gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017

adm.obcina.sevnica

gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017

OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

2. t.d.r.

22. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

26.4.2017

ZADEVA:

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje

občinskega sveta z dne 29.3.2017

Številka: 011-0005/2017

Pripravljavka gradiva:

Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

Številka: 011-0005/2017

Datum: 5.4.2017

Z A P I S N I K

21. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,

ki je bila v sredo, 29.3.2017, ob 15.30 uri,

v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:

Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Natalija

Hostnik, Dane Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado

Kostrevc, Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan

Orešnik, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja

Žulič.

OPRAVIČENO ODSOTEN član občinskega sveta:

Janoš Janc

Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.

Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.

Prisotni uslužbenci občinske uprave:

- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave

- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance

- Alenka Mirt, vodja Splošne službe

- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

- Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo

- Lidija Udovč, višja svetovalka za občinski svet

- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe

Poročevalci:

- Dušan Blatnik in Tamara Tepavčević, Savaprojekt d.d. Krško, k 3. t.d.r.,

- Matija Nose, PNZ d.o.o. Ljubljana, k 3.t.d.r.,

- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 5., 6. in 7. t.d.r.,

- Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o. Sevnica, k 8. t.d.r.

Prisotni predstavniki javnih medijev:

Vernesa Sadulai in snemalec – Ansat TV, Smilja Radi – Posavski obzornik.

Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 21. redno sejo.

1


Ad 1

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje

Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov sveta, tako da je občinski svet

sklepčen.

Župan: Povem da je svojo zadržanost sporočil svetnik Janoš Janc.

Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.

Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem postopku

obravnavajo 8., 10., 12. in 13. točka dnevnega reda. Na klop je bilo dano mnenje Nadzornega

sveta JP Plinovod Sevnica k 9. točki dnevnega reda.

Ni razprave.

*Pride Majda Jazbec (prisotnih 21 svetnikov).

Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku

obravnavajo:

- 8. točka dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o

zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica;

- 10. točka dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka

o tržnem redu Kmečke tržnice Sevnica;

- 12. točka dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine

Sevnica;

- 13. točka dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika

Občinskega sveta Občine Sevnica.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje občinskega sveta z dne 15. 2.

2017

3. Predlog Celostne prometne strategije občine Sevnica

4. Predlog Odredbe o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču

na Glavnem trgu v Sevnici

5. Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2016

6. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2017

7. Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica

1. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini

Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

2. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini

Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske

cone Sevnica – skrajšani postopek

9. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica – druga

obravnava

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke tržnice

Sevnica – skrajšani postopek

2


11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na Kmečki

tržnici v Sevnici

12. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek

13. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –

skrajšani postopek

14. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016

15. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica

16. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Sevnica

17. Predlog sklepa o ne izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Posavski muzej

Brežice, po javnem razpisu iz leta 2014

18. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2016

19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

20. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

21. Razno

Ad 2

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje občinskega sveta

z dne 15.2.2017

Župan: Odpre razpravo o zapisniku.

Ni razprave.

Župan: Predlaga potrditev zapisnika.

SKLEP:

Občinski svet je potrdil zapisnik 20. redne seje občinskega sveta z dne 15.2.2017.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

*Pride Natalija Hostnik (prisotnih 22 svetnikov).

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:

Lidija Udovč: Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim

organom in službam. Sprejeta odloka in sklep o cenah v javnih vrtcih so bili posredovani v

objavo v Uradni list RS. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 20. redne seje.

SKLEP:

Občinski svet je potrdil pregled sklepov 20. redne seje občinskega sveta z dne

15.2.2017.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

3


Ad 3

Predlog Celostne prometne strategije občine Sevnica

Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič, Dušan Blatnik, Savaprojekt d.d. Krško in

Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:

Gre za strateški dokument vzpostavitve trajnostnega načrtovanja prometa, predvsem v mestu

Sevnica s širšo okolico, h pripravi katerega je občina pristopila z namenom pridobitve

dolgoročnih usmeritev s področja trajnostne mobilnosti, torej kakovostne dostopnosti do

bivališč, delovnih mest in storitev, zmanjšanja onesnaževanja okolja, povečanja učinkovitosti

potniškega in tovornega prometa ter izboljšanja kakovosti okolja. V tem oziru dokument na

prvo mesto v prometu postavlja pešce, kolesarje in javne prevoze, šele za tem osebni avto. V

obsežnem procesu priprave strategije so bili s strani javnosti, tudi strokovne, pridobljeni

podatki o oceni stanja in oblikovani predlogi preko anketiranja, intervjujev, delavnic, javnih

razprav in promocijskih aktivnosti.

Izpostavljene teme v strategiji so zlasti razvojna oviranost okolja zaradi odmaknjenosti od

glavnih državnih cestno-prometnih smeri, prometno-tehnična zastarelost železniškega

omrežja in navezav po obstoječem državnem cestnem omrežju, nekaj kritičnih odsekov

lokalnih cest, nepovezanost prostora na obeh bregovih Save, slaba pretočnost starega

mestnega jedra, potrebe po parkirnih površinah, dopolnitev peš-poti in kolesarskih stez,

identificirane pa tudi potovalne navade prebivalcev, ki vse večji delež poti opravljajo z osebnim

avtom in vse manj hodijo, kolesarijo ali uporabljajo javni potniški promet.

Del celostne prometne strategije občine Sevnica je akcijski načrt z opisanimi konkretnimi

predlogi, kako do rešitve opisanih stanj. Dokument bo javnosti v celoti dostopen na spletni

strani Občine Sevnica. Izdelava strategije je sofinancirana s strani Evropska unije in Republike

Slovenije, dokument pa je tudi osnova za kandidiranje na napovedane razpise za pridobivanje

sredstev sofinanciranja trajnostnih prometnih ureditev.

Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog strategije in jo predlaga občinskemu svetu v

sprejem.

*Pride Janez Šerjak (prisotnih 23 svetnikov).

*Pride Hermina Šantej (prisotnih 24 svetnikov).

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Dušan Blatnik, Roman Perčič, Rado Kostrevc,

Tomaž Lisec in Frančiška Zemljak.

Povzetek razprave:

Svetniki so v razpravi izpostavili več že znanih prioritet, ki bi jim bilo smiselno in nujno v

prihodnje posebej posvetiti pozornost, kot so projekti na državnem cestnem omrežju, odprava

nekaterih črnih točk, širina cest, nivojska križanja z železnico ter gradnja povezovalnih poti.

Župan: Predlaga sprejem predložene prometne strategije.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Celostno prometno strategijo občine Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

4


Ad 4

Predlog Odredbe o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem

parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici

Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora za

okolje in prostor:

Po vzoru dobro sprejete ureditve režima parkiranja z modrimi conami za HTC, v starem

mestnem jedru pri občinski stavbi, parkiriščih na obeh straneh stavbe NLB ter pred trgovino

Izidor v središču Sevnice, bo na tak način tekom letošnjega leta preurejen tudi režim parkiranja

na parkirišču na Glavnem trgu v starem delu mesta Sevnica. Namen označitve območja

kratkotrajnega parkiranja je povečanje frekvence uporabe parkirnih mest v delovnem času in

s tem rešitev problematike prezasedenosti parkirišč.

Odbor za okolje in prostor je obravnaval predmetno odredbo in predlaga občinskemu svetu,

da jo sprejme.

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi so sodelovali: Zdenka Dernovšek, Roman Perčič in Tanja Novšak.

Povzetek razprave:

Izpostavljeno je bilo, da je potrebno na obravnavanem območju zarisati parkirišče za invalide,

kar pa je že v fazi priprave. Glede postavitve parkomata, pa je bila podana informacija, da bo

zaenkrat označevanje prihoda na parkirno mesto možno samo z listki (kot na modri coni pri

Občini Sevnica), vsa navodila pa bodo podana na vertikalni prometni signalizaciji.

Župan: Predlaga sprejem odredbe.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odredbo o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na

javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 5

Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2016

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala župan in Mitja Udovč, direktor JP

Komunala d.o.o. Sevnica:

Stabilnosti in uspešnosti poslovanja podjetju potrjujejo pristojne revizijske službe, doseženi cilji

in načrti pa se usmerjajo v korektno in občanom prijazno izvajanje obveznih gospodarskih

javnih služb ter tržne dejavnosti.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega poročila in sklepa o razporeditvi dobičku podjetja.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o.

Sevnica za leto 2016.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

5


SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala d.o.o.

Sevnica, v višini 40.592,13 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2016, razporedi:

- v zakonske rezerve dobiček v višini 4.766,04 EUR (do višine 10 % vrednosti

osnovnega kapitala),

- v druge rezerve pa dobiček v višini 35.826,09 EUR (za investicije v osnovna

sredstva).

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 6

Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2017

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala župan in Mitja Udovč, direktor JP

Komunala d.o.o. Sevnica:

Nekaj poudarkov iz poslovnega načrta podjetja: povečanje deleža na tržnih dejavnosti, nova

vrtina v Šentjanžu, obnove vodovodov v mirenski dolini, čistilna naprava Blanca, Loka in

Krmelj, izgradnja nove nadstrešnice na Zbirnem centru v Sevnici, več poudarka na krožnem

gospodarstvu odpadkov, postavitev manjše HE na Peclju, nakup dodatnih poslovnih prostorov

na naslovu sedanjega sedeža podjetja.

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Mitja Udovč, župan, Danica Božič in Alenka Mirt.

Povzetek razprave:

Razpravljavci so se dotaknili izvajanja pogrebnih storitev. Izrečena je bila dilema nad

razkorakom med ceno pogrebnih storitev in njihovim financiranjem občine, v socialnih primerih.

Podana je bila pobuda, da naj bo cena v takšnih primerih na ravni dostojnega pogreba.

Pojasnjeno je bilo, da je ta problem rešil že nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki

določa, da morajo tudi občine svoje odloke po tem zakonu sprejeti najpozneje v enem letu od

njegove uveljavitve. V novem odloku bo določena tudi cena za osnovni pogreb, ki se bo lahko

pokril iz sredstev centra za socialno delo.

Župan: Predlaga potrditev poslovnega načrta JP Komunala d.o.o. Sevnica.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. za leto 2017.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 7

Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica

1. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v

Občini Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

3. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v

Občini Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode

Uvodno obrazložitev so podali župan; Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica ter

Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih

služb varstva okolja določa natančna merila za oblikovanje cen komunalnih storitev in

6


pristojnost sprejemanja cen v celoti prenaša na lokalno skupnost. Na osnovi določil uredbe

mora uveljavitev nove ali spremenjene cene potrditi pristojni občinski organ. Izvajalec javne

službe v Občini Sevnica, JP Komunala d.o.o. Sevnica, je v skladu z uredbo pripravilo elaborate

o oblikovanju spremenjenih cen gospodarskih javnih služb in sicer za odvajanje komunalne in

padavinske odpadne vode ter čiščenje komunalne odpadne vode. Občinski svet je pristojni

organ za njihovo potrditev.

Po potrditvi cene posamezne javne službe s strani občinskega sveta, občina s cenikom določi

potrjeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo in ga posreduje izvajalcu.

V predloženih elaboratih za leto 2017 je za odvajanje odpadne vode predvidena 74 % stopnja

subvencije Občine Sevnica glede na potrjeno ceno, za čiščenje komunalne odpadne vode pa

je predvidena 90 % stopnja subvencija občine. Skladno z uredbo lahko občina prizna

subvencijo samo za uporabnike komunalnih storitev v gospodinjstvih in za izvajalce

nepridobitnih dejavnosti, ne pa tudi za pridobitno dejavnost. Zaradi predvidene stopnje

subvencije se cene omrežnine v gospodinjstvih in nepridobitnih dejavnostih bistveno ne

spremenijo.

Cene storitev izvajanja javnih služb ostajajo nespremenjene, na ravni potrjenih leta 2016.

Odbor za okolje in prostor je obravnaval elaborate, ter predlaga občinskemu svetu njihov

sprejem ter sprejem predlaganih zaračunanih cen.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep o potrditvi elaboratov in cen odvajanja komunalne in

padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet

SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep o zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske

odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 8

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu

industrijske cone Sevnica – skrajšani postopek

Uvodno obrazložitev so podali Roman Perčič; Milena Lukić, Demida arhitektura d.o.o. Sevnica

ter Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:

Postopek spremembe odloka je bil začet na pobudo podjetja Metalika d.o.o., Leskovec pri

Krškem, v mesecu oktobru 2016.

Na območju veljavnega zazidalnega načrta za to območje želi investitor, ki je tudi lastnik

zemljišča, zaradi posodobitve proizvodne tehnologije na več delih dozidati obstoječi objekt.

Sprejem odloka bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih

upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov, ki bo podjetju omogočil nadaljnji

gospodarski razvoj.

Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in ga predlaga občinskemu svetu v

obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.

7


Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem

načrtu industrijske cone Sevnica.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Ad 9

Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica – druga

obravnava

Uvodno obrazložitev so podali župan, Alenka Mirt ter Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje

in prostor:

Prvotni cilj sprejema odloka je uskladitev akta z veljavno zakonodajo ter na to rešiti še

lastninska razmerja z Geoplinom.

V predlogu odloka za drugo obravnavo je upoštevan predlog iz razprave o odloku v prvi

obravnavi in sicer v delu, ki se nanaša na zahtevano stopnjo izobrazbe direktorja podjetja - za

direktorja se zahteva najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) oziroma

univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) (6/2).

Popravljen je tudi 6. člen odloka, in sicer se vrednost osnovnega kapitala sedaj nanaša na

bilanco stanja z dne 31.12.2016. Skladno s pravnim mnenjem je spremenjen drugi odstavek

6. člena, ki sedaj glasi: »Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalne gospodarske javne

službe, so last javnega podjetja in niso vključeni v osnovni kapital javnega podjetja.«.

Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka v drugi obravnavi in ga predlaga

občinskemu svetu v sprejem. Odbor prav tako predlaga občinskemu svetu, da naj JP Plinovod

Sevnica opravi popis in oceno svojega premoženja.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Župan je še dodal, da bodo priporočila Odbora za okolje in prostor upoštevana pri nadaljnjem

poslovanju s podjetjem.

Ad 10

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke

tržnice v Sevnici – skrajšani postopek

Uvodno obrazložitev sta podala Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora za

gospodarstvo in kmetijstvo:

V letu 2007 je Občinski svet Občine Sevnica sprejel Odlok o tržnem redu Kmečke tržnice v

Sevnici, ki določa upravljanje Kmečke tržnice, lokacijo, obratovalni čas in seznam blaga, s

katerim se trguje na tržnici.

8


Kmečka tržnica v Sevnici je pričela obratovati na javni površini na prostoru pri objektu Nove

ljubljanske banke, na Trgu svobode, pred zgradbo HTC-ja v letu 2007. V letu 2014 je Občina

Sevnica obstoječo tržnico v okviru projekta Posavska špajza, sofinanciranega iz Evropskega

sklada za regionalni razvoj, opremila z osmimi novimi stojnicami, v letu 2016 pa za namene

prodaje v okviru Kmečke tržnice preuredila še notranjost zaklonišča.

Lastnik Kmečke tržnice je Občina Sevnica, organizator in upravljavec pa JZ KŠTM Sevnica.

Zaradi razširitve prodajne površine v okviru Kmečke tržnice, se v odlok dodaja obratovanje v

notranjosti zaklonišča, v 1. etaži zgradbe HTC, v izmeri neto tlorisne površine 125,49 m2.

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog odloka in ga predlaga občinskemu

svetu v sprejem.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu

Kmečke tržnice v Sevnici.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Ad11

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na

Kmečki tržnici v Sevnici

Uvodno obrazložitev sta podala Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora za

gospodarstvo in kmetijstvo:

Redno poslovanje Kmečke tržnice se iz srede in sobote razširja tudi na petek, med 8. in 12.

uro.

Po sedaj veljavnem pravilniku je upravljavec moral počakati do 9. ure, da so prodajalci zasedli

rezervirano prodajno mesto, s predlogom tega pravilnika, pa se daje možnost, da če prodajalec

ne zasede rezerviranega prodajnega mesta do 30 minut od začetka obratovalnega časa, lahko

upravljavec tisti dan na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca.

Predlog pravilnika vključuje tudi spremembo organa, ki izdaja potrdila o lastni proizvodnji. V

skladu z novim Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske

dejavnosti, lokalna skupnost več ne izdaja potrdil o lastni proizvodnji. Prodajalci, za katere

Zakon o kmetijstvu tako določa, morajo biti registrirani oziroma odobreni pri organu, pristojnem

za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Po obravnavi predloga pravilnika na Odboru za gospodarstvo in kmetijstvo je bil z Upravo za

varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je bil tehnično usklajen še 4. člen predloga

pravilnika, ki sedaj glasi: »Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: »Prodajalci,

za katere Zakon o kmetijstvu tako določa, morajo biti registrirani oziroma odobreni pri organu,

pristojnem za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.«.

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog pravilnika in ga predlaga

občinskemu svetu v sprejem.

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Vlasta Kuzmički in Božidar Beci.

9


Povzetek razprave:

V razpravi je bilo podano mnenje, da ni dovolj natančno določeno, s katerimi živili se lahko

trguje na drobno, npr. ni jasno, če se lahko prodajajo tudi alkoholne in brezalkoholne pijače.

Sledila so pojasnjevanja, v katerem členu obstoječega pravilnika so določene navedbe že

zapisane.

Župan: Glede na predloge iz razprave, predlaga sprejem predloženega pravilnika, z

določenimi korekcijami.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu

na Kmečki tržnici v Sevnici, s tem, da:

- se spremeni vsebina 4. odstavka, tako da se glasi:

»Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: »Prodajalci, za katere

Zakon o kmetijstvu tako določa, morajo biti registrirani oziroma odobreni pri

organu, pristojnem za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.«.;

- se za 3. členom doda nov člen, ki se glasi:

»V 15. členu v prvem odstavku za besedo »sadja« ».« nadomesti »;« in doda nova

točka, ki se glasi: »3. predpakiranimi alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami.«.;

- dosedanji 4. in 5. člen se preštevilčita v 5. in 6. člen pravilnika.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 12

Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek

Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in

splošne zadeve:

Predlog sprememb je zaradi spremembe sedeža Krajevne skupnosti Sevnica iz naslova

Naselje heroja Maroka 24 v prostore občinske stavbe na naslovu Glavni trg 19a, kjer ima sedež

in posluje tudi že Krajevna skupnost Dolnje Brezovo. Zaradi navedenega je potrebno tudi

formalno spremeniti sedež s spremembo statuta. Ugotovljen je bil tudi napačen zapis naslova

sedeža Krajevne skupnosti Primož, ki je pravilno Primož 5 in ne Primož 6. Popravljajo se tudi

ugotovljene redakcijske napake.

Komisija za pravne in splošne zadeve je obravnavala predlog in ga predlaga v obravnavo in

sprejem občinskemu svetu po skrajšanem postopku.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sprememb in dopolnitev statuta.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

10


Ad 13

Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –

skrajšani postopek

Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in

splošne zadeve:

Tudi pri poslovniku se popravljajo ugotovljene redakcijske napake. V 138. členu poslovnika pa

se zaradi bolj jasne opredelitve oziroma razmejitve odstopa občinskih funkcionarjev in drugih

imenovanih, predlaga novo, nekoliko spremenjeno besedilo.

Komisija za pravne in splošne zadeve je obravnavala predlog in ga predlaga v obravnavo in

sprejem občinskemu svetu po skrajšanem postopku.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine

Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 14

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016

Uvodno obrazložitev so podali župan; direktor občinske uprave; mag. Vlasta Marn, vodja

Oddelka za finance; Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun; Jože Udovč,

predsednik Odbora za okolje in prostor; Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene

dejavnosti; Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo:

Zaključni račun potrjuje proračunsko uravnoteženost in realno proračunsko načrtovanje

minulega leta ter uspešno izvajanje tako zakonskih nalog kot investicijskega dela. Stabilnost

zaključnega računa je temelj za stabilno delovanje javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter

drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter hkrati zagotavlja nadaljevanje

investicijskega cikla.

Delovna telesa občinskega sveta so obravnavala zaključni račun, se z njim strinjajo in

prelagajo občinskemu svetu njegov sprejem.

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi sta sodelovala: Tomaž Lisec in župan.

Povzetek razprave:

Svetnik je zatrdil, da ne drži navajanje informacije, da ni razpisov na ravni države, zato bo sam

pripravil preglednico vseh razpisov in ga predložil.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

11


Ad 15

Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica

Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

Komunala d.o.o. Sevnica je javno podjetje, katerega ustanoviteljica je Občina Sevnica, njeno

delovanje ureja Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Direktorja

imenuje in razrešuje občinski svet na podlagi javnega razpisa.

Sedanjemu direktorju Mitji Udovču poteče mandat, zato je nadzorni svet podjetja skladno z

odlokom opravil razpis v lokalnem časopisu in na spletni strani podjetja

Odlok napotuje tudi k temu, da nadzorni svet podjetja po izteku razpisnega roka prispele vloge

odpre, pregleda in samo popolne vloge skupaj z mnenjem nadzornega sveta posreduje

ustanovitelju, ki opravi izbor. Nadzorni svet podjetja je po zaključku razpisa ugotovil, da so na

razpis prispele tri vloge. Ena od vlog je bila neustrezno opremljena in nepopolna, zato so jo

izločili iz nadaljnjega postopka. Nadalje je svet ugotovil, da ostala dva kandidata izpolnjujeta

razpisne pogoje in sicer Mitja Udovč iz Boštanja ter Anton Perc iz Dolnjega Brezovega.

Nadzorni svet podjetja je vlogi obeh kandidatov skupaj s svojim mnenjem oziroma predlogom,

da občinski svet za direktorja podjetja imenuje Mitjo Udovča, posredoval ustanoviteljici, da

opravi izbor.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji obravnavala vlogi

kandidatov, oba sta se komisiji tudi osebno predstavila.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da za

direktorja JP Komunala d.o.o. Sevnica imenuje Mitjo Udovča iz Boštanja.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

SKLEP:

Občinski svet je za direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica imenoval Mitjo

Udovča, stanujočega na naslovu Boštanj 17 b, pošta Boštanj.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 16

Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda

Lekarne Sevnica

Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

Lekarna Sevnica je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Sevnica. Sedanji direktorici

javnega zavoda, Ireni Groboljšek Kavčič, poteče štiriletni mandat, zato je razpisna komisija

javnega zavoda v Uradnem listu RS objavila razpis za delovno mesto direktorja. Pogoje za

zasedbo delovnega mesta določata Zakon o lekarniški dejavnosti ter Odlok o ustanovitvi

javnega zavoda Lekarna Sevnica. Na objavljen razpis se je kot edina kandidatka javila

dosedanja direktorica, Irena Groboljšek Kavčič iz Sevnice. Svet zavoda je za direktorico

Lekane Sevnica imenoval Ireno Groboljšek Kavčič ter v skladu z zakonom in statutom zavoda

zaprosil občinski svet za izdajo soglasja k imenovanju.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo kandidatke, ki se

je komisiji tudi osebno predstavila.

12


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda

soglasje k imenovanju Irene Groboljšek Kavčič Sevnica, za direktorico javnega zavoda

Lekarna Sevnica.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga izdajo soglasja k imenovanju direktorice Lekarne Sevnica.

SKLEP:

Občinski svet je izdal soglasje k imenovanju Irene Groboljšek Kavčič, stanujoče na

naslovu Bohorska ulica 5, Sevnica, za direktorico javnega zavoda Lekarna Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 17

Predlog sklepa o ne izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Posavski muzej

Brežice, po javnem razpisu iz leta 2014

Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:

Na podlagi veljavnih pravnih predpisov in aktov je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja Občine Brežice izvedla javni razpis za direktorja Javnega zavoda Posavski muzej,

ki je bil objavljen v marcu 2014. Komisija je prispele vloge odprla, pregledala in sprejela sklep,

da se štiri popolne prijave posredujejo v obravnavo in podajo mnenja Svetu zavoda Posavski

muzej Brežice. Slednji je opravil razgovore s kandidati in sprejel sklep, na podlagi katerega je

komisija povabila vse štiri kandidate na razgovor, katerega sta se udeležila dva kandidata.

Komisija je sprejela sklep, da občinskim svetom ustanoviteljicam muzeja poda predlog, da za

direktorico imenuje Alenko Černelič Krošelj. Občinski sveti občin ustanoviteljic so sprejeli Sklep

o imenovanju Alenke Černelič Krošelj za direktorico Javnega zavoda Posavski muzej Brežice.

Zoper odločitev je bila vložena tožba na Upravno sodišče Republike Slovenije, ki je s z dne

21.12.2016 odpravilo sklepe Občinskih svetov občin ustanoviteljic in zadevo vrnilo v ponovni

postopek izbire direktorja Javnega zavoda Posavski muzej Brežice. Od takrat vodi muzej kot

vršilka dolžnosti direktorice Alenka Černelič Krošelj.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Brežice je zadevo preučila in

po razpravi ocenila, da je smiselno, da se postopek zaključi brez izbora ustreznega kandidata.

Slednjo odločitev predlaga v sprejem tudi vsem občinskim svetom občin soustanoviteljicam.

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Alenka Mirt in Rado Kostrevc.

Povzetek razprave:

V razpravi so bili podani pomisleki o pravno – formali pravilnosti sprejema odločitve o ne izbiri

kandidata, v smislu posamezne pristojnosti organov pri odločanju (Sveta javnega zavoda

Posavski muzej Brežice ter Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Občinskega sveta Občine Brežice).

Župan: Na podlagi razprave predlaga sprejem sklepa, ki naj bi poskušal razjasniti podane

dvome.

13


SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep, da se odločanje o predmetni zadevi preloži na eno izmed

prihodnjih sej občinskega sveta. Občino Brežice se poziva, da preuči postopek

sprejema odločitve o ne izbiri kandidata, v smislu posamezne pristojnosti organov pri

odločanju (Svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice ter Komisija za mandatna

vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice).

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 18

Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2016

Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:

Na podlagi Zakona o dedovanju je lokalna skupnost upravičena v zapuščinskem postopku

zahtevati omejitev dedovanja in izročitev premoženja v vrednosti 2/3 prejete pomoči, v skladu

s predpisi o socialnem varstvu (financiranje institucionalne oskrbe, pomoči na domu). Prav

tako občina v zapuščinskih postopkih uveljavlja terjatev iz naslova morebitnega plačila

pogrebnih stroškov, saj v primeru, ko ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroške

pokopa, poravna stroške občina, ki ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine

umrlega.

V letu 2016 je Občina Sevnica svojo terjatev prijavila v trinajstih zapuščinskih postopkih, v

skupni višini terjatev 254.039,41 EUR, od katerih je deset že zaključenih. V letu 2016 je bila

zaključena tudi ena zapuščinska zadeva iz prejšnjih let, v katerih je Občina Sevnica priglasila

terjatve iz naslova plačevanja domske oskrbe in plačila stroškov pogreba.

V zapuščinskih postopkih je Občina Sevnica na podlagi sklepov o dedovanju v letu 2016

prejela nepremičnine, v ocenjeni skupni vrednosti 35.397,66 EUR in denarna sredstva v skupni

višini 15.368,00 EUR.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.

SKLEP:

Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v

letu 2016.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Ad 19

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanje in pobude.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanje in pobude članov občinskega sveta.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

14


Ad 20

Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Franc Pipan:

1. Izreče čestitke Občini Sevnica za prejem naziva najbolj varna občina v kategoriji

majhnih in srednje velikih občin v Sloveniji.

2. Zanima ga, ali Občina Sevnica na kakršen koli način pomaga kmetom pri zavarovanju

posevkov, sadovnjakov in trte. Predlaga sofinanciranje zavarovanja iz občinskega

proračuna, Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo pa naj pridobi podatke in preuči

možnosti tovrstne pomoči.

3. Predlaga omejitev skupne mase tovornih vozil na občinskih cestah ter da naj policija

izvaja kontrolo s tehtanjem teh vozil, predvsem na delih cest, ki so že sedaj precej

poškodovani.

4. Želi informacijo, katere projekte bo Občina Sevnica prijavila na razpise v finančni

perspektivi Slovenije 2014-2020 za izvajanje kohezijske politike ter kakšna bo

razporeditev finančnih sredstev za Posavje iz tega naslova.

5. Glede na to, da ima Žalec fontano piva, ga zanima, če je Občina Sevnica z njihove

strani prejela kakšno pobudo za povezovanje med tema dvema turističnima

destinacijama.

Frančiška Zemljak:

Vpraša, kakšna bo namembnost zemljišča na mestu, kjer je stala Tasičeva hiša v Sevnici in

kdaj bo ureditev zaključena.

Božidar Beci:

Opozori na drsnost ovinkov na državni cesti Loka – Radeče in predlaga ureditev oziroma

izboljšanje stanja.

Tanja Novšak:

Državna cesta v starem delu Sevnice od Kragla do odcepa za Pod Vrtačo je precej

poškodovana od zimskih vremenskih situacij. Vpraša, če je predvidena kakšna večja ureditev

tega dela ceste.

Rado Kostrevc:

1. Zanima ga, kdo je obžagal drevesa ob Osnovni šoli Ane Gale Sevnica ter ali bo dejanje

pustilo posledice na drevju.

2. Uporabnike vrtičkov na občinskih parcelah na lokaciji nasproti Naselja heroja Maroka

zanima, do kdaj je možna njihova uporaba.

Janez Šerjak:

1. Na temo defibrilatorjev v Občini Sevnica je zastavil več vprašanj. Zanima ga:

- število defibrilatorjev v občini,

- ali je objavljen seznam njihovih namestitev v občini,

- kako so dostopni,

- in če se predvidevajo še kakšne nove namestitve defibrilatorjev, kar bi bilo zelo

dobrodošlo.

2. Krajane Metnega Vrha zanima ali je možna postavitev ogledala nad kmetijo

Derstvenšek.

Majda Jazbec:

1. Izreče pohvalo nad uvedbo režima kratkotrajnega parkiranja na Glavnem trgu v

Sevnici.

2. Predlaga ureditev ožine na državni cesti pri Plauštajnerju v starem mestnem jedru z

morebitnim odkupom hiše Krevelj.

15


Tomaž Lisec:

Vpraša, ali bosta Občina Sevnica in Infra našli lokacijo za nogometno igrišče na Blanci, saj je

na predlagani lokaciji prelivno območje in gradnja menda ni možna.

Danica Kramžar:

Predlaga postavitev košev za odpadke na počivališčih ob državni cesti Boštanj – Tržišče.

Vincenc Sitar:

Predlaga čimprejšnje strojno pometanje cest v Tržišču.

Janez Kukec:

Ob zimski zmrzali so se pojavile izbokline na cesti Malkovec- Pavla vas in predlaga njihovo

sanacijo.

Irena Dobnik:

Predlaga sanacijo udarnih jam na cesti iz Krmelja proti Gabrijelam.

Ad 21

Razno

Župan:

Poda informacijo, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma 26. aprila 2017.

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.

Zapisala:

Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

Srečko Ocvirk

župan Občine Sevnica

16


OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Številka: 011-0005/2017

Datum: 6.4.2017

P R E G L E D

SKLEPOV 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,

Z DNE 29.3.2017

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.

347. SKLEP:

Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku

obravnavajo:

- 8. točka dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o

zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica;

- 10. točka dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o

tržnem redu Kmečke tržnice Sevnica;

- 12. točka dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica;

- 13. točka dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega

sveta Občine Sevnica.

Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).

Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje občinskega sveta z dne

15.2.2017

348. SKLEP:

Občinski svet je potrdil zapisnik 20. redne seje občinskega sveta z dne 15.2.2017.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

349. SKLEP:

Občinski svet je potrdil pregled sklepov 20. redne seje občinskega sveta z dne 15.2.2017.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

3. Predlog Celostne prometne strategije občine Sevnica

350. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Celostno prometno strategijo občine Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

1


4. Predlog Odredbe o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem

parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici

351. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odredbo o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem

parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

5. Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2016

352. SKLEP:

Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za

leto 2016.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

353 SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala d.o.o.

Sevnica, v višini 40.592,13 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2016, razporedi:

- v zakonske rezerve dobiček v višini 4.766,04 EUR (do višine 10 % vrednosti osnovnega

kapitala),

- v druge rezerve pa dobiček v višini 35.826,09 EUR (za investicije v osnovna sredstva).

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

6. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2017

354. SKLEP:

Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. za leto 2017.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

7. Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica

1. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v

Občini Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

2. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v

Občini Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode

355. SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep o potrditvi elaboratov in cen odvajanja komunalne in padavinske

odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

2


356. SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep o zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske

odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu

industrijske cone Sevnica – skrajšani postopek

357. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu

industrijske cone Sevnica.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

9. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica – druga

obravnava

358. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke tržnice

v Sevnici – skrajšani postopek

359. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke

tržnice v Sevnici.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na

Kmečki tržnici v Sevnici

360. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na

Kmečki tržnici v Sevnici, s tem, da:

- se spremeni vsebina 4. odstavka, tako da se glasi:

»Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: »Prodajalci, za katere Zakon o

kmetijstvu tako določa, morajo biti registrirani oziroma odobreni pri organu, pristojnem

za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.«.;

- se za 3. členom doda nov člen, ki se glasi:

»V 15. členu v prvem odstavku za besedo »sadja« ».« nadomesti »;« in doda nova

točka, ki se glasi: »3. predpakiranimi alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami.«.;

- dosedanji 4. in 5. člen se preštevilčita v 5. in 6. člen pravilnika.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

3


12. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek

361. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

13. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –

skrajšani postopek

362. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine

Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

14. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016

363. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

15. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica

364. SKLEP:

Občinski svet je za direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica imenoval Mitjo

Udovča, stanujočega na naslovu Boštanj 17 b, pošta Boštanj.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

16. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarne Sevnica

365. SKLEP:

Občinski svet je izdal soglasje k imenovanju Irene Groboljšek Kavčič, stanujoče na naslovu

Bohorska ulica 5, Sevnica, za direktorico javnega zavoda Lekarna Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

17. Predlog sklepa o ne izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Posavski muzej

Brežice, po javnem razpisu iz leta 2014

366. SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep, da se odločanje o predmetni zadevi preloži na eno izmed

prihodnjih sej občinskega sveta. Občino Brežice se poziva, da preuči postopek sprejema

odločitve o ne izbiri kandidata, v smislu posamezne pristojnosti organov pri odločanju (Svet

4


javnega zavoda Posavski muzej Brežice ter Komisija za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice).

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

18. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2016

367. SKLEP:

Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu

2016.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

368. SKLEP:

Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

20. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Franc Pipan:

1. Izreče čestitke Občini Sevnica za prejem naziva najbolj varna občina v kategoriji

majhnih in srednje velikih občin v Sloveniji.

2. Zanima ga, ali Občina Sevnica na kakršen koli način pomaga kmetom pri zavarovanju

posevkov, sadovnjakov in trte. Predlaga sofinanciranje zavarovanja iz občinskega

proračuna, Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo pa naj pridobi podatke in preuči

možnosti tovrstne pomoči.

3. Predlaga omejitev skupne mase tovornih vozil na občinskih cestah ter da naj policija

izvaja kontrolo s tehtanjem teh vozil, predvsem na delih cest, ki so že sedaj precej

poškodovani.

4. Želi informacijo, katere projekte bo Občina Sevnica prijavila na razpise v finančni

perspektivi Slovenije 2014-2020 za izvajanje kohezijske politike ter kakšna bo

razporeditev finančnih sredstev za Posavje iz tega naslova.

5. Glede na to, da ima Žalec fontano piva, ga zanima, če je Občina Sevnica z njihove

strani prejela kakšno pobudo za povezovanje med tema dvema turističnima

destinacijama.

Frančiška Zemljak:

Vpraša, kakšna bo namembnost zemljišča na mestu, kjer je stala Tasičeva hiša v Sevnici in

kdaj bo ureditev zaključena.

Božidar Beci:

Opozori na drsnost ovinkov na državni cesti Loka – Radeče in predlaga ureditev oziroma

izboljšanje stanja.

5


Tanja Novšak:

Državna cesta v starem delu Sevnice od Kragla do odcepa za Pod Vrtačo je precej

poškodovana od zimskih vremenskih situacij. Vpraša, če je predvidena kakšna večja ureditev

tega dela ceste.

Rado Kostrevc:

1. Zanima ga, kdo je obžagal drevesa ob Osnovni šoli Ane Gale Sevnica ter ali bo dejanje

pustilo posledice na drevju.

2. Uporabnike vrtičkov na občinskih parcelah na lokaciji nasproti Naselja heroja Maroka

zanima, do kdaj je možna njihova uporaba.

Janez Šerjak:

1. Na temo defibrilatorjev v Občini Sevnica je zastavil več vprašanj. Zanima ga:

- število defibrilatorjev v občini,

- ali je objavljen seznam njihovih namestitev v občini,

- kako so dostopni,

- in če se predvidevajo še kakšne nove namestitve defibrilatorjev, kar bi bilo zelo

dobrodošlo.

2. Krajane Metnega Vrha zanima ali je možna postavitev ogledala nad kmetijo

Derstvenšek.

Majda Jazbec:

1. Izreče pohvalo nad uvedbo režima kratkotrajnega parkiranja na Glavnem trgu v

Sevnici.

2. Predlaga ureditev ožine na državni cesti pri Plauštajnerju v starem mestnem jedru z

morebitnim odkupom hiše Krevelj.

Tomaž Lisec:

Vpraša, ali bosta Občina Sevnica in Infra našli lokacijo za nogometno igrišče na Blanci, saj je

na predlagani lokaciji prelivno območje in gradnja menda ni možna.

Danica Kramžar:

Predlaga postavitev košev za odpadke na počivališčih ob državni cesti Boštanj – Tržišče.

Vincenc Sitar:

Predlaga čimprejšnje strojno pometanje cest v Tržišču.

Janez Kukec:

Ob zimski zmrzali so se pojavile izbokline na cesti Malkovec- Pavla vas in predlaga njihovo

sanacijo.

Irena Dobnik:

Predlaga sanacijo udarnih jam na cesti iz Krmelja proti Gabrijelam.

21. Razno

Župan poda informacijo, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma 26. aprila 2017.

Zapisala:

Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

6


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

3. t.d.r.

22. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

26.4.2017

ZADEVA:

Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za

leto 2016

Številka: 303-0001/2016

Pripravljavci gradiva:

Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

Regionalna razvojna agencije Posavje

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo

Poročevalci:

Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

Martin Bratanič, direktor RRA Posavje

Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo


ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

Številka: 303-0001/2016

Datum: 14.04.2017

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva: POROČILO O DELU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE POSAVJE ZA

ODBODJE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Spoštovani,

Občinski svet Občine Sevnica seznanjamo s Poročilom o delu Regionalne razvojne agencije

Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) za obdobje od 01.01. do 31.12.2016, ki ga je na svoji

12. redni seji dne, 17.03.2016, obravnaval in potrdil Upravni odbor RRA Posavje.

RRA Posavje je javni zavod s statusom subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni,

katerega ustanoviteljice so Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško,

Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče.

Status subjekta spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na regionalni ravni je RRA

Posavje, od skupno dvanajstih regionalnih razvojnih agencij, podelil Ministrstvo za

gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) na podlagi izdane Odločbe o vpisu v

evidenco Regionalnih razvojnih agencij, številka 3030-11/2013/92 z dne, 23.6.2014 za celotno

programsko obdobje 2014-2020.

Na podlagi navedenega je naloga RRA Posavje, da izvaja naloge v skladu s 18. členom

Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljevanju ZSRR) in Odlokom o

ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje, ki se nanašajo na naloge v javnem

interesu.

V 18. in 19. členu ZSRR so opredeljene splošne razvojne naloge na regionalni ravni in druge

razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu:

– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega

programa in regijskih projektov v regiji,

– priprava dogovorov za razvoj regije,

– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih

razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,

– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih

razvojnih partnerstev,

– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih

partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,

– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,

– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem,

– izvajanje regijske finančne sheme,


– izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij in

– dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz

programov razvoja podeželja ter izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter

drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega

ministrstva in ob soglasju službe.

Naloge in projekti v javnem interesu so se na RRA Posavje izvajali v okviru delovnih področij:

1. Gospodarstvo,

2. Človeški viri,

3. Infrastruktura okolje in prostor ter

4. Razvoj podeželja.

S strani Občine Sevnica je bila osnova za izplačilo sofinanciranje nalog v javnem interesu

Pogodba o sofinanciranju Regionalne razvojne agencije Posavje v proračunskem letu 2016.

Občina Sevnica je za navedeno RRA Posavje namenila 36.889,00 EUR. Za udeležbo pri

javnih projektih pa so bile sklenjene posamezne pogodbe o sofinanciranju projektov, kjer je

Občina Sevnica za Posavsko štipendijsko shemo namenila 8.539,92 EUR in članarino za

upravljanje Lokalno akcijske skupine Posavje za sredstva »leader« 5.287,39 EUR.

Poročilo o delu RRA Posavje za leto 2016 je razdeljeno na poslovno in računovodsko poročilo.

Poslovno poročilo vsebuje pravne podlage delovanja RRA, regionalne razvojne strukture,

programska področja delovanja RRA Posavje – naloge v javnem interesu, tržno dejavnost,

kadrovski načrt in organizacijo delovanja RRA Posavje, plan nabave osnovnih sredstev, oceno

uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2016, morebitne nedopustne ali nepričakovane

posledice pri izvajanju programa dela 2016, oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

2016 glede na opredeljene standarde in merila, pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji v

2016 niso bili doseženi, oceno učinkov poslovanja na področju gospodarstva, sociale, varstva

okolja, regionalnega razvoja in urejanje prostora v letu 2016 ter analizo kadrovanja in poročilo

o investicijskih vlaganjih v 2016.

Za leto 2016 izkazuje RRA Posavje presežek prihodkov nad odhodki iz naslova redne

dejavnosti v višini 18.697,27 EUR. Čisti presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti je

bil realiziran v višini 1.253,68 EUR. Skupni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016,

dosežen pri opravljanju splošnih razvojnih nalog in tržne dejavnosti tako znaša 19.950,96

EUR.

S predmetnim poročilom in predstavljenimi projekti zadnjega programskega obdobja se je na

svoji 14. redni seji dne, 13.4.2017 seznanil Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo.

Lep pozdrav,

Vlasta Kuzmički, dipl. ekon., spec.

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti


Priloge:

- Poročilo o delu RRA Posavje,

- stališče Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo

Vročiti:

- naslovu.

Vložiti:

- v zadevo.


Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

Številka: 011-0030/2014

Datum: 13.4.2017

OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

Zadeva: Stališče odbora k Poročilu o delu RRA Posavje za leto 2016

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je na svoji 14. redni seji dne, 13.4.2017, obravnaval

Poročilo o delu RRA Posavje za leto 2016 , ter sprejel naslednje stališče:

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s predlaganim gradivom k Poročilu

o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2016 in ga daje v seznanitev

Občinskemu svetu Občine Sevnica.

Božidar Beci

Predsednik odbora za gospodarstvo in kmetijstvo

Dostaviti:

- naslovu

Vložiti:

- v zadevo, tu.


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

4. t.d.r.

22. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

26.4.2017

ZADEVA:

Sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske

kohezijske politike 2014-2020 in izvajanje dogovora za

razvoj regij

Številka: 092-0006/2017

Pripravljavec gradiva:

Regionalna razvojna agencije Posavje

Poročevalec:

Martin Bratanič, direktor RRA Posavje


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

5. t.d.r.

22. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

26.4.2017

ZADEVA:

Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto

2016

Številka: 014-0008/2017

Pripravljavca gradiva:

JP Plinovod Sevnica

Nadzorni svet JP Plinovod Sevnica

Poročevalec:

Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica


Javno podjetje Pltuovod Sevnica

Letno poroiilo 2016


ETNO POROettO 2016

Letno poroailo podjetj a za leto 2016 je sestavljeno iz dveh d€lov.

Prvi del pr€dsfavlja poslovno porodilo za leto 2016.

v njem je prc&ravljeno podjeije, njeeova de.javnost in lonenbnejsi losloni

dogodki za leto 2016.

Drlgi del predstavlja raiunovodsko poroalo za Ieto 2016.

V njem so predstavlj ena natela s€stavljdja radunovodskih izkazov s pojasnili


. U(' novircv p0djeij,, I'sioiho itr oreaoipoJhrj!

Plinovod semica je bil uslatuvljetr leta 1993 kot d.o.o. Druzba jc bila utanovljcna a izvajanje

izbime javne sluzb€ a distibuc'jo in podajo zemeljskeea plim r nestu sevdca. Drurbeniki so

bili bododi upoEbnili reneljskesa plim, ki so s pladilon prispetka za llinifrkacijo, slede na

pikljnino moi, vkgali v plinovodN onrezje. 0b nstanoifti druZbe je bilo Stevilo dntbenikov

Invesriror in iryajalec eradbenih in sr@jnih del na llinolodnen omezju v n*tu sevnica je bila

(Jljevna skupno$ sevnic4 a ke jo je pooblastila obiina sevnica. zcnjeno omrez.je s je prcdalo

v ulEvijaje Plinovodn sevnica.

Po tedmji zrlonodaji e je druzba Plinovod Sevnica d.o.o., v letu 1994 preoblikovala v Javno

podjetjellinovod Sernica (peveliko Stevilo druibeDikov),

Javno lodje{je Plinovod SevniM je v letu 1994 nsraolila ObdnE SelDica, ki je tudi lastnik

rosbvarje podjetja skupaj z aposlenini vodi

nadzomi svet, ki ga inenuje stanovitelj.

drckrof, posovure pa mdzira seden.anski

2. Dojavnosrpodjetja

Javno podjetje Plinovod Sehic4 na podiodju nesla Sevdca, opnvlja dve en€gdhki dejavnosli,

kot oFenier m distribucijskem oNetju reneljskeea llina v ncstu sevnica (oDs), drusa dejavnost

pa F dobava zeneljskesa plina odjenalceh, ki so pikljudeni na to omrczjc.

Za ncmoteDo disFibucijo remeljskega plina po plinovodnem onEzju v sevnici. Plinovod sevnica

skrbi u vzddevliF, 3ii€nje i. vmo obntovmje plinovodnesa omea4 v skladu s telDiinimi

predlhi za plinovodna omrezja in ! skladu z EnerselskiF z.ronon, ki je kovni dokunenl z

izvajdF enersehki! dejahosti. DejavnosL opdateia disliblciiskcsa sctena F EenlnoM,

ftgnlarorje Asenci.ja e&rgi.io v Mariboru.

Druea deFvnosr je dobava remeljskes! plina odFnahcn na ndiern plinovodicn onrczju, kjer po

odpndju t:sa z dneljskin plinon, skupaj z ostalini dobavirelji. dobavljano zemeljski plin

hndnnn odjenjden. Dejanost dobave reneljskesa plina d resuiinna leljajo Fa jdia pavila,

doloa€na v Energersken akonu in oslali akonodaji (uEdba o delovmju plinskega hga).

2.1loslov!trje podFlj, v okviru Elergehkcs! ztkona

Polotnj dejavnosd energetikc ueja Enersetski zakon, ki dolola naiela energctske politike, pravila

za delovdjo t€a z oErsjjo, tudiie in oblike izaFnja cospodaskih jarnih sluzb na podroiju

entrgctike in opEdeljuje naaela @sljiae oskire in udinlovite rabe ene€ije. I4ajmje cndeorskin

deFmosti je pove@o z izpolnjevanjen pEdpisanin poeojev, ki asotavljajo idajdje eDergehkih

dejxviosii le v podjeljih, ki so 2 to usposobljena.

v podFtju acotavljmo poeoje za v@o in ,t*ljivo oslabo odjemalcev z 4neljstin Plinon Po

trznih nadelih lrajnostnesa raoja ob uFoneleju udinkovite rabe ererslje ter Pogojev vtroveja

V lelu 2014 je bil spEjel novi Enctgetski akon EZl, ki prinaia kd pr€cej spentmb v naie

roslolarje, aadi spreno v akonu pa bono nodli lopraliti tudi akle podjeija (sistenska


3. Kljuini poslovni porlarki in ryorovitve

Cnii posloni izid posmaega ohaimskega obdobja:

romembnejl po\lolni pod.LU podje!d:

aisu prlhodk od prodaje protvodovinoritev(v Eur)

Na ozbe v*a na vednva lv Eur)

aisti podovni D d obcdunskqa obdobja lv Eur)

eku poslovniizid obEaunskesa obdobF na kapta (v%)

Do coro.na Ddo ienostslede nd laptral(v 96)

Stevilo kposrenih (na dan 31.12.) 3

Povpreano 3tev lo zapos enih (vtekoaem etu)

Kljuir fi n&Lni !odatkj Fodje,ia:

PosLovni Did iz rednega delovanF

akt poslovni tid obEiunlkega obdobF

Podovn' dd D rednesa delovanja brezodp 5ov vrednosri

Nalo:he v neoDredmetana id oored

Nekrdkoo;ne fi nanane in podovne obvezrcsti

KclkoroiM tinanane

poslovne obveznotti


Klr ucni fimncni I mlnil i Fdjetji:

Polovn :d :Ediae:deoad:/e'

d obEtotrkcga obdobii/.Gt

ndobratutrtqaobdobF/rap

Posdvn,dLradieFded*dj:bftzodpLov*ednonr/ci5rip,ihodk odpmdaje

Mi roroina'€dssa/r€ rorctne fin

rErrqohe ffnanhe h ponrneob,e2ist /f rp bl

Nekdrorcinef n.nine n podovneobve:nonr/&pft:

Poorenrbnd!i lrJlnil i p!slu\ Jnjr:

dn dbtur!F5ochh!!le{p(h,14nrl

Ndj navedcno sc nekaj rehnidnih podatkov poslovmja JP Plinorod sclnica za leto 2016, ki so

osnovaa imiunvseh ilnaninih kMlnikov.

V lerLr 2016. na dan 31.12.2016, jc bilo na dislribucijslan du€:ju Pikljuaenih skDino 666

odjcinalev (! htu 2015 - 67?). od lesa 555 sospodiniskih odjenralce! (566 v letu 20li) in ll I

komercialnih odjemalcev (L l1 ludi v hlu 2015). Srcvilo odFnrll.ev sjc araDiialo za I1 sano pLi

eospodiDlskib odje.Dlcih, aadi uknrive odjemDes! ne$a, t glavDen Pa zDdi P*hoda .a

uporxbo drsesa e.ergcnh(biomasa, roplo.re iQalke in cclo cleklika)

v letu 2016 je bilo po ntlcd llinovodncn orrciju distibuiiaDin 1.844216 Snl zenreljskesa

rli.r Koliiina je za 94.240 n3 rcoia od kolidine ! lctu 2015. kar je Posledica bladnejaih

lFnenskih poeoFv lsi Dlii odjlmalci so namrcftempdan'modvisd odjemalci (oeovanjo).

Od te koliline je s97.127 nri svojinr od.jonal.cn dobavil Pli.olod Sevnica, koli[inajc nmisa od

kolidnre r leLu 20lj 2a 292.Ol)l) nrl, arldi Frohoda !e ncka.j laiih odFnrllcer k drueemu

dob.riteLju (smD nekaj nanjsih odjemalcer in tal udi naa nljveiji odjcn.leo

l.2d .08o a. t' , pa o no J .| o I d.b,v 'c ii po n.

-Pn oi e. rr


se nekaj prinerjav 0 gibarjn porabe plina:

Skupna pdujudna noi vseh napnv na naien onreart se :e dolga leta giblje nekaj nad 20 Mw.

Pdkljudna nod se .m je nejievala aad naslednjih rMlosov: iz onrczja se je o&lopilo ved

cosrodinjskil, odFmal€v (lolT,€dna lrildjLtna nod 20 kV) in .ekaj mmjiih komdcialnih. Pi

endsetskih smcijah objektov s€ losledidno zlrnjia tldi nod ocrevalnesa kotla.

Pni odjenraici so pddeli plin upo€bljati ie le|l 1993. v 2a.lnjih 5 lctih se nm je obdutm povc&la

menjava oeEvalin naprav aadi dotajmosli (pEko 20 let uporabc). !rcdvsm !a aadi ne4iav z

sodobnejSjni naliavani z boljaimi izkoistki. ki dosegajo znanjianje porabe tudi tddi do 15 %.

(er pa se je kn pri neklj komeri:lnih orljenalcih, zdadi povedanja potEb, prikljudna moa

Fo'edala, tlko skupna piklju[na moa ia omezju ostaja lnllidno nespFDenjena.

ae pinsjmo gibdje poobe plina clede ia cibaije tenpdatur v adijjh lelih, opaz@o, da se

distiibuirtrc kolidine plim v pdlrerljivih tenleratunih pogojih. obiutno hanjsujejo, kljub

n*pEnenjeni dkljutni nodi. To jc v leliki nei posledica enerselskih smcij objekto! in

sploinega varlevmja pri porabi eneqeDtov, ocreveF F ndEa p€ccjsen slosek. Ze leta nu aj jc

bilo opziti. da se nm hmjlLljejo kolidine na sospodinjskem odjenu Goslodinjski odFDalci so

pryi prideli z enogeiskimi s&acijmi stmovdjskih hii), v zadnjih lerih pa tudi odjen pri ostalih,

komercialnih odjenalcih. v zdnjih letih je bilo n@rei smnanih ved slanovdjskih blokov in

te prinelmo posnezne kotlovnice v objekLih pred nr po enereelski sdaciji. aidino, da s je

pomba plina hmjSala od 30, pa vse do 45 %. Ti veliki enersetski Prihranki se seveda pd nd

lozmjo kot danjstuje distdbuirmih in posledidno dobavljenin kolidin Plina

4, Zrposlcliv letu 201s

I? Plinovod Sevnicaposbje lri delavce: diekor, nnunovodkinja in vzdrtevalec

zaposleni opdvljano vsa dela, polrebna za opnvljanj€ obch energeLskih dejavnosti: vsa poircbna

dcla na dCtribuoijskem omrezjn, vsa laduovodska dela 2a obe dejauosti in vsa dodatna del4 ki se

pojavljajo aadi odpnhja rsa z &meljskim plinon in spFn€nb zalorodaje

Na Plinovodu inano rri kJat m reden odpno udi blagajno, kjd na-!i odFnalci lal]lro ponvnajo

oiune a dobavljen zeneljski plin.

TiF delav.i sno polno zaposleni, dadi dodatnih bntev, ki jih lovmia ahonodajq se bo ltevilo

nalog i€ Fledevalo, vendn povedevdja lleUla atosLenih ne piedvidevmo

Izobrurd.nje in usposabUanj€

Zafudi sralnih sprcnehb pEdphov in akonodaje jc Fol€bm, da aposleni sralno sledino

spEnembm. Vsi zaposleri se avedmq daje poleg fomatnc ircbrdbe potebnega ae veliko

dnccsa adja rriadevmo s za dodatna izobrazeva!{ k so potrebra a nenoieno poslovej€

(ebnjini pEdpisi, radlnovodslvo, obvladoamje lT tehnolosjj )


Ilrblenica plinovodnega otreZja v mstu Sevdca je bila zghjena leta 1995, ko so bila hondma

elama inveslicijska dela. V kasnejlih letihF Plinovod Scvnica zFadil Se nmjie odseke, glede na

potele odjemllcev, tato ulitni r4od plinovodov v nestu Sevdca onqota prikljuiilev na

llinovodno omeije pEktidno a vs obFkte.

Sliulna dolzina plirovodnesa otreAa in pdkljudkov v Sehici je 3 I km.

lnvGticije v plinovodrc oncrje, so tako te nekaj le1 majhne, slede m potEbe odj€rnalcev. V letu

2016 sno zgEdili sano €n hilni prikljrdek za novozgrajcno srlnovanjsko hiSo. hi pa plina ie ne

uponbLja. To je bila cdina investicija a oreZje, v skulni v€d.osti 1 .201 €.

Drugih investic'j v osnovna sEdstva v Letu 2015 ni bilo.

6. Opis bistvenih tv€sanj in nesotorosti, ki jin F podjetje izpostavljeno

Z novelo Eneqetskega zaLo.a se je prccs odpimja hga z eneljskin plinon piiel inleMivneje

Mvijati in vzrodbujari konkuenco n. lodrorju oskbe z zmeljskjn plinom in s to dejavnosljo

povezannni sbn$di. Konlmndnosl na trgu poskuSano oblladovati z obvladovaDjen stroikov

in slelovdFm odjemaloen,j ldl.kovilo in vmo rabo plin!.

Med nabavna ivegarja u!*lmo negotovosl nabane cene plina Uinovod ina dolgorodno

knFoprcdajno pogodbo za zeneljski plin do lela 2017. ztradi slenemb na akonodajned

pododju, pogodbo sics laLko Baeljavino, nisno ved redi smo na Ceoplin, ker lallo

dobavitelja s.laj nenjmo tudi ni. z obstojeain dobavileljen smo se v letu 2016 uspeli dogovoriri

a bolj ugodne nabavne loeoje llina: nmjida mbaha cena plina, z*lepanje koliain in cene

Med mjponembnejla prod"jna tveslnja uulrmo odpovedi odjesalcev z oskbo z zeneljskin

Iioru,F\ajr en)dus'nselr.Teoja\troobal4a P 'n,am, na oe" p i p'odaji v etu2016

jc brla DohC zgohtid'a obse- doo ve oreJvsen rlen)\. repdcdLil ob ez o Zr \J' d j

zadnjih Let opazaho poveddo tv€sade !i agotavljmju pladil lalo gosPodinjskil odjenal€v, kol

veijih - kondcialnih odjeialcev. Zdadi slolne skbi 2a izterjavo in lovcieiD sodelovarjen z

odjonalci v l€tu 2016 smo ta rvcgmja obvladovali. lalo pnktidno linmo ved odpisov dolgov

Kljub bolj ugodni prcdajni ceni plina v lelu 2016, m trgu z zeneljskinr plinon s ceno re moremo

konkDitati ostalin dobavileljor Talo sDo v letu 2016 na r&lisu pddobili n@j smo encga

.N ecd oJiend,d Smo pr oll / 'o / rei odhajr e n"\ii ooien d. Pv t .lnrsemu doba klit

/!. ;o i/sub i \ le.u l]lo.a"ega r di\e:re"aod ena.a L r a do\a e r(o kol. ro n't dobi

usod.ejso ponudbo pri drugcn dobaairelju.

Med ponen6nejsa rvesdja bnko ramtino tudi regulato.no tv€ganjo saj obseca zumje rrae

ftkode, kol so spremenbe ztotrkih in podz.lonskih lklov Rqulatono tveemje jc ldjub

odprtenu rrgu !e vedno nodno pisolno, ker se zakonodaja na energetsken lododju aradi

odprit'ugaz rrEenlr iener r.pG fir'a. Oov"do\ nflet ^e"d'i ,ago.\lldo'tubojn

sp:enlr. rr inracnor ien genemo kr dr'i\Din vkr'uce\aolen' \ obrilo d'e^lo1\i\ '

podukoNtih akov s svojimi predlosi idleswo v GIZ dishibuleid! zemetjskesa plid GIZ

bzr). seveaa pa normo vse veljame pEdpise slostovati in sklarllo z njini poslovari Pri

eeuiatomem Geoju je rrcta ;zpostavili tudi oblikovanje cene 2a uponbo ooretj reneljskeso

pl;a, ki jih z n€Lodoloc,jo dolodots vlada RS in Agencija za ene*iio na lodlasi lohike


meienih cen, ki a monopolno dejavnost nadonelCa r.s. Tako in@o z obdobje 2016 do 2018

nolrjen Ak o dololiivi omeZnin€, ki nm pinaia edine Prihodke na disfuibucijsken delu

aedalje bolj so ponenbm tudi inforn{,jsk! t'esmja. IDfontcijska kultura i. osve3denosr o

ponenbnosh podalkov in irfomac,j, ki se prctalejo po nasih infomaciiskih sislenih nste. Kakor

vF podjerja $ tudi mle, v vse vedji nqi poveaje preko @lidnin konmikacijskih poteh t*

svetomesa spleLa. Uporaba olNtj pa polee enoslavne Fovtljivosti pdnala ludi kolico pasli let

newosti ulrajmja infomacij v ne lnve ok€. zalonodaja p€dlisujc cel liz pnvil o adovanju

podatkov in predpisqic tudi velike kani. ?linovod Seuica skbi, da nm infomacije ne uhajaio",

v okviru GIZ DzP se inteflivno pripravljamo n! uvedbo ercheca informaciiskea. sistsna med

aklqi m pliNken hg!, ki bo agoralljal poenoteno in vmo iaenjavo hnoai ne podalkov.

