statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

STATISTIKA

OBČINA SEVNICA

Avgust 2018

Pripravila: Tajda Senica

Verzija 1.1


KAZALO VSEBINE

1. POVRŠINA .................................................................................................................................................................................................... 13

1.1 GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV........................................................................................................................................................... 13

2. PREBIVALSTVO ........................................................................................................................................................................................... 16

2.1 DEMOGRAFSKI PODATKI OD LETA 2008 DO 2018 ............................................................................................................................ 16

2.2 GOSPODINJSTVA IN DRUŽINE ............................................................................................................................................................ 27

2.3 NARAVNO GIBANJE PREBIVALSTVA .................................................................................................................................................. 31

3. KRAJEVNE SKUPNOSTI .............................................................................................................................................................................. 35

3.1 POVRŠINA IN PREBIVALSTVO KRAJEVNIH SKUPNOSTI .................................................................................................................. 35

3.2 POKOPALIŠČA V OBČINI SEVNICA PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH .................................................................................................. 39

4. TRG DELA .................................................................................................................................................................................................... 41

4.1 DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO ................................................................................................................................................. 41

4.2 DELOVNE MIGRACIJE .......................................................................................................................................................................... 53

4.3 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST ..................................................................................................................................................... 56

5. IZOBRAŽEVANJE ......................................................................................................................................................................................... 59

5.1 PREDŠOLSKA VZGOJA ........................................................................................................................................................................ 59

5.2 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE ................................................................................................................................................ 67

5.3 ŠOLSKI IN ŠPORTNI OBJEKTI ............................................................................................................................................................. 74

5.4 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE .................................................................................................................................................. 80

5.5 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE ..................................................................................................................................................... 82

6. ZDRAVJE ...................................................................................................................................................................................................... 86

6.1 ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA .......................................................................................................................................... 86

6.2 BOLNIŠKI STALEŽ ................................................................................................................................................................................. 92

6.3 LOKACIJE DEFIBRILATORJEV ............................................................................................................................................................. 93

6.4 INSTITUCIONALNO VARSTVO STAREJŠIH IN POSEBNIH SKUPIN ODRASLIH ............................................................................... 94

7. GOSPODARSTVO ........................................................................................................................................................................................ 97

7.1 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI ................................................................................................................................................. 97

7.2 GOSPODARSTVO POSAVJA .............................................................................................................................................................. 100

7.3 GOSPODARSTVO OBČINE ................................................................................................................................................................. 111

8. TURIZEM .................................................................................................................................................................................................... 116

8.1 GOSTINSKA PONUDBA ...................................................................................................................................................................... 116

8.2 ZNAMENITOSTI OBČINE SEVNICA .................................................................................................................................................... 122

1


8.3 PRIHODI IN PRENOČITVE TURISTOV ............................................................................................................................................... 134

9. KMETIJSTVO .............................................................................................................................................................................................. 136

9.1 ZEMLJIŠČA IN RABA ZEMLJIŠČ......................................................................................................................................................... 136

9.2 GOZDARSTVO IN VZREJA ŽIVALI ...................................................................................................................................................... 145

9.3 KMETIJSKA GOSPODARSTVA IN DRUŽINSKE KMETIJE ................................................................................................................. 147

10. GRADBENIŠTVO ..................................................................................................................................................................................... 150

10.1 GRADBENA DOVOLJENJA .............................................................................................................................................................. 150

11. TRANSPORT ........................................................................................................................................................................................... 153

11.1 CESTNA VOZILA .............................................................................................................................................................................. 153

11.2 JAVNE POTI ...................................................................................................................................................................................... 154

11.3 JAVNA RAZSVETLJAVA ................................................................................................................................................................... 161

11.4 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA ......................................................................................................................................................... 162

12. OKOLJE ................................................................................................................................................................................................... 165

12.1 KOLIČINA ODPADKOV..................................................................................................................................................................... 165

12.2 VODA ................................................................................................................................................................................................ 169

13. STANOVANJSKI POGOJI ....................................................................................................................................................................... 173

14. INDEKS RAZVOJNE OGROŽENOSTI .................................................................................................................................................... 186

15. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN ......................................................................................................................................................... 188

2


KAZALO TABEL

Tabela 1-Povšina v km², Slovenija-Sevnica 1.1.2018 .......................................................................................................................................... 15

Tabela 2-Število prebivalcev po spolu, Sevnica 2008, 2012, 2018 ...................................................................................................................... 16

Tabela 3-Število prebivalcev po starostnih skupinah in spolu, Slovenija-Sevnica 2007, 2014, 2018 ................................................................... 17

Tabela 4- Delež prebivalcev po starostnih skupinah in spolu v občini Sevnica v letih 2000, 2007, 2014, 2018 ................................................... 19

Tabela 5-Povprečna starost prebivalstva, Slovenija – Sevnica 2000, 2007, 2014, 2018 ..................................................................................... 21

Tabela 6-Število prebivalcev na km², Slovenija – Sevnica 2011, 2014, 2018 ...................................................................................................... 21

Tabela 7-Število živorojenih, Slovenija-Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 .................................................................................................. 22

Tabela 8-Število umrlih, Slovenija-Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2016 ......................................................................................................... 23

Tabela 9-Meddržavno selitveno gibanje prebivalstva Slovenija-Sevnica 1995, 2000, 2010, 2017 ...................................................................... 24

Tabela 10-Medobčinsko selitveno gibanje prebivalstva Slovenija-Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ......................................................... 25

Tabela 11-Selitveni prirast prebivalstva občine Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ..................................................................................... 26

Tabela 12-Število gospodinjstev po številu članov, Sevnica 1. 1. 2011 in 1.1.2015............................................................................................. 27

Tabela 13-Število družin v občini Sevnica 2001, 2015 ......................................................................................................................................... 29

Tabela 14-Prebivalstvo, gospodinjstva in družine, Slovenija, Posavje, Sevnica 2015 ........................................................................................ 30

Tabela 15-Skupni prirast prebivalstva, Slovenija − Občine 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ................................................................................. 31

Tabela 16-Skupni prirast prebivalstva, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 .................................................................................................. 34

Tabela 17-Krajevne skupnosti po površini v km2 in po številu prebivalcev, 1990/2018 ....................................................................................... 35

Tabela 18-Število in delež delovno aktivnih prebivalcev po občini delovnega mesta, Občine 2005, 2010, 2017 ................................................ 41

Tabela 19-Število delovno aktivnih prebivalcev po občini prebivališča, Občine 2000, 2005, 2010, 2017 ............................................................ 43

Tabela 20: Število delovno aktivnih prebivalcev po občini delovnega mesta, Občine 2000, 2005, 2010, 2017 ................................................... 44

Tabela 21-Število delovno aktivnih prebivalcev po doseženi izobrazbi in spolu po občini delovnega mesta, Sevnica 2005, 2010, 2017............ 46

Tabela 22-Število delovno aktivnih prebivalcev po doseženi izobrazbi in spolu po občini prebivališča, Sevnica 2005, 2010, 2017 .................... 47

Tabela 23-Število delovno aktivnih prebivalcev po starostnih skupinah, Sevnica januar 2010 in januar 2018 .................................................... 48

Tabela 24-Povprečna mesečna bruto plača, Slovenija-Občine od 01/2014 do 01/2018 ...................................................................................... 50

Tabela 25-Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občini prebivališča in občinah delovnega mesta, ...................................................... 53

Tabela 26-Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občini dela in občinah prebivališča leta 2000, 2005, 2010, 2017 .............................. 54

Tabela 27-Medobčinski delovni migranti po občini prebivališča in občini delovnega mesta ................................................................................ 55

Tabela 28-Registrirane brezposelne osebe po starosti, Sevnica ......................................................................................................................... 56

Tabela 29-Registrirane brezposelne osebe, Občine 12/2005, 12/2010, 12/2017 ................................................................................................ 57

Tabela 30- Stopnja registrirane brezposelnosti, Občine 12/2005, 12/2010, 12/2017 ........................................................................................... 57

Tabela 31-Število prostih in zasedenih delovnih mest, Slovenija – Posavje 2001, 2005, 2008, 2012 ................................................................. 58

Tabela 32-Število otrok, vključenih v vrtce, Sevnica 2007−2018 ......................................................................................................................... 59

Tabela 33-Število in delež otrok, vključenih v vrtce, Slovenija-Posavje 2007−2018 ............................................................................................ 59

3


Tabela 34-Število otrok, vključenih v vrtce in število oddelkov, Sevnica 2015-2018 ............................................................................................ 60

Tabela 35-Število strokovnih delavcev za vzgojo in izobraževanje v vrtcih, Sevnica 2006-2015 ......................................................................... 60

Tabela 36-Število otrok v starosti 1−5 let, Občine, 1. 1. 2000, 1.1.2004, 1.1.2008, 1.1.2012, 1.1.2016, 1.1.2018 ............................................. 61

Tabela 37-Število rojenih otrok, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2017 ................................................................................................... 62

Tabela 38-Seznam vrtcev v posavskih občinah ................................................................................................................................................... 63

Tabela 39-Število učencev vključenih v redne in prilagojene programe, Sevnica 2000-2018 .............................................................................. 67

Tabela 40-Število vseh učencev in število učencev, ki napredujejo, Sevnica 2005-2015 .................................................................................... 68

Tabela 41-Število osnovnošolcev po Osnovnih šolah, Krajevne skupnosti 2008−2018 ....................................................................................... 68

Tabela 42-Seznam osnovnih šol v Posavju ......................................................................................................................................................... 70

Tabela 43-Seznam osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami v Posavju ..................................................................................................... 73

Tabela 44-Zunanje športne površine v Občini Sevnica ........................................................................................................................................ 74

Tabela 45-Površina pokritih športnih objektov v m², Sevnica 2018 ...................................................................................................................... 79

Tabela 46-Število dijakov po občini stalnega prebivališča, Občine 2007-2018 .................................................................................................... 80

Tabela 47-Dijaki po občini stalnega prebivališča in občini šole, 2016 - 2018 ....................................................................................................... 80

Tabela 48-Seznam srednjih šol v Posavju ........................................................................................................................................................... 81

Tabela 49-Število študentov terciarnega izobraževanja po občini stalnega prebivališča in vrsti izobraževanja, Sevnica 2008-2018 .................. 82

Tabela 50-Število študentov višjega strokovnega in visokošolskega izobraževanja na 1000 prebivalcev, .......................................................... 83

Tabela 51-Število diplomantov terciarnega izobraževanja po občini stalnega prebivališča, Sevnica ................................................................... 84

Tabela 52-Število prebivalstva, starega 15 ali več let, po izobrazbi in spolu, Sevnica 2017 ................................................................................ 85

Tabela 53-Seznam višjih in visokih šol v Posavju ................................................................................................................................................ 85

Tabela 54-Podatki za občino Sevnica v primerjavi s podatki za statistično regijo in državo 2016, 2017, 2018 .................................................... 86

Tabela 55-Bolniški stalež zaradi začasne zadržanosti od dela po izpostavah OE KK in ZZZS skupaj v letih 2015 – 2017 ................................. 92

Tabela 56- Seznam lokacij defibrilatorjev ............................................................................................................................................................ 93

Tabela 57- Pregled prošenj in prostih mest v domovih za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih v Posavju...................................... 94

Tabela 58- Pregled kapacitet institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih, ............................................................................ 95

Tabela 59- Pokritost potreb, domsko varstvo starejših v Posavju na dan 3.7.2018 ............................................................................................. 96

Tabela 60- Število registriranih poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije po skupinah, Občine 31.3.2018 ........................................ 97

Tabela 61-Število poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije po skupinah, Sevnica 31.3.2008 - 31.3.2018 ........................................ 98

Tabela 62-Delež najpomembnejših dejavnosti (SKD) v posavski regiji 2013, 2015, 2017 - Gospodarske družbe............................................. 100

Tabela 63-Delež najpomembnejših dejavnosti (SKD) v posavski regiji 2013, 2015, 2017 - Samostojni podjetniki ............................................ 101

Tabela 64-Deleži po občinah v Posavju, Gospodarske družbe leta 2010, 2013, 2015 ...................................................................................... 102

Tabela 65-Deleži po občinah v Posavju, Samostojni podjetniki leta 2010, 2013, 2015, 2017 ............................................................................ 102

Tabela 66-Gospodarska moč regije v primerjavi s Slovenijo 2014, 2015 ........................................................................................................... 103

Tabela 67-Gospodarske družbe po velikosti, Sevnica-Slovenija 2014,2015 ...................................................................................................... 103

Tabela 68-Primerjava kazalnikov gospodarjenja 2014, 2015 ............................................................................................................................. 104

4


Tabela 69-Blagovna menjava-primerjava Posavja s Slovenijo (v mio EUR) 2014, 2015 ................................................................................... 105

Tabela 70-Prikaz izbranih strukturnih kazalcev za gospodarske družbe po regijah, 2015 ................................................................................. 106

Tabela 71-Izbrani kazalci za statistične regije, pomembni za oceno kupne moči 2015 ..................................................................................... 107

Tabela 72-Glavni kazalci poslovanja samostojnih podjetnikov Posavja v letu 2015 .......................................................................................... 108

Tabela 73-Regije-Bruto domači proizvod 2013, 2014 ........................................................................................................................................ 108

Tabela 74-Gospodarske družbe Posavja po velikosti 2014 in 2015 ................................................................................................................... 110

Tabela 75-Rezultati poslovanja gospodarskih družb s sedežem v občini Sevnica v letu 2017 .......................................................................... 111

Tabela 76-Deleži po občini Sevnica, Gospodarske družbe 2010, 2013, 2015 ................................................................................................... 114

Tabela 77-Deleži po občini Sevnica, Samostojni podjetniki 2010, 2013, 2015 .................................................................................................. 114

Tabela 78-Največji zaposlovalci v občini Sevnica, december 2017 ................................................................................................................... 115

Tabela 79-Turistična ponudba-nastanitev, prehrana in pijača Sevnica 2018 ..................................................................................................... 116

Tabela 80-Turistična ponudba, prehrana Sevnica 2018 .................................................................................................................................... 118

Tabela 81-–Turistična ponudba – nastanitev, Postajališča za avtodome Sevnica 2018 .................................................................................... 121

Tabela 82– Naravna dediščina, občina Sevnica ................................................................................................................................................ 122

Tabela 83-Kulturna dediščina v občini Sevnica.................................................................................................................................................. 126

Tabela 84-Prihodi in prenočitve turistov po skupinah nastanitvenih objektov, Sevnica, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017 .................................... 134

Tabela 85-Prenočitvene zmogljivosti po skupinah nastanitvenih objektov, Sevnica 2008, 2010, 2012, 2014, 2017 ......................................... 135

Tabela 86-Raba kmetijskih zemljišč Slovenija-Sevnica 2000 in 2010 ................................................................................................................ 136

Tabela 87-Delež kmetijskih zemljišč Slovenija-Sevnica 2000 in 2010 ............................................................................................................... 136

Tabela 88-Število kmetijskih gospodarstev po rabi zemljišč po površini v ha, Sevnica 2000, 2010 ................................................................... 138

Tabela 89-Število kmetijskih gospodarstev in kmetijskih zemljišč v uporabi, Sevnica 2000 in 2010 .................................................................. 138

Tabela 90-Tipologija kmetovanja Slovenija-Sevnica 2000, 2010 ....................................................................................................................... 140

Tabela 91-Lastna kmetijska mehanizacija in oprema Sevnica 2000 in 2010 ..................................................................................................... 141

Tabela 92-Število glav živine Sevnica 2000 in 2010 .......................................................................................................................................... 142

Tabela 93-Število velikostnih razredov Sevnica, 2000 in 2010 .......................................................................................................................... 142

Tabela 94-Skupna površina in delež dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, Sevnica, maj 2018 ........................................................... 143

Tabela 95-Posek lesa na družinskih kmetijah v mᶟ, Posavje 2000/2010 ........................................................................................................... 145

Tabela 96-Število živali in število kmetijskih gospodarstev, Sevnica 2000/2010................................................................................................ 145

Tabela 97-Število kmetijskih gospodarstev Slo-Posavje 2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016 ......................................................................... 147

Tabela 98-Število kmetijskih gospodarstev, Slovenija − Občine 2000/2010 ...................................................................................................... 147

Tabela 99-Število družinskih članov na družinskih kmetijah, Sevnica 2000/2010 .............................................................................................. 148

Tabela 100-Število izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb, Sevnica 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 ............................................ 150

Tabela 101-Delež izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb, Sevnica 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 .............................................. 152

Tabela 102-Število cestnih vozil, Slovenija – Sevnica 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 ......................................................... 153

Tabela 103-Skupne dolžine občinskih kategoriziranih cest na območju občine Sevnica 2014 .......................................................................... 154

5


Tabela 104-Seznam odsekov državnih cest v občini Sevnica, 2018 .................................................................................................................. 155

Tabela 105-Skupne dolžine javnih poti na območju krajevnih skupnosti občine Sevnica 2014 ......................................................................... 157

Tabela 106-Dolžina asfaltiranih javnih poti v m, Sevnica 2015 .......................................................................................................................... 159

Tabela 107-Javne poti po KS, materiali vozišč, Sevnica 2015 ........................................................................................................................... 159

Tabela 108-Seznam avtobusnih postajališč na območju Občine Sevnica, 2018 ............................................................................................... 162

Tabela 109-Količina odpadkov zbranih z javnim odvozom v kg/prebivalca, Sevnica ......................................................................................... 165

Tabela 110-Količina odpadkov zbrane z javnim odvozom v kg, Sevnica 2007−2017 ........................................................................................ 167

Tabela 111-Javni vodovodi v upravljanju skupaj s podatki o številu oseb, številu priključkov in prodani vodi .................................................... 169

Tabela 112-Prikaz prodane vode v m3 po vrsti uporabnikov v letu 2017 z letom 2016 ..................................................................................... 170

Tabela 113-Prikaz količin odvedenih vod, število priključkov in število oseb, vključenih v odvajanje odpadnih voda ........................................ 171

Tabela 114-Količina odvedene odpadne vode (m3) v javno kanalizacijo v letu 2017 in 2016 ............................................................................ 172

Tabela 115-Skupne količine očiščene odpadne vode na čistilnih napravah v letu 2017 in 2016 ....................................................................... 172

Tabela 116-Stanovanjske razmere v deležih, Slovenija-Posavje 2008 - 2017 ................................................................................................... 173

Tabela 117-Stopnja prenaseljenosti-Posavska, 2011-2017 ............................................................................................................................... 174

Tabela 118-Posedovanje izbranih dobrin, Slovenija-Posavje 2008 - 2017 ........................................................................................................ 175

Tabela 119-Predstavitev bremen stanovanjskih stroškov, Slovenija-Posavje 2008-2017 .................................................................................. 176

Tabela 120-Kako gospodinjstva preživijo s svojimi prihodki, Slovenija-Posavje 2008 - 2017 ............................................................................ 177

Tabela 121-Zamude gospodinjstev pri odplačevanju nakupov na obroke, Slovenija-Posavje 2008-2017 ......................................................... 178

Tabela 122-Stanovanjski standardi, Občine Posavja, 2011 in 2015 .................................................................................................................. 179

Tabela 123-Število stanovanj in prebivalcev, Občine Posavja, 2011 in 2015 .................................................................................................... 180

Tabela 124-Naselja stanovanja-število sob in število oseb, Občine Posavja, 2011 in 2015 .............................................................................. 181

Tabela 125-Naseljena, nenaseljena stanovanja, stanovanja za sezonsko rabo, prazna stanovanja, Občine Posavja, 2011, 2015 .................. 183

Tabela 126-Indeks razvojne ogroženosti-regije, za programsko obdobje 2007-2013, 2014-2020 ..................................................................... 186

Tabela 127-Prikaz koeficienta razvitosti Posavskih občin 2009-2019 ................................................................................................................ 188

6


KAZALO SLIK

Slika 1-Meje občine Sevnica ................................................................................................................................................................................ 14

Slika 2-Površina v km², Slovenija – Sevnica ........................................................................................................................................................ 15

Slika 3-Število prebivalcev po starostnih skupinah in spolu, Sevnica 2000, 2007, 2014, 2018 ............................................................................ 18

Slika 4-Starostna piramida, Slovenija – Sevnica 2016 ......................................................................................................................................... 20

Slika 5-Živorojeni po spolu v občini Sevnici v letih 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 .............................................................................................. 22

Slika 6-Umrli po spolu v občini Sevnici v letih 1995, 2000, 2005, 2010, 2016 ..................................................................................................... 23

Slika 7-Meddržavno selitveno gibanje prebivalstva, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 .............................................................................. 24

Slika 8-Medobčinsko selitveno gibanje prebivalstva, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ............................................................................. 25

Slika 9-Selitveni prirast prebivalstva občine Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ........................................................................................... 26

Slika 10-Število gospodinjstev po številu članov, Sevnica 1. 1. 2011 in 1.1.2015 ................................................................................................ 28

Slika 11-Naravni prirast prebivalstva, Občine 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ...................................................................................................... 32

Slika 12-Skupni prirast prebivalstva, Občine 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ....................................................................................................... 33

Slika 13-Naravni in skupni prirast prebivalstva, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ..................................................................................... 34

Slika 14-Delež prebivalcev po Krajevnih skupnostih, 1. 1. 2018 .......................................................................................................................... 36

Slika 15-Delež površine v m² po Krajevnih skupnostih, 2018............................................................................................................................... 37

Slika 16-Meje krajevnih skupnosti v občini Sevnica, maj 2018 ............................................................................................................................ 38

Slika 17-Število delovno aktivnih in zaposlenih prebivalcev, Sevnica 2005, 2010, 2017 ..................................................................................... 42

Slika 18-Delovno aktivno prebivalstvo glede na občino delovnega mesta in občino prebivališča, 2017 .............................................................. 45

Slika 19-Število delovno aktivnih prebivalcev po doseženi izobrazbi in spolu po občini delovnega mesta, Sevnica 2005, 2010, 2017 ............... 46

Slika 20-Število delovno aktivnih prebivalcev po doseženi izobrazbi in spolu po občini prebivališča, Sevnica 2005, 2010, 2017 ....................... 47

Slika 21-Število delovno aktivnih prebivalcev po starostnih skupinah, Sevnica 01/2010 in 01/2018 ................................................................... 49

Slika 22-Povprečna mesečna bruto plača, Slovenija-Občine od 01/2014 do 01/2018 ......................................................................................... 51

Slika 23-Povprečna mesečna neto plača v občinah v Posavju za leto 2017 ........................................................................................................ 52

Slika 24-Delež otrok, vključenih v vrtce po občini stalnega prebivališča, Sevnica 2013−2018 ............................................................................ 61

Slika 25- Delež osnovnošolcev po šolskih okoliših, Šolsko leto 2017/18 ............................................................................................................. 69

Slika 26-Podatki za občino Sevnica v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo, leto 2018. ......................................... 90

Slika 27-Delež poslovnih subjektov po skupinah, Sevnica 31.3.2018 .................................................................................................................. 99

Slika 28-Blagovna primerjava-Posavje 2014, 2015 ............................................................................................................................................ 105

Slika 29-BDP 2014 Struktura v %-regije ............................................................................................................................................................ 109

Slika 30-Deleži posameznih dejavnosti v prihodkih občine Sevnica, Gospodarske družbe 2016 ...................................................................... 113

Slika 31-Deleži posameznih dejavnosti v prihodkih občine Sevnica, Samostojni podjetniki 2016 ..................................................................... 113

Slika 32-Delež kmetijskih zemljišč Slovenija-Sevnica 2010 ............................................................................................................................... 137

Slika 33-Odstotni delež kmetijskih zemljišč v uporabi v posavskih občinah glede na celotne površine občin 2010 ........................................... 139

7


Slika 34-Skupna površina dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, Sevnica, maj 2018 ............................................................................ 144

Slika 35-Delež živali na kmetijskih gospodarstvih, Sevnica 2010 ...................................................................................................................... 146

Slika 36-Število družinskih članov na družinskih kmetijah, Sevnica 2000/2010 ................................................................................................. 149

Slika 37-Število izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb, Sevnica 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 ................................................. 151

Slika 38-Delež skupnih dolžin občinskih kategoriziranih cest na območju občine Sevnica 2014 ....................................................................... 154

Slika 39-Lokalne ceste v Sevnici 2014 ............................................................................................................................................................... 156

Slika 40-Delež skupne dolžine javnih poti na območju krajevnih skupnosti občine Sevnica 2014 ..................................................................... 158

Slika 41-Gostota cestnega omrežja občin Posavja 2011 ................................................................................................................................... 160

Slika 42-Količina zbranih komunalnih odpadkov v kg/preb., občine Posavja 2016 ............................................................................................ 166

Slika 43-Količina odpadkov zbrane z javnim odvozom v kg, Sevnica 2007–2013 ............................................................................................. 168

Slika 44-Deleži naseljenih in nenaseljenih stanovanj glede na tip stanovanja po posameznih občinah ............................................................ 184

Slika 45-Delež naseljenih in nenaseljenih stanovanj glede na skupno število stanovanj v posamezni občini, 2015 .......................................... 185

8


OBČINA SEVNICA – prejemnica več priznanj, certifikatov in nazivov

- priznanje ENERGY TROPHY

Občina Sevnica je v letu 2008 sodelovala v tekmovanju različnih zasebnih in javnih organizacij v Evropi v varčevanju z energijo v poslovnih

stavbah in osvojila priznanje za varčno ravnanje z energijo. Projekt pod naslovom Energy Trophy je podprla Evropska komisija v okviru

programa Inteligentna energija za Evropo (IEE). Cilj tekmovanja je bil prihraniti čim več energije v poslovnih stavbah z uporabo preprostih,

največkrat brezplačnih ukrepov, kot so redno ugašanje luči, izklop računalnikov, tiskalnikov, varčna uporaba ogrevanja in klim. Namen

tekmovanja je bil predvsem izobraziti in osveščati zaposlene in ostale o varčevanju z energijo. Na tekmovanju je sodelovalo več kot 100

udeležencev iz osemnajstih evropskih držav, med njimi pet slovenskih udeležencev. Na Občini Sevnica je projekt vodil Oddelek za okolje in

prostor.

- priznanje PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA

Natečaj »Planetu Zemlja prijazna občina« organizira Društvo Zemlja s ciljem pridobitve vpogleda v stanje na področju ekologije v lokalnih

okoljih. Natečaj poteka v sodelovanju z več strokovnimi inštitucijami s področja okolja. Na natečaju je z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika

na teme ravnanja z odpadki, okoljskega osveščanja in o gozdovih sodelovala tudi občina Sevnica, ki je bila v kategoriji občin z več kot 10 tisoč

prebivalci ocenjena kot druga najbolj uspešna občina v Sloveniji na tem področju. Občina Sevnica je na natečaju prvič sodelovala leta 2011, in

nato še v naslednjih letih. Področja raziskovanja in preverjanja so vsako leta širše zastavljena. V letu 2013 so bila to lokalna samooskrba,

varovanje gozdov, energetika, ravnanje z odpadki, sejemska dejavnost, trajnostni turizem in okoljsko komuniciranje. Vseslovenski natečaj je

v letu 2016 potekal ob podpori predsednika Vlade Republike Slovenije in v soorganizaciji Ministrstva za okolje in prostor. Natečaj so pripravljali

strokovnjaki Direktorata za kmetijstvo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, Zavoda za

gozdove Republike Slovenije, Zavoda za varstvo narave, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Gradbenega inštituta ZRMK, Zavoda za varno

igro, Zavoda Tovarna Trajnostnega Turizma GoodPlace, društva Morigenos, Zavoda za gradbeništvo Slovenije in društva Planet Zemlja.

Priznanje je Občina Sevnica osvojila tudi v letih 2013, 2016 in 2017.

- SEVNICA – 2. NAJLEPŠE MESTO V SLOVENIJI V LETU 2012 in 2017

V sklopu projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna pod okriljem Turistične zveze Slovenije že vrsto let potekajo ocenjevanja krajev in mest po

državi, najprej na občinski, nato pa tudi na regijski in državni ravni. Leta 2012 se je na državno ocenjevanje v kategoriji srednje velikih mest

uvrstila tudi Sevnica. S poglavitnim poslanstvom urejanja okolja v okviru zelenega turizma in trajnostnega razvoja so se v tekmovanju pomerila

številna mesta in kraji iz vse Slovenije. Prav urejeno in gostoljubno okolje je temeljno sporočilo projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna.

Komisija je pri ocenjevanju upoštevala več meril, in sicer vstop v mesto, opremljenost s turistično in preostalo signalizacijo, urejenost središča

mesta in glavnih ulic v centru, vzdrževanost in urejenost javnih objektov, urejenost in varnost cest ter kolesarskih stez, hortikulturno ureditev in

ocvetličenost mesta, ohranjenost in urejenost naravne in kulturne dediščine v mestu, urejenost javnih površin in ekoloških otokov ter

9


gostoljubje turističnih delavcev ter turističnih ponudnikov. Na podlagi točkovanja in splošnega vtisa o mestu se je Sevnica uvrstila na drugo

mesto v kategoriji srednjih mest. Komisija je takrat kot posebej pohvalno izpostavila urejenost in prenovljenost glavne ulice ter mestnega

jedra, urejenost krožišč, odlično izbiro lokalnih in mednarodnih prireditev ter podporo občine pri razvoju turizma. Priznanje je pohvala vsem

prizadevnim turističnim delavcem ter vsem, ki skrbijo in se trudijo za urejenost in lep videz mesta. Sklepna prireditev s podelitvijo priznanj je

bila 15. oktobra v Radencih.

- TRŽIŠČE – 2. NAJLEPŠI IZLETNIŠKI KRAJ V SLOVENIJI V LETU 2014

Več preteklim vidnim uvrstitvam na natečaju »Moja dežela – lepa in gostoljubna« v vsakoletni organizaciji Turistične zveze Slovenije so

Tržiščani v letu 2014 več kot zasluženo dodali še odlično drugega mesta v kategoriji slovenskih izletniških krajev. Na predlog ocenjevalne

komisije Turistične zveze občine Sevnica, ki je opravila občinsko ocenjevanje, je regijska komisija julija 2014 Tržišče sprva prepoznala kot

najlepše urejen izletniški kraj v regiji Posavje, nato pa je urejenost in gostoljubje kraja konec avgusta preverila še državna komisija. V kategoriji

»izletniški kraji«, kraji z manj kot 2000 prebivalci, je Tržišče uvrstila na visoko drugo mesto v Sloveniji. S trajnostnim urejanjem, skrbjo za

vedno lep videz kraja in gostoljubjem so za prejem nagrade zaslužni vsi krajani, krajevna skupnost in društva. Ocenjevalna komisija je bila pri

svojem delu pozorna predvsem na urejenost glavnih urbanih elementov, prometnih površin in objektov, urejenost in varovanje naravne in

kulturne dediščine, urejenost objektov komunalne infrastrukture, turistično urejenost in ponudbo kraja. Tekmovanje v projektu Moja dežela –

lepa in gostoljubna, ki je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja, se je zaključilo s slovesno podelitvijo v

Portorožu v sklopov Dnevov slovenskega turizma 2014. Dogodka so se udeležili številni krajani, predstavniki Turističnega društva Tržišče in

Turistične zveze občine Sevnica, pa tudi direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in podžupan

Janez Kukec.

