Views
1 year ago

gradivo_za_23_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_24052017

gradivo_za_23_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_24052017

 • Page 3 and 4: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t
 • Page 5 and 6: Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in pot
 • Page 7 and 8: azvojnih partnerstev; obveščanje,
 • Page 9 and 10: ukinitve odjemnega mesta, v glavnem
 • Page 11 and 12: - pomoč pri ohranjanju socialnih s
 • Page 13 and 14: Svet zavoda je v mesecu marcu ponov
 • Page 15 and 16: zaprosil za izdajo mnenja o kandida
 • Page 17 and 18: Župan: Predlaga sprejem predložen
 • Page 19 and 20: OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Šte
 • Page 21 and 22: 8. Poročilo o izvajanju socialno v
 • Page 23 and 24: 17. Odgovori na vprašanja in pobud
 • Page 25: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 3. t
 • Page 50 and 51: Številka: 007-0006/2017 Datum: 16.
 • Page 53:

  ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR Občina

 • Page 56 and 57:

  Številka: 410-0027/2017 Datum: 04.

 • Page 58 and 59:

  PRILOGA I ODLOK O REBALANSU A PRORA

 • Page 60 and 61:

  72 KAPITALSKI PRIHODKI 199.500 720

 • Page 62 and 63:

  Posebni del proračuna sestavljajo

 • Page 64 and 65:

  REBALANS A PRORAČUNA OBČINE SEVNI

 • Page 66 and 67:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se

 • Page 68 and 69:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 70 and 71:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se

 • Page 72 and 73:

  C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Pods

 • Page 74 and 75:

  REBALANS A PRORAČUNA OBČINE SEVNI

 • Page 76 and 77:

  A. Bilanca odhodkov 3000 - ŽUPAN P

 • Page 78 and 79:

  A. Bilanca odhodkov 4001 - OBČINSK

 • Page 80 and 81:

  A. Bilanca odhodkov 4001 - OBČINSK

 • Page 82 and 83:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 84 and 85:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 86 and 87:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 88 and 89:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 90 and 91:

  A. Bilanca odhodkov 4005 - ODDELEK

 • Page 92 and 93:

  A. Bilanca odhodkov 4005 - ODDELEK

 • Page 94 and 95:

  A. Bilanca odhodkov 5000 - KS BLANC

 • Page 96 and 97:

  A. Bilanca odhodkov 5001 - KS BOŠT

 • Page 98 and 99:

  A. Bilanca odhodkov 5002 - KS KRMEL

 • Page 100 and 101:

  A. Bilanca odhodkov 5003 - KS LOKA

 • Page 102 and 103:

  A. Bilanca odhodkov 5005 - KS SEVNI

 • Page 104 and 105:

  A. Bilanca odhodkov 5007 - KS ŠENT

 • Page 106 and 107:

  A. Bilanca odhodkov 5008 - KS TRŽI

 • Page 108 and 109:

  A. Bilanca odhodkov 5009 - KS ZABUK

 • Page 110 and 111:

  A. Bilanca odhodkov 5010 - KS DOLNJ

 • Page 112 and 113:

  C. Račun financiranja 4002 - ODDEL

 • Page 114 and 115:

  Proračun občine SEVNICA NAČRT RA

 • Page 116 and 117:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 118 and 119:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 120 and 121:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 122 and 123:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 124 and 125:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 126 and 127:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 128 and 129:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 130 and 131:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 132 and 133:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 134 and 135:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 136 and 137:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 138 and 139:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 140 and 141:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 142 and 143:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 144 and 145:

  REBALANS A P R O RAČUNA za leto 20

 • Page 146 and 147:

  1000 OBČINSKI SVET 61.000 €.....

 • Page 148 and 149:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 150 and 151:

  18420 Transferi za športne dejavno

 • Page 152 and 153:

  06039001 Administracija občinske u

 • Page 154 and 155:

  06039002 Razpolaganje in upravljanj

 • Page 156 and 157:

  06039002 Razpolaganje in upravljanj

 • Page 158 and 159:

  15029002 Ravnanje z odpadno vodo 20

 • Page 160 and 161:

  OB110-16-0022 SANACIJA MOSTU ČEZ K

 • Page 162 and 163:

  OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ 229.

 • Page 164 and 165:

  I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKO

 • Page 166 and 167:

  sredstva za plače in druge izdatke

 • Page 168 and 169:

  najemni pogodbi. 711 Takse in prist

 • Page 170 and 171:

  74 TRANSFERNI PRIHODKI 815.094 €

 • Page 172 and 173:

  Služba vlade za lokalno samoupravo

 • Page 174 and 175:

  Podskupino prejetih sredstev iz dr

 • Page 176 and 177:

  II. POSEBNI DEL 33

 • Page 178 and 179:

  Zakon o samoprispevku, Zakon o voli

 • Page 180 and 181:

  delovanja proračunskih porabnikov

 • Page 182 and 183:

  nalog, nemoteno delovanje lokalne s

 • Page 184 and 185:

  v okviru posameznih projektov, ogla

 • Page 186 and 187:

  04301 Izvedba protokolarnih dogodko

 • Page 188 and 189:

  projektov oz. organizacije priredit

 • Page 190 and 191:

  23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZ

 • Page 192 and 193:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 194 and 195:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 196 and 197:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 198 and 199:

  VODA IN KOMUNALNE STORITVE, ODVOZ O

 • Page 200 and 201:

  zagotovijo sredstva za izvedbo revi

 • Page 202 and 203:

  načrta za leto 2017 s strani Medob

 • Page 204 and 205:

  402500 Tekoče vzdrževanje poslovn

 • Page 206 and 207:

  420223 Nakup opreme za hlajenje in

 • Page 208 and 209:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 210 and 211:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 212 and 213:

  420299 Nakup druge opreme in napelj

 • Page 214 and 215:

  Sredstva bodo namenjena za nabavo o

 • Page 216 and 217:

  402099 Drugi splošni material in s

 • Page 218 and 219:

  azsvetljavo, upravljanje in tekoče

 • Page 220 and 221:

  odvodnjavanja cestišč, izgradnjo

 • Page 222 and 223:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 224 and 225:

  UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

 • Page 226 and 227:

  420401 Novogradnje 50.000 € 13029

 • Page 228 and 229:

  Občina podpisala pogodbo za nasled

 • Page 230 and 231:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 232 and 233:

  402999 Drugi operativni odhodki 11.

 • Page 234 and 235:

  KANALIZACIJA DOLNJE BREZOVO Sredstv

 • Page 236 and 237:

  Med Občino Sevnica in PGD Sevnica

 • Page 238 and 239:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 240 and 241:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 242 and 243:

  sredine leta 2018. Na podlagi pogod

 • Page 244 and 245:

  16440 Tekoče vzdrževanje stanovan

 • Page 246 and 247:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 248 and 249:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 250 and 251:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 252 and 253:

  - Resolucija o nacionalnem planu zd

 • Page 254 and 255:

  17410 Prispevek za zdravstveno vars

 • Page 256 and 257:

  Proračunski uporabnik znotraj glav

 • Page 258 and 259:

  18039003 Ljubiteljska kultura 18039

 • Page 260 and 261:

  45/10, 62/10, 88/10, 94/10 - ZIU, 1

 • Page 262 and 263:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 264 and 265:

  (reševanje vlage) ter ureditev izp

 • Page 266 and 267:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 268 and 269:

  402511 Tekoče vzdrževanje druge o

 • Page 270 and 271:

  vzgoje v skladu z normativi. Podpro

 • Page 272 and 273:

  posamezna plačila. 413300 Tekoči

 • Page 274 and 275:

  učenje angleškega jezika v 3. raz

 • Page 276 and 277:

  Pogodbena vrednost del je 245.347,1

 • Page 278 and 279:

  432300 Investicijski transferi javn

 • Page 280 and 281:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 282 and 283:

  Občina od bruto zneska za pravice

 • Page 284 and 285:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 286 and 287:

  - spodbujati pluralnost izvajalcev

 • Page 288 and 289:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 290 and 291:

  1102 Program reforme kmetijstva in

 • Page 292 and 293:

  Občina Sevnica navedena sredstva,

 • Page 294 and 295:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 296 and 297:

  honorarjev predavateljem, uporabo p

 • Page 298 and 299:

  in osveščanje lastnikov živali o

 • Page 300 and 301:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 302 and 303:

  sposobnost malega gospodarstva in t

 • Page 304 and 305:

  storitvenega programa. V letu 2016

 • Page 306 and 307:

  413302 Tekoči transferi v javne za

 • Page 308 and 309:

  oziroma promocija kraja, ter vpliva

 • Page 310 and 311:

  402999 Drugi operativni odhodki 3.3

 • Page 312 and 313:

  Dolgoročni cilji področja prorač

 • Page 314 and 315:

  V okviru Posavske štipendijske she

 • Page 316 and 317:

  0603 Dejavnost občinske uprave 15.

 • Page 318 and 319:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 320 and 321:

  cest, investicijsko vzdrževanje in

 • Page 322 and 323:

  prostorskem načrtovanju in podzako

 • Page 324 and 325:

  1803 Programi v kulturi 2.900 € O

 • Page 326 and 327:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 328 and 329:

  delov za delovne naprave ter druge

 • Page 330 and 331:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 332 and 333:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 334 and 335:

  Sredstva za tekoče vzdrževanje vo

 • Page 336 and 337:

  402200 Električna energija 1.800

 • Page 338 and 339:

  merili o sofinanciranju programov d

 • Page 340 and 341:

  Kazalci se merijo z zadovoljstvom k

 • Page 342 and 343:

  DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVAN

 • Page 344 and 345:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 346 and 347:

  VODA IN KOMUNALNE STORITVE Voda in

 • Page 348 and 349:

  športnih, kulturnih in družabnih

 • Page 350 and 351:

  in programov za mladino. Dolgoročn

 • Page 352 and 353:

  materialni stroški in stroški po

 • Page 354 and 355:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 356 and 357:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 358 and 359:

  16039001 Oskrba z vodo 15.700 € O

 • Page 360 and 361:

  18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGA

 • Page 362 and 363:

  0603 Dejavnost občinske uprave 6.5

 • Page 364 and 365:

  Pri izvedbi vzdrževalnih in invest

 • Page 366 and 367:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 368 and 369:

  delovanje in ustvarjanje ter sledit

 • Page 370 and 371:

  0603 Dejavnost občinske uprave 9.4

 • Page 372 and 373:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 374 and 375:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 376 and 377:

  prireditev, ki niso vključene v pr

 • Page 378 and 379:

  VODA IN KOMUNALNE STORITVE Sredstva

 • Page 380 and 381:

  skupnosti, ki se nanašajo na pluž

 • Page 382 and 383:

  16039002 Urejanje pokopališč in p

 • Page 384 and 385:

  18039003 Ljubiteljska kultura 5.500

 • Page 386 and 387:

  0603 Dejavnost občinske uprave 20.

 • Page 388 and 389:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 390 and 391:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 392 and 393:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 394 and 395:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 396 and 397:

  412000 Tekoči transferi nepridobit

 • Page 398 and 399:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 400 and 401:

  1302 Cestni promet in infrastruktur

 • Page 402 and 403:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 404 and 405:

  VODA IN KOMUNALNE STORITVE Sredstva

 • Page 406 and 407:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 408 and 409:

  medijih. HRANA, STORITEV MENZ IN RE

 • Page 410 and 411:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 412 and 413:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 414 and 415:

  Postavka predstavlja načrtovane st

 • Page 416 and 417:

  izvedbo javnega razpisa za sofinanc

 • Page 418 and 419:

  402009 Izdatki za reprezentanco 400

 • Page 420 and 421:

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih

 • Page 422 and 423:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 424 and 425:

  Omogočiti društvom in drugim orga

 • Page 426 and 427:

  III. NAČRT RAZVO JNIH PROGRAMOV 28

 • Page 428 and 429:

  OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. O

 • Page 430 and 431:

  OB110-16-0013 NAKUP OPREME 1.030

 • Page 432 and 433:

  11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠ

 • Page 434 and 435:

  OB110-16-0043 NAJBOLJŠA RIBA JE PO

 • Page 436 and 437:

  Stanje projekta Projekt se izvaja v

 • Page 438 and 439:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 440 and 441:

  OB110-16-0020 UREDITEV LC EXTRAFORM

 • Page 442 and 443:

  700 m, z ureditvijo prehoda za peš

 • Page 444 and 445:

  Stanje projekta V pripravi. 14 GOSP

 • Page 446 and 447:

  OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFE

 • Page 448 and 449:

  OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KA

 • Page 450 and 451:

  prostorskih ureditev, ki jih moramo

 • Page 452 and 453:

  in povezovanje obstoječih vodovodn

 • Page 454 and 455:

  1606 Upravljanje in razpolaganje z

 • Page 456 and 457:

  18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGA

 • Page 458 and 459:

  OB110-16-0016 OBNOVA DRUŠTVENIH PR

 • Page 460 and 461:

  OB110-16-0007 UREDITEV NOVE KOTLOVN

 • Page 462 and 463:

  PRILOGA VI RAZČLENJEVALNI RAZVID R

 • Page 464 and 465:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 466 and 467:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 468 and 469:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 470 and 471:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 472 and 473:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 474 and 475:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 476 and 477:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 478 and 479:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 480 and 481:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 482 and 483:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 484 and 485:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 486 and 487:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 488 and 489:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 490 and 491:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 492 and 493:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 494 and 495:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 496 and 497:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 498 and 499:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 500 and 501:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 502 and 503:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 504 and 505:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 506 and 507:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 508 and 509:

  Prih/ REBALANS A Indeks REBA/ PU PK

 • Page 510:

  PRILOGA VII STALIŠČA DELOVNIH TEL

 • Page 535 and 536:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 7. t

 • Page 537:

  6. 1361 Podgorje 1332/5 68 84 SKUPA

 • Page 540 and 541:

  Številka: 7113-0103/2010, 7113-003

 • Page 542 and 543:

  Vrednost parcel je določena v skla

 • Page 544 and 545:

  PREDLOG Na podlagi 23. člena Zakon

 • Page 546 and 547:

  parc. št. 1010/1, k.o. 1381 Bošta

 • Page 548 and 549:

  parcela št. 1627/2, k.o. Žigrski

 • Page 550:

  parcela št. 1462/4, k.o. 1362 Okro

Spodbujanje zgodnje pismenosti v vrtcu
FINAN ČNI NAČRT ZA LETO 2011 - Splošna bolnišnica Novo mesto
gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017
gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017+
gradivo_za_31_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_20062018
gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
Proračun 2010 - Obrazložitve in priloge - Občina Krško
Predlog proračuna Občine Ig za leto 2011 - Občina IG
Obrazložitve proračuna za leto 2009 - Občina IG
Obrazložitve - Občina Ivančna Gorica
5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
KAZALO - Občina Škofljica
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine ... - Občina Poljčane
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018
ZR 2009 - Občina Krško
gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017
Ozadje nastanka in cilji zakona o radioamaterski dejavnosti - Zveza ...
Letno poročilo o delu - Pedagoški inštitut
2. sprememba programa POMURJE 2015 - Služba Vlade Republike ...
Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
Predlog odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013 - Občina Krško
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013
Čudoviti svet zvokov 1 - letna priprava
Dnevnik prakse 2005/2006 - Univerza v Ljubljani