V bru 2016 je nov sisten Ze v testni ulonbi. Plinovod Sehica se bo vmj vkljudil leta 2017, ko

bodo dodee ie sprenembe uEdi najnovejse akonodaje (uvedba kwh)

t. Tves!trja m oodroiju d€jrynosti distribucjje in rDoja

Najponenbnejia in obened najvedetnejia tvesoia na Fodrodju enelcelske dejalnosri disrdbucije

renEljskesa plina in Evoja lodjetja p€dsravljajo tebnoloiko - opeEtivna lvegeja, ki so v vodini

linerov rma m anesljivost oslabc s plinon, asolavljdje vdsiva lri delu tcr vdovaF

okolja. Tehnoloiko - opdativm tlee&ja se nmiajo na hanjimje poslotnih korisri Pli.ovoda in

iThajajo iz nornosli neutreaeca obEtovanja, izvajdja. nairtovdja rcr nadztuDja eneqetskih

Pn $egdjih distJibucije zedeljskesa llina nmenjano iajved Pozonosii obvladovaDju tvesaDj:

Delovmju plinolod.esa otrezja in usiFdosii odFmih nest, da F acotovljeDa

nepEkinjcna oskba z aseljskin plinom v ahtcvdih pdanr€hih in zaeolotljena lesnost

plinovodnega orcZJa

- vdovmje okolja in kodrola wlivov na okolje s stalno ko iolo pri obratovdju omrezja in

mp,"v, izvajmjem noDitonnc! edist v okolje in nepo$ednega nvnmje z nevmimi

rveedja povezdn z delovdFn otrezja diiujemo z izvaianjen reddh peventivnih vzdizcvalnil

pEsledoe trnanu in pct oienj na omE ju in Fdnimi obhodi onrezja z llirin odpolljbjen

nspak in poikodb na otrezju. s slrokovno usposobljenini delaaci in zuejini ilaialci ler druciDi

ukepi udintovito odpBvljmo vse ugotovljene nalake.

v lelu 2016 na oreZju nisno ineli loSkodb odezja !o hetji osebi ali dngih nalak. zdadi katerih

bi bila pEkinjda disrribucija pilna.

Na podrodju zd


cilj in glavna prioritetna naloea podietja je oskba odjedalcov v kolilinsko in kakovoshro

usreaem obseeu, ki ea Poliebuj€jo odjenalci.

Tr€nutni lolozaj m podoaju dobave plina 2 podjetje ni ueoden aradi lrehoda nasih odjenalcev k

dluein dobaviLeljen. TreNho je Da podroiju dobave plina polotaj ie udden

lzjava o odgovornosti vodstva Fdjetja

vodstvo podjetja je odsolomo za lripravo raiunovodskih iztuov IP ?linovoda sevnic! a leto

20 l6 s p4adajodini pojasnili, ki vkljudujejo lolien prik' irdov poslor.nja.

Vodstvo poliuje, da so bile Pn izdelavi radurorodskih izkuov dosledno upodbljene slreae

iaiDorcasd usnqitve, da s bil€ radDnovodske ocene izdeld€ po noielu PoSLene vr€dnosi'

prcvirtrosii in dobeea eoslodadenia in da radunovodski izksi pEdstavljajo resnidno in poiteno

sliko pFnozenjskesa stlnja dtuzbe in izidov poslovanja u leto 20 L6

vodstvo lodjetja F odeovorno ludi za ustezno vodeije radLnolodswa' a spEjen usfteaib

ukepov ;a zadovdje lrenorenja in drusih sEdstev 1er potjuF, da so nduovodslj izkui

skwaj s pojasnili, izdelmi v skladu z veliavno zalonodajo in Medndodnini stddddi

md;n;vodskeea porcianja, kot ji! F spFjela Euopska skupnsr in v skladu z Enersetsknn

zakonon. Endgetski akon n@ nalag. tudi €tidirdje nilnovodskih izk@v, ki jih revizorska

druba oFavi vsrlo lelo.

vodstvo poiljelj! q,rejeDa h potrjtrF rainnoYodske izk,e s pripadajoiimi usneritvtni in

pojasniliJlvnegi podjdj! rlinovod SeYnica, za lcto 2016

Drcko. Plinovoda Sflnicd

IttatlYt'u


RACUNOVODSKO POROCILO

zA POSLOTT{O LETO 2016

JA\,'NO PODJETJI PLINOVOD SEV\ICA

SESTA\1iI DELI RA.T'NOVODSKECA }ORO.TLA SO:

L

Pojasnila k poslavlan bilarcistanja:

'

I Neopredmelena dolgorodna $edstva

2. NelEdidnine

:1. Opema in drlga opEdnetena osnovna yedstva

4. Dolgorodne nnandne naloibe

5. Dolgoroane poslovne lerjawe

&atkoroina sedstva

lL

Ill.

IV.

- Obveznosti d o vnov seds tev:

l. Lastni viri itr dolcorodrc obvehosri

2. Km&oroiine obv€aosli

Pojdnila k poslavkam izkur poslornegr izid.l

- ADalizp hodkov

- Analiza odhdkov

Poj.snila k poslavkaD izkld denrrnih tokov:

Pojdiila k poslavkdr izkza sprsnenb lastnilkegd kaPitrla:

Raimowdlka parciila Jawesa podjetjd Plinaroll Serhica k prtPrNtieno I sktadt s PtuitnikLm

okttoqojfu lethih pruiil zd gaspadaEke dr,tbe in hasled"iihprcdpitor:

- Zalon o radunovodslvu

- Slolenski nauiovodski sldrdddi (SRS)

Medndodni slandadi dlunovodskegrporcdmja (MRS)

- Pralilnik o enol,aen konlnen tui u a gospoddske dLribe

- Pravilnik o nadinu in sropnjan odpisa ncopredmetenih doleorodnih sEdstev in olEd etenih

osnovdh sdslev

rdvil.ik o sestavljmju lenih poroiil za gospod$ke dtuzbe

Enersetski zakor EZ-UPB2


I. POJASNILA K BILANCI STANJA

Bihnca slanjr na d,n 3t.12.2016

ll.1.z.f0l5

DOLCOROCNA SREDSTVA

l

II Oorednetena cnowa sRdsna

Dollorcd.e fd.nlnc roloZtE

DolEoroim Nbhe Griatve

KRATKOROENA SREDSTVA

Kralkorcdne poslome teaaft

TI Dcnar in denmi eL\ ivalenti

71t.331,71

c. I(RATKOROENE AKTIT'T{E'ASOV. R.4A\I. 332,1J

I

II:

llt:

lv.

Cisri .tobidek poslohega hla 27.335.36

B. DOLCOROCNE OB'IEANOSTI

1.OolPo,sne oasivne casohe Ene Ne

393J1

KRATKOROTNE OBVEZ\OSTI

Kmtlorcane @sl(Me ob\eaoei 31. t3q96

D. rcarKoRocNE PASI\4{[ TASOV' naZVr,

SKUPAJ OB\:EZ.IOSTI DO \lROv SRIDSTEV


SREDSTVA

A. DOLGOROCNA SREDSTVA

1. NEOPREDMETENA SREDSTYAIN DOLGOR, AKTII'NE IASOWE R.4ZMEJITIE

Ll.

Ne@rcdhelaasrcdstro:

Nabaha vrednost neolrdmetenih dolsorodnih sEdstev (F[malaiSki progrdi) ob koncu

Foslonegalera2016 aaia 11.165,97 Eur

V lelu 2016 sdo obraduMli dortt&ijo po veljanih adortiacijskih stopnjan v hesku 521,93

Skupni popavki lrednosti nadan 31.12.2016 ndSajo 11.165,97 EUL

Sedmja uedrcst neopEdnetenin dolsorcdnih sEdslev na dan I I I2.2016 je 0.00 Eu.

II. OPREDMEIENA OSNOWA SREDSWA

L NeprenEnihe:

Nlbana liednost zgtadb na de 3l .12.2016 aaia 1.331.3 81,1:l Eu. Nabavm lEdnost poslovnih

prostorcv ob loncu lera 2016 hala 8l.092,24 Eur, nabavna vEdnost plinovo.lnega omzja pa s€ je

v lelu 2016 povodala za 1.040,?6 Eu, zdadi nove inveslic'je itr naia na dan 31.12.2016

1.2i0.288,89Eul

Popravki lrednosti neprenidnin so se v Ieru 2016 spFdonili za obmdunmo amlliacijo a n*ku

19.101,88 Eur in sicer poslolni liostori a 1.621,84 Eu nr llinovodno omiezjc z 17480,04 Eu

Anodizcijo sno obnduDali na podlagi veljatih modiucijski! sto!e.j. Popravki vrcdnosti

nep€midnina de 31.12.2016 madajo 1.005.443,43 Eur, od teg! poslovni PmsLoi 29 113,05 Eu

in rlinovodno otrezje 976.330,38 Eur

Neodpisme arednosli neprenianin ralo masajo na dd 3 l. 122016325937,70

Eu in sicer poslovni

!rcsroi 51.979,l9 Eu in plinovodnome4e 273.958,51 Eul

2. Otrcrn it .lrusa oaredrteteka oshotln srulslra

Nabavna !rcdnost opr€ne v letu 2016 v bildci srania na daD 31.122016 znasa 45802,38

Eu. v

letu 2016 stoo nabavili grelnik lople lode 5L a 63,11 Eur in nobnel Smsus Galaxv a 97,17

Eur Odpisov pri opreni ni bilo,

Popialki vEdtrosti opene so sc v letu 2016 poveiali 2a obraiunano anoniac'jo in sher ! aesku

Saldo popraakov ob kond poslavnega lera 20 i 6 maia 44 3?3.54 Eu.

Neodpisoa vrednosi oprerne na dm 3 L 12.2016 pa znala 1.428.84 Eu.


?RECLED\TC 4 CTB ANJ 4 \ I O PR[,DMfTh'Ul 5RLDSTEV \ f[T lJ .201o

(' Er)

ffi

Popd i3dy-!{dcosti - ffig

0,00

11.i65,97

1r.165,97

52,1,93

0,00

Podjelje nina obvez iz naslova nahlpa neopredneienih sredsle{ NeolGdnetena vedsrva nho

ashvljena z popladilo dolcor Podjctjo iudi ne rzpolasa z neopredmetenimi sedstvi. ki bijih

pidobila z drzavno lodpoio. Neopredmelenih yedstev v letu 2016ludi nisno dabili, ker niso

PRDGLEDNICA CIBANJA OPREDMETENIII OSNOVNIII SREDSTEV V Lil IJ 2016

(v Eul

Podjetje nisa obvez iz naslova mkupaolredmdedh osnovnih sedsle{ Oprcdmctena osnoma

sedstr! niso zaslavljena a lopladilo doko{ rodFtje ludi ne razFohe! z optddet€nini

os,o'nini vedsrvi, kibijih lidobila z dr:arno podtoro. Oprednolena osnoha $edstva v letu

2016 udi nisno slabili. ker niso obstljaU


N . DOLEOROTNE F.NAJITNE NALOJRE

l. Drrca dolsoroi"a posoiila:

Na dan 3 L 12.2016 Javno podje0e Phrovod Sevnica nina dolgooanin nnantnih nalozb.

U DOLGOROCNE POSLOI4IE TERTATI'E

L Dotsorcine ooslorte rei

ee !1o tuncih:

V letu 2016 so se dolgorcine ledarve do podjetja Tdca d.o.o., ki mD a poslone plostoF na

podlagi SPZ in pravilnika o oblikollnju rcrcnnega sklada ztraimta pispevek a EzeNni sklad,

poleiale a 155,28 Eur I4ladil ozircnra irpaqja iz Lega naslova v letu 2016 d bilo, aro znasajo

dolgorodne poslovneterja$e mdan 31,12.2016 skupaj 1.020,94 Eu.

B. KRATKOROCNA SREDSTYA

IT. KR4TIIORO.NE POSLOWE IERJATW

l. Ktotkoroine poslowe liiatue no kuocer:

Na podskupini konL.v 120 - katkorodne leidve do tupcev izk&ujeno 115.164,63 Ert

katkorcdnih teijatetr To so leijatvc do nzi&ih nr prahih oseb a izdde ralme a nakup

zeDeljskega pllm s priladajodimi dajalvmi v desku 59.505,60 Eu, od teaa pravne osebe

26.712,00Eu, fizidne osebe pa 32.793.60 Eu. teriatve za obradedo omrczninozirom ulorabo

dislribucijskega omezja v viiini 52485,58 Eu! od lega Pravne os€be 37 847,83 Eu. findne osebe

pa 1,1.6i7.?5 Eu in !e pi fiziiDih osban za 888,00 Eur teiatev za shoske sodnega cenilca, terjatve

jz nslova vstopnih mogljivosli pa aadajo 2.285,50 Eur Tdjatve za nalup zemeljske8a phra s

pipadajoiini dajatvmi, ki apadejo ! lladilo jdwja 2017 ali fcbrudjo 2017 haJajo 42356,12

Eur, tedawe 2 uloabo dislribucrjskeca onlerja, ki zpadejo v llariio jmuarja 201? ali v febodu

201? haiajo 40.584,60 Eur. terjarve 2 vstolne mogti ivosti, ki apadejo februaia 2017 Pa auiajo

1161,49 Eu. osrale lerjale t hesku 31.062,27 Eur Pa so zladle v lladilo prcd 31122016

ozirona 1,124.01 Eu z vstopne nogljjvosti apade v plaailo jeuuja 201?, vendd ncllatnikc

rdio oponinjmo, sklepeo obrodna popladila zapadlih te{d€v io m sodisia vlagdro ptdloge

a iadbo hro denmih prejenkoa, kot ludi nePiehiini!.

2 {B$!!!i!r!zple!!48i!!!-4!!!!!si!!l

Na kontil I 60 - Kmlkorcdne ldjaive a odbilni DDv izkaj€mo 3 327,?9 Eu. rerjatcv do drzave

z odbitni DDv iz prejernr oaunov 2 slroike decenbra 2016, katere smo prejeli v lctu 201722%

odbibi DDV masa 8.326,00 8u,9,5% odbihi DDV !a nadm 31122016 maia 179 Eu'

Na podsknpini konta l 6s ostale knlkorcdne tlat!€ iztmjeno !a dm 31 122016 srdrje 8ts,22

Eur Tciatev izhaja iz Imtkoornih reiatev do delavcev, za kolekimo nezeodno zavaNme pr

zavdo;nici Tislan Kralkorodne redatle a DDPo dajst akoiracij ' letu 2016 pa aalaF

5.2i2.50 Eui Na ;m 3l.12.2016 bEi d3ajo karkoodne rcialve do dncih skupaj 14455.51

Eu'


V DENARAA SREDSIVA

v eotovinski btasajni je bilo na dm 31.12,2016 200.00 Eur eotovine, ki je Denjalm gotovina,

dlienFm iz tmsatcjjskega raima za nmrenc ncnjalnesa .Lobiz1.

Na edhen t:matcijsken naunu, ljje odprr pi Banla tnresa smpaolo d.d. (bivla Bailo Kopd

dd).PoslovalnlcaSevnicajebilostmjeyedstevnadan3l.l220l6

713.111,71Eur

skupaj nt rLn 31.I2.2016 aasajo denma yed$va in njinovi vnesnlkl 713.33l,t I Eu.

C. ZALOGE

v len 2016 je Jaho lodFtje Plinovod s*nica !rcdalo z 43.453 n3 nraj plina, kot je bila

dejanska loEba. Sldje zalos le radike na dd 3 l. 12.2016 iorej izkzujejo 7.660,76 Eur

e. KRATKoRodNE AxrIyNE CAsovNE (L4ZMEJITVE

Na kontih ka&orodnih akivnih ddovnih raFjitev iztmFmo na dd 31.12.2016 kntkoDdno

odlozene sholke letne ndodnine na ddopis Delo za Ieto 2017 v hesku 332,I E!.

ORVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A, KAPITAL

I VPO]ILICANI KAPIUL

L Osnowi knpitdl:

Na dan 31.12.2016 Javno lodjelje Plinovod S€v.ica izkanje stanje osnomesa kapitala v heskr

92.391,96 Eu, Li F reiden iz sklepa ob vpisu podFija v sodni Egister v lelu 2016 sno na

kapitalske €zefle prenesli 30.075,11 Eur napismega kapil.la sdaj 2e neobslojeiesa podjelja

leftl DO zemcljski plin.

Lastnik 100% osnomea! kopitalaje Obinra Semica,

II. ]UPIAISI


III. REZERVE IZ DOBICK4

1. Z4!!!&zt!!!!!

Na dan 3112,2016

so aaslie zanonske Ezerye 4.230,19 Eur V letu 2016 ji! nisno poveilevali,

dephvje podjetje posloyalo z dobiakon, ker zloskc in kapilalske reaae dosesajo akonskin l0

odsto&or osnovnega kalilala.

U P@tesati iisti doLii.k:

\'&nJll

'0lo e rFdno. pFn*ene"adooiclaizp4ln i e' i"s" a6-4 \r'oEr

wL aitti t|biten p^loere!4 letd:

Javio podjetje Plinovod Sevnica je hto 2016koni:alo s pozitivnin poslornin .ezultabn. Po

odsteten daaku od dobidka lnvdh oseb je distidobidek

poslohega lela znalal na dan 31.12,2016

2t.385,86Eu.

C. DOLGOROCNE PASIWE TASOVNE R,AZMETTI'E

v letu 2016 je Jano lodjelio ?linovod hmjsalo dolgoroine tasoue raneiirve iz naslova

odlorenih pnhodkov a meritve, kaErih doba konlddja je 5 let z 3.303,16 Eu. Na .tan

3 i.I2.2016 mlajo dolsorcdne pasilne adovne r@ejitve a tuene mdiiev ie 898,33 ELt

e. KLATKqRq.NE obvEzNosrl

u7 Krttkoraine poslove obeat^ri:

t. [.!!!fu84!!!r!!!!2!!-9fu9r!!1i4er!!!!!t!r! :

Na podstlpini kontov 220 katkoloine obveaosti (dolgovi) do dotavileljev v &ta!i smo ineli

nadatrll.l2.2016 obveaosti v heskl s1.373,51Eur, katere bodo aladlc v pladiLo vletuz017

v$ 1c obveaosti izhajajo iz prejetih iadudov zi n lap nar€riah nlolravljenih storirve v mes4n


2. Drupe tualloraine obvarosti:

V podskupnri kontov 245 - DNge ka&orod.e obvcbosti iz posloldja a tuj Edura (iovi SRS

2016 sRs 32.4) izkuujeno obvehosri do drzare za prispevte. t3rse in lJoiarirc, ki jih

obnaudvho upoFbnikom plina in otuetja po mlogu driave v asku 4454,71 Eu h sicd

2.862,14 z obveaosti okoljske dajatve oz. ekoloike takse in 1.592,37 Eu za obveaosti loioine

V podskupini konrov 25 Km&orodne obvenosti za plaie izkzuFmo obveaFsti do zaFoslenib !

vFdnosti 9.290,94 Eu in si€r so bila slanja na posmemih kontih naslednja:

obveznosn a neto plaae za mesec december 20l6 4.520,54 Eur,

obleaosli z lrispcvke iz plad a nesec decenber 20l6 1.689,65Eur,

obveznosti ?j davke iz plad za nesec decembei 2016 - I 045,94 Eu,

obveaosri a nadonestila za prevoz na nr iz dela, a prehrmo in sluzbeno pot z nesec

decenber2016 803,90Eu,

- obveaosl z liislevke izpladcvalca a nesec decenber 2016 - L230,9I Elr

v Fodskupini kontov 26 Otvehosti do ddavnih in ditrgih inltitucij izk@jedo obvenosli do

dr:ave v vrednosLi 15.935,12 El.. ki iziajajo iz nslednjih obve-osLii

- obvemost a plaiilo mzlike ned obradmrnr in vstopnin DDV a davino obdobje

december20L6 9.946,00Eur,

- obveznosr a davek od dobidkalravnlh oseb a lero 2016 5.989,12Eur

Na podskupid kontov 28 Druge karkorodne obveaosti izklzujemo kmtkorolne obvemosti v

aezi z odtegljaji odllaa zloslenceF Tinesec decenber20l6 v aesku 126,68 Eur

Na da i 1.12.2016 maiajo druge lJa|kotuine obleaosd 29.807,45 Eu.

Sklpaj na dm 3 L I2.2016 aalajo vse kalkorodne obvearosli podjelja 8l . I 80.96 Eur


II. POJASNILA K PODATKOM IZ IZKAZA POSLOVI.{EGA IZIDA

Izlgz Iodorncer iuida \ obdobJU od lrl,0l.Z0l6'lo Jr,l2.20lb

OPIs

I Cisri pirodki o.t odlie Droizodov na dodaEen tN

B, SKTJPAJ STROSKI

I. sirciki blss4 m,te ri,ls in sroritev

Nab.vm vrednost trodarela blae in mab ala I06. t31.55

II,

IIt,

Srclk rckoininskih avarovani

Sh\l,i druqih smblnih artro!,ni

Prerednolot.lni mlovnl odhodki ori o.Ednetcnih OS

Preuednotovalni mslovni odnodki Dri obEbib sredslvih 3.427

Ddsi I'o!lovniodhodki

IZD IZ ?OSLOVANJA

SKI'PAJ FINAN.NI TIRITIODKI

I Iioncr Dribodki t danih @sojl

SKUPAJ FTNANENI ODHODTTI

! filani ni odhodki iz fDanlnih oblcmri 0

1.754

DRUCT ODTIODKI

r2XD DRUCIII ?RIEODKOV IN ODHODKOV 361,32 1.653

POSLOV}I TZTD IZREDNEGA POSLOVANJA

5.730

CIsfI POSLOVN TZD OARA.T]NSKECA OBDOBJA 30.443

Iaho lodjctje Plinovod sevnica je podje(je v lasti obaine Senica, ina lli aposlene in je v lotu

20l6loiem sprenljalo priho.lke in odl$dke z posamea eftreetske dejavnosti in sicer loaeno a

ODS operater distribucijskega sisleFa Obdinc Sevnica in loieno a hgovski del - dobava ih

podaja zemeljskesa pUna,

Prihodki, sho3kin odhodki se delijo ro shoskovnih nestih na neForedre in Fvedne, !o kljuiih,

ki ji! je doloiila Agencija a Enetgedko Rs oznoma se dolodijo na podlaci sodil, ki jih prevcri ludi

ievi4. Bildca steja in lzkd poslovnesa izida je sestavljen ! skladu s Slolcnskimi

oaunovodskini slddaidi. po enotnen konhen nainx a gosFoddske druZbe


v letu 20i6 je Jauo lodjetje Plinovod sevnica izk@lo naslednje pnhodne, sEolke in odhodhe a

NAZIV _20t6

--a57.65qa,

2015

p.a.ati ur"e" ir r*i"r

"+r.a":.

Fild"t p"i.dkt l ljt

o-ei p.ir'"ari I :o+,rr

' ';6rr3s

V IUR

68.35

181 t,4i

1.754 32,20

SKUPAJ PRIIIODKI 458.226,20 672.079 68,18

tr1.0ti t5 296,717 )1,41

StroSki storit€v tt7191,75 171.987

|l5.0r838 114.687

t9q1q

odpr (uor.iaoila,lEvrpon odh ) 40.710,t6 51.811

0

?8,61

r00,00

617,28 95,85

SKUPAJ ODEODKI 424.851!22 635.906 66,81

DDPO s.989,12 5.730 104,52

aISTrDoBreEK 27.38t,86 J0.443 89,9s

aisri dobiiek po obdaviitvi aaia a leto 2ol627,381,86

Eur

?olprdno $evilo aloslencev na podlasi delovdh ur a obddmskem obdobju leta 2016 je bilo 3.

Stwilo nescev poslovmjaF 12.

ANAIIZA PRIIIODKOV:

CELOTNI ?RIHODK doszeni v letu2016 so dllali 458.226,20 Eur in so bili z 3r,65% nitji

od dosezenih pnlodkov v letu 2015.

Prihodki od prddaie blasr in sroritev:

Prihodki od podaje btaga in storirev aaiajo 45?.650.42 Eu in pedstavljajo 99,87% mlotnin

prihodko{ Pnno.ki od lrodaje storitev lkljuaujejo zmdundo omrcinino in prikljuddr no

dhrribucijsk omzjq kalcri aasajo a leto 2016264.828,51

Eu in !restavljajo 57,87 % celonrih

prihodtov od podaje blaga ln sloriter Prihodki od prodaje reneljskega Flina in lnhodki od

dadDmin v$olnih mogljivosli dnein dobaviteljen zeneljskesa plifr halajo 192.321,91 Eu

in pedsiavljajo 42,13% oelolnih piiho.lkov od lrodaje blaga D stortw

Prihodki od prodaF blaga in storitev so v lelu 2016 niZji a 11.65% od Pilodkov od p@daje biaga

in stoitev 1 letu 2015. hhodki od lrodaje storitcv iz onreznin so se v lelu 2016 gl€de m Leto 2015

povedali a 0,s2% zdadi vedje loEbe zeneuskeea plina, ki se kaze v loveimju pdhodkov

;diabilnega dela omretnine. vmk a ddjleje pihodkov od prcdaje zeneljskeca plina na

hgovsken delu pa je izloaitcv prispevkov, laks ]n rbSdin iz prilodlo! (nov SRS 2016), ki bi glede

na celobre prihodke od proda.je blaga in srorits znalali 23,30% Druei vzok paje tudi zndjSeF

mne llina v novenbru 2015 za 3J4% in hizalje €ne plim v aPnlu 20162 19,18% Tretji vmk

pa je tudi pEhod pd dobavi plina ledjega lodje(ia na dnseea dobavirelja


Ximnini prihodki:

Finmdnilrihodki so v letu 2016 haSali ll,0? Eu in presravljajo 0,002% celottril prihodkov

Finoid prilDdki !redstavljajo pdhorlke od obresu khtkorotuih depozirov in obresti sedstev M

trdsaloijskd mduu. Od leta 2015 so filanrni prihodki nizji m 98,590 . zrir^je je postcnic

nkinirve obEsti na pogled na TRR in ulrinirev obresri na kattoroCne depozite do 9. nesecev

Drusiprihodki:

Drusi pdro.lki znaiajo v letu 2016564.71 Eur, ka pEdstavtja 0,12% celoinih prihodkov v emtiem

obdobju. Drugi pdhodki asebujejo pozilivne Mskc izaanave itr prihodke od pouadil sftolkoy

itcrjave, Drugi lihodki so v leru 20r 6 nizji slede na lero 2015 z 67,80%, kd v letu 2016 nisno

indli poFadil za ikodo in zodi hanj!flja pinodkov od lovni:il s&oikov izte{ave.

ANALIZA ODHODKOVI

CELOTNI ODHODKI v letu 2016 aaiajo 424.851,22 Eur V prinerjavi z dosezcnimi celohini

odnodkiv letu20l5 so se htujiali za3l,19%.

Stroiki mlterilla:

SroSki matedala v letu 2016 haaajo I 11.011,15 Eu, kar n.S. 26, L i% celonrih odhodko{ Sllo3ki

'nateiala rkljudujojo nabavno wdnost proddrega zedeljskesa plina 106.183,55 Eu in daee

stuike mtenah v viSini 4.827,60 Eur Drugi slrolkinarcriala so srmlki pomoznega maleiala a

vzddelmje plinovodnih napdv, stroSki elektiiine dergije, stroiki gorira za sluibem vozilo,

sftlki baleriala z lzddeveje ruiumlniske oprene, sluibenega vozila, sftlki pisani3keea

nraleriala, st:okone lileFtw nr dasopisa t* drusi slr:oSki naleriala kot so disrila. palnmte

brisaie. Shoiki nalenala so se slede na srrdke mareriala v letu 2015 ^'a\i /a 62;9% Zi nje

F posledic! nnj ie mbave reneljsLesa plina, zdadi vstopa Da hg drugih dobaviteljev zemeljskesa

pliia, aizdja cde reneljsk€ga plina in izloaitev prispevkov, lroidn in taks iz slio3kov (SRS

20r6).

!e!&-$qier:

Strclki storiten v letu 2016 naldjo 157:193,75 Eur in lredstavljajo 3?,0i% celotnih odhodkov

podjetja. Stoiki storitev vkljndujejo strclkc onrcn)ine a enosni sisten atueliskega plina v

vEdmsli 92.I48,08 Dur, vstopne mogljivosti na llsovskd delD v wdnosli 23.416,92 Eu, stro(ki

priln&ko! eiergije ia rrgovsken denL a 2.662,87 Eu in druse stoike stodtev v vilini 19,165,88

Du. Drugi stbiki sroritev so shoiki stodrev lzdizevanja plinovoddh mprar in omezja,

mdualniike opeme. sluzbenega vozila, hiunovodskega prcslma, akljuduFjo tudi sn:oike

najmin, lilonexine. odvetDilkih in norasknr sto ev, stroske lladilnega prcneta, zavarovmja,

lronDalne siorirve, storitve telefona in loite, sftoske mdzonega svela, ltudenlskega dela, alddin,

strolke oelalcvmj, dczutre sluzbe Casilskega druitva, stolke ievidnmja,... Slrcfi storitev so e

glede na sholke sorirev v letu 2015 ^iaall a a.49%. lzrok ^i.bja strolkav siorncv jc prodvsen

v hitinju conc olmzdrc a prenosni sistem.

Strorki dch.

v letu 2016 zFlajo shoski dela 115.098,48 Eu in ptds€vljajo 27,09% €lornih odlodkov

podjelja. SkosK llad vsebljejo bruto pladq delod.jaldevi plispevki m plaae, polraiila a prehmo,

prevoz na delo in z njesa in egies 7i lerni doput. Srroiki plad v letu2016 so se slede na stroike

plae v letu 2015 djsali za 0,36%. Razlog loviSa{aje povedmje nrinulega dek. Polpreino stovilo

aposloncev m podlagidelovnih uv letu20l6jebilo enalo, kot v letu 2015 in sier 3,00 delavca


Odpisi vr€rhosii:

- amortizaciir:

Anortircija opdmelenih in neoprednetenih osnovnih sedsrev je bila ob@dunma v skladu z

veljavnini predpisi. ZnaJala je 40.0?6.31 Eur Predstavlja 9.43% celotnih odhodko{ Strolek

anortiai.je a letu 2016 se je elede na snolek uorti,lciie v letn 2015 niial a 0,16ya ^rd\

zanortizimjarckaterih neoprednelenih inoprednetenihosnomih sEdstev.

- pr€yrednoror,l.i poslovni odhodki pn obmtnih sredshih.

PrevRdnotovaln€ poslone odhodke pd obratnih $dstvih sestavtjajodpisde ledatve. V letu 2016

sno odphali tedalvi phmih oseb. Za eno pnvno osebo sno podali na sodiiie pEdlos a i^rlbo

na dename preFn*e, vendd je podFrje llo v stcdaj h slede na ldjatve itr norebitnih sftoskov

zaadi Mjeha ldvne lomoii a pUjavo te{atev v stedajno n6q kjer je pdmmje teiarev najvei

25% sno teiat€v v uedmsli 577,17 Eu odpisali. Drusa odpisda terjatev v m$ku ?7,08 ELU !a je

za pmvno osbo - s.p., Li je mda, del leljatev je po@viaval siq vendd !a s je !reslil v druso

rewdnotovalni poslovni odhodki iz nAlova odpisov 1od aalajo v lenr 2016654,25 Eur in

predstavljajo 0,15% ceLotui! odhodkov. Prevre.lnotovalni posloni odhodki v letu 2016 so se Erlede

na previednotovalne loslovne o.tho.lke v l€tu 2015 hitali 2a 80,91%.

Druei poslovni odhodkib drusi odhodki.

v lctu 2016F inelo podjetjea 617,28 Eur d sih poslovdh odhodkov in srroikor ki pEdstavljajo

0.15% celotnih odhodkov Ti vkljuiujejo sodne tlkse llaaee aadi vlaganja pEdlogor za irerjavo

na sodiide, pladilo nadonestila a uporabo sravbnega zrmljilta, donacij in nesativdh evBkin

iza!@v, Drugi poslovni odhodkin &ngi odhodki so se glede na lelo 2015 hejldi a 4,15%

DFdasem zaEdi manisih st olkov sodnih 1,1


III. POJASNILA K PODATKOM IZ IZKAZA DENARNIII TOKOV

Izk,zdcn,rnil' rol0r za poslorb0 tero20r6

(v lu) 2016 2015

-DENARNI TOKO\,II PRI POSLOVANJU

losloui ind pred obdaliiMjo tt.37i 36,173

Da'ki tdobi'(" rdagdd.' k 'oae.:\poslom 'oa oJLi 5.989 5.770

48.384

40.18.1

nFMedaobn F ro.b\ F ^dlodl - f o\e^.e s |oi Ndlo:tr- id 8.000

SDrem€mbe aisiih obmtnifi s redstev (in icsovnih mmsjitcy,

reznncij rer odozenil ierjat€v in obvcnosri a dav€D 7,21,6 1439f

DoslovDih postavk bihme stanja

zateble nfui k.ndne poslore terjatve t7.740 5J.421

zi.. hc runj kon.nc ar.aim.asoqc ohejiM .{23

zaaehe nunj konEne zloge

Kondnirunj zielni posloni dolqo \ i

l..on.oe oMj a.ene pd :me h ow' r dnrj w n rczM. ie -.1.304 -2t.293

d) Prebitek prcj€n .ov pn podovrDju.ri prebitek izdxt'kov pri

91.220

B.DENARNI TOKOVI PRI NALOZBENJU

Preisrn i Dn nrbzb€njn 168,000

Prejem{iod odtuiiNe doleoro( nji 6Dn( ni 610:ll 168.000

b) -r.201 -3.6t6

l.ddlki z pridobhc! ncoprcdmeEnih sredsEV 0

I2da&i z bridobnev oDcdmetenih osnourih sredslev t20l i 696

Pre bitck prejenkov Dri .aloibenjn tli p(bitek izdatkov pr'i

narotbcnju G+b)

1_201

C.DENAXNI TOKO\IT PRI FINAN CIRANJU

PRje mki pri fitrt ncidn iu 0

P'rbitek prejenkoa pn tuatrcidnju ali prcbirek izdatkow pri

liBncid.jr'(. iJ)

a.KO\i\O

STANJE DENARNTH sREDSTFV 713.331 645.854

DeMrniizid \ ob(loblu (seste\ekprcbilko! 4.d, B! incc) 67.+11 261.524

haetno st{je demih srcdstcv 18.1.110

Denmi lokoli so izklani po povedd netodi. ?onenbna povcdania ozircma nmjlanj!

posaneznih poslavlq ki so vplivdla m deiami lok podjetja, smo razkrili v i7-kMih poslovnesa ind.,

biloci stnja in cibmja kalilala.

jz izkm deneih tokov idraja, da je podjede ustvdilo 68.678 Eu denmesa roka pn loslolmju.

Izdarki pri nalozbcnj! so izhajali iz nabav oFrednetedh osnovnih sedslev - inlesticije ! omdje

in Dabav olrenc, Fejemkov pi nalorbenju pa v lelu 2016 ni bilo Tako denanri lokoti pd

nalozbenju aarajo -1.201 Eur Denmih loko! pri findcimju podjetje ni imcLo. Dcnami izid

ozironD povedmje denamih sEdsicv ! obdobj u 2016 zraSa 67.477 Eur


IN. POJASMLA K PODATKOM IZ IZKAZA GIBANJA KAPITALA

lzL?z gibrnjs k!pii!l! z! poslono lcto 2016

(, Eq)

SKI'PAJ

KA?TTAL

122.461 269.0t6 4.230

722.467 269.016 4.230 643.7t1 r.069.467

0 J0.4,13 0

10.443 -30.441

10.075 30.075 )2386 27.346

Izkaz Bibatrja kanilala z, poslovoo lcto 2015

27.386 21.386

i0.075

Slatrie 31,1,2.2016 9t,392 299.091 4.230 27,346 1.097,253

SKUPAJ

(" E-)

KAPITAI-

St.nie 31,12,20r4 722.461 269.016 4.230 l_134 1.039.424

Statrjs 01,01.2015 122.467 269.016 4.Z3tJ 612.577 1.13.11.039.4,I.1

0 0 1.134 -l.t3,l

Ll14 -1.114

0 30.443 30.443

Staojc 31,12.20J5 I22.461 269.0t6 4.230 643.711 30,443 1,069.467

l..rD.ral ,e n, dd 1' l2 201' z aidl | 060.867.12 Fn il seje v letu 2016 pove.al za ustudjeni

.lobiiek leta v viiini 2?.385,86 Eur iisti dobiaek poslouegaleia bo lodjerje epoEdilo nmlednF

lero. na podlaei skiepa Nadzonesa s!er..

6""',t

e . -.6


JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEI-NICA

NADZORNI SVET

TRG SVOBODE 9

SEVNICA

Datm :27.3.2017

OB.INA S!\,}IICA

OB.INSKI S\ET

Z.rdevd Sldep o rrzpo r€d itr i dobidkc

Janesa lodjetja Plinovodsevnica

je na svoji 7. seji, dne

27.3.2017, prisprej€manjn

lorodila za leto2016

sprejel nasled!.ji :

SKLEP:

eisti dobiika Javtrega podjerjaPlinovod Sevnica iz poslovanja v )etu

2016, ki je bil 27.385,86 EU& osiajx nerazpor.j.n in se sa v celoti

Pr€nesev leto 2017, na pr€nBenidobiaek

iz prej!trjih let.

f '"-'""

7''""0

Bozid

rcdsednikNS

{frnborjiek

["


JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEVI{ICA

NADZORM S\ET

TRG SVOBODE 9

SEVNICA

Daitm : 27 .3.2017

OBCINA SE\NICA

OBdINSKI S\ET

Zadeva : Poslovno in finandno poroiilo JP Plinovod Sevnica za leto 2016

Nadzorni svet Jar,nega podjetja Plinovod Sermicaje na svoji 7. seji, dne

27 .3.2017, obravnaval poslormo in finandno porodilo JP Plinovod Sevnica za

leto 2016 in sprejel naslednji:

SKLEP :

Nadzorni svet JP Plinovod Sevnica je sprejel poslovno in finanino

poroiilo Javnega podjetja Plinovod Sernica za leto 2016.

Lep pozdrav,

Predsednik NS

ino;,rbd Sevnica

= srvNtcA roboUSek


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

6. t.d.r.

22. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

26.4.2017

ZADEVA:

Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto

2017

Številka: 014-0009/2017

Pripravljavca gradiva:

JP Plinovod Sevnica

Nadzorni svet JP Plinovod Sevnica

Poročevalec:

Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica


JA\T{O PODJETJX PLINOVOD SE}'NICA

POSLOVNI IN FINAN.M

NACRT JP PLNOVOD SEVMCAZA.LEIO 2OI7


JNro podjctje Plirovod Sevdcr opmvlja dve ene€etski dejavnosri v Obilini Sevnica:

- Opqater disldbucijskesa sGtma - ODS

- Dobavazeneljskeeaplinaodjedalcen hsovski del

v Fodlctju sno zalosleni trije d€laaci: dirckor, ndunovodja in vdfevalec. Opnvtjmo vsa

dela 7i obe dejanosti lodjetja.

v Foslomcn nadrtu je tudi iineiDi del - rabela, v kateEm so plenme nndine lostavke

loceno po dejavnostih (ODS SM i00, rrgolski del SM 200) in skupno z podFtje.

Rudelirev sboikov, ki pripadajo na obe dejavnosti je ndeFm po kljudih a loierc

ndmovodsko sprdljdje enersetskih dejavnosti. Kljuie a mznejitev srolkov nm porrjuje

Agencija z enersijo, kor Egulator eneqeiske dejavnosti a lodroijc remeljskesa pliia.

Podrobnosti so navedene v nadaljeloju pld4 loieno po dejavnostih.

v mdajsMju p da ta|o s ed,lo:

- Tabeh s nma.ini loda&i po Fosdmi dcjavnosti in za podjetje skupaj

Poslomi nadrt a dejamost distribucije tekstualni del

Poslohi naan a dejavnost dobave tel


I lMt ffi E@ 6G EI E iE6laE& BI

I IG!86 Gft Ftffi Gtiffi

todovri nlind

energehko dejavrosi dbtribucij.zeicljskega plina

Nrloge, kijih norano opravljali kot ODS sojlsno opredeljene v zlonodaji. ki prcdpisujc

nalogc z utoni, uedbann in bhnilnini predpisi (krovd akon 2 mio dejlrnoslF

Energehki zakon EZr. sp€jel v lelu 2014).

Nase nalose .a sisrensken delu so v clahen naslednje vz.ltcvdrie plinovodnega otuezja

(31 kn plinovodov v nstu semica), inv*ticijska dek B otueuju, vzdizevmje ndil,ain

mp6v, rolhovmje neilnih nlpGv. vodenje vsh evidenc, izdajarje soeldij, poeodbe,

elnvnanF vseh do{mentov .. v podFtju iMno tudi blae.jno, ki Fosluje ni dni v tednu. Te

n.logo so sialne, lonavljajo se !sr!o lcto, nto iih ne opisuieno podobno

Osnola a iaadun pihodtov m dejalnosti ODS so prihodki i2 onrcznine, Ii jo lladujejo

odjemalci m nalen omFzju. viiina prilodkov je tako odvisna od stelila aktivrih


odFnalcev, njihove pdkljudne modi, wste nerilnc naprave in koliiinc dislribuitueea llina.

Tainre postavie z vilino onrernine in nedtve so dolodene v Aklu o doloaitvi otudnine a

distdbucljsko omezje ! sevnici:

' lavlal tlsni del orreznine

- Vdiabilnidel onreAine cena /n3 plina

- Postavke z meftve - dela v dezi z nerilnini napdvanii. pophi...

tosravke, rlko kot vsa na3a dcjavnosl ODS so rcsulitue s stdi Aseloije za eneieijo, ki

potidi Akt o laifnih postavkah omEznine inje obFvljen v Uradnen lhtu za vsalo leto.

TEnu1ni Ak za obradu omEznine velja do konca lela 2018 (€gulativno obdobje 2016,

2018 - Ak o doloait{i lariliih lostavk otrennne a distribucijski sisten zenreljskcsa plina

na geogEfskcn obnodj! Obaine Sevnic!, UEdni lhr 3i 982015).

Zlddi srrememb zkonodaje, boDo v letu 201? norali pripmviti nova Sistemska obntovalna

navodill To je elaani akt, ki bo nadoneslil stda obratovalna navodila in sploine pogoje a

nabavo in odFn pliia. v letu 2016 sno vsi dhlibuiedi skupaj pripiavili pEdlog akla. ki je v

naj ledji ndi F oenoLen, talo, da ne bi vsak disnibuter pripnvlj al sroj€sa akta A kt j e lr:elutno

poslan na Agencto a enersijo. Po uskladitvi bono noEli vlotti na! akl na lgenciio, ki ga

V nnmdnen delu plda, u dejanost ODS so plainni lrihodki Clede na pEdaidevee

tehnidne podatke na onreiju: Stevilo odjemalcev no slmju na dm 11.12.2016, predvid€na

kolidina distibuinnega plina a leto 201? pa 1.800.000 d3,

Vsi pdbodki iz Daslova otretDiDe so prikuani kot pnhodki od pbda.je v koloni za ODS

sM 100.

Stelilo vwh odjemalcev na tuiem otreiju, na 31.12.20 r 6 F 666. Stvilo odjenalccv s nm

tal v zadnjih letih poi6i zmmjsuje. Vaok a to so odklopi iz onrcija zradi preloda m dtug

ene€enr (!redvsm lesna biomasa in rudi toplotne drydke subvencije, v adnjem dsu celo

Kolitina dis&ibutdcga llina sc lalko sFreminF aadi vremenskih p.sojev (sk aj ves plin

v sevnici e uponblja za ogrevmje stmovmj in poslouril posrorov, nckaj a indushijskc

nmenq pripravo lolle vode in kuhdF).

Koliiiie dis&ibutaega pli.a se lrm vscn dhributeied v2rJajno zmdjiuleio tudi aadii

rse boljiib napra! z dobribi izkoistki, toplotlih sm@ij objeklov in 6o1j ncionalne rabe

en€rg€ntov. ki so vsi aedalje drazji.

Zdadi zgoraj nastetih razlogov $ ur

kaleE prallidno ninmo lpliva.

zmdjiLiejo tudi lnhodki iz naslola onreznine, na

JP Plinovod im podpisano Pogodbo o dostolu do pEnosrcga onrezja s sistemskin

operateiem na pEnosneF on€rjtr, ro je podjetje Plinolodi Ljubljma. Telnidni poda&i o

koliiinan plina (letna in nesedna kolidina, dnehi odjcn ...) so osnova a izdru stoikov

dostola do pEnosnega odezja, ki so glalni stoiek dejahosti ODS. ki so ludi reg nmi:

znosok prdosa (vstopne in izsbpne zmogljjvosii), ndnle, a€sek pllna 2 lasl,ao rabo ir

msek a delovdje Acencije 2a enereijo.


Ostali sFoiki dejavnosri ODS so r@idni iz nnaninega dela Nekareri srolki pripadajo

neporedno smo na dejavnosi ODS, ostali so tudeljeni po kljuaih 2.lodeno niuovodsko

Dredrl'tr e de'a\rr '. \' ji\ irano!oulene s. ucniAgencr e a ener;io.

Plmimi ldhodki dejanosri ODS a loto 2017 Lako haiajo 261200,00 €, pldiari sroski

pa v visiDi 24?.891,00 €, V letu 201? planimo pozitiho poslovanje, pnbodki so vcaji od

Praklcno edina moZDosr a povedmje priho.lkov a dejavnosl ODS. je poverbje nevila

odjemalcev ir s tm rudi kolnine disiJibuimega llina. Plinifikacija Nsta Sehica je bil. r

vedjem delu londea ze v letn 1996, nekaj IMjiih nrvesdcijskih dei v omeije sno po

poircbi inedli ge v kasnejsih letih. Tudi vedino pdkljudkov sno idedli soiasno s iiftvijo

on€zja Se dans imdo rckaj piujudkov, ki !e niso aitivni, lastrihi pa zeneljskega tlina

zato na podrodju invsricij ne pldnmo lnftve ometjr in s ren poveievmja srevila

odjmalcev. V Ietu 2016 sno recino zgradili samo en hi!!i prikljLtek a novozgrajeno

sLrno!&jsko hi!o. vlagoj v os(!l! osrcma $€dstv! tudi ne lredvidevmo.

?oslovni nalrtz! energetsko dejNnost dobay! plini

P Plinovod sevnicaje tudi dobavitelj zeneljskesaplina naiin odjenalcen, prikljudedn ia

dhlribucijsko omE je v Sevnici rrgovski del. Drusim odjenalcen za enlEt plina ne

Osron za prihodke iz lryovskega dela je kolidim dobavljenega llina odjenalen. Ta je bna

do leta2012 enaka dishibuinri kolidini, ker smo bill n, aalen off2ju cdiri dobavitelj. z

dejaNkin odpnanFnr lrca z zaneljskim plinon v sloveniji, ko so s lojavili novi dobavirelji

zenel.jskega plina (novenbtr 2012), renu ni vei t!ko. clede na ocenjene zmenjave

dobaritelja in s ten njihove kolidine, ki jih bodo dobavili novi dobalilelji, je oqFna

kolidina pliia. ki ga bo dobavil Plinovod Selnica v letu 2017 na 560,000 n3 (lredvidena

disrribuirm kolidina plina za leto 2017 je L800.000 n3).

JP Plinovod ima lodpisano Dolsorodno kupoprodajno logodbo o dobavi zdeljskesa plim z

ceopllnon LjubljM do lcra 2017, !i jc nai edini dobavitelj. ?oeoji dobave v osnovni

pogodbi so bili !o dejmsken odlnaDju trga z zeneljskin plinon rcvzddtri. do danes sDo

nabavne posoje s iteejlnini deksi k pocodbi nabaue poeoje izboljsali, iato, daje nabalia

ceia ldnerljila z osralini noaini dobavirclji. Ker lai*o dolsoiodno Fogodbo sedaj rudi

prekineno, inmo nohost tudi oenjati dobavitelja. Ccotlin nd kol velik dobalitelj,

onogoia tudi nelat€re ngodnosti, ki jih lri osralih dobaviteljih doscieno,leZje (Eino

skupen dogovor o agotaUjeju dodatnih kolidin v inednih Eddran ...). zal so se nm

lolialnc Mjiale zaradi nalterin wlosov, ka nm ob fiknih shoikih poslolbj, povaoda,

dr F coa plina le neqi nalo vedja od novih dobavilelje\ 6e bodemo ineli vzd.ho

poslovarje. v letll 2016 sno rako prodajno ceno phra aitali na ravcn. ki je pimdljiva

cemr ostalih doba!ireljev.

Prihodki rrgovskega delB dejlvnosli so rulidni v labeli (trsolski d€l - SM 200) in aalajo

1?6,900,00€,

Sxolki mbave plina in ostali slroski, ki pripadajo tgovskcmu delu so tudi i4idni

v labeli in


Pladmi tgorski del dejavnosri izk@je podilro postoveje v letu 20 l7 z r,301,00 €,

Iz plmnacea skuFega fimiJneea rezutrara za leto 2017 je r@vidno. da bi plinovod

losloval pozitimo na lavni lodjetja, ostdek dohodka v visini 14.610,00€.

Tckon leh 2017 bono sprori aledovali posloluje podjeLja in se skupaj z Nadzomnn

sveton sproli odlodali o prodajd ceni plina, Kljub bizanjeh @ne, ne plidakujmo. da bono

nspeli pridobiti nej odFnalm. ki so ie menjali dobaaitelja, ndi pa bi anidali vsaj

obstojede nevilo odjenal€v.

zdadi novih in novih mlos, sno hije zaposleni v podjetju Ue polno obrunenjeni, ostale

stroske poslolala podjeta pa smo ze hmjiali na mnrnnun.

Gledc na sprohe @ultate poslovdja tekon lera 2017, bo vodswo podjctja, skupaj z

Nadzonin svcton, posloldF pLnasajalo rrenuhim raherm in ziht€lan lasrnika

Plinovodq ro je Obdina Sdnica.

60,.u-\

DiEkor Plinovoda Sevnica

lPtt''1tlau'L


JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEV}IICA

NADZORNI SVET

TRG SVOBODE 9

SEVNICA

Datum . 27 .3.2017

OB.INA SE\'}.IICA

OBEINSK] S\ET

Zadeva : Posfovni in fitrrtritri nairt JP Plinovod Sevnict zr leto 20\7

NadzoDi svet Javnega podjetja Plinovod Sevrjcaje na svoji 7. seji, dne

27.3.20 I Z obFvnaval poslovni in findini nadft JP Plinovod Sevnica za

i€1o2017 in spr€j e1 naslednj i :

SKLEP I

Nadzorni svct J? Plinoyod sevnicaje sprejel poslovniin fiD.rini nalrt

JP Plinovod Sevniq za leto 2017.

l, edsednik NS JP

BoZda

roboljlek


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

7. t.d.r.

22. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

26.4.2017

ZADEVA: Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2016

Številka: 011-0003/2017

011-0030/2017

Pripravljavci gradiva:

JZ KŠTM Sevnica

Odbor za družbene dejavnosti

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo

Poročevalci:

Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica

Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti

Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo


ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

Številka: 011-0003/2017, 011-0030/2014

Datum: 10.04.2017

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva: VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO JZ KŠTM SEVNICA ZA LETO 2016

Spoštovani,

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je v skladu z Odlokom o

ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti

Sevnica in Statutom Zavoda KŠTM Sevnica dolžan pripraviti letno vsebinsko in finančno

poročilo za preteklo leto, ki ga predloži ustanoviteljici oziroma Občinskemu svetu Občine

Sevnica.

Glede na navedeno je JZ KŠTM Sevnica pripravil vsebinsko in finančno poročilo za leto 2016,

zato ga posreduje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.

Z lepimi pozdravi,

Pripravila:

Maja Grabrijan, dipl.upr.org.

Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Mojca Sešlar, univ.dipl.ekon.

Vodja oddelka za družbene dejavnosti

Vlasta Kuzmički, dipl.ekon., spec.

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

Priloga:

• Vsebinsko in finančno poročilo JZ KŠTM Sevnica za leto 2016,

• Stališče Odbora za družbene dejavnosti,

• Stališče Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo.

Vročiti:

• naslovu.

Vložiti:

• v zadevo.


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na podlagi 16. alineje 36. člena Statuta Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica,

št. 33001-0001/2005, z dne 26. 3. 2006, izdajamo naslednje

LETNO POROČILO

KŠTM SEVNICA

za obdobje 1. 1. 2016–31. 12. 2016

Številka: 010-0001/2017

Sevnica, 7. 3. 2017

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 1


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

KAZALO

stran

UVODNI DEL 3

1 IZKAZNICA ZAVODA 3

1.1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 3

1.1.1 Ime in sedež 3

1.1.2 Ustanovitev zavoda 3

1.1.3 Organi zavoda 4

1.1.4 Opis razvoja zavoda 4

1.2 DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA 6

1.2.1 Namen in poslanstvo zavoda 6

1.2.2 Organizacija zavoda 6

1.3 ZAPOSLENI 7

1.3.1 Redno zaposleni 7

1.3.2. Druge oblike vključenosti v delo zavoda 8

1.4 UPRAVLJANJE Z OBJEKTI 9

POROČILO O DELU 9

2 POSLOVNO POROČILO 9

2.3 POROČILO AKTIVNOSTI PO DEJAVNOSTIH 11

2.3.1 Kulturna dejavnost 11

2.3.2 Športna dejavnost 14

2.3.3 Turistična dejavnost 16

2.3.4 Mladinska dejavnost 18

2.3.5 Druge dejavnosti 20

2.3.5.1 Prireditve in dogodki 20

2.3.5.2 Sodelovanje z društvi in drugimi inštitucijami 20

2.3.5.3 Odnosi z javnostmi, trženje 21

2.4.4 Sofinanciranje društev in drugih organizacij 24

2.4.5 Razpisi 25

2.4. PREGLED DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV 27

2.4.1 Cilji in rezultati po dejavnostih zbirno 27

2.4.2 Kazalniki uspešnosti poslovanja zavod in ocena gospodarnosti

ter učinkovitosti poslovanja 31

2.4.3 Terjatve in obveznosti 31

3 RAČUNOVODSKO POROČILO 32

3.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI IN DRUGE RAČUNOVODKSE INFORMACIJE 32

3.2 INVENTURNI ELABORAT 33

3.3 NOTRANJA REVIZIJA IN NADZOR 33

SKLEPNI DEL 33

4 CILJI ZAVODA 33

5 NASTANEK POROČILA 34

PRILOGA 1 - Bilance in izkazi zaključnega računa 35

PRILOGA 2 - Pojasnila k računovodskim izkazom 54

PRILOGA 3 - Finančno poročilo po posameznih dejavnostih 62

PRILOGA 4 - Vsebinsko poročilo po posameznih dejavnostih 79

PRILOGA 5 – Grafi in tabele po posameznih dejavnostih 142

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 2


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

UVODNI DEL

Na Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica pripravimo vsako leto

poročilo o svojem delu za minulo leto.

Poslovno poročilo, ki ga sprejemata Svet Zavoda in Občinski svet predstavlja pregled

opravljenih aktivnosti na vseh področjih njegovega delovanja.

1 IZKAZNICA ZAVODA

1.1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

1.1.1 Ime in sedež

Ime javnega zavoda je: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica

Skrajšano ime javnega zavoda je: KŠTM Sevnica

Sedež javnega zavoda je: Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Kontakt: telefonska številka 07 81 61 070, Marjeta Lamovšek

E-naslov: info@kstm.si

Spletna stran: www.kstm.si

Matična številka: 2171724

Davčna številka: 59571098

Št. podračuna pri UJP: SI56 013106000000209

Zavod je vpisan v sodni register s številko vložka: 1/04448/00, Okrožnega sodišča v Krškem

1.1.2 Ustanovitev zavoda

KŠTM Sevnica je javni zavod, ki je organiziran po zakonu o zavodih. Ustanovljen je bil z

Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske

dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št. 94/2005). Po predhodnem soglasju Občinskega sveta

Občine Sevnica je bil dne 23. 3. 2006 na seji Sveta zavoda sprejet Statut KŠTM Sevnica, ki

določa in ureja statusne določbe, dejavnosti zavoda, organizacijo zavoda, organe zavoda,

financiranje zavoda, medsebojne obveznosti z ustanoviteljem zavoda, poslovno tajnost,

splošne akte zavoda ter trajanje in prenehanje zavoda.

Zavod opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti kot javne

službe. Trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti zagotavlja v javnem interesu Občina Sevnica

kot ustanoviteljica zavoda.

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Sevnica.

Zavod ima v pravnem prometu vsa pooblastila in posluje v svojem imenu in za svoj račun. Je

pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu,

kot jih določata zakon in akt o ustanovitvi – odlok.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 3


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

1.1.3 Organi zavoda

KŠTM Sevnica ima 3 organe: svet zavoda, direktorja in programski svet.

Svet zavoda

Svet zavoda upravlja zavod in ima 11 članov (6 predstavnikov ustanovitelja, 1 predstavnik

delavcev zavoda, 4 predstavniki zainteresirane javnosti). Predsednik Sveta zavoda je

Aleksander Mirt. Članom Sveta zavoda se mandat izteče dne 15. 4. 2018.

Odgovornosti in pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v 29. členu Statuta Zavoda za

kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Svet zavoda pa opravlja svoje delo tudi

na podlagi Poslovnika Sveta zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Svet zavoda se je leta 2016 sestal na 4 (štirih) rednih sejah. Vse sklepe Sveta zavoda je

uprava uresničila in o tem poročala na naslednji seji. Vabila in sklepi sej Sveta zavoda so

dostopni na uradni spletni strani zavoda.

V skladu s Pravilnikom o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v

Republiki Sloveniji, ki ga je izdalo Ministrstvo za kulturo, se morajo člani sveta zavoda obvezno

enkrat letno udeležiti usposabljanja, ki ga izvaja imenovano ministrstvo Devet članov sveta

zavoda se je v letu 2016 tega usposabljanja tudi udeležilo, in sicer preko elektronskega

usposabljanja.

Poslovodni organ

Poslovodni organ zavoda je direktorica Mojca Pernovšek. Direktorica je organizirala poslovanje

zavoda, vodila delo ter predstavljala in zastopala zavod v pravnem prometu in bila odgovorna

za zakonitost in strokovnost zavoda.

Programski svet

Programski svet je strokovni organ zavoda in ima 5 članov (po 1 strokovnjak – poznavalec s

področja kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti in 1 delavec, zaposlen v zavodu).

Predsednik Programskega sveta je Andrej Lisec. Članom Programskega sveta zavoda se

mandat izteče dne 28. 7. 2019.

Odgovornosti in pristojnosti Programskega sveta so opredeljene v 43. členu Statuta zavoda za

kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Programski svet se je leta 2016 sestal na 3 (treh) rednih sejah.

1.1.4 Opis razvoja zavoda

Zavod je v letu 2016 dopolnil 10 let delovanja. V tem času se je zavod izkazal kot učinkovita in

fleksibilna organizacijska oblika izvajanja javne službe, s primerno organizacijsko strukturo pa

je doseženo, da imamo pokrite vse temeljne aktivnosti, ki jih pred nas postavlja zakonodaja na

tem področju. Svoje delo zavod usmerja skladno z razvojnimi dokumenti in sicer:

- v letu 2006 je bil sprejet Pravilnik o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in

nazivih delovnih mest v Upravi Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti

Sevnica;

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 4


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

- v letu 2008 je bila sprejeta sprememba Pravilnika o notranji organizaciji, sistemizaciji,

delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi Zavoda za kulturo, šport, turizem in

mladinske dejavnosti Sevnica;

- v letu 2009 je bil sprejet Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti

Sevnica (uradno prečiščeno besedilo), (številka 33001-0001/2005 z dne 8. 7. 2009 –

soglasje dano na 22. redni seji Občinskega sveta občine Sevnica dne 22. 6. 2009);

- v letu 2009 je bila narejena Programska zasnova Grajskih novic in v letu 2014

sprememba Programske zasnove Grajskih novic;

- v letu 2010 je bila sprejeta sprememba Pravilnika o notranji organizaciji, sistemizaciji,

delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi Zavoda za kulturo, šport, turizem in

mladinske dejavnosti Sevnica;

- v letu 2011 je bila izdelana sprememba Statuta zavoda;

- v letu 2011 je bila izdelana Strategija razvoja Regionalne destinacijske organizacije

Posavje za obdobje 2011-2015;

- v letu 2011 je bil sprejeta sprememba Statuta zavoda;

- v letu 2011 je bil narejen Načrt integritete;

- v letu 2012 je bil sprejet Pravilnik o računovodstvu za KŠTM Sevnica;

- v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o uporabi šotora;

- v letu 2014 je bila sprejeta sprememba Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni

zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št.

