Views
1 year ago

qronika+178a

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com eqskluzivi yovelkvireuli gazeTi gamodis samSabaTobiT N1 1 (178) 17.01 01.201 .2017 fasi 2 lari sigara Segyvarebia, `don soso!~ gv. 7 biZina ivaniSvili ioseb gogaSvilis winaaRmdeg gv. 2 biznesgarCevebi SuSis sasaxleSi nika melia: `bokerias rom berketebi hqonoda, partiaSi droebiTi dakavebis izolators gaxsnida~ N1 (178) 17.01-23.01.2017 w. ra kavSiri aqvs soso gogaSvils zugdideli mZRolebis xmaurian aqciasTan?! xaTuna lagaziZe: `nacionaluri moZraobis~ gaSliT yvelaze mogebuli `qarTuli ocnebaa~! gv. 6 gv. 8 gv. 4 1