- certifikat MLADIM PRIJAZNA OBČINA za obdobje 2013 – 2017

Mladinski svet Ajdovščina je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Evropsko prestolnico mladih Maribor v letu 2013 Občini Sevnica

podelil certifikat Mladim prijazna občina. Gre za prvo tovrstno certificiranje aktivnosti občin na področju dela z mladimi v Evropi. Certifikat je

priznanje lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. Za dobro delo z mladimi je bila prepoznana tudi

Občina Sevnica, ena izmed šestih občin, ki so bile nagrajene s certifikatom za obdobje 2013-2017.

- naziv NAJBOLJ VARNA OBČINA v kategoriji malih in srednje velikih občin v letu 2017 – nagrada »Slovenian Grand Security

Award«

Občina Sevnica je v letu 2017 postala ponosna prejemnica naziva »najbolj varna občina«. Kot tako jo je prepoznala neodvisna strokovna

komisija ICS – Instituta za korporativne varnostne študije na podlagi dejavnosti, ki jih lokalno okolje udejanja na področjih obvladovanja

varnostnih tveganj v sodobnem okolju. Podelitev nagrade »Slovenian Grand Security Award« je potekala v okviru 8. mednarodne konference

Dnevi korporativne varnosti, ki je združila predstavnike gospodarstva, politike in stroke. Nagrade so bile podeljene v več kategorijah, med

10


drugim za najbolj varno podjetje, mesto, inovativno varnostno rešitev in medijsko podporo, v kategoriji najbolj varna občina pa si je v kategoriji

majhnih in srednje velikih občin priznanje prislužila Občina Sevnica. Naziv je bil podeljen na podlagi odgovorov na vprašanja, kako občinske

uprave pristopajo k reševanju splošne varnostne problematike in k zagotavljanju čim višje stopnje varnosti svojih občanov oziroma k

preprečevanju kriminalitete. Splošna varnost se v občini Sevnica ohranja na visokem nivoju zaradi več dejavnikov, med njimi investicij v cestno

infrastrukturo za povečanje prometne varnosti, investicij v nove prostore in opremo javnih služb s področja zdravstva, gasilstva in civilne

zaščite, zaradi dobrega medsebojnega povezovanja in sodelovanja javnih služb, njihovega hitrega odziva in skupnega pristopa k iskanju

rešitev. Vse to pomembno vpliva k vzdrževanju socialno-varnostnega stanja. Občina Sevnica in druge ustanove so v letu 2016 organizirale

številne raznovrstne dogodke preko različnih projektov za vse generacije, skozi katere so se udeleženci seznanili s samozaščitnim ravnanjem

in drugimi načini, kako prispevati k večji osebni varnosti in tudi splošni varnosti v občini, med njimi zaščitno-reševalne vaje in druge

preventivne akcije, izpostavljene dobre prakse pa so bile tudi širitev mreže defibrilatorjev, delovanje bivalne enote ter druge. Naziv je rezultat

sodelovanja in povezanega dela vseh služb, povezanih v Socialno-varnostni sosvet Občine Sevnica.

- naziv PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO v letih 2017, 2018

Občina Sevnica je v letu 2017 prvič prejela priznanje »prostovoljstvu prijazno mesto«. Na Gradu Negova v občini Gornja Radgona je v okviru

nacionalnega tedna prostovoljstva, v organizaciji Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, potekala

slavnostna podelitev priznanj. Med 18 slovenskimi občinami, ki zgledno podpirajo prostovoljske organizacije, je prejemnica postala tudi Občina

Sevnica. Prostovoljstvo je najbolj živo tam, kjer je za vlaganje in spodbujanje k aktivni participaciji na lokalnem nivoju največ posluha.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že več kot dvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Pri tem je

izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev. S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavijo

občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela

občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj

prostovoljstva v svoji občini. V obrazložitvi priznanja, ki ga je v imenu Občine Sevnica sprejel podžupan Janez Kukec, so podeljevalci priznanja

med drugim zapisali, da je v občini Sevnica v prostovoljstvu aktivna skoraj tretjina vseh občanov. Prostovoljskim organizacijam občina nudi

finančno podporo in uporabo občinskih prostorov za prostovoljske aktivnosti – za programe, redno delo, izobraževanja in usposabljanja.

Prostovoljske organizacije dodeljena sredstva uporabijo za delovanje, nakup opreme in obnovo prostorov, potrebnih za njihovo delovanje.

Načrtno so sofinancirane aktivnosti s področja prostovoljskega dela mladih. Župan in zaposleni v občinski upravi k razvoju prostovoljstva

prispevajo tudi sami.

- priznanje za AKTIVNO SODELOVANJE V PROJEKTU EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI, v kategoriji nemestnih občin v letu 2017

Med 16. in 22. septembrom Evropo povezuje Evropski teden mobilnosti. Gre za tradicionalno evropsko pobudo, ki lokalne skupnosti spodbuja

k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov, prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti pa vsako leto povežejo na

tisoče sodelujočih mest. V letu 2017 so se v sevniški občini zvrstili številni dogodki. Komisija Ministrstva za infrastrukturo je med 71

slovenskimi občinami, ki so sodelovale z aktivnostmi, dogodki in trajnostnimi ukrepi, izbrala in s priznanji nagradila najbolj aktivne. Med tremi

11


najbolj aktivnimi nemestnimi občinami je bila nagrajena tudi Občina Sevnica, ob boku najbolj aktivni Občini Krško, med mestnimi občinami pa

je komisijo najbolj prepričala Mestna občina Novo mesto. Priznanja so bila podeljena na srečanju vseh slovenskih koordinatorjev in

predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo v Slovenj Gradcu. Med kriteriji za izbor so bili tudi raznolikost programa v smislu izvedbe lokalnih in

medobčinskih dogodkov, zahtevnejših dogodkov, ki niso zgolj promocijski ter inovativnih aktivnosti; celovitost programa v smislu obravnave

različnih potovalnih načinov, raznolikosti izvedenih aktivnosti ter spremljanja in vrednotenja dogodkov in njihovih učinkov ter izvedba in

spremljanje trajnih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti na dnevnih poteh. »S sodelovanjem v Evropskem tednu mobilnosti ste

pripomogli k uveljavljanju trajnostne mobilnosti, izboljšanju možnosti za preoblikovanje prometnih površin v korist pešcev in kolesarjev,

aktivnemu sodelovanju občanov in boljši kakovosti bivanja danes in v prihodnje,« je oceno sevniški občini podalo Ministrstvo za infrastrukturo.

- srebrni znak SLOVENIA GREEN DESTINATION, v letu 2018

Občina Sevnica je bila kot turistična destinacija, skladno z vsemi prizadevanji na področju trajnosti, ocenjena s srebrnim znakom Slovenia

Green Destination. S srebrnim znakom je pridobljena potrditev, da je Sevnica turizmu, okolju, obiskovalcem in turistom prijazna destinacija. V

sevniški občini prizadevanja vseskozi potekajo v smeri sonaravnega, naravi prijaznega, zelenega turizma, kar prejem znaka tudi potrjuje.

Razvoj turizma teče kot prilagajanje potrebam in povpraševanju, dolgoročen pogled in umeščanje na turistični zemljevid tudi v obliki pridobitve

srebrnega znaka Slovenia Green Destination pa vsekakor pomembno utira pot nadaljnjemu razvoju turizma. Z znakom se želi sevniška občina

na slovenskem, evropskem in globalnem trgu še bolj utrditi kot okolju in družbi prijazna destinacija. Slovenia Green Destination je celovito

zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem,

družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom

turističnih nastanitev in turističnim agencijam. Sevnica se je 12 destinacijam, ki so se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske turistične

organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanega Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia

Green, pridružila in aktivnosti pričela voditi v letu 2017. Aktivnosti za pridobitev znaka je vodila zelena skupina pod vodstvom koordinatorja

Mateja Imperla z zavoda KŠTM Sevnica. V skupini so sodelovali predstavniki zavoda KŠTM Sevnica in Turistične agencije Doživljaj Posavje,

Občine Sevnica, Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica in Turistične zveze občine Sevnica, pa tudi Zavod za gozdove Slovenije,

Kozjanski park in celjska območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Preko različnih aktivnosti so zbirali podatke o trajnosti

sevniškega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega

turizma.

12


1. POVRŠINA

1.1 GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV

LEGA: Občina Sevnica leži v vzhodnem delu osrednje Slovenije in je del posavske statistične regije. Po površini se med slovenskimi

občinami uvršča na 12.mesto, število prebivalcev pa predstavlja približno 1% vseh prebivalcev Slovenije.

Občina Sevnica ima 11 krajevnih skupnosti (Blanca, Boštanj, Dolnje Brezovo, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Primož, Sevnica,

Studenec, Šentjanž, Tržišče, Zabukovje).

GEOGRAFSKI POLOŽAJ:

- ravninski del ob rekah Save in Mirne, kjer je tudi najvišja gostota poselitve,

- pretežno gričevnat in hribovit svet do višine 950 m,

- severni in južni del zajema srednje gorat svet z nizkim hribovjem in zarezanimi dolinami,

- najvišja razgledna točka je Lisca na 948 m,

- povezava do avtoceste za - smer Ljubljana do Krškega znaša 25 kilometrov, do Drnovega za smer Zagreb 25 kilometrov, do

Celja za smer Maribor pa 45 kilometrov,

- osrednje poselitveno jedro predstavlja mesto Sevnica z Boštanjem.

MEJA OBČINE:

Dolžina meje občine Sevnica znaša 127,176 km in meji na 8 sosednjih občin:

- na severu občini Laško in Šentjur pri Celju,

- na jugu občini Škocjan in Mokronog-Trebelno,

- na vzhodu občina Krško ter

- na zahodu občine Šentrupert, Radeče in Litija

Vir: Občina Sevnica, 2018

13


Slika 1-Meje občine Sevnica

Vir: Občina Sevnica, 2018

14


Tabela 1-Povšina v km², Slovenija-Sevnica 1.1.2018

Teritorialne enote in hišne številke po: OBČINE, ČETRTLETJE, MERITVE

1.1.2018

Površina km²

SLOVENIJA 20.273,00

Sevnica 272,2

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, Register prostorskih enot in Statistični urad Republike Slovenije

Slika 2-Površina v km², Slovenija – Sevnica

Vir: Wikipedia

15


2. PREBIVALSTVO

2.1 DEMOGRAFSKI PODATKI OD LETA 2008 DO 2018

Tabela 2-Število prebivalcev po spolu, Sevnica 2008, 2012, 2018

Prebivalstvo po: OBČINE, SPOL, STAROST , POLLETJE

Starost-SKUPAJ

1.1.2008 1.1.2012 1.1.2018

Sevnica Spol-SKUPAJ 17.494 17.559 17.446

Moški 8.778 8.856 8.882

Ženske 8.716 8.703 8.564

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

16


Tabela 3-Število prebivalcev po starostnih skupinah in spolu, Slovenija-Sevnica 2007, 2014, 2018

Prebivalstvo po: SPOL, OBČINE, POLLETJE , STAROST

1.1.2007 1.1.2014 1.1.2018

0-14 let 15-64 let 65 + let 0-14 let 15-64 let 65 + let 0-14 let 15-64 let 65 + let

Spol - SLOVENIJA 281.079 1.409.667 319.631 301.053 1.399.926 360.106 310.677 1.354.941 401.262

SKUPAJ Sevnica 2.515 12.241 2.665 2.374 11.874 3.166 2.451 11.451 3.544

Moški SLOVENIJA 144.600 719.149 123.233 154.881 719.865 146.128 159.783 697.990 169.268

Sevnica 1.287 6.404 985 1.204 6.348 1.255 1.250 6.146 1.486

Ženske SLOVENIJA 136.479 690.518 196.398 146.172 680.061 213.978 150.894 656.951 231.994

Sevnica 1.228 5.837 1.680 1.170 5.526 1.911 1.201 5.305 2.058

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve -

Direktorat za upravne notranje zadeve.

17


Slika 3-Število prebivalcev po starostnih skupinah in spolu, Sevnica 2000, 2007, 2014, 2018

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

18


Tabela 4- Delež prebivalcev po starostnih skupinah in spolu v občini Sevnica v letih 2000, 2007, 2014, 2018

Prebivalstvo po: KAZALNIK, SPOL, OBČINE , POLLETJE

Sevnica

1.1.2000 1.1.2007 1.1.2014 1.1.2018

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) Spol -

17,5 14,4 13,6 14

SKUPAJ

Moški 18,3 14,8 13,7 14,1

Ženske 16,7 14 13,6 14

Delež prebivalcev, starih 15-64 let Spol -

68,2 70,3 68,2 65,6

(%)

SKUPAJ

Moški 71,3 73,8 72,1 69,2

Ženske 65,2 66,7 64,2 61,9

Delež prebivalcev, starih 65 let ali Spol -

14,3 15,3 18,2 20,3

več (%)

SKUPAJ

Moški 10,4 11,4 14,3 16,7

Ženske 18,1 19,2 22,2 24

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

19


Slika 4-Starostna piramida, Slovenija – Sevnica 2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

20


Tabela 5-Povprečna starost prebivalstva, Slovenija – Sevnica 2000, 2007, 2014, 2018

Prebivalstvo po: OBČINE, SPOL, KAZALNIK , POLLETJE

Povprečna starost (leta)

1.1.2000 1.1.2007 1.1.2014 1.1.2018

SLOVENIJA Spol - 38,6 40,8 42,3 43,2

SKUPAJ

Moški 36,9 39,2 40,7 41,7

Ženske 40,3 42,5 43,8 44,7

Sevnica Spol - 37,9 40,1 43,3 44,2

SKUPAJ

Moški 36,1 38,3 41,5 42,6

Ženske 39,7 41,9 45,2 46,0

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 6-Število prebivalcev na km², Slovenija – Sevnica 2011, 2014, 2018

Gostota naseljenosti in indeks feminitete po: MERITVE, OBČINE , POLLETJE

1.1.2011 1.1.2014 1.1.2018

Gostota naseljenosti SLOVENIJA 101,1 101,7 102,0

Sevnica 64,6 64 64,1

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

21


Tabela 7-Število živorojenih, Slovenija-Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017

Živorojeni po: MERITVE, OBČINE , LETO

SLOVENIJA

Sevnica

1995 2000 2005 2010 2017 1995 2000 2005 2010 2017

Živorojeni - SKUPAJ 18.980 18.180 18.157 22.343 20.241 180 164 146 170 194

Živorojeni - dečki 9.741 9.368 9.355 11.504 10.483 95 87 71 80 103

Živorojeni - deklice 9.239 8.812 8.802 10.839 9.758 85 77 75 90 91

Viri: Statistični urad Republike Slovenije.

Slika 5-Živorojeni po spolu v občini Sevnici v letih 1995, 2000, 2005, 2010, 2017

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

22


Tabela 8-Število umrlih, Slovenija-Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2016

Umrli po: SPOL, OBČINE, MERITVE , LETO

SLOVENIJA

Sevnica

Umrli

Umrli

1995 2000 2005 2010 2016 1995 2000 2005 2010 2016

Spol - SKUPAJ 18.968 18.588 18.825 18.609 19.689 195 193 185 220 244

Moški 9.630 9.557 9.413 9.292 9.673 101 96 90 113 113

Ženske 9.338 9.031 9.412 9.317 10.016 94 97 95 107 131

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Slika 6-Umrli po spolu v občini Sevnici v letih 1995, 2000, 2005, 2010, 2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

23


Tabela 9-Meddržavno selitveno gibanje prebivalstva Slovenija-Sevnica 1995, 2000, 2010, 2017

Selitveno gibanje prebivalstva po: MERITVE, OBČINE , LETO

SLOVENIJA

Sevnica

1995 2000 2005 2010 2017 1995 2000 2005 2010 2017

Priseljeni iz tujine - Skupaj 2.191 6.185 15.041 15.416 18.808 19 63 161 95 97

Odseljeni v tujino - Skupaj 776 3.570 8.605 15.937 17.555 1 20 96 116 118

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Slika 7-Meddržavno selitveno gibanje prebivalstva, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

24


Tabela 10-Medobčinsko selitveno gibanje prebivalstva Slovenija-Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017

Selitveno gibanje prebivalstva po: MERITVE, OBČINE , LETO

SLOVENIJA

Sevnica

1995 2000 2005 2010 2017 1995 2000 2005 2010 2017

Priseljeni iz drugih občin - Skupaj 16.099 19.674 22.156 85.281 90.060 128 127 112 660 746

Odseljeni v druge občine - Skupaj 16.099 19.674 22.156 85.281 90.060 132 152 145 647 683

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Slika 8-Medobčinsko selitveno gibanje prebivalstva, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

25


Tabela 11-Selitveni prirast prebivalstva občine Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017

Selitveno gibanje prebivalstva po: MERITVE, OBČINE , LETO

Sevnica

1995 2000 2005 2010 2017

Selitveni prirast s tujino - Skupaj 18 43 65 -21 -21

Selitveni prirast med občinami -

-4 -25 -33 13 63

Skupaj

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Slika 9-Selitveni prirast prebivalstva občine Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

26


2.2 GOSPODINJSTVA IN DRUŽINE

Tabela 12-Število gospodinjstev po številu članov, Sevnica 1. 1. 2011 in 1.1.2015

Gospodinjstva po: ŠTEVILO ČLANOV GOSPODINJSTVA, OBČINE , LETO

Sevnica

2011 2015

Gospodinjstva - SKUPAJ 6.842 6.836

1 član 2.246 2.227

2 člana 1.616 1.688

3 člani 1.279 1.300

4 člani 1.116 1.026

5 članov 394 408

6 + članov 191 187

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

27


Slika 10-Število gospodinjstev po številu članov, Sevnica 1. 1. 2011 in 1.1.2015

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

28


Tabela 13-Število družin v občini Sevnica 2001, 2015

Prebivalstvo, gospodinjstva in družine po: MERITVE, OBČINE , LETO

Sevnica

2011 2015

Družine - SKUPAJ 4.705 4.751

Družine brez otrok 1.103 1.203

Družine z otroki 3.602 3.548

Povprečno število otrok v vseh družinah 1,22 1,18

Povprečno število otrok v družinah z otroki 1,6 1,58

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

29


Tabela 14-Prebivalstvo, gospodinjstva in družine, Slovenija, Posavje, Sevnica 2015

Družine po: TIP DRUŽINE, ŠTEVILO OTROK V DRUŽINI, STATISTIČNA REGIJA , LETO

SLOVENIJA Posavska Sevnica

1.1.2015 1.1.2015 1.1.2015

Družine - SKUPAJ 576.177 21.264 4.751

Zakonski par brez otrok 131.245 5.097 1.090

Zakonski par z otroki 224.290 8.595 1.916

Mati z otroki 116.295 3.917 840

Oče z otroki 26.844 973 203

Zunajzakonska partnerja brez otrok 15.575 494 113

Zunajzakonska partnerja z otroki 61.847 2.187 589

Istospolna partnerska skupnost brez otrok 64 1 *

Istospolna partnerska skupnost z otroki 17 0 *

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

*Podatki o istospolnih partnerskih skupnostih, ki so na višjih prostorskih ravneh sicer objavljene

od 2015 dalje, zaradi statistične zaupnosti na nivoju občin niso objavljeni.

30


2.3 NARAVNO GIBANJE PREBIVALSTVA

Tabela 15-Skupni prirast prebivalstva, Slovenija − Občine 1995, 2000, 2005, 2010, 2017

Skupni prirast prebivalstva po: LETO, MERITVE , OBČINE

Naravni prirast

Skupni prirast

Bistrica Brežice Kostanjevica Krško Radeče Sevnica Bistrica Brežice Kostanjevica Krško Radeče Sevnica

ob Sotli

na Krki

ob Sotli

na Krki

1995 - -146 - 2 -16 -15 - -56 - -25 -17 -1

2000 -14 -87 - -25 -7 -29 -6 -46 - 107 -9 -11

2005 -21 -79 - -22 -3 -39 -15 36 - 138 -17 -7

2010 4 -41 -3 21 16 -50 20 -29 -17 62 -36 -58

2017 -4 -39 8 36 18 -54 -7 -121 14 -26 -29 -12

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

31


Slika 11-Naravni prirast prebivalstva, Občine 1995, 2000, 2005, 2010, 2017

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

32


Slika 12-Skupni prirast prebivalstva, Občine 1995, 2000, 2005, 2010, 2017

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

33


Tabela 16-Skupni prirast prebivalstva, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017

Skupni prirast prebivalstva po: MERITVE, OBČINE , LETO

Sevnica

1995 2000 2005 2010 2017

Naravni prirast -15 -29 -39 -50 -54

Skupni prirast -1 -11 -7 -58 -12

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Slika 13-Naravni in skupni prirast prebivalstva, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

34


3. KRAJEVNE SKUPNOSTI

3.1 POVRŠINA IN PREBIVALSTVO KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Tabela 17-Krajevne skupnosti po površini v km2 in po številu prebivalcev, 1990/2018

Površina 1.7.1990 1.7.2000 1.7.2010 1.1.2014 1.1.2017 1.1.2018

Krajevna skupnost km 2

Blanca 16,78 km 2 961 936 863 861 873 880

Boštanj 50,82 km 2 2.653 2.556 2.589 2.619 2.632 2.685

Dolnje Brezovo 2,03 km 2 131 144 163 155 165 159

Krmelj 5,87 km 2 1.111 1.058 1.007 1.000 968 954

Loka pri Zidanem Mostu 24,46 km 2 1.244 1.228 1.374 1.363 1.369 1.368

Primož 11,72 km 2 289 280 304 294 286 285

Sevnica 36,99 km 2 7.115 6.934 6.591 6.394 6.390 6.328

Studenec 18,32 km 2 875 823 985 987 1.017 1.021

Šentjanž 40,35 km 2 1.520 1.497 1.427 1.402 1.393 1.407

Tržišče 35,52 km 2 1.574 1.592 1.543 1.532 1.576 1.557

Zabukovje 29,29 km 2 903 858 800 807 800 802

SKUPAJ 272,17 km 2 18.376 17.906 17.646 17.414 17.469 17.446

Vira: Statistični urad Republike Slovenije in Piso Portal

35


Slika 14-Delež prebivalcev po Krajevnih skupnostih, 1. 1. 2018

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

36


Slika 15-Delež površine v m² po Krajevnih skupnostih, 2018

Vir: Piso Portal

37


Slika 16-Meje krajevnih skupnosti v občini Sevnica, maj 2018

Vir: Gurs

38


3.2 POKOPALIŠČA V OBČINI SEVNICA PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

KRAJEVNA SKUPNOST POKOPALIŠČE ZA NASELJA

Boštanj

Boštanj, Dolenji Boštanj, Apnenik pri Boštanju, Vrh pri Boštanju, del Jelovca, Novi Grad,

BOŠTANJ

Jablanica, del Mrtovca

Kompolje

Kompolje, Šmarčna, del Mrtovca

Log

Log, Radna, Konjsko, Lukovec, Laze pri Boštanju, Preska

BLANCA

Rožno * (pokop. je

izven občine, vendar

Blanca, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Selce nad Blanco, del

Čanja

je za občane iz

sevniške občine)

DOLNJE BREZOVO - -

KRMELJ Gabrijele Gabrijele, del Krmelja, del Polja pri Tržišču, Spodnje Mladetiče, Pijavice, Zgornje

Mladetiče

Loka pri Zidanem Loka pri Zidanem Mostu, Račica, Čelovnik, Radež, Žirovnica, Slap, del Obrežja

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

Mostu

Razbor

Razbor, Okroglice, del Podgorice, del Brega, Polana, Paneče

Šentjur na Polju Šentjur na Polju, Breg

PRIMOŽ - -

SEVNICA Sevnica Sevnica, Drožanje, Gornje Brezovo, Dolnje Brezovo, del Čanja, Ledina, Lončarjev Dol,

Metni Vrh, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Pečje, Prešna Loka, Vranje, Žigrski Vrh,

Žurkov Dol, Stržišče, del Podvrha

KRAJEVNA SKUPNOST POKOPALIŠČE ZA NASELJA

STUDENEC

Studenec

Studenec, Arto, Ponikve pri Studencu, Gornje Orle, Dolnje Orle, del Brezovega, Primož,

Dedna Gora, Dolnje Impolje, Gornje Impolje, Velika Hubajnica, Mala Hubajnica, Osredek

pri Hubajnici, del Zavratca

Rovišče pri Studencu Rovišče pri Studencu, Hudo Brezje, del Zavratca

Šentjanž

Šentjanž, Birna vas, Budna vas, Cerovec, Goveji Dol, Kamenica, del Kala pri Krmelju,

Koludrje, Hinje, del Krmelja, Leskovec v Podborštu, del Malega Cirnika, del Osredka pri

ŠENTJANŽ

Krmelju, del Podboršta, Srednik, Svinjsko, Štajngrob, del Velikega Cirnika

Kal pri Krmelju del Kala pri Krmelju, Kladje pri Krmelju, del Osredka pri Krmelju

Veliki Cirnik

del Velikega Cirnika, del Malega Cirnika, Svinjsko, del Kostanjevice, del Roženberka

39


KRAJEVNA SKUPNOST POKOPALIŠČE ZA NASELJA

Tržišče

Tržišče, Malkovec, Pavla vas, Trščina, Škovec, Zgornje Vodale, Spodnje Vodale, Vrhek,

Kaplja vas, Skrovnik, Gabrje, del Križa, del Jelovca, del Krmelja, del Polja pri Tržišču

TRŽIŠČE

Drušče

Drušče, Rogačice, Češnjice, Znojile pri Studencu

Slančji Vrh

Slančji Vrh, Krsinji Vrh, Gornja Stara vas, Otavnik, Jeperjek

Telče

Telče, del Križa, del Telčic

ZABUKOVJE

Zabukovje

Zabukovje nad Sevnico, Mrzla Planina, del Podgorja ob Sevnični, del Podvrha, Trnovec,

Stranje

Podgorje ob Sevnični del Podgorja ob Sevnični, del Podgorice

Vir: Občina Sevnica, 2018.

40


4. TRG DELA

4.1 DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO

Tabela 18-Število in delež delovno aktivnih prebivalcev po občini delovnega mesta, Občine 2005, 2010, 2017

Delovno aktivno prebivalstvo po: OBČINE, DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO , LETO

Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ

2005 Delež

2005

2010 Delež

2010

2017 Delež

2017

SLOVENIJA 813.100 100% 835.039 100% 845.454 100%

Posavje 24.995 3,07% 3,00% 24.184 2,86%

Bistrica ob Sotli 436 0,05% 341 0,04% 331 0,04%

Brežice 7.389 0,91% 7.615 0,91% 6.975 0,83%

Kostanjevica na Krki - 886 0,11% 868 0,10%

Krško 10.292 1,27% 9.362 1,1% 9.449 1,12%

Radeče 1.263 0,16% 1.121 14,72% 1.009 0,12%

Sevnica 5.615 0,69% 5.764 0,69% 5.552 0,66%

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

41


Slika 17-Število delovno aktivnih in zaposlenih prebivalcev, Sevnica 2005, 2010, 2017

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

42


Tabela 19-Število delovno aktivnih prebivalcev po občini prebivališča, Občine 2000, 2005, 2010, 2017

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po: SPOL, OBČINA DELA,

OBČINA PREBIVALIŠČA, LETO

Sevnica (prebivališče)

2000 2005 2010 2017

Spol -

SKUPAJ

SLOVENIJA (delo) 6.387 6.482 6.476 7.083

Bistrica ob Sotli (delo) 0 0 1 1

Brežice (delo) 149 167 200 182

Celje (delo) 74 101 121 121

Hrastnik (delo) 40 24 25 35

Ivančna Gorica (delo) 9 18 30 23

Kostanjevica na Krki (delo) - - 17 23

Krško (delo) 505 612 559 606

Laško (delo) 200 226 195 52

Ljubljana (delo) 327 517 623 1024

Maribor (delo) 31 40 101 96

Mokronog - Trebelno (delo) - - 80 111

Novo mesto (delo) 131 253 276 430

Radeče (delo) 112 153 120 106

Sevnica (delo) 4.307 3.624 3.424 3.456

Šentjernej (delo) 4 9 21 28

Šentrupert (delo) - - 123 126

Trbovlje (delo) 33 51 42 38

Trebnje (delo) 319 454 215 180

Zagorje ob Savi (delo) 13 10 15 21

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

43


Tabela 20: Število delovno aktivnih prebivalcev po občini delovnega mesta, Občine 2000, 2005, 2010, 2017

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po: SPOL, OBČINA PREBIVALIŠČA,

OBČINA DELA , LETO

Sevnica (delo)

2000 2005 2010 2017

Spol -

SKUPAJ

SLOVENIJA (prebivališče) 5.716 5.057 5.105 5.200

Bistrica ob Sotli (prebivališče) 1 2 8 9

Brežice (prebivališče) 228 122 172 180

Celje (prebivališče) 20 15 26 40

Hrastnik (prebivališče) 86 197 71 38

Kostanjevica na Krki

(prebivališče) - - 6 3

Kozje (prebivališče) 10 25 19 31

Krško (prebivališče) 469 416 480 566

Laško (prebivališče) 47 45 54 66

Ljubljana (prebivališče) 23 21 51 72

Maribor (prebivališče) 25 59 87 27

Mirna (prebivališče) - - - 14

Mokronog - Trebelno

(prebivališče) - - 27 35

Novo mesto (prebivališče) 12 12 24 42

Radeče (prebivališče) 166 160 191 202

Sevnica (prebivališče) 4.307 3.624 3.424 3.456

Šentjernej (prebivališče) 3 4 5 9

Šentjur (prebivališče) 40 31 32 27

Šentrupert (prebivališče) - - 29 39

Škocjan (prebivališče) 40 34 35 34

Trbovlje (prebivališče) 5 20 16 28

Trebnje (prebivališče) 78 77 29 30

Zagorje ob Savi (prebivališče) 11 51 27 27

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

44


Slika 18-Delovno aktivno prebivalstvo glede na občino delovnega mesta in občino prebivališča, 2017

12000

10756

10000

9442

9449

8000

6975

7389

6000

5552

4000

2000

0

1755

868

1060

1009

331

527

Bistrica ob Sotli Brežice Kostanjevica na Krki Krško Radeče Sevnica

2017 Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta 2017 Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

45


Tabela 21-Število delovno aktivnih prebivalcev po doseženi izobrazbi in spolu po občini delovnega mesta, Sevnica 2005, 2010, 2017

Delovno aktivno prebivalstvo po: LETO, DOSEŽENA IZOBRAZBA, SPOL , OBČINE

Osnovnošolska ali manj Srednješolska Višješolska, visokošolska

Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske

2005 1.089 438 1.744 1.542 185 452

2010 902 287 1.950 1.503 281 587

2017 388 204 2.128 1.473 490 913

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Slika 19-Število delovno aktivnih prebivalcev po doseženi izobrazbi in spolu po občini delovnega mesta, Sevnica 2005, 2010, 2017

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

46


Tabela 22-Število delovno aktivnih prebivalcev po doseženi izobrazbi in spolu po občini prebivališča, Sevnica 2005, 2010, 2017

Delovno aktivno prebivalstvo po: LETO, DOSEŽENA IZOBRAZBA, SPOL , OBČINE

Osnovnošolska ali manj Srednješolska Višješolska, visokošolska

Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske

Sevnica Sevnica Sevnica Sevnica Sevnica Sevnica

2005 1.070 450 2.602 1.743 409 610

2010 859 298 2.850 1.691 512 793

2017 501 253 3.124 1.712 743 1.151

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Slika 20-Število delovno aktivnih prebivalcev po doseženi izobrazbi in spolu po občini prebivališča, Sevnica 2005, 2010, 2017

