Views
1 year ago

gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017

gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017

 • Page 3: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t
 • Page 6 and 7: Predlagal je dnevni red, kot je nav
 • Page 8 and 9: zaposlenih. Zato se, tudi na predlo
 • Page 10 and 11: Ad 6 Predlog Odloka o spremembah in
 • Page 12 and 13: - pojasniti, kdaj bo izveden pločn
 • Page 14 and 15: - plan na materialnih stroških žu
 • Page 16 and 17: - pojasniti namen odkupa objekta na
 • Page 18 and 19: Srebrno plaketa Občine Sevnica: -
 • Page 20 and 21: pozvala politične stranke zastopan
 • Page 22 and 23: Povzetek razprave: Prva svetnica je
 • Page 24 and 25: PRILOGA: ZAPISNIK 8. TOČKE DNEVNEG
 • Page 26 and 27: Slovenije o številu prebivalstva,
 • Page 28 and 29: Posamezni kandidati za določitev k
 • Page 30 and 31: 5. Predlog Odloka o spremembah in d
 • Page 32 and 33: - pri vzpostavitvi namakalnih siste
 • Page 34 and 35: Zlato plaketa Občine Sevnica: - Š
 • Page 36 and 37: 16. Vprašanja in pobude članov ob
 • Page 39 and 40: Številka: 410-0050/2017 Datum: 13.
 • Page 41 and 42: Na podlagi 29. člena Zakona o loka
 • Page 43 and 44: B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NA
 • Page 45 and 46: REBALANS B PRORAČUNA OBČINE SEVNI
 • Page 47 and 48: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se
 • Page 49 and 50: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v
 • Page 51 and 52: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se
 • Page 53 and 54:

  C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Pods

 • Page 55 and 56:

  A. Bilanca odhodkov 2000 - NADZORNI

 • Page 57 and 58:

  A. Bilanca odhodkov 3000 - ŽUPAN P

 • Page 59 and 60:

  A. Bilanca odhodkov 4001 - OBČINSK

 • Page 61 and 62:

  A. Bilanca odhodkov 4002 - ODDELEK

 • Page 63 and 64:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 65 and 66:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 67 and 68:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 69 and 70:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 71 and 72:

  A. Bilanca odhodkov 4005 - ODDELEK

 • Page 73 and 74:

  A. Bilanca odhodkov 5000 - KS BLANC

 • Page 75 and 76:

  A. Bilanca odhodkov 5001 - KS BOŠT

 • Page 77 and 78:

  A. Bilanca odhodkov 5002 - KS KRMEL

 • Page 79 and 80:

  A. Bilanca odhodkov 5003 - KS LOKA

 • Page 81 and 82:

  A. Bilanca odhodkov 5004 - KS PRIMO

 • Page 83 and 84:

  A. Bilanca odhodkov 5006 - KS STUDE

 • Page 85 and 86:

  A. Bilanca odhodkov 5007 - KS ŠENT

 • Page 87 and 88:

  A. Bilanca odhodkov 5008 - KS TRŽI

 • Page 89 and 90:

  A. Bilanca odhodkov 5009 - KS ZABUK

 • Page 91 and 92:

  A. Bilanca odhodkov 5010 - KS DOLNJ

 • Page 93 and 94:

  C. Račun financiranja 4002 - ODDEL

 • Page 96:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 100:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 104:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 108:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 112:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 116:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 120:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 124:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 128:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 132:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 136:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 140:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 144:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 148:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 152:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 155 and 156:

  I. SPLOŠNI DEL ...................

 • Page 157 and 158:

  0603 Dejavnost občinske uprave 1.4

 • Page 159 and 160:

  1606 Upravljanje in razpolaganje z

 • Page 161 and 162:

  11029001 Strukturni ukrepi v kmetij

 • Page 163 and 164:

  18011 Ljubiteljska kultura-KS Bošt

 • Page 165 and 166:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 167 and 168:

  18039005 Drugi programi v kulturi 5

 • Page 169 and 170:

  11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠ

 • Page 171 and 172:

  OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICI

 • Page 173 and 174:

  I . SPLOŠNI DEL 20

 • Page 175 and 176:

  sodni stroški, storitve odvetnikov

 • Page 177 and 178:

  - nadomestilo za uporabo stavbnega

 • Page 179 and 180:

  etažnega dela, poslovni prostor v

 • Page 181 and 182:

  - prejeta sredstva iz naslova teko

 • Page 183 and 184:

  KONTO (K2/K3/K4/K6) REB A 2017 REB

 • Page 185 and 186:

  C. RAČUN FINANCIRANJA - 4 5 6 . 6

 • Page 187 and 188:

  II. POSEBNI DEL 1000 OBČINSKI SVET

 • Page 189 and 190:

  402905 Sejnine udeležencem odborov

 • Page 191 and 192:

  402905 Sejnine udeležencem odborov

 • Page 193 and 194:

  01301 Nadomestilo za delo župana i

 • Page 195 and 196:

  uradi na različnih ravneh oblasti.

 • Page 197 and 198:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 199 and 200:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 201 and 202:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 203 and 204:

  402004 Časopisi, revije, knjige in

 • Page 205 and 206:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 207 and 208:

  Občina Sevnica je naročnik nekate

 • Page 209 and 210:

  VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL Iz

 • Page 211 and 212:

  SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV

 • Page 213 and 214:

  413003 Sredstva, prenesena drugim o

 • Page 215 and 216:

  420203 Nakup stanovanjskega pohišt

 • Page 217 and 218:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 219 and 220:

  400000 Osnovne plače 2.850 € 400

 • Page 221 and 222:

  550101 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNI

 • Page 223 and 224:

  Občina Sevnica zagotavlja stalno u

 • Page 225 and 226:

  431500 Investicijski transferi drug

 • Page 227 and 228:

  proračuna. Oznaka in nazivi glavni

 • Page 229 and 230:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 231 and 232:

  ŽP Boštanj do mostu čez Mirno, n

 • Page 233 and 234:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 235 and 236:

  OB110-16-0023 - UREDITEV PLOČNIKA

 • Page 237 and 238:

  Zakon o plovbi po celinskih vodah,

 • Page 239 and 240:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 241 and 242:

  OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJ

 • Page 243 and 244:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 245 and 246:

  soseski v Dolnjem Brezovem. Na obmo

 • Page 247 and 248:

  TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTO

 • Page 249 and 250:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 251 and 252:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 253 and 254:

  finančno knjižiti prihodek in odh

 • Page 255 and 256:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 257 and 258:

  PGD ZA KOMUNALNO OPREMLJANJE DROŽA

 • Page 259 and 260:

  Dolgoročni cilji področja prorač

 • Page 261 and 262:

  projektnega pristopa pri sofinancir

 • Page 263 and 264:

  1702 Primarno zdravstvo 34.100 €

 • Page 265 and 266:

  določili in primerjati s prejšnji

 • Page 267 and 268:

  413302 Tekoči transferi v javne za

 • Page 269 and 270:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 271 and 272:

  46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07,

 • Page 273 and 274:

  INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PO

 • Page 275 and 276:

  in sofinanciranja izvajanja program

 • Page 277 and 278:

  Proračunski uporabnik znotraj glav

 • Page 279 and 280:

  PRAVILNIK - ŠPORT Na osnovi Pravil

 • Page 281 and 282:

  za mladinsko dejavnost. Zakonske in

 • Page 283 and 284:

  ZJZP) - Zakon o organizaciji in fin

 • Page 285 and 286:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 287 and 288:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 289 and 290:

  Občina Sevnica je podpisala pogodb

 • Page 291 and 292:

  432300 Investicijski transferi javn

 • Page 293 and 294:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 295 and 296:

  predlaganega družinskega pomočnik

 • Page 297 and 298:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 299 and 300:

  večjega števila občanov v social

 • Page 301 and 302:

  ohranitvi ali razvoju delovnih spos

 • Page 303 and 304:

  1102 Program reforme kmetijstva in

 • Page 305 and 306:

  Občina Sevnica navedena sredstva,

 • Page 307 and 308:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 309 and 310:

  kmetijstva in s kmetijstvom povezan

 • Page 311 and 312:

  je Oddelek za gospodarske dejavnost

 • Page 313 and 314:

  Na javnih površinah na območju Se

 • Page 315 and 316:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 317 and 318:

  Razpoložljiva sredstva se na podla

 • Page 319 and 320:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 321 and 322:

  vlagati v razvoj turističnih produ

 • Page 323 and 324:

  študente različnih strok in njiho

 • Page 325 and 326:

  Oznaka in nazivi glavnih programov

 • Page 327 and 328:

  16039001 Oskrba z vodo 27.899 € O

 • Page 329 and 330:

  ohranjanju in spodbujanju razvoja k

 • Page 331 and 332:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 333 and 334:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 335 and 336:

  Zakon o plovbi po celinskih vodah,

 • Page 337 and 338:

  16039002 Urejanje pokopališč in p

 • Page 339 and 340:

  18039003 Ljubiteljska kultura 2.900

 • Page 341 and 342:

  DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

 • Page 343 and 344:

  402300 Goriva in maziva za prevozna

 • Page 345 and 346:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 347 and 348:

  vodarino fizičnim osebam. TELEFONS

 • Page 349 and 350:

  Sredstva za poštnino so namenjena

 • Page 351 and 352:

  - Zakon o varstvu kulturne dedišč

 • Page 353 and 354:

  Oznaka in nazivi glavnih programov

 • Page 355 and 356:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 357 and 358:

  grbine). Zakonske in druge pravne p

 • Page 359 and 360:

  za rekreacijo v naseljih, sredstva

 • Page 361 and 362:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 363 and 364:

  412000 Tekoči transferi nepridobit

 • Page 365 and 366:

  18022 GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPOR

 • Page 367 and 368:

  izkazovale potrebe po povečanju sr

 • Page 369 and 370:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 371 and 372:

  zakonodajo. OPN bo po vsebini nadom

 • Page 373 and 374:

  Postavka predstavlja predvidene str

 • Page 375 and 376:

  18030 Ljubiteljska kultura v KS Lok

 • Page 377 and 378:

  VODA IN KOMUNALNE STORITVE Navedeni

 • Page 379 and 380:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 381 and 382:

  16039001 Oskrba z vodo 2.000 € Op

 • Page 383 and 384:

  Omogočiti društvom in drugim orga

 • Page 385 and 386:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 387 and 388:

  skupnosti Sevnica v sezoni 2016/201

 • Page 389 and 390:

  Proračunski uporabnik znotraj glav

 • Page 391 and 392:

  18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevni

 • Page 393 and 394:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 395 and 396:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 397 and 398:

  15060 Vzdrževanje kanalizacijskih

 • Page 399 and 400:

  402200 Električna energija 700 €

 • Page 401 and 402:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 403 and 404:

  cest zaradi pokritja stroškov inve

 • Page 405 and 406:

  vozila in opremo. Zakonske in druge

 • Page 407 and 408:

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih

 • Page 409 and 410:

  16071 Urejanje pokopališč in pogr

 • Page 411 and 412:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 413 and 414:

  Tržišče ob njihovih jubilejih te

 • Page 415 and 416:

  1302 Cestni promet in infrastruktur

 • Page 417 and 418:

  in vgradnja redukcijskih naprav za

 • Page 419 and 420:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 421 and 422:

  Zakonske in druge pravne podlage -

 • Page 423 and 424:

  402000 Pisarniški material in stor

 • Page 425 and 426:

  420202 Nakup strojne računalniške

 • Page 427 and 428:

  dejavnost, gospodarjenje z zemljiš

 • Page 429 and 430:

  (veteranske organizacije, verske sk

 • Page 431 and 432:

  0603 Dejavnost občinske uprave 1.4

 • Page 433 and 434:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 435 and 436:

  14039002 Spodbujanje razvoja turizm

 • Page 437 and 438:

  s tem omogoči kvalitetno bivanje v

 • Page 439 and 440:

  poklicna gostovanja), sofinanciranj

 • Page 441 and 442:

  288

 • Page 443 and 444:

  III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 06

 • Page 445 and 446:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 447 and 448:

  OB110-16-0001 TRANSFER ZA NAKUP GAS

 • Page 449 and 450:

  OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP

 • Page 451 and 452:

  13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA

 • Page 453 and 454:

  OB110-12-0041 JP V KS BOŠTANJ 58.8

 • Page 455 and 456:

  Stanje projekta V izvajanju. OB110-

 • Page 457 and 458:

  gradenj cest za poslovne cone, izgr

 • Page 459 and 460:

  transnacionalnim programom. Partner

 • Page 461 and 462:

  upravičenih stroškov (stroški de

 • Page 463 and 464:

  15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDI

 • Page 465 and 466:

  Stanje projekta V izvajanju. OB110-

 • Page 467 and 468:

  starega mestnega jedra Sevnice, ki

 • Page 469 and 470:

  na podračunu krajevne skupnosti).

 • Page 471 and 472:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 473 and 474:

  lastnica nepremičnine. Preostanek

 • Page 475 and 476:

  OB110-16-0038 SANACIJA BAZENA 22.77

 • Page 477 and 478:

  19039002 Glasbeno šolstvo 5.000

 • Page 480:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 484:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 488:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 492:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 496:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 500:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 504:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 508:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 512:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 516:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 520:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 524:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 528:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 532:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 536:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 540:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 544:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 548:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 552:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 556:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 560:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 564:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 568:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 572:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 576:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 580:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 584:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 588:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 592:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 597 and 598:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 599 and 600:

  določenih deležih praznijo tudi v

 • Page 601 and 602:

  virih financiranja za celovito izve

 • Page 603 and 604:

  GIBANJE TRANSFERNIH SREDSTEV DRŽAV

 • Page 605 and 606:

  RAZMERJE MED INVESTICIJSKIMI ODHODK

 • Page 607 and 608:

  IX. STALIŠČA DELOVNIH TELES OBČI

 • Page 609 and 610:

  Za znižanje stroškov upoštevati

 • Page 611 and 612:

  ni bilo. Izvedena je bila le uredit

 • Page 613 and 614:

  Ker finančni načrt Infre predvide

 • Page 615 and 616:

  azmeram in iz tega izhajajočim pot

 • Page 617 and 618:

  V letih 2012 in 2013 je Občina Sev

 • Page 619 and 620:

  V centru Krmelja urediti parkiriš

 • Page 621 and 622:

  občin. Sofinanciran strošek preko

 • Page 623 and 624:

  vzdrževanje stavb v lasti Občine

 • Page 625 and 626:

  Intenzivneje graditi čistilne napr

 • Page 627 and 628:

  Vsa delovna telesa so obravnavala r

 • Page 629 and 630:

  72 KAPITALSKI PRIHODKI 199.500 720

 • Page 631 and 632:

  Posebni del proračuna sestavljajo

 • Page 633 and 634:

  Neposredni uporabnik mora v 30 dneh

 • Page 635 and 636:

  Številka: 410-0033/2017 Sevnica, d

 • Page 637 and 638:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 639 and 640:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se

 • Page 641 and 642:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 643 and 644:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se

 • Page 645 and 646:

  C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Pods

 • Page 647 and 648:

  A. Bilanca odhodkov 2000 - NADZORNI

 • Page 649 and 650:

  A. Bilanca odhodkov 3000 - ŽUPAN P

 • Page 651 and 652:

  A. Bilanca odhodkov 4001 - OBČINSK

 • Page 653 and 654:

  A. Bilanca odhodkov 4002 - ODDELEK

 • Page 655 and 656:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 657 and 658:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 659 and 660:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 661 and 662:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 663 and 664:

  A. Bilanca odhodkov 4005 - ODDELEK

 • Page 665 and 666:

  A. Bilanca odhodkov 5000 - KS BLANC

 • Page 667 and 668:

  A. Bilanca odhodkov 5001 - KS BOŠT

 • Page 669 and 670:

  A. Bilanca odhodkov 5002 - KS KRMEL

 • Page 671 and 672:

  A. Bilanca odhodkov 5003 - KS LOKA

 • Page 673 and 674:

  A. Bilanca odhodkov 5004 - KS PRIMO

 • Page 675 and 676:

  A. Bilanca odhodkov 5005 - KS SEVNI

 • Page 677 and 678:

  A. Bilanca odhodkov 5006 - KS STUDE

 • Page 679 and 680:

  A. Bilanca odhodkov 5007 - KS ŠENT

 • Page 681 and 682:

  A. Bilanca odhodkov 5008 - KS TRŽI

 • Page 683 and 684:

  A. Bilanca odhodkov 5009 - KS ZABUK

 • Page 685 and 686:

  A. Bilanca odhodkov 5010 - KS DOLNJ

 • Page 687 and 688:

  C. Račun financiranja 4002 - ODDEL

 • Page 690:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 694:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 698:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 702:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 706:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 710:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 714:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 718:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 722:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 726:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 730:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 734:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 738:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 742:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 746 and 747:

  PREDLOG 1. OBRAVNAV E PRORAČUNA za

 • Page 748 and 749:

  1000 OBČINSKI SVET 127.000 € ...

 • Page 750 and 751:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 752 and 753:

  18059002 Programi za mladino 125.03

 • Page 754 and 755:

  0603 Dejavnost občinske uprave 14.

 • Page 756 and 757:

  13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA

 • Page 758 and 759:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 760 and 761:

  0603 Dejavnost občinske uprave 128

 • Page 762 and 763:

  OB110-12-0054 JAVNA RAZSVETLJAVA ZA

 • Page 764 and 765:

  1902 Varstvo in vzgoja predšolskih

 • Page 766 and 767:

  I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKO

 • Page 768 and 769:

  sredstva za plače in druge izdatke

 • Page 770 and 771:

  -drugi prihodki od premoženja Najv

 • Page 772 and 773:

  74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.341.680

 • Page 774 and 775:

  741 Prejeta sredstva iz državnega

 • Page 776 and 777:

  uresničuje razvojne prioritete reg

 • Page 778 and 779:

  II. POSEBNI DEL 1000 OBČINSKI SVET

 • Page 780 and 781:

  402905 Sejnine udeležencem odborov

 • Page 782 and 783:

  nadzornega odbora občine. Poslanst

 • Page 784 and 785:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 786 and 787:

  400000 Osnovne plače 40.621 € 40

 • Page 788 and 789:

  stroškov razpolaganja in upravljan

 • Page 790 and 791:

  18039003 Ljubiteljska kultura 48.61

 • Page 792 and 793:

  Zakonske in druge pravne podlage -

 • Page 794 and 795:

  409000 Splošna proračunska rezerv

 • Page 796 and 797:

  uporabnikov. Glavni letni izvedbeni

 • Page 798 and 799:

  400000 Osnovne plače 778.050 € 4

 • Page 800 and 801:

  TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA Pl

 • Page 802 and 803:

  obratovalnih stroškov za stanovanj

 • Page 804 and 805:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 806 and 807:

  402500 Tekoče vzdrževanje poslovn

 • Page 808 and 809:

  402605 Nadomestilo za uporabo stavb

 • Page 810 and 811:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 812 and 813:

  07400 Zaščitna oprema za civilno

 • Page 814 and 815:

  0021/05 je določen obseg, vsebina

 • Page 816 and 817:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 818 and 819:

  420500 Investicijsko vzdrževanje i

 • Page 820 and 821:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 822 and 823:

  SANACIJA LC MRZLA PLANINA - STRANJE

 • Page 824 and 825:

  - pridobitev novih parkirnih površ

 • Page 826 and 827:

  pogojev s strani Slovenskih železn

 • Page 828 and 829:

  izbran najugodnejši ponudnik za do

 • Page 830 and 831:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 832 and 833:

  402999 Drugi operativni odhodki 11.

 • Page 834 and 835:

  Sredstva so namenjena za vzdrževan

 • Page 836 and 837:

  411999 Drugi transferi posameznikom

 • Page 838 and 839:

  1605 Spodbujanje stanovanjske gradn

 • Page 840 and 841:

  16405 Strateško načrtovanje 55.00

 • Page 842 and 843:

  Na osnovi Pravilnika o oskrbi s pit

 • Page 844 and 845:

  sedaj oporečno vodo in jo morajo p

 • Page 846 and 847:

  402501 Tekoče vzdrževanje stanova

 • Page 848 and 849:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 850 and 851:

  večjih in manjših plazov, kot tud

 • Page 852 and 853:

  delovnih mest. Javna dela so namenj

 • Page 854 and 855:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 856 and 857:

  15/08). Dolgoročni cilji podprogra

 • Page 858 and 859:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 860 and 861:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 862 and 863:

  432300 Investicijski transferi javn

 • Page 864 and 865:

  - Uredba o metodologiji za določit

 • Page 866 and 867:

  udeležence v športu. Omogočiti m

 • Page 868 and 869:

  letih od 2007 do 2014 odkupila tri

 • Page 870 and 871:

  18430 Transferi za mladinsko dejavn

 • Page 872 and 873:

  - drugi predpisi. Dolgoročni cilji

 • Page 874 and 875:

  osnovnošolskega in osnovnega glasb

 • Page 876 and 877:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 878 and 879:

  nadomestila stroškov delavcev v sk

 • Page 880 and 881:

  411900 Regresiranje prevozov v šol

 • Page 882 and 883:

  ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17), - R

 • Page 884 and 885:

  plačila in določitvi prispevka up

 • Page 886 and 887:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 888 and 889:

  • Strategija razvoja Slovenije 20

 • Page 890 and 891:

  azvoj podeželja in podporne storit

 • Page 892 and 893:

  11401 Naložbe v kmetijska gospodar

 • Page 894 and 895:

  • po vključitvi v Lokalno akcijs

 • Page 896 and 897:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 898 and 899:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 900 and 901:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 902 and 903:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 904 and 905:

  • Strategija razvoja Slovenije 20

 • Page 906 and 907:

  402999 Drugi operativni odhodki 22.

 • Page 908 and 909:

  turizma na našem območju. Del teh

 • Page 910 and 911:

  kletne etaže. NAČRTI IN DRUGA PRO

 • Page 912 and 913:

  15029002 Ravnanje z odpadno vodo 29

 • Page 914 and 915:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 916 and 917:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 918 and 919:

  povezovanja občin. Občina zagotav

 • Page 920 and 921:

  ODVOZ ODPADKOV Za odvoz odpadkov iz

 • Page 922 and 923:

  list RS, št. 39/13). Dolgoročni c

 • Page 924 and 925:

  s tem omogoči kvalitetno bivanje v

 • Page 926 and 927:

  programa športa ter mladine. Oznak

 • Page 928 and 929:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 930 and 931:

  Sredstva bodo porabljena za servisi

 • Page 932 and 933:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 934 and 935:

  420401 Novogradnje 2.000 € 16 PRO

 • Page 936 and 937:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 938 and 939:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 940 and 941:

  412000 Tekoči transferi nepridobit

 • Page 942 and 943:

  REPREZENTANCA, STROŠKI KRAJ. PRAZN

 • Page 944 and 945:

  402599 Drugi izdatki za tekoče vzd

 • Page 946 and 947:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 948 and 949:

  402200 Električna energija 400 €

 • Page 950 and 951:

  Zakonske in druge pravne podlage -

 • Page 952 and 953:

  420500 Investicijsko vzdrževanje i

 • Page 954 and 955:

  ODVOZ SMETI Sredstva so namenjena z

 • Page 956 and 957:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 958 and 959:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 960 and 961:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 962 and 963:

  56/08, 04/10) - Zakon o skladu Repu

 • Page 964 and 965:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 966 and 967:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 968 and 969:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 970 and 971:

  merijo z zadovoljstvom krajanov. 60

 • Page 972 and 973:

  1302 Cestni promet in infrastruktur

 • Page 974 and 975:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 976 and 977:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 978 and 979:

  VODA IN KOMUNALNE STORITVE Sredstva

 • Page 980 and 981:

  Postavka predstavlja predvidene str

 • Page 982 and 983:

  pogrebnega obreda (na primer: govor

 • Page 984 and 985:

  29/10) Dolgoročni cilji podprogram

 • Page 986 and 987:

  402000 Pisarniški material in stor

 • Page 988 and 989:

  gasilskih vozil in gasilske opreme

 • Page 990 and 991:

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih

 • Page 992 and 993:

  odpadkov s pokopališč, plačilo p

 • Page 994 and 995:

  sistema. Zakonske in druge pravne p

 • Page 996 and 997:

  402000 Pisarniški material in stor

 • Page 998 and 999:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 1000 and 1001:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 1002 and 1003:

  402200 Električna energija 800 €

 • Page 1004 and 1005:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 1006 and 1007:

  402000 Pisarniški material in stor

 • Page 1008 and 1009:

  OB110-13-0069 NAKUP RAČUNALNIŠKE

 • Page 1010 and 1011:

  OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP 34.58

 • Page 1012 and 1013:

  dejavnosti v Občini Sevnica. 16091

 • Page 1014 and 1015:

  - Pravilnik o določitvi zvrsti kul

 • Page 1016 and 1017:

  Za to proračunsko postavko se za l

 • Page 1018 and 1019:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 1020 and 1021:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 1022 and 1023:

  I I I . NAČRT RAZVO JNIH PROGRAMOV

 • Page 1024 and 1025:

  OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. O

 • Page 1026 and 1027:

  Agregati bodo razdeljeni v vse šti

 • Page 1028 and 1029:

  Stanje projekta Projekt se izvaja v

 • Page 1030 and 1031:

  Intenzivnost pomoči znaša do 100

 • Page 1032 and 1033:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-0

 • Page 1034 and 1035:

  OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI

 • Page 1036 and 1037:

  ežine se načrtuje tudi ureditev m

 • Page 1038 and 1039:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 1040 and 1041:

  Navedeni posavski projekt smo kot v

 • Page 1042 and 1043:

  Dolenjske (CeROD), ki je zadolženo

 • Page 1044 and 1045:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 1046 and 1047:

  nujno postopek pričeti že v letu

 • Page 1048 and 1049:

  teritorialnega razvojnega dialoga,

 • Page 1050 and 1051:

  Stanje projekta V pripravi. 18 KULT

 • Page 1052 and 1053:

  podporne konstrukcije). Občina Sev

 • Page 1054 and 1055:

  1903 Primarno in sekundarno izobra

 • Page 1056:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1060:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1064:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1068:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1072:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1076:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1080:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1084:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1088:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1092:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1096:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1100:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1104:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1108:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1112:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1116:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1120:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1124:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1128:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1132:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1136:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1140:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1144:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1148:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1152:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1156:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1160:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1164:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1168:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis Z

 • Page 1172 and 1173:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 1174 and 1175:

  Vrednost večine nepremičnin v na

 • Page 1176 and 1177:

  PRILOGA 1 Načrt pridobivanja nepre

 • Page 1178 and 1179:

  PRILOGA 2 Načrt razpolaganja z nep

 • Page 1180:

  73. 1397 Tržišče 2720/2 728 2.27

 • Page 1194 and 1195:

  ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Št

 • Page 1196 and 1197:

  Na podlagi 9. In 14. člena Zakona

 • Page 1198 and 1199:

  Z vsakim izvajalcem, ki mu bo prizn

 • Page 1200 and 1201:

  Skupni obseg sredstev: 338.150,00 E

 • Page 1202 and 1203:

  Kadar govorimo o javnem interesu na

 • Page 1204:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 6. t

 • Page 1207 and 1208:

  Občina Sevnica podpira vse športn

 • Page 1209 and 1210:

  lahko prijavijo vsi zainteresirani

 • Page 1211 and 1212:

  Športno dvorano Sevnica in Športn

 • Page 1213 and 1214:

  • rekonstrukcije in adaptacije 30

 • Page 1216 and 1217:

  ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Št

 • Page 1218 and 1219:

  • Pri izbiri programov oziroma po

 • Page 1220 and 1221:

  PREDLOG Na podlagi 16. člena Zakon

 • Page 1222 and 1223:

  II. POSOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJ

 • Page 1224 and 1225:

  (4) Javni razpis se objavi na splet

 • Page 1226 and 1227:

  19. člen (poziv k podpisu pogodbe)

 • Page 1228 and 1229:

  POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LET

 • Page 1230 and 1231:

  Tabela 3: Kompetentnost strokovnih

 • Page 1232 and 1233:

  g) razširjenost športne panoge: T

 • Page 1234 and 1235:

  Tabela 9: Prostočasna športna vzg

 • Page 1236 and 1237:

  Upravičeni stroški: - strokovni k

 • Page 1238 and 1239:

  Tabela 14: Športna vzgoja otrok in

 • Page 1240 and 1241:

  Tabela 16: Vrhunski šport OBSEG SO

 • Page 1242 and 1243:

  Merila, ki se uporabljajo za vredno

 • Page 1244 and 1245:

  Tabela 22: Usposabljanje in izpopol

 • Page 1246 and 1247:

  Dodatni pogoji za izvedbo športne

 • Page 1248 and 1249:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1250 and 1251:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1252 and 1253:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1254 and 1255:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1256 and 1257:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1258 and 1259:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1260 and 1261:

  Uradni list Št. 1 / 6. 1. 2017 /

 • Page 1262:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 8. t

 • Page 1265 and 1266:

  Predlog - SKRAJŠANI POSTOPEK Na po

 • Page 1268 and 1269:

  Oddelek za okolje in prostor Števi

 • Page 1270:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 10.

 • Page 1273 and 1274:

  PREDLOG Na podlagi 29. člena Zakon

 • Page 1276 and 1277:

  ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR Občin

 • Page 1278 and 1279:

  VELJAVNI ODLOK: 22. člen Gradbene

 • Page 1280:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 12.

 • Page 1283 and 1284:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 1286 and 1287:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 1288:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 14.

 • Page 1291 and 1292:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

Odkrivam svoje okolje 2 - priročnik za učitelja (3,57 MB)
Ministarstvo finansija - IUCN
Instrument za pretpristupnu pomoć EU 2007-2013 - Evropski pokret ...
Program dela in finančni načrt 2013 - Bolnišnica Golnik
Vlaganje za zdravje in razvoj v Sloveniji Program MURA
410_Guštin e-Hrvatska za korisnike Linuxa.pdf - HrOUG
gradivo_za_26_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_18102017
gradivo_za_31_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_20062018
gradivo_za_23_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_24052017
gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017+
gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
Predlog proračuna Občine Ig za leto 2011 - Občina IG
Proračun 2010 - Obrazložitve in priloge - Občina Krško
Obrazložitve proračuna za leto 2009 - Občina IG
gradivo_za_21_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_29032017
Obrazložitve - Občina Ivančna Gorica
KAZALO - Občina Škofljica
5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018
ZR 2009 - Občina Krško
gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017
Ozadje nastanka in cilji zakona o radioamaterski dejavnosti - Zveza ...
Letno poročilo o delu - Pedagoški inštitut
Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
2. sprememba programa POMURJE 2015 - Služba Vlade Republike ...
gradivo_za_25_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_300820172017