Tradycyjne systemy informatyczne (ERP) pozwoliły ... - Rebit - AGH

zarz.agh.edu.pl

Tradycyjne systemy informatyczne (ERP) pozwoliły ... - Rebit - AGH

…i siatek decyzyjnych.Problemy technologiczne różnią się od klasycznych zagadnień rozwiązywanych za pomocą systemów zarządzaniaregułami. W wielu przypadkach konieczne jest łączenie wiedzy deklaratywnej i proceduralnej. Przykładem może byćposzukiwanie odpowiedniego wsadu dla zamówienia klienta. Proces ten musi być realizowany iteracyjnie (w pętli), conie jest możliwe w większości systemów zarządzania regułami. W systemie Rebit zastosowano zmodyfikowanenarzędzie Microsoft (Workflow Designer) do formułowania wiedzy proceduralnej oraz integrowania tej wiedzy zzestawami reguł (RuleSets). Użytkownik może w sposób intuicyjny formułować zadanie (projekt), w którym łączydziałania o charakterze sekwencji, pętli bądź prostych drzew decyzyjnych z obi ektami (czynnościami) realizującymiproces wnioskowania w oparciu o reguły. W ramach jednego projektu użytkownik może budować wiele przepływówkorzystających w różny sposób z dostępnych zestawów reguł. Edytor pozwala na płynne połączenie zmiennychzwiązanych z przepływem reguł ze zmiennymi wewnętrznymi zestawów reguł. Na etapie edycji wiedzy użytkownikmoże łączyć w jeden przebieg takie elementy jak tablice decyzyjne i siatki decyzyjne.


Przepływy reguł sterują złożonymi procesami wnioskowania .Dla potrzeb projektu Rebit opracowano oryginalny silnik wnioskujący, który może realizować trzy trybywnioskowania: wnioskowanie wstecz, wnioskowanie wprzód oraz wnioskowanie d la realizacji określonego celu.W przypadku wnioskowania wstecz uży tkownik określa hipotezę o wartości p ewnej zmiennej. Po uruchomieni u sesji iwybraniu trybu wniosk owania wstecz uży tkownik wybiera z listy wszystkich zmiennych (poza źródłowymi) zmienną,której wartość chce określić, a następnie hip otezę d oty czącą tej zmiennej, którą ch ce zweryfik ować.Wnioskowanie wprzód polega na określeni u z góry pełnej wiedzy o znanych faktach i poszukiwaniu wiedzy, jaka z tegowynika. Przed rozpoczęci em wni oskowania użytk ownik przekazuje silnik owi wszelki e informacje o wartościa chzmiennych. Istnieją dwie możliwości sterowania takim wniosk owaniem. W wersji pierwszej uży tkownik nie określa cel uwniosk owania: silnik prowadzi deduk cję aż do m omen tu wy czerpania wszelkich m ożliwości ded ukowania nowych faktów.W efekci e użytk ownik otrzymuje informację o wszy stki ch wyded ukowanych wartościach zmiennych l ub - w skrajnymprzypadku - o tym, że żadnego noweg o fak tu nie udało si ę wyded ukowa ć. W wersji drugiej użytk ownik określa celwniosk owania, to jest zmienną, której wartość go interesuje. Silnik przerywa wniosk owanie w przypadk u ustaleniawartości zadanej zmiennej lub - jak w poprzednim przypadku - w momencie wy czerpania wszelki ch możliwościdedukowania nowych faktów (wtedy uży tkownik otrzymuje informację o tym, że w oparci u o przekazane fakty , nie możnawydedukować wartości zadanej zmienn ej).Najczęści ej wykorzystywaną metodą wnioskowania jest działanie zmierzające do ustal enia wartości pewn ej wybranejprzez użytk ownika zmiennej. Istnieją dwie m ożliwości realizacji takiego procesu. W wersji pierwszej użytk ownik określawyłącznie cel tj. zmienną, której wartość chce ustalić. Silnik wniosk ujący w oparci u o algorytm sterujący wni osk owaniemposzukuje tej zmiennej źródł owej (lub zestawu zmiennych), od której należy rozp ocząć wni osk owanie. Następniewykorzystują c ten sam algorytm prowadzi kon wersację z użytk ownikiem aż d o m omentu ustalenia wartości zmienn ejwynikowej. J eżeli wy czerpią się wszelkie m ożliwości wnioskowania, a cel nie zostanie osiągnięty, to pojawia si ę kom unikato niek ompletności bazy wi edzy. W drugim wariancie uży tkownik sam określa, wartości tych zmiennych (zmienn ej), któresą mu znane. Od teg o m omen tu silnik wnioskujący działa tak jak w wariancie pierwszym.


System Rebit jako jedyne narzędzie z grupy BRMS łączy w sobie możliwości regułowych systemów wspomaganiadecyzji z ekspresywnością dostępną w algorytmicznych językach programowania. Użytkownik -specjalista (menedżerlub technolog) może - z niewielką pomocą informatyka - opracować funkcjonalną aplikację wspierającą procesydecyzyjne.Kiedy zakończenie procesu decyzyjnego wymagapozyskania dodatk owych danych (co może być czasochłonne), taka możliwość zawieszenia wnioskowania jestniezastąpiona. Silnik wnioskowania Systemu jest sterowany przez oryginalny algorytm optymalizujący liczbę informacjizewnętrznych, niezbędnych do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Użytkownik sam może ustalić kosztpozyskania pewnych danych (np. związany z koniecznością prowadzenia badań fizycznych materiałów czy odpłatneuzyskanie informacji), a silnik Systemu Rebit tak będzie prowadził proces wnioskowania, by – w miarę możliwości –ominąć kosztowne pytania.Użytkownik możetworzyć własne samodzielne aplikacje, może włączać je do sieci informatycznej korporacji lub wykorzystywaćmożliwości Systemu jako usługę w rozwiązaniach klasy SOA (architektura zorientowana na usługi).System Rebit powstał w ramach projektu UDA-POIG.01.03.01-12-163/08 wsp ółfinansowaneg o ze środków Europ ejski ego FunduszuRozwoju Regi onalnego w ramach Programu Operacyjneg oInnowacyjna GospodarkaBenefi cjent: Wdział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej imStanisława Staszica w Krakowi eKierownik/k oordynator projektu: Andrzej Ma ci ołul. Gramatyka 1030-067 Krakówtel. 12 617 42 42email: rebi t@zarz.agh.edu.plwww.rebit.zarz.agh.edu.pl

More magazines by this user
Similar magazines