraja pri kopírovaní

a iné. Kopírovať dokumenty je možné aj

bez pripojeného poèítaèa. Samozrejme, dosiahnutá

rýchlosť kopírovania je menšia, ako

je to pri klasickom kopírovacom stroji. Èasť

kopírovania je navrhnutá skôr pre menšiu

pracovnú skupinu.

Softvér

Spolu s OfficeJet G55 sa dodáva softvér pre

èasť tlaèiarne, kopírovacieho stroja a skenera.

Takisto tu nájdete program ReadIris, ktorý

slúži na rozpoznávanie naskenovaného

textu. Bohužia3⁄4, tento program nepodporuje

slovenèinu, zato však podporuje èeštinu.

Konkrétne skúsenosti

S týmto prístrojom sme realizovali testy

zamerané na tlaè, kopírovaniea skenovanie.

46 PC REVUE 8/2000


H A R D W A R E

Doby tlaèe sú uvedené v tab. 1. Zariadenie

bolo pripojené pomocou kábla USB. V prípade

farebnej grafiky sme použili dokumenty

z testu atramentových tlaèiarní –

vektorovú grafiku z programu CorelDraw

a fotografiu ve3⁄4kosti A4, tlaèenú z programu

Photoshop 5.0, a dokument kombinujúci

fotografiu a obchodnú grafiku.

V tab. 2 sú uvedené rýchlosti skenovania.

Pritom sa skenovaný dokument prevedie

najprv do programu HP ImageEditor.

Odtia3⁄4 sa uskutoèòuje transport do cie3⁄4ového

programu. My sme použili prevod textu

a jeho transport do editora Word, všetky

farebné dokumenty sme naèítali do programu

Adobe Photoshop. V tab. 3 sa

nachádzajú doby kopírovania èiernobielych

a farebných predlôh pre jednotlivé listy.

Ako je to s ekonomikou prevádzky? Ak

vychádzame z ceny èiernej náplne a poèítame

s 5 % pokrytím strany, potom èiernobiela

kópia príde na 1,52 Sk bez DPH

(1270/833). Za farebnú kópiu zaplatíte asi

o korunu viac (2440/970).

slovenèinu – napr. Recognita). Môžu využiť

aj kopírovanie. Výhodou je, že toto kopírovanie

je vo farbe.

Na skupinové použitie je výhodné

použitie sieťovej karty HP JetDirect, ktorú

výrobca v niektorých modeloch ponúka

ako štandardnú výbavu. Ako ïalšiu výbavu

možno zakúpiť jednotku na tlaè na obe

strany papiera bez nutnosti ruèného otáèania

papiera (tzv. automatický duplex).

Technické parametre:

Tlaèiareò:

Rozlíenie pri tlaèi èiernobielej kópie:

600 × 600 dpi

Rozlíenie pri tlaèi farebnej strany: PhotoREt III,

pri použití peciálneho papiera 2400 × 1200 dpi

Rýchlos tlaèe pod3⁄4a výrobcu: 12 strán za minútu

èiernobielo, 10 strán za minútu farebne

Kapacita vstupného zásobníka: 100 listov

Kapacita výstupného zásobníka: 50 listov

Odporúèaný mesaèný objem: 5000 strán

Režimy tlaèe: normálny, ekonomický a najlepí

Prevádzkové údaje: farebná náplò C6578A,

Výsledky testov

Doba práce [s]

Èiernobiely text

skenovanie (300 dpi) 18

skenovanie (300 dpi), OCR rozpoznanie textu a prevod do Wordu 54

Farebná fotografia A4

skenovanie 300 dpi 14

skenovanie 300 dpi a prevod do Adobe Photoshop 33

Tab. 2

Pri porovnaní s modelom OfficeJet R65

sme zistili, že obe zariadenia dosahujú

približne rovnaký výkon pri tlaèi èierneho

textu. Pri tlaèi farebných grafických dokumentov

je situácia trochu iná. HP OfficeJet

G55 dosahuje jednoznaène kvalitnejšie

výsledky vo všetkých troch režimoch tlaèe

(Fast, Normal a Best). Daòou za to je doba

tlaèe, ktorá sa oproti modelu HP OfficeJet

R65 predåžila. Kvalita tlaèe HP OfficeJet

G55 v režime Normal je však porovnate3⁄4ná

s kvalitou HP OfficeJet R65 v režime Best.

Zo stránky skenovania a kopírovania sme

v prípade nového modelu zistili zvýšenie

výkonu. Skener pracuje s väèším rozlíšením

a vyššou farebnou håbkou, pritom však

nedošlo k spomaleniu skenovania. Dôsledkom

toho je mierne zvýšenie rýchlosti

kopírovania v režime Normal.

Za nevýhodu na tomto zariadení

považujem integráciu OCR softvéru bez

podpory slovenèiny. Pri nastavení èeského

jazyka je, samozrejme, možné rozpoznať

väèšinu slovenského textu. Hewlett-Packard

v nových modeloch skenerov zaèal

už dodávať OCR s podporou slovenèiny.

Je teda len otázkou èasu, kedy sa tento

softvér ocitne aj v modeloch OfficeJet. Možno

by stála za úvahu aj integrácia externého

napájacieho zdroja do prístroja.

Záver

Vcelku je OfficeJet G55 prístroj, ktorý sa

uplatní v malom alebo strednom podniku.

Pracovníci v òom získajú ve3⁄4mi kvalitnú

a výkonnú atramentovú tlaèiareò, ktorej

nerobí problém tlaè farebnej fotografie.

Navyše majú skener, ktorý sa môže hodiť

pri spracúvaní materiálov pre správy,

prezentaèné dokumenty alebo priame

naèítavanie textov (s OCR podporujúcim

Výsledky testov Doba

kopírovania [s]

Èiernobiely text A4

jeden list 15

Fotografia 94 x 148 mm

jeden list farebne 37

jeden list èiernobielo 13

Vektorová grafika A4

jeden list farebne 46

jeden list èiernobielo 18

Fotografia rozmerov A4

jeden list farebne 56

jeden list èiernobielo 48

Tab. 3

cena 2440 Sk, pri 15 % pokrytí (5 %

každou farbou) výdrž 970 strán; èierna náplò

51645A, cena 1270 Sk, pri 5 % pokrytí

833 strán

Kopírovací stroj:

Maximálny nastavite3⁄4ný poèet kópií: 99

Rozsah mierky: od 25 % do 400 %

Maximálny rozmer spracúvanej predlohy:

215,9 × 279,4 mm (platí aj pre skener)

Rýchlos kopírovania: 12 cpm èb, 9 cpm color

Skener:

Optické rozlíenie: 600 × 3600 dpi

Farebná håbka: 36 bitov

Softvérové požiadavky:

Microsoft Windows 95, 98 alebo NT 4.0 (SP3)

Hardvérové požiadavky: poèítaè s procesorom

Pentium 200 MHz, 32 MB RAM (64 MB

pre Windows NT), vo3⁄4ný priestor na tlaè a

skenovanie 50 MB, na intaláciu kompletného

balíka 210 MB, CD-ROM mechanika

Rozmery: 463 × 501,6 × 616 mm

Hmotnos: 15,1 kg

Cena: HP OfficeJet G55 23 550 Sk bez DPH

(28 966 Sk s DPH)

Záruka: 1 rok

Zapožièal: HP Slovakia, s. r. o.

• Ondrej Macko

8/2000 PC REVUE 47


H A R D W A R E

Canon BJC-3000

• T l a è i a r e ò s o d d e l e n ý m i z á s o b n í k m i

Ako vyplynulo z nášho preh3⁄4adu, uverejneného

v predošlom èísle PC REVUE,

prevádzkové náklady pri lacnejších atramentových

tlaèiaròach môžu predstavovať

dosť významné hodnoty. Jedna z ciest,

ako èo najviac ušetriť, je vyrobiť tlaèovú

hlavu so samostatne oddelite3⁄4nými zásobníkmi

farebného atramentu. Princíp spoèíva

v tom, že ako prvá sa obyèajne spotrebuje

žltá farba, a pokia3⁄4 zásobník obsahuje integrované

ostatné farby, vlastne väèšinu atramentu

nikdy nespotrebujete. Mechanizmus

samostatne vymenite3⁄4ných náplní sa

v minulosti používal len pri drahších

atramentových tlaèiaròach. Firma Canon

s týmto riešením vstúpila aj do segmentu

lacnejších zariadení. Jedným z modelov,

ktoré majú takýto mechanizmus integrovaný,

je Canon BJC-3000. Ide o model

tlaèiarne urèený na pracovný stôl menšieho

podniku, ale aj do domácnosti. Dokáže

tlaèiť na maximálny formát papiera A4. Ak

chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, treba

použiť špeciálny fotografický papier. Pritom

na ïalšie zvýšenie efektu možno použiť

aj fotorealistickú tlaèovú hlavu, ktorá obsahuje

zoslabené odtiene základných farieb.

sa dodáva ako volite3⁄4né príslušenstvo.

Je možné objednať aj skenovaciu hlavu a

premeniť tak tlaèiareò na skener.

Tlaèiareò sa dá pripojiť k poèítaèu

paralelným a USB káblom. Do vstupného

podávaèa umiestnite 100 hárkov papiera,

na výstupnej strane je pripojený oddelite3⁄4-

ný držiak. Používate3⁄4ský panel obsahuje

zapínacie tlaèidlo, tlaèidlo na opätovné

zasunutie papiera, resp. jeho vysunutie,

a kombinovanú LED diódu. Tá trvalým

zeleným svetlom signalizuje pripravenosť

k tlaèi, blikaním zase prebiehajúcu tlaè

Back-UPS AVR 500

Tento model UPS-ky od firmy APC je urèený

pre zariadenia s celkovým príkonom 300 W.

Pri výpadku sieťového napájania dokáže Back-

UPS AVR 500 zásobovať pripojené zariadenia

(najèastejšie poèítaèe) po dobu viac ako 10

minút. Poèas tejto doby môže používate3⁄4 bezpeène

odzálohovať všetky údaje a pripraviť

sa na výpadok napätia. Základom tejto UPS sú

olovené èlánky ponorené v kyseline. Typická

doba nabíjania úplne prázdnej batérie je 7

hodín. Nabíjanie batérií riadi zabudovaný

mikroprocesor. Okrem zásobovania energiou

pri výpadku sieťového napájania pôsobí Back-

UPS AVR 500 ako filter rušivých impulzov

nasuperponovaných na vstupnom sieťovom

napájaní. Vstupné napätie potom môže

kolísať v rozmedzí od 160 do 280 V.

Zariadenie obsahuje štyri výstupné svorky

na pripojenie zálohovaných poèítaèov, ako

i dátový konektor. Pomocou tohto konektora

pripojeného na sériový port má používate3⁄4

informácie o stave UPS v grafickej forme.

Pritom sa používa softvér PowerChute, ktorý

dokáže za urèitých podmienok vykonať aj

automatickú zálohu údajov bez zásahu

používate3⁄4a.

Väèšina zásadných informácií je k dispozícii

aj pomocou používate3⁄4ského panela,

LED diód a zvukového hlásièa na AVR 500.

Každých 14 dní systém automaticky vykonáva

test batérií, tento test môže vyvolať

používate3⁄4 v ktoromko3⁄4vek èase. Ïalšou

výhodou je, že batérie AVR 500 môže

vymeniť sám používate3⁄4 a nemusí odosielať

celý systém do opravy. Výmena batérií sa

vykonáva raz za 3 až 6 rokov, systém sám

ohlási nevyhnutnosť výmeny. Pritom nie

je potrebné UPS vypínať, výmena sa teda

uskutoèní priamo za plnej prevádzky.

a žltá farba je vyhradená na signalizáciu

problémov. Pri tlaèi sa prevádzkový stav

tlaèiarne signalizuje pomocou panela na

obrazovke poèítaèa.

Ovládaè tlaèiarne obsahuje možnosti nastavenia

spôsobu tlaèe – Draft, Standard, DPT,

Photo a SuperPhoto. Režim SuperPhoto je

dostupný len pri tlaèi s hlavou na fotorealistickú

tlaè a na špeciálny papier, režim Photo

môžete použiť so štandardnou farebnou

hlavou, opäť však na špeciálny papier. Pri

použití obyèajného papiera a štandardnej

farebnej tlaèovej hlavy môžete v najlepšom

prípade zvoliť režim DTP. Je škoda, že

výrobca uvedené režimy okrem slovného

opisu nevybavil aj kvantitatívnym oznaèením

v dpi. Domnievam sa, že v režime

DTP sa nepoužíva tlaè v rozlíšení 1440

× 720 dpi, pretože pri takomto rozlíšení

by mohlo dôjsť k rozpíjaniu atramentu.

Je pravdepodobné, že v tomto režime sa

používa 720 × 720 dpi. Pri najrýchlejšom

režime Draft sa asi používa rozlíšenie 360

× 360 dpi. Pri skenovaní s doplòujúcou

hlavou sa dá dosiahnuť rozlíšenie 720 ×

720 dpi s farebnou håbkou 24 bitov. Takýto

„skener“ je potom dostupný pomocou softvérového

rozhrania Twain.

