statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

KAZALO VSEBINE

1. POVRŠINA .................................................................................................................................................................................................... 13

1.1 GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV........................................................................................................................................................... 13

2. PREBIVALSTVO ........................................................................................................................................................................................... 16

2.1 DEMOGRAFSKI PODATKI OD LETA 2008 DO 2018 ............................................................................................................................ 16

2.2 GOSPODINJSTVA IN DRUŽINE ............................................................................................................................................................ 27

2.3 NARAVNO GIBANJE PREBIVALSTVA .................................................................................................................................................. 31

3. KRAJEVNE SKUPNOSTI .............................................................................................................................................................................. 35

3.1 POVRŠINA IN PREBIVALSTVO KRAJEVNIH SKUPNOSTI .................................................................................................................. 35

3.2 POKOPALIŠČA V OBČINI SEVNICA PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH .................................................................................................. 39

4. TRG DELA .................................................................................................................................................................................................... 41

4.1 DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO ................................................................................................................................................. 41

4.2 DELOVNE MIGRACIJE .......................................................................................................................................................................... 53

4.3 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST ..................................................................................................................................................... 56

5. IZOBRAŽEVANJE ......................................................................................................................................................................................... 59

5.1 PREDŠOLSKA VZGOJA ........................................................................................................................................................................ 59

5.2 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE ................................................................................................................................................ 67

5.3 ŠOLSKI IN ŠPORTNI OBJEKTI ............................................................................................................................................................. 74

5.4 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE .................................................................................................................................................. 80

5.5 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE ..................................................................................................................................................... 82

6. ZDRAVJE ...................................................................................................................................................................................................... 86

6.1 ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA .......................................................................................................................................... 86

6.2 BOLNIŠKI STALEŽ ................................................................................................................................................................................. 92

6.3 LOKACIJE DEFIBRILATORJEV ............................................................................................................................................................. 93

6.4 INSTITUCIONALNO VARSTVO STAREJŠIH IN POSEBNIH SKUPIN ODRASLIH ............................................................................... 94

7. GOSPODARSTVO ........................................................................................................................................................................................ 97

7.1 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI ................................................................................................................................................. 97

7.2 GOSPODARSTVO POSAVJA .............................................................................................................................................................. 100

7.3 GOSPODARSTVO OBČINE ................................................................................................................................................................. 111

8. TURIZEM .................................................................................................................................................................................................... 116

8.1 GOSTINSKA PONUDBA ...................................................................................................................................................................... 116

8.2 ZNAMENITOSTI OBČINE SEVNICA .................................................................................................................................................... 122

1

More magazines by this user