46/2014);

- v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o uporabi osebnega vozila za prevoz potnikov v

upravljanju Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica;

- v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o prepovedi diskriminacije, nadlegovanja, nasilja,

trpinčenja, konkurence in izrabe bolniškega staleža ter obveznost varovanja poslovne

skrivnosti, zagotavljanja varnih delovnih razmer in varovanje delavčeve osebnosti na

delovnem mestu;

- v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o prepovedi in nadzoru dela pod vplivom alkohola in

drugih substanc;

- v letu 2014 je bil zasnovan Strateški načrt zavoda za obdobje 5 let (2015-2019),

- v letu 2015 je bilo narejeno Navodilo za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku

in oddajo naročil male vrednosti;

- v letu 2015 je bil izdelan Katalog informacij javnega značaja;

- v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;

- v letu 2015 je bil izdelan Kodeks ravnanja zaposlenih;

- v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o ravnanju s tajnimi podatki in njihovem načinu

varovanja;

- v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in

nazivih delovnih mest v Upravi javnega zavoda zavod za kulturo, šport, turizem in

mladinsko dejavnost Sevnica;

- v letu 2015 je bil izdelan Kadrovski načrt za leto 2016;

- v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o davčnem potrjevanju računov;

- v letu 2016 je bila izdelana sprememba Pravilnika o notranji organizaciji, sistemizaciji,

delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi javnega zavoda zavod za kulturo,

šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica;

- v letu 2016 je bila izdelana sprememba Pravilnika o uporabi osebnega vozila za prevoz

potnikov (v nadaljevanju vozilo) v upravljanju Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem

in mladinske dejavnosti Sevnica;

- v letu 2016 je bil izdelan Pravilnik o računovodstvu.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 5


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

1.2 DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA

1.2.1 Namen in poslanstvo zavoda

Zavod pri opravljanju svojih nalog sodeluje z Občinsko upravo Občine Sevnica ter upravami

drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, interesnimi zvezami, podjetji in

drugimi organizacijami.

Namen in poslanstvo zavoda je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti

na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti s ciljem boljše prepoznavnosti

Občine Sevnica.

Vizija zavoda je razvijanje dejavnosti in infrastrukture na vseh štirih področjih delovanja ter s

sodelovanjem z javnimi ustanovami, društvi in posamezniki uresničevati strategije in dosegati

razvojne cilje na območju občine in regije.

Zavod skrbi v sklopu svoje dejavnosti za učinkovitejšo organizacijo, razvoj in spodbujanje

dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti.

Spremlja, spodbuja, posreduje in organizira razne javne prireditve, proslave in dogodke. Prav

tako opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela na vseh štirih področjih delovanja,

posreduje informacije o dogajanju v občini in drugod, uresničuje občinski in nacionalni program

po dejavnostih, sodeluje pri izpeljavi programov, razvija nove projekte ter jih vključuje v druge

dejavnosti, prireja seminarje in strokovna izobraževanja ter posvetovanja, opravlja razstavno in

muzejsko dejavnost, organizira sejemsko dejavnost in dejavnost propagande.

Med nalogami zavoda je tudi svetovanje pri načrtovanju, gradnji, obnavljanju in upravljanju

kulturnih, športnih, turističnih objektov ter objektov, namenjenih za mladinsko dejavnost v

občini. Sodeluje pri načrtovanju in gradnji javne infrastrukture s področja kulture, športa,

turizma in mladinskih dejavnosti ter izvaja investicije na teh področjih.

Zavod se povezuje z drugimi zavodi in ustanovami v regiji in zunaj nje z namenom boljšega

sodelovanja in prepoznavnosti ter pridobiva sredstva iz državnih in mednarodnih virov za

posamezne razvojne projekte.

Upravlja javno infrastrukturo, objekte, ki so v lasti Občine Sevnica, pa tudi objekte, za katere

ima sklenjeno najemno pogodbo, in sicer s Kulturno dvorano Sevnica.

1.2.2 Organizacija zavoda

Upravne, strokovne in druge naloge v sklopu pravic in dolžnosti zavoda na delovnih področjih,

ki so določene na podlagi odloka in statuta zavoda, opravlja uprava zavoda. Uprava zavoda je

organ, sestavljen iz petih notranjeorganizacijskih enot:

– službe za splošne zadeve,

– službe za kulturo,

– službe za šport,

– službe za turizem,

– službe za mladinske dejavnosti.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 6


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

1.3 ZAPOSLENI

1.3.1 Redno zaposleni

V zavodu je bilo v letu 2016 zaposlenih 12 oseb, skupaj z direktorjem. Glede na preteklo leto

ne beležimo sprememb v številu zaposlenih, smo pa na delovnem mestu hišnik zaradi

upokojitve zaposlili novo osebo.

Na področju kulturne dejavnosti sta zaposlena svetovalec in referent, na področju športne

dejavnosti referent, na področju mladinske dejavnosti referent in na področju turizma dva

referenta. Pri razvojnih programih in v splošni službi pa delujejo in so zaposleni še svetovalec

za razvoj, referent računovodja, poslovni sekretar, hišnik, čistilka in direktorica.

Za kulturno dejavnost skrbita Rok Petančič in Iztok Felicijan, ki skrbi tudi za oblikovanje

Grajskih novic ter izdelavo katalogov. Za športno dejavnost skrbi Petra Biderman. Za turistično

dejavnost skrbita Zdravko Remar in Alenka Kozorog, ki skrbi tudi za zbiranje člankov,

obveščanje, trženje. Za mladinsko dejavnost skrbi Mojca Švigelj.

Za splošne zadeve skrbijo Mojca Pernovšek, Marjeta Lamovšek, ki skrbi za splošne in

kadrovske zadeve, Stanislava Stibrič, ki skrbi za računovodsko-finančne zadeve, Matej Imperl,

ki skrbi za razvojne projekte, prijave na razpise, načrtovanje, naložbe, Gašper Marn, ki skrbi za

objekte, opremo, sodeluje pri prireditvah in dogodkih ter dežurstvih po objektih in Karmen

Tabor, ki skrbi za čistočo gradu, uprave, Mladinskega centra, Turistične agencije ter pomaga

pri vodenjih na gradu.

Vsi zaposleni imajo premakljiv delovni čas, s predpostavko netipičnega delovnega časa in

obveznostjo za nujne primere 24 ur na dan.

Ena oseba je 1. 11. 2015 nastopila porodniški dopust, njen manko pa smo nadomestili s

prerazporeditvijo del v zavodu. Oseba je bila na porodniškem dopustu vse do konca marca

2016.

V letu 2016 je bila narejena ocena javnih uslužbencev in to v predpisanem roku in za vse

zaposlene. Zaposleni se redno izobražujejo.

V spodnjem grafu je prikazano gibanje skupne kvote plač v obdobju od leta 2011 do leta 2016.

V zadnjih letih se plače nakazujejo glede na realizacijo, v času do leta 2012 pa so bila sredstva

dana glede na plan.

V letu 2016 so plače višje glede na leto 2015 zaradi povišanega regresa, izplačila jubilejnih

nagrad (10 let), napredovanja in izplačila odpravnine.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 7


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

V spodnji razpredelnici so zajete številke višine kvot plač v obdobju 2011 – 2016. Od leta 2012

so plače razdeljene tudi glede na vir prihodka za pokrivanje plač in sicer na delež plač, ki so

pokrite s finančnimi sredstvi iz proračuna Občine Sevnica in na delež plač, ki jih zavod pokriva

s prihodki iz svoje tržne dejavnosti.

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Plače JS-PO 262.844,00 252.352,00 225.840,00 227.686,72 223.996,78 234.321,74

Plače TD 8.415,48 7.599,30 8.233,62 8.121,00 11.997,54

Kvota bruto plač KŠTM 262.844,00 260.767,48 233.439,30 235.920,34 232.117,78 246.319,28

1.3.2 Druge oblike vključenosti v delo zavoda

Nemoteno obratovanje objektov mora upoštevati razpoložljiv obseg odpiralnega časa objektov,

obseg in kakovostno izvajanje programov, potrebe uporabnikov, visoko stopnjo urejenosti in

organiziranosti, potrebno promocijo, predvsem pa zadosten vir prihodkov za pokrivanje

stroškov.

Vsi dodatno angažirani pogodbeni sodelavci, študentje in na drug način vključene osebe, so

zapolnjevali del odpiralnega časa zunaj rednega dela zaposlenega na zavodu. Ker je šlo v vseh

primerih za dejavnosti javnega značaja, ki zahtevajo javno uporabo prostorov, je bilo

angažiranje dodatne delovne sile upravičeno. Predvidenega dela namreč ni mogoče opraviti z

rednimi zaposlitvami.

Preko javnih del smo leta 2016 sklenili pogodbo o zaposlitvi s tremi osebami, in to za potrebe

vključitve v delo na sledečih področjih dela:

- športna dejavnost (ena oseba od 28. 4. 2016 do 30. 9. 2016) – vrsta dela: pomoč pri

urejanju športnih objektov (pomoč na bazenu, drugi športni objekti, šolski šport, pomoč

pri prireditvah);

- kulturna dejavnost (ena oseba od 6. 4. 2016 do 30. 9. 2016) – vrsta dela: varstvo in

ohranitev kulturne dediščine in aktualne / novejše/ sodobne kulturno - umetniške

produkcije;

- mladinski center (ena oseba od 14. 3. 2016 do 31. 12. 2016) – vrsta dela: pomoč pri

izvajanju programov za mlade (pomoč v mladinskem centru, razvoj programov za

področju mladinske dejavnosti;

Delež sofinanciranja s strani Zavoda za zaposlovanje je bil v vrednosti 65 %, 10% nižji kot v

letu prej, ko smo imeli sklenjeno pogodbo z dvema osebama.

Preko usposabljanja na delovnem mestu v letu 2016 na zavodu nismo imeli vključenih

nobenih oseb, kar pomeni zmanjšanje glede na leto 2015, ko nismo imeli vključenih sedem

oseb.

Imeli pa smo vključeni dve osebi preko usposabljanja invalidov (eno osebo v turistični

agenciji in delo pri vzdrževalnih delih na gradu).

S Centrom za socialno delo Sevnica imamo podpisano pogodbo o povračilu stroškov v

povezavi z opravljanjem dela v splošno korist ter pristopno izjavo o sodelovanju v mreži

izvajalskih organizacij. Tako sta bili v letu 2016 v proces dela vključeni 2 (dve) osebi, opravili pa

sta 464 ur družbeno koristnega dela. Glede na preteklo leto, ko smo imeli v proces dela

vključene tri osebe, opravile pa so 424 ur družbeno koristnega dela, se je delež v številu

vključenih oseb spremenil, opravila pa sta več ur dela.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 8


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Opravljala sta lažja vzdrževalna dela, pomoč pri vzdrževalnih delih na objektih v upravljanju,

pomoč pri pripravljanju za grajske poroke na gradu, košnja na bazenu, pomoč pri postavljanju

odra na raznih prireditvah in podobno.

1.4 UPRAVLJANJE Z OBJEKTI

Zavod uporablja za opravljanje dejavnosti premoženje, ki je v lasti ustanoviteljice. Leta 2016 je

upravljal iste objekte kot v preteklem letu, in sicer:

o Uprava KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,

o Ajdovski gradec, Vranje nad Sevnico, 8290 Sevnica,

o Grad Sevnica z Lutrovsko kletjo, Cesta na grad 16, 8290 Sevnica (grajska kašča in

kavarna ter grajska sobana za namen humanitarnosti so dani v najem),

o Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica,

o Športna dvorana Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica (klubski prostor dan v najem),

o Športni dom Sevnica in Fitnes, Prvomajska ulica 15a, 8290 Sevnica (pisarne dane v

najem),

o Bazen Sevnica in skate park, Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica (lokal na bazenu in

pisarna dana v najem).

o Turistično-informacijska pisarna Sevnica in Turistična agencija Doživlja, Trg svobode

10, 8290 Sevnica,

o Mladinski center Sevnica, Trg svobode 10, 8290 Sevnica,

o Kmečka tržnica, pri objektu NLB, na Trgu svobode, pred zgradbo HTC-ja,

o Sejem, za HTC-jem,

o nogometno igrišče Florjanska,

o igrala v Naselju heroja Maroka.

Delo poteka na sedežu uprave zavoda v petih poslovnih pisarnah. Uradne ure so od

ponedeljka do petka, od 7.00 do 15.00. Uradne ure so tudi v drugih objektih, ki jih upravlja

zavod, in so prilagojene glede na vrsto objekta in povpraševanje. Glede na preteklo leto ni

prišlo do sprememb.

POROČILO O DELU

2 POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo v prilogah, kot tudi v nadaljevanju poročila, podrobno opisuje aktivnosti

izvedene v letu 2016 po posameznih področjih delovanja in so primerljive s preteklim letom.

Aktivnosti se nanašajo predvsem na naloge, opredeljene s finančnim načrtom in načrtom

programskih aktivnosti.

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo zaznali.

Zavod uresničuje dejavnosti s prenesenimi sredstvi Občine Sevnica, kar pomeni nepridobitno

dejavnost. Poleg tega opravlja tudi svojo pridobitno dejavnost s trženjem programov, kamor

sodijo organizacija porok, kampa na Lisci, prodaja v vinoteki, prodaja spominkov, prodaja

pogostitev, prodaja pijače avtomati.

V letu 2016 je delež tržne dejavnosti skupaj z javno službo prihodkovno znašal kar 48,16

% v celotnih prihodkih zavoda. Ta delež je v primerjavi s preteklimi leti znatno večji, za kar so

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 9


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

razlog prihodki z naslova obeh razpisov IPA. Na odhodkovni strani je delež odhodkov tržne

dejavnosti in lastne dejavnosti zavoda v letu 2016 znašal 35,80 %, kar je tudi nekaj več kot

prejšnja leta. Deleži na prihodkovni in odhodkovni strani niso enaki, saj je zavod določen delež

fiksnih stroškov, ki imajo značaj JS(PO), pokril s prihodki lastne dejavnosti oziroma s prihodki

opravljanja javne službe.

Struktura prihodkov

glede na lastnosti vira 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

prihodkov

Lastni prihodki 228.900 276.835 313.222 268.788 271.339 260.243 426.377

Sredstva Občine Sevnica 968.355 729.064 661.252 573.050 533.302 517.387 458.980

PRIHODKI SKUPAJ 1.197.255 1.005.899 974.474 841.838 804.641 777.630 885.357

Delež lastnih prihodkov 19,12 27,52 32,14 31,93 33,72 33,47 48,16

Delež prihodkov iz

proračuna Občine Sevnica 80,88 72,48 67,86 68,07 66,28 66,53 51,84

Struktura odhodkov glede

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

na lastnosti vira

Lastni odhodki - JS,TD 302.357 240.508 254.785 230.431 257.058 238.018 286.200

Odhodki, kriti iz proračuna

Občine Sevnica 768.288 684.669 685.464 562.993 515.459 522.994 513.186

ODHODKI SKUPAJ 1.070.645 925.177 940.249 793.424 772.517 763.027 799.386

Delež lastnih odhodkov 28,24 26,00 27,10 29,04 33,28 31,19 35,80

Delež odhodkov financiran s

sredstvi Občine Sevnica 71,76 74,00 72,90 70,96 66,72 68,54 64,20

Razmejitev je jasno definirana in tudi zapisana v Pravilniku o računovodstvu. S tem pravilnikom

se tudi urejajo in določajo naloge in organiziranost računovodstva zavoda, računovodska

opravila pri vodenju računovodstva zavoda ter pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za

razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi zavoda.

Notranji nadzor se zagotavlja s sistemom nadzora v upravi. Namen sistema in ustroja

notranjega nadzora je zagotoviti smotrno poslovanje in nadzor poslovanja z uporabo enotnega

informacijskega sistema, uporabljanje premoženja s skrbnostjo dobrega gospodarja, vodenje

enotnih evidenc o obsegu in realni vrednosti kapitalskih naložb, terjatev in obveznosti ter drugih

oblik premoženja zavoda.

Posamezni delavci so na področju sistema notranjega nadzora in zagotavljanja preglednosti ter

točnosti poslovanja zavoda odgovorni za svoje področje dela, ki ga imajo določenega v

pogodbi o zaposlitvi in skladno z določili pravilnika, sklepov in navodili.

Za uresničevanje nalog zavoda so bili glede upravljanja nepremičnin in dejavnosti v sprejetem

finančnem načrtu določeni skrbniki postavk. Osnova za skrbništvo objektov je v osnovi

določena s sklepi. Skrbniki stroškovnih mest redno beležijo porabo načrtovanih sredstev. Na

postavkah finančnega načrta, kjer so odstopanja in nastanejo stroški, ki so upravičeni oziroma

potrebni za nemoteno opravljanje dejavnosti, se vir za njihovo pokritje zagotovi s sklepom o

prerazporeditvi med postavkami v dejavnosti.

Sredstva iz proračuna občine so se za dejavnosti v letu 2016 nakazovala vsak mesec, in sicer

po dvanajstinah na osnovi sprejetega proračuna oziroma kvot za dejavnosti, ki so bile

predhodno opredeljene s pogodbo o letnem financiranju. Sredstva za področje uprave so se

razdelila tako kot vsa leta do sedaj, v enakih delih (po četrtinah) po posameznih dejavnostih in

se niso nakazovala posebej.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 10


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Sredstva za plače pa so se izplačevale na osnovi zahtevka iz katerega je bila razvidna višina

prejšnji mesec obračunanih oziroma izplačanih plač. Kvote za plače zaposlenih na zavodu so iz

naslova financiranja občine zmanjšana zaradi odbitka iz tržne dejavnosti.

Sredstev za naložbe v letu 2016 ni bilo, tako tudi nismo izstavili zahtevkov po opravljenih

investicijah, kot pretekla leta.

Naše aktivnosti se izvajajo v skladu z dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji. Obseg aktivnosti

tekočega leta je definiran znotraj razpoložljivih finančnih sredstev, možnostmi črpanja sredstev

iz različnih razpisov ter v skladu s kadrovskimi resursi.

Trudimo se ohranjati strokovne stike, vzdrževati in krepiti sodelovanje na različnih ravneh,

sodelovati (lokalno, regijsko in širše) pri različnih projektih, programih in prireditvah. Izboljšali

smo tudi sodelovanje z društvi in ostalimi zunanjimi sodelavci.

Objekti so dobro vzdrževani in jih poizkušamo, čeprav z majhnimi finančnimi sredstvi, narediti

čim bolj prijazne za uporabo.

Velik našega časa porabimo za pomoč pri organizaciji raznih dogodkov in prireditev (dostava,

postavljanje in pospravljanje opreme, izdelava letakov, oglaševanje).

V poslovnem delu je zavod leto končal pozitivno. Pravočasno in kakovostno uresničitev del

smo zagotavljali z organizacijskimi ukrepi. S svojimi aktivnostmi in usmeritvami dosegamo

večjo obveščenost uporabnikov in tudi partnerjev, društev in zvez ter si prizadevamo za

prepoznavnost sevniške občine v okolju, kjer delujemo, in zunaj njega.

Raven sodelovanja in ponudbe se po našem mnenju izboljšuje in tako omogoča boljše

rezultate na vseh področjih dela.

2.3 POROČILO AKTIVNOSTI PO DEJAVNOSTIH

Grad

2.3.1 Kulturna dejavnost

Leto 2016 je bilo na Gradu Sevnica zopet razgibano. Vse prireditve in dogodki na gradu

potekali po načrtu in nemoteno. Le zaradi slabega vremena smo morali nekaj dogodkov

prestaviti v Kulturno dvorano ali v notranje prostore gradu. Na 118 prireditvah in dogodkih se

je družilo skupaj 9.415 obiskovalcev (17 % več kot v letu 2015). Vodenega ogleda se je

udeležilo 4.935 obiskovalcev gradu, kar je okoli 700 obiskovalcev več kot v preteklem letu.

Naši najmlajši so se na gradu družili v spremstvu barona Moscona na 40 animiranih ogledih

(leta 2015 jih je bilo 32), skupaj je bilo animiranih 1.096 otrok (leta 2012 jih je bilo 1.014, leta

2013 pa 990, leta 2014 pa 1.043). Na grajskih igrah se je zabavalo 861 otrok (634 v letu

2015), na lutkovnih in ustvarjalnih delavnicah pa je ustvarjalo 303 otrok (124 v letu 2015).

Na gradu se je v poročni dvorani ali v grajskem parku poročilo 57 parov (4 več kot leta 2014 in

7 manj od leta 2015), od tega je 16 parov doživelo veličastno grajsko poroko v grajskem

parku (leta 2015 jih je bilo 15) ter 10 veličastnih grajskih porok v poročni dvorani. Zaradi

slabega vremena smo nekaj porok, predvidenih v parku.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 11


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Število botrov grajskih trt modre frankinje je naraslo na 149 (konec leta 2015 jih je bilo 131),

ki so imeli na koncu leta 2016 v zakupu 310 trt modre frankinje na grajskem pobočju, kar

pomeni 6,9 % porast števila zakupljenih trt in 13,7 % porast števila botrov glede na leto

2015. Številne trte še čakajo svoje botre. Skupaj z botri smo organizirali grajsko rezatev

januarja in grajsko trgatev jeseni.

V sodelovanju s številnimi partnerji smo izvedli festival Sevniško grajsko poletje 2016 z

nekaterimi tradicionalnimi in novimi kulturnimi dogodki, med katerimi so bili največji in najbolje

obiskani Dan odprtih vrat gradu s tržnico starin in unikatov, razstava eksotičnih živali in

drugi kulturni dogodki. Sodelovali in povezovali smo se tudi s preostalimi gradovi po Sloveniji in

tako širili prepoznavnost našega gradu in občine.

Na gradu ponujamo tudi dejavnosti Grajskega lutkovnega gledališča (GLG) Sevnica, ki vsak

teden na gradu (razen poleti, ko izvede več predstav in promocij na hrvaških otokih) izvaja

brezplačne lutkovno-ustvarjalne delavnice za otroke, animacije na animiranih ogledih (40-krat v

letu 2016, 32-krat v letu 2015), ustvarjalne in lutkovne delavnice (303 otrok v letu 2016, 124

otrok v letu 2015), soorganiziramo Svetovni dan lutk na prvi pomladni dan in lutkovnolikovno

kolonijo Lutkart v času tedna otroka v mesecu oktobru. Poleg tega GLG Sevnica

organizira in izvaja številne lutkovne predstave, delavnice in mentorstva (pretežno po šolah,

vrtcih, kulturnih domovih) za naročnike na drugih lokacijah, pri tem pa dodatno promovira naš

grad in turistično ponudbo občine Sevnica.

Pri izvedbi programov tesno sodelujemo tudi z društvoma Sevniški graščaki in društvom

TRG, posebej pri vključevanju grajske gospode v programe (animirani ogledi, učna ura

Primoža Trubarja, grajska rezatev in trgatev, Svetovni dan lutk, poroke, čarobni obisk

gradu, razni sprejemi, promocije …).

Omogočamo tudi brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav (Ogled avtorja Rudija

Stoparja in krasilne umetnosti Ivana Razborška). V sklopu projekta Radogost smo skupaj z

umetnikom Rudijem Stoparjem organizirali 12 razstav, ki so odlično obiskane in odprte s

posebnim programom, in 7 občasnih razstav v Mosconovi in stari galeriji. Vsebine razstav

temeljijo pretežno na pobudah, ki jih prejemamo iz okolja.

Na gradu pa izvajamo tudi prodajo in pokušino vin in salam v grajski vinoteki. V letu 2016

je bilo 41 uporab vinoteke za organizirane pogostitve, srečanja, degustacije ipd. (v letu 2015

jih je bilo 42) poleg vodenj in pokušin vsem obiskovalcem v okviru vodenih ogledov gradu.

Ponujamo tudi možnost nakupa uporabnih in izvirnih izdelkov ter spominkov v grajski

prodajalni.

Celo leto 2016 je obratovala tudi Grajska kavarna, ki je ponudbo gradu obogatila z raznimi

programi (pokušine, koncerti, festival piv…) in raznoliko gostinsko ponudbo pijač, napitkov,

sladic …

V letu 2016 smo nadaljevali s promocijsko-predstavitvenimi aktivnostmi projekta »Modra

frankinja – žametno vino Posavja«, ki so pripomogle k doseganju ciljev projekta - dviga

prepoznavnosti in kakovosti pridelave modre frankinje (organizacija in izvedba tradicionalne 8.

Grajske rezatve, udeležba na festivalu MalVin v Novem mestu, se udeležili festivala modre

frankinje v Lutzmannsburgu v Avstriji na Gradiščanskem, organizirali mali festival modre

frankinje v starem mestnem jedru Sevnice, organizirali ocenjevanje modrih frankinj in prireditev

v okviru 6. festivala modre frankinje na Gradu Sevnica, v Grand hotelu Union pa predstavili

najboljše vinarje z ocenjevanje; priprava in objava strokovnih člankov v revijah (Slovenske

novice, Revija Vino, Revija Pet zvezdic, Posavski obzornik, Grajske novice…), časopisih,

spletnih portalih, distribucija e-novic, oglaševanje na Facebooku…).

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 12


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Prostore na gradu vsako leto oddajamo tudi za poslovne najeme, srečanje, promocijske

predstavitve, snemanja, pogostitve ipd. V letu 2016 smo imeli 15 poslovnih najemov (v letu

2015 jih je bilo 18), od tega v drugi polovici leta 4 večje poslovne najeme podjetij in

posameznikov.

Poleg rednega in tekočega vzdrževanja smo dodatno urejali okolico gradu (odstranili

poškodovana drevesa - lipo ob cesti na grad, maklen na Z robo grajskega parka in javor ob

cesti na grad), uredili stopnice v grajski kapeli in omarico za tehniko v dvorani Alberta

Felicijana ter dokupili mize za pogostitve.

V letu 2016 smo delno preuredili prodajalno v sprejemni pisarni gradu in nadgradili načrt

in preuredili stalno razstavo o Ajdovskem gradcu v galeriji 2. nadstropja gradu.

V letu 2016 smo sodelovali z različnimi kulturnimi društvi iz občine Sevnica ter Zvezo

kulturnih društev Sevnica. Nudili smo tehnično pomoč, svetovanje pri organizaciji in izvedbi

prireditev ter sodelovali pri izvedbi prireditev (likovna druženja na gradu, koncerti, razstave …).

Ajdovski gradec

Na Ajdovskem gradcu smo tudi leta 2016 ponujali in izvajali animirane programe, ki ga

pripravljamo za organizirane skupine otrok iz vrtcev, šol ali pa za druge namene (razna

srečanja, druženja ipd.). Leta 2016 so bili izvedeni 4 animirani ogledi (v letu 2015 je bil

izveden 1 animiran ogled), otrok pa 106 (v letu 2015 pa je bilo animiranih otrok 34). Ob

dostopni poti na Ajdovski gradec redno polnimo omarico s promocijskimi materiali, izvedli smo

tudi dve večji delovni akciji, na katerih smo očistili območje parka, dostopne poti, hiško Muce

copatarice in okolico.

V mesecu oktobru smo organizirali tudi Dan odprtih vrat Ajdovskega gradca, na katerem

smo s pestrim programom za otroke in odrasle (animacije, vodenje…) približali ta arheološki

biser vsem starostnim skupinam.

Kulturna dvorana Sevnica

V Kulturni dvorani Sevnica se je število prireditev nekoliko povečalo, število obiskovalcev pa je

glede na preteklo leto ostalo na istem nivoju. Leta 2016 smo zabeležili 141 dogodkov in imeli

14.395 obiskovalcev (v letu 2015 je bilo 120 dogodkov in 13.760 obiskovalcev). Med dogodki

so prevladovale vaje, predavanja, predstave kulturnih skupin in drugo.

Uporabniki Kulturne dvorane Sevnica so: Zveza kulturnih društev Sevnica, Univerza za tretje

življenjsko obdobje Sevnica, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Občina Sevnica, Vrtec

Ciciban Sevnica, Planinsko društvo Lisca Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica in ostala društva

in organizacije.

Vse več zunanjih organizatorjev pa se odloča za pridobitno uporabo dvorane (Tadej Toš,

Zavod Zimske urice…) z manjšimi zasedbami.

Povpraševanje za predstave in koncerte v naši dvorani je vsako leto večje, vendar se

zainteresirani največkrat za to ne odločajo, predvsem zaradi premajhne kapacitete (velikosti)

odra in premajhnega števila sedežev (prihodki ne pokrijejo stroškov predstave).

Dogaja pa se tudi to, da je za vse več prireditev Kulturna dvorana premajhna in zato se

organizatorji poslužujejo drugih objektov in lokacij. Pred leti smo v Kulturni dvorani Sevnica

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 13


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

gostili: praznik Občine Sevnica, dobrodelni koncert Rdečega križa, dobrodelni koncert Rotary

kluba, prireditev Plesne šole Lukec, Festival Modre frankinje, dogodek Obrtne zbornice

Sevnica, koncert Glasbene šole Sevnica in druge koncerti ter prireditve.

Kino v Sevnici zaradi zastarele tehnologije v letu 2016 ni deloval. Smo pa letu 2016 z zunanjim

partnerjem organizirali 4 predvajanja filmov v enem dnevu in zabeležili zelo slab obisk – 11

obiskovalcev. Razlog je bil predvsem v slabi promociji nosilnega partnerja. Posledično tudi

zunanji partner ni imel več interesa za sodelovanje.

V sklopu abonmaja 2014/2015 in 2015/2016 smo v letu 2016 izvedli 5 predstav za odrasle in

4 predstave za otroke (v letu 2015 smo izvedli 3 predstave za odrasle in 4 predstavi za

otroke).

V letu 2016/17 pa je bilo zakupljenih 180 odraslih in 29 otroških abonmajev (v letu 2015/16

je bilo zakupljenih 198 odraslih in 24 otroških abonmajev). Poleg tega smo v 2016 prodali še

dodatnih 129 odraslih ter 349 otroških vstopnic.

Za namen promocije abonmaja, smo v zavodu naredili tudi zloženko predstav za odrasli in

otroški abonma. Aktivno pa oglašujemo z letaki, plakati in spletnim oglaševanjem tudi vsako

posamezno predstavo.

V letu 2016 smo poleg rednega in tekočega vzdrževanja v Kulturni dvorani Sevnica izvedli

nekaj manjših investicijskih del: prepleskali stene na odru in zamenjali svetila nad odrom, v

zaodrju ter moški in ženski garderobi. Zaradi okvare na starem projektorju smo kupili novega in

ga zamenjali.

Večjih investicijskih vlaganj v objekt ni bilo, čeprav bi bilo nujno potrebno prenoviti oder,

zamenjati zadnja vrata v zaodrju in zamenjati streho na samem objektu.

2.3.2 Športna dejavnost

Na področju športa so pomembni predvsem trije objekti: športna dvorana, športni dom s

fitnesom in bazen. Prihodke v športnem domu in športni dvorani ustvarjamo predvsem z

oddajanjem prostorov in opreme v najem.

Naš cilj je še vedno polna zasedenost objektov, ki jih upravljamo, in nadaljnji razvoj objektov.

Nekaterim uporabnikom po dogovoru z Občino Sevnica še vedno zagotavljamo 80 % sredstev

oz. od 1. marca dalje 95 % za pokritje stroška uporabnine športnih objektov. Pri določanju

merila za pridobitev te pravice smo upoštevali, da je uporabnik registriran v občini Sevnica, da

uporablja prostor za nepridobitno dejavnost in da se ukvarja in spodbuja šport pri mladih in

najmlajših ter izvaja vrhunski šport.

Športna dvorana

Športna dvorana je dopoldan na voljo osnovnošolski mladini (za potrebe osnovne šole), v

popoldanskih terminih pa jo zasedajo rokometni klub, nogometni klubi in mažoretke ter 4

štiri rekreativne skupine. Ob sobotah in nedeljah so v njej tekme in turnirji. Dvorana je glede

na preteklo leto zasedena skoraj v istem obsegu.

Klubski prostor v Športni dvorani zasedajo tri društva.

V športni dvorani je potekalo več športnih turnirjev in prireditev ter ostalih dejavnosti

(prvenstvene tekme, razni državni rokometni turnirji, košarkarska državna tekma in drugo).

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 14


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Športni dom

Športni dom z malo in veliko dvorano je popoldne zaseden v celoti, dopoldne pa delno.

Uporabniki v dopoldanskem času so vrtec, srednja šola, šola in društvo s prilagojenim

programom. Popoldanski čas zasedata košarkarski ekipi, gimnastično društvo, mažoretke,

planinci, kolesarji, društvo in klub borilnih veščin, nogometni klub ter rekreativne skupine. Ob

sobotah so potekale v prvem delu leta tekme košarkarskega kluba, ki je tekmoval v ligi, v

drugem delu leta pa nogometni klub.

Športni dom je glede na preteklo leto v celoti gostil več uporabnikov, mesečna poraba v urah

se je malo povečala. V letu 2016 smo glede na predhodno leto zaznali manjše število

prireditev, vendar se je povečalo število obiskovalcev (več kulturnih prireditev, manj športnih).

Pisarne v športnem domu so polno zasedene za društva registrirana v občini Sevnica. V

Športnem domu najamejo uporabniki tudi sejno sobo za razne seminarje, izobraževanja in

sestanke.

V športnem doma in na pripadajočem igrišču je potekalo več športnih turnirjev in prireditev

ter ostalih dejavnosti (valeta, slovo iz vrtca, Kitarijada, Planinski maraton, rekreativna ligaška

tekmovanja v malem nogometu, osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, tradicionalna

prireditev mažoretk, novoletni koncert godbe, praznovanja rojstnih dni in drugo).

Na bližnjem travnatem igrišču vadi nogometni klub. V času vadbe ob prehodnem dogovoru

uporablja garderobe v športnem domu.

Fitnes studio

V Fitnes studiu je v prvi polovici leta delala še pogodbena partnerica, v drugi polovici pa smo

prostor dali v najem. Analiza fitnesa je zato primerljiva v letu 2016 s preteklimi leti le za prvo

poletje.

Od 1. 7. 2016 dalje je fitnes odprt 24 ur na dan in najemnik sam skrbi za promocijo, trženje in

usklajevanje obiskov. Zavod zaračunava le najemnino in pripadajoče obratovalne stroške.

Do junija smo nadaljevali smo s programom »Hujšajmo skupaj«.

V prvi polovici leta je bilo v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 vpisanih manj novih

članov (za eno osebo), prodanih pa je bilo tudi za 25% manj kart. Prihodek fitnesa

(prodane vstopnice in programi) je v prvi polovici leta 2016 glede na enako obdobje preteklega

leta nižji za 15%. Padec beležimo tudi zaradi tega, ker je bil fitnes v sredini leta oddan v najem

in niso bile kupljene karte za daljše obdobje.

Bazen

Za gostinski lokal na bazenu smo v letu 2016 nadaljevali pogodbeno razmerje s pogodbenim

partnerjem iz preteklega leta. Konec leta pa je bila pogodba prekinjena in v mesecu decembru

sklenjeno pogodbeno razmerje z novim najemnikom, katerega smo izbrali preko javnega

razpisa. Pisarna na bazenu je oddana v najem enemu društvu.

Pisarna na bazenu je oddana v najem enemu društvu.

Na Bazenu smo leta 2016 beležili malo slabši obisk kot leta 2015, saj je obisk pogojen z

vremenskimi razmerami. Posledično je tudi manjše število kopalnih dni, število kopalcev ter

prodane karte.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 15


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

V letu 2016 je bilo več povpraševanja za plavalni tečaj. Organizirali smo plavalni tečaj za 5

skupin otrok (v lanskem letu za 4).

Glede na izredno dobro kvaliteto vode, ki smo jo pripravljali na bazenu smo v skladu z 2.

odstavkom 23. člena Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati

kopališča in kopalna voda v bazenih (Ur. list RS, št. 59/2015), smo nadaljevali z zmanjšano

pogostostjo odvzema vzorcev vode.

Drugo (Turistično-rekreacijsko območje Lisca, investicijsko vzdrževanje)

Smučišče Lisca kljub vsem pridobljenim dovoljenjem ne obratuje. V primeru novozapadlega

snega smo pripravljeni progo poteptati in jo narediti primerno za sankanje, vendar v letu 2016

na Lisci ni zapadlo toliko snega, da bi ga bilo smiselno poteptati. Kljub temu skušamo čim bolje

skrbeti za obstoječo infrastrukturo in smo sproti urejali

Investicijsko vzdrževanje smo v preteklem letu izvedli na bazenu, kjer smo uredili elektroinstalacije

v strojnici. V športnem domu in športni dvorani smo kupili dodatne košare za žoge,

ter za travnato igrišče napravo za zaris črt.

V Športnem domu še vedno rešujemo reklamacijo strehe (zatekanje).

Leta 2016 smo na področju športa sodelovali z raznimi društvi, in sicer pri raznih prireditvah.

Z Atletskim klubom Sevnica smo nadaljevali sevniške teke po krajevnih skupnostih, s Klubom

Berglauf Lisca smo sodelovali pri izvedbi tradicionalnega gorskega teka na Lisco. Tehnično

podporo smo nudili tudi Kolesarskemu društvu pri izvedbi Skoka na Lisco in Sevniškega

kolesarskega maratona, Veteranskemu rokometnemu klubu pa pri organizaciji mednarodnega

turnirja in projekta Rokometni šiht. Praznik športa smo tudi tokrat v soorganizaciji s Športno

zvezo in Občino Sevnico praznovali z razglasitvijo športnika leta.

Organizirali smo šolska občinska tekmovanja v različnih panogah, pri čemer so nam

pomagale posamezne osnovne šole in klubi. Organizirali smo tekmovanje za 6 šol iz sevniške

občine in eno iz radeške občine. Izvedli smo tekmovanja v badmintonu, namiznem tenisu,

košarki, odbojki, mali in mini odbojki rokometu, atletiki, krosu, malem nogometu. V vseh

tekmovanjih je sodelovalo 808 tekmovalcev (v letu 2016 je bilo 793 tekmovalcev).

2.3.3 Turistična dejavnost

Razvoj in pospeševanje turizma je splošni politični trend v državi, vendar je prestop od besed k

dejanju precej težji, kot se zdi.

V turistično ponudbo je bilo do konca leta 2016 vključenih 75 pogodbenih partnerjev (4 več

kot v preteklem letu). Zmanjšanje gre na račun izločitve partnerjev iz prodajnega programa

zaradi slabe prodaje, vendar se kakovost na račun tega ne zmanjšuje.

Preko turistične agencije (vključena prodaja tudi na gradu in upravi) smo v preteklem letu

prodali 2001 spominkov in različnih prodajnih izdelkov, kar pomeni 290 izdelkov več kot

preteklo leto, ko jih je bilo prodanih 1711.

Sprejeli smo 3841 obiskovalcev (kar je zaradi odpovedi ob slabem vremenu v jeseni in

direktnih obiskov, 171 manj kot preteklo leto), od tega si jih je 1081 ogledalo razne

zanimivosti preko ponudbe izletov. Prihodek iz naslova izletov je bil v letu 2016 nižji glede

na leto 2015.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 16


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Še vedno je največ zanimanja za obisk gradu in starega mestnega jedra, temu sledijo

ogledi raznih prodajaln, domačij in gostinskih lokalov in etnoloških zbirk.

Zaznati je, da obišče znamenitosti naše občine veliko turistov brez posredovanja turistične

agencije. To ugotavljamo preko obiska posameznih točk (grad) in glede na evidentiranje

posameznih avtobusov v občini.

Skupine povprašujejo in se največkrat odločajo za cenejše izlete in si željo obiskati več točk v

lastni organizaciji brez vodnika. Opažamo, da skupine, ki pridejo v Sevnico drugič ali tretjič,

pridejo v lastni organizaciji direktno k ponudnikom (predvsem tiste, ki plačujejo z gotovino)

kljub prvotnemu stiku in posredovanju ponudb in informacij prav z naše strani.

V letošnjem letu je bilo od 136 izdanih ponudb realiziranih le 40 izletov, kar pomeni, da je

bila realizacija v višini 29,4 % (v letu 2015 je bilo od 155 izdanih ponudb realiziranih 54 izletov,

kar pomeni da je bila realizacija v višini 34,8 %). Povprečno število točk v izletu je 3,4, kar je

na ravni leta 2015.

S turistično promocijo smo bili prisotni na 26 različnih prireditvah in dogodkih po Sloveniji

in na dveh tri dnevnih na Hrvaškem ( v letu 2015 je bilo teh dogodkov 27), vzpostavili pa smo

9375 stikov.

V letu 2016 smo imeli razstavno-promocijski prostor v Cankarjevem domu v Ljubljani, na

Festivalu za tretje življenjsko obdobje, na katerem smo tržili tudi izdelke naših ponudnikov.

Udeležili pa smo se tudi dveh večdnevnih sejmov v Zagrebu.

V sodelovanju s številnimi partnerji smo izvedli tradicionalni 6. festival modre frankinje, ki je

bil do sedaj najbolje obiskan.

V mesecu maju sta se predstavnika zavoda skupaj s še tremi sorodnimi zavodi iz Posavja

udeležil evropskega sejma gradov v Hunedoari v Romuniji.

Na dejavnosti turizma je zavod v s koncem aprila 2016 zaključil svoj del projekta Ride&Bike, ki

ga je skupaj s še dvema slovenskima in tremi hrvaškimi partnerji od februarja 2015 izvajal v

okviru čezmejnega sodelovanja razpisa IPA. V letu 2016 je zavod zaključil vse zastavljene

aktivnosti projekta: skupaj z izbranimi izvajalci je izvedel še pet od skupaj devetih kolesarskih

delavnic, uredil novo spletno stran www.bikeridewalk.si, digitaliziral 6 novih kolesarskih in 3

nove konjeniške poti ter izdelal novo turistično trganko. V okviru projekta so pripravljene osnove

za izdelavo novega občinskega zemljevida ter osnove za zemljevid posavskih kolesarskih in

pohodnih poti.

Poleg truda, ki ga vlagamo v promocijo za povečan obisk Sevnice, smo v letu 2016 izvedli tudi

študijski program za zaposlene v okoliških termah katerega se je udeležilo 5 informatorjev.

Več pozornosti smo namenili tudi pripravi in oblikovanju novih programov izletov in širitvi

prodajne mreže izdelkov.

Leta 2016 smo postavili opisno tablo in usmerjevalne tablice ob Ribniku Zavratec, tablo na

Orehovem (financirana s strani Občine Sevnica), informativno tablo pri pošti, tabli za

postajališče za avtodome na Lisci in gradu.

S Turistično zvezo Sevnica smo sodelovali ob Svetovnem dnevu Zemlje, pri projektu Moja

dežela, lepa in gostoljubna ter ob Svetovnem dnevu turizma (postavitev zelenega okna).

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 17


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Sejem in kmečka tržnica

V Sevnici imamo vsako prvo soboto v mesecu tradicionalni sejem. Število različnih prodajalcev

se je v letu 2016 glede na preteklo leto povečalo in to iz 66 na 67 sejmarjev.

Ponudbo smo na sejmu glede na preteklo leto obogatili s ponudnikom domače zelenjave.

Kmečka tržnica Sevnica je čez leto redno delovala po programu vsako sredo, petek in soboto.

Ker se je lansko leto tržnica razširila v notranji del (bivše zaklonišče), so dobili možnost prodaje

tudi tisti ponudniki, ki nudijo bolj občutljive pridelke in izdelke (za katere je potrebno hlajenje).

Število različnih prodajalcev se je v letu 2016 glede na preteklo leto povečalo in to iz 14 na 19

prodajalcev.

Za povečano prepoznavnost in več obiska na kmečki tržnici organiziramo vsak prvi petek v

mesecu predstavitev enega ponudnika, ki ponudi svoje izdelke tudi v degustacijo.

Glede na to, da so bile letošnje leto vremenske razmere ugodne in boljše glede na preteklo

leto, beležimo večjo zasedenosti prodajnega prostora tako na sejmu, kot tudi kmečki tržnici.

Kupci radi kupujejo pridelke in izdelke iz naših krajev, razveseljivo je tudi, da je teh čedalje več.

2.3.4 Mladinska dejavnost

Leta 2016 smo imeli 7.892 obiskovalcev prostih aktivnosti Mladinskega centra Sevnica, kar

je primerljivo z obiskom v letu 2015 in 4219 obiskovalcev prireditev in dogodkov v

organizaciji ali soorganizaciji KŠTM. Obisk raznih programov, dejavnosti in dogodkov je bil v

letu 2016 manjši kot leto prej, predvsem zaradi manjšega števila dogodkov v soorganizaciji z

drugimi organizatorji prireditev.

V okviru mladinske dejavnosti smo skupaj z različnimi partnerji v letu 2016 organizirali 159

prireditev in programskih dogodkov (v letu 2015 jih je bilo 192). Manjše število dogodkov

gre pripisati predvsem manjšemu obsegu aktivnosti v okviru projekta Veter v laseh, zaznati pa

je tudi zmanjšanje prireditev in dogodkov s strani različnih partnerjev predvsem zaradi sistema

davčne blagajne in čedalje zahtevnejših postopkov za organizacijo prireditev in dogodkov.

Tečajev smo organizirali 32 (poučevanje slovenskega jezika (25 slušateljev), 33 otroških

ustvarjalnic, 14 filmskih večerov, 12 predavanj na temo zdravega življenja, 7 glasbenih

dogodkov, 7 potopisnih predavanj, 3 predavanja na temo vzgoje, pa različne nagradne turnirje.

Najbolj je obiskan mladinski center v času prostih aktivnosti, kar pomeni, da dogodki niso

vnaprej napovedani. Takrat so otrokom in mladostnikom na voljo družabne igrice, namizni

tenis, ročni nogomet, pikado. Z mlajšimi pa navadno ustvarjamo različne umetnine.

V sodelovanju s prostovoljci dnevno ponujamo pomoč pri učenju in domačih nalogah. V letu

2016 smo tako namenili 511 ur pomoči pri učenju. Pogosto dobimo povratne informacije od

staršev, učiteljev ali pa otrok samih in smo zadovoljni z uspehom. Trenutno sodelujemo s 15

prostovoljci, ki nam poleg učne pomoči pomagajo tudi pri organizaciji dogodkov, poučevanju

tujih jezikov, popravilu računalniške opreme, poučevanju slovenskega jezika za priseljence,

prevajanju iz albanskega v slovenski jezik.

Skupaj z Družinskim inštitutom Zaupanje smo organizirali brezplačno poučevanje slovenskega

jezika za priseljence, od meseca januarja do junija in od septembra do decembra. Trenutna

skupina šteje 25 tečajnikov, večina jih je bilo iz Bosne in Hercegovine, nekaj pa jih je bilo tudi iz

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 18


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Srbije, Hrvaške in Bolgarije. Število udeležencev se skozi leto spreminja, predvsem zaradi

priselitve novih, ter zaposlitve starih.

V opazovanem obdobju prevladujejo obiskovalci v starosti od 14 do 25 let. Prva starostna

skupina se udeležuje predvsem predavanj in delavnic, druga pa ustvarjalnic, išče pomoč pri

šolskih nalogah in obišče mladinski center zaradi druženja.

Številni učenci se med obilico učne snovi ne znajdejo najbolje. Bodisi so manjkali pri podajanju

snovi, bodisi je bila snov prehitro podana ali počasneje in teže sledijo razlagi. Mnogi se tudi ne

znajo učiti. Pomoč so lahko vsak delovni dan poiskali v mladinskem centru. Največ pomoči pri

učenju in delanju nalog potrebujejo pri angleškem in slovenskem jeziku.

Največ obiskovalcev obišče mladinski center zaradi priporočila ali preko ponujenih programov.

V mladinskem centru spodbujamo igranje družabnih iger, s katerimi želimo otroke in

mladostnike odvrniti od čezmerne uporabe računalnika (socialnih omrežij) in jim predstaviti igre,

ki temeljijo na neposrednem druženju in zdravih oblikah preživljanja prostega časa. S tem

otroci občutijo skupinsko dinamiko in se med seboj povežejo. Tudi v letu 2016 smo vsak teden

organizirali tečaje v namiznem tenisu, ročnem nogometu, pikadu ter izvedli turnirje v različnih

družabnih igra.

Med najbolj obiskanimi prireditvami v okviru mladinske dejavnosti je bila Kitariada,

pustovanje, silvestrovanje, Rockn ween, Veter v laseh in Olimpijski teden mladih. Rockn

ween koncert, ki je obeležil noč čarovnic je bil v letu 2016 izveden prvič in to na parkirišču pri

občini.

Olimpijski teden mladih smo organizirali od 27. 6. 2016 do 2. 7. 2016. Vsak dan so potekale

različne športne aktivnosti, nagradne igre in tekmovanja na različnih športnih površinah in

lokacijah po občini. Pri dogodku so sodelovali prostovoljci, ki so se aktivno vključevali v

koordinacijo in animacijo

V letu 2015 smo se priključili projektu Športne unije Slovenije in v okviru akcije Veter v laseh

širili ljubezen do športne aktivnosti med mladimi in s projektom nadaljevali tudi v letu 2016.

Veter v laseh je športno-družbena akcija, katere osrednji namen je ponuditi mladim med 6. in

25. letom starosti priložnosti za aktivnejše preživljanje prostega časa in vzpostavljanje

zdravega in kvalitetnega odnosa do življenja skozi športno aktivnost kot alternativo vsem

oblikam zasvojenosti. V letu 2016 smo različne poligone izvedli na Osnovni šoli Blanca.

V letu 2016 smo bili nosilci Angleškega tabora na Lisci. Izvedli so ga zunanji izvajalci. Prejeli

smo 24 prijav iz cele Slovenije.

V letu 2013 smo v sodelovanju z Unicefom Slovenije uspešno vzpostavili varne točke v mestu

Sevnica. V začetku smo jih beležili 11, trenutno pa jih je 21 po celi občini. Z varnimi točkami

mladim omogočimo, da se po pomoč zatečejo, kadar jo potrebujejo, in na mesto, kjer ni takoj

vidno, da so pomoč iskali (s tem se izognemo zaznamovanosti). Cilj varne točke je, da blaži

otrokovo trenutno stisko in ga napoti do drugih organizacij, če je treba. V letu 2016 nismo

beležili posebnosti na posameznih točkah in ni sprememb glede na leto poprej.

V letu 2016 smo investirali v nakup računalniške opreme, ki je bila zaradi zastarele opreme

potrebna.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 19


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

2.3.5 Druge dejavnosti

Dejavnosti, ki jih ni mogoče vezati na posamezno področje dela in so splošne narave, so:

– organizacija raznih prireditev in dogodkov.

– sodelovanje pri raznih dogodkih in prireditvah,

– tehnična in druga pomoč društvom in klubom pri njihovem delovanju (pomoč pri

organizaciji prireditev, oblikovanje in tiskanje letakov, plakatov, oglaševanje,

pripravljanju prostora, zagotavljanje brezhibnosti opreme, obveščanje o dogodkih,

koledar napovedi prireditev …),

– trženje objektov, reklamnih oglasov na objektih, prireditvah in v časopisu,

– izdajanje časopisa Grajske novice, ki izhaja kot mesečnik, v njem pa so pomembne

novice in informacije za vse občane občine Sevnica, s trženjem oglasnega prostora in

zakupa strani,

– skrb za ažurno vsebino na portalu »Moja občina« in drugih virih, ki so z njim povezani,

– skrb za ažurno vsebino spletne strani zavoda in tudi drugih posameznih strani ter

socialnih omrežij (skupaj 11 spletnih mest in 4 socialnih omrežij),

– projekti povezovanja krajevnih skupnosti in društev,

– skrb in izvedba novoletne okrasitve mesta,

– oglaševanje prireditev, dogodkov in drugih vsebin,

– sodelovanje z občino in izvedba občinskih razpisov ter svetovanje društvom pri prijavah,

– priprava elaboratov (prireditve, podlage za table naravnih in kulturnih znamenitosti,

tematske poti in drugo),

– iskanje virov financiranja (razpisi, trženje produktov …),

– skrb za razno opremo in njihovo uporabo (šotor, osebno vozilo, oder,…),

povezovanje z drugimi društvi, inštitucijami in posamezniki na področju regije Posavja.

2.3.5.1 Prireditve in dogodki

KŠTM Sevnica je v letu 2016 izvajal številne prireditve in dogodke po občini, kjer je nastopal v

vlogi organizatorja in soorganizatorja. Na vseh štirih področjih delovanja smo izvedli 103

prireditve in dogodke v lastni organizaciji, (v letu 2015 jih je bilo teh 92). Povečali smo izvajanje

raznih manjših dogodkov, delavnic kot tudi humanitarnih akcij v Mladinskem centru Sevnica.

Kot soorganizator smo se pojavili v 56 prireditvah, kjer so bili partnerji društva, osnovne šole

kot tudi javne institucije, (v letu 2015 je bilo le teh 49). Področje sodelovanja zavoda se je

izvajalo s tehnično in organizacijsko pomočjo ( priprava prostora, izposoja opreme, priprava

letakov, plakatov, brošur, radijskih oglasov in podobno).

2.3.5.2 Sodelovanje z društvi in drugimi inštitucijami

K povečanju kakovosti sodelovanja z okoljem pripomoremo z uvajanjem srečanj z društvi in

krajevnimi skupnostmi, z dajanjem informacij glede razpisov, možnostjo povezovanja,

sodelovanjem z mediji, s podporo večjim projektom, ki jih sami ne zmorejo.

V januarju 2016 smo imeli dve srečanji z društvi, na katerem smo govorili o razpisih Občine

Sevnica, predstavili konkretne rešitve v zvezi z uvedbo davčnih blagajn ter predstavili možnosti

koriščenja opreme, s katero upravlja zavod (prireditveni, šotor, prireditveni oder, prireditvene

stojnice …) in pravilnik o uporabi prireditvenega šotora, društva smo seznanili s podatki o

uporabi kombiniranega vozila za prevoz oseb.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 20


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

V register vpisanih v občini Sevnica 179 društev. Sodelovanje z društvi, zvezami in

posamezniki je mogoče predvsem na področju:

o izdelave rezervacijskega koledarja za prireditve in dogodke,

o objektov in prostorov v objektih (plačujejo se le obratovalni stroški),

o izposoje opreme v objektih,

o druge opreme in tehnične pomoči (prireditveni oder, prireditveni stoli, platno in projektor,

ozvočenje),

o sodelovanja pri oglaševanju (elektronski tabli, 4 oglasne table KŠTM Sevnica, Grajske

novice, spletna stran KŠTM Sevnica, posredovanje elektronskih sporočil, pomoč pri

izdelavi letakov, plakatov in drugih tiskovin), tiskanje,

o sodelovanja društev, zvez društev in lokalne skupnosti pri priprav programskih usmeritev

na področjih delovanja zavoda,

o sodelovanja pri pripravljanju strateških dokumentov zavoda in občine,

o medsebojnega obveščanja in pomoči pri razpisih,

o priprave in uresničevanja različnih projektov (tematske poti, prireditve …),

o pretoka različnih strokovnih in uporabnih informacij.

2.3.5.3 Odnosi z javnostmi, trženje

V sklopu zavoda potekajo aktivnosti na področju trženja, in sicer prodaja izdelkov, oddaja v

najem prostorov ter oglaševalnih površin na objektih in v tiskanih medijih, ki jih izdaja KŠTM

Sevnica.

Lokalno in regionalno prebivalstvo se informira in osvešča preko različnih kanalov oz. medijev,

in sicer preko raznih glasil, na spletnih straneh in v katalogih, veliko vabil je bilo poslanih tudi

osebno, razobešali smo plakate.

Spletne strani in socialna omrežja

Leta 2016 je delovalo 12 spletnih strani in 5 socialnih omrežij na katerih zavod objavlja

dogajanje in informacije za širši krog ljudi:

Objekt / profil Spletni naslov / naslov profila Datum začetka delovanja

Grad Sevnica www.grad-sevnica.com 15. maj 09

Ajdovski gradec www.ajdovski-gradec.com 15. avg .09

Fitnes studio Sevnica www.fitnes-sevnica.com 25. avg 09

KŠTM Sevnica www.kstm.si marec 2007

DOŽIVLJAJ www.dozivljaj.si 10. 9. 2009, prenova 2011

Grajska vinoteka www.grajska-vinoteka.com 4. 2. 2011

Festival modre frankinje,

nadgradnja projekta Modra

frankinja

www.modra-frankinja.com

Ride&Bike www.bikeridewalk.si 30.4.2016

Visit Sevnica – v izvedbi www.visit-sevnica.com april 2017

TIP www.sloveniai.nfo / skrbništvo za vnose 1. 1. 2009

TIP

www.sloveniaholidays.com / skrbništvo za

vnose januar 2010

Posavje www.posavje.com januar 2012

Uprava www.mojaobčina.si 1. 12. 2013

7. 8. 2012, nadgradnja spletne

strani konec oktobra 2013

od začetka (nov profil februar

2014)

socialno omrežje (FB) KŠTM Sevnica

socialno omrežje (FB) MC Sevnica december 2011

socialno omrežje (FB) Grad Sevnica 2009

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 21


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

socialno omrežje (FB) Modra frankinja 2.12.2013

socialno omrežje (FB) Bazen junij 2015

Oglaševalne površine

Področje trženja se v letu 2016 glede na leto 2015 ni bistveno spremenilo in zajema

oglaševalne površine po naslednjih področjih in objektih:

Trženje oglasnega prostora v tiskanih medijih, ki jih izdaja KŠTM Sevnica:

- GRAJSKE NOVICE: mesečno trženje reklamnih objav in oglasov (letne, obdobne in

mesečne pogodbe) ter nagrade za križanko; mesečno izhajanje: 12 številk/leto,

mesečna naklada 6250 izvodov/75000 izvodov na leto.

- V letu 2016 je v Grajskih novicah oglaševalo 38 oglaševalcev (v letu 2015 jih je bilo 43)

od tega smo z 8 pogodbenimi partnerji sklenili letne pogodbe (v letu 2015 z 9

pogodbenimi partnerji), z 12 pa obdobne pogodbe (v letu 2015 z 8) ter z 20

pogodbenimi partnerji enkratne pogodbe oz. zakup strani (v letu 2015 z 10).

- KATALOG TURISTIČNE PONUDBE: trženje prostora namenjenega oglaševalcem in

ponudnikom s področja turizma. V letu 2016 nismo izdali novega kataloga, izvedli smo

ponatis, za kar pa nismo dodatno bremenili ponudnikov s plačili za oglaševanje.

- NAGRADNA KARTICA VESELJA: trženje in pridobitev zanimivih nagrad za izžrebane

nagrajence.

Nagradna kartica je bila natisnjena v nakladi 3000 izvodov (naklada ista kot v letu

2015), pridobljene so bile tri atraktivne nagrade za izžrebance. Vrnjenih smo dobili

1.393 kartic (v letu 2015 pa 1207 kartic). Na osnovi odgovorov pa naredimo analizo

zadovoljstva s turistično ponudbo.

- PROSPEKTNO GRADIVO POSAMEZNIH PODROČIJ DELOVANJA: trženje o

glasnega prostora primernih oglaševalcev na raznih gradivih za promocijo, sejme,

predstavitve in prireditve.

V letu 2016 nismo izdajali gradiv za katere bi lahko izvedli trženje.

Trženje reklamnega prostora za letno oglaševanje na prireditvah v organizaciji KŠTM:

- letni znesek sponzorstva za objavo na prireditvah in dogodkih z logotipom in reklamnim

panojem sponzorja.

V letu 2016 smo imeli dva pogodbena partnerja, kar pomeni isto kot leto prej.

Sponzorji oz. donatorji na prireditvah in raznih dogodkih v organizaciji KŠTM:

- Na prireditvah in dogodkih v organizaciji našega zavoda oglašujemo sponzorje, ki nam

pomagajo s finančnimi, materialnimi ali storitvenimi vložki.

V letu 2016 smo imeli takšnih sponzorjev 14, isto kot v letu 2015. Pridobljena sredstva

pa so ostala na približno enakem nivoju kot leta 2015. Ta sredstva nam je uspelo

pridobiti za namen izvedbe Sevniškega grajskega poletja, Kitariade in gostovanje klape.

Pridobili smo tudi nekaj nagrad sponzorjev, katere uporabimo pri promocijah na raznih

dogodkih in sejmih, nagradnih igrah in podobno.

Trženje reklamnega prostora za reklamne nalepke na športnih objektih v upravljanju KŠTM

Sevnica:

- BAZEN SEVNICA: reklamne nalepke na mreži bazena (v letu 2016 smo pridobili 2

reklamne nalepke, leto prej so bile 3);

- ŠPORTNI DOM SEVNICA: reklamne nalepke na stenah zunaj objekta in znotraj njega

(v letu 2016 smo pridobili dve reklamne nalepke, isto kot leta 2015);

- ŠPORTNA DVORANA SEVNICA: reklamne nalepke na stenah znotraj objekta (v letu

2016 smo pridobili 2 reklamne nalepke, isto kot v letu 2015);

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 22


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

- SKATE PARK SEVNICA: reklamne nalepke na mreži skate parka (do realizacije v letu

2016 ni prišlo, kot tudi ne v letu 2015).

