Views
9 months ago

Amanpath

C M Y K 12 12

C M Y K 12 12 A´fi`»fXX 2018 ¦fb÷Y½ffSX LXf»fe½fbO/ ½ff»fe½fbO þeþf þe L°f ´fS XWX`Ô ¸fZÔB»ffB¨fe IYf df»fIbY»f ³f¹ff dRYSXÔ¦fe »fbIY Àfû³fe Àff IZY Vfû þeþf þe L°f ´fS XWX`Ô, IZY WXSX fe°f °fZ Ed´fÀfûOX IZY Àff±f B»ff¹f¨fe IYe þSXfWXMX IYSX Uf»fe AQf ¸f³fûSXÔþ³f ´fiZd¸f¹fûÔ IYû A´f³fe AûSX JeÔ¨f SXWXe WX`Ü JcfÀfcSX°f AüSX ¨fb»ffb»fe Ad·f³fZÂfe dWXff ³fUff A´f³fZ þeþf þe IYû ´fSXZVff³fe ¸fZÔ OXf»f³fZ IYf IYûBÊ ·fe ¸füIYf ³fWXeÔ LûOÞX°fe WX`Ü þeþf þe L°f´fS XWX`Ô Vfû ¸fZÔ UWX df»fIbY»f dUQZVfe AU°ffSX ¸fZÔ ³fþSX Af¹fZÔ¦feÜ §fSX ¸fZÔ ¨f»f SXWXe ÀffSXe ¦fOÞXfOÞX ÀfZ ´fSXZVff³f WXûIYSX, ´fÔ¨f¸f (d³fdJ»f JbSXf³ff)d´fÔMXc ÀfZ f°ff°ff WX` dIY UWX EIY dRYSXÔ¦fe ÀfZ VffQe IYSX- IZY AüSX VffÔd°f´fcUÊIY dUQZVf ¸fZÔ fÀf³ff ¨ffWX°ff WX`Ü CX³fIYe ÀffSXe ff°f ¨fe°f Àfb³fIYSX, B»ff¹f¨fe IYû fOÞXf WXe IY¸ff»f IYf AfBdOX¹ff Af°ff WX`Ü UWX dRYSXÔ¦fe IYe °fSXWX IY´fOÞXZ ´fWX³f IYS X´fÔ¨f¸f IZY Àff¸f³fZ Af³fZ IYf Àfû¨f°fe WX` °ffdIY UWX CXÀfIZY ´¹ffSX ¸fZÔ ´fOÞX þf¹fZ AüSX CXÀfÀfZ VffQe IYSX»fZÜ A´f³fe ¹fûþ³ff IYû AÔþf¸f QZ³fZ IZY d»f¹fZ A¦f»fZ dQ³f B»ff¹f¨fe, ´fÔ¨f¸f IZY ´ffÀf QbIYf³f ´fS XdUQZVfe ´f¹fÊMXIY f³f IYSX þf°fe WX`Ü UWX UWXfÔ IYûBÊ A¨Lf-Àff·ffSX°fe¹f »fWXÔ¦ff JSXeQ³fZ IZY fWXf³fZ ÀfZ ´fWXbÔ¨f°feWX`Ü 3 Ed´fÀfûOX IZY ffQ fÔQ WXû³fZ IYe IY¦ffSX ´fSX ´fWXbÔ¨ff IYd´f»f Vf¸ffÊ IYf ³f¹ff Vfû IYd´f»f Vf¸ffÊ IYû »fZIYSX B³f dQ³fûÔ dUUfQûÔ IYe JfSXZÔ þûSXûÔ ´fSX WX`ÔÜ IY·fe CX³fIZY MXÐUeMX WXÔ¦ff¸ff JOÞXf IYSX QZ°fZ WX`Ô °fû IY·fe CX³fÀfZ þbOÞXf AfgdOX¹fû °fWX»fIYf ¸f¨ff QZ°ff WX`Ü B³f ÀffSXZ dUUfQûÔ IZY fe¨f JfSXZÔ Af SXWXe WX`Ô dIY IYd´f»f Vf¸ffÊ IZY Vfû IYû EIY ¸fWXe³fZ IZY d»fE ÀfÀ´fZÔOX IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü dWXÔQbÀ°ff³f MXfB¸Àf IYe dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffdfIY Vfû IYû ÀfÀ´fZÔOX IYSX³fZ IYe UþWX VfcdMXÔ¦f IYf »f¦ff°ffSX I`YÔdÀf»f WXû³ff WX`Ü d´fL»fZ dQ³fûÔ IYd´f»f ³fZ A·f¹f QZAû»f IZY Àff±f VfcMX dIY¹ff ±ffÜ BÀfIZY ffQ SXf³fe ¸fbJþeÊ IYû VfcMX IZY d»fE fb»ffIYSX »fÔfZ BÔ°fþfSX IYSXUf¹ff ¦f¹ffÜ »fZdIY³f AfdJSX ¸fZÔ VfcMX I`YÔdÀf»f IYSX dQ¹ffÜ ·fûþ´fbSXe E¢MÑZÀf ¸fû³ffd»fÀff Af fû»OX ·ff·fe f³fIYSX ¸f¨ffEÔ¦fe ²f¸ff»f df¦f ffgÀf IYe E¢Àf IÔYMXZÀMXZÔMX ¸fû³ffd»fÀff þ»Q WXe Uf´fÀfe IYSX³fZ Uf»fe WX`Ô AüSX BÀf ffSX Uû fû»OX ·ff·fe f³fIYSX Af SXWXe WX`ÔÜ QSXAÀf»f, ¸fedOX¹ff dSX´fûMXÐÀfÊ IZY ¸fb°ffdfIY ¸fû³ffd»fÀff fÔ¦ff»fe UZf ÀfeSXeþ 'Qb´fbSX NXfIbYSX´fû' ¸fZÔ dQJfBÊ QZÔ¦feÜ ¹fZ BÀf ÀfeSXeþ IYf QcÀfSXf Àfeþ³f WX`Ü ¸fû³ffd»fÀff BÀf¸fZÔ 'Ófb¸ff ·ff·fe' IZY dIYSXQfSX ¸fZÔ dQJZÔ¦feÜ ¸fû³ffd»fÀff ³fZ A´f³fZ BÔÀMXf¦fif¸f AIYfCXÔMX ´fSX BÀfIYf MXeþSX AüSX IbYL °fÀUeSXZÔ ·fe VfZ¹fSX IYe WX`ÔÜ BÀfIZY MXeþSX IYû QZJIYSX ¹fZ °fû ÀffRY WX` dIY BÀf¸fZÔ ¸fû³ffd»fÀff WXfgMX ·ff·fe IZY dIYSXQfSX ¸fZÔ ³fþSX AfEÔ¦feÜ BÀf MXeþSX IYû R`Y³Àf IYfRYe ´fÀfÔQ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY Àff±f WXe ¸fû³ffd»fÀff IYe ·fe Jcf °ffSXeRY WXû SXWXe WX`Ü »f§fb ²ff³¹f RYÀf»fûÔ ´fSX A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¹fûþ³ff IYe 29UeÔ Ufd¿fÊIY Àf¸fcWX f`NXIY Afþ ÀfZ IÈYd¿f CX°´ffQ³f Af¹fböY Àfb³fe»f IbYþcSX IYSXZÔ¦fZ IYf¹fÊIiY¸f IYf Vfb·ffSXÔ·f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ »f§fb ²ff³¹f RYÀf»fûÔ ´fSX AdJ»f ·ffSX°fe¹f Àf¸fd³U°f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¹fûþ³ff IYe 29UeÔ Qû dQUÀfe¹f Ufd¿fÊIY Àf¸fcWX f`NXIY IYf Af¹fûþ³f 12 EUÔ 13 A´fi`»f IYû BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f SXf¹f´fbSX IZY Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX VffÀf³f ¸fZÔ A´fSX ¸fb£¹f Àfd¨fU EUÔ IÈYd¿f CX°´ffQ³f