statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 34-Število otrok, vključenih v vrtce in število oddelkov, Sevnica 2015-2018 ............................................................................................ 60

Tabela 35-Število strokovnih delavcev za vzgojo in izobraževanje v vrtcih, Sevnica 2006-2015 ......................................................................... 60

Tabela 36-Število otrok v starosti 1−5 let, Občine, 1. 1. 2000, 1.1.2004, 1.1.2008, 1.1.2012, 1.1.2016, 1.1.2018 ............................................. 61

Tabela 37-Število rojenih otrok, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2017 ................................................................................................... 62

Tabela 38-Seznam vrtcev v posavskih občinah ................................................................................................................................................... 63

Tabela 39-Število učencev vključenih v redne in prilagojene programe, Sevnica 2000-2018 .............................................................................. 67

Tabela 40-Število vseh učencev in število učencev, ki napredujejo, Sevnica 2005-2015 .................................................................................... 68

Tabela 41-Število osnovnošolcev po Osnovnih šolah, Krajevne skupnosti 2008−2018 ....................................................................................... 68

Tabela 42-Seznam osnovnih šol v Posavju ......................................................................................................................................................... 70

Tabela 43-Seznam osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami v Posavju ..................................................................................................... 73

Tabela 44-Zunanje športne površine v Občini Sevnica ........................................................................................................................................ 74

Tabela 45-Površina pokritih športnih objektov v m², Sevnica 2018 ...................................................................................................................... 79

Tabela 46-Število dijakov po občini stalnega prebivališča, Občine 2007-2018 .................................................................................................... 80

Tabela 47-Dijaki po občini stalnega prebivališča in občini šole, 2016 - 2018 ....................................................................................................... 80

Tabela 48-Seznam srednjih šol v Posavju ........................................................................................................................................................... 81

Tabela 49-Število študentov terciarnega izobraževanja po občini stalnega prebivališča in vrsti izobraževanja, Sevnica 2008-2018 .................. 82

Tabela 50-Število študentov višjega strokovnega in visokošolskega izobraževanja na 1000 prebivalcev, .......................................................... 83

Tabela 51-Število diplomantov terciarnega izobraževanja po občini stalnega prebivališča, Sevnica ................................................................... 84

Tabela 52-Število prebivalstva, starega 15 ali več let, po izobrazbi in spolu, Sevnica 2017 ................................................................................ 85

Tabela 53-Seznam višjih in visokih šol v Posavju ................................................................................................................................................ 85

Tabela 54-Podatki za občino Sevnica v primerjavi s podatki za statistično regijo in državo 2016, 2017, 2018 .................................................... 86

Tabela 55-Bolniški stalež zaradi začasne zadržanosti od dela po izpostavah OE KK in ZZZS skupaj v letih 2015 – 2017 ................................. 92

Tabela 56- Seznam lokacij defibrilatorjev ............................................................................................................................................................ 93

Tabela 57- Pregled prošenj in prostih mest v domovih za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih v Posavju...................................... 94

Tabela 58- Pregled kapacitet institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih, ............................................................................ 95

Tabela 59- Pokritost potreb, domsko varstvo starejših v Posavju na dan 3.7.2018 ............................................................................................. 96

Tabela 60- Število registriranih poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije po skupinah, Občine 31.3.2018 ........................................ 97

Tabela 61-Število poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije po skupinah, Sevnica 31.3.2008 - 31.3.2018 ........................................ 98

Tabela 62-Delež najpomembnejših dejavnosti (SKD) v posavski regiji 2013, 2015, 2017 - Gospodarske družbe............................................. 100

Tabela 63-Delež najpomembnejših dejavnosti (SKD) v posavski regiji 2013, 2015, 2017 - Samostojni podjetniki ............................................ 101

Tabela 64-Deleži po občinah v Posavju, Gospodarske družbe leta 2010, 2013, 2015 ...................................................................................... 102

Tabela 65-Deleži po občinah v Posavju, Samostojni podjetniki leta 2010, 2013, 2015, 2017 ............................................................................ 102

Tabela 66-Gospodarska moč regije v primerjavi s Slovenijo 2014, 2015 ........................................................................................................... 103

Tabela 67-Gospodarske družbe po velikosti, Sevnica-Slovenija 2014,2015 ...................................................................................................... 103

Tabela 68-Primerjava kazalnikov gospodarjenja 2014, 2015 ............................................................................................................................. 104

4

More magazines by this user