Views
4 months ago

UNIVERZITET U TUZLI - VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2018/19

Akademija dramskih

Akademija dramskih umjetnosti Ulica Armije Bosne i Hercegovine b.b. Univerzitetski kampus 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/27 76 90 AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI T U Z L A Studentska služba ++387/(0) 35/32 08 64 www.adu.untz.ba I ciklus studija Trajanje studija - 4 godine (240 ECTS) Studijski program Gluma Studijski program Produkcija II ciklus studija Trajanje studija - 1 godina (60 ECTS) Studijski program Gluma Studijski program Produkcija Upis na I i II ciklus studija studijskog programa Gluma i Produkcija vrši se bijenalno. Za akademsku 2018/2019. godinu predviđen je upis na I i II ciklus studija studijskog programa Gluma. Upis na studijski program Produkcija predviđen je za akademsku 2019/2020. godinu. DEKAN Dr. sc. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof. E-mail: jasmina.celebic-tanovic@untz.ba Tel.: 035/277-690 PRODEKANI PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Mr. sc. Damir Altumbabić, vanr.prof. E-mail: damir.altumbabic@untz.ba Tel.: 035/277-690 VODITELJ II CIKLUSA STUDIJA Vlado Kerošević, red. prof. E-mail: vlado.kerosevic@untz.ba Tel: 035/277-690 PRODEKAN ZA UMJETNIČKO- ISTRAŽIVAČKI RAD Mr. sc. Sanela Babić, doc. E-mail: sanela.babic@untz.ba Tel.: 035/277-690 - 1 -

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Ulica Univerzitetska 1 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/32 06 66 Studentska služba ++387/(0) 35/32 06 77 ++387/(0) 35/32 06 79 www.erf.untz.ba I ciklus Studijski program Logopedija i audiologija Specijalna edukacija i rehabilitacija Poremećaji u ponašanju II ciklus Studijski program Logopedija Audiologija Specijalna edukacija i rehabilitacija Usmjerenja: - Intelektualne teškoće - Oštećenje vida - Motorički poremećaji i hronične bolesti Poremećaji u ponašanju III ciklus Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija Usmjerenja - Logopedija - Surdoaudiologija - Intelektualne teškoće - Oštećenje vida - Motorički poremećaji i hronične bolesti - Poremećaji u ponašanju DEKAN Dr. sc. Zamir Mrkonjić, vanr. prof. E-mail: zamir.mrkonjic@untz.ba Tel.: 035/320-666 PRODEKANI PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Edina Kuduzović, doc. E-mail: edina.kuduzovic@untz.ba Tel.: 035/320-648 PRODEKAN ZA NAUČNO- ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Meliha Bijedić, vanr. prof. E-mail: meliha.bijedic@untz.ba Tel.: 035/320-678 VODITELJ II CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Lejla Junuzović-Žunić, vanr. prof. E-mail: lejla.junuzovic@untz.ba Tel.: 035/320-664 VODITELJ III CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Osman Sinanović, red. prof. E-mail: osman.sinanovic@ukctuzla.ba - 2 -

VODIČ ZA BRUCOŠE - Univerzitet u Zenici
I ciklus studija - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Vodič za buduće studente - PBF - Sveučilište u Zagrebu
Paralelni ciklusi CO2 na Zemlji.pdf - Hemijski fakultet - Univerzitet u ...
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
Geografski studij - PMF - Univerzitet u Tuzli
ECT(A)S - vodič za nastavnike i studente - Univerzitet u Zenici
Vodič za studente (u pdf formatu, 9,31 MB) - HR
Vodič za studente UFOS - Učiteljski fakultet u Osijeku
UNIVERZITET U TUZLI - PMF - untz
Vodič za brucoše - Zdravstveni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici
Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Preliminarna ...
Akademski curriculum vitae Personalne ... - Univerzitet u Tuzli
VODIČ ZA STUDENTE - Sveučilište u Splitu
KARTON ZGRADE/OBJEKTA - PMF - Univerzitet u Tuzli
Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ...
Informator - Fakultet za fizicku hemiju - Univerzitet u Beogradu
Vodič za studente - Studij Sestrinstva 2007 - Medicinski fakultet ...
uvod u helmintologiju - Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu
UNIVERZITET U TUZLI Å kolska: 2008./09.g. PRIRODNO ...
UNIVERZITET U TUZLI Prirodno-matematčki fakultet Odsjek-Hemija ...
Studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija
Studijski program - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Crevni helminti čoveka - Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu
vodič za upis studenata na prvi ciklus studija - "VITEZ" Travnik
UNIVERZITET U BEOGRADU Ispitna pitanja za školsku 2010/2011 ...
Studijski program - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Studijski program stručnog studija strojarstva - Tehnički fakultet u ...
DRUGI KONKURSNI ROK za upis studenata u I godinu ... - PMF