Views
11 months ago

اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز

ترجمه: شیرین میرزانژاد گروه تئاتر اگزیت آبان ۹۶

اندیشه‌های کارل مارکس - آلن

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ Copyright © 2017 Khameneh Multimedia All rights reserved. اندیشه های کارل مارکس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ آلن وودز ترجمججممه شبریبررین مبریبررزانژاد

اما
هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
درباره تئاتر امروز ایران
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
ارج نهادن به مقاومت
باز هم متن و بستر آن
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
من موجودی احساساتی هستم
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸
دیوید هر: تئاتر ایده‌آل من
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
هنر و سرمایه‌داری
صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