V tlaèiarni BJC-3000 sa používa tlaèová

technológia Drop Modulation. Ide vlastne

o to, že objem generovanej kvapky je možné

meniť pod3⁄4a toho, èo sa práve tlaèí. Na ve3⁄4ké

plochy sa generuje väèšia kvapka, na tlaè

jemných detailov zase menšia. Technológia

prispieva ku kvalite tlaèe a úspore atramentu.

Výhodné je aj meranie hladiny

atramentu v zásobníkoch. Ovládaè vás tak

dostatoène zavèasu upozorní na to, že zásoba

atramentu sa priblížila k hranici, keï by

ste mali zásobník vymeniť. Výrobca zabudoval

do vybavenia tlaèiarne aj ïalšie technológie.

Prvou je ImageOptimizer, ktorá pomáha

pri tlaèi obrázkov z nízkym rozlíšením

(napr. z internetu). Na automatickú úpravu

nesprávne nastavených farebných pomerov

pri tlaèi fotografií je zase urèená technológia

PhotoOptimizer. Pri kvalitných predlohách

sa tieto technológie na výstupe

neprejavujú, ak však tlaèíte fotografie príliš

tmavé alebo, naopak, príliš jasné, výsledok

sa prejaví. Ako tlaèové médium sa okrem

hárkov bežného alebo špeciálneho papiera

dajú použiť obálky, fólie do spätného projektora

èi zažeh3⁄4ovacie fólie na textílie (napr.

trièká).

Medzi ïalšie vlastnosti ovládaèa patrí

tlaè v stupòoch sivej farby, tlaè v režime

rozloženia farieb ICM, efekt Séphia (staré

fotografie), vyhotovenie obrazu vo vybranej

farbe, simulovaná ilustrácia a pod. Treba

uznať, že celkový poèet efektov prekraèuje

možnosti konkurenèných modelov v tejto

cenovej hladine.

Výrobca uvádza rýchlosť tlaèe 6 strán

za minútu pri èiernobielej tlaèi a 4 strany

Technické parametre:

Výstupná kapacita: 500 VA, 300 W

Výstupné napätie: 230 V/50 a 60 Hz

Rozsah vstupného napätia: 160 ÷ 280 V

Typická doba práce po výpadku vstupného

napätia: 10,6 minúty

Typická doba nabíjania prázdnych batérií:

7 hodín

Komunikaèný port: sériové DB-9 RS-232

LED diódy na používate3⁄4skom paneli: prevádzka

na batérie (aj hlasitý alarm), nevyhnutná

výmena batérií, preaženie

Rozmery ( × v × h): 8,9 ×15,2 × 35,6 cm

Hmotnos: 7,0 kg

Hluènos meraná 1 m od zariadenia: 45 dBA

Pracovné prostredie: teplota -15 ÷ 45 °C,

vlhkos 0 ÷ 95 %

Orientaèná cena: 4800 Sk s DPH

Záruka: 2 roky

Dodávate3⁄4: BGS Didtribution

• Ondrej Macko

za minútu pri farebnej tlaèi. Pri použití

špeciálnej tlaèovej hlavy na tlaè monochromatických

(èiernych) dokumentov sa dokonca

uvádza rýchlosť tlaèe 9 strán za

minútu. Tieto hodnoty sa však pri našom

testovaní nepotvrdili. My sme merali dobu

tlaèe ako èasový úsek od okamihu zadania

povelu na tlaè po moment, keï je možné

odobrať potlaèené médium z výstupného

podávaèa. Pri takýchto podmienkach potom

vychádza maximálna rýchlosť tlaèe 2,1 str./

min. pri tlaèi textu v režime Draft s kazetou

BC-33. Súèasne treba konštatovať, že takmer

všetci výrobcovia v prípade atramentových

tlaèiarní uvádzajú hodnoty, ktoré

pravdepodobne vychádzajú z možností

motora a tlaèovej hlavy. Do údaja o rýchlosti

tlaèe sa tak asi nezapoèítava doba

potrebná na spracovanie údajov a inicializáciu

tlaèe. Pri našich testoch sme mali

k dispozícii štandardnú farebnú hlavu

a hlavu na fotorealistickú tlaè, monochromatická

hlava nebola k dispozícii. Doby

tlaèe pri našich testoch sú uvedené v

tabu3⁄4ke.

Testy ïalej ukázali, že zo stránky

dosiahnutej kvality tlaèe treba považovať

režim Draft za skutoène návrhový. Text

vytlaèený v režime Štandard je už ve3⁄4mi

ostrý, nezistili sme žiadne nedokonalosti

vo vyplneniach písmen. Pripomeòme, že

je použitý èierny pigmentový atrament.

Na kvalitnú tlaè farebných obrázkov treba

použiť režim DTP. Získaný výsledok je ve3⁄4mi

dobrý pre bežnú prezentáciu obchodnej

grafiky (koláèové, ståpcové grafy, farebné

zvýraznenia textu). Použitie hlavice na fotorealistickú

tlaè v súvislosti s obchodnou

grafikou nemá význam. Získali by ste výsledky,

na ktorých sa prejavujú zoslabené

odtiene farby. Hlavne na žltej farbe sú tieto

prejavy vidite3⁄4né na prvý poh3⁄4ad. Na druhej

strane použitie tejto hlavice na tlaè fotografií

prináša ve3⁄4mi dobré výsledky. Výsledný

obrázok je mimoriadne kvalitný. Trochu sa

však oproti originálu posúvajú jednotlivé

farby smerom k tlmenejším odtieòom.

Canon BJC-3000 predstavuje vo svojej

cenovej kategórii ve3⁄4mi dobrú tlaèiareò.

Má oddelite3⁄4né zásobníky, ponúka širokú

škálu efektov pri tlaèi dokumentov, možnosť

úpravy na skener, ako i možnosť

použitia špeciálnych hlavíc. Výhodou je

to, že tlaèiareò nemá externý napájaè

a pripája sa priamo na sieťové napájanie.

48 PC REVUE 8/2000


H A R D W A R E

Typ tlaèe Režim tlaèe Doba

tlaèe [s]

Draft 29

Standard 42

Text DTP 86

Photo 210

SuperPhoto 205

Draft 41

Obchodná Standard 56

grafika DTP 108

Photo 249

SuperPhoto 253

Draft 47

Standard 51

Fotografia A4 DTP 134

Photo 292

SuperPhoto 298

Draft 30

Standard 34

Fotografia DTP 74

14×9 cm Photo 138

SuperPhoto – HR 101 125

SuperPhoto – GP301 161

Namerané doby tlaèe pri použití rozlièných režimov

a tlaèových hláv

Z týchto dôvodov sme sa rozhodli udeliť tomuto modelu

ocenenie Tip redakcie.

Parametre pod3⁄4a výrobcu:

Spôsob tlaèe: atramentová tlaè Bubble Jet

s technológiou Drop Modulation, tvorfarebný systém so samostatne

vymenite3⁄4nými náplòami

Maximálne rozlíenie: 1440 × 720 dpi

Rýchlos tlaèe: èierny text s hlavou BC-30 až 9 str./min.

v návrhovom režime, 6,8 str./min. v tandardnom režime;

farebná grafika so tandardnou farebnou hlavou 5,8 str./min.

v návrhovom režime, 3,9 str./min. v tandardnom režime;

s hlavou na fotorealistickú tlaè 4 str./min. v návrhovom režime,

3 str./min. v tandardnom režime

Maximálny formát tlaèe: A4, hmotnos 64-105 g/m 2

Kapacita automatického podávaèa: 100 listov s hmotnosou 64 g/m 2

Volite3⁄4ná skenovacia hlavica: rozlíenie 720 × 720 dpi,

24-bitová farebná håbka

Dátové rozhranie: paralelné a USB

Rozmery ( × h × v): 418 × 306 × 169 mm

Hmotnos: 3,7 kg (bez kazety)

Napájanie: 220 240 V (bez adaptéra)

Akustická hladina hluku pri tlaèi: 45 dB

Podporované operaèné systémy: Windows 95/98, Windows NT

4.0/2000, Mac OS

Požiadavky na systém: pre Windows 95/98 procesor 486, 8 MB

RAM, 15 MB vo3⁄4ného priestoru na pevnom disku, mechanika

CD-ROM, paralelné alebo USB rozhranie (len pre Windows 98);

pre Windows NT 4.0 procesor Pentium, 16 MB RAM, 25 MB

vo3⁄4ného miesta na pevnom disku, mechanika CD-ROM a paralelné

rozhranie; pre Mac OS poèítaè Power Macintosh G3/iMac

s USB, 10 MB RAM, 30 MB vo3⁄4ného miesta na disku

Životnos náplne: monochromatická kazeta: èierna náplò BC-30

500 strán pri 5 % pokrytí; farebná hlava BC-33 èierna

náplò 500 strán pri 5 % pokrytí; azúrová, purpurová a žltá

náplò 280 strán pri 7,5 % pokrytí; fotografická hlava BC-34

fotografická èierna, fotografická azúrová, fotografická purpurová

a fotografická žltá vetky 280 strán pri 7,5 % pokrytí

Cena: BJC-3000 6500 Sk s DPH; dodávka obsahuje samotnú

tlaèiareò, farebnú tlaèovú hlavu BC-33, odkladací box na tlaèovú

hlavu, ovládaèe v èetine a angliètine a návod

Cena náplní: èierna náplò pre monochromatickú hlavu BC-30

a BC-33 541 Sk s DPH, vetky ostatné náplne 430 Sk s DPH

Záruka: 1 rok

Microtek ScanMaker x12 USL

• R ý c h l o s a k v a l i t a d o m o v

Skenery Microtek patria k tým, ktoré sú na našom

trhu najrozšírenejšie. Pochopite3⁄4ne, ani táto firma nezaostáva

vo vývoji a aj v rade ScanMaker sa modely

kontinuálne obmieòajú. V recenzii vám predstavíme

jeden z jej novších modelov, ktorý ocenia najmä

používatelia z domácností, prípadne malých kancelárií.

Spoloènosť Microtek tento model poziciuje skôr do prvej

z menovaných oblastí, na našom trhu to však celkom iste

neplatí doslovne.

Skener

Nový ScanMaker je zvláštny tým, že dáva používate3⁄4ovi

na výber z dvojice rozhraní. Disponuje totiž nielen

moderným USB, ale aj osvedèeným SCSI. Inak patrí

do rodiny jednoprechodových stolných skenerov so

snímaèom typu CCD. Jeho maximálne optické rozlíšenie

je 1200 × 2400 dpi a podporuje 42-bitovú håbku farieb.

Skener má zabudovaný napájací zdroj, èo je pre skenery

tejto triedy vhodnejšie riešenie ako adaptér. V prípade

potreby je možné tento model doplniť o adaptér

umožòujúci snímanie transparentných predlôh.

Dodávka a inštalácia

Okrem samotného skenera nájde používate3⁄4 v škatuli

s prístrojom tri balíky. Prvý obsahuje dokumentáciu ku

skeneru a prepojovací kábel USB, druhý dokumentáciu,

prepojovací kábel SCSI a radiè SCSI. Toto riešenie vám

umožòuje vybrať si rozhranie, ktoré uprednostòujete,

a preh3⁄4adnosť balenia zasa poskytne používate3⁄4ovi istotu,

že má k dispozícii všetky komponenty potrebné na to,

aby mohol skener uviesť do èinnosti. V poslednom balíku

nájde používate3⁄4 programové vybavenie a príruèku

opisujúcu inštaláciu. Programy sú na dvoch CD-ROM

nosièoch. Na prvom nájdete program ScanWizard

5 (obsahuje aj ovládaèe pre skener), na druhom je limitovaná

verzia programu Adobe Photoshop 5.0. Všetky

príruèky a programové vybavenie sú urèené nielen pre

platformu Windows, ale aj pre Macintosh. Inštaláciu

tentoraz vynechám, pretože je závislá od rozhrania, pre

ktoré sa konkrétny používate3⁄4 rozhodne. Celý proces je

však viac ako preh3⁄4adne opísaný v dokumentácii.

Softvér

Balík softvéru je pre skenery Microtek štandardizovaný.

Preto aj v prípade tohto modelu nájdeme na prvom

CD-ROM médiu programy Microtek ScanWizard, ktorý

združuje nástroje na ovládanie skenera a jeho prepojenie

s ïalšími aplikáciami. Prvým z programov na CD

s ovládaèom je Caere PageKeeper vo verzii Standard 3.0.

Chýbať nemôže ani OCR program. Nevýhodou v tomto

prípade je, že k dispozícii je Caere OmniPage 5.1,

dodávaný v obmedzenej verzii, ktorý nepodporuje rozpoznávanie

slovenských znakov. Naši používatelia ho asi

ve3⁄4mi neocenia. Nechýba ani program Acrobat Reader,

urèený na prezeranie elektronickej dokumentácie.

Na druhom CD-ROM nosièi nájdu používatelia program

PhotoImpact firmy Ulead, urèený nároènejším

používate3⁄4om, ktorým na editáciu obrázkov nebudú

postaèovať služby programu Photo Assistant.

Už som sa zmienil, že obsahom druhého CD-ROM

nosièa je program Adobe PhotoDeluxe, ktorý netreba siahodlho

predstavovať. Pre úplnosť dodám, že v dodávke

je v anglickej, nemeckej, francúzskej, talianskej a portugalskej

verzii.

skupine používate3⁄4ov ponúka nadštandardné možnosti,

èo neplatí iba pre šírku dodávky èi podporu viacerých

rozhraní a platforiem. Najvýraznejšou prednosťou je

vysoké optické rozlíšenie a možnosť doplniť skener

dianadstavcom. Príjemne ma prekvapila hlavne rýchlosť

skenera, ktorá bola výborná najmä pri práci s farebnými

dokumentmi. Rovnako možno oceniť krátke èasy potrebné

na zahriatie skenera a na nasnímanie náh3⁄4adového

obrázka. V tomto smere tento model v nièom nezaostáva

za už recenzovaným modelom ScanMaker x6. Bohužia3⁄4,

Microteku sa nepodarilo odstrániť vysokú hluènosť skenera

v priebehu jeho prípravy na skenovanie, prièom

poèas samotného snímania patria skenery Microtek k najtichším,

aké som kedy testoval. Rovnako sa niè nezmenilo

v oblasti nižšej rýchlosti skenera pri snímaní

predlôh pre OCR.

Pri snímaní je možné dosiahnuť s modelom x12

USL viac ako dobré výsledky, celkom isto však nie

s použitím automatického nastavenia. V štandardnom

režime sú totiž výsledky skôr podpriemerné, a tak

sa oplatí s nastavením skenera pohrať. Výsledky pri

manuálnom nastavovaní (samozrejme s istými skúsenosťami)

podstatne lepšie. Pri použití rozlíšenia 1200 dpi

a vyššieho sa môžete stretnúť s miernym rozostrením.

Pri práci s filmovými predlohami (za použitia dianadstavca)

poskytuje skener výstupy vo ve3⁄4mi dobrej kvalite.

Skenery Microtek si už na našom trhu našli svoje

miesto a ScanMaker x12 USL je vydarený model. Microtek

môže uspokojiť používate3⁄4ov s vysokými nárokmi

na rýchlosť a jednoduchosť práce so skenerom, samozrejme,

v prípade, že vám postaèí snímať predlohy do

formátu A4. Príjemne pôsobí aj zaoblený dizajn skenera,

ktorý mu dáva mäkší vzh3⁄4ad.

Hodnotenie:

J Rýchlos

J Rozlíenie

L Hluènos pri tarte

Cena: 14 990 bez DPH

Dodávate3⁄4: tspro, spol. s r. o.

Zapožièal: FaxCOPY, a. s.

• Ondrej Macko

Záver

Ako som už uviedol, ScanMaker x12 USL je urèený

pre domácnosti a poloprofesionálne nasadenie. Tejto

• Peter Orviský

50 PC REVUE 8/2000


H A R D W A R E

Xwave LB911

• N i e l e n D V D p r e h r á v a è

Po pomalom nástupe DVD, ktorý sa v žiadnom

prípade nedá porovnať s nástupom

klasického videa èi CD prehrávaèov, sa

zrejme blíži èas, keï sa domáce zariadenia

doèkajú významnej zmeny. Prvou lastovièkou,

ktorá môže minimálne naznaèiť,

aká bude budúcnosť domácich zariadení

umožòujúcich prehrávanie videa a audia, je

recenzovaný prístroj. Ale nepredbiehajme.

Dodávka

Obsahuje okrem samostatného prístroja

dia3⁄4kový ovládaè, príruèku používate3⁄4a a prepojovací

vodiè SCART, teda všetko, èo na

sprevádzkovanie zariadenia potrebujete.

Možnosti

Prvým prekvapením je široké použitie

prístroja. I keï na prvý poh3⁄4ad by sa

mohlo zdať, že ide o DVD prehrávaè, táto

„škatu3⁄4ka“ toho vie neporovnate3⁄4ne viac.

Koneène posúïte sami. Okrem DVD diskov

(poèínajúc jednostrannými jednovrstvými

a konèiac obojstrannými s viacerými

vrstvami) s priemermi 12 i 8 cm zvládne

aj CD-ROM disky obsahujúce video (vo

formátoch Video CD pod3⁄4a špecifikácie 2.0

i 3.0 a, samozrejme, aj Super Video CD),

prezeranie fotografií vo formáte Kodak

PhotoCD, prehrávanie klasických audio

CD, ako aj prehrávanie hudby vo formáte

MP3! Každý z typov média je automaticky

detegovaný a prístroj zvládne aj prehrávanie

MP3 súborov èi prezeranie fotografií

uložených v podadresároch.

Prístroj je rovnako dobre vybavený

aj z poh3⁄4adu pripojite3⁄4nosti k domácej

audio– a videoaparatúre. Video je k dispozícii

v troch podobách, na výstupoch

S-video, kompozitnom i analógovom (Y

+ Cb + Cr). Pri audiu je podporovaný

rovnaký poèet štandardov, pre najmenej

nároèných je k dispozícii stereo audiovýstup,

pre nároènejších je urèený 5+1 Dolby

AC-3 výstup (2× zadné, 2× predné reproduktory,

1× center a 1× subwoofer),

pre majite3⁄4ov kvalitnejších domácich zostáv

je k dispozícii aj PCM Dolby Digital

výstup na optickom alebo klasickom

výstupe.

Prístroj sme v rámci testovania vyskúšali

vo všetkých uvedených aplikáciách,

teda ako CD, DVD a MP3 prehrávaè. V žiadnom

z prípadov sa nevyskytli problémy.

Pri použití vo funkcii DVD èi Video CD prehrávaèa

ma zaujali možnosti za-stavenia

obrazu, jeho krokovania, zväèšenia (zoom,

ktorý je k dispozícii v režimoch 2× alebo

4×) a prehrávania vybranej èasti záznamu.

V porovnaní s videoprehrávaèom

poskytuje Xwave najmä v prípade prvej

funkcie podstatne kvalitnejší výstup (bez

chvenia obrazu).

Priaznivcom aktívnejšieho typu zábavy

je urèená ïalšia možnosť použitia prístroja.

Ten je totiž vybavený aj dvojicou

vstupov, ku ktorým je možné pripojiť

mikrofóny a použiť ho na karaoke.

Ak ste niekedy napa3⁄4ovali vlastné CD,

celkom isto ste sa stretli s problémami

v podobe neèitate3⁄4nosti vytvorených titulov.

Príèin takýchto problémov je celý rad. Niekedy

je na vine CD-ROM mechanika, niekedy

program, v ktorom ste obsah média vytvárali,

inokedy „postupné“ dopåòanie obsahu

v režime multi-session. Aby ste sa pri

používaní prehrávaèa Xwave takýmto nepríjemnostiam

vyhli, ponúkam vám naše

a dodávate3⁄4ove skúsenosti. So spracovaním

CD R a CD RW s videoobsahom alebo klasickými

audiotitulmi sa problémy nevyskytli.

Citlivejšie sú médiá obsahujúce súbory MP3.

Ako spo3⁄4ahlivé riešenie sa ukázali programy

WinOn CD a Easy CD Creator.

Vïaka implementácii algoritmu Smart-

Stream je prístroj schopný prehrávať aj

poškodené disky. Tvrdenie v návode ma

zaujalo, a tak som ho preveril jedným

zo svojich ob3⁄4úbených audio CD, ktoré

mi dávnejšie jeden známy „zlepšil“ škrabancom,

vinou ktorého je jedna zo skladieb

nedostupná. A èuduj sa svete, Xwave

si s poškodenou pasážou poradil.

Dizajn

Pri prvom poh3⁄4ade na prístroj je zrejmé,

že je urèený na zabudovanie do domáceho

systému. Zodpovedajú tomu nielen

rozmery, ale aj farebné vyhotovenie a celkové

riešenie. Navyše na prvý poh3⁄4ad je

toto zariadenie na nerozoznanie od CD èi

videoprehrávaèa.

Ovládanie

Ovládanie je podrobne opísané v príruèke

používate3⁄4a, a ak nie ste videomaniaci,

bude užitoèné si ho preèítať. Prístroj disponuje

množstvom funkcií, ktoré pravdepodobne

„naslepo“ netrafíte. Predídete tak

možnému rozèarovaniu. Ale aby som neteoretizoval,

prístroj je napríklad štandardne

dodávaný s nastavením na použitie zvuko-vej

sústavy 5 + 1. Pritom je predpoklad,

že väèšina používate3⁄4ov bude

prístroj používať s klasickým stereom.

Pochopite3⁄4ne, vo3⁄4bu je možné zmeniť

v menu prístroja, ak to však má byť

prvá operácia so zariadením, nemusí to

v používate3⁄4ovi zanechať ten najlepší

dojem.

Preštudovanie manuálu je dôležité aj

pre pochopenie „rozdelenia kompetencií“.

Množstvo funkcií je totiž závislých

nielen od možností prístroja, ale aj od

typu média (Video CD, Super Video, DVD)

a jeho obsahu. Rozdiely sú napríklad aj

medzi jednotlivými DVD a VCD titulmi,

nie všetky totiž ponúkajú používate3⁄4ovi

rovnaké možnosti. V prípade niektorých,

najmä starších VCD, oceníte aj schopnosť

prístroja vytvoriť vlastné virtuálne menu

(rozdelí videozáznam na 9 segmentov).

Príjemná je aj možnosť zmeniť rýchlosť

pretáèania filmu (vpred i vzad), prièom

pri VCD používaný rozsah od 1× do 4×

sa pri DVD zvyšuje na 1× až 32×.

Záver

Xwave je novinkou na našom trhu. Niektorým

sa jeho cena možno bude zdať

vysoká, ak si však uvedomíme, ko3⁄4ko

možností prístroj ponúka, pravdepodobne

tento argument stratí opodstatnenie.

Uvidíme, ako rýchlo si Xwave èi podobné

prístroje nájdu cestu do vášho domáceho

audio-video systému. Jedno je však isté už

dnes: prístroje tejto triedy môžu pripraviť

ťažké chvíle klasickým prístrojom, ako sú

videá èi CD prehrávaèe. V tomto smere

staèí jednoduché porovnanie. Spoèítajte si

cenu video a CD prehrávaèa. Celkom iste

dostanete sumu vyššiu ako cena tohto

prístroja, ktorý ponúka rovnaké možnosti

a ešte nieèo navyše.

Samozrejme, Xwave má ešte slabiny.

Jedna (a pomerne výrazná) nevýhoda sa

ponúka pri porovnaní s videorekordérom

– toto zariadenie neumožòuje záznam.

Celkom isto však nejde o neriešite3⁄4ný

problém – a teraz nehovorím o vzdialenej

budúcnosti. Veï DVD mechaniky

umožòujúce zápis sú už na trhu (zatia3⁄4 iba

vo vyhotovení pre osobné poèítaèe). Ich

implementácia do zariadení tejto triedy je

pravdepodobne iba otázkou èasu a ceny.

Osobne si myslím, že Xwave je už

v súèasnej podobe dostatoène atraktívnym

zariadením. I keï DVD tituly už aj

u nás nájdete v ponuke videopožièovní

(za cenu porovnate3⁄4nú s videopáskou),

azda najväèší ohlas môže vyvolať medzi

videoamatérmi, ktorí využívajú digitálne

videokamery. Tí totiž doposia3⁄4 svoje práce

degradovali v poslednej fáze spracovania.

Po spracovaní a strihu totiž väèšina svoje

diela ukladala na videopás. Teraz môžu

svoje úlovky preniesť na poèítaè a zasať

na nosiè DVD èi CD-ROM. Výhody sú

v porovnaní s videopásmi jednoznaèné,

poèínajúc zachovaním kvality a konèiac

ove3⁄4a väèšou odolnosťou a dlhšou životnosťou

záznamov na tomto type média

v porovnaní s magnetickými nosièmi.

Hodnotenie:

J iroká paleta funkcií

J SmartStream

L Neumožòuje záznam

Cena: 15 990 Sk s DPH

Dodávate3⁄4:

Agem Computers, spol. s r. o.

• Peter Orviský

PREDAJCA:

ELCO

Holíèska 20

851 05 Bratislava

Telefón: 07 / 6381 3363

elco@elco.sk

www.elco.sk

52 PC REVUE 8/2000


H A R D W A R E

Compaq Notebook 100

• Z n a è k o v ý n o t e b o o k p o d 5 0 - t i s í c

V tomto èlánku chceme predstaviť notebook,

ktorý úplne zapadá do novej stratégie

spoloènosti Compaq poskytovať aj produkty

v nižšej cenovej kategórii. Pod3⁄4a vyjadrenia

dodávate3⁄4a je to prvý notebook pochádzajúci

od špecializovanej firmy, ktorý na Slovensku

získate za cenu pod 50-tisíc korún.