Z Zavodom KŠTM Sevnica sodelujejo različni profili oglaševalcev in sicer:

o podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe iz naše občine,

o podjetja iz Posavja in preostalih delov Slovenije,

o agencije, ki zastopajo razne stranke,

o izobraževalne, vzgojne in svetovalne organizacije.

Leta 2016 je z zavodom sodelovalo 58 oglaševalcev (štirje več kot lansko leto), od tega jih je

38 oglaševalo v Grajskih novicah (isto kot prejšnje leto), preostali pri oglaševanju na športnih

objektih in prireditvah, nekateri izmed njih tudi na vseh področjih.

Največ med njimi oglašujejo organizacije, kar 46 (dve več kot lansko leto), ker je vsekakor

rezultat slabšega gospodarskega stanja. Pogodbe o sodelovanju so se sklepale letno,

mesečno ali obdobno. Plačilo poteka z računom ali se kompenzira s storitvami zavoda.

Spletni portal Moja občina

Leta 2012 se je KŠTM Sevnica registriral tudi na spletnem mestu www.moja.obcina.si. To je

medijska platforma, na kateri urejamo tudi članke za Grajske novice, dogodke, napovedi,

skratka, vse, kar se dogaja v občini Sevnica. Ta sistem ima že veliko občin, težnja pa je, da bi

se vse občine priključile temu projektu, saj bi bile zanimive in uporabne informacije na enem

mestu.

V letu 2016 je spletno platformo obiskalo 47 % populacije (v letu 2015 nekoliko manj, 46 %).

V nadaljevanju so grafično prikazana gibanja, in sicer:

- Ogledi prispevkov: v letu 2015 smo beležili povprečno 32.527 ogledov člankov in

dogodkov na mesec, v letu 2016 je bilo ogledov povprečno 31.210. Vseh ogledov

skupaj je bilo v letu 2016 374.520 v letu 2015 jih je bilo 390.324).

- Tedenski mailing: v letu 2015 je bilo na tedenski mailing e-novic prijavljeno 1.947

oseb, v letu 2016 pa jih je bilo 2.008 oseb.

- Avtorji: v letu 2015 je bilo na portalu registriranih 267 avtorjev, v letu 2016 pa jih je 314.

- Dodana vsebina na portalu: v letu 2015 je bilo dodanih 3.148 člankov, konec leta 2016

pa beležimo 4.171 dodanih vsebin.

Ravno tako uporabljamo portal kot medij trženja za objavljanje bannerjev in reklam podjetij,

zavodov in ostalih. V letu 2016 smo imeli 5 reklamnih objav in dve nagradni igri, v letu 2015 je

bilo 6 reklamnih objav in nobene nagradne igre.

Različni mediji oglaševanja

Sodelovali smo tudi z različnimi radijskimi in tiskanimi mediji. Širšo okolico smo informirali o

dogajanju v občini in jih povabili na oglede različnih znamenitosti. Oglaševali in sodelovali smo

z naslednjimi mediji: Radio Center, Radio Veseljak, Radio Kranj, Vaš kanal, raznimi spletnimi

stranmi v Posavju in zunaj njega.

Število objav po medijih: objavljali smo našo ponudbo in dogodke zavoda in društev:

- radio Center: v letu 2016 je bilo 30 objav (v letu 2015 je bilo 29 objav);

- radio Veseljak: v letu 2016 je bilo 20 objav (v letu 2014 je bilo 24 objav);

- Vaš kanal: 6 objav (v letu 2015 so bile isto 3 objave) – to so objave o dogodkih iz katerih

poročajo novinarji in niso plačljive.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 23


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Članki o naši ponudbi so bili v letu 2016 prisotni v raznih revijah in časopisih: Dolenjski list,

Vzajemna, revija Poroka, Posavski obzornik, Revija vino, Na dlani, revija 5 Zvezdic (ena

stran), brošura za Gregorijev sejem, Slovenske novice, Revija Svijet u čaši (Hr), Za zdravo

srce, revija Vino, The Slovenia Book, In your pocket, Tv Slovenija, Pop tv, Ansat, A kanal… ter

v večjem številu tujih medijev, kot tudi na spletnih portalih. Skupaj smo bili prisotni v preko 50

medijih (precej več kot leto prej), poleg tega tudi na večjem številu spletnih strani.

Promocijsko gradivo

Zavod skozi leto izdela in natisne različno promocijsko gradivo. Namen izdaje katalogov je

povečanje promocije našega območja, ponudnikov in trženje vse ponudbe in naravne danosti

naše občine in Posavja.

V letu 2016 smo izdali naslednje publikacije:

- Katalog festivala Modre frankinje,

- Koledar občine Sevnica za leto 2017,

- Nagradna kartica veselja,

- Info blok – trganka občine Sevnica,

- Ponudbeni letaki (izleti),

- Brošura z informacijami za plovbo.

2.3.5.4 Sofinanciranje društev in drugih organizacij

Na podlagi sklepa Sveta zavoda, sprejetega na 24. redni seji z dne 15. 4. 2009, da zavod ne

daje finančnih donacij subjektom, razen tehnično-strokovne pomoči, je uprava pripravila

poročilo o pomoči (sofinanciranju) društvom in drugim organizacijam v letu 2016.

Leta 2016 smo prejeli 312 vlog (leta 2015 pa 334). Glede opreme je bilo največ zanimanja za

izposojo šotora, odra, mobilnega odra, mobilnih stojnic, glede objektov pa je bilo največ

zanimanja za Športni dom Sevnica, Grad Sevnica in Športno dvorano Sevnica. V letu 2016

društva, s sedežem v občini Sevnica, plačujejo izposojo opreme (šotora, odra, mobilnega odra,

mobilnih stojnic …).

Za razne srečelove je bila dana pomoč z vstopnicami za bazen in grad ter drugimi izdelki. Za

izpeljavo raznih prireditev društev smo društvom pomagali z izdelavo tiskovin (letaki, vabila),

kar se je ovrednotilo kot strošek sofinanciranja oziroma tehnična pomoč društvom.

Skupen strošek sofinanciranja (brez zajemanja 80 % oz. 95 % pokrivanja objektov) je na dan

31. 12. 2016 znašal 14.537,20 € (v letu 2015 pa je znašal 16.560,19 €).

Skupen strošek sofinanciranja (z zajemanjem 80 % oz. 95 % pokrivanja objektov s strani

zavoda in občine) je na dan 31. 12. 2016 znašal 69.992,19 € (v letu 2015 pa je znašal

71.456,34 €).

Po sprejetju cenikov in sklepa leta 2010, da občina pokriva 80 % obratovalnih stroškov za

vadbo (razen rekreativne skupine) ali uporabo objektov za vse nepridobitne organizacije in

posameznike, ki ne opravljajo dejavnosti v pomenu tržne dejavnosti ter so registrirana v občini

Sevnica, se vsem uporabnikom objektov zaračunava obratovalne stroške uporabe objektov 20

% po sprejetem ceniku. Tako je bilo do vključno februarja 2015.

Od 1. 3. 2015 občina pokriva 95 % obratovalnih, vsem uporabnikom objektov pa se

zaračunava obratovalne stroške uporabe objektov 5 % po sprejetem ceniku, razen, če ni prej

drugače dogovorjeno (tehten razlog). V tem primeru se zavede uporabnina kot strošek

sofinanciranja.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 24


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

V letu 2016 je bilo izdanih 233 (leta 2015 jih je bilo 184) potrdil za karte za bazen, od tega je

prejelo 50 (leta 2015 jih je prejelo 82) potrdil socialno ogroženih in pomoči potrebnih oseb

(DUO Impoljca). Skupaj je bilo izkoriščenih 60 potrdil, medtem, ko je bilo v letu 2015

izkoriščenih 57 potrdil.

Poleg potrdil za bazen smo izdali tudi 32 potrdil za ogled gradu, od tega so bila le 3 potrdila

izkoriščena. (V letu 2015 smo izdali 20 potrdil, od katerih ni bilo nobeno izkoriščeno).

Izdali pa smo tudi nekaj darilnih bonov: dva za ogled gradu (za namen promocije na TZ

Sloveniji in nagradne kartice veselja), enega za sezonsko otroško karto za bazen (za

perspektivno športnico leta 2015), pet bonov (za namen Festivala modre frankinje), en bon za

odraslo sezonsko karto za bazen (namen Rock'n'ween), en bon za odraslo vstopnico za

abonma (namen Rock'n'ween), skupaj 10 bonov. Od tega ni bil noben bon izkoriščen. V letu

2015 je bilo izdanih 10 bonov, od katerih je bil le en izkoriščen.

Z uporabniki dveh osebnih vozil, ki ju imamo v upravljanju imamo sklenjen poseben

dogovor o uporabi osebnega vozila za prevoz oseb. Pravico do uporabe vozila imajo po

prednostnem vrstnem redu: športna društva s sedežem v Občini Sevnica, ostali klubi in društva

s sedežem na območju Občine Sevnica, občinska uprava in KŠTM Sevnica, drugi javni zavodi,

katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, ostali uporabniki.

Glede na pravilnik se uporaba osebnega vozila zaračuna po ceni 0,05 eur/km ali 0,12 eur/km.

Razlika (obračun kilometrine do z zakonom določene osnove in stroški upravljanja) se

evidentira kot strošek sofinanciranja.

Vozilo Renault Traffic, katerega imamo v upravljanju, je letu 2016 uporabljalo 17 različnih

uporabnikov (društva, šole), od tega je 4 novih uporabnikov od leta 2016. Prevoženih je bilo

26.744 kilometrov.

Za vozilo Peuguet Expert smo sklenili, v letu 2016, dogovor s 4 društvi. Prevoženih je bilo

7.342 kilometrov.

Kot strošek sofinanciranja pa se v letu 2016 zavede tudi uporaba osebnega vozila, ki ga je

zavod dobil v upravljanje.

Kot strošek sofinanciranja pa se v letu 2016 zavede tudi uporaba šotora, ki ga je zavod dobil v

upravljanje. Glede na pravilnik se za uporabo šotora zaračuna manipulativne stroške v višini

250,00 EUR. Razlika do celotnega zneska manipulativnih stroškov se evidentira kot strošek

sofinanciranja. Tako je v letu 2016 strošek sofinanciranja znašal 2.000,00 EUR.

V letu 2016 je šotor rezerviralo 9 društev oz. inštitucij, od tega jih je uporabilo šotor 8, 1 društvo

pa šotora niso mogla dobiti, ker so jih želeli uporabiti na isti dan, kot drugo društvo (v letu 2015

pa je šotor rezerviralo 14 društev oz. inštitucij, od tega jih je uporabilo šotor 7, 3 društva pa

šotora niso mogla dobiti, ker so jih želeli uporabiti na isti dan, kot drugo društvo, ostali pa niso

dali popolnih podatkov ali niso bili uporabniki iz naše občine).

2.3.5.5 Razpisi

V letu 2016 se je po nekajletnem zatišju zopet nekoliko povečala objava različnih razpisov,

čeprav jih je bilo še vedno manj v primerjavi z obdobjem pred letom 2014. Objava razpisov je

posledica izvajanja nove finančne perspektive Evropske skupnosti 2014-2020, kar se je

generalno pokazalo kot objava neposrednih razpisov Evropske unije, medtem ko so posredni

razpisi, ki potekajo preko države ali državnih ustanov, še vedno okrnjeni. V letu 2016 so bili na

državnem nivoju razpisi še vedno redki ter so izostali tudi redni periodični razpisi, kot so bili v

obdobju pred krizo razpis JSKD za opremo, razpisi Ministrstva za kulturo, razpisi Ministrstva za

izobraževanje znanost in šport in še nekateri, na katere smo se v preteklosti redno ter bolj ali

manj uspešno prijavljali.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 25


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

KŠTM Sevnica se je tudi v letu 2016 v zvezi s prijavami na razpise v skladu z 9. členom

Pogodbe o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti Javnega zavoda za kulturo,

šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica za leto 2016 posvetoval in pridobil soglasja z

ustanoviteljico Občino Sevnica.

Evidenca prijav na javne pozive in razpise v letu 2016:

Zap.

št.

Razpisovalec

Naslov prijave

Datum

prijave

Vrednost

projekta

Pričak.

znesek

financiranja

Odobrena

sredstva

projekta

Prihodki

2016

(izdani

zahtevki)

Prilivi

2016

(denarni

tok)

Pričakovani

prilivi v

prihodnjem

obdobju

A: Prijavljeni projekti v letu 2016

1.

Zavod za

zaposlovanje

Javna dela 2016 (3

osebe, 1 celo leto +

2 pol leta)

4.2.2016

ena oseba za celo leto, dve osebi za 6

mesecev

14.337,87 14.337,87

2. Urad za mladino Program MC 16.2.2016 259.584,00 20.000,00 12.984,00 6.492,00 6.492,00 6.492,00

3.

4.

5.

6.

7.

Zavod za

zaposlovanje

Ministrstvo za

izobraževanje,

znanost in šport

(URSM)

Interreg SLO-

HR

Interreg SLO-

HR

Interreg SLO-

HR

B: Izvajani projekti v letu 2016

8.

9.

Služba Vlade

RS za lokalno

samoupravo in

regionalni razvoj

Služba Vlade

RS za lokalno

samoupravo in

regionalni razvoj

Prihodki 2016

(izdani

zahtevki)-

odobrena in

izplačana

sredstva v letu

2016

Delovna

rehabilitacija

invalidov

"MLADIM" -

Spodbujanje

aktivnega

državljanjstva

mladih za večjo

zaposlenost 2016-

2018

"Igre brez meja" -

Igrifikacija v kulturni

dediščini – V

SODELOVANJU Z

OBČINO SEVNICA

"Unlock!" - Odkleni

skrivnosti kulturne

dediščine – V

SODELOVANJU Z

OBČINO SEVNICA

Sava-Sotla

Operativni program

IPA - Slovenija-

Hrvaška 2007-2013

- "Ponovno

prebujena

arheološka najdišča

- sodobna

interpretacija

dediščine kot temelj

kulturnega turizma"

Operativni program

IPA - Slovenija-

Hrvaška 2007-2014

- "RIDE&BIKE" -

razvoj in

povezovanje

obmejnih in

čezmejnih

konjeniških in

kolesarskih poti

1.2.2016

2 osebi, 1 za 3 mesece, 1 za 6

mesecev

15.7.2016 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

10.11.201

6

170.500,00 144.925,00 0 0,00 0,00 144.925,00

9.11.2016 203.565,00 173.030,25 0 0,00 0,00 173.500,00

10.11.201

6

prijava

6.4.2012

(odobreno

20.12.201

3)

prijava

6.4.2012

(konec

marca

2015

podpis

pogodbe)

110.350,00 93.797,50 0 0,00 0,00 93.797,50

69.279,00 65.815,00 65.815,00 61.928,71 43.056,51 18.872,20

97.262,00 92.435,38 93.959,94 89.261,93 38.084,45 51.177,48

172.020,51

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 26


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Pričakovani

prilivi v

prihodnjem

obdobju –

odobrena

sredstva,

izplačilo v letu

2017

Prijavljeni

razpisi v letu

2016

79.541,68

412.222,50

Poleg lastnih prijav je zavod sodeloval in pomagal (predvsem z nasveti in informacijami) tudi

društvom in nekaterim zasebnim manjšim partnerskim zavodom pri pripravi projektov in prijave

na razpise. Zavod je tako pomagal društvom pri prijavi na razpise Občine Sevnica, na razpis

Fundacije za šport, na razpis zavoda Planica Hura prosti čas in na nekatere razpise s področja

sociale, kjer se je zavod delno pojavljal kot partner pri projektu in izvedbi določenih aktivnosti.

Posebna evidenca razpisov po letih

2015 2016

Število prijavljenih razpisov 6 7

Število odobrenih prijav 3 4

Število posredovanih predlogov za prijavo na Občino Sevnica 3 4

Število potrjenih predlogov za prijavo s strani Občine Sevnica 2 2

Število prejetih zunanjih informacij o razpisih (neposrednih) 3 3

Število uporabnih informacij (posledična prijava) 1 1

Število posredovanih informacij o razpisih s strani KŠTM drugim 15 10

Odziv - partnerstvo, sodelovanje, pomoč 2 2

Zavod je aktivno je sodeloval tudi pri nekaterih razpisih, pri katerih je bila prijavitelj ali aktivni

partner Občina Sevnica, zlasti pri splošnejših oziroma bolj mehkih vsebinah s področij,

sorodnih delovanju zavoda.

2.4 PREGLED DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV

2.4.1 Cilji in rezultati po dejavnostih zbirno

Osnova za pripravo poslovnega in finančnega načrta za leto 2016 so bili naslednji dokumenti:

o finančni načrt v skupni višini 738.981 €, ki ga je Svet zavoda sprejel 28. 1. 2016;

o Rebalans A 2016 v višini 762.759 €, ki ga je Svet zavoda sprejel 19.12.2016;

o Pogodba št 600-0002/2016 o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti

Zavoda z dne 30. 3. 2016, s katero je Občina Sevnica zagotovila za dejavnost in plače

skupaj 463.581,00 €;

o Aneks št. 1 k Pogodbi z dne 13.12.2016, s katerim se je kvota za plače na dejavnosti

kulture povečala za 95,82 € (s prvotnih 73.000,00 € na 73.095,82 €) ter zmanjšala kvota

za plače na dejavnosti športa za 95,82 € (s prvotnih 50.800,00 € na 50.704,18 €).

Ker pa je zavod davčni zavezanec, ima delno pravico do odbitka vstopnega davka. V prvi

polovici tega leta je bil narejen nov izračun odbitnega deleža in temu ustrezno smo v prvem

davčnem obdobju izvedli poračun davka. Zaradi odbitka se v realizaciji ne izkazuje celotna

bruto vrednost nastalih stroškov, kar je razlog odstopanja.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 27


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Realizacija prihodkov in odhodkov je podrobno prikazana v tabelah in obrazložitvah (priloga 3).

V tabelah in grafikonih v nadaljevanju pa so prikazani posamezni zbirni podatki o prihodkih in

odhodkih KŠTM Sevnica primerjalno po letih in po raznih programih (priloge 4).

Celotni prihodki KŠTM Sevnica

Leta 2016 je zavod uresničil 885.956,85 EUR prihodkov, kar je kar za 146.976 EUR več od

Plana 2016 in 123.198 EUR več od Rebalansa A 2016. Razlog za povečanje realizacije so v

največji meri prihodki z obeh razpisov IPA, ki so bili kot potrjeni zahtevki realizirani v letu 2016,

čeprav se jih je zaradi izkušenj iz preteklih obdobij načrtovalo šele v letu 2017.

V prvi razpredelnici spodaj so razvidni prihodki v letu 2016 po dejavnostih glede na vir in značaj

prihodkov.

REALIZACIJA PRIHODKOV

2016 - VIRI IN STRUKTURA

FINANCIRANJA PO

DEJAVNOSTIH

kultura šport turizem

mladinska

dejavnost

SKUPAJ

JS(PO) - dejavnost 64.812,00 82.000,00 33.177,96 35.366,00 215.355,96

JS(PO) - plače 71.742,52 49.983,21 61.707,11 51.515,97 234.948,81

JS(PO) - transferi 0,00 8.675,00 0,00 600,00 9.275,00

JS(PO) - investicije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ JS (PO) 136.554,52 140.658,21 94.885,07 87.481,97 459.579,77

JS 130.579,17 97.655,95 132.196,04 25.328,91 385.760,07

TD 21.260,82 2.384,54 11.902,37 5.069,28 40.617,01

TD-plače 7.168,93 640,49 2.414,31 1.773,82 11.997,55

SKUPAJ JS+TD 151.839,99 100.040,49 144.098,41 30.398,19 426.377,08

SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 288.394,51 240.698,70 238.983,48 117.880,16 885.956,85

Za primerjavo so v drugi razpredelnici spodaj navedeni prihodki po virih za obdobje od 2008 do

2016. Za leti 2006 in 2007 zaradi drugačnega zajemanja podatkov primerjava ni mogoča.

REALIZACIJA

PRIHODKOV po virih in

vsebini financiranja

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

JS(PO) - dejavnost 522.253 640.121 345.288 386.901 310.659 296.351 282.660 215.356

JS(PO) - plače 188.695 274.772 274.776 252.352 236.905 226.451 223.997 234.949

JS(PO) - transferi 15.050 25.550 17.096 10.500 10.500 10.500 10.730 9.275

JS(PO) - investicije 7.000 61.412 91.240 22.000 14.986 0 0 0

SKUPAJ JS(PO) 589.650 732.998 1.001.855 728.400 671.753 573.050 533.302 517.387 459.580

JS 210.393 188.695 218.400 265.292 286.968 248.025 236.091 236.976 385.760

TD 0 0 16.543 26.254 20.763 27.015 25.824 40.617

SKUPAJ JS+TD 210.393 188.695 218.400 281.835 313.222 268.788 263.106 262.800 426.377

SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 800.043 921.693 1.220.255 1.010.235 984.975 849.437 804.641 780.187 885.957

Iz razpredelnice »Realizacija prihodkov po virih in vsebini financiranja« za obdobje 2008 – 2016

se lahko razbere, da se prihodki zavoda z naslova proračuna Občine Sevnica skozi leta

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 28


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

zmanjšujejo, medtem ko se prihodki z naslova opravljanja javne službe in opravljanja tržne

dejavnosti zadnjih pet let sorazmerno na istem nivoju oziroma se gibljejo sorazmerno z

uspešno pridobljenimi sredstvi na razpisih.

V tretji razpredelnici spodaj so navedeni deleži prihodkov po virih financiranja, primerjalno za

obdobje od 2008 do 2016. Spodnja razpredelnica in graf še enkrat ponazarjata gibanje

prihodkov glede na vir prihodkov – v razpredelnici so zajeti deleži prihodkov glede na vir, v

grafu pa so uprizorjene višine prihodkov po virih za obdobje 2008 – 2016.

DELEŽI REALIZIRANIH

PRIHODKOV po virih 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

financiranja

SKUPAJ JS(PO) 73,70 79,53 82,10 72,10 68,20 67,46 66,28 66,32 51,87

JS 26,30 20,47 17,90 26,26 29,13 29,20 29,34 30,37 43,54

TD 0,00 0,00 0,00 1,64 2,67 2,44 3,36 3,31 4,58

SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Celotni odhodki (realizacija) KŠTM Sevnica

Leta 2016 je zavod uresničil 799.385,87 EUR odhodkov, kar je za 60.404,87 EUR več kot v

Planu 2016 in za 36.626,87 EUR več kot v Rebalansu A 2016 načrtovanih odhodkov. Odhodki

so bili večji od prvotno načrtovanih praktično na vseh dejavnosti, največ pa na dejavnosti

kulture in turizma, na katerih se je začelo kazati povečanje obiskovalcev in posledična nujna

dokupovanja opreme, ter nekateri stroški v zvezi z investicijsko-vzdrževalnimi deli na Bazenu

Sevnica (strojnica, lokal).

V spodnji razpredelnici je prikazana realizacija odhodkov po dejavnostih in glede na vir

financiranja za leto 2016.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 29


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

REALIZACIJA ODHODKOV

2016 - VIRI IN STRUKTURA

FINANCIRANJA PO

DEJAVNOSTIH

kultura šport turizem

mladinska

dejavnost

SKUPAJ

JS(PO) - dejavnost 72.234,42 139.262,49 31.588,63 35.778,55 278.864,08

JS(PO) - plače 71.408,25 49.681,17 62.122,33 51.109,99 234.321,74

JS(PO) - transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JS(PO) - investicije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ JS(PO) 143.642,67 188.943,66 93.710,96 86.888,54 513.185,82

JS 73.976,69 62.801,00 81.345,20 29.435,57 247.558,46

TD 14.432,59 245,99 8.718,48 3.246,99 26.644,05

TD-plače 7.168,92 640,49 2.414,31 1.773,82 11.997,54

SKUPAJ JS+TD 95.589,20 63.687,48 92.477,99 34.456,38 286.200,05

SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 239.220,87 252.631,14 186.188,95 121.344,92 799.385,87

V razpredelnici spodaj je mogoče videti primerjavo odhodkov zavoda glede na značaj oziroma

vir za pokrivanje odhodkov za obdobje 2008 – 2016. Za leti 2006 in 2007 podatki zaradi

povsem drugačnega evidentiranja niso primerljivi. Pomemben pa je tudi podatek, da so v

odhodkih za leto 2009 zajeti tudi odhodki v višini 201.778 EUR za pokrivanje dolga iz

prejšnjega obdobja (sanacijsko leto). V letih 2009-2012 so v sredstvih iz proračuna Občine

Sevnica bila zajeta tudi sredstva za določene investicije v Športni dvorani Sevnica in na

Bazenu Sevnica.

REALIZACIJA

ODHODKOV po virih in

vsebini financiranja

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

JS(PO) - dejavnost 441.001 493.092 421.825 433.112 344.267 287.772 299.517 278.864

JS(PO) - plače 234.328 275.196 262.844 252.352 225.840 227.687 223.997 234.322

SKUPAJ JS(PO) 675.329 768.288 684.669 685.464 570.107 515.459 523.514 513.186

JS 220.665 302.357 223.032 228.769 204.123 232.397 221.460 247.558

TD 0 0 17.498 17.600 19.729 16.428 9.932 26.644

TD-plače 0 0 0 8.415 7.601 8.234 8.121 11.998

SKUPAJ JS+TD 220.665 302.357 240.530 254.784 231.453 257.059 239.513 286.200

SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 866.705 895.994 1.070.645 925.199 940.249 801.560 772.517 763.027 799.386

Iz razpredelnice »Realizacija odhodkov po virih in vsebini financiranja« za obdobje 2008 – 2016

se lahko razbere, da se odhodki zavoda z naslova proračuna Občine Sevnica skozi leta

nekoliko zmanjšujejo, medtem ko se povečujejo zlasti odhodki z naslova opravljanja tržne

dejavnosti, vendar pa le-ti predstavljajo manjši delež v celotnih odhodkih.

V spodnji razpredelnici so navedeni deleži odhodkov po virih financiranja, primerjalno za

obdobje 2008-2016.

DELEŽI REALIZIRANIH

ODHODKOV po virih 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

financiranja

JS (PO) 100,00 75,37 71,76 74,00 72,90 71,12 66,72 68,61 64,20

JS 0,00 24,63 28,24 24,11 24,33 25,47 30,08 29,02 30,97

TD 0,00 0,00 0,00 1,89 2,77 3,41 3,19 2,37 4,83

SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 30


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

2.4.2 Kazalniki uspešnosti poslovanja zavoda in ocena gospodarnosti ter

učinkovitosti poslovanja

Posebnih standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost

svojega poslovanja, v zavodu nimamo.

Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi, niso potrebna, ker so

uresničeni vsi cilji, zastavljeni za leto 2016.

Ocenjujemo, da so učinki našega dela pozitivni. To kažejo tudi kazalniki uspešnosti poslovanja

zavoda v nadaljevanju.

Kazalniki uspešnosti poslovanja (primerjalno s preteklim letom):

Vrsta kazalnika leto 2016 leto 2015

prihodki iz poslovanja / skupni odhodki – gospodarnost poslovanja 109,10 100,6

letni strošek materiala / skupni prihodki – materialna stroškovnost prihodkov od

14,77 15,47

poslovanja

letni strošek storitev / skupni prihodki – storitvena stroškovnost prihodkov od

45,46 51,9

poslovanja

prihodki od prodanih vstopnic / prihodki javne službe 8,40 17,5

prihodki od pokroviteljev, donatorjev / prihodki javne službe 3,12 4,11

javni prihodki / vsi prihodki javne službe - delež javnih prihodkov 58,17 31,22

nejavni prihodki / vsi prihodki javne službe - delež nejavnih prihodkov 4,93 2,7

javni prihodki za neposredne stroške programa / neposredni stroški javne službe – 8,59 9,01

delež javnih sredstev

prihodki za projekte / prihodki zavoda 17,50 0,37

prihodki dejavnosti na trgu / prihodki zavoda 4,93 2,7

neproračunski prihodki / prihodki zavoda – delež neproračunskih prihodkov 44,56 33,83

proračunski prihodki / prihodki zavoda – delež proračunskih prihodkov 55,43 66,17

2.4.3 Terjatve in obveznosti

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi na dan 31. 12. 2016 so v višini 147.355 €, do

uporabnikov EKN pa 25.466 €. Od tega je na dan 31.12.2016 zapadlih terjatev v višini 38.260 €

(na dan 31.12.2015 je bilo vseh terjatev v višini 58.158 € in zapadlih 31.981 €).

Stanje terjatev po posameznih kupcih je bilo usklajeno na podlagi IOP-obrazcev na dan 31. 12.

2016. Med zapadlimi terjatvami so zajete tudi terjatve, ki smo jih predali v izvršbo in do konca

leta 2016 še niso bile rešene.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 31


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 znašajo 78.312 €, do uporabnikov

EKN pa 1.006 €. Zapadlih obveznosti ni. To so prejete fakture za tekoče stroške in zapadejo v

plačilo januarja in februarja 2017 (v letu 2015 je bilo vseh obveznosti v vrednosti 90.923).

3 RAČUNOVODSKO POROČILO

Zavod spada med posredne proračunske uporabnike. Letno računovodsko poročilo je

pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil, ob upoštevanju temeljnih

računovodskih načel in slovenskih računovodskih standardov.

V pojasnilih so vsa dejstva in tudi vsi poslovni dogodki, ki so pomembno vplivali na poslovanje

zavoda, pa tudi razlogi za spremembe, ki so pomembno vplivali na zajemanje in izkazovanje

podatkov.

Kot zavod bi radi, da se glavne računovodske usmeritve iz leta v leto ne bi pretirano

spreminjale. Na področju spremljanja finančnega načrta lahko ugotovimo, da so bila

spremljanja na posameznih finančnih postavkah uvedena in uresničena tako, da je mogoče na

podlagi tega pravilno ukrepati in oceniti posamezna stroškovna mesta.

Zavod likvidnostnih težav nima. Vsa sredstva so rezervirana za prejete račune, ki še niso bili

plačani oz. bodo še prišla v januarju in februarju leta 2017.

3.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI IN DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

Bilance in izkazi zaključnega računa za leto 2016 ter pojasnila k računovodskim izkazom so bili

oddani na Ajpes 28. 2. 2017. Pripravljeni so bili v KŠTM Sevnica. Priloženi so v nadaljevanju, v

prilogi 1 in 2.

Računovodske izkaze sestavljata:

- bilanca stanja na dan 31. 12. 2016,

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016,

Vrednostna pojasnila so:

- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,

- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2016 do 31.

12. 2016,

- izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2016

do 31. 12. 2016,

- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016,

- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu poslovnega dogodka v

obdobju od 1. 01. 2016 do 31. 12. 2016 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku

68.907 €.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je v

obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 izkazan presežek odhodkov nad prihodki v znesku

19.674 €.

Stanje sredstev je bilo na dan 31. 12. 2016 v skupnem znesku 80.603 €, od tega je bilo

sredstev na bančnem računu, odprtem pri UJP Krško, 79.658 € ter denarna sredstva v blagajni

in takoj vnovčljive vrednostnice 945 €.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 32


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

3.2. INVENTURNI ELABORAT

Centralno komisijo za popis osnovnih sredstev za leto 2016 je imenovala direktorica z Navodili

za delo popisnih komisij, drugih služb in delavcev, udeleženih pri letnem popisu dne 3. 10.

2016.

Z Navodili za delo popisnih komisij, drugih služb in delavcev, udeleženih pri letnem popisu

direktorice z dne 3. 10. 2016, so bile imenovane tudi komisije za popis osnovnih sredstev,

zaloge blaga, za popis terjatev in obveznosti ter popis denarja.

Komisije so opravile popise na vseh lokacijah, objektih in centralno uskladile popise. Prav tako

so posamezne komisije pripravile evidence nepopisanih in manjkajočih sredstev ter tistih, ki jih

predlagajo za odpis.

Centralna inventurna komisija je ugotovila, da je potekalo delo inventurnih komisij brez

posebnosti, popis sredstev in obveznosti do virov sredstev pa je pokazal, da se dejanska stanja

ujemajo s stanji v poslovnih knjigah na dan 30. 9. 2016.

3.3. NOTRANJA REVIZIJA IN NADZOR

Zavod mora glede na svoj letni proračun v skladu s pravilnikom zagotoviti notranjo revizijo

svojega poslovanja najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.

V letu 2015 je zavod naročil revidiranje pravilnosti računovodskih izkazov zavoda za leto 2015

pri revizijski hiši Refiko, Družba za revizijo in svetovanje d. o. o., iz Ljubljane. Poročilo smo

prejeli v letu 2016.

V oktobru 2016 je Nadzorni odbor Občine Sevnica pričel z izvedbo nadzora poslovanja zavoda,

in sicer za leti 2014 in 2015 ter na področju delovanja fitnesa za celotno obdobje sodelovanja z

zunanjim partnerjem, za čas trajanja pogodbe. Končno poročilo o opravljenem nadzoru smo

prejeli v decembru 2016.

SKLEPNI DEL

4 CILJI ZAVODA

Poleg opravljanja temeljne dejavnosti in uresničevanja načrta ima zavod tudi druge dolgoročne

cilje:

- razvijanje dejavnosti kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti (novi programi,

razpršenost, nadgrajevanje obstoječih,..),

- razvijanje učinkovitejše organizacije in razvoj po posameznih področjih in zavoda kot

celoto,

- razvijanje boljših poslovnih odnosov z vsemi partnerji (na lokalni ravni, na regijskem

nivoju in širše),

- uspešno opravljanje javne službe in tudi tržne dejavnosti,

- z aktivno promocijo in nastopanjem na trgu širiti prepoznavnost sevniške občine

(produktov, inštitucij, programov,…),

- dvigovanje nivoja prireditev in dogodkov in povečevanje atraktivnosti ponudbe občine,

- zagotavljanje primerne strokovne pomoči za informiranje, svetovanje, informacijsko

opismenjevanje društev, skupin in posameznikov,

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 33


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

- trajno povezovanje z zvezami in društvi na vseh področjih delovanja,

- organiziranje predavanj in svetovanj v povezavi s področji delovanja zavoda, društev in

drugih,

- razvijanje ustrezne tržne mreže na področju turizma,

- vključevanje različnih interesnih skupin v delovni proces (ponudniki, javni delavci,

delavci, ki se vključujejo preko družbeno koristnega dela …),

- ustvarjanje zadovoljstva zaposlenih in skrb za njihov osebnostni razvoj,

- stalno izobraževanje zaposlenih in spremljanje novosti na trgu ter njihovo vključevanje v

proces dela,

- izboljšanje prenosa informacij in komunikacije,

- razvijanje, dograjevanje in posodabljanje informacijskega sistema.

Temeljni namenski cilji so:

- povečati število kakovostnih prireditev,

- povečati število programov,

- povečati število vadbenih prostorov,

- povečati število dnevnih obiskovalcev,

- povečati branost lokalnega časopisa in portala Moja občina,

- povečati število partnerjev,

- povečati povprečno starost obiskovalcev Mladinskega centra.

Naše letne aktivnosti se bodo izvajale v skladu s prioritetami nacionalnega in lokalnega

programa za posamezno dejavnost ter usmeritvami ustanoviteljice. Naš glavni cilj pa bo še

vedno poslovno leto zaključiti uspešno in letni plan ter dolgoročnejše cilje izvajati skladno s

pričakovanji ustanoviteljice ter širše lokalne skupnosti.

Ker pa velike spremembe na trgu ne vplivajo samo na značilnosti trgov in s tem na dejavnike

uspešnosti, temveč opredeljujejo tudi ovire, pogoje in možnosti za uspešno delovanje, bo treba

v prihodnje upoštevati določene usmeritve in se ravnati glede na potrebe uporabnikov,

razpoložljivost finančnih sredstev, možnosti črpanja sredstev iz različnih razpisov, ponudbo

konkurence ter skladno z zakonskimi podlagami, zmožnostmi in kadrovskimi viri.

Leta 2016 smo dobro delali na vseh področjih. Pomemben prispevek k doseganju uspešnega

poslovanja je treba pripisati zaposlenim, ki so usmerjeni in motivirani z našo skupno kulturo

vodenja in sodelovanja, pa tudi vsestranski podpori ustanoviteljice.

5 NASTANEK POROČILA

Letno poročilo zavoda je izdelano na podlagi podatkov o opravljenem delu ter računovodskih

podatkih. Za posamezne dele so besedila prispevali vsi zaposleni na zavodu. Poročilo je

nastajalo januarja in februarja 2017.

Odgovorna oseba za sestavljanje poročila je Mojca Pernovšek, Matej Imperl za poslovno

poročilo, in Stanislava Stibrič za računovodsko poročilo.

Pripravila:

Matej Imperl, univ. dipl. ekon.,

svetovalec za razvoj, KŠTM Sevnica

Mojca Pernovšek,

direktorica KŠTM Sevnica

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 34


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

PRILOGA 1

Bilance in izkazi zaključnega računa

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 35


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 36


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 37


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 38


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 39


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 40


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 41


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 42


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 43


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 44


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 45


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 46


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 47


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 48


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 49


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 50


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 51


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 52


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 53


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

PRILOGA 2

Pojasnila k računovodskim izkazom

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 54


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo

Zakon o računovodstvu, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih

oseb javnega prava, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu.

Zakona o računovodstvu, navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun,

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter slovenski računovodski standardi.

Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi.

1 POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan

tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

1.1 SREDSTVA

Sredstva v bilanci stanja so razporejena na postavke:

v EUR

1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 2.965.590

2. Kratkoročna sredstva, razen zalog 266.832

3. Zaloge 18.345

SKUPAJ 3.250.767

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:

v EUR

a) Neopredmetena dolgoročna sredstva 30.102

b) Nepremičnine 4.031.747

c) Oprema in druga opredmetena sredstva 1.076.884

d) Popravki vrednosti naštetih postavk 2.173143

5 SKUPAJ 2.965.590

Odpisana-amortizirana vrednost sredstev je 42%, od tega nepremičnin 32%, opreme pa 79%.

Zaradi skrbnega ravnanja in vzdrževanja večino opreme še uporabljamo.

V letu 2016 je zavod je nabavil opremo in drobni inventar v višini 10.601 € (nove računalnike za

potrebe zavoda, ker so bili stari že zastareli, kopirni stroj na upravi, dodatno blagajno za

potrebe davčnega potrjevanja računov, projektor za kulturno dvorano, nekaj opreme za športni

dom in dvorano nakladalni voz,stoli, mize).

Denarnih sredstev v blagajni in takoj vnovčljivih vrednostnic je na dan 31. 12. 2016 v višini 945

€.

Na bančnem računu odprtem pri UJP Krško je 79.658 € na dan 31. 12. 2016.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi na dan 31. 12. 2016 znašajo 147.355 €, od tega

terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 25.466 €, od tega že zapadle na

dan 31. 12. 2016 v znesku 38.260 €. Stanja terjatev so bila usklajena na osnovi IOP obrazcev

na dan 31. 12. 2016. Prav tako so tu zajete terjatve, ki smo jih predali v izvršbo, a do konca leta

2016 niso bile rešene.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 55


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razdeljena na postavke:

v EUR

1. Kratkoročne obveznosti in PČR 111.995

2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 3.138.772

3. SKUPAJ 3.250.767

Kratkoročne obveznosti in PČR:

v EUR

a) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 19.051

b) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 77.306

c) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 14.632

d) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov ekn 1.006

SKUPAJ 111.995

Pregled vrst kratkoročnih obveznosti in PČR za leto 2016 ter primerjava s predhodnim letom (v

EUR):

Vrsta kratkoročnih obveznosti in PČR

Vrednost na dan Vrednost na dan Indeks

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Krat.obveznosti do zaposl. 19.051 17.669 81

Krat.obveznosti do dobaviteljev 77.306 90.923 142

Druge krat.obveznosti iz poslovanja 14.632 12.639 121

Krat.obveznosti do up.ekn. 1.006 1.153 67

SKUPAJ 111.995 122.384 121

Kratkoročne obveznosti do redno zaposlenih delavcev in zaposlenih preko javnih del v znesku

19.051 € predstavljajo obračunano in v letu 2016 še ne izplačano plačo za mesec december

2016 skupaj s pripadajočimi nadomestili in povračilo stroškov v zvezi z delom. Plača za mesec

december je bila izplačana v januarju 2017.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 znašajo 78.312 €, to so prejete

fakture za tekoče stroške in zapadejo v plačilo v januarju 2016 in v februarju 2016, od tega

znašajo kratkoročne obveznosti do uporabnikov ekn. 1.006 €.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

v EUR

1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (nadom.stroška AM) 116.383

2. Obveznosti za NDS in OOS prejeta v upravljanje 2.953.482

3. Presežek prihodkov nad odhodki 68.907

SKUPAJ 3.138.126

Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah za leto 2016 ter primerjava s

predhodnim letom (v EUR):

Vrsta dolgoročnih

obveznosti

Vrednost na dan

31.12.2016

Vrednost na dan

31.12.2015

Dolgoročne pasivne

116.383 165.090

čas.razmejitve

Obveznosti za NDS in

2.953.482 3.056.589

OOS prejeta v upravljanje

Presežek prihodkov nad

68.907 22.285

odhodki

Presežek odhodkov nad

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 56


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

prihodki

SKUPAJ 3.138.772 3.243.964

*NDS neopredmetena sredstva

**OOS opredmetena osnovna sredstva

Zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 v višini 68.907 €, prenos

presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let pa je prenesen na dolgoročne pasivne časovne

razmejitve nadomeščanje dela stroška amortizacije.

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju

in v predhodnem obračunskem obdobju, izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti pa

prihodki in odhodki, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in dejavnosti prodaje proizvodov

in storitev na trgu (odslej tržne dejavnost).

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki so

razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za

proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki do izkazani zneski, ki so nastali kot poslovni

dogodki med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016.

2.1. PRIHODKI

Prihodki so razčlenjeni na:

v EUR

1. Poslovni prihodki 860.583

2. Finančni prihodki

3. Drugi prihodki 3.089

Skupaj 863.672

Primerjava prihodkov v letu 2016 s predhodnim letom (v EUR):

Vrsta prihodkov Prihodki 2016 Prihodki 2015 Indeks

Poslovni prihodki 860.583 783.126 110

Finančni prihodki 63

Drugi prihodki 3.089 5.830 53

SKUPAJ 863.672 789.019 109

Zavod je v tekočem obdobju izkazoval več poslovnih prihodkov kot preteklo leto, manj pa

finančnih in drugih prihodkov.

Prihodki po vrstah dejavnosti v letu 2016 (v EUR ):

Vrsta prihodkov Prihodki opravljanja

javne službe

Prihodki iz tržne

dejavnosti

Delež prihodkov iz

javne službe

Poslovni prihodki 819.960 40.623 95

Finančni prihodki

Drugi prihodki 3.089

SKUPAJ 823.049 40.623 95

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 57


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

2.2. ODHODKI

Odhodki so razčlenjeni na:

v EUR

1. Poslovni odhodki 787.960

2. Finančni odhodki

3. Drugi odhodki 773

SKUPAJ 788.733

Odhodki se nanašajo na proračunske in ostale vire (JS in TD).

Sestava odhodkov po vrstah v letu 2016 (v EUR):

Vrsta odhodkov Odhodki v letu 2016 Sestava odhodkov %

Poslovni odhodki 787.960 99,91

Finančni odhodki 0

Drugi odhodki 773 0,09

SKUPAJ 788.733 100

Primerjava odhodkov v letu 2016 z odhodki v predhodnem obdobju (v EUR):

Vrsta odhodkov Odhodki 2016 Odhodki 2015 Indeks

Poslovni odhodki 787.960 782.660 101

Finančni odhodki / 211

Drugi odhodki 773 969 80

SKUPAJ 788.733 783.840 101

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki so razčlenjeni na:

v EUR

1. Stroški materiala 125.539

2. Stroški storitev 394.702

3. Stroški dela 267.719

4. Drugi stroški 773

SKUPAJ: 788.733

Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2016 (v EUR):

Vrsta odhodkov Odhodki leto 2016 Sestava odhodkov%

Stroški materiala 125.539 15,9

Stroški storitev 394.702 50

Stroški dela 267.719 34

Drugi stroški 773 0,10

SKUPAJ 788.733 100

Primerjava poslovnih odhodkov v letu 2016 s poslovnimi odhodki v predhodnem letu (v EUR):

Vrsta odhodkov Odhodki leta 2016 Odhodki leta 2015 Indeks

Stroški materiala 125.539 122.036 102

Stroški storitev 394.702 409.501 96

Stroški dela 267.719 251.123 107

Drugi stroški 773 1.180 65

SKUPAJ 788.733 783.840 101

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 58


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Stroški storitev se nanašajo na stroške storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja in

najemnin, stroške zavarovanja, stroške intelektualnih storitev, stroške komunalnih storitev,

stroški za čistilni material in storitve, stroške v zvezi z delom, stroški plačilnega prometa, stroški

reprezentance in stroške drugih storitev.

Strošek amortizacije je v letu 2016 znašal 200.334€ in ne predstavljajo stroška poslovanja.

Pokrival se je v breme obveznosti do virov sredstev.

Amortizacijo zavod obračunava po enakomerni časovni metodi in uporablja amortizacijske

stopnje v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in

opredmetenih osnovnih sredstev.

Stroške dela sestavljajo:

v EUR

a) Bruto plača in nadomestila 202.649

b) Prispevki za socialno varnost delodajalca 33.620

c) Drugi stroški dela (malica, prevoz na delo, regres, jubilejne

31.450

nagrade)

SKUPAJ 267.719

Plače zavod zaposlencem in zaposlencem preko javnih del izplačuje v skladu s kolektivno

pogodbo za negospodarstvo ter pogodbo sklenjeno med zavodom za zaposlovanje

(predpisane plače glede na stopnjo izobrazbe). Drugi prejemki in povračila stroškov iz

delovnega razmerja se izplačujejo v skladu z zakoni in kolektivno pogodbo.

Prihodki so se v letu 2016 glede na leto 2015 povečali za 9 %, povečanje prihodkov gre iz

naslova pridobljenih razpisov. Stroški v letu 2016 so višji za 1 % glede na leto 2015.

2.3. POSLOVNI IZID

Zavod je prihodke in odhodke delil na prihodke in odhodke javne službe in prihodke in odhodke

tržne dejavnosti. Celotni presežek prihodkov nad odhodki po izkazu prihodkov in odhodkov je v

letu 2016 znašal 74.939 €, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka

pa znaša 68.907 €.

3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU

DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in

odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju

prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, da je poslovni dogodek nastal in

da je prišlo do prejema ali izplačila denarja. Prihodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o

računovodstvu ter enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge

osebe javnega prava.

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:

- prihodke od prodaje blaga in storitev na domačem trgu,

- prihodke za izvajanje javne službe,

- odhodke zaradi prodaje blaga in storitev,

- odhodki zaradi izvajanja javne službe.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 59


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Sestava prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka po vrstah v letu 2016 (v EUR):

Vrsta prihodkov/odhodkov Prihodki / odhodki 2016 Sestava prihodkov /

odhodkov 2016

Prihodki za izvajanje javne službe 758.599 95,5

Prihodki od prodaje blaga in

35.764 4,5

storitev na trgu

Odhodki zaradi izvajanja javne

781.047 95,9

službe

Odhodki zaradi prodaje blaga in

32.990 4,1

storitev na trgu

Presežek odhodkov/prih j.s. 22.448

Presežek prihodkov/ odhodkov t.d. 2.774

Skupaj presežekodhodkov/prihodki

prihodkov

19.674

Primerjava prihodkov/odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2016 s prihodki / odhodki v

predhodnem letu (v EUR):

Vrsta prihodkov/odhodkov Prihodki / odhodki Prihodki/odhodki Indeks

2016

2015

Prihodki za izvajanje javne

službe

758.599 791.573 96

Prihodki od prodaje blaga in

35.764 22.512 158

storitev na trgu

Odhodki zaradi izvajanja

781.047 744.452 105

javne službe

Odhodki zaradi prodaje blaga 32.990 47.661 69

in storitev na trgu

Presežek odhodkov iz j.s. 22.448

Presežek prihodkov iz j.s. 47.121

Presežek prihodkov iz t.d. 2.774

Presežek odhodkov t.d. . 25.149

Skupaj presežek odhodkov 19.674

Skupaj presežek prihodkov 21.972

V letu 2016 je bilo zavodu nakazanih 459.579 € proračunskih virov od ustanovitelja, Občine

Sevnica, 6.492 € je zavod pridobil iz državnega proračuna (urad za mladino) in 14.338 € za

sofinanciranje javnih del, 151.191 € pa iz razpisov IPA.

4. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazuje zavod v letu 2016 zmanjšanje

sredstev v višini 19.674 € .

4.1. DRUGA POJASNILA K RAČUNOVODSKEMU POROČILU

Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti

smo opredelili v pravilniku o računovodstvu. Proračunske postavke z oznako JS (PO) so

financirane s finančnimi sredstvi proračuna občine. Na prihodkovni strani so to sredstva za

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 60


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

plače zaposlenih (večji del), sredstva za dejavnost in sredstva za posamezne jasno

opredeljene investicije. Na odhodkovni strani so s sredstvi iz proračuna občine financirane

postavke obratovalnih stroškov objektov (po značaju fiksni stroški), večji del kvote plače in

dogovorjene investicije.

Oznako JS, katerih vir financiranja so lastna sredstva in na prihodkovni strani jih zavod ustvarja

z lastno dejavnostjo na trgu, vendar prihodki zaradi prenizko določenih cen ne morejo

predstavljati tržne dejavnosti, pač pa predstavljajo prihodke, ki so namenjeni za zagotavljanje

javnih dobrin in imajo značaj javne službe. Med odhodki nosijo oznako JS tiste postavke, ki so

neposredno povezane s prihodki, ki nosijo oznako JS.

Tržna dejavnost TD postavke financirane iz lastne dejavnosti tržnega značaja so prihodki oz.

postavke, za katere smo oblikovali tržne cene in zadostujejo kriterijem: izdelki in storitve se

prodajajo na prostem trgu in v tržnem okolju, cene se oblikujejo po tržnih pravilih, konkurenčno

okolje.

Na odhodkovni strani imajo oznako TD tiste postavke, ki so neposredno povezane s tistimi

postavkami na prihodkovni strani, ki imajo značaj tržne dejavnosti. Poleg teh postavk ima na

odhodkovni strani oznako TD tudi sorazmerni del plač.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 61


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

PRILOGA 3

Finančno poročilo po posameznih dejavnostih

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 62


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

KULTURA

PRIHODKI konto NAMEN

Realizacija

2015

(10.3.2016)

PO/JS/TD

(plan 2016)

Plan 2016

(11.1.2016)

REBALANS

A 2016

(25.11.2016)

Realizacija

2016

(24.2.2017)

Index

real2016/

rebA2016

74010000

plače - iz proračuna

občine 69.762,59 JS (PO) 73.000 73.000 71.742,52 98,28

74010000

plače - iz tržne

dejavnosti 4.457,00 TD 7.324 7.324 7.168,93 97,88

74010000 plače za javna dela JS 4.000 4.075,45 101,89

za dejavnost v pror.

74010001 občine 82.784,00 JS (PO) 64.812 64.812 64.812,00 100,00

PRERAZPOREDITEV

SREDSTEV IPA za

Rebalansa A 2016 JS 9.187 0,00

71030100

Grajska kavarna -

najemnina in

povračilo obratovalnih

stroškov 3.373,31 JS 5.000 5.500 6.063,13 110,24

71300006 storitev čiščenja grad 593,44 JS 600 500 478,69 95,74

uporaba in najem

71030100 prostorov - grad 1.791,84 JS 1.000 1.500 1.620,87 108,06

71030106

uporaba prostorov

vinoteke 0,00 JS 200 0 0,00 #DEL/0!

7103005

prihodki - animiran

ogled gradu 5.884,07 JS 7.500 7.100 7.207,07 101,51

713005

vstopnine Ajdovski

gradec 441,47 JS 600 500 464,85 92,97

713005 vstopnine grad-ogledi 7.440,93 JS 8.000 10.000 7.347,20 73,47

prihodki prireditev

71300005 SGP 1.294,29 JS 0 0 #DEL/0!

71300006 organizacija porok 6.167,81 TD 6.400 6.200 6.196,65 99,95

prodaja Grajska

71300001 vinoteka 6.501,11 TD 4.000 6.000 7.633,84 127,23

71300001 prodaja spominkov 563,08 TD 1.200 500 575,22 115,04

71300003 botrstvo 6.452,75 JS 7.000 6.900 6.879,66 99,71

pogostitve na Gradu

71300010 Sevnica TD 5.500 5.349,96 97,27

71300001

prodaja lesa iz

Grajskega gozda 733,53 JS 0 0 0,00 #DEL/0!

RAZPIS IPA -

7400020 Ajdovski gradec 2.765,69 RAZPIS, JS 0 61.929 61.928,71 100,00

najemnina Kulturna

71030100 dvorana 1.979,50 JS 1.200 1.200 1.895,94 158,00

713004 vstopnina - abonma 12.347,62 JS 8.000 13.500 15.333,90 113,58

prejete odškodnine

763100 zavarovanj JS 2.056 2.056,00 100,00

730000

SGP - prejete

donacije 300,00 JS 500 0 1.000,00 #DEL/0!

7130001

prihodki od prodaje

izdelkov - knjiga o

Sevnici 6.962,65 JS 0 #DEL/0!

donacije za otroška

igrala na Gradu

Sevnica - rezervacije JS 46,05 #DEL/0!

PRENOS IZ 2015 -

abonma (3500€) JS 3.500 3.500,00 100,00

PRENOS IZ 2015 -

urejanje grajskega

parka (1800€) JS 1.800 1.800,00 100,00

prihodki kultura JS (PO) - Občina Sevnica

nameni za dejavnost 82.784,00 64.812 64.812 64.812,00 100,00

prihodki kultura JS - opravljanje javne službe in 52.361,09 39.600 67.243 121.697,52 180,98

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 63


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

izvedba nepridobitnih programov

prihodki kultura TD - izvedba pridobitnih

programov 13.232,00 11.600 18.200 19.755,67 108,55

1/4 prihodkov uprave JS (PO) 0,00 0 0 0,00 #DEL/0!

1/4 prihodkov uprave JS 9.655,48 7.425 8.651 8.881,65 102,66

1/4 prihodkov uprave TD 2.540,30 300 175 1.505,15 860,09

prihodki kultura JS (PO) skupaj z deležem

uprave 82.784,00 JS (PO) 64.812 64.812 64.812,00 100,00

prihodki kultura JS skupaj z deležem uprave 62.016,57 JS 47.025 75.894 130.579,17 172,05

prihodki kultura TD skupaj z deležem uprave 15.772,30 TD 11.900 18.375 21.260,82 115,71

kvota za plače JS(PO) 69.762,59 73.000 73.000 71.742,52 98,28

kvota za plače (TD) 4.457,00 7.324 7.324 7.168,93 97,88

SKUPAJ JS (PO) 152.546,59 137.812 137.812 136.554,52 99,09

SKUPAJ JS 62.016,57 47.025 75.894 130.579,17 172,05

SKUPAJ TD 20.229,30 11.900 18.375 21.260,82 115,71

KULTURA - PRIHODKI SKUPAJ 230.335,45 196.737 232.082 288.394,51 124,26

ODHODKI -

stroškovno

mesto

konto

NAMEN

Realizacija

2015

(10.3.2016)

PO/JS/TD

(plan 2016)

Plan 2016

(11.1.2016)

REBALANS

A 2016

(25.11.2016)

Realizacija

2016

(24.2.2017)

Index

real2016/

rebA2016

GRAD

SEVNICA 40209913

420704

4029993

402001

402001

402504

402203

402200

402511

402500

402500

4025992

4025002

4025002

40219904

40290203

4029030

420299

4202990

40219918

razstave - občasne

790,68 JS 800 600 508,94 84,82

domena spletne

strani, internet,

telefon 660,09 JS (PO) 550 350 357,95 102,27

drugi operativni

odhodki 738,75 JS (PO) 0 0 610,00 #DEL/0!

čistilni material in

storitve 2.618,27 JS (PO) 2.200 2.100 2.093,50 99,69

varovanje

1.808,09 JS (PO) 1.900 1.900 1.821,73 95,88

zavarovanje objekta

in opr. 5.021,01 JS (PO) 5.207 5.000 4.927,03 98,54

komunalne storitve

2.178,83 JS (PO) 1.500 2.500 2.591,76 103,67

električna energija

10.972,88 JS (PO) 11.000 9.500 11.120,52 117,06

tekoče vzdrževanje -

oprema 1.309,62 JS (PO) 1.300 1.000 1.261,20 126,12

tekoče vzdrževanje -

objekt 10.033,61 JS (PO) 4.000 9.066 8.344,73 92,04

tekoče vzdrževanje -

objekt JS 1.311,00 #DEL/0!

košnja

260,73 JS (PO) 500 250 265,84 106,34

urejanje grajskega

parka in gozda -

odstranitev lipe in

ureditev brežine JS 0 1.587 1.782,06 112,29

strošek sečnje

grajskega gozda JS 0 150 0,00 0,00

nakup spominkov

160,87 JS 1.000 700 867,12 123,87

storitev vodenja na

gradu - pogodbe o

delu - turistični vodiči 130,00 JS 3.300 6.000 6.197,40 103,29

storitev vodenja na

gradu - študentsko

delo - turistični vodiči 3.338,75 JS (PO) 3.000 3.700 4.429,75 119,72

nakup druge opreme

JS 970 469,70 48,42

nakup osnovnih

sredstev 690,98 JS (PO) 0 0,00 #DEL/0!

program pogostitev

TD 4.500 5.434,66 120,77

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 64


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

4202990

drobni inventar ostalo

JS (PO) 750 691,52 92,20

4200990

drobni inventar ostalo

JS 930,84 #DEL/0!

4000010

strošek dela preko

javnih del JS 1.993 6.000 5.992,48 99,87

Grad - odhodki skupaj 50.189,00 38.250 56.623 62.009,73 109,51

ANIMIRAN

OGLED

40209907

4029993

stroški programskega

izvajanja - animiran

ogled gradu 4.972,45 JS 5.800 6.000 5.975,15 99,59

drugi operativni

odhodki 0,00 JS 200 300 287,85 95,95

Animiran ogled - odhodki skupaj 4.972,45 6.000 6.300 6.263,00 99,41

vinoteka - tekoče

VINOTEKA 402500 vzdrževanje 0,00 TD 100 0 0,00 #DEL/0!

40209908

vinoteka - nakup

artiklov za prodajo 4.626,86 TD 2.500 4.000 5.431,52 135,79

4020006 oglaševanje 416,46 TD 300 0 0,00 #DEL/0!

420704 domena spletne strani 0,00 TD 13 17 16,53 97,24

Vinoteka - odhodki skupaj 5.043,32 2.913 4.017 5.448,05 135,62

GRAJSKI

VINOGRAD 4025993

tekoče vzdrževanje -

urejanje vinograda 1.525,45 JS 1.700 1.550 1.574,48 101,58

4025993

tekoče vzdrževanje -

pridelava vina 1.350,00 JS 1.350 1.350 1.350,00 100,00

40209902

drugi stroški materiala

- steklenice, nalepke,

zamaški… 1.368,96 JS 1.500 1.800 1.338,33 74,35

40209902 drugi splošni stroški 2.575,90 JS 1.400 4.360 4.826,59 110,70

nakup opreme JS 466,88 #DEL/0!

Grajski vinograd - odhodki skupaj 6.820,31 5.950 9.060 9.556,28 105,48

POROKE

NA GRADU 40219907

stroški animacije -

baron itd. 1.240,00 TD 1.000 1.355 1.525,00 112,55

40209904

stroški aranžiranja,

šopki, dekoracije 0,00 TD 100 50 32,23 64,46

40209907

stroški programskega

izvajanja - najem

ozvočenja 319,00 TD 400 436 436,00 100,00

4029993

drugi operativni

odhodki 0,00 TD 163 0 0,00 #DEL/0!

402006 oglaševanje 1.046,04 TD 937 100 443,54 443,54

Poroke na Gradu - odhodki skupaj 2.605,04 2.600 1.941 2.436,77 125,54

AJDOVSKI

GRADEC 402511

tekoče vzdrževanje -

WC, ograje 0,00 JS 200 0 0,00 #DEL/0!

