Views
7 months ago

Amanpath

C M Y K C M Y K 6 12

C M Y K C M Y K 6 12 A´fi`»fX 2018 ¦fb÷Y½ffSX RYÀf»f Ãfd°f´fcd°fÊ IYe SXfdVf ¦f¯f³ff IZY ffQ dIYÀff³fûÔ IYû Qe þfE¦fe ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ dþ»fZ ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe RYÀf»f fe¸ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f JSXeRY Àfeþ³f 2017 ¸fZÔ FY¯fe EUÔ AFY¯fe IÈY¿fIYûÔ IYf IbY»f 143442.68 ÃfZÂf IYf fe¸ff IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀf¸fZÔ fed¸f°f FY¯fe IÈY¿fIY 70480 °f±ff AFY¯fe IÈY¿fIY 8597 WX`Ü dþÀfIYf 4681218486 IYf ´fied¸f¹f¸f ·fb¦f°ff³f WXû ¨fbIYf WX`Ü IÈYd¿f dU·ff¦f IZY CX´f ÀfÔ¨ff»fIY ³fZ f°ff¹ff dIY dþ»fZ ¸fZÔ Àf·fe fed¸f°f RYÀf»fûÔ IYe RYÀf»f IYMXfBÊ IYBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff VffÀf³f õfSXf ´fifU²ff³fbÀffSX ´ffÂf IÈY¿fIYûÔ IYû fe¸ff Ãfd°f´fcd°fÊ IYe SXfdVf IYe ¦f¯f³ff ´fidIiY¹ff²fe³f WX`, dþÀfZ Vfe§fi IYe ´fc¯fÊIYSX dIYÀff³fûÔ IZY RYÀf»fûÔ IYe Ãfd°f´fcd°fÊ IYe SXfdVf CX³fIZY Jf°fûÔ ¸fZÔ ·fb¦f°ff³f IYe þfE¦feÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY UfÀ°fdUIY RYÀf»f Ãfd°f AfÔIY»f³f fe¸ff IÔY´f³fe õfSXf IYe þf°fe WX` °f±ff CX³WXeÔ IZY õfSXf SXfdVf IYf ·fb¦f°ff³f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¸f°fQf°ff Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d»fE IYf¹fÊIiY¸f d³f²ffÊdSX°f ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f d³fUfʨf³f Af¹fû¦f õfSXf dÂf-À°fSXe¹f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY CX´f ¨fb³ffU 2018 IYSXfE þf³fZ WXZ°fb RYûMXû¹fböY ³ff¸ffU»fe °f`¹ffSX °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d»fE IYf¹fÊIiY¸f d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXfª¹f d³fUfʨf³f Af¹fû¦f IZY Àfd¨fU ÀfZ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ ¸f°fQf°ff Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX³fZ WXZ°fb SXdþÀMÑeIYSX¯f EUÔ ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe EUÔ IY¸fʨffSXe IYe d³f¹fbdöY IYf IYf¹fÊ 7 A´fi`»f 2018 °fIY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dQ³ffÔIY 1/01/2018 IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ °f`¹ffSX Aô°f³f d³fUfʨf³f ³ff¸ffU»fe EIY ÀfZMX (A³fb´fcSXIY Àfcd¨f¹fûÔ ÀfdWX°f) dþ»ff d³fUfʨf³f IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ ´fif~ IYSX³ff EUÔ ´fiføY´f d³fUfʨfIY ³ff¸ffU»fe IYf ¸fbQi¯f IYSX³ff 9 A´fi`»f °fIY dIY¹ff ¦f¹ffÜ d³fUfʨf³f ³ff¸ffU»fe IZY ´fiIYfVf³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ÀfÔfÔd²f°f ½¹fdöY¹fûÔ IYû ´fcUÊ ¸fZÔ Àfc¨f³ff ·fZþ³ff °f±ff ´fi¨ffSX-´fiÀffSX IYSX³ffÜ ´fifd²fIÈY°f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYf ´fidVfÃf¯f EUÔ Àff¸f¦fie dU°fSX¯f 12 A´fi`»f °fIY, d³fUfʨf³f ³ff¸ffU»fe IZY ´fiIYfVf³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ÀffUÊþd³fIY Àfc¨f³ff IYf ´fiIYfVf³f AüSX QfUZÔ °f±ff Af´fdØf¹fûÔ ´fif~ IYSX³fZ IZY IYf¹fÊ IYe VfbøYAf°f 13 A´fi`»f °fIY, QfUZ °f±ff Af´fdØf¹ffÔ ´fif~ IYSX³fZ IYe AÔd°f¸f °ffSXeJ 23 A´fi`»f °fIY, ´fif~ AfUûÔ °f±ff Af´fdØf¹fûÔ IZY d³f´fMXfSXZ IYe AÔd°f¸f °ffSXeJ 27 A´fi`»f °fIY, QfUZ/Af´fdØf¹fûÔ IZY d³f´fMXfSXZ AfQZVf IYe A´fe»f d³fSXfIYSX¯f IYe AÔd°f¸f d°fd±f 2 ¸fBÊ °fIY, QfUZ °f±ff Af´fdØf¹fûÔ IZY d³fSXfIYSX¯f ´f›f°, ´fdSXU²fʳf, ÀfÔVfû²f³f, dU»fû´f³f IYe ´ff¯OXbd»fd´f EUÔ RYf¸fÊ OXfMXf EÔMÑe IZY d»fE CX´f»f²f IYSX³ff 3 ¸fBÊ °fIY, ¨f`IYd»fÀMX IYf d³fUfʨfIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe õfSXf þfÔ¨f IYSXUf³ff °f±ff WXÀ°ffÃfSX IZY CX´fSXfÔ°f ¨f`IYd»fÀMX ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSXUf³ff 7 A´fi`»f °fIY, d³fUfʨfIY ³ff¸ffU»fe A³fb´fcSXIY Àfc¨fe ÀfdWX°f ¸fbQi¯f IYSX, dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IYû ´fiQf¹f IYSX³ff 9 A´fi`»f °fIY °f±ff d³fUfʨfIY ³ff¸ffU»fe IYf SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe õfSXf AÔd°f¸f ´fiIYfVf 11 ¸fBÊ °fIY dIY¹ff þfE¦ffÜ 23 IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ ³fZ ·ffþ´ff ´fiUZVf dIY¹ff IbYøYQÜ ·ffþ´ff IYe SXed°f-³fed°f EUÔ ¸fÔÂfe Aþ¹f ¨fÔQifIYSX õfSXf ÃfZÂf ¸fZÔ IYSXf¹fZ þf SXWXZ dUIYfÀfIYf¹fûÊ ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX ¦fif¸f ·ff»fcIYû³WXf IZY 23 IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ ³fZ A³fbÀfcd¨fd°f þfd°f ¸fû¨ffÊ dþ»ff²¹fÃf WXdSXVfÔIYSX Àfû³fUf³fe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ LûOÞXIYSX ·ffþ´ff IYf Qf¸f³f ±ff¸f d»f¹ffÜ ·ffþ´ff ´fiUZVf IYSX³fZ Uf»fû ¸fZÔ ¸ff³fdÀfÔ¦f fÔþfSXZ, dWXSXf¸f³f fÔþfSXZ, MXeIY¸f fÔþfSXZ, ¸fQ³f fÔþfSXZ, V¹ff¸ff fÔþfSXZ, ¸fWXZÔQi fÔþfSXZ, øY´f¨fÔQ fÔþfSXZ, IZYVfU IbYSXZÊ, SXfþZVf, ·ff³fc ´fiÀffQ, ±ff³fZÔQi fÔþfSXZ, dQ»fe´f, ·feJ¸f ²fÈ°f»fWXSXZ, dUIiY¸f fÔþfSXZ, IbYÔ°fe fÔþfSXZ, ´fSX¦fd³f¹ff fÔþfSXZ, d³f¸fÊ»ff fÔþfSXZ, dfÔQb AfdQ Vffd¸f»f WXbEÜ [ Côû¦ffa¨f»f ] Àfc¨f³ff IYf Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f IZY ³fE ÀfÔVfûd²f°f ´fifU²ff³fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ EIY dQUÀfe¹f IYf¹fÊ Vff»ff ÀfÔ´f³³f ■ þ³f Àfc¨f³ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Qe ¦fBÊ þf³fIYfSXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Àfc¨f³ff IYf Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f ´fSX EIY dQUÀfe¹f dþ»ff À°fSXe¹f IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IY»fZ¢MXSX ßfe dWX¸fdVfJSX ¦fb~f õfSXf Àfc¨f³ff IYf Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f 2005 IZY ¸ff¦fÊQVfeÊ dQVff d³fQZVfûÊÔ, ³f¹ff ÀfÔVfûd²f°f ´fifU²ff³fûÔ, Ad²fd³f¹f¸f IZY dUd·f³³f ²ffSXfAûÔ ¸fZÔ d³fdWX°f þf³fIYfdSX¹ffÔ ÀfZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû AU¦f°f IYSXf¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f AfUZQ³f ´fidIiY¹ff EUÔ A´fe»f ´fidIiY¹ff IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE BÀfIZY »ff·f ·fe f°ffEÜ Àff±f WXe Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Ad²fd³f¹f¸f ÀfZ Àf¸ffdþIY ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ÀfUfÊd²fIY ½¹f¹f IYSX³fZ Uf»fe ÀfSXIYfSX ÀfUÊßfZâ :Y ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ■ ·fJfSXf ¸fZÔ 2.43 IYSXûOÞX øY´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZY³Qi IYf dIY¹ff ·fcd¸f´fcþ³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IbYøYQÜ ´fiQZVf IZY ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf °f±ff »fûIY ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe Aþ¹f ¨fÔQifIYSX ³fZ Afþ Vff¸f ¨ffSX fþZ ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f ·fJfSXf-·fNXZ»fe ¸fZÔ Qû IYSXûOÞX 43 »ffJ 72 WXþfSX øY´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ f³f³fZ Uf»fZ Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZY³Qi (Àfe.E¨f.