Treba upozorniť, že ide o cenu bez DPH, ale

aj tak je to urèite prijate3⁄4ná cena.

Nízku cenu je, samozrejme, možné docieliť

len vïaka istým kompromisom. Srdcom

tohto notebooku tak procesor od firmy

AMD, taktovaný na frekvencii 475 MHz,

èipová súprava VIA a 32 MB RAM. Najviac

však výrobca ušetril na displeji, ktorý je

typu HPA. Na druhej strane je notebook

vybavený 5 GB pevným diskom.

Displej HPA má uhloprieèku 12,1 palca.

Pri zobrazovaní relatívne statického textu

(text, bežné internetové stránky, jednoduché

obrázky a pod.) je možné s týmto

displejom pracovať prakticky bez problémov.

Horšie je to v prípade zobrazovania

dynamických scén (napr. premietanie videosekvencií,

hier a pod.), kde sa tento

typ displeja prejavuje dosť vidite3⁄4ným

oneskorením. Compaq Notebook 100 je

možné objednať aj s displejom typu TFT

a pamäťou 64 MB.

Ve3⁄4kou výhodou tohto notebooku je

jeho hmotnosť a rozmery, a to pri kompletnej

výbave – mechanika pružného disku

a CD-ROM, zvuková karta, zabudované

reproduktory, ale i modem. Výška notebooku

predstavuje len 4 cm a hmotnosť

bez napájacieho zdroja je 3,2 kg. Opäť je

možné objednať model s DVD mechanikou

namiesto CD-ROM mechaniky.

Celkové usporiadanie notebooku je dnes

už klasické. V hornej ploche základnej èasti

je umiestnená klávesnica, pod òou touchpad

s dvoma tlaèidlami. Takisto sa tu

nachádzajú už spomínané reproduktory

a rad LED diód na signalizáciu prevádzkového

stavu. Klávesnica má len anglický

popis klávesov. Rozmer klávesov umožòuje

pohodlné písanie aj relatívne dlhších textov.

Veko je vyhotovené z pevného materiálu

tmavosivej farby. Na zadnom paneli

nájdeme konektory na pripojenie externej

myši a klávesnice typu PS/2, ïalej konektor

na externý monitor, sériový a paralelný

port, ïalej port USB a audiovstupy a výstupy.

Na pravej strane je to spomínaná

CD-ROM mechanika, infraèervený porta potenciometer

na ovládanie hlasitosti. Na 3⁄4avej

strane sa nachádza port Kensington (ochrana

notebooku pred odcudzením), zapínacie

tlaèidlo, zabudovaný modem, vymenite3⁄4ná

batéria a jeden port na pripojenie PC kariet

typu II alebo III. V prednej èasti je

Namerané výsledky testov Compaq Víaz testu

Notebook 100 PCR 12/99

Výsledky testov Ziff-Davis 2000

Business Graphics WinMark 99 85 65

Business Disk WinMark 99 (kB/s) 1320 1512

High-End Graphics WinMark 99 377 nemerané

High-End Disk WinMark 99 (kB/s) 5040 5850

WinBench 99/CPUmark 99 25,8 27

WinBench 99/FPU WinMark 1570 1960

CD-ROM WinMark 99:Overall (kB/s) 584 1270

Winstone 99 skóre 9,86 11,2

BatteryMark Conditioning test 2:35 4:08

BatteryMark Life test 1:18 2:41

Interné testy PC REVUE

Word 97 31,2 37,5

Excel 97 8,5 10,2

Výsledky SiSoft Sandra 2000

CPU Drystone 1045 999

FPU Whetstone 587 490

CPU Integer MMX 1160 930

FPU it/s 1709 540

FDD index 50 48

HDD Index 6514 6393

CD-ROM 1091 1191

CPU/Memory (MB/s) 119 145

FPU/Menory (MB/s) 130 137

Namerané výsledky testovacích programov

to mechanika pružného disku, veko obsahuje

vyvedené najdôležitejšie LED diódy

súvisiace s prevádzkou notebooku a nabíjanie

batérií, ako i zabudovaný mikrofón.

Výhradu mám voèi umiestneniu základného

ventilátora v spodnej èasti notebooku. Ak

používate notebook tak, že ho máte položený

na kolenách, po chvíli cítite výrazné teplo.

Poèas testovania notebooku panovali na

Slovensku ve3⁄4ké horúèavy. Poèítaè som mal

položený na stole s textilným povrchom.

Asi po dvoch hodinách prevádzky sa poèítaè

výrazne zohrial a spomalil svoju èinnosť. Po

vychladení a zaistení lepšieho vetrania však

pracoval bez problémov. Poèas prevádzky sa

ventilátor striedavo zapína a vypína pod3⁄4a

teploty vnútri notebooku.

Súèasťou dodávky je operaèný systém

Windows 98 Second Edition v anglickej

verzii a textový procesor Word 2000. Grafická

karta je znaèky Trident, je vybavená

videopamäťou 5 MB. Batéria je typu NiMH

s kapacitou 3800 mAH. Test BatteryMark

4.0 ukázal v režime Conditioning (nároèná

prevádzka) dobu prevádzky 1 hodina a 18

minút. Režim Life Test (mierne používanie)

sa skonèil na hodnote 2 hodiny a 35 minút.

Systém riadenia prevádzky na batérie je

už tradiène u firmy Compaq na vysokej

úrovni. O údaje, samozrejme, neprídete ani

pri vyèerpaní kapacity batérie, prièom sa

uskutoèní uloženie aktuálneho stavu systému

na disk. Nabíjanie úplne prázdnej

batérie za prevádzky trvalo takmer štyri

hodiny (3:52), vo vypnutom stave staèili batérii

na úplné nabitie necelé dve hodiny (1:57).

Samozrejme, s týmto modelom sme realizovali

všetky testy, ktoré už tradiène v redak

cii vykonávame. Budeme ich porovnávať

s výsledkami nameranými poèas testu notebookov

uverejneného v PC REVUE è. 12/1999.

V tomto èísle sme sa venovali ultra3⁄4ah-kým

a relatívne lacným (obmedzenie do 70-tisíc

bez DPH) modelom. Compaq Notebook 100

patrí do kategórie poèítaèov s nízkou nadobúdacou

cenou. V našom teste by sa v kategórii

ceny umiestnil tento model na prvom

mieste.

Pri testoch zameraných na výkon, meraný

testami Ziff- Davis, sme zistili hodnoty,

ktoré sú uvedené v tabu3⁄4ke. Tu sa nachádza

aj výsledky namerané pri interných

testoch PC REVUE. Porovnaním s hodnotami

v spomínanom èlánku zistíme,

že Compaq Notebook 100 zodpovedá

svojimi parametrami nameraným výsledkom.

Dosahuje asi 80 % výkonu vypoèítaného

z hodnôt testov Ziff-Davis 2000

z výkonu notebooku, ktorý vyhral kategóriu

notebookov do 70-tisíc korún

v PC REVUE è. 12/1999. Vcelku možno

skonštatovať, že Compaq Notebook 100

bude dobrým riešením pre používate3⁄4ov,

ktorí na prvé miesto kladú mobilitu, ide

im o komunikáciu s internetom, a to

nezávisle od miesta, kde sa nachádzajú.

Cie3⁄4ovým zákazníkom je používate3⁄4 pracujúci

s bežnými kancelárskymi aplikáciami

– Wordom, Excelom a pod. Pri prehliadaní

prezentácií by používatelia vzh3⁄4adom na

kvalitu displeja mali radšej použiť externý

monitor. K tomuto notebooku nie je možné

pripojiť externú dokovaciu stanicu.

Základné technické parametre:

Procesor: AMD K-6-2 3D, 475 MHz

tandardná pamä RAM: 32 MB SDRAM,

rozírite3⁄4ná na 160 MB

Videoadaptér: Trident CyberBlade i7 AGP/ 5 MB

Pevný disk: 5,0 GB, 4200 ot./min.

Displej: HPA, uhloprieèka 12,1 palca, rozlíenie

800 × 600, 16-bitová farebná håbka

Dodávaný softvér: operaèný systém Windows 98

Second Edition, Word 2000 anglická verzia, rad

pomocných utilít na správu notebooku

Reproduktory: dva zabudované, výkon 0,5 W

Modem: interný, 56 kb/s

CD-ROM: interná, 24-rýchlostná TEAC CD-224E

Hmotnos: 3,2 kg bez externého napájacieho

zdroja

Rozmery (v × × h): 40 × 297 × 238 mm

Cena: 49 990 Sk bez DPH

66 900 Sk bez DPH (s TFT displejom a 64 MB RAM)

Zapožièal: Compaq Computers Slovakia

• Ondrej Macko

8/2000 PC REVUE 53


H A R D W A R E

Testovacia POST karta

• D i a g n o s t i k a n a ú r o v n i

Z èasu na èas sa v rámci recenzií pozrieme

aj na produkty, ktoré sa na našom trhu

masovo nepredávajú. Tentoraz sme vyskúšali

kartièku, ktorú ocenia najmä servisní technici,

programátori a nadšenci, ktorí s poèítaèom

radi experimentujú.

Dodávka

Testovaciu kartu sme dostali na recenziu

spoloène s 3,5" disketou, na ktorej je dokumentácia

ku karte v podobe súboru vo formáte

TXT, úvodná informácia vo formáte

TXT a DOC a pätica súborov obsahujúcich

POST kódy najèastejšie sa vyskytujúcich verzií

BIOS-ov. K dispozícii sú hlásenia AMI

BIOS-u, Award BIOS-u v 4.51, MR BIOS-u v 3.4

a Phoenix BIOS-u v 4.0 (aj v èeštine).

Èo je POST?

Ak vám pojem POST nie je príliš známy,

potom si dovolím krátku exkurziu do

poèítaèovej abecedy. Už pri špecifikácii

prvých osobných poèítaèov bolo rozhodnuté,

že po zapnutí poèítaèa bude najskôr otestovaná

funkènosť jeho k3⁄4úèových komponentov

a ich komunikácia a až potom bude

zavedený operaèný systém, ktorý prevezme

„riadenie“ poèítaèa. Keïže základným programovým

vybavením každého osobného

poèítaèa je BIOS (Basic Input Output System),

ktorého úlohou je zaistiť komunikáciu

jednotlivých èastí poèítaèa, padlo rozhodnutie,

aby POST bol jeho súèasťou. POST,

teda Power On Self Test je postupnosť úloh

vykonaná pri štarte poèítaèa, ktorou sa

má otestovať a inicializovať hardvér. Od

poèítaèového dávnoveku je teda každý osobný

poèítaè vybavený diagnostickým softvérom,

ktorý v prípade, že narazí na problém

s niektorým komponentom, ostane stáť

a poèítaè nenaštartuje.

Mechanizmus POST je takýto: pred

spustením POST úlohy vyšle mikroprocesor

na vstupno-výstupný port èíselný

kód, identifikujúci úlohu, ktorá sa

práve vykonať. Na príslušnom porte je

teda informácia dostupná, pokia3⁄4 sa test

neskonèí. V prípade, že sa test skonèí

chybou, nový sa nezaène a informácia

v podobe kódu ostáva na porte. Z uvedeného

vyplýva, že v momente, keï sa

väèšina používate3⁄4ov dostáva do štádia

paniky, by nemal byť problém zistiť, èo

poèítaèu je. Ako to však v živote chodí,

niè nie je také jednoduché, ako sa zdá na

prvý poh3⁄4ad. Inak to nie je ani v prípade

POST. Ten sa síce zastaví, používate3⁄4ovi je

to však naniè. V mnohých prípadoch sa od

svojho systému niè nedozvie. Pod3⁄4a typu

chyby, ku ktorej v poèítaèi došlo, sa môže

doèkať iba ak zopár pípnutí. To je spôsobené

skutoènosťou, že poèítaè nedisponuje

zariadením, prostredníctvom ktorého by

mohol chybu prezentovať používate3⁄4ovi.

O dôvodoch, preèo v poèítaèoch nie je

žiadny prostriedok na zobrazenie chybového

hlásenia POST, by sme sa mohli

baviť dlhšie a našli by sme ich celý rad,

poèínajúc cenovým h3⁄4adiskom a konèiac

snahou zabrániť, aby sa v útrobách poèítaèa

nevàtal kadekto. Preto dnes, ak

chceme zistiť, kde je v poèítaèi zdroj problému,

potrebujeme špeciálne zariadenie,

ktorým je

POST karta

V závislosti od podporovaných funkcií je

na trhu dostupný celý rad zariadení tohto

typu. Recenzovaná karta patrí k tým jednoduchším.

