Views
4 months ago

Mis on aeg?

Tegemist on Maailmataju eriväljaandega, mille teemaks on ajas rändamine!

Mis on

MAAILMATAJU ESITLEB: ong>Misong> on aeg? Autor: Marek-Lars Kruusen Tallinn Aprill 2018

 • Page 2 and 3: Leonardo da Vinci joonistus Märkus
 • Page 4 and 5: 1 Ajas rändamine ja selle tehnilis
 • Page 6 and 7: Sellest seosest ongi näha seda, et
 • Page 8 and 9: ajas rändamist ei avaldu. Esineb a
 • Page 10 and 11: toimub analoogiliselt aga vastupidi
 • Page 12 and 13: 1 Ajas rändamine ja selle tehnilis
 • Page 14 and 15: SISUKORD RESÜMEE .................
 • Page 16 and 17: Joonis 1 Aeg ja ruum erinevates fü
 • Page 18 and 19: ajale ) vastab mingisugune ruumilin
 • Page 20 and 21: t 1 = ( y 1 ) t 2 = ( y 2 ) t 3 = (
 • Page 22 and 23: Joonis 5 K liigub K´ suhtes valgus
 • Page 24 and 25: järgi mingit plahvatust ei olnud.
 • Page 26 and 27: = = jagada r-ga ja korrutada dt-ga
 • Page 28 and 29: = ja seetõttu saame viimast võrra
 • Page 30 and 31: aeg ja ruum pigem absoluutsed näht
 • Page 32 and 33: Gravitatsioon: Tekib küsimus, et k
 • Page 34 and 35: koordinaadid. Universumi paisumist
 • Page 36 and 37: + = võib järgmine liige võrduda
 • Page 38 and 39: = Robertson-Walkeri meetrikas mille
 • Page 40 and 41: Sellest tulenevalt sisaldavad Einst
 • Page 42 and 43: on Hubble´i parameeter, mis kirjel
 • Page 44 and 45: = + ( + ( + ( Kuna Universumi ruum
 • Page 46 and 47: = siis erirelatiivsusteooriast tunt
 • Page 48 and 49: = + + + = = + + + = ( + + + = Eelne
 • Page 50 and 51: Kuna eespool tuletatud kiiruste tei
 • Page 52 and 53:

  suhtes null ehk v = 0, siis hyperru

 • Page 54 and 55:

  ja kui see võrrandi liige võrdub

 • Page 56 and 57:

  ja seega saame võrrandi kujuks jä

 • Page 58 and 59:

  Järgnevalt arvestame seda, et Univ

 • Page 60 and 61:

  võimalusi kui teoreetilises füüs

 • Page 62 and 63:

  mis tähendab seda, et ruum on tasa

 • Page 64 and 65:

  Eelnevalt põhjalikult analüüsitu

 • Page 66 and 67:

  Viimast seost kasutades tuleb võrr

 • Page 68 and 69:

  ja viime ühe liikme teisele poole

 • Page 70 and 71:

  = = Täpp Hubble´i konstandi H-i p

 • Page 72 and 73:

  siis sellest tulenevalt avaldame Ro

 • Page 74 and 75:

  Schwarzschildi meetrika aja ja ruum

 • Page 76 and 77:

  = Siinkohal tuleb kindlasti tähele

 • Page 78 and 79:

  Universumi ruumala oli praegusest p

 • Page 80 and 81:

  Tähistame v-d v´-ga: = Viimase v

 • Page 82 and 83:

  Reaalses maailmas tähendab see sed

 • Page 84 and 85:

  Mida lähemale keha liikumiskiirus

 • Page 86 and 87:

  = siis aja dilatatsiooni valemi jä

 • Page 88 and 89:

  gravitatsiooniline aja dilatatsioon

 • Page 90 and 91:

  = siis me näeme seost, mida nimeta

 • Page 92 and 93:

  Teiseks on kineetiline energia E v

 • Page 94 and 95:

  milles E on integreerimiskonstant.

 • Page 96 and 97:

  ehk raadiuse R viimisel teisele poo

 • Page 98 and 99:

  vahekaugus d = vt, millest t = d/v

 • Page 100 and 101:

  lähenedes. Selline klassikalises m

 • Page 102 and 103:

  Kahe ruumipunkti vahelise kauguse v

 • Page 104 and 105:

  paisumise alghetkest ). See tähend

 • Page 106 and 107:

  = = = Füüsikaliselt tähendab see

 • Page 108 and 109:

  Näiteks mida väiksem on kera, sed

 • Page 110 and 111:

  paisumise inflatsioonilise mudelini

 • Page 112 and 113:

  valguse kiiruseni c. Kui aga Univer

 • Page 114 and 115:

  = Kuna eespool matemaatiliselt tule

 • Page 116 and 117:

  ´ = Albert Einsteini üldrelatiivs

 • Page 118 and 119:

  = = = = siis Universumi kosmoloogil

 • Page 120 and 121:

  = = = = milles R avaldub = M on Uni

 • Page 122 and 123:

  = milles me näeme seda, et konstan

 • Page 124 and 125:

  = ümber teisendada järgmiselt. Es

 • Page 126 and 127:

  on r = R ehk tegemist on Universumi

 • Page 128 and 129:

  milles rõhk näitab samuti gravita

 • Page 130 and 131:

  Universumis on liikuvas olekus. Nä

 • Page 132 and 133:

  Joonis 11 Kera paisumisel kehade m

 • Page 134 and 135:

  Joonis 12 Kera paisub ajas pidevalt

 • Page 136 and 137:

  Joonis 13 Erinevatel ajahetkedel on

 • Page 138 and 139:

  milles ei eksisteeri aega ega ruumi

 • Page 140 and 141:

  Joonis 16 Kehad m ja M liiguvad K j

 • Page 142 and 143:

  Tavaruumis K: Hyperruumis K´: m( x

 • Page 144 and 145:

  Kehade m ja M ruumikoordinaadid on

 • Page 146 and 147:

  m( x´,0,0 ) = m( t ). Kõik see ol

 • Page 148 and 149:

  sündmused, mis on leidnud aset min

 • Page 150 and 151:

  Kehade liikumist, mis ei võta aega

 • Page 152 and 153:

  ja saame aegruumi intervalli meetri

 • Page 154 and 155:

  piirkonda, kus vett ei ole ( vee ti

 • Page 156 and 157:

  2. Eespool välja öeldud seaduspä

 • Page 158 and 159:

  ümbritsev maailm muutub vastavalt

 • Page 160 and 161:

  kummi mass jääb ju lõppkokkuvõt

 • Page 162 and 163:

  See raadius näitab kaugust gravita

 • Page 164 and 165:

  suurus näitab ussiurke ( s.t. aegr

 • Page 166 and 167:

  Tegelikult läbib füüsikaline keh

 • Page 168 and 169:

  põhjustavad sellise asukoha muutus

 • Page 170 and 171:

  1.2.2 Erirelatiivsusteooria Erirela

 • Page 172 and 173:

  = = milles = nimetatakse erirelatii

 • Page 174 and 175:

  läheneb valguse kiirusele vaakumis

 • Page 176 and 177:

  = ( + + = See tähendab seda, et ne

 • Page 178 and 179:

  = = ja sellest tulenevalt saame lõ

 • Page 180 and 181:

  Reaalses maailmas tähendab see sed

 • Page 182 and 183:

  Oluline on märkida seda, et viiman

 • Page 184 and 185:

  kulgevat aga normaalselt, kuid väl

 • Page 186 and 187:

  Koordinaadid muutusid seejuures Δx

 • Page 188 and 189:

  Keha pikkuse ehk ruumi teisendusval

 • Page 190 and 191:

  võtame v=0 või x=0, siis saamegi

 • Page 192 and 193:

  tingimus sooritamaks tõelist aja r

 • Page 194 and 195:

  Sellepärast ei ole väga suurt eri

 • Page 196 and 197:

  milles otsitav põhiliige ongi: = +

 • Page 198 and 199:

  = füüsikaline sisu seisneb järgm

 • Page 200 and 201:

  aga järgmisest seosest, mis oli ju

 • Page 202 and 203:

  = = = = = ehk = Kuna viimases võrd

 • Page 204 and 205:

  = Negatiivne jõud on tingitud puht

 • Page 206 and 207:

  = = Kuid kõik eksperimentaalsed ka

 • Page 208 and 209:

  Kuna gravitatsiooniväljas eksistee

 • Page 210 and 211:

  Sellest tulenevalt saame edasi teis

 • Page 212 and 213:

  = mis juba ongi oma olemuselt gravi

 • Page 214 and 215:

  = + ( Eelnevalt on teada seda, et k

 • Page 216 and 217:

  kasutada sfäärilisi koordinaate e

 • Page 218 and 219:

  on võimalik tuletada korraga nii a

 • Page 220 and 221:

  = tuntakse Schwarzschildi raadiusen

 • Page 222 and 223:

  Integreerides viimast avaldist: = =

 • Page 224 and 225:

  mis näitab sündmuste A ja B vahel

 • Page 226 and 227:

  Joonis 29 Sfäärilised koordinaadi

 • Page 228 and 229:

  ja asetades võrrandist liige = = =

 • Page 230 and 231:

  integreerimisel ( s.t. eraldatakse

 • Page 232 and 233:

  = Viimane tuletatud võrrand energi

 • Page 234 and 235:

  = Gravitatsiooniväli on aegruumi k

 • Page 236 and 237:

  Näiteks olgu meil täht massiga M,

 • Page 238 and 239:

  = kus α on Schwarzschildi raadius:

 • Page 240 and 241:

  meetrilise formalismi. Meetriliselt

 • Page 242 and 243:

  mille determinant võrdub = = Valem

 • Page 244 and 245:

  ( = ( g ik ( x ) on siis funktsioon

 • Page 246 and 247:

  Joonis 33 Aeg ja ruum erinevates f

 • Page 248 and 249:

  1.3.2 Kvantmehaanika formalism Inim

 • Page 250 and 251:

  Kosmoloogia osas tuletatud ajas rä

 • Page 252 and 253:

  = = A. Einsteini poolt antud seisue

 • Page 254 and 255:

  = saamegi võrduse ehk Saadud võrd

 • Page 256 and 257:

  siis seega saamegi lõpuks määram

 • Page 258 and 259:

  mis võrdus ka = . Aja dilatatsioon

 • Page 260 and 261:

  + + + = Järgnevalt avaldame impuls

 • Page 262 and 263:

  Näiteks aegruumi intervall on null

 • Page 264 and 265:

  ehk = = = See tähendab seda, et ku

 • Page 266 and 267:

  milles dt on = = ja seega saame vii

 • Page 268 and 269:

  tõenäosuslainega, mis levib ajas

 • Page 270 and 271:

  Teleportreerumisel ei läbi keha ru

 • Page 272 and 273:

  kus A on normeerimiskordaja, lainef

 • Page 274 and 275:

  olemas nullist erinev tõenäosus s

 • Page 276 and 277:

  tõenäosust ruumalas dV kirjeldab

 • Page 278 and 279:

  Schrödingeri lainevõrrand Kui osa

 • Page 280 and 281:

  = . ja niisamuti ka impulssi: = Ene

 • Page 282 and 283:

  Kuna tegemist on potentsiaaliauguga

 • Page 284 and 285:

  Nüüd saamegi vabaosakest kirjelda

 • Page 286 and 287:

  Joonis 36 Kõik kvantmehaanilised a

 • Page 288 and 289:

  Joonis 38 Elektronide difraktsioon.

 • Page 290 and 291:

  täielikult relatiivsusteooria põh

 • Page 292 and 293:

  tasalaine võrrand esitatakse ka ko

 • Page 294 and 295:

  ja seega saame impulsi omaväärtus

 • Page 296 and 297:

  eksisteerimast. Kõlab ju loogilise

 • Page 298 and 299:

  eksisteeri elektriväli enam välja

 • Page 300 and 301:

  saame gravitatsioonipotentsiaali U

 • Page 302 and 303:

  mille „pinnal“ on näiteks aeg

 • Page 304 and 305:

  Einstein-Roseni sillaks: = + + ( +

 • Page 306 and 307:

  Massi poolt ja elektrilaengu poolt

 • Page 308 and 309:

  = = Elektrivälja energia E on seot

 • Page 310 and 311:

  võrrand ), mida nimetatakse Reissn

 • Page 312 and 313:

  = + Selle ratsionaalseks seletuseks

 • Page 314 and 315:

  Kui aga aegruumi meetrikat mõjutab

 • Page 316 and 317:

  kus kvantarvuks on n = 1, 2, 3 ...

 • Page 318 and 319:

  5. Närvikiu seina paksus on 3 nm.

 • Page 320 and 321:

  = milles ε on dielektriline läbit

 • Page 322 and 323:

  elektrivälja tugevuse valemi = sii

 • Page 324 and 325:

  millises suunas elektrivälja tugev

 • Page 326 and 327:

  ehk = + + = milles ∇ on nabla. Se

 • Page 328 and 329:

  = = siis elektriväli võib mõjuta

 • Page 330 and 331:

  = = milles on elektrivälja potents

 • Page 332 and 333:

  teki kera tsentrisse, vaid kera pin

 • Page 334 and 335:

  ongi meie otsitav aegruumi lõkspin

 • Page 336 and 337:

  aegruumi lõkspinna kihi paksuse l

 • Page 338 and 339:

  Laeng q ja pindala S võivad olla n

 • Page 340 and 341:

  = Aegruumi lõkspinna tekitajaks on

 • Page 342 and 343:

  hyperruumis null sekundit. Aegruumi

 • Page 344 and 345:

  ehk elektrimahtuvus C on ja pinge U

 • Page 346 and 347:

  Sellest tulenevalt saame seose, mil

 • Page 348 and 349:

  = ja sellest tulenevalt peab selle

 • Page 350 and 351:

  sellegipoolest antud juhul me liigi

 • Page 352 and 353:

  Joonis 6 Põrand, mille peal inimen

 • Page 354 and 355:

  keha saab elektrostaatilise laengu,

 • Page 356 and 357:

  Joonis 44 Toimub laengu kogumine v

 • Page 358 and 359:

  nägemus. Veelgi enam, assistent ei

 • Page 360 and 361:

  Warburton oli kaljukindel, et ta na

 • Page 362 and 363:

  oli väga lagunenud. Naised panid t

 • Page 364 and 365:

  3 Ajas rändamise teooria edasiaren

 • Page 366 and 367:

  hyperruumi K´ suhtes ruumikoordina

 • Page 368 and 369:

  Joonis 48 K liikumist K´ suhtes te

 • Page 370 and 371:

  Järgmiselt vaatleme süsteemi mõn

 • Page 372 and 373:

  Viimane seos näitab meile juba imp

 • Page 374 and 375:

  Näiteks minevikus asetleidnud sün

 • Page 376 and 377:

  filmist ühe kaadri välja lõikame

 • Page 378 and 379:

  KASUTATUD KIRJANDUS Ainsaar, Ain. 2

Mis on aeg? 2
MAAILMATAJU 2016
Maailmataju 2018
Millal on õige aeg taimi mulda panna ja ümber istutada ...
Kui kõver on banaan?
Mis kasu on ärianalüüsist_Indrek Saul
Maailmataju 1
Emakakaelavähk on ennetatav ja ravitav
Mis imeloom see saneerimisseadus on? - Sorainen
Kas Eesti kool on maailmahariduseks valmis? (Tõnis Lukas)
Maailmataju
Erametsaomaniku PEFC Mis on metsa sertifitseerimine?
Kvaliteet on parim retsept! - Õhtuleht
Download Ebook Fish in the Lakes, Wild Rice and Game in Abundance: Testimony on Behalf of Mille Lacs Ojibwe Hunting and Fishiing Rights - Unlimed acces book - By James M. McClurken
Mis tunne on olla noor keemiaõpetaja (Andero Vaarik ... - Haridus
Maksud – meilt või meie jaoks? Mis on maks? Võib öelda, et see on ...
OÜ “Meil ei ole veel nime!” Mis on meie äriplaani äri plaan:
„Kui pidu KorraldataKse, oN järeliKult seda ... - Keel ja Kirjandus
Ajutised tätoveeringud on ohtlikud - Linnaleht
Mis on e-raamatupidamine
Mis on leksikograafia - Emakeele Selts
Nad on kui ühe suure pere lapsed - Tartu
YFR0011loeng_2 - Hot.ee
mis on etwinning? - European Schoolnet
Mis värvi on inimene? - Emakeele Selts