statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Slika 34-Skupna površina dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, Sevnica, maj 2018 ............................................................................ 144

Slika 35-Delež živali na kmetijskih gospodarstvih, Sevnica 2010 ...................................................................................................................... 146

Slika 36-Število družinskih članov na družinskih kmetijah, Sevnica 2000/2010 ................................................................................................. 149

Slika 37-Število izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb, Sevnica 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 ................................................. 151

Slika 38-Delež skupnih dolžin občinskih kategoriziranih cest na območju občine Sevnica 2014 ....................................................................... 154

Slika 39-Lokalne ceste v Sevnici 2014 ............................................................................................................................................................... 156

Slika 40-Delež skupne dolžine javnih poti na območju krajevnih skupnosti občine Sevnica 2014 ..................................................................... 158

Slika 41-Gostota cestnega omrežja občin Posavja 2011 ................................................................................................................................... 160

Slika 42-Količina zbranih komunalnih odpadkov v kg/preb., občine Posavja 2016 ............................................................................................ 166

Slika 43-Količina odpadkov zbrane z javnim odvozom v kg, Sevnica 2007–2013 ............................................................................................. 168

Slika 44-Deleži naseljenih in nenaseljenih stanovanj glede na tip stanovanja po posameznih občinah ............................................................ 184

Slika 45-Delež naseljenih in nenaseljenih stanovanj glede na skupno število stanovanj v posamezni občini, 2015 .......................................... 185

8