420704

domena spletne

strani, dostop

(telefon) 16,53 JS (PO) 300 200 205,37 102,69

402512

zavarovanje objekta

in opr. JS (PO) 200 226,40 113,20

40209907

storitev izvajanja

programa 0,00 JS 200 200 217,45 108,73

40209917

Razpis IPA - maketa,

infomat, delavnice… 28.499,62 JS 0 0 0,00 #DEL/0!

Ajdovski gradec - odhodki skupaj 28.516,15 700 600 649,22 108,20

KULTURNA

DVORANA 402001

čistilni material in

storitve 2.111,40 JS (PO) 2.500 2.500 1.737,71 69,51

402002 varovanje 1.599,53 JS (PO) 1.600 1.600 1.708,21 106,76

402205 internetne storitve 217,90 JS (PO) 250 600 618,11 103,02

402504 zavarovalna premija 533,99 JS (PO) 540 534 533,97 99,99

402601 obratovalni stroški 9.688,20 JS (PO) 9.000 9.000 8.497,09 94,41

402500 tekoče vzdrževanje 4.438,32 JS (PO) 4.500 2.300 2.527,64 109,90

409000 nakup opreme JS (PO) 2.201 2.217,68 100,76

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 65


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Kulturna dvorana zgoraj - odhodki skupaj 18.589,34 18.390 18.735 17.840,41 95,23

storitev programskega

ABONMA 40209907 izvajanja 12.278,68 JS 9.000 12.500 18.451,54 147,61

40209907

storitev programskega

izvajanja JS 0 3.500 0,00 0,00

402004 tiskovine 674,59 JS 800 800 303,74 37,97

posebni material in

40219914 storitve 27,89 JS 200 200 126,54 63,27

Abonma - odhodki skupaj 12.981,16 10.000 17.000 18.881,82 111,07

SEVNIŠKO

GRAJSKO

POLETJE 4029993

drugi operativni

odhodki 117,62 JS 0 0 0,00 #DEL/0!

402004 tiskovine 908,55 JS 360 1.055 1.055,30 100,00

stroški programskega

40209907 izvajanja 4.781,47 JS 1.640 80 998,63 1.248,29

SGP - odhodki skupaj 5.807,64 2.000 1.135 2.053,93 180,92

OSTALO 402004

tiskovine-knjiga o

Sevnici 7.446,74 JS (PO) 0 #DEL/0!

402004

tiskovine-knjiga o

Sevnici 5.585,05 JS 0 #DEL/0!

Ostalo - odhodki skupaj 13.031,79 0 0 #DEL/0!

ZAPOSLENI 4000000 plače zaposlenih 57.063,59 JS (PO) 62.198 62.198 58.334,59 93,79

4000000 plače zaposlenih 3.345,00 TD 7.324 7.324 5.856,60 79,96

DIREKTOR 4000000 plača direktor 12.699,00 JS (PO) 10.802 10.802 13.073,66 121,03

4000000 plača direktor 945,00 TD 1.312,32 #DEL/0!

odhodki kultura JS (PO) 65.160,15 46.847 51.551 52.357,96 101,57

odhodki kultura JS 75.586,91 35.380 53.502 58.594,65 109,52

odhodki kultura TD 7.809,23 4.576 10.358 14.186,60 136,96

1/4 odhodkov uprave JS (PO) 23.069,12 17.965 20.114 19.876,46 98,82

1/4 odhodkov uprave JS 13.525,68 11.645 15.988 15.382,04 96,21

1/4 odhodkov uprave TD 0,00 0 245 245,99 100,40

JS (PO)-odhodki kultura z deležem uprave 88.229,27 JS (PO) 64.812 71.665 72.234,42 100,79

JS - odhodki kultura z deležem odhodkov

uprave 89.112,59 JS 47.025 69.490 73.976,69 106,46

TD - odhodki kultura + delež odhodkov

uprave 7.809,23 TD 4.576 10.603 14.432,59 136,12

odhodki - kvota za plače JS (PO) 69.762,59 73.000 73.000 71.408,25 97,82

odhodki - kvota za plače (TD) 4.290,00 7.324 7.324 7.168,92 97,88

SKUPAJ JS (PO) 157.991,86 137.812 144.665 143.642,67 99,29

SKUPAJ JS 89.112,59 47.025 69.490 73.976,69 106,46

SKUPAJ TD 12.099,23 11.900 17.927 21.601,51 120,50

KULTURA - ODHODKI SKUPAJ 259.203,68 196.737 232.082 239.220,87 103,08

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 66


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

ŠPORT

PRIHODKI konto NAMEN

REALIZACIJ

A 2015

(10.3.2016)

PO/JS/T

D (plan

2016)

Plan 2016

(11.1.2016)

REBALANS

A 2016

(25.11.2016)

Realizacija

2016

(24.2.2017)

Index

real2016/

rebA2016

74010000

plače - iz proračuna

občine 46.360,82 JS (PO) 50.800 50.800 49.983,21 98,39

74010000

plače - iz tržne

dejavnosti 663,00 TD 663 663 640,49 96,60

74010000 plače za javna dela JS 3.100 3.718,61 119,96

za dejavnost - iz

74010001 proračuna občine 132.876,44 JS (PO) 82.000 82.383 82.000,00 99,54

74010001

nadomestilo

stroškov OŠ

Sevnica 10.730,00 JS (PO) 8.675 8.675 8.675,00 100,00

PRERAZPOREDITE

V SREDSTEV IPA

za Rebalans A 2016 JS 28.677 0,00

71030100

uporabnina - Športna

dvorana 5.415,58 JS 3.060 3.800 5.004,58 131,70

71030100

uporabnina - Športni

dom 17.437,49 JS 11.700 12.000 13.491,25 112,43

71030105

uporabnina za prired.

- Dom 275,41 TD 300 334 334,46 100,00

71300004

uporabnina za

avtom. - ŠDV in ŠD 401,61 TD 500 500 491,53 98,31

71030100

uporabnina za

poslovne prostore

bazen Sevnica 199,56 JS 300 200 272,36 136,18

71030102

najemnina lokalbazen

6.951,03 JS 9.500 8.750 8.043,45 91,93

71300004

najemnina avtomatibazen

83,69 TD 50 50 53,40 106,80

713005 vstopnine za bazen 37.762,85 JS 30.000 29.500 29.532,02 100,11

71300007 vstopnice za fitnes 24.841,47 JS 15.700 10.413 10.132,83 97,31

prihodki športni dom

71300008 -pijača, oprema 123,00 TD 0 #DEL/0!

fitnes - najemnina in

povračilo

71030100 obratovalnih stroškov JS 5.675 5.111,34 90,07

71300000

reklamno

oglaševanje v

Športni dvorani 819,67 JS 1.000 1.000 819,67 81,97

71300000

reklamno

oglaševanje v

Športnem domu 1.065,51 JS 1.000 1.000 983,52 98,35

71300000

reklamno

oglaševanje na

Bazenu 81,96 JS 600 800 800,00 100,00

7141990

prejete odškodnine

zavarovanj JS 1.500 1.541,28 102,75

71300006

prihodki od uporabe

osebnega vozila za

prevoz potnikov 2.260,03 JS 1.500 1.500 1.781,07 118,74

razni drugi prihodki -

šolski šport 262,32 #DEL/0!

PRENOS IZ 2015 -

elektro instalacije

strojnice Bazena JS 0 7.280 7.280,00 100,00

prihodki šport JS (PO) 143.606,44 90.675 91.058 90.675,00 99,58

prihodki šport JS 96.835,15 74.360 115.195 88.774,30 77,06

prihodki šport TD 883,71 850 884 879,39 99,43

1/4 prihodkov uprave JS (PO) 0,00 0 0 0,00 #DEL/0!

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 67


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

1/4 prihodkov uprave JS 9.655,48 7.425 8.651 8.881,65 102,66

1/4 prihodkov uprave TD 2.540,30 300 175 1.505,15 860,09

prihodki šport JS(PO) skupaj z deležem

uprave 143.606,44 JS (PO) 90.675 91.058 90.675,00 99,58

prihodki šport JS skupaj z deležem uprave 106.490,63 JS 81.785 123.846 97.655,95 78,85

prihodki šport TD skupaj z deležem uprave 3.424,01 TD 1.150 1.059 2.384,54 225,07

kvota za plače JS(PO) 46.360,82 50.800 50.800 49.983,21 98,39

kvota za plače (TD) 663,00 363 367 369,00 100,54

SKUPAJ JS (PO) 189.967,26 141.475 141.858 140.658,21 99,15

SKUPAJ JS 106.490,63 81.785 123.846 97.655,95 78,85

SKUPAJ TD 3.424,01 1.150 1.059 2.384,54 225,07

ŠPORT - PRIHODKI SKUPAJ 299.881,89 224.410 266.763 240.698,70 90,23

ODHODKI -

stroškovno

mesto

konto

NAMEN

REALIZACIJ

A 2015

(10.3.2016)

PO/JS/T

D (plan

2016)

Plan 2016

(11.1.2016)

REBALANS

A 2016

(25.11.2016)

Realizacija

2016

(24.2.2017)

Index

real2016/

rebA201

6

ŠPORTNI

DOM 402205 internet, telefon 463,19 JS (PO) 250 463 472,90 102,14

402001 čistilni material in sto. 4.696,54 JS (PO) 6.000 8.300 8.573,57 103,30

402504 zavarovanje 1.921,11 JS (PO) 2.100 1.920 1.905,88 99,26

402203 komunalne stor. 1.751,95 JS (PO) 1.300 1.700 1.738,34 102,26

402200 električna energ. 3.386,57 JS (PO) 3.100 3.300 3.290,97 99,73

4022010 stroški ogrevanja 5.691,12 JS (PO) 7.500 5.600 6.450,66 115,19

402500 tekoče vzdrževanje 6.643,90 JS/PO 5.000 9.900 5.948,61 60,09

storitev

4020990

7

programskega

izvajanja 2.656,47 JS 2.600 1.600 1.587,00 99,19

drobni inventar -

ostalo JS (PO) 382,88 #DEL/0!

410002

4020991

7 priprava za prireditve 183,00 TD 0 0 #DEL/0!

Športni dom - odhodki skupaj 27.393,85 27.850 32.783 30.350,81 92,58

FITNES 402001 čistilni material in sto. 3.798,43 JS (PO) 2.000 1.862 1.862,68 100,05

402504 zavarovanje 640,38 JS (PO) 325 640 635,34 99,27

402203 komunalne storitve 1.068,80 JS (PO) 400 844 1.086,42 128,76

402200 električna energ. 1.322,09 JS (PO) 650 1.208 1.123,16 92,99

4022010 stroški ogrevanja 540,64 JS (PO) 300 786 658,44 83,76

4020990

2 drugi stroški materiala 208,72 JS 287 245 262,64 107,20

402500 tekoče vzdrževanje 713,74 JS (PO) 213 14 97,62 697,29

storitev

4020990

7

programskega

izvajanja 14.607,00 JS 6.750 7.467 7.467,00 100,00

402500

tekoče vzdrževanje

fitnes naprav 141,56 JS 200 57 57,63 101,11

420704

domena spletne

strani 16,41 JS 12 0 0,00 #DEL/0!

4029993 drugi splošni stroški JS (PO) 1.350 350,16 25,94

Fitnes - odhodki skupaj 23.057,77 11.137 14.472 13.601,09 93,98

ŠPORTNA

DVORANA 402001 čistilni material in sto. 10.582,20 JS (PO) 12.000 14.400 14.826,37 102,96

402002 varovanje 502,10 JS (PO) 500 670 474,11 70,76

402504 zavarovanje 1.731,33 JS (PO) 1.730 1.580 1.595,89 101,01

402203 komunalne stor. 2.664,32 JS (PO) 2.500 2.600 2.370,67 91,18

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 68


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

402200 električna energija 5.865,99 JS (PO) 5.500 5.800 5.323,40 91,78

4022010 stroški ogrevanja 5.197,80 JS (PO) 7.000 5.200 4.531,54 87,15

402205 internet in telefon 463,19 JS (PO) 300 460 427,90 93,02

402500 tekoče vzdrževanje 11.235,51 JS (PO) 3.000 7.800 6.126,09 78,54

drobni inventar -

410002 ostalo JS (PO) 744,67 #DEL/0!

4020990

2

drugi stroški storitev

in materiala JS 371 373,50 100,67

Športna dvorana- odhodki skupaj 38.242,44 32.530 38.881 36.794,14 94,63

TRO LISCA 4022011 gorivo 0,00 JS 225 0 0,00 #DEL/0!

odškodnina za

4029997 zemljišče 774,19 JS (PO) 775 775 774,19 99,90

402500 tekoče vzdrževanje 1.233,89 JS (PO) 0 0 0,00 #DEL/0!

TRO Lisca - odhodki skupaj 2.008,08 1.000 775 774,19 99,90

BAZEN 402199 drobni inventar 391,60 JS 0 0 0,00 #DEL/0!

čistilni material in

402001 stor. 1.745,00 JS (PO) 1.670 1.670 1.631,74 97,71

402504 zavarovanje 4.210,61 JS (PO) 4.300 4.665 4.596,21 98,53

402009 reprezentanca 156,22 JS 0 0 #DEL/0!

402203 komunalne storitve 14.066,17 JS (PO) 11.130 11.200 11.207,34 100,07

402200 električna energija 4.722,46 JS (PO) 4.200 4.000 3.624,60 90,62

stroški ogrevanja

4022010 sanitarne vode 616,11 JS (PO) 600 900 785,31 87,26

402500 tekoče vzdrževanje 32.106,82 JS (PO) 23.500 29.100 20.817,85 71,54

4025992 košnja 59,97 JS (PO) 100 60 60,72 101,20

4029030 študentski servis 11.181,38 JS 10.400 10.250 13.329,15 130,04

storitev

4029011

1

programskega

izvajanja 992,33 JS 700 1.140 1.140,40 100,04

nakup osnovnih

sredstev 646,97 JS (PO) 0 417 411,39 98,65

420299

4029011

1 pogodbe o delu 6.723,73 JS 6.500 3.100 3.099,51 99,98

4021991

2 strošek usposabljanja 319,08 JS 1.700 466 466,67 100,14

4020990

2

4000010

402500

420500

drugi stroški storitev

in materiala 751,05 JS (PO) 625 800 896,88 112,11

javna dela

JS 2.000 6.000 5.717,31 95,29

tekoče vzdrževanje -

objekt (lokal) JS 5.608 5.591,41 99,70

investicijsko

vzdrževanje - elektro

instalacije v strojnici

JS

(prenos iz 2015)

0 6.916 6.968,18 100,76

Bazen - odhodki skupaj 78.689,50 67.425 86.292 80.344,67 93,11

SKATE

PARK 402001 čiščenje 685,63 JS (PO) 600 818 554,42 67,77

Skate park - odhodki skupaj 685,63 600 818 554,42 67,77

OSTALO 402200 el. energija-Florj. 154,00 JS (PO) 0 0 #DEL/0!

402203

kom. storitve-Florj.

37,71 JS (PO) 0 0 #DEL/0!

412000

transfer ŠZ

730,19 JS (PO) 0 0 #DEL/0!

402922

članarine

350,00 JS 175 350 350,00 100,00

4020990

5

športne prireditve

331,52 JS 420 200 111,68 55,84

4025995

tekoče vzdrževanje

vozila za prevoz

potnikov 1.360,97 JS (PO) 1.500 2.600 2.492,85 95,88

4000010

javna dela

3.159,48 JS 0 0 0,00 #DEL/0!

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 69


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

4020990 šolski šport

5

592,28 JS (PO) 700 850 924,27 108,74

420500

investicijsko

vzdrževanje-športna

infrastruktura JS (PO) 550 506,87 92,16

Ostalo - odhodki skupaj 6.716,15 2.795 4.000 3.878,80 96,97

ZAPOSLEN

I 4000000 plače zaposlenih 37.912,82 JS (PO) 40.298 40.298 40.585,07 100,71

4000000 plače zaposlenih 517,00 TD 663 663 523,24 78,92

DIREKTOR 4000000 plača direktor 8.448,00 JS (PO) 10.502 10.502 9.096,10 86,61

4000000 plača direktor 88,00 TD 0 0 117,25 #DEL/0!

odhodki šport JS (PO) 120.250,68 72.585 134.384 119.386,03 88,84

odhodki šport JS 56.009,46 70.265 44.570 47.418,96 106,39

odhodki šport TD 533,28 487 0 0,00 #DEL/0!

1/4 odhodkov uprave JS (PO) 23.069,12 17.965 20.114 19.876,46 98,82

1/4 odhodkov uprave JS 13.525,68 11.645 15.988 15.382,04 96,21

1/4 odhodkov uprave TD 0,00 0 245 245,99 100,40

JS(PO) - odhodki šport skupaj z deležem

uprave 143.319,80 JS (PO) 90.550 154.498 139.262,49 90,14

JS - odhodki šport skupaj z deležem uprave 69.535,14 JS 81.910 60.557 62.801,00 103,71

TD - odhodki šport skupaj z deležem uprave 533,28 TD 487 245 245,99 100,40

odhodki - kvota za plače JS (PO) 46.360,82 50.800 50.800 49.681,17 97,80

odhodki - kvota za plače (TD) 605,00 663 663 640,49 96,60

SKUPAJ JS (PO) 189.680,62 141.350 205.298 188.943,66 92,03

SKUPAJ JS 69.535,14 81.910 60.557 62.801,00 103,71

SKUPAJ TD 1.138,28 1.150 908 886,48 97,63

ŠPORT - ODHODKI SKUPAJ 260.354,04 224.410 266.763 252.631,14 94,70

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 70


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

TURIZEM

PRIHODKI konto NAMEN

Realizacija

2015

(10.3.2016)

PO/JS/TD

(plan 2016)

Plan 2016

(11.1.2016)

Rebalans A

2016

(25.11.2016)

Realizacija

2016

(24.2.2017)

Index

real2016/r

ebA2016

7401000

0

plače - iz proračuna

občine 60.022,01 JS (PO) 63.500 63.500 61.707,11 97,18

7401000

0

plače - iz tržne

dejavnosti 2.508,00 TD 2.473 2.473 2.414,31 97,63

7401000

1

za dejavnost - iz

proračuna občine 32.000,00 JS (PO) 33.178 33.178 33.177,96 100,00

7103010

3 najemnine za sejem 18.798,93 JS 20.000 20.000 20.767,67 103,84

PRERAZPOREDITEV

PRESEŽKA

LASTNIH

PRIHODKOV NA

DEJ.ŠPORTA v Reb

A 2016 JS -8.522 0,00

7103010

3

najemnina kmečka

tržnica 1.121,02 JS 1.100 1.100 1.197,03 108,82

7130000

1

prihodki od prodaje

izdelkov, spominkov 1.415,55 TD 1.500 1.500 2.030,30 135,35

7130000

2

prihodki od prodaje

storitev 17.062,39 JS 14.500 9.500 10.247,76 107,87

7130000

0 prihodki od promocije 1.440,00 JS 1.440 1.440 240,00 16,67

7130000

5

prihodki prireditev -

FMF TD 5.000 7.186 8.366,92 116,43

730000 donacije za FMF 2.850 0,00 0,00

Razpis IPA - Ride &

713099 Bike RAZPIS, JS 66.400 89.262 89.261,93 100,00

PRENOS IZ 2014 -

označitvene table 1.400,00 JS 0 #DEL/0!

PRENOS IZ 2015 -

oglaševanje prireditev

in programov

(1.600,00€) JS 1.600 1.600,00 100,00

prihodki turizem JS (PO) 32.000,00 33.178 33.178 33.177,96 100,00

prihodki turizem JS 39.822,34 37.040 27.968 123.314,39 440,91

prihodki turizem TD 1.415,55 6.500 8.686 10.397,22 119,70

1/4 prihodkov uprave JS (PO) 0,00 0 0 0,00 #DEL/0!

1/4 prihodkov uprave JS 9.655,48 7.425 8.651 8.881,65 102,66

1/4 prihodkov uprave TD 2.540,30 300 175 1.505,15 860,09

JS (PO) prihodki turizem skupaj z deležem

prihodkov uprave 32.000,00 JS (PO) 33.178 33.178 33.177,96 100,00

JS prihodki turizem skupaj z deležem

prihodkov uprave 49.477,82 JS 44.465 36.619 132.196,04 361,00

TD prihodki turizem skupaj z deležem

prihodkov uprave 3.955,85 TD 6.800 8.861 11.902,37 134,32

kvota za plače JS(PO) 60.022,01 63.500 63.500 61.707,11 97,18

kvota za plače (TD) 2.508,00 2.473 2.473 2.414,31 97,63

SKUPAJ JS (PO) 92.022,01 96.678 96.678 94.885,07 98,15

SKUPAJ JS 49.477,82 44.465 36.619 132.196,04 361,00

SKUPAJ TD 6.463,85 6.800 8.861 11.902,37 134,32

TURIZEM - PRIHODKI SKUPAJ 145.455,67 147.943 142.159 238.983,48 168,11

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 71


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

ODHODKI -

stroškovno

mesto

konto

NAMEN

Realizacija

2015

(10.3.2016)

PO/JS/TD

(plan 2016)

Plan 2016

(11.1.2016)

Rebalans A

2016

(25.11.2016)

Realizacija

2016

(24.2.2017)

Index

real2016/r

ebA2016

TA

DOŽIVLJAJ

4022010

terca-hišniške

storitve, ogrevanje

109,43 JS 400 400 367,32 91,83

402200 električna energija 316,17 JS 300 300 230,35 76,78

402002 varovanje 93,25 JS 110 110 138,76 126,15

402203 komunalne storitve 35,56 JS 60 60 49,55 82,58

domena spletne

420704 strani, telefon 481,56 JS 420 420 458,92 109,27

402006 stroški oglaševanja 175,63 JS 0 0 0,00 #DEL/0!

4020990

6

plačilo stor.

ponudnikom 11.425,49 JS 12.000 7.000 6.378,89 91,13

402001

čistilni material in

čiščenje 54,81 JS 80 80 37,51 46,89

402504 zavarovanje 440,93 JS 480 480 423,60 88,25

tekoče vzdrževanje -

402500 prostor 38,88 JS 0 0 0,00 #DEL/0!

TA Doživljaj - odhodki skupaj 13.171,71 13.850 8.850 8.084,90 91,35

TIC

SEVNICA

4020990

3 kotizacije za sejme 2.662,31 JS (PO) 3.000 3.000 1.990,59 66,35

4021990

4 spominki 1.389,81 TD 1.200 1.200 2.185,90 182,16

terca-hišniške

4022010 storitve, ogrevanje 594,22 JS (PO) 650 650 376,30 57,89

402200 električna energija 353,42 JS (PO) 300 300 231,21 77,07

402002 varovanje 94,29 JS (PO) 110 110 138,76 126,15

402203 komunalne storitve 47,38 JS (PO) 60 60 49,12 81,87

402003 ponatis zloženk 4.017,00 JS (PO) 4.000 4.000 2.435,68 60,89

domena spletne

420704 strani, telefon 624,72 JS (PO) 600 600 458,93 76,49

402006 stroški oglaševanja 852,12 JS 0 0 0,00 #DEL/0!

čistilni material in

402001 čiščenje 54,86 JS (PO) 80 80 37,51 46,89

402504 zavarovanje 203,94 JS (PO) 220 220 186,63 84,83

402515 računalniška oprema 0,00 JS (PO) 400 400 121,33 30,33

tekoče vzdrževanjeoprema

402511

0,00 JS (PO) 250 250 260,27 104,11

4029030 študentsko delo 0,00 JS 0 500 0,00 0,00

tekoče vzdrževanje -

402500 prostor 0,00 JS (PO) 250 250 207,02 82,81

TIC Sevnica - odhodki skupaj 10.894,07 11.120 11.620 8.679,25 74,69

MESEČNI

SEJEM

4021991

4

posebni material in

stor. 1.291,56 JS 1.350 1.350 1.260,72 93,39

402001 stroški čiščenja 4.252,19 JS JS (PO) 4.200 4.200 4.218,60 100,44

402203 komunalne storitve 528,92 JS 500 600 636,25 106,04

najemnine in

402600 zakupnine 900,53 JS 800 700 665,29 95,04

4029993

drugi operativni

odhodki 115,84 JS 130 130 0,00 0,00

402006 oglaševanje JS 200 192 796,03 414,60

Mesečni sejem - odhodki skupaj 10.848,83 7.180 7.172 7.576,89 105,65

KMEČKA

TRŽNICA 402001 stroški čiščenja 177,01 JS 250 250 211,13 84,45

402203 komunalne storitve 215,04 JS 200 200 260,38 130,19

402504 zavarovanje 0 0,00 #DEL/0!

Kmečka tržnica - odhodki skupaj 392,05 450 450 471,51 104,78

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 72


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

FESTIVAL

MODRE

FRANKINJ

E

402004 tiskovine TD 750 1.077 1.085,74 100,78

402006 oglaševanje TD 0 0 192,36 #DEL/0!

4021991

4

posebni material in

storitve JS TD 3.123 4.160 2.919,57 70,18

4021991

4

posebni material in

storitve TD 2.077 2.800 4.761,85 170,07

420704 spletna stran, domena JS TD 300 300 246,64 82,21

Festival modre frankinje - odhodki skupaj 6.250 8.337 9.206,16 110,42

opisne table-

OSTALO 420201 turistične zanimivosti 3.122,53 JS (PO) 1.093 1.093 1.000,22 91,51

402922 članarina 307,31 JS 310 310 185,35 59,79

tekoče vzdrževanje

402515 (parkirišča, oder) 136,09 JS 407 407 84,62 20,79

4020991 Razpis IPA -

7 Ride&Bike 3.400,00 RAZPIS, JS 66.400 49.211 49.379,19 100,34

4020991

7

IPA-Ride&Bike - delež

sofinan. JS 11.700 0 0,00 #DEL/0!

402006

PRENOS IZ 2015 -

oglaševanje prireditev

in programov JS 1.600 1.479,73 92,48

Turizem ostalo - odhodki skupaj 10.633,38 1.810 3.410 52.129,11 1.528,71

ZAPOSLENI 4000000 plače zaposlenih 49.373,00 JS (PO) 52.698 52.698 50.748,83 96,30

4000000 plače zaposlenih 1.978,00 TD 2.473 2.473 1.972,36 79,76

DIREKTOR 4000000 plača direktor 10.649,00 JS (PO) 10.802 10.802 11.373,50 105,29

4000000 plača direktor 362,00 TD 0 0 441,95 #DEL/0!

odhodki turizem JS (PO) 12.218,07 15.213 15.213 11.712,17 76,99

odhodki turizem JS 32.332,16 32.820 19.249 65.963,16 342,68

odhodki turizem TD 1.389,81 4.327 5.377 8.472,49 157,56

1/4 odhodkov uprave JS (PO) 23.069,12 17.965 20.114 19.876,46 98,82

1/4 odhodkov uprave JS 13.525,68 11.645 15.988 15.382,04 96,21

1/4 odhodkov uprave TD 0,00 0 245 245,99 100,40

JS(PO) odhodki skupaj turizem in delež

uprave 35.287,19 JS (PO) 33.178 35.327 31.588,63 89,42

JS odhodki skupaj turizem in delež uprave 45.857,84 JS 44.465 35.237 81.345,20 230,85

TD odhodki skupaj turizem in delež uprave 1.389,81 TD 4.327 5.622 8.718,48 155,07

odhodki - kvota za plače JS (PO) 60.022,00 63.500 63.500 62.122,33 97,83

odhodki - kvota za plače (TD) 2.340,00 2.473 2.473 2.414,31 97,63

SKUPAJ JS (PO) 95.309,19 96.678 98.827 93.710,96 94,82

SKUPAJ JS 45.857,84 44.465 35.237 81.345,20 230,85

SKUPAJ TD 3.729,81 6.800 8.095 11.132,79 137,52

TURIZEM - ODHODKI SKUPAJ 144.896,84 147.943 142.159 186.188,95 130,97

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 73


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

MLADINSKA DEJAVNOST

PRIHODKI konto NAMEN

Realizacija

2015

(10.3.2016)

PO/JS/TD

(plan

2016)

Plan 2016

(11.1.2016)

Rebalans A

2016

(25.11.2016)

Realizacija

2016

(24.2.2017)

Index

real2016/r

ebA2016

74010000 za plače 47.851,37 JS (PO) 52.250 52.250 51.515,97 98,60

74010000 za plače 1.052,00 TD 1.821 1.821 1.773,82 97,41

74010000 plače za javna dela JS 6.700 6.543,79 97,67

za dejavnost - iz

74010001 proračuna občine 35.000,00 JS (PO) 35.366 35.366 35.366,00 100,00

74010006

74000001

OBČINA - za

Kitariado JS (PO) 600,00 #DEL/0!

PRENOS SREDSTEV

IZ LETA 2014 -za

programsko izvajanje

v MC v letu 2015 2.418,00 JS 0 #DEL/0!

PRERAZPOREDITEV

SREDSTEV IPA za

Rebalans A 2016 6.014 0,00

razpis Urada za

mladino 5.899,00 JS 5.600 5.600 6.492,00 115,93

71030104

Prihodki od uporabe

poslovnih prostorov 1.018,28 JS 1.000 600 299,18 49,86

71300004

Prihodki od provizijeavtomati

131,84 TD 150 0 98,59 #DEL/0!

71300005

Kitarijada - prihodki

donacij JS 1.400 2.950 3.112,29 105,50

71300006

Kitarijada - prihodki

drugih storitev

TD 0 16,39 #DEL/0!

71300006

drugi prihodki od

storitev - Kamp Lisca TD 3.449 3.449,15 100,00

mladinske dejavnosti prihodki JS (PO) 35.000,00 35.366 35.366 35.966,00 101,70

mladinske dejavnosti prihodki JS 9.335,28 8.000 25.313 16.447,26 64,98

mladinske dejavnosti prihodki TD 131,84 150 0 3.564,13 #DEL/0!

1/4 prihodkov uprave JS (PO) 0,00 0 0 0,00 #DEL/0!

1/4 prihodkov uprave JS 9.655,48 7.425 8.651 8.881,65 102,66

1/4 prihodkov uprave TD 2.540,30 300 175 1.505,15 860,09

prihodki JS (PO) skupaj z deležem uprave 35.000,00 JS (PO) 35.366 35.366 35.966,00 101,70

prihodki JS skupaj z deležem uprave 18.990,76 JS 15.425 33.964 25.328,91 74,57

prihodki TD skupaj z deležem uprave 2.672,14 TD 450 175 5.069,28 2.896,73

kvota za plače JS(PO) 47.851,37 52.250 52.250 51.515,97 98,60

SKUPAJ JS (PO) 82.851,37 87.616 87.616 87.481,97 99,85

SKUPAJ JS 18.990,76 15.425 33.964 25.328,91 74,57

SKUPAJ TD 2.672,14 450 175 5.069,28 2.896,73

MLADINSKA DEJAVNOST - PRIHODKI

SKUPAJ 104.514,26 103.491 121.755 117.880,16 96,82

ODHODKI -

stroškovno

mesto

konto

NAMEN

REALIZACIJA

2015

(10.3.2016)

PO/JS/TD

(plan

2016)

Plan 2016

(11.1.2016)

REBALANS

A 2016

(25.11.2016)

Realizacija

2016

(24.2.2017)

Index

real2016/r

ebA2016

MLADINSKI

CENTER

402200 električna energija 1.267,83 JS (PO) 1.100 1.100 1.147,17 104,29

terca-hišniške

402200 storitve, ogrevanje 1.460,78 JS (PO) 1.800 1.800 1.451,58 80,64

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 74


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

402203 komunalne storitve 154,07 JS (PO) 150 200 161,24 80,62

40209907

storitve programskega

izvajanja 4.948,34 JS (PO) 8.500 8.500 8.576,50 100,90

40209902

ostali materiali in

storitve programskega

izvajanja 1.006,08 JS 0 0 0,00 #DEL/0!

461903 stroški kampa na Lisci TD 3.001 3.001,00 100,00

40209902 pustovanje za otroke JS 500 534 536,10 100,36

402205 internet, telefon 305,94 JS (PO) 320 150 193,79 129,19

tekoče vzdrževanje

402500 objekta JS (PO) 0 203 394,96 194,56

402001

čistilni material in

storitve 683,97 JS (PO) 300 300 323,28 107,76

402002 varovanje 378,09 JS (PO) 300 250 230,27 92,11

402512 zavarovanje opreme 412,94 JS (PO) 440 400 373,30 93,33

strošek dela preko

4000010 javnih del 2.422,20 JS 3.100 8.600 9.689,98 112,67

402922 članarina-MAMA 200,00 JS 200 200 0,00 0,00

OBČINA-investicija

420202 novi računalniki JS (PO) 3.000 3.050,00 101,67

Mladinski center -odh. skupaj 13.240,24 16.710 25.238 26.079,17 103,33

KITARIADA 402004 tiskovine JS 150 150 184,85 123,23

402006 oglaševanje JS 400 400 411,37 102,84

posebni material in

40219914 storitve JS 850 850 1.030,31 121,21

402901

storitev programskega

izvajanja JS 1.700 1.700 2.200,92 129,47

Kitariada- odhodki skupaj 3.100 3.100 3.827,45 123,47

ZAPOSLEN

I 4000000 plače zaposlenih 39.055,37 JS (PO) 41.448 41.448 41.752,34 100,73

4000000 plače zaposlenih 731,00 TD 1.821 1.821 1.449,12 79,58

DIREKTOR 4000000 plača direktor 8.796,00 JS (PO) 10.802 10.802 9.357,65 86,63

4000000 plača direktor 155,00 TD 0 324,70 #DEL/0!

mladinske dejavnosti odhodki JS (PO) 9.611,96 12.910 15.903 15.902,09 99,99

mladinske dejavnosti odhodki JS 3.428,28 6.900 15.435 14.053,53 91,05

mladinske dejavnosti odhodki TD 200,00 0 0 3.001,00 #DEL/0!

1/4 odhodkov uprave JS (PO) 23.069,12 17.965 20.114 19.876,46 98,82

1/4 odhodkov uprave JS 13.525,68 11.645 15.988 15.382,04 96,21

1/4 odhodkov uprave TD 0,00 0 245 245,99 100,40

JS(PO) odhodki mladinskih dejavnosti skupaj

z deležem uprave 32.681,08 JS (PO) 30.875 36.017 35.778,55 99,34

JS odhodki mladinskih dejavnosti skupaj z

deležem uprave 16.953,96 JS 18.545 31.423 29.435,57 93,68

TD odhodki mladinskih dejavnosti skupaj z

deležem uprave 200,00 TD 0 245 3.246,99 1.325,30

odhodki - kvota za plače JS (PO) 47.851,37 52.250 52.250 51.109,99 97,82

odhodki - kvota za plače (TD) 886,00 1.821 1.821 1.773,82 97,41

SKUPAJ JS (PO) 80.532,45 83.125 88.267 86.888,54 98,44

SKUPAJ JS 16.953,96 18.545 31.423 29.435,57 93,68

SKUPAJ TD 1.086,00 1.821 2.066 5.020,81 243,02

MLADINSKA DEJAVNOST - ODHODKI

SKUPAJ 98.572,41 103.491 121.755 121.344,92 99,66

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 75


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

UPRAVA

PRIHODKI konto NAMEN

Realizacija

2015

(10.3.2016)

PO/JS/TD

(plan 2016)

Plan 2016

(11.1.2016)

Rebalans A

2016

(25.11.2016)

Realizacija

2016

(24.2.2017)

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 76

Index

real201

6/rebA2

016

7130000

oglaševanje -

Grajske novice 20.349,17 JS 21.000 19.000 16.607,95 87,41

7130000

oglaševanje -

ostalo 3.505,74 JS 2.500 1.000 2.924,59 292,46

710200 obresti 54,36 JS 100 0 0,00 #DEL/0!

prihodki od

7130001 prodaje izdelkov 1.683,98 TD 700 700 6.020,60 860,09

7130005

prihodki od

prireditev - oder

in ostala oprema 780,76 JS 600 1.700 3.195,28 187,96

7130001

prihodki - kozarci

FMF 1.643,68 JS 0 #DEL/0!

710303

prihodki od

storitev -

prireditveni šotor 2.663,96 JS 2.000 2.000 1.803,28 90,16

7130006

prihodki od

storitev - vozilo 2 132,20 JS 500 450 448,07 99,57

7130006

drugi prihodki od

storitev 1.739,34 JS 500 1.600 175,77 10,99

74010000

drugi prihodki

javnih sredstev

(DKD, delovni

preizkus, javna

dela) 500 380,66 76,13

71300005

prihodki prireditev

- FMF 6.737,87 TD 0 0 #DEL/0!

71300005

prihodki prireditev

- Kitariada 2.790,00 JS 0 0 #DEL/0!

7141990

prejete

odškodnine 1.424,00 JS 0 #DEL/0!

730000

prejete donacije -

ostale prireditve 1.688,69 JS 3.000 250 0,00 0,00

730000

prejete donacije -

FMF 1.850,00 JS 0 #DEL/0!

PRENOS IZ 2014

- sredstva za

ostale prireditve 1.600,00 JS 0 #DEL/0!

PRENOS IZ 2015

- veseli december

(6000 €) JS 6.000 6.000,00 100,00

PRENOS IZ 2015

- ostale prireditve

(1532,19 €) JS 1.532 1.532,00 99,99

PRENOS IZ 2015

- tekoče

vzdrževanje

vozila za prevoz

potnikov (80,16

€) JS 80 80,00 99,80

PRENOS IZ 2015

- tekoče

vzdrževanje

prireditvenega

šotora (492,65 €) JS 493 493,00 100,07

7130999

priznani bonus z

naslova

zavarovanj 1.886,00 #DEL/0!

Prihodki uprava JS (PO) 0,00 0 0 0,00 #DEL/0!

Prihodki uprava JS 38.621,90 30.200 34.605 35.526,60 102,66

Prihodki uprava TD 10.161,19 1.200 700 6.020,60 860,09


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

SKUPAJ PRIHODKI 48.643,75 30.900 35.305 41.547,20 117,68

ODHODKI -

stroškovno

mesto

konto

NAMEN

Realizacija

2015

(10.3.2016)

PO/JS/TD

(plan 2016)

Plan 2016

(11.1.2016)

Rebalans A

2016

(25.11.2016)

Realizacija

2016

(24.2.2017)

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 77

Index

real201

6/rebA2

016

GRAJSKE

NOVICE 402206 poštnina 9.620,80 JS (PO) 10.000 10.000 10.429,90 104,30

40209900 lektoriranje 1.837,86 JS (PO) 1.800 1.800 2.329,66 129,43

40219903 prispevki 422,63 JS (PO) 500 500 558,86 111,77

402003 tisk in oblikovanje 19.592,85 JS 21.000 20.000 19.947,66 99,74

Grajske novice - odhodki skupaj 31.474,14 33.300 32.300 33.266,08 102,99

VESELI

DECEMBER 40219914

posebni material

in storitve 887,32 JS (PO) 0,00 2.000 2.017,00 100,85

40219914

okraševanje -

okrasitev mesta

Sevnica 8.231,08 JS (PO) 6.500,00 6.500 6.504,72 100,07

402001

čistilni material in

čiščenje 108,78 JS (PO) 0,00 0 0,00 #DEL/0!

402002 stroški varovanja 1.489,25 JS (PO) 0,00 0 0,00 #DEL/0!

402901 storitev progr.izv. 5.287,12 JS (PO) 0,00 6.000 5.996,35 99,94

Veseli december - odhodki skupaj 16.003,55 6.500 14.500 14.518,07 100,12

FESTIVAL

MODRE

402004 tiskovine 755,29 TD 0,00 #DEL/0!

FRANKINJE 402006 oglaševanje 1.015,92 TD 0,00 #DEL/0!

posebni material

40219914 in storitve 7.503,43 TD 0,00 #DEL/0!

420704

spletna stran,

domena 339,50 TD 0,00 #DEL/0!

#DEL/0

Festival modre frankinje - odhodki skupaj 9.614,14 0

!

KITARIADA 402004 tiskovine 366,84 JS 0 #DEL/0!

402006 oglaševanje 400,48 JS 0 #DEL/0!

posebni material

40219914 in storitve 463,43 JS 0 #DEL/0!

402901

storitev

programskega

izvajanja 2.041,73 JS 0 #DEL/0!

Kitariada- odhodki skupaj 3.272,48 0

#DEL/0

!

DRUGE

PRIREDITVE 4029

storitev

programskega

izvajanja 1.424,70 JS 0 0 #DEL/0!

402009 reprezentanca 654,60 JS 0 0 #DEL/0!

posebni material

40219914 in storitve 2.988,11 JS 800 4.000 4.089,45 102,24

402003 oglaševanje, tisk 85,14 JS 800 800 294,81 36,85

drugi operativni

4029993 odhodki 387,06 JS 0 0 #DEL/0!

Druge prireditve-odhodki skupaj 5.539,61 1.600 4.800 4.384,26 91,34

OSTALO 402003 tiskarske storitve 0,00 JS 700 850 855,04 100,59

pisarniški

402000 material 6.223,21 JS (PO) 5.000 7.500 8.164,44 108,86

402004

časopisi in

strokovna

literatura 605,33 JS (PO) 500 100 298,44 298,44

402205 telefon, internet 6.368,41 JS (PO) 5.500 5.500 5.464,52 99,35

402206 poštnina 2.795,02 JS (PO) 3.000 4.000 4.740,48 118,51

402006 oglaševanje 10.604,51 JS (PO) 4.000 8.000 6.864,22 85,80


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

402009 reprezentanca 5.688,86 JS 3.700 4.000 8.713,47 217,84

40219904 spominki 1.582,72 TD 500 980 983,96 100,40

420704 spletna stran 275,66 JS 280 280 247,64 88,44

4020701 čistilni material 657,06 JS (PO) 600 600 480,52 80,09

402002 varovanje 453,78 JS (PO) 460 500 555,04 111,01

druga

402504 zavarovanja JS 1.500 1.476,00 98,40

402504 zavarovanje 5.423,97 JS (PO) 5.700 4.100 4.743,81 115,70

402402 stroški prevoza 7.189,89 JS 10.000 9.000 5.710,05 63,45

vzdr. rač. opreme

402514 in programov 5.836,33 JS (PO) 5.000 5.500 6.157,72 111,96

402511

tekoče

vzdrževanje -

druge opreme 1.924,99 JS (PO) 2.500 2.500 694,64 27,79

4029072

revizorske

storitve 2.138,40 JS (PO) 3.500 5.675 5.695,96 100,37

4029052

sejnine svet

zavoda 2.274,16 JS 3.000 4.000 4.997,30 124,93

4029051

sejnine

programski svet 294,95 JS 300 700 545,26 77,89

4029070

izobraževanje

zaposlenih 1.667,48 JS 2.800 4.300 2.009,92 46,74

402930

storitve plač.

prometa 83,78 JS (PO) 100 100 94,80 94,80

402931 bančne storitve 420,13 JS (PO) 400 400 421,08 105,27

drugi operativni

4029993 odhodki 10,62 JS 0 0 #DEL/0!

4202990

nakup osnovnih

sredstev 4.240,83 JS (PO) 4.500 5.000 4.738,39 94,77

40290201

nagrade -

delovna praksa 111,53 JS 200 300 237,85 79,28

402970

drugi op.

odhodki-varstvo

pri delu 761,65 JS (PO) 3.000 3.000 1.400,80 46,69

40209902

drugi stroški

materiala in

storitev 4.667,80 JS (PO) 3.000 2.500 3.283,90 131,36

40209902

drugi stroški

materiala in

storitev 0,00 JS 4.000 3.303,25 82,58

4029071

zdravniški

pregledi

zaposlenih 629,73 JS (PO) 1.500 1.000 612,28 61,23

40209902

stroški drugih

storitev (DKD,

delovni preizkus) JS 500 310,39 62,08

4022011

gorivo za

službeno vozilo 750,39 JS (PO) 1.500 900 1.001,80 111,31

4025995

vzdrževanje

službenega vozila 1.522,34 JS (PO) 1.800 1.200 1.149,01 95,75

4025995

vzdrževanje

osebnega vozila

za prevoz

potnikov 1.094,08 JS (PO) 1.500 1.800 1.595,78 88,65

4025994

vzdrževanje

šotora 4.177,66 JS 2.500 500 466,88 93,38

4025994

vzdrževanje

šotora JS (PO) 3.000 1.834,90 61,16

ostalo - odhodki skupaj 80.475,27 77.040 93.785 89.849,54 95,80

Odhodki uprava JS (PO) 92.276,47 71.860 80.455 79.505,83 98,82

Odhodki uprava JS 54.102,72 46.580 63.950 61.528,16 96,21

Odhodki uprava TD 0,00 0 980 983,96 100,40

UPRAVA - ODHODKI SKUPAJ 146.379,19 118.440 145.385 142.017,95 97,68

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 78


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

PRILOGA 4

Vsebinsko poročilo po posameznih dejavnostih

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 79


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

KULTURA – vsebinska obrazložitev postavk poročila

Osrednja naloga kulturne politike je podpora kulturni ustvarjalnosti. Ta uveljavlja načelo: kvalitetnejši in boljši projekt

je potrebno podpreti ter mu ponuditi več, in sicer v obliki programskih sredstev, infrastrukture in promocije.

Od zavoda se v javnosti pričakuje in zahteva, da bo izvajal svoje kulturno poslanstvo na ustrezni ravni in k

sodelovanju povabil različne ustvarjalce, da bo najmanj ohranil kakovostno raven delovanja v kulturi, podpiral

posamezne kulturne dejavnosti, zagotavljal dostopnost kulturnih dobrin ter da bo načrtoval investicije v javno

kulturno infrastrukturo.

Prihodki

74010000 Za plače iz proračuna Občine Sevnica

Področje plač ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut KŠTM Sevnica,

Uredba o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave ter Pravilnik o notranji

organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi KŠTM Sevnica.

Konto plače zaposlenih zajemajo sredstva iz proračuna Občine Sevnica za imenovani namen: bruto plača s

prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek prehrane, sredstva za nadurno delo in

sredstva za napredovanje. Na dejavnosti kulture je razporejenih 3,78 zaposlenih.

V letu 2016 je bila kvota sredstev za plače iz proračuna Občine Sevnica realizirana po dejanskih izplačilih plač in je

bila realizirana 98,28-odstotno.

74010000 Za plače iz tržne dejavnosti

Konto plače zaposlenih zajemajo sredstva iz lastne tržne dejavnosti za imenovani namen: bruto plača s prispevki na

plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane.

V letu 2016 je bila kvota za plače na dejavnosti kulture realizirana 97,88 %, kar je posledica dobro načrtovane tržne

dejavnosti na dejavnosti kulture.

74010000 Plače za javna dela

Konto plače za javna dela na prihodkovni strani zajema sredstva, pridobljena s strani države oziroma Zavoda za

zaposlovanje kot sofinanciranje plač javnih delavcev.

Do leta 2016 teh prihodkov nismo evidentirali, temveč smo na odhodkovni strani evidentirali le razliko, ki smo jo kot

zavod morali sami zagotavljati. Po priporočilu revizije odslej evidentiramo bruto prihodke in odhodke in ne zgolj

razlike, kar smo zajeli šele v Rebalansu A 2016.

V letu 2016 je zavod na področju kulture iz naslova Zavoda za zaposlovanje prejel sredstva za javna dela in jih

realiziral 101,89-odstotno.

74010001 Za dejavnost iz proračuna Občine Sevnica

Na tem kontu so zajeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje dejavnosti kulture v letu 2016.

KŠTM Sevnica na področju kulture upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z Gradom Sevnica,

Ajdovskim gradcem in Kulturno dvorano Sevnica. Za te objekte Občina Sevnica namenja sredstva za obratovalne

stroške (ogrevanje, komunalne storitve, porabo električne energije, varovanje, zavarovalno premijo in druge stroške)

ter sredstva za tekoča in nujna vzdrževalna dela na omenjenih objektih. Poleg navedenega se bo del sredstev

namenilo tudi urejanju in vzdrževanju grajskega vinograda.

Del sredstev na tem kontu pa je namenjenih tudi vsebinskemu delovanju oz. izvedbi raznih programov v teh treh

objektih, in sicer: vodenemu ogledu gradu, raznim razstavam in drugim dogodkom.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 80


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Sredstva za dejavnost so se nakazovala mesečno, in sicer na osnovi zahtevka zavoda.

Sredstva za dejavnost kulture v letu 2016 so bila realizirana natanko 100 %.

71030100 Grajska kavarna – povračilo obratovalnih stroškov in najemnina

Na kontu so zajeta sredstva oziroma nadomestilo za obratovanje kavarne (elektrika, voda) in najemnina, ki je bila

določena za poslovni prostor na podlagi dane ponudbe najemnika in sklenjene pogodbe z najemnikom. Znesek je

nekoliko višji od načrtovanega zaradi večjega stroška elektrike (ogrevanja) v zimskem času.

71030006 Storitev čiščenja grad

Konto vsebuje prihodke z naslova čiščenja prostorov za poroke, za kar imamo sklenjeno letno pogodbo z Upravno

enoto Sevnica. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, saj je več porok potekalo v grajskem parku, za katere pa

od UE Sevnica ne dobimo povračila za čiščenje prostora.

71030100 Uporaba in najem prostorov – grad

Na tem kontu so zajeti prihodki z naslova najema prostorov na gradu, ki jih uporabljajo organizacije, društva in

posamezniki za izvedbo raznih seminarjev, predavanj, delavnic ipd.

Objekt je v lasti Občine Sevnica in v upravljanju KŠTM Sevnica in se daje uporabnikom v brezplačno uporabo.

Uporabniku se zaračunajo le obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča, stroški zavarovanja, vinkuliranega v korist občine in drugi stroški.

Društva in organizacije s sedežem v občini Sevnica in opravljanjem nepridobitne kulturne dejavnosti (ne izvajajo

dejavnost v smislu tržne dejavnosti) od 1.3.2015 plačujejo uporabo objekta le v višini 5 % urne postavke, ki je

opredeljena s cenikom. Realizacija je višja od načrtovane, saj smo v drugi polovici leta gostili več poslovnih in

zasebnih dogodkov, za katere smo zaračunali najemnino prostora.

71030106 Uporaba prostorov vinoteke

Konto zajema prihodke iz naslova uporabe oz. najema vinoteke s strani raznih inštitucij in posameznikov. Botri, ki

imajo v grajskem vinogradu zakupljenih pet trt in več, imajo možnost koristiti Grajsko vinoteko enkrat na leto

brezplačno. Za razne dogodke, kot so na primer razstave, pa vinoteko uporabijo tudi društva za pogostitve in to brez

plačila stroškov uporabe, tako da prihodki iz tega naslova na tem kontu niso evidentirani. Načrtovani prihodki

degustacij, postrežnin so evidentirani na kontu GRAD – 760102 - prodaja Grajska vinoteka – TD.

7103005 Prihodki - animiran ogled gradu

Konto zajema načrtovane prihodke iz naslova animiranih ogledov na gradu, ki jih za nas opravljata Društvo Sevniški

graščaki in Zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica.Otroci (skupine) prihajajo iz širšega območja Posavja,

Dolenjske, Zasavja, Osrednjeslovenske, Celjske, Koroške regije in tudi od drugod.

V letu 2016 je bilo izvedenih 40 animiranih ogledov in animiranih 1.096 otrok, 861 otrok se je udeležilo grajskih iger,

303 otroci pa so ustvarjali na lutkovnih ali ustvarjalnih delavnicah. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, saj je

nekaj napovedanih ogledov odpadlo zaradi bolezni ali slabšega vremena in tudi, ker je del prihodkov od animiranih

ogledov evidentiran na področju turizma zaradi prodaje preko TA Doživljaj.

7130005 Vstopnine Ajdovski gradec

Konto zajema načrtovane prihodke iz naslova animiranih ogledov in samostojnih vodenj na Ajdovskem gradcu.

Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, saj je nekaj ogledov odpadlo zaradi slabšega vremena, del prihodkov pa

je evidentiran na področju turizma zaradi prodaje izletov preko TA Doživljaj.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 81


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

7130005 Vstopnine grad - ogledi

V tem kontu so zajeta načrtovana sredstva iz naslova prihodkov za vodene oglede Gradu Sevnica. Tu so zajeti le

prihodki obiskovalcev, ki pridejo na grad neposredno, brez posredovanja Turistične agencije Doživljaj. Realizacija je

v skladu z načrtovanim zneskom.

713005 prihodki vstopnine - prireditve na gradu

Konto zajema načrtovane prihodke od vstopnin na raznih prireditvah in dogodkih, ki se bi izvedle izven

tradicionalnega kulturnega festivala Sevniško grajsko poletje 2016. Realizacija je nična, saj dogodkov z vstopninami

nismo organizirali, saj ni bilo predvidenih sredstev za organizacijo le-teh.

71300005 prihodki prireditev SGP

Konto zajema načrtovane prihodke od vstopnin na raznih prireditvah in dogodkih, ki se bodo izvedle v sklopu

tradicionalnega kulturnega festivala Sevniško grajsko poletje 2016. Pod tem imenom se festival beleži že vse od leta

2001, njegovi začetki pa segajo daleč nazaj v preteklost. Pri tem festivalu gre za povezovanje z nosilci dogajanja v

Posavju in širše. Del dogodkov bo zavod v sklopu festivala organiziral in izvedel tudi samostojno ter ob podpori

raznih pokroviteljev.

Za izvedbo programov raznih društev, inštitucij in posameznikov, bomo tako kot vsa leta do sedaj zagotavljali

brezplačen prostor, tehnično pomoč in promocijo v skladu z našimi zmožnostmi. Prihodkov na tej postavki ni bilo, saj

ni bilo dovolj načrtovanih sredstev za organizacijo tovrstnih prireditev.

71300006 Organizacija porok

Konto zajema načrtovane prihodke od organizacije in izvedbo veličastnih grajskih porok v grajskem parku in v

poročni dvorani. Ta konto zajema tudi načrtovana sredstva iz naslova uporabe grajske kapele za izvedbo cerkvene

poroke, ostalih prostorov na gradu in okoli gradu za izvedbo pogostitev, prihodke iz naslova čiščenja prostorov in

ostalih storitev po ceniku.

Mladoporočenci prihajajo iz širšega Posavskega, Dolenjskega, Zasavskega, Ljubljanskega in Celjskega območja.

Realizacija je v skladu z načrtovanim zneskom prihodkov.

71300001 Prodaja Grajska vinoteka

Na kontu so zajeta načrtovana sredstva iz naslova prodaje v vinoteki. Konto zajema tudi prihodke iz naslova

prodanih pokušin vin, stekleničenih vin, salam in sirov. Realizacija je višja od načrtovane, saj smo povečali

promocijske aktivnosti in predvsem v drugi polovici leta povečali število pogostitev.

71300001 Prodaja spominkov

Konto zajema planirane prihodke iz naslova prodaje spominkov na Gradu Sevnica, knjig, filmov, ipd.. Realizacija je

nižja od načrtovanih prihodkov. Razlog v manjši prodaji je bil v neprimerni opremljenosti prodajnega prostora, kar

posledično ni omogočalo potek vodenja skupin na način, da na koncu vodenja po gradu prispejo v prodajni prostor,

kar pa smo v letu 2017 že spremenili in izboljšali.

71300003 Botrstvo

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 82


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na kontu so zajeti načrtovani prihodki od botrstva trt v grajskem vinogradu na osnovi sklenjenih pogodb. Konec leta

2016 smo imeli sklenjene pogodbe s 148 botri. Večina pogodb se sklepa za obdobje treh let. V ponudbi pa imamo

tudi pogodbe za eno leto z namenom nakupa za razna darila in motiviranjem potencialnih botrov za zakup tudi v

bodoče. Realizacija je v skladu z načrtovano.

760126 Pogostitev

NOV KONTO – Na tem kontu so evidentirani prihodki od grajskih pojedin, ki jih kot tržni kulinarični program

ponujamo na gradu, in raznih pogostitev za zunanje naročnike (poslovne ali zasebne dogodke). V letu 2016 smo

predvsem v drugem polletju realizirali več poslovnih in zasebnih dogodkov.

713000001 Prodaja lesa iz Grajskega gozda

Na tem kontu se evidentirajo prihodki od prodaje lesa iz Grajskega gozda na grajskem pobočju. Grajski gozd sicer ni

gozd, namenjen gospodarski dejavnosti in prodaji lesa, vendar pa obdobno prihaja s strani Zavoda za gozdove

odločba o nujnih vzdrževalnih delih in sečnji poškodovanih ali obolelih dreves, ki jih zavod lahko proda.

V letu 2016 prihodki z naslova prodaje lesa niso bili realizirani, ker ni bilo posekov in spravila lesa v grajskem gozdu.

7400020 RAZPIS IPA – Ajdovski gradec

Na tem kontu so evidentirani prihodki od izstavljenih in potrjenih zahtevkov v okviru razpisa IPA za Ajdovski gradec

(projekt Rojstvo Evrope). Prihodki so bili prvotno načrtovani že v letu 2015, a so bili v predvideni višini nakazali v letu

2016, saj je razpisodajalec zamujal s potrjevanjem zahtevkov in posledično izplačil.

71030100 Najemnina Kulturna dvorana

Z naslova najemnine oziroma oddaje v uporabo – Kulturno dvorano Sevnica - v Gasilskem domu Sevnica je bilo

ustvarjenih 1.895,94 € prihodkov, kar je kar 158 % predvidene letne realizacije. Prihodki so bili predvideni nižje

zaradi 95 % sofinanciranja društvom, dajanja brezplačne uporabe in brezplačne uporabe Občine Sevnica, vendar je

bila uporaba ostalih zunanjih (ne društev) večja od pričakovanj.

713004 Vstopnina – abonma

Prihodki od vstopnin za otroške (4) in odrasle (5) predstave v sklopu otroškega in odraslega abonmaja in za izven

ter dodatno organizirane predstave v višini 15.333,9 €. Realizacija 113,58 % je plod dodatne predstave in dobro

obiskanih predstav.

763100 Prejete odškodnine zavarovanj

Konto zajema prihodke od prejetih odškodnin zavarovalnih primerov. V letu 2016 je zavod prejel odškodnino za

poškodovano elektro omarico na PZA-ju.

713000 Prejete donacije

Na kontu so zajeti prihodki od donacij na Gradu Sevnica.

Običajno vsak 3. četrtek v mesecu na gradu poteka odprtje razstave. Vsak razstavljavec mora predati upravljavcu

eno likovno delo v zameno za uporabo prostora na gradu. Predana dela se sproti razstavljajo v grajski vinoteki ali

drugih prostorih v gradu. Na trgatvi, ki smo jo izvedli v jesenskem času za vse botre, pa smo izvedli dobrodelni

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 83


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

dražbo prejetih del. Izkupiček je namenjen v humanitarne ali razvojne namene mladim ustvarjalcem na področju

umetnosti. Realizacija v letu 2016 je bila v skladu s pričakovanji.

713000 Donacije za otroška igrala na Gradu Sevnica - rezervacije

Na kontu so zajeti prihodki od donacij na Gradu Sevnica, ki se zbirajo v posebni leseni skrinjici ob vhodu v Grad

Sevnica.

Skrinjica se odpre enkrat letno in sredstev je bilo 46,05 EUR.

PRENOS IZ LETA 2015 – abonma (3.500 EUR)

Na kontu je prikazan prenos sredstev iz leta 2015 za namene pokrivanja stroškov gledališkega in lutkovnega

abonmaja. Sredstva na kontu so evidentirana na podlagi sklepa o prenosu viška prihodkov nad odhodki v letu 2015

in so usklajena ter potrjena s strani ustanoviteljice.

PRENOS IZ LETA 2015 – urejanje Grajskega parka (1.800 EUR)

Na kontu je prikazan prenos sredstev iz leta 2015 za namene pokrivanja stroškov urejanja Grajskega parka in

okolice Gradu Sevnica. Sredstva na kontu so evidentirana na podlagi sklepa o prenosu viška prihodkov nad odhodki

v letu 2015 in so usklajena ter potrjena s strani ustanoviteljice.

PRIHODKI KULTURA – JS (PO) – javna sredstva iz proračuna občine

Na tej postavki so zajeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje dejavnosti kulture v letu 2016.

V letu 2016 so bili prihodki z naslova proračuna Občine Sevnica za dejavnost kulture realizirani v skladu s planom.

PRIHODKI KULTURA – JS – javna sredstva (sredstva pridobljena iz opravljanja javne službe)

KŠTM Sevnica je v letu 2016 na področju dejavnosti kulture opravljal tudi javno službo. Iz tega naslova so realizirani

tudi prihodki, ki so lastni prihodki, pridobljeni od uporabnikov, vendar pridobljeni zaradi opravljanja javne službe, ki

se praviloma ne izvaja v konkurenčnem okolju in nima neposredne konkurence, kar je tudi razlog za postavitev

nekonkurenčnih (praviloma prenizkih cen) opravljanja storitev, ki imajo značaja javnega dobrega.

