13.07.2015 Views

Op flexivklad extra 01102013 - VÚB banka

Op flexivklad extra 01102013 - VÚB banka

Op flexivklad extra 01102013 - VÚB banka

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Všeobecná úverová <strong>banka</strong>, a.s.Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Predmet činnosti: podľa zákona o bankáchObchodný register: Okresný súd Bratislava I Orgán dohľadu: Národná <strong>banka</strong> SlovenskaOddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155I. Karvaša 1, 813 25 BratislavaObchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu <strong>extra</strong>1.1. VÚB, a.s. vedie vkladový účet s názvom Flexivklad <strong>extra</strong> s viazanosťou 36, 42, 48 mesiacov (ďalejlen Flexivklad <strong>extra</strong>), na základe zmluvy o vkladovom účte, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú.1.2. Flexivklad <strong>extra</strong> si môže zriadiť len fyzická osoba – občan. Flexivklad <strong>extra</strong> zriadený právnickouosobou do 30.11.2011 vedieme ako produkt na dobeh, ktorý je úročený v zmysle platnéhoZverejnenia medzi depozitnými produktmi, ktoré sa v súčasnosti neotvárajú.1.3. Podmienkou otvorenia a vedenia Flexivkladu <strong>extra</strong> je vloženie minimálneho vkladu, ktorého výškuVám oznamujeme Zverejnením.1.4. Úrok z Flexivkladu <strong>extra</strong> je pripisovaný ročne ku dňu otvorenia vkladu, a to na účet uvedený vzmluve resp. na žiadosti o zmenu účtu na pripisovanie úrokov. Pripísaný úrok je znížený o zrážkovúdaň. Predčasný výber úroku pripísaného na Flexivklad <strong>extra</strong> je možné zrealizovať počas viazanostivkladu najskôr 1 deň po jeho pripísaní a len so sankčným poplatkom.1.5. Na Flexivklad <strong>extra</strong> je možné realizovať Prídavné vklady. Lehota viazanosti Prídavného vkladu jerovná dobe, ktorá uplynie od jeho vloženia do splatnosti termínovaného vkladu. Výška úrokovejsadzby Prídavného vkladu je rovná úrokovej sadzbe prislúchajúcej najbližšej nižšej Štandardnejlehote viazanosti, platnej v deň realizovania Prídavného vkladu.1.6. Z Flexivkladu <strong>extra</strong> je možné realizovať výber všetkých peňažných prostriedkov alebo ich časť preduplynutím dohodnutej lehoty viazanosti hotovostne aj bezhotovostne. Výber pripísaného úroku jemožný podľa podmienok uvedených v bode 1.4 týchto obchodných podmienok.1.7. Kedykoľvek je možné realizovať predčasný výber bez sankčného poplatku až do výšky 20% vášhovkladu podľa priloženej tabuľky. Predčasný výber presahujúci 20% vášho vkladu je možnérealizovať so sankčnou pokutou, ktorú vám oznamujeme Zverejnením.Rokviazanostivkladu1.rokviazanosti2.rokviazanosti3.rokviazanosti4.rokviazanosti**Predčasný výber do 20% bez sankčného poplatku20 % otváraciehovkladu20 % zostatku z 1.roka viazanosti20 % zostatku z 2.roka viazanosti20 % zostatku z 3.roka viazanosti20 % zo všetkýchprídavných vkladov v1. roku viazanosti20 % pripísanéhoúroku* z 1. rokaviazanosti20 % pripísanéhoúroku* z 2. rokaviazanosti20 % pripísanéhoúroku* z 3. rokaviazanosti* len v prípade pripísania úroku na Flexivklad <strong>extra</strong>** platí len pre viazanosti na 42 a 48 mesiacovPredčasný výbernad 20 % sosankčnou pokutou- výška pokuty vzmysle Zverejnenia20 % zo všetkýchprídavných vkladovv 2. roku viazanosti20 % zo všetkýchprídavných vkladovv 3. roku viazanosti20 % zo všetkýchprídavných vkladovv 4. roku viazanosti1.8. Po obnove vkladového účtu je možné realizovať predčasný výber podľa bodu 1.7.výška pokuty vzmysle Zverejneniavýška pokuty vzmysle Zverejneniavýška pokuty vzmysle Zverejnenia1.9. Pre vedenie Flexivkladu <strong>extra</strong> platia Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitnéprodukty s osobitnými podmienkami stanovenými v týchto Obchodných podmienkach. V prípaderozporu medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB, a.s. pre depozitné produkty a týmitoObchodnými podmienkami, majú prednosť ustanovenia týchto Obchodných podmienok.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!