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

47


Tabela 23-Število delovno aktivnih prebivalcev po starostnih skupinah, Sevnica januar 2010 in januar 2018

Delovno aktivno prebivalstvo po: MERITVE, STAROSTNI RAZRED, OBČINE, MESEC

Sevnica

1.10.2010 1.1.2018

15-24 457 425

25-29 958 801

30-34 1.087 1.026

Delovno aktivno prebivalstvo -

SKUPAJ

35-39 1.074 1.017

40-44 1.180 1.040

45-49 1.136 1.054

50-54 957 1.131

55+ 509 971

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

48


Slika 21-Število delovno aktivnih prebivalcev po starostnih skupinah, Sevnica 01/2010 in 01/2018

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

49


Tabela 24-Povprečna mesečna bruto plača, Slovenija-Občine od 01/2014 do 01/2018

Povprečne mesečne plače po: MESEC, MERITVE, PLAČE, OBČINE , SKD DEJAVNOST

SLOVENIJA Bistrica ob Sotli Brežice Kostanjevica na

Krki

SKD SKD Dejavnost - SKD Dejavnost - SKD Dejavnost -

Dejavnost - SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ

SKUPAJ

Krško Radeče Sevnica

SKD Dejavnost -

SKUPAJ

SKD Dejavnost -

SKUPAJ

SKD Dejavnost -

SKUPAJ

1.1.2014 1.539,93 1.370,8 1.373,22 999,36 1.555,49 1.299,32 1.308,44

1.1.2015 1.543,32 1.404,31 1.375,97 991,22 1.539,49 1.321,81 1.303,66

1.1.2016 1.559,79 1.306,08 1.433,57 1.027,94 1.559,52 1.347,93 1.318,07

1.1.2017 1.592,15 1.361,77 1.447,11 1.073,24 1.607,71 1.394,78 1.377,93

1.1.2018 1.659,27 1.468,72 1.475,8 1.176,33 1.681,84 1.419,34 1.458,51

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

50


Slika 22-Povprečna mesečna bruto plača, Slovenija-Občine od 01/2014 do 01/2018

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

51


Slika 23-Povprečna mesečna neto plača v občinah v Posavju za leto 2017

Vir: Statistični urad Republike Slovenija

52


4.2 DELOVNE MIGRACIJE

Tabela 25-Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občini prebivališča in občinah delovnega mesta,

leta 2000, 2005, 2010, 2017

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po: SPOL, OBČINA DELA, OBČINA

PREBIVALIŠČA , LETO

Sevnica (prebivališče)

2000 2005 2010 2017

Slovenija (delo) 6.387 6.482 6.476 7.083

Bistrica ob Sotli (delo) 0 0 1 1

Brežice (delo) 149 167 200 182

Celje (delo) 74 101 121 121

Hrastnik (delo) 40 24 25 35

Kostanjevica na Krki

- - 17 23

(delo)

Krško (delo) 505 612 559 606

Laško (delo) 200 226 195 52

Spol – SKUPAJ

Ljubljana (delo) 327 517 623 1.024

Maribor (delo) 31 40 101 96

Mokronog – Trebelno

- - 80 111

(delo)

Novo mesto (delo) 131 253 276 430

Radeče (delo) 112 153 120 106

Sevnica (delo) 4.307 3.624 3.424 3.456

Šentrupert (delo) - - 123 126

Trbovlje (delo) 33 51 42 38

Trebnje (delo) 319 454 215 180

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

53


Tabela 26-Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občini dela in občinah prebivališča leta 2000, 2005, 2010, 2017

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po: SPOL, OBČINA PREBIVALIŠČA, OBČINA

DELA , LETO

Sevnica (delo)

2000 2005 2010 2017

Slovenija (prebivališče) 5.716 5.057 5.105 5.200

Bistrica ob Sotli (prebivališče) 1 2 8 9

Brežice (prebivališče) 228 122 172 180

Celje (prebivališče) 20 15 26 40

Hrastnik (prebivališče) 86 197 71 38

Kozje (prebivališče) 10 25 19 31

Kostanjevica na Krki

- - 6 3

(prebivališče)

Krško (prebivališče) 469 416 480 566

Laško (prebivališče) 47 45 54 66

Spol - SKUPAJ Ljubljana (prebivališče) 23 21 51 72

Maribor (prebivališče) 25 59 87 27

Mokronog-Trebelno

- - 27 35

(prebivališče)

Novo mesto (prebivališče) 12 12 24 42

Radeče (prebivališče) 166 160 191 202

Sevnica (prebivališče) 4.307 3.624 3.424 3.456

Šentrupert (prebivališče) - - 29 39

Škocjan (prebivališče) 40 34 35 34

Trbovlje (prebivališče) 5 20 16 28

Trebnje (prebivališče) 78 77 29 30

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

54


Tabela 27-Medobčinski delovni migranti po občini prebivališča in občini delovnega mesta

Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po: MERITVE, LETO, OBČINE , SPOL

Bistrica ob Brežice Kostanjevica Krško Radeče Sevnica

Sotli

na Krki

Spol -

SKUPAJ

Spol -

SKUPAJ

Spol - SKUPAJ Spol -

SKUPAJ

Spol -

SKUPAJ

Spol -

SKUPAJ

Medobčinski delovni migranti po občini 2000 241 2.695 - 2.550 861 2.080

prebivališča

2017 346 4.383 773 4.790 1.111 3.627

Medobčinski delovni migranti po občini 2000 133 1.101 - 2.486 304 1.346

delovnega mesta

2017 140 1.909 533 3.700 365 1.744

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

55


4.3 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST

Tabela 28-Registrirane brezposelne osebe po starosti, Sevnica

12/2014, 12/2015, 12/2016, 12/2017 in 03/2018

Registrirane brezposelne osebe po starosti

dec.14 dec.15 dec.16 dec.17 mar.18

15 do 24 let 110 111 94 62 53

25 do 29 let 159 131 81 79 63

30 do 39 let 208 183 156 140 121

40 do 49 let 201 170 142 97 101

50 do 54 let 147 141 129 112 101

55 + 172 180 179 163 162

Skupaj 997 916 781 653 601

Vir: Statistični urad Republike Slovenije in ZZZS

56


Tabela 29-Registrirane brezposelne osebe, Občine 12/2005, 12/2010, 12/2017

Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje

registrirane brezposelnosti po: SPOL, OBČINE, MERITVE , MESEC

Registrirane brezposelne osebe

1.12.2005 1.12.2010 1.12.2017

Bistrica ob Sotli 77 80 44

Brežice 1.229 1.465 1.330

Spol - SKUPAJ

Kostanjevica na Krki - 125 91

Krško 1.550 1.694 1.499

Radeče 229 241 177

Sevnica 851 1.119 653

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 30- Stopnja registrirane brezposelnosti, Občine 12/2005, 12/2010, 12/2017

Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po:

SPOL, OBČINE, MERITVE , MESEC

Stopnja registrirane brezposelnosti

1.12.2005 1.12.2010 1.12.2017

Bistrica ob Sotli 13 13,1 7,6

Brežice 11,8 13,5 10,5

Kostanjevica na

- 10,5 7,8

Spol - SKUPAJ Krki

Krško 12,2 14 12,2

Radeče 11 11,9 9,0

Sevnica 10,8 13,7 8,0

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

57


Tabela 31-Število prostih in zasedenih delovnih mest, Slovenija – Posavje 2001, 2005, 2008, 2012

Statistika prostih delovnih mest po: LETO, MERITVE , STATISTIČNA REGIJA

Število prostih delovnih mest - SKUPAJ

Število zasedenih delovnih mest - SKUPAJ

SLOVENIJA Spodnjeposavska SLOVENIJA Spodnjeposavska

2001 5.575 190 718.233 20.519

2005 7.227 237 725.506 19.603

2008 7.826 221 766.068 20.777

2012 5.340 132 702.010 18.343

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

58


5. IZOBRAŽEVANJE

5.1 PREDŠOLSKA VZGOJA

Tabela 32-Število otrok, vključenih v vrtce, Sevnica 2007−2018

Otroci v vrtcih po: OBČINA STALNEGA PREBIVALIŠČA, SPOL , ŠOLSKO LETO

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Spol -

483 469 470 529 577 611 486 616 646 672 662

SKUPAJ

Sevnica Dečki 260 250 235 279 289 319 253 311 335 348 335

Deklice 223 219 235 250 288 292 233 305 311 324 327

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 33-Število in delež otrok, vključenih v vrtce, Slovenija-Posavje 2007−2018

Otroci, vključeni v vrtec po: STATISTIČNA REGIJA, SPOL , ŠOLSKO LETO

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

SLOVENIJA Spol - 61.344 65.950 71.109 75.934 81.121 82.888 83.478 84.462 84.961 86.284 86.703

SKUPAJ

Posavska Spol - 1.935 2.042 2.201 2.325 2.508 2.549 2.446 2.595 2.858 3.065 3.049

SKUPAJ

Delež Spol - 3,15% 3,10% 3,10% 3,06% 3,09% 3,08% 2,93% 3,07% 3,36% 3,55% 3,52%

SKUPAJ

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

59


Tabela 34-Število otrok, vključenih v vrtce in število oddelkov, Sevnica 2015-2018

Šolsko leto 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Število otrok 682 685 703

Število oddelkov 38 39 40

Vir: Občina Sevnica

Tabela 35-Število strokovnih delavcev za vzgojo in izobraževanje v vrtcih, Sevnica 2006-2015

Strokovni delavci za vzgojo in izobraževanje v vrtcih po: DELOVNO MESTO, OBČINE ,

ŠOLSKO LETO

Sevnica

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Delovna mesta - SKUPAJ 48 51 51 53 63 72 77 63 78 85

Vzgojitelji 23 24 23 24 29 33 35 28 35 37

Pomočniki vzgojiteljev 25 27 28 29 34 39 42 35 43 48

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

60


Tabela 36-Število otrok v starosti 1−5 let, Občine, 1. 1. 2000, 1.1.2004, 1.1.2008, 1.1.2012, 1.1.2016, 1.1.2018

Spol -

SKUPAJ

Prebivalstvo po: SPOL, OBČINE, STAROST , POLLETJE

1-5 let*

1.1.2000 1.1.2004 1.1.2008 1.1.2012 1.1.2016 1.1.2018

Bistrica 83 81 58 72 62 56

ob Sotli

Brežice 1.293 1.037 1.021 1.081 1.140 1.100

Krško 1.631 1.300 1.191 1.403 1.488 1.465

Radeče 262 200 172 191 196 198

Sevnica 1.091 814 763 773 851 829

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register

prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve.

Slika 24-Delež otrok, vključenih v vrtce po občini stalnega prebivališča, Sevnica 2013−2018

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

61


Tabela 37-Število rojenih otrok, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2017

Živorojeni po: LETO, OBČINE , MERITVE

Sevnica

Živorojeni - SKUPAJ

1995 180

2000 164

2005 146

2010 170

2015 190

2017 194

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

62


Tabela 38-Seznam vrtcev v posavskih občinah

Vrtci v občinah Posavja

Občina Naziv vrtca Naslov Kontakt Število

oddelkov

Število

otrok

Ravnatelj

Bistrica ob

Sotli

Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Enota

Vrtec Pikapolonica

Osnovna šola Artiče, Vrtec Ringa Raja

Bistrica ob Sotli

63A, 3256

Bistrica ob Sotli

Artiče 39,

8253 Artiče

Tel: 03 800 11 22,

E-mail: o-bos.ce@guest.arnes.si

Tel: 07 452 10 60

E-mail: vrtecnm-artice@guest.arnes.si

4 44 Bogomir

Marčinkovič

5 77 Vesna

Bogovič

Brežice

Osnovna šola Bizeljsko, Enota Vrtec

Osnovna Šola Cerklje ob Krki, enota

vrtec Pikapolonica

Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča

Dobova, Vrtec Najdihojca

Vrtec Najdihojca pri OŠ dr. Jožeta

Toporišiča Dobova, Enota Sonček,

Kapele

Osnovna šola Globoko, Enota Vrtec

Bizeljska cesta

78, 8259

Bizeljsko

Cerklje ob Krki,

8263 Cerklje

ob Krki

Kapelska cesta

24,

8257 Dobova

Kapele 4a,

8258 Kapele

Globoko 9,

8254 Globoko

Tel: 07 452 03 30

E-mail: os-bizeljsko@guest.arnes.si

Tel: 07 496 96 00

E-mail: vrtec@cerkljeobkrki.si

Tel: 07 496 70 83

E-mail: vrtecnajdihojca@siol.net

Tel: 07 496 83 06

E-mail: vrtecnajdihojca@siol.net

Tel: 07 452 19 30

E-mail: os.globoko@guest.anres.si

3 45 Metka Kržan

5 90 Stanka

Preskar

5 90 Ivana

Baškovič

2 38 Ivana

Baškovič

4 56 Rozika

Vodopivec

Osnovna šola Maksa Pleteršnika

Pišece, Enota Vrtec

Pišece 34,

8255 Pišece

Tel: 07 45 200 70

E-mail: o-pisece@nm.guest.arnes.si

1 16 Irena

Skrivalnik

Vrtec Mavrica Brežice

Vrtec Mavrica Brežice, Vrtec Oblaček

Vrtec Mavrica Brežice, Vrtec Zvezdica

Šolska ulica 5,

8250 Brežice

Maistrova ulica

4,

8250 Brežice

Bizeljska cesta

45,

8250 Brežice

Tel: 07 499 13 70

E-mail: vrtecmavrica.brezice@guest.arnes.si

Tel: 07 496 22 73

E-mail: vrtecmavrica.brezice@guest.arnes.si

Tel: 07 499 13 70

E-mail: vrtecmavrica.brezice@guest.arnes.si

20 281 Silvija

Komočar

3 35 Silvija

Komočar

4 51 Silvija

Komočar

63


Kostanjevica

na Krki

Krško

Vrtec pri Osnovni šoli Velika Dolina

Osnovna šola Jožeta Gorjupa

Kostanjevica na Krki, enota Vrtec

Osnovna šola Adama Bohoriča

Brestanica, enota Vrtec

Osnovna šola Koprivnica, Enota Vrtec

OŠ Leskovec pri Krškem, Enota vrtec

Mali Princ

OŠ Leskovec pri Krškem, Enota vrtec

Peter Pan

OŠ Leskovec pri Krškem, Enota vrtec

Pika nogavička

OŠ Leskovec pri Krškem, Enota vrtec

Vila

Osnovna šola Podbočje, Enota Vrtec

Osnovna šola Raka, Enota Vrtec

Osnovna šola XIV. divizije Senovo,

Enota Vrtec

Vrtec Krško, enota Ciciban

Velika Dolina

30,

8261 Jesenice

na Dolenjskem

Gorjanska

cesta 2,

8311

Kostanjevica

na Krki

Šolska cesta

29,

8280

Brestanica

Koprivnica 2,

8282

Koprivnica

Cesta krških

žrtev 132,

8270 Krško

Veliki Podlog

16,

8273 Leskovec

pri Krškem

Pionirska cesta

4A,

8273 Leskovec

pri Krškem

Ulica Staneta

Žagarja 2,

8273 Leskovec

pri Krškem

Podbočje 82,

8312 Podbočje

Raka 36,

8274 Raka

Trg XIV. divizije

4,8281 Senovo

Prešernova

cesta 13,

8270 Krško

Tel: 07 495 71 12

E-mail: florijan.bergant@guest.arnes.si

Tel: 07 481 00 13

E-mail: o-kostanjevica.nm@

guest.arnes.si

Tel: 07 497 30 25

E-mail: os.brestanica@guest.arnes.si

Tel: 07 497 69 03

E-mail: os.koprivnica@guest.arnes.si

Tel: 07 490 40 60

E-mail: repse.jozica@gmail.com

Tel: 07 490 40 60

E-mail: repse.jozica@gmail.com

Tel: 07 490 40 60

E-mail: repse.jozica@gmail.com

Tel: 07 490 40 60

E-mail: repse.jozica@gmail.com

Tel: 07 497 7030

E-mail: os.podbocje@siol.net

Tel: 07 488 19 10

E-mail: os.senovo@guest.arnes.si

Tel: 07 492 15 58

E-mail: dusan.tomazin@guest.arnes.si

3 46 Florijan

Bergant

7 115 Melita Skušek

5 89 Urška Übleis

3 44 Jože Ivačič

2 35 Jožica Repše

3 49 Jožica Repše

5 92 Jožica Repše

5 91 Jožica Repše

6 98 Marjeta

Škrbina

Rozman

Tel: 07 497 50 22 7 123 Milvana Bizjan

8 119 Vinko Hostar

16 266 Dušan

Tomažin

64


Vrtec Krško, enota Dolenja vas

Vrtec Krško, enota Grič

Vrtec Krško, enota Kekec

Vrtec Krško, enota Pravljica

Vrtec Krško, enota Sonček

Dolenja vas pri

Krškem 55,

8270 Krško

Gubčeva ulica

6,

8270 Krško

Delovska ulica

10,

8270 Krško

Bohoričeva

ulica 1,

8270 Krško

Dolenja vas pri

Krškem 53,

8270 Krškp

Tel: 07 62 05 400

E-mail: dusan.tomazin@guest.arnes.si

Tel: 07 62 05 400

E-mail: dusan.tomazin@guest.arnes.si

Tel: 07 62 05 400

E-mail: dusan.tomazin@guest.arnes.si

Tel: 07 62 05 400

E-mail: dusan.tomazin@guest.arnes.si

Tel: 07 62 05 400

E-mail: dusan.tomazin@guest.arnes.si

2 33 Dušan

Tomažin

1 15 Dušan

Tomažin

3 42 Dušan

Tomažin

4 73 Dušan

Tomažin

*ta enota nima

vpisanih podatkov

Dušan

Tomažin

Vrtec Krško, enota Zdole

Zdole 18,

8272 Zdole

Tel: 07 492 15 58

E-mail: dusan.tomazin@guest.arnes.si

2 33 Dušan

Tomažin

Radeče

Javni zavod Osnovna šola Marjana

Nemca Radeče, Enota Vrtec

Šolska pot 9,

1433 Radeče

Tel: 03 568 01 22

E-mail: os.radece@guest.arnes.si

10 175 Simona

Zupančič

Osnovna šola Blanca, enota Vrtca

Blanca

Blanca 13,

8283 Blanca

Tel: 07 81 62 830

E-mail: os.blanca@guest.arnes.si

4 65 Diana Belca

Osnovna šola Krmelj, Enota Vrtec

Krmelj 25,

8296 Krmelj

Tel: 07 818 57 60

E-mail: os.krmelj@guest.arnes.si

7 128 Gusta Mirt

Sevnica

Osnovna šola Milan Majcen Šentjanž,

Vrtec Šentjanž

Vrtec Ciciban Sevnica, Centralni vrtec

Vrtec Ciciban Sevnica, Enota Bibarija

Vrtec Ciciban Sevnica, Enota Boštanj

Šentjanž 58 A,

8297 Šentjanž

Naselje heroja

Maroko 22,

8290 Sevnica

Loka 72,

1434 Loka pri

Zidanem Mostu

Boštanj 52,

8294 Boštanj

Tel: 07 818 40 20

E-mail: os.mmsentjanz@guest.arnes.si

2 38 Marija Brce

Tel: 07 816 16 50

E-mail: vrtec.sevnica@siol.net 15 271 Vlasta Fele

Tel: 07 816 16 50

E-mail: vrtec.sevnica@siol.net

Tel: 07 816 16 50

E-mail: vrtec.sevnica@siol.net

3 39 Vlasta Fele

2 39 Vlasta Fele

6

65


Vrtec Ciciban Sevnica, Enota Kekec

Vrtec Ciciban Sevnica, enota Studenec

Prešernova

ulica 7,

8290 Sevnica

Trg svobode

10,

8290 Sevnica

Tel: 07 814 17 71

E-mail: vrtec.sevnica@siol.net

Tel: 07 816 16 50

E-mail: vrtec.sevnica@siol.net

Vir: : Ministrstvo za izobraževanje, šport in znanosti-Evidenca zavodov in programov, avgust 2018.

110 Vlasta Fele

2 30 Vlasta Fele

66


5.2 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Tabela 39-Število učencev vključenih v redne in prilagojene programe, Sevnica 2000-2018

Osnovne šole in učenci po: ŠOLSKO LETO, VRSTA ŠOLE, OBČINA ZAVODA ,

MERITVE

Osnovne šole - Osnovna šola

SKUPAJ

Osnovna šola ali

zavod za otroke s

posebnimi

potrebami

Učenci Učenci Učenci

2000/01 1.764 1.743 21

2001/02 1.682 1.663 19

2002/03 1.668 1.649 19

2003/04 1.695 1.677 18

2004/05 1.623 1.605 18

2005/06 1.575 1.556 19

2006/07 1.568 1.550 18

2007/08 1.542 1.525 17

2008/09 1.517 1.503 14

2009/10 1.485 1.473 12

2010/11 1.462 1.449 13

2011/12 1.414 1.403 11

2012/13 1.377 1.364 13

2013/14 1.372 1.358 14

2014/15 1.384 1.369 15

2015/16 1.366 1.350 16

2016/17 1.392 1.373 19

2017/18 1.423 1.405 18

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

67


Tabela 40-Število vseh učencev in število učencev, ki napredujejo, Sevnica 2005-2015

Učenci po uspehu v rednih in prilagojenih programih osnovne šole po: VRSTA PROGRAMA, USPEH, OBČINE , ŠOLSKO LETO

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Osnovnošolski Učenci -

1.202 1.310 1.429 1.495 1.476 1.438 1.397 1.367 1.346 1.364

redni

skupaj

Napredujejo 1.191 1.303 1.416 1.487 1.469 1.430 1.386 1.363 1.332 1.355

Osnovnošolski

prilagojeni

Učenci -

12 9 14 14 12 13 12 14 14 16

skupaj

Napredujejo 10 7 13 14 12 11 11 10 14 12

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 41-Število osnovnošolcev po Osnovnih šolah, Krajevne skupnosti 2008−2018

Šolsko leto/OŠ 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

OŠ Blanca 112 114 115 118 109 113 108 109 110 122

OŠ Boštanj 266 246 249 231 228 228 237 237 254 247

OŠ Sava Kladnika 687 687 677 646 627 624 626 596 605 612

Sevnica

− POŠ Loka 57 56 49 44 40 38 37 32 32 34

− POŠ Studenec 29 29 28 29 28 26 23 27 29 31

OŠ Tržišče 127 126 126 124 122 119 118 125 121 123

OŠ Krmelj 98 92 94 91 83 87 97 106 110 114

OŠ Milana Majcna 124 122 115 122 126 123 125 122 112 122

Šentjanž

OŠ Ane Gale Sevnica 22 20 19 19 23 23 23 24 28 27

SKUPAJ OŠ 1.522 1.492 1.472 1.424 1.386 1.381 1.394 1.378 1.401 1.432

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, šport in znanosti-Evidenca zavodov in programov

(stanje otrok na dan 15.9. v tekočem šolskem letu).

68


Slika 25- Delež osnovnošolcev po šolskih okoliših, Šolsko leto 2017/18

1,89%

8,52%

8,52%

7,96%

17,25%

8,59%

2,16%

2,37%

42,74%

OŠ Blanca OŠ Boštanj OŠ Sava Kladnika Sevnica − POŠ Loka − POŠ Studenec

OŠ Tržišče OŠ Krmelj OŠ Milana Majcna Šentjanž OŠ Ane Gale Sevnica

Vir: Občina Sevnica

69


Tabela 42-Seznam osnovnih šol v Posavju

Osnovne šole v občinah Posavja

Občina Naziv šole Naslov Kontakt Število

oddelkov

Število

otrok

Ravnatelj

Bistrica ob Sotli

Osnovna šola Bistrica

ob Sotli

Bistrica ob Sotli 63

A, 3256 Bistrica ob

Solti

Tel: 038001100

E-mail: o-bos.ce@guest.arnes.si

9 146 Bogomir

Marčinković

Brežice

Osnovna šola Artiče Artiče 39,

8253 Artiče

Osnovna šola

Bizeljsko

Bizeljska cesta 78,

8259 Bizeljsko

Osnovna šola Brežice Levstikova ulica 18,

8250 Brežice

Osnovna šola Cerklje

ob Krki

Osnovna šola dr.

Jožeta Toporišiča

Dobova

Osnovna šola dr.

Jožeta Toporišiča

Dobova, Podružnična

šola Kapele

Osnovna šola

Globoko

Osnovna šola Maksa

Pleteršnika Pišece

Osnovna šola Velika

Dolina

Cerklje ob Krki 3,

8263 Cerklje ob Krki

Kapelska cesta 25,

8257 Dobova

Kapele 4A,

8258 Kapele

Globoko 9,

8254 Globoko

Pišece 34,

8255 Pišece

Velika Dolina 30,

8261 Jesenice na

Dolenjskem

Tel: 07 452 10 60

E-mail: o-

artice.nm@guest.arnes.si

Tel: 07 450 03 30

E-mail: osbizeljsko@guest.arnes.si

Tel: 07 466 02 00

E-mail:

o-brezice.nm@guest.arnes.si

Tel: 07 49 69 600

E-mail: sola@cerkljeobkrki.si

Tel: 07 452 22 03, 07 452 22 06

E-mail:

oskkdo2s@guest.arnes.si

Tel: 07 496 83 29

E-mail:

oskkdo2s@guest.arnes.si

Tel: 07 452 19 30

E-mail:

os.globko@guest.arnes.si

Tel: 04 452 00 70

E-mail: o-

pisece.nm@guest.arnes.si

Tel: 07 495 71 12

E-mail:

florijan.bergant@guest.arnes.si

12 246 Vesna

Bogovič

8 127 Metka

Kržan

34 810 Marija

Lubšina

Novak

15 189 Stanka

Preskar

11 201 Ivana

Baškovič

3 49

9 120 Rozika

Vodopivec

5 71 Nuška

Ogorevc

8 119 Mojca

Bregar

Goričar

70


Kostanjevica na Krki

Osnovna šola Jožeta

Gorjupa Kostanjevica

na Krki

Osnovna šola Adama

Bohoriča Brestanica

Osnovna šola Jurija

Dalmatina Krško

Osnovna šola

Koprivnica

Gorjanska cesta 2,

8311 Kostanjevica

na Krki

Šolska cesta 29,

8280 Brestanica

Šolska ulica 1,

8270 Krško

Koprivnica 2,

8282 Koprivnica

Tel: 07 481 00 13

E-mail:

o-

kostanjevica.nm@guest.arnes.si

Tel: 07 497 30 25

E-mail:

os.brestanica@guest.arnes.si

Tel: 07 491 13 00

E-mail:

o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si

Tel: 07 497 69 00

E-mail:

os.koprivnica@guest.arnes.si

10 228 Melita

Skušek

9 185 Martina

Ivačič

32 773 Valentina

Gerjevič

6 95 Jože Ivačič

Krško

Osnovna šola

Leskovec pri Krškem

Osnovna šola

Leskovec pri Krškem,

Podružnica Veliki

Podlog

Osnovna šola

Podbočje

Pionirska cesta 4,

8273 Leskovec pri

Krškem

Veliki Podlog 14,

8273 Leskovec pri

Krškem

Podbočje 82,

8321 Podbočje

Osnovna šola Raka Raka 36,

8274 Raka

Tel: 07 490 40 60

E-mail: repse.jozica@gmail.com

28 565 Jožica

Repše

Tel: 07 497 40 72 4 56 Jožica

Repše

Tel: 07 497 70 30

E-mail: os.podbocje@siol.net

Tel: 07 491 35 52

E-mail:

o-raka.nm@guest.arnes.si

9 153 Marjetka

Škrbina

Rozman

12 251 Milvana

Bizjan

Osnovna šola XIV.

divezije Senovo

Trg XI. divezije 3,

8281 Senovo

Tel: 07 488 19 00

E-mail:

os.senovo@guest.arnes.si

14 254 Vinko

Hostar

Javni zavod Osnovna

šola Marjana Nemca

Radeče

Šolska pot 5,

1433 Radeče

Tel: 03 568 01 00

E-mail:

os.radece@guest.arnes.si

17 324 Katja

Selčan

Radeče

Javni zavod Osnovna

šola Marjana Nemca

Radeče, Podružnična

šola Svibno

Svibno 18,

1433 Radeče

Tel: 03 568 01 30

E-mail:

simona.zupancic@guest.arnes.si

1 10 Katja

Selčan

71


Sevnica

Osnovna šola Blanca Blanca 13,

8283 Blanca

Osnovna šola Boštanj Boštanj 54 A,

8294 Boštanj

Osnovna šola Krmelj Krmelj 104,

8296 Krmelj

Osnovna šola Milan

Majcen Šentjanž

Osnovna šola Sava

Kladnika Sevnica

Šentjanž 58 A,

8297 Šentjanž

Trg svobode 42,

8290 Sevnica

Tel: 07 816 28 30

E-mail:

os.blanca@guest.arnes.si

Tel: 07 816 31 50, 07 816 31 52

E-mail:

projekt.oskrbo@guest.arnes.si

Tel: 07 818 57 50,

07 818 57 51

E-mail: os.krmelj@guest.arnes.si

Tel: 07 818 40 20

E-mail:

os.mm-sentjanz@guest.arnes.si

Tel: 07 816 35 10

E-mail: ossevnica@ossevnica.si

8 122 Vincenc

Frece

13 247 Vesna Vidic

Jeraj

8 114 Gusta Mirt

8 122 Marija Brce

27 612 Mirjana

Jelančič

Osnovna šola Sava

Kladnika Podružnica

Loka

Osnovna šola Sava

Kladnika Podružnica

Studenec

Loka pri Zidanem

Mostu 72,

1434 Loka pri

Zidanem Mostu

Studenec 38,

8293 Studenec

Tel: 03 568 41 07

E-mail:

karmen.skapin@guest.arnes.si

3 34 Mirjana

Jelančič

Tel: 07 818 91 05 3 31 Mirjana

Jelnačič

Osnovna šola Tržišče Tržišče 35,

8295 Tržišče

Tel: 07 818 54 70

E-mail:

o-trzisce.nm@guest.arnes.si

Vir: : Ministrstvo za izobraževanje, šport in znanosti-Evidenca zavodov in programov, stanje na dan 15.9.2018.

9 123 Zvonka

Mrgole

72


Tabela 43-Seznam osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami v Posavju

Osnovne šole v občinah Posavja

Občina Naziv šole Naslov Kontakt Število

oddelkov

Število

otrok

Ravnatelj

Krško

Osnovna šola dr.

Mihajla Rostoharja

Krško

Cesta 4. julija 33,

8270 Krško

Tel: 07 488 16 80

E-mail: o.mrkrsko@guest.arnes.si

5 39 Barbara

Smolej Fritz

Sevnica

Osnovna šola Ane

Gale Sevnica

Cesta na Dobravo

28, 8290 Sevnica

Tel: 07 814 12 87

E-mail:os.agsevnica@guest.arnes.si

3 18 Nataša

Pozderec

Vir: : Ministrstvo za izobraževanje, šport in znanosti-Evidenca zavodov in programov, stanje na dan 15.9.2018.

73


5.3 ŠOLSKI IN ŠPORTNI OBJEKTI

Tabela 44-Zunanje športne površine v Občini Sevnica

Zap. št. Kraj Površina Lastnik Parc. št.