Af¹fböY Àfb³fe»f IbY¸ffSX IbYþcSX ¦fbøYUfSX 12 A´fi`»f IYû ´fif°f: 10 fþZ f`NXIY IYf Vfb·ffSXÔ·f IYSXÔZ¦fZÜ Vfb·ffSXÔ·f Àf¸ffSXûWX IYe A²¹fÃf°ff BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f, SXf¹f´fbSX IZY IbY»f´fd°f OXfg. EÀf.IZY. ´ffMXe»f IYSXZÔ¦fZÜ ·ffSX°fe¹f IÈYd¿f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fQ ³fBÊ dQ»»fe IZY CX´f ¸fWXfd³fQZVfIY OXfg. AfBÊ.EÀf. Àfû»fÔIYe BÀf AUÀfSX ´fSX dUd¿fá Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f SXWXZÔ¦fZÜ f`NXIY ¸fZÔ ´fdSX¹fûþ³ff IZY °fWX°f QZVf ·fSX ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f 16 ¸fb£¹f °f±ff 20 U`IYd»´fIY A³fbÀfÔ²ff³f IZY³QiûÔ IZY ´fid°fd³fd²f Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f IZY AÔ°f¦fÊ°f VfWXeQ ¦fbÔOXf²fcSX IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f EUÔ A³fbÀfÔ²ff³f IZY³Qi, þ¦f»f´fbSX ¸fZÔ »f§fb ²ff³¹f Àf¸fd³U°f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¹fûþ³ff fPÞXBÊ´ff»fe ¸fZÔ þ³fÀf¸fÀ¹ff d³fUfSX¯f ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû Qe ¦fBÊ À´fiZ¹fSX ´fÔ´f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ d´f±füSXf dUIYfÀfJÔOX IZY ¦fif¸f fPÞXBÊ´ff»fe ¸fZÔ Afþ dþ»ff À°fSXe¹f þ³fÀf¸fÀ¹ff d³fUfSX¯f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dVfdUSX ¸fZÔ ´fif~ 107 AfUZQ³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ 101 AfUZQ³fûÔ IYf dVfdUSX À±f»f ¸fZÔ WXe d³fSXfIYSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ VfZ¿f AfUZQ³fûÔ IZY d³fSXfIYSX¯f IZY d»fE Àf¸f¹f-Àfe¸ff Qe ¦fBÊÜ ÀffÀfZ ª¹ffQf AfUZQ³f ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf dU·ff¦f 25, SXfþÀU dU·ff¦f IYû 23, Jfô dU·ff¦f IYû 10, dUôb°f dU·ff¦f IYû 11, ´feE¨fBÊ IYû 9 °f±ff dVfÃff dU·ff¦f IYû °fe³f AfUZQ³f ´fif~ WXbEÜ dVfdUSX ¸fZÔ ÃfZÂfe¹f dU²ff¹fIY ¨fb³³fe»ff»f ÀffWXc, d´f±füSXf IZY þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f CX´ff²¹fÃf ßfe ´fe¹fc¿f A¦fiUf»f, þ³f´fQ ÀfQÀ¹f dIYSX¯f QeUf³f, A´fSX IY»fZ¢MXSX ¸fûWX¸¸fQ VfSXeRY Jf³f, A³fbdU·ff¦fe¹f QÔOXfd²fIYfSXe ´fe.Àfe. E¢IYf, ÀfSX´fÔ¨f ßfe Àff¦fSX¨fÔQ fdSXWXf ÀfdWX°f À±ff³fe¹f þ³f´fid°fd³fd²f EUÔ Àf·fe dU·ff¦fûÔ IZY dþ»ff À°fSXe¹f Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ dVfdUSX ¸fZÔ dþ»ff À°fSXe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf ffSXe-ffSXe ÀfZ SXfª¹f VffÀf³f õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f dUd·f³³f dU·ff¦fe¹f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ dVfdUSX ¸fZÔ dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ õfSXf þ³fIY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ »ff·ffd³U°f IYSX³fZ IZY d»fE ÀMXf»f »f¦ff¹ff ¦f¹ff, dþÀf¸fZÔ ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe QZIYSX »ff·ffd³U°f dIY¹ff ¦f¹ff °f±ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¸fÔ¨f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ CXÀfIZY dU·ff¦fûÔ ÀfZ ´fif~ AfUZQ³f ´fÂfûÔ AüSX CX³f ´fSX IYe ¦fBÊ IYfSXÊUfBÊ IZY ffSXZ ¸fZÔ ·fe þf³fIYfSXe QeÜ dVfdUSX IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE dU²ff¹fIY ßfe ÀffWXc ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ SXfª¹f U dþ»fZ IZY dUIYfÀf IZY d»fE Àf·fe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ A³fZIY ¹fûþ³ffEÔ ¨f»ffBÊ þf SXWXe WX` AüSX B³fIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Af §fSX °fIY ´fWXbÔ¨fIYSX ·fe ¦fif¸fe¯fûÔ IYû »ff·ffd³U°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dVfdUSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Af¸f ³ff¦fdSXIYûÔ IYe Ad²fIYfÔVf Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f ¸füIZY ´fSX WXe WXû þf°ff WX`Ü CX³WXZÔ dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f þf³fZ IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ ´fOÞX°feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY VffÀf³f IYe dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe EUÔ »ff·f d¸f»fZ, BÀfIZY d»fE Ad²fIYfSXe-IY¸fʨffSXe ·fe ÀfQ`U °f°´fSX SXWX°fZ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ Àf·fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYû Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ dVfdUSX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX »ff·f CXNXf³fZ IYe A´fe»f IYe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ßfe ÀffWXc ³fZ VffÀf³f õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f þ³fIY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°ffSX´fcUÊIY þf³fIYfSXe QeÜ dVfdUSX ¸fZÔ ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f õfSXf Qû ¸fdWX»ff ÀUÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX IYû 20-20 WXþfSX øY´fE IYf ¨fZIY ´fiQf¹f dIY¹ff ¦f¹ffÜ B³f¸fZÔ ¦fif¸f fZ»fOXeWX IZY UfOXÊ IiY¸ffÔIY 4 IZY ¸fdWX»ff ÀUÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX EUÔ WXSXQe IZY ¦fÔ¦ff ¸fdWX»ff ÀUÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX, IÈYd¿f dU·ff¦f õfSXf Qû dIYÀff³f ¦fif¸f fPÞXBÊ´ff»fe IZY »fJ³f»ff»f ÀffWXc EUÔ ffþIYfMXf IZY dWXSXf²fSX Àfû¸f IYû ³fZ´fÀfZIY ´ffUSX À´fiZ¹fSX °f±ff Àf¸ffþ IY»¹ff¯f dU·ff¦f õfSXf °fe³f ¸fdWX»ffAûÔ IYû UȲQf ´fZÔVf³f IYe ÀUeIÈYd°f ´fi¸ff¯f ´fÂf ´fiQf¹f dIY¹ff ¦f¹ff, B³f¸fZÔ ¦fif¸f JZOÞXe¦fÔfU IZY ²ff³fffBÊ, ¦f¯fZdVf¹ff EUÔ WXZd¸f³f ffBÊ Vffd¸f»f WX`Ü þ³fQVfʳf ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ³fZ Àfb³fe »fû¦fûÔ IYe RYdSX¹ffQ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ dþ»ff À°fSXe¹f þ³fQVfʳf ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX dWX¸fdVfJSX ¦fb~f ³fZ dþ»fZ IZY QcSX-QSXfþ ÀfZ AfE ¦fif¸fe¯fûÔ, ³ff¦fdSXIYûÔ EUÔ ´fid°fd³fd²f ¸fÔOX»fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ EUÔ ¸ffÔ¦fûÔ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f AfUZQ³fûÔ IYû ´fid°f¹fû¦fe ´fSXeÃffAûÔ IZY d»fE ¸ff¦fÊQVfʳf dVfdUSX Afþ SXf¹f´fbSXÜ ¹fbUf I`YdSX¹fSX d³f¸ffʯf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¹fc´feEÀfÀfe, ´feEÀfÀfe, f`ÔdIY¦f, SXZ»UZ AüSX ½¹ff´f¸f AfdQ ´fid°f¹fû¦fe ´fSXeÃffAûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¹fbUfAûÔ IYû ¸ff¦fÊQVfʳf ´fiQf³f IYSX³fZ dUVfZ¿f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f 12 A´fi`»f IYû dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX dVfdUSX dUUZIYf³fÔQ dUôf´feNX IYûMXf SXf¹f´fbSX ¸fZÔ ´fcUfʳWX 11 fþZ ÀfZ Af¹fûdþ°f WXû¦ffÜ ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦fûÔ IYû A¦fiZd¿f°f dIY¹ff °f±ff d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f Àfe¸ff ¸fZÔ CX³fIYf d³ffMXfSXf IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ þ³fQVfʳf ¸fZÔ ¦fif¸f ¸fbdOÞX¹ffOXeWX ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ¦fÔfU ¸fZÔ ¦füNXf³f d³f¸ffʯf,³ff»fe d³f¸ffʯf, ÀfeÀfe SXûOX d³f¸ffʯf, ³ffOXZ´f MX`ÔIY d³f¸ffʯf, °ff»fff ¸fZÔ ´f¨fSXe d³f¸ffʯf IYf¹fÊ VfbøY IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IY»fZ¢MXSX IYû f°ff¹ff dIY B³f IYf¸fûÔ IZY d»fE U¿fÊ 2015-16 ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f WXû ¨fbIYf WX`Ô »fZdIY³f Af °fIY IYf¹fÊ VfbøY ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`ÔÜ þ³fQVfʳf ¸fZÔ ¦fif¸f ¸fbPÞXZ³ff d³fUfÀfe IZYVfU Àfû³fUf³fe ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf dQ»ff³fZ, ¦fif¸f VfZSX IZY dQ½¹ffÔ¦f °feþffBÊ AüSX fOÞX¦fÔfU IZY OXû¸f³f d³f¿ffQ ³fZ dUIY»ffÔ¦f ´fZÔVf³f