Tematy prac dyplomowych na rok 2006/2007 - Katedra Zarządzania ...

zarz.agh.edu.pl

Tematy prac dyplomowych na rok 2006/2007 - Katedra Zarządzania ...

Propozycje tematów prac dla studiów zaocznych - LimanowaPromotor: dr inż. Jerzy Feliks (jfeliks@zarz.agh.edu.pl, tel. 606 75 65 77)1. Metody identyfikacji obiektów w systemach logistycznych.2. Analiza istniejącego systemu logistycznego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa3. Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem pakietu Dosimis 3na przykładzie wybranego procesu technologicznego.4. Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem pakietu SimPro.5. Modelowanie procesów logistycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.6. Systemy wspomagania decyzji w procesach logistycznych – przeglądwykorzystywanych metod.7. Podpis elektroniczny stan prawny i perspektywy rozwoju.8. Analiza możliwości wykorzystania podpisu elektronicznego w komunikacji typu student– dziekanat.9. Zagrożenie i szanse wykorzystania Internetu w biznesie.10. Systemy radionawigacji w logistyce transportu lądowego - GPS.11. Metody prognozowania w logistyce –przegląd i wykorzystanie.12. Logistyczne problemy wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.13. Stan aktualny i perspektywy rozwoju technologii VOIP w Polsce14. Metody oceny systemów pomiarowych dla danych nieliczbowych.15. Metody oceny systemów pomiarowych dla danych liczbowych.16. Elektroniczna wymiana informacji (EDI) jako narzędzie wykorzystywane winformacyjnych systemach logistycznych.17. System Galileo – stan aktualny i perspektywy rozwoju18. Analiza możliwości wykorzystania technologii RFID w systemach logistycznych.19. Elektroniczna gospodarka w Polsce – stan i perspektywy20. Systemy informatyczne wykorzystywane w logistyce – porównanie.21. Zarządzanie małą firmą z wykorzystaniem programów LeftHand.22. Elektroniczny kod produktu założenia i standardy.23. Standard GS1 budowa, założenia i zastosowanie.24. Transport lądowy w Polsce – bariery rozwoju, infrastruktura, transport kombinowany.Proszę zapoznać się z tematami i zaproponować ewentualne poprawki lub własne tematy.Sukcesywnie na stronie internetowej pojawić się będą nowe moje propozycje tematów.


PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC INŻYNIERSKICHOpiekun: prof. dr hab. inż. Wiktor Kubiński1. Analiza opłacalności eksploatacji żwiru na Ziemi Sądeckiej z uwzględnieniemkosztów rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji2. Analiza celowości wdrażania paliw alternatywnych uwzględniając ich zalety i wady.3. Rola recyklingu w nowoczesnej gospodarce4. Technologie bezodpadowe5. Modernizacja współczesnego przemysłu metalurgicznego drogą integracji procesów.6. Zasady kwalimetrii jako metody do ilościowego mierzenia jakości towarów.7. Zalety i wady odnawialnych źródeł energii8. Zasady Logistycznie Zintegrowanej gospodarki odpadami9. Organizacja normalizacji i rodzaje norm10. Zasady identyfikacji towarów w Polsce i systemy kodowe stosowane zagranicą.11. Metody ograniczenia globalnego ocieplenia i przyrostu "dziury ozonowej"12. Analiza wpływu techniki na rozwój człowieka.13. Ocena efektywności wdrażania nowych technologii do przemysłu.14. Ekonomiczny aspekt ochrony przed korozją.15. Analiza zasadności budowy spalarni odpadów16. Zagospodarowanie surowców odpadowych w wybranej gałęzi przemysłu. Studiumprzypadku17. Rola CAD w nowoczesnym projektowaniu18. Kierunki rozwoju nowych materiałów dla motoryzacji19. Ryzyko w przedsiębiorstwach przemysłowych20. Wybrane metody zarządzania ryzykiem21. Metody pomiarowe badania jakości towarów.22. Analiza celowości budowy elektrowni atomowej, jej zalety i wadyUwaga:Powyższe tematy są propozycjami i ich ostateczna treść na wniosek zainteresowanegostudenta po uzgodnieniu ze mną może być zmieniona.Istnieje możliwość zgłoszenia przez studenta innego tematu z zakresu techniki, któregomógłbym być opiekunem.


Promotor: dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGHProszę skontaktować się ze mną elektronicznie (kamieniczka@poczta.fm lubplebkows@zarz.agb.edu.pl) lub telefonicznie (606995322).Konsultacje osobiste w Limanowej (mam dużo zajęć w Limanowej) lub w Krakowie.Przykładowe tematy prac licencjackich (inne tematy wynikające z zainteresowań studentówdo uzgodnienia z promotorem):1. Wyznaczenie sekwencji operacji montażowych w elastycznych systemach wytwórczych.2. Wyznaczenie sekwencji operacji opłacalnego procesu demontażu.3. Wyznaczenie wskaźnika szybkości operacji montażowych.4. Wyznaczenie sekwencji operacji naprawczych.5. Wyznaczenie kryterium opłacalności demontażu utylizacyjnego.6. Nowoczesne metody komunikowania się uczestników współczesnego rynku.7. Modelowanie zaufania w organizacjach wirtualnych8. Realizacja koncepcji odchudzania produkcji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa9. Zarządzanie relacjami z klientem w e-biznesie10. Ocena skuteczności wdrażania technologii informatycznych w przedsiębiorstwieprodukcyjnym.11. Źródła i istota koncepcji Lean Six Sigma12. Zastosowanie inżynierii współbieżnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym.13. Zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w zdalnej edukacji.14. Bezpieczeństwo w bankowości internetowej.15. E-biznes - kierunki rozwoju, strategie i bariery. .16. Analiza i ocena poziomu strategii ochrony środowiska w organizacjach polskich.17. Telepraca w erze Internetu.Do wszystkich tematów bogata literatura w języku polskim.

More magazines by this user
Similar magazines