KS Blanca

1 BLANCA Veliko igrišče pri OŠ Blanca Občina Sevnica 455/1, k.o. Blanca

2 BLANCA

3 BLANCA

Atletska površina pri OŠ

Blanca

Dodatna površina pri OŠ

Blanca

Občina Sevnica

Občina Sevnica

455/1, k.o. Blanca

455/1, k.o. Blanca

4 BLANCA Fitnes naprave na prostem - 631, k.o. Blanca

5 BLANCA Otroško igrišče - 691/14, k.o. Blanca

KS Boštanj

1 BOŠTANJ Balinišče pri KS Boštanj Občina Sevnica 409/6, k.o. Boštanj

2 BOŠTANJ

3 BOŠTANJ

Fitnes na prostem pri KS

Boštanj

Atletska

površina pri OŠ Boštanj

4 BOŠTANJ Veliko igrišče OŠ Boštanj

5 BOŠTANJ

6 JABLANICA

Otroška

igrala pri OŠ Boštanj

Travnato igrišče in igrala pri

večnamenskem domu

Društvo za športno

rekreacijo Partizan

Boštanj

Občina Sevnica

V zasebni lasti

412/13, k.o. Boštanj

444/3, k.o. Boštanj

980/1, k.o. Kompolje

7 KOMPOLJE Asfaltirano igrišče Republika Slovenija 83/6, k.o. Kompolje

8 LOG

Veliko igrišče pri tiskarni

SOLO

KS Boštanj

1634/1, k.o. Log

9 LOG Veliko igrišče pri kamnolomu V zasebni lasti 1422/185, 1422/171, 1747, k.o. Log

10 LUKOVEC

Veliko igrišče pri

večnamenskemu domu

KŠD Lukovec

1766/2, 2534/18, 1766/4, k.o. Log

74


11 LUKOVEC

Otroška igrala pri

večnamenskem domu

Lukovec

KŠD Lukovec

1748/72, k.o. Log

12 MRTOVEC Tenis igrišče V zasebni lasti 165/6, k.o. Kompolje

13 RADNA Strelišče na Radni DL Občina Sevnica 2531/167, k.o. Log

KS Dolnje

Brezovo

1 DOLNJE BREZOVO Otroško igrišče V zasebni lasti 810/2, k.o Brezovo

KS Krmelj

1 KRMELJ

2 KRMELJ

Rokometno

igrišče pri osnovni šoli -

Športni park

2 igrišči za tenis pri osnovni

šoli - Športni park

3 KRMELJ Balinišče (Krmelj 52)

4 KRMELJ

5 KRMELJ

Odbojkarsko igrišče - Športni

park

Fitnes naprave na prostem -

Športni park

Občina Sevnica,

javno dobro

1013, 1012, 1006 (javno dobro), 977/1,

996/1, 978/1, k.o. Goveji Dol

6 KRMELJ Otroška igrala - Športni park

1 LOKA

Rokometno igrišče pri

Osnovni šoli

Občina Sevnica

115/4, k.o. Loka

2 LOKA Pohodna pot ob Savi

3 LOKA Rokometno igrišče v Loki Občina Sevnica 216/7, k.o. Loka

KS Loka

4 LOKA Teniško igrišče v Loki Občina Sevnica 216/7, k.o. Loka

5 LOKA Zunanji fitnes Občina Sevnica 115/4, k.o. Loka

6 LOKA Igrišče za odbojko na mivki Občina Sevnica 216/7, k.o. Loka

7 BREG

Rokometno igrišče

(2 gola, 2 koša)

Občina Sevnica

97/4, k.o. Breg

8 BREG Zunanji fitnes Občina Sevnica 97/4 in 97/5, k.o. Breg

75


9 BREG

Travnato igrišče za mali

nogomet

V zasebni lasti

298/1, k.o. Breg

10 BREG Igrišče za odbojko na mivki V zasebni lasti 97/3, k.o. Breg

11 BREG

12 RAZBOR

Igrišče za košarko pri

Gasilskem domu Breg

Travnato igrišče za mali

nogomet

PGD Breg

Župnija Razbor

429/3, k.o. Breg

1220/7, k.o. Okroglice

13 RAZBOR Igrišče za košarko Občina Sevnica 1220/20, k.o. Okroglice

KS Primož 1 ČEŠNJICE Asfaltirano rokometno igrišče Občina Sevnica 2688/1, k.o. Telče

1 SEVNICA

Zunanje igrišče Florjanska

(2 gola + 2 koša)

DL Občina Sevnica

938/1, k.o. Sevnica

KS Sevnica

2 SEVNICA Salezijanski mladinski center Rim.kat.žup. Sevnica 30/1, k.o. Sevnica

3 SEVNICA

4 SEVNICA

5 SEVNICA

6 SEVNICA

Osnovna šola Sava Kladnika

- zunanje rokometno igrišče

Osnovna šola Sava Kladnika

- zunanje košarkaško igrišče

Osnovna šola Sava Kladnika

- atletska steza

Osnovna šola Sava Kladnika

- metališče za kroglo

Občina Sevnica

509/1, k.o. Sevnica

7 SEVNICA Bazen Sevnica - veliki in mali Občina Sevnica 431/2, k.o. Sevnica

8 SEVNICA

9 SEVNICA

10 SEVNICA

11 SEVNICA

Rokometno igrišče pri

Športnem domu

Športno igrišče pri Srednji

šoli

Teniško igrišče pri Športnem

domu

Odbojka na mivki pri

Taborniškem domu

Občina Sevnica

Republika Slovenija

Občina Sevnica

Občina Sevnica

433/3, k.o. Sevnica

266/1, k.o. Sevnica

433/3 (Občina), 432/2 (DL Občina) k.o.

Sevnica

407/5, k.o. Sevnica

12 SEVNICA Košarkarsko igrišče v NHM Občina Sevnica 379/5, k.o. Sevnica

13 SEVNICA Otroško igrišče v NHM Občina Sevnica 370/4, k.o. Sevnica

76


14 SEVNICA Fitnes na prostem za Savo Republika Slovenija 2, 236, 239, k.o. Sevnica

15 SEVNICA Balinišče za Savo Republika Slovenija 251, k.o. Sevnica

16 SEVNICA Otroško igrišče za Savo Republika Slovenija 251, k.o. Sevnica

17 SEVNICA Trim naprave za Savo Republika Slovenija

18 SEVNICA

Fitnes na prostem pri DU

Sevnica

Občina Sevnica,

etažni lastniki objekta

ZD Sevnica

2, 236, 239, 242, 245/1, 245/2, k.o.

Sevnica

493/40, 493/6, k.o. Sevnica

19 SEVNICA Otroško igrišče Pod Vrtačo Občina Sevnica 63/12, k.o. Sevnica

20 SEVNICA

21 SEVNICA

22 SEVNICA

Igrišče Drožanjskakošarkaško

igrišče

Igrišče Drožanjskanogometno

igrišče z umetno

travo

Otroško igrišče v novem

naselju na Drožanjski cesti

Občina Sevnica

Občina Sevnica

23 OREHOVO Rokometno igrišče Občina Sevnica in KS

573/7, 573/6, 1510/5, k.o. Sevnica

568/33, k.o. Sevnica

566, 567/1, 565, 560/2, 558/3, 560/1, k.o.

Šmarje

24 LISCA Rokometno igrišče Občina Sevnica 5/21, 5/28, k.o. Podgorje

25 LISCA Smučišče Lisca Vidmar Rado 5/4, k.o. Podgorje

25 LISCA Otroško igrišče Občina Sevnica 5/31, k.o. Podgorje

KS Studenec

1 STUDENEC

Rokometno igrišče na

Studencu.

ŠD Studenec

1739/2, 1742/2, 1743/2, 1743/4, 1743/6,

1739/1, k.o. Studenec

2 STUDENEC Igrišče za košarko Občina Sevnica 1788/1, k.o. Studenec

3 ARTO

Igrišče za nogomet in

košarko

Javno dobro in v

zasebni lasti

2672/37 (javno dobro), 2390/4, 2391/1,

2416/54, 2422/8, 2422/10, 2353/5, vse k.o.

Studenec

KS Šentjanž 1 ŠENTJANŽ Zunanja igrišča pri OŠ Občina Sevnica 682/3, k.o Šentjanž

77


1

Igrišče za odbojko na mivki

2 Košarkarsko igrišče

KS Tržišče

3 TRŽIŠČE

Rokometno igrišče

Občina Sevnica

1712/4, k.o. Tržišče

4

Nogometno igrišče z umetno

travo

5 Atletska steza

KS Zabukovje 1 ZABUKOVJE

Travnato igrišče za mali

nogomet

Vir: Občina Sevnica, KŠTM, 2018.

PGD Zabukovje, v

zasebni lasti, javno

dobro

1183/14, 1181/4, 1181/2, 1687/4, 1183/4,

k.o. Zabukovje

78


Tabela 45-Površina pokritih športnih objektov v m², Sevnica 2018

Kraj Lokacija Upravljavec Površine (m²)

Blanca Šolska telovadnica OŠ Blanca 345

Sevnica Sevnica − Strelišče KŠTM Sevnica 132

Sevnica Športna dvorana Sevnica – pri OŠ KŠTM Sevnica 1.064

Sevnica OŠ OŠ Sava Kladnika – telovadnica I.(mala) OŠ Sava Kladnika Sevnica 240

Sevnica OŠ OŠ Sava Kladnika – telovadnica II.(velika) OŠ Sava Kladnika Sevnica 294

Sevnica Športni dom Sevnica (pri bazenu) – velika telovadnica KŠTM Sevnica 632

Sevnica Športni dom Sevnica (pri bazenu) – mala telovadnica KŠTM Sevnica 160

Sevnica Fitnes v Športnem domu Sevnica KŠTM Sevnica 126

Sevnica Šahovska soba v Športnem domu Sevnica KŠTM Sevnica 27

Boštanj Dvorana Partizan Boštanj-velika ŠD Partizan Boštanj 123

Boštanj Dvorana Partizan Boštanj-mala ŠD Partizan Boštanj 44

Boštanj Velika telovadnica OŠ Boštanj OŠ Boštanj 485

Boštanj Mala telovadnica OŠ Boštanj OŠ Boštanj 100

Krmelj Šolska telovadnica OŠ Krmelj 896

Krmelj Podest šolske telovadnice OŠ Krmelj 60

Krmelj Mala telovadnica OŠ Krmelj, Judo klub Olimpija 120

Šentjanž Šolska telovadnica OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž 531

Tržišče Šolska telovadnica OŠ Tržišče OŠ Tržišče 489

SKUPAJ 5.868

Vir: KŠTM, Občina Sevnica, 2018

79


5.4 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Tabela 46-Število dijakov po občini stalnega prebivališča, Občine 2007-2018

Dijaki po: OBČINA STALNEGA PREBIVALIŠČA, KAZALNIK , ŠOLSKO LETO

Število dijakov

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Bistrica ob

65 64 63 62 56 61 60 64 64 71 70

Sotli

Brežice 983 943 929 878 856 843 842 831 845 813 843

Kostanjevica 87 116 105 94 94 95 94 100 96 87 90

na Krki

Krško 1301 1180 1113 1086 1038 1023 1000 959 944 965 985

Radeče 232 227 210 191 180 187 168 177 175 166 163

Sevnica 828 804 756 759 748 731 731 693 687 663 657

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 47-Dijaki po občini stalnega prebivališča in občini šole, 2016 - 2018

Dijaki po: OBČINA STALNEGA PREBIVALIŠČA, ŠOLSKO LETO , OBČINA ZAVODA

Brežice Celje Krško Ljubljana Maribor Novo mesto Sevnica

Sevnica – 2016/17 75 190 87 38 6 229 18

Sevnica – 2017/18 72 190 98 34 4 225 20

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

80


Tabela 48-Seznam srednjih šol v Posavju

Srednje šole v občinah Posavja

Občina Naziv šole Naslov Kontakt Število

oddelkov/

skupin

Število

otrok

Ravnatelj

Brežice

Ekonomska in trgovska

šola Brežice, Poklicna in

strokovna šola

Bizeljska cesta 45,

8250 Brežice

Gimnazija Brežice Trg izgnancev 14,

8250 Brežice

Tel: 07 499 25 50

E-mail: ss.trg-ekon-brezice@gmail.com

Tel: 07 49 923 50

E-mail: gimnazija.brezice@guest.arnes.si

12 276 Mojca Tomažin

14 385 Uroš Škof

Krško

Šolski center Krško-

Sevnica, Gimnazija

Krško

Šolski center Krško-

Sevnica, Srednja

poklicna in strokovna

šola Krško

Cesta krških žrtev 131,

8270 Krško

Cesta krških žrtev 131,

8270 Krško

Tel: 07 490 64 00

E-mail: erna.zupan@guest.arnes.si

Tel: 07 490 64 00

E-mail: joze.pavlovic@gmail.com

4 80 Erna Zupan

20 571 Jože Pavlovič

Sevnica

Šolski center Krško-

Sevnica, Srednja šola

Sevnica

Savska cesta 2, 8290

Sevnica

Tel: 07 816 05 30

E-mail: ss.sevnica@guest.arnes.si

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, šport in znanosti-Evidenca zavodov in programov

6 111 Matjaž Prestor

81


5.5 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Tabela 49-Število študentov terciarnega izobraževanja po občini stalnega prebivališča in vrsti izobraževanja, Sevnica 2008-2018

Sevnica

Študenti terciarnega izobraževanja po: OBČINE, VRSTA IZOBRAŽEVANJA , ŠTUDIJSKO LETO

Vrsta izobraževanja -

SKUPAJ

Višje strokovno

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

1.018 1.008 951 928 846 806 739 692 649 637

138 128 123 134 121 123 120 112 106 109

Visokošolsko strokovno

(prejšnje)

243 124 74 41 6 - - - - -

Visokošolsko strokovno

(1.stopnja)

150 236 257 274 265 253 228 195 202 188

Visokošolsko univerzitetno

(1. stopnja)

104 185 219 219 214 205 177 192 169 177

Visokošolsko univerzitetno

(prejšnje)

311 232 164 128 77 20 2 - - -

Magistrsko (2. stopnja) –

enovito magistrsko

6 13 21 20 24 30 33 33 34 32

Magistrsko

(2. bolonjska stopnja) - po 23 49 65 86 115 148 158 144 125 117

končani 1. bolonjski stopnji

Specialistično 3 2 1 - - - - - - -

Magistrsko (prejšnje) 29 15 1 - - - - - - -

Doktorsko (prejšnje) 8 9 8 4 1 - - - - -

Doktorsko (3. stopnja) 4 16 19 22 23 27 21 16 13 14

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

82


Tabela 50-Število študentov višjega strokovnega in visokošolskega izobraževanja na 1000 prebivalcev,

Slovenija – Posavje - Sevnica 2008-2018

Študenti višjega strokovnega in visokošolskega izobraževanja po: STATISTIČNA REGIJA STALNEGA BIVALIŠČA,

KAZALNIK , ŠTUDIJSKO LETO

Število študentov na 1.000 prebivalcev

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

SLOVENIJA 56 56 52 51 49 45 42 39 39 37

Posavska 57 56 53 50 48 44 41 38 37 34

Sevnica 58 57 54 53 48 46 42 40 37 37

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

83


Tabela 51-Število diplomantov terciarnega izobraževanja po občini stalnega prebivališča, Sevnica

2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017

Diplomanti terciarnega izobraževanja po: OBČINE, VRSTA IZOBRAŽEVANJA, MERITEV , LETO

Število diplomantov

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017

Višje strokovno 31 25 22 24 29 19 22 22

Visokošolsko strokovno (prejšnje) 43 37 56 49 25 6 38 -

Visokošolsko strokovno (1.stopnja) - - 1 10 37 35 43 28

Visokošolsko univerzitetno (1. stopnja) - - 2 8 43 41 37 41

Sevnica Visokošolsko univerzitetno (prejšnje) 52 53 51 43 37 31 40 -

Magistrsko (2. stopnja) – enovito magistrsko - - - - - 1 9 2

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - po končani 1. bolonjski stopnji - - - 2 6 22 33 31

Magisterij znanosti (prejšnji) in specializacija (prejšnja) 7 10 8 4 1 - 14 -

Doktorsko (prejšnje) 1 3 3 1 2 1 2 -

Doktorsko (3. stopnja) - - - - - 1 4 3

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

84


Tabela 52-Število prebivalstva, starega 15 ali več let, po izobrazbi in spolu, Sevnica 2017

Delovno aktivno prebivalstvo po: OBČINE, LETO, SPOL , DOSEŽENA IZOBRAZBA

2017

Spol - SKUPAJ

Izobrazba -

SKUPAJ

Osnovnošolska

ali manj

Delež Srednješolska Delež

Višješolska,

visokošolska

SLOVENIJA 856.201 80.989 9,46 480.812 56,16 294.400 34,38

Bistrica ob

Sotli 328 49 14,94 187 57,01 92 28,05

Brežice 7.068 581 8,22 4.399 62,24 2.088 29,54

Krško 9.595 961 10,02 5.649 58,87 2.985 31,11

Radeče 1.033 155 15,00 639 61,86 239 23,14

Sevnica 5.596 592 10,58 3.601 64,35 1.403 25,07

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Delež

Tabela 53-Seznam višjih in visokih šol v Posavju

Občina Naziv šole Naslov Kontakt Ravnatelj / dekan

Brežice

Ekonomska in trgovska šola Bizeljska cesta 45,

Tel: 07 499 25 62

Brežice, Višja strokovna šola

8250 Brežice E-pošta: vss.brezice@guest.arnes.si

Jože Kranjc

Univerza v Mariboru, Cesta prvih borcev 36,

Tel: 08 205 40 10

Fakulteta za turizem

8250 Brežice

E-pošta: ft@um.si

Boštjan Brumen

Krško

Univerza v Mariboru, Hočevarjev trg 1,

Tel: 07 620 22 10

Fakulteta za energetiko

8270 Krško

E-pošta: fe@um.si

Bojan Štumberger

Univerza v Mariboru, Hočevarjev trg 1,

Tel: 07 488 07 40

Fakulteta za logistiko

8270 Krško

E-pošta: fl@uni-mb.si

Bojan Rosi

85


6. ZDRAVJE

6.1 ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA

Tabela 54-Podatki za občino Sevnica v primerjavi s podatki za statistično regijo in državo 2016, 2017, 2018

2016 2017 2018

Kazalnik Enota Občina

Sevnica

Stat. regija

Posavje

Slovenija

Občina

Sevnica

Stat.

regija

Posavje

Slovenija

Občina

Sevnica

Stat. regija

Posavje

Slovenija

Starejše

prebivalstvo (nad

80 let)

Stopnja delovne

aktivnosti

Samoocena

dobrega zdravja

ZDRAVSTVENO STANJE

% 5,4 5,1 4,7 5,4 5,1 4,9 5,4 5,2 5

% 58,9 57,9 57,2 59,7 57,8 57,9 60,6 59,2 59,5

% 66,4 63,8 65,8 / / / / / /

Bolniška odsotnost dnevi 12,9 13,7 13,7 15,6 15,5 14,4 14,4 14,8 14,4

Astma pri otrocih

in mladostnikih (0-

19 let)

Bolezni,

neposredno

pripisljive alkoholu

(15 let in več)

Prejemniki zdravil

zaradi poviš.

krvnega tlaka

Prejemniki zdravil

proti strjevanju krvi

sss/1000 0,8 0,8 1,2 0,8 0,9 1,2 0,8 0,8 1,2

sss/1000 2,3 2,3 2 2,5 2,3 1,9 2,8 2,2 2

sss/100 26 26,7 23,7 25,8 26,3 23,5 26 26,3 23,4

sss/100 11,3 12,1 11,8 11,7 12,1 11,8 11,8 12,1 11,8

86


Kazalnik Enota Občina

Sevnica

Stat. regija

Posavje

Slovenija

Občina

Sevnica

Stat.

regija

Posavje

Slovenija

Občina

Sevnica

Stat. regija

Posavje

2016 2017 2018

Slovenija

Srčna kap (35-74

let)

Možganska kap

(35-84 let)

sss/1000 1,5 2 1,9 1,9 2,5 2 1,9 2,6 2,1

sss/1000 2,9 3,3 2,6 2,9 3,4 2,6 2,8 3,4 2,6

Novi primeri raka sss/1000 5 5,5 5,6 4,9 5,3 5,6 481,5 541,1 559,5

Zlomi kolka pri sss/1000 5,1 7 6,4 4,3 7,2 6,3 4,3 7,2 6,2

starejših

prebivalcih (65 let

in več)

Prejemniki zdravil sss/100 15,8 16,2 15,5 15,1 16,1 15,3 14,9 15,8 15,1

zaradi duševnih

motenj

Pomoč na domu % 3 2,4 1,6 2,9 2,4 1,6 2,2 2,1 1,7

Klopni

meningoencefalitis

Novi primeri raka

debelega črevesja

in danke

Novi primeri

pljučnega raka

Novi primeri raka

dojke

Sss/100.0

00

sss/100.0

00

sss/100.0

00

sss/100.0

00

/ / / 4,8 2,6 10,5 3,2 1,9 10,1

/ / / / / / 61,2 73,2 77,3

/ / / / / / 42,7 48,6 64

/ / / / / / 73,9 102,1 117,9

87


UMRLJIVOST

Kazalnik Enota Občina

Sevnica

Stat. regija

Posavje

Slovenija

Občina

Sevnica

Stat.

regija

Posavje

Slovenija

Občina

Sevnica

Stat. regija

Posavje

2016 2017 2018

Slovenija

Splošna umrljivost

Umrljivost zaradi

bolezni srca in

ožilja (0-74 let)

Umrljivost zaradi

vseh vrst raka (0-

74 let)

Umrljivost zaradi

raka debelega

črevesja (0-74 let)

Umrljivost zaradi

raka dojke (0-74

let)

Umrljivost zaradi

pljučnega raka (0-

74 let)

Umrljivost zaradi

samomora

sss/100.0

00

sss/100.0

00

sss/100.0

00

sss/100.0

00

sss/100.0

00

sss/100.0

00

sss/100.0

00

1.311,2 1.129 979,9 1.292,4 1.101,4 958,8 1.287,7 1.085,9 943

125,8 106,3 89,3 132,3 105 86,7 132,9 105,6 83,4

210 182,9 168,8 183,1 170 166,3 178,1 172,6 165,1

21,6 17 11,3 15,4 17,6 14,3 / / /

33,9 30,1 20,3 23,1 26,8 20,3 / / /

37,3 36 40,5 30,5 32,5 40,7 / / /

17,2 25 21,7 24,1 25,2 20,9 24 23,6 20,1

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA ZDRAVJE

Telesni fitnes otrok indeks 52,1 51,2 50 52,3 51 50 51,8 50,6 50,1

Prekomerna

prehranjenost

otrok

% 27,5 28,7 24,6 27,4 28,4 23,9 27,8 28,6 24,8

88


Kazalnik Enota Občina

Sevnica

Stat. regija

Posavje

Slovenija

Občina

Sevnica

Stat.

regija

Posavje

Slovenija

Občina

Sevnica

Stat. regija

Posavje

2016 2017 2018

Slovenija

Redni in občasni

kadilci

Visoko tvegano

opijanje

Poškodovani v

transportnih

nezgodah

Prometne nezgode

z alkohol.

povzročitelji

Sosedska

povezanost

% 34,3 25,2 24,2 / / / / / /

% 44,2 44,7 40,9 / / / / / /

‰ 1,9 1,3 1,8 1,8 1,4 1,6 1,9 1,5 1,6

% 16 12,7 8,7 14,1 12,2 8,7 13,1 12,3 9

% / / / 70,1 77,8 64,9 / / /

Umivanje zob % / / / / / / 59,8 58,7 64,3

PREVENTIVA

Odzivnost v

Program Svit

Presejanost v

Programu Zora

Mikrobiološka

kakovost pitne

vode

% 64,5 58,4 60,4 64,2 59 59,7 67,8 62,9 64,3

% 71,7 66,2 71,3 71,2 67,9 71,5 70,9 68,9 71,8

% 68 / 87 68 / 89 78 / 91

Vir: NIJZ

89


Slika 26-Podatki za občino Sevnica v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo, leto 2018.

90


Vir: NIJZ

91


6.2 BOLNIŠKI STALEŽ

Tabela 55-Bolniški stalež zaradi začasne zadržanosti od dela po izpostavah OE KK in ZZZS skupaj v letih 2015 – 2017

Območje Izpostava Izpostava Izpostava Slovenija

ZZZS Brežice Krško Sevnica

LETO 2015

Vsi izgubljeni 108.820 133.365 86.169 9.836.115

dnevi

V breme

58.814 67.383 43.592 4.914.977

delodajalca

V breme ZZZS 50.006 65.982 42.577 4.921.138

LETO 2016

Vsi izgubljeni 112.295 139.841 93.290 10.378.095

dnevi

V breme

55.960 65.984 43.047 4.911.248

delodajalca

V breme ZZZS 56.335 73.857 50.243 5.466.847

LETO 2017

Vsi izgubljeni 125.883 154.612 106.520 11.396.629

dnevi

V breme

63.452 72.209 47.383 5.376.450

delodajalca

V breme ZZZS 62.431 82.403 59.137 6.020.179

Vir: ZZZS

92


6.3 LOKACIJE DEFIBRILATORJEV

Tabela 56- Seznam lokacij defibrilatorjev

KRAJEVNA SKUPNOST IME LOKACIJE OPIS LOKACIJE

BLANCA Defibrilator Blanca 24 - večnamenski dom Defibrilator pri vhodu Krajevne skupnosti Blanca 24

BOŠTANJ Defibrilator Boštanj 30 - Gasilski dom Na Gasilskem domu Boštanj 30, pri garažah

KRMELJ

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

SEVNICA

Defibrilator Gabrijele 6a

Defibirlator Gabrijele 6a pri vhod v butik testenin Gabaroni -

Gabrijele 6a

Defibrilator Krmelj 51 - Inkos Defibrilator na vratarnici Inkos d.o.o. Krmelj 51

Defibrilator KS Loka pri Zidanem Mostu 51

Defibrilator Breg - Gasilski dom

Defibrilator Občina Sevnica,

Glavni trg 19

Defibrilator Grad Sevnica - atrij

Defibrilator Lisca - Tončkov dom - Podgorica 36

Defibrilator Gasilski dom Sevnica - kulturna

dvorana - Kvedova 25

Defibrilator podjetje Lisca Sevnica –

Prešernova ulica 2

Defibrilator KS Loka pri Zidanem Mostu, pri trgovini

Mercator, Loka pri Zidanem Mostu 51

Defibrilator Breg – na stavbi Gasilskega doma

Dostop iz ceste - Glavnega trga, takoj za kovinskimi vrati

levo, pri vhodu za JSKD

Na severni strani atrija gradu, pri WC

Defibrilator na Lisci v Tončkovem domu, Podgorica 36, za

glavnim vhodom, v vetrolovu, na desni strani.

Defibrilator na Gasilskem domu Sevnica, Kvedrova 25,

zunaj pred vhodom stopnišča k kulturni dvorani.

Defibrilator pri recepciji II Lisce d.d. Sevnica, Prešernova 2

STUDENEC Defibrilator Studenec 43 - Gasilski dom Defibrilator Studenec 43 – na stavbi Gasilskega dom

ŠENTJANŽ

Defibrilator Šentjanž 2c - Gasilski dom

Defibrilator v hodniku Gasilskega doma Šentjanž 2c

Defibrilator Veliki Cirnik 26 - trgovina Pri vhodu v trgovino Veliki Cirnik 26

TRŽIŠČE Defibrilator Tržišče 14c - Petrol Defibrilator zunaj pred bencinsko črpalko Petrol Tržišče 14c

ZABUKOVJE

Defibrilator Zabukovje 5 - večnamenski dom

Defibrilator ob stransekem vhodu večnamenskega doma v

Zabukovju 5, pri vhodu Krajevne skupnosti Zabukovje

Vir: Občina Sevnica.

93


6.4 INSTITUCIONALNO VARSTVO STAREJŠIH IN POSEBNIH SKUPIN ODRASLIH

Tabela 57- Pregled prošenj in prostih mest v domovih za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih v Posavju

na dan 31.5.2018

O.E.ZZZS

KRŠKO 1.

ZAP.

ŠT.

2.

3.

2/1

2/2

2/3

TIP IZVAJALEC KAPACITETA PROSTA

MESTA

javni

zavod

javni

zavod

javni

zavod

javni

zavod

javni

zavod

DOM STAREJŠIH

OBČANOV KRŠKO

DOM UPOKOJENCEV IN

OSKRBOVANCEV

IMPOLJCA, SEVNICA

EVIDENTIRANE

PROŠNJE

(AKTIVNE)

AKTUALNE

PROŠNJE

214 0 227 50

546

- ENOTA BREŽICE 156 0 157 7

- ENOTA IMPOLJCA – sedež

zavoda

295 0 165 43

- ENOTA SEVNICA 95 0 105 54

TRUBARJEV DOM

UPOKOJENCEV LOKA

221 0 185 176

SKUPAJ 981 0 839 330

Pojasnila:

- Izvajalci morajo zagotoviti prosilcem ustrezne storitve – namestitve glede na potrebe uporabnikov. Zato se lahko zgodi, da ima dom

aktualne nerešene prošnje npr. za negovalni oddelek, hkrati pa prosto mesto na stanovanjskem oddelku.

- Znotraj območnih enot so sešteti podatki o vseh prošnjah, med katerimi je lahko tudi več prošenj istega prosilca in sešteti podatki o

vseh prosilcih, kjer se izločijo podvojene prošnje.

- Kot evidentirane (aktivne) prošnje so prikazane vse popolne sprejete prošnje za katere dom vodi postopek po veljavnem Pravilniku,

kot aktualne prošnje pa so prikazane tiste, za katere odgovorna oseba oz. komisija pri izvajalcu ve, da želijo takojšnjo namestitev.

Vir: Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2018.

94


Tabela 58- Pregled kapacitet institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih,

v Posavju na dan 1.1.2018

MERILO

DOM

STAREJŠIH

OBČANOV

KRŠKO

DOM

UPOKOJENCEV

IN

OSKRBOVANCEV

IMPOLJCA

- enota Impoljca

Sevnica

- enota Brežice - enota Sevnica

TRUBARJEV

DOM

UPOKOJENCEV

LOKA

SKUPAJ

Število mest po

219 506 295 116 95 221 946

koncesiji, sklepu

Število sob 103 278 119 108 51 125 506

1-posteljne 19 104 29 60 15 53 176

2-posteljne 57 117 41 48 28 48 222

3-posteljne 27 20 12 - 8 24 71

4-posteljne - 37 37 - - - 37

Dnevno varstvo

3 2 - 4 1 - 5

(število mest)

Oskrbovana

21 - - - - - 21

stanovanja

Stanje na dan

214 546 295 156 95 221 981

1.1.2018

Vir: Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2018.

95


Tabela 59- Pokritost potreb, domsko varstvo starejših v Posavju na dan 3.7.2018

Matične enote in dislocirane enote

KRŠKO BREŽICE SEVNICA

SKUPAJ

(brez enote na Impoljci)

Prebivalci 28.278 24.404 18.086 70.568

Prebivalci, stari 65 let in več 5.028 5.020 3.529 13.577

% preb. starih 65 let in več 17,78 20,74 19,51 19,24

Število domov 1 1 2 4

Število mest 214 156 316 686

Mesta zadostujejo za %

4,26 3,11 8,95 5,05

skupine 65 let in več

Potrebno število mest za

241 241 169 652

4,8% ciljne skupine

Razlika v številu mest -27 -85 147 34

INDEKS POKRITOSTI

POTREB po domskem

varstvu starejših 88,67 64,74 186,55 105,26

Vir: Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2018.