dQ»ffE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ IYf ÀfÔ¨ff»f³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dUV½fdUôf»f¹f õfSXf IYûQû, IbYMXIYe EUÔ SXf¦fe »f§fb ²ff³¹f RYÀf»fûÔ IYe dU´fb»f CX°´ffQ³f QZ³fZ Uf»fe 6 dIYÀ¸fZÔ dUIYdÀf°f IYe ¦fBÊ WX`Ô dþ³f¸fZÔ BÔdQSXf IYûQû-1 AüSX LØfeÀf¦fPÞX IYûQû-2, LØfeÀf¦fPÞX IbYMXIYe-1 AüSX LØfeÀf¦fPÞX IbYMXIYe-2 °f±ff BÔdQSXf SXf¦fe-1 AüSX LØfeÀf¦fPÞX SXf¦fe-2 Vffd¸f»f WX`ÔÜ LØfeÀf¦fPÞX IbYMXIYe-2 ¸fZÔ »füWX °f°U ´fi¨fbSX ¸ffÂff ¸fZÔ CX´f»f²f WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¹fWX Ed³fd¸f¹ff IYe SXûIY±ff¸f ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX SXf¦fe-2 dIYÀ¸f IYe JZ°fe JSXeRY IZY Àff±f- Àff±f ¦fie¿¸f IYf»f ¸fZÔ ·fe IYe þf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ ·ffSX°fe¹f ±f»f ÀfZ³ff ¸fZÔ dþ»fZ IZY Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ¹fbUf A´f³ff I`YdSX¹fSX d³f¸ffʯf IYSX ÀfIZY BÀfIZY d»fE IY»fZ¢MXSX Aû.´fe.¨fü²fSXe IZY d³fQZÊVf³f ´fSX dþ»ff ´fiVffÀf³f õfSXf d³f:Vfb»IY AfUfÀfe¹f ´fidVfÃf¯f ¸fbWX`¹ff IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ fe°fZ ¸ff¨fÊ ¸fdWX³fZ ¸fZÔ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ·f°feÊ SX`»fe IYe VffSXedSXIY ´fSXeÃff ¸fZÔ CXØfe¯fÊ dþ»fZ IZY ¹fbUfAûÔ IZY d»fE dþ»ff ´fiVffÀf³f õfSXf d³f:Vfb»IY AfUfÀfe¹f ´fidVfÃf¯f ´fifSXÔ·f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dþ»ff SXûþ¦ffSX Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY SXf¹f´fbSX dþ»fZ IZY EZÀfZ AfUZQIY þû ±f»f ÀfZ³ff ·f°feÊ SX`»fe IYe d»fdJ°f ´fSXeÃff WXZ°fb d³f:Vfb»IY AfUfÀfe¹f IYûd¨fÔ¦f ´fif~ IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX` Uû Af¦ff¸fe 13 A´fi`»f °fIY A´f³ff ´fÔþe¹f³f dþ»ff SXûþ¦ffSX EUÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ SXf¹f´fbSX VfWXSX IZY UfOXûÊ ¸fZÔ dÀ±fd°f BÊOX»¹fb EÀf AüSX AMX»f AfUfÀf IYfg»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ þ»fþd³f°f SXû¦fûÔ IYe SXûIY±ff¸f EUÔ ´fWX¨ff³f IZY d»fE dUVfZ¿f ÀUfÀ±¹f dVfdUSX Af¹fûdþ°f dIYE þf SXWXZ WX`Ü ¹fZ ÀUfÀ±¹f dVfdUSX ÀfbfWX 8 fþZ ÀfZ QûWX´fSX 01 fþZ °fIY Af¹fûdþ°f dIYE þf SXWXZ WX`Ü A·fe °fIY 109 ÀUfÀ±¹f dVfdUSXûÔ IYf Af¹fûþ³f IYSX »fû¦fûÔ IYf ÀUfÀ±¹f ´fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ff Àff±f WXe »fû¦fûÔ IYû SXf¿MÑXe¹f VfWXSXe ÀUfÀ±¹f d¸fVf³f IYe AûSX ÀfZ ¢»fûdSX³f IYe QUf IYf dU°fSX¯f EUÔ ´ff³fe IYû SXf¹f´fbSX ÀfIY°fe WX`Ü IYûQû IYe Qû³fû dIYÀ¸fZÔ ¸¹fcMXZVf³f fiedOXÔ¦f IZY õfSXf dUIYdÀf°f IYe ¦fBÊ WX`ÔÜ ³fZVf³f»f ¹fcSXû AfgRY ´»ff³MX þZ³fZdMXIY dSXÀfûÀfZÊþ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ¹fWXfÔ SXf¦fe IYe Qû WXþfSX ÀfZ Ad²fIY dIYÀ¸fûÔ IZY þ³f³fQi½¹f IYf ÀfÔ¦fiWX¯f EUÔ QÀ°ffUZþeIYSX¯f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dUV½fdUôf»f¹f õfSXf »f§fb ²ff³¹f RYÀf»fûÔ IYf ´fiÀfÔÀIYSX¯f EUÔ ¸fc»¹f ÀfÔU²fʳf IYSX°fZ WXbE IYûQû SXfBÊÀf, IbYMXIYe SXfBÊÀf, SXf¦fe ¸ff»MX, ¸f»MXe¦fiZ³f AfMXf AfdQ CX°´ffQûÔ IYf d³f¸ffʯf EUÔ dUIiY¹f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü B³f RYÀf»fûÔ ÀfZ ³f¹fZ CX°´ffQ °f`¹ffSX IYSX³fZ WXZ°fb A³fbÀfÔ²ff³f IYf¹fÊ ·fe þfSXe WX`ÔÜ ±f»fÀfZ³ff ·f°feÊ: d»fdJ°f ´fSXeÃff IYe °f`¹ffSXe IZY d»fE ¹fbUfAûÔ IYû d³f:Vfb»IY AfUfÀfe¹f ´fidVfÃf¯f ÀUSXûþ¦ffSX ¸ff¦fÊQVfʳf IZYÔQi SXf¹f´fbSX ¸fZÔ IYSXf ÀfIY°fZ WX`Ü ¹fbUfAûÔ IYû ±f»f ÀfZ³ff ·f°feÊ SX`»fe IYe d»fdJ°f ´fSXeÃff IZY d»fE dUVfZ¿fÄfûÔ õfSXf 14 A´fi`»f ÀfZ 28 A´fi`»f °fIY d³f:Vfb»IY ¸ff¦fÊQVfʳf ´fiQf³f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ Ad²fIY þf³fIYfSXe dþ»ff SXûþ¦ffSX IYf¹ffÊ»f¹f SXf¹f´fbSX A±fUf QcSX·ff¿f IiY¸ffÔIY 9406346840 EUÔ 07712582862 ÀfZ ´fif~ IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü þ»fþd³f°f SXû¦fûÔ IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE UfOXûÊ ¸fZÔ »f¦fZ 109 ÀUfÀ±¹f dVfdUSX CXff»f IYSX ´fe³fZ IYe Àf»ffWX Qe þf SXWXe WX`Ü Afþ 11 A´fi`»f IYû IYfeSX ³f¦fSX IZY AfQVfÊ ¨füIY dÀ±f°f BÊOX»¹fcEÀf WXfCXdÀfÔ¦f fûOXÊ IYf»fû³fe ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfe °fSXWX ¹fZ ÀUfÀ±¹f dVfdUSX 12 A´fi`»f IYû AMX»f AfUfÀf IYfVfeSXf¸f ³f¦fSX, AMX»f AfUfÀf BÊOX»¹fcEÀf IYfeSX ³f¦fSX, AMX»f AfUfÀf ¹fûþ³ff ¨fÔ¦fûSXf·ffMXf, 13 A´fi`»f IYû AMX»f AfUfÀf ÀfZÔ¹fcSXe OXe.OXe. ³f¦fSX EUÔ AMX»f AfUfÀf Vf°ffQe ³f¦fSX °fZ»feffÔ²ff ¸fZÔ dUVfZ¿f ÀUfÀ±¹f dVfdUSX Af¹fûdþ°f dIYE þfEÔ¦fZÜ C M Y K Sßæ×è, ×é¼ý·¤ ß Âý·¤æàæ·¤ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUè mæÚUæ ¥â×æ¢ ÂçÜàæâü §¢çÇUØæ Œæýæ§UßðÅ çÜç×ÅðUÇU Âè°ÙÕè ·ð¤ âæ×Ùð ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤ ÚUæØÂéÚU âð ×éç¼ýÌ °×Áè-·ð¤·ð¤ ÚUæðÇU, ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤, ÚUæØÂéÚ (ÀUæèâ»É¸U) âð Âý·¤æçàæÌÐ â¢Âæ¼·¤Ñ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUèÐ SÍæÙèØ â¢Âæη¤ ✩ ÚU×ðàæ ¿¢Îý ȤôÙÑ ®||v-y®v|}}® email: amanpathraipur@gmail.com

C M Y K SXfªf²ff³fe A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, ¦fb÷YUfSXX, 12 A´fi`»f 2018 »fûIY d³f¸ffʯf IZY EÀfOXeAû MXeE³f ÀfÔ°fû¿f WbXE Àf¸¸ffd³f°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ¸ff³fU dUÄff³f EUÔ ÀfZUf ÀfÔÀ±ff³f õfSXf Af¹fûdþ°f 17Ufh SXfª¹f À°fSXe¹f Ad·f¹fÔ°ff A»fÔIYSX¯f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ CX°IÈYâ IYf¹fûÊh IZY d»fE »fûIY d³f¸ffʯf ÀfÔ·ff¦f ÀfZ°fb d³f¸ffʯf CX´fÀfÔ·ff¦f IYU²ffÊ ¸fZÔ ´fQÀ±f EÀfOXeAû BÔþed³f¹fSX MXeE³f ÀfÔ°fû¿f IYû CX°IÈYâ IYf¹fûÊÔ IZY d»fE Ad·f¹fÔ°ff ´fid°f·ff SX} ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX Àf¸¸ff³f CX³WXZÔ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f U CX´fdÀ±f°f Ad°fd±f¹fûÔ VfSXQ¨fÔQ fZWXfSX, SXf¸ffffc IYMXfSXZ, Àfe´fe Vf¸ffÊ IZY WXf±fûÔ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ EÀfOXeAû ßfe ÀfÔ°fû¿f dU·ff¦f ¸fZÔ CX°IÈYâ IYf¹fûÊÔ IZY d»fE ´fcUÊ ¸fZZÔ ·fe Àf¸¸ffd³f°f IYBÊ ffSX WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ ³f¹ff dþ»ff ff»fûQ f³ff þWXfh CX³WXûÔ³fZ Àf¸f¹f-Àfe¸ff IZY ·fe°fSX þeEÀf ÃfÂfe f³ff¹fZ ¦f¹fZ Àf¸f³U¹fIY Ad²fIYfSXe SXf¹f´fbSXÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IZY Af¹fböY SXþ°f fÔÀf»f ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY 14 A´fi`»f IYû ´fiUfÀf IZY QüSXf³f ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IYe AûSX ÀfZ AfUV¹fIY ½¹fUÀ±ff Àfbd³fdV¨f°f IYSX³fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IZY þû³f IYd¸fV³fSX þeEÀf ÃfÂfe IYû Àf¸f³U¹fIY Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff WX`Ü Af¹fböY ßfe fÔÀf»f ³fZ BÀf QüSXf³f CX´ff¹fböY SXfþÀU AfSXIZY OXûÔ¦fSXZ IYû AfUfSXf ¸fUZdVf¹fûÔ IYû ´fIYOÞX³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYSX³fZ, ´fi·ffSXe A²feÃf¯f Ad·f¹fÔ°ff SXfIZYVf ¦fb~f IYû ³f¦fSX ¸fZÔ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ °fZ»feffÔ²ff ÀfZ ¸ff³ff dU¸ff³f°f»f IYe Ãfd°f¦fiÀ°f ¸ff¦fûÊ IYe AfUV¹fIY°ff IZY A³fbÀffSX ¸fSX¸¸f°f IYSXUf³fZ, IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff þ»f EIZY ¸ff»UZ IYû ´fZ¹fþ»f ½¹fUÀ±ff IYSXUf³fZ, ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe dUþ¹f ´ffÔOXZ IYû ÀfRYfBÊ ½¹fUÀ±ff, QUfBʹfûÔ IZY dLOXÞIYfU dUVfZ¿f øY´f ÀfZ °fZ»feffÔ²ff ½fXeAfBÊ´fe SXûOX IYe ÀfRYfBÊ ½¹fUÀ±ff IYSXUf³fZ, IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff dUôb°f »fûIZYVf ¨fÔQiUÔVfe IYû Àf¸´fc¯fÊ ³f¦fSX IYe ÀMÑeMX »ffBÊMX ½¹fUÀ±ff IYSXUf³fZ, ³f¦fSX d³fUZVfIY