Àfe.) IYf ·fcd¸f´fcþ³f EUÔ dVf»ff³¹ffÀf dIY¹ffÜ A´f³fZ CXñû²f³f ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ßfe ¨fÔQifIYSX ³fZ IYWXf dIY UWXe ÀfSXIYfSX ÀfUÊßfZâ WXû°fe WX` þû A´f³fZ fþMX IYf fOÞXf dWXÀÀff Àff¸ffdþIY ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ½¹f¹f IYSX°fe WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fiQZVf IYe ÀfSXIYfSX Af¸fþ³f°ff IYû ÀfbdU²ffEÔ U ÀfZUfEÔ ¸fbWX`¹¹ff IYSXf³fZ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX J¨fÊ IYSX SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY ·fJfSXf ¸fZÔ Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZY³Qi Jb»f³fZ ÀfZ ÃfZÂfUfdÀf¹fûÔ IYû ÀUfÀ±¹f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ fZWX°fSX ÀfbdU²ffEÔ CX´f»f²f WXûÔ¦feÜ dUIYfÀf IYf ¸ff´fQ¯OX d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ³fWXeÔ, fd»IY þeU³f Vf`»fe ¸fZÔ ÀfIYfSXf°¸fIY ´fdSXU°fʳf »ff³ff WX`Ü IZYdf³fZMX ¸fÔÂfe ßfe ¨fÔQifIYSX ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY Ad²fIYfÔVf fe¸ffdSX¹ffÔ þf¦føYIY°ff IYe IY¸fe ÀfZ WXû°fe WX`Ô AüSX »fû¦fûÔ IYû BÀfe ff°f IYû Àf¸fÓf³ff WXû¦ffÜ ¹fdQ Jf³f-´ff³f, SXWX³f-ÀfWX³f AüSX Af¨ffSX-dU¨ffSX ¸fZÔ Vfbð°ff AfE¦fe °fû UZ ÀfZWX°f¸fÔQ þeU³f þe ÀfÔfÔd²f°f VfÔIYfAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f ·fe dIY¹ffÜ ¸ffÀMXSX MÑZ³fÀfÊ ßfe dWX¸ffÔVfb ·ffSX°fe¹f ³fZ ´ffUSX ´fiþZÔMXZVf³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ f°ff¹ff dIY Àfc¨f³ff IYf Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f dIYÀfe ·fe »fûIY ´fifd²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ d³f²ffÊdSX°f Vfb»IY AQf IYSXIZY Àfc¨f³ff ´fif~ IYSX³fZ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf Ad²fd³f¹f¸f ³fZ EIY EZÀfe VffÀf³f ´fi¯ff»fe ÀfÈdþ°f IYe WX`, dþÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ³ff¦fdSXIYûÔ IYû »fûIY ´fifd²fIYfdSX¹fûÔ IZY d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ CX´f»f²f Àfc¨f³ff °fIY ´fWXbÔ¨f³ff Àfb»f·f WXbAf WX`Ü Àfc¨f³ff IYf AfUZQ³f ´fif~ WXû³fZ ´fSX »fûIY Àfc¨f³ff Ad²fIYfSXe 30 dQ³fûÔ IZY A³QSX ¸ffÔ¦fe ¦fBÊ Àfc¨f³ff CX´f»f²f IYSXfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Ad²fd³f¹f¸f IYf CXïZV¹f ³ff¦fdSXIYûÔ IYû Ad²fIYfSX Àf¸´f³³f f³ff³ff °f±ff ÀfSXIYfSX IYe IYf¹fÊ´fi¯ff»fe ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff °f±ff CXØfSXQfd¹f°U IYû fPÞXfUf QZ³ff WX`Ü AfUZQIY õfSXf Àfc¨f³ff ÀfIZYÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ·fJfSXf ¸fZÔ d¸f³fe ÀMXZdOX¹f¸f IYf d³f¸ffʯf, ¸fWXfdUôf»f¹f ¸fZÔ ³fBÊ R`YIY»MXe IYf VfbøY WXû³ff, ÀfOÞXIZYÔ dUIYdÀf°f IYSX³ff CX³fIYe ´fWX»fe ´fif±fd¸fIY°ff ¸fZÔ Vffd¸f»f ±fZ, Af Àfe.E¨f.Àfe. IZY ´fifSX¸·f WXû³fZ ÀfZ AfÀf´ffÀf IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IYû QcSX °fIY IYf ÀfRYSX °f¹f IYSX³ff ³fWXeÔ ´fOÞXZ¦ffÜ IZY³Qi ¸fZÔ dUVfZ¿fÄf d¨fdIY°ÀfIY IYe ¸ffÔ¦f ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY LØfeÀf¦fPÞX WXe ¸f°fQf°ff Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX³fZ SXdþÀMÑeIYSX¯f U ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f °f±ff A´fe»f ´fifd²fIYfSXe d³f¹fbdöY A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f d³fUfʨf³f Af¹fû¦f IZY d³fQZVffʳfbÀffSX IY»fZ¢MXSX EUÔ dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe ßfe dWX¸fdVfJSX ¦fb~f ³fZ dÂf-À°fSXe¹f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY CX´f d³fUfʨf³f 2018 IZY d»fE ¸f°fQf°ff Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d»fE SXdþÀMÑeIYSX¯f, ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f °f±ff A´fe»fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe d³f¹fbdöY IYe WX`Ü BÀfIZY °fWX°f A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe VfSXeRY ¸fûWX¸¸fQ IYû Àf·fe þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY d»fE A´fe»f ´fifd²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü UWXeÔ A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe SXfþÀU, ¸fWXfÀf¸fbÔQ IYû þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f ¸fWXfÀf¸fbÔQ IZY AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f VfZSX, PXfÔIY, ALû»fe, A¸f»fûSX, f³f´f¨fSXe, þû¦feOXe´ff, »fûWXfSXOXeWX EUÔ fZ¸f¨ff IZY d»fE SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe EUÔ °fWXÀfe»fQfSX IYû ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f ff¦fffWXSXf ff¦fffWXSXf IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f §fû¹f³ffffWXSXf, J¸WXdSX¹ff EUÔ °fbÀfQf IZY d»fE A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe ff¦fffWXSXf IYû SXdþÀMÑeIYSX¯f EUÔ °fWXÀfe»fQfSX ff¦fffWXSXf IYû ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü UWXeÔ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f d´f±füSXf IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f J`SXJbÔMXf, ´fSXÀfQf, Àfû³ffdÀf»»fe, ³fUf¦ffÔUIY»ff IZY d»fE A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe d´f±füSXf IYû SXdþÀMÑeIYSX¯f EUÔ °fWXÀfe»fQfSX d´f±füSXf IYû ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f fÀf³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f Af³fZ Uf»fZ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¦f³fZVf´fbSX EUÔ Jû¦fÀff IZY d»fE A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe ÀfSXf¹f´ff»fe IYû SXdþÀMÑeIYSX¯f EUÔ °fWXÀfe»fQfSX fÀf³ff IYû ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff WX`Ü UWXeÔ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f ÀfSXf¹f´ff»fe IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f dSX¸fþe IZY d»fE A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe SXfþÀU ÀfSXf¹f´ff»fe IYû SXdþÀMÑeIYSX¯f EUÔ °fWXÀfe»fQfSX ÀfSXf¹f´ff»fe IYû ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸ffÔ¦f³fZ IZY d»fE AfUZQ³f Vfb»IY 10 øY´fE ´fid°f AfUZQ³f d³f²ffÊdSX°f WX`Ü ³fWXeÔ, ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ OXfg¢MXSXûÔ IYe IY¸fe WX`, BÀfd»fE Àf¸f¹f IZY A³fbIcY»f BÀfIYe ·fe IY¸fe ´fcSXe IYSX »fe þfE¦feÜ ßfe ¨fÔQifIYSX ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVfUfdÀf¹fûÔ IYû ÀfSXIYfSX õfSXf Qe þf SXWXe ÀfbdU²ffAûÔ IYf ÀfQb´f¹fû¦f IYSX³fZ IZY Àff±f ÀfSXIYfSX IYe ÀfÔÀ±ffAû ´fSX dUV½ffÀf IYf¹f¸f SXJ³fe WXû¦fe ¢¹fûÔdIY ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYe ÀfÔÀ±ffEÔ ÀfbdU²ff Àf¸f´f³³f WXû³fZ IZY Àff±f ¸ff´fQÔOXû IYû A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ÀföYeÜ dU·ff¦f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe ²ffÔ²f»fe EUÔ §f´f»fZffþe IYe dVfIYf¹f°f WXû³fZ IZY ffQ CXÀfIYe dVfIYf¹f°f dIYÀf °fSXWX Jf³ff ´fcd°fÊ IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ÀfÔfÔd²f°f ½¹fdöY þû dVfIYf¹f°f IYe þQ ¸fZÔ Af°ff WX` CXÀfe IZY Àff±f d¸f»fIYSX IYSX³fZ IYe Aü´f¨ffdSXIY°ff d³f·ffBÊ þf°fe