Views
7 months ago

Amanpath

C M Y K C M Y K 8 12

C M Y K C M Y K 8 12 A´fi`»f 2018 ¦fb÷Y½ffSX Àf`»ff³fe ffff IYe ¸fþfSX ´fSX IY½Uf»fe IYf þÔ¦fe ¸fbIYff»ff d·f»ffBÊÜ WXþSX°f Àf`¹¹fQ Àf`»ff³fe SXWX¸f°fb»»ffWX A»f`WX IYf 57UfÔ CXÀfÊ´ffIY ¸f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀf¸fZÔ 11 A´fiZ»f IYû 4 fþZ ¸fþfSX VfSXeRY ÀfZ ÀfÔQ»f d³fIY»fZ¦ffÜ °fe³f dQ³fûÔ °fIY IY½Uf»fe IYf þÔ¦fe ¸fbIYff»ff SXJf ¦f¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ IY½Uf»fûÔ IZY ³ff¸f BÀf ´fiIYfSX WX`ÔÜ 12 A´fiZ»f IYû JbVfeÊQ ÀfffSXe BÔQüSX SXZdOX¹fû, MXeUe dÀfÔ¦fSX dUøYð JbVfeÊQ Af»f¸f, þ¸fVfZQ´fbSX MXfMXf, 13 A´fiZ»f IYû þf³fe Vf`Qf ¸fbÔfBÊ dUøYð IYdSX¸ff °ffþ IYf³f´fbSX ZUÔ 14 A´fiZ»f IYû Àf»fe»f SXfþf SXfþÀ±ff³f SXZdOX¹fû, MXeUe dÀfÔ¦fSX dUøYð Vf¦fbRY°ff °fSX³³fb¸f IZY fe¨f ¸fbIYff»ff WXû¦ff. BÀf¸fZÔ Àf`»ff³fe ffff IZY °f¸ff¸f ¨ffWX³fZ Uf»fûÔ ÀfZ A´fe»f IYe þf°fe WX` dIY ÀfUÊ ²f¸fÊ IZY »fû¦f ¸fþfSX ´fSX AfIYSX ¸f³³f°fZÔ ´fcSXe IYSXZÔ. ¹fWX A´fe»f ¸fþfSX IZY ¦fïe³fVfe³f WX`QSX ffff ³fZ IYe WX`Ü ´fcUÊ ¸fZÔ f³ff¹fZ ¦f¹fZ À¸ffMXÊ IYfOXÊ ¸fZÔ Af²ffSX IYfOXÊ þûOX³fZ IYf IYf¹fÊ ´fifSXÔ·f d·f»ffBʳf¦fSXÜ L.¦f. VffÀf³f õfSXf SXf¿MÑXe¹f EUÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfÔe ÀUfÀ±¹f fe¸ff ¹fûþ³ff IZY A³°f¦fÊ°f ´fcUÊ ¸fZÔ ´fÔþeIÈY°f Àf¸fÀ°f À¸ffMXÊIYfOXʲffSXe ´fdSXUfSXûÔ IZY À¸ffMXÊIYfOXÊ ÀfZ Af²ffSX ³f¸fSX þûOX³fZ IYf IYf¹fÊ ´fi°¹fZIY UfOXÊ ¸fZÔ dVfdUSX Af¹fûdþ°f IYSX IYf¹fÊ ´fifSXÔ·f IYSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü À¸ffMXÊ IYfOXÊ ¸fZ ´fÔþeIÈY°f ÀfQÀ¹fûÔ IZY Af²ffSX ³f¸fSX QþÊ dIY¹ff þf³ff AfUV¹fIY WX`Ü Af²ffSX ³f¸fSX þûOX³fZ ÀfZ UfÀ°fdUIY dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYf Àf°¹ff´f³f EUÔ OXc´»feIZYMX IYfOXûÊ IYf LMX³fe dIY¹ff þfUZ¦ffÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f d·f»ffBÊ IZY ´fi°¹fZIY UfOXÊ ¸fZÔ UfOXÊ ´ff¿fÊQ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ EIY d³fd›°f À±ff³f ¸fZÔ dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Af¹fböY IZY.E»f. ¨f`WXf³f ³fZ Af¸f ³ff¦fdSXIYû ÀfZ A´fe»f IYe WX` dIY A´f³fZ À¸ffMXÊIYfOXÊ ¸fZÔ ´fdSXUfSX IZY Àf·fe ÀfQÀ¹fûÔ IYf Af²ffSX ³f¸fSX AUV¹f QþÊ IYSXfUZ EUÔ SXf¿MÑXe¹f ¸fWX°U IZY BÀf IYf¹fÊ ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f IYSXZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX Afþ Qb¦fÊ AfEÔ¦fZ Qb¦fÊÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX 12 A´fi`»f 2018 IYû Qb¦fÊ AfEÔ¦fZÜ UZ Qû´fWXSX 12 fþZ Qb¦fÊ ´fWXbÔ¨fIYSX ´fcUÊ ¸fÔÂfe ÀU. WXZ¸f¨fÔQ ¹ffQU IYe AÔ°¹fZdâ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ AÔ°¹fZdâ IYf¹fÊIiY¸f IZY ´f›f° ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. dÀfÔWX Qû´fWXSX 2 fþZ IYfeSX²ffSX¸f dþ»fZ IZZ d»fE SXUf³ff WXûÔ¦fZÜ ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f AÔ°¹fZdâ ¸fZÔ WXûÔ¦fZ Vffd¸f»f Qb¦fÊÜ LØfeÀf¦fPÞX dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f ÀU. WXZ¸f¨fÔQ ¹ffQU IYe AÔ°¹fZdá IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ UZ SXf¹f´fbSX ÀfZ ´fiÀ±ff³f IYSX AÔ°¹fZdâ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vfdf¸f»f WXû³fZ Qb¦fÊ AfEÔ¦fZÜ À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff³fZ ¸fZÔ ff»fûQ dþ»ff A½U»f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ff»fûQÜ IY»fZ¢MXSX OXfg. ÀffSXfÔ¿f d¸fØfSX ³fZ f°ff¹ff dIY ÀUfÀ±¹f fe¸ff ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f LbMXZ WXbE ´fdSXUfSXû IYf À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff³fZ ¸fZÔ ff»fûQ dþ»ff ´fiQZ¿f ¸fZÔ A½U»f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY dþ»fZ ¸fZÔ LbMXZ WXbE 21 WXþfSX 637 ´fdSXUfSXûÔ IYf À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff³fZ IYf »fùf WX`Ü dþÀfIZY dUøYð Af °fIY AfNX WXþfSX 915 ´fdSXUfSXûÔ IYf À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX d³f²ffÊdSX°f »fùf IYf 41 ´fid°f¿f°f WX`, þû dIY ´fid°f¿f°f IZY Af²ffSX ´fSX ´fiQZ¿f ¸fZÔ A½U»f WX`Ü IY»fZ¢MXSX ³fZ f°ff¹ff dIY ÀUfÀ±¹f fe¸ff ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f dþ»fZ IZY LbMXZ WXbE ´fdSXUfSXûÔ IYf À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff³fZ IYf IYf¹fÊ 12 ¸ff¨fÊ 2018 ÀfZ Af¹fûdþ°f Àf¸ff²ff³f d¿fdUSXûÔ ÀfZ ¿fbøY dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY ´f¿¨ff°f dþ»ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ EIY MXe¸f õfSXf d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ LbMXZ WXbE ´fdSXUfSXûÔ IYf À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü ¦fb¯OXSXQZWXe dUIYfÀfJ¯OX ¸fZÔ Àff°f MXe¸fûÔ õfSXf A»f¦f-A»f¦f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ d¿fdUSX »f¦ffIYSX LbMXZ WXbE ´fdSXUfSXûÔ IYf À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ffIYSX »ff·ffd³U°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü LbMXZ WXbE ´fdSXUfSXûÔ IYe Àfc¨fe ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f õfSXf MXe¸fûÔ IYû CX´f»f²f IYSXf Qe ¦fBÊ WX`Ü IY»fZ¢MXSX ³fZ À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff³fZ ÀfZ LbMXZ WXbE ´fdSXUfSXûÔ ÀfZ A´fZÃff dIY¹ff WX` dIY UZ d¿fdUSX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ffEg AüSX ¹fûþ³ff IYf »ff·f CXNXfEgÜ þUfWXSX ³fUûQ¹f dUôf»f¹f ¨f¹f³f ´fiUZVf ´fSXeÃff 21 A´fì»f IYû Qb¦fÊÜ þUfWXSX ³fUûQ¹f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ IYÃff 6UeÔ ¸fZÔ QfdJ»fZ IZY d»fE ´fiUZVf ´fSXeÃff 21 A´fi`»f 2018 IYû ÀfbfWX 11.30 fþZ ÀfZ Af¹fûdþ°f IYe þfE¦feÜ ´fiUZVf ´fSXeÃff dþ»fZ IZY °fe³fûÔ dUIYfÀfJ¯OXûÔ IZY d³f²ffÊdSX°f ´fSXeÃff IZY³QiûÔ ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe þfE¦feÜ CXöY ´fiUZVf ´fSXeÃff ¸fZÔ BÀf U¿fÊ dþ»fZ IZY 9196 