96


7. GOSPODARSTVO

7.1 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI

Tabela 60- Število registriranih poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije po skupinah, Občine 31.3.2018

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah, stanje na dan 31.3.2018

Občina Skupaj Gospodarske

družbe

Zadruge

Samostojni

podjetniki

posamezniki

Vir: Ajpes

Pravne

osebe

javnega

prava

Nepridobitne

organizacijepravne

osebe

zasebnega

prava

Društva

Druge fizične

osebe, ki opravljajo

registrirane oz. s

predpisom

določene

dejavnosti

Skupaj 212.421 72.865 470 91.429 2.803 8.795 24.115 11.944

Bistrica ob Sotli 100 15 - 53 2 2 14 14

Brežice 2.121 654 9 936 43 66 310 103

Kostanjevica na Krki 184 35 2 86 3 5 44 9

Krško 2.204 605 5 1.019 45 84 353 93

Radeče 322 79 - 142 - 16 57 19

Sevnica 1.293 269 4 679 29 57 178 77

97


Tabela 61-Število poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije po skupinah, Sevnica 31.3.2008 - 31.3.2018

LETO

Skupaj

Gospodarske

družbe in

zadruge

Samostojni

podjetniki

posamezniki

Pravne osebe

javnega

prava

Nepridobitne

organizacije -

pravne osebe

zasebnega prava

Društva

Druge fizične

osebe, ki opravljajo

registrirane oz. s

predpisom

določene

dejavnosti

31.3.2008 1.235 207 736 28 44 169 51

31.3.2009 1.228 210 719 28 47 170 54

31.3.2010 1.229 224 696 28 49 174 58

31.3.2011 1.257 232 695 28 48 183 71

31.3.2012 1.283 232 709 28 48 184 82

31.3.2013 1.270 249 686 28 52 174 81

31.3.2014 1.254 249 672 28 52 173 80

31.3.2015 1.258 264 660 29 54 175 76

31.3.2016 1.297 272 683 29 55 181 77

31.3.2017 1.311 275 693 29 56 180 78

31.3.2018 1.293 273 679 29 57 178 77

Vir: Ajpes

98


Slika 27-Delež poslovnih subjektov po skupinah, Sevnica 31.3.2018

6%

14%

21%

4%

2%

Gospodarske družbe in zadruge

Samostojni podjetniki posamezniki

53%

Pravne osebe javnega prava

Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava

Društva

Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti

Vir: Ajpes

99


7.2 GOSPODARSTVO POSAVJA

7.2.1 REGIJSKI KAZALNIKI GOSPODARJENJA

Tabela 62-Delež najpomembnejših dejavnosti (SKD) v posavski regiji 2013, 2015, 2017 - Gospodarske družbe

Dejavnost

Delež najpomembnejših dejavnosti (SKD) v regiji

Gospodarske družbe

Delež čistih prihodkov od

prodaje

Delež v številu družb v % Delež zaposlenih v %

Leto 2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2017

A-kmetijstvo, lov,

0,9 0,7 0,4 1,7 1,6 1,3 2,9 2,5 2

gozdarstvo

C-predelovalne dejavnosti 15,1 15 15 14,6 15,7 14,8 39 39,7 43,1

D-oskrba z elektriko,

66,8 66,8 64,4 1,1 1,3 1,2 10,9 10,5 8,8

plinom, paro

F-gradbeništvo 2,8 2,3 2,1 14,6 13,2 12,7 10,8 10,4 8,5

G-trgovin poprav. mot. vozil 7,7 8,5 7,5 27,6 27,3 26 10 9,9 10

H-promet, skladiščenje 1 1,1 1,1 5,1 5,8 8 3 3,2 3,7

I-gostinstvo 1,7 1,4 1,1 6,6 5,8 5,3 6,7 6,1 5,7

K-finančne in zavarovalne 0,04 0 4,2 1,4 1,2 1,4 0,2 0,2 0,6

dejavnosti

ostalo 4 4,2 3,7 27,3 28,1 29,3 16,5 17,5 17,5

SKUPAJ- vrednostno 2.554.139 3.253.489 4.067.914 1.263 1.451 1.492 8.974 9.905 11.180

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

100


Tabela 63-Delež najpomembnejših dejavnosti (SKD) v posavski regiji 2013, 2015, 2017 - Samostojni podjetniki

Delež najpomembnejših dejavnosti (SKD) v regiji

Samostojni podjetniki

Dejavnost

Delež čistih prihodkov od Delež v številu družb v % Delež zaposlenih v %

prodaje v %

Leto 2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2017

A-kmetijstvo, lov,

0,8 1,1 1 1,2 1,4 1,5 0,8 0,9 1,0

gozdarstvo

C-predelovalne dejavnosti 16,3 16 17,8 14,5 14,1 14,1 19,9 19,7 21,6

D-oskrba z elektriko,

0,1 16,5 0,1 0,3 17,2 0,3 0,1 21,9 0

plinom, paro

F-gradbeništvo 16,7 26,7 19 16,4 16,9 18,2 23,4 19,9 24,4

G-trgovin poprav. mot.

29,1 19,6 25,7 17,5 8,8 18 20,7 13,6 18,6

vozil

H-promet, skladiščenje 18,1 8,3 15,5 8,3 8,2 8,4 12,7 13,8 10

I-gostinstvo 7,6 4,4 8,6 7,9 11,9 7,8 12,6 3,1 13,6

K-finančne in zavarovalne 0,3 1,8 0,2 1,1 3,4 0,8 0,1 2,1 0,1

dejavnosti

ostalo 11 5,6 12 32,8 18,1 30,9 9,7 5 10,5

SKUPAJ- vrednostno 209.607 216.114 216.300 2.461 2.322 2.087 1.993 2.040 2.050

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

101


Tabela 64-Deleži po občinah v Posavju, Gospodarske družbe leta 2010, 2013, 2015

Deleži po občinah v Posavju

Gospodarske družbe

Število družb Število zaposlenih Dodana vrednost na

zaposlenega (v EUR)

Leto 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015

Bistrica ob Sotli - - 13 - - 46 - - 23.083

Brežice 431 499 570 2.327 2.191 2.320 32.869 35.802 37.657

Kostanjevica na 27 30 35 488 528 565 24.335 23.328 24.540

Krki

Krško 436 499 514 4.286 4.261 4.415 49.790 58.940 56.629

Radeče - - 68 - - 439 - - 22.244

Sevnica 210 235 251 2.205 1.994 2.121 23.115 23.328 30.626

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

Tabela 65-Deleži po občinah v Posavju, Samostojni podjetniki leta 2010, 2013, 2015, 2017

Deleži po občinah v Posavju

Samostojni podjetniki

Št. podjetnikov Število zaposlenih Dodana vrednost na

zaposlenega (v EUR)

Leto 2010 2013 2015 2017 2010 2013 2015 2017 2010 2013 2015 2017

Bistrica ob Sotli - - 40 41 - - 23 27 - - 32.044 27.148

Brežice 864 830 737 671 724 675 668 631 24.119 31.303 32.244 30.397

Kostanjevica na 77 78 68 57 65 66 70 75 25.066 30.063 33.095 29.960

Krki

Krško 902 908 801 711 922 735 688 735 21.350 29.682 32.964 29.858

Radeče - - 112 104 - - 74 66 - - 35.463 34.924

Sevnica 667 645 564 503 829 517 517 516 24.251 34.627 34.894 33.191

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

102


Sredstva Posavje (v

tisoč EUR)

Tabela 66-Gospodarska moč regije v primerjavi s Slovenijo 2014, 2015

delež Posavja v

%

Gospodarska moč regije v primerjavi s Slovenijo

Število

zaposlenih v

Posavju

Delež Posavja

v %

Celotni prihodki v

Posavju (v tisoč EUR)

Delež Posavja v

%

Leto 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

GD 2.644.083 2.687.781 2,9 1,9 9.153 9.905 2,1 2,2 2.691.688 3.251.716 3,4 4,0

SP 156.984 160.618 4,6 4,8 1.935 2.040 4,6 5,0 209.340 216.171 4,3 4,6

GD – gospodarske družbe; SP – samostojni podjetniki

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

Tabela 67-Gospodarske družbe po velikosti, Sevnica-Slovenija 2014,2015

Gospodarske družbe po velikosti

Velikost družbe Posavje Slovenija

Leto 2014 2015 2014 2015

velike 1,0% 1,0% 1,0% 0,9%

srednje 1,3% 1,2% 1,1% 1,1%

male 3,9% 4,0% 3,6% 3,6%

mikro 93,8% 93,7% 94,3% 94,4%

SKUPAJ 1.345 1.451 63.590 65.214

Vir: Gospodarska zbornica Slovenija

103


Tabela 68-Primerjava kazalnikov gospodarjenja 2014, 2015

Kazalniki profitabilnosti in Gospodarske družbe Samostojni podjetniki

učinkovitosti

Leto 2014 2015 2014 2015

Celotna gospodarnost

1,02 1,02 1,076 1,069

poslovanja

Delež prodaje na tujih trgih v

56,6 62,7 11,6 13,7

%

Dobičkovnost prodaje 0,027 0,025 0,08 0,074

Donosnost sredstev ROA 2,44 1,76 0,108 8,81

Donosnost kapitala ROE 3,7 2,67 15,66 14,44

Prihodki od prodaje na

287.737 323.086 108.154 105.913

zaposlenega (v EUR)

Dodana vrednost na

46.285 43.152 34.012 33.302

zaposlenega (v EUR)

Stroški dela v dodani

53,9 57,3 48,3 49,5

vrednosti v %

Neto čisti poslovni izid na

6.986 7.036 7.645 6.934

zaposlenega (v EUR)

Stroški dela na zaposlenega 24.960 24.722 16.415 16.483

(v EUR/leto)

Bruto mesečna plača na

zaposlenega (v EUR)

1.492 1.486 961 964

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

104


Tabela 69-Blagovna menjava-primerjava Posavja s Slovenijo (v mio EUR) 2014, 2015

Posavje Slovenija % Posavja

LETO 2014 2015 2014 2015 2014 2015

UVOZ 356,7 351 22.580 23.305 1,6 1,5

IZVOZ 499,6 535,7 22.936 23.940 2,2 2,2

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

Slika 28-Blagovna primerjava-Posavje 2014, 2015

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

105


7.2.2 GOSPODARSKE DRUŽBE POSAVJA IN NJIHOVA EKONOMSKA VLOGA V GOSPODARSTVU SLOVENIJE

Tabela 70-Prikaz izbranih strukturnih kazalcev za gospodarske družbe po regijah, 2015

Regije Gospodarske družbe Zaposleni

SLO=

444.839

Sredstva

SLO=88.7

06 tisoč

EUR

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

Čisti

prihodki od

prodaje

SLO=78.693

tisoč EUR

Neto izid

Število Delež v % Delež v % Delež v % Delež v % V tisoč

EUR

SLOVENIJA 65.214 100,0 100,0 100,0 100,0 1.640.010

Pomurska 1.849 2,8 3,4 2,2 2,6 53.217

Podravska 7.893 12,1 13,8 7,8 10,0 231.062

Koroška 1.223 1,9 2,7 1,6 2,1 66.223

Savinjska 6.222 9,5 12,5 16,3 9,9 -243.624

Zasavska 986 1,5 1,5 0,8 0,9 -1.542

Posavska 1.451 2,2 2,2 3,0 4,1 47.091

Jugovzhodna

2.577 4,0 5,9 5,1 6,1 268.581

Slovenija

Osrednjeslovenska 28.432 43,6 37,6 46,5 46,5 687.624

Gorenjska 5.594 8,5 8,8 6,4 7,2 323.565

Primorskonotranjska

1.090 1,7 1,8 1,1 1,5 39.038

Goriška 3.111 4,8 5,2 4,1 4,2 171.931

Obalno-kraška 4.786 7,3 4,5 5,1 4,9 102.845

106


Tabela 71-Izbrani kazalci za statistične regije, pomembni za oceno kupne moči 2015

STATISTIČNE

REGIJE

Prebivalstvo 1.1.2015 Delovno aktivno prebivalstvo Brezposelni Bruto plača na

zaposlenega

Število Delež Število Delež Število Delež v EUR

SLOVENIJA 2.062.874 100,00% 804.637 100,00% 112.726 100,00% 1.555,89

Pomurska 116.670 5,66% 39.600 4,92% 9.233 8,19% 1.383,76

Podravska 323.356 15,68% 119.575 14,86% 18.828 16,70% 1.420,30

Koroška 71.303 3,46% 27.048 3,36% 3.517 3,12% 1.453,62

Savinjska 253.975 12,31% 100.482 12,49% 15.361 13,63% 1.429,58

Zasavska 57.711 2,80% 22.013 2,74% 3.956 3,51% 1.378,79

Posavska 75.619 3,67% 29.662 3,69% 4.658 4,13% 1.445,78

Jugovzhodna

142.373 6,90% 57.571 7,15% 8.613 7,64% 1.560,47

Slovenija

Osrednjeslovenska 534.518 25,91% 214.873 26,70% 26.664 23,65% 1.719,97

Gorenjska 203.850 9,88% 82.235 10,22% 7.751 6,88% 1.545,33

Primorskonotranjska

52.538 2,55% 21.507 2,67% 2.686 2,38% 1.374,28

Goriška 118.188 5,73% 45.571 5,66% 5.206 4,62% 1.487,37

Obalno-kraška 112.773 5,47% 44.489 5,53% 5.525 4,90% 1.533,34

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije,

107


Tabela 72-Glavni kazalci poslovanja samostojnih podjetnikov Posavja v letu 2015

Ime Vrednost Indeks 2015/2014

Število podjetnikov 2.322 92,3

Število zaposlenih pri podjetniku 2.040 107

Prihodki v EUR 216.113.851 105,9

Odhodki v EUR 202.078.377 106,3

Podjetnikov dohodek v EUR 15.734.055 103,2

Negativni poslovni izid v EUR 1.585.263 115,2

Dodana vrednost v EUR 67.952.515 106,6

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

Tabela 73-Regije-Bruto domači proizvod 2013, 2014

STATISTIČNE

REGIJE

BDP

2013

Struktura

v %

BDP

2014

Struktura

v %

BDP na prebivalca 2013 BDP na prebivalca 2014

V EUR

Indeks

ravni

SLO=100

V EUR

Indeks

ravni

SLO=100

Pomurska 4,0 3,8 12.191 69,5 12.367 67,8

Podravska 12,9 12,9 14.465 82,4 14.945 82,6

Koroška 2,8 2,8 13.886 79,1 14.485 80,1

Savinjska 11,4 11,5 15.837 90,2 16.455 90,9

Zasavska 1,3 1,2 10.972 62,5 10.886 60,2

Posavska 2,9 2,9 15.147 86,3 15.409 85,2

Jugovzhodna

6,6 6,6 16.672 95,0 17.379 96,1

Slovenija

Osrednjeslovenska 37,3 37,2 24.845 141,6 25.329 140,0

Gorenjska 8,4 8,7 14.958 85,2 15.833 87,5

Notranjsko-kraška 1,8 1,8 12.240 69,7 12.965 71,7

Goriška 5,2 5,2 15.865 90,4 16.371 90,5

Obalno-kraška 5,4 5,3 17.328 98,2 17.645 97,5

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

108


Slika 29-BDP 2014 Struktura v %-regije

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

109


Tabela 74-Gospodarske družbe Posavja po velikosti 2014 in 2015

Skupaj Velike Srednje Majhne + mikro

Leto 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Število

1.345 1.451 13 15 18 18 1.314 1.418

družb

Sredstva (v

tisoč EUR)

2.644.083 2.687.781 1.945.870 1.931.342 227.490 249.305 470.724 507.134

Čisti

prihodki od

prodaje (v

tisoč EUR)

Število

zaposlenih

2.633.520 3.200.233 1.933.294 2.380.300 247.412 303.988 452.813 515.947

9.153 9.905 2.827 3.031 1.835 1.977 4.490 4.898

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

110


7.3 GOSPODARSTVO OBČINE

Tabela 75-Rezultati poslovanja gospodarskih družb s sedežem v občini Sevnica v letu 2017

DRUŽBE

ZAPOSLENI

PRIHODKI

SKUPAJ

ČISTI PRIHODKI

OD PRODAJE

TEMELJNI PODATKI

(zneski v tisoč EUR)

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA

TUJEM TRGU

ODHODKI

SKUPAJ

VREDNOST AKTIVE

NA DAN 31. 12. 2017

DODANA VREDNOST

IZGUBA NA SUBSTANCI

VELIKOST DRUŽB

Mikro Majhne Srednje Velike

SKUPAJ

število 216 33 7 1 257

delež 84,0 % 12,8 % 2,7 % 0,4 % 100,0 %

število 426 705 940 233 2.305

delež 18,5 % 30,6 % 40,8 % 10,1 % 100,0 %

znesek 35.515 70.099 108.907 21.931 236.451

delež 15,0 % 29,6 % 46,1 % 9,3 % 100,0 %

znesek 34.576 68.004 104.275 21.103 227.958

delež 15,2 % 29,8 % 45,7 % 9,3 % 100,0 %

število družb 43 21 7 1 72

znesek 7.081 8.754 87.039 14.455 117.328

delež 6,0 % 7,5 % 74,2 % 12,3 % 100,0 %

znesek 34.139 67.704 101.637 18.948 222.428

delež 15,3 % 30,4 % 45,7 % 8,5 % 100,0 %

znesek 36.993 55.962 80.850 64.301 238.106

delež 15,5 % 23,5 % 34,0 % 27,0 % 100,0 %

število družb 169 33 7 1 210

znesek 12.272 22.052 33.672 8.386 76.382

delež 16,1 % 28,9 % 44,1 % 11,0 % 100,0 %

indeks

2017

2016

112 99 117 94 108

število družb 36 0 0 0 36

znesek 254 0 0 0 254

delež 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %

indeks

2017

2016

368 - - - 368

111


NETO DODANA VREDNOST znesek 12.018 22.052 33.672 8.386 76.129

število družb 145 30 7 1 183

znesek 2.308 2.599 6.421 2.771 14.099

ČISTI DOBIČEK

delež 16,4 % 18,4 % 45,5 % 19,7 % 100,0 %

indeks

2017

2016

143 89 128 83 109

število družb 60 3 0 0 63

znesek 1.250 632 0 0 1.882

ČISTA IZGUBA

delež 66,4 % 33,6 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %

indeks

2017

2016

150 656 - - 202

NETO ČISTI DOBIČEK/IZGUBA znesek 1.057 1.968 6.421 2.771 12.217

Vir: Ajpes, informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnim podjetnikom in zadrug v posavski regiji v letu 2017

112


Slika 30-Deleži posameznih dejavnosti v prihodkih občine Sevnica, Gospodarske družbe 2016

Trgovina,

vzdrževanje in

popravila

motornih vozil

9,6%

Deleži posameznih dejavnosti v prihodkih občine

Sevnica

Strokovne,

znanstvene in

tehnične

dejavnosti

3,2%

Promet in

skladiščenje

3,0% Ostale dejavnosti

7,7%

Gradbeništvo

12,5%

Predelovalne

dejavnosti

64,0%

Vir: Ajpes

Slika 31-Deleži posameznih dejavnosti v prihodkih občine Sevnica, Samostojni podjetniki 2016

Deleži posameznih dejavnosti v prihodkih občine

Sevnica

Gradbeništvo

13,9%

Gostinstvo

7,0%

Predelovalne

dejavnosti

18,1%

Ostale dejavnosti

13,7%

Vir: Ajpes

Trgovina,

vzdrževanje in

popravila

motornih vozil

22,3%

Promet in

skladiščenje

25,0%

113


Tabela 76-Deleži po občini Sevnica, Gospodarske družbe 2010, 2013, 2015

Deleži po občinah v Posavju

Gospodarske družbe

Število družb Število zaposlenih Dodana vrednost na zaposlenega (v

EUR)

Leto 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015

Sevnica 210 235 251 2.205 1.994 2.121 23.115 23.328 30.626

Vir: Gospodarska zbornica Slovenje.

Tabela 77-Deleži po občini Sevnica, Samostojni podjetniki 2010, 2013, 2015

Deleži po občinah v Posavju

Samostojni podjetniki

Št. podjetnikov Število zaposlenih Dodana vrednost na zaposlenega (v

EUR)

Leto 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015

Sevnica 667 645 564 829 517 517 24.251 34.627 34.894

Vir: Gospodarska zbornika Slovenije.

114


Tabela 78-Največji zaposlovalci v občini Sevnica, december 2017

*podatek za leto 2016; podatek za leto 2017 ni na voljo

Največji zaposlovalci v občini Sevnica, december 2017

SILIKO D.O.O

289*

(Skupno št. zaposlenih v matičnem podjetju in poslovni enoti

Boštanj)

LISCA D.D. SEVNICA 230*

STILLES D.O.O. 220,58

PREIS SEVNICA D.O.O. 174,11*

PLASTOFORM BLANCA D.O.O. 146,24

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA Z.O.O. 129,62*

INKOS D.O.O KRMELJ 117,06*

KOPITARNA SEVNICA D.D. 116,39*

TANIN SEVNICA D.D. 109

INPLET D.O.O. 87,36*

INDE D.O.O. SEVNICA 76,59

RAFAEL D.O.O. SEVNICA 74,77*

KOMUNALA D.O.O. SEVNICA 61,2

TERMOGLAS D.O.O. 46,01

GRADNJE D.O.O. BOŠTANJ 45,13

SAVA AVTO D.O.O. SEVNICA 30,73

ARMAT D.O.O. 28,15

SADJARSTVO BLANCA D.O.O 23,91

ELRO, ROBERT JANEŽIČ S.P. 19,66

SNEDIM D.O.O. 18,88

BILINDE D.O.O. 18,48

Vir: E-bonitete

115


8. TURIZEM

8.1 GOSTINSKA PONUDBA

Tabela 79-Turistična ponudba-nastanitev, prehrana in pijača Sevnica 2018

Turistična ponudba-nastanitev, prehrana in pijača

IME IZVAJALEC in NASLOV KONTAKT NASTANITVENA

PONUDBA

Apartment Ana

Point.er računovodsko, podjetniško in davčno

svetovanje, Darinka Jerše s.p.

Radna 19, 8294 Boštanj

Telefon: 07 81 49 810

040 458 740

E-pošta: inka@pointer-it.si

Število sob: 1

število stalnih ležišč: 3

Gostilna s prenočišči Repovž

Domačija Repovž, gostilna s prenočišči, d.o.o.

Šentjanž 14, 8297 Šentjanž

Telefon: 07 81 85 661

031 692 679

E-pošta: info@gostilna-repovz.si,

http://www.gostilna-repovz.si

Število sob: 5

število stalnih ležišč: 8

Gostišče Dolinšek

Martin Dolinšek, s.p.

Vrh pri Boštanju 23, 8294 Boštanj

Telefon.: 07 814 15 95

041 685 564

E-pošta: martin.dolinsek@siol.net

http://www.gostisce-dolinsek.si

Število sob:4

število stalnih ležišč: 8

Gostišče Felicijan

Simona Felicijan s.p.

Radna 31, 8294 Boštanj

Telefon: 07 81 41 612

041 959 408

E-pošta:gostisce.felicijan@gmail.com

Število sob: 6

število stalnih ležišč:15

Turistična kmetija Močivnik

Mihaela Močivnik s.p.

Okroglice 33, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Telefon: 03 568 41 23

041 849 231

E-pošta: vidko.mocivnik@gmail.com

http://www.mocivnik.si

Število sob: 5

število stalnih ležišč: 9

Hostel Trimček prenočišča

Trgovina in svečarstvo pri Koštomaju,

Vesna Mirt, s.p.

Blanca 36 a, 8283 Blanca

Telefon: 041 415 443

030 453 754

08 160 47 06

E-pošta: vesnamirt@siol.net

http://www.trimcek.si

Število sob: 5

število stalnih ležišč: 22

116


IME NASLOV KONTAKT NASTANITVENA

PONUDBA

Hotel Ajdovec

Gostinsko podjetje Sevnica d.o.o.

Trg svobode 1, 8290 Sevnica

Telefon: 031 650 987

E-pošta:

gostinsko.podetje.sevnica@amis.net

info@hotel-ajdovec.com

http://www.hotel-ajdovec.com

Število sob: 11, število

apartmajev: 2

število stalnih ležišč: 25

Neokrnjena narava

Poslovno svetovanje, Mojca Kuzmički s.p.

Pečje 27, 8290 Sevnica

Telefon: 041 647 596

E-pošta: mojca.kuzmicki@gmail.com

Število hiš:1

število stalnih ležišč:3

Pizzerija Javor

PTG BERK proizvodnja trgovina gostinstvo d.o.o.

Krmelj 59, 8296 Krmelj

Telefon: 031 786 160

E-pošta: tusmarket.berk@siol.net

Število sob:8

število stalnih ležišč: 20

Slavka Grobelnik-nosilka

dopolnilne dejavnosti na kmetiji -

Turistična kmetija z nastanitvijo

Slavka Grobelnik-nosilka dopolnilne dejavnosti

na kmetiji - Turistična kmetija z nastanitvijo

Podvrh 39, 8292 Zabukovje

Telefon: 041 335 257

E-pošta: info@grobelnik.si

http://www.grobelnik.si

Število sob: 10

Število stalnih ležišč: 22

Srednja šola Sevnica

Šolski center Krško – Sevnica

Savska cesta 2, 8290 Sevnica

Telefon: 040 639 016

E-pošta: tajnistvo@sc-krsko.si

http://www.sckrsko.si/index.phph/hostel

Prostor za avtodome in

prikolice: 2

število stalnih ležišč: 38

Tončkov dom na Lisci

Turistična kmetija z nastanitvijo

Celestina

Gostinstvo Krašovec d.o.o.

Podgorica 36, 8290 Sevnica

Nežka Celestina-nosilka dopolnilne dejavnosti na

kmetiji

Marendol 24, 8295 Tržišče

Telefon: 03 57 35 016

040 233 753

041 496 545

E-pošta: dom.lisca@gmail.com

Spletna stran: www.lisca-dom.com

Telefon: 041 239 408

031 770 068

E-pošta: nezkacelestina@gmail.com

Število sob: 16

število stalnih ležišč: 42

Število sob: 4

število stalnih ležišč: 8

Vinski Dvor Deu

Vinski Dvor Deu, gostinstvo, Ivan Deu s.p.

Malkovec 11, 8295 Tržišče

Vir: Ajpes, Register nastanitvenih obratov, 2018.

Telefon: 040 368 359

030 606 885

E-pošta: info@deu-mokronog.si

http://www.deu-mokronog.si

Število sob: 9

število stalnih ležišč: 18

117


Tabela 80-Turistična ponudba, prehrana Sevnica 2018

Turistična ponudba-prehrana in pijača

IME IZVAJALEC in NASLOV KONTAKT DELOVNI ČAS

Hotel Ajdovec

Gostinsko podjetje Sevnica d.o.o.

Trg svobode 1, 8290 Sevnica

Telefon: 031 650 987

E-pošta: gostinsko.podetje.sevnica@amis.net

info@hotel-ajdovec.com

http://www.hotel-ajdovec.com

pon.-sob.: 6h-22h,

ned. in prazniki: 11h-20h

Gostišče Felicijan

Simona Felicijan s.p.

Radna 31, 8294 Boštanj

Telefon: 07 81 41 612

041 959 408

E-pošta:gostisce.felicijan@gmail.com

pon.-sob.: 6h-23h

ned. in prazniki: 7h-22h

Gostišče Barbara

Marija Rejc s.p.

Krmelj 49, 8296 Krmelj

Telefon: 07 818 40 55

E-pošta: prehrana.marjana@siol.net

http://www.gostisce-barbara.si

pon.-sob.: 7h - 22h

ned.: 8h-20h

Gostišče Dolinšek

Dolinšek Martin s.p.

Vrh pri Boštanju 23, 8294 Boštanj

Telefon.: 07 814 15 95

E-pošta: info@gostisce-dolinsek.com

http://www.gostisce-dolinsek.si

pon.-ned.: 10h-24h

Gostilna Kregl

Silva Vrisk Kranjc s.p.

Gornje Brezovo 3, 8290 Sevnica

Telefon: 08 161 51 91

041 923 423

pon.-sob.: 7ih-23h

ned.: 7h-23h

Gostilna s prenočišči Repovž

Domačija Repovž d.o.o.

Šentjanž 14, 8297 Šentjanž

Tončkov dom na Lisci (927 m) Gostinstvo Krašovec d.o.o. Podgorica 36,

8290 Sevnica

Turistična kmetija Močivnik

Mihaela Močivnik s.p.

Okroglice 33, 1434 Loka pri Zidanem mostu

Telefon: 07 81 85 661

031 692 679

E-pošta: info@gostilna-repovz.si

http://www.gostilna-repovz.si

Telefon: 03 573 50 16

040 233 753

041 496 545

E-pošta: dom.lisca@gmail.com

Spletna stran: www.lisca-dom.com

Telefon: 03 568 41 23

041 849 231

E-pošta: vidko.mocivnik@gmail.com

http://www.mocivnik.si

pon.-sre.: zaprto

čet.: 11h-21h

pet.:11h-22h

sob.: 8h-22h

ned.: 7h-18h

pon.: zaprto

tor.-pet.: 8h-19h

sob.: 7.30h-20h

ned.: 7.30h-19h

pon.: zaprto

tor.-čet.: 12h-22h

pet.:12h-01h oz. 02h

sob.: 10h-01h oz. 02h

ned.:10h-22h

118


IME NASLOV in IZVAJALEC KONTAKT DELOVNI ČAS

Turistični center Azaleja

Gostilna in Vinska klet Janc

Pavlič Marjana s.p.

Okroglice 56, 1434 Loka pri Zidanem mostu

Janc Darko s.p.

Studenec 34, 8293 Studenec

Telefon: 041 625 693

031 441 148

03 56 84 387

E-pošta: azaleja@amis.net

Spletna stran: www.azaleja.si

Telefon: 07 818 91 06

E-pošta: gostilnajanc@gmail.com

Delovni čas od aprila do

konca oktobra:

pon.-pet.:12h-22h

sob.,ned.,praz.: 8h-22h

pon. - čet.: 7h-23h

pet., sob.: 7h-01h

ned., prazniki: 7h-23h

Gostilna Jelen Malus

(Tržišče 24)

Gostinske storitve Martin Petre s.p.

Šentjanž 62, 8297 Šentjanž

Telefon: 070 234 011

E-pošta: martinpetre22@gmail.com

pon.: 16h-24h

tor.: zaprto

sre. - pet.: 16h-24h

sob., ned.: 7h-24h

ter po dogovoru

Gostilna ob Ribniku

Vrtnarstvo in gostinstvo Atlanta, Dejan

Zelezina s.p. PE Ribnik,

Zavratec 34, 8293 Studenec

Telefon: 07 81 65 462

07 81 89 019

E-pošta: ribnik.loke@gmail.com

pon.: zaprto

tor.-sob.: 12h-23h

ned.: 11h-22h

Gostilna Vrtovšek

Vrtovšek Tatjana s.p.

Cesta na grad 24 8290 Sevnica

Telefon: 07 814 06 71

051 300 274

051 300 276

E-pošta: tatjana.vrtovsek@kabelnet.net

pon.-sob.: 7h-22h

ned.:7h-12h

Gostilna Plausteiner

Plauštajner Bruno s.p.