WX` dþÀfIYf EIY CXQfWXSX¯f Afþ À±ff³fe¹f dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe IZY IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ QZJ³fZ IYû d¸f»ff þWXfÔ dU¦f°f 9 A´fi`»f IYû ´fÂf ´fiZd¿f°f IYSX 104 ´fif¹f¸fSXe EUÔ d¸fdOX»f ÀIcY»fûÔ IZY ´fi²ff³f ´ffNXIYûÔ IYû ´fÂf ´fiZd¿f°f IYSX 11 A´fi`»f IYû ¨ffWXe ¦fBÊ þf³fIYfSXe IZY Àff±f dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe IZY IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXû³fZ IZY d»f¹fZ IYWXf ¦f¹ff ±ff »fZdIY³f IYBÊ ´fi²ff³f ´ffNXIYûÔ IYû UfMXÐÀfA´f EUÔ ¸fûffBÊ»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àfc¨f³ff QZIYSX fb»ff¹ff ¦f¹ff ±ff dU¦f°f dVfÃff ÀfÂf 2011-12 ¸fZÔ SXfþeU ¦ffÔ²fe dVfÃff d¸fVf³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àf·fe ´fif±fd¸fIY EUÔ ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY ÀIcY»fûÔ IZY ·fU³fûÔ ¸fZÔ dUôbd°fIYSX¯f IYSX³fZ WXZ°fb ´fid°f ÀIcY»f 30000 ÷Y´fE IYe SXfdVf ÀUeIÈY°f IYe ¦fBÊ ±fe Ü dþÀfIZY °fWX°f ´fcSXZ dþ»fZ ¸fZÔ 501 ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ dUôbd°fIYSX¯f IYf IYf¹fÊ NXZIZYQfSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYSXf¹ff þf³ff ±ff dþÀf¸fZÔ IbY»f SXfdVf EIY IYSXûOÞX ´f¨ffÀf »ffJ °feÀf WXþfSX ÷Y´fE IY»fZ¢MXSX ¸fWXûQ¹f õfSXf A³fb¸fûdQ°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff Ü CXöY IYf¹fÊ dUôb°f NXZIZYQfSX SXfþZVf A¦fiUf»f þfÔþ¦feSX IZY ³ff¸f IYf¹ffQÊZVf þfSXe IYSX IYf¹fÊ ´fc¯fÊ IYSX³fZ IZY AfQZVf dQ¹fZ ¦f¹fZ ±fZ Ü »fZdIY³f U¿fûÊ ffQ ·fe IYBÊ dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ffAûÔ ¸fZÔ dUôb°feIYSX¯f IYf IYf¹fÊ ´fc¯fÊ ³f WXû³fZ IZY IYfSX¯f Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX Af¸f »fû¦fûÔ EUÔ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ õfSXf BÀfIYe dVfIYf¹f°f ÀfÔfÔd²f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ EUÔ dU·ff¦f ÀfZ IYe þf SXWXe ±fe Ü dþÀfIYe þfÔ¨f IYSX³fZ 11 A´fi`»f IYû ÀföYe Vf`Ãfd¯fIY dþ»fZ IZY 104 ´fif±fd¸fIY EUÔ ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY ÀIcY»fûÔ IYe þfÔ¨f IZY d»f¹fZ ÀfÔfÔd²f°f ´fi²ff³f ´ffNXIYûÔ IYû dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f fb»ff¹ff ¦f¹ff ±ff Ü ´fSXÔ°fb dVfÃfIYûÔ IZY ´fWXbÔ¨f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe A´f³fZ þfÔ¨f IYf¹fÊ IYe Jf³ff ´fcd°fÊ IYSX ÀfÔfÔd²f°f dUôb°f NXZIZYQfSX IZY Àff±f Af¹fZ þfÔ¨f Ad²fIYfSXe þZ.´fe. SX±f IZY Àff±f °f°IYfd»fIY Ad²fIYfSXe dþ³fIZY CX´fSX BÀf IYf¹fÊ ¸fZÔ ¦fOXfOXe EUÔ §fûMXf»ff IYSX³fZ IYf AfSXû´f WX` CX³fIZY Àff±f SXf¹f´fbSX ´fWXbÔ¨fIYSX þfÔ¨f IYf¹fÊ IYe ´fidIiY¹ff dÀfRYÊ IYf¦fþûÔ ´fc¯fÊ IYSX »fe ¦fBÊ Ü þf³fIYfSXe d¸f»f³fZ ´fSX þf d¸fdOX¹ff IZY »fû¦f dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f ´fWXbÔ¨fZ °fû þfÔ¨fIY°ffÊ Ad²fIYfSXe dUôb°f NXZIZYQfSX EUÔ ÀfÔfÔd²f°f Ad²fIYfSXe dþ³f ´fSX §fûMXf»fZ IYf AfSXû´f WX` ³fWXe d¸f»fZ Ü þfÔ¨f Ad²fIYfSXe þZ.´fe. SX±f IYû ¸fûffBÊ»f ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYSX³fZ ´fSX CX³fIZY õfSXf ¸fûffBÊ»f ³fWXe CXNXf¹ff ¦f¹ff Ü 14 A´fì»f ÀfZ 5 ¸fBÊ °fIY ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IYf Af¹fûþ³f ■ 24 A´fi`»f IYû SXf¿MÑXe¹f ´fÔ¨ff¹f°f dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX QZVf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSXZÔ¦fZ ■ ¦fif¸f ÀUSXfþ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû Af¸fÔdÂf°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf f»füQfffþfSX-·ffMXf´ffSXfÜ ÀfÔ¹fböY dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY ´fi¦fd°f IYÃf ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ßfe SXfþZVf dÀfÔWX SXf¯ff IZY d³fQZÊVf ´fSX dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe EÀf.þ¹fU²fʳf ·ffSX°f ÀfSXIYfSX EUÔ ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf dU·ff¦f LØfeÀf¦fPÞX IZY d³fQZVffʳfbÀffSX dþ»fZ ¸fZÔ 14 A´fi`»f ÀfZ 5 ¸fBÊ °fIY ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f Af¹fûþ³f IZY d»fE AfUV¹fIY dQVff-d³fQZÊVf dQEÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IZY QüSXf³f À±ff³fe¹f þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû Af¸fÔdÂf°f IYSX³fZ ´fid°fd»fd´f CX´f»f²f IYSXf³fZ 2 øY´fE ´fid°f ´fÈâ, AU»fûIY³f WXZ°fb ´fid°f §fÔMXf ´fcSXf ·fe IYSX SXWXe WX`Ü·fcd¸f´fcþ³f IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff IYSX SXWXZ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf SX§fb³f³Q³f ÀffWXc ³fZ IYWXf dIY ·fJfSXf ¸fZÔ Àfe.E¨f.Àfe. VfbøY WXû³fZ ÀfZ d³fd›°f °füSX ´fSX ´fSX ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ ¸fZÔ AfVff°fe°f UÈdð WXû¦feÜ ´fiQZVf ¸fZÔ »f¦ff°ffSX dUIYfÀf IZY IYf¹fÊ WXû SXWXZ WX`Ô AüSX Af¸fþ³f°ff IYe BÀf¸fZÔ ·ff¦feQfSXe AUV¹f¸fZU WXû³fe ¨ffdWXEÜ d³fQZÊVf dQEÜ 14 A´fi`»f IYû ffff ÀffWXZf ·fe¸fSXfU AÔfZOXIYSX þ¹fÔ°fe ´fSX CX³fIZY dU¨ffSX EUÔ ÀfÔQZÔVfûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þf³fIYfSXe QZÔ¦fZÜ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ¸fb£¹f 50 øY´fE, ´f›f°f ´fi°¹fZIY 15 d¸f³fMX ¸fZÔ 5 ÷Y´fE, ÀfeOXe ¹ff µ»ffg´fe 50 IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe EÀf.þ¹fU²fʳf ³fZ ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IZY QüSXf³f dþ»fZ IZY 58 ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff øY´fE ´fid°f ´fÈâ Vfb»IY d³f²ffÊdSX°f WX`Ü ¦fSXefe SXZJf IZY ³fe¨fZ IYe ßfZ¯fe IZY AÔ°f¦fÊ°f Af³fZ Uf»fZ AfUZQ³fIY°ffAûÊÔ IYû dIYÀfe ´fiIYfSX IYf Vfb»IY QZ³fZ IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ WX`Ü BÀfIZY d»f¹fZ ¦fSXefe SXZJf IZY ³fe¨fZ À°fSX WXû³fZ IYf ´fi¸ff¯f ´fÂf ´fiÀ°fb°f IYSX³ff WXû¦ffÜ»fûIY ÀfZUIYûÔ, Ad²fIYfdSX¹fûÔ EUÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY IY°fʽ¹fûÔ, IYf¹fÊ IZY d³f¹f¸fûÔ, CX´f»f²f QÀ°ffUZþ, »fûIY Àfc¨f³ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ³ff¸f, ´fQ³ff¸f EUÔ A³¹f dUUSX¯f d³f¯fʹf IYSX³fZ IYe ´fidIiY¹ff °f±ff Àfc¨f³ff ´fif~ IYSX³fZ IZY d»fE ³ff¦fdSXIYûÔ IYû CX´f»f²f ÀfbdU²ffAûÔ IYf dUUSX¯f IYf¹ffÊ»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f WXû³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ Àfc¨f³ff ´fif~ IYSX³fZ WXZ°fb AfUZQ³f ´fidIiY¹ff IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ f°ff¹ff dIY d³f²ffÊdSX°f Vfb»IY IZY Àff±f ÀffQZ IYf¦fþ ¸fZÔ AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü AfUZQ³f ¸fZÔ AfUZQIY IYf ³ff¸f °f±ff OXfIY IYf ´fcSXf ´f°ff d»fJf WXû³ff IZY³Qie¹f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe ¦fif¸f Àf·ff ¸fZÔ f°ffEÔ¦fZ ¦fif¸f Àf·ffAûÔ ¸fZÔ 14 A´fi`»f ÀfZ 5 ¸fBÊ °fIY IYe ¹fûþ³ff ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe SXf¿MÑXe¹f ¦fif¸fe¯f SXûþ¦ffSX ¹fûþ³ff, Qe³fQ¹ff»f AÔ°¹fûQ¹f ¹fûþ³ff, Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f ¦fif¸fe¯f IYüVf»f ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¦fif¸fe¯f ÀfOÞXIY ¹fûþ³ff SXf¿MÑXe¹f Àff¸ffdþIY ÀfWXf¹f°ff IYf¹fÊIiY¸f, ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff ¦fif¸fe¯f, ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f ¦fif¸fe¯f, SXf¿MÑXe¹f ´fZ¹fþ»f ÀU¨L°ff IYf¹fÊIiY¸f, ´fi²ff³f¸fÔÂfe IÈYd¿f dÀfÔ¨ffBÊ ¹fûþ³ff, Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f ¦fif¸f ª¹fûd°f ¹fûþ³ff, V¹ff¸f ´fiÀffQ ¸fbJþeÊ øYfʳf ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe RYÀf»f fe¸ff ¹fûþ³ff, SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f d¸fVf³f, ÀfUÊ dVfÃff Ad·f¹ff³f, EIYeIÈY°f ff»f dUIYfÀf, ÀfUÊ dVfÃff Ad·f¹ff³f, EIYeIÈY°f ff»f dUIYfÀf IYf¹fÊIiY¸f, ¸f²¹ff³WX ·fûþ³f IYfÊIiY, ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe RYÀf»f fe¸ff ¹fûþ³ff, dOXdþMX»f BÔdOX¹ff, SXf¿MÑXe¹f IÈYd¿f dUIYfÀf ¹fûþ³ff, ¸fÈQf ÀUfÀ±¹f ´fSXeÃf¯f, ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfQVfÊ ¦fif¸f ¹fûþ³ff, fZMXe f¨ffAû-fZMXe ´fPÞXfAûÔ ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f WXûIYSX ¦fif¸f Àf·ffAûÔ ¸fZÔ þf³fIYfSXe ÀfZ AU¦f°f IYSXfEÔ¦fZÜ f`NXIY ¸fZÔ A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe¸f°fe »fe³ff IY¸f»fZVf ¸fÔOXfUe, ¸fb£¹f¸fÔÂfe RZY»fûdVf´f ßfe Ad¸f°f VfSX¯f dÀfÔWX, ³fûOX»f Ad²fIYfSXe ßfe ÀfÔQe´f NXfIbYSX, ÀfWXf¹fIY Af¹fböY AfdQUfÀfe dUIYfÀf ßfe E.Àfe.f¸fʳf, dþ»ff Jfô Ad²fIYfSXe ßfe °føY¯f IbY¸ffSX SXfNXüSX, IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff dUôb°f ßfe SXfdNX¹ff, ¸fb£¹f d¨fdIY°Àff EUÔ ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe OXfg. Uf¹f.IZY.Vf¸ffÊ, A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe f»füQf ffþfSX ßfe °fe±fÊSXfþ A¦fiUf»f, ·ffMXf´ffSXf ßfe ASXdU³Q ´ff¯OXZ AfdQ Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¹fûþ³ff, Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff, CXþf»ff ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe þ³f-²f³f ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe þ³f ÀfbSXÃff ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe þeU³f ª¹fûd°f ¹fûþ³ff, ¨ffdWXEÜ BÀfe ´fiIYfSX AfUZQ³f d³f´fMXf³fZ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þ³fÀfc¨f³ff Ad²fIYfSXe ÀfZ A´fZdÃf°f WX` dIY UWX EIY U`²f AfUZQ³f ´fif~ WXû³fZ IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX AfUZQIY IYû Àfc¨f³ff ¸fbWX`¹ff IYSXfEÔÜ ¸ffÔ¦fe ¦fBÊ Àfc¨f³ff Ad²fd³f¹f¸f IZY ´fifU²ff³fûÔ IZY °fWX°f ´fiQf³f ³fWXeÔ IYe þf ÀfIY°fe WX` °fû þ³fÀfc¨f³ff Ad²fIYfSXe õfSXf AfUZQ³f AÀUeIYfSX IYSX°fZ Àf¸f¹f AfUZQIY IYû EZÀfe AÀUeIÈYd°f IZY IYfSX¯f IYf ¹füSXf Àfcd¨f°f IYSX³ff WXû¦ffÜ AfUZQIY IYû IYûBÊ Àfc¨f³ff ´fif~ IYSX³fZ IZY d»fE AfUZQ³f Vfb»IY IZY Ad°fdSXöY ·fb¦f°ff³f IYSX³ff A´fZdÃf°f WX` °fû þ³fÀfc¨f³ff Ad²fIYfSXe AfUZQIY IYû ¦f¯f³ff ÀfdWX°f Ad°fdSXöY Vfb»IY IYf ½¹füSXf QZ°fZ WXbE AfUZQIY õfSXf AQf IYe þf³fZ Uf»fe IbY»f QZ¹f SXfdVf IYe Àfc¨f³ff QZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ Àfc¨f³ff IZY Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f ¸fZÔ d³fdWX°f dUd·f³³f ²ffSXfAûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dUÀ°ffSX´fcUÊIY þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ ÀIcY»ffZÔ ¸fZÔ d½fôbd°fIYSX¯f IZY IYf¹fÊ ¸fZÔ Ad³f¹fd¸f°f°ff dVfÃfIYfZÔ ³fZ f°ff¹ff þf d¸fdOX¹ff Uf»fZ dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ °fû UWXfÔ þ`þ`´fbSX »ffIY ÀfZ ´fWXbÔ¨fZ IYBÊ ´fi²ff³f ´ffNXIY °f±ff IYBÊ dVfÃfIYûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY WX¸ffSXZ ÀfZ QffU ´fc¯fÊ IYf¹fÊ ´fc¯fÊ WX` E`Àff d»fJIYSX QZ³fZ IYf þfÔ¨f Ad²fIYfSXe õfSXf QffU f³ff¹ff ¦f¹ff UWXe þfÔ¨f Ad²fIYfSXe ³fWXe SXWX³fZ ´fSX ·fe °fe³f ¨ffSX dVfÃfIY A´f³ff AfUZQ³f QZ³fZ ´fWXbÔ¨fZ ±fZ CX³fIZY õfSXf f°ff¹ff ¦f¹ff dIY WX¸fZÔ ÀfÔIbY»f IZY³Qi ´fi·ffSXe IZY õfSXf dQ³ffÔIY 11 A´fi`»f 18 IYû dIYÀfe ³fZ f°ff¹ff 2.14 EUÔ 3.00 f°ff¹ff dIY WX¸fZÔ B³f »fû¦fûÔ IZY õfSXf QcSX·ff¿f ÀfZ Àfc¨f³ff QZIYSX IYWXf ¦f¹ff dIY þfÔ¨f Ad²fIYfSXe Af¹fZ WX` °f°IYf»f AfIYSX þf³fIYfSXe QZ³fZ IZY d»f¹fZ IYWXf ¦f¹ff Ü UWXfÔ ÀfZ Af³fZ ´fSX þfÔ¨f Ad²fIYfSXe þf ¨fbIYf ±ff AüSX fZ¨ffSXZ dVfÃfIY B²fSX ÀfZ CX²fSX AfUZQ³f QZ³fZ IZY d»f¹fZ ´fSXZVff³f WXû SXWXZ ±fZ AüSX UWXÔf dþ³f dVfÃfIYûÔ IYf A´fc¯fÊ d»fJf ±ff CXÀf AfUZQ³f IYû ³fWXe »fZ SXWXZ ±fZ AüSX CX³WXZÔ IYWXf þf SXWXf ±ff dIY BÀf¸fZÔ ´fc¯fÊ d»fJZÔ °f·fe d»f¹ff þf¹fZ¦ff A³¹f±ff ³fWXe d»f¹ff þf¹fZ¦ff Ü °ff BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ d¸fdOX¹ff IZY »fû¦fûÔ ÀfZ ´fcLf ¦f¹ff Ü Af´f »fû¦fûÔ IZY õfSXf B³f dVfÃfIYûÔ ÀfZ ¢¹fûÔ d»fJUf¹ff þf SXWXf WX` °fû CX³WXû³fZ A´f³ff ´f»»ff ÓffOX°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY AfUZQ³f IY»f »fZ¦fZÔ Ü ´fSXÔ°fb d¸fdOX¹ff IZY CX´fdÀ±fd°f IZY ¨f»f°fZ AfUIY þfUIY ÀfZ ´ffU°fe dQ»fUf¹ff ¦f¹ff Ü BÀf ff°fûÔ ÀfZ WXe ´fi°fe°f WXû°ff WX` dIY U¿fÊ 2011-12 ¸fZÔ dIY¹fZ ¦f¹fZ IYf¹fÊ IYe ´fc¯fÊ WXû³fZ ¹ff ³f WXû³fZ IYe dVfIYf¹f°f IYe þfÔ¨f dIYÀf °fSXWX Ad²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf ÀfÔfÔd²f°f IYf¹fÊ IYSX³fZ Uf»fZ NXZIZYQfSX EUÔ AfSXû´fe Ad²fIYfSXe IZY Àff±f d¸f»fIYSX ´fc¯fÊ IYe ¦fBÊÜ dþÀfZ »fZIYSX ÀfÔQZWX f³ff WXbAf WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe d¸fVf³f BÔQi²f³fb¿f ¹fûþ³ffAûÔ IYf Vf°f-´fid°fVf°f dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû »ff·ffd³U°f IYSX³fZ IZY IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ CX³WXûÔ³fZ þf³fIYfSXe Qe dIY 24 A´fi`»f IYû SXf¿MÑXe¹f ´fÔ¨ff¹f°f dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX QZVf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ßfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe Àf·fe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSXZÔ¦fZ °f±ff AfdQUfÀfe dUIYfÀf dU·ff¦f õfSXf dþ»fZ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f LfÂffUfÀf EUÔ Afßf¸fûÔ ¸fZÔ »ffBÊU MXZd»fIYfÀMX IYe ½¹fUÀ±ff Àfbd³fd›°f IYSXZÔ¦fZÜ ³fûOX»f Ad²fIYfSXe EUÔ ÀfWXf¹fIY ³fûOX»f Ad²fIYfSXe Àf¸f³U¹fIY IYSX A´f³fZ A²fe³fÀ±f A¸f»fZ IZY ¸ff²¸f¹f ÀfZ IYf¹fÊIiY¸fûÔ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f RYûMXû¦fifRYe EUÔ UedOX¹fû¦fifRYe ÀfÔ²ffdSX°f IYSX ´fÔ¨ff¹f°f dU·ff¦f õfSXf °f`¹ffSX IYe ¦fBÊ UZfÀffBÊMX ´fSX A´f»fûOX IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ C M Y K