A·¹f±feÊ Àfd¸¸fd»f°f WXûÔ¦fZ dþ³fIZY ´fiUZVf ´fÂf ·fe þfSXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fSXeÃff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ Uf»fZ Àf·fe A·¹f±feÊ þû Afg³f»ffBʳf ¸ff²¹f¸f ÀfZ AfUZQ³f dIYE, UZ »fûIY ÀfZUf IZY³QiûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fiUZVf ´fÂf ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX þû AfgRY»ffBʳf ¸ff²¹f¸f ÀfZ AfUZQ³f dIYE WX`Ô, UZ ÀfÔfÔd²f°f dUIYfÀfJ¯OX IYf¹ffÊ»f¹f (Qb¦fÊ, ²f¸f²ff ÀU. WXZ¸f¨fÔQ ¹ffQU IYû d³f¦f¸f ´fdSXUfSX ³fZ Qe ßfðfÔþ»fe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ IZY ´fif±fʳff Àf·ff ¸fZÔ 10.30 fþZ ´fif±fʳff IZY QüSXf³f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ IZY Àf¸fÀ°f dU·ff¦fûÔ IZY Ad²fIYfSXe AüSX IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ ¸ff³f³fe¹f ´fcUÊ ¸fÔÂfe L0¦f0 VffÀf³f EUÔ ´fiQZVf ·ffþ´ff CX´ff²¹fÃf ßfe¸ff³f WXZ¸f¨fÔQ þe ¹ffQU IZY QbJQ d³f²f³f ´fSX ¦fWXSXf VfûIY ´fi¦fMX IYSX°fZ WXb¹fZ ÀU0 ßfe ¹ffQU IYû Qû d¸f³fMX IYf ¸fü³f ²ffSX¯f IYSX ·ffUd·f³fe ßfðfÔþ»fe Ad´fÊ°f dIY¹fZÜ BÊV½fSX ÀfZ CX³fIYe Af°¸ff IYû VffÔd°f ´fiQf³f IYSX³fZ ´fif±fʳff dIY¹ff ¦f¹ffÜ d³f¦f¸f ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX A´f³fZ ´fcUÊ d³f²ffÊdSX°f ´ffdSXUfdSXIY IYf¹fÊ WXZ°fb dQ³ffÔIY 9 ÀfZ 14 A´fi`»f 2018 °fIY ´fiUfÀf ´fSX WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ QcSX·ff¿f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ VfûIY ÀfÔUZQ³ff ½¹fdöY IYe WX`Ü d³f¦f¸f Af¹fböY EÀfIZY Àfb³QSXf³fe L0¦f0 VffÀf³f IZY d³fQZÊVf ´fSX dQ³ffÔIY 9 A´fi`»f ÀfZ 12 A´fi`»f °fIY VffÀfIYe¹f IYf¹fÊUVf ¸f²¹f´fiQZVf BÔQüSX ´fiUfÀf ´fSX WX` CX³WXûÔ³fZ ¦fWXSXf VfûIY ´fi¦fMX IYSX ¸fÈ°ff°¸ff IYe VffÔd°f IZY d»fE BÊV½fSX ÀfZ IYf¸f³ff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ·ffþ´ff IYf¹ffÊ»f¹f ÃfZÂf IZY ¸ff¦fÊ IYe ½¹fUÀ±ff AüSX ÀfRYfBÊ ½¹fUdÀ±f°f IYSXZÔ Àff±f WXSX³ffffÔ²ff ¸fbdöY²ff¸f IYf d³fSXeÃf¯f IYSX ½¹fUÀ±ff IYû Qb÷YÀ°f IYSX ÀffRY ÀfRYfBÊ SXJZÔÜ ´fif±fʳff IZY QüSXf³f VfûIY Àf·ff IZY QüSXf³f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff E0IZY0 QØff, ÀfWXf0 Ad·f¹fÔ°ff SXfþZVf ´ff¯OXZ¹f, AfSX0 IZY0 þ`³f, MXe0IZY0 QZU, CX´fAd·f¹fÔ°ff SXfþdIYVfûSX ÀfQeSX³f ff³fû ³fZ 77 E¸fE»fOXe dRY»MXSX ´»ffÔMX ´fWXbÔ¨fIYSX ´fZ¹fþ»f Af´fcd°fÊ IYf d»f¹ff ªff¹fªff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBʳf¦fSXÜ dVfU³ff±f ³fQe ÀfZ 77 E¸fE»fOXe dRY»MXSX ´»ffÔMX d·f»ffBÊ °fIY SXfg UfMXSX ´fWXbÔ¨ff³fZ Uf»fZ ¸fZ³f SXfBÊdþÔ¦f ´ffBÊ´f »ffBʳf ¸fZÔ Qb¦fÊ fÀf ÀMX`¯OX IZY ´ffÀf d»fIZYþ IZY ¨f»f SXWXZ ÀfÔ²ffSX¯f Àfc´fZfZOÞXf EUÔ ¦fûWXZIZY»ff ¸fZÔ Af¹fbUZÊQ d¨fdIY°Àff dVfdUS Afªf AüSX IY»f ¦fdSX¹fffÔQÜ QZU·fû¦f dUIYfÀfJ¯OX IZY dIYOX³fe ´fi·ffdU°f ¦fif¸f Àfc´fZfZOÞXf EUÔ ¦fûWXZIZY»ff ¸fZÔ Af¹fbUZÊQ d¨fdIY°Àff dVfdUSX »f¦ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ IY»fZ¢MXSX V¹ff¸f ²ffUOÞXZ ³fZ Afþ BÀf AfVf¹f IZY d³fQZÊVf ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe IYû dQ¹fZÜ CXöY dVfdUSX ¸fZÔ E»fû´f`±fe d¨fdIY°Àff IZY OXfg¢MXSXûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f ·fe Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»fE ¸fb£¹f d¨fdIY°Àff EUÔ ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe IYû d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¦fif¸f Àfc´fZfZOÞXf ¸fZÔ rs A´fi`»f AüSX ¦fûWXZIZY»ff ¸fZÔ rt A´fi`»f IYû dVfdUSX Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IYe þf³fIYfSXe Af¹fbUZÊQ d¨fdIY°Àff Ad²fIYfSXe õfSXf dQ¹ff ¦f¹ffÜ SXZ°f CX°J³f³f IZY d»fE ´f¹ffÊUSX¯f ¸fÔþcSXe WXZ°fb rv A´fi`»f °fIY AfUZQ³f IYSXf³fZ IZY d³fQZÊVf IY»fZ¢MXSX õfSXf Jd³fþ dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQ¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû Af¹fûdþ°f f`NXIY ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ³fZ dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f Àf¸f¹f-Àfe¸ff IZY ´fiIYSX¯fûÔ IZY d³fSXfIYSX¯f IYe ¦fWX³f Àf¸feÃff dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe dU³fe°f ³fÔQ³fUfSX, U³f¸f¯OX»ffd²fIYfSXe SXfþZVf ´ff¯OXZ¹f, Àfe°ff³fQe CXQÔ°fe MXf¹f¦fSX dSXþUÊ IYf¹fÊ IYf ¸fWXf´füSX ´fdSX¿fQ IZY þ»f IYf¹fÊ ´fi·ffSXe ßfe¸f°fe ÀfQeSX³f ff³fû ³fZ þf¹fþf d»fE BÀfIZY ffQ UZ 77 E¸fE»fOXe dRY»MXSX ´»ffÔMX ´fWXbÔ¨fIYSX ÀfÔ²ffSX¯f IYf¹fÊ IZY QüSXf³f VfWXSX ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f Af´fcd°fÊ IYe þf³fIYfSXe Ad·f¹fÔ°ff Àfb³fe»f þ`³f ÀfZ ´fif~ IYe AüSX IZY CX´fd³fQZVfIY fe.dUUZIYf³fÔQ SXZçe ÀfdWX°f Àf·fe dU·ff¦fûÔ IZY dþ»ff ´fi¸fbJ Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IY»fZ¢MXSX ßfe ²ffUOÞXZ ³fZ CXôfd³fIYe EUÔ SXZVf¸f dU·ff¦f IZY ³fÀfÊSXe WXZ°fb þ¸fe³f d¨f³WXfIÔY³f IYe Àf¸feÃff ·fe dIY¹ffÜ MXÀfSX IZY³Qi IZY d»fE ¦fdSX¹fffÔQ dUIYfÀfJ¯OX IZY ¦fif¸f ¸ff»f¦ffÔU EUÔ CXôfd³fIYe ³fÀfÊSXe IZY d»fE ¸f`³f´fbSX dUIYfÀfJ¯OX IZY ¦fif¸f dþOXfSX ¸fZÔ þ¸fe³f d¨f³WXfIÔY³f IYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ ´fWXbÔ¨fdUdWX³f ¦fif¸f þWXfh IY¸f »ff¦f°f ¸fZÔ ÀfOÞXIY EUÔ ´fb»f-´fbd»f¹ff IYf d³f¸ffʯf WXû ÀfIY°ff WX`, CX³f ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ¸f³fSXZ¦ff AÔ°f¦fÊ°f EZÀfZ IYf¹fûÊ IYe ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dQ½¹ff¦fÔþ³fûÔ IYû ¸fZdOXIY»f ´fi¸ff¯f ´fÂf þfSXe IYSX³fZ WXZ°fb ¸fZdOXIY»f fûOXÊ Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf ¸fb£¹f d¨fdIY°Àff Ad²fIYfSXe IYû dQ¹fZ ¦f¹fZÜ A³fbIÔY´ff d³f¹fbdöY IZY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ Vfe§fi IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ IZY d»fE dþ»ff ´fi¸fbJ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dWX°f¦fifWXe¸fc»fIY ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ Àff¸f¦fie dU°fSX¯f WXZ°fb ÀfÔfÔd²f°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ÀfZ dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYe Àfc¨fe A³fb¸fûdQ°f IYSXf³fZ IZY d³fQZÊVf ·fe IY»fZMX¢MXSX õfSXf dQ¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ ´fbSXZ ÀfÔ¹fÔÂf IYf ·fi¸f¯f IYSX ´ff³fe IZY dRY»MXSX WXû³fZ ÀfZ »fZIYSX §fSXûÔ ¸fZÔ Àf´»ffBÊ WXZ°fb ·fZþZ þf³fe IYe ´fidIiY¹ff Àf¸fÓfeÜ þ»fIYf¹fÊ ´fi·ffSXe IZY Àff±f ¦fµRYfSX Jf³f, dSXÔIcY SXfþZVf, dU³f¹f ÀffWXc, ÀffdWX»f, ÀfÔ°fû¿f ÀffWXc, ffUf ·fi¸f¯f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f SXWXZÔÜ [ Qb¦fÊ-d·f»ffBÊX ] ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX ¸fZÔ Af °fIY 12827 AfUZQ³f d¸f»fZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBʳf¦fSXÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f d·f»ffBÊ õfSXf dU¦f° Àff°f dQ³fûÔ ÀfZ »f¦ff¹fZ þf SXWXZ ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX ¸fZÔ Af °fIY 12827 AfUZQ³f dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IZY ´fif~ dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ dVfdUSX AÔd°f¸f Qû dQUÀf °fIY »f¦ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ Af¹fböY IZY.E»f.¨f`WXf³f ³fZ dWX°f¦fifdWX¹fûÔ ÀfZ IYWXf WX` dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fZÔVf³f, dQ½¹ffÔ¦f ¹fb.OXe.AfBÊ.OXe., ßfd¸fIY ´fÔþe¹f³f ´fi¸ff¯f-´fÂf °f±ff fe¸ff IZY AfUZQ³f þ¸ff IYSX VffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f CXNXf¹fZÔÜ ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, d·f»ffBÊ õfSXf Àf¸´fc¯fÊ 70 UfOXûÊÔ ¸fZÔ VffÀf³f IYe IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYf ´ffÂf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ ÀfZ AfUZQ³f ´fif~ IYSX³fZ IZY d»fE d¨fd³WX°f À±f»fûÔ ´fSX »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fûþ³ffAûÔ °f±ff AfUZQ³f IZY Àff±f »f¦ff¹fZ þf³fZ Uf»fZ AfUV¹fIY QÀ°ffUZþ IYe þf³fIYfSXe dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû WXû BÀf ´ffd»f¹ff, E0AfSX0 SXWXÔ¦fOXf»fZ, d¦fSXeVf QeUf³f, dUV½f³ff±f d¸fßff, dþ°fZ³Qi Àf¸f`¹ff, SXfþc ´fûïfSX, SXfþZ³Qi PXff»fZ, ·fe¸fSXfU, dU³fûQ ¸ffÔÓfe, ¸fûdWX°f ¸fSXIYf¸f, AfÀf¸ff OXWXdSX¹ff, A´fʯff ÀfZ»ffSXZ, ·ffSX°fe NXfIbYSX, SXdUVfÔIYSX PXe¸fSX, »fZJfd²fIYfSXe SX¸ffIYf³°f Vf¸ffÊ, SXfþZ³Qi ÀffWXc, ´fiIYfVf AdWXSX, ·fb³fZV½fSX dÀf³WXf, Àfe°ffSXf¸f ¹ffQU, ³ffSXf¹f¯f NXfIbYSX, AfSX0EÀf0 Afþ¸ff³fe, dfSXZ³Qi NXfIbYSX, dVfU Vf¸ffÊ, Ad³f»f dÀfÔWX, ³fe»f¸f IYÀffSX, ¦f¯fZVfe ¹ffQU, CX¿ff ¹ffQU, dIYSX¯f A¦fiUf»f, VfSXQ SX}fIYSX, ÀfdWX°f d³f¦f¸f »fûIY IY¸fÊ dU·ff¦f, þ»f¦fÈWX dU·ff¦f, dUôb°f dU·ff¦f, SXfþÀU dU·ff¦f, IY¸fÊVff»ff dU·ff¦f, ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f, þ³fÀfÔ´fIYÊ dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe IY¸fʨffSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYf ·fi¸f¯f Q»f SXf¹f´fbSX SXUf³ff ff»fûQÜ WX¸fSX LØfeÀf¦fPÞX ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f Afþ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f OXü¯OXe»fûWXfSXf IZY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYf ·fi¸f¯f Q»f SXf¹f´fbSX IZY d»fE SXUf³ff WXbEÜ ·fi¸f¯f Q»f IYû ´fif°f: 10.30 fþZ dUIYfÀfJ¯OX OXü¯OXe»fûWXfSXf ÀfZ SXUf³ff dIY¹ff ¦f¹ffÜ ·fi¸f¯f Q»f ¸fZÔ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f OXü¯OXe»fûWXfSXf IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IYSX°fbMXû»ff, °fb¸fOÞXeIYÀff, IY¸fIYf´ffSX, IYÀfWXeIY»ff, ·fe¸fIY³WXfSX, WXOÞX¦fWX³f, IYûff, ´fSXÀfb»fe, §fe³ff, ´ff´fSXf, ¦ffSXIYf EUÔ ·fbSXIYf·ffMX AfdQ IZY IbY»f 100 þ³f´fid°fd³fd²f ¿ffd¸f»f WX`ÔÜ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe SXfþZ³Qi IbY¸ffSX IYMXfSXf ³fZ f°ff¹ff dIY ·fi¸f¯f Q»f IYû Qû dQUÀf ¸fZÔ ³f¹ff SXf¹f´fbSX IZY Àff±f- Àff±f ffgMXd³fIY»f ¦ffOXʳf, ÀffBÊÔÀf ÀfZ³MXSX, dU²ff³fÀf·ff, ´fbSXJü°fe ¸fböYfÔ¦f³f, BÔdQSXf ¦ffg²fe IÈYÈd¿f dU¿UdUôf»f¹f, DYþfÊ ´ffIYÊ, ¸fÔÂff»f¹f, þÔ¦f»f ÀfRYfSXe AfdQ IYf ·fi¸f¯f IYSXf³fZ IZY Àff±f WXe 5-OXe OXû¸f ¸fZÔ dRY»¸f ´fiQ¿fʳf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fiQZ¿f IZY d´fL»fZ QÀf U¿fûÊÔ IYe CX´f»fd²f¹fûÔ EUÔ ´fi¦fd°f °f±ff ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf dU·ff¦f IYe dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe Qe þfE¦feÜ WXZ°fb d³f¦f¸f õfSXf ßfd¸fIY ffWXc»¹f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¸fb³ffQe IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü 11 A´fi`»f IYû Af¹fûdþ°f dVfdUSX ¸fZÔ ßfd¸fIY IYfOXÊ ´fÔþe¹f³f IZY 468, ßfd¸fIY IYfOXÊ ´fÔþe¹f³f IYû Af²ffSX ÀfZ d»fÔIY AüSX ´ffMX³f) ÀfZ ´fiUZVf ´fÂf ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf A·¹f±feÊ þUfWXSX ³fUûQ¹f dUôf»f¹f fûSXBÊ IZY IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ ·fe A´f³ff ´fiUZVf ´fÂf d³fd›°f øY´f ÀfZ ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fiUZVf ´fÂf ¸fZÔ ÂfbdMX Àfb²ffSX WXZ°fb þUfWXSX dþ»fZ IZY 9196 A·¹f±feÊ WXûÔ¦fZ Vffd¸f»f, ´fiUZVf ´fÂf þfSXe ³fUûQ¹f dUôf»f¹f fûSXBÊ ¸fZÔ ÀfWXf¹f°ff IZY³Qi IYe À±ff´f³ff IYe ¦fBÊ WX`Ü ¹fdQ dIYÀfe A·¹f±feÊ IZY ´fiUZVf ´fÂf ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe ÂfbdMX ´ffBÊ þf°fe WX` °fû UZ Afg³f»ffBʳf AfUZQ³f IYSX³fZ IZY d»fE þ¸ff dIY¹ff WXbAf ´fi¸ff¯f ´fÂf EUÔ Afg³f»ffBʳf ´fÔþe¹f³f IZY ffQ ´fif~ AfUZQ³f IYe ¸fc»f ´fid°f IZY Àff±f ´fif¨ff¹fÊ, þUfWXSX ³fUûQ¹f dUôf»f¹f ÀfZ Àf¸´fIYÊ IYSX AfUV¹fIY Àfb²ffSX IYSXUf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÂfbdMX Àfb²ffSX WXZ°fb ÀIcY»f ´fifÔ²f³f õfSXf ÀfWXf¹f°ff IZY³Qi IYe ·fe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`, þWXfÔ ¸fûffBÊ»f ³fÔfSX 9893752191 AüSX 9406012836 ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY Ad°fdSXöY J¯OX dVfÃff Ad²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹fûÔ ¸fZÔ ·fe þUfWXSX ³fUûQ¹f dUôf»f¹f IZY ´fid°fd³fd²f ´fiUZVf ´fÂf ¸fZÔ ÂfbdMX Àfb²ffSX IYf IYf¹fÊ IYSXZÔ¦fZÜ BÀfIZY d»fE J¯OX dVfÃff Ad²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f ²f¸f²ff ¸fZÔ 13 A´fi`»f IYû, Qb¦fÊ ¸fZÔ 16 A´fi`»f IYû AüSX ´ffMX³f ¸fZÔ 18 A´fi`»f IYû dUôf»f¹f ´fid°fd³fd²f ÀfbfWX 11 fþZ ÀfZ Vff¸f 4 fþZ °fIY CX´fdÀ±f°f SXWXZÔ¦fZÜ ¸fûffBÊ»f ¨fûSXe IYSX³fZ Uf»fZ Qû AfSXû´fe d¦fSXµ°ffSX ■ d·f»ffBÊ ÃfZÂf IZY WXfMX ffþfSX ÀfZ IYSX°fZ ±fZ ¸fûffBÊ»f ¨fûSXe ■ 4 ³f¦f ¸fÔWX¦fZ ¸fûffBÊ»f fSXf¸fQ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ VfWXSXe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ »f¦f³fZ Uf»fZ Àff~fdWXIY ffþfSX ¸fZÔ »f¦ff°ffSX WXû SXWXe ¸fûffBÊ»f ¨fûSXe IYe §fMX³ffAûÔ IYû QZJ°fZ WXb¹fZ ¸fûffBÊ»f ¨fûSXûÔ IZY CX´fSX IiYfBʸf fiÔf¨f IYe MXe¸f õfSXf Àf°f° d³f¦ffWX f³ff¹fZ SXJZ WXb¹fZ ±fZ dIY ¸fbJfeSX ÀfZ Àfc¨f³ff d¸f»fe dIY Qû »fOÞXIZY Àfb´fZ»ff WXfMX ffþfSX IZY ´ffÀf ÀfÔdQ¦²f AUÀ±ff ¸fZÔ §fb¸f SXWXZ WX`Ü Àfc¨f³ff ´fSX °f°IYf»f ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX Qû³fûÔ »fOÞXIYû IYû §fZSXffÔQe IYSX ´fIYOÞXf ¦f¹ffÜ dþ³fÀfZÔ ³ff¸f ´f°ff ´fcL³fZ ´fSX A´f³ff ³ff¸f d¸f±fb³f Vffd°fSX ³fIYfþ³f d¦fSXûWX ´fbd»fÀf IZY WX°±fZ ¨fPÞXZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ VfWXSXe ÃfZÂfû ¸fZÔ §fdMX°f WXû SXWXe ¨fûSXe, ³fIYfþ³fe IYe §fMX³ffAûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXb¹fZ MXe¸f õfSXf ÀfÔ²f³f ´fZMXÐ×ûd»fÔ¦f IYSX ¨fûSXû EUÔ CXNXfBÊd¦fSXû ´fSX d³f¦ffWX SXJe þf SXWXe ±fe BÀfe QüSXf³f þdSX¹fZ ¸fbJfeSX Àfc¨f³ff ´fif~ WXbBÊ IYe À¸fÈd°f ³f¦fSX ÃfZÂff°fÔ¦fÊ°f SXWX³fZ Uf»fZ AfSXû´fe ÀfÔQe´f ´fMXUf EUÔ IYSX¯f WXSX´ff»f EUÔ A´f³fZ A´f¨ffSXe ff»fIY Àffd±f¹fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¸fûffBÊ»f EUÔ Àfû³fZ IZY þZUSXf°f IYû fZ¨f³fZ IZY dRYSXfIY ¸fZÔ ¦fifWXIY °f»ff¿f IYSX°fZ WXb¹fZ ²fc¸f SXWXf WX` dþÀfIYe ¦fd°fdUd²f¹ffg ÀfÔdQ¦²f »f¦f SXWXe WX` dIY Àfc¨f³ff ´fSX MXe¸f õfSXf Qdf¿f QZIYSX §fZSXffÔQe IYSX CXöY AfSXûd´f¹fû IYû ´fIYOÞXIYSX ´fcL°ffL dIY¹ff ¦f¹ffÜ AfSXûd´f¹fûÔ õfSXf dQ³f IZY Àf¸f¹f Àfb³fZ ¸fIYf³fûÔ ¸fZÔ SX`IYe IYSX SXfdÂf ¸fZÔ ¨fûSXe IZY UfSXQf°f IYû AÔþf¸f QZ°fZ ±fZÜ ¸fûffBÊ»f EUÔ Àfû³fZ ¨ffÔQe IZY þZUSXf°f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZ ´fcL°ffL IYSX³fZ ´fSX §fb¸ff dRYSXfIYSX þffU QZ³fZ »f¦fZ dþÀfIZY ´f¿¨ff°f IYOXfBÊ ÀfZ ´fcL°ffL IYSX³fZ ´fSX Àfb´fZ»ff EUÔ LfU³fe ÃfZÂf ÀfZ ¸fûffBÊ»f EUÔ Àfû³fZ ¨ffÔQe IZY þZUSXf°f ¨fûSXe IYSX³fZ IYf þb¸fÊ ÀUeIYfSX dIY¹ffÜ AfSXû´fe IZY d³fVff³fQZWXe ´fSX 03 ³f¦f dUd·f³³f IÔY´f³fe IZY ¸fûffBÊ»f EUÔ Àfû³fZ, ¨ffÔQe IZY þZUSXf°f fSXf¸fQ IYe ¦fBÊÜ AfSXûd´f¹fûÔ IZY dUøYð ¨f`IYe À¸fÈd°f ³f¦fSX ±ff³ff Àfb´fZ»ff EUÔ ±ff³ff LfU³fe ÀfZ Ad¦fi¸f IYf¹fÊUfWXe IYe þf SXWXe WX`Ü A³¹f ¨fûSXe IZY ´fiIYSX¯fûÔ ¸fZÔ ·fe ´fcL°ffL IYe þf SXWXe WX`Ü IYSXf³fZ 62, ßf¸f IYfOXÊ ³fUe³feIYSX¯f WXZ°fb 161, ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfbSXÃff fe¸ff EUÔ þeU³f ª¹fûd°f fe¸ff 1402, ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff WXZ°fb 315, ³fUe³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fZÔVf³f ¹fûþ³ff IZY 131 SXf¹f´fbSX EUÔ dQ½¹ffÔ¦fþ³fûÔ ÀfZ 69 AfUZQ³f ´fif~ dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ dVfdUSX AÔd°f¸f Qû dQUÀf 12 EUÔ 13 A´fi`»f IYû »f¦ff¹fZ þf SXWXZ À±f»fûÔ ´fSX ¹f±ffU° þfSXe SXWXZ¦ffÜ ¸f°fQf°ff Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d»fE SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe IYe d³f¹fbd¢°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ IY»fZ¢MXSX EUÔ dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe ßfe CX¸fZVf IbY¸ffSX A¦fiUf»f ³fZ ´fÔ¨ff¹f°f d³fUfʨf³f CX´f ¨fb³ffU WXZ°fb ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ ¸f°fQf°ff Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d»fE SXdþÀMÑeIYSX¯f, ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f EUÔ A´fe»fe¹f ´fifd²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff WX`Ü þfSXe d³f¹fbdöY AfQZVff³fbÀffSX EÀfOXeE¸f Qb¦fÊ ßfe I`Y»ffVf U¸ffÊ IYû Qb¦fÊ °fWXÀfe»f IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ d³fUfʨf³f IZY d»fE SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe EUÔ °fWXÀfe»f Qb¦fÊ IYû ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX °fWXÀfe»f SXfþÀU ´fiIYSX¯f AdU»fÔf d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ d³fQZÊVf ¦fdSX¹fffÔQÜ ´fi°¹fZIY Àf~fWX Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fZ IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf ¸fZÔ Afþ ¦fif¸fe¯f EUÔ VfWXSXe ÃfZÂfûÔ ÀfZ IbY»f wr AfUZQ³f ´fif~ WXbE, dþ³fIZY °UdSX°f d³fSXfIYSX¯f IZY d³fQZÊVf IY»fZ¢MXSX V¹ff¸f ²ffUOÞXZ ³fZ dQ¹fZ WX`Ü dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f þ³fQVfʳf ¸fZÔ ¦fif¸f QSXe´ffÊSXf IZY dUVfZ¿f d´fLOÞXe þ³fþfd°f IZY ¹fbUIY SXfþIbY¸ffSX ÀfûSXe d´f°ff »føf¯f ÀfûSXe IZY AfUZQ³f ´fSX ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ dU¨ffSX IYSX°fZ WXbE AfdQUfÀfe dUIYfÀf dU·ff¦f IZY ÀfWXf¹fIY Af¹fböY IYû AfUV¹fIY IYf¹fÊUfWXe Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ þ³fQVfʳf ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ³fZ ´fif~ AfUZQ³fûÔ ´fSX ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ dU¨ffSX IYSX°fZ WXbE °UdSX°f d³fSXfIYSX¯f IZY d³fQZÊVf dQ¹fZ, Àff±f WXe Àfe¸ffIÔY³f, ³ff¸ffÔ°fSX¯f, U³f Ad²fIYfSXe ´f˜f, fÔQûfÀ°f ÂfbMXe Àfb²ffSX °f±ff A³¹f SXfþÀU ´fiIYSX¯fûÔ IYû °fZþe ÀfZ d³fSXfIYSX¯f IZY d³fQZÊVf dQ¹fZ WX`Ü ¦fif¸f df³Qif³fUf¦fPÞX IZY VfÔIYSX »ff»f ³fZ Àfe¸ffIÔY³f