feAfSX A¦fiUf»f IYû °fZ»feffÔ²ff ÀfZ ¸ff³ff dU¸ff³f°f»f ¸ff¦fÊ IYe AU`²f WXûdOXʦÀf EUÔ ¹ff°ff¹ff°f ¸fZÔ ff²fIY WXûdOXʦÀf IYû WXMXf³fZ IYf IYf¹fÊ IYSXUf³fZ IYf ´fiVffÀfd³fIY Qfd¹f°U Àfü´ff WX`Ü ³f»f IY³fZ¢Vf³fûÔ IYe ªffa¨f IZY d³fQZÊVf SXf¹f´fbSXÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IYe þ»f Àfd¸fd°f IYe f`NXIY ¸fZÔ d»f¹fZ ¦f¹fZ d³f¯fʹf EUÔ ´fcUÊ ¸fZÔ ´fiÀffdSX°f d³fQZÊVfûÔ ´fSX ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IZY Af¹fböY SXþ°f fÔÀf»f ³fZ Àf¸fÀ°f þû³f IYd¸fV³fSXûÔ IYû AfUV¹fIY IYf¹fÊUfWXe IZY d³fQZÊVf dQ¹fZ WX`Ü Af¹fböY ³fZ Àf·fe þû³f IYd¸fV³fSXûÔ IYû þû³fUfSX d³fþe ³f»f IY³fZ¢Vf³f, Aüôûd¦fIY/ ½¹fUÀffd¹fIY/ AfUfÀfe¹f/ ÀffUÊþd³fIY ³f»f IY³fZ¢Vf³f/ ·ff¦feSX±fe ³f»f IYe ÀfÔ£¹ff IYe þf³fIYfSXe Àf°¹ffd´f°f IYSX³fZ EUÔ AU`²f ³f»f IY³fZ¢Vf³f ´fSX dVfdUSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYf¹fÊUfWXe dIY¹fZ þf³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZ WX`Ü WXe d³f¸ffʯf IYf¹fûÊh IYû 2012 ¸fZÔ WXe ´fc¯fÊ°f: ´fiQf³f IYe WX`Ü dU·ff¦fe¹f U A³¹f ÀfcÂfûÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ßfe ÀfÔ°fû¿f ÀfZ°fb d³f¸ffʯf EÀfOXeAû IYU²ffÊ ¸fZÔ ´fQÀ±f WX`, þWXfh UZ UÈWXQ ´fb»f IYf¹fûÊÔ IZY d³f¸ffʯf IYû ¦fd°f ´fiQf³f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY ´fcUÊ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ X ´fiQZVf ¸fZÔ ´fc¯fÊ ³fVfff³Qe U VfSXff fÔQe »ff¦fc IYSX³fZ °f±ff AdV½f³fe ³f¦fSX SXf¹f´fbSX IZY AfUfÀfe¹f ÃfZÂf ¸fZÔ AU`²f øY´f ÀfZ Jû»fZ ¦fE VfSXff QbIYf³f IYû °f°IYf»f f³Q IYSX³fZ IYe ¸ffa¦f IYû »fZIYSX »ffJZ³f¦fSX ¨füIY SXf¹f´fbSX ¸fZÔ fifšf¯f AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfÔ§f °f±ff AfSXÃf¯f ¸fbdöY ¸fû¨ffÊ IZY ´fQfd²fIYfSXe U ÀfQÀ¹f ¦f¯fûÔ ³fZ Àf°¹ff¦fiWX dIY¹ffÜ BX³fIZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ AÔ¨f»f IZY ½¹ff´ffdSXIY ´fid°fâf³f ÀUÀRcY°fÊ fÔQ SXWXZÜ VffÔd°f ´fc¯fÊ SX`»fe d³fIYf»f SXWXZ AfSXÃf¯f ¸fbdöY ¸fû¨ffÊ IZY Af¨ff¹fÊ ´fh Àf°¹f³ffSXf¹f¯f d°fUfSXe UZ AfdQUfÀfe U³f ffWXc»¹f ³f¢Àf»f ÃfZÂf SXfþ³ffÔQ¦ffhU ´fQÀ±ff´f³ff IZY Àf¸f¹f OXZPÞX Qþʳf UÈWXQ ´fb»fûÔ IYf ÀfRY»f ÀfÔ´ffQ³f dIY¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ÀfeAfSX´feERY IZY ¨ffSX IYf¹fÊ, ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f ÃfZÂf IZY L: IYf¹fÊ EUÔ SXfþ³ffÔQ¦ffhU ffBÊ´ffÀf °fe³f ³f¦fSX, ¨f³Qc PXû»f E½fa ²fb¸ff»f VffQe, ´ffMXeÊ E½fa A³¹f Vfb·f A½fÀfSXûÔ ´fSX AfOÊXSX d»fE ªff°fZ W`ÔXÜ WX³fb¸ff³f ¸fadQSX IZY ´ffÀf Vffad°f ¨füIY, ·fûBÊ´ffSXf, ´fbSXf³fe fÀ°fe SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) ¸fûffB»f : 98271-85539, 93004-07070 93015-46845, 98279-06182 Aû½WXSX ´ffÀf IYf d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ÃfZÂf IYe CX´f»fd²f SXWXe WX` °f±ff QbSXÀ°f ³f¢Àf»fe ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe CX³fIZY ½¹fdöYøY´f ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ L: IYf¹fûÊ IYû ÀfRY»f°ff´fcUÊIY d³f¿´ffQ³f WXbAfÜ 14 A´f`i»f 2016 IYû fÀfZ»fe EUÔ ÀfWX´ff»f IZY fe¨f ·fcSXIZY ³fQe WXZ°fb À±f»f ´fSX ³f¢Àf»fe WX¸f»fZ IZY CX´fSXfÔ°f CXöY UÈWXQ ´fb»f IYf d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ¦f°f U¿fÊ þc³f ¸fZÔ ´fc¯fÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹ff°ff¹ff°f þfSXe WX`, WXþfSXûÔ »fû¦fûÔ IYû d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ »ff·f d¸f»f SXWXf WX`Ü U°fʸff³f ¸fZÔ IYfeSX²ff¸f dþ»fZ ¸fZÔ UÈWXQ ´fb»f IYf¹fûÊÔ IYf d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ¸fZÔ A´f³fe ÀfZUfEh QZ SXWXZ WX`ÔÜ BÔþe. MXeE³f ÀfÔ°fû¿f EÀfOXeAû IYU²ffÊ IZY Àf¸¸ffd³f°f WXû³fZ ´fSX dU·ff¦f ´fi¸fbJ ¸ff°fWX°f Ad²fIYfSXe, IY¸fʨffdSX¹fûÔ, Vfb·fd¨fÔ°fIYûÔ, À³fZWXeþ³f, ÃfZÂfUfdÀf¹fûÔ ³fZ CX³WXZÔ f²ffBÊ Qe WX`Ü SXfªf²ff³fe ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX Af´fIZY ³f³WZÔX-¸fb³³fZÔ f©fûÔ IYf df»IbY»f Af´fIZY §fSX ªf`ÀfZ ¸ffWXü»f ¸fZÔ d½fVfZ¿f £¹ff»f E½fa QZJ·ff»f IYSX³fZ IZY d»fE WX¸f »fZIYSX AfEÜ JAIN DAY BABY CARE CENTER E¹fSXIaYdOXVf³f AüSX Àf½fÊÀfbd½f²ff¹fb¢°f OZX fZfe IZY¹fSX ÀfZÔMXSX (Ófbb»ff§fSX) Vffad°f dIYSXf¹ff ·faOXfSX IZY DY´fSX, IYf»feffOÞXe IZY ´ffÀf, Vfü¹fÊ ´fbd»fÀf ´fZMÑXû»f´fa´f IZY Àff¸f³fZ ³fZWXøY ³f¦fSX, SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) ¸fû. 098271-40068, 098271-40065 IZ ZY.IZ ZY. OXe.ªfZ. dÀfÀMX¸f EaOX ªf³fSmXMXSX IÈY¿¯ff :- 98274-01620 ¨faQc :- 99261-53912 »ffBÊMX OZXIYûSmXVf³f, ÀffCX¯OX dÀfÀMX¸f E½fa MZX³MX WXfDYÀf fªffªf ¨füIY d½f²ff³fÀf·ff SXûOX, ¸fû½ff SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) www.amanpath.com TODAY ªUfBX³f ¸ffg¹f ÀIcY»f ´fûMÊX»f ´fSX CX´f»f²f WXû¦ff ´fcSXf dUUSX¯f ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg SX¸f³f dÀfaWX ³fZ dIY¹ff ´fûMÊX»f IYf Vfb·ffSaX·f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ dOXdªfMX»ffBXªfZVf³f IZY ÃûÂf ¸fZÔ LXØfeÀf¦fPÞX IZY dWXÀÀfZ ¸fZÔ EIY AüSX ¸fWX°U´fc¯fÊ CX´f»fd²f Vffd¸f»f WbXBÊX W`XÜ SXf¹f´fbSX d³fUfÀfe ÀfZUfd³fUÈØf I`Y´MX³f ¸ff³ff ´ff»f IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ªUfBX³f ¸ffg¹f ÀIcY»f ³ff¸f IYf EIY ´fûMÊX»f ÀMXfgMÊX A´f BaXdOX¹ff ´fiûªfZ¢MX IZY °fWX°f °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ BXÀf ´fûMÊX»f ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe AüSX ¦f`SX ÀfSXIYfSXe Àf·fe ÀIcY»fûÔ IYf dUUSX¯f QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦ffÜ ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX ³fZ BXÀf ´fûMÊX»f IYf Vfb·ffSaX·f dIY¹ffÜ ¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ BXÀf ÀfSXfWX³fe¹f IYf¹fÊ IZY d»fE I`Y´MX³f ¸ff³ff ´ff»f AüSX CX³fIYe MXe¸f IYû Vfb·fIYf¸f³ffEa QeÜ I`Y´MX³f ¸ff³ff ´ff»f ³fZ ´fûMÊX»f IZY ffSZX ¸fZÔ f°ff¹ff dIY LXØfeÀf¦fPÞX ÀfdWX°f BXÀf ´fûMÊX»f ¸fZÔ QZVf IZY Àf·fe SXfª¹fûÔ IZY ÀIcY»fûÔ IYf dUUSX¯f CX´f»f²f WXû¦ffÜ IYûBÊX ·fe Ad·f·ffUIY A´f³fZ f©fZ IYû ´fiUZVf dQ»ff³fZ IZY d»fE BXÀf ´fûMÊX»f ´fSX AfIYSX Àfafad²f°f ÀIcY»f IZY ffSZX ¸fZÔ Àfa´fc¯fÊ ªff³fIYfSXe WXfdÀf»f IYSX ÀfIZY¦ffÜ Àff±f WXe ¹fdQ ÀIcY»f ´fSX¸feVf³f QZ¦ff °fû CXÀfIYe ´fiUZVf ´fidIiY¹ff ÀfZ Àfafad²f°f AfUZQ³f ´fÂf IYû ·fe ´fûMÊX»f ´fSX CX´f»f²f IYSXf¹ff ªffE¦ffÜ I`Y´MX³f ´ff»f ³fZ ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX õXfSXf ³f¹ff SXf¹f´fbSX ¸fZÔ f³ff¹fZ ¦f¹fZ BX»fZ¢MÑXfd³fIY ´ffgIÊY ¸fZÔ BXÀfIZY d»fE AfgdRYÀfSX Jû»fZ ªff³fZ IYf ·fe ´fiÀ°ffU °f`¹ffSX dIY¹ff W`XÜ VfSXff faQe AüSX Aä³fe³f¦fSX ÀfZ VfSXff IYe QbIYf³f WXMXf³fZ IYe ¸ffa¦f IYû »fZIYSX dIY¹ff Àf°¹ff¦fiWX AüSX ´fa. ³fe»fIY¯NX dÂf´ffNXe ÀfdWX°f A³fZIYûÔ Àf¸f±fÊIYûÔ IYû ´fbd»fÀf ³fZ fe¨f ¸fZÔ WXe SXûIY d»f¹ffÜ BXÀf ¸füIZY ´fSX Af¨ff¹fÊ OXfg IYed°fÊ·fc¿f¯f ´ff¯OXZ¹f, Àf¸ffþ ÀfZUe U AfdIYÊMXZ¢MX AVfûIY °ff¸fiIYfSX, SXf¸ffU°ffSX A¦fiUf»f, ´fa. dQ³fZVf QbfZ, ´fa. Àfû³f»f Vf¸ffÊ, ÀfüSX·f Vf¸ffÊ, þ¹fZVf d°fUfSXe, Aþe°f Vfb¢»ff, dUIYfÀf IbY¸ffSX dÀfÔ§f»f, AVfûIY U¸ffÊ, ÀfÔIY»´f d¸fßff, AfIYfVf Vf¸ffÊ, ¸f¹fÔIY ßfeUfÀ°fU, dVfUfÔVf SXfþ Vfb¢»ff, dþ°fZVf dÀfÔWX, ¦fdUÊ°f ßfeUfÀ°fU, dUþ¹f ·fc¿f³f ßfeUfÀ°fU, Qe´fIY ¨füfZ, ¸fWX¸f¯OX»fZV½fSX ÀUf¸fe SXfþZV½fSXf³f³Q Àf¸fZ°f IYBÊX »fû¦f CX´fdÀ±f°f SXWZXÜ À½fÀ±f ½¹fd¢°f¹fûÔ IZY d»fE A¸fÈ°f E½fa SXûd¦f¹fûÔ IZY d»fE ½fSXQf³f ßfe °fb»fÀfe ÀfÔÀffSX ¸fZÔ Vfb·f ·ffU³ff dQUÀf ¸f³ff³fZ IYe þøYSX°f SXf¹f´fbSXÜ °f³ffU ´fif³²f³f dUVfZ¿fÄff fišffIbY¸ffSXe d´fi¹fÔIYf QeQe ³fZ IYWXf dIY Afþ ÀfÔÀffSX ¸fZÔ Vfb·f ·ffU³ff IYe fZWXQ IY¸fe WXû ¦fBÊ WX`Ü dUV½f ¸fZÔ A³fZIY dQUÀf ¸f³ffE þf°fZ WX`Ô þ`ÀfZ dIY ´f¹ffÊUSX¯f dQUÀf, ¸fdWX»ff dQUÀf AfdQÜ CXÀfe ´fiIYfSX Vfb·f ·ffU³ff dQUÀf ¸f³ff³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü ¸fZdOXIY»f ÀffB³Àf ³fZ ·fe Vfb·f ·ffU³ffAûÔ IYû ÀffÀfZ A¨Lf ¸fZdOXÀfe³f ¸ff³ff WX`Ü fišffIbY¸ffSXe d´fi¹fÔIYf QeQe ´fiþfd´f°ff fišffIbY¸ffSXe BÊV½fSXe¹f dUV½f dUôf»f¹f õfSXf ¨füfZ IYf»fû³fe dÀ±f°f dUV½f Vffd³°f ·fU³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f SXfþ¹fû¦f A³fb·fcd°f dVfdUSX ¸fZÔ fû»f SXWXe ±feÔÜ dVfdUSX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f »fû¦fûÔ IYû Àf¨fZ°f IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ þ¸ff³fZ ¸fZÔ IYfRYe IY¸f »fû¦fûÔ IYû OXf¹fdfdMXþ IYe fe¸ffSXe WXbAf IYSX°fe ±fe »fZdIY³f AfþIY»f fWXb°f °fZþe ÀfZ CX³fIYe ÀfÔ£¹ff fPÞX SXWXe WX`Ü dUV½f ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¦fNX³f õfSXf IYSXfE ¦fE ÀfUZÊÃf¯f IZY A³fbÀffSX ·ffSX°f QZVf ¸fZÔ BÀf Àf¸f¹f ´ffÔ¨f IYSXûOÞX »fû¦f OXf¹fdfdMXþ SXû¦f ÀfZ ´fedOÞX°f WX`ÔÜ OXf¹fdfdMXþ SXû¦f IYf ´fi¸fbJ IYfSX¯f °f³ffU WX`Ü dþÀf ½¹fdöY IZY þeU³f ¸fZÔ IYOÞXbUfWXMX Af þf°fe WX` °f±ff þû Àf¸fÓf°fZ WX`Ô dIY ¸fZSXe B¨Lf³fbÀffSX WXe Àff IbYL WXû³ff ¨ffdWXE, ¸fZSXZ A²fe³f Àff SXWXZÔ, EZÀfZ »fû¦f OXf¹fdfdMXþ IYf dVfIYfSX f³f°fZ WX`ÔÜ dþÀf ½¹fdöY IZY þeU³f ÀfZ JbdVf¹ffh ¦fb¸f WXû ¦fBÊ WXûÔ °f±ff þû BÊ¿¹ffÊ EUÔ ³fRYSX°f ÀfZ ¦fidÀf°f WXÔ`, CX³WXZÔ ùQ¹fSXû¦f þIYOÞX »fZ°ff WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX þû ½¹fdöY fe°fe WXbBÊ ff°fûÔ IYf ffSX-ffSX d¨f³°f³f IYSX°fZ WX`Ô, LûMXe-LûMXe ff°fûÔ IYû Àfû¨f-Àfû¨fIYSX fOÞXf IYSX QZ°fZ WX`Ô, CX³WXZÔ CXöY SXöY ¨ff´f WXû³fZ IYe Àf¸·ffU³ff Ad²fIY WXû°fe WX`Ü fišffIbY¸ffSXe d´fi¹fÔIYf QeQe ³fZ f°f»ff¹ff dIY dþÀf ´fiIYfSX dIYÀfe ¸fWX°U´fc¯fÊ IYf¹fÊ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE WX¸f ¹fûþ³ffEÔ f³ff°fZ WX`ÔÜ BÀfe ´fiIYfSX °f³ffU ÀfZ f¨f³fZ IZY d»fE WX¸fZÔ A´f³fe þeU³fVf`»fe IYû fQ»f³fZ IYe ¹fûþ³ff f³ff³fe WXû¦feÜ ÀffÀfZ ´fWX»fZ ¹fWX þf³f³ff þøYSXe WX` dIY °f³ffU dIYÀfZ AüSX ¢¹fûÔ WXû°ff WX`? °f³ffU IYf ¸fb£¹f IYfSX¯f ¸f³f ¸fZÔ CXNX³fZ Uf»fZ ³fIYfSXf°¸fIY dU¨ffSX WX`ÔÜ ´ffa¨f °fSXWX IYe °fb»fÀfe IZY ´fü²fûÔ IYf AIÊY 200 ÀfZ Ad²fIY SXû¦fûÔ ¸fZÔ »ff·fQf¹fIY ªf`ÀfZ µ»fc, OZÔX¦fc, fbJfSX, ªfbIYf¸f, JfaÀfe, ªfûOÞXûÔ IYf QQÊ, ¸fûMXf´ff, »fOX ´fiZVfSX, »fOX Vfb¦fSX, Q¸ff, E»f»fªfeÊ, W`X´fZMXfBMXÀf, ªf»f³f, ¸fcÂf Àfafad²f°f SXû¦f, ¦fdNX¹ff, ¸fSXûOX, f½ffÀfeSX, ´ff¹fdSX¹ff, ³fIYÀfeSX, RZYRYOÞXûÔ IYe Àfcªf³f, A»ÀfSX, ÀMÑX`Àf, ±fIYf³f, ·fcJ ³fWXeÔ »f¦f³ff, CX»MXe, dWX¨fIYe, ´fZMXQQÊ, ´fZMX IZY IYeOÞZX B°¹ffdQÜ ´ff³fe IYû VfbQвf IYSX°fe W`XÜ 100% Af¦fZÊd³fIY °f±ff W.H.O. QнffSXf ´fi¸ffd¯f°f EIY d¦f»ffÀf ´ff³fe ¸fZÔ EIY fcaQ, WXSX SXûªf 4 ÀfZ 5 fbaQZ d³fSXû¦fe SXWX³fZ IZY d»fE A½fV¹f ´fe¹fZÔ WX¸ffSmX IbYLX A³fûJZ CX°´ffQ QbIYf³f Jû»f³fZ WZX°fb Àfa´fIÊY IYSmÔX :- ²f³f»føfe WXfÊ»f °ff°¹ff´ffSXf SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) 492001-¸fû. 98274-06573 Àf½fÊ SXû¦f ³ffVfIY X X X X 1. Àfü³Q¹fÊ IYe QZJ·ff»f CX°´ffQ 2. À½ffÀ±¹f QZJ·ff»f CX°´ffQ ■ E»fû½fZSXf ªfcÀf ■ WXfÊ»f ff»fûÔ IZY °fZ»f ■ Àfaªfe½f³fe fcMXe ■ I`YVf½fe³f Vf`¸´fc ■ ªfe½f³f Vfd¢°f SXÀf ■ RZY¸fe MXfBÊMX (½fZªfe³f»f ªfZ»f) ■ WXfÊ»f ¦fie³f ¸fZ³¦fû ªfcÀf ■ WXfÊ»f ¦fû»OX RZYdVf¹f»f IiYe¸f ■ ¦fSX¸f ¸fÀff»ff ■ E»fû ªfZ»f, E»fû IiYe¸f ■ WX»Qe, »ff»f d¸f¨fÊ ■ AfBÊ ¸ffÀIY, RZYÀf ¸ffÀIY ■ WZX»Qe Afg¹f»f ■ Af¹fb½fZÊdQIY °½f¨ff IYe ■ E»fû ¸faªf³f ■ QZJ·ff»f Àfffb»f ■ ¸ff»feVf °fZ»f ■ WXfÊ»f °½f¨ff MXû³fSX Àfffb³f ■ ¸fûMXf´ff IY¸f IYSX³fZ IYe Q½ffBʹffa ³fûMX : EIY ³f¦f OXe´fdRiYªfSX fZ¨f³ff W`XÜ C M Y K