C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K ´fidVfÃf¯f IZY d»fE AfUZQ³f 30 °fIY þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ AÔ°¹ffUÀff¹fe ½¹fUÀffd¹fIY ´fidVfÃf¯f IZY³Qi ¸ff»fJSXüQf ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f dUd·f³³f 4 MÑZOX ¸fZÔ ´fiUZVf IZY d»fE Af¦ff¸fe 30 A´fi`»f °fIY AfUZQ³f Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fidVfÃf¯f IZY³Qi ¸fZÔ MXc U ±fie ½WXe»fSX ¸fSX¸¸f°f, dÀf»ffBÊ EUÔ UÀÂf IYMXfBÊ, RiYZdfiIZYVf³f AüSX AdÀfÀMXZÔMX B»fZd¢MÑdVf¹f³f ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ ´fiUZVf dQ¹ff þfE¦ffÜ dþ»fZ IZY ¸fc»fd³fUfÀfe Àf·fe U¦fÊ IZY AfUZQ³f IYSX ÀfIY°fZÔ WX`ÔÜ AfUZQIY IYe Af¹fb 14 ÀfZ 45 U¿fÊ IZY ¸f²¹f WXû³fe ¨ffdWXEÜ AfUZQIY IZY ´ff»fIY IYe Ufd¿fÊIY Af¹f VfWXSXe ÃfZÂf ¸fZÔ EIY »ffJ øY´fE AüSX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂf ¸fZÔ 80 WXþfSX øY´fE ÀfZ Ad²fIY ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXEÜ AfUZQ³f IZY Àff±f Af¹f, þfd°f, d³fUfÀf, þ³¸f ´fi¸ff¯f ´fÂf AüSX Vf`Ãfd¯fIY ¹fû¦¹f°ff IZY ´fi¸ff¯f ´fÂf IYe Lf¹ff´fid°f ÀfÔ»f¦³f IYSX³ff WXû¦ffÜ Ad²fIY þf³fIYfSXe IZY d»fE ¸ff»fJSXüQf IZY ´fidVfÃf¯f IZY³Qi ÀfZ IYf¹ffÊ»f¹fe³f Àf¸f¹f ¸fZÔ ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü Bd°fWXfÀf IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ 1512 dUôf±feÊ CX´fdÀ±f°f þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ SXfª¹f Aû´f³f ÀIcY»f õfSXf IYÃff ffSXWXUeÔ IYe Bd°fWXfÀf dU¿f¹f IYe ´fSXeÃff Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜ BÀf¸fÔZ 1512 dUôf±feÊ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf ´fSXeÃff IZY d»fE 1637 dUôfd±fʹfûÔ IYf ´fÔþe¹f³f ±ffÜ dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX dUIYfÀfJ¯OX AIY»f°fSXf ¸fZÔ 167, f»füQf ¸fÔZ 111, f¸WX³feOXeWX ¸fZZÔ 67, ³fUf¦fPÞX ¸fZÔ 312 AüSX ´ff¸f¦fPÞX ¸fZÔ 164, ÀföYe ¸fZÔ 177, ¸ff»fJSXüQf ¸fZÔ 205, þ`þ`´fbSX ¸fZÔ 171 AüSX OX·fSXf ¸fZÔ 138 dUôf±feÊ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IYe Àf¸feÃff f`NXIY 12 IYû þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IYe Àf¸feÃff f`NXIY IY»f 12 A´fi`»f IYû ´fcUfʳWX 11 fþZ dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX`Ü IY»fZ¢MXSX ³fZ Àf·fe ÀfÔfd²f°f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû AfUV¹fIY þf³fIYfSXe IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXû³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ Àffùf d»fE ªff³fZ IYe IYf¹fʽffWXe þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ dþ»ff þfÔþ¦feSX ¨ffÔ´ff IZY ±ff³ff ¸fb»f¸fb»ff ¸fZÔ ´fbd»fÀf Ad·fSXÃff ¸fZÔ dQ³ffÔIY 17.09. 2016 IYû Àf°feVf ³fûSXÔ¦fZÔ d´f°ff ßfe SXfþfSXf¸f ³fûSXÔ¦fZÔ IYe ¸fÈ°¹fb ´fSX ³¹ffd¹fIY þfÔ¨f WXZ°fb ¦fdNX°f EIY»f ÀfQÀ¹fe¹f þfÔ¨f Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf ¸ff³f³fe¹f ßfe BÔQSX dÀfÔWX CXfûUZþf, ÀfZUfd³fUÈ°f ³¹ff¹f¸fcd°fÊ, LØfeÀf¦fPÞX CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f df»ffÀf´fbSX õfSXf dQ³ffÔIY 13.04.2018 IYû ÀffdÃf¹fûÔ IZY Àffùf d»fE þf³fZ IYe IYf¹fÊUfWXe IYe þfE¦fe Ü °fe³fûÔ dUIYfÀfJ¯OXûÔ IZY ÀfSX´fÔ¨f Àfd¨fUûÔ IYe »fe ¦fBÊ f`NXIY ■ dþ»fZ IZY 42 ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ WXû¦ff dUVfZ¿f ¦fif¸f Àf·ff IYf Af¹fûþ³f ■ dUVfZ¿f ¦fif¸f Àf·ff IYf WXû¦ff Af¹fûþ³f 24 A´fi`»f IYû A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¸fbÔ¦fZ»feÜ ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ dQUÀf 24 A´fi`»f 2018 IZY AUÀfSX ´fSX dUVfZ¿f ¦fif¸f Àf·ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe »fûIZYVf ¨fÔQifIYSX ³fZ ¸fbÔ¦fZ»fe dþ»fZ IZY °fe³fûÔ dUIYfÀfJ¯OXûÔ IZY ÀfSX´fÔ¨f Àfd¨fUûÔ IYe f`NXIY »feÜ EÀfOXeE¸f ßfe Àfbd¸f°f A¦fiUf»f, þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe Àfbßfe A³fbd´fi¹ff d¸fßff, »fûSX¸fe þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû ßfe ¹fcEÀf fÔ²fZ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f ¸fbÔ¦fZ»fe dþ»fZ IZY 42 ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ dUVfZ¿f ¦fif¸f Àf·ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¸fbÔ¦fZ»fe dUIYfÀfJ¯OX IZY 12, »fûSX¸fe dUIYfÀfJ¯OX IZY 22 EUÔ ´f±fdSX¹ff dUIYfÀfJ¯OX IZY 8 ¦ffÔU 12 A´fi`»f 2018 ¦fb÷Y½ffSX SXf¹f´fbSX [ ´fiQZVf] 7 ¹fûþ³ffAûÔ IYf ¸f`Qf³fe À°fSX ´fSX dIiY¹ff³U¹f³f ´fWX»fe ´fif±fd¸fIY°ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ IY»fZ¢MXSX ³feSXþ IbY¸ffSX f³fÀfûOÞX ³fZ Afþ IY»fZ¢MXSX IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe f`NXIY »feÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ CX´fdÀ±f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf ´fdSX¨f¹f ´fif~ IYSX°fZ WXbE dU·ff¦fe¹f ¹fûþ³ffAûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f EUÔ ´fi¦fd°f IYe þf³fIYfSXe »feÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ ßf¸f´fQfd²fIYfSXe IYû d³fQZÊdVf°f dIY¹ff dIY UZ ßfd¸fIYûÔ IZY ´fÔþe¹f³f IZY d»fE dVfÃff, AfdQUfÀfe dUIYfÀf, ÀUfÀ±¹f, IÈYÈd¿f, CXôû¦f AfdQ dU·ff¦fûÔ ÀfZ Àf¸f³U¹f IYSX SXÀfûBʹff, d¸f°ffd³f³f, IÈYd¿f ¸fþQbSXûÔ AüSX ßfd¸fIYû IYf ´fÔþe¹f³f IYSXZÔÜ ´fÔþeIÈY°f ¸fþQcSXfÔZ IYû dU·ff¦f IYe ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ »ff·ffd³U°f IYSX ´fi¨ffSX-´fiÀffSX ´fSX dUVfZ¿f þûSX QZÔÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ »fûIY ÀUfÀ±¹f ¹ffÔdÂfIYe dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe ÀfZ ¨f¨ffÊ IYSX°fZ WXbE IYWXf ´fZ¹fþ»f Àf¸fÀ¹ff Uf»fZ ¦ffUûÔ IYû dUIYfÀfJ¯OXUfSX d¨f³WXfÔdIY°f IYSX Àf¸ff²ff³f IZY d»fE EÀfOXeE¸f AüSX þ³f´fQ ÀfZ Àf¸f³U¹f IYSX Àf¸ff²ff³f IZY d»fE IYf¹fÊ IYSXZÔÜ CX³WXûÔ³fZ dþ»ff JZ»f Ad²fIYfSXe IYû d³fQZÊdVf°f dIY¹ff dIY IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYe ‘JZ»fû BÔdOX¹ff‘ ¹fûþ³ff IZY °fWX°f dþ»fZ IYf ´fiÀ°ffU °f`¹ffSX IYSXZÔÜ IY»fZ¢MXSX ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f 14 A´fì»f ÀfZ 05 ¸fBÊ °fIY A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¸fbÔ¦fZ»feÜ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ ¸fÔÂff»f¹f õfSXf 14 A´fi`»f ÀfZ 05 ¸fBÊ 2018 °fIY ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f ¸f³ff³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü CXöY Ad·f¹ff³f IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f Àff¸ffdþIY Àf¸fSXÀf°ff IYû fPÞXfUf QZ³ff, ¦fif¸fe¯f ¦fSXef þ³f°ff °fIY ´fWXbÔ¨f f³ff³ff, ¹fûþ³ffAûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f ´fSX ´fid°fdIiY¹ff ´fif~ IYSX³ff, ³fUf¨ffSX, dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f IYû Qû¦fb³ff IYSX³fZ ´fSX þûSX, AfþedUIYf IZY AUÀfSXûÔ IYû fPÞXfUf QZ³ff EUÔ SXf¿MÑXe¹f ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ þ`ÀfZ ÀU¨L°ff EUÔ ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ ÀfÔÀ±ffAûÔ IYf ÀfbúPÞXeIYSX¯f ´fSX þûSX QZ³ff WX`Ü ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IZY QüSXf³f 14 A´fi`»f ÀfZ 05 ¸fBÊ IZY ¸f²¹f dUd·f³³f IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf Af¹fûþ³f EUÔ dUd·f³³f d°fd±f¹fûÔ IYû ¦fd°fdUd²f¹ffÔ ÀfÔ¨ffd»f°f IYe þfE¦feÜ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX 14 A´fi`»f IYû Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f