WXZ°fb AfUZQ³f dQ¹ff, dþÀf ´fSX AfUV¹fIY IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe IYû dQ¹fZ ¦f¹fZÜ ¦fif¸f RbY»fÓfSX IZY SXf¸f»ff»f ÀffWXc ³fZ ´fVfb VfZOX d³f¸ffʯf EUÔ ¦fif¸f A¸f»fûSX IZY þûWX³f dfÔÓfUfSX ³fZ fIYSXe ´ff»f³f WXZ°fb AfUZQ³f dQ¹ffÜ UWXeÔ ¦fif¸f ÀfZ¸WXSXPXf´f IZY d¸fd±f»fZVf ³fZ ¸fbQif »fû³f ÀUeIÈY°f ³fWXeÔ WXû³fZ IYe dVfIYf¹f°f IYe, ¦fif¸f ¸fþSXIY˜f IZY ¦f¹ff ffBÊ, ÀfdU°ff PXe¸fSX, Àf°¹ff U¸ffÊ EUÔ ÀfûWXQif ffBÊ ³fZ ÀfbJQ ÀfWXfSXf ´fZÔVf³f WXZ°fb AfUZQ³f dQ¹ffÜ ´ffMX³f IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ d³fUfʨf³f IZY d»fE A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe SXfþÀU ´ffMX³f þeAfSX ¸fdWX´ff»f IYû SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe EUÔ °fWXÀfe»fQfSX ´ffMX³f IYû ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX ²f¸f²ff °fWXÀfe»f IZY AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ d³fUfʨf³f IZY d»fE EÀfOXeE¸f dUIYfÀf ³ff¹fIY IYû SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe EUÔ °fWXÀfe»fQfSX ²f¸f²ff IYû ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü °fe³fûÔ °fWXÀfe»f IZY d»fE A´fSX IY»fZ¢MXSX ÀfÔþ¹f A¦fiUf»f IYû A´fe»fe¹f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fWX°fû, SX¸fZVf IbY¸ffSX ¸fWX°fû ÓffSXJÔOX ÀffWXZf¦fÔþ IZY d³fUfÀfe WXû³ff f°ff¹fZÜ d·f»ffBÊ Af³fZ IYf ÀfWXe IYfSX¯f ³fWXeÔ f°ff³fZ ´fSX IYOÞXfBÊ ÀfZ ´fcL°ffL IYSX³fZ ´fSX Qû³fûÔ »fOÞXIYûÔ ³fZ d·f»ffBÊ ÃfZÂf IZY Àff~dWXIY WXfMX ffþfSXûÔ ÀfZ 4 ³f¦f ¸fÔWX¦fZ ¸fûffBÊ»f ¨fûSXe IYSX³fZ IYf þb¸fÊ ÀUeIYfSX dIY¹ffÜ AfSXZf´fe IZY d³f¿ffQZWXe ´fSX 4 ³f¦f ¸fûffBÊ»f fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ffÜ AfSXûd´f¹fûÔ IZY dUøYõ ±ff³ff Àfb´fZ»ff ÀfZ Ad¦fi¸f IYf¹fÊUfWXe IYe ¦fBÊÜ ³¹ff¹ff»f¹f Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX, d·f»ffBÊ ³f¦fSX dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) //BÊV°fWXfSX// jSXf.´fi.IiY. / /A-06/½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY/IiZY°ff ¹fû¦fZVf IbY¸ffSX ´ff¯OZX¹f d´f°ff OXe.E³f. ´ff¯OZX¹f ªffd°f fif¸WX¯f, d³f½ffÀfe ´fcSXe AfBÊX.MXe.AfBÊX. IZY ´feLZX, ¨f³ýi ³f¦fSX IYûWXIYf, d·f»ffBÊX õXfSXf ¦fif¸f IYûWXIYf, ´f.WX.³fa. 19 Qb¦fÊ-1, °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f £f.³fa. 5165/1 IYf MbX. SXIYff 0.005 WZX./675 ½f¦fÊRYeMX, ´fdSX½fd°fÊ°f »f¦ff³f 0.975 øY´f¹fZ ·fcd¸f IYû d½fIiZY°ff ßfe¸f°fe Àfe¸ff ¸fZßff¸f ´fd°f ßfe FYd¿f ¸fZßff¸f, ªffd°f ¸fWXfSX, d³f½ffÀfe ¸f.³fa. 47, Af³faQ d½fWXfSX IYûWXIYf d·f»ffBÊX ÀfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff dQ³ffaIY 27.03.2018 IYû IiY¹f dIY¹ff W`X dIY CX¢°f Af½fZdQ°f ·fcd¸f IYû SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY Af²ffSX ´fSX ³ff¸ffa°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ¸f¹f f`³ff¸ff IYe LXf¹ff´fid°f BXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f ³ff¸ffa°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 13/04/2018 °fIY ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 31/03/2018 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX d·f»ffBÊ ³f¦fSX C M Y K C M Y K

C M Y K S PORTS ¸ff¸f»fZ Vf¸fe IYe ´f}e ³fZ NXûIYf EIY AüSX IZYÀf ¸ffÔ¦ff 10 »ffJ/¸fWXe³ff J¨ffÊ þf»f³²fSÜ AfBÊ´feE»f ¸fZÔ dQ»»fe OXZ¹fSXOXZdU»Àf MXe¸f IYe AûSX ÀfZ JZ»f SXWXZ °fZþ ¦fZÔQffþ ¸fûWX¸¸fQ Vf¸fe IYe ¸fbÀfef°fZÔ J°¸f WXû³fZ IYf ³ff¸f ³fWXeÔ »fZ SXWXe WX`Ü ´f}e WXÀfe³f þWXfÔ ÀfZ A³ff³f IZY ffQ Af EIY AüSX ³fBÊ ¸fbÀfef°f CX³fIZY dÀfSX ´fSX Af³f ´fOÞXe WX`Ü QSXAÀf»f WXÀfe³f ³fZ A»fe´fbSX AQf»f°f ¸fZÔ IZYÀf QþÊ IYSX Vf¸fe ÀfZ QÀf »ffJ ÷Y´fE ¸fWXe³ff f°füSX ¦fbþfSXf ·fØff QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü WXÀfe³f ³fZ IYWXf dIY CX³WXZÔ A´f³fe AüSX A´f³fe fZMXe IYe ´fSXUdSXVf IZY d»fE WXSX ¸fWXe³fZ QÀf »ffJ ÷Y´fE dQE þfEÔÜ WXÀfe³f IYe A´fe»f ´fSX Vf¸fe IYû 15 dQ³f IZY ·fe°fSX IYûMXÊ ¸fZÔ WXfdþSX WXû³fZ IYû IYWXf ¦f¹ff WX`Ü WXÀfe³f IZY UIYe»f þfdIYSX WXbÀf`³f IYf IYWX³ff WX` dIY BÀf www.amanpath.com www.facebook.com/amanpath 12 A´fi`»f 2018 ¦fb÷Y½ffSX IYe °fbSXÔ°f Àfb³fUfBÊ WXû SXWXe WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ ³fWXeÔ WXû¦ff EdVf¹ff IY´f, ¹fcEBÊ ³fZ dL³fe ¸fZþff³fe 09 C M Y K C M Y K ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ EdVf¹ffBÊ dIiYIZYMX ´fdSX¿fQ (EÀfeÀfe) ³fZ Af¦ff¸fe EdVf¹ff IY´f IYf Af¹fûþ³f ·ffSX°f IYe þ¦fWX ÀfÔ¹fböY ASXf A¸feSXf°f (¹fcEBÊ) ¸fZÔ IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü CXöY R`YÀf»ff IbYAf»ff»fÔ´fbSX IZY EÀfeÀfe ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ WXbBÊ f`NXIY QüSXf³f ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY ¸fb°ffdfIY EdVf¹ff IY´f IYf Af¹fûþ³f QbfBÊ AüSX Afb ²fffe ¸fZÔ 13 ÀfZ 28 dÀf°fÔfSX °fIY WXû¦ffÜ BÀfIYe ¸fZþff³fe ·ffSX°f IZY WXf±fûÔ ÀfZ dÀfRYÊ BÀfd»fE d³fIY»f ¦fBÊ ¢¹fûÔdIY feÀfeÀfeAfBÊ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ÀfZ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ¸fZþff³fe IYe A³fb¸fd°f JZ»f d½faOXfZ Àf³fSXfBªfÀfÊ W`XQSXfffQ IZY øY´f ¸fZÔ ¸fbÔfBÊ IZY Àff¸f³fZ IYdNX³f ¨fb³fü°fe ³fWXeÔ »fZ ÀfIYeÜ BÀf f`NXIY ¸fZÔ feÀfeÀfeAfBÊ IYf ´fid°fd³fd²f°U fûOXÊ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe SXfWXb»f þüWXSXe ³fZ dIY¹ff dþÀfIYe A²¹fÃf°ff ´feÀfefe A²¹fÃf ³fþ¸f ÀfZNXe ³fZ IYeÜ f`NXIY ¸fZÔ þüWXSXe ³fZ Af¹fûþ³f À±f»f fQ»f³fZ IYf Af¦fiWX dIY¹ffÜ feÀfeÀfeAfBÊ IZY EIY UdSXâ Ad²fIYfSXe ³fZ ¦fû´f³fe¹f°ff IYe Vf°fÊ ´fSX f°ff¹ffþüWXSXe ³fZ EÀfeÀfe fûOXÊ IYû ¸füþcQf WXf»ff°f ÀfZ AU¦f°f IYSXf¹ffÜ feÀfeÀfeAfBÊ IYû ´ffdIYÀ°ff³f IZY dJ»ffRY °fMXÀ±f À±f»f ´fSX dÀfRYÊ AfBÊÀfeÀfe IZY MXc³ff¸fZÊÔMXûÔ ¸fZÔ JZ»f³fZ IYe A³fb¸fd°f WX` þfdIY EdVf¹ff IY´f EÀfeÀfe IYf