Koneène na realizáciu zariadenia,

ktoré vám spomenuté informácie poskytne,

toho ve3⁄4a netreba. Staèí pár integrovaných

obvodov a dvojmiestny displej. Aby ste boli

schopní identifikovať aj iné chyby a problémy,

môžu byť na karte integrované aj ïalšie

prvky a programové vybavenie. POST karty

sa obyèajne dodávajú vo vyhotovení pre

rozhranie ISA, s nastupujúcim trendom

postupného opúšťania tohto rozhrania sa

èastejšie objavujú aj karty PCI. Testovaná

karta bola vo vyhotovení pre 8-bitový (ak

chcete „krátky“) ISA slot, disponovala dvojmiestnym

sedemsegmentovým LED displejom

a štvoricou LED diód slúžiacich na

indikáciu napájacích napätí +12 V, -12

V, -5 V a +5 V. LED diódy sú na doske

implementované preto, aby ste mali kontrolu

nad základnou doskou aj v momente,

keï ostane LED displej zhasnutý (viete

identifikovať, èi a s ktorým napájacím

napätím je problém).

POST a servisný technik

Použitie karty na diagnostiku poruchy je

ve3⁄4mi jednoduché. Do vypnutého poèítaèa

vložíte do vo3⁄4ného ISA slotu diagnostickú

kartu (na doske je oznaèenie, ktorá hrana

dosky má smerovať k zadnému panelu).

Zapnete poèítaè, a ak procesor zaène pracovať,

na dvojmiestnom displeji sa zaènú

postupne zobrazovať POST kódy. Informácia

na LED displeji sa mení v rytme realizácie

jednotlivých testov; ak na displeji zostane

svietiť kód, poèítaè narazil na problém. Tu

prichádza na rad opäť èlovek. Získaný POST

kód je potrebné správne identifikovať (treba

zistiť výrobcu a verziu BIOS-u). Každý výrobca

zverejòuje POST kódy na svojich WWW

stránkach (najrozšírenejšie sú aj v súboroch

na diskete, ktorá je súèasťou dodávky). Po

zistení chyby ju môžete odstrániť. V prípade,

že zasuniete POST kartu do funkèného

systému, po realizácii POST ostane na LED

displeji informácia „FF“.

Plantronics SR1

Spoloènosť Plantronics vyrába pestrú paletu

modelov komunikaèných náhlavových

súprav, ktoré vo svojej kategórii patria k

špièke. Aj model SR1 sa vyznaèuje patentovanou

technológiou Quick Adjust, rýchlo

nastavite3⁄4nou polohou mikrofónu pred

ústami. Pri optimálnom nastavení sa treba

držať zásady, aby bol umiestnený asi na

dva prsty od kútikov úst penovou èasťou

smerom k ústam. Pokia3⁄4 by bol mikrofón

umiestnený pred ústami uprostred, mohol

by snímať aj zvuk vydávaný dýchaním.

Model SR1 je vybavený len jedným

slúchadlom, takže je urèený najmä pre

internetovú telefóniu èi konferenèné hovory.

Keïže súprava RS1 je len vo vyhotovení

mono, nie je urèená na poèúvanie CD,

multimediálnych titulov èi na hry, hoci,

samozrejme, aj to je možné. Súprava disponuje

citlivým mikrofónom, upevneným na

teleskopickom ohýbate3⁄4nom držiaku, ktorý

sa dá navyše otáèať okolo svojej osi, takže

možno slúchadlo s mikrofónom mať umiestnené

aj na pravej strane a po otoèení na 3⁄4avej

strane hlavy. Slúchadlo je prispôsobite3⁄4né tvaru

hlavy. Súprava nedisponuje vypínaèom mikrofónu

ani ovládaèom hlasitosti slúchadiel.

Má príjemný a odolný dizajn, je kompatibilná

s technológiou Sound Blaster, do zvukovej

karty sa pripája dvojicou farebne odlíšených

POST a vývojár

POST kartu však môže v praxi využívať nielen

servisný technik. Dá sa využiť aj na ladenie

softvéru. Samozrejme, ide o špecifické

prípady programov, ktoré nie je možné

debugovať ruène alebo vypisovať stavy na

obrazovke monitora. Premenené na drobné,

POST kartu využijete pri ladení driverov, procesorov

bežiacich na pozadí a v podobných

prípadoch. Výhodou použitia POST karty

je skutoènosť, že neovplyvníte stav takmer

žiadneho hadvéru a nemeníte stav registrov.

V praxi to potom môže vo vašom programe

vyzerať tak, že na miesta, o ktorých

dosiahnutí v programe chcete byť informovaní,

vložíte sekvenciu, ktorou na port

80h vyšlete príslušnú hodnotu. Po dosiahnutí

definovaného bodu v programe sa

hodnota vypíše na displeji POST karty.

Záver

Myslím, že podobných pomôcok som

v posledných troch-štyroch rokoch mal

v rukách nieko3⁄4ko. V porovnaní s nimi je

tento produkt na prvý poh3⁄4ad jednoduchší,

i keï èo do poskytovaných funkcií porovnate3⁄4ný.

Vysoko možno hodnotiť vyhotovenie

prístroja, a to aj napriek skutoènosti,

že prístroj je vyrobený v amatérskych podmienkach.

Uvedený fakt nijako neznižuje

jeho hodnotu, skôr naopak, ukazuje, že

s trochou chuti a s dostatkom znalostí sa aj

v našich podmienkach dá vyrobiť zaujímavé

zariadenie, svojimi parametrami porovnate3⁄4né

s výrobkami svetových firiem.

Ve3⁄4kou prednosťou tohto zariadenia je cena,

ktorá v porovnaní s cenami konkurenèných

dovozových produktov predstavuje len ich

zlomok. Aj vïaka tomu by sa mohla karta

dostať tam, kam bez diskusií patrí – ku

každému servisnému technikovi. Toto zariadenie

môže technikovi výrazne skrátiť

èas potrebný na identifikáciu chyby a zákazníkovi

ušetriť peniaze.

Hodnotenie:

J Slovenský výrobok

J Cena

Cena: 2435 Sk s DPH

Dodávate3⁄4: InTech

• Peter Orviský

konektorov. Plantronics bol prvým výrobcom

náhlavových súprav na svete a jeho

produkty používa NASA. Vo svete sa používa

okolo 4 mil. súprav, prièom Plantronics má

asi 60 % svetového a 50 % európskeho

trhu.

Technické parametre:

Ve3⁄4kosť slúchadiel: 28 mm v priemere

Citlivosť slúchadiel: 97 dBSPL, resp. 1 mW

Magnet: feritový

Citlivosť mikrofónov: -38+/- 4 dBV/Pa

Frekvenèný rozsah: 100 Hz 8 kHz

Kábel: pozlátený, 3 m dlhý, 3.5 konektor jack

Cena: 1420 Sk bez DPH

Dodávate3⁄4: Setraton

Tel.: 5941 3458

• MD

54 PC REVUE 8/2000


H A R D W A R E

3 digitálne fotoaparáty

Olympus Camedia C-860L

• F o t o a p a r á t p r e v e t k ý c h

a cenovo dostupný prístroj aj pre používate3⁄4ov,

ktorí sa orientujú najmä na cenu

a od fotoaparátu požadujú èo najlepší

výsledok pri minimálnych vedomostiach

o fotografovaní. To všetko model C-860L

spåòa. Fotoaparát sme testovali dlhšie obdobie

a osvedèil sa najmä ako „reportážny“.

V priebehu Cofaxu s ním pracovalo viacero

èlenov redakcie, ktorí dovtedy s digitálnym

fotoaparátom nepracovali, prièom si všetci

pochva3⁄4ovali najmä jednoduchosť je jeho

ovládania. Vïaka svojim rozmerom je tento

prístroj dobrou vo3⁄4bou aj pre používate3⁄4ov,

ktorí ve3⁄4a cestujú.

V predchádzajúcom èísle PC REVUE sme vám

predstavili štvoricu digitálnych foto-aparátov

z kategórie trojmegapixlových. Tentoraz ponúkame

nieko3⁄4ko recenzií na fotoaparáty

s nižším rozlíšením. Ako prvý ponúkame

Camedia C-860L. Tento prístroj je pokraèovaním

úspešného radu C-8xxL. A rovnako

ako jeho predchodcovia je urèený širokým

vrstvám používate3⁄4ov. Tomu zodpovedajú

jeho technické parametre, spôsob ovládania,

a èo je najpotešujúcejšie, aj cena!

Dodávka

Ako je pri Olympusoch bežné, aj v prípade

tohto prístroja získa používate3⁄4 nielen samotný

fotoaparát, ale aj pamäťovú kartu Smart-

Media (s kapacitou 8 MB), súpravu prepojovacích

vodièov (videokábel, sériový kábel

k poèítaèu PC i Macintosh), štvoricu alkalických

batérií typu AA, príruèku používate3⁄4a

a CD-ROM obsahujúci ovládaèe a programové

vybavenie. V porovnaní s inými typmi digitálnych

fotoaparátov je síce výbava o poznanie

chudobnejšia, aj to sa však odráža

v prijate3⁄4nej cene prístroja. Ak však budete

chcieť, nie je problém dovybaviť si prístroj

pod3⁄4a svojich predstáv. Staèí si vybrať zo

širokej ponuky doplnkov (NiMH èlánky,

sieťový napájaè, nabíjaèka, doplnkový softvér,

3,5" disketová mechanika, PC Card

èi USB èítaèka pamäťových médií Smart-

Media).

Vyhotovenie a možnosti

Ak ste videli niektorého z predchodcov tohto

prístroja, spoznáte ho na prvý poh3⁄4ad. Dizajn

i konštrukcia sú totiž úplne rovnaké. Základom

je fixný objektív, ktorý disponuje

piatimi šošovkami v štyroch skupinách. Keïže

ide o kompaktný prístroj, absencia optického

zoomu je pochopite3⁄4ná. V prípade núdze

je však naporúdzi aspoò 2× digitálny zoom.

CCD snímaè disponuje 1,3 miliónom bodov,

èo staèí na bežné fotografovanie, a pri použití

režimu SHQ, keï sú exponované snímky

ukladané bez kompresie do formátu TIFF, je

možné získať výstupy porovnate3⁄4né s prístrojmi

disponujúcimi o kategóriu vyšším rozlíšením

(2 megapixely).

Novinky

Keïže s prístrojmi z radu Olympus Camedia

C-8xx ste sa už na našich stránkach

stretli, sústredím sa iba na novinky, ktoré

model C-860L prináša. Systém automatického

ostrenia dovo3⁄4uje získať kvalitné snímky

prakticky v 3⁄4ubovo3⁄4ných podmienkach,

na èom má svoj podiel aj systém integrálneho

merania expozície, doplnený o

volite3⁄4né bodové meranie. Vïaka meraniu

intenzity svetla v definovanom bode má

fotograf možnosť lepšie ovplyvniť kvalitu

snímky. Oceníte ho najmä v sťažených

podmienkach, ako je fotografovanie v protisvetle

a extrémne intenzívnom osvetlení

scény. Podobne je možné hodnotiť možnosti

zmeny nastavenia vyváženia bielej

(štyri prednastavené hodnoty), prièom

používate3⁄4 si môže vybrať automatické

alebo manuálne nastavovanie. Podobne

možno hodnotiť možnosť nastavovať hodnotu

citlivosti (ISO). Tu mi nedá nespomenúť,

že C-860L meria nielen expozíciu,

ale aj teplotu svetla a zaostruje priamo

cez objektív, vïaka èomu sa pri všetkých

meraniach dosahuje vyššia presnosť, ktorá

pre používate3⁄4a znamená kvalitnejšiu

snímku.

Pri fotografovaní v noci oceníte aj synchronizáciu

blesku s dlhými expoziènými

èasmi, ktorá zabezpeèuje kvalitné výsledky

pri fotografovaní v noci. Pribudol režim

sekvenèného snímania, v ktorom je možné

exponovať desať snímok po sebe s rýchlosťou

dva snímky za sekundu. Používatelia

vyžadujúci fotoaparát, s ktorým by

mohli exponovať èo najviac snímok, ocenia

aj podporu pamäťových médií Smart-

Media s vyššími kapacitami (do 64 MB).

Pri modeli C-860L je všetko v „réžii“

automatiky zabudovanej do prístroja,

používate3⁄4 však v prípade potreby má

možnosť jej správanie ovplyvniť. K dispozícii

je posun expozície a nieko3⁄4ko

ïalších nastavení. Podobne ako pri ostatných

modeloch je aj tu použitá mechanická

uzávierka, ktorá patrí medzi pomalšie.

Rozsah 1/2 ÷ 1/500 sekundy zodpovedá

najnižšej kategórii. Na bežné fotografovanie

to však celkom isto postaèuje.

