statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

12.2 VODA

OSKRBA S PITNO VODO

V občini Sevnica je 35 javnih vodovodov, na katere je priključenih več kot 50 oseb s stalnim bivališčem oz. so na njih priključeni objekti

javne rabe oz. zagotavljajo v povprečju več kot 10 m 3 vode/dan oz. je vodno dovoljenje pridobila Občina.

Javni vodovodi oskrbujejo 14.649 (83,8%) prebivalcev izmed 17.481 vseh prebivalcev s stalnim prebivališčem v Občini.

V spodnji tabeli so prikazani javni vodovodi v upravljanju skupaj s podatki o številu oseb v gospodinjstvih, ki se oskrbujejo s pitno vodo,

številu priključkov na sistemu za gospodarstvo, storitvene dejavnosti in gospodinjstva ter količini prodane vode v letu 2017.

Tabela 111-Javni vodovodi v upravljanju skupaj s podatki o številu oseb, številu priključkov in prodani vodi

Število

Javni vodovodi v upravljanju skupaj s podatki o številu oseb, številu priključkov in prodani vodi.

Javni Število

Število priključkov

Prodana voda

vodovod oseb Gospodinjstva Gospodinjstvo, Gospodinjstva Gospodarstvo, Skupaj

javne ustanove

javne ustanove

1 Sevnica 5.933 1.577 230 220.243 87.036 307.279

2 Krmelj 1.879 603 29 79.456 17.930 97.386

3 Blanca 689 322 7 23.507 1.656 25.163

4 Nova gora 747 678 17 41.728 1.150 42.878

5 Vrh pri

137 89 1 7.940 36 7.976

Boštanju,

Apnenik,

Kompolje

6 Dolnje

129 37 1 2.318 3.513 5.831

Brezovo

7 Primož 1.078 618 4 50.334 492 50.826

8 Radež 23 13 881 881

SKUPAJ 10.615 3.397 289 426.407 111.813 538.220

Vir: Letno poročilo Komunale Sevnica, marec 2018

169

More magazines by this user