MXc³ff¸fZÊÔMX WX` dþÀf¸fZÔ WX`QSXfffQÜ ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹fÔÀf AfBÊ´feE»f IZY ¸f`¨f ¸fZÔ IY»f CX°fSXZ¦fe °fû CXÀfIZY Àff¸f³fZ Àf³fSXfBþÀfÊ WX`QSXfffQ IZY ²ffSXQfSX ¦fZÔQffþe AfIiY¸f¯f IYf Àff¸f³ff IYSX³fZ IYe IYdNX³f ¨fb³fü°fe SXWXZ¦feÜ Àf³fSXfBþÀfÊ ³fZ ´fWX»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ SXfþÀ±ff³f SXf¹f»Àf IYû ³fü dUIZYMX ÀfZ WXSXf¹ff þfdIY ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹fÔÀf IYû ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSX dIÔY¦Àf IZY WXf±fûÔ ´fSXfþ¹f ÓfZ»f³fe ´fOÞXeÜ AfBÊ´feE»f IZY 11UZÔ ÀfÂf ¸fZÔ Àf³fSXfBþÀfÊ IYf ¦fZÔQffþe AfIiY¸f¯f ÀffÀfZ Q¸fQfSX WX`Ü CX³fIZY ´ffÀf ·fbU³fZV½fSX IbY¸ffSX þ`Àff Àfe¸f AüSX dÀfÔU¦f ¦fZÔQffþ WX` þfdIY df»fe ÀMXf³f»fZIY IZY ´ffÀf SXµ°ffSX WX` AüSX dÀfðf±fÊ IYü»f ÀfMXeIY ¦fZÔQffþe ¸fZÔ ¸ffdWXSX WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf SXfdVfQ Jf³f IYe »fZ¦f fiZIY AüSX ¦fb¦f»fe f»»fZffþûÔ IYû ´fSXZVff³f IYSX³fZ IZY d»fE IYfRYe WX` AüSX VffdIYf A»f WXÀf³f ffEÔ WXf±f IZY fZWX°fSXe³f dÀ´f³fSX WX`Ü ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹fÔÀf IZY ´ffÀf dÀf°ffSXûÔ IYe IY¸fe ³fWXeÔ WX` AüSX Af¸f °füSX ´fSX »fe¦f ¸fZÔ CX³fIYf ²fe¸fe VfbøYAf°f IYf Bd°fWXfÀf SXWXf WX`Ü IY~f³f SXûdWX°f Vf¸ffÊ IYû A´f³fZ f»»fZffþûÔ ÀfZ fZWX°fSX ´fiQVfʳf IYe CX¸¸feQ WXû¦feÜ EdU³f »fbBÊÀf AüSX IYeSXû³f ´fû»ffOXÊ þ`ÀfZ AfIiYf¸fIY f»»fZffþ ¸fbÔfBÊ IZY ´ffÀf WX`Ü UWXeÔ ´fWX»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ ¹fbUf »fZ¦f dÀ´f³fSX ¸f¹fÔIY ¸fIYSXÔQ IYf ´fiQVfʳf Vff³fQfSX SXWXf þû BÀf Àff»f AfBÊ´feE»f ¸fZÔ ´fQf´fʯf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ AÔff°fe SXf¹fbOXc AüSX E¸f EÀf ²fû³fe IZY dUIZYMX d»fEÜ ¸fbÔfBÊ IYe d¨fÔ°ff IYf Àfff OX`±f AûUSXûÔ IYe ¦fZÔQffþe WX`Ü dþÀf¸fZÔ þÀf´fie°f fb¸fSXfWX , ¸fbÀ°ffdRYþcSX SXWX¸ff³f AüSX d¸fVfZ»f ¸f`¢»fe³ff¦f³f ³ffIYf¸f SXWXZÜ WXfdQÊIY ´ffÔOXйff IYe EOÞXe IYe ¨fûMX ·fe IY~f³f SXûdWX°f Vf¸ffÊ IZY d»fE d¨fÔ°ff IYf Àfff f³fe WXbBÊ WX`Ü ³fE IY~f³f IZY³f dUd»f¹f¸fÀf³f IZY Àff±f WX`QSXfffQ IYe VfbøYAf°f A¨Le SXWXeÜ dVfJSX ²fU³f þfQÊÀ°f RYf¸fÊ ¸fZÔ WX` þû MXe¸f IZY d»fE fû³fÀf WX`Ü 60 Àff»f ffQ BÀf dJ»ffOÞXe ³fZ °fûOÞXf d¸f»Jf dÀfÔWX IYf dSXIYfgOXÊ þf»fÔ²fSXÜ µ»ffBÔ¦f dÀfJ IZY ³ff¸f ÀfZ ¸fVfWXcSX d¸f»Jf dÀfÔWX IYû WXSX IYûBÊ þf³f°ff WX`Ô AüSX CX³fIZY õfSXf f³ffE ¦fE dSXIYfOXÊ Afþ ·fe IYf¹f¸f WX`Ü 60 Àff»f ´fWX»fZ d¸f»Jf dÀfÔWX ³fZ SXf¿MÑX JZ»fûÔ ¸fZÔ 400 ¸feMXSX QüOÞX ¸fZÔ EIY dSXIYfgOX f³ff¹ff ±ff, dþÀfZ IYûBÊ ·fe ³fWXeÔ °fûOÞX ´ff¹ffÜ ¸f¦fSX AfÀMÑZd»f¹ff ¸fZÔ ¨f»f SXWXe IYfg¸f³fUZ»±f ¦fZ¸Àf ¸fZÔ EIY ·ffSX°fe¹f Je»ffOÞXe ³fZ CXÀf dSXIYfgOX IYû °fûOÞX dQ¹ffÜ Af ¹fWX dSXIYfgOX ·ffSX°f IZY ¸fûWX¸¸fQ A³fÀf ¹ffdWX¹ff IZY ³ff¸f ´fSX WXû ¦f¹ff WX`Ü ¸fûWX¸¸fQ ³fZ 400 ¸feMXSX QüOÞX 45.44 Àf`IZYÔOX ¸fZÔ ´fcSXe IYSX RYfB³f»f ¸fZÔ ´fiUZVf dIY¹ff WX`Ü d¸f»Jf ³fZ 1958 ¸fZÔ ¸fZ»fffg³fÊ ¸fZÔ WXbBÊ IYfg¸f³fUZ»±f ¦fZ¸Àf IZY BÀf QüOÞX IYû 46.6 Àf`IZYÔOX ¸fZÔ ´fcSXf dIY¹ff ±ffÜ ·ffSX°f IZY d»fE JbVfe AüSX ¦fUÊ IYe ff°f ¹fWX WX` dIY BÀf dSXIYfOXÊ IYû f³ff¹ff ·fe EIY ·ffSX°fe¹f dJ»ffOÞXe ³fZ AüSX BÀfIYû °fûOÞXf ·fe EIY ·ffSX°fe¹f dJ»ffOÞXe ³fZÜ þWXfÔ B°f³fZ Àff»f ´fbSXf³ff dSXIYfOXÊ MXcMXf WX`, UWXe ¸fûWX¸¸fQ A³fÀf ¹ffdWX¹ff ³fZ 400 ¸feMXSX QüOÞX IZY RYfB³f»f ¸fZÔ QfdJ»fZ ÀfZ ·ffSX°f IZY d»fE EIY AûSX ¦fû»OX ¸f`OX»f IYe AfVff þ¦ff Qe WX` AüSX EZÀff IYSX³fZ Uf»fZ ¸fûWX¸¸fQ A³fÀf QcÀfSXZ E±f»feMX f³f ¦fE WX`ÔÜ SXÀfZ»f ³fZ f°ff¹ff A´f³fe ²f¸ffIZYQfSX ´ffSXe IYf SXfþ ¨fZ³³fBÊÜ AWXÔIYfSX fOÞXZ fOÞXZ dQ¦¦fþûÔ IYû ²fSXfVff¹fe IYSX ÀfIY°ff WX` AüSX þ¸f`IYf IZY WXSXRY³f¸fü»ff AfÔQiZ SXÀfZ»f IYû BÀfIYf fJcfe AWXÀffÀf WX` þû UfOXf IZY OXûd´fÔ¦f d³fSXû²fIY dNXIYf³fZ Uf»fZ ´fifU²ff³f IZY CX»»fÔ§f³f IYû »fZIYSX EIY Àff»f IYf ´fid°ffÔ²f ÓfZ»f ¨fbIZY WX`ÔÜ ´fid°ffÔ²f IZY IYfSX¯f SXÀfZ»f d´fL»fZ Àff»f ´feEÀfE»f AüSX AfBÊ´feE»f ³fWXeÔ JZ»f ÀfIZY »fZdIY³f BÀf Àff»f Uf´fÀfe IYeÜ IZYIZYAfSX IZY d»f¹fZ IY»f 36 ¦fZÔQ ¸fZÔ 11 L¢IYûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ 88 SX³f f³ff³fZ Uf»fZ SXÀfZ»f ³fZ IYWXf , ¸f`Ô EIY Àff»f ¸fZÔ fWXb°f fQ»f ¦f¹ff WXcÔ Ü ¸f`³fZ dU³f¸fi WXû³ff ÀfeJ d»f¹ffÜ ¸fbÓfZ ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³ff WXû¦ff dIY Vfe¿fÊ ´fSX SXWX°fZ WXbE ·fe ¸f`Ô dU³f¸fi f³ff SXWXcÔ Ü QûffSXf UWX ¦f»f°fe ³ff WXû³fZ ´ffE Ü SXÀfZ»f ³fZ IYWXf , ¸fZSXf Af°¸fdUV½ffÀf fPXf WX` dþÀfIYe ÀffÀfZ ª¹ffQf þøYSX°f WXû°fe WX` Ü ¸f`Ô A¨Le °fSXWX f»»fZffþe AüSX ¦fZÔQffþe IYSX SXWXf WXcÔ ÜIbYL AüSX ¸f`¨f IZY ffQ ¸f`Ô U`ÀfZ JZ»f ´ffDYÔ¦ff, þ`ÀfZ ¸f`Ô ¨ffWX°ff WXcÔ Ü ¸fdWX»ffAûÔ IYe OXf»f MÑ`´f À´f²ffÊ ¸fZÔ ßfZ¹fÀfe dÀfÔWX ³fZ þe°ff ¦fû»OX dfiÀfZ³f/EªfZÔÀfeÜ ·ffSX°f IYe ßfZ¹fÀfe dÀfÔWX ³fZ IYfg¸f³fU`»±f ¦fZ¸Àf ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe OXf»f MÑ`´f À´f²ffÊ ¸fZÔ ÀU¯fÊ ´fQIY þe°fIYSX d³fVff³fZffþe SXZÔþ ´fSX ·ffSX°f IYf Vff³fQfSX ´fiQVfʳf fSXIYSXfSX SXJf þfdIY Aû¸f d¸fNXfSXUf»f AüSX AÔIbYSX d¸fØf»f ³fZ IYfÔÀ¹f ´fQIY A´f³fZ ³ff¸f dIYEÜ ßfZ¹fÀfe ³fZ RYfB³f»f ¸fZÔ 96 ÀIYûSX IYSXIZY AfgÀMÑZd»f¹ff IYe E¸¸ff IYfg¢Àf IYû WXSXf¹ffÜ VfcMXAfRY ¸fZÔ ßfZ¹fÀfe ³fZ Qû AüSX E¸¸ff ³fZ EIY d³fVff³ff »f¦ff¹ffÜ ·ffSX°f IYe U¿ffÊ U¸fʳf 86 IZY ÀIYûSX IZY Àff±f ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX SXWXeÜ IYfÔÀ¹f ´fQIY ÀIYfgMX»f`ÔOX IYe d»fÔOXf ´fe¹fSXÀf³f ³fZ 87 AÔIYûÔ IZY Àff±f þe°ffÜ ßfZ¹fÀfe ³fZ ¦»ffÀ¦fû ¸fZÔ ¨ffSX Àff»f ´fWX»fZ SXþ°f ´fQIY þe°ff ±ff Ü UWX °fe³f QüSX IZY ffQ QcÀfSXZ AüSX U¿ffÊ °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX ±fe Ü WXf»f WXe ¸fZÔ CXÀf³fZ 2017 SXf¿MÑX¸fÔOX»f d³fVff³fZffþe ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ ·fe SXþ°f ´fQIY þe°ff ±ffÜ d¸fØf»f ³fZ ´fbøY¿f U¦fÊ ¸fZÔ RYfB³f»Àf AÔIbYSX d¸fØf»f ³fZ dQ»ff¹ff ·ffSX°f IYû EIY AüSX ´fQIY OXf»f MÑ`´f ¸fZÔ þe°ff IYfÔÀ¹f ¦fû»OX IYûÀMX/EªfZÔÀfeÜ AfgÀMÑZd»f¹ff ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ IYfg¸f³fUZ»±f JZ»fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f VfcMXÀfÊ IYf Vff³fQfSX ´fiQVfʳf þfSXe WX`. ¸fdWX»ffAûÔ IZY OXf»f MÑ`´f ¸fZÔ ßfZ¹fÀfe dÀfÔWX IZY ¦fû»OX ¸fZOX»f IZY ffQ Af ´fb÷Y¿fûÔ IZY BUZÔMX ¸fZÔ ·fe ·ffSX°f IZY 26 U¿feʹf d³fVff³fZffþ AÔIbYSX d¸fØf»f ³fZ 53 ´ffgBÔMXÐÀf IZY Àff±f fifg³þ ¸fZOX»f WXfdÀf»f IYSX d»f¹ff WX`. BÀf À´f²ffÊ ¸fZÔ EIY A³¹f ·ffSX°fe¹f d³fVff³fZffþ AVf·f ¸fûWXQ IYû d³fSXfVff WXf±f »f¦fe. BÀf À´f²ffÊ ¸fZÔ ÀIYfgMX»f`ÔOX IZY 21 Àff»f IZY d³fVff³fZffþ OXZdUOX ¸fZ¢¸fZ±f ³fZ ÀU¯fÊ ´fQIY þe°ff AüSX Àff±f WXe BÀf À´f²ffÊ ¸fZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IYf ³f¹ff dSXIYfgOXÊ ·fe f³ff¹ff. CX³WXûÔ³fZ 74 AÔIY WXfdÀf»f dIYE. AfB»f AfgRY ¸f`³f IZY dMX¸f ³fe»f ³fZ SXþ°f ´fQIY ´fSX IYþf þ¸ff¹ff. CX³WXûÔ³fZ ¸fZ¢¸fZ±f ÀfZ ¨ffSX AÔIY ´feLZ SXWX°fZ WXbE 70 AÔIYûÔ IZY Àff±f QcÀfSXf À±ff³f WXfdÀf»f dIY¹ff. BÀfÀfZ ´fWX»fZ AÔIbYSX d¸fØf»f ³fZ AVf·f ¸fûWXQ IZY Àff±f A¨Lf ´fiQVfʳf IYSX°fZ WXbE ´fb÷Y¿fûÔ IYe OXf»f MÑ`´f À´f²ffÊ IZY RYfB³f»f ¸fZÔ ´fiUZVf dIY¹ff. AÔIbYSX ³fZ BÀf À´f²ffÊ IZY ¸fZÔ 53 IYf ÀIYûSX dIY¹ffÜ LWX dJ»ffdOX¹ffZÔ Uf»fZ RYfB³f»Àf ¸fZÔ Vffd¸f»f EIY QcÀfSXZ ·ffSX°fe¹f d³fVff³fZffþ ·ffSX°f IZY d»fE dÀf»USX ´f¢IYf IYSX³fZ Uf»fe ¸f`SXe IYfg¸f LûOÞX ÀfIY°fe WX`Ô EdVf¹ffBÊ JZ»f ¦fû»OX IYûÀMX/EªfZÔÀfeÜ ¸fûWX¸¸fQ AÀff ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX SXWXZÜ CX³WXûÔ³fZ ¦»ffÀ¦fû ¸fZÔ WXbE d´fL»fZ IYfg¸f³fU`»±f ¦fZ¸Àf ¸fZÔ IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°ff ±ffÜ d´fL»fZ Àff»f ¸ffgÀIYû ¸fZÔ dUV½f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ SXþ°f ´fQIY AüSX Qû AfBÊEÀfEÀfERY dUV½f IY´f ¸fZÔ EIY SXþ°f AüSX EIY ÀU¯fÊ ´fQIY þe°f³fZ Uf»fZ 26 U¿feʹf d¸fØf»f ¢½ff»feRYfBÔOX SXfCXÔOX ¸fZÔ 133 IZY ÀIYûSX IZY Àff±f ´ffÔ¨fUZÔ À±ff³f ´fSX SXWXZ ±fZÜ d¸fØf»f 2014 IZY SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ´ffÔ¨fUZÔ À±ff³f ´fSX SXWXZ ±fZÜ d¸fNXfSXUf»f ³fZ ´fbøY¿fûÔ IYe 50 ¸feMXSX d´fÀMX»f À´f²ffÊ ¸fZÔ IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°ff þfdIY þe°fc SXf¹f AfNXUZÔ À±ff³f ´fSX SXWXZÜ ¹fbUf d¸fNXfSXUf»f ³fZ BÀfÀfZ ´fWX»fZ 10 ¸feMXSX E¹fSX d´fÀMX»f ¸fZÔ ·fe IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°ff ±ffÜ UWX AfNX d³fVff³fZffþûÔ IZY RYfB³f»f ¸fZÔ 201.1 IYf ÀIYûSX IYSXIZY °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX SXWXZÜ ·ffSX°f IYe ÀMXfSX ¸fb¢IYZffþ E¸f Àfe ¸f`SXe IYfg¸f BÀf Àff»f IZY AfdJSX ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe dUV½f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f IYe °f`¹ffSXe IZY d»fE BÔOXû³fZdVf¹ff ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ EdVf¹ffBÊ JZ»fûÔ ÀfZ ffWXSX SXWX ÀfIY°fe WX`. ¸f`SXe IYfg¸f ³fZ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ 48 dIY»fûU¦fÊ IZY RYfB³f»f ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX d»f¹ff. CX³WXûÔ³fZ þe°f IZY ffQ IYWXf, ¸f`Ô Àfû¨f SXWXe WXcÔ dIY EdVf¹ffBÊ JZ»fûÔ ¸fZÔ ·ff¦f ³fWXeÔ »fcÔ. ¸fbÓfÀfZ IYWXf ¦f¹ff °fû ¸f`Ô þfDYÔ¦fe »fZdIY³f ffQ ¸fZÔ R`YÀf»ff »fcÔ¦fe. ¸fbÓfZ QZJ³ff WX` dIY dUV½f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f IZY d»fE ´fcSXe °fSXWX dRYMX SXWXcÔ d»fWXfþf EdVf¹ffBÊ JZ»fûÔ ÀfZ ffWXSX SXWXIYSX LûMXf fiZIY »fZ ÀfIY°fe WXcÔ. f°ff QZÔ dIY EdVf¹ffBÊ JZ»f A¦fÀ°f dÀf°fÔfSX ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ WX`Ô. ´ffÔ¨f ffSX IYe dUV½f ¨f`d¸´f¹f³f AüSX Aû»fÔd´fIY IYfÔÀ¹f ´fQIY dUþZ°ff ¸f`SXe IYfg¸f d´fL»fZ ´ffÔ¨f ¸fWXe³fZ ÀfZ »f¦ff°ffSX JZ»f SXWXe WX`. ³fUÔfSX ¸fZÔ EdVf¹ffBÊ ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ÀU¯fÊ ´fQIY þe°ff. BÀfIZY ffQ þ³fUSXe ¸fZÔ BÔdOX¹ff Aû´f³f ¸fZÔ ÀU¯fÊ þe°ff AüSX fb»¦ffdSX¹ff ¸fZÔ RYSXUSXe ¸fZÔ ÀMÑfÔþf ¸fZ¸fûdSX¹f»f MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ SXþ°f ´fQIY WXfdÀf»f dIY¹ff. d³fd°fVf IYe ¦ff»fe IYf dUSXfMX ³fZ dQ¹ff f»»fZ ÀfZ þUff, þe°f »fZ ¦fE dQ»f þf»f³²fSX/EªfZÔÀfeÜ IYû»fIYf°ff ³ffBMX SXfBOXÀfÊ AüSX fZÔ¦f»fb÷Y SXfg¹f»f ¨f`»fZÔþÀfÊ ¸fZÔ fe°fZ dQ³f WXbE ¸f`¨f QüSXf³f ¸ffWXü»f °ff ¦f¸ffÊ ¦f¹ff ±ff þf IYû»fIYf°ff IZY ¦fZÔQffþ d³fd°fVf SXf¯ff ³fZ dUSXfMX IYûWX»fe IYû AfDYMX IYSX³fZ IZY ffQ ¦ff»fe d³fIYf»f QeÜ d³fd°fVf IYe BÀf WXSXIY°f ´fSX IYûWX»fe ·fü¨f¢IYZ SXWX ¦fE ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ ´f»fMXIYSX d³fd°fVf IYû QZJf dRYSX OÑ`dÀfÔ¦f øY¸f IYe AûSX ¨f»fZ ¦fEÜ ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ ¸füþcQ QVfÊIYûÔ ³fZ ·fe ff°f IYf ÀfÔÄff³f »fZ°fZ WXbE þfSXQÀ°f WXcdMXÔ¦f IYeÜ IY¸fZÔMXZZMXSX ·fe IYWX³fZ »f¦fZ Af d³fd°fVf IYe J`SX ³fWXeÔÜ A´f³fZ Àf£°f dfdWXUZ¹fSX IZY d»fE þf³fZ þf°fZ IYûWX»fe BÀf IYf þUff I`YÀfZ QZ°fZ WX`Ô, dIiYIZYMX R`YÔÀf BÀfIYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXZ ±fZ dIY IYûWX»fe ³fZ EIY ³fBÊ ´fWX»f IYSX ÀffIYû ¢½ffd»fdRYIZYVf³f QüSX ¸fZÔ ´ffÔ¨fUf þfdIY AVf·f ³fZ QcÀfSXf À±ff³f WXfdÀf»f dIY¹ff ±ff. BÀf À´f²ffÊ IZY ¢½ffd»fdRYIZYVf³f ¸fZÔ Vfe¿fÊ-6 d³fVff³fZffþ WXe RYfB³f»f ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX ÀfIY°fZ ±fZÜ ´ffdIYÀ°ff³f IZY dJ»ffRY JZ»f³fZ IZY d»fE CXÀfZ ÀfSXIYfSX ÀfZ A³fb¸fd°f »fZ³fe WXû¦feÜ þf ÀfSXIYfSX ÀfZ EZÀfe A³fb¸fd°f d¸f»f ¦fBÊ °ff fûOXÊ ³fZ A´f³ff Af¦fiWX SXJfÜ CX³WXûÔ³fZ ¸ff³ff dIY ¸füþcQf WXf»ff°f ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ¸fZþff³fe IYSX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ³fWXeÔ IZY fSXffSX WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf- ¹fWX