Glavni trg 45, 8290 Sevnica

Telefon: 07 814 11 46

07 81 65 462

pon. - ned.: 7h-22h

Okrepčevalnica Orehovo

Jožefa Furlan s.p.

Orehovo 38, 8290 Sevnica

Telefon: 0599 24511

040 622 740

pet. - sre.: 10h - 22h

čet.: zaprto

Okrepčevalnica Ars

Pajaziti Arsim s.p.

Trg svobode 1, 8290 Sevnica

Telefon: 051 263 200

Gostilnica Plus Glavni trg 41a, 8290 Sevnica Telefon: 07 816 02 00

031 81 60 20

E-pošta: gostilnica.plus@amis.net

http://www.gostilnica-plus.si

Gostinstvo Majcen

Gostišče, Frida Majcen s.p.

Vrhek 7, 8295 Tržišče

Telefon: 07 81 80 422

031 743 341

E-pošta: majcen.urska@gmail.com

pon. - čet.: 8.30h-23h

pet., sob.: 8.30h-24h

ned.: 14h-23h

pon. - čet.: 8h-23h pet.

sob.: 8h-24h ned.

prazniki: 12h-23h

pon.: zaprto

tor.- ned.: 9h-22h

119


IME NASLOV in IZVAJALEC KONTAKT DELOVNI ČAS

HAMBI 2 GO Sevnica

Hambi d.o.o.

Planinska cesta 8, 8290 Sevnica

Telefon: 051 631 455

E-pošta: lidija.metelko@gmail.com

pon. - sob.: 9h-23h

ned., prazniki: 16h-23h

Obrat za pripravo in dostavo jedi

Pepi Ham

Teraž Peter s.p.

Savska cesta 20c, 8290 Sevnica

Telefon: (07) 816 02 90

pon. - pet.: 9h-15h

sob.: 9h-12h

ned., prazniki: zaprto

Pekarna in kavarna Kruhek

Okusne dobrote, trgovina in gostinstvo d.o.o.

Trg svobode 40, 8290 Sevnica

Telefon: (07) 816 08 80

031 337 777

E-pošta: info@okusne-dobrote.si

pon.-pet.: 5h-19h

sob.: 5h-13h, 15h-19h

ned.: 7h-13h, 15h-19h

Pizzerija Javor

PTG BERK proizvodnja trgovina gostinstvo

d.o.o.

Krmelj 59, 8296 Krmelj

Telefon: 031 786 160

E-pošta: tusmarket.berk@siol.net

pon.-pet.: 7h-19h

sob.: 7h-15h

ned.: 7h-12h

Pizzeria Rondo

Kavarna Julija

Okrepčevalnica Trimček

BMM gostinstvo d.o.o., PE Pizzerija Rondo

Planinska cesta 3, 8290 Sevnica

Bruno Gabrijele s.p.

Trg svobode 1, 8290 Sevnica

Trgovina in svečarstvo pri Koštomaju,

Vesna Mirt, s.p., PE okrepčevalnica Trimček

Blanca 36a, 8283 Blanca

Telefon: 051 471 333

E-pošta: info@pizzeriarondo.si

http://www.pizzeriarondo.si

Telefon: 031 650 987

E-pošta: bruno.gabrijele.doo@kabelnet.net

Vir: Ajpes, Register nastanitvenih obratov, 2018.

Telefon: 041 415 443

030 453 754

08 160 47 06

E-pošta: vesnamirt@siol.net

http://www.trimcek.si

pon. - čet.: 8h-23h

pet.: 8h-24h

sob.: 9h-24h

ned. in prazniki: 10h-22h

pon.-pet.: 5h-19h

sob.: 6-18

ned.: 8-18

Pon.-čet.: 5:30h-23h

pet.: 5:30h-1h

Sob.: 7h-1h

Ned.: 7h-23h

120


Tabela 81-–Turistična ponudba – nastanitev, Postajališča za avtodome Sevnica 2018

Postajališče za avtodome pod Gradom Sevnica

Kontakt:

Grad Sevnica, Cesta na grad 17, 8290 Sevnica

telefon: 051 680 289

e-pošta: grad.sevnica@kstm.si

spletna stran: www.kstm.si

Postajališče za avtodome na Lisci

Kontakt:

Podgorica 36, 8290 Sevnica

telefon: 03 573 50 16

e-pošta: dom.lisca@gmail.com

spletna stran: http://lisca-dom.com/

Postajališče za avtodome pri Srednji šoli Sevnica

Kontakt:

Savska cesta 2, 8290 Sevnica

telefon: 040 639 016

e-pošta: sevnica@youth-hostel.si

spletna stran: www.sc-krsko.si

GPS koordinate: N 46.008841, E 15.314903

Možnost oskrbe: PZA

GPS koordinate: N 46.068019, E 15.287423

Možnost oskrbe: parkirišče brez oskrbe

GPS koordinate: N 46.000800, E 15.333874

Možnost oskrbe: parkirišče brez oskrbe

Vir: Občina Sevnica, 2018.

121


8.2 ZNAMENITOSTI OBČINE SEVNICA

Tabela 82– Naravna dediščina, občina Sevnica

Zap.

št.

ID_STEV. IME POVRŠINA HA

EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA

1. 63300 Ajdovska jama 405 ha

2. 19200 Boštanj 6,25 ha

3. 18300 Ajdovska peč 47,21 ha

4. 18800 Raja peč 11,06 ha

5. 17300 Kamenški potok 205,47 ha

6. 65500 Mirna 744,04 ha

7. 12600 Bohor- Veternik 924 ha

8. 19300 Vrhek 3,62 ha

9. 12100 Zasavsko hribovje 813 ha

10. 63600 Radulje 133 ha

11. 91900 Čolniški potok s prito 13,20 ha

12. 63700 Sava od Radeč do drž 285 ha

13. 93300 Hinja s potoki 18,77 ha

JAME

Zap. EVIDENČNA

IME

KRATKA OZNAKA

št. ŠTEVILKA ENOTE

1. 46132 Jama v Zavraški dolini Vodoravna jama

2. 40858 Brezno v dolini na Rokštajnu Brezno

3. 40371 Raja peč Jama občasni izvir ob stalnem

toku

4. 40390 Ajdovka peč pri Studencu Jama občasni izvir ob stalnem

toku

5. 40476 Brezno 1 na Ilovcu Poševno ali stopnjasto brezno

6. 40477 Brezno 2 na Ilovcu Brezno

122


7. 40480 Žrelo nad Radno Spodmol, kevdrc

8. 40633 Jama v Štegini Spodmol, kevdrc

9. 41834 Matkovo brezno Brezno

10. 50423 Jama pod Pečjami Jama s stalnim tokom

11. 48762 Jama v mirnski debri Jama občasni izvir

12. 48009 Spodmol nad tunelom Poddobje Spodmol, kevdrc

13. 48010 Kališka jama Vodoravna jama

14. 48013 Baršnca Brezno

15. 48014 Kluški pruh Jama z breznom in etažami,

poševna jama

16. 48171 Rupa nad Kozmosom Brezno

17. 48173 Kališko okno Vodoravna jama

LOKALNO ZAVAROVANA OBMOČJA

ZAP. EVIDENČNA

IME

STATUS

ŠT. ŠTEVILKA ENOTE

1. 1118 Rastišče Cluzijevega svišča na Naravnih spomenik

Lovrencu

2. 1119 Grad Sevnica z grajskim parkom Spomenik oblikovane narave

NATURA 200

ZAP. SDS ID OBMOČJE POVRŠINA HA

ŠT.

1. SI3000134 Ajdovska peč 47,21 ha

2. SI3000266 Kameniški potok 129,64 ha

3. SI3000340 Hinja s potoki 18,77 ha

4. SI3000135 Raja peč 11,05 ha

5. SI3000059 Mirna 547,29 ha

6. SI3000192 Radulja s pritoki 130 ha

7. SI3000321 Čolniški potok s pritoki 13,20 ha

8. SI3000153 Vrhek 0,94 ha

9. SI3000085 Boštanj 6,25 ha

10. SI300274 Bohor 683 ha

123


11. SI3000026 Posavsko hribovje 351 ha

12. SI3000280 Veliko Kozje 603,86

OBJEKT NARAVNE VREDNOTE

ZAP. IDENT.ŠT. IME KRATKA OZNAKA

ŠT.

1. 4417 Zabukovje nad Sevnico-nahajališče

mineralov

Kamnolom s pojavi svinčevocinkovega

orudenja v Zabukovju

nad Sevnico

2. 5871 Budna vas- lipa Vaška lipa v Budni vasi

3. 5872 Novi Grad- topoli Topoli na Starem gradu

severozahodno od Novega

Grada

4. 5904 Lepi Dob-hrasta Hrasta severozahodno od kmetije

Lepi Dob pri Jesenicah

5. 5583 Sevnica-platane pri gradu Platane pri gradu Sevnici

6. 5578 Drušče-izvir Močan izvir na travniku med

Velikimi Druščami

OBMOČJE NARAVNE VREDNOTE

ZAP.

IME KRATKA OZNAKA POVRŠINA HA

ŠT.

1. Lisca Travniki z ilirsko floro in gozdovi na

1,917,34 ha

vršnem delu Lisce

2. Boštanj pri Sevnicirastišče

Rastišče rumenega

63,25 ha

rumenega

sleča

sleča(Rhododendoron luteum)

zahodno od Boštanja pri Sevnici

3. Veliko Kozje Skalovita pobočja in gozdovi na

7.793,96 ha

Velikem Kozju

4. Krvavka Skalni osamelec zahodno od

13,66 ha

Žirovnice

5. Vetrovka Skalni osamelec zahodno od

4,21 ha

Žirovnice

6. Gladka peč nad Apnenčasta skala zahodno od 1,64 ha

124


Žirovnico

Žirovnice pri Zidanem Mostu

7. Grahovica Levi pritok Mirne 324,38 ha

8. Pečje Skalni osamelci nad levim bregom

16,43 ha

Save južno od naselja Pečje

9. Prloge-suha kraška Kraška dolina vzhodno od vasi Hudo

153,32 ha

dolna

Brezje

10. Mirna Reka z ohranjenim zgornjim tokom in

1,821,12 ha

mokrišči v Mirnski dolini

11. Žirovniški potok Soteska Žirovniškega potoka, levega

150,52 ha

pritoka Save, pred Zidanim Mostom

12. Žigmanca Dolina potoka v Krškem hribovju, levi

108,74 ha

pritok Čolniščka severno do Bučke

13. Hubajniški potok Levi pritok Radulje severno od Bučke 288,71 ha

14. Kostajnščica Levi pritok Goboščice s skupnim

677,81 ha

izlivom v Jeseniščico, ki se v bližini

Mokronoga zlije v Mirno

15. Dolski potok Dolina potoka severno od Škocjana,

536,66 ha

levi pritok Radulje

16. Črni potok Levi pritok Urbinčka severno od

88,24 ha

Gorenje Radulje

17. Stanjski potok Desni pritok Blanščice s slapom in

191,17 ha

slapiši na Bohorju

18. Rakovnik Dolina potoka, desni pritok Laknice

228,54 ha

severozahodno od Zbur

19. Vejar- Dolenje Potok v povirju Čolniščka severno od

36,09 ha

Radulje

Štrita

20. Jesenk Potok s poplavno ravnico, levi potok

412,76 ha

Dolskega potoka oziroma Radulje

severno od Škocjana

21. Radov Levi pritok Laknice zahodno od

321,78 ha

Gornje Stare vasi

22. Urbinček Dolina potoka v Krškem hribovju, levi

316,42 ha

pritok Čolniščka severno od Bučke

23. Lovrenc-rastišče Rastišče kluzijevega svišča(Gentiana 43,34 ha

125


kluzijevega svišča clusii)na Lovrencu

24. Krmelj- ribnika Ribnika južno od Kamnika 25,39 ha

25. Sevnična-soteska Soteska Sevnične, levega pritoka

646,34 ha

Save, med Lisco in Bohorjem

26. Kameniški potok s Ravniški potok s pritoki, levi pritok

261,18 ha

pritoki

Mirne

27. Topolovec- rastišče Rastišče rumenega sleča na

32,90 ha

rumenega sleča jugovzhodnem pobočju pod cerkvijo

na Topolovcu

28. Gomila- termalni

izviri

Termalni izviri pri Gomili južno od

Birne vasi

503 ha

29. Vrhek- rastišče

rumenega sleča

Rastišče rumenega sleča v Vrhku pri

Tržiču

Vir: Zavod za varstvo narave, 2018.

30,14 ha

Tabela 83-Kulturna dediščina v občini Sevnica

Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

1. 14723 Apnenik pri Boštanju- Grad Stari

grad

2. 28995 Apnenik pri Boštanju – Nackova

zidanica

3. 18566

14724

Arto-Dvorec Impoljca

Birna vas-Gomila Ajdovski grob

4. 29637 Blanca-Arheološko najdišče

Blanško polje

Zvrst dediščine

arheološka

najdišča

stavbe

stavbe s parki in

vrtovi

arheološka

najdišča

5. 19158 Blanca-Blanško polje kulturna krajina

6. 28753 Blanca-Kašča na domačiji Blanca stavbe

32

7. 1653 Boštanj-Cerkev sv. Križa stavbe

8. 14726 Boštanj-Gomila Na gavgah arheološka

Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

najdišča

9. 1660 Boštanj-Kapela sv. Nikolaja stavbe

10. 2428 Budna vas- Cerkev sv. Miklavža stavbe

11. 29467 Cerovec pri Šentjanžu- Zupanova

domačija

stavbe

12. 28996 Čanje-Bolančičev kozolec stavbe

13. 3359 Čanje-Cerkev Marijinega

stavbe

vnebovzetja na Grački gori

14. 3355 Čanje-Cerkev sv. Neže stavbe

15. 3115 Čelovnik- Cerkev sv. Duha stavbe

16. 24004 Dolenji Boštanj-Domačija Dolenji

Boštanj 60

stavbe

Zvrst dediščine

126


Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

17. 14728 Dolenji Boštanj- Gomila Gola

gorica

18. 3353 Dolenje Bezovo- Cerkev sv.

Janeza Krstnika

Zvrst dediščine

arheološka

najdišča

stavbe

19. 24009 Dolenje Brezovo- Dolenje

kulturna krajina

Brezovško polje

20. 14730 Dolenje Brezovo-Gomila Grbelne arheološka

najdišča

21. 3358 Drožanje-Cerkev sv. Martina stavbe

22. 29293 Dolenje Brezovo-Kozolci dolenje stavbe

brezovškega polja

23. 3358 Drožanje- Cerkev sv. Roka stavbe

24. 29044 Drožanje-Florjančičev hram stavbe

25. 28997 Drožanje- Hiša Drožanje 16 stavbe

26. 28998 Drožanje- Hiša Drožanje 24 stavbe

27. 29631 Drožanje- Kapelica sv. Roka spom. objekti in

kraji

28. 28973 Drožanje-Kožuhova zidanica stavbe

29. 29632 Drožanje- Slopasto znamenje spom. objekti in

kraji

30. 2507 Drušče- Cerkev sv. Barbare stavbe

31. 29011 Drušče- Dolenčkov toplar stavbe

32. 28999 Drušče- Hiša Drušče 4 stavbe

33. 29001 Drušče- Jenetov toplar stavbe

34. 29000 Drušče-Kozolec na domačiji stavbe

Drušče 5

35. 29002 Drušče- Mežnarija stavbe

36. 2614 Gabrijele- Cerkev sv.Lenarta stavbe

37. 14731 Gabrijele-Gomilno grobišče Brije arheološka

najdišča

Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

Zvrst dediščine

38. 3352 Gornje Brezovo- Cerkev sv. Ulrika stavbe

39. 23993 Gornje Brezovo- Gornje Brezovško kulturna krajina

polje

40. 29294 Gornje Brezovo- Kozolci gornje stavbe

brezovskega polja

41. 28414 Gornje Brezovo-Zaselek Sv. Urha naselja in njihovi

deli

42. 14732 Gornje Brezovo-Znamenje spom. objekti in

kraji

43. 14733 Gornje Orle-Gomila Bučji hrib arheološka

najdišča

44. 29635 Gornje Orle – Slopno znamenje spom. objekti in

kraji

45. 29976 Hinje-Arheološko območje Hosti arheološka

najdišča

46. 29004 Jablanica pri Boštanji-Kozolec na stavbe

domačiji Jablanica 9

47. 29003 Jablanica pri Boštanju- Tomažinov stavbe

hlev

48. 29634 Jablanica pri Boštanju- Znamenje

z nišo

spom. objekti in

kraji

49. 27726 Jelovec pri Boštanju- Cestni most

čez Mirno

drugi objekti in

naprave

50. 2429 Kal pri Krmelju- Cerkev SV. stavbe

Martina

29254 Kal pri Krmelju- Domačija Kal pri stavbe

Krmelju 7

51. 29255 Kal pri Krmelju- Domačija pri Trkaj stavbe

52. 29006 Kal pri Krmelju-Gorenčeva stavbe

zidanica

53. 2430 Kamenica- Cerkev sv. Marjete stavbe

127


Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

Zvrst dediščine

54. 29048 Kamenica-Hribčev kozolec stavbe

55. 29047 Kamenica- Kozolec na domačiji stavbe

Kamenica 8

56. 29005 Kamenica- Štihov kozolec stavbe

57. 10288 Kaplja vas- Arheološko najdišče

Šentjurski hrib

arheološka

najdišča

58. 14734 Kaplja vas-Gomila Boršt arheološka

najdišča

59. 2615 Kaplja vas nad Tržiščem- Cerkev stavbe

sv. Jurija

60. 14735 Kladje nad Blanco- Gomilno

grobišče Dele

arheološka

najdišča

61. 29168 Kladje pri Krmelju- Jagerjeva hiša stavbe

62. 29253 Kladje pri Krmelju- Jamškova stavbe

domačija

63. 29049 Kladje pri Krmelju- Kozolec na stavbe

domačiji Kladje 3

64. 29050 Koludrje-Kozolec na domačiji stavbe

Koludrje 3

65. 29671 Kompolje ob Savi-Arheološko

najdišče Pod Malnom

arheološka

najdišča

66. 1656 Kompolje ob Savi- Cerkev sv. stavbe

Mihaela

67. 14736 Kompolje ob Savi-Gomilno

grobišče Dobrava

arheološka

najdišča

68. 18570 Kompolje ob Savi- Hiša Kompolje stavbe

11

69. 18569 Kompolje ob Savi-Hiša

stavbe

Kompolje13

70. 26942 Kompolje ob Savi- Hiša Kompolje

24

stavbe

Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

Zvrst dediščine

71. 29052 Kompolje ob Savi- Mlakarjev stavbe

kozolec

72. 14737 Kompolje ob Savi- Slopasto

znamenje

spom. objekti in

kraji

73. 26944 Kompolje ob Savi- Vas naselja in njihovi

deli

74. 29053 Konjsko-Hiša Konjsko 6 stavbe

75. 29893 Krmelj-Hiša Krmelj 88 stavbe

76. 29873 Krmelj- Jakilova graščina stavbe

77. 29891 Krmelj- Kolonija stavbe

78. 29872 Krmelj- Spomenik izgnancem 2.

svetovne vojne

spom. objekti in

kraji

79. 29054 Krsinji Vrh-Kozolec na domačiji stavbe

Krsiji Vrh 2

80. 14738 Laze pri Boštanju- Gomila Hantin arheološka

najdišča

81. 14739 Laze pri Boštanju- Grad Rekštanj arheološka

najdišča

82. 29055 Ledina – Jazbinškova zidanica stavbe

83. 14740 Ledina-Stebrasto znamenje spom. objekti in

kraji

84. 2431 Leskovec v Podbočju-Cerkev stavbe

Žalostne Matere božje

85. 9509 Leskovec v Podbočju- Vodenikova

hiša

spom. objekti in

kraji

86. 14741 Log-Arheološko najdišče Groblje arheološko

najdišče

87. 14742 Log-Arheološko najdišče Kamenca arheološka

najdišča

88. 1657 Log- Cerkev sv. Križa stavbe

89. 29252 Log-Kozolci Loškega polja stavbe

128


Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

Zvrst dediščine

90. 27032 Log- Loško polje kulturna krajina

91. 3113 Loka pri Zidanem Mostu-Cerkev sv stavbe

. Helene

92. 29251 Loka pri Zidanem Mostu-Domačija stavbe

Loka pri Zidanem Mostu 41

93. 30027 Loka pri Zidanem Mostu- Doprsni

kip Primoža Trubarja

spom. objekti in

kraji

94. 10185 Loka pri Zidanem Mostu- Dvorec stavbe

Loka

95. 29057 Loka pri Zidanem Mostu-Hiša Loka stavbe

pri Zidanem Mostu 91

96. 20119 Loka pri Zidanem Mostu- Kapela stavbe

sv. Frančiška Ksaverija

97. 22621 Loka pri Zidanem Mostu –Loško- kulturna krajina

Račiško polje

98. 27813 Loka pri Zidanem Mostu- Park parki in vrtovi

dvorca Loka

99. 2291 Loka pri Zidanem Mostu -Spodnji stavbe

Korenov mlin

100. 3774 Loka pri Zidanem Mostu- Zgornji stavbe

Korenov mlin

101. 29623 Loka pri Zidanem Mostu-Znamenje

z nišo

spom. objekti in

kraji

102. 1655 Lukovec nad Boštanjem –Cerkev stavbe

sv. Marije Magdalene

103. 14743 Lukovec nad Boštanjem-Gomila

Grmašca

arheološka

najdišča

104. 29250 Lukovec nad Boštanjem-Kozolci stavbe

Lukovškega polja

105. 29158 Lukovec nad Boštanjem-Kozolec

na domačiji Lukovec 31b

stavbe

Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

Zvrst dediščine

106. 1617 Lukovec nad Boštanjem-Pristava stavbe

Lukovec 1

107. 29167 Mala Hubajnica- Hlev in kozolec stavbe

pri Krnc

108. 3357 Metni vrh-Cerkev sv .Lovrenca stavbe

109. 29157 Metni vrh- Kozolec na domačiji stavbe

Metni vrh 4

110. 29633 Metni vrh- Stopno znamenje spom. objekti in

kraji

111. 3515 Mrzla Planina-Cerkev sv. Primoža stavbe

in Felicijana

112. 29156 Mrzla Planina-Kozolec na domačiji stavbe

Mrzla Planina 16

113. 3311 Okroglice- Cerkev sv. Lovrenca stavbe

114. 28758 Orehovo- Pišotekov kozolec stavbe

115. 14744 Osredek pri Hibajnici- Gomilno

grobišče Raguša

arheološka

najdišča

116. 2432 Osredek pri Krmelju- Cerkev sv. stavbe

Primoža in Felicijana

117. 2616 Pavla vas-Cerkev sv. Jakoba stavbe

118. 3351 Pečje- Cerkev sv. Marjete stavbe

119. 29155 Pijavice- Hiša Pijavice 1 stavbe

120. 29154 Pijavice- Kozolec na domačiji stavbe

Pijavice 1

121. 27770 Podgorica nad Sevnico-

Arheološko najdišče Revanšce

arheološka

najdišča

122. 29153 Podgorica nad Sevnico- Kozolec stavbe

na domačiji Podgorica 23

123. 3517 Podgorje ob Sevnični –Cerkev stavbe

Rožnovenske Matere božje

134. 29152 Podgorje ob Sevnični- Kunškov stavbe

129


Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

Zvrst dediščine

kozolec

125. 29151 Podgorje ob Sevnični- Šola stavbe

126. 9292 Podvrh pri Vranju-Jazbečev stavbe

kozolec

127. 27069 Podvrh pri Vranju-Koča Podvrh 56 stavbe

128. 29619 Podvrh pri Vranju-Stebrno

znamenje

spom. objekti in

kraji

129. 27070 Podvrh pri Vranju-Vinski hram stavbe

Podvrh 54

130. 29588 Podvrh pri Vranju- Zidanica Povrh stavbe

42

131. 2701 Podvrh pri Vranju- Zidanica Podvrh stavbe

52

132. 2900 Poklek nad Blanco-Cerkev Vseh stavbe

svetnikov

133. 14745 Polje pri Tržiču-Gomila Dolge njive arheološka

najdišča

134. 14747 Polje pri Tržiču-Gomilno grobišče

Zadob

arheološka

najdišča

135. 14746 Polje pri Tržišču-Grobišče Stara

sela

arheološka

najdišča

136. 29150 Polje pri Tržiču-Hiša Polje pri stavbe

Tržiču 3

137. 29149 Polje pri Tržiču- Kašča pri Majcen stavbe

138. 29148 Ponikve pri Studencu- Hiša stavbe

Ponikve pri Studencu 23

139. 14749 Preska pri Boštanju-Gomila

Hrebec

arheološka

najdišča

140. 14748 Preska pri Boštanju- Gomila

Zajček

arheološka

najdišča

Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

Zvrst dediščine

141. 29147 Preska pri Boštanju-Kozolec na stavbe

domačiji Prska 8

142. 29146 Prešna Loka-Kašča na domačiji stavbe

Prešna Loka 24

143. 29145 Prešna Loka-Kozolec na domačiji stavbe

Prešna Loka 2

144. 2362 Primož- Cerkev sv. Primoža in stavbe

Felicijana

145. 14750 Primož-Gomila Mlake arheološka

najdišča

146. 29143 Primož- Kozolec na domačiji stavbe

Primož 3

147. 3116 Radež- Cerkev sv. Fabijana in stavbe

Boštjana

148. 17317 Radna- Tariški dvorec stavbe s parki in

vrtovi

149. 14751 Razbor- Arheološko najdišče

Gradec

arheološka

najdišča

150. 3308 Razbor-Cerkev sv. Janeza stavbe

Krstnika

151. 2942 Razbor-Skupina kozolcev stavbe

152. 2363 Rovišče pri Studencu- Cerkev sv. stavbe

Urha

153. 29630 Selce nad Blanco- Slopno

znamenje

spom. objekti in

kraji

154. 18545 Sevnica-Brivsko-frizerski salon stavbe

Kreutz

155. 3349 Sevnica- Cerkev Marijinega stavbe

vnebovzetja

156. 3350 Sevnica- Cerkev sv. Ane v Šmarju stavbe

157. 3347 Sevnica-Cerkev sv. Florijana stavbe

130


Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

158. 3346 Sevnica-Cerkev sv. Miklavža stavbe

159. 18555 Sevnica- Gostilna Vrtovšek stavbe

160. 645 Sevnica- Grad Sevnica stavbe

161. 14759 Sevnica- Grajska kašča stavbe

162. 21688 Sevnica-Grajska vrtnarija stavbe

163. 18554 Sevnica-Hiša Florjanska 1 stavbe

164. 18553 Sevnica- Hiša Florjanska4 stavbe

165. 18549 Sevnica- Hiša Glavni trg 10 stavbe

166. 18548 Sevnica-Hiša Glavni trg 11 stavbe

167. 18547 Sevnica-Hiša Glavni trg 14 stavbe

168. 18546 Sevnica-Hiša Glavni trg 16 stavbe

169. 18544 Sevnica-Hiša Glavni trg 18 stavbe

170. 18543 Sevnica-Hiša Glavni trg 2 stavbe

171. 18542 Sevnica-Hiša Glavni trg 20 stavbe

172. 18540 Sevnica- Hiša Glavni trg 22 stavbe

173. 18539 Sevnica-Hiša Glavni trg 24 stavbe

174. 18538 Sevnica- Hiša Glavni trg 25 in 27 stavbe

175. 18537 Sevnica- Hiša Glavni trg 26 stavbe

176. 18536 Sevnica-Hiša Glavni trg 28 stavbe

177. 18519 Sevnica-Hiša Glavni trg 29 stavbe

178. 18520 Sevnica- Hiša Glavni trg 30 stavbe

179. 18521 Sevnica-Hiša Glavnega trga 31 stavbe

180. 18522 Sevnica- Hiša Glavni trg 32 stavbe

181. 18523 Sevnica- Hiša Glavni trg 33 stavbe

182. 18524 Sevnica- Hiša Glavni trg 35 stavbe

183. 18525 Sevnica- Hiša Glavni trg 37 stavbe

184. 18526 Sevnica- Hiša Glavni trg 38 stavbe

185. 18527 Sevnica- Hiša Glavni trg39 stavbe

186. 18528 Sevnica- Hiša Glavni trg 40 stavbe

187. 18529 Sevnica- Hiša Glavni trg 41 stavbe

Zvrst dediščine

Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

Zvrst dediščine

188. 18530 Sevnica- Hiša Glavni trg 42 stavbe

189. 18531 Sevnica- Hiša Glavni trg 44 stavbe

190. 18532 Sevnica- Hiša Glavni trg 46 stavbe

191. 18535 Sevnica- Hiša Glavni trg 8 stavbe

192. 18534 Sevnica- Hiša Glavni trg 9 stavbe

193. 18552 Sevnica- Hiša Kvedrova 1 stavbe

194. 18551 Sevnica- Hiša Kvedrova 10 stavbe

195. 3360 Sevnica- Kapela božjega groba stavbe

196. 28419 Sevnica-Kavčičeva grobnica spom. objekti in

kraji

197. 29658 Sevnica- Kovačija Staroveški stavbe

198. 13753 Sevnica- Lutrovska klet stavbe

199. 14752 Sevnica-Naselbina Dobrava arheološka

najdišča

200. 7887 Sevnica-Park gradu Sevnica parki in vrtovi

201. 28137 Sevnica-Pungerčičev vrt parki in vrtovi

202. 1342 Sevnica-Spomenik borcem NOB spom. objekti in

kraji

203. 29818 Sevnica-Spomenik kmečkemu

uporu

spom. objekti in

kraji

204. 9280 Sevnica- Staro mestno jedro naselja in njihovi

deli

205. 14754 Sevnica- Trški dvorec stavbe

206. 18550 Sevnica- Vila Kvedrova 19 stavbe

207. 14755 Sevnica- Znamenje sv. Martina spom. objekti in

kraji

208. 18533 Sevnica- Župnišče stavbe

209. 30394 Skrovnik- Arheološko območje

Skrovniško polje

arheološka

najdišča

131


Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

Zvrst dediščine

210. 29248 Skrovnik- Domačija Skrovnik 4 stavbe

211. 2617 Slančji Vrh- Cerkev sv. Urha stavbe

212. 29247 Slančji Vrh-Domačija Slančji Vrh 6 stavbe

213. 29142 Slančji Vrh-Hiša Slančji Vrh 7 stavbe

214. 29239 Slančji Vrh –Povčičeva domačija stavbe

215. 29141 Stržišče pri Sevnici-Kozolec na stavbe

domačiji Stržišče 14

216. 29812 Stržišče pri Sevnici –Kozolec na stavbe

domačiji Stržišče 27

217. 29813 Stržišče pri Sevnici-Vinski hram stavbe

Motore

218. 629 Studenec-Arheološko najdišče

Krvava luža

arheološka

najdišča

219. 2361 Studenec- Cerkev Marijinega stavbe

brezmadežnega spočetja

220. 2826 Studenec- Kapela Matere božje stavbe

221. 29246 Studenec- Kozolci na Studenškem stavbe

polju

222. 29140 Studenec-Župnijski kozolec stavbe

223. 29245 Svinjsko- Domačija Svinjsko 9 stavbe

224. 29244 Svinjsko-Hiša Svinjsko 28 stavbe

225. 2427 Šentjanž na Dolenjskem- Cerkev stavbe

sv. Janeza Krstnika

226. 29620 Šentjanž na Dolenjskem-Kapela stavbe

Lurške Matere božje

227. 29166 Šentjanž na Dolenjskem- Kozolec stavbe

na domačiji Šentjanž 47

228. 29243 Šentjanž na Dolenjskem-

Markovičeva domačija

stavbe

229. 29869 Šentjanž na Dolenjskem-Spomenik

Milanu Majcnu in Janku Mevžlju

spom. objekti in

kraji

Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

Zvrst dediščine

230. 3114 Šentjur na Polju-Cerkev sv. Jurija stavbe

231. 28768 Šentjur na Polju-Kašča na domačiji stavbe

Šentjur na Polju 7

232. 29654 Šentjur na Polju-Kozolci spodnjega stavbe

polja

233. 27105 Šentjur na Polju-Šentjursko polje kulturna krajina

234. 27104 Šentjur na Polju- Vas naselja in njihovi

deli

235. 1659 Šmarčna-Cerkev Marije

stavbe

Pomočnice

236. 18567 Šmarčna-Hiša Šmarčna 21 stavbe

237. 29655 Šmarčna- Kozolci na polju stavbe

238. 27124 Šmarčna- Kozolec domačije stavbe

Šmarčna 7

239. 727 Šmarčna- Polje Šmarčna-

kulturna krajina

Kompolje

240. 27125 Šmarčna-Vas naselja in njihovi

deli

241. 29165 Štajgrob -Zidanica Štajngrob 8 stavbe

242. 2512 Telče- Cerkev sv. Jakoba

stavbe

starejšega

243. 29656 Telče-Vas naselja in njihovi

deli

244. 29242 Telčice-Ruparjeva domačija stavbe

245. 3516 Trnovec nad Sevnico- Cerkev sv. stavbe

Jurija

246. 27144 Trnovec nad Sevnico-Hiša stavbe

Trnovec 7

247. 27146 Trnovec nad Sevnico-Pajkov vinski stavbe

hram

248. 29657 Trnovec nad Sevnico-Vinski hram stavbe

132


Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

Zvrst dediščine

Trnovec 32

249. 28284 Trnovec nad Sevnico-Vinski hram stavbe

Trnovec 39

250. 29747 Tržišče-Arheološko območje

Poljanc

arheološka

najdišča

251. 2613 Tržišče- Cerkev Marijinega stavbe

vnebovzetja

252. 2612 Tržišče sv. Trojice stavbe

253. 14756 Velika Hubajnica-Gomila Lopata arheološka

najdišča

254. 2484 Veliki Cirnik-Cerkev sv. Križa stavbe

255. 29240 Veliki Cirnik-Majcnova domačija stavbe

256. 9306 Veliki Cirnik-Slopno znamenje spom. objekti in

kraji

257. 838 Vranje- Arheološko najdišče

Ajdovski gradec

arheološka

najdišča

258. 3356 Vranje-Cerkev sv. Štefana stavbe

259. 28778 Vranje- Kozolec na domačiji Vranje stavbe

28

260. 1658 Vrh pri Boštanju-Cerkev Marijinega stavbe

vnebovzetja

261. 1654 Vrh pri Boštanj- Cerkev sv. Ane stavbe

262. 14757 Vrh pri Boštanju-Gomila Volčje

Jame

arheološka

najdišča

263. 29164 Vrh pri Boštanju- Mertlov toplar stavbe

Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

Zvrst dediščine

264. 14758 Vrh pri Boštanju-Slopno znamenje spom. objekti in

kraji

265. 29163 Vrh pri Boštajnu -Strlekarjev toplar stavbe

266. 29162 Vrh pri Boštanju-Trbinčev toplar stavbe

267. 29161 Vrh pri Boštanju-Trbinčeva stavbe

zidanica

268. 3514 Zabukovje nad Sevnico-Cerkev stavbe

sv.Lenarta

269. 9308 Zabukovje nad Sevnico-

stavbe

Gospodarsko poslopje pri

Pustovsk

270. 7601 Zabukovje nad Sevnico-Hiša stavbe

Zabukovje 53

271. 9307 Zabukovje nad Sevnico-Kozolec stavbe

na domačiji Zabukovje 46

272. 29160 Zavratec-Bezjakov hram stavbe

273. 29159 Znojile pri Studencu-Kozolec pri stavbe

Mrgole

274. 3354 Žigrski Vrh-Cerkev sv. Benedikta stavbe

275. 29241 Žurkov Dol-Domačija Žurkov Dol 7 stavbe

276. 3204 Žurkov Dol-Rušnarjev mlin stavbe

Vir: Zavod za kulturno dediščino, 2018.

133


8.3 PRIHODI IN PRENOČITVE TURISTOV

Tabela 84-Prihodi in prenočitve turistov po skupinah nastanitvenih objektov, Sevnica, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017

Prihodi in prenočitve turistov po: MERITVE, LETO, OBČINE, SKUPINE NASTANITVENIH OBJEKTOV ,

DRŽAVE

Skupine

nastanitvenih

objektov -

SKUPAJ

Hoteli in

podobni

nastanitveni

objekti

Kampi

Ostali

nastanitveni

objekti

Prihodi

turistov -

SKUPAJ

Prenočitve

turistov -

SKUPAJ

2008 Sevnica 1.683 1.412 - 271

2010 Sevnica 759 - - z

2012 Sevnica 600 530 - 70

2014 Sevnica 649 563 - 86

2017 Sevnica 1.457 1.002 - 455

2008 Sevnica 4.120 3.611 - 509

2010 Sevnica 1.691 z - z

2012 Sevnica 1.623 1.350 - 273

2014 Sevnica 1.497 1.340 - 157

2017 Sevnica 2.800 2.083 - 717

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Letni podatki o obsegu turističnega prometa niso enaki seštevku mesečnih podatkov, saj vključujejo tudi

turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči.

134


Tabela 85-Prenočitvene zmogljivosti po skupinah nastanitvenih objektov, Sevnica 2008, 2010, 2012, 2014, 2017

Prenočitvene zmogljivosti po: SKUPINE NASTANITVENIH OBJEKTOV, MERITVE, OBČINE , LETO

Sevnica

2008 2010 2012 2014 2017

Skupine

nastanitvenih

objektov -

SKUPAJ

Hoteli in podobni

nastanitveni objekti

Število objektov ... ... ... ... ...

Število sob 49 46 49 37 67

Zmogljivosti - ležišča - SKUPAJ 146 140 140 111 180

Zmogljivosti - ležišča - stalna 143 138 139 110 174

Število objektov 4 2 3 3 5

Število sob 40 22 27 19 33

Zmogljivosti - ležišča - SKUPAJ 88 47 56 41 71

Zmogljivosti - ležišča - stalna 87 47 55 40 65

Kampi Število objektov - - - - -

Število sob - - - - -

Zmogljivosti - ležišča - SKUPAJ - - - - -

Zmogljivosti - ležišča - stalna - - - - -

Ostali nastanitveni

objekti

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Število objektov ... ... ... ... ...

Število sob 9 24 22 18 34

Zmogljivosti - ležišča - SKUPAJ 58 93 84 70 109

Zmogljivosti - ležišča - stalna 56 91 84 70 109

Letni podatki o obsegu turističnega prometa niso enaki seštevku mesečnih podatkov, saj vključujejo tudi

turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči.

135


9. KMETIJSTVO

9.1 ZEMLJIŠČA IN RABA ZEMLJIŠČ

Tabela 86-Raba kmetijskih zemljišč Slovenija-Sevnica 2000 in 2010

Raba kmetijskih zemljišč po: MERITVE, OBČINE , LETO

SLOVENIJA

Sevnica

2000 2010 2000 2010

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko

5,6 6,4 5 5,1

gospodarstvo (v ha)

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na 1.000 prebivalcev

244 232 414 405

(v ha)

Površina njiv na 1.000 prebivalcev (v ha) 86 83 92 73

Površina žit na 1.000 prebivalcev (v ha) 51 46 48 30

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 87-Delež kmetijskih zemljišč Slovenija-Sevnica 2000 in 2010

Raba kmetijskih zemljišč po: MERITVE, OBČINE , LETO

SLOVENIJA

Sevnica

2000 2010 2000 2010

Delež kmetijskih zemljišč v uporabi, glede na celotno površino

24 23,4 26,6 26,3

občine (v %)

Delež površine njiv glede na kmetijsko zemljišče v uporabi (v

35,1 35,9 22,3 18

%)

Delež površine trajnih travnikov in pašnikov glede na kmetijsko 58,7 58,5 71,6 75,1

zemljišče v uporabi (v %)

Delež površine trajnih nasadov glede na kmetijsko zemljišče v

6,2 5,6 6,2 6,8

uporabi (v %)

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

136


Slika 32-Delež kmetijskih zemljišč Slovenija-Sevnica 2010

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

137


Tabela 88-Število kmetijskih gospodarstev po rabi zemljišč po površini v ha, Sevnica 2000, 2010

Kmetijska gospodarstva po: OBČINE, RABA ZEMLJIŠČ, LETO , MERITVE

2000 2010

Površina

(ha)

Število

kmetijskih

Površina

(ha)

Število kmetijskih

gospodarstev

gospodarstev

VSA

16.042 1.441 15.318 1.399

ZEMLJIŠČA

V UPORABI

KMETIJSKA 7.693 1.441 7.360 1.397

ZEMLJIŠČA

Sevnica

KMETIJSKA 7.249 1.441 7.146 1.397

ZEMLJIŠČA

V UPORABI

Njive 1.613 1.381 1.289 1.138

Žita 838 1.039 530 727

Pšenica in

259 599 105 249

pira

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 89-Število kmetijskih gospodarstev in kmetijskih zemljišč v uporabi, Sevnica 2000 in 2010

Kmetijska gospodarstva po: MERITVE, OBČINE , LETO

Sevnica

2000 2010

Število kmetijskih gospodarstev 1.441 1.399

Kmetijska zemljišča v uporabi (ha) 7.249 7.146

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

138


Slika 33-Odstotni delež kmetijskih zemljišč v uporabi v posavskih občinah glede na celotne površine občin 2010

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

139


Tabela 90-Tipologija kmetovanja Slovenija-Sevnica 2000, 2010

Kmetijska gospodarstva po: TIP KMETOVANJA (2010), OBČINE , LETO

SLOVENIJA Sevnica

2010 2010

0 Tip kmetovanja - SKUPAJ 74.646 1.399

1 Specializirani pridelovalec poljščin 12.778 171

2 Specializirani vrtnar .523 z

3 Specializirani gojitelj trajnih nasadov 8.688 124

4 Specializirani rejec pašne živine 29.885 649

5 Specializirani prašičerejci in perutninarji .914 z

6 Mešana rastlinska pridelava 5.513 z

7 Mešana živinoreja 4.929 151

8 Mešano rastlinska pridelava – živinoreja 11.416 195

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

140


Tabela 91-Lastna kmetijska mehanizacija in oprema Sevnica 2000 in 2010

Sevnica

Lastna kmetijska mehanizacija in oprema po: OBČINE, MEHANIZACIJA IN OPREMA, LETO , MERITVE

2000 2010

Število lastne

mehanizacije

in opreme

Število KMG z

lastno

mehanizacijo

in opremo

Število lastne

mehanizacije

in opreme

Število KMG z

lastno

mehanizacijo in

opremo

DVOOSNI TRAKTORJI 1.649 1.253 1.725 1.206

TRAKTORSKI PLUGI 1.118 1.071 936 916

TRAKTORSKE BRANE IN

1.035 991 944 855

PREDSETVENIKI

TRAKTORSKI PRIKLJUČKI ZA

705 459 905 539

GNOJENJE

TRAKTORSKE SEJALNICE 139 130 167 154

TRAKTORSKI SADILNIKI 88 85 96 95

TRAKTORSKI MULČERJI --- --- 133 125

KOSILNICE 1.620 1.223 1.716 1.157

Ročno vodljive kosilnice 1.265 1.168 1.103 1.070

Traktorske kosilnice 355 350 613 584

TRAKTORSKI OBRAČALNIKI IN

961 800 1144 917

ZGRABLJALNIKI

BALIRKE IN OVIJALNIKI 167 17 80 56

NAPRAVE ZA DOSUŠEVANJE SENA 121 117 79 79

Silokombajni 68 68 63 63

Kombajni za strna žita in koruzo 40 32 24 23

Nakladalne prikolice 832 827 874 864

Ostale prikolice 813 782 864 789

OPREMA ZA MOLŽO ... 323 360 162

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

141


Tabela 92-Število glav živine Sevnica 2000 in 2010

Glave velike živine (GVŽ) po: MERITVE, OBČINE , LETO

Sevnica

2000 2010

Število glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo 4,6 4,7

Število glav velike živine na ha kmetijskih zemljišč v uporabi 0,92 0,92

Število glav velike živine (GVŽ) na 1.000 prebivalcev 381 375

Delež kmetijskih gospodarstev, ki redijo živino (v %) 92,8 82,6

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 93-Število velikostnih razredov Sevnica, 2000 in 2010

Kmetijska gospodarstva po: OBČINE, VELIKOSTNI RAZRED KZU, LETO , MERITVE

2000 2010

Površina

(ha)

Število

kmetijskih

gospodarstev

Površina

(ha)

Število

kmetijskih

gospodarstev

Velikostni razred KZU - SKUPAJ 7.249 1.441 7.146 1.397

Velikostni razred KZU - več kot 0 po pod 2

388 332 385 363

Sevnica

ha

Velikostni razred KZU - 2 do pod 5 ha 1.975 582 1.819 557

Velikostni razred KZU - 5 do pod 10 ha 2.667 384 2.192 316

Velikostni razred KZU - 10 ha ali več 2.219 143 2.751 161

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

142


Tabela 94-Skupna površina in delež dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, Sevnica, maj 2018

Sevnica, maj 2018

ŠIFRA VRSTA DEJANSKE RABE (najmanjša površina zajema) SKUPNA POVRŠINA Delež

1100 Njiva (1000 m 2 ) 12.657.963,89 m 2 4,11%

1180 Trajne rastline na njivskih površinah (1000m 2 ) 8.185,90 m 2 0,003%

1190 Rastlinjak (25 m 2 ) 20.122,08 m 2 0,01%

1211 Vinograd (500 m 2 ) 3.402.516,69 m 2 1,11%

1221 Intenzivni sadovnjak (1000 m 2 ) 1.434.861,12 m 2 0,47%

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak (1000 m 2 ) 5.449.663,83 m 2 1,77%

1240 Ostali trajni nasadi (500 m 2 ) 72.025,03 m 2 0,02%

1300 Trajni travnik (1000 m 2 ) 66.594.055,63 m 2 21,64%

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1000 m 2 ) 2.930.611,22 m 2 0,95%

1420 Plantaža gozdnega drevja (1000 m 2 ) 37.215,81 m 2 0,01%

1500 Drevesa in grmičevje (1000 m 2 ) 4.833.539,65 m 2 1,57%

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče (1000 m 2 ) 1.262.369,78 m 2 0,41%

1800 Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem (1000 m 2 ) 134.028,45 m 2 0,04%

2000 Gozd (2500 m 2 ) 189.896.133,08 m 2 61,72%

3000 Pozidano in sorodno zemljišče (25 m 2 ) 14.848.855,06 m 2 4,83%

4220 Ostalo zamočvirjeno zemljišče (5000 m 2 ) 4.501,58 m 2 0,00%

5000 Suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom

3.178,42 m 2 0,00%

(5000 m 2 )

7000 Voda (25 m 2 ) 4.108.102,85 m 2 1,34%

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

143


Slika 34-Skupna površina dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, Sevnica, maj 2018

Vir: Občina Sevnica, maj 2018

144


9.2 GOZDARSTVO IN VZREJA ŽIVALI

Tabela 95-Posek lesa na družinskih kmetijah v mᶟ, Posavje 2000/2010

Posek lesa na družinskih kmetijah po: STATISTIČNE REGIJE, SORTIMENTI, MERITVE, LETO

Spodnjeposavska

statistična regija

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Posek (mᶟ)

2000 2010

Gozdni sortiment 55.404 51.619

Hlodi − za domačo rabo in predelavo 2.542 1.824

Hlodi − za prodajo 9.513 5.568

Les za kurjavo 41.146 43.000

Les za kurjavo − za domačo rabo in predelavo 37.828 35.108

Les za kurjavo − za prodajo 3.318 7.892

Les za celulozo in plošče 963 358

Tabela 96-Število živali in število kmetijskih gospodarstev, Sevnica 2000/2010

Število živine po: OBČINE, KATEGORIJE ŽIVINE, LETO, MERITVE

2000 2010

Število živali Število kmetijskih

gospodarstev

Število živali Število kmetijskih

gospodarstev

Govedo 8.557 1.116 8.268 819

Prašiči 3.558 845 2.901 482

Sevnica

Perutnina 24.684 1.023 27.070 710

Konji 160 81 317 123

Drobnica 1.601 138 2.752 202

Kunci 3.872 340 2.669 258

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

145


Slika 35-Delež živali na kmetijskih gospodarstvih, Sevnica 2010

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

146


9.3 KMETIJSKA GOSPODARSTVA IN DRUŽINSKE KMETIJE

Tabela 97-Število kmetijskih gospodarstev Slo-Posavje 2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016

Kmetijska gospodarstva - splošni pregled po: STATISTIČNA REGIJA, MERITVE , LETO

2003 2005 2007 2010 2013 2016

SLOVENIJA Število kmetijskih

gospodarstev

Posavska

Število kmetijskih

gospodarstev

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

77149 77175 75340 74646 72377 69902

5228 5209 5074 5227 5024 5189

Tabela 98-Število kmetijskih gospodarstev, Slovenija − Občine 2000/2010

Kmetijska gospodarstva po: OBČINE, MERITVE, LETO

Število kmetijskih gospodarstev

2000 2010

SLOVENIJA 86.467 74.646

Brežice 2.078 1.834

Krško 1.984 1.764

Radeče 241 218

Sevnica 1.441 1.399

Bistrica ob Sotli 252 212

Kostanjevica na Krki 257 230

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

147


Tabela 99-Število družinskih članov na družinskih kmetijah, Sevnica 2000/2010

Družinski člani na družinskih kmetijah po: OBČINE, STAROSTNE

SKUPINE, MERITVE, LETO

Število oseb

Sevnica

2000 2010

Starostne skupine − SKUPAJ 5.249 4.956

Starost pod 25 let 1.593 1.191

Starost od 25 do pod 35 let 702 649

Starost od 35 do pod 45 let 719 717

Starost od 45 do pod 55 let 612 844

Starost od 55 do pod 65 let 635 620

Starost 65 let in več 988 935

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

148


Slika 36-Število družinskih članov na družinskih kmetijah, Sevnica 2000/2010

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

149


10. GRADBENIŠTVO

10.1 GRADBENA DOVOLJENJA

Tabela 100-Število izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb, Sevnica 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Dovoljenja za gradnjo stavb: število stavb, njihova gradbena velikost in stanovanja v njih po: OBČINE, TIP

STAVBE, MERITVE , LETO

Sevnica

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Število stavb

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Tip stavbe - SKUPAJ 61 60 61 54 38 156

Stanovanjske stavbe 35 30 29 35 30 19

Nestanovanjske stavbe 26 30 32 19 8 137

150


Slika 37-Število izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb, Sevnica 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

151


Tabela 101-Delež izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb, Sevnica 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Gradbena dovoljenja - izbrani kazalniki po: KAZALNIK, LETO , OBČINE

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Sevnica Sevnica Sevnica Sevnica Sevnica Sevnica

Delež izdanih gradbenih

57,4 50,0 47,5 64,8 78,9 12,2

dovoljenj za stanovanjske stavbe

[%]

Delež izdanih gradbenih

42,6 50,0 52,5 35,2 21,1 87,8

dovoljenj za nestanovanjske

stavbe [%]

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

152


11. TRANSPORT

11.1 CESTNA VOZILA

Tabela 102-Število cestnih vozil, Slovenija – Sevnica 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

Cestna vozila konec leta (31.12.) po: VRSTA VOZILA, OBČINE , LETO

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Vozila -

SKUPAJ

SLOVENIJA 1.111.918 1.151.758 1.235.297 1.343.252 1.375.556 1.393.645 1.412.316 1.469.501

Sevnica 9.452 9.775 10.893 12.223 12.724 12.966 13.260 13.753

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, SURS

153


11.2 JAVNE POTI

Tabela 103-Skupne dolžine občinskih kategoriziranih cest na območju občine Sevnica 2014

Skupne dolžine občinskih kategoriziranih cest na območju

Metri Delež

občine

LC -lokalne ceste 235.332 m 39,25%

LK-mestne in krajevne ceste (podkategorija lokalnih cest) 5.705 m 0,95%

JP-javne poti 358.459 m 59,79%

Vir: Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16.1.2015

Slika 38-Delež skupnih dolžin občinskih kategoriziranih cest na območju občine Sevnica 2014

39,25%

59,79%

0,95%

1) LC -lokalne ceste 2) LK-mestne in krajevne ceste (podkategorija lokalnih cest) 3) JP-javne poti

Vir: Občina Sevnica, 2018.

154


Tabela 104-Seznam odsekov državnih cest v občini Sevnica, 2018

Ivrc Cesta Odsek Opis Dolzina

G1 5 332 Radeče-Boštanj 6.229

G1 5 332 Radeče-Boštanj 102

G1 5 333 Boštanj 790

G1 5 334 Boštanj-Impoljca 4.490

G1 5 335 Impoljca-Brestanica 4.173

R1 215 1163 Mokronog-Boštanj 16.143

R2 424 1166 Boštanj-Planina 12.788

R3 672 1337 Impoljca-Zavratec 4.900

R3 672 1338 Zavratec-Smednik 2.972

R3 674 1384 Zavratec-Škocjan 2.787

R3 679 1192 Radeče-Breg 5.054

R3 679 3909 Breg-Sevnica-Brestanica 6.962

R3 679 3909 Breg-Sevnica-Brestanica 10.211

R3 738 6727 Tržišče-Hotemež 11.522

RT 933 1193 Breg-Jurklošter 5.999

SKUPAJ 95.122

Vir: Občina Sevnica, 2018.

155


Slika 39-Lokalne ceste v Sevnici 2014

Vir: Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16.1.2015

156


Tabela 105-Skupne dolžine javnih poti na območju krajevnih skupnosti občine Sevnica 2014

JAVNE POTI-SEVNICA 2014

Javne poti na območju občine-SKUPAJ

JP Blanca

JP Boštanj

JP Dolnje Brezovo

JP Krmelj

JP Loka pri Zidanem Mostu

JP Primož

JP Sevnica

JP Studenec

385.459 m

25.189 m

52.023 m

1.314 m

11.217 m

27.724 m

12.053 m

73.178 m

16.316 m

JP Šentjanž

68.557 m

JP Tržišče

53.204 m

JP Zabukovje 44.684m

Vir: Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16.1.2015

157


Slika 40-Delež skupne dolžine javnih poti na območju krajevnih skupnosti občine Sevnica 2014

Vir: Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16.1.2015

158


Tabela 106-Dolžina asfaltiranih javnih poti v m, Sevnica 2015

Lokalne ceste Skup. dolž. [m] Asfalt [m] % Makadam [m] %

LC 235.332 230.484 97,94 4.848 2,06

LK 5.705 5.705 100,00 0 0

Vir: Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (Ur. list RS, št. 3/15)

Tabela 107-Javne poti po KS, materiali vozišč, Sevnica 2015

Krajevna skupnost Skup. dolž. JP Asfalt [m] % Makadam [m] %

[m]

Blanca 25.189 21.812 86,59 3.377 13,41

Boštanj 52.023 48.215 92,68 3.808 7,32

Dolnje Brezovo 1.314 1.132 86,15 182 13,85

Krmelj 11.217 8.132 72,50 3.085 27,50

Loka pri Zidanem

Mostu

27.724 17.308 62,43 10.416 37,57

Primož 12.053 9.116 75,63 2.937 24,37

Sevnica 73.289 59.819 81,62 13.470 18,38

Studenec 16.316 15.452 94,70 864 5,30

Šentjanž 68.557 56.484 82,39 12.073 17,61

Tržišče 53.204 46.545 87,48 6.659 12,52

Zabukovje 44.685 23.760 53,17 20.925 46,83

SKUPAJ 385.571 307.775 79,82 77.796 20,18

Vir: Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (Ur. list RS, št. 3/15)

159


Slika 41-Gostota cestnega omrežja občin Posavja 2011

Vir: Statistični rad Republike Slovenije

Prikazana je dolžina vseh javnih cest na površino regije oziroma občine, izražena v kilometrih na kvadratni kilometer.

160


11.3 JAVNA RAZSVETLJAVA

RAZSVETLJAVA NEPOKRITIH POVRŠIN OBJEKTOV JAVNE INFRASTRUKTURE

DOLŽINA OSVETLJENIH OBČINSKIH CEST

39,3 km

(lokalne ceste in javne poti)

DOLŽINA OSVETLJENIH DRŽAVNIH CEST

14,5 km

(javna razsvetljava na državnih cestah skozi naselja, je po zakonu o

javnih cestah)

POVRŠINA NEPOKRITIH JAVNIH POVRŠIN

7.300 m2

ŠTEVILO SVETILK 2.241

ŠT. SVETILK SKLADNIH S 4. ČLENOM UREDBE 1.475

ŠT. SVETILK, KI NISO SKLADNE S 4. ČLENOM UREDBE 766

SKUPNA INŠTALIRANA MOČ SVETILK

219,67 kW

LETNA PORABA ENERGIJE ZA JAVNO RAZSVETLJAVO

495.336 kWh

ŠTEVILO PREBIVALCEV 17.631

LETNA PORABLJENA ENERGIJA NA PREBIVALCA

28,09 kWh

Vir: Občina Sevnica in vzdrževalec razsvetljave, Elektromehanika Branko Gregorič s.p.

161


11.4 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

Tabela 108-Seznam avtobusnih postajališč na območju Občine Sevnica, 2018

Ime AP Lokacija - najbližji naslov Ime AP Lokacija - najbližji naslov

1. Šmarčna vas Šmarčna 4 65. Pokojnik Mrzla Planina 16

2 Šmarčna priključek na G 1-5 66. Legoje - smer Loka Orehovo 9

3. Kompolje vas Kompolje 7 67. Legoje - smer Sevnica Orehovo 9

4. Kompolje odcep Mrtovec Kompolje 28 68.

Orehovo38 - smer

Loka

Orehovo 38 - gostilna

5. Mrtovec Mrtovec 3 69.

Orehovo38 - smer

Sevnica

Orehovo 38 - gostilna

6. Lisičje jame smer Radeče Mrtovec 10 70.

Orehovo63 - smer

Loka

Orehovo 63 - center

7. Lisičje jame smer Sevnica Mrtovec 10 71.

Orehovo63 - smer

Sevnica

Orehovo 63 - center

8. Boštanj most smer Radeče Boštanj 80 - Mercator 72. Orehovo92 Orehovo 92 - Završnik

9. Boštanj most smer Krško Dolenji Boštanj 60b - Tuš 73. Črni potok Orehovo, odcep Križ, Jelša

10.

Boštanj križišče Apnenik smer

Radeče

Boštanj 1 74. Breg Breg 1a, križišče za Lisco

11.

Boštanj križišče Apnenik smer

Loka pri Zidanem

Boštanj 1 75.

Sevnica

mostu

križišče pri cerkvi in DU, Loka 51

12. Boštanj OŠ Boštanj 54a 76.

Radna 32 - Hofer -

smer Krško

Radna 32 - Hofer - križišče Trebnje

13.

Gornje Brezovo - Kragl - v smeri

Radna 32 - Hofer -

Gornje Brezovo 3 77.

Blanca

smer Sevnica

Radna 32 - Hofer - križišče Trebnje

14.

Gornje Brezovo - Kragl - v smeri

Radna 30 mirenski Radna 30 - Hofer - mirenski most -

Gornje Brezovo 3 78.

Sevnica

most - smer Trebnje Judež

15.

Gornje Brezovo - Kragl - v smeri

Lončarjev Dol

Gornje Brezovo 3 79.

Radna 30 mirenski

most - smer Sevnica

Radna 30 - Hofer - mirenski most -

Judež

16. Lončarjev Dol 1a Lončarjev Dol 1a 80. Konjsko Konjsko 9c

17. Lončarjev Dol Lončarjev Dol 9 81. Preska

Preska - odcep z ceste Konjko -

Primož

162


Ime AP Lokacija - najbližji naslov Ime AP Lokacija - najbližji naslov

18. Lončarjev Dol 23 Lončarjev Dol 23 82. Rogačice križišče Rogačice 14 - Dedna Gora

19. Žurkov Dol odcep za Žurkov dol 2b 83. Impolje - odcep

Odcep za Impolj iz Impoljskega potoka

- Arto 22

20. Dobje odcep za Dobje - Žurkov dol 14 84. Arto - smer Krško Arto 3a

21. Prešna Loka Prešna Loka 1 85. Arto - smer Sevnica Arto 3a

22. Žurkov Dol - Ostrešje Žurkov Dol 48 86. Impoljca - smer Krško Križišče za Studenec, Arto 14

23. Žabjek Drožanje 1a Žabjek - most 87. Impoljca - smer Sevnica Križišče za Studenec, Arto 14

24. Drožanje Drožanje 11 a - križišče Metni vrh 88. Log - smer Krško Log 58

25. Metni vrh Metni vrh 19 89. Log - smer Sevnica Log 50

26. Drožanjska - smer Sevnica Drožanjska 39 90.

Lukovec - odcep Radna

Radna 11

- smer Krško

27. Drožanjska - smer Drožanje Dožanjska 36a 91.

Lukovec - odcep Radna

Radna 11

- smer Sevnica

28. Marof križišče za Vranje Žurkov Dol 8 92. Rovišče Rovišče 1b

29. Stržišče odcep Stržišče 27 93. Zavratec Zavratec 8, križišče Rovišče, Škocjan

30. Trnovec Trnovec 17 94. Brezovo smer Škocjan Brezovo 4

31. Priklance križišče Trnovec - Osredek 95. Brezovo smer Sevnica Brezovo 4

32. Gornji Leskovec Stranje 1 96. Studenec križišče, Studenec 44

33. Selce nad Blanco 18 Selce nad Blanco 18 97. Ponikve

odcep Ponikve, Ponikve pri Studencu

1

34. Selce nad Blanco 5a Selce nad Blanco 5a 98. Novo Ponikve pri Studencu 22

35. Poklek - gasilski dom Poklek nad Blanco 2 99. Jablanica

Grahovica kapelica, križišče

Podzavrh, Novi grad

36. Čanje Čanje 33 100. Okič

Okič gasilski dom - Vrh pri Boštanju

4a

37. Blanca 87 Blanca 87 101. Zapuže smer Trebnje most, Laze pri Boštanj 12

38. Blanca Blanca 50 102. Zapuže smer Sevnica most, Laze pri Boštanj 13

39. Blanca 19 - smer Krško Blanca 19 103. Jelovec smer Trebnje Jelovec 15

40. Kladje nad Blanco (Plastaform)

odcep Krajna brda, Kladje nad

Blanco 30

104. Jelovec smer Sevnica Jelovec 15 - križišče Okič, most, ŽP

163


Ime AP Lokacija - najbližji naslov Ime AP Lokacija - najbližji naslov

41. Kladje nad Blanco - naselje Kladje nad Blanco 7b 105. Križ smer Trebnje

Jelovec 4 - na drugi strani Mirne

vzporedno

42.