V letu 2016 so bili prihodki na tem kontu znatno večji od planiranih, saj so bili nepričakovano realizirani vsi prihodki z

naslova razpisa IPA-Rojstvo Evrope. Realizacija pomeni izdane zahtevke na podlagi potrjenih poročil. V prejšnjem

obdobju so poročila obravnavali precej dlje, zato smo prihodke predvidevali šele v letu 2017. Ker pa so bili potrjeni

vsi izdatki v vseh poročilih, so prihodki občutno preseženi.

Poleg tega so bili v letu 2016 preseženi tudi marsikateri drugi prihodki z naslova opravljanja javne službe, kot so

vstopnine abonmaja, najemnina Grajske kavarne, najemnina kulturne dvorane …

PRIHODKI KULTURA TD (tržna dejavnost)

KŠTM Sevnica je tudi v letu 2016 planiral prihodke, ki jih je ustvaril s svojo dejavnostjo na konkurenčnem trgu (z

naslova opravljanja tržne dejavnosti).

V letu 2016 so bili ti prihodki realizirani precej nad prvotnim planom in tudi nad planom, zajetim v Rebalansu A 2016.

PRIHODKI KULTURA - ¼ prihodkov uprave JS(PO)

V pogodbi o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti KŠTM Sevnica je opredeljeno, da se stroški

uprave delijo po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki).

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 84


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

KŠTM Sevnica v letu 2016 ni uresničil prihodkov, ki bi se lahko v četrtinskem deležu prerazporedili s področja

uprave in bi nastajali z naslova sredstev iz proračuna Občine Sevnica.

PRIHODKI KULTURA - ¼ prihodkov uprave JS

Prav tako, kot se delijo se stroški uprave po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki) z

naslova sredstev iz proračuna Občine Sevnica, se delijo po četrtinah tudi sredstva iz naslova opravljanja javne

službe.

KŠTM Sevnica je v letu 2016 uresničil nekoliko več prihodkov z naslova opravljanja javne službe, kot je prvotno

načrtoval.

PRIHODKI KULTURA - ¼ prihodkov uprave TD

Stroški uprave pa se delijo po četrtinah tudi iz naslova opravljanja dejavnosti na konkurenčnem trgu zato KŠTM

Sevnica je v letu 2016 uresničil znatno več prihodkov s tega naslova.

Na tej postavki so zajeti vsi prihodki na dejavnosti kulture v letu 2016, skupaj s proporcionalnim deležem uprave in

to prihodki za opravljanje dejavnosti, kot tudi za plače: planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica, planirana

sredstva iz naslova opravljanja javne službe in sredstva za opravljanja tržne dejavnosti.

V letu 2016 so bili prihodki na dejavnosti kulture veliko večji od pričakovanj, saj je realizacija v primerjavi z

Rebalansom A kar 124,26-odstotna (v primerjavi s prvotno postavljenim planom za leto 2016 pa kar 146,59-

odstotna).

Odhodki

KULTURA – PRIHODKI SKUPAJ

Stroškovno mesto: GRAD SEVNICA

V zgodnjem srednjem veku je velik kompleks zemlje, ki je bil v lasti koroške grofice Heme, v letu 1043 prišel v last

salzburških nadškofov, ki so vrh hriba pozidali prvotni poznoromanski stolp (Bergfried). Sicer pa se grad prvič

omenja šele leta 1309 kot Castellum Liehtenwalde.

Grad Sevnica je eden izmed najpomembnejših spomenikov kulturne dediščine lokalnega pomena je Grad Sevnica.

Grad predstavlja s svojo dominantno lego, jasno arhitekturno zasnovo in slogovno enovitostjo enega

najkvalitetnejših renesančnih grajskih arhitektur v slovenskem prostoru.

Slavnostni prostori na Gradu Sevnica: konferenčna dvorana, poročna dvorana, stolp, poslikan s freskami »Štirje letni

časi«, baročni salon, sejna soba.

V okvir Gradu Sevnica spadajo tudi: Dvorana Alberta Felicijana, Grajski park, Vrtnarjeva vila z grajskim vinogradom,

Lutrovska klet, Grajska kavarna, Grajska kašča, Grajska vinoteka, Grajsko lutkovno gledališče, manjša sejna soba

(tudi sedež Rotary Kluba Sevnica), Grajska kapela, Razne razstavne galerije in zbirke (Kamni govorijo, Zbirka Ogled

avtorja Rudija Stoparja, Zbirka krasilne umetnosti Ivana Razborška, Šolska učilnica, Gasilska zbirka, Zbirka o

izgnancih …).

Stalni programi, ki se izvajajo na Gradu Sevnica: vodeni ogledi gradu, veličastne grajske poroke v grajskem parku in

dvorani ter cerkvene poroke v grajski kapeli, mesečna razstava Ogled, obogatena z različnimi kulturnimi programi,

likovne razstave v galerijah, učna ura Primoža Trubarja v Lutrovski kleti, lutkovne in ustvarjalne mesečne delavnice,

lutkovne predstave, razne likovne kolonije, kulturni festival Sevniško grajsko poletje (dan odprtih vrat, predstave,

koncerti, likovna srečanja...), Festival modre frankinje, projekt Gostolenje ustvarjanja in umetnosti (razstave vsak 3.

četrtek v mesecu), animirani ogledi gradu za otroke in odrasle, dogodek ob svetovnem dnevu lutk, slikarske kolonije,

vodene degustacije vin in ostalih lokalno značilnih kulinaričnih proizvodov, zbiranje in razstavljanje starih predmetov,

grajske pojedine, kulinarični večeri, predavanja, razni koncerti na gradu, grajskem parku in atriju gradu ter v

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 85


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Lutrovski kleti, grajska rez in grajska trgatev v Grajskem vinogradu, vzdrževanje Grajskega vinograda ter zakup oz.

botrstvo grajskih trt.

konto

NAMEN

40209913 Razstave - občasne

V Mosconovi in stari galeriji v 1. nadstropju gradu je bilo izvedenih več razstavnih dogodkov. Odprtja razstav

načrtujemo predvidoma vsak 3. četrtek v mesecu. Vsebine razstav so temeljile na pobudah, ki jih prejemamo iz

okolja, temeljijo pa bodo tudi na načelih odprtosti, vključenosti in pluralnosti. Podpiramo predvsem mlade umetnike.

Na navedenem kontu so načrtovana sredstva za odprtja razstav na Gradu Sevnica, in sicer: za izdelavo vabil,

zgibank, šopkov, skromne obdaritve in pogostitve. Poraba sredstev je manjša od načrtovane, saj smo pridobili več

pokroviteljev, ki neposredno pokrijejo navedene stroške.

420704 Domena spletne strani, internet, telefon

Na tem kontu so zajeti planirani stroški zakupa domene spletne strani Gradu Sevnica (www.grad-sevnica.com) ter

stroški telefonskih in internetnih storitev. Poraba sredstev je nižja od načrtovane, saj ni bilo večje porabe telefonskih

storitev.

4029993 Drugi operativni odhodki

Na tem kontu se načrtujejo sredstva namenjena za manjše operativne odhodke v zvezi z odpiralnim časom Gradu

Sevnica, organizacijo prireditev (pridobivanje uradnih dovoljenj, razni prevodi, ipd.). V letu 2016 je nastal strošek za

izdelavo projektne ocene stroškov za ureditev srednje etaže Lutrovske kleti za potrebe prijave na razpis Interreg-Igre

brez meja.

402006 Oglaševanje

Konto vključuje v letu 2016 načrtovane stroške oglaševanja programov, prireditev in dogodkov Gradu Sevnica, za

katere nimamo posebej odprtega stroškovnega mesta (svetovni dan lutk, ipd). Stroškov ni bilo, saj oglaševanje

poteka z brezplačnimi mediji (spletna stran, Facebook, e-poštno obveščanje…).

402001 Čistilni material in storitve

Na kontu so zajeti načrtovani stroški nakupa čistilnega materiala in pranja perila (prti, zavese,…). Čiščenje prostorov

opravlja zaposleni na KŠTM Sevnica in turistični vodniki v času dežuranja. Stroški so nekoliko nižji od načrtovanih

zaradi racionalne porabe sredstev.

402001 Varovanje

Konto zajema načrtovani strošek varovanja in nočnih obhodov na Gradu Sevnica. Storitev izvaja zunanji izvajalec, ki

je predhodno izbran na podlagi razpisa in v skladu s sklenjeno pogodbo. Stroški so nižji od načrtovanih, saj ni bilo

nobenih intervencij in ukrepov, ki bi povzročile dodatne stroške.

402504 Zavarovanje objekta in opreme

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 86


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na tem kontu so zajeti načrtovani odhodki za zavarovanje prostorov in opreme na Gradu Sevnica na osnovi

sklenjene pogodbe z zavarovalnico. Stroški so v skladu z načrtovanimi.

402203 Komunalne storitve

Konto komunalne storitve zajema načrtovani strošek porabe vode in odvoza odpadkov na Gradu Sevnica. Stroški so

višji od načrtovanih predvsem zaradi obratovanja Grajske kavarne (več porabe vode, odvoza smeti…) ter večjega

števila dogodkov na gradu in posledično večjega števila obiskovalcev ter porabe vode, smeti...

402200 Električna energija

Konto zajema načrtovani strošek dobavljene in porabljene električne energije na Gradu Sevnica. Največji delež

stroška se porabi za ogrevanje prostorov na gradu v zimskem času. Stroški so nekoliko večji od načrtovanih, saj se

je obisk Gradu Sevnica v drugi polovici leta precej povečal in presegel pričakovanja.

402511 Tekoče vzdrževanje – oprema

Konto zajema strošek tekočega vzdrževanja, zamenjave in popravila opreme (pregledi in servisi gasilnih aparatov,

računalniške opreme, projektorjev in druge opreme). Stroški so v skladu z načrtovanimi.

402500 Tekoče vzdrževanje - objekt

Na kontu so zajeti planirani stroški, ki nastajajo v zvezi z nujnimi vzdrževalnimi deli (razna popravila, izdelava

označevalnih tablic, nabava potrošnega materiala za vzdrževanje: barve, rože in gnojila, rokavice, svedri, žarnice in

drugi drobni material) in so pokriti s sredstvi za dejavnost iz proračuna Občine Sevnica. Stroški so višji od

načrtovanih zaradi odločitve o nakupu nujne opreme in storitev za normalno obratovanje gradu (protizdrsna zaščitna

preproga pred vhodom v grad, popravilo elektroinstalacij ipd.)

402500 Tekoče vzdrževanje - objekt

Na kontu so zajeti planirani stroški, ki nastajajo v zvezi z nujnimi vzdrževalnimi deli (razna popravila, izdelava

označevalnih tablic, nabava potrošnega materiala za vzdrževanje: barve, rože in gnojila, rokavice, svedri, žarnice in

drugi drobni material) in so pokriti s sredstvi opravljanja javne službe (lastna sredstva zavoda). Stroški so višji od

načrtovanih zaradi odločitve o nakupu nujne opreme in storitev za normalno obratovanje gradu (pomivalni stroj v

grajski vinoteki, prodajni prostor …).

4025992 Košnja

V letu 2012 smo nabavili traktorski kosilnik in kosilnico na laks, saj sami opravljamo košnjo grajskega parka. Košnjo

pobočja in gozda pa opravlja Komunala Sevnica, d.o.o. v okviru javne službe vzdrževanja javnih objektov.

Planirana sredstva na tem kontu se porabijo za nabavo goriva, potrošnega materiala in servise. Stroški so v skladu s

pričakovanji.

4025002 Urejanje grajskega parka in gozda

Ob dostopni poti med Lutrovsko kletjo, Čebelarskim domom in Gradom Sevnica je bila odstranjena obolela lipa ter

urejena nabrežina ter ostala sprotna opravila urejanja grajskega gozda glede na izdane odločbe Zavoda za gozdove

(posek poškodovanih smrek ipd.). Stroški so v skladu s pričakovanji.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 87


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

40219904 Nakup spominkov

Na tem kontu so zajeti planirani stroški nakupa spominkov in prodajnih artiklov, ki jih prodajamo na gradu v okviru

tržne dejavnosti. Stroški so večji od načrtovanih zaradi povečanja prodaje.

40290203 Storitev vodenja na gradu - turistični vodniki - pogodbe o delu

Na Gradu Sevnica se, ob predhodnem soglasju župana Občine Sevnica, preko vikenda in ob praznikih angažira za

vodenje in dežuranje študente ali osebe, ki izvajajo vodenje preko podjemnih pogodb. Dežuranje in vodenje skupin

na Gradu Sevnica opravlja naenkrat le ena oseba. Vsako leto pa imamo angažirane vsaj dve osebi, ki imata

ustrezno znanje in izkušnje, pridobljeno licenco ter registracijo.

Grad Sevnica je od 1. 4. do 31. 10. odprt vsak petek od 15.00 do 18.00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od

13.00 do 18.00. V času od 1. 11. do 31. 12. ter od 1. 3. do 1. 3. pa je Grad Sevnica ob petkih odprt od 15.00 do

18.00 in ob sobotah, nedeljah in praznikih od 12.00 do 15.00.

Konto zajema planirana sredstva za plačilo turističnih vodnikov, ki opravljajo dežurstvo in vodenje obiskovalcev na

Gradu preko podjemnih pogodb.

Zaradi povečanega obsega dela (predvsem vodenj izven odpiralnega časa) in potrebne spremembe načina plačila

in posledično višjih prispevkov so stroški višji od načrtovanih, kar pa se odraža tudi pri prihodkih iz naslova vodenih

ogledov.

4029030 Storitev vodenja na gradu - turistični vodniki - študentsko delo

Na tem kontu so zajeta predvidena plačila študentov, ki opravljajo dežurstvo in vodenje obiskovalcev na Gradu.

Plačila se izvajajo preko študentske napotnice. Zaradi povečanega obsega dela so stroški nekoliko višji od

načrtovanih, kar pa se odraža tudi pri prihodkih iz naslova vodenih ogledov.

NOV KONTO:

4202990 Nakup druge opreme

Ustvarili smo nov konto, na katerem so evidentirani stroški nakupa nove potrebne opreme. Zaradi potreb pri

izvajanju prireditev in tržnih programov kupili nove mize za catering s prti. Sredstva so zagotovljena na osnovi

sklepa o prenosu sredstev.

NOV KONTO:

40219918 Pogostitve

Ustvarili smo nov konto, na katerem so evidentirani stroški za grajske pojedine, ki jih kot tržni program ponujamo in

izvajamo na gradu, in raznih pogostitev za zunanje naročnike (poslovne ali zasebne dogodke). V letu 2016 smo

predvsem v drugem polletju realizirali več poslovnih in zasebnih dogodkov. Stroški se pokrivajo s prihodki – plačili

naročnikov, ki so evidentirana med prihodki.

NOV KONTO:

4202990 Drobni inventar ostalo

Ustvarili smo nov konto, na katerem so evidentirani stroški novih osnovnih sredstev. Zaradi potreb pri vzdrževanju

gradu in okolice, izvajanju prireditev in tržnih programov kupili nove barske mize, glasbeni predvajalnik v poročni

dvorani in sesalnik za listje. Sredstva so zagotovljena na osnovi sklepa o prenosu sredstev.

4000010 Strošek dela preko javnih del

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 88


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na tem kontu so zajeti stroški, ki sonastali zaradi angažiranja osebe, ki se je vključila v delo na zavodu preko

programa Javnih del za polovico leta v sredini leta. Delavec je sodeloval pri oblikovanju, organizaciji in izvedbi

kulturnih prireditev ter sodeloval pri organizaciji in izvedbi programskega dela, sodeloval pri urejanju parka in okolice

gradu (košenje in urejanje okolice (grabljenje, rezanje, zalivanje, pometanje...) ter urejanju dostopnih poti. Stroški so

v skladu z načrtovanimi.

Stroškovno mesto: ANIMIRAN OGLED

Vsako leto po elektronski pošti pošljemo ponudbo programov za otroke, obenem tudi animiran ogled gradu in to

vsem osnovnim šolam in vrtcem v Sloveniji ter bližnjim osnovnim šolam in vrtcem. Gre za poseben grajski program,

s katerim otrokom v igri predstavimo življenje na Gradu Sevnica v času 17. stoletja, ko je še živel baron Moscon in

njegovo spremstvo.

Program stalno nadgrajujemo s ponudbo dodatnih aktivnosti (grajskih iger, lutkovnih in ustvarjalnih delavnic ipd.), v

sodelovanju z društvom Sevniški graščaki in Grajskim lutkovnim gledališčem Sevnica. Izvedba programa se bo

izvajala skozi celo leto in to po dogovoru glede na povpraševanje šol, vrtcev in ostalih skupin.

V okviru Dneva odprtih vrat gradu je bil organiziran tudi brezplačen animiran ogled z dodatnimi dejavnostmi.

Animiran ogled gradu smo predstavili tudi v mesecu marcu 2016 na Kulturnem bazarju v Ljubljani.

konto

NAMEN

40209907 Stroški programskega izvajanja - animiran ogled gradu

Konto zajema predvidene stroške za izvedbo animiranih ogledov gradu v skladu s sklenjenima pogodbama z

društvoma Sevniški graščaki in zavodom Grajsko lutkovno gledališče Sevnica. Stroški so nekoliko višji od

načrtovanih zaradi večjega števila ogledov in animiranih otrok, kar pa se odraža tudi v nekoliko višjih prihodkih.

4029993 Drugi operativni odhodki

Konto zajema predvidene stroške za nakup keksov za izvedbo animiranega ogleda. Stroški so nekoliko višji od

načrtovanih zaradi večjega števila ogledov in animiranih otrok, kar pa se odraža tudi v nekoliko višjih prihodkih.

Stroškovno mesto: VINOTEKA

Grajska vinoteka se nahaja v Gradu Sevnica. Poleg grajske krvi v grajski vinoteki ponujamo tudi pokušino in nakup

odličnih vin iz bizeljsko sremiškega in gornjedolenjskega vinorodnega okoliša, pretežno iz občine Sevnica. V naši

vinoteki so našla prostor vina: penina, cviček, modra frankinja, sauvignon, chardonnay, rosé in ostala, tudi

predikatna,. V vinoteki ponujamo strokovno vodene degustacije vin in nakup vin. Nakup vin je omogočen v

odpiralnem času Gradu Sevnica, vodene degustacije vin in ostali najemi se izvajajo kadar koli po predhodnem

dogovoru. Po predhodnem dogovoru lahko grajsko vinoteko najamete za pogostitve, zaključene skupine, rojstne

dneve, praznovanja ipd.

konto

NAMEN

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 89


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

402500 Vinoteka – tekoče vzdrževanje

Na kontu so zajeti predvideni stroški tekočega vzdrževanja vinoteke: stroški nakupa žarnic, papirnatih brisač in

čistilnega materiala. Stroškov posebej za vinoteko ni nastalo, saj so vsi stroški evidentirani na str. mestu GRAD in

kontu »tekoče vzdrževanje – objekt«.

40209908 Vinoteka – nakup artiklov za prodajo

Konto zajema predvidene stroške nakupa artiklov za prodajo v grajski vinoteki (vina, sokovi, salame, siri,…). Stroški

so zaradi povečanega obiska Gradu Sevnica nekoliko višji od pričakovanj, kar pa se seveda izraža tudi v povečnih

prihodkih.

461040 Vinoteka – vodenje degustacij

Vse vodene degustacije vodimo sami (zaposleni KŠTM Sevnica ali turistični vodniki), zato dodatni stroški na tej

postavki niso nastali.

4020006 Oglaševanje

Na tem kontu so zajeti stroški za izdelavo promocijskih letakov in drugo manjše oglaševanje vinoteke kot produkta.

Stroški v letu 2016 niso nastali, ker smo za promocijo uporabljali brezplačne načine (Facebook, spletne strani…).

420704 Domena spletne strani

Konto zajema planirane stroške za domeno spletne strani www.grajska-vinoteka.com. Stroški so v skladu z

načrtovanimi.

Stroškovno mesto: GRAJSKI VINOGRAD

Na južnem pobočju Gradu Sevnica od leta 2007 uspeva 500 trt modre frankinje, iz katerih vsako leto pridelamo

grajsko vino t.i. Grajsko kri. Občani občine Sevnica in širše lahko postanejo botri grajskim trtam in koristijo številne

ugodnosti: razstavno prodajni prostor v vinoteki, druženje ob trgatvi in rezatvi, brezplačen voden ogled gradu,

brezplačna uporaba vinoteke.

Grajsko kri ponudimo raznim skupinam ob obisku Gradu in je naš glavni produkt ob promocijah občine in njenih

programov na raznih dogodkih (sejmi, razstave,…).

konto

NAMEN

4025993 Tekoče vzdrževanje - urejanje vinograda

Na kontu so zajeti predvideni stroški povezani z oskrbovanjem in vzdrževanjem Grajskega vinograda (škropljenje,

košnja, vezanje ...). Za urejanje imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem. Stroški so v skladu z

načrtovanimi.

4025993 Tekoče vzdrževanje - pridelava vina

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 90


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na tem kontu so zajeti predvideni stroški predelave, kletarjenja in stekleničenja grajske modre frankinje in nakupa

nujne opreme za pridelavo vina. Za predelavo vina smo sklenili pogodbo z zunanjim izvajalcem. Stroški so v skladu

z načrtovanimi.

40209902 Drugi stroški materiala - steklenice, nalepke, zamaški…

Konto zajema predvidene stroške nakupa etiket, kapic, zamaškov in steklenic za grajsko modro frankinjo in drugo

nujno potrebno opremo, ter manjša darila za botre grajskih trt.

Stroški so nekoliko višji od načrtovanih zaradi odločitve o nakupu barrique soda za grajsko modro frankinjo letnik

2016, ki je zelo kakovostna.

40209902 Drugi splošni stroški

Konto zajema predvidene stroške za pridobitev odločbe za grajsko modro frankinjo, stroške pogostitev na rezatvi in

trgatvi, stroški poštnin za vabila, ipd.. Stroški so višji od načrtovanih zaradi večjih stroškov pogostitev na rezatvi in

trgatvi zaradi večjega števila botrov in ostalih gostov ter stroškov spremembe celostne grafične pogodbe etiket

Grajska kri.

NOV KONTO:

420299 Nakup opreme

Stroški nakupa barrique soda za grajsko modro frankinjo letnik 2016, ki je zelo kakovostna.

Stroškovno mesto: POROKE NA GRADU

V Sevnici lahko na Gradu Sevnica mladoporočenci doživijo pravo »Grajsko poroko«. Ponujamo več vrst grajskih

porok tako v parku, kot tudi v poročni dvorani. Pri izvedbi nam pomagajo zunanji izvajalci. Mladoporočencema

poizkusimo pričarati poseben dan, zato ponudimo tudi kakšno storitev, ki do sedaj na gradu ni bila običajna (glasbo,

pogostitev ipd.). Poroke oglašujemo predvsem preko interneta, na raznih sejmih in dogodkih.

konto

NAMEN

40219907 Stroški animacije - baron itd.

Na kontu so zajeti predvideni stroški animacije in nagovorov barona ob porokah v parku ter strošek odpiranja penine

s sabljo pri protokolu poroke. Stroški so nekoliko višji od načrtovanih zaradi večjega števila velikih veličastnih porok

v parku, kar pa se odraža tudi v nekoliko višjih prihodkih.

40209904 Stroški aranžiranja, šopki, dekoracije

Konto zajema predvidene stroške aranžiranja v parku v času porok in izvedbo dekoracije prostora. To nam

pomagajo izvesti zunanji izvajalci. Stroški so nižji od načrtovanih zaradi racionalizacije.

40209907 Stroški programskega izvajanja - najem ozvočenja

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 91


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Konto zajema predvidene stroške najema ozvočenja in tonskega tehnika za izvedbo poročnih obredov v parku.

Stroški so v skladu z načrtovanimi.

4029993 Drugi operativni odhodki

Na kontu so zajeti predvideni stroški čiščenja prevlek, talnih oblog in ostali manjši nepredvideni odhodki vezani na

izvedbo porok na Gradu Sevnica. Stroški v letu 2016 niso nastali.

402006 Oglaševanje

Konto zajema predvidene stroške izdelave promocijskih katalogov in udeležbe na poročnih sejmih. V letu 2016 je na

tem kontu evidentiran strošek oglasa za poroke na Gradu Sevnica v Niki - prilogi Dnevnika.

Stroškovno mesto: AJDOVSKI GRADEC

Nad vasjo Vranje severovzhodno od Sevnice so na podolgovatem 445 m visokem kopastem griču Ajdovski gradec

razvaline poznoantične naselbine z zgodnjekrščanskima cerkvama iz 5. - 6.stoletja.

Ajdovski gradec velja za enega največjih starokrščanskih središč na območju Alp in Podonavja. Hkrati je na

Ajdovskem gradcu najbolj celovito raziskano naselje iz obdobja priseljevanja ljudstev pri nas in jo lahko primerjamo z

naselbinami kot so Rifnik pri Šentjurju, Ajdna nad Potoki in Veliki Korinj. Skupaj z njimi je zadnji glasnik rimske

civilizacije na slovenskem ozemlju.

Naselbino je obdajalo obzidje z obrambnimi stolpi. V hišah so arheologi izkopali številne predmete za vsakdanjo

rabo. Med najdbami izstopa bronasta utež v obliki boginje Lune, posrebrena skleda tehtnice, srebrna igla – pisalo,

amfore. Nekaj od teh predmetov smo že uporabili za izdelavo spominkov, nekaj jih imamo še namen narediti.

Osrednji del arheološkega parka Ajdovski gradec predstavljajo arheološke najdbe na samem vrhu grebena, ki kot

nizki kamniti skladi nakazujejo lokacijo in velikost nekdanje naselbine. Poleg tega osrednjega dela k arheološkemu

parku sodita tudi dva manjša še stoječa kmečka objekta – večjega izmed njiju so poimenovali Micina hiša. V tej s

slamo kriti manjši hiši se izvaja del programa za manjše otroke, tako imenovan program »Muca copatarica«.

Ajdovski gradec je sicer precej obiskan, vendar ga obiskovalci obiskujejo v lastni režiji in ne toliko v obliki vodenih

ogledov, čeprav jih zavod ponuja.

konto

NAMEN

402511 tekoče vzdrževanje - WC, ograje

Na tem kontu so zajeti predvideni stroški tekočega vzdrževanja ograje, infomata in ostale opreme na Ajdovskem

gradcu. Stroškov v letu 2016 ni nastalo.

420704 Domena spletne strani

Na tem kontu so zajeti predvideni stroški domene spletne strani www.ajdovski-gradec.com in priklopa na internet.

Stroški so malenkost višji od načrtovanih, v večjem deležu so nastali v drugi polovici leta.

NOV KONTO:

402512 Zavarovanje opreme

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 92


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Konto zajema stroške zavarovanja opreme na Ajdovskem gradcu, predvsem opreme, ki je bila urejena v okviru

razpisa IPA-Rojstvo Evrope.

V letu 2016 realizacija v skladu s planom.

40209907 Storitev izvajanja programa

Konto zajema predvidene stroške za animacijo pri animiranih ogledih Ajdovskega gradca. V te aktivnosti vključujemo

zunanje izvajalce. Stroški so v skladu z načrtovanimi.

Stroškovno mesto: KULTURNA DVORANA

Kulturna dvorana Sevnica je osrednja kulturna dvorana na območju občine Sevnica. Je sestavni del kompleksa

Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica. Nahaja se v prvem nadstropju Kulturne dvorane Sevnica. KŠTM

Sevnica jo ima sklenjeno pogodbo o najemu. Leta 2001 je bila temeljito prenovljena in sestoji iz parterja s 156

sedeži in balkona z 72 sedeži. Celotna kapaciteta je torej 228 sedežev z možnostjo 12 dodatnih sedežev.

Kulturna dvorana je primerna za gledališke igre, lutkovne predstave, kino, koncerte, proslave, seminarje,

predavanja, občne zbore in drugo. Dvorana je klimatizirana, omogočimo še ozvočenje in razsvetljavo. Možnost je

projekcije na veliko platno. Kot osrednji kulturni prostor postane zanimiva predvsem v hladnejši polovici leta, ko je

atrij Gradu Sevnica neprijazen za tovrstne prireditve.

V dvorani je vse do leta 2014 obratoval tudi kino. Od leta 2015 ne deluje več, ker objekt ni opremljen s sodobno

tehnologijo, tehnologijo, ki bi podpirala možnost predvajanja filmov v digitalni tehniki. KŠTM Sevnica pa v dvorani

izvaja otroški in odrasli abonma, ki ga je prevzel v organizacijo od JSKD Sevnica.

konto

NAMEN

Odhodki

Stroškovno mesto: KULTURNA DVORANA

Konto

NAMEN

402001 Čistilni material in storitve

Stroški storitev čiščenja in čistilnega materiala v Kulturni dvorani (generalno čiščenje KD). Realizacija 69,51 je

nekoliko manj od načrtovanih stroškov zaradi čiščenja v lastni režiji. Preostala sredstva smo porabili za varovanje in

tekoče vzdrževanje.

402002 Varovanje

Stroški storitev varovanja v Kulturni dvorani Sevnica (požarno varovanje in protivlomno varovanje). So v skladu z

načrtovanimi.

402205 Internetne storitve

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 93


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Internetne storitve kot strošek uporabe interneta in telefona (požarni alarm je vezan po telefonski liniji v nadzorni

center GVS-ja). Strošek je v skladu z načrtovanimi.

402504 Zavarovalna premija

Ta postavka zajema strošek zavarovalne premije za požarno, strojelomno in vlomsko zavarovanje. Strošek je v

skladu z načrtovanimi.

402601 Obratovalni stroški

Po pogodbi o uporabi prostorov se plačuje sorazmerni del stroškov objekta, ki se nanašajo na Kulturno dvorano

Sevnica. Med njimi so stroški elektrike, stroški komunalnih storitev, stroški ogrevanja in drugi obratovalni stroški.

Strošek je v skladu z načrtovanimi.

402500 Tekoče vzdrževanje

V tej postavki so zajeti odhodki povezani s stroški vzdrževanja (servis zasilne razsvetljave, gasilni aparati, pregled

zasilne razsvetljave in javljalnikov požara, nabava žarnic, menjava svetil v zaodrju ter moški in ženski garderobi,

pleskanje sten na odru ter vrat, popravilo ozvočenja, redno vzdrževanje objekta ...). Realizacija 109,90 je nekoliko

višja zaradi prerazporeditev sredstev med letom za nakup opreme oziroma projektorja.

409000 Nakup opreme

V tej postavki so zajeti odhodki povezani s stroški nabave novega projektorja, saj je star dotrajal.

Stroškovno mesto: ABONMA

konto

NAMEN

40209907 Storitev programskega izvajanja

V sklopu abonmaja 2014/2015 in 2015/2016 smo v letu 2016 izvedli 5 predstav za odrasle in 4 predstave za otroke.

V letu 2015/16 je bilo zakupljenih 206 odraslih in 24 otroških abonmajev.

V letu 2016/17 pa je bilo zakupljenih 180 odraslih in 29 otroških abonmajev. Poleg tega smo v 2016 prodali še

dodatnih 129 odraslih ter 349 otroških vstopnic.

Za namen promocije abonmaja, smo v zavodu naredili tudi zloženko predstav za odrasli in otroški abonma. Aktivno

pa oglašujemo z letaki, plakati in spletnim oglaševanjem tudi vsako posamezno predstavo.

Realizacija 115,32. Stroški so nekoliko višji od načrtovanih, saj je bila ena predstava zaradi bolezni prestavljena z

leta 2015 v leto 2016. Poleg tega smo organizirali dodatno predstavo za izven. Razlika pokrita iz presežka

prihodkov: vstopnina – abonma.

402004 Tiskovine

Na tej postavki se evidentirajo stroški tiska programske zgibanke, izdelave abonmajskih kartic in letakov za

posamezno predstavo. Realizacija 37,97. Stroški so nekoliko nižji od načrtovanih, saj smo letake v večini predstav

printali v lastni režiji.

4029030 Študentsko delo

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 94


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Ker ni bilo pridobljeno soglasje s strani Občine Sevnica za izvajanje študentskega dela za potrebe abonmaja, stroški

na tej postavki niso nastali.

40219914 Posebni material in storitve

Na tej postavki evidentiramo stroške aranžiranih cvetov in ostalih manjših stroškov za potrebe izvedbe abonmajskih

predstav. Realizacija 63,27. Stroški so nižji ker ni bilo potrebnih dodatnih storitev ali materiala pri predstavah.

Stroškovno mesto: SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE

Skupaj s številnimi partnerji oziroma izvajalci smo izvedli tradicionalni festival Sevniško grajsko poletje 2016 v času

od sredine maja do konca septembra 2016. K izvedbi različnih kulturnih prireditev smo povabili organizatorje iz naše

občine in tudi od drugod. Izvajalci večine programa bodo naši partnerji, katerim smo ponudili promocijsko, tehnično

in finančno pomoč v okviru naših zmožnosti, nekaj dogodkov pa smo organizirali tudi sami, kar je bilo tudi odvisno

od odziva in vsebinske pestrosti kulturnih prireditev, ki so jih izvajali naši partnerji, ter seveda finančnih zmožnosti. V

sklopu prireditev SGP 2016 je bil organiziran Dan odprtih vrat, namenjen predvsem našim občankam in občanom,

kjer smo preko brezplačnih ogledov gradu predstavili vse dejavnosti na gradu, načrte ipd., tako za odrasle kot tudi

za otroke. Izvedli smo manj prireditev in te bolj kakovostne. Glede na razpoložljiva sredstva smo poskušali ohraniti

nekaj tradicionalnih projektov iz preteklih let (tržnica starin in unikatnih izdelkov, otroški likovni koloniji…). Večje

prireditve so bile oglaševane preko jumbo plakatov in radijskih oglasov.

konto

NAMEN

4029993 Drugi operativni odhodki

Na tem kontu so zajeti predvideni odhodki v zvezi z organizacijo in izvedbo Sevniškega grajskega poletja, kot so

stroški cvetličnih aranžmajev, manjše pogostitve in priložnostna darila sodelujočim. Stroški niso nastali zaradi

racionalizacije.

402003 Tiskovine

Konto zajema predvideni strošek tiska reklamne zgibanke celotnega festivala ter reklamnih letakov in plakatov za

prireditve v okviru festivala. Stroški so nekoliko višji od prvotno načrtovanih in so preneseni iz konta »Stroški

programskega izvajanja«.

40209907 Stroški programskega izvajanja

Konto zajema predvideni strošek, ki je povezan z organizacijo in izvedbo programskih dogodkov festivala (plačilo

storitev izvajanja, materialni stroški, ozvočevanje itd.). Nastali so stroški pretežno za pogostitev prostovoljcev in

izdelavo letakov za programe za otroke.

KULTURA - plače

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 95


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

konto

NAMEN

4000000 Plače – zaposleni - JS (PO)

Konto plače zaposlenih zajemajo sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju kulture iz vira proračuna

Občine Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek

prehrane, sredstva za nadurno delo, sredstva za napredovanje.

Splošni dodatki, regres, stroški prehrane, stroški prevoza na delo ter prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi,

sredstva za nadurno delo pa v skladu s predpisi in odredbami delodajalca.

Zavod mesečno izstavlja zahtevek, ki je pripravljen na podlagi dejansko izplačanih plač.

Za plače in regres zaposlenih na področju kulture je bilo v letu 2016 izplačanih 58.334,59 €, kar je 6,21 %manj od

predvidene kvote (strošek bruto plač), za katere sredstva zagotavlja Občina Sevnica iz proračuna Občine Sevnica.

4000000 Plače – zaposleni - TD

Konto plače zaposlenih zajema sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju kulture iz lastne tržne

dejavnosti KŠTM Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane. Za ta

del KŠTM Sevnica ne izstavlja zahtevka.

Za plače zaposlenih na področju kulture v letu 2016 je KŠTM Sevnica iz svoje tržne dejavnosti zagotovil 5.856,60 €,

kar je za 21,04 % manj od planirane kvote in je posledica nižjih tržnih prihodkov.

4000000 Plača direktor – JS (PO)

Na kontu so zajeta sredsta za sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica za področje kulture, ki je krit s sredstvi

iz proračuna Občine Sevnica.

V letu 2016 je bilo za plačo direktorja iz kvote za plače iz proračuna Občine Sevnica za zaposlene na področju

kulture izplačanih 13.073,66€, kar je več od planirane kvote in je posledica povečanega deleža dejavnosti kulture v

celotnem deležu zavoda.

4000000 Plača direktor – TD

Sredstva za sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica za področje kulture, ki je krit s sredstvi iz lastne tržne

dejavnosti KŠTM Sevnica.

KŠTM Sevnica je v letu 2016 iz svoje tržne dejavnosti zagotovil 1.312,32 € za plačo direktorja.

KULTURA – ODHODKI SKUPAJ

Na dejavnosti kulture je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 239.220,87 € odhodkov, kar je 103,08 % v Rebalansu A

predvidene letne kvote odhodkov za področje kulture .

Odhodki kulture predstavljajo 29,93 % celotnih odhodkov KŠTM Sevnica v letu 2016.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 96


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

ŠPORT – vsebinska obrazložitev postavk poročila

Javni interes na lokalnem nivoju se osredotoča na vsebine športa v lokalnem okolju, kar se na lokalnem nivoju

izraža v obliki: izgradnje in omogočanja čim boljše dostopnosti športne infrastrukture, podpore organiziranim

skupinam športnikov in individualnim športnikom, omogočanja čim boljših možnosti športne vadbe in tekmovanj

šoloobveznih otrok ter spodbujanje športne aktivnosti na vseh nivojih, predvsem množičnem in rekreativnem nivoju,

saj se lokalna skupnost zaveda pomena športa za zdravje in počutje občanov.

Zavod je na področju športa skušal uresničevati naslednje cilje: učinkovitejša organizacija, spodbujanje in razvoj

športne dejavnosti, spremljanje, izvajanje, pomoč, organiziranje in spodbujanje športnih prireditev – sedanjih in

novih, skrb za čim boljšo zasedenost športnih objektov, informiranje o športnih dogodkih, uspehih, dosežkih lokalnih

športnih društev, klubov in športnikov.

Osrednja naloga je povezovanje z društvi v občini Sevnica in tudi s Športno zvezo Sevnica kot krovno organizacijo,

ki ta društva povezuje. Poskrbeti moramo za razvoj vrhunskega športa in rekreacijo vseh občanov.

Prihodki

Konto

NAMEN

74010000 Plače - proračun občine

Področje plač ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut KŠTM Sevnica,

Uredba o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave ter Pravilnik o notranji

organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi KŠTM Sevnica.

Konto plače zaposlenih zajemajo sredstva iz proračuna Občine Sevnica za imenovani namen: bruto plača s

prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek prehrane, sredstva za nadurno delo in

sredstva za napredovanje.

Na dejavnosti športa je razporejenih 2,83 zaposlenih. Iz proračuna Občine Sevnica se je v letu 2016 pokrilo 98,73 %

kvote plač za področje športa.

Prihodek za plače zaposlenih na dejavnosti športa, ki ga Občina Sevnica namenja iz proračuna, je v letu 2016

znašal 49.983,21 € kar je natanko 98,39 % predvidene letne kvote.

74010000 Plače - tržna dejavnost

Konto plače zaposlenih zajemajo sredstva iz lastne tržne dejavnosti za imenovani namen: bruto plača s prispevki na

plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane.

Delež planiranih sredstev za plače iz lastne tržne dejavnosti za dejavnost športa je znašal 1,27 % celotne kvote plač

na področju športa.

Evidenčni prihodek za plače zaposlenih na dejavnosti športa, ki je krit iz lastnega tržnega deleža, je v letu 2016

uresničen v znesku 640,49 € kar je za 96,60 % v planu predvidene letne kvote.

74010000 Plače – javna dela

Konto plače za javna dela na prihodkovni strani zajema sredstva, pridobljena s strani države oziroma Zavoda za

zaposlovanje kot sofinanciranje plač javnih delavcev.

Do leta 2016 teh prihodkov nismo evidentirali, temveč smo na odhodkovni strani evidentirali le razliko, ki smo jo kot

zavod morali sami zagotavljati. Po priporočilu revizije odslej evidentiramo bruto prihodke in odhodke in ne zgolj

razlike, kar smo zajeli šele v Rebalansu A 2016.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 97


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

V letu 2016 je zavod na področju športa s strani Zavoda za zaposlovanje prejel sredstva za javna dela in jih realiziral

119,96-odstotno, kar pomeni 19,96 % več od plana in ima razlog v daljšem obdobju zaposlitve javnega delavca kot

je bilo prvotno načrtovano.

74010001 Dejavnost - proračun občine

Na tem kontu so zajeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje dejavnosti šport.

KŠTM Sevnica na področju športa upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z Bazenom Sevnica,

Skate parkom, Športnim domom Sevnica, v katerem se nahaja tudi fitnes, Športno dvorano Sevnica ter igriščem

Florjanska. Za te objekte Občina Sevnica namenja sredstva za obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve,

porabo električne energije, varovanje, zavarovalno premijo in druge stroške) ter sredstva za tekoča in nujna

vzdrževalna dela na omenjenih objektih.

Del sredstev na tem kontu pa je namenjenih tudi vsebinskemu delovanju oz. izvedbi raznih programov v teh

objektih, in sicer: Simbioza giba, Olimpijski teden, Gorski tek, Planinski maraton, Skok na Lisco, razni turnirji,

organizacija državnih prvenstev, prireditev Športnik leta, organizaciji šolskega športa. Manjši del sredstev pa je

namenjen nakupu opreme in tehničnih in drugih pripomočkov za izvajanje dejavnosti. Sredstva za dejavnost se

nakazujejo mesečno, in sicer po dvanajstinah na osnovi sprejetega proračuna oziroma kvot za dejavnost.

Za izvajanje dejavnosti na področju športa v letu 2016 je Občina Sevnica iz svojega proračuna zavodu namenila

82.000 € (v letu 2015: 132.876,44 €), kar je 99,54 % prvotno predvidene letne kvote. Sredstva so v primerjavi z

letom 2015 znatno manjša in niso zadoščala za pokrivanje obratovalnih stroškov športnih objektov.

74010001 Nadomestilo stroškov za uporabo OŠ Sevnica

Športno dvorano Sevnica pri osnovni šoli v dopoldanskem času uporablja samo Osnovna šola Sava Kladnika

Sevnica, ki prejema s strani Občine Sevnica nadomestilo za stroške zagotavljanja pogojev športne vzgoje. Od leta

2009 je med Občino Sevnica, osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in zavodom sklenjen dogovor o tem, da

sorazmeren del obratovalnih stroškov za uporabo dvorane v dopoldanskem času pokrije osnovna šola. Za ta del

obratovalnih stroškov Občina Sevnica iz svojega proračuna namesto Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica nameni

sredstva direktno upravljavcu.

V letu 2016 KŠTM Sevnica iz proračuna Občine Sevnica za šolske dejavnosti (izobraževanje) prejel 8.675 €

sredstev, kot je bilo dogovorjeno v letni pogodbi o financiranju dejavnosti KŠTM Sevnica s strani Občine Sevnica.

71030100 Uporabnina – Športna dvorana

Občina Sevnica se zavezuje del stroškov za navedeno dejavnost pokrivati iz vsakoletnega občinskega proračuna.

Pred 1.3.2015 je Občina zagotavljala za pokrivanje obratovalnih stroškov za posamezne uporabnike 80%, po

1.3.2015 se ta delež zagotavlja v višini 95 %. V letu 2016 je Občina preko proračuna zagotovila razliko za pokrivanje

obratovalnih stroškov za društva in klube, ki so registrirana v občini Sevnica in izvajajo nepridobitno dejavnost.

Konto vsebuje realizacijo prihodkov z naslova uporabe Športne dvorane Sevnica za namen vadbe (klubi, društva,

rekreativne skupine).

V letu 2016 je bilo realiziranih 5.004,58 € prihodkov z naslova uporabe za Športno dvorano Sevnica, kar znaša

131,70 % glede na plan. V postavki so zajeti izstavljeni računi. Razlog za povečanje prihodkov je tudi v tem, da je v

dvorani več rekreativnih skupin.

71030100 Uporabnina - Športni dom

Občina Sevnica se zavezuje del stroškov za navedeno dejavnost pokrivati iz vsakoletnega občinskega proračuna.

Pred 1.3.2015 je Občina zagotavljala za pokrivanje obratovalnih stroškov za posamezne uporabnike 80%, po

1.3.2015 se ta delež zagotavlja v višini 95 %. Tako je tudi v letu 2016 Občina preko proračuna zagotovila razliko za

pokrivanje obratovalnih stroškov za društva in klube, ki so registrirana v občini Sevnica in izvajajo nepridobitno

dejavnost.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 98


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Konto vsebuje realizirane prihodke v letu 2016 z naslova uporabe Športnega doma Sevnica za namen vadbe (klubi,

društva, rekreativne skupine).

Prihodki z naslova uporabnine Športnega doma Sevnica so bili v letu 2016 realizirani v višini 13.491,25€, kar je

112,34 % načrtovanih celotnih prihodkov iz tega naslova. V postavki so zajeti izstavljeni računi.

71030100 Uporabnina za prireditve v Športnem domu

Konto vsebuje realizirane prihodke z naslova uporabe Športnega doma Sevnica za namen raznih prireditev.Prihodki

so bili v letu 2016 realizirani kot je bilo planirano in so v skladu s pričakovanji.

71030004 Uporabnina za avtom. - ŠDV in ŠD

Konto zajema prihodke z naslova uporabe avtomatov za pijačo in prigrizke. Prihodki so bili v letu 2016 realizirani v

višini 98,31 % v primerjavi s planom.

71030100 Uporabnina za poslovne prostore bazen Sevnica

Konto zajema prihodke z naslova uporabnine za pisarno v zgradbi bazena Sevnica. V uporabi jo ima Študentski klub

Sevnica tu je zajet tudi prihodek za prostor na bazenu, ki je bil namenjen za poletne aktivnosti (masaža), kar

predstavlja višjo realizacijo kot je bilo planirano – 136,18 % v primerjavi s planom.

71030102 Najemnina lokal – Bazen

Konto zajema realizirane prihodke z naslova najemnine za lokal na bazenu. Najemnina je znašala mesečno za

mesece od januarja do vključno junija in od septembra do vključno decembra 779,37 eur brez ddv. Za mesec julij in

avgust pa znaša najemnina 1.000,00 eur brez ddv. Najemnina ne vključuje obratovalnih stroškov.

Pogodbeni partner je konec kopalne sezone prekinil pogodbeno razmerje, novi najemnik pa je bil izbran preko

javnega zbiranja ponudnikov. Pogodba z novim najemnikom je bila podpisana 14. 7. 2016.

Prihodek je 91,93% realiziran, kar je nižji od planiranega zaradi vmesne prekinitve pogodbenega razmerja ter nižje

najemnine novega najemnika.

71300004 Najemnina avtomati Bazen

Konto zajema realizirane prihodke z naslova uporabe igralnih avtomatov na Bazenu Sevnica. Prihodki s tega

naslova so sorazmerni glede na ustvarjeni promet. V letu 2016 je realizacija prihodkov 106,80% glede na plan.

Realizacija je v skladu s pričakovanji.

713005 Vstopnine za bazen

Na Bazenu Sevnica smo začeli s kopalno sezono en teden pred začetkom šolskih počitnic, to je 18.6.2016. Ponudili

smo iste karte, kot v letu prej (enodnevne, sezonske, prenosne, družinske, skupinske). Raznim zainteresiranim

skupinam (podjetjem, sindikatom, ipd.) smo ponudili popust za nakup večjega števila kart. Konto zajema prihodke z

naslova prodanih kopalnih kart na Bazenu Sevnica in je 100,11% realizacije gledano na plan.

7130007 Vstopnine za fitnes

Konto zajema prihodke z naslova vstopnic in storitev v fitnesu. Prihodki z naslova vstopnic in storitev v fitnesu so bili

realizirani 97,31%. Realizacija je nižja od planirane, ker smo s 1.7.2016 fitnes oddali v najem in z najemnikom

uskladili že kupljene in veljavne karte, ki so bile kupljene pri naši pogodbeni partnerici. V polletni realizaciji je v letu

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 99


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

2016 bilo vpisanih 2,7%manj novih članov v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2015, prodanih kart je bilo 25%

manj kot leto prej. Prihodek fitnesa (prodane vstopnice in programi) v letu 2016 je glede na leto 2015 (isto obdobje)

nižji za 15%. Razlog v znižanju procentov je tudi v tem, ker smo fitnes v sredini leta oddali v najem in niso bile

kupljene karte za daljše obdobje.

760110 Fitnes - najemnina in povračilo obratovalnih stroškov

Fitnes studio v Športnem domu smo s 1.7.2016, preko javnega zbiranja ponudnikov, oddali v najem. Od tega časa

dalje najemnik plačuje mesečno najemnino ter obratovalne stroške, ki so razbrani iz ločevalnih števcev oziroma po

kvadraturi. Realizacija v letu 2016 je v skladu s pričakovanji rebalansa 2016.

71300000 Reklamno oglaševanje v Športni dvorani Sevnica

Na tem kontu so zajeti prihodki z naslova oglaševanja v Športni dvorani Sevnica. V Športni dvorani v Sevnici je

možno oglaševanje na stenah dvorane in nekaj večjih nalepk na tleh. Realizacija je 81,97 % od planih prihodkov.

71300000 Reklamno oglaševanje v Športnem domu

Na tem kontu so zajeti prihodki z naslova oglaševanja v Športnem domu Sevnica. V Športnem domu v Sevnici je

možno oglaševanje na zunanji in notranji steni Športnega doma Sevnica. Prihodki so bili v letu 2016 uresničeni v

višini 98,35 % plana.

71300000 Reklamno oglaševanje na Bazenu Sevnica

Na tem kontu so zajeti prihodki z naslova oglaševanja na Bazenu Sevnica. Na Bazenu v Sevnici je možno

oglaševanje na površinah znotraj bazenskega kompleksa in preko radijskih oglasov. Prihodek je dosegel 100 %

načrtovane kvote.

71300000 Prejete odškodnine zavarovanj

Na tem kontu so zajeti prihodki z naslova prejetih odškodnin za dva škodna primera v Športnem domu Sevnica, in

sicer za zlomljeni ogledali in steklo. Odškodnine zavarovanj sicer niso načrtovane, saj tudi škodni primeri niso

načrtovani.

71300006 Prihodki od uporabe osebnega vozila za prevoz potnikov

Od leta 2014 smo od Občine Sevnica dobili v upravljanje osebno vozilo za prevoz potnikov, ki je prilagojeno tudi za

prevoz otrok. Prihodki v letu 2016 iz naslova uporabe osebnega vozila za prevoz potnikov so v skladu s planiranimi

sredstvi.

760200 Razni drugi prihodki - šolski šport

Konto vsebuje prihodke iz področja šolskega športa, ker organiziramo šolska tekmovanja tudi za OŠ Marjana

Nemca Radeče, katerim računamo organizacijo tekmovanja in sorazmerni delež sodniških stroškov ter potne

stroške. Prihodkov nismo planirali, zato je to nov konto.

PRENOS iz 2015 – elektro instalacije strojnice Bazena

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 100


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na kontu je evidentiran prenos presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2015, za katerega se je zavod dogovoril z

ustanoviteljico, da ga v letu 2016 namensko porabi za ureditev elektro instalacij v strojnici Bazena Sevnica.

PRIHODKI ŠPORT – JS (PO) – javna sredstva iz proračuna občine

Na tej postavki so zajeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje dejavnosti športa. Za dejavnost športa

je bilo v letu 2016 iz proračuna Občine Sevnica namenjenih 90.675 € finančnih sredstev kot prihodkov, kar je 99,58

% predvidene letne kvote. Ta sredstva so sredstva za dejavnost in sredstva za nadomestilo stroškov uporabe OŠ

Sava Kladnika Sevnica v Športni dvorani Sevnica.

PRIHODKI ŠPORT – JS – javna sredstva (sredstva pridobljena iz opravljanja javne službe)

KŠTM Sevnica opravlja na področju dejavnosti športa tudi javno službo. Iz tega naslova se planirajo tudi prihodki, ki

so lastni prihodki, pridobljeni od uporabnikov, vendar pridobljeni zaradi opravljanja javne službe, ki se praviloma ne

izvaja v konkurenčnem okolju in nima neposredne konkurence, kar je tudi razlog za postavitev nekonkurenčnih

(praviloma prenizkih cen) opravljanja storitev, ki imajo značaja javnega dobrega.

KŠTM Sevnica je v letu 2016 na podlagi svoje dejavnosti na področju športa ustvaril 88.774,30 € lastnih prihodkov iz

naslova opravljanja javne službe, kar je 77,06 % v Rebalansu A predvidenih prihodkov, kar pa morda ni najbolj

realen podatek, saj je Rebalans A upošteval prerazporeditev sredstev v višini 28.677 € z dejavnosti turizma za

pokrivanje primanjkljaja na športu. Če bi upoštevali prvoten plan, bi lahko ugotovili, da je bila realizacija 119,38-

odstotna.

PRIHODKI ŠPORT - TD (tržna dejavnost)

KŠTM Sevnica ustvarja prihodke s svojo dejavnostjo na konkurenčnem trgu (z naslova opravljanja tržne dejavnosti).

Zavod je v letu 2016 na področju športa ustvaril 879,39 € prihodkov z naslova delovanja na konkurenčnem trgu kot

tržna dejavnost, kar je 99,43 % predvidene letne kvote.

PRIHODKI ŠPORT - ¼ prihodkov uprava JS

Prav tako, kot se delijo stroški uprave po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki) z

naslova sredstev iz proračuna Občine Sevnica, se delijo po četrtinah tudi sredstva iz naslova opravljanja javne

službe. KŠTM Sevnica je v letu 2016 realiziral 8.881,65 € prihodkov z naslova opravljanja javne službe, ki bodo v

četrtinskem deležu prerazporejeni s področja uprave na področje športa. Teh prihodkov je za 2,66 % več od

planiranih.

PRIHODKI ŠPORT - ¼ prihodkov uprava TD

Stroški uprave pa se delijo po četrtinah tudi iz naslova opravljanja dejavnosti na konkurenčnem trgu. V letu 2016 je z

naslova prihodkov opravljanja tržne dejavnosti na področju uprave na področje športa v četrtinskem deležu

preneseno 1.505,15 € prihodkov, kar je 860,09 % v planu predvidenih prihodkov.

ŠPORT – PRIHODKI SKUPAJ

Na tej postavki so zajeti vsi prihodki na dejavnosti športa v letu 2016, skupaj s proporcionalnim deležem uprave in to

prihodki za opravljanje dejavnosti, kot tudi za plače: sredstva iz proračuna Občine Sevnica, sredstva iz naslova

opravljanja javne službe in sredstva za opravljanja tržne dejavnosti.

Na dejavnosti športa je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 240.698,70 € prihodkov, kar je za 9,77 % manj od v

Rebalansu A planiranih prihodkov.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 101


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Prihodki na področju športa v letu 2016 so predstavljali 27,17 % vseh realiziranih prihodkov Zavoda.

Odhodki

Stroškovno mesto: ŠPORTNI DOM SEVNICA

Športni dom Sevnica je bil zgrajen leta 2006 kot nadomestni objekt za dotrajani in sedaj že porušeni TVD Partizan

Sevnica. Namenjen je predvsem za vadbo športnih društev in rekreativnih športnih skupin in tem vsebinam so

namenjeni notranji prostori v Športnem domu ter tudi asfaltirano igrišče tik ob objektu. Notranji prostori so sledeči:

velika dvorana (v velikosti košarkaškega igrišča), mala dvorana, sejna soba, pet (5) pisarn (namenjenih za športna

društva in klube), večji prostor, v katerem se nahaja Fitnes Sevnica, manjši prostor za možnost izvajanja dejavnosti

masaže ipd.

Kot je bilo tudi prvotno načrtovano, Športni dom Sevnica v popoldanskem času uporabljajo športna društva, športni

klubi in rekreativne športne skupine, v dopoldanskem času pa Srednja šola Sevnica, Vrtec Sevnica, Sožitje, OŠ Ana

Gale Sevnica. Ti uporabniki ne potrebujejo športnih površin v velikosti uradnih dimenzij za tekmovanja, zato jim

manjši prostori popolnoma ustrezajo.

Poleg vadbe se velika dvorana s tribunami uporablja tudi za športne in ostale prireditve, sejna soba za sestanke,

manjša predavanja in srečanja. Zadnje čase je Športni dom zanimiv tudi za praznovanje rojstnih dni šolo obveznih

otrok.V Športnem domu se oddajajo v najem tudi pisarne.

V dvorani so organizirana tudi osnovnošolska tekmovanja občinskega, regionalnega in tudi državnega nivoja, ki

praviloma potekajo v dopoldanskem ali zgodaj popoldanskem času (praviloma do 15.ure).

Za trenutno zasedenost Športnega doma Sevnica bi lahko dejali, da je optimalna. Obstoječa struktura uporabe

Športne doma Sevnica je sledeča: redni treningi in tekmovanja ter izobraževanja klubov borilnih veščin, košarkarska

tekmovanja in vadbe, redna tedenska vadba učencev Srednje šole, Vrtca Ciciban, vadba otrok s posebnimi

omejitvami, vadbe raznih društev (mažoretne skupine, atletski klub, gimnastično društvo,…), rekreacija raznih

skupin, državna prvenstva (državno prvenstvo v namiznem tenisu društva invalidov; državna prvenstva raznih

borilnih veščin), izvedba športnih in drugih prireditev (prireditve ob obletnicah športnih društev, občinski praznik,

novoletni koncert, …).

Konto

NAMEN

402205 Internet

Konto vključuje v mesečne stroške interneta in telefona za Športni dom Sevnica. Realizacija je v skladu s planom.

402001 Čistilni material in storitve

Konto vključuje odhodek z naslova storitev čiščenja v Športnem domu Sevnica in nabave čistilnega materiala.

Storitev čiščenja se izvaja preko pogodbenega partnerja. Pogodba je bila s pogodbenim partnerjem sklenjena za

celo leto 2016. Realizacija je v skladu s planom.

4025 Zavarovanje

Na tej postavki je evidentiran osdodek zavarovanj prostorov in opreme Športnega doma Sevnica. Stroški

zavarovanja so v skladu s predvidevanji.

402203 Komunalne storitve

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 102


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Konto vsebuje komunalne storitve stroška odvoza odpadkov za objekt (pisarne, zgornje sanitarije, pritlični del

objekta ter bazen). Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Strošek porabe vode

pa je zajet le za pritlični del objekta Športnega doma Sevnica. Realizacija je v skladu s planom.

402200 Električna energija

Konto vsebuje strošek dobavljene in porabljene električne energije za pisarne, ki so v najemu, zgornje sanitarije ter

pritlični del objekta. Realizacija je v skladu s planom.

4022010 Stroški ogrevanja

Konto zajema strošek ogrevanja (plin) in sanitarne vode za pisarne, ki so v najemu, zgornje sanitarije ter pritlični del

objekta. Največji delež stroška se porabi za ogrevanje prostorov v zimskem času. Realizacija je višja od planiranih

odhodkov, ker je ključ razdelitve stroškov poslovnih prostorov bil spremenjen. Sredstva so se za ta namen

prerazporedila iz postavke tekočega vzdrževanja Športnega doma.

402500 Tekoče vzdrževanje

Konto zajema odhodke za tekoče vzdrževanje opreme in prostorov v Športnem domu Sevnica. Realizacija je nižja

od planiranih odhodkov zaradi neizvedenih servisov, ker se izvajalci niso želeli odzvati oziroma niso imeli pozitivne

rešitve. Ta sredstva so se razporedila na drobni inventar – ostalo pri Športnem domu ter tekoče vzdrževanje v

fitnesu.

40209907 Storitev programskega izvajanja

Konto zajema strošek pogodbene partnerice, ki je opravljala dežurstvo med vadbami v objektu. Realizacija je v

skladu s planom.

410002 Drobni inventar - ostalo

Konto zajema nakup vozička za žoge, ki ga uporablja Športna zveza Sevnica. Stroška nismo planirali zato ni bilo v

planu 2016. Sredstva so se za ta namen prerazporedila iz postavke tekočega vzdrževanja.

Stroškovno mesto: FITNES SEVNICA

Fitnes Sevnica obratuje v Športnem domu Sevnica vse od izgradnje objekta v letu 2006, le da je v obdobju od 2006-

2009 deloval v okviru samostojnega zasebnega podjetja (Studio Fit), od leta 2009 pa je Fitnes Sevnica deloval v

okviru zavoda, ki je odkupil obstoječo opremo. Fitnes Sevnica je eden bolje opremljenih tovrstnih studiev v regiji, saj

omogoča vadbo na več kot 20 samostojnih in celovitih napravah. V tem času smo za delo v fitnesu angažirali

pogodbeno partnerico.

V drugi polovici leta 2016 smo preko javnega zbiranja ponudb prostor oddali v najem in najemnik je prostor

preuredil, da je odprt 24 ur na dan.

Konto

NAMEN

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 103


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

402001 Čistilni material in storitve

Na kontu so zajeti realizirani stroški storitve čiščenja in strošek čistilnega materiala za prostor fitnes. Storitev

čiščenja opravlja pogodbena partnerica. Realizacija je v skladu s planiranimi stroški.

4025 Zavarovanje

Na tem kontu so zajeti planirani odhodki v zvezi z zavarovanjem prostorov in opreme za fitnes na osnovi sklenjene

pogodbe z zavarovalnico. Stroški so nekoliko nižji zaradi zmanjšanja vrednosti opreme (amortizacija).

402203 Komunalne storitve

Na kontu so zajeti realizirani stroški komunalnih storitev porabe vode (ločen števec) ter odvoz smeti (glede na

kvadraturo prostora). Od 1.7. dalje smo prostor oddali v najem in od takrat dalje strošek komunalnih storitev za fitnes

izstavljamo naprej pogodbenem partnerju, kar je vidno tudi na prihodkovni strani. Realizacija je višja od planiranih

odhodkov. Sredstva so se za ta namen prerazporedila iz postavke električne energije in stroška ogrevanja fitnesa.

402200 Električna energija

Na kontu so zajeti realizirani stroški dobavljene in porabljene električne energije za fitnes, ki pa je odčitan na

ločevalnem števcu. Od 1.7.dalje smo prostor oddali v najem in od takrat dalje strošek komunalnih storitev za fitnes

izstavljamo naprej pogodbenem partnerju, kar je vidno tudi na prihodkovni strani. Realizacija je nižja od planiranih

odhodkov. Ta sredstva so se razporedila na komunalne storitve pri fitnesu.

4022010 Stroški ogrevanja

Na kontu so zajeti realizirani stroški ogrevanja prostorov fitnesa (ločen števec). Od 1.7. dalje smo prostor oddali v

najem in od takrat dalje strošek komunalnih storitev za fitnes izstavljamo naprej pogodbenem partnerju, kar je vidno

tudi na prihodkovni strani. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov. Ta sredstva so se razporedila na komunalne

storitve pri fitnesu.

40209902 Drugi stroški materiala

Na kontu so zajeti realizirani odhodki za razen nepredvideni material, ki se pojavi čez leto zaradi delovanja fitnesa.

Realizacija je v skladu s planiranimi stroški.

402500 Tekoče vzdrževanje

Na kontu so zajeti realizirani stroški povezani z odhodki zaradi raznih popravil, menjave žarnic, nakup baterij in

drugega drobnega materiala – vezano na vzdrževanje poslovnega prostora. Realizacija je višja od planiranih

odhodkov, ker je poslovni prostor potreboval popravila. Sredstva so se za ta namen prerazporedila iz postavke

tekočega vzdrževanja Športnega doma.

40209907 Storitev programskega izvajanja

Dežuranje in izvajanje programov v fitnesu opravlja ena oseba, ki ima ustrezno znanje in izkušnje, pridobljeno

licenco ter registracijo. Sklenjena je bila pogodba o poslovnem sodelovanju do 30.6.2016.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 104


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Fitnes je bil odprt ob ponedeljkih, sredah in petkih dvakrat na dan in to od 5.00 do 11.00 in od 17.00 do 22.00. Vsako

soboto je bil odprt od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 20.00. Ob torkih in četrtkih pa je fitnes odprt enkrat na dan in to

od 17.00 do 22.00. Ob nedeljah in praznikih je bil zaprt.

Na kontu je zajet strošek zunanjega izvajalca za delo in skrb za odpiralni časa ter izvedbo raznih programov v

fitnesu. Realizacija je v skladu s planom.

402500 Tekoče vzdrževanje fitnes naprav

Konto zajema stroške vsakoletnega servisa fitnes naprav in strošek manjših popravil med letom, ki jih opravimo

sami ali najamemo zunanje izvajalce. Realizacija je v skladu s planiranimi odhodki.

461911 Drugi splošni stroški

Konto zajema strošek cenitve prostora, ki smo ga dali v najem. Predvidevali smo še projekte vezano na ta prostor,

vendar kasneje niso bili potrebni, zato je realizacija stroškov nižja od planiranih stroškov.

Stroškovno mesto: ŠPORTNA DVORANA SEVNICA

Športna dvorana Sevnica je bila zgrajena v letih 1993/1994 (otvoritvena tekma se je zgodila 16.11.1994), od takrat

pa v njej redno potekajo športne prireditve, tekmovanja in rekreacijska športna dejavnost. Je edini pokriti športni

objekt, ki z merami igrišča 40 m X 20 m zadostuje osnovnim pogojem za izvedbo ligaških prvenstvenih tekem in

prireditev tekmovalnega značaja na državnem nivoju.

Poslanstvo in cilj upravljanja s Športno dvorano Sevnica je omogočiti pogoje za športno aktivnost čim večjemu

številu športnih uporabnikov skozi celo leto, s poudarkom omogočanja osnovnih pogojev za izvajanje vrhunskega in

kakovostnega športa, športnih tekmovanj ter omogočanje redne in stalne športne ter rekreacijske dejavnosti otrok,

mladih in starejših rekreativnih športnikov.

Obstoječa struktura uporabe Športne dvorane Sevnica je sledeča: redna vsakodnevna šolska vadba učencev

Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, šolska tekmovanja na občinskem, regionalnem in tudi na nacionalnem nivoju,

rokometna in malo-nogometna ligaška tekmovanja in treningi, vadba in tekmovanja ostalih društev in klubov z

območja občine Sevnica, regionalna in državna tekmovanja ostalih športnih društev in skupin, izvedba športnih

prireditev (prireditve ob obletnicah športnih društev, razni turnirji in regionalni športni dogodki, …).

V dopoldanskem času dvorano uporablja Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica za redno šolsko vadbo in to med

7:00 in 15:15 uro.

V popoldanskem času v dvorani potekajo treningi in tekmovanja čez vikende, dveh pomembnih sevniških klubov,

Rokometnega kluba Sevnica in Kluba malega nogometa Sevnica.

V vmesnih terminih Športno dvorano Sevnica že sedaj uporabljajo redka športna društva in rekreativne skupine, ker

za ostale ni razpoložljivih terminov.

V Športni dvorani se daje v najem klubski prostor. Trenutno so uporabniki trije.

Konto

NAMEN

402001 Čistilni material in storitve

Na kontu so zajeti stroški storitve čiščenja in dežurstva v Športni dvorani Sevnica. Storitev čiščenja opravlja

pogodbeni partner. Realizacija je v skladu s planiranimi sredstvi.

402002 Varovanje

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 105


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Konto zajema strošek varovanja v Športni dvorani Sevnica. Storitev izvaja zunanji izvajalec, ki je predhodno izbran

skladno z zakonom o javnem naročanju. Realizacija je v skladu s planom.

4025 Zavarovanje

Na tem kontu se evidentirajo stroški zavarovanj prostorov in opreme Športne dvorane Sevnica na osnovi sklenjene

pogodbe z zavarovalnico in je nekoliko višji od plana zaradi povečanja vrednosti zgradbe kot posledice investicije v

energetsko sanacijo objekta – večja vrednost oken.

402203 Komunalne storitve

Konto komunalne storitve zajema strošek porabe vode in stroške odvoza odpadkov za objekt Športne dvorane.

Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Realizacija je v skladu s planom.

402200 Električna energija

Konto zajema strošek dobavljene in porabljene električne energije Športno dvorano. Stroški se plačujejo na osnovi

izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Realizacija je v skladu s planom.

4022010 Stroški ogrevanja

Konto zajema strošek ogrevanja Športne dvorane in klubskega prostora. V letu 2014 je bila izvedena energetska

sanacija objekta in stroške še nismo mogli uravnati zaradi različnih dejavnikov. Zaradi tega je realizacija nižja od

planiranih odhodkov.

402205 Internet in telefon

Konto vključuje mesečne stroške interneta in telefona za Športno dvorano Sevnica. Realizacija je v skladu s planom.

402500 Tekoče vzdrževanje

Konto zajema odhodke za tekoče vzdrževanje in popravilo opreme (semafor) v Športni dvorani Sevnica, pregledi in

servisi gasilnih aparatov, odprava pomanjkljivosti na elektro instalaciji. Višji strošek je nastal ob izvedbi energetske

kartice in nakupu kalorimetrov. Realizacija je nižja od planiranih sredstev. Ta sredstva so se razporedila na drobni

inventar – ostalo pri Športni dvorani.

410002 Drobni inventar - ostalo

Konto zajema nakup vozička za žoge. Stroška nismo planirali, zato ni bilo v planu 2016. Sredstva so se za ta namen

prerazporedila iz postavke tekočega vzdrževanja pri Športni dvorani.

460902 Drugi stroški storitev in materiala

Konto zajema strošek izdelave DIIPa za prijavo na razpis na Fundacijo za šport. Pri prijavi na razpis na Fundacijo za

šport smo sodelovali s Športno zvezo Sevnica in Občino Sevnica. Projekt je prijavila Športna zveza Sevnica (boljši

pogoji za prijavo) in sicer projekt pregradne stene v Športni dvorani.Realizacija je v skladu s planiranimi sredstvi.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 106


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Stroškovno mesto: TURISTIČNO-REKREACIJSKO OBMOČJE LISCA - SMUČIŠČE LISCA

Ob ustanovitvi zavoda leta 2006 je bila zavodu dodeljena naloga sodelovanja pri oživitvi športno rekreativnih vsebin

na Lisci. Kot eno prvih nalog je zavod od leta 2006 izvajal vse potrebne aktivnosti za ponovno oživitev smučišča na

Lisci, ki je obratovalo med leti 1973 in 2004, ter v letu 2011 pridobil dovoljenje za obratovanje vlečnice in v letu 2014

za obratovanje smučišča. Kljub pridobljenim vsem potrebnim dovoljenjem pa Smučišče Lisca zaradi finančnih

omejitev od leta 2011 ne obratuje. Smučišče se le potepta in pripravi za sankanje.

Ob zavedanju številnih športno-rekreativnih danosti in priložnosti Lisce je zavod od leta 2007 sodeloval v projektni

skupini, ki je prerasla v partnerstvo za oživitev Lisce, v kateri so poleg zavoda še Občina Sevnica, Občina Laško in

Planinsko društvo Lisca Sevnica. Leta 2007 je bila izdelana idejna študija Turistično-rekreativno območje Lisca, ki

obširneje zajema danosti in različne razvojne usmeritve na področju športa in turizma v zvezi z Lisco. V idejni študiji

so zbrane ideje za oživitev različnih športno-rekreacijskih in turistično-gostinskih vsebin na Lisci.

Uresničevanje strateških razvojnih usmeritev idejne študije TRO Lisca je v prihodnosti odvisno od organizacijskih

pristopov, predvsem pa od finančnih sredstev, ki jih bo potrebno iskati skozi razvojne projekte in pridobivanje

državnih in evropskih razvojnih sredstev.

konto

NAMEN

4029997 Odškodnina za zemljišče

Konto zajema planirane odhodke v zvezi s stroškom plačila odškodnine za uporabo zemljišča (smučišče na Lisci).

Odhodek v zvezi s stroškom plačila odškodnine za uporabo zemljišča za smučišče na Lisci je v letu 2016 v skladu s

pričakovanji in je v dogovoru z lastnikom zemljišča razpolovljen od pogodbeno dogovorjenega, ki bi veljal v primeru

obratovanja smučišča.

Stroškovno mesto: BAZEN SEVNICA

Bazen Sevnica je kopališče, ki je bilo zgrajeno leta 1985, leta 1986 pa je pridobilo obratovalno dovoljenje. Dimenzije

bazena so 50m x 22m, globina pa enakomerno pada od 1,9m proti 1,1m. Poleg večjega se nahaja še otroški bazen,

dimenzije 9m x 9m. Bazen Sevnica. Na Bazen Sevnica gravitira prebivalstvo občine Sevnica in sosednjih občin.

Uporaba Bazena Sevnica je povsem odvisna od vremena, saj se voda v bazenih ne ogreva dodatno. V obdobju

pred obstojem zavoda je z objektom, ki je v lasti Občine Sevnica, upravljalo javno podjetje Komunala Sevnica, od

1.1.2007 pa ga je v upravljanje prevzel zavod, katerega eno osrednjih poslanstev je dvig kvalitete in števila športnih

aktivnosti v občini Sevnica. Bazen Sevnica edini ponuja možnost vodnih športov in vodne rekreacije, ki je ena najbolj

priporočljivih vrst rekreacije sploh.

Prihodki stroškovnega mesta Bazen Sevnica v skupni višini 37.901,23 € ne zadoščajo za pokrivanje vseh stroškov,

ki znašajo 80.344,67 € in je z vidika stroškovnega mesta Bazen pokritje neposrednih stroškov s prihodki le 47,17-

odstotno.

konto

NAMEN

402001 Čistilni material in storitve

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 107


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na kontu so zajeti stroški storitve čiščenja, ki jo opravlja pogodbeni partner, ki je izbran preko javnega zbiranja

naročil. Bazen smo odprli 18. junija in storitev čiščenja se izvaja samo v obdobju, ko je bazen odprt in ne celo leto.

Realizacija je v skladu s planiranimi stroški.

402504 Zavarovanje

Na tem kontu so zajeti odhodki v zvezi z zavarovanjem prostorov in opreme na bazenu Sevnica na osnovi sklenjene

pogodbe z zavarovalnico. Strošek zavarovanja je v skladu s planom in je nekoliko višji od prejšnjih let zaradi

povečanja vrednosti objekta zaradi izvedene investicije v sanitarije in kopalnice, zaradi prevzema lastništva

določene opreme v lokalu in zaradi povečanja premij za strojelom na nivoju celotne zavarovalnice.

402203 Komunalne storitve

Konto komunalne storitve zajema strošek porabe vode na bazenu Sevnica. Stroški se plačujejo na osnovi

izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Največja poraba vode je na začetku sezone zaradi polnjenja bazena.

Odvoz odpadkov smo, kot preteklo sezono uredili z odvozom pri Športnem domu. Realizacija je v skladu s planom.

402200 Električna energija

Konto zajema strošek dobavljene in porabljene električne energije za delovanje bazena. Največji porabnik električne

energije je strojnica. Realizacija je v skladu s planom.

4022010 Stroški ogrevanja sanitarne vode

Konto zajema strošek dobavljenega in porabljenega plina za ogrevanje sanitarne vode. V letu 2015 je bila na

bazenu izvedena investicija, s katero je bazen pridobil toplo vodo na zunanjih in notranjih tuših. Realizacija je v

skladu s planom.

402500 Tekoče vzdrževanje

Konto zajema strošek porabe kemikalije, tekočega vzdrževanja bazena za zagon kopališča in okolice bazena

(zelene površine, ploščad, pohodne plošče pri prehodu bazen-lokal), redni pregledi kopalne vode, kalibracija

merilnih naprav. Realizacija je nižja od planiranih sredstev. Ta sredstva so se razporedila na študentski servis pri

bazenu.

40259902 Košnja

Konto zajema strošek goriva za kosilnico. Košnjo izvajamo sami. Realizacija je v skladu s planom.

4029030 Študentski servis

Bazen Sevnica je v letu 2016 bil odprt tako kot pretekla leta, in sicer v času od prvega odpiralnega dne pa vse do

25.6. in od 1.9 do zaključka sezone od ponedeljka do petka od 12.00 do 19.00, v soboto, nedeljo in med prazniki pa

od 8.00 do 12.00. V mesecu, juliju in avgustu je bazen bil odprt od 8.00 do 19.00 vse dni.

Na bazenu smo ob predhodnem soglasju župana Občine Sevnica angažirali za delo na bazenu določeno število

študentov. Plačila so se izvajala preko študentske napotnice.

Za delo reševalec iz vode smo sklenili dogovor z dvema osebama. Osebe preko javnih del za tovrstno delo ne

moremo dobiti (ni v programu). Oseba mora imeti opravljen tečaj za reševalca iz vode, kot tudi pridobiti licenco.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 108


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Te osebe so delale na bazenu izmenjevaje, ena osebe na dan oz. v času večjega obiska in glavne sezone po dva

reševalca hkrati. Potrebno je pokriti cca 11 ur vsak dan v tednu v času, ko je bazen odprt cel dan. Reševalec iz

vode opravlja tudi delo strojnika. Reševalec, ki je angažiran v dopoldanskem času, je pripravil tudi bazen za odprtje

ter eden izmed reševalcev je tudi posesal bazen na vsake 2-3 dni.

Dogovor za delo na blagajni smo sklenili s tremi študenti. Druga oblika pogodbenega razmerja ni možna. Osebe

preko javnih del za tovrstno delo ne moremo dobiti (ni v programu). Te tri osebe so delale na bazenu izmenjevaje,

ena na dan. Potrebno je pokriti cca 11 ur vsak dan v tednu v času, ko je bazen odprt cel dan.

Konto zajema planirana sredstva za plačilo dela študentov, in to reševalce iz vode in blagajničarje.

Realizacija je višja od planiranih odhodkov in sredstva so se za ta namen prerazporedila iz postavke tekočega

vzdrževanja na bazenu.

40290111 Storitev programskega izvajanja

Konto zajema strošek zunanjih storitev programskega izvajanja za dodatne programe na Bazenu Sevnica (tečaj

plavanja, animacija prvi vikend od odprtju). Realizacija je v skladu s planiranimi odhodki.

420299 Nakup osnovnih sredstev

Konto zajema strošek nakupa čistilca kulir plošč na ploščadi bazena in hladilnika za potrebe osebja na bazenu

(malica). Realizacija je v skladu s planiranimi odhodki.

40290111 Pogodbe o delu

Na bazenu smo, ob predhodnem soglasju župana Občine Sevnica, angažirali za delo eno osebo preko podjemne

pogodbe. Ta oseba sta opravljala delo reševalec iz vode, delal je na bazenu izmenjaje, tako kot to velja za

angažirane osebe preko študentske napotnice. Na tej postavki je zajet strošek plačila te osebe in davek na

opravljanje to vrstnega dela. Realizacija je v skladu s planiranimi odhodki.

40219912 Strošek usposabljanja

Konto zajema strošek za izdelave licence in zdravstvenega pregleda za reševalca iz vode. V letu 2016 smo

usposobili enega novega reševalca iz vode. Z osebami sklenemo tudi dodatni dogovor, da mora biti oseba zaradi

stroška, ki ga vložimo v usposabljanje, na razpolago za opravljanje del na bazenu v Sevnici najmanj tri leta, kolikor

licenca velja. Realizacija je v skladu s planiranimi odhodki, ker smo na obnovitev dali samo enega reševalca. Ostalo

smo sodelovali z osebjem, ki ima že veljavno licenco.

40209902 Drugi stroški storitev in materiala

V kontu je zajet strošek za izdelavo sezonskih kart ter ostale manjše storitve za potrebe obratovanja bazena.

Realizacija je v skladu s planom.

461100 Tekoče vzdrževanje - objekt (lokal)

V kontu je zajet strošek za popravila prostora pri bazenu – lokala. Prostor dajemo v najem, vendar kar so dela, ki

ostanejo v objektu (parket, kamin) so naš strošek. Realizacija je v skladu s planom.

461125 Investicijsko vzdrževanje - elektro instalacije v strojnici (prenos iz 2015 v višini 7.280 €)

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 109


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Iz leta 2015 so se prenesla sredstva za popravilo elektroinstalacij v strojnici na bazenu. Ob delu s strojnico je v

prostoru tudi voda in elektroinstalacije od časa odprtja bazena niso bile nič prenovljene, zato so obsotoječe bile že

zelo v slabem stanju in tudi smrtno nevarne (elektrika + voda). Preko javnega zbiranja naročil smo izbrali izvajalca

in to tudi uredili. Realizacija je bila nekoliko nižja od planiranih vrednosti.

Stroškovno mesto: SKATE PARK

Skate park Sevnica je bil urejen leta 2009 z namenom omogočiti mladim dodatno športno infrastrukturo za izvajanje

posebne dejavnosti, kar skejtanje v nekem pogledu je. S to namero je bilo ob parkirišču Bazena Sevnica

postavljenih 6 betonskih elementov, poleg tega pa je bila urejena tudi zaščitna ograja in razsvetljava. Mladi so

igrišče v prvih letih sorazmerno pogosto uporabljali, zadnja leta pa se je z menjavo generacije in zmanjšanjem

zainteresiranih mladih število uporabnikov močno zmanjšalo.

konto

NAMEN

402001 čiščenje

Na kontu so zajeti stroški storitev čiščenja, ki jo opravlja pogodbeni partner. S pogodbenimi partnerji smo sklenili

pogodbo skladno z zakonom o javnem naročanju.

V času obratovanja bazena skate park čisti isti pogodbeni partner kot bazen, ostali čas pa isti pogodbeni partner kot

Športni dom. Realizacija je nižja od planirane, ker smo v drugem delu leta s pogodbenim partnerjem pri čiščenju

Športnega doma sklenili aneks in spremenili pogodbene razmerje pri Športnem domu (dežurstvo in čiščenje),

posledično smo zmanjšali strošek pri čiščenju Skate parka.

Stroškovno mesto: ŠPORT - OSTALO

Konto

NAMEN

402922 Članarine

Na tem kontu je zajet realiziran strošek celoletne članarine za Združenje športnih centrov Slovenije. Realizacija je v

skladu s planom.

40209905 Športne prireditve

Konto zajema realiziran strošek organizacije in strošek soorganizacije pri športnih prireditvah. Zavod je sodeloval je

pri naslednjih prireditvah: Gorski tek na Lisco, Tek za pokal Sevnice, rekreacijski teki v občini Sevnica, kolesarska

dirka Skok na Lisco, kolesarska dirka za pokal Sevnice in pri ostalih tradicionalnih in za občino Sevnica pomembnih

športnih dogodkih.Realizacija je nižja od planiranih odhodkov, ker smo v letu 2016 prireditve, ki smo jih v preteklih

letih imeli pod ta konto sedaj dali pod konte na mladinskem področju.

Tekoče vzdrževanje vozila za prevoz potnikov

Na kontu so zajeti stroški za vozilo za prevoz potnikov, katerega lastnik je Občina Sevnica in ga ima zavod v

upravljanju od leta 2014. To vozilo se čez leto redno uporablja. Namenjeno je širši uporabi. Pretežno ga uporabljajo

športna društva, ki imajo glede na sprejeti pravilnik tudi prednost. Stroški zajemajo: nakup vinjete, nakup gum, servis

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 110


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

vozila, servis gasilnega aparata, zavarovanje, generalno čiščenje, dela s tahografom, ipd. Realizacija je v skladu s

planom.

40209905 Šolski šport

Konto zajema strošek organizacije in izvedbe ter nagrad (pokali, medalje, diplome) za izvedbo šolskih tekmovanj.

Realizacija je v skladu s planom.

461125 Investicijsko vzdrževanje-športna infrastruktura

Konto zajema strošek nakupa naprave za zaris črt na travnatem igrišču ter barvo. Realizacija je v skladu s planom.

ŠPORT - plače

konto

NAMEN

4000000 Plače – zaposleni - JS (PO)

Konto plače zaposlenih zajemajo sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju športa iz vira proračuna

Občine Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek

prehrane, sredstva za nadurno delo, sredstva za napredovanje.Splošni dodatki, regres, stroški prehrane, stroški

prevoza na delo ter prispevki se bodo obračunavali v skladu s predpisi, sredstva za nadurno delo pa v skladu s

predpisi in odredbami delodajalca.Zavod je mesečno izstavljal zahtevek, ki je pripravljen na podlagi dejansko

izplačanih plač.

Za plače na področju športa je bilo v letu 2016 izplačanih 40.585,07 €, kar je 100,71 % predvidene kvote plač na

področju športa (strošek bruto plač), za katere sredstva zagotavlja Občina Sevnica iz proračuna Občine Sevnica.

4000000 Plače – zaposleni - TD

Konto plače zaposlenih zajemajo v letu 2016 izplačana sredstva za imenovani namen (plače na področju športa iz

lastne tržne dejavnosti KŠTM Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter strošek

prehrane.

Za ta del KŠTM Sevnica ne izstavlja zahtevka. Za plače zaposlenih na področju športa v letu 2016 je KŠTM Sevnica

iz svoje tržne dejavnosti zagotovil 523,24 €, kar je nekoliko manj od planiranih vrednosti.

4000000 Plača direktor – JS (PO)

Sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica, krit s sredstvi iz proračuna Občine Sevnica. V letu 2016 je bilo za

plačo direktorja iz kvote za plače iz proračuna Občine Sevnica za zaposlene na področju športa izplačanih 9.096,10

€, kar je 86,81 % predvidenih odhodkov na tej postavki.

4000000 Plača direktor – TD

NA tem kontu so evidentirana sredstva za sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica za področje športa, ki je

krit s sredstvi KŠTM Sevnica, ki jih Zavod pridobi s tržno dejavnostjo. KŠTM Sevnica je v letu 2016 iz svoje tržne

dejavnosti športa zagotovil 117,25 € sredstev za plačo direktorja.

ŠPORT – ODHODKI SKUPAJ

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 111


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na dejavnosti športa je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 252.631,14 € odhodkov, kar je 94,70 % v Rebalansu A

načrtovanih odhodkov.

Dejavnost športa je v letu 2016 na odhodkovni strani predstavljala 31,60 % celotnih odhodkov Zavoda v letu

2016. Prihodki s področja športa ne pokrivajo odhodkov s področja športa, zato se bo 11.932 € preneslo z

dejavnosti turizma. Primanjkljaj je bil pričakovan, saj se je v letu 2016 načrtovalo in izvedlo precej premalo

sredstev za dejavnost s strani Občine Sevnica in se je precejšen del obratovalnih stroškov objektov pokrival

z lastnimi prihodki zavoda.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 112


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

TURIZEM – vsebinska obrazložitev postavk

Turizem je veja gospodarske dejavnosti. Ena osrednjih in osnovnih nalog zavoda je povezovanje različnih lokalnih in

tudi regionalnih deležnikov na področju turizma ter enotna predstavitev ter promocija lokalne in regionalne turistične

ponudbe izven meja občine in regije. Zavod ima nalogo širiti prepoznavnost občine Sevnica in njene turistične

ponudbe, povečanje konkurenčnosti turistične ponudbe ter posredno prispevati k povečanju kakovosti življenja in

blaginje lokalnega prebivalstva.

Javni interes je bilo tudi osnovno vodilo pri ustanovitvi Turistične agencije Doživljaj Posavje (TA Doživljaj), ki jo je

zavod leta 2007 ustanovil in registriral z osnovnim namenom privabljanja gostov v naše lokalno okolje (inkoming

turizem). Še vedno je TA Doživljaj Posavje edina tovrstna turistična agencija v regiji.

Prihodki

konto

NAMEN

74010000 Plače - proračun občine

Področje plač ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut KŠTM Sevnica,

Uredba o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave ter Pravilnik o notranji

organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi KŠTM Sevnica.

Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za imenovani namen: bruto plača

s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek prehrane, sredstva za nadurno delo in

sredstva za napredovanje.

Na dejavnosti turizma je razporejenih 3,23 zaposlenih.

Prihodek za plače zaposlenih na dejavnosti turizma, ki ga Občina Sevnica namenja iz proračuna, je v letu 2016

znašal 61.707,11 € kar je 97,18 % letne predvidene kvote. Razliko za izplačilo plač zagotavlja KŠTM Sevnica iz

tržne dejavnosti.

74010000 Plače - tržna dejavnost

Konto plače zaposlenih zajemajo sredstva iz lastne tržne dejavnosti za imenovani namen: bruto plača s prispevki na

plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane.

Evidenčni prihodek za plače zaposlenih na dejavnosti turizma, ki je krit iz lastnega tržnega deleža, je v letu 2016

uresničen v višini 2.414,31 € kar je 97,63 % predvidene letne kvote.

74010000 Dejavnost - proračun občine

Na tem kontu so zajeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje dejavnosti turizma.

KŠTM Sevnica na področju turizma upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z Turistično agencijo

Doživljaj, Turistično-informacijska pisarna, mesečnim sejmom in kmečko tržnico. Za te objekte Občina Sevnica v

določenem obsegu namenja sredstva za obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve, porabo električne

energije, varovanje, zavarovalno premijo in druge stroške) ter sredstva za tekoča in nujna vzdrževalna dela na

omenjenih objektih.

Del sredstev na tem kontu pa je namenjenih tudi vsebinskemu delovanju, in sicer: izdelava promocijskega gradiva,

oglaševanje, promocija, obisk sejmov, izdelava opisno-informativnih tabel po občini, ipd. Manjši del sredstev pa je

namenjen nakupu opreme in tehničnih in drugih pripomočkov za izvajanje dejavnosti. Sredstva za dejavnost se

nakazujejo mesečno, in sicer po dvanajstinah na osnovi sprejetega proračuna oziroma kvot za dejavnost.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 113


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Za izvajanje dejavnosti na področju turizma v letu 2016 je Občina Sevnica iz svojega proračuna namenila 33.177,96

€ kar je 100 % predvidenih letnih sredstev .

71030103 Najemnine za sejem

KŠTM Sevnica je skrbnik sejma, ki se v Sevnici dogaja vsako prvo soboto v mesecu. Na sejmu prodajajo ponudniki

iz cele Slovenije, prednost dajemo domačim.

V 2016 je KŠTM Sevnica načrtoval 20.000 € iz najemnin sejma, realiziranih pa je bilo 20.767 €. Prihodki so skladni z

načrtovanimi. Uspešno smo uvedli možnost takojšnega plačila koriščenja prostora in s tem zmanjšali dolžnike.

71030103 Najemnina kmečka tržnica

KŠTM Sevnica je skrbnik kmečke tržnice, ki se v Sevnici dogaja vsako sredo in soboto ter na novo uvedenim petek

kot tržni dan. Na tržnici prodajajo pretežno domači ponudniki. Ker se je lani tržnica razširila v notranji del so dobili

tudi tisti ponudniki možnost prodaje, ki nudijo bolj občutljive pridelke in izdelke (hlajenje) zato se je razširila ponudba

ob petkih in sobotah z mesnimi in mlečnimi izdelki. Na tej postavki je plan presežen.

71300001 Prihodki od prodaje izdelkov in spominkov

To so prihodki od prodaje spominkov in (v manjšini) za prodajo kart-vstopnic. Postavka pa vključuje tudi druge

izdelke in pridelke, ki se prodajajo preko konsignacijske prodaje v TA Doživljaj Sevnica in na promocijskih dogodkih

kjer dovolijo prodajo.

V letu 2016 je bilo na tej postavki presežen plan za slabo četrtino zaradi večje prodaje ob koncu leta.

71300002 Prihodki od prodaje storitev

Prihodki z naslova prodaje storitev so dohodki preko turistične agencije, kar pomeni plačani prodani izleti in

aranžmaji. Ker je bila jesen 2016 vremensko neugodna je prišlo do več odpovedi rezervaciji je bil narejen rebalans.

Ob koncu leta pa se je obisk povečal, tako da je realizacija za 323 € večja od zadnjega plana.

713000000 Prihodki od promocije - Alenka

Na tej postavki se evidentirajo prihodki z naslova promocije turističnih ponudnikov in drugih pravnih oseb, ki

oglašujejo v okviru promocijskega gradiva KŠTM Sevnica (katalog izletov, zloženke ...) . V letu 2016 se ni tiskalo

promocijskih gradiv, kjer bi lahko ponudniki oglaševali, natisnil se je le katalog festivala modre frankinje, v katerem

sta oglaševala dva ponudnika.

71300005 Prihodki prireditev – Festival modre frankinje

Na tem kontu so zajeti planirani prihodki za Festival modre frankinje: prodaja vstopnic, bonov za hrano in pijačo,

kozarcev, majic, prihodki iz naslova kulinaričnih delavnic, prihodki od ocenjevanja vzorcev in razna sponzorska oz.

donirana sredstva. Prihodki na tej postavki precej presegajo finančni načrt, kar je posledica predvsem dobrega

obiska dogodka.

713099 Razpis IPA – Ride & Bike

Na tem kontu so zajeti prihodki z naslova razpisa IPA za projekt Ride&Bike. V čezmejnem mednarodnem projektu je

zavod sodeloval kot eden izmed šestih partnerjev. Prijava projekta sega v leto 2012, z aktivnostmi pa je zavod pričel

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 114


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

sredi leta 2015, ko je bil projekt potrjen, in aktivnosti zaključil do konca meseca aprila 2016. Malce nepričakovano so

bili do konca leta 2016 potrjeni vsi zahtevki v višini 89.261,93 €.

PRENOS IZ LETA 2015 – oglaševanje prireditev in programov (1.600 €)

Na kontu je prikazan prenos sredstev iz leta 2015 za namene pokrivanja stroškov oglaševanja prireditev in

programov v letu 2016. Sredstva na kontu so evidentirana na podlagi sklepa o prenosu viška prihodkov nad odhodki

v letu 2015 in so usklajena ter potrjena s strani ustanoviteljice.

PRIHODKI TURIZEM – JS (PO) – javna sredstva iz proračuna občine

Na tej postavki so zajeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje dejavnosti turizma. Za dejavnost

turizma je bilo v letu 2016 iz proračuna Občine Sevnica realiziranih 33.177,96 finančnih sredstev, kar je 100 %

predvidene letne kvote.

PRIHODKI TURIZEM – JS – javna sredstva (sredstva pridobljena iz opravljanja javne službe)

KŠTM Sevnica na področju dejavnosti turizma opravlja tudi javno službo. Iz tega naslova se planirajo tudi prihodki,

ki so lastni prihodki, pridobljeni od uporabnikov in drugih poslovnih partnerjev, vendar pridobljeni zaradi opravljanja

javne službe, ki se praviloma ne izvaja v konkurenčnem okolju in nima neposredne konkurence, kar je tudi razlog za

postavitev nekonkurenčnih (praviloma prenizkih cen) opravljanja storitev, ki imajo značaja javnega dobrega.

KŠTM Sevnica je v letu 2016 na podlagi svoje dejavnosti na področju turizma ustvaril 123.314,39 € lastnih prihodkov

iz naslova opravljanja javne službe, kar je kar 440,91 % prvotno predvidene kvote in je v večji meri posledica

nepričakovanega oziroma težko predvidljivega prihodka z naslova razpisa IPA za projekt Ride&Bike.

PRIHODKI TURIZEM - TD (tržna dejavnost)

KŠTM Sevnica ustvaril prihodke s svojo dejavnostjo na konkurenčnem trgu (z naslova opravljanja tržne dejavnosti).

Zavod je v letu 2016 na področju turizma ustvaril 10.397,22 € prihodkov z naslova delovanja na konkurenčnem trgu

kot tržna dejavnost. Glavna prihodka na tržni dejavnosti sta prodaja izdelkov in spominkov ter prihodki Festivala

modre frankinje, ki sta oba precej večja od prvotno planiranih, zato je realizacija kar 19,70 % večja od planirane.

PRIHODKI TURIZEM - ¼ prihodkov uprave JS

Prav tako, kot se delijo se stroški uprave po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki) z

naslova sredstev iz proračuna Občine Sevnica, se delijo po četrtinah tudi sredstva iz naslova opravljanja javne

službe. KŠTM Sevnica v je v preteklem letu realiziral prihodke z naslova opravljanja javne službe, ki so bili v

četrtinskem deležu prerazporejeni s področja uprave na področje turizma.

V letu 2016 je bila realizacija teh prihodkov 8.881,65 € in je presegla plan za 2,66 €.

PRIHODKI TURIZEM - ¼ prihodkov uprave TD

Stroški uprave pa se delijo po četrtinah tudi iz naslova opravljanja dejavnosti na konkurenčnem trgu zato KŠTM

Sevnica planira prihodke tudi na tem področju.

V letu 2016 je z naslova prihodkov opravljanja tržne dejavnosti na področju uprave na področje turizma v

četrtinskem deležu preneseno 1.505,15 € prihodkov, kar je kar za 760,09 % več od planiranih vrednosti.

TURIZEM – PRIHODKI SKUPAJ

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 115


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na tej postavki so zajeti vsi prihodki na dejavnosti turizma, skupaj s proporcionalnim deležem uprave in to prihodki

za opravljanje dejavnosti, kot tudi za plače: planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica, planirana sredstva iz

naslova opravljanja javne službe in sredstva za opravljanja tržne dejavnosti.

Na dejavnosti turizma je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 238.983,48 € prihodkov, kar 168,11% predvidene letne

kvote prihodkov za področje turizma. Visoki prihodki so predvsem posledica prihodkov z naslova razpisa IPA za

projekt Ride&Bike ter tudi drugače uspešnega leta na področju turizma.

Prihodki na področju turizma v letu 2016 so predstavljali 26,97 % vseh realiziranih prihodkov Zavoda.

Odhodki

Stroškovno mesto: TA DOŽIVLJAJ

Na Trgu svobode 10, Sevnica delujeta Turistično informativna pisarna in Turistična agencija Doživljaj, ki je bila

ustanovljena s strani KŠTM Sevnica v letu 2007. Turistična agencija Doživljaj ima pridobljeni tudi licenci za

organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev.

Osnovne naloge TA Doživljaj Posavje so: ciljno usmerjena priprava in distribucija različnih in raznovrstnih turističnih

aranžmajev oziroma programov, motiviranje ponudnikov turistične ponudbe za sodelovanje v turističnih programih in

prodajnih paketih ter sklepanje posebnih pogodb o agencijskem poslovnem sodelovanju, stalno spremljanje,

analiziranje in spodbujanje turistične ponudbe in turističnih ponudnikov v lokalnem okolju in na nivoju regije, aktivno

ciljno trženje turističnih paketov, priprava kalkulacij in oblikovanje cen za različne programe, pri čemer je pomembno

poudariti nenehno prilagajanje programov različnim željam in potrebam obiskovalcev, organizacija in priprava

ponudb, operativna izvedba programov, izvedba vodenja izletov, organizacija in izvedba izobraževanj lokalnih

turističnih vodnikov, priprava in urejanje različnih baz podatkov in zbirov informacij o lokalnih in regionalnih turističnih

zanimivostih in ponudbi, priprava in urejanje baz podatkov kupcev po različnih ciljnih skupinah, povezovanje vsebin

in ponudbe dejavnosti zavoda ter oblikovanje tržnih programov, sodelovanje in izmenjava informacij z regionalnimi

ustanovami s področja turizma, vodenje evidenc obiska turistov.

TA Doživljaj pripravlja in organizira izlete v našo občino (incoming turizem). Programi vključujejo ponudbo gradu

Sevnica, kulturnih znamenitosti, vinsko turističnih cest s ponudniki, kulinarične posebnosti (modra frankinja, salame,

suhe mesnine, dobrote iz krušne peči), naravne danosti in etnološko dediščino. Za omenjene točke pripravljamo

ponudbe, ki jih prilagajamo glede na konkretna povpraševanja.

Iz ponudbe izločamo turistično nezanimive točke in dodajamo nove ter optimiziramo izlete. Vse to se zbere na enem

mestu, v Katalogu turistične ponudbe, ki je prilagojen tudi vsem predpisom (Varstvo potrošnikov). Oglaševanje oz.

promocijo usmerjamo predvsem v programe, ki se lahko prilagajajo za različne ciljne skupine. V ponudbo

vključujemo tudi tematske poti Posavja, posebna doživetja na določenih točkah, časovno krajše programe, ki so

namenjeni gostom iz okoliških zdravilišč. Naše ciljne skupine so skupine tretjega življenjskega obdobja, otroci,

študentje. Za družine in manjše skupinesmo ponudili posebne programe, ki jih želimo pospešeno promovirati pod

sloganom »Sevnica prijazna družinam« (vitez za fotografiranje ….).

Glede na dobro prakso preteklih let smo organizirali nagradno igro za obiskovalce, ki nas obiščejo skozi leto. Cilj

nagradne igre je, da dobimo povratne informacije o sami ponudbi, vodenju, prijaznosti osebja, ustreznosti ponudbe

ipd. Nagrade zagotovijo naši poslovni partnerji.

Na tem stroškovnem mestu je pri 10.247,76 € prihodkov ustvarjenih 8.084,90 € stroškov, kar je glede na prihodek

78,89-odstotna realizacija stroškov glede na prihodke.

konto

NAMEN

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 116


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

4022010 Terca – hišniške storitve, ogrevanje

Postavka zajema stroške ogrevanja in ostalih storitev podjetja Terca, ki opravlja ostala vzdrževalna hišniška dela na

objektu, stroške si delimo z MC Sevnica. Zaradi milih vremenskih razmer je bila poraba energije manjša in zato

realizacija nižja od plana.

402200 Električna energija

Postavka zajema stroške električne energije turistične agencije, stroške si delimo z MC Sevnica in jih nadalje

razdelimo na stroškovnem mestu TIC ter TA Doživljaj. Realizacija porabe sredstev na tej postavki je pod planirano

vsoto.

402002 Varovanje

Postavka zajema stroške varovanja in varovalnega sistema, ki se ga polovično deli med dejavnost turizma in MC

Sevnica. Poraba sredstev je za 28 € presegla planirane zaradi večjih stroškov za varnostno službo.

402203 Komunalne storitve

Postavka zajema stroške vode in odvoza komunalnih odpadkov, ki se ga deli med dejavnost turizma in MC Sevnica.

V letu 2016 smo na postavki porabili 10 € maj kot smo imeli planiranih sredstev.

420704 Domena spletne strani, telefon

Sredstva iz te postavke so porabljena za stroške s spletnimi stranmi (slovenia info in dozivljaj), pogodbeni zneski

domene in stroške do telefonskih operaterjev in se delijo med dejavnost MC Sevnica in turizma na slednjemu pa še

med turistično informativno pisarno ter TA Doživljaj.

Poraba na TA Doživljaj je za 38 € nad planirano, v bodoče pa bomo strošek zmanjšali s prehodom na digitalno

povezavo varovanja.

40209906 Plačilo storitev ponudnikom

V tej postavki je zajet odhodek, ki je povezan z agencijskim turističnim posredovanjem: plačilo za opravljene storitve

gostinskim in drugim turističnim ponudnikom in pogodbenim agencijam. Odhodki so bili z rebalansom usklajeni in je

končna poraba sredstev nekoliko manjša od plana.

402001 Čistilni material

Ta postavka zajema stroške čistilnega materiala za čiščenje turistično informativne pisarne in TA Doživljaj. Pisarno

čistimo zaposleni, zato je strošek minimalen in tudi poraba sredstev pod planirano.

402504 Zavarovanje

V postavki je zajet strošek vlomskega zavarovanja ter zavarovanja dejavnosti turistične agencije. Poraba je v skladu

z načrtovanimi sredstvi.

Stroškovno mesto: TIP DOŽIVLJAJ (Turistično-informacijska pisarna Doživljaj)

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 117


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Kot že samo ime pove, je osnovni namen turistično-informacijske pisarne podajanje turističnih in ostalih informacij

turistom oziroma obiskovalcem pisarne. Z ustanovitvijo zavoda je Občina Sevnica prenesla na zavod vse osnovne

naloge pisarne. Do leta 2008 je pisarna delovala v zgradbi pri Knjižnici Sevnica, med letoma 2008 in 2012 v

trgovsko nakupovalnem centru Mercator v Boštanju, od leta 2012 pa pisarna deluje v preurejenih prostorih nekdanje

knjižnice na Trgu svobode 10 (nad Ljubljansko banko).

Osnovne naloge TIP-a so: podajanje osnovnih in turistično specifičnih informacij obiskovalcem – turistom – ter tudi

občanom in ostalim, ponudba lokalnega turistično-promocijskega materiala (zloženk, prospektov, zemljevidov …),

promocijska dejavnost, tudi na točkah izven pisarne (lokalne prireditve, regionalni dogodki, regionalni partnerji kot so

terme, trgovski centri, sejmi …), distribucija letakov, plakatov, katalogov in ostalih tiskovin po različnih promocijskih

kanalih, urejanje različnih baz podatkov in zbirov informacij o lokalnih in regionalnih turističnih zanimivostih in

ponudbi, objava in ažuriranje podatkov ter informacij na različnih nacionalnih spletnih portalih in spletnih mestih

(sloveniainfo …), sodelovanje in izmenjava informacij z regionalnimi ustanovami s področja turizma, vodenje

evidenc obiska turistov.

KŠTM Sevnica ponuja tudi širok nabor spominkov in daril iz našega območja, in to preko konsignacijske prodaje in

reden prodaje.

Na tem stroškovnem mestu je pri 2.030,30 € prihodkov ustvarjenih 8.679,25 € stroškov, kar je glede na prihodek

427,49-odstotna realizacija stroškov glede na prihodke.

konto

NAMEN

40209903 Kotizacije za sejme

Na tem kontu se nahajajo odhodki ki so povezani z udeležbo na sejmih (kotizacija, oprema sejemskega prostora in

napisov, aranžiranje ter organizacija in izvedba, degustacije produktov iz naše občine in strošek ob tem porabljenih

surovin).

Udeležili se nismo sejma Turizem in prosti čas na Gospodarskem razstavišču, ker so se tudi ostale občine iz

Posavja tako odločile. Skupaj z ostalimi občinami Posavja smo se predstavili na sejmu Place2GO in Prava doba v

Zagrebu. Predstavili smo se na raznih dogodkih: v okoliških termah (Laško in Rimske Čatež, Trebnje, Kozje…) V

drugi polovici leta smo bili prisotni na sejmu Univerze 3 življenjskega obdobja Slovenije in na Vinski poti v Ljubljani.

Na postavki ni bilo porabljene 1/3 sredstev, ker se nismo udeležili sejma Turizem in prosti čas v Ljubljani,

neporabljena sredstva so prerazporejena na konto spominki.

40219904 Spominki

Ta konto zajema odhodke v zvezi z nabavo spominkov za prodajo v TA Doživljaj, ki se izvaja praviloma preko

konsignacijske prodaje. Postavka je prekoračena, ker se je več dobaviteljev izstavilo račune z zakasnitvijo, kar

pomeni za prekoračitve plana. Sredstva so se za ta namen prerazporedila iz postavke kotizacija za sejme.

4022010 Terca – hišniške storitve, ogrevanje

Konto zajema stroške ogrevanja in ostalih storitev podjetja Terca, ki opravlja ostala vzdrževalna hišniška dela na

objektu. Realizacija porabe sredstev je bila zaradi manjše porabe nižja od plana.

402200 Električna energija

Konto zajema stroške električne energije turistične agencije, stroške si delimo z MC Sevnica in jih nadalje razdelimo

na stroškovnem mestu TIC ter TA Doživljaj . Poraba je sredstev je malenkost pod planirano vsoto.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 118


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

402002 Varovanje

Postavka zajema stroške varovanja in varovalnega sistema, ki se ga polovično deli med dejavnost turizma in MC

Sevnica. Poraba sredstev je za 28 € presegla planirane zardi večjih stroškov za varnostno službo.

402203 Komunalne storitve

Konto zajema stroške vode in odvoza komunalnih odpadkov, ki se ga deli med dejavnost turizma in MC Sevnica in

potem še na turizmu med turistično informativno pisarno ter TA Doživljaj. Poraba na stroškovnem mestu je bila za

10 € pod planirano vsote.

402003 Ponatis zloženk

Na tem kontu se evidentirajo stroški ponatisov zloženk in storitev, povezane s ponatisi. V letu 2016 smo

sofinancirali ponatis »in your pocket«, na tej postavki pa je evidentiran tudi strošek priprave novega logotipa »Visit

Sevnica«, ki ga bomo odslej uporabljali v vse turistične namene in na vseh novih ponatisih. Postavka je bila v letu

2016 izkoriščena le 60,89-odstotno.

420704 Spletna stran, telefonske storitve

Sredstva iz te postavke so porabljena za stroške s spletnimi stranmi (slovenia info in dozivljaj), pogodbeni zneski

domene in stroške do telefonskih operaterjev in se delijo med dejavnost MC Sevnica in turizma na slednjemu pa še

med turistično informativno pisarno ter TA Doživljaj. Poraba na TA Doživljaj je za 141 € pod planirano.

402001 Čistilni material

Ta konto zajema stroške čistilnega materiala za čiščenje turistično informativne pisarne in TA Doživljaj. Strošek je

minimalen in tudi poraba sredstev pod planirano.

402504 Zavarovanje

Na kontu je zajet sorazmeren del stroška vlomskega zavarovanja. Poraba je v skladu z načrtovanimi sredstvi.

402515 Računalniška oprema

Na tej postavki ja planiran strošek za računalniško opremo, v letu 2016 je bila poraba precej pod planirano – le

30,33-odstotna.

402511 Tekoče vzdrževanje - oprema

Stroški tekočega vzdrževanja opreme zajema predvsem morebitne servise, alarmne naprave, ozvočenj, LED-info

tabel in druge opreme. Poraba sredstev iz te postavke minimalno presega plan.

402500 Tekoče vzdrževanje - prostor

Planirana sredstva tekočega vzdrževanja prostora so uporabljena za stroške, ki nastanejo ob rednem vzdrževanju.

V tem obdobju smo porabili večji del planiranih sredstev.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 119


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Stroškovno mesto: MESEČNI SEJEM SEVNICA

Vse od ustanovitve zavod organizira in vodi delovanje mesečnega sejma v Sevnici. Sejem poteka v Sevnici vsako

prvo soboto v mesecu in tako 12-krat letno, razen če se prva sobota v mesecu slučajno ne pokrije z datumom

pomembnejšega državnega praznika (1. januar, 1. maj, 1. november). Lokacija sejma je na parkirišču za HTC

Sevnica in na prednjem dvorišču Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Število prodajnih mest je pogojeno s

prostorom, praviloma pa se število sejmarjev giblje med 60 in 70 naenkrat, od tega se kljub načelni prednosti

obrtnikom in lokalnim pridelovalcem še vedno velik del sejmarjev ukvarja s prodajo tekstila in ostalih podobnih

izdelkov.

Organizacija mesečnega sejma zahteva določeno delo v zvezi z ureditvijo zapore cest in parkirišč, pripravo pogodb

in spremljanjem izvrševanja le-teh, prisotnost na sejmu in druge dejavnosti. S sejmom nastajajo tudi določeni stroški

komunalnih storitev, uporabe prostora, najemom kemičnih stranišč ter odhodek za vzdrževanje sistema parkiranja,

ki ga letno zavod odvaja Občini Sevnica.

Na tem stroškovnem mestu imamo približno 36,48 % ustvarjenih stroškov (7.576,89 €) glede na prihodek (20.767,67

€).

konto

NAMEN

40219913 Posebni material in storitve

Na kontu so zajeti posebnimi stroški materiala in storitev v zvezi z delovanjem sejma. Gre za stroške kemičnih

stranišč, ki se postavijo za potrebe obiskovalcev in sejmarjev na vsakomesečnem sejmu. Poraba planiranih sredstev

je nekoliko nižja od planiranih.

402001 Stroški čiščenja

Ta konto zajema odhodek za reditelje, postavitev zapor in čiščenje sejemskega prostora delavcev Javnega podjetja

Komunala, d.o.o., Sevnica na vsakomesečnem sejmu. Poraba je v skladu z s planom.

402203 Komunalne storitve

Na tem kontu je planiran odhodek v zvezi s storitvami odvoza smeti in strošek porabe vode. Poraba je za 36 €

presegla od planiranih sredstev zaradi večje porabe vode.

402600 Najemnine in zakupnine

Ta konto zajema strošek najemnine prostora za sejem na dvorišču pred Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica.

Poraba je za 35 € pod planiranimi sredstvi.

4029993 Drugi operativni odhodki

Na tem kontu beležimo odhodek za pripravo elaborata za zaporo ceste, ki ga rabimo za pridobitev dovoljen za

zapore ob vsako mesečnim sejmu in morebitni stroški z označevanjem prostorov za posameznega sejmarja.

Na postavki ni porabe, ker bo račun za leto 2017.

402006 Oglaševanje

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 120


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na tem kontu beležimo odhodek za oglaševanje mesečnega sejma v Sevnici, zlasti preko radijskih postaj, saj smo v

letu 2016 želeli ukrepati na zaznan upad števila sejmarjev in tudi obiskovalcev sejma. Postavka je presežena za 600

€, sredstva so se prerazporedila s postavke ponatisa zloženk.

Stroškovno mesto: KMEČKA TRŽNICA

Kmečka tržnica obratuje ob ploščadi pod oboki nasproti NLB v Sevnici, od leta 2016 pa tudi v zaprtem prostoru

zaklonišča tik ob ploščadi. Prodajni dnevi so se s srede in sobote dodatno uvedli še ob petkih. Na kmečki tržnici

lahko registrirani pridelovalci ponujajo svoje doma pridelane pridelke in izdelke.

Na tem stroškovnem mestu je ustvarjenih 39,39 % stroškov (471,51 € stroškov glede na 1.197,03 € prihodkov).

konto

NAMEN

402001 Stroški čiščenja

Na tem kontu je planiran odhodek v zvezi s storitvami odvoza smeti in čiščenje prostora. Poraba je 49 € pod

načrtovanimi.

402203 Komunalne storitve

Na tem kontu je planiran odhodek za strošek porabe vode za potrebe kmečke tržnice na fontani. Poraba je za 60 €

nad planiranimi.

Stroškovno mesto: FESTIVAL MODRE FRANKINJE

Festival modre frankinje – festival vina in kulinarike je bil izveden 9. Junija 2016 v grajskem parku. Nameni in cilji

festivala so: organizacija in izvedba edinstvenega enološkega, ki bo prepoznaven v domačem okolju, Sloveniji in

tujini, s tem promocija Občine Sevnica (tudi vključitev v ponudbo turističnih produktov preko TA Doživljaj …),

promocija vinogradništva in kulture pitja vina, promocija modre frankinje kot sorte vina, spodbujanje prodaje vin in

spremljajoče kulinarične ponudbe proizvajalcev z območja občine Sevnica.

Festival je bil razdeljen na enološki del (ocenjevanje in degustacije vin), kulinarični del (degustacija in prodaja

kulinaričnih dobrot) in strokovno-programski del (delavnice, predavanja). Koncept festivala se je nekoliko spremenil

glede na odločitve organizacijskega odbora. Poleg festivala modre frankinje izvajamo še vse aktivnosti projekta

"Modra frankinja - žametno vino Posavja" – elektronsko obveščanje, promocijska podpora ….

konto

NAMEN

402004 Tiskovine

Konto zajema planirani strošek tiskovine, brošure in izdelavo vabil za 6. Festival modre frankinje. Stroški so nekoliko

višji od načrtovanih, kar pa se odraža tudi v višjih prihodkih zaradi večjega obiska in prodaje bonov za hrano in

pijačo, kozarcev in majic.

402006 Oglaševanje

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 121


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Konto zajema planirani strošek oglaševanja VI. Festivala modre frankinje, in sicer plakati, letaki, boni in katalog

festivala.

40219914 Posebni material in storitve

Na kontu so zajeti planirani odhodki posebnega materiala in storitev: ozvočenje, stroški IPF in Sazas, organizacija

samega dogodka in spremljajočih programov, glasbeni gost, izvedba ocenjevanja, izdelava plaket, nagrade, nakup

kozarcev, gostinske storitve, ipd. Stroški so nekoliko višji od načrtovanih, kar pa se odraža tudi v višjih prihodkih

zaradi večjega obiska in prodaje bonov za hrano in pijačo, kozarcev in majic.

420704 Spletna stran, domena

Na kontu so zajeti stroški zakupa in ažuriranja spletne strani www.modra-frankinja.com. Stroški so skladni z

načrtovanimi.

Stroškovno mesto: TURIZEM – ostalo

konto

NAMEN

4202 Opisne table- turistične zanimivosti

Tu so zajeta sredstva za postavitev opisnih tabel ob različnih zanimivostih po Občini. V letu 2016 smo postavili

informacijsko tablo pred pošto na Trgu svobode, opisno tablo pri lokomotivi na železniški postaji Sevnica,

usmerjevalno tablo najdebelejša bukev v Posavju, tablo »P« za PZA- Lisca in izdelali tablo PZA Grad Sevnica.

402922 Članarina

Na tem kontu je zajet strošek članarine LAS Posavje in Turistično gostinska zbornica Slovenije. Planirana sredstva

so po planu ravno zadostovala za pokritje računov.

402515 Tekoče vzdrževanje

Na tem kontu je zajet manjši planiran strošek za tekoče vzdrževanje tabel in druge opreme na tej dejavnosti.V letu

2016 se je nakupil material, barva in oprema za barvanje ter urejanje opreme na parkiriščih in piknik prostorih.

40209917 Razpis IPA Ride & Bike

V letu 2012 je KŠTM Sevnica sodeloval kot partner v projektu tematskih poti (kolesarskih in konjeniških), ki ga je

skupaj šest partnerjev iz Hrvaške in Slovenije prijavilo na razpis IPA.

Na tem kontu so zajeta sredstva za izdelavo mobilne aplikacije kolesarske in konjeniške poti Posavja, izdelavo

spletne strani, digitalizacijo šestih kolesarskih in treh konjeniških poti, promocijske aktivnosti, izvedbo delavnic in

dogodkov.

402006 PRENOS IZ 2015 – oglaševanje prireditev in programov

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 122


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na tem kontu so evidentirani odhodki z naslova posebnih storitev za pripravo in izvedbo prireditev in programov na

dejavnosti turizma, za katere so se predvidela določena sredstva kot prenos iz leta 2015. V letu 2016 so se na tem

kontu evidentirali določeni stroški v povezavi s pripravo vsebin za tablo PZA Grad Sevnica skupaj s prevodi ter

stroški strokovne izvedbe predavanj in izobraževanj za turistične ponudnike občine Sevnica. Postavka je bila

realizirana skoraj v celoti.

TURIZEM – plače

4000000 Plače – zaposleni - JS (PO)

Konto plače zaposlenih zajema sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju kulture iz vira proračuna

Občine Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek

prehrane, sredstva za nadurno delo, sredstva za napredovanje.

Splošni dodatki, regres, stroški prehrane, stroški prevoza na delo ter prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi,

sredstva za nadurno delo pa v skladu s predpisi in odredbami delodajalca.

Zavod je mesečno izstavljal zahtevek, ki je pripravljen na podlagi dejansko izplačanih plač.

Za plače in regres zaposlenih na področju turizma je bilo v letu 2016 izplačanih 50.748,83 € kar je 96,30 %

predvidene kvote plač na področju turizma (strošek bruto plač), za katere sredstva zagotavlja Občina Sevnica iz

proračuna Občine Sevnica.

4000000 Plače – zaposleni (TD)

Konto plače zaposlenih zajemajo sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju turizma iz lastne tržne

dejavnosti KŠTM Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane. Za ta

del KŠTM Sevnica ne izstavlja zahtevka.

Za plače zaposlenih na področju turizma v letu 2016 je KŠTM Sevnica iz svoje tržne dejavnosti zagotovil 1.972,36 €.

4000000 Plača direktor – JS (PO)

Konto zajema sredstva za izplačilo sorazmernega dela plače direktorja KŠTM Sevnica za področje turizma,ki je krit

s sredstvi iz proračuna Občine Sevnica.

V letu 2016 je bilo za plačo direktorja iz kvote za plače iz proračuna Občine Sevnica na področju turizma izplačanih

11.373,50 € kar je 105,29 % predvidenih odhodkov na tej postavki.

4000000 Plača direktor TD – tržna dejavnost

Na kontu se evidentirajo sredstva za sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica za področje turizma,ki je krit z

lastnimi, na trgu pridobljenimi sredstvi Zavoda. V letu 2016 je bilo za plačo direktorja na področju turizma izplačanih

441,95 €.

TURIZEM – ODHODKI SKUPAJ

Na dejavnosti turizma je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 186.188,95 € odhodkov, kar je kar 130,97 % predvidene

letne kvote odhodkov za področje turizma. Razlog za toliko visoko realizacijo je v stroških razpisa IPA za projekt

Ride&Bike, ki so bili v planu 2016 in v Rebalansu A 2016 izvzeti, saj jih je bilo težko napovedati oziroma težko

uravnotežiti skupaj s prihodki z naslova istega razpisa.