dUV½f IY´f, ¨f`d¸´f¹fÔÀf MÑfRYe ¹ff dUV½f MXe20 ³fWXeÔ WX` EZÀfZ ¸fZÔ ¸füþcQf WXf»ff°f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX feÀfeÀfeAfBÊ IYû ´ffdIYÀ°ff³f IYe ¸fZþff³fe IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ QZ¦feÜ »fû¦fûÔ IYe ·ffU³ffAûÔ IYf Àf¸¸ff³f WXû³ff ¨ffdWXEÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IZY ¸f`¨f MXc³ff¸fZÊÔMX IZY QcÀfSXZ Àf~fWX ¸fZÔ WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX` °ff °fIY MXe¸f BÔ¦»f`ÔOX IZY QüSXf IYf ¸f`SXe IYfg¸f RYfB³f»f ¸fZÔ, SXþ°f ´fQIY ´f¢IYf ´fcSXf IYSX »fZ¦feÜ Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf- ¹fcEBÊ MXc³ff¸fZÊÔMX IZY Af¹fûþ³f ¸fZÔ ÀfbdU²ffEÔ CX´f»f²f IYSXfE¦ff »fZdIY³f QcÀfSXe ¨feþZÔ ´fWX»fZ IYe °fSXWX WXe SXWXZÔ¦feÜ ÀMXfSX À´fûMXÐÐÀfÊ BÀfIYf ´fiÀffSX¯f IYSXZ¦ff AüSX dMXIYMX °f±ff ÀMX`ÔOX ÀfZ WXû³fZ Uf»fe IY¸ffBÊ feÀfeÀfeAfBÊ IYû d¸f»fZ¦feÜ þfdWXSX °füSX ´fSX BÀfIZY d»fE feÀfeÀfeAfBÊ A¸feSXf°f dIiYIZYMX fûOXÊ IYû ÀfbdU²ff RYeÀf QZ¦ffÜ ¹fcEBÊ IYû »ffgdþdÀMXIY IYfSX¯fûÔ ÀfZ ¨fb³ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf- ·ffSX°f ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ ³fWXeÔ JZ»f ÀfIY°ffÜ »fZdIY³f ¹fcEBÊ EZÀfe þ¦fWX WX` þWXfÔ ·ffSX°f , ´ffdIYÀ°ff³f AüSX ¹fWXfÔ °fIY IYe ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY »fû¦fûÔ IYe A¨Le þ³fÀfÔ£¹ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f WX`SXf³f IYSX dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ d³fd°fVf SXf¯ff IYû f`MX d¦fµMX IYSX A´f³fe Vfb·fIYf¸f³ffEÔ Qe WX`ÔÜ f`MX IYe RYûMXû d³fd°fVf SXf¯ff ³fZ þ`ÀfZ WXe ÀfûVf»f ÀffBMXÐÀf ´fSX OXf»fe, dIiYIZYMX R`YÔÀf IYe ³fþSXûÔ ¸fZÔ IYûWX»fe IYe Bªþ°f AüSX ·fe fPÞX ¦fBÊÜ d³fd°fVf ³fZ A´f³fe ´fûÀMX ¸fZÔ MXe¸f IZY df³ff WXû³fZ Uf»fZ ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ ·fe fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ QVfÊIYûÔ IZY Af³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü A¦fSX Af´f QZJZÔ¦fZ °fû EIY dQSXWX¸f »f¦f·f¦f 18 ÷Y´fE (Afþ IYe IYe¸f°f 17.69 ÷Y´fE) IYf WX`Ü A¦fSX MXc³ff¸fZÊÔMX IYf Af¹fûþ³f ·ffSX°f ¸fZÔ WXû°ff °fû ARY¦ffd³fÀ°ff³f f³ff¸f ßfe»fÔIYf IZY ¸f`¨f IYû ª¹ffQf QVfÊIY ³fWXeÔ d¸f»f°fZÜ EdVf¹ff IY´f Qû Àff»f ¸fZÔ EIY ffSX JZ»ff þf°ff WX` þû Af EIYdQUÀfe¹f AüSX MXe 20 Qû³fûÔ ´fiføY´f ¸fZÔ JZ»ff þf°ff WX`Ü d´fL»fe ffSX 2016 ¸fZÔ MXe 20 dUV½f IY´f IZY °f`¹ffdSX¹fûÔ IZY °fWX°f BÀfZ BÀfZ MXe-20 ´fiføY´f ¸fZÔ JZ»ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf ffSX BÀfZ 50 AûUSX ´fiføY´f ¸fZÔ JZ»ff þfE¦ffÜ AfÔQiZ SXÀf`»f ³fZ ¸ffSXf 105 ¸feMXSX »fÔff L¢IYf, QZJ°fZ SXWX ¦fE VffWX÷YJ Jf³f þf»f³²fSX/EªfZÔÀfeÜ ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSXdIÔY¦Àf AüSX IYû»fIYf°ff ³ffBMX SXfBOXÀfÊ IZY fe¨f fe°fZ dQ³f ¨fZ´ffgIY ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ WXbE SXû¨fIY ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ¨ffWXZ WXe ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSXdIÔY¦Àf SXUeÔQi þOXZþf IZY L¢IYZ IZY IYfSX¯f þe°f ¦fBÊÜ »fZdIY³f ¸f`¨f IYf ÀffÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ dWXÀÀff IYû»fIYf°ff IZY f»»fZffþ AfÔQiZ SXÀfZ»f IYe ´ffSXe SXWXeÜ SXÀfZ»f ³fZ 36 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ °fffOÞX°fûOÞX 88 SX³f f³ffEÜ A´f³fe ´ffSXe QüSXf³f SXÀfZ»f ³fZ 11 »fÔfZ L¢IYZ ·fe þOÞXZÜ B³f¸fZÔ ÀfZ EIY L¢IYf °fû ÀMXZdOX¹f¸f IZY ffWXSX °fIY ¦f¹ffÜ ffQ ¸fZÔ f°ff¹ff ¦f¹ff dIY SXÀfZ»f ³fZ þû L¢IYf ¸ffSXf UWX 105 ¸feMXSX »fÔff ±ffÜ SXÀfZ»f ³fZ B°f³ff þûSXQfSX VffgMX ¸ffSXf ±ff dIY IYû»fIYf°ff MXe¸f IZY ¸ffd»fIY VffWX÷YJ Jf³f ·fe CXÀfIYû QZJ°fZ WXe SXWX ¦fEÜ f°ff QZÔ dIY AfÔQiZ SXÀfZ»f IYe ´ffSXe IZY IYfSX¯f IYû»fIYf°ff ³fZ ´fWX»fZ f»»fZffþe IYSX°fZ WXbE ¨fZ³³fBÊ IYû 203 SX³f IYf ¸fþfc°f MXfSX¦fZMX dQ¹ff ±ffÜ ´ffÔ¨f ffSX IYe dUV½f dUþZ°ff ¸f`SXe IYfg¸f ³fZ ¹fWXfÔ þfSXe 21UZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IZY Àff°fUZÔ dQ³f ¸fdWX»ff ¸fb¢IYZffþe IYe 45-48 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ À´f²ffÊ IZY RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX f³ff »fe WX`. ¸f`SXe IYfg¸f ³fZ fb²fUfSX IYû ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ßfe»fÔIYf IYe A³fbVff dQ»f÷Y¢Àfe IYû 5- 0 ÀfZ ¸ff°f QZIYSX RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX f³ffBÊ. Aû»fd¸´fIY IYfÔÀ¹f ´fQIY dUþZ°ff ¸f`SXe IYfg¸f ´fWX»fZ IY·fe SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ´fQIY ³fWXeÔ þe°f ´ffBÊ WX`Ô. RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX f³ff°fZ WXbE WXbE CX³WXûÔ³fZ A´f³ff SXþ°f ´fQIY ´f¢IYf IYSX d»f¹ff WX`. d³fd°fVf IZY L¢IYZ ´fSX °ff»fe ·fe ¸ffSXe ±fe IYûWX»fe ³fZ IZYIZYAfSX AüSX AfSXÀfefe IZY fe¨f JZ»fZ ¦fE ¸f`¨f QüSXf³f AfSXÀfefe ³fZ ´fWX»fZ f`dMXÔ¦f VfbøY IYe ±feÜ dUSXfMX IYûWX»fe AüSX Efe OXedUd»f¹fÀfÊ IYe ¸fQQ ÀfZ AfSXÀfefe EIY fOÞXZ ÀIYûSX IYe AûSX fPÞX SXWXe ±feÜ BÀfe fe¨f IYû»fIYf°ff IZY IY~f³f dQ³fZVf IYfd°fÊIY ³fZ ffg»f ´ffMXÊ MXfB¸fSX d³fd°fVf SXf¯ff IZY WXf±f ±f¸ff QeÜ SXf¯ff ³fZ EIY WXe AûUSX ¸fZÔ ´fWX»fZ OXe dUd»f¹fÀfÊ AüSX dRYSX IYûWX»fe IYû AfCXMX IYSX IZYIZYAfSX IYû ¸f`¨f ¸fZÔ Uf´fÀf »ff dQ¹ffÜ BÀfIZY ffQ þf IYû»fIYf°ff MXe¸f »fùf IYf ´feLf IYSX°fZ UöY ÀMѦf»f IYSX SXWXe ±fe °ff d³fdVf°f ³fZ ¸f`Qf³f ¸fZÔ AfIYSX Jcf ¨füIZY-L¢IYZ CXOÞXfEÜ d³fd°fVf IZY EIY DYÔ¨fZ VffgMX ´fSX dUSXfMX IYûWX»fe ·fe °ff»fe fþf³fZ ÀfZ ´feLZ ³fWXeÔ WXMXZ ±fZÜ d»fJf WX` dIY þf Af´fIYû A´f³fe ¦fZ¸f IZY d»fE IYûBÊ ¸fWXf³f ´»fZ¹fSX ´fiû°ÀffdWX°f IYSX°ff WX` °fû »f¦f°ff WX` dIY Af´f ÀfWXe IYSX SXWXZ WXûÜ dUSXfMX IYûWX»fe VfbdIiY¹ff f`MX QZ³fZ IZY d»fEÜ ·ffBÊ ¹fWX WXe Uû WXüÀf»ff WX` dþÀfIYe ¸fbÓfZ þøYSX°f ±feÜ C M Y K