Dolnje Brezovo (Inplet) - smer

Jelovec 4 - na drugi strani Mirne

Dolnje Brezovo 34 - Inplet

106. Križ smer Sevnica

Sevnica

vzporedno

43.

Dolnje Brezovo (Inplet) - smer

Blanca

Dolnje Brezovo 34 - Inplet 107. Gabrje smer Trebnje Gabrje1

44. Sevnica - Glavni trg Glavni trg 18 108. Gabrje smer Sevnica Gabrje1

45. Sevnica - avtobusna postaja

avtobusna postaja - Kvedrova cesta Spodnje Vodale smer

109.

30

Trebnje

Spodnje Vodale 16a

46. Sevnica OŠ osnovna šola - Trg svobode 42

Spodnje Vodale smer

110.

Sevnica

Spodnje Vodale 16a

47. Šmarje - smer Sevnica Planinska cesta 1 111. Tržišče smer Trebnje Tržišče 15

48. Šmarje - smer most Planinska cesta 3 112. Tržišče smer Sevnica Tržišče 15

49. Orešje Orešje 1 113. Tržišče - osnovna šola

Tržišče 47b, Pri igriščih, odcep iz

glavne ceste

50. Orešje 8 - Kralj - smer Sevnica Orešje nad Sevnico 8 -Kralj 114. Skrovnik smer Trebnje Skrovnik 2

51. Pecelj - smer Sevnica Orešje nad Sevnico 12 115. Skrovnik smer Sevnica Skrovnik 2

52. Pecelj - smer Planina Orešje nad Sevnico 12 116. Vrhek smer Tržišče Tržišče 8, križišče za Krmelj

53. Pekelj - smer Sevnica Orešje nad Sevnico 22a 117. Vrhek smer Šentjanž Tržišče 8, križišče za Krmelj

54. Pekelj - smer Planina Orešje nad Sevnico 22a 118. Krmelj smer Tržišče Krmelj 20, pri rondoju

55. Orešje - žaga - smer Sevnica Orešje nad Sevnico 25 119. Krmelj smer Šentjanž Krmelj 20, pri rondoju

56. Orešje - žaga - smer Planina Orešje nad Sevnico 25 120. Slančji vrh Slančji vrh 1

57. Podgorje 17 - smer Sevnica Podgorje ob Sevnični 17 121. Jeperjek Jeperjek 2, križišče

58. Podgorje 17 - smer Planina Podgorje ob Sevnični 17 122. Telče Telče 8

59. Podgorje 13 - smer Sevnica Podgorje ob Sevnični 13 123. Drušče Drušče 1

60. Podgorje 13 - smer Planina Podgorje ob Sevnični 13 124. Šentjanž Šentjanž 22

61. Podgorje 4 - smer Sevnica Podgorje ob Sevnični 4 125. Veliki Cirnik Veliki Cirnik 14

62. Podgorje 4 - smer Planina Podgorje ob Sevnični 4 126. Češnjevec Svinjsko 22

63. Zabukovje - večnamenski dom Zabukovje 6 127. Kal nad Šentjanžem Kal pri Krmelju 1

64. Zabukovje Zabukovje 15 - križišče Metni vrh 128. Glaviše

Križišče za Kladje, Osredek pri

Krmelju 43

Vir: Občina Sevnica.

164


12. OKOLJE

12.1 KOLIČINA ODPADKOV

Tabela 109-Količina odpadkov zbranih z javnim odvozom v kg/prebivalca, Sevnica

2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

Nastali, zbrani in odloženi komunalni odpadki po: OBČINE, KAZALNIK , LETO

Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca)

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Sevnica

169 268 274 351 324 288 285 299

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, preračun Statistični urad Republike Slovenije.

165


Slika 42-Količina zbranih komunalnih odpadkov v kg/preb., občine Posavja 2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

166


Tabela 110-Količina odpadkov zbrane z javnim odvozom v kg, Sevnica 2007−2017

Leto

Vključeni

prebivalci

Količina

odloženih

zbranih

komunalnih

odpadkov (kg)

Odpadki

Gospodinjstev

(kg)

Odpadki

gospodarstva

(kg)

Odpadki na

vključenega

prebivalca (kg)

(To povprečje

vsebuje ind.

odpadke!)

Ekološki

otoki

2007 15.130 4.605.220 2.378.596 2.226.624 304,4 45

2008 15.397 5.257.960 2.540.646 2.717.314 341,5 45

2009 15.703 4.911.570 2.342.819 2.568.751 312,8 56

2010 15.647 4.741.520 2.304.379 2.437.141 303 63

2011 15.680 4.043.410 1.981.271 2.062.139 257,9 88

2012 15.766 3.378.210 1.520.195 1.858.015 214,3 125

2013 15.738 3.215.230 1.446.853 1.768.377 204,3 128

2014 15.776 2.962.630 1.364.380 1.598.250 187,8 142

2015 15.827 2.852.400 1.454.724 1.397.676 180,2 151

2016 15.950 2.770.080 1.337.949 1.432.131 173,7 159

2017 15.976 2.701.170 1.241.808 1.459.362 169,1 162

Vir: Komunala Sevnica

167


Slika 43-Količina odpadkov zbrane z javnim odvozom v kg, Sevnica 2007–2013

Vir: Komunala Sevnica

168


12.2 VODA

OSKRBA S PITNO VODO

V občini Sevnica je 35 javnih vodovodov, na katere je priključenih več kot 50 oseb s stalnim bivališčem oz. so na njih priključeni objekti

javne rabe oz. zagotavljajo v povprečju več kot 10 m 3 vode/dan oz. je vodno dovoljenje pridobila Občina.

Javni vodovodi oskrbujejo 14.649 (83,8%) prebivalcev izmed 17.481 vseh prebivalcev s stalnim prebivališčem v Občini.

V spodnji tabeli so prikazani javni vodovodi v upravljanju skupaj s podatki o številu oseb v gospodinjstvih, ki se oskrbujejo s pitno vodo,

številu priključkov na sistemu za gospodarstvo, storitvene dejavnosti in gospodinjstva ter količini prodane vode v letu 2017.

Tabela 111-Javni vodovodi v upravljanju skupaj s podatki o številu oseb, številu priključkov in prodani vodi

Število

Javni vodovodi v upravljanju skupaj s podatki o številu oseb, številu priključkov in prodani vodi.

Javni Število

Število priključkov

Prodana voda

vodovod oseb Gospodinjstva Gospodinjstvo, Gospodinjstva Gospodarstvo, Skupaj

javne ustanove

javne ustanove

1 Sevnica 5.933 1.577 230 220.243 87.036 307.279

2 Krmelj 1.879 603 29 79.456 17.930 97.386

3 Blanca 689 322 7 23.507 1.656 25.163

4 Nova gora 747 678 17 41.728 1.150 42.878

5 Vrh pri

137 89 1 7.940 36 7.976

Boštanju,

Apnenik,

Kompolje

6 Dolnje

129 37 1 2.318 3.513 5.831

Brezovo

7 Primož 1.078 618 4 50.334 492 50.826

8 Radež 23 13 881 881

SKUPAJ 10.615 3.397 289 426.407 111.813 538.220

Vir: Letno poročilo Komunale Sevnica, marec 2018

169


Z upravljanjem sistemov oskrbujemo s pitno vodo 10.615 (60,7%) prebivalcev občine Sevnica, če pa vključimo še vseh 21 javnih

vodovodov, kjer nadziramo kakovost pitne vode na osnovi Pogodbe o upravljanju javnih vodovodih sistemov v skladu s Pravilnikom o

pitni vodi, zagotavljamo pitno vodo 14.183 občanom (81,1%).

Tabela 112-Prikaz prodane vode v m3 po vrsti uporabnikov v letu 2017 z letom 2016

Prikaz prodane vode v m 3 po vrsti uporabnikov v letu 2017 z letom 2016

Področje l. 2017 l.2016

Gospodinjstvo 426.407 416.826

Gospodarstvo, JU 111.813 94.071

Skupaj 538.220 510.897

Vir: Letno poročilo Komunale Sevnica, marec 2018

170


ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

Komunala kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda upravlja 7 kanalizacijskih sistemov na območju Sevnica, v

naseljih Kompolje, Gabrijele, Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna, Log, Orehovo, na Lisci.

V spodnji tabeli so prikazane količine odvedene vode, število priključkov in število oseb, vključenih v odvajanje odpadnih voda ločeno

po posameznih kanalizacijskih sistemih.

Tabela 113-Prikaz količin odvedenih vod, število priključkov in število oseb, vključenih v odvajanje odpadnih voda

Prikaz količin odvedenih vod, število priključkov in število oseb, vključenih v odvajanje odpadnih voda

Število Kanalizacijski

sistem

Število

oseb

Število priključkov Odpadna voda-m 3

Gospodinjstva Gospodarstvo,

javne

ustanove

Gospodinjstva Gospodarstvo,

javne

ustanove

Skupaj

1 Sevnica 1 4.184 1.054 212 172.721 84.373 257.094

2 Boštanj 2 1.022 290 37 44.900 17.084 61.984

3 Gabrijele 128 38 - 5.458 - 5.458

4 Kompolje 62 16 - 2.240 - 2.240

5 Orehovo 17 12 - 303 - 303

Skupaj 5.413 1.410 249 225.622 101.457 327.079

Vir: Letno poročilo Komunale Sevnica, marec 2018

Opomba:

1 - v kanalizacijski sistem vključene količine in priključki Lisca

2 -pod kanalizacijski sistem Boštanj so vključena naselja Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna in Log

171


Skupno upravljamo 76.807 m kanalizacijskega omrežja. Od tega je 12,5 km kanalizacijskega sistema, ki je bil zgrajen v okviru izgradnje

Čistilne naprave Sevnica in vključuje 8 razbremenilnih bazenov in 4 črpališča.

V mestu Sevnica in naseljih Boštanj, Dolenji Boštanj in Radna se preko javnega kanalizacijskega omrežja odvaja odpadna voda za več

kot 90% vseh prebivalcev. Priključitev v naseljih Gabrijele in Kompolje je praktično 100%.

Iz spodnje tabele je razvidna skupna količina odvedene odpadne vode (m 3 ) v javno kanalizacijo v letu 2017 ter primerjava z letom 2016.

Tabela 114-Količina odvedene odpadne vode (m3) v javno kanalizacijo v letu 2017 in 2016

Količina odvedene odpadne vode (m 3 ) v javno kanalizacijo v letu 2017 in 2016

Področje l. 2017 l. 2016

Gospodinjstvo 225.622 2.260.617

Gospodarstvo, JU 101.457 95.955

Skupaj 327.079 316.572

Vir: Letno poročilo Komunale Sevnica, marec 2018

Tabela 115-Skupne količine očiščene odpadne vode na čistilnih napravah v letu 2017 in 2016

Skupne količine očiščene odpadne vode na čistilnih napravah v letu 2017

in 2016

Področje l. 2017 l.2016

Gospodinjstvo 225.622 220.617

Gospodarstvo 101.457 95.955

Skupaj 327.079 316.572

Vir: Letno poročilo Komunale Sevnica, marec 2018

172


13. STANOVANJSKI POGOJI

Tabela 116-Stanovanjske razmere v deležih, Slovenija-Posavje 2008 - 2017

Stanovanjske razmere po: STANOVANJSKE RAZMERE, STATISTIČNA REGIJA , LETO

SLOVENIJA

Posavska

2008 2010 2012 2014 2016 2017 2008 2010 2012 2014 2016 2017

Slabo stanje

31 33 32 30 24 23 29 26 27 23 28 29

stanovanja

Ni primernega

7 6 7 7 6 5 8 7 7 4 7 4

ogrevanja

Premalo svetlobe 12 11 9 6 5 5 17 7 8 6 7 4

Težave s hrupom 20 18 14 14 15 14 15 10 12 8 15 16

Onesnaženost okolja 21 19 17 16 16 17 14 14 13 9 20 18

Prisotnost kriminala 9 10 8 10 9 8 4 6 5 6 8 8

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

STANOVANJSKE RAZMERE

Slabo stanje stanovanja-delež gospodinjstev, ki imajo težave s streho, ki pušča, z vlažnimi stenami/temelji/tlemi, s trhlimi okenskimi okvirji ali

trhlimi tlemi.

STANOVANJSKE RAZMERE

Ni primernega ogrevanja-delež gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti primerno ogrevanega stanovanja.

STANOVANJSKE RAZMERE

Premalo svetlobe-delež gospodinjstev, ki menijo, da je njihovo stanovanje pretemno oz. ne dobi dovolj dnevne svetlobe.

STANOVANJSKE RAZMERE

Težave s hrupom-delež gospodinjstev, ki imajo težave s hrupom sosedov ali hrupom ulice (promet, tovarne, podjetja itd.)

173


STANOVANJSKE RAZMERE

Onesnaženost okolja-dežel gospodinjstev, ki imajo težave z onesnaženostjo okolja, umazanijo ali drugimi okoljskimi problemi, ki jih povzročata

promet in industrija.

STANOVANJSKE RAZMERE

Prisotnost kapitala-delež gospodinjstev, ki imajo težave s kriminalom, z nasiljem ali vandalizmom v okolišu, kjer bivajo.

LETO

Rezultati statističnega raziskovanja SILCA izhajajo iz ankete, zvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki

se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete.

Tabela 117-Stopnja prenaseljenosti-Posavska, 2011-2017

Stopnja prenaseljenosti stanovanja po: STATISTIČNA REGIJA, MERITVE , LETO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Stopnja prenaseljenosti 17,5 22,2 19,4 21,1 17,1 9 11

Posavska

stanovanja (% oseb)

Število oseb v prenaseljenih 11.000 15.000 13.000 15.000 13.000 6.000 8.000

stanovanjih

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SILC).

Stopnja prenaseljenosti stanovanja je odstotek oseb, ki živijo v stanovanjih s premajhnim številom sob glede na število članov gospodinjstva.

Pogoj, da je stanovanje prenaseljeno, je, da nima vsaj ene sobe na gospodinjstvo in hkrati še ene sobe za vsak par, par sobe za vsako

polnoletno samsko osebo, ene sobe za dva otroka istega spola, stara od 12 do 17 let, in ene sobe za 2 otroka, mlajša od 12 let.

Od leta 2011 dalje se med sobe štejejo tudi kuhinja, če meri vsaj 6m 2 in jo gospodinjstvo uporablja tudi kot jedilnico, dnevno sobo, delovno

sobo ali za podobne namene.

MERITVE

- število oseb v prenaseljenih stanovanjih

Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

174


Tabela 118-Posedovanje izbranih dobrin, Slovenija-Posavje 2008 - 2017

Posedovanje izbranih dobrin po: DOBRINA, MERITVE, STATISTIČNA REGIJA , LETO

Delež gospodinjstev, ki dobrino posedujejo

Delež gospodinjstev, ki si dobrine ne morejo privoščiti

SLOVENIJA Posavska SLOVENIJA Posavska

2008 2010 2012 2014 2017 2008 2010 2012 2014 2017 2008 2010 2012 2014 2017 2008 2010 2012 2014 2017

Telefon 99 99 99 99 99 99 98 98 100 100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

(fiksni

ali

mobilni)

Barvni 98 98 97 97 98 94 97 98 94 98 1 1 1 1 1 2 0 1 4 0

TV

Osebni 64 66 70 74 78 61 63 68 69 79 6 6 6 6 5 7 6 6 12 4

računaln

ik

Pralni 98 98 98 98 98 98 96 99 99 99 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0

stroj

Avto 83 81 82 82 84 88 83 84 84 83 5 5 6 6 6 5 6 2 3 6

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

175


Tabela 119-Predstavitev bremen stanovanjskih stroškov, Slovenija-Posavje 2008-2017

Kolikšno breme predstavljajo stanovanjski stroški za gospodinjstva po: MERITVE, STATISTIČNA REGIJA , LETO

SLOVENIJA (merjeno v %) Posavska (merjeno v %)

2008 2010 2012 2014 2017 2008 2010 2012 2014 2017

Veliko breme 35 37 36 37 36 42 35 38 48 40

Srednje veliko

51 52 53 52 53 47 52 54 45 42

breme

Niso breme 14 11 11 12 12 10 13 8 7 18

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

MERITVE

Zaradi zaokroževanja se včasih vsote ne ujemajo.

LETO

Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki

se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete.

176


Tabela 120-Kako gospodinjstva preživijo s svojimi prihodki, Slovenija-Posavje 2008 - 2017

Kako gospodinjstva preživijo s svojimi prihodki po: MERITVE, STATISTIČNA REGIJA , LETO

SLOVENIJA (merjeno v %) Posavska (merjeno v %)

2008 2010 2012 2014 2016 2017 2008 2010 2012 2014 2016 2017

Zelo težko 9 10 10 11 10 8 16 6 13 13 15 14

Težko 18 21 21 21 19 17 23 28 26 39 20 15

Z manjšimi

40 38 36 36 35 35 33 33 34 28 39 36

težavami

Dokaj lahko 21 21 20 20 22 24 19 21 18 14 14 25

Lahko 10 9 12 11 12 14 8 12 8 6 10 9

Zelo lahko 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 2 1

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

MERITVE

Zaradi zaokroževanja se včasih vsote ne ujemajo.

LETO

Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki

se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete.

177


Tabela 121-Zamude gospodinjstev pri odplačevanju nakupov na obroke, Slovenija-Posavje 2008-2017

Zamude gospodinjstev pri odplačevanju nakupov na obroke ali nestanovanjskih posojil v zadnjih 12 mesecih iz finančnih razlogov

po: MERITVE, STATISTIČNA REGIJA , LETO

SLOVENIJA (merjeno v %) Posavska (merjeno v %)

2008 2010 2012 2014 2016 2017 2008 2010 2012 2014 2016 2017

Da 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 2 3

Ne 31 32 28 31 32 33 26 30 24 28 28 26

Gospodinjstvo 67 64 69 65 65 65 70 67 72 68 70 71

ni imelo

odplačil na

obroke

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

MERITVE

Zaradi zaokroževanja se včasih vsote ne ujemajo.

LETO

Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki

se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete.

178


Tabela 122-Stanovanjski standardi, Občine Posavja, 2011 in 2015

Stanovanjski standard po: STANOVANJSKI STANDARDI, OBČINE , LETO

Bistrica ob Brežice Kostanjevica Krško Radeče Sevnica

Sotli

na Krki

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

Število stanovanj 645 621 10.727 10.439 1.038 1.018 10.520 10.329 1.896 1.857 7.565 7.374

Povprečno število oseb v 3,2 3,2 3,1 3 3,4 3,3 3,1 3,1 2,9 2,9 3 3

stanovanju

Delež naseljenih stanovanj, ki

nimajo vseh elementov

osnovne infrastrukture (%)

11,5 9,7 6 4,9 10,1 8,6 6,7 5,6 6 5,6 9,3 6,8

Delež naseljenih stanovanj z 3,6 3,7 2,9 2,1 4,8 3,9 4 3,5 2,5 2,2 3,4 3,2

manj kot 10 m2 uporabne

površine na osebo (%)

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

STANOVANJSKI STANDARDI- Osnovni elementi infrastrukture: notranje stranišče, kopalnica, voda in elektrika.

LETO-stanje na 1.1.

179


Tabela 123-Število stanovanj in prebivalcev, Občine Posavja, 2011 in 2015

Naseljena stanovanja po: OBČINE, TIP LASTNIŠTVA, LETO , MERITVE

1.1.2011 1.1.2015

Število Število Število Število

stanovanj prebivalcev stanovanj prebivalcev

Lastniška stanovanja 381 1.296 384 1.281

Bistrica ob Najeta stanovanja 13 28 17 42

Sotli

Stanovanja z drugimi tipi

48 105 30 59

lastništva

Lastniška stanovanja 6.474 21.099 6.661 21.092

Brežice

Najeta stanovanja 453 1039 450 1.065

Stanovanja z drugimi tipi

807 1868 731 1.633

lastništva

Lastniška stanovanja 618 2.179 667 2.264

Kostanjevica Najeta stanovanja 27 60 18 42

na Krki Stanovanja z drugimi tipi

65 150 59 141

lastništva

Lastniška stanovanja 6.163 20.620 6.437 21.032

Krško

Najeta stanovanja 843 1.974 844 2.050

Stanovanja z drugimi tipi

904 2.089 681 1.631

lastništva

Lastniška stanovanja 1.185 3.743 1.220 3.741

Radeče

Najeta stanovanja 158 350 119 250

Stanovanja z drugimi tipi

151 307 127 254

lastništva

Lastniška stanovanja 4.614 14.878 4.770 14.979

Sevnica

Najeta stanovanja 286 640 240 566

Stanovanja z drugimi tipi

609 1.270 522 1.078

lastništva

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

180


Tabela 124-Naselja stanovanja-število sob in število oseb, Občine Posavja, 2011 in 2015

Naseljena stanovanja po: OBČINE, ŠTEVILO SOB, ŠTEVILO OSEB , LETO

Bistrica ob

Sotli

Brežice

Kostanjevica

na Krki

Število oseb - 1 oseba 2 osebi 3 osebe 4 osebe 5 oseb 6 oseb 7 oseb ali več

SKUPAJ

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

Število 442 431 99 95 74 82 83 70 74 86 63 56 33 22 16 20

sob -

SKUPAJ

1 soba 19 28 11 14 5 7 1 2 1 3 1 1 0 0 0 1

2 sobi 118 108 42 40 21 24 25 19 14 15 10 6 5 2 1 2

3 sobe 137 122 28 24 27 26 35 23 21 27 16 12 6 6 4 4

4 sobe 75 76 11 6 10 15 13 17 18 15 11 18 10 2 2 3

5 sob ali

več

93 97 7 11 11 10 9 9 20 26 25 19 12 12 9 10

Število 7.734 7.842 1.662 1.756 1.722 1.802 1.461 1.513 1.337 1.284 769 704 440 467 343 316

sob -

SKUPAJ

1 soba 588 548 314 298 125 131 66 67 45 36 22 10 8 5 8 1

2 sobi 1.994 1.914 649 670 558 536 367 356 252 219 96 78 45 30 27 25

3 sobe 2.178 2.149 422 430 568 579 457 455 394 380 188 151 81 91 68 63

4 sobe 1.358 1.469 163 209 269 319 313 310 283 282 172 165 86 111 72 73

5 sob ali 1.616 1.762 114 149 202 237 258 325 363 367 291 300 220 230 168 154

več

Število 710 744 140 138 113 148 139 137 143 152 82 80 51 48 42 41

sob -

SKUPAJ

1 soba 37 38 16 21 8 5 4 4 3 4 5 2 0 1 1 1

2 sobi 142 137 46 39 23 30 24 26 30 24 12 7 2 4 5 7

3 sobe 245 262 49 45 49 59 55 58 46 55 22 23 13 15 11 7

4 sobe 142 151 16 21 16 30 33 22 34 36 18 19 12 11 13 12

5 sob ali 144 156 13 12 17 24 23 27 30 33 25 29 24 17 12 14

več

181


Število 7.910 7.962 1.670 1.634 1.762 1.840 1.491 1.561 1.413 1.353 756 759 461 467 357 348

sob –

SKUPAJ

1 soba 822 759 405 381 201 177 94 91 74 56 24 28 9 17 15 9

Krško 2 sobi 2.175 2.038 654 596 601 578 387 403 309 268 119 100 55 57 50 36

3 sobe 2.277 2.342 368 409 569 598 524 516 440 417 212 203 95 118 69 81

4 sobe 1.296 1.384 137 134 234 291 281 309 319 300 157 175 90 100 78 75

5 sob ali 1.340 1.439 106 114 157 196 205 242 271 312 244 253 212 175 145 147

več

Število 1.494 1.466 340 355 340 347 339 322 220 199 123 104 86 95 46 44

sob -

SKUPAJ

1 soba 151 125 87 67 34 31 19 16 7 8 4 2 0 1 0 0

Radeče 2 sobi 432 417 117 128 120 116 110 93 55 48 16 17 12 9 2 6

3 sobe 424 413 82 91 117 111 106 97 62 57 27 24 17 22 13 11

4 sobe 216 230 28 38 35 52 54 59 56 40 24 19 13 16 6 6

5 sob ali 271 281 26 31 34 37 50 57 40 46 52 42 44 47 25 21

več

Število 5.509 5.532 1.269 1.279 1.151 1.256 1.046 1.046 1.014 909 532 531 284 307 213 204

sob -

SKUPAJ

1 soba 591 540 310 286 123 120 71 68 50 37 22 18 9 3 6 8

Sevnica 2 sobi 1.380 1.258 432 396 355 368 268 223 195 171 72 60 31 26 27 14

3 sobe 1.531 1.541 315 337 349 363 319 326 299 265 152 127 55 79 42 44

4 sobe 998 1.057 131 165 206 239 211 223 223 199 115 111 67 75 45 45

5 sob ali 1.009 1.136 81 95 118 166 177 206 247 237 171 215 122 124 93 93

več

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

182


Tabela 125-Naseljena, nenaseljena stanovanja, stanovanja za sezonsko rabo, prazna stanovanja, Občine Posavja, 2011, 2015

Stanovanja po: OBČINE, MERITVE, NASELJENOST , LETO

Število stanovanj

Naseljenost - Naseljena stanovanja Nenaseljena Stanovanja za sezonsko Prazna stanovanja

SKUPAJ

stanovanja ali sekundarno rabo

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

Bistrica ob 645 621 442 431 203 190 30 32 173 158

Sotli

Brežice 10.727 10.439 7.734 7.842 2.993 2.597 711 623 2.282 1.974

Kostanjevica 1.038 1.018 710 744 328 274 35 35 293 239

na Krki

Krško 10.520 10.329 7.910 7.962 2.610 2.367 235 203 2.375 2.164

Radeče 1.896 1.857 1.494 1.466 402 391 36 36 366 355

Sevnica 7.565 7.374 5.509 5.532 2.056 1.842 262 250 1.794 1.592

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Naseljenost-SKUPAJ predstavlja seštevek naseljenih in nenaseljenih stanovanj (brez stanovanj za sezonsko ali sekundarno rabo in

praznih stanovanj).

183


Slika 44-Deleži naseljenih in nenaseljenih stanovanj glede na tip stanovanja po posameznih občinah

Vir: Statistična urad RS

184


Slika 45-Delež naseljenih in nenaseljenih stanovanj glede na skupno število stanovanj v posamezni občini, 2015

70,00

60,00

60,16

57,59

62,71

65,21

60,03

53,14

50,00

40,00

30,00

20,00

23,43

19,48

19,92

15,14

21,21

18,50

18,64

17,04

17,39

15,79

19,99

17,27

10,00

0,00

3,95 4,78

2,71

2,71

1,60 1,60

Bistrica ob Sotli Brežice Kostanjevica na Krki Krško Radeče Sevnica

Naseljena stanovanja 2015 Nenaseljena stanovanja 2015 Stanovanja za sezonsko ali sekundarno rabo 2015 Prazna stanovanja 2015

Vir: Statistični urad RS

185


14. INDEKS RAZVOJNE OGROŽENOSTI

Tabela 126-Indeks razvojne ogroženosti-regije, za programsko obdobje 2007-2013, 2014-2020

INDEKS RAZVOJNE OGROŽENOSTI-REGIJE, ZA

PROGRAMSKO OBDOBJE 2007-2013 in 2014-2020

2007-2013 2014-2020

Osrednjeslovenska 8,7 35,5

Jugovzhodna Slovenija 101,7 64,7

Gorenjska 83,1 66,6

Obalno-kraška 82,4 81,4

Savinjska 92,3 92,6

Goriška 93,8 100,4

Posavska 116,8 101,5

Koroška 103,9 121,6

Podravska 116,8 123,9

Primorsko-notranjska 127 124,8

Zasavska 113,9 125,1

Pomurska 159,5 161,8

Vir: Uradni list RS. št. 34/2014 z dne 12.5.2014

Indeks razvojne ogroženosti pomeni relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki se izračuna na podlagi utežitve kazalcev razvitosti,

ogroženosti in razvojnih možnosti.

186


Kazalniki in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti so:

» (1) Kazalniki razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti so:

– bruto domači proizvod na prebivalca,

– bruto dodana vrednost na zaposlenega,

– delež bruto investicij v osnovna sredstva v bruto domačem proizvodu,

– stopnja registrirane brezposelnosti mladih v starosti 15–29 let,

– stopnja delovne aktivnosti v starosti 20–64 let,

– delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 25–64 let,

– delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno in razvojno dejavnost v bruto domačem proizvodu,

– delež prečiščene odpadne vode z vsaj sekundarnim čiščenjem v izpuščeni odpadni vodi,

– delež površine varovanih območij v regiji,

– delež ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč v bruto domačem proizvodu,

– stopnja registrirane brezposelnosti,

– indeks staranja prebivalstva,

– razpoložljivi dohodek na prebivalca in

– poseljenost.

(2) Indeks razvojne ogroženosti za regije NUTS 3 se izračuna kot aritmetična sredina standardiziranih vrednosti kazalnikov pri čemer se

kot metodo standardizacije uporabi metodo relativnega odklona od skrajnih vrednosti. Pri vsakem kazalniku sta to regiji z najvišjo in

najnižjo vrednostjo. Standardizirana vrednost posameznega kazalnika se izračuna po formuli: standardizirana vrednost = (dejanska

vrednost – najnižja vrednost) / (najvišja vrednost – najnižja vrednost). Izračunana inverzna vrednost (dejanska vrednost se odšteje od 1)

se izrazi v indeksu ravni (Slovenija = 100), pri čemer večja vrednost indeksa pomeni večjo razvojno ogroženost regije. Pri izračunu se

upošteva triletno povprečje zadnjih razpoložljivih podatkov, razen pri kazalniku »delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 25–

64 let«, pri katerem so podatki razpoložljivi le za leti 2011 in 2012, ter pri kazalnikih »delež bruto investicij v osnovna sredstva v bruto

domačem proizvodu«, »delež prečiščene odpadne vode z vsaj sekundarnim čiščenjem v izpuščeni odpadni vodi« in »delež površine

varovanih območij v regiji«, pri katerih se upoštevajo podatki za zadnje razpoložljivo leto. Vsi kazalniki morajo biti pri tem enako uteženi.

Upoštevani so podatki, ki so bili razpoložljivi do 31. marca 2014.«

(Uradni list RS. št. 34/2014, z dne 12.5.2014)

187


15. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN

Koeficient razvitosti občin se določi kot merilo za sofinanciranje investicij občin, ki ga določi ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi

metodologije, ki jo določi vlada z uredbo.

Tabela 127-Prikaz koeficienta razvitosti Posavskih občin 2009-2019

Koeficient razvitosti občine

Obseg soinvestiranja investicij iz državnega proračuna

2009

in

2010

2011

in

2012

2013

in

2014

Bistrica

ob Sotli

Brežice Kostanjevica

na Krki

Krško Radeče Sevnica Bistrica

ob Sotli

Brežice Kostanjevica

na Krki

Krško Radeče Sevnica

0,58 1,02 0,96 1,16 1,02 1,07 100 80 90 70 80 80

0,57 1,04 0,94 1,19 1,04 1,07 100 80 90 70 80 80

0,56 1,04 0,94 1,18 1,02 1,06 100 80 90 70 80 80

2015 0,59 1,02 0,92 1,16 0,96 1,02 100 80 90 70 90 80

2016

in

2017

2018

in

2019

0,63 1,01 0,92 1,15 0,93 1,02 100 80 90 70 90 80

0,62 0,99 0,93 1,13 0,94 1,04 100 90 90 70 90 80

Vir: Ministrstvo za finance

188

More magazines by this user