Záver

Digitálne fotoaparáty spoloènosti Olympus

predstavujú vo svojom odbore špièkové

prístroje. Modelom Camedia C-860L spoloènosť

dokázala, že vie ponúknuť kvalitný

Technické parametre:

Podporované formáty: TIFF, JPEG

Pamäťové médium: SmartMedia (3,3 V)

Poèet uložite3⁄4ných snímok (8 MB karta): 2

snímky v rozlíení SHQ vo formáte TIFF, 18

snímok v rozlíení SHQ a formáte JPEG, 36

snímok v režime HQ a formáte JPEG a 122

snímok v režime SQ a formáte JPEG

Režimy záznamu: SHQ nekomprimovaný (1280

× 960 bodov, formát TIFF), SHQ komprimovaný

(1280 × 960 bodov, formát JPEG),

HQ (1280 × 960 bodov, formát JPEG, vyí

stupeò kompresie) a SQ (640 × 480 bodov,

formát JPEG)

Snímací prvok: 1 / 2,7 prekladaný CCD,

1 310 000 bodov

Objektív: Olympus, päť prvkov v tyroch skupinách

s ohniskovou vzdialenosťou v rozsahu

5,5 mm (zodpovedá rozsahu 36 mm

pri 35 mm filme)

Citlivosť: nastavite3⁄4ná automaticky alebo

manuálne (125, 250 a 500 ISO)

Vyváženie bielej: plnoautomatické alebo

manuálne (4 kroky)

Rozhrania: videovýstup, sériové (RS 232)

Riadenie expozície: automatika s možnosťou

kompenzácie v rozsahu +/- 2 EV (v kroku

po 0,5)

Expozimeter: integrálne váhové alebo bodové

meranie TTL

Rozsah snímania: 10 ÷ 50 cm v režime

Makro, 50 ÷ nekoneèno (pri režime Makro je

automaticky zapnutý LCD displej)

Uzávierka: mechanická, rozsah èasov

1/2 ÷ 1/500 s

Clona: F 2,8; F 5,6; F 11(automatické nastavenie)

H3⁄4adáèik: optický, LCD

Samospúť: 12 s

Dosah blesku: 20 cm ÷ 3 m (pri citlivosti ISO 100)

Režimy blesku: Auto-Flash, Red Eye, Off, Fill-In

LCD displej: farebný TFT, uhloprieèka 4,5 cm,

61 000 bodov

Konektory: AC na pripojenie sieťového zdroja,

konektor TV videovýstupu a konektor na prepojenie

s PC

Napájanie: 4× NiMH, LiOn, NiCd alebo alkalické

batérie AA

Rozmery: 128 × 65 × 47 mm

Hmotnosť: 235 g (bez batérií a pamäťovej karty)

Hodnotenie:

J Jednoduché ovládanie

J Cena

L Nemá USB

Cena: 19 600 Sk s DPH

Dodávate3⁄4: Olympus C&S, spol. s r. o.

• Peter Orviský

8/2000 PC REVUE A


H A R D W A R E

Sony MVC-FD90

• Z á z n a m n a d i s k e t u

Dodávka tohto prístroja obsahuje okrem fotoaparátu

lítiovo-iónový akumulátorový blok, sieťový napájaè,

príruèku používate3⁄4a (v piatich svetových jazykoch),

katalóg príslušenstva a CD-ROM médium obsahujúce programové

vybavenie MGI, zahàòajúce programy PhotoSuite

8.0, PhotoSuite SE 1.0 a VideoWave SE+.

Vlastnosti

Základom každého digitálneho fotoaparátu je CCD snímaè.

V prípade MVC-FD90 je použitý snímaè s 1,3 miliónom snímacích

bodov, vïaka èomu s ním môžete ukladať snímky až

do formátu 1280 × 960 bodov. Ak by ste potrebovali ešte

„väèšiu snímku“, k dispozícii je aj ukladanie snímok vo

formáte 1472 × 1104 bodov, to je však výsledkom softvérovej

interpolácie. Z poh3⁄4adu používate3⁄4a je na Sony MVC-

FD90 najzaujímavejšou skutoènosťou pamäťové médium.

V porovnaní s konkurenciou totiž spoloènosť Sony ako

jediná zabudovala do digitálneho fotoaparátu klasickú 3,5"

disketovú mechaniku. Presnejšie 3,5" disketovú mechaniku,

pri ktorej je zvýšená rýchlosť zápisu (symbolizuje ju oznaèenie

4× pri každej zmienke o mechanike), vïaka ktorej je

snímka v najvyššom rozlíšení uložená na disketu za 12

sekúnd. Je to zaujímavé riešenie, ale pochybujem, že ve3⁄4mi

praktické. Ak by ste totiž chceli na takéto médium reálne

fotografovať, museli by ste vyrážať do terénu s balíkom

diskiet. Na druhej strane nemáte problém s prepájaním

fotoaparátu s poèítaèom a prenosom obrázkov. Aby som

však prístroju a jeho konštruktérom neukrivdil, do mechaniky

je možné zasunúť aj adaptér na pamäťové médiá Memory

Stick, s ktorými sa vaše možnosti ukladania snímok utešene

rozšíria a aj v tomto smere sa stane prístroj konkurencieschopným.

Negatívom však je dodatoèná investícia do

adaptéra a pamäťového média.

Ovládanie

Na ovládanie tohto prístroja sa dá privyknúť pomerne

rýchlo, i keï na môj vkus disponuje dosť ve3⁄4kým poètom

ovládacích prvkov (spolu trinásť). Menu je však riešené

dostatoène preh3⁄4adne a aj menej skúsený používate3⁄4 sa

v òom zorientuje naozaj rýchlo. Jediným detailom, ktorý

by som mu vytkol, je skutoènosť, že v òom nie je možné

prechádzať vo3⁄4bami „dokola“.

Záver

S fotoaparátom som sa nejaký èas pohral. Jeho trochu väèšie

rozmery sú dané použitým netypickým pamäťovým médiom.

Na prístroji ma najviac zaujal objektív, ktorý nezaprie

svoj pôvod v kamerách tejto spoloènosti. Troška zavádzajúce

je však tvrdenie o 16× digitálnom zoome, v skutoènosti

ide o maximálny dosiahnute3⁄4ný zoom, prièom

optický zoom má maximum 8× a digitálny 2×. Ak viete

poèítať, je zrejmé, odkia3⁄4 sa v dokumentácii vzalo spomenutých

16×. Prístroj umožòuje aj snímanie videosekvencií,

záznam zvuku a vytváranie textových titulkov, èo ponúka

iba máloktorý konkurenèný produkt. Vcelku som bol spokojný,

vo svojej triede je tento prístroj viac ako dobrým riešením.

Poslednou vecou, na ktorú by som v rámci recenzie nechcel

zabudnúť, je azda najdokonalejšia indikácia stavu batérie,

s akou som sa doposia3⁄4 pri digitálnom fotoaparáte stretol.

Žiadna informácia v podobe LCD indikátora s postupne

zhasínajúcimi políèkami, ale èíselne vyjadrená informácia

o èase, po ktorý budete môcť prístroj používať.

Technické parametre:

Podporované formáty: JPEG

Pamäťové médium: 3,5 1,44 MB disketa, Memory Stick

(v adaptéri pre 3,5 disketovú mechaniku)

Poèet uložite3⁄4ných snímok (disketa): 5 snímok (režim 1472 × 1104

bodov), 7 snímok (režim 1280 × 960 bodov), 7 snímok (režim

1024 ×768 bodov), 30 snímok (režim 640 × 480 bodov)

Režimy záznamu: normal, e-mail, voice, text

Dåžka videozáznamu (disketa): 15 sekúnd (režim 320 × 240

bodov), 60 sekúnd (režim 160 × 120 bodov)

Snímací prvok: 1/3,6 prekladaný CCD, 1 300 000 bodov

Vyváženie bielej: plnoautomatický iESP TTL, manuálne (4 kroky)

Objektív: Sony

Riadenie expozície: automatika s možnosťou kompenzácie

Ohnisková vzdialenosť: 4,75 ÷ 38 mm (ekvivalentná 41 ÷ 328 mm

pri 35 mm filme)

Clona: F 1:2,8 ÷ 3

Ostrenie (automatika): 4 ÷ 25 cm (Macro), 60 cm nekoneèno

(Standard)

LCD displej: farebný TFT, uhloprieèka 2,5, 135 000 bodov

Dosah blesku: 30 cm ÷ 2,5 m

Režimy blesku: Auto-Flash, Red Eye, Off, Fill-In

Konektory: AC na pripojenie sieťového zdroja, konektor TV

videovýstupu

Napájanie: lítiovo-iónový akumulátor

Rozmery: 142,6 × 103 × 76,5 mm

Hmotnosť: 560 g (bez batérií a pamäťovej karty)

Hodnotenie:

J Zoom

J Indikácia stavu batérií

L V základnej cene nie je pamäťové médium

Cena: 52 990 Sk s DPH

Dodávate3⁄4: Sony Slovakia

• Peter Orviský

56 PC REVUE 8/2000


H A R D W A R E

HP PhotoSmart C500

• F o t o a p a r á t d o k a n c e l á r i e

Spoloènosť Hewlett-Packard je našim

èitate3⁄4om „notoricky“ známa najmä vïaka

tlaèiaròam, skenerom a osobným poèítaèom.

Medzi ponúkanými perifériami sa

však nájde aj rad digitálnych fotoaparátov.

Iba nedávno sa na našom trhu objavil

zatia3⁄4 posledný z modelov s dvojmegapixlovým

snímaèom.

Dodávka

Dodávka štandardne obsahuje fotoaparát,

pamäťovú kartu Compact Flash s kapacitou

20 MB, trojicu (!) NiMH akumulátorov,

nabíjaèku, prepojovací vodiè na pripojenie

fotoaparátu k sériovému portu poèítaèa,

videokábel, príruèky používate3⁄4a opisujúce

ovládanie prístroja a inštaláciu programového

vybavenia a trojicu CD-ROM no

sièov. Prvé dva obsahujú ovládaèe a prog

ramové vybavenie umožòujúce základné

spracovanie nafotených snímok (Ulead

PhotoExplorer 4.2). Potešujúce je, že jeden

CD-ROM je urèený pre osobné poèítaèe

platformy PC a druhý pre poèítaèe Macintosh.

Obsahom posledného tretieho

CD-ROM nosièa je program Cool 360

spoloènosti Ulead Systems.

Vlastnosti

Pri poh3⁄4ade na technické parametre prístroja

je zrejmé, že ide o digitálny fotoaparát

strednej triedy (èo do ponúkaného rozlíšenia).

Pokia3⁄4 ide o implementované rozhrania,

nástroje a možnosti prístroja, bolo

by ho možné zaradiť aj do vyššej triedy.

Prístroj disponuje celým radom zaujímavých

a praktických funkcií. Okrem klasickej

expozície snímok a videosekvencií

používate3⁄4 možnosť exponovať aj sériu

snímok v stanovenom èasovom odstupe (v

rozsahu od 1 minúty do 24 hodín). Objektív

disponuje 3× optickým zoomom a v prípade

potreby ho možno zdvojnásobiť zaradením

digitálneho zoomu.

K menej obvyklým funkciám patrí aj

možnosť zmeniť nastavenie èasovaèa,

používaného pri exponovaní snímok (k

dispozícii je rozsah od 3 do 30 sekúnd).

Exponované snímky je možné prehrať

do poèítaèa prostredníctvom sériového,

USB, alebo IrDA rozhrania. Vïaka posledne

zmienenému sa dajú prenášať snímky

okrem tlaèiarne (pochopite3⁄4ne vybavenej

rovnakým rozhraním) aj na mobilný telefón

èi do iného fotoaparátu. Ak vám

ani jedno nevyhovuje, môžete siahnuť po

niektorom z adaptérov na èítanie pamäťových

kariet Compact Flash.

Pri skrátenej vo3⁄4be režimov prostredníctvom

ovládacieho prvku na hornej strane

prístroja sú síce dostupné štyri rozlíšenia,

v podstate sú však iba tri. Rozlíšenie

SuperFine a Dine sa totiž líšia iba stupòom

kompresie, ve3⁄4kosť obrázka ostáva nezmenená

(1600 × 1200 bodov).

Ovládanie

Dizajn prístroja je ve3⁄4mi podobný predchádzajúcim

modelom tohto radu. Ovládanie

je riešené dvoma skupinami ovládacích

prvkov. Prvá z nich združuje šesť

prvkov umiestnených na hornej strane

prístroja, pomocou ktorých má používate3⁄4

rýchly prístup k základnému nastaveniu

prístroja (zapnutie, vo3⁄4ba režimu èinnosti,

nastavenie kvality snímok, nastavenie

režimu blesku a spúšť). Druhá skupina

ovládacích prvkov je umiestnená na zadnom

paneli prístroja (ved3⁄4a farebného

TFT displeja). V nej je ïalších sedem ovládacích

prvkov, ktoré umožòujú ovládanie

prístroja prostredníctvom menu a prístup

k ïalším rýchlym nastaveniam.

Menu je dostatoène preh3⁄4adné, prièom

jeho obsah sa mení v závislosti od funkcie

prístroja, zvolenej prepínaèom režimov.

Poèet ovládacích prvkov je dosť ve3⁄4ký

(trinásť prvkov, z ktorých jeden združuje

štvoricu tlaèidiel).

Pri exponovaní snímok má používate3⁄4

možnosť sledovať scénu prostredníctvom

optického alebo LCD h3⁄4adáèika, ako je to

pri prístrojoch tejto triedy zvyèajné. Pri

používaní optického h3⁄4adáèika si treba

privyknúť na istý rozdiel medzi vidite3⁄4nou

plochou a reálne nasnímaným obrazom.

To je však chyba, s ktorou sa stretne

používate3⁄4 každého kompaktného prístroja.

Podstatne nepríjemnejšia je skutoènosť,

že snímka je exponovaná približne so

sekundovým oneskorení vzh3⁄4adom na stlaèenie

spúšte, èo nie je príliš vhodné najmä

pri momentkách a vyžaduje to aj cvik

zo strany obsluhy. Ak si tento fakt neuvedomíte

dostatoène skoro, výsledkom

budú „pohnuté“ zábery.

Záver

HP PhotoSmart C500 je digitálny fotoaparát,

ktorý poskytuje používate3⁄4ovi

dostatok funkcií. Odpustiť mu možno

skutoènosť, že nedisponuje snímaèom

s vyšším rozlíšením, i keï v tejto cenovej

kategórii je už 3-megapixlový prvok

štandardom. V prospech prístroja, najmä

v prípade, že používate aj iné zariadenia

tejto firmy, hovorí podpora technológie

JetSend, implementácia rozhrania IrDA a

množstvo užitoèných drobností.

Tento fotoaparát má u nás šancu skôr

ako súèasť komplexnej dodávky než ako

„pultový tovar“, konkurencia je v tomto

segmente dostatoène tvrdá. HP Photo-

Smart 500 je však solídny prístroj, ktorý

dáva prís3⁄4ub do budúcna. Veï ktovie, ako

to bude s jeho nástupcami o rok èi dva...

Technické parametre:

Podporované formáty: JPEG

Pamäťové médium: Compact Flash

Poèet uložite3⁄4ných snímok (20 MB karta):

16 / 32 / 43 snímok v rozlíení 1600 ×

1200 bodov pri nízkej / strednej / ve3⁄4kej kompresii,

31 / 76 / 90 snímok v rozlíení 1152

× 865 bodov a jednotlivých stupòoch kompresie

a 85 / 111 / 123 snímok v rozlíení

640 × 480 bodov pri jednotlivých stupòoch

kompresie

Režimy záznamu: SuperFine a Fine (v menu

prístroja High 1600 × 1200 bodov), Basic

(v menu Medium 1152 × 864 bodov)

a e-mail (v menu Low 640 × 480 bodov)

Snímací prvok: 1/2,7 prekladaný CCD,

2 000 000 bodov

Objektív: desaťprvkový s ohniskovou

vzdialenosťou v rozsahu 6,9 ÷ 20,7 mm (zodpovedá

rozsahu 38 ÷ 115 mm pri 35 mm

filme), s možnosťou využiť 37 mm predsádky

Vyváženie bielej: plnoautomatické alebo

manuálne (4 kroky)

Rozhrania: videovýstup, sériové (RS 232), USB,

IrDA

Riadenie expozície: automatika s možnosťou

kompenzácie v rozsahu +-2EV

Clona: F 2,8 ÷ 6,3 pre Wide a 4,1 ÷ 9,0

pre Tele

LCD displej: farebný TFT, uhloprieèka 2

Dosah blesku: 30 cm ÷ 2,5 m

Režimy blesku: Auto-Flash, Red Eye, Off, Fill-In

Konektory: AC na pripojenie sieťového zdroja,

konektor TV videovýstupu a konektore na prepojenie

s PC

Napájanie: 3× nikel-metal-hydroxový èlánok AA

Rozmery: 131 × 77 × 54 mm

Hmotnosť: 370 g (bez batérií a pamäťovej karty)

Hodnotenie:

J Množstvo funkcií

J Podporované rozhrania

L Oneskorená expozícia

Orientaèná cena:

Fotoaparát sa predáva iba s tlaèiaròou

HP DeskJet 950 za cenu 32 000 Sk s DPH

Dodávate3⁄4: PosAm Bratislava, spol. s r. o.

• Peter Orviský

8/2000 PC REVUE 57


H A R D W A R E

ACER TravelMate 342T

• V ý k o n n ý n o t e b o o k p r e n á r o è n ý c h

ACER TravelMate 342T predstavuje trend

vo vývoji notebookov v smere k zníženiu

hmotnosti a rozmerov pri súèasnom zabezpeèení

vysokého výkonu.

Na ovládanie je možné použiť kvalitný

touchpad s dvoma základnými tlaèidlami

a tretím kombinovaným tlaèidlom, urèeným

hlavne na rolovanie textu. Klávesnica

po šírke presne vypåòa priestor základne,

a tak sa na nej dajú písať aj dlhšie

texty. Obsahuje klávesy Windows 95,

popis klávesov je èeský.

Napriek svojim relatívne malým rozmerom

je ACER TravelMate 342T vybavený

všetkými vstupno/výstupnými portami.

Pravá strana obsahuje konektor

na pripojenie mikrofónu, stereofonického

výstupu, priestor na jednu kartu PC

Card s podporou Zoomed Video. Takisto tu

nájdeme sieťový vypínaè a vymenite3⁄4nú

batériu. Na 3⁄4avej strane sa nachádza

konektor na pripojenie kombinovaného

zariadenia EasyLink – disketovej a CD-ROM

mechaniky v jednom. Ïalej je tu konektor

na pripojenie portu Kensington a vymenite3⁄4ný

pevný disk. Na zadnej strane

nájdeme všetky porty – PS/2, COM1,

LPT1, USB, sieťový konektor typu TX

(10/100 Mb/s), konektor na pripojenie

modemu k telefónnej linke, infraèervený

port, výstup na externý monitor a pripojenie

sieťového adaptéra. Vo veku tohto

notebooku sa nachádza LCD obrazovka

a rad svietiacich diód, ktoré informujú

o prevádzke notebooku, stave Standby,

aktivite pevného disku, nabíjaní batérie,

ako i nastavení klávesnice (CapsLock a Num

Lock). Diódy indikujúce nabíjanie batérie

a úsporný režim na batérie sú vyvedené

aj na opaènej strane veka. Používate3⁄4

má o tomto stave informáciu, aj keï je

notebook zatvorený.

Na spodnej èasti notebooku je priestor

na vloženie rozširujúcich modulov RAM.

V základnej èasti tiež nájdeme jeden

reproduktor a mikrofón. Poèítaè je možné

proti zneužitiu údajov chrániť systémom

hesiel.

Konfigurácia

Zo stránky elektronického vybavenia je

ACER TravelMate 342T založený na procesore

Intel Pentium III 500 MHz. Štandardne

je vybavený pamäťou RAM s kapacitou

64 MB, prièom jej maximálna

kapacita je 256 MB. Základná doska je

typu Ali Alladin Pro s rýchlosťou systémovej

zbernice 100 MHz. Pevný disk IBM

TravelStar má kapacitu 9 GB. Rozmer uhloprieèky

TFT (Thin Film Transistor) displeja

je 12,1 palca a zvládne rozlíšenie SVGA

(800 × 600, 16-bitová a 32-bitová farebná

håbka). Pre vyššie rozlíšenia treba použiť

externý monitor. V takomto režime je

maximálne rozlíšenie 1280 × 1024 bodov

pri 8-bitovej farebnej håbke.

Poteší integrácia faxmodemu V.90,

ktorý zvládne rýchlosť 56 kb/s. Tento

modem sa konèí zásuvkou RJ-11, èo je

ve3⁄4mi výhodné, pretože nie je potrebné

používať žiadny adaptér, ktorý ináè èasom

urèite stratíte. Pri cestovaní po Európe

sa však na viacerých miestach stretneme

s problémom, že k dispozícii je „len“

digitálna linka ISDN, prièom analógový

modem s òou nedokáže pracovať. Podiel

ISDN pripojení na Slovensku nie je zatia3⁄4

príliš ve3⁄4ký, takže domáci používate3⁄4

nebude mať žiadne problémy. Pri cestách

po západnej Európe sa však s ním môžete

stretnúť. Súèasťou ACER 342T je aj

16-bitová zvuková karta ESS SOLO-1, kompatibilná

so štandardom Sound Blaster.

Pomocou nej je možné dosiahnuť 3D zvuk.

Grafická karta Trident Cyber9525DVD AGP

obsahuje 2560 KB video RAM. Ve3⁄4kou

výhodou spomenutého bloku EasyLink je

jeho možnosť pripájania za prevádzky

notebooku. Navyše tento blok nevyžaduje

externé napájanie.

Správa napájania

Batériové napájanie zaisťuje lítiovo-ionová

batéria s kapacitou 2800 mAh. Pod3⁄4a nášho

testu, ktorý sme realizovali pomocou programu

Ziff-Davis Battery Mark II, vydrží

ACER 342 T pracovať 2 hodiny a 9 minút.

Pritom ide o tzv. conditioning, keï sa poèas

celej doby bez prestávky simulujú vstupy

z klávesnice a nahrávanie na disk. Pri zapojení

všetkých systémov na správu napájania

a bežnej práci (s krátkymi prestávkami) by

sa pod3⁄4a výrobcu mala dosiahnuť až trojhodinová

dåžka práce. Nabíjanie bez prevádzky

poèítaèa trvalo z úplne vybitého stavu do

maximálnej kapacity 2 hodiny a 10 minút, za

prevádzky to bolo takmer 6 hodín.

ACER TravelMate 342T obsahuje heuristickú

správu napájania. Tento systém sleduje,

ktoré zariadenia sa aktuálne používajú,

a pri dlhšej neèinnosti ich automaticky vypína.

Ide o pevný disk, LCD monitor, paralelný

a sériový port, ako i PC karty. Na šetrenie

WinBechMark 2000

Winstone 19

Content Creation Winstone 2000 14,5

CD WinBench 608

CD-ROM Access Time (ms) 161

Business Disk WinMark 2070

Business Graphics WinMark 53,5

High-End Disk WinMark 7650

High-End Graphics WinMark 264

CPU Mark99 42,9

FPUMark 2670

Výsledky testov so súpravou Ziff-Davis

58 PC REVUE 8/2000


existujú v podstate dva systémy. Ide o stav

Standby, keï sa všetky údaje nahrajú do

pamäte RAM a všetky ostatné systémy sa

vyradia z napájania. V tomto stave sa teda

stále odèerpáva elektrická energia zo zdroja,

ale ide asi len o 20 % spotreby v porovnaní

s plnou prevádzkou. Prechod zo stavu

Standby do plného prevádzkového stavu

trvá 12 sekúnd. Druhým spôsobom je stav

Hibernation, keï sa všetky údaje uložia na

pevný disk a notebook sa úplne odpojí od

napájania. Obnovenie zo stavu Hibernation

do plného prevádzkového stavu trvá asi

25 sekúnd. Používate3⁄4 pritom môže jednoducho

pomocou kombinácie klávesov nastaviť

okamžitý prechod z plného prevádzkového

stavu do stavu Standby alebo Hibernation.

Softvér a zabezpeèenie notebooku

ACER TravelMate 342T prichádza s vopred

inštalovaným operaèným systémom Microsoft

Windows 98. Súèasťou dodávky je

aj program SleepManager na správu napájania,

Notebook Manager na nastavenie

prevádzkového stavu poèítaèa a nastavovacia

utilita BIOS-u.

Realizované testy

S notebookom sme realizovali testy z rodiny

Ziff-Davis. Porovnaním dosiahnutých výsledkov

s údajmi uverejnenými v PC REVUE è.

11/1999 pri teste ultra3⁄4ahkých notebookov

zistíme, že procesorový výkon (CPU Mark 99)

najnovšieho riešenia firmy Acer je asi o 30 %

vyšší, než to bolo pri najvýkonnejšom modeli.

Zároveò ACER TravelMate 342T potvrdil

mimoriadne dlhú dobu prevádzky na batérie,

ako i rýchly pevný disk.

Záver

Notebook Acer TravelMate 342T je riešenie

pre nároèných používate3⁄4ov, ktorí požadujú

malé rozmery a nízku hmotnosť zariadenia

pri súèasnom vysokom výkone. Tento

notebook im umožuje zriadiť pracovisko

kdeko3⁄4vek, kde sa práve nachádzajú – na

letisku, v hoteli alebo vo svojej kancelárii.

Ak si dokúpia prostriedky pre mobilný prístup

na internet, resp. ISDN modem, môžu

byť navyše v spojení so svojimi partnermi.

Technické údaje:

Mikroprocesor: Intel Pentium III/500 MHz

Operaèná pamäť: 64 MB, rozírite3⁄4ná na 256 MB

Pevný disk: 9 GB, 2,5-palcový, typu Enhanced

IDE, model IBM TravelStar

Displej: rozmer diagonály 12,1 palca, typ TFT

(Thin Film Transistor), rozlíenie SVGA

(800 × 600)

Grafická karta: Trident grafický akcelerátor AGP

s 2560 KB RAM

Klávesnica: 85-klávesová, rozmer klávesov

19 × 19 mm,

integrované klávesy Windows 95

Ergonomicky rieený touchpad

Operaèný systém Windows 98

Batéria: lítiovo-iónová s kapacitou 2800 mAh

CD-ROM mechanika: 24-rýchlostná

Èeská príruèka pre používate3⁄4a

Hmotnosť: 1,89 kg bez napájacieho zariadenia

a CD-ROM, 3,35 kg celý komplet

Rozmery: 289 × 219 × 23,5 mm

Cena: 156 490 Sk bez DPH, 192 482 Sk s DPH

Dodávate3⁄4: EuroMedia

• Ondrej Macko

Handset Manager MA-600

• S p r á v a m o b i l n é h o t e l e f ó n u z p o è í t a è a

Mobilný telefón sa stal bežnou súèasťou

života ve3⁄4kej skupiny 3⁄4udí už aj na Slovensku.

Jeho súèasťou je aj telefónny záznamník,

máme možnosť posielať krátke textové

správy (SMS), niektoré telefóny obsahujú aj

kalendár. Problémom stále ostáva klávesnica

mobilného telefónu, ktorá obyèajne nepodporuje

jednoduché písanie dlhších textov.

Preto sú krátke textové správy naozaj krátke,

údaje v telefónnom zozname sú obyèajne

sané ve3⁄4kými písmenami a niektoré záznamy

sú dávno neaktuálne. Tieto problémy

Správa SMS

je už možné riešiť. Výbavou drahších telefónov

býva zariadenie na spojenie s telefónom,

prípadne k niektorým telefónom

možno pripojiť externú klávesnicu.

Jedným z riešení je aj zariadenie Handset

Manager MA-600. Ide o súpravu pozostávajúcu

zo zariadenia na prenos údajov

pomocou infraèerveného lúèa a príslušného

softvéru. Celé zariadenie sa pripája

k poèítaèu pomocou sériového portu. Zoznam

podporovaných telefónov obsahuje

modely Nokia radu 6xxx, 7110, 8210, 8810,

8850, Motorola L2000, LF2000, Siemens S25,

S2588, Ericsson SH-888 a R320. Pomocou

MA-600 sa dajú prenášať údaje aj medzi

stolným poèítaèom a poèítaèmi do dlane

(podporované modely sú napr. Palm III, IIIx,

V, Vx, IBM WorkPad C3, 30x, Cassiopeia,

Philips nino, HP Jornada), ïalej digitálnou

kamerou Casio QV-7000, Sony CyberShot

DSC-F3 a ïalšími technickými zariadeniami.

Všeobecnou podmienkou je, samozrejme,

existencia infraèerveného portu na týchto

zariadeniach. V takýchto prípadoch MA-600

rieši vlastne podporu infraèerveného portu

na stolných poèítaèoch.

Primárnou úlohou MA-600 spolu s obslužným

softvérom je editácia a prenos

telefónnych zoznamov medzi poèítaèom

a mobilným poèítaèom. Pritom softvér u3⁄4ahèuje

nastavenie vymenovaných mobilných

telefónov (MT). Pomocou neho môžete tiež

nastaviť vlastné logo alebo vlastnú vyzváòaciu

melódiu (pokia3⁄4 to MT podporuje).

Takisto môžete synchronizovať kalendár

medzi poèítaèom a MT. MA-600 sa pripája

k poèítaèu pomocou štandardného 9-pinového

portu. Zariadenie sme skúšali v súèinnosti

s telefónom Nokia 6150. Treba priznať, že

Handset Manager je zariadenie, ku ktorému

H A R D W A R E

sa oplatí preèítať si podrobný návod na

inštaláciu. Je tu zopár skutoèností, na ktoré

intuitívne neprídete (napr. nastavenie fyzického

portu namiesto predvoleného virtuálneho).

Dodávate3⁄4 prikladá k zariadeniu slovenský

preklad manuálu. Po inštalácii sa však

pracuje s manažérom 3⁄4ahko – jednoducho

si prenesiete telefónny zoznam i SMS-ky.

Následne môžete zoznam editovať, jednoducho

vytvárať SMS a okamžite ich pomocou

telefónu posielať. Zároveò sa vám v

používate3⁄4skom rozhraní zobrazuje stav nabitia

batérie i úroveò hlasitosti zvonenia.

MA-600 je zariadenie, ktoré zjednodušuje

prácu s mobilným telefónom a prináša

využitie aj pri spojení medzi stolným a

mobilným poèítaèom. Jeho nasadenie bude

možné hlavne v podnikoch, kde môže dobre

poslúžiť viacerým používate3⁄4om.

Technické parametre:

Podporovaný operaèný systém: Windows 95/98

Procesor pripojeného poèítaèa: minimálne

Pentium 133 MHz

Podporovaná rýchlosť infraèerveného portu:

115,2 kb/s a nižie

Vzdialenosť medzi prepojenými zariadeniami:

od 1 cm do 100 cm v uhle do 30°

Napájanie: interné z pripojeného poèítaèa, bez

externého napájacieho zdroja

Rozmery zariadenia na infraèervený prenos:

80 × 42 × 30 mm

Hmotnosť: 140 g

Cena: 2390 Sk bez DPH

Dodávate3⁄4: Kellner-Elektro, Levoèa

• Ondrej Macko

8/2000 PC REVUE 59


H A R D W A R E

Toshiba Satellite 1620 CDS

• L a c n ý n o t e b o o k o d T o s h i b y

Mnohí z vás sa v listoch a e-mailoch dožadujú recenzií

na „obyèajný“ hardvér, prièom slovíèko obyèajný

je možné zameniť za pojem lacný. Samozrejme, pokia3⁄4

bude ekonomická situácia taká, aká je, asi ťažko si

budú bežní 3⁄4udia u nás kupovať notebooky na domáce

použitie. No vždy, keï sa na trhu objaví lacnejší

model, ponúkneme vám jeho recenziu. V tomto èísle sú

dokonca hneï dve. Aj nás mrzí, že notebooky sú drahé,

je to však všeobecný problém a ťažko na tom nieèo

zmeníme. Na druhej strane moderné technológie sa

vždy najskôr uplatòujú v drahších zariadeniach, a tak

si myslím, že recenzie drahých notebookov majú èo

povedať väèšine používate3⁄4ov.

Dodávka a konfigurácia

Základom notebooku je, tak ako je pri notebookoch zo

spodnej strany cenového spektra už nejaký èas zvyèajné,

mikroprocesor spoloènosti AMD. Tentoraz siahla Toshiba

po jednej z jarných noviniek, mikroprocesore K6-2+, kto

rý v prípade testovaného modelu pracoval na 475 MHz.

Systém bol doplnený 32 MB operaènej pamäte, pevným

diskom s kapacitou 4,3 GB, CD-ROM mechanikou, disketovou

mechanikou, grafickým adaptérom založeným na

èipe ATI Rage LT Pro (doplnený o 4 MB videopamäte),

12,1" pasívnym displejom DSTN a 56k modemom. Keïže

ide o notebook koncepcie all-in-one, všetky spomenuté

komponenty vrátane oboch mechaník sú zabudované.

Notebook sa dodáva v závislosti od požiadaviek používate3⁄4a

buï s operaèným systémom Windows 98, alebo

Windows 2000. Okrem neho je súèasťou dodávky aj

ïalšie programové vybavenie, v prvom rade kancelárske

balíky Microsoft Works 2000, Corel WordPerfect

Suite 8. K dispozícii je aj komunikaèný program Ring

Central, CD-ROM obsahujúci ovládaèe a CD-ROM a disketa,

prostredníctvom ktorej je možné obnoviť programové

vybavenie inštalované na notebooku do podoby, v akej

bol notebook dodaný. Samozrejmosťou je prítomnosť

príruèiek používate3⁄4a, slovenských hmatníkov na klávesnicu

a roèná záruka, ktoré je výnimoèná celoeurópskou

platnosťou.

Dizajn

U Toshiby je dizajn charakteristickou èrtou daného

modelového radu. V prípade modelov Satellite je dominantná

farebná kombinácia sivomodrá – strieborná.

Pri modeloch Satellite si treba z poh3⁄4adu hodnotenia

dizajnu uvedomiť, že ide o notebook typu all-in-one

a tomu zodpovedajú tak rozmery, ako i hmotnosť. Na

druhej strane má táto koncepcia notebooku výraznú

výhodu v tom, že používate3⁄4 má neustále k dispozícii

„kompletný“ poèítaè, porovnate3⁄4ný s desktopom.

Vypínaè notebooku je umiestnený nad klávesnicou,

vïaka èomu je chránený pred nechceným zapnutím. Všetky

signalizaèné prvky sú integrované do hrany pod displejom.

Vïaka tomuto umiestneniu má používate3⁄4 rovnakú možnosť

Výsledky testov

SisoftSandra

CPU (Dhrystone MIPS) 1419

FPU (Whetstone MFLOPS) 560

Integer MMX (it/s) 1232

FPU (it/s) 923

CPU / Memory (MB/s) 127

FPU / Memory (MB/s) 128

ZD WinBench´99

CPU Mark 31,15

FPU Mark 1555

B Diskmark 1450

HE DiskMark 5265

B Graphics WinMark 89,6

ZD Winstone´99

Business 15,3

Battery Mark 3.0

Conditioning Test 65

Life Test 82

Nabíjanie ON 212

Nabíjanie OFF 152

informovať sa o stave notebooku, èinnosti pevného disku,

režime práce batérie èi stave predraïovaèov aj pri zatvorenom

notebooku. V prednej stene notebooku je integrovaná

CD-ROM a disketová mechanika, ktoré tvoria jeden celok.

Ostávajúci priestor zapåòa batéria. V prednej èasti na

pravom boku (podobne ako v 3⁄4avom boku) je zabudovaný

reproduktor, za ním nasleduje port Kensington a konektor

PS/2 portu pre klávesnicu alebo myš, za nimi je mriežkou

krytý otvor slúžiaci na odvod tepla z notebooku. Do 3⁄4avého

boku sú zabudované konektor RJ-11 na pripojenie k telefónnej

linke, dvojica slotov PC Card, pod ktorými našiel svoje

miesto regulátor hlasitosti, a dvojica konektorov na pripojenie

slúchadiel a mikrofónu. Posledným konektorom na

tejto strane notebooku je konektor rozhrania USB. Na zadnom

paneli je umiestnený konektor na pripojenie napájacieho

zdroja, konektor VGA, konektor paralelného a konektor

sériového portu. Ovládanie kurzora prostredníctvom

trackpointu i rozloženie klávesov ostalo aj na tomto modeli

rovnaké, na aké sme zvyknutí už dlhší èas.

Výkon

V súlade s našimi zvyklosťami sme notebook preverili

klasickou zostavou testovacích programov (Ziff Davis

WinBench, WinStone a Battery Mark, Sisoft Sandra

a naším redakèným testom výkonnosti v kancelárskych

aplikáciách). Výsledky testov sú uvedené v tabu3⁄4ke,

a tak si ich môžete porovnať s inými testovanými

notebookmi. Pod3⁄4a nášho názoru je z nich zrejmé,

že notebook vyhovie skôr používate3⁄4om, ktorí tento

typ poèítaèa potrebujú na každodennú rutinnú prácu

s ťažiskom na kancelárskych aplikáciách a prístupe na

internet. V prípade takéhoto nasadenia je notebook

viac ako dobrým riešením. Pokia3⁄4 by ste však potrebovali

tento model na prácu s grafickými èi inými aplikáciami

nároènými na výkon, poohliadnite sa po modeli

s výkonnejším mikroprocesorom.

Záver

Toshiba je na našom i svetovom trhu známym výrobcom

a v jej portfóliu je viacero modelových radov notebookov.

Rad Satellite, z ktorého pochádza aj recenzovaný

model, je v zahranièí prezentovaný ako modelový rad

pre domácnosť èi na bežné kancelárske použitie. Ide

o najnižší a najlacnejší z modelových radov Toshiby,

vo svojej triede však patrí k tomu najlepšiemu. Ostatne

o tom svedèia nielen výsledky našich testov, ale aj

výbava, ktorá je na slušnej úrovni. Pomerne citlivou otázkou

je dåžka práce na batérie. Hodnoty uvedené v teste

sú síce pomerne nízke, v skutoènosti je však notebook

schopný pracovať aj o viac ako 50 % dlhšie. Tento rozdiel

je možné pripísať k dobru práve novej technológii

AMD PowerNow!. V prípade testu totiž táto technológia

„nemá kedy“ znížiť pracovnú frekvenciu mikroprocesora,

a tým i spotrebu notebooku.

No v prípade plného nasadenia doba práce na batérie

zodpovedá tomu, ako Toshiba tento model prezentuje.

Satellite totiž nie je urèený na dlhodobú prácu v prostredí,

v ktorom nie je dostupné sieťové napájanie. Skôr je

koncipovaný ako náhrada kancelárskeho poèítaèa, ktorý

si používate3⁄4 nosí so sebou z kancelárie do kancelárie,

z práce (èi školy) domov a naopak.

Hodnotenie:

J Bohatá softvérová výbava

J Vyvážená konfigurácia

Cena: 66 100 Sk s DPH

Dodávate3⁄4: HT Computers, spol. s r. o.

• Peter Orviský

A 60 PC PC REVUE 8/2000


H A R D W A R E

Mustek Be@rPaw 12000

• S k e n e r s m e d v e ï o u t l a p o u

Skenery Mustek na našom t