dQUÀf Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀf QüSXf³f Af¹f, þfd°f LfÂfUÈdØf, f`ÔIY EIYfCXÔMX Jû»f³ff, ·ffSX°f SX} OXfg. ·fe¸fSXfU A¸fZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe IYû Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ SXfª¹f À°fSX ´fSX IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f dIYE þfEÔ¦fZÜ BÀf dQ³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe QZVf IYû Àfe²fZ ÀfÔfûd²f°f IYSXZÔ¦fZÜ BÀfe °fSXWX 18 A´fi`»f IYû Àf·fe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ JfÀf °füSX ´fSX ¦f`SX AûOXeERY ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ ÀU¨L°ff AfÔQû»f³f ¨f»ff¹ff þfE¦ffÜ B³f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYû AûOXeERY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f f³ff³fZ IZY ´fi¹ffÀfûÔ IYû °fZþ dIY¹ff þfE¦ffÜ AûOXeERY ´»fÀf IYe ´fidIiY¹ff IYû RYfÀMX MÑ`IY ´fSX »ff¹ff þfE¦ffÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d³f¸³f ¦fd°fdUd²f¹ffÔ Af¹fûdþ°f IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f õfSXf A´f³fZ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ þbOÞXUfÔ ¦fOXÐPÞXZ OXf»f d´fMX Uf»fZ Vfü¨ff»f¹f IYe ÀfRYfBÊ ¹ff Vffd¸f»f WX`Ü ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IZY ¸f²¹f 14 A´fi`»f ÀfZ 5 ¸fBÊ 2018 °fIY Vf°f ´fid°fVf°f dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff, Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfWXþ dfþ»fe WXSX §fSX ¹fûþ³ff, CXþf»ff ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe þ³f²f³f ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe þeU³f ª¹fûd°f fe¸ff ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfbSXÃff fe¸ff ¹fûþ³ff EUÔ d¸fVf³f BÔQi²f³fb¿f IZY AÔ°f¦fÊ°f Vf°f ´fid°fVf°f dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû »ff·ffd³U°f dIY¹ff þfE¦ffÜ 24 A´fi`»f IYû Af¹fûdþ°f ¦fif¸f Àf·ff ¸fZÔ ´fi·ff°fRZYSXe, ÀU¨L°ff IYf¹fÊIiY¸f, ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f, ¦fif¸fe¯f JZ»fIcYQ IYf¹fÊIiY¸f, À±ff³fe¹f IY»fZ¢MXSX ³feSXªf f³fÀfûOÞX ³fZ »fe f`NXIY ³fZ »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f, IÈYd¿f, CXôû¦f, dVfÃff, ÀUfÀ±¹f, SXfþÀU dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fû ÀfZ dU·ff¦fe¹f ¹fûþ³ffAûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f EUÔ JbQfBÊ IYSXIZY ßf¸fQf³f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü SXfdÂf ¨f`´ff»f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü 24 A´fi`»f IYû ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ dUVfZ¿f ¦fif¸f Àf·ff IYf Af¹fûþ³f WXû¦ffÜ 20 A´fi`»f IYû CXªþU»ff dQUÀf ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f À°fSX ´fSX E»f´feþe ´fÔ¨ff¹f°f f`NXIYûÔ IYf Af¹fûþ³f IYSXZ¦ffÜ CXªþU»ff IZY dUÀ°ffdSX°f ßfZd¯f¹fûÔ IZY d»fE IZYUfBÊÀfe RYf¸fÊ EIYÂf dIYE þfEÔ¦fZÜ 28 A´fi`»f IYû ¦fif¸f ÀUSXfþ dQUÀf ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ ¹fWX IYf¹fÊIiY¸f ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f õfSXf Af¹fûdþ°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf dQ³f »ff·ffd±fʹfûÔ IYû ¸fWX°U´fc¯fÊ ¹fûþ³ffAûÔ IZY WXIY ³ff¸f°f: ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff AfdQ IYû ´fiQf³f dIY¹ff dþ»ff EUÔ ¦fif¸f À°fSX ´fSX dUd·f³³f ¦fd°fdUd²f¹ffÔ ÀfÔ¨ffd»f°f WXû¦fe þfE¦ffÜ »ff·ffd±fʹfûÔ IYû »ff·f IZY dU°fSX¯f IZY d»fE dUd·f³³f dþ»ff À°fSX IZY IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ dþ»ff À°fSX AfUfÀf AüSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ffAûÔ IZY »ff·ffd±fʹfûÔ IYû WXIYQfSXe IYf dU°fSX¯fÜ ¹fWX Àf¸ffSXûWX dQUÀf dþ»ff À°fSX ´fSX Af¹fûdþ°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff, ¦fif¸fe¯f ´feE¸fEUfBÊ-þe AüSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfWXþ dfþ»fe WXSX §fSX ¹fûþ³ff Àfü·ff¦¹f IZY »ff·ffd³U°fûÔ IYû Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYe A³¹f ¹fûþ³ffAûÔ IZY »ff·ffd±fʹfûÔ IYû ·fe Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀf IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f A³¹f IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY A»ffUf d³f¸³fd»fdJ°f ·fe dIY¹fZ þf¹fZÔ¦fZÜ dUd·f³³f IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY °fWX°f Afd±fÊIY dUIYfÀf WXZ°fb ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f dUIYfÀf ¹fûþ³ff d³f¸ffʯf ¸fZÔ SXfª¹f ¦fif¸fe¯f AfþedUIYf d¸fVf³f (dfWXf³f), ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f ¸f³fSXZ¦ff ÀfZ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ Ad·fÀfSX¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ d³fd²f¹fûÔ IYf Àf¸fbd¨f°f CX´f¹fû¦f, ÀU¨L°ff EUÔ ´fZ¹fþ»f, ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe ·fcd¸fIYf, ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY ÀU¹fÔ IZY Af¹f ¸fZÔ UÈdð WXZ°fb ´fi¹ffÀf ¨f¨ffÊ IYe þfE¦feÜ 73UZÔ ÀfÔdU²ff³f ÀfÔVfû²f³f EUÔ ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ ¸fZÔ 24 A´fi`»f IZY °fWX°U ´fSX ¨f¨ffÊ, SXfª¹f õfSXf ¸fWX°U´fc¯fÊ dU¿f¹fûÔ ´fSX dQ¹fZ ¦f¹fZ ÀfbÓffU A³fbÀffSX ¦fif¸fÀf·ff ¸fZÔ ¨f¨ffÊ, ¸fWX°U´fc¯fÊ VffÀfIYe¹f ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX dUVfZ¿f ¦fif¸fÀf·ff ¸fZÔ ¨f¨ffÊ, Àf·fe ¦fif¸fÀf·ff IZY ÀfQÀ¹f ¦ffÔU EUÔ QZVf IZY dUIYfÀf WXZ°fb ÀfÔIY»´f »fZÔ¦fZÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY Af¦ff¸fe ´ffÔ¨f U¿fûÊ IZY dUIYfÀf ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX ¦fif¸fÀf·ff ¸fZÔ ¨f¨ffÊ WXû¦fe °f±ff BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¦fif¸fÀf·ff ¹fdQ IYûBÊ dUVfZ¿f ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f IYSX°fe WX` °fû CX³fIYf EIYeIYSX¯f °f±ff CX³fIYf EIYÂfeIYSX¯f dIY¹ff þfUZ, B³f ¹fûþ³ffAûÔ IZY ´fi¦fd°f IYe Àf¸feÃff WXZ°fb dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ¨f¨ffÊ IYe þfE¦feÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY dUIYfÀf WXZ°fb ¸fWX°U´fc¯fÊ ¹fû¦fQf³f QZ³fZ Uf»fZ ½¹fdöY¹fûÔ IYû ¦fif¸fÀf·ff ¸fZÔ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IYe ´fi¦fd°f IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe »feÜ f`NXIY ¸fZÔ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû ßfe Aþe°f UÀfÔ°f, A´fSX IY»fZ¢MXSX OXe IZY dÀfÔWX, »ff·ffd±fʹfûÔ IZY d»fE ´ffÂf°ff IYf dU°fSX¯f, dUd·f³³f IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f dUd·f³³f À°fSXûÔ dþ»ff/»ffIY/¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY ÀfUÊßfZâ ´fiQVfʳfIYfSXe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû ´fbSXÀIYfSXÜ »ffIY/¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY d»fE ´fbSXÀIYfSX þû dU·f³³f IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf ÀfUÊßfZâ IYf¹ffʳU¹f³f IYSX ¨fbIZY WXûÜ ¸fbµ°f IY³fZ¢Vf³f QZ³fZ ´fSX dUVfZ¿f þûSX QZ°fZ WXbE dþ»fZ ¸fZÔ dUôb°feIYSX¯f dIY¹fZ þf³fZ Uf»fZ ´fdSXUfSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IYû ´fiQdVfÊ°f IYSX³fZ, Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IYe VfbøYAf°f IZY ffQ IYe ´fi¦fd°f AüSX A³fb´fi¹fû¦f Af²ffdSX°f IY³fZ¢Vf³f dSX»feþ IZY ´fiQVfʳf ÀfdWX°f Àfü·ff¦¹f IZY dUUSX¯f IYû ´fiQdVfÊ°f IYSX³fZ IZY d»fE dOXÀIYf¸f EIY dIY¹fûÀIY À±ffd´f°f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü 30 A´fi`»f IYû ¹fWX Af¹fûþ³f ÀUfÀ±¹f AüSX ´fdSXUfSX IY»¹ff¯f ¸fÔÂff»f¹f õfSXf Af¹fûdþ°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf Af¹fûþ³f IZY QüSXf³f d¨fdIY°Àff fe¸ff/Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f À°fSX IYe f`NXIYûÔ ¸fZÔ »fdÃf°f »ff·ffd±fʹfûÔ IYû ´fiÀffdSX°f IYe þfE¦feÜ ´fi°¹fZIY ´ffÂf ´fdSXUfSX IZY d»fE Ad°fdSXöY þf³fIYfSXe EIYÂf IYSX³fZ IZY d»fE EIY Ad·f¹ff³f VfbøY dIY¹ff þfE¦ffÜ ÀUfÀ±¹f ÀfÔfÔ²fe þf³fIYfSXe ´fiÀffdSX°f IYe þfE¦feÜ 02 ¸fBÊ IYû ¹fWX IYf¹fÊIiY¸f IÈYd¿f AüSX dIYÀff³f IY»¹ff¯f ¸fÔÂff»f¹f õfSXf Af¹fûdþ°f dIY¹ff þfE¦ffÜ 05 ¸fBÊ IYû dQ³f IYf ÀfÔ¹fböY ´fi¹ffÀf E³fAfSXE»fE¸f, OXeOXe¹fc-þeIZYUfBÊ (¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f) AüSX IYüVf»f dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f, SXf¿MÑXe¹f SXfª¹f AüSX dþ»ff/»ffgIY À°fSX ´fSX AfþedUIYf dQUÀf ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ ´fi°¹fZIY SXfª¹f AüSX dþ»ff/»ffIY À°fSX ´fSX ¹fûþ³fffð ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYe EIY AÀ±ff¹fe Àfc¨fe WX`Ü ¹fWX ¹fûþ³ff f³ffBÊ ¦fBÊ WX` dIY Àf·fe SXfª¹fûÔ IZY À±ff³fûÔ IYe dUÀ°fÈ°f Àfc¨fe 5 A´fi`»f °fIY AüSX ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYe EIY dUÀ°fÈ°f Àfc¨fe 15 A´fi`»f 2018 °fIY CX´f»f²f WXû¦feÜ IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, SXf¹f´fbSX ªfû³f IiY¸ffaIY 02 VfWXeQ À¸ffSXIY ÀIcY»f IZY.IZY. SXûOX SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) -: BdV°fWXfSX/ Ad²f´f°¹f WXÀ°ffa°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff :- ³ff¸ffa°fSX¯f ´fi.IiY. 07/18x19 UfOÊX IYf ³ff¸f- BadQSXf ¦ffa²feX- 20 E°fQÐ õfSXf Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY BadQSXf ¦ffa²fe 20 UfOÊX dÀ±f°f ·fU³f/ ·fcd¸f 20/358,365, Vff´f ³fa. 308, III µ»ffZSX, AdSXWaX°f IYf¸´f. ªfû dIY d³f¦f¸f Ad·f»fZJ ¸fZÔ ßfe / ßfe¸f°fe CX¸ff A¦fi½ff»f ´fd°f Àfb³fe»f A¦fi½ff»fXXX IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ dªfÀfIYû ßfe / ßfe¸f°fe À½ffd°f IYV¹f´f ´fd°f SXd½fVfaIYSX IYV¹f´f ³fZ SXdªfÀMÑXe / d»fdJ°f õfSXf UaVff³fbIiY¸f / A³¹f Ad·f»fZJ õfSXf ´fif´°f IYSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYe ²ffSXf 167 IZY °fWX°fÐ ³ff¸ffa°fSX¯f WZX°fb AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ¹fdQ IYûBÊX ½¹fd¢°f / ÀfaÀ±ff CX´fSXû¢°f ÀUfd¸f°U ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ WXIY ¹ff QfUf SXJ°fZ W`XÜ °fû BXÀf ´fiIYfVf³f IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY ÀfdWX°f d»fdJ°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSZÔXÜ A³¹f±ff Àf¸f¹ffUd²f ´fV¨ff°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYûBÊX Àfb³fUfBÊX ³fWXeÔ IYe ªffUZ¦feÜ ªfû³f IYd¸fV³fSX ªfû³f IiY¸ffaIY-02 ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) ßfe ÀfbJ³ff±f AdWXSXUfSX, Àf·fe EÀfOXeE¸f ÀfdWX°f dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IZY dþ»ff Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IY»fZ¢MXSX ³feSXþ f³fÀfûOÞX ³fZ ´fQ·ffSX ¦fiWX¯f dIY¹ff þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ·ffSX°fe¹f ´fiVffd³fIY ÀfZUf IZY Ad²fIYfdSX¹fû IYe ³fUe³f ´fQÀ±ff´f³ff IZY °fWX°f IY»fZ¢MXSX ßfe ³feSXþ IbY¸ffSX f³fÀfûOÞX ³fZ Afþ dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ´fQ·ffSX ¦fiWX¯f dIY¹ffÜ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû Aþe°f UÀfÔ°f, A´fSX IY»fZ¢MXSX OXeIZY dÀfÔWX, Àf·fe EÀfOXeE¸f EUÔ dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ´fb¿´f ¦fb¨L ·fZÔMXIYSX Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÜ ßfe f³fÀfûOÞX U¿fÊ 2008 f`¨f IZY AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe WX`Ü UZ ÀfbIY¸ff, AüSX IYfeSX²ff¸f dþ»fZ ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX IYf Qfd¹f°U ÀfRY»f°ff ´fcUÊIY d³f·ff ¨fbIZY WX`Ü UZ ´fiûfZÀf³f IZY QüSXf³f QÔ°fZUfOÞXf, Qb¦fÊ U df»ffÀf´fbSX ¸fZÔ ·fe dU·f³³f ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fQûÔ ´fSX ´fQÀ±f SXWXZÜ ´fZÔVf³f d³fUfSX¯f dVfdUSX ¸fZÔ ´fZÔVf³fSXûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff IYf WXû SXWXf WX` d³fSXfIYSX¯f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff ´fZÔVf³f ¹fûþ³fAûÔ IZY AÔ°f¦fÊ°f d³fSXfdßf°f ´fZÔVf³fSXûÔ IYû ´fZÔVf³f SXfdVf ³fWXeÔ d¸f»f³fZ IYe Af SXWXf Àf¸fÀ¹ff IYf d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX EUÔ Af¹fböY ¸fWXûQ¹f IZY d³fQZÊVf ´fSX d³f¦f¸f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¨ffSX-¨ffSX UfOXûÊ IZY d»fE Qû Qû dQ³f »f¦ff¹fZ þf SXWXZ ´fZÔVf³f d³fUfSX¯f dVfdUSX ¸fZÔ ³f¹ff´ffSXf UfOXÊ, SXfþeU ³f¦fSX, ¸fNX´ffSXf CXØfSX AüSX QdÃf¯f IZY IbY»f 174 ´fZÔVf³fSXûÔ ³fZ ´fZÔVf³f ³fWXeÔ d¸f»f³fZ IYe Àf¸fÀ¹ff IYf d³fUfSX¯f IYSX³fZ A´f³fZ Af²ffSX IYfOXÊ, ´fZÔVf³f IYfOXÊ, f`ÔIY Jf°ff, IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, SXf¹f´fbSX ªfû³f IiY¸ffaIY 02 VfWXeQ À¸ffSXIY ÀIcY»f IZY.IZY. SXûOX SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) -: BdV°fWXfSX/ Ad²f´f°¹f WXÀ°ffa°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff :- ³ff¸ffa°fSX¯f ´fi.IiY. 08/18x19 UfOÊX IYf ³ff¸f- IbYVff·ffDY NXfIYSmX- 26 E°fQÐ õfSXf Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY IbYVff·ffDY NXfIYSmX 26 UfOÊX dÀ±f°f ·fU³f/ ·fcd¸f E.W.S.- 169/15 ªfû dIY d³f¦f¸f Ad·f»fZJ ¸fZÔ ßfe / ßfe¸f°fe Qe´ff IbYIYSmXªff ´fd°f ³ff¸fQZ½f IbYIYSmXªffXX IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ dªfÀfIYû ßfe / ßfe¸f°fe WZX¸f³°f IbY¸ffSX ÀfZ»ffZRYSX d´f°ff VffZ·ffSXf¸f ÀfZ»ffZRYSX ³fZ SXdªfÀMÑXe / d»fdJ°f õfSXf UaVff³fbIiY¸f / A³¹f Ad·f»fZJ õfSXf ´fif´°f IYSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYe ²ffSXf 167 IZY °fWX°fÐ ³ff¸ffa°fSX¯f WZX°fb AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ¹fdQ IYûBÊX ½¹fd¢°f / ÀfaÀ±ff CX´fSXû¢°f ÀUfd¸f°U ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ WXIY ¹ff QfUf SXJ°fZ W`XÜ °fû BXÀf ´fiIYfVf³f IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY ÀfdWX°f d»fdJ°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSZÔXÜ A³¹f±ff Àf¸f¹ffUd²f ´fV¨ff°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYûBÊX Àfb³fUfBÊX ³fWXeÔ IYe ªffUZ¦feÜ ªfû³f IYd¸fV³fSX ªfû³f IiY¸ffaIY-02 ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) IbY÷YQ IZY ·ffþ´ffB¹fûÔ ³fZ WXZ¸f¨fÔQ ¹ffQU IZY d³f²f³f ´fSX þ°ff¹ff VfûIY A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IbY÷YQÜ IbY÷YQ IZY ·ffþ´ffB¹fûÔ ³fZ ´fcUÊ IZYdf³fZMX ¸fÔÂfe WXZ¸f¨fÔQ ¹ffQU IZY d³f²f³f ´fSX ¦fWXSXf VfûIY ½¹föY IYSX A´f³fe ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYe WX`Ü ·ffþ´ff ¸fÔOX»f A²¹fÃf d°f»fûIYþ`³f ³fZ IYWXf dIY ÀU. WXZ¸f¨fÔQ ¹ffQU ÀfSX»f, ÀfWXþ ùQ¹f IZY d¸f»f³fÀffSX ½¹fdöY°U IZY ²f³fe ±fZ CX³fIYf AÀf¸f¹f ¨f»ff þf³ff fOÞXf SXfþ³fed°fIY Ãfd°f WX`Ü ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf SXdUIYfÔ°f ¨fÔQifIYSX ³fZ IYWXf dIY EIY þ³f´fid°fd³fd²f IZY °füSX ´fSX CX³WXûÔ³fZ Qb¦fÊ IYf »fÔfZ Àf¸f¹f °fIY ´fid°fd³fd²f°U AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ f`ÔIY IYfOXÊ AüSX ¸fûffBÊ»f ³fÔfSX dVfdUSX ¸fZÔ þ¸ff IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ d³fQZVffʳfbÀffSX ´fZÔVf³f Àf¸fÀ¹ff IYf d³fUfSX¯f IZY d»fE ´fif~ AfUZQ³f U QÀ°ffUZþûÔ IYû Af´fOXZMX IYSX dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IZY ¨ffSX UfOXûÊ IZY 81 ´fZÔVf³fSXûÔ ³fZ þ¸ff IYSXf¹fZ QÀ°ffUZþ Jf°fûÔ ¸fZÔ U°fʸff³f AüSX ÷YIYf WXbAf ´fZÔVf³f SXfdVf Àfe²fZ CX³fIZY ½¹fdöY¦f°f f`ÔIY Jf°ff ¸fZÔ ·fZþf þfE¦ff dþÀfÀfZ UZ Af A´f³fZ f`ÔIY Jf°ff ÀfZ ´fZÔVf³f SXfdVf d³fIYf»f ÀfIZY¦fZÔÜ IY»f ³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf, dªf. Qb¦fÊ (LX.¦f.) SXf.´fi.IiY.¢¹fc/A-6/2017-18 CXQЧfû¿f¯ff E°fQÐ õXfSXf Àf½fÊÀff²ffSX¯f IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY WX¿fÊ ³ffWXSX d´f°ff dªf°fZ³ýi ³ffWXSX d³f½ffÀfe ¸ff»f½fe¹f ³f¦fSX Qb¦fÊ, °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ IZY õXfSXf ¦fif¸f £f´fSXe, ´f.WX.³fa. 51, dÀ±f°f ·fcd¸f £fÀfSXf 685/9 SXIYff 0.10 WZX. »f¦ff³f 0.25 øY´f¹fZ ·fcd¸f IYû d½fIiZY°ff ßfe¸f°fe Ad³f°ff EZVff³fe ´fd°f ßfe SXfªfZVf IbY¸ffSX EZVff³fe d³f½ffÀfe ³¹fc Qe´fIY ³f¦fSX Qb¦fÊ, °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ ÀfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff dQ³ffaIY 12.08.2016 IYû IiY¹f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ E½fa ¦fif¸f £f´fSXe ´f.WX.³fa. 51 dÀ±f°f ·fcd¸f £fÀfSXf ³fa. 685/6 SXIYff 0.30 ´fdSX. »f¦ff³f 0.75 øY. ·fcd¸f IYû d½fIiZY°ff ßfe SXfªfZVf IbY¸ffSX EZVff³fe d´f°ff À½f. ³fZ³fb¸f»f EZVff³fe, d³f½ffÀfe ³¹fc Qe´fIY ³f¦fSX Qb¦fÊ, °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ ÀfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸f dQ³ffaIY 19.09.2016 IYû IiY¹f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ CX¢°f Af½fZdQ°f ·fcd¸f IYû SXdªfÀMXOÊX d½fIiY¹f ´fÂf IZY Af²ffSX ´fSX IiZY°ff IZY ´fÃf ¸fZÔ ´fi¸ff¯feIYSX¯f IYSX³fZ fff°fÐ Af½fZQ³f ´fÂf IZY Af²ffSX ´fSX IiZY°ff IZY ´fÃf ¸fZÔ ´fi¸ff¯feIYSX¯f IYSX³fZ fff°fÐ Af½fZQ³f ´fÂf BXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ A°fE½f BXÀf Àfafa²f ¸fZÔ dªfÀf dIYÀfe ½¹fd¢°f IYû Af½fZQIY IZY õXfSXf Af½fZQ³f ´fÂf IZY Af²ffSX ´fSX Qf½ff Af´fdØf ´fZVf IYSX³f WXû °fû À½f¹fa A±f½ff A´f³fZ Ad·f·ff¿fIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ BXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX dQ³ffaIY 19.04.2018 °fIY ´fZVf IYSX ÀfIY°fZ W`ÔX, d³f¹f°f A½fd²f IZY ´fV¨ff°f ´fif~ Af´fdØf ´fSX IYûBÊX d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 24/03/2018 IYû ¸fZSmX À½f¹fa IZY WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹f IZY ´fQ ¸fbýif IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ff ªffSXe dQ. 24/03/2018 ´fZVfe dQ. 19/04/2018 ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf dIY¹ffÜ CX³fIYf AÀff¸fd¹fIY d³f²f³f ·ffþ´ff WXe ³fWXeÔ Ad´f°fb ´fiQZVf IYe SXfþ³f`d°fIY dÃfd°fþ IYû ¦fWXSXf Af²ff°f ´fWXbh¨ff³fZ Uf»ff QbJQ Àf¸ff¨ffSX WX`. Qb:J IYe BÀf §fOÞXe ¸fZÔ ¸f`Ô CX³WXZÔ dU³f¸fi ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYSX°ff WXcÔÜ dþ»ff ·ffþ´ff CX´ff²¹fÃf ·ff³fc ¨fÔQifIYSX ³fZ ßfðfÔþd»f QZ°fZ WXbE BÊV½fSX ÀfZ IYf¸f³ff dIY ·f¦fUf³f VfûIY ÀfÔ°f~ ´fdSXþ³fûÔ IYû BÀf AÀfWX³fe¹f Qb:J IYû ÀfWX³fZ IYe VfdöY QZUZÔÜ BÀfIZY A»ffUf ·ffþ¹fb¸fû IbY÷YQ, AfBÊMXeÀfZ»f feþZ´fe IbY÷YQ, ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IbY÷YQ, Àf¸fZ°f dUd·f³³f ÀfÔ¦f-ÀfÔ¦fNX³fû IYe AûSX ÀfZ ßf²ffÔþd»f Qe ¦fBÊÜ 12 A´f`i»f ÀfZ 13 A´fi`»f Qû dQ³f ´fif°f: 10.30 fþZ ÀfZ Vff¸f 5.00 fþZ °fIY ¸fSXfSX ´ffSXf, NXZNXUfSX ´ffSXf, dIY»»f¸fÔdQSX UfOXÊ, °fdIY¹ff ´ffSXf UfOXÊ IZY d³fSXfdßf°f ´fZÔVf³fSXûÔ IYe ´fZÔVf³f ÀfÔfÔ²fe Àf¸fÀ¹ff IYf d³fSXfIYSX¯f IZY d»fE Qû dQ³f dVfdUSX »f¦fZ¦ffÜ B³f UfOXûÊ IZY dWX°f¦fifdWX¹fûÔ ÀfZ A´fe»f U A³fbSXû²f WX` dIY UZ A´f³fZ ´fZÔVf³f Àf¸fÀ¹ff IYf d³fSXfIYSX¯f IZY d»fE A´f³fZ Àff±f Af²ffSX IYfOXÊ, ´fZÔVf³f IYfOXÊ, f`ÔIY Jf°ff, AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ f`ÔIY IYfOXÊ AüSX ¸fûffBÊ»f ³fÔfSX dVfdUSX ¸fZÔ þ¸ff IYSXf¹fZÔ °ffdIY Af´fIYf ´fZÔVf³f SXfdVf Àfe²ff Af´fIZY ½¹fdöY¦f°f f`ÔIY Jf°fZ ¸fZÔ þ¸ff IYSXf¹ff þf ÀfIZYÜ ³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf, dªf. Qb¦fÊ (LX.¦f.) SXf.´fi.IiY.¢¹fc/A-6/2017-18 CXQЧfû¿f¯ff E°fQÐ õXfSXf Àf½fÊÀff²ffSX¯f IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY/IiZY°ff ´fbøY¿fûØf¸f IbY¸ffSX NXfIbYSX d´f°ff À½f. ßfe ¸f³feSXf¸f NXfIbYSX, ªffd°f ¦fûOÞX, d³f½ffÀfe MXfCX³fVfe´f ³faQ³fe ³f¦fSX, °fWXÀfe»f °fWXÀfe»f ²f¸f²ff dªf»ff Qb¦fÊ IZY õXfSXf ¦fif¸f ff³ffSXQ, ´f.WX.³fa. 29, SXf.d³f.¸fa. AdWX½ffSXf, °fWXÀfe»f ²f¸f²ff ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f £fÀfSXf 561/1 SXIYff 0.04 WZX. 4360 ½f¦fÊRYeMX, ´fdSX. »f¦ff³f 274.00 øY´f¹fZ ·fcd¸f IYû ´faªfeIÈY°f d½fIiY¹f d½f»fZ£f dQ³ffaIY 21 ³f½fafSX 2017 IYû d½fIZiY°ff Àfa°fû¿f QZ½fe »ffIYOÞXf ´fd°f ßfe BÊXäSX dÀfaWX »ffIYOÞXf, ªffd°f ªffMX d³f½ffÀfe ff³ffSXQ, °fWXÀfe»f ²f¸f²ff, dªf»ff Qb¦fÊ ÀfZ IiY¹f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ CX¢°f Af½fZdQ°f ·fcd¸f IYû ´faªfeIÈY°f d½fIiY¹f ´fÂf IZY Af²ffSX ´fSX IiZY°ff IZY ´fÃf ¸fZÔ ´fi¸ff¯feIYSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ WZX°fb Af½fZQ³f ´fÂf BXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ A°fE½f BXÀf Àfafa²f ¸fZÔ dªfÀf dIYÀfe ½¹fd¢°f IYû Af½fZQIY IZY õXfSXf Af½fZQ³f ´fÂf IZY Af²ffSX ´fSX Qf½ff Af´fdØf ´fZVf IYSX³f WXû °fû À½f¹fa A±f½ff A´f³fZ Ad·f·ff¿fIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ BXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX dQ³ffaIY 28.04.2018 °fIY ´fZVf IYSX ÀfIY°fZ W`ÔX, d³f¹f°f A½fd²f IZY ´fV¨ff°f ´fif~ Af´fdØf ´fSX IYûBÊX d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 15/04/2018 IYû ¸fZSmX À½f¹fa IZY WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹f IZY ´fQ ¸fbýif IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ff ªffSXe dQ. 15/04/2018 ´fZVfe dQ. 28/04/2018 ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K