V letu 2016 so odhodki na dejavnosti turizma v višini 186.188,95 € predstavljali natanko 23,29 % vseh

odhodkov KŠTM Sevnica v letu 2016.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 123


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Zavod je v letu 2016 na dejavnosti turizma ustvaril 52.794,53 € presežka prihodkov nad odhodki, kar je v

največji meri posledica viška prejetih sredstev na razpisu IPA za projekt Ride&Bike. Del viška prihodkov nad

odhodki se je namenil za pokrivanje viška odhodkov nad prihodki na dejavnosti športa in na mladinskih

dejavnostih, del pa se ga bo v skladu z dogovorom z ustanoviteljico prerazporedil v naslednje finančno

obdobje.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 124


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

MLADINSKE DEJAVNOSTI – vsebinska obrazložitev postavk

Mladinski center Sevnica, ki deluje v okviru KŠTM Sevnica, je kulturni in socialni prostor, kjer lahko mladi

kakovostno preživljajo prosti čas. Je prizorišče, v katerem se lahko sproščeno družijo, spremljajo kulturne prireditve

ali se neformalno izobražujejo. Prav tako lahko mladi v mladinskem centru pomagajo s prostovoljnim delom. Prostori

so ustrezno opremljeni za kakovostno preživljanje prostega časa otrok, mladih in njihovih staršev. Preko dejavnosti,

ki potekajo v MC, pri mladih vzpodbujamo in krepimo socialno kohezivnosti. Vsebinsko različne prostočasne

dejavnosti so organizirane in strokovno vodene. V času šolskega leta smo odprti od ponedeljka do petka od 13.00

do 19.00, sobote od 15.00 do 19.00, v času počitnic pa od 10.00 do 15.00, sobote od 15.00 do 19.00.

Prihodki

konto

NAMEN

74010000 Plače - proračun občine

Področje plač ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut KŠTM Sevnica,

Uredba o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave ter Pravilnik o notranji

organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi KŠTM Sevnica.

Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za imenovani namen: bruto plača

s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek prehrane, sredstva za nadurno delo in

sredstva za napredovanje.

Na mladinski dejavnosti je razporejenih 2,63 zaposlenih.

S strani proračuna Občine Sevnica je bilo letu 2016 zagotovljenih 51.515,97 €, kar je 98,60 % predvidene letne

kvote za plače na mladinskih dejavnostih.

74010000 Plače - tržna dejavnost

Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva iz lastne tržne dejavnosti za imenovani namen: bruto plača s

prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane.

Evidenčni prihodek za plače zaposlenih na mladinski dejavnosti, ki je krit iz lastnega tržnega deleža, je v letu 2016

realiziran v višini 1.773,82 € kar je za 97,41 % predvidene kvote.

74010000 Plače za javna dela

Konto plače za javna dela na prihodkovni strani zajema sredstva, pridobljena s strani države oziroma Zavoda za

zaposlovanje kot sofinanciranje plač javnih delavcev.

Do leta 2016 teh prihodkov nismo evidentirali, temveč smo na odhodkovni strani evidentirali le razliko, ki smo jo kot

zavod morali sami zagotavljati. Po priporočilu revizije odslej evidentiramo bruto prihodke in odhodke in ne zgolj

razlike, kar smo zajeli šele v Rebalansu A 2016.

V letu 2016 je zavod na področju mladinskih dejavnosti iz naslova Zavoda za zaposlovanje prejel sredstva za javna

dela in jih realiziral 97,67-odstotno za delo osebe, ki je v mladinskem centru bila zaposlena od sredine marca do

konca leta.

74010000 Dejavnost - proračun občine

Na tem kontu so zajeta planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje mladinske dejavnosti.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 125


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

KŠTM Sevnica na področju mladinske dejavnosti upravlja z objektom, ki je v lasti Občine Sevnica, in sicer z

Mladinskim centrom. Za ta objekt Občina Sevnica namenja sredstva za obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne

storitve, porabo električne energije, varovanje, zavarovalno premijo in druge stroške) ter sredstva za tekoča in nujna

vzdrževalna dela na omenjenem objektu.

Del sredstev na tem kontu pa je namenjenih tudi vsebinskemu delovanju oz. izvedbi raznih programov v tem objektu

in v širši okolici: izvedba izobraževanj, predavanj, seminarjev, druženja, projekt Varne točke, prostovoljstvo, ipd.

Manjši del sredstev pa je namenjen nakupu opreme in tehničnih in drugih pripomočkov za izvajanje dejavnosti.

Sredstva za dejavnost so se nakazovala mesečno, in sicer po dvanajstinah na osnovi sprejetega proračuna oziroma

kvot za dejavnost.

Za izvajanje mladinske dejavnosti je Občina Sevnica v letu 2016 namenila 35.366 €, kar je enako predvideni kvoti.

74010006 OBČINA – za kitariado

Na tej postavki so evidentirana sredstva, ki jih je Občina Sevnica namensko nakazala zavodu za izvedbo Kitariade v

avgustu 2016.

74000001 Razpis urada za mladino

Na tej postavki so sredstva, ki smo jih pridobili iz razpisa Urada za mladino, za izvajanje dejavnosti, v višini 6.492,00

€.

7030104 Prihodki od uporabe poslovnih prostorov

Prihodek z naslova uporabnine prostorov MC Sevnica. V opazovanem obdobju nismo dosegli plana, saj smo pri

planiranju predvidevali več najema prostorov s strani Papillota, ki je v preteklosti izvajal predavanja za brezposelne

osebe. Papillot je prejel manj sredstev iz razpisa za izvajanje delavnic, zato je posledično organiziral manj delavnic.

Število najemov za praznovanje rojstnih dni pa je številčno primerljivo z leti poprej.

760105 Prihodki prireditev-Kitariada

Na tej postavki smo beležili donacije pravnih oseb, namenjenih izvedbi tradicionalne Kitariade.

760106 Drugi prihodki od storitev-angleški kamp

V letu 2016 smo prvič izvedli angleški kamp na Lisci in tu so prihodki pridobljeni z plačilom udeležbe na kampu.

PRIHODKI MLADINSKA DEJAVNOST – JS (PO) – javna sredstva iz proračuna občine

Na tej postavki so zajeta planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje mladinske dejavnosti.

Za mladinsko dejavnost je bilo v letu 2016 iz proračuna Občine Sevnica realiziranih 35.966 € finančnih sredstev, kar

je 101,70 % predvidene letne kvote. Ta sredstva so sredstva za izvajanje programov in obratovanje objekta za

izvajanje dejavnosti.

PRIHODKI MLADINSKA DEJAVNOST – JS – javna sredstva (sredstva pridobljena iz

opravljanja javne službe)

KŠTM Sevnica opravlja na področju mladinske dejavnosti tudi javno službo. Iz tega naslova se planirajo tudi

prihodki, ki so lastni prihodki, pridobljeni od uporabnikov, vendar pridobljeni zaradi opravljanja javne službe, ki se

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 126


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

praviloma ne izvaja v konkurenčnem okolju in nima neposredne konkurence, kar je tudi razlog za postavitev

nekonkurenčnih (praviloma prenizkih cen) opravljanja storitev, ki imajo značaja javnega dobrega.

KŠTM Sevnica je v letu 2016 na podlagi svoje dejavnosti na mladinskih dejavnostih ustvaril 16.447,26 € lastnih

prihodkov iz naslova opravljanja javne službe, kar je v skladu z v planu predvidenimi prihodki s tega naslova, saj so

več kot enkrat višja od prvotno načrtovanih v planu, so pa manjša od kvote, predvidene v Rebalansu A, kjer pa je

bila všteta kvota 6.014 € kot premestitev sredstev z dejavnosti turizem za pokrivanje manjka prihodkov.

PRIHODKI MLADINSKA DEJAVNOST TD (tržna dejavnost)

KŠTM Sevnica planira prihodke, ki jih ustvari s svojo dejavnostjo na konkurenčnem trgu (z naslova opravljanja tržne

dejavnosti).

Zavod je v letu 2016 na področju mladinskih dejavnosti ustvaril 3.564,13 € prihodkov z naslova delovanja na

konkurenčnem trgu kot tržna dejavnost.

PRIHODKI MLADINSKE DEJAVNOSTI - ¼ prihodkov uprava JS

Prav tako, kot se delijo se stroški uprave po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki) z

naslova sredstev iz proračuna Občine Sevnica, se delijo po četrtinah tudi sredstva iz naslova opravljanja javne

službe.

Evidenčno se s področja uprave na področje vseh ostalih štirih dejavnosti prenese ena četrtina vseh prihodkov in

odhodkov uprave. V letu 2016 je tako z naslova prihodkov opravljanja javne službe na področju uprave na področje

mladinskih dejavnosti v četrtinskem deležu preneseno 8.881,65 € prihodkov, kar je za 2,26 % več od predvidenih

prihodkov.

PRIHODKI MLADINSKE DEJAVNOSTI - ¼ prihodkov uprava TD

Stroški uprave pa se delijo po četrtinah tudi iz naslova opravljanja dejavnosti na konkurenčnem trgu zato KŠTM

Sevnica planira prihodke tudi na tem področju.

V letu 2016 je z naslova prihodkov opravljanja tržne dejavnosti na področju uprave na področje mladinskih

dejavnosti v četrtinskem deležu preneseno 1.505,15 € prihodkov, kar je za 760,06 % več od planiranih vrednosti.

MLADINSKE DEJAVNOSTI – PRIHODKI SKUPAJ

Na tej postavki so zajeti vsi prihodki na mladinski dejavnosti, skupaj s proporcionalnim deležem uprave in to prihodki

za opravljanje dejavnosti, kot tudi za plače: planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica, planirana sredstva iz

naslova opravljanja javne službe in sredstva za opravljanja tržne dejavnosti.

Na mladinskih dejavnostih je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 117.880,16 € prihodkov, kar je nekoliko manj od v

Rebalansu A planiranih prihodkov, ki pa so upoštevali tudi prenos sredstev z dejavnosti turizem, zato je realno

gledano realizacija 2016 presegla plan. Tudi v primerjavi s prejšnjimi leti so prihodki v letu 2016 večji od prihodkov v

prejšnjih letih, kar je tudi posledica prihodkov z naslova Kitariade in Kampa na Lisci.

Prihodki na področju mladinskih dejavnosti v letu 2016 so predstavljali 13,31 % vseh realiziranih prihodkov

Zavoda.

Odhodki

Stroškovno mesto: MLADINSKI CENTER

Mladinski center Sevnica kot »ustanova« oziroma kot splet programov in aktivnosti je status mladinskega centra

pridobil leta 2006 in od tedaj aktivno izvaja svoje programe.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 127


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Mladinski center kot prostor pa se je na sedanji lokaciji uredil v letu 2012 in deluje na več kot 150 m2 prostorov v

novem delu mesta Sevnica v prostorih nekdanje knjižnice nad NLB-jem.

Mladinski center Sevnica je ustanovljen z namenom, da skrbi za oblike in vsebine ustvarjalnega preživljanja

prostega časa mladih, izvaja različne oblike dejavnosti na različnih interesnih področjih, koordinira delo z že

obstoječimi društvi oz. klubi, institucijami, organizira svetovalno delo za mlade v stiski in njihove starše, ter razvija

nove oblike dela z mladimi. MC Sevnica torej nastopa v dveh vlogah in sicer kot koordinator med različnimi subjekti,

ki delajo z mladimi in kot izvajalec takega dela.

Novi prostori MC nam zagotavljajo sočasno izvedbo različnih aktivnosti, saj imamo na voljo tudi ločeno računalniško

učilnico. Prav gotovo pa sam prostor, brez animatorjev, ki so poleg svoje osnovne naloge tudi vzgojitelji, učitelji in

ustvarjalci dogodkov ter skrbijo za samo izvedbo pestrega programa in prijetno klimo v prostoru, ne more obstajati.

konto

NAMEN

402200 Električna energija

Konto zajema planirane odhodke v zvezi s stroški električne energije, ki se delijo s Turistično agencijo Doživljaj in

TIC Sevnica glede na kvadraturo (dve tretjini MC, ena tretjina turizem). Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih

računov in so odvisni od porabe.

Zajema strošek omrežnine in porabe električne energije podjetij Elektro Celje in Elektro Celje Energija. Poraba oz.

strošek je v okviru planiranega.

402200 Terca-hišniške storitve, ogrevanje

Konto zajema planirane odhodke v zvezi s stroški ogrevanja in hišniških storitev, ki se delijo s Turistično agencijo

Doživljaj in TIC Sevnica glede na kvadraturo. Tudi ti stroški se delijo po istem ključu kot ostali stroški.

Upravljalec stavbe je Terca. Pod to postavko smo zajeli strošek upravljalca, ogrevanje, vzdrževanje, ter strošek

hišnika. Poraba oz. strošek je nižji od planiranega saj v letu 2016 ni bilo nobenih posebnih popravil, ki bi jih Terca

dodatno obračunala.

402203 Komunalne storitve

Konto zajema planirane odhodke za komunalne storitve za MC Sevnica, ki se delijo po ključu (enakem kot za ostale

stroške) s Turistično agencijo Doživljaj in TIC Sevnica. Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so

odvisni od porabe.

Ta postavka zajema strošek vode in odvoza odpadkov. To je strošek, ki se plačuje podjetju Komunala Sevnica.

Poraba oz. strošek je nižji od planiranega.

40209907 Storitve programskega izvajanja

Na tej postavki se nahajajo odhodki v zvezi z ustvarjenimi stroški izvajanja programa v Mladinskem centru Sevnica.

Tu smo zajeli različna zdravstvena predavanja, dovoljenja za izvedbo in organizacijo Pustovanja in Silvestrovanja,

krofe in nagrade za pustovanje, Olimpijski teden mladih, Veter v laseh, poučevanje slovenskega jezika, ustvarjalne

delavnice za vse starostne skupine, decembrsko dogajanje z avtohtonimi tržnicami, strošek popestritve programa na

bazenu, strošek svetovanja in učne pomoči v MC Sevnica, izvedbo angleškega tabora na Lisci, material in igre za

prostočasne dejavnosti, plačilo avtorskih pravic za prireditve SAZASU, ipd. Poraba oz. strošek je v okviru

planiranega.

461903 Stroški kampa na Lisci

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 128


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

V letu 2016 smo prvič prevzeli angleški kamp na Lisci. Odziv je bil presenetljivo dober. Stroški so nastali z plačilom

zunanjega izvajalca. Prijavljenih je bilo 24 udeležencev iz celotne Slovenije.

40209902 Pustovanje za otroke

Že tradicionalno pustovanje smo tudi v letu 2016 izvedli z zunanjimi izvajalci in sicer Gledališčem Kolenc, ki so eni

izmed redkih v Sloveniji ki lahko animirajo tako veliko množico otrok.

402205 Internet, telefon

Na postavki se evidentirajo odhodki v zvezi s stroški Telekoma za internet. Poraba je v okviru planiranega.

402500 Tekoče vzdrževanje objekta

Na tem kontu so evidentirani posebni stroški, povezani z vzdrževanjem objekta. V letu 2016 so na tem kontu nastali

stroški izdelave energetske izkaznice, kar je bilo po zakonodaji nujno storiti, čeprav prvotno za to ni bilo predvidenih

sredstev, a so bile narejene prerazporeditve sredstev oziroma pokritje iz presežka prihodkov na postavki razpis

URSM.

402001 Čistilni material in storitve

Na postavki se evidentirajo odhodki v zvezi s stroški čistilnega in toaletnega materiala v mladinskem centru. Zaradi

zniževanja stroškov smo prekinili pogodbo z zunanjim izvajalcem in čiščenje zagotavljamo z lastnimi zaposlenimi.

Poleg čiščenja je v strošek zajet tudi čistilni in sanitarni material. Poraba je v okviru planiranega.

402002 Varovanje

Na tej postavki se evidentirajo odhodki v zvezi z varovanjem objekta mladinskega centra. Varovanje izvaja

varnostna služba GVS.. S selitvijo MC-ja se je strošek razpolovil in ga krije polovico TA Doživljaj. Poraba je v okviru

planiranega.

402512 Zavarovanje opreme

V tej postavki je zajet odhodek stroška požarnega in vlomskega zavarovanja pri Zavarovalnici AS. Poraba je v

skladu z načrtovanimi sredstvi.

4000010 Strošek dela preko javnih del

Za javna dela smo zaposlili osebo s priznano V. stopnjo izobrazbe, ki sicer zaključuje študij na visokošolskem

programu. Na tem kontu se je evidentiral strošek dela javnega delavca za obdobje od sredine marca do konca leta.

402922 Članarina MA-MA

Mladinska mreža MaMa združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji. Je

nevladna organizacija, organizirana kot zasebni zavod. Njena največja prednost je ta, da je mrežna organizacija.

Trenutno šteje 41 članic. Mreža MaMa je njenim članicam in tudi ostalim mladinskim organizacijam relevanten

sogovornik pri oblikovanju in izvajanju projektov s področja družbenih in mladinskih dejavnosti. Njen namen je, da v

prvi vrsti postavi v ospredje mladinske centre v Sloveniji ter krepi njihovo družbeno vlogo. Je podporna organizacija,

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 129


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

ki skrbi za zagotavljanje osnovnih nacionalnih strukturnih pogojev za kakovostno preživljanje prostega časa in

izboljšanje kvalitete življenja mladih v družbi. MaMa, kot ji mnogi radi rečejo, s skrbjo in krepitvijo vloge mladinskih

centrov v lokalnih in regionalnih okoljih, tudi sama raste. Posredno pri tem skrbi za pomen in uveljavitve mladih v

slovenskem prostoru. Včlanili smo se v letu 2014 in prvo članarino plačali v letu 2015, za leto 2016 pa še nismo

prejeli računa.

420202 OBČINA-investicija novi računalniki

Za potrebe izvajanja programa v MC Sevnica smo 4 računalnike zamenjali z novimi. Do sedaj smo za MC vedno

namenili dotrajane iz uprave. Nove pa za pomoč pri izvajanju slovenskega in francoskega jezika, pa tudi za pripravo

najrazličnejših gradiv za potrebe šol, katere pogosto pomagamo učencem oblikovati in sestaviti.

Stroškovno mesto: Kitarijada

Kitarijada (starih bendov) je prireditev, ki jo je mladinska dejavnost v organizacijo prevzela leta 2016 in katere

vsebina je organizacija dvodnevnega glasbenega dogajanja. Bistvo dogodka so nastopi kitarskih oziroma rock, poprock,

blues, country, soft-metal ali punk bendov.

konto

NAMEN

402004 Kitariada-tiskovine

Na tej postavki smo beležili strošek, ki je povezan s tiskovinam za oglaševanje Kitariade.

402006 Kitariada-oglaševanje

Kitariado smo oglaševali preko tiskanih medijev, pa tudi preko jumbo plakatov in radia. Na tej postavki so združeni

stroški namenjeni oglaševanju dogodka.

40219914 Kitariada-posebni material in storitve

Tu so vneseni stroški za ozvočenje, ozvočevalca, osvetlitev, najem ograj za 2 dni, kolikor je potekala Kitariada.

402901 Kitariada-storitev programskega izvajanja

To je strošek za najem skupin in sicer se je v dveh dneh zvrstilo kar 10 glasbenih skupin.

MLADINSKE DEJAVNOSTI - plače

konto

NAMEN

4000000 Plače – zaposleni - JS (PO)

Konto plače zaposlenih zajemajo sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju kulture iz vira proračuna

Občine Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 130


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

prehrane, sredstva za nadurno delo, sredstva za napredovanje.Splošni dodatki, regres, stroški prehrane, stroški

prevoza na delo ter prispevki so se obračunavali v skladu s predpisi, sredstva za nadurno delo pa v skladu s

predpisi in odredbami delodajalca.

Zavod je mesečno izstavljal zahtevek, ki bo pripravljen na podlagi dejansko izplačanih plač. Za plače in regres

zaposlenih na področju mladinskih dejavnosti je bilo v letu 2016 izplačanih 41.752,34 €, kar je 100,73 % predvidene

kvote plač na področju mladinske dejavnosti (strošek bruto plač), za katere sredstva zagotavlja Občina Sevnica iz

proračuna Občine Sevnica.

4000000 Plače – zaposleni - TD

Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju mladinske

dejavnosti iz lastne tržne dejavnosti KŠTM Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter

strošek prehrane. Za ta del KŠTM Sevnica ne izstavlja zahtevka. Za plače zaposlenih na področju mladinskih

dejavnosti leta 2016 je KŠTM Sevnica iz svoje tržne dejavnosti zagotovil 1.449,12 €.

4000000 Plača direktor – JS (PO)

Planirana sredstev za sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica za področje mladinske dejavnosti je krit s

sredstvi iz proračuna Občine Sevnica.

V letu 2016 je bilo za plačo direktorja iz kvote za plače iz proračuna Občine Sevnica na področju mladinskih

dejavnosti izplačanih 9.357,65 €, kar je 86,63 % predvidenih odhodkov na tej postavki.

4000000 Plača direktor – TD

KŠTM Sevnica je v letu 2016 iz svoje tržne dejavnosti za področje mladinskih dejavnosti zagotovil 324,70 € sredstev

za plačo direktorja.

MLADINSKE DEJAVNOSTI – ODHODKI SKUPAJ

Na mladinski dejavnosti je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 121.344,92 € odhodkov, kar je 99,66 % predvidene

letne kvote odhodkov za področje mladinskih dejavnosti.

V letu 2016 so odhodki na mladinski dejavnosti v višini 121.344,92 € predstavljali 15,18 % vseh odhodkov

KŠTM Sevnica v letu 2016.

V letu 2016 je bil na mladinskih dejavnostih ustvarjen manjko prihodkov v primerjavi z odhodki na mladinski

dejavnosti v višini 3.464,76 € (117.880,16 € prihodkov in 121.344,92 € odhodkov), ki se je pokril s prenosom

viška prihodkov nad odhodki na dejavnosti turizma.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 131


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

UPRAVA – vsebinska obrazložitev postavk poročila

KŠTM Sevnica je javni zavod, ki je organiziran po zakonu o zavodih. Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi

javnega zavoda. KŠTM Sevnica ima tudi statut, ki določa in ureja statusne določbe, dejavnosti zavoda, organizacijo

zavoda, organe zavoda, financiranje zavoda, medsebojne obveznosti z ustanoviteljem zavoda, poslovno tajnost,

splošne akte zavoda ter trajanje in prenehanje zavoda.

Zavod opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti kot javne službe. Trajno in

nemoteno opravljanje dejavnosti zagotavlja v javnem interesu Občina Sevnica kot ustanoviteljica zavoda.

Zavod ima v pravnem prometu vsa pooblastila in posluje v svojem imenu in za svoj račun. Je pravna oseba s

pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in akt o

ustanovitvi – odlok.

KŠTM Sevnica pri opravljanju svojih nalog sodeluje z občinsko upravo Občine Sevnica ter upravami drugih občin,

nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, interesnimi zvezami, podjetji, posamezniki in drugimi

organizacijami.

V zavodu je zaposlenih dvanajst oseb, skupaj z direktorjem. V delo se poleg redno zaposlenih, občasno in glede na

potrebe obratovanja objektov ter izvajanja programov, vključujejo tudi delavci preko javnih del, delavci preko

pogodbenega dela in avtorskih pogodbah, delavci preko študentskega dela, družbeno koristnega dela ter drugih

oblik dela.

Stroški uprave se delijo po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki).

V sklopu KŠTM Sevnica potekajo aktivnosti na področju trženja, in sicer v obliki prodaje izdelkov in storitev, oddaje

prostorov v najem ter oglaševalnih površin na objektih in v tiskanih medijih, ki jih izdaja KŠTM Sevnica. O dogajanju

občane obveščamo v lokalnem časopisu, na spletnih straneh in v katalogih. Veliko vabil na razne dogodke in

prireditve se pošlje tudi osebno, razobešajo se plakati. Področje trženja zajema oglaševalne površine po naslednjih

področjih in objektih: lokalni časopis, katalogi turistične ponudbe, programski katalogi, nagradna kartica veselja, ki

jo izpolnijo vsi obiskovalci naših programov. Sodelujemo tudi z različnimi radijskimi in tiskanimi mediji. Širšo okolico

informiramo o dogajanju v občini in jih vabimo na oglede različnih znamenitosti. Oglaševanje in sodelovanje je stalno

z raznimi mediji, kot so radio, televizija, razne spletne strani v Posavju in zunaj. Članki o naši ponudbi so prisotni tudi

v raznih revijah in časopisih.

Prihodki

konto

NAMEN

7130000 oglaševanje - Grajske novice

Predvideni letni prihodki z naslova objave reklam v Grajskih novicah in zakupa strani poslovnih partnerjev (podjetij,

pravnih in fizičnih oseb ter ustanov) v občini in izven nje.

Prihodki so nižji od planiranih, ker je vsekakor odraz gospodarske situacije v občni, podjetja zmanjšujejo stroške in

se posledično odločajo za manj oglaševanja. Nekateri se raje kot za reklamo v časopisu za oglaševanje določenega

dogodka ali prireditve, kjer je bolj ciljna publika. Kar se vidi pri naslednji postavki oglaševanje ostalo, ki je kar krepko

nad planiranimi sredstvi.

7130000 Oglaševanje - ostalo

Tu so zajeti prihodki sponzorstev iz naslova oglaševanj na dogodkih in prireditev.

Prihodki so precej višji od pričakovanih, kajti uspelo nam je pridobiti dodatna sredstva za oglaševanje in izvedbo

dogodkov in prireditev iz naslova oglaševalcev .

7130001 Prihodki od prodaje izdelkov

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 132


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na tem kontu so zajeti planirani prihodki iz naslova prodaje spominkov in drugih izdelkov na sedežu uprave zavoda.

Pridobili smo prihodke od prodaje kozarcev, knjig in skodelic. Realizacija je presegla plan.

7130005 Prihodki od prireditev - oder

Na tem kontu so zajeti prihodki z naslova odra in ostale opreme, s katero upravlja zavod. Zavod ima v upravljanju

dva odra, in sicer 6 x6 m ter mobilni oder 12 m2, ki ga je zavod dobil v upravljanje preko Posavske špajze, in za

katerega se uporabnikom zaračunava manipulativne stroške. V letu 2016 je oder 6x6 m najelo osemnajst

uporabnikov, ki so v skladu s cenikom plačali najem odra. Mobilni oder pa je uporabilo sedem uporabnikov, ki so za

uporabo plačali manipulativne stroške, določene v ceniku. Poleg tega so trije uporabniki so najeli vrtni šotor, trije

uporabniki so najeli projektor, dva sta najela projekcijsko platno, štirje uporabniki so uporabili mobilne stojnice, dva

uporabnika sta najela stole in en uporabnik je najel govorniški pult. Za vse navedeno smo prejeli tudi plačilo v skladu

s cenikom. Realizacija je višja od planirane.

7130006 Drugi prihodki od storitev – prireditveni šotor

Na tem kontu so zajeti planirani prihodki z naslova manipulativnih stroškov za uporabo šotora. Cene so opredeljene

v ceniku. Društvom, javnim zavodom ali drugim inštitucijam, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica in se financira

iz proračunskih sredstev ter ne opravlja profitne dejavnosti ter bodo prireditev oz. dogodek izvedli v občini Sevnica

se v skladu s 17. členom Pravilnika o uporabi šotora zaračuna 50 % manipulativnih stroškov. V letu 2016 je šotor

uporabilo osem društev, s sedežem v občini Sevnica. Realizacija prihodkov je nižja od planirane, ker je šest društev

odpovedalo uporabo šotora.

7130006 Drugi prihodki od storitev – vozilo 2

Na tem kontu so zajeti planirani prihodki z naslova uporabnine vozila 2 za prevoz potnikov (Expert), ki so v skladu s

planom.

7130006 Drugi prihodki od storitev

Na tem kontu so zajeti planirani prihodki za storitve, ki jih opravlja zavod: fotokopiranje, printanje, vezave, ipd. V letu

2016 je bilo iz tega naslova pridobljeno kar nekaj prihodkov. Realizacija prihodkov je višja od planirane, ker smo

prejeli tudi sredstva za izvedbo kulinaričnega večera s Klapo Komiža.

760053 Prihodki javna sredstva (DKD, delovni preizkus, javna dela)

V sodelovanju s Centrom za socialno delo Sevnica so v letu 2015 pri nas delali družbeno koristni delavci, za kar

nam ministrstvo na podlagi zahtevka povrne stroške plačila prispevkov, prevoz, malico in zdravniški pregled. Ta

sredstva smo prejeli v prvi polovici leta 2016 in jih prerazporedili na postavko stroški drugih storitev (DKD, delovni

preizkus).

PRENOS IZ 2015 – Veseli december (6.000 €)

Na kontu je evidentiran prenos presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2015, za katerega se je zavod dogovoril z

ustanoviteljico, da ga v letu 2016 namensko porabi za izvedbo sklopa dogodkov v okviru Veselega decembra 2016.

PRENOS IZ 2015 – ostale prireditve (1.532,19 €)

Na kontu je evidentiran prenos presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2015, za katerega se je zavod dogovoril z

ustanoviteljico, da ga v letu 2016 namensko porabi za pokritje posebnih storitev in materialov za različne prireditve.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 133


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

PRENOS IZ 2015 – tekoče vzdrževanje vozila za prevoz potnikov (80,16 €)

Na kontu je evidentiran prenos presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2015, za katerega se je zavod dogovoril z

ustanoviteljico, da ga v letu 2016 namensko porabi za tekoče vzdrževanje vozila za prevoz potnikov.

Na kontu je evidentiran prenos presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2015, za katerega se je zavod dogovoril z

ustanoviteljico, da ga v letu 2016 namensko porabi za tekoče vzdrževanje prireditvenega šotora.

SKUPAJ prihodkov - uprava

PRENOS IZ 2015 – tekoče vzdrževanje prireditvenega šotora (492,65 €)

V okviru dejavnosti na upravi se je v letu 2016 realiziralo 41.547,20 € prihodkov, kar je kar 17,68 % več od

planiranih vrednosti.

Odhodki

Stroškovno mesto: GRAJSKE NOVICE

Grajske novice so časopis KŠTM Sevnica, ki je namenjen celotnem področju naše Občine. Datum prve izdaje je bil

decembra 2003. Izhajajo kot mesečnik, torej 12 številk na leto, vsaka v nakladi 6500 izvodov. Glasilo se brezplačno

razdeli v vsa gospodinjstva na področju občine Sevnica. Upravičeno lahko trdimo, da bomo s kvalitetnim delom,

izgledom, vsebino in distribucijo dosegli namen glasila – informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o pomembnih

dogodkih in naravno-kulturnih vrednotah, pomembnih za naše občane.

Grajske novice niso komercialno glasilo, kar pomeni da je oglasni prostor zelo omejen. Informacije, strokovni

prispevki o kulturnih, naravnih, zgodovinskih in etnoloških bogastvih, reportaže o dogodkih, napovedi dogodkov,

intervjuji z javnimi osebami, pisma bralcev, predstavitve lokalne ponudbe, delo v društvih in šolah, gospodarstvo,

okolje in prostor, kmetijstvo, turistični razvoj in še več so vsebine Grajskih novic. Objektivno obravnavajo lokalno

pomembne teme. Poleg splošnih tem se v Grajskih novicah nahajajo stalne rubrike, ki so namenjene kulturi, kulturni

dediščini, objavam ustvarjalcev s področja kulture, prispevki o zdravju, prispevki o preventivi v cestnem prometu,

pesmi in proza javnosti neznanih lokalnih literarnih ustvarjalcev in druge splošnejše rubrike.

konto

NAMEN

402206 Poštnina

Odhodek stroškov poštnine za distribucijo Grajskih novic (mesečno vsa gospodinjstva v občini Sevnica). Strošek v

letu 2016 je višji zaradi povečanega števila prejemnikov Grajskih novic , na kar se ne da vplivati. Povečalo se je

število gospodinjstev v občini Sevnica ( sedaj je naklada Grajskih novic 6750).

40209900 Lektoriranje

Odhodek v zvezi s stroški lektoriranja Grajskih novic. Indeks je malo večji od planiranega, zaradi povečanja števila

člankov pri objavah. Manjkajoča sredstva se prerazporedijo iz postavke oglaševanje ostalo, kjer je znesek precej

večji od planiranega.

40219903 Prispevki

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 134


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Odhodek v zvezi s prispevki za Grajske novice - v največjem deležu je tu zajeto naročilo križank. Indeks je malo

nad planiranimi stroški, ker smo naročili dve slikovni križanki v letu,ostale so bile tipske, kar je malo večji strošek

kot izdelava tipske križanke.

402003 Tisk in oblikovanje

Odhodki v zvezi s stroški tiskanja Grajskih novic (plačilo po pogodbi – JNMV). Glede na izbor najugodnejšega

tiskarja, ki se ga izbere preko JNMV, se cena tiska med letom ne spreminja in se giblje v planiranih okvirjih.

Stroškovno mesto: VESELI DECEMBER

Zavod vsako leto poskrbi za okraševanje mesta in objektov, ki jih ima v upravljanju. V letu 2016 smo poskrbeli tudi

za okrasitev občine in občinskega parka. V mesecu decembru smo izvedli različne dogodke. Poudarek je bil na

zabavnih programih in programih za otroke, pri katerih je največji Čarobni obisk gradu, ki ga organiziramo skupaj z

Vrtcem Ciciban Sevnica in seveda silvestrovanje za otroke in odrasle. Poleg navedenega smo izvedli še dogodke

kot so: praznična in božična tržnico, razne delavnice za otoke, pohod z lučkami na grad, izbor nagrajenca Nagradne

kartice veselja, humanitarno akcijo ipd.

konto

NAMEN

40219914 Posebni material in storitve

V tej postavki je zajet strošek, ki je nastal pri novoletnih dogodkih, postavitve cestne zapore za varno izvedbo

silvestrovanje na prostem, strošek SAZAS-a ter ostale zahteve za varno izvedbo prireditve.

Strošek zajema plačilo nadomestila za javno priobčitev fonogramov in Sazas za oba dneva prireditve ter obnovo

transparentov. Poraba je v mejah planiranih sredstev.

40219914 Okraševanje – okrasitev mesta Sevnica

Na tej postavki smo beležili strošek novoletne okrasitve mesta Sevnica in objektov v lasti občine. Sredstva smo

porabili v okvirih plana.

402901 Storitve programskega izvajanja

V tej postavki so zajeti stroški ozvočenja, najema opreme in nastop skupine. V letu 2016 smo, kot vsako leto,

pridobili več ponudb in se na koncu odločili za D«palinko band.

Stroškovno mesto: DRUGE PRIREDITVE

konto

NAMEN

40219914 Posebni material in storitve

Postavka zajema stroške za snemanje filma za promocijo občine, za izvedbo kulinaričnih večerov s Klapo Komiža

po občini Sevnica, za nočitev Klape Komiže, za ozvočenje prireditve Skok na Lisco, za prevoz Kleklarske skupine

Bucike in za Sazas za izvedbo prireditve Društva Azaleja Boštanj. Stroški so bili številni in razdrobljeni, več kot

polovica pa jih je povezanih z organizacijo kulinaričnih večerov s Klapo Komiža.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 135


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

402003 tisk

Postavka zajema strošek tiskov za prireditev kjer smo bili organizatorji. Strošek je v okviru planiranih.

Stroškovno mesto: UPRAVA - OSTALO

konto

NAMEN

402003 Tiskarske storitve

Konto zajema planirani strošek ki nastane v zvezi s tiskarskimi storitvami: izdelava transparentov, kuvert, razni tisk

na promocijski material in podobno. Natisnile so se kuverte in vrečke za zavod. Realizacija je v skladu s planom.

402000 Pisarniški material

Konto zajema planirani strošek nabave pisarniškega materiala (papir, kartuše za tiskalnike, tonerje za tiskalnike in

fotokopirni stroj, registratorje, kuverte in drugo) po sklenjeni pogodbi na podlagi izvedenega javnega naročila za

potrebe uprave, sveta zavoda in programskega sveta zavoda, srečanja z društvi, tehnične pomoči društvom

(izdelava plakatov, plaket, letakov, vabil in podobno) in drugo. Ker smo na tej postavki predvideli premalo sredstev,

smo jih na to postavko prerazporedili iz postavke tekoče vzdrževanje druge opreme.

402004 Časopisi in strokovna literatura

Konto zajema planirani strošek letne naročnine za Dolenjski list, strošek poštnine za Posavski. Za normalno

poslovanje uprave potrebujemo tudi določeno strokovno literaturo, kot je na primer Kadrovski svetovalec, Popolna

poslovna sekretarka, ki ju prejemamo brezplačno preko elektronske pošte. Poravnali pa smo tudi letno naročnino na

mesečnik Javni sektor. Ker smo na tej postavki predvideli premalo sredstev, smo jih na to postavko prerazporedili iz

postavk telefon, internet in čistilni material.

402205 Telefon, internet

Konto zajema planirani strošek porabe telefona, službenih mobitelov in interneta, za kar imamo sklenjene pogodbe.

Presežek stroškov nad odobrenim zneskom za uporabo službenega telefona plača vsak zaposleni sam. Na

stacionarnem telefonu pa imamo nameščen GSM vmesnik, ki znižuje stroške stacionarnega telefona zaradi klicanja

na mobilne telefone. Zaradi varčne porabe je bila realizacija nižja od planirane, zato smo višek sredstev

prerazporedili na postavko časopisi in strokovna literatura.

402206 Poštnina

Konto zajema planirani strošek, ki nastaja na upravi zaradi izdaje računov, pošiljanja raznih dopisov, pogodb, gradiv

za svet zavoda in programski svet zavoda, vabil za srečanje društev ter drugo pošto. Poleg tega pošiljamo tudi

vabila na razne prireditve, ki jih organizira zavod, in tudi vabila oziroma letake za prireditve raznih društev v občini

Sevnica, pri katerih zavod sodeluje kot soorganizator. S Pošto Sevnica imamo sklenjeno pogodbo o poslovnem

sodelovanju in oddano pošto moramo odpošiljati po sprejetem ceniku pošte, ki pa se lahko tudi med letom spremeni,

na kar ne moremo vplivati. Ker smo na tej postavki predvideli premalo sredstev, smo jih na to postavko

prerazporedili iz postavke drugi op.odhodki–varstvo pri delu.

402006 Oglaševanje

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 136


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Konto zajema planirani strošek oglaševalskih storitev in stroški objav za razne prireditve in dogodke. Zaradi

prepoznavnosti našega zavoda tudi drugje po Sloveniji in izven vsako leto objavimo oglas v Pirs-u, objavo v

Poslovnem imeniku, telefonskem imeniku Rumene strani in na internetu oziroma spletnih iskalnikih.

Poleg tega se je objavilo predstavitev Občine Sevnica v knjigi The slovenia Book.- top 100 destinacij. Poleg tega

oglašujemo prireditve na Radiu Center in Radio Veseljak, pri čemer strošek delno kompenziramo z oglaševanjem v

Grajskih novicah. Z Oglaševali smo prireditve, kjer je bil zavod organizator, kot tudi del prireditev, kjer je zavod

nastopal kot partner pri projektih. Oglašujemo v tiskanih gradivih, preko radijskih oglasov, Yumbo plakatih, spletnih

medijih ter s prisotnostjo na raznih dogodkih in prireditvah.

Stroški oglaševanja so malo pod planiranim zneskom, to pa zaradi res preudarnega in skrbnega planiranja objav in

dogodkov.

402009 Reprezentanca

Konto zajema planirani strošek reprezentance, kamor sodijo osvežilni napitki ob obiskih, delovnih srečanjih in

pogostitve. V postavki je zajeta nabava vode in soka, ter občasno tudi kave za poslovne stranke, razne seje,

predavanja in srečanja. Pogostilo se je tudi obiskovalce v Mladinskem centru Sevnica. Nabavilo se je tudi koledarje

za leto 2017 in poslovna darila za poslovne partnerje. Ker se v planu ni predvidelo dovolj sredstev, se je sredstva na

to postavko prerazporedilo iz postavke izobraževanje zaposlenih. Ob koncu leta se je ustvaril presežek odhodkov,

saj so se na ta konto evidentirali stroški izdelave koledarja in stroški izdelkov za promocijo, srečolovve, ipd (knjige,

grajska kri,….).

40219904 Spominki

Zaradi velikega povpraševanja po kozarcih Modra frankinja, se je nabavilo kozarce za promocijske aktivnosti. Poleg

tega se je nabavilo tudi kozarce za 6. Festival modre frankinje. Realizacija je v skladu s planom.

420704 Spletna stran

Konto zajema planirani strošek zakupa domene spletne strani zavoda (www.kstm.si) ter strošek internetnih storitev.

V postavki so zajeti mesečni stroški gostovanja, pri zunanjem partnerju. Zaradi dobrega sodelovanja z zunanjim

partnerjem nam ni zaračunal domene spletne strani, zato je bila realizacija nižja od planirane in višek sredstev se je

prerazporedil na postavko vzdr. rač.opreme.

4020701 Čistilni material

Konto zajema planirani strošek za nabavo čistilnega materiala za potrebe uprave. Za vse objekte v upravljanju

zavoda se predhodno naredi izbor najugodnejšega dobavitelja čistilnega materiala preko postopka javnega

naročanja. Stroški se potem evidentirajo na ustreznem stroškovnem mestu. Poleg tega na tej postavki nastajajo tudi

stroški stroškov pranja krp ipd., kar izvajamo preko zunanjega izvajalca, s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Zaradi

varčne porabe se je višek sredstev prerazporedil na postavko časopisi in strokovna literatura.

402002 Varovanje

Konto zajema planirani strošek varovanja objekta (objekt je pod alarmom). To izvaja zunanji izvajalec, s katerim

imamo sklenjeno pogodbo skladno z zakonom o javnem naročanju. Realizacija je višja, ker so se zamenjale

varnostne kode na vseh objektih, kar se ob pripravi plana ni predvidelo.

402504 Druga zavarovanja

Na tem kontu so evidentirana druga zavarovanja, v večji meri gre za nezgodno zavarovanje zaposlenih.

402504 Zavarovanje

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 137


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na upravi je vlomsko in požarno zavarovana vsa računalniška in pisarniška oprema. Poleg tega je na upravi

zavarovana odgovornost z naslova dejavnosti zavoda v trikratnem letnem agregatu do 200.000 €. Zavarovanje se

giblje v predvidenem obsegu. Realizacija je nekoliko večja od planirane, saj so se med letom dodajala zavarovanja

posameznih osnovnih sredstev.

402402 Stroški prevoza

Ta konto zajema strošek prevoza za zaposlene za opravljanje službenih poti (izobraževanja, sejme in drugo),

izplačilo dnevnic za morebitno udeležbo na raznih izobraževanjih zaposlenih, izplačilo dnevnic za sodelovanje na

raznih dogodkih in sejmih. Realizacija je manjša od planirane, ker se je službene poti opravljalo racionalno.

402514 Vzdr. rač. opreme

Ta konto zajema predvideni strošek povezan z vzdrževanjem računalniške opreme in programov na upravi zavoda.

V skladu z Uredbo o upravnem poslovanju ima uprava že od vsega začetka nameščen program Glavna pisarna za

knjiženje zadev, za kar ima sklenjeno tudi pogodbo, na podlagi katere zavod vsake tri mesece plačuje stroške

vzdrževanja tega programa. Poleg tega imamo za potrebe računovodstva sklenjeno pogodbo za računovodski

program Cadis in za potrebe materialnega poslovanja za program Hermes. Poleg tega se letno obnavlja tudi

antivirusni program za vse računalnike na zavodu. Stroški so nastali tudi zaradi rednega vzdrževanja računalniške

opreme. Postavka zajema tudi strošek mesečnega svetovanja pri uporabi programa za materialno poslovanje in

strošek mesečne e-hrambe e-računov. Nastali so tudi stroški za vnos izdelkov v davčno blagajno in za pomoč pri

odpravljanju težav pri delu z davčno blagajno. Ker smo na tej postavki predvideli premalo sredstev, smo jih na to

postavko prerazporedili iz postavke spletna stran.

402511 Tekoče vzdrževanje – druge opreme

Ta konto zajema strošek vzdrževanja druge opreme na zavodu, kot na primer popravilo tiskalnikov, popravilo

registrirne ure, telefonsko svetovanje ob pomoči za registrirno uro – to se plača enkrat letno, popravilo fotokopirnega

stroja in druge opreme. Nastali pa so tudi stroški servisa samodejnih vrat, popravila GSM vmesnika, popravila klim.

Zaradi varčne porabe, se je višek sredstev prerazporedil na postavko pisarniški material.

4029072 Revizorske storitve

Zavod je zavezan, da izvede notranjo revizijo vsake tri leta, lahko pa se odloči za posamezno tvegano področje

izvesti notranjo revizijo tudi prej. Ta konto zajema stroške za presojo bilančnih izkazov in poslovnega poročila

zavoda za preteklo leto. Realizacija je v skladu s planom.

4029052 Sejnine svet zavoda

Ta konto zajema planirane stroške, ki jih prejmejo člani sveta zavoda za namen udeležbe na seji sveta zavoda:

sejnina in potni stroški. Zavod mora plačati še prispevke, člani sveta zavoda pa prejmejo neto izplačilo.

Izplačila so izvedena v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah

zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih

organov Občine Sevnica.

Člani sveta zavoda so se v letu 2016 sestali na štirih rednih sejah. Realizacija je bila višja od planirane, zato se je

manko sredstev prerazporedil iz postavke drugi stroški materiala in storitev.

4029051 Sejnine programski svet

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 138


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Ta konto zajema planirane stroške, ki jih prejmejo člani programskega sveta zavoda. Ti so ravno tako kot člani sveta

zavoda upravičeni do sejnin in povračila potnih stroškov. Zavod mora plačati še prispevke, člani pa prejmejo neto

izplačilo.

Izplačila so izvedena v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah

zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih

organov Občine Sevnica.

Člani programskega sveta zavoda so se v letu 2016 sestali na treh rednih sejah. Realizacija je bila nižja od

planirane.

4029070 Izobraževanje zaposlenih

Ta konto zajema strošek za izobraževanje zaposlenih na zavodu, in sicer za področje računovodstva, plač, športa,

tržne dejavnosti, sobodajalstva, pravopisa, turizma, javnih naročil. Zaradi varčne porabe se je višek sredstev

prerazporedil na reprezentanco.

402930 Storitve plač. prometa

Ta konto zajema strošek plačilnega prometa, ki jih mesečno plačujemo Upravi za javna plačila. Realiziralo se je

manj stroškov, kot je bilo planiranih.

402931 Bančne storitve

Ta konto zajema strošek, ki nastane zaradi polaganja gotovine od prodanih izdelkov in zaračunanih storitev. Strošek

zajema strošek vodenja računa ter provizijo za polog gotovine. Ker imamo na upravi, gradu in v Doživljaju

nameščene POS terminale, nastaja tudi strošek odvajanja provizije od zneska prejetega preko pos terminalov.

Realizacija je višja, ker se je konec leta položila večja vsota kovancev in posledično je bila za to zaračunana višja

provizija.

4202990 Nakup osnovnih sredstev

Ta konto zajema strošek nakupa novih osnovnih sredstev.

Zaradi izteka življenjske dobe sedanjemu fotokopirnemu stroju in tiskalniku, se je v prvi polovici leta nabavil nov

boljši fotokopirni stroj in tiskalnik. Poleg tega se je nabavila davčna blagajna za bazen in nov računalnik v Turistični

agenciji Doživljaj, ki je bil nazadnje nabavljen leta 2006. Za hrambo fotografij pa se je nabavilo tudi zunanji disk.

Nastal pa je tudi strošek za nakup novega računalnika za novo zaposlenega delavca za hišna opravila. Realizacija

je bila nižja od planirane.

40290201 Nagrade - delovna praksa

Zavod omogoča dijakom in študentom, ki obiskujejo srednje in visoke šole za turizem, opravljanje obvezne delovne

prakse, ki je pogoj za napredovanje v višji letnik.

Ta konto zajema strošek za izplačilo nagrad dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse. Poleg neto

zneska, ki ga prejme dijak ali študent, mora zavod plačati še obvezne prispevke. V letu 2016 smo omogočili

obvezno prakso eni študentki in trem dijakinjam. Realizacija je malo nižja od planirane.

402970 Drugi op. odhodki-varstvo pri delu

V skladu z oceno tveganja morajo zaposleni vsake tri leta opraviti določena usposabljanja s področja izvajanja

evakuacije in gašenja začetnih požarov. Varstvo pri delu morajo opraviti tudi javni delavci. Poleg tega je potrebno v

skladu z oceno tveganja redno pregledovati fotokopirne stroje, fakse, telefone, opremo za urejanje okolice, ročno

orodje, traktorsko kosilnico, kosilnico in drugo. Prav tako je potrebno opraviti tudi določene preglede objektov.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 139


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na usposabljanje varstva pri delu in varstva pred požarom so bili poleg zaposlenih napoteni tudi invalidi, javni

delavci, študentje, ki v času sezone bazena opravljajo delo na bazenu in reševalci na bazenu. Tako je bilo na

slednje usposabljanje napoteno 18 oseb. Nastali so stroški za izvedbo meritev delovnega okolja na upravi, v

Turistični agenciji Doživljaj in Mladinskem centru Sevnica, za pregled varnostne razsvetljave v Kulturni dvorani

Sevnica, Turistični agenciji Doživlja in Mladinskem centru Sevnica, za izvedbo evakuacije na gradu, za nabavo

označevalne table dovozna pot za gasilska vozila na gradu in za nabavo delovne opreme za hišnika. Zaradi varčne

porabe se je višek sredstev prerazporedil na postavko poštnina.

40209902 Drugi stroški materiala in storitev

Ta postavka zajema morebitno izdelavo sistemskih ključev za zaposlene, nabavo materiala za vzdrževanje

elementov in drugi potrošni material za upravo. Na tej postavki je nastal strošek za nabavo žarnic, materiala za

čistilno akcijo, novo prometno dovoljenje za prikolico, svetovanje glede sodil in stroškovnih mest, izdelava ključa za

kmečko tržnico, svetovanje glede socialnega podjetja, lektoriranje strategije Grajskih novic in ugovora na poročilo

nadzornega odbora občine, pripravo strategije komuniciranja in razvoja ter prenove korporativne znamke zavoda.

Ker v planu nismo predvideli dovolj sredstev se je manko sredstev prerazporedilo iz postavke zdravniški pregledi

zaposlenih.

40209902 Drugi stroški materiala in storitev

Ta konto zajema stroške za aranžiranje daril, za izobraževanja za pripravo promocijskega filma, zaradi izterjave

dolgov, za prevode, za nabavo vijakov za mobilni oder in za nabavo novoletih voščilnic. Zaradi varčne porabe se je

višek sredstev prerazporedil na postavko sejnine svet zavoda.

4029071 Zdravniški pregledi zaposlenih

Ta konto zajema strošek za zdravniške preglede zaposlenih in družbeno koristne delavce. Obvezen zdravniški

pregled je opravilo osem zaposlenih. Zaradi varčne porabe se je višek sredstev prerazporedil na postavko drugi

stroški materiala in storitev.

40209902 Stroški drugih storitev (DKD, delovni preizkus)

Zajeti stroški za prehrano, plačilo prispevkov in prevoza za družbeno koristne delavce. Ker ob planu postavka ni bila

predvidena, se je manko sredstev prerazporedil iz prihodkov, in sicer iz postavke prihodki javna sredstva (DKD,

delovni preizkus, javna dela).

4022011 Gorivo za službeno vozilo

Postavka zajema strošek goriva za vožnjo službenega vozila. Realizacije je v skladu s planom.

4025994 Vzdrževanje službenega vozila

Konto zajema strošek vzdrževanja službenega vozila za potrebe zavoda, kar zajema podaljšanje registracije,

zavarovanje, popravila, čiščenje…. Realizacija je v skladu s planom.

4025995 Vzdrževanje vozila za prevoz potnikov

Konto zajema strošek vzdrževanja vozila za prevoz potnikov, ki ga posojamo tudi društvom. Na postavki so zajeti

naslednji stroški: podaljšanje registracije, zavarovanje, popravila, čiščenje, nakup zimskih gum in vinjete za

avtocesto. Realizacija je v skladu s planom.

4025994 Vzdrževanje šotora

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 140


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Na tem kontu so zajeti odhodki za prevoz šotora, za pomoč pri postavitvi in podiranju šotora ter za svetovanje pri

postavljanju in podiranju šotora na prireditvi Festival modre frankinje. Realizacija je nižja od planirane.

4025994 Vzdrževanje šotora

Na tej postavki so evidentirani stroški vzdrževanja, ki nastajajo zaradi uporabe osnovnih sredstev za namene občine

ali zavoda in se zato pokrivajo s sredstvi iz proračuna občine Sevnica. Nastali so stroški za tehnični pregled šotora,

za popravilo prikolice za prevoz šotora, za tehnični pregled, registracijo in zavarovanje prikolice za šotor, za

svetovanje pri postavljanju in podiranju šotora, za prevoz prikolice za šotor na tehnični pregled. Realizacija je bila

nižja od planirane.

ODHODKI UPRAVA JS (PO)

KŠTM Sevnica je realiziral odhodke, ki jih financira s sredstvi proračuna sofinancira Občina Sevnica. Ker Občina

Sevnica ne financira dejavnosti uprave ampak le štiri osnovne dejavnosti, se odhodki po četrtinah prenesejo na

vsako od dejavnosti. Realizacija v letu 2016 je bila v skladu s planom.

ODHODKI UPRAVA JS

Zavod je v letu 2016 realiziral tudi odhodke, ki jih zavod financira s sredstvi, ki jih pridobi z upravljanjem javne

službe. Odhodki uprave se po četrtinah evidenčno prenesejo na vsako od štirih osnovnih dejavnosti. Realizacija je

bila v skladu s planom.

UPRAVA – ODHODKI SKUPAJ

V letu 2016 je na upravi KŠTM Sevnica realiziranih 142.017,95 € odhodkov, kar je za 2,32 % manj od planiranih.

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 141


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

PRILOGA 5

Grafi in tabele po posameznih dejavnostih

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 142


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

KULTURNA DEJAVNOST – GRAFI IN TABELE

Obisk Gradu Sevnica v letu 2016

(ter primerjava s preteklimi leti)

obisk

2012

obisk

2013

obisk

2014

obisk 2015 obisk 2016

Predviden

mesečni

obisk 2017

januar 106 44 85 50 0 100

februar 129 114 22 61 55 100

marec 143 166 95 89 168 200

april 299 245 226 301 398 400

maj 1248 1049 1060 1102 1098 1150

junij 645 878 738 826 1259 1300

julij 287 184 203 115 227 500

avgust 220 196 248 185 337 600

september 607 458 479 484 522 700

oktober 766 546 784 416 332 400

november 377 427 439 460 365 400

december 377 634 155 142 174 200

SKUPNO ŠTEVILO 5204 4941 4534 4.231 4935 6050

LETO 2016

Mesec

Brezplačni

ogledi

Napovedani gosti

Nenapovedani gosti

domači tujci domači tujci

Mesečni

obisk 2016

odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci

januar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

februar 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55

marec 24 97 20 5 0 10 6 0 0 168

april 11 130 185 0 0 44 3 0 0 398

maj 16 450 564 0 0 14 1 4 2 1098

junij 225 471 461 68 0 3 0 9 1 1259

julij 10 151 0 0 0 23 3 8 2 227

avgust 33 143 0 0 0 57 17 19 3 337

september 0 274 52 79 17 41 4 0 0 522

oktober 7 171 67 27 0 26 7 7 0 332

november 47 296 0 0 0 7 0 2 0 365

december 19 92 0 0 0 37 2 2 2 174

SKUPAJ 392 2.330 1.349 179 17 262 43 51 10 4935

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 143


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

8000

6000

4000

2000

Obisk Gradu Sevnica primerjalno

po letih in s planom

0

2012 2013 2014 2015 2016 plan

2017

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

gibanje po mesecih - obisk gradu - primerjalno po mesecih in letih

januar februar marec april

maj junij julij avgust

september oktober november december

obisk 2012 obisk 2013 obisk 2014 obisk 2015 obisk 2016 Predviden

mesečni

obisk 2017

Objekt: Grad Sevnica

Prireditve in programski dogodki v letu 2016

10000

5000

0

prireditve in programski dogodki -

število obiskovalcev

2012 2013 2014 2015 2016

150

100

50

0

prireditve in programski dogodki glede na vrsto

organizatorja

KŠTM samostojno

KŠTM v sodelovanju z drugimi

Društva iz Sevnice

Ostali

Skupaj število prireditev

2012 2013 2014 2015 2016

Objekt: Grad Sevnica

Poroke v letu 2016

80

60

40

20

0

Število porok na gradu Sevnica primerjalno po

letih

leto 2012

leto 2013

leto 2014

leto 2015

leto 2016

80

60

40

20

0

navadna

poroke po vrstah

grajska

zlata

2012

2013

2014

2105

2106

Gibanje porok na gradu Sevnica primerjalno po mesecih in letih

25

20

15

leto 2012

leto 2013

leto 2014

leto 2015

leto 2016

10

5

0

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 144


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Objekt: Grad Sevnica

Animirani ogledi v letu 2016

število animiranih ogledov

grad

AG

število animiranih otrok

grad

AG

60

40

20

0

leto 2012 leto 2013 leto 2014 leto 2015 leto 2016

1500

1000

500

0

leto

2012

leto

2013

leto

2014

leto

2015

leto

2016

zaslužek - animirani ogledi Grad in Ajdovski gradec

10.000

dobiček

bruto prihodek

bruto odhodek

5.000

0

leto 2012 leto 2013 leto 2014 leto 2015 leto 2016

Objekt: Grad Sevnica

Grajski vinograd v letu 2016

število botrov

število zakupljenih trt

200

400

150

300

100

50

0

l. 2012 l. 2013 l. 2014 l. 2015 l. 2016

200

100

0

l. l. l. l. l.

2012 2013 2014 2015 2016

150

100

50

0

delež botrov

fizična oseba

podjetje

društvo

2012 2013 2014 2015 2016

10000

8000

6000

4000

2000

0

-2000

-4000

zaslužek - grajska trta

dobiček

neto prihodek

bruto odhodek

l. 2012 l. 2013 l. 2014 l. 2015 l. 2016

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 145


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

Obisk Kulturne dvorane Sevnica v letu 2016

(ter primerjava s preteklimi leti)

LETO 2012 2013 2014 2015 2016 plan 2017

Število Mesečni Število Mesečni Število Mesečni

vseh obisk 2014 vseh obisk 2015 vseh obisk 2016

prireditev in

prireditev in

prireditev in

Mesec

dogodkov

dogodkov

dogodkov

Število

vseh

prireditev in

dogodkov

Mesečni

obisk 2012

Število

vseh

prireditev in

dogodkov

Mesečni

obisk 2013

Predviden

mesečni

obisk 2017

januar 27 2.380 19 1.851 33 2.279 11 1.210 14 1.670 1.500

februar 26 1.654 19 2.356 29 2.436 13 2.100 15 1.445 1.500

marec 22 172 20 1.887 18 1.185 19 1.930 21 1.781 1.500

april 16 1.490 14 982 17 1.822 13 1.350 19 1.908 1.500

maj 13 417 6 395 4 207 5 710 5 590 500

junij 5 254 7 521 4 33 3 450 3 550 500

julij 0 0 1 35 1 240 2 230 1 30 100

avgust 4 49 1 60 2 260 0 0 0 0 0

september 9 312 15 710 10 504 7 680 8 121 200

oktober 20 1.821 27 2.314 13 924 12 1.490 14 1.370 1.500

november 19 1.339 34 1.306 21 2.307 15 1.090 17 2.230 2.000

december 23 2.352 32 3.050 24 3.419 20 2.520 24 2.700 2.000

SKUPAJ 184 12.240 195 15.467 176 15.616 120 13.760 141 14.395 12.800

obisk KD primerjalno po letih

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

obisk

2012

obisk

2013

obisk

2014

obisk

2015

obisk

2016

Plan

obiskov

2017

Objekt: Kulturna dvorana

Prireditve in programski dogodki v letu 2016

prireditve in programski dogodki

- število obiskovalcev

prireditve in programski dogodki

- število dogodkov

16.000

15.500

15.000

14.500

14.000

13.500

13.000

12.500

2012 2013 2014 2015 2016

250

200

150

100

50

0

2012 2013 2014 2015 2016

_________________________________________________________________________________________

Sevnica, 29.3.2017 stran 146


POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016

____________________________________________________________________________________________

80

70

60

50

40

30

20

10

0

število dogodkov glede na vrsto primerjalno po letih

2012

2013

2014

2015

2016

predavanja predstave koncert kino vaje ostale

vrste

dogodkov

Objekt: Kulturna dvorana

Abonma v letu 2016

število predstav- abonma

obiskovalci abonmaja

10

8

6

4

2

0

2014 2015 2016

1200

1000

800

600

400

200

št.obiskovalcev abonma odrasli

št.obiskovalcev redne karte odrasle

št.obiskovalcev abonma otroški

št.obiskovalcev redne karte otroške

0

2014 2015 2016

število abonmajev

zaslužek - abonma

dobiček

bruto prihodek

bruto odhodek

250

200

150

število odraslih abonmajev

število otroških abonmajev

18000

16000

14000

12000