Views
2 weeks ago

UNIVERZITET U TUZLI - VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2018/19

Medicinski fakultet

Medicinski fakultet Ulica Univerzitetska 1 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/32 06 00 Studentska služba ++387/(0) 35/32 06 09 www.medf.untz.ba I ciklus studijski program I ciklus studijski program Odsjek zdravstvenih studija (5 usmjerenja) II ciklus studija - studijski program Odsjek zdravstvenih studija (5 usmjerenja) III ciklus studija -Studijski program Integrisani (I+II) studij medicine Integrisani (I+II) studij medicine Studij Sestrinstva Studij Sestrinstva Biomedicina i zdravstvo Odsjek zdravstvenih studija Studij Fizioterapije Studij Radiološke tehnologije Studij Fizioterapije Studij Radiološke tehnologije Studij Medicinskolaboratorijske dijagnostike Studij Medicinskolaboratorijske dijagnostike Studij Sanitarnog zdravstva Studij Sanitarnog zdravstva DEKAN dr. sc. Selmira Brkić, red. prof. E-mail: selmira.brkic@untz.ba Tel.: 035/320-602 PRODEKANI PRODEKANI ZA KLINIČKU NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Azra Kurtić, doc. E-mail: azra.kurtic@untz.ba Tel. 035/320-610 PRODEKANI ZA KLINIČKU NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr. sc. prof. dr. Eldar Isaković, red. prof. E-mail: eldar.isakovi@untz.ba Tel. 035/320-630 - 11 - PRODEKAN ZA NAUČNO- ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Admedina Savković, red. prof. E-mail: morfologija-anatomija@untz.ba Tel.: 035/320-608 VODITELJ DRUGOG CIKLUSA STUDIJA Dr.med.sc. Fatima Numanović, red.prof. E-mail: fatima.numanovic@untz.ba Tel.: 035/303-564 VODITELJ TREĆEG CIKLUSA STUDIJA Dr.med.sc. Enver Zerem, red. prof. E-mail: enver.zerem@untz.ba Tel.: 035/303-300

Pravni fakultet Ulica Muhameda Hevaija-Uskufija 7 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/25 06 57 Studentska služba ++387/(0) 35/25 06 58 www.pf.untz.ba I ciklus - Opšti/opći smjer IV godine (240) ECTS - Stručno zvanje bacheler prava II ciklus studija - I godina (60) ECTS Stručno zvanje magistar prava sa sledećim usmjerenjima - Građansko pravo - Krivično pravo - Državno i međunarodno javno pravo - Upravno pravo - Upravno pravo i - Komparativna pravna historija i komparativno pravo III ciklus doktorski studij III godine (180) ECTS Usmjerenja - Državno i međunarodno javno pravo - Građansko pravni - Krivično pravni - Upravno pravni - Pravnohistorijski i komparativni DEKAN Dr. sc. Izudin Hasanović, vanr. prof. E-mail: izudin.hasanovic@untz.ba Tel.: 035/250-657 PRODEKANI PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Anita Petrović, doc. E-mail: anita.petrovic@untz.ba Tel.: 035/250-658 PRODEKAN ZA NAUČNO- -ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Vedad Gurda, vanr. prof. E-mail: vedad.gurda@untz.ba Tel.: 035/250-658 - 12 - VODITELJ II CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Vedad Gurda, vanr. prof. E-mail: vedad.gurda@untz.ba Tel.: 035/250-658 VODITELJ III CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Vedad Gurda, vanr. prof. E-mail: vedad.gurda@untz.ba Tel.: 035/250-658

VODIČ ZA BRUCOŠE - Univerzitet u Zenici
Vodič za buduće studente - PBF - Sveučilište u Zagrebu
I ciklus studija - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Brucoški vodič za školsku 2009/2010 godinu - Panevropski ...
Paralelni ciklusi CO2 na Zemlji.pdf - Hemijski fakultet - Univerzitet u ...
Predavanje 1 - Uvod - Fakultet za fizičku hemiju - Univerzitet u ...
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
Geografski studij - PMF - Univerzitet u Tuzli
ECT(A)S - vodič za nastavnike i studente - Univerzitet u Zenici
Vodič za studente 1. godine - Filozofski fakultet
Vodič za studente (u pdf formatu, 9,31 MB) - HR
Vodič za studente UFOS - Učiteljski fakultet u Osijeku
UNIVERZITET U TUZLI - PMF - untz
Vodič za brucoše - Zdravstveni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici
Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Preliminarna ...
Akademski curriculum vitae Personalne ... - Univerzitet u Tuzli
UNIVERZITET U TUZLI PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET ...
UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET - Front Slobode
Vodič za studente doktorskog studija iz psihologije - Filozofski ...
KARTON ZGRADE/OBJEKTA - PMF - Univerzitet u Tuzli
VODIČ ZA STUDENTE - Sveučilište u Splitu
Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ...
UNIVERZITET U TUZLI Å kolska: 2008./09.g. PRIRODNO ...
UNIVERZITET U TUZLI Prirodno-matematčki fakultet Odsjek-Hemija ...
Studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija
Informator - Fakultet za fizicku hemiju - Univerzitet u Beogradu
Vodič za studente - Studij Sestrinstva 2007 - Medicinski fakultet ...
uvod u helmintologiju - Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu
Crevni helminti čoveka - Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu